Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền tự động xử lý lông vũ và sản xuất đạm hấp thu từ lông vũ phế thải

Hệ thống thiết bị xử lý cho phép tạo nguồn đạm chăn nuôi từ lông vũ phế thải với giá thành rẻ so với sản phẩm đạm tương đương (50-60% giá đạm bột cá). Các sản phẩm đạm hấp thu đã được kiểm định không có độc tố, có nguồn gốc từ đạm động vật, đạt yêu cầu sử dụng cho chăn nuôi. Sảnphẩm do được xử lý ở áp suất và nhiệt độ cao nên có độ vô trùng cao và bảo quản dễ trong thời gian dài. Chất lượng sản phẩm cao cho phép thay thế nguồn đạm bột cá không ổn định về số lượng và chất lượng, góp phần đẩy mạnh chăn nuôi và mở rộng sản phẩm đạm cho các lĩnh vực khác.

pdf129 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2404 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền tự động xử lý lông vũ và sản xuất đạm hấp thu từ lông vũ phế thải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ïp vôùi thuûy phaân enzim. Hình 2 laø sô ñoà theå hieän phöông phaùp vaø quy trình xöû lyù loâng vuõ thaønh ñaïm haáp thu theo saùng cheá. 5 Hình 3 laø sô ñoà theå hieän heä thoáng daây chuyeàn coâng ngheä xöû lyù loâng vuõ thaønh ñaïm haáp thu theo saùng cheá. Hình 4 laø ñoà thò bieåu thò haøm xöû lyù aùp suaát (P) – nhieät ñoä (T) cho boàn xöû lyù chính. Saùng cheá seõ ñöôïc hieåu roõ hôn qua phaàn moâ taû chi tieát cuøng vôùi caùc hình veõ, sô ñoà minh hoïa döôùi ñaây. Moâ taû chi tieát saùng cheá Phöông phaùp xöû lyù loâng vuõ thaønh ñaïm haáp thu theo saùng cheá ñöôïc thöïc hieän theo trình töï nhö theå hieän treân H. 2, goàm caùc böôùc: + Nghieàn – xay loâng vuõ pheá thaûi thaønh boät loâng vuõ coù kích thöôùc khoaûng 3 – 5 mm; + Xöû lyù sô boä (ngaâm, khuaáy ñaûo) boät loâng vuõ baèng dung dòch xuùt loaõng (NaOH 0,8%) trong 48 giôø, thu ñöôïc hoãn hôïp 1; + Ñun soâi hoãn hôïp 1; + Xöû lyù chính hoãn hôïp 1 ôû aùp suaát 2 – 3 at trong thôøi gian 3 giôø thu ñöôïc dung dòch ñaïm loûng 1; + Trung hoøa dung dòch ñaïm loûng 1 baèng axit HCl coù noàng ñoä 5 N, thu ñöôïc dung dòch ñaïm loûng 2 noàng ñoä ñaïm 10 – 15%, ñoä pH = 7; + Coâ ñaëc (taùch nöôùc) dung dòch ñaïm baèng caùch phun dung dòch naøy ngöôïc chieàu cuûa hôi noùng ôû nhieät ñoä 100°C trong thôøi gian 3 giôø thu ñöôïc saûn phaåm coâ loûng, sau ñoù tieáp tuïc ñöôïc coâ ñaëc ñeå taïo thaønh dung dòch seät; + Phoái troän dung dòch seät vôùi phuï gia cao lanh theo tyû leä 30% so vôùi nguyeân lieäu ban ñaàu thu ñöôïc boät öôùt ; 6 + Saáy khoâ boät öôùt baèng khí noùng ôû nhieät ñoä 100°C trong thôøi gian 5 giôø thu ñöôïc boät khoââ; + Xay boät khoâ thaønh boät mòn; + Ñoùng goùi thaønh phaåm. Saûn phaåm cuoái cuøng thu ñöôïc coù daïng boät mòn, maøu hoå phaùch, coù muøi ñaëc tröng cuûa keratine, coù haøm löôïng ñaïm ≈70%. Nhö theå hieän treân hình 3, caùc coâng ñoaïn cuûa quy trình xöû lyù loâng vuõ thaønh ñaïm haáp thu theo saùng cheá ñöôïc thöïc hieän treân daây chuyeàn coâng ngheä töï ñoäng, cuï theå: + Xöû lyù sô boä ñöôïc thöïc hieän trong 9 boàn kín baèng inox dung tích xöû lyù 1,6 m³ (1 taán saûn phaåm söû duïng 3 boàn/ngaøy, 6 boàn coøn laïi ñeå goái ñaàu) coù trang bò cô caáu khuaáy troän, hoaït ñoäng ñònh kyø theo chöông trình ( 5 phuùt chaïy, 25 phuùt nghæ). Hoãn hôïp ñöôïc ñun soâi trong caùc boàn ñun soâi tröôùc khi ñöa vaøo xöû lyù chính. + Xöû lyù chính ñöôïc thöïc hieän trong 3 boàn aùp löïc kín baèng inox dung tích 1,6 m³, coù thieát bò ñoát noùng ñieàu khieån töï ñoäng. AÙp suaát, nhieät ñoä trong boàn ñöôïc kieåm tra baèng caùc caûm bieán vaø ñieàu khieån töï ñoäng nhôø boä ñieàu khieån laäp trình. Haøm xöû lyù aùp suaát (P) – nhieät ñoä (T) cho boàn xöû lyù chính ñöôïc minh hoïa baèng ñoà thò (theå hieän treân hình 4). Coâng ñoaïn xöû lyù chính ñöôïc thöïc hieän trong thôøi gian 3 giôø (180 phuùt), nhieät ñoä vaø aùp suaát ñöôïc gia taêng trong khoaûng 15 phuùt ñaàu ñeán 3at, duy trì oån ñònh ôû möùc naøy trong thôøi gian töø 15 – 60 phuùt tieáp theo (duy trì 1), sau ñoù giaûm xuoáng 2at ôû phuùt thöù 60 – 70, duy trì ôû möùc naøy töø phuùt thöù 70 ñeán phuùt 120 (duy trì 2), roài uû – ngöng ñoát vaø chuû ñoäng giaûm aùp löïc töø phuùt thöù 120 ñeán phuùt 180. Sau khi xöû lyù chính thu ñöôïc dung dòch ñaïm loûng vaø khoâng pheá thaûi. Ví duï thöïc hieän saùng cheá Saùng cheá ñöôïc thöïc hieän theo trình töï nhö sau (cho 1000 kg saûn phaåm): 7 + Loâng vuõ laø caùc loaïi loâng gaø, vòt, ngan, ngoãng,chim… sau gieát moå hoaëc pheá thaûi (sau khi ñaõ ñöôïc choïn loâng tô xuaát khaåu,…) khoâng caàn phaân loaïi, Loâng vuõ - ñöôïc laøm saïch khoûi ñaát vaø caùc taïp chaát khaùc – ñöa vaøo maùy nghieàn nghieàn nhoû thaønh boät loâng (kích thöôùc 3 – 5 mm); + Boät loâng ñöôïc caân 1000 kg vaø naïp vaøo caùc boàn xöû lyù sô boä (xöû lyù phuï). Bôm 5000 lít dung dòch xuùt NaOH 0,8% vaøo boàn cho ngaäp boät loâng, (tyû leä boät loâng vaø xuùt laø 1/5). Boät loâng ñöôïc ngaâm 48 giôø trong dung dòch xuùt, cô caáu khuaáy seõ hoaït ñoäng ñònh kì (5 phuùt chaïy, 25 phuùt nghæ) trong suoát thôøi gian xöû lyù sô boä, sau coâng ñoaïn xöû lyù sô boä seõ thu ñöôïc hoãn hôïp 1; + Bôm hoãn hôïp 1 vaøo boàn ñun soâi. Sau khi soâi bôm naïp hoãn hôïp naøy vaøo boàn xöû lyù chính ñeå xöû lyù ôû aùp suaát 2 – 3 at trong 3 giôø. Caùc thoâng soá nhieät ñoä, aùp suaát, … trong boàn ñöôïc ñieàu khieån töï ñoäng sao cho nhieät ñoä vaø aùp suaát gia taêng trong thôøi gian 15 phuùt ban ñaàu, khi aùp suaát ñaït tôùi 3 at ñöôïc ñieàu khieån ñeå duy trì oån ñònh nhieät ñoä vaø aùp suaát naøy trong 45 phuùt (töø phuùt thöù 15 ñeán phuùt thöù 60), giaûm aùp suaát xuoáng 2 at trong 10 phuùt (töø phuùt thöù 60 ñeán phuùt thöù 70) duy trì möùc nhieät ñoä vaø aùp suaát naøy trong 50 phuùt (töø phuùt thöù 70 ñeán phuùt thöù 120), cuoái cuøng ngöng ñoát, uû vaø chuû ñoäng giaûm aùp suaát trong 60 phuùt (töø phuùt thöù 120 ñeán phuùt thöù 180). Nhieät ñoä, aùp suaát ñöôïc kieåm tra ñieàu khieån töï ñoäng cho pheùp ñaït hieäu suaát xöû lyù 100%. Sau coâng ñoaïn xöû lyù chính seõ thu ñöôïc dung dòch ñaïm loûng 1. Dung dòch loûng naøy ñöôïc ñöa vaøo trung hoøa. Khí taïo ra trong coâng ñoaïn xöû lyù chính ñöôïc daãn theo ñöôøng oáng vaøo boàn nöôùc xöû lyù. + Dung dòch ñaïm loûng 1 ñöôïc bôm vaøo boàn trung hoøa vaø ñöôïc trung hoøa baèng dung dòch axit HCl noàng ñoä 5 N, ñeå ñaït ñoä pH trung tính (pH = 7). Quaù trình trung hoøa ñöôïc khuaáy troän lieân tuïc baèng cô caáu khuaáy. Sau khi ñoä pH ñaït trung tính, coâng ñoaïn trung hoøa keát thuùc vaø thu ñöôïc dung dòch ñaïm loûng 2 (dung dòch ñaïm haáp thu) coù pH trung tính; 8 + Dung dòch ñaïm loûng 2 (dung dòch ñaïm haáp thu) ñöôïc ñöa vaøo boàn trung gian vaø sau ñoù qua thieát bò saáy phun ñeå taùch bôùt nöôùc baèng hôi noùng ôû nhieät ñoä 100°C. Sau ñoù ñöôïc coâ ñaëc boå sung seõ thu ñöôïc dung dòch seät; + Dung dòch seät sau coâ ñaëc ñöôïc phoái troän vôùi 300 kg phuï gia cao lanh trong thieát bò troän (theo tyû leä 30% so vôùi nguyeân lieäu ban ñaàu) seõ thu ñöôïc boät öôùt; + Boät öôùt ñöôïc saáy khoâ ôû t° = 100°C, thôøi gian 5 giôø roài ñöa vaøo xay thaønh boät mòn (boät ñaïm haáp thu). Boät ñaïm thaønh phaåm coù maøu hoå phaùch, muøi ñaëc tröng cuûa keratine, haøm löôïng ñaïm ≈ 70%, ñöôïc ñoùng goùi trong bao tuùi (giaáy PE). Tyû leä phoái troän boät ñaïm trong thöùc aên gia suùc, gia caàm, nuoâi troàng thuyû saûn hoaëc ñeå laøm phaân boùn tuøy thuoäc vaøo yeâu caàu löôïng ñaïm cuï theå cuûa moãi loaïi. Nhöõng keát quaû thu ñöôïc khi aùp duïng saùng cheá _ Sau khi trieån khai öùng duïng saùng cheá cho thaáy hieäu suaát xöû lyù ñaïm haáp thu theo saùng cheá laø tuyeät ñoái (≈ 100%), trong khi ñoù hieäu suaát thu ñöôïc theo phöông phaùp cuõ (phöông phaùp truyeàn thoáng) chæ ñaït 30 – 40%. _ Chi phí saûn xuaát thaáp, giaù thaønh saûn phaåm chæ baèng 80% so vôùi giaù thaønh boät caù treân thò tröôøng nhöng khaû naêng haáp thu cao hôn. _ Quy trình saûn xuaát vôùi heä thoáng coâng ngheä khoâng coù pheá thaûi, khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. _ Chuû ñoäng nguoàn ñaïm cho thöùc aên gia suùc, gia caàm vaø nuoâi troàng thuûy saûn. _ Thieát thöïc vaø ích lôïi trong vieäc taän duïng caùc chaát pheá thaûi vaø giaûi quyeát oâ nhieãm moâi tröôøng. _ Quy trình saûn xuaát vôùi heä thoáng coâng ngheä khoâng coù pheá thaûi, khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. 9 Quy trình 1 Quy trình 2 H.1 Loâng vuõ pheá thaûi (daïng boät) Chieáu xaï 3 – 5 Mrad Xöû lyù kieàm dd 0,2N 1 at, 8 h Xöû lyù kieàm dd 0,2N 1 at, 8 h Trung hoøa Trung hoøa loïc Thuûy phaân enzim 60°C, 4 h Saáy khoâ nghieàn nhoû Loïc, saáy khoâ nghieàn nhoû Ñoùng goùi thaønh phaåm Ñoùng goùi thaønh phaåm 10 Nghieàn xay Loâng vuõ pheá thaûi (1) Boät loâng (3 – 5 mm) (2) NaOH 0,8% 48 h (3) Kieåm tra Hoãn hôïp 1 (4) P = 2 - 3 at 3 h Kieåm tra Dung dòch ñaïm loûng 1 HCl noàng ñoä 5 N (5) Kieåm tra Dung dòch ñaïm loûng 2 (6) Khoâng khí/ hôi noùng ôû t° = 100°C 3 h Dung dòch seät Phuï gia cao lanh (7) Boät öôùt (8) t° = 100°C Thaønh phaåm 5h Boät khoâ (9) Thaønh phaåm Ñoùng goùi H.2 Xöû lyù sô boä (ngaâm, khuaáy ñaûo) Xöû lyù chính Trung hoøa baèng axit Coâ ñaëc (taùch nöôùc) Phoái troän phuï gia Saáy boät öôùt Xay thaønh boät mòn Ñun soâi 11 H. 3 BO ÀN TR UN G GI AN ÑO M ÖÙC T R EÂN ÑO M ÖÙC D ÖÔ ÙI SA ÛN P HA ÅM C H ÔØ CO Â Ñ AËC ÑO M ÖÙC T RE ÂN Ñ O M ÖÙC D ÖÔ ÙI SA ÛN PH AÅM Ø CO Â Ñ AËC S Ô BO Ä SA ÛN P HA ÅM Ñ I C OÂ ÑA ËC ÑO M ÖÙC D ÖÔ ÙI ÑÒ NH L ÖÔ ÏNG PH UÏ GI A ÑO Ñ ÒN H LÖ ÔÏN G DU NG D ÒC H PH UÏ GI A BO ÄT NA ÏP PH UÏ GI A HE Ä T HO ÁNG P HO ÁI T RO ÄN XA Y TH AØN H BO ÄT NA ÏP D UN G D ÒC H B OÄT N HA ÕO 1. 6m 3 1. 6m 3 1. 6m 3 1. 6m 3 1. 6m 3 1. 6m 3 1. 6m 3 1. 6m 3 1. 6m 3 BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN ÑU N SO ÂI BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN DU NG D ÒC H X ÖÛ LY Ù M AÙY N GH IE ÀN LO ÂNG V UÕ BO ÄT LO ÂNG BÔ M N ÖÔ ÙC ÑO M ÖÙC T RE ÂN BO ÀN NÖ ÔÙC BO ÀN HO ÙA CH AÁT OÁN G XA Û K HÍ NA ÏP NG UY EÂN L IE ÄU Ps 1 ÑO ÀNG H OÀ AÙP S UA ÁT VA N BA ÛO VE Ä Q UA Ù A ÙP SU AÁT BO ÀN AÙP L ÖÏC 4 at KH Í N OÙN G KH OÂ N G KH Í KH OÂ N G KH Í OÁN G XA Û K HÍ NA ÏP NG UY EÂN L IE ÄU LA ÁY SA ÛN PH AÅM Ps 2 ÑO ÀNG H OÀ AÙP S UA ÁT VA N BA ÛO VE Ä Q UA Ù A ÙP SU AÁT CO ÂN G TA ÉC AÙP S UA ÁT CO ÂN G TA ÉC AÙP S UA ÁT CO ÂNG T AÉC AÙP S UA ÁT BO ÀN AÙP L ÖÏC 4 at KH OÂ N G KH Í OÁN G XA Û K HÍ NA ÏP NG UY EÂN L IE ÄU LA ÁY SA ÛN PH AÅM Ps 3 ÑO ÀNG H OÀ AÙP S UA ÁT VA N BA ÛO VE Ä Q UA Ù A ÙP SU AÁT BO ÀN AÙP L ÖÏC 4 at BO ÀN XÖ Û L YÙ CH ÍN H BO ÀN XÖ Û L YÙ CH ÍN H BO ÀN XÖ Û L YÙ CH ÍN H M IX 1 M IX 4 M IX 7 M IX 2 M IX 5 M IX 8 M IX 3 M IX 6 M IX 9 M IX 1 0 M IX 1 1 Fd 1 QU AÏT H UÙT Ñ aàu p hu n sö ôn g CY CL ON T H U HO ÀI CA ÁP LI EÄU S AÁY V OØN G CA ÁP HÔ I N OÙN G ÑI EÀU K HI EÅN N HI EÄTK HO ÂN G KH Í KH Í NO ÙN G NA ÏP DÒ CH S AÁY SA ÛN P HA ÅM S AÁY Ñ O Ñ OÄ ÑA ËC CA ÁP ÑA ÀU PH UN D ÒC H SA ÁY ÑO M ÖÙC T RE ÂN DU N G D ÒC H H OA Ù C HA ÁT M OT OR K HU AÁY BO ÀN TR UN G HO AØ BAÙ O M ÖÙC BA ÙO M ÖÙC pH m et er SA ÛN P HA ÅM Lv 1 Lv 2 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 14 Lv 15 Lv 16 Lv 17 Lv 18 Lv 19 Lv 20 Tc 5 Tc 6 Lv 21 Lv 22 Tc 4 Cs 1 Lv 23 Lv 24 Lv 25 Lv 26 pH 1 Lv 13 Lv 10 Lv 12 Lv 9 Lv 11 Lv 8 BÔ M Ñ ÒN H LÖ ÔÏN G BÔ M Ñ ÒN H LÖ ÔÏN G P8 BÔ M N AÏP BÔ M N AÏP BÔ M D UN G DÒ CH BÔ M C AO A ÙP P5 P6 P7 P1 3 P1 4 P1 5 P3 BO ÀN LO ÏC KH Í T HA ÛI XA Û B UØN B UØN KH Í X ÖÛ LY Ù XA Û B UØN B UØN KH Í ÑA Õ X ÖÛ LY Ù BÔ M S AÛN P HA ÅM P9 P1 0 P1 1 BÔ M S AÛN P HA ÅM BÔ M S AÛN P HA ÅN BÔ M H OA Ù C HA ÁT P1 2 P1 6 P1 7 SA ÁY BO ÄT NH AÕO SA ÛN PH AÅM H ÔI N OÙN G ÑO N HI EÄT ÑI EÀU K HI EÅN H ÔI Ñ IE ÀU KH IE ÅN N HI EÄT SA ÁY BO ÄT NH AÕO H ÔI N OÙN G ÑO N H IE ÄT ÑI EÀU K HI EÅN H ÔI Ñ IE ÀU KH IE ÅN N H IE ÄT BO ÀN AÙP L ÖÏC 4 at BO ÀN AÙP L ÖÏC 4 at Lv 27 Lv 28 Lv 29 Cm 1 Lv 3 Lv 4 P4 P2 P1 LA ÁY SA ÛN PH AÅM Tc 3 Tc 2 Tc 1 GI A NH IE ÄT Ht 1 GI A NH IE ÄT Ht 2 GI A NH IE ÄT Ht 3 Ña ùy ñu n th an Ña ùy ñu n th an Ño m öùc c ao Ño m öùc c ao Rô le ba ùo nh ie ät Rô le ba ùo nh ie ät Ño n hi eät Ño n hi eät Ño m öùc th aáp Ño m öùc th aáp 12 Ñaëc tính coâng ngheä P(T) 3at duy trì 1 duy trì 2 2at gia taêng ban ñaàu uû ngöng ñoát txl 15 60 70 120 180 phuùt H. 4 13 YEÂU CAÀU BAÛO HOÄ 1. Phöông phaùp saûn xuaát ñaïm haáp thu töø loâng vuõ pheá thaûi ( ñaëc tröng ôû choã, vôùi muïc ñích ñaït hieäu suaát ñaïm thu ñöôïc tuyeät ñoái (~ 100%) maø chi phí saûn xuaát thaáp, giaù thaønh saûn phaåm reû, coù theå öùng duïng trieån khai treân thöïc teá, coâng ngheä bao goàm caùc coâng ñoaïn: nghieàn – xay loâng vuõ pheá thaûi thaønh boät loâng coù kích thöôùc khoaûng 3 – 5 mm; xöû lyù sô boä (xöû lyù phuï) boät loâng baèng dung dòch xuùt loaõng (NaOH 0,8%) trong 48 giôø, thu ñöôïc hoãn hôïp 1; ñun soâi hoãn hôïp 1; xöû lyù chính hoãn hôïp 1 ôû aùp suaát khoaûng 2 – 3 at trong 3 giôø, thu ñöôïc dung dòch ñaïm loûng 1; trung hoøa dung dòch ñaïm loûng 1 baèng axit HCl coù noàng ñoä 5 N, thu ñöôïc dung dòch ñaïm loûng 2 coù noàng ñoä ñaïm 10 – 15%; coâ ñaëc ñeå taùch bôùt nöôùc trong dung dòch ñaïm baèng caùch phun dung dòch ñaïm ngöôïc chieàu thoåi cuûa hôi noùng ôû nhieät ñoä 100°C trong 3 giôø, thu ñöôïc saûn phaåm loûng, tieáp tuïc coâ ñaëc ñeå taïo thaønh saûn phaåm daïng seät; phoái troän saûn phaåm seät vôùi phuï gia cao lanh (tyû leä 30% so vôùi nguyeân lieäu ban ñaàu), thu ñöôïc boät nhaõo; saáy boät nhaõo baèng khoâng khí hoaëc hôi noùng ôû nhieät ñoä 100°C trong 5 giôø, thu ñöôïc saûn phaåm saáy khoâ; xay saûn phaåm saáy khoâ thaønh boät mòn, coù maøu hoå phaùch, muøi ñaëc tröng cuûa keratine, baûo ñaûm haøm löôïng ñaïm ~ 70%; ñoùng goùi thaønh phaåm. 14 2. Coâng ngheä theo ñieåm 1, trong ñoù coâng ñoaïn xöû lyù sô boä ñöôïc thöïc hieän trong boàn inox kín, dung tích 1,6m³ coù trang bò cô caáu khuaáy troän. 3. Coâng ngheä theo ñieåm 1, trong ñoù coâng ñoaïn xöû lyù chính ñöôïc thöïc hieän trong boàn inox. AÙp suaát – nhieät ñoä trong caùc boàn xöû lyù ñöôïc kieåm tra baèng caùc caûm bieán vaø ñieàu khieån töï ñoäng nhôø boä ñieàu khieån laäp trình sao cho nhieät ñoä vaø aùp suaát ñöôïc gia taêng trong khoaûng 15 phuùt ñaàu ñeán 3 at, duy trì oån ñònh ôû möùc naøy trong thôøi gian töø 15 – 60 phuùt tieáp theo (duy trì 1), sau ñoù giaûm xuoáng 2 at ôû phuùt thöù 60 – 70, duy trì ôû möùc naøy töø phuùt thöù 70 ñeán phuùt 120 (duy trì 2), roài uû – ngöng ñoát vaø chuû ñoäng giaûm aùp löïc töø phuùt thöù 120 ñeán phuùt 180. BOÄ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ CHÖÔNG TRÌNH KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG HOAÙ KC.03 VIEÄN NGHIEÂN CÖÙU ÑIEÄN TÖÛ – TIN HOÏC – TÖÏ ÑOÄNG HOAÙ PHAÂN VIEÄN TP.HCM Baùo caùo toùm taét ñeà taøi: NGHIEÂN CÖÙU, THIEÁT KEÁ, CHEÁ TAÏO DAÂY CHUYEÀN TÖÏ ÑOÄNG XÖÛ LYÙ LOÂNG VUÕ VAØ SAÛN XUAÁT ÑAÏM HAÁP THU TÖØ LOÂNG VUÕ PHEÁ THAÛI Maõ soá KC.03.15 Chuû nhieäm ñeà taøi : PGS.TS. Nguyeãn Ngoïc Laâm Tp.HCM thaùng 05-2005 1. Hôïp ñoàng NGKH & PTCN 2. Bieân baûn kieåm tra ñònh kyø cuoái (thaùng 3-2005) 3. Baûn töï ñaùnh giaù 4. Baùo caùo taøi chính ñeà taøi 5. Baùo caùo toùm taét ñeà taøi 1 I. MÔÛ ÑAÀU Ñeà taøi ñöôïc ñaët ra nhaèm caùc muïc tieâu sau: • Thieát keá cheá taïo daây chuyeàn töï ñoäng ñeå chuyeån giao cho caùc cô sôû saûn xuaát. • Heä thoáng thieát bò xöû lyù cho pheùp taïo nguoàn ñaïm chaên nuoâi töø loâng vuõ pheá thaûi vôùi giaù thaønh reû, chaát löôïng cao ñeå thay theá nguoàn ñaïm boät caù khoâng oån ñònh veà soá löôïng vaø chaát löôïng, goùp phaàn ñaåy maïnh chaên nuoâi vaø môû roäng saûn phaåm ñaïm cho caùc lónh vöïc khaùc. Heä thoáng SX khoâng coù pheá thaûi, goùp phaàn xöû lyù raùc thaûi moâi tröôøng, laøm saïch moâi tröôøng. Muïc ñích vaø ñoái töôïng söû duïng: söû duïng cho caùc cô sôû SX ñaïm cho chaên nuoâi. Caùc noäi dung nghieân cöùu cô baûn 1. Moâ hình hoaù quy trình coâng ngheä xöû lyù, xaùc ñònh nhöõng voøng ñieàu khieån töï ñoäng chuû yeáu: Voøng ñieàu khieån xöû lyù sô boä; Voøng ñieàu khieån chính; Caùc phaàn ñieàu khieån loái ra vaø lieân ñôùi: phuïc vuï tieát kieäm naêng löôïng, kieåm soaùt chaát löôïng saûn phaåm, choáng oâ nhieãm moâi tröôøng. 2. Xaây döïng moâ hình thieát bò töï ñoäng ñeå xöû lyù loâng vuõ pheá thaûi: Treân cô sôû quy trình coâng ngheä vaø moâ hình ñieàu khieån, thieát keá moâ hình töï ñoäng hoaù ñeå xöû lyù loâng vuõ pheá thaûi 3. Nghieân cöùu thieát keá , cheá taïo, laép ñaët heä thoáng thieát bò töï ñoäng hoaøn chænh, toái öu ñeå taïo saûn phaåm chaát löôïng cao, giaù thaønh reû, khoâng pheá thaûi, saûn xuaát khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. 4. Treân cô sôû heä thoáng töï ñoäng, tieán haønh nghieân cöùu hoaøn chænh daây chuyeàn, toái öu hoaù coâng ngheä ñeå ñaït hieäu suaát xöû lyù 100%. 5. Toå chöùc SX taïo saûn phaåm treân daây chuyeàn. Cung caáp saûn phaåm ñaïm haáp thu cho caùc cô sôû chaên nuoâi thöû nghieäm ñeå khaúng ñònh tính hieäu quaû vaø oån ñònh cuûa heä thoáng. 6. Treân cô sôû heä thoáng hoaït ñoäng oån ñònh, trieån khai töøng böôùc caùc hoaït ñoäng chuyeån giao heä thoáng thieát bò vaø coâng ngheä cho caùc cô sôû saûn xuaát. Toå chöùc cho moät soá ñôn vò ñaõ coù quan taâm, hoaëc ñaõ saûn xuaát thöû song chöa thaønh coâng ñeán hoäi thaûo, tham quan. Tieán tôùi kyù keát hôïp ñoàng chuyeån giao heä thoáng thieát bò vaø coâng ngheä. 7. Taïo tieàn ñeà ñeå môû roäng saûn phaåm. Tieán tôùi xaây döïng nhöõng heä thoáng thieát bò töï ñoäng hoaù ñeå töø ñaïm haáp thu coù theå tieán tôùi SX nhöõng saûn phaåm coù giaù trò cao hôn (nhö caùc axit amin chöùa nhieàu trong loâng vuõ). II. TOÅNG QUAN VEÀ TÌNH HÌNH NGHIEÂN CÖÙU TRONG VAØ NGOAØI NÖÔÙC Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi Trong lónh vöïc chaên nuoâi gia suùc, gia caàm, thaønh phaàn ñaïm hieän nay söû duïng boät caù bieån (chieám 10-30% thaønh phaàn dinh döôõng). Do vaäy, vieäc chaên nuoâi bò phuï thuoäc maïnh vaøo muøa ñaùnh baét caù hoaëc ñoøi hoûi phaûi tích tröõ ñaïm vaø baûo quaûn coâng phu nhaèm traùnh hö hoûng, naám, moác vaø sinh ñoäc toá. Khi thieáu ñaïm coøn phaûi nhaäp ngoaïi. Ñieàu naøy gaây khoù khaên ngheà chaên nuoâi vaø aûnh höôûng khoâng ít ñeán giaù thaønh saûn phaåm. Vieäc taïo nguoàn ñaïm taïi choã, chaát löôïng cao, thay cho boät ñaïm caù bieån laø heát söùc caàn thieát. 2 Caùc pheá thaûi daïng moùng, loâng, toùc,… cuûa ñoäng vaät ôû caùc cô sôû SX thöïc phaåm ôû Tp.HCM hieän nay khoaûng 250 taán/ngaøy. Rieâng loâng vuõ, theo soá lieäu cuûa XN Loâng vuõ Xuaát khaåu TP.HCM, khu vöïc Tp.HCM vaø caùc tænh phía Nam haøng naêm loaïi ra haøng nghìn taán. Loâng vuõ pheá thaûi coù chöùa haøm löôïng protein toång soá raát cao (>80%), song toàn taïi ôû daïng keratine raát beàn vöõng vaø khoâng tan trong nöôùc, vì vaäy khoâng theå söû duïng chuùng tröïc tieáp cho baát cöù vieäc gì, keå caû laøm phaân boùn, chuùng toàn taïi trong thöïc teá ôû daïng tích tuï, neáu khoâng ñöôïc xöû lyù kòp thôøi seõ gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø ngaøy caøng aûnh höôûng ñeán quaù trình SX vaø ñôøi soáng. Vieäc nghieân cöùu vaø ñöa ra moâ hình thieát bò töï ñoäng saûn xuaát nhaèm bieán loâng vuõ pheá thaûi thaønh nguoàn ñaïm haáp thu cho pheùp taän duïng nguoàn pheá thaûi ñeå taïo nguoàn ñaïm cho chaên nuoâi, laøm saïch moâi tröôøng. Ngoaøi ra, trong ñaïm töø loâng vuõ coù chöùa haøm löôïng ñaùng keå cuûa nhieàu loaïi axit amin maø hieän nay vaãn phaûi nhaäp ngoaïi. Neáu tieáp tuïc phaùt trieån coâng trình naøy coù theå ñem laïi hieäu quaû kinh teá to lôùn. Ngoaøi nöôùc: ÔÛ nhieàu nöôùc treân theá giôùi, vieäc ñaåy maïnh xöû lyù pheá thaûi ñeå taïo nguoàn nguyeân lieäu cho SX vaø ñôøi soáng vaø laøm saïch moâi tröôøng raát ñöôïc chuù troïng. Tuy nhieân coâng ngheä xöû lyù thöôøng khoâng ñöôïc phoå bieán. Nhieàu nöôùc phaûi toán kinh phí ñem choân caùc pheá thaûi naøy. Caùc taøi lieäu coâng boá cho thaáy Keratin coù theå thuyû phaân baèng enzyme ñaëc hieäu sau khi laøm nhaïy hoaù baèng dimethyl formamide cho hieäu suaát ~ 38%. Caùc phöông phaùp xöû lyù baèng phöông tieän vaät lyùù nhö chieáu xaï gamma laøm ñöùt gaãy lieân keát cuûa keratine coù theå ñaït hieäu suaát cao (~90% ôû lieàu chieáu 50Mrad). Tuy nhieân giaù thaønh caùc saûn phaåm cuûa caùc coâng ngheä naøy cao, khoâng thích hôïp vôùi ñieàu kieän kinh teá cuûa ñaát nöôùc. ÔÛ Nhaät Baûn, ngöôøi ta söû duïng coâng ngheä xöû lyù giaù thaønh cao ñeå taïo ra saûn phaåm cao caáp laø caùc axit amin. Coâng ngheä naøy ñaõ ñöôïc baùn cho AÁn Ñoä thoâng qua xaây döïng nhaø maùy SX 2000 taán/naêm. Trong nöôùc: Vaán ñeà xöû lyù caùc pheá thaûi moâi tröôøng thaønh nguyeân lieäu taùi söû duïng ñaõ ñöôïc caùc caáp laõnh ñaïo, caùc nhaø khoa hoïc, SX vaø moâi tröôøng trong nöôùc quan taâm. Ñaõ coù ñeà taøi xöû lyù loâng vuõ nhöng chöa thaønh coâng vì saûn phaåm coâ ñaëc coù daïng keo nhöïa ñöôøng khoâng hoaø tan do keát quaû cuûa quaù trình polimer hoaù ngöôïc. Vieäc xöû lyù loâng vuõ baèng coâng ngheä chieáu xaï gamma keát hôïp vôùi thuyû phaân treân caùc thieát bò thuû coâng hieäu suaát chæ ñaït 30-40%. Tuy nhieân, vieäc öùng duïng nguoàn Gamma coù taïi Trung taâm Chieáu Xaï Tp.HCM phaûi chòu giaù thaønh cao. Ñeà taøi nghieân cöùu ñöôïc ñaët ra nhaèm cung caáp moät giaûi phaùp thieát thöïc laø xaây döïng heä thoáng töï ñoäng xöû lyù loâng vuõ pheá thaûi thaønh ñaïm haáp thu vôùi caùc ñaëc tính noåi troäi laø hieäu suaát 100% khoâng coù chaát thaûi raén, khoâng laøm oâ nhieãm moâi tröôøng vaø giaù thaønh saûn phaåm thaáp Phöông phaùp nghieân cöùu vaø kyõ thuaät ñaõ söû duïng döïa treân cô sôû aùp duïng caùc thaønh töïu khoa hoïc coâng ngheä veà töï ñoäng hoaù vaø coâng ngheä sinh hoïc vaøo xöû lyù pheá thaûi thaønh saûn phaåm coù giaù trò cung caáp cho saûn xuaát noâng nghieäp. III. THIEÁT KEÁ MOÂ HÌNH 3 1. Moâ hình hoaù quy trình coâng ngheä xöû lyù, xaùc ñònh nhöõng voøng ñieàu khieån töï ñoäng chuû yeáu: • Quy trình coâng ngheä xöû lyù loâng vuõ pheá thaûi: Phöông phaùp xöû lyù loâng vuõ thaønh ñaïm haáp thu ñöôïc thöïc hieän theo quy trình thuyû phaân (hình 2.3): - Nghieàn – xay loâng vuõ pheá thaûi thaønh boät loâng vuõ coù kích thöôùc khoaûng 4 – 6 mm; - Xöû lyù sô boä (ngaâm, khuaáy ñaûo) boät loâng vuõ baèng dung dòch hoaù chaát 1 trong 48 giôø. - Xöû lyù chính hoãn hôïp 1 ôû aùp suaát 2 – 3 at trong thôøi gian 3 giôø - Trung hoøa dung dòch ñaïm loûng 1 baèng hoaù chaát 2 thu ñöôïc dung dòch ñaïm loûng noàng ñoä ñaïm ~ 15%, ñoä pH = 7; - Coâ ñaëc , phoái troän vôùi phuï gia cao lanh ñeå coù ñaïm haøm löôïng 50% . - Saáy khoâ, xay boät khoâ thaønh boät mòn, ñoùng goùii thaønh phaåm. Saûn phaåm cuoái cuøng thu ñöôïc coù daïng boät mòn, maøu hoå phaùch, coù muøi ñaëc tröng cuûa keratine, coù haøm löôïng ñaïm ≈50%. Hình 2.3. Moâ hình cô sôû daây chuyeàn xöû lyù loâng vuõ pheá thaûi thaønh ñaïm haáp thu • Xaùc ñònh nhöõng voøng ñieàu khieån töï ñoäng chuû yeáu: Thí nghieäm tieán haønh theo caùc böôùc: Khoâng xöû lyù sô boä, chæ xöû lyù chính vaø coù xöû lyù caû sô boä vaø xöû lyù chính. Vieäc xaùc ñònh dö löôïng nguyeân lieäu sau xöû lyù cho thaáy vai troø xöû lyù sô boä coù aûnh höôûng ~ 15% ñeán hieäu suaát xöû lyù vaø xöû lyù chính coù aûnh höôûng ~ 85% ñeán hieäu suaát xöû lyù. • Xaây döïng moâ hình thieát bò töï ñoäng ñeå xöû lyù loâng vuõ pheá thaûi Treân cô sôû quy trình coâng ngheä xöû lyù vaø moâ hình thieát bò cô sôû vaø vai troø caùc voøng ñieàu khieån, moâ hình heä thoáng coâng ngheä xöû lyù loâng vuõ pheá thaûi ñöôïc xaây döïng nhö hình 2.4, goàm: - Xöû lyù sô boä ñöôïc thöïc hieän trong caùc boàn kín baèng inox: - Xöû lyù chính ñöôïc thöïc hieän trong caùc boàn aùp löïc kín baèng inox: - Coâng ñoaïn trung hoaøñöôïc thöïc hieän trong caùc boàn inox: - Coâng ñoaïn coâ laøm maát nöôùc ñeå nhaän saûn phaåm ñaïm coâ ñaëc. 4 Hình 2.4. Moâ hình heä thoáng coâng ngheä xöû lyù loâng vuõ pheá thaûi 2. Thieát keá heä thoáng thieát bò daây chuyeàn vaø heä ñieàu khieån töï ñoäng Sô ñoà caáu hình cho moâ hình thieát keá ñöôïc trình baøy treân hình 2.5 Xöû lyù sô boä ñöôïc thöïc hieän trong 9 boàn kín baèng inox dung tích xöû lyù 1,44 m³ (1 taán saûn phaåm söû duïng 3 boàn/ngaøy, 6 boàn coøn laïi ñeå goái ñaàu xöû lyù 48 giôø) coù trang bò cô caáu khuaáy troän, hoaït ñoäng ñònh kyø theo chöông trình ( 5 phuùt khuaáy, 25 phuùt nghæ). Hoãn hôïp ñöôïc ñun soâi trong caùc boàn ñun soâi tröôùc khi ñöa vaøo xöû lyù chính. Moãi boàn xöû lyù coù dung tích xöû lyù baèng 2 laàn dung tích boàn ñun soâi. Moãi ngaøy caàn ñun soâi 6 laàn söû duïng 2 boàn ñun. Xöû lyù chính ñöôïc thöïc hieän trong 3 boàn aùp löïc kín baèng inox dung tích 1 m³, coù thieát bò ñoát noùng ñieàu khieån töï ñoäng. AÙp suaát, nhieät ñoä trong boàn ñöôïc kieåm tra baèng caùc caûm bieán vaø ñieàu khieån töï ñoäng nhôø boä ñieàu khieån laäp trình. Coâng ñoaïn xöû lyù chính ñöôïc thöïc hieän trong thôøi gian 3 giôø (180 phuùt). . Moãi ngaøy caàn xöû lyù 6 laàn söû duïng 3 boàn xöû lyù chính. Dung dòch ñaïm loûng 1 ñöôïc bôm vaøo boàn trung hoøa dung tích 2 m³ sau ñoù qua thieát bò saáy phun bay hôi ñeå taùch nöôùc baèng hôi noùng. Sau ñoù ñöôïc coâ ñaëc boå sung seõ thu ñöôïc dung dòch seät. Dung dòch seät sau coâ ñaëc ñöôïc phoái troän vôùi phuï gia cao lanh trong thieát bò troän (theo tyû leä 30-50% so vôùi nguyeân lieäu ban ñaàu) seõ thu ñöôïc boät öôùt; Boät öôùt ñöôïc saáy khoâ xay thaønh boät mòn (boät ñaïm haáp thu). XÖÛ LYÙ LOÁI VAØO (xay, nghieàn, uû, khuaáy) XÖÛ LYÙ CHÍNH (P, T) Loâng vuõ pheá thaûi Kieàm Acid Ñaïm haáp thu KIEÅM TRA KIEÅM TRA (noàng ñoä) TRUNG HOAØ ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG PHOÁI TROÄN Kieåm tra Chaát löôïng (KCS) PHUÏ GIA PHÔI SAÁY XAY,ÑOÙNG BAO NHAÕN COÂ ÑAËC 5 Hình 2.5. Caáu hình daây chuyeàn xöû lyù loâng vuõ pheá thaûi thaønh ñaïm haáp thu BO ÀN TR UN G GI AN ÑO M ÖÙC T R EÂN ÑO M ÖÙC D ÖÔ ÙI SA ÛN P HA ÅM C H ÔØ CO Â Ñ AËC ÑO M ÖÙC T RE ÂN Ñ O M ÖÙC D ÖÔ ÙI SA ÛN PH AÅM Ø CO Â Ñ AËC S Ô BO Ä SA ÛN P HA ÅM Ñ I C OÂ ÑA ËC ÑO M ÖÙC D ÖÔ ÙI ÑÒ NH L ÖÔ ÏNG PH UÏ GI A ÑO Ñ ÒN H LÖ ÔÏN G DU NG D ÒC H PH UÏ GI A BO ÄT NA ÏP PH UÏ GI A HE Ä T HO ÁNG P HO ÁI T RO ÄN XA Y TH AØN H BO ÄT NA ÏP D UN G D ÒC H B OÄT N HA ÕO 1. 6m 3 1. 6m 3 1. 6m 3 1. 6m 3 1. 6m 3 1. 6m 3 1. 6m 3 1. 6m 3 1. 6m 3 BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN ÑU N SO ÂI BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN XÖ Û L YÙ PH UÏ BO ÀN DU NG D ÒC H X ÖÛ LY Ù M AÙY N GH IE ÀN LO ÂNG V UÕ BO ÄT LO ÂNG BÔ M N ÖÔ ÙC ÑO M ÖÙC T RE ÂN BO ÀN NÖ ÔÙC BO ÀN HO ÙA CH AÁT OÁN G XA Û K HÍ NA ÏP NG UY EÂN L IE ÄU Ps 1 ÑO ÀNG H OÀ AÙP S UA ÁT VA N BA ÛO VE Ä Q UA Ù A ÙP SU AÁT BO ÀN AÙP L ÖÏC 4 at KH Í N OÙN G KH OÂ N G KH Í KH OÂ N G KH Í OÁN G XA Û K HÍ NA ÏP NG UY EÂN L IE ÄU LA ÁY SA ÛN PH AÅM Ps 2 ÑO ÀNG H OÀ AÙP S UA ÁT VA N BA ÛO VE Ä Q UA Ù A ÙP SU AÁT CO ÂN G TA ÉC AÙP S UA ÁT CO ÂN G TA ÉC AÙP S UA ÁT CO ÂNG T AÉC AÙP S UA ÁT BO ÀN AÙP L ÖÏC 4 at KH OÂ N G KH Í OÁN G XA Û K HÍ NA ÏP NG UY EÂN L IE ÄU LA ÁY SA ÛN PH AÅM Ps 3 ÑO ÀNG H OÀ AÙP S UA ÁT VA N BA ÛO VE Ä Q UA Ù A ÙP SU AÁT BO ÀN AÙP L ÖÏC 4 at BO ÀN XÖ Û L YÙ CH ÍN H BO ÀN XÖ Û L YÙ CH ÍN H BO ÀN XÖ Û L YÙ CH ÍN H M IX 1 M IX 4 M IX 7 M IX 2 M IX 5 M IX 8 M IX 3 M IX 6 M IX 9 M IX 1 0 M IX 1 1 Fd 1 QU AÏT H UÙT Ñ aàu p hu n sö ôn g CY CL ON T H U HO ÀI CA ÁP LI EÄU S AÁY V OØN G CA ÁP HÔ I N OÙN G ÑI EÀU K HI EÅN N HI EÄTK HO ÂN G KH Í KH Í NO ÙN G NA ÏP DÒ CH S AÁY SA ÛN P HA ÅM S AÁY Ñ O Ñ OÄ ÑA ËC CA ÁP ÑA ÀU PH UN D ÒC H SA ÁY ÑO M ÖÙC T RE ÂN DU N G D ÒC H H OA Ù C HA ÁT M OT OR K HU AÁY BO ÀN TR UN G HO AØ BAÙ O M ÖÙC BA ÙO M ÖÙC pH m et er SA ÛN P HA ÅM Lv 1 Lv 2 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 14 Lv 15 Lv 16 Lv 17 Lv 18 Lv 19 Lv 20 Tc 5 Tc 6 Lv 21 Lv 22 Tc 4 Cs 1 Lv 23 Lv 24 Lv 25 Lv 26 pH 1 Lv 13 Lv 10 Lv 12 Lv 9 Lv 11 Lv 8 BÔ M Ñ ÒN H LÖ ÔÏN G BÔ M Ñ ÒN H LÖ ÔÏN G P8 BÔ M N AÏP BÔ M N AÏP BÔ M D UN G DÒ CH BÔ M C AO A ÙP P5 P6 P7 P1 3 P1 4 P1 5 P3 BO ÀN LO ÏC KH Í T HA ÛI XA Û B UØN B UØN KH Í X ÖÛ LY Ù XA Û B UØN B UØN KH Í ÑA Õ X ÖÛ LY Ù BÔ M S AÛN P HA ÅM P9 P1 0 P1 1 BÔ M S AÛN P HA ÅM BÔ M S AÛN P HA ÅN BÔ M H OA Ù C HA ÁT P1 2 P1 6 P1 7 SA ÁY BO ÄT NH AÕO SA ÛN PH AÅM H ÔI N OÙN G ÑO N HI EÄT ÑI EÀU K HI EÅN H ÔI Ñ IE ÀU KH IE ÅN N HI EÄT SA ÁY BO ÄT NH AÕO H ÔI N OÙN G ÑO N H IE ÄT ÑI EÀU K HI EÅN H ÔI Ñ IE ÀU KH IE ÅN N H IE ÄT BO ÀN AÙP L ÖÏC 4 at BO ÀN AÙP L ÖÏC 4 at Lv 27 Lv 28 Lv 29 Cm 1 Lv 3 Lv 4 P4 P2 P1 LA ÁY SA ÛN PH AÅM Tc 3 Tc 2 Tc 1 GI A NH IE ÄT Ht 1 GI A NH IE ÄT Ht 2 GI A NH IE ÄT Ht 3 Ña ùy ñu n th an Ña ùy ñu n th an Ño m öùc c ao Ño m öùc c ao Rô le ba ùo nh ie ät Rô le ba ùo nh ie ät Ño n hi eät Ño n hi eät Ño m öùc th aáp Ño m öùc th aáp 6 • Thieát keá heä thoáng ñieàu khieån Heä thoáng ñieàu khieån xaây döïng theo phöông aùn phaân chia chöùc naêng vaø xaây döïng caùc boä ñieàu khieån theo chöùc naêng coâng ngheä, thöïc hieän noái maïng vôùi maùy tính. Caáu hình ñieàu khieån ñöôïc xaây döïng treân caùc PLC S7-200 SIMATIC Siemens. Heä thoáng goàm 4 maûng ñieàu khieån nhö hình 2.6. Hình 2.6. Caáu hình trung taâm ñieàu khieån cho daây chuyeàn xöû lyù loâng vuõ pheá thaûi Treân hình 2.6. coù 4 maûng ñieàu khieån cho xöû lyù loái vaøo (Input Control –1), xöû lyù chính (Main Control – 2), Trung hoaø (Ouput Control – 3), saáy coâ vaø lieân quan (Ouput Control – 4). Moãi maûng chöùa CPU S7-200 vôùi 14 loái vaøo vaø 10 loái ra. Caùc khoái vaøo/ra thoâng minh (khoái töông töï, ño nhieät, aùp suaát, vaøo – ra soá,…) ñöôïc boå sung töông öùng cho töøng chöùc naêng ñieàu khieån. Caùc CPU ñöôïc noái maïng PPI vôùi maùy tính thoâng qua caùp chuyeån ñoåi PPI-PC (RS485/RS 232). Traïng thaùi heä thoáng ñöôïc theo doõi treân maøn hình maùy tính. Caùc ñieàu khieån coù theå göûi töø maùy tính xuoáng boä ñieàu khieån chöùc naêng. PC/PPI Cable RS232/RS485 PC SF SF SF SF RUN RUN RUN RUN STOP STOP STOP STOP POR T POR T POR T POR T 0 0 0 0 CPU-224 CPU-224 CPU-224 CPU-224 AC/DC/RLY AC/DC/RLY AC/DC/RLY AC/DC/RLY 214-1BD21-0XB0 214-1BD21-0XB0 214-1BD21-0XB0 214-1BD21-0XB0 SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS INPUT CONTROL-1 MAIN CONTROL-2 OUTPUT CONTROL-3 OUTPUT CONTROL-4 SIMATIC SIMATIC SIMATIC SIMATIC S7-200 S7-200 S7-200 S7-200 1M 1M 1M 1M 1L 1L 1L 1L .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .7 .7 .7 .7 .7 .7 .7 .7 I0 I0 I0 I0 Q0 Q0 Q0 Q0 I1 I1 I1 I1 Q1 Q1 Q1 Q1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2M 2M 2M 2M 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 M M M M L+ L+ L+ L+ 0.6 0.6 0.6 0.6 2L 2L 2L 2L 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 3L 3L 3L 3L 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 N N N N L1 L1 L1 L1 AC AC AC AC TERM TERM TERM TERM STOP STOP STOP STOP RU N RU N RU N RU N 1.0 E-STAND 1.0 E-STAND 1.0 E-STAND 1.0 E-STAND 0 0 0 0 1 1 1 1 EM-235 EM-235 EM-235 EM-235 SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS M M M M L+ L+ L+ L+ M0 M0 M0 M0 V0 V0 V0 V0 I0 I0 I0 I0 T-SELECTOR T-SELECTOR T-SELECTOR T-SELECTOR VIELINA VIELINA VIELINA VIELINA 7 Hình 2.9. Sô ñoà khoái chi tieát heä xöû lyù loái vaøo IB OX -2 I BO X- 1 IB OX -5 IB OX -8 IB OX -1 1 BO ÀN HO AÙ CH AÁT S 1 IT K- 2 IL V- 2L Pr og . Pr og . Pr og . M an M an M an AC AC AC Pr og . Pr og . Pr og . IL V- 5H IL V- 8H IL V- 11 H IL V- 5L IL V- 8L IL V- 11 L M an M an Ng uy eân li eäu W F S IL V- 6H IL V- 9H IL V- 12 H IL V- 6L IL V- 9L IL V- 12 L IL V- 1H IL V- 1L To C on tro l B us Ca ûnh b aùo / A la rm Pr og . P ro g. BO ÀN XÖ Û L YÙ LO ÁI V AØO IT K- 5 BO ÀN XÖ Û L YÙ LO ÁI V AØO IT K- 8 BO ÀN XÖ Û L YÙ LO ÁI V AØO IT K- 11 IM -5 IM -8 IM -1 1 BO ÀN XÖ Û L YÙ LO ÁI V AØO IT K- 4 BO ÀN XÖ Û L YÙ LO ÁI V AØO IT K- 7 BO ÀN XÖ Û L YÙ LO ÁI V AØO IT K- 10 OU TP UT / 9 IN PU T / 1 8 IB OX -6 IB OX -9 IB OX -1 2 M an M an M an ~ 3 ~ 3 ~ 3 IP -2 IP -1 IN PU T CO NT RO L- 1 BO Ä Ñ IE ÀU KH IE ÅN LO ÁI V AØO -1 CP U- 22 4 I/O M OD UL ES AC AC ACIB OX -4 IB OX -7 IB OX -1 0IL V- 4H IL V- 7H IL V- 10 H IL V- 4L IL V- 7L IL V- 10 L Pr og . Pr og . Pr og . BO ÀN XÖ Û L YÙ LO ÁI V AØO IT K- 6 BO ÀN XÖ Û L YÙ LO ÁI V AØO IT K- 9 BO ÀN XÖ Û L YÙ LO ÁI V AØO IT K- 12 IM -6 IM -9 IM -1 2 ~ 3 ~ 3 ~ 3 Bô m h oa ù c ha át S1 c ho c aùc bo àn XL lo ái v aøo ~ 3 ~ 3 ~ 3 AC AC AC Bô m n öô ùc ch o ca ùc bo àn XL lo ái va øo BO ÀN NÖ ÔÙC IT K- 1 IL V- 2H M an M an M an IM -4 IM -7 IM -1 0 W F S W F S W F S W F S W F S W F S W F S W F S W F S Bô m n gu ye ân lie äu tö ø b oàn X L lo ái v aøo tô ùi b oàn Ñu n so âi Pr og . IB OX -1 3 IP -1 3 M an IT SW -1 IT SW -2 IL V- 13 L IL V- 14 L To M ai n Co nt ro l-2 To M ai n Pa rt IL V- 13 H IL V- 14 H BO ÀN ÑU N SO ÂI IT K- 13 BO ÀN ÑU N SO ÂI IT K- 14 ÑO ÁT ÑO ÁT T T CO ÂNG Ñ OA ÏN XÖ Û L YÙ LO ÁI V AØO 8 Hình 2.13. Sô ñoà khoái chi tieát heä xöû lyù chính Bô m n gu ye ân lie äu tö ø b oàn X L lo ái v aøo tô ùi b oàn xö û ly ù c hí nh M LV -3 H M LV -2 H M PS W -1 M TS W -1 BO ÀN XÖ Û L YÙ CH ÍN H M TK -2 BO ÀN XÖ Û L YÙ CH ÍN H M TK -3 M BO X- 3 M PS W -2 M TS W -2 M PS W -3 M TS W -3 M LV -1 L M TM -1 M TM -2 M TM -3 M PS -2 M PS -3 TH AN H ÑO ÁT C C C o a t at at o o Pr og . P T P T Sa fe Va lv e M SV -1 M TS -1 BO ÀN XÖ Û L YÙ CH ÍN H M TK -1 M PS -1 M BO X- 2 M BO X- 4 M P- 1 M TS -2 M BO X- 1 M LV -2 L CO ÂNG Ñ OA ÏN XÖ Û L YÙ CH ÍN H M LV -1 H IL V- 13 L IL V- 14 L TH AN H ÑO ÁT TH AN H ÑO ÁT M TS -3 M LV -3 L TH U KH Í M PM -1 M PM -2 M PM -3 M AI N C ON TR OL -2 BO Ä Ñ IE ÀU KH IE ÅN CH ÍN H - 2 P T M an Sa fe Va lv e M SV -2 Sa fe Va lv e M SV -3 CP U- 22 4 I/O M OD UL ES To C on tro l B us 9 Hình 2.15. Sô ñoà khoái chi tieát heä thoáng trung hoaø ÑI EÀU K HI EÅN T RU NG H OA Ø LO ÁI R A DÒ CH S P OB OX -2 OB OX -1 BO ÀN HO AÙ CH AÁT S 2 OT K- 2 OL V- 2L M an M an Pr og . Pr og . OM -2 OM -1 BO ÀN TR UN G HO AØ OT K- 1 Bô m h oa ù c ha át Bô m d òc h ña õ S2 tr un g ho aø xö û ly ù c hí nh OL V- 2H OL V- 1L OL V- 1H pH M -1 pH : O K OB OX -3 M an ÑK k hu aáy Pr og . OM -3 OU TP UT CO NT RO L- 3 M LV -1 :3 /L CP U- 22 4 I/O M OD UL ES To C on tro l B us 10 Hình 2.17. Sô ñoà khoái chi tieát heä thoáng coâ ñaëc HE 1 Th aùp b ay h ôi Qu aït O Áng ti a Lö ôùi Dò ch c aáp Vo 1 Vo 1 on of f of f on on of f of f on on of f on Vo 2 Vo 2 Vo 3 Vo 3 Vo 4 Vo 4 Da øn tra o ño åi n hi eät VM Be áp ñu n Bô m d òc h va øo Pr og . OB OX -4 M an ÑK v oøn g OM -5 ÑI EÀU K HI EÅN C OÂ OT M -2 CM -1 CM -2 OT M -1 C C% C% C o o OU TP UT CO NT RO L- 4 CP U- 22 4 I/O M OD UL ES C on tro l B us Bô m c oâ ña ëc OT K- 4 OT K- 5 OT S- 1 OL V- 4H OL V- 4L Th aùp c oâ ña ëc OT M -3 C P o OM -7 OL V- 5H OL V- 5L OL V- 6L OM -8 Lo ái r a OP S- 1 PS W 11 CHÖÔNG 3. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU - THIEÁT KEÁ 3.1. NHAØ XÖÔÛNG 3.2. HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ LOÁI VAØO / INPUT CONTROL –1 Toaøn caûnh heä thoáng xöû lyù loái vaøo 12 Maùy xay nghieàn loâng vuõ Chuaån bò nguyeân lieäu – xay loâng vuõ cho xöû lyù 13 Tuû ñieàu khieån cho caùc boàn loái vaøo Heä ñieàu khieån heä xöû lyù loái vaøo 14 Caùc boàn ñun soâi ñaõ laép ñaët hoaøn chænh HEÄ THU VAØ XÖÛ LYÙ KHÍ THAÛI 15 3.3. HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ CHÍNH / MAIN CONTROL –2 Heä caùc boàn xöû lyù chính ñaõ hoaøn chænh TUÛ ÑIEÀU KHIEÅN CHÍNH (PLC S7-200) 3.4. HEÄ THOÁNG TRUNG HOAØ 16 CAÙC BOÀN TRUNG HOAØ VAØ TUÛ ÑIEÀU KHIEÅN MAÙY ÑO pH 17 3.5. HEÄ THOÁNG SAÁY BAY HÔI – COÂ ÑAËC THAÙP COÂ SAÁYBAY HÔI – BOÄ GIA NHIEÄT VAØØ TUÛ ÑIEÀU KHIEÅN THAÙP COÂ ÑAËC CAÙCH THUYÛ VAØØ TUÛ ÑIEÀU KHIEÅN – TUÛ PLC 18 19 1. Heä ñieàu khieån töï ñoäng • Trung taâm ñieàu khieån Maøn hình giaùm saùt vaø ñieàu khieån heä xöû lyù loái vaøo: 20 Maøn hình giaùm saùt vaø ñieàu khieån heä xöû lyù chính: Maøn hình giaùm saùt vaø ñieàu khieån heä xöû lyù loái ra – trung hoaø : Maøn hình giaùm saùt vaø ñieàu khieån heä xöû lyù loái ra – heä coâ ñaëc 21 3.7. KEÁT QUAÛ LÖÏA CHOÏN TOÁI ÖU COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT Treân cô sôû heä thoáng daây chuyeàn töï ñoäng hoaù ñaõ ñöôïc thieát keá laép ñaët, ñeà taøi ñaõ tieán haønh saûn xuaát thöû nghieäm ñeå löïa choïn vaø xaùc ñònh cheá ñoä coâng ngheä toái öu cho xöû lyù loâng vuõ. Trong ñoù, caùc thoâng soá xöû lyù loái vaøo vaø xöû lyù chính laø quan troïng nhaát. Thí nghieäm cho thaáy choïn caùc thoâng soá cho xöû lyù chính toái öu (töông öùng vôùi xöû lyù sô boä ñaõ choïn) nhö sau: Xöû lyù sô boä Xöû lyù chính Keát quaû 1 NaOH 0.8% ngaâm trong 72 giôø Taêng Nhieät ñoä – Aùp suaát tôùi T1=1200C vaø P1=2KG/cm2, giöõ 1.5 giôø, sau ñoù giaûm tôùi P2=1.5 KG/cm2 giöõ trong 0.5 giôø sau ñoù taét nguoàn nhieät, uû trong 2 giôø Toaøn boä loâng vuõ chuyeån sang daïng nöôùc hoaø tan (tröø nhöõng taïp lieäu khaùc laãn vaøo nhö daây nilon, ñaát, caùt,…). Hieäu suaát 100%, khoâng coù pheá thaûi. 3.8. KEÁT QUAÛ SAÛN XUAÁT THÖÛ NGHIEÄM Sau khi löïa choïn thoâng soá toái öu, ñeà taøi ñaõ baét ñaàu toå chöùc saûn xuaát thöû nghieäm taïo saûn phaåm ban ñaàu. Quaù trình SX thöû nghieäm keùo daøi trong 3 thaùng (thaùng 3-thaùng 6/2005). Sau khi löïa choïn thoâng soá toái öu. Heä thoáng coù caùc ñaëc tính sau: - Ñaõ saûn xuaát ñaïm haáp thu thaønh coâng töø loâng vuõ pheá thaûi. - Xöû lyù ñaït hieäu suaát 100%, khoâng coù chaát thaûi raén. - Heä thoáng hoaït ñoäng taïo saûn phaåm oån ñònh – vôùi 10 meû (dung tích xöû lyù 700 lít/meû). - Giaù thaønh thaáp, tính cho 1kg saûn phaåm: Caùc saûn phaåm ñaõ ñöôïc cung caáp cho moät soá cô sôû thöû nghieäm ñeå laáy keát quaû öùng duïng. Keát quaû phaân tích (xem phuï luïc 7) cho thaáy sau khi xöû lyù theo caùc thoâng soá coâng ngheä trong muïc 3.7.2 , xöû lyù theo tyû leä 1 loâng vuõ (82% ñaïm khoâng tan) : 6 nöôùc ñaõ thu ñöôïc dòch chöùa protein haáp thu chieám ~ 15% ( 4.44% laø tan tröïc tieáp trong nöôùc , coøn 11,31% laø ñaïm haáp thu theo TCVN4328-2001). Dòch ñöôïc coâ ñaëc, phoái troän cao lanh, saáy khoâ, xay nghieàn cho saûn phaåm daïng boät maøu hoå phaùch, coù muøi ñaëc tröng cuûa ñaïm töø keratin vôùi haøm löôïng ñaïm 50%. STT TEÂN MAÃU ÑAËC ÑIEÅM theo thoâng soá trong muïc 3.7.2 Aåm % Protein haáp thu(%) Protein tuûa (%) Coäng Protein (%) 1 M5-1 Saûn phaåm daïng loûng sau xöû lyù chính, ñaõ trung hoaø chöa coâ 86.98 11.31 4.44 15.75 2 M5-3 Ñaõ coâ ñaëc 48.89 45.19 19.63 64.82 3 M5-4 Saûn phaåm daïng boät goàm ñaïm troän cao lanh ñaõ saáy khoâ 4,47 32.69 17.75 50.44 22 • Giaù thaønh saûn phaåm tính cho 1kg saûn phaåm haøm löôïng 50% ñaïm haáp thu: STT Teân Ñôn vò tính Slg Ñôn giaù Th.tieàn 1 Loâng vuõ Kg 0.6 0 0 2 Nöôùc lít 3.6 2.5 9 3 Kieàm NaOH kg 0.0288 8.000 230 4 Axit Hcl lít 0.0507 10.000 507 5 Cao lanh kg 0.4 680 272 6 Naêng löôïng 1.700 7 Nhaân coâng 200 8 Vaän chuyeån 100 9 Khaáu hao thieát bò 200 Coäng 3.219 STT Teân Ñôn vò tính Slg Ñôn giaù Th.tieàn 1 Loâng vuõ Kg 0.6 1.000 600 2 Nöôùc lít 3.6 2.5 9 3 Kieàm NaOH kg 0.0288 8.000 230 4 Axit Hcl lít 0.0507 10.000 507 5 Cao lanh kg 0.4 680 272 6 Naêng löôïng 1.700 7 Nhaân coâng 200 8 Vaän chuyeån 100 9 Khaáu hao thieát bò 200 Coäng 3.819 Coäng 6.606 So vôùi giaù thaønh boät caù Kieân Giang coù ñoä ñaïm töông ñöông giaù 7.500 ÑVN/kg Vì vaäy coù theå keát luaän: - Daây chuyeàn taïo saûn phaåm ñaïm haáp thu coù giaù thaønh thaáp hôn giaù boät caù. Möùc ñoä tuyø theo giaù loâng vuõ pheá thaûi mua vaøo. Ñoái vôùi nhöõng cô sôû gieát moå gia caàm, töï cung caáp nguyeân lieäu, daây chuyeàn coù theå ñem laïi hieäu quaû lôùn - Saûn phaåm ñaïm haáp thu qua daây chuyeàn xöû lyù ôû aùp suaát vaø nhieät ñoä cao neân tieät truøng, deã baûo quaûn. 3.8. CAÙC KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU PHUÏC VUÏ TRIEÅN KHAI ÖÙNG DUÏNG Treân cô sôû caùc keát quaû nghieân cöùu ñaõ ñaït ñöôïc, ñeå trieån khai öùng duïng coù hieäu quaû, caàn toå chöùc laïi daây chuyeàn vôùi caùc muïc tieâu: - Giaûm giaù thaønh saûn phaåm. - Ñôn giaûn hoaù heä thoáng thieát bò nhaèm giaûm giaù ñaàu tö trang thieát bò. - Söûa ñoåi 1 soá choã baát hôïp lyù trong daây chuyeàn. 23 3.8.1. Caùc keát quaû nghieân cöùu boå sung Ñeå coù theå giaûm giaù thaønh saûn phaåm, taêng laõi suaát vaø nhanh choùng hoaøn voán, caùc nghieân cöùu boå sung ñaõ thöïc hieän bao goàm: • Thay ñoåi coâng ngheä: giaûm löôïng nöôùc ñi 17% vaø taêng thôøi gian uû sau khi döøng ñoát xöû lyù chính (khoâng toán naêng löôïng boå sung song coù taêng thôøi gian xöû lyù chính leân theâm 1 giôø), do ñoù seõ giaûm chi phí coâ vaø nhaân coâng ~ 15%. • Söû duïng tröïc tieáp loâng vuõ nguyeân lieäu khoâng xay. Giaûm chi phí ñieän vaø nhaân coâng xay. Caùc keát quaû nghieân cöùu boå sung khi giaûm tyû leä nöôùc töø 1:6 xuoáng 1:5 vaø xöû lyù vôùi loâng vuõ khoâng xay nghieàn, cho thaáy saûn phaåm vaãn ñaït yeâu caàu vôùi tyû leä ñaïm tan vaø haáp thu trong dòch laø ~ 20% vôùi hieäu suaát xöû lyù 100% khoâng coù pheá thaûi raén. • Giaù thaønh saûn phaåm coù theå giaûm töø 12 – 5% (tuyø thuoäc giaù loâng vuõ nguyeân lieäu) Gía thaønh saûn phaåm ñaïm 50% vôùi loâng vuõ khoâng xay vaø giaûm 17% nöôùc xöû lyù ban ñaàu: Ñôn vò : ÑVN STT Teân Ñôn vò tính Slg Ñôn giaù Th.tieàn % Giaûm giaù 1 Loâng vuõ Kg 0.6 0 0 2 Nöôùc lít 3 2.5 8 3 Kieàm NaOH kg 0.024 8.000 192 4 Axit Hcl lít 0.0435 10.000 435 5 Cao lanh kg 0.4 680 272 6 Naêng löôïng 1.445 7 Nhaân coâng 180 8 Vaän chuyeån 100 9 Khaáu hao thieát bò 200 Coäng 2.831 12.04 STT Teân Ñôn vò tính Slg Ñôn giaù Th.tieàn % Giaûm giaù 1 Loâng vuõ Kg 0.6 1.000 600 2 Nöôùc lít 3 2.5 8 3 Kieàm NaOH kg 0.024 8.000 192 4 Axit Hcl lít 0.0435 10.000 435 5 Cao lanh kg 0.4 680 272 6 Naêng löôïng 1.445 7 Nhaân coâng 180 8 Vaän chuyeån 100 9 Khaáu hao thieát bò 200 Coäng 3.431 10.15 Tröôøng hôïp söû duïng saûn phaåm treân chöa coâ vôùi tyû leä ñaïm trong dòch laø 20% trong phoái troän hoaëc cho gia suùc aên tröïc tieáp, seõ giaûm ñaùng keå giaù thaønh saûn phaåm 24 3.8.2. THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG TINH GIAÛN SÖÛ DUÏNG TRONG THÖÏC TEÁ ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG XÖÔÛNG COÂNG NGHEÄ Treân cô sôû caùc thieát bò chöùc naêng ñaõ thöïc hieän trong ñeà taøi, chuùng toâi ñöa ra moâ hình tinh giaûn nhö sau: Heä thoáng boàn - loø - thaùp xöû lyù coâng ngheä 348.900.000 Heä thoáng - bôm - van -ñöôøng oáng 70.600.000 Thieát bò ñieàu khieån coâng ngheä 77.000.000 Toång döï truø cho toaøn boä thieát bò cho daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát ñaïm 496.500.000 Toång döï truø cho toaøn boä thieát bò cho daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát ñaïm (coù nhaø xöôûng 200m2) 796.500.000 TÍNH TOAÙN LAÕI SÔ BOÄ • Tröôøng hôïp loâng vuõ pheá thaûi coù giaù =0 (Lv0) Danh muïc Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn Doanh thu (taán ngaøy) 1.000 7.000 7.000.000 Chi phí 1.000 3.000 3.000.000 Laõi / ngaøy 4.000.000 Laõi / thaùng 100.000.000 Laõi /naêm 1.200.000.000 • Tröôøng hôïp loâng vuõ pheá thaûi coù giaù =2000 Ñ/kg (Lv2) Danh muïc Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn Doanh thu (taán ngaøy) 1.000 7.000 7.000.000 Chi phí 1.000 4.000 4.000.000 Laõi / ngaøy 3.000.000 Laõi / thaùng 75.000.000 Laõi /naêm 900.000.000 TÍNH TOAÙN THÔØI GIAN HOAØN VOÁN (SAI SOÁ 10%) 0 200 400 600 800 1000 1200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Laõi / Lv0 Laõi/Lv2 Ñaàu tö Trieäu ÑVN Thaùng 25 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ Ñeà taøi “Nghieân cöùu, thieát keá, cheá taïo daây chuyeàn töï ñoäng xöû lyù loâng vuõ vaø saûn xuaát ñaïm haáp thu töø loâng vuõ pheá thaûi” maõ soá KC.03.15 ñaõ thu ñöôïc nhöõng keát quaû sau: • Nghieân cöùu xaây döïng heä thoáng thieát bò töï ñoäng hoaù xöû lyù loâng vuõ pheá thaûi. Caùc keát quaû ñaõ söû duïng ñeå ñaêng kyù baèng saùng cheá cuøng vôùi coâng ngheä xöû lyù. • Nghieân cöùu thieát keá cheá taïo vaø ñöa vaøo vaän haønh laàn ñaàu tieân ôû Vieät nam moät daây chuyeàn töï ñoäng hoaù saûn xuaát ñaïm haáp thu töø loâng vuõ pheá thaûi: - Daây chuyeàn töï ñoäng coù caùc voøng ñieàu khieån xöû lyù sô boä, voøng ñieàu khieån chính, ñieàu khieån trung hoaø, ñieàu khieån coâ ñaëc vaø caùc phaàn ñieàu khieån lieân quan, ñöôïc thieát keá treân cô sôû coâng ngheä xöû lyù loâng vuõ. Thieát bò ñieàu khieån xaây döïng treân cô sôû caùc PLC, noái maïng vôùi maùy tính, cho pheùp ñieàu khieån theo chöông trình quaù trình xöû lyù chính theo haøm xöû lyù coâng ngheä, cho pheùp xöû lyù loâng vuõ pheá thaûi vôùi hieäu suaát 100%, khoâng coù pheá thaûi raén. - Heä thoáng thieát bò xöû lyù cho pheùp taïo nguoàn ñaïm chaên nuoâi töø loâng vuõ pheá thaûi vôùi giaù thaønh reû so vôùi saûn phaåm ñaïm töông ñöông (50-60% giaù boät caù). Caùc saûn phaåm ñaïm haáp thu ñaõ ñöôïc kieåm ñònh khoâng coù ñoäc toá, coù nguoàn goác töø ñaïm ñoäng vaät, ñaït yeâu caàu söû duïng cho chaên nuoâi. Saûn phaåm do ñöôïc xöû lyù ôû aùp suaát vaø nhieät ñoä cao neân coù ñoä voâ truøng cao vaø baûo quaûn deã trong thôøi gian daøi. Chaát löôïng saûn phaåm cao cho pheùp thay theá nguoàn ñaïm boät caù khoâng oån ñònh veà soá löôïng vaø chaát löôïng, goùp phaàn ñaåy maïnh chaên nuoâi vaø môû roäng saûn phaåm ñaïm cho caùc lónh vöïc khaùc. - Heä thoáng SX khoâng coù pheá thaûi raén, goùp phaàn xöû lyù raùc thaûi moâi tröôøng, laøm saïch moâi tröôøng. Caùc khí thaûi sinh ra trong quaù trình saûn xuaát ñaõ ñöôïc ñaõ ñöôïc thu gom vaø ñöôïc loïc khöû vaøkhoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Caùc thieát bò noài hôi ñaõ ñöôïc kieåm ñònh an toaøn. • Treân cô sôû keát quaû ñeà taøi, ñaõ xaây döïng moâ hình öùng duïng cho caùc cô sôû SX nhaèm giaûm giaù thaønh saûn phaåm, tieát kieäm nguyeân vaät lieäu, naêng löôïng, nhaân coâng,… vôùi thôøi gian hoaøn voán ~ 8 thaùng cho tröôøng hôïp giaù loâng vuõ pheá thaûi = 0 vaø 11 thaùng cho tröôøng hôïp giaù loâng vuõ pheá thaûi = 2000 ñ/kg. • Xuùc tieán coâng taùc tieáp thò vaø chuyeån giao cho caùc cô sôû saûn xuaát. • Kieán nghò: trieån khai ñeà taøi ôû möùc Döï aùn hoaøn thieän coâng ngheä vaø SX-TN Nhoùm thöïc hieän ñeà taøi xin traân troïng caûm ôn: - OÂng Traø Nhu Giang, Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Sôn Hoaøng ñaõ taïo ñieàu kieän cho coâng trình trieån khai (tham gia ñaàu tö trang thieát bò, maët baèng,…) - Vieän Sinh hoïc nhieät ñôùi, ñaõ tham gia trong quaù trình hieäu chænh coâng ngheä. - Khoa cô khí, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng laâm Tp.HCM, tham gia thieát keá, cheá taïo maùy xay nghieàn loâng vuõ. Chuû nhieäm ñeà taøi PGS.TS. Nguyeãn Ngoïc Laâm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền tự động xử ký lông vũ và sản xuất đạm hấp thu từ lông vũ phế thảii.pdf
Luận văn liên quan