Nghiên cứu tổng hợp các mô hình sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn theo hệ thống tạo dáng

LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đời sống ngày càng được nâng cao cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Từ xưa đến nay đồ mộc là một trong những yếu tố gắn liền với đời sống con người. Vì rõ ràng trên thực tế con người cần nghỉ ngơi, làm việc và sinh hoạt gắn liền với đồ mộc, như giường để ngủ, tủ để cất đựng, ghế để ngồi Nhu cầu về đồ mộc ngày càng lớn và đồ mộc có chất lượng cao ngày càng được nhiều người quan tâm. Để phù hợp với phát triển xã hội, phù hợp với nhận thức và nhu cầu của con người thì đã có nhiều loại sản phẩm mộc được ra đời,có tính chất một cách đa dạng về chức năng, cấu tạo, chất liệu, kiểu dáng và đã đạt được những thành tựu nhất định. Có nhiều mẫu mã sản phẩm mộc được tạo ra với chất lượng tốt và có ý nghĩa lớn đối với cuộc sống hiện tại. Các sản phẩm mộc cần được sưu tập và tổng hợp lại, nhằm tạo nền tảng cho việc phát triển nâng cao chất lượng. Việc thu thập những loại hình sản phẩm được xã hội chấp nhận có ý nghĩa về mặt phát triển (tạo điều kiện để phát huy những kiểu dáng đẹp). Trong số các loại hình sản phẩm mộc đa dạng và phong phú, sản phẩm ghế nói chungvà ghế phục vụ cho việc ngồi ăn rất có ý nghĩa cho hiện tại. Trước tiên là nó có công dụng để ngồi ăn uống và tạo ra tinh thần thoải mái. Ý tưởng sưu tập các kiểu ghế bàn ăn có ý nghĩa đối với đời sống: Thống kê mẫu mã đẹp, tạo cho con người có cơ sở để chọn kiểu dáng cho nội thất của riêng mình cũng như lựa chọn sản phẩm để phát triển chế tạo. Từ những vấn đề đã nêu trên thì tôi đi đến nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp các mô hình sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn theo hệ thống tạo dáng”. Việc thực hiện trên để tà không tránh khỏi sự sai sót, bởi vậy em rất mong sự góp ý cũng như sự chỉ dẫn của các thầy, cô giáo cùng toàn thể đồng nghiệp.

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2324 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu tổng hợp các mô hình sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn theo hệ thống tạo dáng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m riªng cña nã. 2.2.3. C¸c chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm méc. - S¶n phÈm méc cã ®¶m b¶o chøc n¨ng hay kh«ng? Theo chØ tiªu nµy th× ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm méc ®¹t yªu cÇu hay kh«ng th× ta ph¶i xÐt ®Õn chøc n¨ng cña nã. VËy dùa vµo tiªu chÝ nµy ta sÏ ®¸nh gi¸ ®­îc mét phÇn chÊt l­îng s¶n phÈm. V× thÕ ®Ó s¶n phÈm méc ®¹t yªu cÇu vµ ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn th× tr­íc tiªn lµ ph¶i ®¹t ®­îc chØ tiªu vÒ ®¶m b¶o chøc n¨ng cña nã th× míi cã thÓ tÝnh ®Õn c¸c tiªu chÝ kh¸c. Bëi nÕu s¶n phÈm ®ã mµ kh«ng cã ®­îc chøc n¨ng chÝnh cña nã th× coi nh­ nã ®· v« hiÖu trong sö dông víi nh÷ng nhu cÇu thiÕt thùc mµ ng­êi sö dông cÇn ®Õn chøc n¨ng ®ã. Khi ®ã ng­êi sö dông sÏ kh«ng chÊp nhËn s¶n phÈm ®ã. - S¶n phÈm méc cã ®Ñp hay kh«ng? §©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm méc. VËy dï s¶n phÈm ®ã cã ®¹t ®­îc chØ tiªu vÒ chøc n¨ng nh­ng kh«ng ®Ñp th× còng khã cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. - Sö dông nguyªn vËt liÖu cã hîp lý hay kh«ng? NÕu sö dông nguyªn vËt liÖu hîp lý kh«ng nh­ng t¹o ra ®­îc mét s¶n phÈm cã chÊt l­îng mµ cßn cã thÓ cho ta mét s¶n phÈm cã tÝnh kinh tÕ, bëi nÕu sö dông nguyªn vËt liÖu hîp lý th× cã thÓ gi¶m ®­îc chi phÝ ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. V× vËy cÇn ph¶i sö dông nguyªn vËt liÖu hîp lý. - S¶n phÈm cã tÝnh chÊt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i hay kh«ng? §©y lµ mét trong c¸c yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm méc. ViÖc s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ hiÖn ®¹i lµ rÊt quan träng, bëi kh«ng chØ lµ dÔ s¶n xÊt mµ nã cßn cã thÓ t¹o ra ®­îc gi¸ trÞ vÒ kinh tÕ còng nh­ vÒ chÊt l­îng. Tr¸i l¹i, nÕu s¶n phÈm méc chØ cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc theo c«ng nghÖ cæ ®iÓn th× khã mµ s¶n xuÊt ra ®­îc nhiªï s¶n phÈm nh­ vËy víi hiÖu qña kinh tÕ tr¾c còng kh«ng cao. Nguyªn t¾c thiÕt kÕ s¶n phÈm méc. ThiÕt kÕ s¶n phÈm méc cã ý nghÜa quan träng ®èi víi s¶n xuÊt hµng méc. Bëi viÖc thiÕt kÕ s¶n phÈm méc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc s¶n xuÊt hµng méc ®ã cã thùc hiÖn ®­îc hay kh«ng, vµ sau khi s¶n phÈm ®ã ®­îc s¶n xuÊt ra cã ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn hay kh«ng vµ cã ®¹t ®­îc gi¸ trÞ khinh tÕ còng nh­ hiÖu qu¶ kinh tÕ (l·i) cã cao hay kh«ng. ThiÕt kÕ ®å méc th­êng ®ßi hái cÇn ph¶i ®ßi hái cã sù hiÓu biÕt mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thiÕt kÕ kÕt cÊu vµ thiÕt kÕ mü thuËt. ThiÕt kÕ mü thuËt lµ t¹o ra c¸c ý t­ëng vÒ kÕt cÊu hîp lý vµ kü thuËt thiÕt kÕ mü thuËt lµ nh»m t¹o ra h×nh thøc s¶n phÈm méc cã gi¸ trÞ vÒ mÆt nghÖ thuËt ®Ó phôc vô ®êi sèng con ng­êi. Trong phÇn t¹o d¸ng s¶n phÈm, chóng ta ®· ®Ò cËp ®Õn néi dung cña thiÕt kÕ mü thuËt. Nh­ng chØ mü thuËt th«i th× ch­a ®ñ, mµ ®ßi hái khi thiÕt kÕ ph¶i tÝnh to¸n sao cho ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ ®é bÒn, tÝnh thùc dông, kinh tÕ, tÝnh kh¶ thi, tÝnh thêi ®¹i, tÝnh d©n téc… §Ó thùc hiÖn tèt thiÕt kÕ s¶n phÈm méc ph¶i tu©n thñ theo c¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ sau ®©y: 2.3.1. Nguyªn t¾c thùc dông. TÝnh thùc dông trong thiÕt kÕ lµ mét yÕu tè rÊt quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña s¶n phÈm. Kh«ng nh÷ng vËy mµ hiÖn t¹i nhu cÇu x· héi ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, khoa häc kü thuËt kh«ng ngõng ph¸t triÓn, do vËy ®êi sèng con ng­êi còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn, v× thÕ nã thóc ®Èy ng­êi d©n vÒ vËt chÊt còng nh­ vÒ tinh thÇn ngµy cµng ®­îc n©ng cao, mét ngµy mét thay ®æi míi. Do vËy mäi thø còng ®Òu ®­îc hiÖn ®¹i ho¸ theo. Bëi vËy mét ®å vËt muèn tån t¹i ®­îc vµ ph¸t triÓn lªn th× nã cÇn ph¶i cã tÝnh thùc dông, chøc n¨ng vµ c«ng dông riªng cña nã. Nh­ vËy ta ®· biÕt, khi thiÕt kÕ ra mét s¶n phÈm nµo ®ã mµ kh«ng ®¹t ®­îc c«ng dông chøc n¨ng cña nã, th× coi nh­ s¶n phÈm ®ã kh«ng cã gi¸ trÞ g×, bëi vËy tÝnh thùc dông trong thiÕt kÕ lµ rÊt quan träng. Do vËy khi thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o ®­îc nguyªn t¾c thùc dông nµy lµ ®Çu tiªn. Bëi chÝnh tÝnh thùc dông cña s¶n phÈm sÏ quyÕt ®Þnh nã tån t¹i vµ ph¸t triÓn hay kh«ng bao giê ®­îc tån t¹i n÷a. 2.3.2 Nguyªn t¾c thÈm mü. T¹o d¸ng s¶n phÈm méc, t¹o kÕt cÊu lµ c¸c néi dung c¬ b¶n cña viÖc thiÕt kÕ s¶n phÈm méc. - C¸c ®Æc tr­ng cña t¹o d¸ng lµ: + Th«ng qua viÖc phôc vô môc ®Ých chøc n¨ng. + Theo tÝnh chÊt nguyªn liÖu + Ph¶n ¸nh c¬ së vËt chÊt, tr×nh ®é khoa häc, v¨n ho¸ cña x· héi. + Th«ng qua c¸c nguyªn lý mü thuËt t¹o mµu s¾c. + Th«ng qua c¸c yªu cÇu vÒ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt (c«ng nghÖ, tiªu chuÈn) cã t¸c dông tinh thÇn ®èi víi ng­êi sö dông. - C¸c nguyªn t¾c cña t¹o d¸ng : + T¹o kÕt cÊu hîp víi chøc n¨ng, c«ng nghÖ. + ThÝch øng víi n¬i sö dông. + Cã tÝnh thêi ®¹i vµ s¸ng t¹o. §Ó t¹o ra nh÷ng t¸c phÈm mét c¸ch thÈm mü vµ mäi ®èi t­îng ®Òu c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp thÈm mü cña s¶n phÈm th× ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c thÈm mü. ThiÕt kÕ thÈm mü lµ nh»m t¹o ra c¸c ph­¬ng ¸n trang trÝ, t¹o h×nh, phèi c¶nh… cã gi¸ trÞ vÒ mÆt nghÖ thuËt. TÊt nhiªn, tuú thuéc vµo yªu cÇu sö dông cña tõng s¶n phÈm vµ ®èi víi tõng ®èi t­îng sö dông mµ møc ®é yªu cÇu vÒ thÈm mü cã kh¸c nhau. VÊn ®Ò thiÕt kÕ trang trÝ néi thÊt ®å méc ®ãng vai trß lµ rÊt chñ yÕu. ChÝnh v× vËy, viÖc thiÕt kÕ ®å méc phôc vô cho nh÷ng nhu cÇu sö dông trong nhµ còng nh­ ®å méc trang trÝ néi thÊt kh¸c th­êng ®­îc g¾n víi nh÷ng trang hoµng nhµ cöa. §Ó c«ng t¸c thiÕt kÕ ®å méc ®­îc tèt chóng ta cÇn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ thiÕt kÕ mü thuËt. 2.3.3. Nguyªn t¾c th­¬ng phÈm. §Ó ®¶m b¶o th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cña m×nh, ng­êi thiÕt kÕ ph¶i t×m ra c¸c ph­¬ng ¸n vÒ kü thuËt ®Ó thiÕt kÕ s¶n phÈm cña m×nh ®­îc mäi ng­êi ­a thÝch, chÊp nhËn, còng vËy t¹o ra nh÷ng tiªu ®Ò mÉu m· g©y ra sù chó ý cña ng­êi xem s¶n phÈm, qu¶ng c¸o trªn kh¾p thÞ tr­êng s¶n phÈm víi th­¬ng hiÖu cña m×nh. §©y chÝnh lµ b­íc ®Çu ®Ó cã thÓ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh, thóc ®Èy cho sù ph¸t triÓn hµng ho¸. ChÝnh v× vËy khi thiÕt kÕ ph¶i b¶o ®¶m nguyªn t¾c th­¬ng phÈm. 2.3.4. Nguyªn t¾c c«ng nghÖ. §Ó viÖc thiÕt kÕ mÉu cã tÝnh kh¶ thi, th× bao giê còng vËy, ng­êi thiÕt kÕ ph¶i ®Æt viÖc thiÕt kÕ trong khu«n khæ c«ng nghÖ cho phÐp s¶n xuÊt. Bëi mét ®iÒu rÊt ®¬n gi¶n lµ dï ng­êi thiÕt kÕ cã thiÕt kÕ ra ®­îc mÉu nµo ®ã cã ®Ñp ®Õn ®©u, hay ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu chung vÒ s¶n phÈm méc, ®¶m b¶o ®­îc ®é bÒn… nh­ng nÕu c«ng nghÖ kh«ng cho phÐp s¶n xuÊt ra ®­îc mÉu ®ã th× viÖc thiÕt kÕ mÉu ®ã còng trë nªn v« nghÜa víi thùc t¹i bëi kh«ng thÓ s¶n xuÊt ra ®­îc mÉu ®ã, do vËy viÖc thiÕt kÕ ®· kh«ng ®¸p øng ®­îc cho viÖc ra ®êi cña s¶n phÈm. MÆt kh¸c, thêi ®¹i ngµy mét tiÕn bé h¬n, x· héi ph¸t triÓn, khoa häc kü thuËt ngµy mét ®­îc n©ng cao. Do vËy viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt ®å méc lµ rÊt cÇn thiÕt. Bëi nã cã thÓ lµm gi¶m nh©n c«ng lao ®éng c¬ b¾p, n©ng cao n¨ng xuÊt s¶n xuÊt hµng ho¸, rót ng¾n vßng quay kinh doanh sö dông ®Çu t­ cho s¶n xuÊt cã thÓ nhanh chãng s¶n xuÊt l­îng hµng ho¸ lín ®Ó ®­a ra thÞ tr­êng cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu réng kh¾p, tõ ®ã cã thÓ nhanh chãng nh×n thÊy ®­îc viÖc s¶n xuÊt, nhanh chãng thu l¹i ®­îc vèn ®Çu t­ ra. Tõ ®ã ®Èy m¹nh nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn t¨ng nhanh, ®êi sèng x· héi ngµy mét n©ng cao. ChÝnh v× vËy, viÖc thiÕt kÕ ®¸p øng ®­îc viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt ®Ó s¶n xuÊt lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ nguyªn t¾c nµy kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong viÖc thiÕt kÕ s¶n phÈm méc. 2.3.5. Nguyªn t¾c kinh tÕ, x· héi. ViÖc thiÕt kÕ ta ph¶i nãi ®Õn nguyªn t¾c kinh tÕ, x· héi lµ bëi lý do ®Ó tån t¹i ®­îc vµ ph¸t triÓn ®­îc th× ta ph¶i lùa chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ, ®ã lµ thiÕt kÕ c¸i g×, thiÕt kÕ cho ai, x· héi ®ang cÇn c¸i g×, vµ s¶n phÈm ®­îc t¹o ra sÏ lµ s¶n phÈm ®­îc tæ hîp tõ nh÷ng nguyªn liÖu g×, dùa trªn c«ng nghÖ chÕ t¹o nµo… VËy ph¶i lùa chän nguyªn vËt liÖu sao cho hîp lý vµ cã thÓ ¸p dông ®­îc c«ng nghÖ gia c«ng chÕ t¹o dÔ dµng ®Ó t¹o ra ®­îc s¶n phÈm cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao ®­îc x· héi chÊp nhËn, ng­êi tiªu dïng ­a thÝch, còng cã nghÜa lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp, cã l·i cao, ng­êi tiªu dïng thÝch sö dông s¶n phÈm ®ã… 2.4. Mèi quan hÖ gi÷a ng­êi vµ ®å méc. 2.4.1. CÊu t¹o vµ kÝch th­íc c¬ thÓ ng­êi. a) CÊu t¹o c¬ thÓ ng­êi: - Bé x­¬ng: Cã t¸c dông ®Ó ®ì träng l­îng c¬ thÓ con ng­êi, phôc vô cho chuyÓn ®éng dÔ dµng vµ b¶o vÖ c¸c bé phËn c¬ quan trong c¬ thÓ con ng­êi. Khi ta ngåi lªn ghÕ, th× mÆt ch©n ®Õ sÏ ph¶i chÞu lùc t¸c dông cña träng l­îng c¬ thÓ, mét phÇn träng l­îng dån vµo phÇn mÆt ngåi th× m«ng ph¶i chÞu lùc nµy vµ mét phÇm lµ dån vµo ®iÓm tùa cña ch©n, nÕu tùa vµo l­ng tùa khi Êy l­ng còng ph¶i chÞu mét phÇn träng l­îng cña c¬ thÓ. VËy khi ®ã c¸c phÇn x­¬ng ph¶i chÞu c¸c lùc ®ã lµ phÇn x­¬ng sèng l­ng vµ x­¬ng ch©n. - HÖ c¬: Gióp cho c¬ thÓ ng­êi ho¹t ®éng dÔ dµng.Khi ngåi lªn ghÕ, th× hÖ c¬ ph¶i chÞu t¸c dông cña toµn bé träng l­îng cña c¬ thÓ con ng­êi. PhÇn c¬ m«ng, c¬ l­ng, c¬ ch©n ph¶i chÞu t¸c dông cña träng l­îng c¬ thÓ lín nhÊt. - HÖ tuÇn hoµn: Cung cÊp dinh d­ìng vµ vËn chuyÓn phÕ th¶i cña trao ®æi chÝnh.Khi ng­êi ngåi mµ kh«ng ®­îc tho¶i m¸i ®Æc biÖt lµ khi ngåi ¨n, nÕu ghÕ ngåi qua thÊp hay khi ngåi bÞ gÊp khóc gi÷a phÇn bông vµ phÇn ®ïi qu¸ lín (gãc qu¸ nhá) sÏ ®Èy phÇn bông co lªn th× hÖ tuÇn hoµn sÏ kh«ng th«ng tho¸ng dÉn ®Õn khã dÉn thøc ¨n xuèng d¹ dµy, cung cÊp dinh d­ìng vµ vËn chuyÓn phÕ th¶i cña trao ®æi chÝnh diÔn ra khã. b) KÝch th­íc ng­êi: + ChiÒu cao (H). + ChiÒu réng giang tay (= H). + ChiÒu cao ®Õn m¾t (@ 12*H/13). + ChiÒu cao ®Õn vai (= 4*H/5). + ChiÒu cao ®Õn ®Çu tay th¶ xu«i (= 3*H/8). + ChiÒu cao ®Õn mÆt ngåi (= 1*H/4). + ChiÒu cao tõ mÆt ngåi ®Õn ®Çu (= 6*H/11). + Cao tÇm víi (= 7*H/6). c) C¸c th«ng sè nh©n tr¾c häc th«ng dông: (c¸c th«ng sè d­îc thÓ hiÖn trong c¸c phô lôc 1, phô lôc 2, phô lôc 3). 2.4.2. Mèi quan hÖ trùc tiÕp. a) C¸c s¶n phÈm cã quan hÖ trùc tiÕp. - GhÕ: Lµ s¶n phÈm méc cã quan hÖ trùc tiÕp víi ng­êi sö dông trong c¸c ho¹t ®éng nh­: ngåi viÕt, ngåi ¨n, ngåi uèng, ngåi lµm viÖc… Trùc tiÕp ë chç lµ hi ng­êi ngåi lªn ghÕ, ghÕ cã t¸c dông ®ì träng lù¬ng c¬ thÓ con ng­êi, kh«ng nh÷ng chØ ë t­ thÕ ngåi nh­ tiÕp xóc gi÷a m«ng víi mÆt ngåi mµ ®«i khi cßn tùa l­ng vµo l­ng tùa, ®Æt ch©n lªn vai r»ng cña hÖ ch©n hoÆc ®Æt ch©n lªn chÝnh mÆt ngåi, ®Æt tay tùa vµo tay tùa cña ghÕ. VËy cÇn ph¶i thiÕt kÕ theo c¸c th«ng sè c¬ b¶n phï hîp víi ng­êi sö dông… - Bµn: Lµ s¶n phÈm méc cã quan hÖ trùc tiÕp víi ng­êi sö dông trong c¸c ho¹t ®éng nh­ ¨n, uèng, lµm viÖc… ®ã lµ c¸c mèi quan hÖ nh­ ®Æt tay lªn bµn ®Ó viÕt, ®Ó c¸c dông cô kh¸c lµm viÖc hay ®«i khi cßn tùa ng­êi hay ®Æt ch©n vµo bµn…V× thÕ khi thiÕt kÕ cßn ph¶i thiÕt kÕ ®óng theo c¸c th«ng sè c¬ b¶n ®Ó sao cho ng­êi sö dông c¶m thÊy tho¶i m¸i khi tiÕp xóc sö dông bµn.. - Gi­êng: Lµ s¶n phÈm méc cã quan hÖ trùc tiÕp víi ng­êi sö dông trong c¸c ho¹t ®éng nh­ n»m nghØ, n»m th­ gi·n, n»m ®äc s¸c b¸o… ®«i khi cßn ngåi trªn gi­êng ®Ó lµm mét sè viÖc kh¸c (nh­: ¨n, uèng, nãi chuyÖn…). VËy viÖc thiÕt kÕ ph¶i thiÕt kÕ gi­êng cÇn ph¶i tu©n theo c¸c th«ng sè c¬ b¶n, th«ng sè nh©n tr¾c häc. ***********b) Mèi quan hÖ gi÷a ghÕ ngåi víi ng­êi: ë ®©y ta xÐt ®Õn mèi quan hÖ trùc tiÕp gi÷a ghÕ ngåi víi ng­êi sö dông. Bëi vËy ®Ó phï hîp víi t­ thÕ ngåi ¨n mét c¸ch tho¶i m¸i dÔ chÞu th× viÖc thiÕt kÕ ghÕ ngåi ph¶i dùa trªn c¸c c¬ së sau: + ChiÒu cao ®Çu gèi x¸c ®Þnh chiÒu cao mÆt ngåi cña ghÕ. + Dµi ®ïi (tõ m«ng- nÕp kheo trong cña ®Çu gèi) x¸c ®Þnh kÝch th­íc chiÒu s©u cho ghÕ ngåi. + Réng m«ng x¸c ®Þnh khÝch th­íc chiÒu réng mÆt ngåi cña ghÕ. + ChiÒu cao l­ng tùa cña ghÕ dùa vµo chiÒu cao l­ng ng­êi. + §é nghiªng cña l­ng tùa vµ gãc gi÷a mÆt ngåi so víi mÆt ph¼ng ngang dùa vµo t­ thÕ ngåi ¨n. + ChiÒu réng l­ng tùa dùa vµo chiÒu réng vai, l­ng. Tõ c¸c c¬ së ®ã ta cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c kÝch th­íc cho ghÕ ngåi ¨n. Mèi quan hÖ gi÷a ghÕ ngåi vµ ng­êi sö dông kh«ng chØ dõng l¹i ë nh÷ng mèi quan hÖ vÒ kÝch th­íc mµ nã cßn cã nh÷ng mèi quan hÖ kh¸c: mµu s¾c ghÕ, h×nh d¸ng, chÊt liÖu. Mµu s¾c nã g©y cho ta nh÷ng c¶m gi¸c kh¸c nhau. Nh­ nÕu trong phßng ¨n ta mµ kh«ng trang trÝ ®óng gam mµu th× sÏ g©y ra nh÷ng hËu qu¶ xÊu kh«ng l­êng tr­íc ®­îc nh­ khã ¨n uèng khi nh×n thÊy mét mµu nµo ®ã, hay c¶m gi¸c sî h·i, l¹nh nh¹t (®en, ®á rùc) khi ®i vµo phßng ¨n uèng. Do vËy ta cÇn ph¶i phèi hîp mµu theo c¸c gam mµu sao cho thÝch hîp víi phßng ¨n t¹o ra nh÷ng c¶m gi¸c ¨n uèng (mµu cµ phª) c¶m gi¸c tho¶i m¸i phÊn khëi khi ¨n uèng. Còng vËy ®èi víi h×nh d¸ng vµ chÊt liÖu… nã còng cã thÓ t¹o ra ®­îc kh«ng gian hîp lý hay kh«ng, t¹o ra c¶m gi¸c ¨n uèng tho¶i m¸i hay kh«ng. Bëi vËy khi thiÕt kÕ ta cÇn ph¶i t×m hiÓu râ vÒ mèi quan hÖ gi÷a s¶n phÈm vµ ®èi t­îng sö dông nã. Nãi riªng vÒ kÝch th­íc, th× khi thiÕt kÕ ghÕ kh«ng ®óng kÝch th­íc th× sÏ xÈy ra nhiÒu hËu qu¶ mµ ta kh«ng thÓ l­êng tr­íc ®­îc. H×nh 2.3: ¶nh h­ëng cña kÝch th­íc. Ch­¬ng 3 kh¶o s¸t thùc tiÔn 3.1. §Þa bµn kh¶o s¸t. Thùc tÕ thÞ tr­êng ghÕ phßng ¨n trªn ®Þa bµn nghiªn cøu Hµ Néi vµ B¾c Ninh, t«i thÊy lo¹i mÆt hµng nµy rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. - VÒ mÆt chñng lo¹i chÊt liÖu dïng trong s¶n xuÊt ghÕ phßng ¨n gåm cã chÊt liÖu lµm c¸c chi tiÕt bao gåm gç tù nhiªn (mÆt ngåi, l­ng tùa, ch©n ghÕ, khung mÆt ngåi,vai ghÕ, thanh gi»ng… nãi chung lµ cã thÓ sö dông trªn toµn bé c¸c chi tiÕt cña ghÕ; v¸n nh©n t¹o dïng lµm mÆt ngåi (®Æc biÖt lµ v¸n d¸n), l­ng tùa … ®Öm (vËt liÖu mÒm) dïng lµm ®Öm cho mÆt ngåi vµ l­ng tùa; ChÊt liÖu liªn kÕt trong ghÕ bao gåm: keo, ®inh, vÝt… ChÊt liÖu trang søc: c¸c lo¹i chÊt phñ (s¬n, vÐcni, giÊy hay v¸n l¹ng…) Trong c¸c lo¹i v¸n nh©n t¹o th× cã c¶ lo¹i ®· ®­îc trang søc b»ng c¸c lo¹i giÊy tÈm keo, v¸n l¹ng… vµ cã c¶ lo¹i ch­a ®­îc trang søc. - VÒ thÓ lo¹i hay kiÓu d¸ng ghÕ phßng ¨n th× nã ®­îc ph¸t triÓn theo c¸c lèi song song víi nhau ®ã lµ: lo¹i ghÕ ph¸t triÓn theo lèi hiÖn ®¹i, lo¹i nµy giê ®©y rÊt thÞnh hµnh vµ chiÕm lÜnh mét thÞ tr­êng rÊt lín, kh«ng nh÷ng ë trªn thÞ tr­êng trong n­íc mµ cßn ®­îc s¶n xuÊt ®Ó xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi víi mét tèc ®é ph¸t triÓn m¹nh mÏ sang c¸c thÞ tr­êng §µi Loan, Trung Quèc… Lo¹i ghÕ ph¸t triÓn theo lèi kiÓu d¸ng truyÒn thèng (mÆt hµng mü nghÖ) lo¹i mÆt hµng nµy ph¸t triÓn chËm h¬n so víi lo¹i mÆt hµng cã kiÓu d¸ng hiÖn ®¹i, nh­ng nãi chung nã còng chiÕm lÜnh mét phÇn thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc, mÆt hµng nµy chØ ®­îc ph¸t triÓn trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng nghÒ c¬ së s¶n xuÊt hay c«ng ty s¶n xuÊt nhá. Vµ mét lo¹i mÆt hµng n÷a ®ã lµ lo¹i kÕt hîp gi÷a phong c¸ch cæ ®iÓn víi hiÖn ®¹i, ®©y lµ lo¹i mÆt hµng chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng t­¬ng ®èi lín. - VÒ gi¸ c¶: Gi¸ c¶ c¸c lo¹i ghÕ trªn thÞ tr­êng còng ®­îc ¸p dông cho mçi lo¹i s¶n phÈm theo c¸c kiÓu d¸ng vµ chÊt liÖu, chÊt l­îng s¶n phÈm, bëi vËy gi¸ c¶ cña ghÕ trªn thÞ tr­êng còng rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, mçi mét lo¹i gi¸ ®­îc ¸p dông víi mçi lo¹i mÆt hµng riªng theo tõng chÊt l­îng, chÊt liÖu… cña s¶n phÈm. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ thu thËp ®­îc vÒ gi¸ c¶ ghÕ ngåi ¨n trªn thÞ tr­êng khu vùc kh¶o s¸t (Hµ Néi - B¾c Ninh) t¹i thêi ®iÓm th¸ng 2 n¨m 2003: GhÕ lµm b»ng chÊt liÖu gç mun: 700.000® ¸ 2000.000®/chiÕc. GhÕ lµm b»ng gç tr¾c: 350.000® ¸ 600.000®/chiÕc. GhÕ lµm b»ng gç gô: 320.000® ¸ 450.000®/ chiÕc. GhÕ lµm b»ng gç cÈm lai: 200.000® ¸ 350.000®/chiÕc. GhÕ lµm b»ng gç nghiÕn kÕt hîp víi v¸n nh©n t¹o (v¸n d¸n) hoÆc ®Öm mÒm: 120.000® ¸ 170.000®/chiÕc. 3.2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t. Trªn c¬ së kh¶o s¸t vµ thu thËp c¸c kiÓu lo¹i ghÕ phßng ¨n cã lùa chän råi ph©n lo¹i vµ ®i ®Õn chän ra c¸ thÓ tiªu biÓu. - Kh¶o s¸t vµ thu thËp c¸c kiÓu lo¹i ghÕ phßng ¨n: §i vµo thùc tÕ s¶n xuÊt c¸c mÉu m·, s¶n phÈm ghÕ phßng ¨n, còng nh­ t×m hiÓu trªn thÞ tr­êng vµ c¸c t¹p chÝ hay c¸c tµi liÖu kh¸c ®Ó nh»m thu thËp c¸c th«ng tin vÒ ghÕ phßng ¨n. Sau ®ã trªn c¬ së ph©n tÝch lùa chän ra nh÷ng s¶n phÈm tiªu biÓu cña nhãm. ViÖc ph©n tÝch c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc trªn c¬ së lý luËn khoa häc ®· cã vµ nhËn thøc míi vÒ b¶n chÊt cña ®èi t­îng nghiªn cøu. - C¸ch ph©n lo¹i: ë ®©y ®Ò tµi cña ta ®i s©u vÒ nghiªn cøu c¸c kiÓu d¸ng cña ghÕ phßng ¨n. Do vËy ta dùa trªn c¸c th«ng tin vÒ kiÓu d¸ng cña ghÕ ®Ó ph©n lo¹i. - Ph©n tÝch chi tiÕt mét c¸ thÓ tiªu biÓu: Dùa trªn viÖc kh¶o s¸t, thu thËp ®­îc c¸c th«ng tin vÒ ghÕ phßng ¨n vµ viÖc ph©n lo¹i th× ta chän ®­îc c¸c mÉu tiªu biÓu cña tõng nhãm ghÕ phßng ¨n, th× ta ®i ®Õn lùa chän mét c¸ thÓ tiªu biÓu cña tÊt c¶ c¸c lo¹i mÉu ghÕ, sau ®ã ph©n tÝch chi tiÕt mét c¸ thÓ tiªu biÓu. ViÖc ph©n tÝch nµy dùa trªn c¬ së lý luËn khoa häc ®· cã vµ nhËn thøc míi vÒ b¶n chÊt cña ®èi t­îng nghiªn cøu cïng víi kiÕn thøc thùc tiÔn vÒ c¸c mÉu ®Ó ta nghiªn cøu. 3.3. NhËn xÐt tÝnh thùc tiÔn tÝnh ®a d¹ng cña s¶n phÈm ghÕ. Nhu cÇu cña x· héi rÊt phong phó nªn kiÓu d¸ng rÊt nhiÒu biÕn ®æi. Sù ®a d¹ng vµ phong phó cña ghÕ lµ sù ®a d¹ng vÒ mÉu m· kiÓu d¸ng, kÕt cÊu, chÊt liÖu, mµu s¾c vµ ®é s¸ng tèi cña ghÕ… Song theo ®Æc thï sö dông, ta cã thÓ ph©n biÖt c¸c lo¹i ghÕ sau: - GhÕ tùa: Lµ lo¹i ghÕ cã kÕt cÊu vµ tr¹ng th¸i phï hîp víi tr¹ng th¸i ngåi th¼ng hay cã thÓ tùa l­ng vµo bé phËn l­ng tùa cña ghÕ, nh»m phôc vô cho c¸c môc ®Ých sö dông kh¸c nhau nh­: ngåi viÕt, ngåi ®äc, ngåi ¨n hay uèng, ngåi lµm viÖc… - GhÕ ®Èu: Lµ lo¹i ghÕ ®Ó ngåi ë tr¹ng th¸i t­¬ng tù nh­ cña ghÕ tùa, nh­ng kh«ng co phÇn l­ng tùa v× yªu cÇu cña tr¹ng th¸i lµm viÖc ®Æc biÖt vÝ dô nh­ ngåi ch¬i ®µn d­¬ng cÇm ch¼ng h¹n, c¸c tr­êng hîp ngåi kh«ng l©u… - GhÕ sa l«ng: Lµ c¸c kiÓu ghÕ cã tay tùa, nh»m phôc vô cho c¸c môc ®Ých sö dông ®Ó ngåi ë c¸c tr¹ng th¸i nghØ ng¬i, lÞch sù, tho¶i m¸i (tiÕp kh¸ch, uèng trµ, ®äc b¸o…). GhÕ sa l«ng còng cã cÊu t¹o rÊt ®a d¹ng phô thuéc vµo kiÓu tay tùa vµ ch©n ghÕ… - C¸c kiÓu ghÕ ®Æc biÖt kh¸c nh­ ghÕ héi tr­êng, ghÕ xÝch ®u vµ nhiÒu lo¹i ghÕ kh¸c… Trong ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi, ta chØ ®Ò cËp chñ yÕu ®Õn c¸c lo¹i ghÕ phßng ¨n viÖc sö dông th«ng dông, réng r·i. Bëi vËy ta ®i xÐt riªng vÒ ghÕ phßng ¨n. VÒ c¬ b¶n ghÕ phßng ¨n cã thÓ cã l­ng tùa (nh­ lo¹i ghÕ tùa), cã thÓ kh«ng cã l­ng tùa (nh­ lo¹i ghÕ ®Èu), cã thÓ cã tay tùa…ë ®©y ta xÐt riªng cho lo¹i ghÕ phßng ¨n th«ng dông nhÊt, ®ã lµ lo¹i ghÕ ngåi ¨n cã l­ng tùa. VÒ c¬ b¶n th× nã bao gåm c¸c phÇn nh­ sau: mÆt ngåi, ch©n ghÕ, l­ng tùa. + MÆt ngåi: XÐt riªng vÒ mÆt ngåi cña ghÕ ngåi ¨n th× nã rÊt ®a d¹ng vÒ kiÓu d¸ng, chÊt liÖu, kÕt cÊu, mµu s¾c… vÒ chÊt liÖu th× mÆt ghÕ ngåi cã thÓ lµ d¹ng gç tù nhiªn, v¸n nh©n t¹o, m©y tre ®an, khung cøng(gç tù nhiªn hoÆc v¸n nh©n t¹o) kÕt hîp víi mÆt mÒm (®Öm mót, ®Öm cao su, m©y tre ®an…), v¸n Ðp ®Þnh h×nh… chÊt liÖu trang søc cho mÆt ghÕ ngåi cã thÓ lµ s¬n, vÐcni hoÆc c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c (giÊy tÈm keo, v¸n l¹ng, bäc nhung…); nh÷ng lo¹i gç cã v©n thí ®Ñp th× chØ dïng s¬n trong suèt hoÆc vÐcni trong suèt, cßn mét sè lo¹i kh«ng cã v©n thí ®Ñp th× ta cã thÓ vÏ v©n hoÆc in v©n råi míi s¬n hoÆc vÐcni… M« h×nh t¹o d¸ng cho mÆt ngåi th× cã thÓ lµ mÆt trßn, mÆt h×nh ch÷ nhËt cã bo trßn hoÆc v¸t gãc… vµ mét sè kiÓu ®Æc biÖt kh¸c (mÆt ngåi cña ghÕ gãc). Liªn kÕt gi÷a mÆt ngåi vµ hÖ ch©n cã thÓ lµ liªn kÕt ®inh, vÝt, méng, g¾n keo… C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ th× sÏ phô thuéc vµo tõng lo¹i ghÕ, nh­ng nguyªn t¾c chung lµ ph¶i ®¶m b¶o tiÖn nghi, ®é bÒn, dÔ l¾p r¸p vµ cã tÝnh thÈm mü cao, kinh tÕ… - Ch©n ghÕ: Ph©n ghÕ ®­îc ph©n biÖt hai ch©n tr­íc vµ hai ch©n sau liªn kÕt víi nhau bëi c¸c vai tiÒn, vai hËu, xµ håi vµ c¸c thanh r»ng. Th«ng th­êng ghÕ cã c¸u t¹o hai ch©n sau cao lªn, liªn kÕt víi c¸c chi tiÕt cña l­ng tùa ghÕ. Còng cã tr­êng hîp c¶ bèn ch©n liªn kÕt vµo mÆt d­íi cña mÆt ngåi, cßn l­ng tùa ®­îc liªn kÕt vµo mÆt ngåi. VÒ chÊt liÖu th× th­êng hÖ ch©n ghÕ ®­îc lµm b»ng gç tù nhiªn, mét sè Ýt ®­îc lµm b»ng v¸n ®Þnh h×nh (ta kh«ng xÐt ®Õn c¸c tr­êng hîp lµm b»ng vËt liÖu ngoµi gç). ChÊt liÖu trang søc th× víi gç cã v©n thí ®Ñp chØ cÇn s¬n trong suèt hoÆc vÐcni trong suèt, cßn khi gç kh«ng cã v©n thí ®Ñp th× t¹o v©n råi míi s¬n hoÆc vÐcni trong suèt hoÆc phñ mµu lu«n … Cßn vÒ t¹o d¸ng cho hÖ ch©n ghÕ cã thÓ thiÕt kÕ theo kiÓu ch©n tiÖn, ch©n cã tiÕt diÖn vu«ng hoÆc trßn hoÆc h×nh ch÷ nhËt… vµ thiÕt kÕ theo mét sè kiÓu ®Æc biÖt (ch©n ®éng vËt, mét sè h×nh thï ®å vËt…) Nh»m n©ng cao tÝnh thÈm mü. §Ó t¨ng c­êng ®é v÷ng ch¾c cña ghÕ th× ë c¸c gãc liªn kÕt gi÷a c¸c ch©n vµ xµ ®ì mÆt ghÕ th­êng ®­îc gia cè b»ng ke gç h×nh tam gi¸c. - L­ng tùa: Lµ bé phËn cÊu thµnh cña ghÕ ®­îc kÕt hîp víi hÖ ch©n sau hoÆc liªn kÕt víi mÆt ngåi, nh­ng phæ biÕn nhÊt lµ kÕt hîp víi hÖ ch©n sau cña ghÕ (bëi nã ®¶m b¶o ®é v÷ng ch¾c h¬n lµ liªn kÕt víi mÆt ngåi). VÒ cÊu t¹o l­ng tùa cã thÓ ë d¹ng nan hoÆc song trßn, hoÆc ë d¹ng tÊm (cong hoÆc th¼ng, d¹ng tÊm th­êng ®­îc tr¹m kh¶m hoÆc ®iªu kh¾c hoÆc ghÐp h×nh…) cã kÝch th­íc vµ h×nh d¹ng phï hîp víi d¸ng tæng thÓ cña ghÕ. L­ng tùa lµ mét phÇn cña ghÕ ®­îc c¸c nhµ thÕt kÕ chó ý ®Õn nhÊt ®Ó t¹o ra c¸c kiÓu d¸ng riªng biÖt, ®éc ®¸o næi bËt cho ghÕ. Cßn vÒ phÝa ng­êi tiªu dïng th× hä th­êng ph©n biÖt c¸c kiÓu ghÕ víi nhau (ghÕ trong cïng mét lo¹i) dùa theo c¸c kiÓu d¸ng cña l­ng tùa. Bëi vËy nªn l­ng tùa cña ghÕ rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, nã næi bËt lªn vµ cã vÎ ®éc ®¸o so víi c¸c lo¹i kh¸c lµ mét phÇn nhê vµo bé phËn l­ng tùa. L­ng tùa cã thÓ lµm b»ng chÊt liÖu mÒm hoÆc cøng, nh­ng vÉn ph¶i dùa trªn c¬ së ®¶m b¶o ®­îc ®é bÒn. Nh­ng nãi chung, l­ng tùa ®­îc bäc b»ng vËt liÖu mÒm vÉn ®¶m b¶o tiÖn nghi h¬n l­ng tùa cøng, nh­ng vÒ mÆt gia c«ng chÕ t¹o th× phøc t¹p h¬n… 1. Ch©n tr­íc. 2. Ch©n sau. 3. MÆt tùa mót. 4. MÆt ngåi ®Öm mót. H×nh 3.1: GhÕ tùa mÆt c¾t AA 1. Ch©n tr­íc. 2. Ch©n sau. 3. MÆt tùa ghÕ. 4. Xµ trªn l­ng tùa. 5. Xµ d­íi l­ng tùa. 6. Xµ tiÒn ®ì mÆt ngoµi. 7. Xµ håi ®ì mÆt ngåi. 8. Khung mÆt ngåi. 9. V¸n ®¸y mÆt ®Öm. 10. Mót (cao su). 11. V¶i nhùa bäc mÆt. 12. Thanh gi»ng ch©n H×nh 3.2: GhÕ tùa ®Öm mót dïng cho ngåi ¨n MÆt c¾t AA xem trªn h×nh 3.1 3.4. NhËn xÐt vÒ thùc tiÔn nhu cÇu s¶n phÈm ghÕ cña x· héi. §êi sèng x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, ngµy mét v¨n minh, tõ ®ã nhu cÇu cña ®êi sèng c¶ vÒ tinh thÇn lÉn vËt chÊt cña ng­êi d©n ngµy ®­îc n©ng cao.Tõ xa x­a ®å méc ®· trë nªn gÇn gòi vµ thiÕt thùc víi ®êi sèng con ng­êi. Theo thêi gian, theo ®µ ph¸t triÓn cña x· héi th× ®å méc còng ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n hoµn thiÖn h¬n vµ nã ®· trë thµnh mét trong nh÷ng nhu cÇu thiÕt thùc trong ®êi sèng hµng ngµy cña con ngh­êi. Bëi vËy ®å méc l¹i ngµy cµng ®­îc thóc ®Èy ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cao h¬n cña ng­êi d©n, bëi nã kh«ng chØ gãp phÇn vµo ®êi sèng sinh ho¹t vËt chÊt mµ c¶ vÒ tinh thÇn n÷a. ChÝnh vËy mµ tõ xa x­a ®å méc ®· ®­îc øng dông vµo trong cuéc sèng hµng ngµy nh­ gi­êng ®Ó ngñ, ghÕ ®Ó ngåi, tñ ®Ó cÊt ®ùng tr­ng bµy… §ã lµ nh÷ng ®å méc tiªu biÓu trong cuéc sèng, mµ theo thêi ®¹i b©y giê th× cã thÓ nãi lµ nã kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong cuéc sèng . Mét trong nh÷ng nhu cÇu thiÕt thùc cña x· héi vÒ ®å méc ®ã lµ nhu cÇu vÒ ghÕ. ghÕ ngåi dïng ®Ó lµm viÖc, häp héi, ngåi häc, ngåi ¨n- uèng… Trªn thùc tÕ, th× b©y giê kh«ng chØ nh÷ng nhµ hµng cÇn ®Õn bµn ghÕ ¨n mµ ngay kÓ c¶ nh÷ng gia ®×nh nhá còng cÇn thiÕt ®Õn bµn ghÕ ¨n. Tuú theo tõng ®iÒu kiÖn cña gia ®×nh còng nh­ tuú theo tõng ®iÒu kiÖn cña nhµ hµng vÒ mÆt kinh tÕ mµ cã thÓ sö dông lo¹i bµn, ghÕ ¨n ®¾t gi¸ hay b×nh th­êng. Tuú theo thêi ®¹i, tuú theo ý thÝch cña mçi ng­êi mµ hä sö dông c¸c kiÓu mÉu m· kh¸c nhau.Nãi chung sö dông ghÕ ¨n cho gia ®×nh cã nhu cÇu thÞ hiÕu vÒ s¶n phÈm méc cao cÊp th× kh«ng ®­îc nhiÒu b»ng nhu cÇu vÒ s¶n phÈm méc b×nh th­êng. Bëi theo nÒn kinh tÕ cña n­íc ta hiÖn nay th× míi chØ lµ n­íc ®ang ph¸t triÓn, nhu cÇu thÞ hiÕu mµ phï hîp víi ®ång tiÒn vÒ s¶n phÈm méc cao cÊp cña hä th× cã thÓ nãi lµ ch­a cao v× mçi mét s¶n phÈm méc cao cÊp th× th­êng lµ ®¾t gi¸ (450.000 ¸ 700.000®/chiÕc c¸c s¶n phÈm méc ®å cao cÊp).Do vËy, víi nhu cÇu thÞ hiÕu cao nµy th× phï hîp víi mét sè Ýt gia ®×nh sö dông. Cã thÓ cã rÊt nhiÒu ng­êi cã nhu cÇu thÞ hiÕu vÒ s¶n phÈm méc b×nh th­êng, lÞch sù, ®¬n gi¶n, gän nhÑ (ë ®©y ta nãi nhu cÇu thÞ hiÕu lµ nãi ®Õn nhu cÇu trong khu«n khæ kinh tÕ cña hä), bëi gi¸ c¶ nh÷ng s¶n phÈm b×nh th­êng th× th­êng gi¸ c¶ kh«ng cao (120.000¸170.000®) cã thÓ phï hîp víi tói tiÒn cu¶ nhiÒu ng­êi muèn tiªu dïng, do vËy mÆt hµng nµy b¸n rÊt ch¹y (nhanh). Cßn ®èi t­îng sö dông ghÕ ¨n cho nhµ hµng th× tuú theo quy m« nhµ hµng vµ kinh tÕ cña nhµ hµng ®ã hay theo phong c¸ch lÞch sù sang träng hay b×nh th­êng mµ ng­êi ta sÏ sö dông tõng lo¹i ghÕ ¨n. Nh÷ng lo¹i bµn ghÕ ¨n b×nh th­êng th× sö dông cho nh÷ng nhµ hµng ë møc ®é b×nh th­êng (bé bµn ghÕ ¨n kho¶ng 180.000 ¸ 400.000®), lo¹i nµy hiÖn trªn thÞ tr­êng b¸n rÊt nhanh. Cßn ®èi víi ®èi t­îng cã nhu cÇu lo¹i sang sö dông cho nhµ hµng th× rÊt Ýt bëi chØ cã nh÷ng nhµ hµng lín, lÞch sù, sang träng míi sö dông ®Õn . Theo nh­ kh¶o s¸t trªn c¸c ®Þa bµn Hµ Néi vµ B¾c Ninh th× nhu cÇu mua ghÕ cña x· héi lµ rÊt cao t¹i khu vùc lµng nghÒ §ång Kþ (B¾c Ninh), víi mçi cöa hµng (c¬ së Ph­¬ng Nam, c¬ së T×nh Th©n, c¬ së Ngäc Hµ, c¬ së Th­¬ng Binh…) chØ lµ c¸c c¬ së víi quy m« hé gia ®×nh nhá th× trong mçi th¸ng b×nh qu©n hä còng b¸n ra ®­îc kho¶ng 15 ¸ 20 bé bµn ghÕ. Trong nh÷ng dÞp gi¸p tÕt cã thÓ hä b¸n ®­îc ngoµi 30 bé bµn ghÕ trong ®ã còng cã kho¶ng 5 ®Õn 10 bé bµn ghÕ phßng ¨n. T¹i khu vùc ®Þa bµn lµng Cuéi (§«ng Anh - Hµ Néi), ë ®©y hä còng chØ s¶n xuÊt víi quy m« hé gia ®×nh, ®a sè lµ s¶n xuÊt bµn ghÕ phßng ¨n theo phong c¸ch t¹o d¸ng hiÖn ®¹i, th× mçi c¬ së b×nh qu©n trong mét th¸ng hä còng s¶n xuÊt ®­îc kho¶ng 20 ®Õn 30 bé bµn ghÕ phßng ¨n (120 ¸ 240 ghÕ) vµ xuÊt ra thÞ tr­êng. Trong ®Þa bµn nµy cã kho¶ng h¬n 150 c¬ së s¶n xuÊt (theo quy m« hé gia ®×nh) bµn ghÕ phßng ¨n . Tõ nh÷ng kh¶o s¸t thùc tiÔn trªn ®Þa bµn cho ta thÊy r»ng nhu cÇu cña x· héi vÒ mÆt hµng ®å méc nãi chung vµ nhu cÇu vÒ ghÕ ngåi ¨n nãi riªng lµ rÊt cao, ®iÒu ®ã chøng tá r»ng ®å méc giê ®©y ®· vµ ®ang rÊt ®­îc thÞnh hµnh vµ ph¸t triÓn. 3.5. Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm chung cña s¶n xuÊt s¶n phÈm méc trªn thùc tÕ. Trong mçi mét thêi kú th× ®Òu cã xu h­íng ph¸t triÓn riªng cña nã vÒ s¶n xuÊt s¶n phÈm méc. Theo mçi mét thêi ®¹i, trong mçi mét thêi ®iÓm th× l¹i cã nh÷ng s¶n phÈm méc míi ®­îc ra ®êi cïng víi nh÷ng c«ng cô s¶n xuÊt míi vµ cã nh÷ng s¶n phÈm méc riªng, ®éc ®¸o, ®Æc tr­ng cho thêi ®iÓm ®ã vµ nã ®­îc ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ. Sù ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt cïng víi sù v¨n minh cña nh©n lo¹i ngµy cµng ph¸t triÓn vµ nhu cÇu x· héi còng ngµy mét cao lªn, do vËy mäi thø ngµy cµng ®­îc ph¸t triÓn mét c¸ch tÝch cùc, v× thÕ sù lùa chän vµ sµng läc cña x· héi l¹i ngµy cµng tinh tuý h¬n. Bëi vËy mµ c¸c mÉu s¶n phÈm méc lu«n lu«n ®­îc ra ®êi vµ ®æi míi. Vµ ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ mét c¸ch thuËn lîi, kinh tÕ cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt th× c¸c m¸y mãc vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi ®­îc ra ®êi ®Ó ¸p dông vµo thùc tiÔn. Theo nh­ kh¶o s¸t trªn ®Þa bµn Hµ Néi - B¾c Ninh, th× viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt míi vµo thùc tÕ vÉn ch­a ®­îc ph¸t triÓn vµ ¸p dông ch­a réng r·i, ch­a ¸p dông ®­îc nhiÒu. Trªn ®Þa bµn lµng §ång Kþ, lµng Cuéi th× viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i vµo viÖc s¶n xuÊt ®å méc lµ rÊt Ýt, ch­a cã c¸c d©y chuyÒn tù ®éng ho¸, kÓ c¶ ®èi víi mét sè c«ng ty lín trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ B¾c Ninh (c«ng ty bao b× ë Gi¸p B¸t Hµ Néi, c«ng ty Nicola, c«ng ty B¾c ¸) th× vÉn cßn nhiÒu c«ng ®o¹n ph¶i sö dông ®Õn søc lao ®éng c¬ b¾p vµ ch­a cã nh÷ng d©y truyÒn tù ®éng, sö dông lao ®éng c¬ b¾p nh­ ®¸nh vÐcni, ®¸nh nh½n (®¸nh giÊy gi¸p b»ng tay hoÆc mét sè Ýt ®¸nh b»ng m¸y cì nhá cÇm tay)… Cßn ë c¸c lµng nghÒ th× sö dông lao déng c¬ b¾p rÊt nhiÒu vµo s¶n xuÊt ®å méc (®ôc, tr¹m, kh¶m, ®¸nh nh½n, phun s¬n, ®¸nh vÐcni, l¾p ghÐp…). Dï r»ng hä ch­a ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo trong s¶n xuÊt nh­ng hä vÉn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, s¶n phÈm vÉn ®­îc thÞ tr­êng vµ ng­êi tiªu dïng ­a chuéng, vµ kh«ng nh÷ng hä chØ s¶n xuÊt ®å néi ®Þa mµ hä cÇn m¾c nèi víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®Ó xuÊt khÈu hµng ho¸ nh­ suÊt khÈu sang c¸c n­íc §µi Loan, Trung Quèc… Nãi chung trªn ®Þa bµn kh¶o s¸t ®Æc biÖt lµ khu vùc §ång Kþ (B¾c Ninh) vµ lµng Cuéi (§«ngAnh - Hµ Néi) s¶n xuÊt ®å méc ®a sè lµ dùa trªn søc lùc lao ®éng c¬ b¾p, chØ mét phÇn trong c«ng ®oan s¶n xuÊt lµ ¸p dông khoa häc kü thuËt, m¸y mãc (c­a, xÎ, (pha ph«i), mét sè Ýt t¹o d¸ng s¶n phÈm dïng khoan vµ c­a vßng l­în hay c­a vanh vµ c­a säc mét l­ìi (c­a léng lç ). MÆt kh¸c, ë c¸c ®Üa bµn nµy ®a sè lµ s¶n xuÊt theo quy m« nhá (hé gia ®×nh, c¬ së s¶n xuÊt, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhá) do vËy mµ khã cã thÓ ®¸p øng ®­îc viÖc sö dông c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt tù ®éng ho¸ vµo s¶n xuÊt ®­îc. Nh­ng nã còng cã mÆt thuËn lîi riªng cña nã ®ã lµ lîi dông ®­îc søc lao ®éng c¬ b¾p cña ng­êi d©n, gióp ®­îc viÖc tr¸nh thÊt nghiÖp cho ng­êi d©n hay t¹o viÖc lµm cho ng­êi d©n vµ mét thÕ m¹nh n÷a ®ã lµ cã thÓ t¹o ra ®­îc c¸c s¶n phÈm ®Æc thï cã tÝnh mü nghÖ cao mµ m¸y mãc khã cã thÓ lµm ®­îc. Sau ®©y lµ mét sè c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh¶o s¸t ®­îc trªn thÞ tr­êng cã c¸c Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ghÕ phßng ¨n nh­ sau: h×nh 3.3. 3.6. NhËn xÐt chung, kÕt qu¶ kh¶o s¸t vÒ ghÕ ngåi ¨n. Qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ trªn thÞ tr­êng cña ®Þa bµn nghiªn cøu (Hµ Néi - B¾c Ninh) vÒ lo¹i s¶n phÈm ghÕ ngåi ¨n, t«i thÊy ®©y lµ lo¹i mÆt hµng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó kh«ng nh÷ng vÒ kiÓu d¸ng, kÕt cÊu, chÊt liÖu… mµ cßn c¶ vÒ c¶ vÒ gi¸ s¶n phÈm. GhÕ ngåi ¨n kh«ng chØ ®­îc lµm b»ng nguyªn liÖu gç tù nhiªn mµ nã cßn cã c¶ lo¹i kÕt hîp gi÷a gç tù nhiªn víi c¸c lo¹i chÊt liÖu kh¸c hoÆc thay thÕ toµn bé b»ng chÊt liÖu kh¸c (v¸n n©n tao, chÊt liÖu mÒm nh­ ®Öm mót, ®Öm nû, ®Öm cao su… m©y, tre ®an… ®­îc øng dông vµo viÖc lµm mÆt ghÕ ngåi hay l­ng tùa; c¸c chÊt liÖu kh¸c nh­ kim lo¹i, nhùa øng dông vµo viÖc thay thÕ toµn bé gç tù nhiªn hay thay thÕ mét phÇn nh­ ch©n ghÕ, l­ng tùa…). Vµ nã ®­îc t¹o d¸ng theo c¸c m« h×nh kh¸c nhau (m« h×nh hiÖn ®¹i, m« h×nh cæ ®iÓn, kÕt hîp gi÷a m« h×nh hiÖn ®¹i vµ cæ ®iÓn…) vµ mçi kiÓu d¸ng l¹i cã nh÷ng kÕt cÊu vµ mµu s¾c riªng ®Ó t¹o ra sù ®éc ®¸o riªng cho s¶n phÈm. Tõ ®ã th× mçi yÕu tè t¹o ra s¶n phÈm còng gãp phÇn t¹o ra gi¸ thµnh vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm kh¸c nhau. Vµ sau ®©y lµ gi¸ mét sè lo¹i s¶n phÈm ghÕ ngåi ¨n t­¬ng øng víi mçi lo¹i gç kh¸c nhau mµ t«i thu thËp ®­îc: BiÓu 4:gi¸ mét sè lo¹i gç vµ s¶n ph©m ghÕ ngåi ¨n. LÊy gi¸ theo ®¬n vÞ gç nghiÕn lµ 1. Gi¸ Lo¹i gç 1 khèi 1 s¶n phÈm (gi¸ thµnh) 1 s¶n phÈm (gi¸ thÞ tr­êng)/ng×n ®ång Ghi chó Gç nghiÕn 1.0 1.0 120 ¸ 170 Gç cÈm lai 1.3 ¸ 1.7 1.5 ¸ 2.0 200 ¸ 350 Hµng mü nghÖ Gç gô 1.8 ¸ 2.2 2.0 ¸ 2.5 320 ¸ 450 Hµng mü nghÖ Gç tr¾c 2.2 ¸ 3.0 2.3 ¸ 3.0 350 ¸ 600 Hµng mü nghÖ Gç mun 3.5 ¸ 6.0 4.0 ¸ 8.0 700 ¸ 2000 Hµng mü nghÖ VËy t¹i sao c¸c lo¹i ghÕ lµm b»ng c¸c lo¹i gç nh­ gç mun, tr¾c l¹i ®¾t nh­ vËy? Bëi yÕu tè ®Çu tiªn lµ chóng cã nh÷ng ­u ®iÓm tuyÖt vêi nh­ tÝnh chÊt c¬ häc cao, v©n thí ®Ñp, Ýt co ngãt vµ cong vªnh còng rÊt Ýt nªn ®­îc ng­êi tiªu dïng thÝch, yÕu tè thø hai lµ c¸c lo¹i gç nµy hiÖn giê rÊt quý hiÕm. Tõ chç ng­êi tiªu dïng ­a thÝch th× nã ®· ®­îc n©ng cao vÒ gi¸ c¶ s¶n phÈm, mµ gç ®ã l¹i quý hiÕm do vËy gia c¶ s¶n phÈm ®· cao l¹i cµng ®­îc n©ng cao, bëi vËy nªn nã ®¾t. Theo nh­ kh¶o s¸t trªn thÞ tr­êng, nh÷ng mÆt hµng ®ang ®­îc thÞnh hµnh nhÊt ®ã lµ nh÷ng mÆt hµng mang tÝnh chÊt hiÖn ®¹i, kh«ng cÇu kú vÒ t¹o d¸ng, nh×n trang nh·, ®¬n gi¶n vµ sang träng, gi¸ rÎ mµ chÊt l­îng cao… S¶n phÈm ghÕ lµm b»ng gç nghiÕn kÕt hîp víi v¸n nh©n t¹o ®Ó lµm mÆt ngåi vµ cã gi¸ th­êng lµ 120.000® ¸ 170.000®/ghÕ. H×nh:3.3 :Qui tr×nh s¶n xuÊt ghÕ phßng ¨n. Víi s¶n phÈm cã bäc ®Öm mÒm Nguyªn liÖu (gç) Pha ph«i Gia c«ng chi tiÕt L¾p r¸p §·nh nh½n Trang søc bÒ mÆt Nguyªn liÖu (bäc ®Öm) G¾n bäc ®Öm S¶n phÈm S¶n phÈm kh«ng cã bäc ®Öm Nguyªn liÖu (gç) Pha ph«i Gia c«ng chi tiÕt L¾p r¸p §¸nh nh½n Trang søc bÒ mÆt S¶n phÈm Ch­¬ng 4 Ph©n lo¹i s¶n phÈm 4.1. Lùa chän ph­¬ng ph¸p ph©n lo¹i. Nãi chung mét s¶n phÈm ®­îc t¹o thµnh tõ nhiÒu yÕu tè kÕt hîp. Mçi yÕu tè ®Òu gãp phÇn x©y dùng nªn s¶n phÈm ®Òu cã nh÷ng t¸c dông riªng cña nã, tæng hîp c¸c yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó t¹o nªn mét s¶n phÈm sÏ t¹o ra mét s¶n phÈm hoµn h¶o h¬n. VÝ dô nh­ mét chiÕc ghÕ ngåi ¨n ®­îc t¹o nªn tõ nh÷ng yÕu tè sau: - ThiÕt kÕ chøc n¨ng c«ng dông cho ghÕ, yÕu tè nµy x©y dùng lªn ®­îc chøc n¨ng c«ng dông cña ghÕ, nã nh»m vµo môc ®Ých lµ dïng nã vµo viÖc g×, ®Ó lµm g× hay c«ng dông cña nã lµ g×. - ThiÕt kÕ t¹o d¸ng, ®©y lµ yÕu tè nãi lªn nã thuéc kiÓu d¸ng nµo, nã gãp phÇn lµm cho s¶n phÈm phong phó vÒ kiÓu d¸ng. - ThiÕt kÕ kÕt cÊu, theo nh÷ng d¹ng kÕt cÊu kh¸c nhau th× sÏ cho ra nh÷ng lo¹i s¶n phÈm cã kÕt cÊu kh¸c nhau, tuú theo tõng lo¹i kÕt cÊu th× s¶n phÈm ®ã sÏ ®­îc chÕ t¹o b»ng nh÷ng c¸ch kh¸c nhau. - ThiÕt kÕ thÈm mü nh­ t¹o mµu, ¸nh s¸ng, v©n thí, ®­êng nÐt… YÕu tè nµy ph©n biÖt gi÷a c¸c mÉu víi nhau vÒ mµu s¾c, ®é s¸ng tèi, ®­êng nÐt… cña nã. Vµ cßn nhiÒu yÕu tè n÷a sÏ gãp phÇn ph©n lo¹i mÉu nh­ tÝnh d©n téc, tÝnh hiÖn ®¹i, gi¸ thµnh s¶n phÈm…§©y còng lµ c¸c yÕu tè gãp phÇn x©y dùng lªn mét s¶n phÈm hoµn h¶o h¬n, cã gi¸ trÞ, chÊt l­îng cao h¬n… S¶n phÈm Chøc n¨ng ChÊt liÖu KÕt cÊu T¹o d¸ng Mµu s¾c Gi¸ thµnh Tõ ®ã ta cã thÓ lËp ra s¬ ®å ph©n lo¹i theo c¸c c¸ch nh­ sau: Nh­ng ë ®©y trong ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi ta chØ xÐt ®Õn c¸ch t¹o d¸ng s¶n phÈm. Do vËy ta chØ xÐt ®Õn c¸ch t¹o d¸ng cña s¶n phÈm. Theo c¸c quan ®iÓm thiÕt kÕ kh¸c nhau, c¸ch t¹o d¸ng kh¸c nhau do vËy cã rÊt nhiÒu c¸ch t¹o d¸ng cho s¶n phÈm. Mçi mét c¸ch t¹o d¸ng cho s¶n phÈm sÏ gãp phÇn lµm cho s¶n phÈm trë nªn ®éc ®¸o h¬n so víi c¸c s¶n phÈm kh¸c, dÔ ph©n biÖt víi c¸c s¶n phÈm kh¸c. T¹o d¸ng lµ mét yÕu tè c¬ b¶n kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong viÖc thiÕt kÕ ghÕ, kh«ng nh÷ng nã phÇn x©y dùng lªn sù phong phó ®a d¹ng cña s¶n phÈm, mµ nã cßn gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Ph©n lo¹i theo c¸ch t¹o d¸ng s¶n phÈm th× nã còng cã nhiÒu c¸ch ®Ó ph©n lo¹i. §ã lµ nh÷ng c¸ch mµ ta dùa vµo tõng s¶n phÈm, dùa vµo tæng thÓ s¶n phÈm hoÆc dùa vµo tõng bé phËn hay mét sè bé phËn cña s¶n phÈm… ®Ó ph©n lo¹i ra c¸c kiÓu s¶n phÈm kh¸c nhau. Nãi riªng vÒ phÇn ghÕ ¨n, viÖc t¹o d¸ng cho s¶n phÈm th× c¸c nhµ thiÕt kÕ ®i s©u vµo thiÕt kÕ t¹o d¸ng cho l­ng tùa. S¬ ®å ph©n lo¹i ghÕ ¨n theo t¹o d¸ng s¶n phÈm: GhÕ L­ng tùa MÆt ngåi HÖ ch©n KÕt hîp gi÷a c¸c yÕu tè 4.2. C¸c kiÓu lo¹i ghÕ ngåi ¨n theo t¹o d¸ng. Nh­ ta ®· biÕt, kiÓu d¸ng cña ghÕ phßng ¨n rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Sù phong phó nµy ®­îc t¹o lªn nhê sù thay ®æi h×nh d¹ng, ®­êng nÐt, kÝch th­íc vµ mµu s¾c… Theo mçi mét c¸ch thay ®æi vÒ h×nh d¹ng kh¸c nhau ta cã thÓ t¹o ra ®­îc mét mÉu míi. §©y lµ mét c¬ së c¬ b¶n ®Ó ta cã thÓ t¹o d¸ng cho s¶n phÈm. Theo mçi mét ®­êng nÐt, ta l¹i cã thÓ t¹o lªn cho s¶n phÈm thªm phÇn sèng ®éng vÒ mÉu m·, tõ c¸c ®­êng cong hay ®­êng th¼ng ta l¹i cã thÓ t¹o ra phong c¸ch riªng cho s¶n phÈm. Ta cã thÓ t¹o ra ®­îc mét s¶n phÈm dùa trªn nh÷ng ®­êng nÐt cong l­în thuÇn tuý, th¼ng thuÇn tuý hay cã sù phèi hîp gi÷a c¸c ®­êng nÐt cong vµ th¼ng ®Ó t¹o ra mét mÉu míi, t¹o ra sù ®éc ®¸o riªng cho s¶n phÈm. Dùa trªn c¬ së kÝch th­íc ta l¹i cã thÓ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm kh¸c nhau dùa trªn c¬ së tû lÖ kÝch th­íc nh÷ng phÇn c¬ b¶n. Mµu s¾c lµ mét trongnh÷ng yÕu tè ®Ó ph©n biÖt gi÷a c¸c s¶n phÈm víi nhau. Nã gãp phÇn hoµn h¶o s¶n phÈm h¬n, t¹o ra nh÷ng mÉu m· thÝch øng riªng víi tõng ®èi t­îng sö dông… Mçi kiÓu d¸ng cña ghÕ phßng ¨n cã mét phong c¸ch riªng sÏ t¹o lªn nh÷ng gi¸ trÞ thÈm mü kh¸c nhau, gîi lªn nh÷ng ý t­ëng c¶m xóc riªng ®èi víi tõng ng­êi sö dông. S¬ ®å ph©n lo¹i ghÕ phßng ¨n theo t¹o d¸ng: Phøc t¹p h×nh:1,3,4,5 ®¬n gi¶n h×nh: 2,6,1617 T¹o d¸ng hiÖn ®¹i (kh«ng ®ôc tr¹m) h×nh:7,8,9 7,7,8,9 7,87,8,9,10 T¹o d¸ng truyÒn thèng Kh«ng kÕt hîp l­ngtùa.hinh:6,14 Cã kÕt hîp l­ng tùa. H×nh:7,8,9,10,11 Kh«ng kÕt hîp l­ng tùa. H×nh:1, 3, 4, 16 Ch©n th¼ng Ch©n qu× MÆt gãc h×nh: 17,18.. MÆt trßn h×nh:2,7 MÆt vu«ng h×nh:1,3,4,5... L­ng tùa Ch©n MÆt ngåi GhÕ Ngoµi ra l­ng tùa cßn cã thÓ ph©n lo¹i theo s¬ ®å sau: L­ng tùa C¹nh khung MÆt tùa §Ønh vai tùa Khung bång Khung th¼ng TÊm thanh Bo trßn ®Çu bä hung ®Æc biÖt Kh«ng khuýet Cã khuýet Nh÷ng s¶n phÈm ®Æc tr­ng mµ trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thu thËp ®­îc: §­îc thÓ hiÖn trong phô biÓu 4 4.3. C¸c kiÓu ghÕ ®Æc tr­ng. Ch­¬ng5 X©y dùng mét t­ liÖu b¶n vÏ cÊu t¹o cho mét s¶n phÈm mÉu tiªu biÓu 5.1. Vµi nÐt vÒ cÊu t¹o ghÕ. Nh­ ®· nãi ë trªn: GhÕ lµ mét s¶n phÈm méc sö dông rÊt réng r·i trong ®êi sèng hµng ngµy. Chøc n¨ng cña ghÕ lµ ®Ó ngåi víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau cho nªn cÊu t¹o cña ghÕ lµ hÕt søc ®a d¹ng. KÕt cÊu chung cña ghÕ lµ kÕt cÊu gi¸ ®ì. GhÕ ngåi ¨n lµ lo¹i ghÕ cã kÕt cÊu vµ kÝch th­íc phï hîp víi tr¹ng th¸i ngåi th¼ng hay cã thÓ tùa nhÑ vµo bé phËn l­ng tùa cña ghÕ, nh»m phôc vô cho môc ®Ých sö dông ngåi ¨n. Dùa vµo nh÷ng quan ®iÓm còng nh­ b¶n chÊt chung cña ghÕ ngåi ¨n, ta cã thÓ ph©n cÊu t¹o cña ghÕ ngåi ¨n thµnh c¸c bé phËn sau: - MÆt ngåi. - Ch©n tr­íc ghÕ. - Ch©n sau ghÕ. - L­ng tùa. (Mét sè lo¹i ghÕ ®Æc biÖt nh­ ghÕ chñ th× cßn cã thªm phÇn tay tùa). §Ó liªn kÕt mét sè bé phËn trªn tõ nguyªn liÖu ta cã thÓ dïng c¸c liªn kÕt c¬ b¶n nh­: Liªn kÕt méng, liªn kÕt keo, kiªn kÕt ®inh vÝt… D­íi ®©y lµ mét sè c¸ch liªn kÕt méng th­êng sö dông trong s¶n xuÊt ghÕ: Liªn kÕt méng (LKM) c¬ b¶n: §­îc thÓ hiÖn trªn phô biÓu5. 5.2. Lùa chän s¶n phÈm. GhÕ ngåi ¨n lµ mét lo¹i ®å méc cã chøc n¨ng lµ ®Ó ngåi ¨n, nã rÊt ®a d¹ng vµ phong phó vÒ kiÓu r¸ng còng nh­ kÕt cÊu vµ chÊt liÖu còng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. §Ó lùa chän ra kiÓu tiªu biÓu ta ph¶i dùa vµo c¸c yÕu tè sau: - Møc ®é ®¸p øng ®­îc chøc n¨ng cña s¶n phÈm. - KÕt cÊu vµ søc bÒn cña ghÕ ph¶i ®¶m b¶o ®­îc chøc n¨ng sö dông. - KiÓu d¸ng ph¶i ®Ñp hîp víi nhu cÇu thÞ hiÕu, hîp víi thêi ®¹i. - Gi¸ thµnh vµ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm ph¶i phï hîp víi tói tiÒn cña ng­êi tiªu dïng, phï hîp víi ®a sè thÞ hiÕu trong x· héi. - Sö dông nguyªn vËt liÖu hîp lý. - S¶n phÈm ph¶i cã nhÝnh c«ng nghÖ, nghÜa lµ ¸p dông ®­îc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã. Vµ mét sè yÕu tè kh¸c nh­: mµu s¾c, cÊu t¹o… Tõ nh÷ng yÕu tè trªn t«i ®i ®Õn lùa trän mét s¶n phÈm tiªu biÓu trong nhãm s¶n ph¶m mµ t«i thu thËp ®­îc (H×nh 9 trong phô biÓu 4). Víi chÊt liÖu chÝnh cÊu t¹o nªn s¶n phÈm lµ gç nghiÕn, cã sö dông vËt liÖu phô (v¸n d¸n) lµm mÆt ngåi, liªn kÕt gi÷a c¸c chi tiÕt b»ng méng vµ keo, chÊt liÖu trang søc lµ s¬n PU.Trªn thùc tÕ th× lo¹i s¶n phÈm nµy cã Ýa b¸n t¹i c¸c cöa hµng lµ:130.000 ®Õn 140.000®/c¸i ghÕ. 5.3. B¶n vÏ cÊu t¹o cho s¶n phÈm ®· chän. 5.4. TÝnh to¸ dù tÝnh kinh tÕ . 5.4.1. TÝnh to¸nnguyªn vËt liÖu. STT Tªn chi tiÕt Sè l­îng KÝch th­íc bao (mm) ThÓ tÝch (mm3) Tªn vËt liÖu T b L 1 MÆt ngåi 1 30 400 400 V¸n d¸n 2 Ch©n tr­íc 2 30 50 415 1.245.000 Gç nghiÕn 3 Ch©n sau 2 35 90 970 6.111.000 4 L­ng tùa 1 30 130 570 2.223.000 5 Vai tr­íc 1 17 50 360 306.000 6 Vai sau 1 25 50 290 362.500 7 Xµ håi 2 17 50 350 297.500 8 Thanh gi»ng 2 10 20 350 140.000 9 Thanh gi»ng khung 1 10 20 340 68.000 10 Khung mÆt sau 1 22 50 340 374.000 11 Khung mÆt c¹nh 2 22 50 410 902.000 12 Khung mÆt tr­íc 1 22 50 420 462.000 13 §Ønh vai tùa 1 25 130 320 1.040.000 14 Thanh gi»ng vai 1 10 20 340 68.000 DiÖn tÝch v¸n d¸n cã chiÒu dµy 3 mm lµ: S1 =400*400=160.000 mm2 =0.16 m2 ThÓ tÝch gç nghiÕn: V= 0.013599 m3 5.4.2. Dù tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tÝnh b»ng tæng hîp toµn bé chi phÝ bao gåm c¸c chi phÝ sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô. - Chi phÝ ®iÖn n¨ng. - Chi phÝ tr¶ l­¬ng c«ng nh©n. - Chi phÝ qu¶n lý s¶n xuÊt. - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n. - Nép thuÕ nhµ n­íc. ViÖc tÝnh to¸n c¸c chi phÝ trªn dùa trªn c¬ së cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®å méc. * Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh. Nguyªn vËt liÖu chÝnh dïng ®Ó s¶n xuÊt ghÕ ngåi ¨n nh­ sau: Gç nghiÕn: §¬n gi¸ 3.800.000®/m3. V¸n d¸n dµy 3mm: §¬n gi¸ 118.000®/tÊm (2.4m*1.2m). VËy gi¸ cho mét m2 lµ: 40972®/m2.Nªn sè tiÒn ph¶i chi ®Ó mua mÆt ngåi (phÇn v¸n d¸n) lµ: T1=6555 ®ång. KÝch th­íc c¸c chi tiÕt tham gia ®Ó lµm thµnh s¶n phÈm lµ kÝch th­íc sau khi gia c«ng, nªn khi tÝnh to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu ta ph¶i tÝnh c¶ phÇn hao phÝ do gia c«ng (l­îng d­ gia c«ng), th­êng lÊy tõ 8-10% l­îng nguyªn liÖu sau khi gia c«ng, ë ®©y ta lÊy 10%. VËy thÓ tÝch gç nghiÕn cÇn lµ: V= 0.013599 + 0.013599x10% =0.0149589 m3 VËy sè tiÒn ph¶i chi ®Ó mua gç nghiÕn lµ: T2 =0.0149589 x3.800.000 =56844 ®ång. * Chi phÝ vËt liÖu phô: STT Tªn vËt liÖu chÝnh Sè l­îng §¬n vÞ tÝnh §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Keo g¾n mÆt(Bugjo) 0.009 Thïng 73.000 657 2 Keo g¾n méng(Dyno) 0.013 Kg 3.4000 442 3 S¬n (PU) 0.125 kg 40.000 5000 Tæng 6097 * C¸c chi phÝ kh¸c: §iÖn n¨ng, chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ khÊu hao, tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ tr¶ l­¬ng c«ng nh©n, chi phÝ nép thuÕ…TÊt c¶ tri phÝ trªn tÝnh b»ng 35% chi phÝ trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn liÖu chÝnh (gç nghiÕn, v¸n d¸n): T3 = 56844 + 6555 = 63399®ång. Sè tiÒn chi phÝ vËt liÖu phô: T4 = 6097®ång. Tæng céng: T =T3 +T4 =69496 ®ång. VËy gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ: Gi¸ s¶n phÈm lµ: T+ Tx35% = 93420 ®ång. KÕt luËn Qua mét thêi gian nghiªn cøu cïng víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn Vâ Thµnh Minh t«i ®· hoµn thµnh ®­îc ®Ò tµi tèt nghiÖp víi tªn ®Ò tµi: "Nghiªn cøu tæng hîp c¸c m« h×nh s¶n phÈm méc thuéc nhãm ghÕ phßng ¨n theo hÖ thèng t¹o d¸ng". Trªn c¬ së nghiªn cøu s¶n phÈm méc thuéc nhãm ghÕ phßng ¨n t«i thÊy r»ng: HiÖn nay mÆt hµng nµy ®ang rÊt ®­îc ng­êi d©n chó ý vµ tiªu dïng, víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh kÕ vµ nhu cÇu vÒ vËt chÊt còng nh­ tinh thÇn cña ng­êi d©n ngµy cµng ®­îc n©ng cao, t«i tin r»ng mÆt hµng ghÕ ngåi ¨n sÏ ngµy cµng ®­îc nh©n d©n ­a chuéng tiªu dïng vµ nã sÏ ®­îc ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ. VËy viÖc nghiªn cøu vÒ s¶n phÈm méc thuéc nhãm ghÕ phßng ¨n theo hÖ thèng t¹o d¸ng s¸t thùc ®i s©u sÏ lµm tiÒn ®Ò cho viÖc thiÕt kÕ vµ sù lùa chän cña ng­êi tiªu dïng cã hiÖu qña vÒ s¶n phÈm ghÕ ngåi ¨n. Víi thêi gian ng¾n vµ sè l­îng cßn Ýt còng nh­ c¸c chØ tiªu vÒ ph©n lo¹i chØ míi mang tÝnh chÊt t­¬ng ®èi cïng víi ®Þa bµn kh¶o s¸t h¹n hÑp. Kh¶ n¨ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ cña b¶n th©n ch­a ®­îc nhuÇn nhuyÔn. Bëi vËy víi ®Ò tµi nµy em chØ thùc hiÖn ®­îc mét sè vÊn ®Ò sau: - Kh¶o s¸t vµ thu thËp ®­îc tæng hîp c¸c th«ng tin vÒ ghÕ phßng ¨n vµ ph©n lo¹i theo c¸c m« h×nh t¹o d¸ng. T¹o thµnh bé s­u tËp ghÕ phßng ¨n nh»m gióp ng­êi tiªu dïng cã c¬ së ®Ó lùa chän s¶n phÈm cho riªng gia ®×nh m×nh, ng­êi s¶n xuÊt cã thÓ lùa chän ®Ó s¶n xuÊt. - §iÒu tra s¬ bé vµ t×m hiÓu ®­îc nhu cÇu ña ng­êi d©n vÒ ghÕ phßng ¨n. - §Ò tµi ®· ®­a ra ®­îc mét m« h×nh ghÕ phßng ¨n kh¸ tiÖn dông, ®¶m b¶o tÝnh thÈm mü, ®¶m b¶o c«ng dông vµ chøc n¨ng, cã tÝnh kinh tÕ cao, ®¶m b¶o tÝnh c«ng nghÖ (cã thÓ ¸p dông ®­îc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i lµ s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn hiÖn ®¹i ho¸). - Nghiªn cøu ®­îc mét sè gi¶i ph¸p liªn kÕt cña s¶n phÈm méc ®¬n gi¶n, dÔ dµng thùc hiÖn vµ phï hîp víi sù cã mÆt cña vËt liÖu míi. - N¾m b¾t ®­îc mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nghÖ thuËt t¹o d¸ng còng nh­ trang trÝ bÒ mÆt… Trªn thùc tÕ t«i thÊy trong nÒn s¶n xuÊt hiÖn nay cña n­íc ta ®Æc biÖt lµ trªn ®Þa bµn kh¶o s¸t ( Hµ Néi - B¾c Ninh) lµ vÉn cßn sö dông søc lùc c¬ b¾p vµo viÖc s¶n xuÊt lµ rÊt nhiÒu, s¶n xuÊt b»ng c¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i th× rÊt Ýt vµ ch­a cã s¶n xuÊt theo c¸c d©y chuyÒn hiÖn ®¹i tù ®éng ho¸ th× hÇu nh­ lµ ch­a cã. ViÖc s¶n xuÊt thñ c«ng sÏ dÉn ®Õn nh­îc ®iÓm sau: - S¶n phÈm kh«ng ®ång bé. - Sù l¾p lÉn c¸c chi tiÕt gi÷a c¸c s¶n phÈm lµ khã. - S¶n xuÊt sÏ rÊt chËm… Mµ theo nh­ kh¶o s¸t th× t«i thÊy hÇu nh­ c¸c s¶n phÈm méc thuéc nhãm ghÕ phßng ¨n th× ®a sè ®­îc lµm b»ng gç tù nhiªn lµ chÝnh hoÆc gç tù nhiªn chiÕm tû lÖ phÇn tr¨m rÊt lín trong s¶n phÈm, mµ ch­a cã hoÆc rÊt Ýt nh÷ng s¶n phÈm ®­îc lµm b»ng v¸n Ðp ®Þnh h×nh. kiÕn nghÞ: - §Ó s¶n phÈm ®­îc ®ång bé, sù l¾p lÉn c¸c chi tiÕt gi÷a c¸c s¶n phÈm dÔ dµng vµ s¶n xuÊt n¨ng suÊt còng nh­ nhanh chãng th× cÇn ®Çu t­ lín, c¶i thiÖn vÒ d©y chuyÒn m¸y mãc. - Nguån gç tù nhiªn ®ang ngµy cµng c¹n kiÖt, do vËy cÇn cã sù c¶i thiÖn vÒ c«ng nghÖ chÕ biÕn l©m s¶n ®Ó thay thÕ viÖc sö dông nhiÒu gç tù nhiªn b»ng v¸n nh©n t¹o. Phô biÓu: 2 C¸c kÝch th­íc c¬ thÓ ng­êi ViÖt Nam (Trong løa tuæi lao ®éng) (Theo Bïi Thô vµ ctv, 1983) TT Tªn kÝch th­íc N÷ Nam 5% 50% 95% 5% 50% 95% T­ thÕ ®øng 1 ChiÒu cao víi tèi ®a 170.3 185.3 200.2 183.7 197.8 211.8 2 ChiÒu cao tíi ®Ønh ®Çu 141.7 150.3 158.8 150.2 160.7 171.2 3 ChiÒu cao tíi ®«i m¾t 130.0 138.7 147.7 137.7 147.4 157.1 4 ChiÒu cao tíi mám cïng 114.1 121.7 129.2 120.4 130.2 139.9 5 ChiÒu cao tíi cæ tay 68.4 73.7 79.0 71.9 78.6 85.2 6 ChiÒu cao tíi x­¬ng bµn tay. 61.2 66.5 71.7 64.4 71.1 77.8 7 ChiÒu cao tíi x­¬ng mu 75.1 79.1 83.1 79.2 83.2 87.2 8 ChiÒu cao tíi ngãn tay gi÷a 54.1 59.3 64.4 56.9 61.9 69.9 9 ChiÒu cao tíi ®èt cæ 7 117.9 106.5 135.0 124.5 134.4 144.3 10 ChiÒu cao tíi mám khuûu 85.1 91.6 98.1 88.5 95.5 103.2 11 ChiÒu cao mµo chËu 81.5 88.1 94.6 82.5 91.0 99.5 12 ChiÒu cao nÕp gÊp m«ng-®ïi 59.6 65.4 71.2 64.6 69.4 74.8 13 chiÒu cao tíi khoeo 35.9 38.9 41.9 39.8 42.4 46.9 14 ChiÒu cao m¾t c¸ ngoµi 3.9 5.0 6.0 4.3 5.5 6.6 15 §­êng kÝnh ngang ®Çu 13.7 14.1 16.4 13.9 15.4 16.8 16 ChiÒu dµi s¶i tay khi duçi 141.0 152.1 163.1 155.9 167.2 178.5 17 ChiÒu réng 2 ®Çu gèi 26.1 26.6 27.1 26.3 27.3 28.3 18 Dµi s¶i tay khi n¾m 121.0 132.1 143.1 133.7 144.7 155.7 19 §­êng kÝnh ngang bông 20.5 23.9 - 21.3 24.2 27.0 20 Kho¶ng c¸ch liªn mµo chËu 23.3 24.5 26.7 24.0 26.2 28.4 21 Kho¶ng ch¸ch liªn mám cïng vai 30.0 33.2 36.3 33.2 36.7 41.3 22 Kho¶ng c¸ch liªn c¬ ®en ta 33.4 37.4 41.3 36.0 40.5 44.1 23 Kho¶ng c¸ch liªn mám khuûu 31.5 34.6 37.7 34.0 37.1 40.2 24 Kho¶ng c¸ch c¬ ®en ta tr¸i-mám khuûu ph¶i (giang tay ngang vai) 58.1 63.0 67.9 63.0 68.4 73.4 25 Kho¶ng c¸ch 2 khuûu tay(dang tay ngang vai) 74.1 88.6 97.1 89.0 96.4 103.8 26 Réng hai bµn ch©n 15.8 16.8 17.8 17.8 18.8 19.8 27 Kho¶ng c¸ch dang tay tèi ®a sang mét phÝa 70.5 76.0 81.5 77.9 81.1 84.2 28 §­êng kÝnh ngang ngùc 22.3 24.3 26.3 23.7 26.0 28.3 29 Kho¶ng c¸ch liªn mÊu chuyÓn to 26.1 28.8 31.5 27.3 29.5 31.7 30 ChiÒu dµi ®Çu 16.3 18.2 20.0 17.4 18.9 20.0 31 ChiÒu dµi ngùc 15.2 18.6 21.9 16.4 19.1 21.8 32 Kho¶ng c¸ch c¬ ®en ta tr¸i-®Çu ngãn tay gi÷a tay ph¶i (dang ngang) 88.7 94.7 100.7 94.3 101.3 108.3 33 ChiÒu dµi bông 12.0 16.3 20.5 13.9 17.2 20.4 34 ChiÒu dµi bµn ch©n(c¶ ngãn) 19.9 21.8 23.6 51.1 23.7 26.2 35 ChiÒu cao tíi m¾t c¸ trong 5.0 6.0 7.0 5.2 6.3 7.4 36 ChiÒu cao ®Êt - bµn ch©n 32.0 36.0 40.0 35.0 40.0 45.0 37 ChiÒu dµi c¸nh tay 25.5 27.7 29.9 26.5 29.8 33.1 38 ChiÒu dµi c¼ng tay 19.8 21.9 24.0 21.5 24.1 26.7 39 ChiÒu dµi c¼ng ch©n 30.5 33.6 36.7 33.0 37.1 41.2 40 §­êng kÝnh ngang lín nhÊt cña c¬ thÓ 33.4 37.4 41.3 36.9 40.5 44.1 41 §­êng kÝnh tr­íc sau lín nhÊt 23.2 26.76 29.9 22.4 25.1 27.8 T­ thÕ ngåi 42 ChiÒu cao ngåi th¼ng tíi ®Ønh ®Çu 73.8 79.9 86.0 79.4 85.5 91.6 43 ChiÒu cao ngåi th¼ng tíi m¾t 62.8 68.3 73.7 68.5 74.1 80.0 44 ChiÒu cao ngåi th¼ng tíi mám vai 46.8 51.3 55.7 48.8 54.6 60.3 45 ChiÒu cao ngåi tù nhiªn tíi ®Ønh ®Çu 71.2 76.0 80.7 73.9 80.3 86.6 46 ChiÒu cao ngåi tù nhiªn tíi m¾t 59.8 66.3 72.7 62.7 68.3 75.8 47 ChiÒu cao ngåi tù nhiªn ®Õn mám vai 44.4 49.1 53.7 46.5 53.1 58.7 48 ChiÒu cao ngåi th¼ng víi tèi ®a 102.4 114.8 127.2 112.9 122.6 132.2 49 ChiÒu cao mÆt ghÕ -mµo chËu 16.0 18.8 21.6 15.4 18.1 20.8 50 ChiÒu dµy ®ïi 9.9 12.2 14.4 10.3 12.2 14.2 51 ChiÒu cao mÆt ghÕ- gãc x­¬ng ba 36.0 40.0 44.0 38.3 41.3 44.3 52 ChiÒu cao mÆt ghÕ - khuûu tay 16.1 20.9 25.6 16.9 21.7 26.5 53 ChiÒu réng m«ng 30.5 34.3 38.0 30.0 33.2 36.4 54 Kho¶ng c¸ch ngåi tõ l­ng - víi tèi ®a ra tr­íc 67.6 73.1 78.5 72.2 78.6 84.9 55 ChiÒu cao ®Êt - ®Ønh ®Çu (ngåi l­ng duçi th¼ng) 108.8 113.8 118.8 115.2 120.2 125.2 56 ChiÒu dµi hai ®ïi g¸c lªn nhau 15.1 19.1 24.0 16.0 20.0 24.0 57 ChiÒu dµi mám vai - khuûu 27.5 30.8 34.0 30.0 33.5 37.0 58 ChiÒu dµi khuûu - bµn tay(duçi) 36.6 40.6 44.5 40.1 44.2 48.0 59 ChiÒu dµi khuûu - bµn tay (n¾m) 27.1 30.9 34.6 31.3 34.7 38.1 60 kho¶ng c¸ch víi tèi ®a ra tr­íc(ngåi, n¾m tay) 57.9 63.9 49.4 62.6 68.5 75.4 61 Kho¶ng c¸ch tõ m«ng - ngãn ch©n (ngåi) 61.0 64.0 67.0 64.0 68.0 72.0 62 ChiÒu dµi m«ng - ®Çu gèi 47.2 51.5 55.7 48.7 53.1 57.5 63 ChiÒu dµi m«ng - khoeo 39.5 43.6 47.6 39.7 44.1 48.5 64 ChiÒu cao ®Êt - ®Çu ngãn ch©n(®ïi gi¬ th¼ng ra phÝa tr­íc) 51.9 56.7 61.6 54.3 59.1 63.9 65 ChiÒu cao mÆt ghÕ - ®èt cæ 7 50.7 56.1 61.4 54.3 60.8 67.2 66 ChiÒu cao ®Êt - ®Çu gèi 41.2 44.7 48.1 44.0 47.7 51.3 67 ChiÒu cao ®Êt - nÕp khoeo 34.9 37.8 40.6 37.1 39.9 12.7 68 ChiÒu cao bµn ch©n (®«t - ngÊn cæ ch©n) 5.2 6.8 7.4 5.0 7.0 9.0 69 ChiÒu dµi m«ng - lßng bµn ch©n ( ®ïi gi¬ th¼ng ra phÝa tr­íc) 78.5 82.5 86.5 83.2 87.2 91.2 70 ChiÒu dµi m¾t c¸ trong- ngãn ch©n 14.3 15.9 17.5 15.5 17.3 19.1 71 ChiÒu dµi gãt ch©n (m¾t c¸ - gãt) 5.6 6.0 6.3 5.6 6.4 7.1 72 Réng bµn ch©n 7.2 8.3 9.3 8.3 9.3 10.3 C¸c kÝch th­íc bµn tay 73 Dµi bµn tay 15.0 16.5 17.9 15.7 17.6 19.4 74 Réng bµn tay( kh«ng kÓ ngãn c¸i) 6.6 7.3 8.0 7.0 7.9 8.7 75 ChiÒu dµi ngãn gi÷a 7.0 8.0 9.0 7.4 8.5 9.6 76 ChiÒu dµi lßng bµn tay 8.0 8.5 8.9 8.3 8.2 10.0 77 ChiÒu réng ngãn gi÷a 1.4 1.7 1.9 1.6 1.8 2.0 78 ChiÒu réng ngãn c¸i 1.9 2.1 2.3 2.3 2.5 2.7 79 ChiÒu dµi ngãn c¸i 5.4 5.7 6.0 5.9 6.2 6.5 80 réng bµn tay (kÓ c¶ ngãn c¸i) 7.6 8.5 9.4 8.2 9.3 10.3 Chu vi 81 Vßng ®Çu 51.9 54.5 57.0 52.1 54.9 57.6 82 Vßng cæ 26.7 29.3 31.8 30.4 33.5 36.5 83 Vßng ngùc 74.8 83.2 91.5 76.2 83.4 90.6 84 Vßng bµn tay (n¾m) 20.0 21.6 23.1 22.2 23.7 25.2 Phô biÓu:3 §iÓm tùa l­ng(®é cao, ®iÓm tùa theo gãc, c¹nh) gi¸ trÞ TB sst Gãc nghiªng ®iÓm tùa TB Nam N÷ N÷ ChiÒu cao ®iÓm tùa (mm) Gãc nghiªng ®iÓm tùa (0) ChiÒu cao ®iÓm tùa (mm) Gãc nghiªng ®iÓm tùa (0) ChiÒu cao ®iÓm tùa (mm) Gãc nghiªng ®iÓm tùa (0) 1 A B C D 90 100 105 110 90 100 105 110 250 310 310 310 90 98 104 105 250 310 310 310 - - - - - - - - 2 E F G H I J 100 100 100 110 110 120 100 100 100 110 110 120 400 400 310 400 400 500 95 98 105 110 104 94 400 400 310 400 400 500 190 250 190 250 190 250 100 94 94 104 105 129 Phô biÓu:1. KÝch th­íc c¬ b¶n cña ng­êi trung b×nh. Gi¸ tÞ trung b×nh (mm) Lo¹i kÝch th­íc Nam N÷ A B C D E F G H I J K L M 1676 313 237 465 369 1568 1367 1024 741 444 375 431 306 1570 284 213 438 344 1454 1271 960 704 410 351 397 317

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu tổng hợp các mô hình sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn theo hệ thống tạo dáng.doc