Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT Để thực hiện mục tiêu của Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06/10/2004 của Thủ tướng Chính Phủ về chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 là “Tin học hoá hệ thống quản lý hành chính nhà nước về tài nguyên và môi trường phù hợp với tiêu chuẩn Chính phủ điện tử của Việt Nam, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường”, trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước phát triển và đưa ra nhiều nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin học trong công tác quản lý môi trường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và cũng đã thu được một số kết quả nhất định, đặc biệt là các nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý môi trường Khu công nghiệp tập trung và khu vực ngoài khu công nghiệp đã hỗ trợ rất lớn cho các nhà quản lý trong công tác lưu trữ, công tác nhập, tra cứu và xử lý một khối lượng lớn các dữ liệu môi trường cũng như công tác làm báo cáo thống kê một cách kịp thời, hỗ trợ trong các bài toán ra các quyết định, chính sách quản lý phù hợp. Cũng xuất phát từ mục tiêu đó, luận văn này đã kế thừa và phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh theo hướng ứng dụng sang một Khu công nghiệp khác với đặc điểm, hiện trạng sản xuất, hiện trạng môi trường khác nhau nhằm hoàn thiện đề tài ứng dụng công nghệ tin học để quản lý cơ sở dữ liệu môi trường Khu công nghiệp tập trung, đáp ứng được nhu cầu quản lý môi trường hiện nay. Kết quả nổi bật của luận văn là đưa vào ứng dụng phần mềm TISEMIZ (Tool for Improving Strength Environmental Management for Industrial Zone), phục vụ công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Trong quá trình ứng dụng, trong Luận văn đã đưa ra phần bổ sung cho TISEMIZ so với phiên bản đầu tiên. Bên cạnh đó, luận văn đi sâu phân tích hiện trạng môi trường, hiện trạng công nghệ tin học tại các Khu công nghiệp, đánh giá hiệu quả ứng dụng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng ứng dụng phần mềm TISEMIZ trong công tác quản lý môi trường khu công nghiệp nói chung và khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi nói riêng.

pdf174 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2479 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP.HCM VIEÄN MOÂI TRÖÔØNG VAØ TAØI NGUYEÂN -------------- oOo ------------- NGUYEÃN THÒ THUÛY LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ NGHIEÂN CÖÙU ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN PHUÏC VUÏ COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂY BAÉC CUÛ CHI, THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH CHUYEÂN NGAØNH : QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG MAÕ SOÁ : 60.85.10 THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH, THAÙNG 11 - NAÊM 2008 COÂNG TRÌNH ÑÖÔÏC HOAØN THAØNH TAÏI 2 VIEÄN MOÂI TRÖÔØNG VAØ TAØI NGUYEÂN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HOÀ CHÍ MINH -------------- oOo ------------- Caùn boä höôùng daãn khoa hoïc: TSKH Buøi Taù Long ..................................................... .................................................................................................................................... (Ghi roõ hoï, teân, hoïc haøm, hoïc vò vaø chöõ kyù) Caùn boä chaám nhaän xeùt 1: ............................................................................................ .................................................................................................................................... (Ghi roõ hoï, teân, hoïc haøm, hoïc vò vaø chöõ kyù) Caùn boä chaám nhaän xeùt 2: ............................................................................................ .................................................................................................................................... (Ghi roõ hoï, teân, hoïc haøm, hoïc vò vaø chöõ kyù) LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ ÑÖÔÏC BAÛO VEÄ TAÏI HOÄI ÑOÀNG CHAÁM BAÛO VEÄ LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ VIEÄN MOÂI TRÖÔØNG VAØ TAØI NGUYEÂN Ngaøy Thaùng Naêm (Taøi lieäu naøy coù theå tham khaûo taïi thö vieän Vieän Moâi Tröôøng vaø Taøi Nguyeân) 3 ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP.HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM VIEÄN MOÂI TRÖÔØNG VAØ TAØI NGUYEÂN Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ----------- oOo ---------- NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN CAO HOÏC Hoï vaø teân : NGUYEÃN THÒ THUÛY Phaùi : Nöõ Ngaøy, thaùng, naêm sinh: 17/09/1982 Nôi sinh: Haûi Phoøng Chuyeân ngaønh : QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG Khoùa : 17 I. TEÂN ÑEÀ TAØI: Nghieân cöùu öùng duïng coâng ngheä thoâng tin phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi, Thaønh phoá Hoà Chí Minh II. NHIEÄM VUÏ VAØ NOÄI DUNG: 1. Nghieân cöùu cô sôû khoa hoïc xaây döïng heä thoáng coâng cuï tin hoïc phuïc vuï quaûn lùyù caùc vaán ñeà moâi tröôøng aùp duïng cho Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi. 2. Ñeà xuaát cô sôû döõ lieäu caùc Doanh nghieäp trong Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi. 3. ÖÙng duïng phaàn meàmä TISEMIZ phuïc vuï quaûn lyù moâi tröôøng cho Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi. 4. Ñaùnh giaù keát quaû öùng duïng phaàn meàm TISEMIZ. III. NGAØY GIAO NHIEÄM VUÏ: 01/04/2008 IV. NGAØY HOAØN THAØNH NHIEÄM VUÏ: 01/10/2008 V. HOÏ VAØ TEÂN CAÙN BOÄ HÖÔÙNG DAÃN : TSKH. BUØI TAÙ LONG Caùn boä höôùng daãn VI. HOÏ VAØ TEÂN CAÙN BOÄ NHAÄN XEÙT: (Ghi hoï teân vaø chöõ kyù) Caùn boä phaûn bieän 1 Caùn boä phaûn bieän 2 Ñeà cöông Luaän vaên Cao hoïc ñaõ ñöôïc thoâng qua Hoäi Ñoàng Chuyeân Ngaønh Ngaøy Thaùng naêm PHOØNG ÑAØO TAÏO SÑH PHOØNG CHUYEÂN MOÂN CHUÛ NHIEÄM NGAØNH 4 LÔØI CAÙM ÔN Em xin göûi lôøi bieát ôn ñeán taäp theå caùc Thaày Coâ Vieän Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân, Ñaïi hoïc Quoác gia Tp. HCM ñaõ trang bò kieán thöùc, quan taâm vaø taïo ñieàu kieän cho em ñöôïc tieáp thu nhöõng kieán thöùc môùi trong suoát quaù trình hoïc vöøa qua. Em xin baøy toû loøng bieát ôn ñeán thaày Buøi Taù Long, ngöôøi höôùng daãn khoa hoïc, ñaõ quan taâm giuùp ñôõ vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho em hoaøn thaønh baûn Luaän vaên Toát nghieäp naøy. Em xin chaân thaønh caûm ôn ñeán khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi, Ban Quaûn lyù caùc KCX - KCN TP. Hoà Chí Minh (HEPZA) ñaõ giuùp ñôõ em raát nhieàu trong vieäc cung caáp thoâng tin veà coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng khu coâng nghieäp taäp trung treân ñòa baøn thaønh phoá vaø cung caáp caùc soá lieäu coù lieân quan ñeán ñeà taøi. Xin göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán caùc thaønh vieân Phoøng Tin hoïc Moâi tröôøng, Vieän Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Tp Hoà Chí Minh ñaõ hoã trôï em trong quaù trình tieáp caän phaàn meàm tin hoïc TISEMIZ. Em xin chaân thaønh caûm ôn anh chò Phoøng Quaûn lyù Moâi tröôøng-Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng ñaõ hoã trôï, giuùp ñôõ trong coâng taùc vaø taïo moïi ñieàu kieän cho em trong thôøi gian thöïc hieän Luaän vaên naøy. Con xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán gia ñình vaø baïn beø, nhöõng ngöôøi thaân yeâu nhaát ñaõ hoã trôï vaø giuùp ñôõ trong suoát quaù trình hoïc taäp cuõng nhö trong thôøi gian thöïc hieän Luaän vaên naøy. Moät laàn nöõa, em xin chaân thaønh caûm ôn taát caû. Nguyeãn Thò Thuûy 5 TOÙM TAÉT Ñeå thöïc hieän muïc tieâu cuûa Quyeát ñònh soá 179/2004/QÑ-TTg ngaøy 06/10/2004 cuûa Thuû töôùng Chính Phuû veà chieán löôïc öùng duïng vaø phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin taøi nguyeân vaø moâi tröôøng ñeán naêm 2015 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020 laø “Tin hoïc hoaù heä thoáng quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc veà taøi nguyeân vaø moâi tröôøng phuø hôïp vôùi tieâu chuaån Chính phuû ñieän töû cuûa Vieät Nam, naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû quaûn lyù taøi nguyeân vaø moâi tröôøng”, trong nhöõng naêm qua, Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ töøng böôùc phaùt trieån vaø ñöa ra nhieàu nghieân cöùu öùng duïng coâng ngheä tin hoïc trong coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng nhaèm naâng cao hieäu quaû quaûn lyù vaø cuõng ñaõ thu ñöôïc moät soá keát quaû nhaát ñònh, ñaëc bieät laø caùc nghieân cöùu xaây döïng cô sôû döõ lieäu phuïc vuï quaûn lyù moâi tröôøng Khu coâng nghieäp taäp trung vaø khu vöïc ngoaøi khu coâng nghieäp ñaõ hoã trôï raát lôùn cho caùc nhaø quaûn lyù trong coâng taùc löu tröõ, coâng taùc nhaäp, tra cöùu vaø xöû lyù moät khoái löôïng lôùn caùc döõ lieäu moâi tröôøng cuõng nhö coâng taùc laøm baùo caùo thoáng keâ moät caùch kòp thôøi, hoã trôï trong caùc baøi toaùn ra caùc quyeát ñònh, chính saùch quaûn lyù phuø hôïp. Cuõng xuaát phaùt töø muïc tieâu ñoù, luaän vaên naøy ñaõ keá thöøa vaø phaùt trieån nghieân cöùu öùng duïng coâng ngheä thoâng tin phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng Khu coâng nghieäp Leâ Minh Xuaân, huyeän Bình Chaùnh theo höôùng öùng duïng sang moät Khu coâng nghieäp khaùc vôùi ñaëc ñieåm, hieän traïng saûn xuaát, hieän traïng moâi tröôøng khaùc nhau nhaèm hoaøn thieän ñeà taøi öùng duïng coâng ngheä tin hoïc ñeå quaûn lyù cô sôû döõ lieäu moâi tröôøng Khu coâng nghieäp taäp trung, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu quaûn lyù moâi tröôøng hieän nay. Keát quaû noåi baät cuûa luaän vaên laø ñöa vaøo öùng duïng phaàn meàm TISEMIZ (Tool for Improving Strength Environmental Management for Industrial Zone), phuïc vuï 6 coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi. Trong quaù trình öùng duïng, trong Luaän vaên ñaõ ñöa ra phaàn boå sung cho TISEMIZ so vôùi phieân baûn ñaàu tieân. Beân caïnh ñoùù, luaän vaên ñi saâu phaân tích hieän traïng moâi tröôøng, hieän traïng coâng ngheä tin hoïc taïi caùc Khu coâng nghieäp, ñaùnh giaù hieäu quaû öùng duïng vaø ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao khaû naêng öùng duïng phaàn meàm TISEMIZ trong coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng khu coâng nghieäp noùi chung vaø khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi noùi rieâng. 7 SUMMARY In order to implement the objectives of Decision No 179/2004/QD-TTg dated 06/10/2004 of the Prime Minister on information technology development and application strategy of natural resources and the environment in 2015 and orientations 2020 is "SBI sate administration management system on resources and environment are appropriate with standards for e-Government of Viet Nam, improving the quality and effectiveness of resource and environmental management", in the last years, Ho Chi Minh City has gradually developed and launched lofs of infomation technology applicaton researches in environmental management in order to improve the efficiency of management and also gained some certain results, especially in research to build the database for environmental management in industrial zone and the area outside the industrial parks have great support for management in working storage, work in, look up and process a large volume of the environmental data as well as work done statistical reports in a timely manner, support the items in the accounting decisions, policies appropriate management. Also departing from that goal, was inherited and develop application research of information technology support environmental management work in Le Minh Xuan Industrial Zone, Binh Chanh district in the direction of applications to another Zone with other characteristics, different production and environment current status to perfect the infomation application theis to manage the Industrial Zone environmetal database, to meet currently environmetal management demand. The main result of this thesis is the application TISEMIZ (Tool for Improving Strength Environmental Management for Industrial Zone) software in practically 8 environmental management work of Northwest Cu Chi Industrial Zone. Software has been made on the basis of applying GIS technology and environmental database technology. On that basis, the thesis go deep into analyzing environment and infomation technologies status of the industrial zone, evaluate the effectiveness of application and proposed some solutions to enhance the software application TISEMIZ in environmental management of industrial zones in general and the North-West Cu Chi in particular. 9 MUÏC LUÏC TOÙM TAÉT MUÏC LUÏC DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT DANH MUÏC CAÙC BAÛNG DANH MUÏC CAÙC HÌNH MÔÛ ÑAÀU 1. TÍNH CAÁP THIEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI.. 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU................................................................................... 3. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU................................................................................... 4. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU ........................................................ 5. PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN NGHIEÂN CÖÙU............................................................... 6. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU... ....................................................................... 6.1. Phöông phaùp chung ........................ ....................................................................... 6.2. Phöông phaùp nghieân cöùu öùng duïng cho töøng noäi dung luaän vaên............................ 7. YÙ NGHÓA KHOA HOÏC VAØ THÖÏC TIEÁN ............................................................. 7.1. YÙ nghóa khoa hoïc ........................... ....................................................................... 7.2. YÙ nghóa thöïc tieãn............................ ....................................................................... CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN CHUNG VEÀ KCN TAÂY BAÉC CUÛ CHI, TP.HCM 1.1. Vò trí ñòa lyù ..... ....................................................................................................... 1.2. Ñieàu kieän tö nhieân ................................................................................................. 1.3. Hieän traïng phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi ...................................................................... 1.3.1. Tình hình ñaàu tö vaø hoaït ñoäng cuûa KCN.................................................. 1.3.2. Haï taàng cô sôû vaø caùc thoâng tin kyõ thuaät cuûa KCN.................................... 10 1.3.3. Tieän ích coâng coäng ................................................................................... 1.3.4. Dòch vuï trong Khu coâng nghieäp................................................................ 1.3.5. Caùc lónh vöïc ñaàu tö................................................................................... 1.4. Hieän traïng hoaït ñoäng saûn xuaát vaø baûo veä moâi tröôøng ........................................... 1.4.1. Hieän traïng hoaït ñoäng saûn xuaát ................................................................. 1.4.2. Hieän traïng coâng taùc baûo veä moâi tröôøng.................................................... 1.4.2.1 . Hieän traïng heä thoáng toå chöùc quaûn lyù moâi tröôøng KCN sau khi luaät BVMT naêm 2005 coù hieäu löïc ........................................................... 1.4.2.2 . Noäi dung coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng............................................. 1.4.2.3 . Hieän traïng moâi tröôøng KCN............................................................. 1.5. Hieän traïng coâng ngheä tin hoïc trong quaûn lyù moâi tröôøng KCN............................... 1.5.1.. Haï taàng coâng ngheä thoâng tin..................................................................... 1.5.2. Cô sôû döõ lieäu moâi tröôøng .......................................................................... 1.5.3. Nguoàn nhaân löïc ........................................................................................ 1.6. Caùc vaên baûn phaùp lyù veà quaûn lyù moâi tröôøng.......................................................... 1.7. Keát luaän ................................................................................................................. CHÖÔNG 2: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VAØ XAÂY DÖÏNG CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU CAÙC DOANH NGHIEÄP TRONG KCN TAÂY BAÉC CUÛ CHI 2.1. Tình hình nghieân cöùu trong vaø ngoaøi nöôùc 2.1.1. Tình hình nghieân cöùu ngoaøi nöôùc ............................................................. 2.1.2. Tình hình nghieân cöùu trong nöôùc .............................................................. 2.2. Xaây döïng cô sôû döõ lieäu moâi tröôøng KCN Taây Baéc Cuû Chi.................................... 2.2.1. Xaây döïng caùc thoâng tin cô baûn vaø hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa caùc doanh nghieäp ....................................................................................................... 2.2.2. Xaây döïng caùc thoâng tin lieân quan ñeán kieåm soaùt oâ nhieãm moâi tröôøng..... 11 2.2.3. Xaây döïng caùc thoâng tin lieân quan veà heä thoáng giaùm saùt .......................... CHÖÔNG 3: ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ ÖÙNG DUÏNG PHAÀN MEÀM TRONG COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂY BAÉC CUÛ CHI 3.1. Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc......................................................................................... 3.1.1. Hieäu quaû trong coâng taùc laøm thoáng keâ moâi tröôøng ............................................. 3.1.2. Hieäu quaû trong coâng taùc laøm baùo caùo ................................................................. 3.1.3. Hieäu quaû kinh doanh saûn xuaát cuûa caùc doanh nghieäp trong KCN....................... 3.1.4. ÖÙng duïng TISEMIZ tính toaùn lan truyeàn chaát oâ nhieãm....................................... 3.1.5. Naâng cao hieäu quaû trong coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng ....................................... 3.1.6. Hieäu quaû cung caáp thoâng tin cho caùc ñoái töôïng khaùc nhau ................................. 3.2. Nhöõng khoù khaên coøn toàn taïi ............................................................................... CHÖÔNG 4: GIAÛI PHAÙP ÑEÀ XUAÁT 4.1. Nhoùm cô sôû döõ lieäu caàn phaûi thu thaäp..................................................................... 4.2. Phaân haïng doanh nghieäp ......................................................................................... 4.3. Kinh phí caàn thieát ñeå thu thaäp soá lieäu theo ñònh kyø ............................................... 4.4. Taäp huaán caùn boä söû duïng chöông trình ................................................................... 4.5. Cô cheá phoái hôïp giöõa caùc beân (caáp Boä, caáp Sôû, caáp Hepza, caáp quaän/huyeän, caáp Coâng ty haï taàng KCN, caáp cô sôû saûn xuaát ..................................................................... KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC 12 DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT BVMT Baûo veä moâi tröôøng CNTT Coâng ngheä thoâng tin CTR Chaát thaûi raén CTNH Chaát thaûi nguy haïi CSDL Cô sôû döõ lieäu GIS Heä thoáng thoâng tin ñòa lyù HEPZA Ban quaûn lyù caùc khu cheá xuaát - coâng nghieäp TP.Hoà Chí Minh HTQLMT Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng KCN Khu coâng nghieäp KCN-KCX Khu coâng nghieäp - khu cheá xuaát LPG khí hoùa loûng QLMT Quaûn lyù moâi tröôøng TCVN Tieâu chuaån Vieät Nam XLNT Xöû lyù nöôùc thaûi ENVIMAP ENVironmental Information Management and Air Pollution estimation – Phaàn meàm quaûn lyù vaø ñaùnh giaù oâ nhieãm khoâng khí GIS Geographic Information System – Heä thoáng thoâng tin ñòa lyù 13 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Baûng 1.1. Baûng phaân boå dieän tích söû duïng trong KCN .................................................. Baûng 1.2. Keát quaû phaân tích chaát löôïng khoâng khí xung quanh taïi moät soá nhaø maùy . 51 Baûng 1.3. Keát quaû phaân tích chaát löôïng khoâng khí xung quanh KCN naêm 2007........52 Baûng 1.4. Keát quaû phaân tích chaát löôïng khoâng khí xung quanh KCN naêm 2008........53 Baûng 1.5. Keát quaû chaát löôïng nöôùc thaûi taïi traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa KCN Taây Baéc Cuû Chi ..........................................................................................................54 Baûng 2.1.CSDL veà KCN Taây Baéc Cuû Chi ..................................................................76 Baûng 2.2. Caáu truùc CSDL quaûn lyù caùc cô quan quaûn lyù moâi tröôøng (Hepza, Sôû/Phoøng Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng..........................................................................76 Baûng 2.3. Caáu truùc CSDL veà doanh nghieäp................................................................77 Baûng 2.4. Caáu truùc CSDL veà giaáy pheùp moâi tröôøng ...................................................78 Baûng 2.5. Caáu truùc CSDL veà xöû phaït vi phaïm haønh chính .........................................78 Baûng 2.6. Caáu truùc CSDL veà ñònh höôùng töông lai cuûa doanh nghieäp........................78 Baûng 2.7. Caáu truùc CSDL veà hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa doanh nghieäp trong KCN Taây Baéc Cuû Chi..................................................................................................................79 Baûng 2.8. Caáu truùc CSDL veà saûn phaåm cuûa doanh nghieäp.........................................79 Baûng 2.9. Caáu truùc CSDL veà söû duïng nguyeân lieäu cuûa doanh nghieäp........................80 Baûng 2.10. Caáu truùc CSDL veà tieâu thuï ñieän nöôùc cuûa doanh nghieäp .........................80 Baûng 2.11. Caáu truùc CSDL veà söû duïng nöôùc ngaàm cuûa doanh nghieäp .......................81 Baûng 2.12. Caáu truùc CSDL veà söû duïng nhieân lieäu cuûa doanh nghieäp.........................81 Baûng 2.13. Caáu truùc CSDL veà nöôùc thaûi cuûa doanh nghieäp .......................................82 Baûng 2.14. Caáu truùc CSDL veà bieän phaùp xöû lyù nöôùc thaûi cuûa doanh nghieäp .............82 14 Baûng 2.15. Caáu truùc CSDL veà kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí cuûa doanh nghieäp........83 Baûng 2.16. Caáu truùc CSDL veà xöû lyù tieáng oàn vaø rung cuûa doanh nghieäp...................83 Baûng 2.17. Caáu truùc CSDL veà chaát thaûi raén sinh hoaït ................................................84 Baûng 2.18. Caáu truùc CSDL veà chaát thaûi raén coâng nghieäp...........................................84 Baûng 2.19. Caáu truùc CSDL veà chaát thaûi nguy haïi .......................................................84 Baûng 2.20. Caáu truùc CSDL chöông trình giaùm saùt caùc loaïi nguoàn thaûi nöôùc thaûi.......85 Baûng 2.22. Caáu truùc CSDL chöông trình giaùm saùt caùc loaïi nguoàn thaûi khí thaûi..........85 Baûng 2.23. Caáu truùc CSDL chöông trình giaùm saùt caùc nguoàn gaây oàn vaø rung............85 Baûng 2.24. Heä soá oâ nhieãm cuûa quaù trình ñoát daàu........................................................87 Baûng 2.25. Heä soá oâ nhieãm cuûa quaù trình ñoát than ñaù..................................................87 Baûng 2.26. Heä soá oâ nhieãm cuûa quaù trình ñoát khí hoùa loûng (LPG)...............................88 Baûng 2.27. Heä soá oâ nhieãm cuûa quaù trình ñoát goã, cuûi...................................................88 Baûng 2.28. Löu löôïng khoùi thaûi do ñoát nhieân lieäu.......................................................88 Baûng 3.1. Caùc thoâng soá caàn nhaäp vaøo moâ hình...........................................................98 Baûng 3.2. Danh saùch caùc ñieåm nhaïy caûm ...................................................................98 Baûng 3.3. Noàng ñoä lôùn nhaát cuûa caùc chaát thaûi theo kòch baûn....................................102 Baûng 3.4. Keát quaû tính toaùn noàng ñoä khí thaûi taïi caùc ñieåm nhaïy caûm theo caùc kòch baûn ............................................................................................................................102 15 DANH MUÏC CAÙC HÌNH Hình 1.1. Sô ñoà phöông phaùp luaän cuûa ñeà taøi .............................................................21 Hình 1.2. Baûn ñoà vò trí KCN Taây Baéc Cuû Chi.............................................................26 Hình 1.3. Coång KCN Taây Baéc Cuû Chi ........................................................................27 Hình 1.4. Vaên phoøng KCN Taây Baéc Cuû Chi ...............................................................31 Hình 1.5. Sô ñoà toå chöùc cuûa KCN Taây Baéc Cuû Chi ....................................................33 Hình 1.6. Khu vöïc traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa KCN.......................................35 Hình 1.7. Maùy ñieàu khieån vaän haønh HTXL nöôùc thaûi cuûa KCN.................................42 Hình 1.8. Sô ñoà quan heä trong coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi .........................................................................................................................42 Hình 2.1. Tam giaùc TISEMIZ......................................................................................72 Hình 2.2. Sô ñoà caáu truùc phaàn meàm TISEMIZ............................................................73 Hình 2.3. Quy trình thöïc hieän kòch baûn trong ENVIMAP............................................86 Hình 2.4. Giao dieän chính cuûa phaàn meàm TISEMIZ...................................................90 Hình 2.5. Giao dieän quaûn lyù nhaäp/xuaát döõ lieäu caùc doanh nghieäp..............................91 Hình 2.6. Nhaäp thoâng tin cho caùc doanh nghieäp trong KCN .......................................91 Hình 2.7. Nhaäp thoâng tin lieân quan tôùi hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa doanh nghieäp ...........91 Hình 2.8. Nhaäp/ truy vaán thoâng tin hoaït ñoäng xaû thaûi .................................................92 Hình 2.9. Nhaäp/truy vaán thoâng tin kieåm soaùt oâ nhieãm nöôùc thaûi ................................93 Hình 2.10. Nhaäp/truy vaán thoâng tin kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí .............................93 Hình 2.11. Nhaäp/truy vaán thoâng tin lieân quan tôùi hoaït ñoäng tuaân thuû baûo veä moâi tröôøng cuûa doanh nghieäp.............................................................................................94 Hình 2.12. TISEMIZ xuaát baùo caùo töï ñoäng.................................................................94 16 Hình 2.13. Maãu baùo caùo moâi tröôøng toång hôïp haøng naêm KCN ñaõ ñöôïc keát xuaát töï ñoäng töø TISEMIZ........................................................................................................96 Hình 2.14. Maãu baùo caùo moâi tröôøng toång hôïp haøng naêm cuûa doanh nghieäp ñaõ ñöôïc keát xuaát töø TISEMIZ...................................................................................................96 Hình 2.15. Doøng thoâng tin trong thoáng keâ thoâng tin cô baûn cuûa doanh nghieäp ñaõ ñöôïc keát xuaát töø TISEMIZ..........................................................................................99 Hình 3.1. Ñoà thò noàng ñoä buïi trung bình 9 thaùng naêm 2007 so vôùi tieâu chuaån TCVN 5937-2005..................................................................................................................104 Hình 3.2. Ñoà thò noàng ñoä CO trung bình 9 thaùng naêm 2007 so vôùi tieâu chuaån TCVN 5937-2005..................................................................................................................104 Baûng 3.3. Ñoà thò noàng ñoä NO2 trung bình 9 thaùng naêm 2007 so vôùi tieâu chuaån TCVN 5937-2005 ......................................................................................................104 Baûng 3.4. Ñoà thò noàng ñoä SO2 trung bình 9 thaùng naêm 2007 so vôùi tieâu chuaån TCVN 5937-2005 ......................................................................................................104 Baûng 3.5. Ñoà thò noàng ñoä buïi taïi caùc ñieåm nhaïy caûm naêm 2007 so vôùi tieâu chuaån TCVN 5937-2005 ......................................................................................................105 Baûng 3.6. Ñoà thò noàng ñoä CO taïi caùc ñieåm nhaïy caûm naêm 2007 so vôùi tieâu chuaån TCVN 5937-2005 ......................................................................................................105 Baûng 3.7. Ñoà thò noàng ñoä NO2 taïi caùc ñieåm nhaïy caûm naêm 2007 so vôùi tieâu chuaån TCVN 5937-2005 ......................................................................................................105 Baûng 3.8. Ñoà thò noàng ñoä SO2 taïi caùc ñieåm nhaïy caûm naêm 2007 so vôùi tieâu chuaån TCVN 5937-2005 ......................................................................................................105 17 MÔÛ ÑAÀU 1. TÍNH CAÁP THIEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI Trong nhöõng naêm qua, Thuû töôùng Chính phuû ñaõ kyù caùc Quyeát ñònh 519/TTg (6/8/1996), 713/TTg (30/8/1997) vaø 194/1998/QÑ pheâ duyeät quy hoaïch toång theå phaùt trieån coâng nghieäp vaø keát caáu haï taàng thôøi kyø 1996 – 2010. Tính ñeán thaùng 4 naêm 2003, treân ñòa baøn caû nöôùc ñaõ coù 113 Khu coâng nghieäp ñaõ ñöôïc pheâ duyeät hoaëc ñöôïc chaáp thuaän veà chuû tröông. Ñeán cuoái naêm 2002, soá Khu coâng nghieäp ñaõ ñi vaøo hoaït ñoäng laø 74, trong ñoù coù 68 Khu coâng nghieäp, 4 Khu cheá xuaát vaø 2 Khu coâng nghieäp cao. Trong soá naøy vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam coù 38 Khu coâng nghieäp. Toång soá döï aùn ñaàu tö trong nöôùc vaøo caùc Khu coâng nghieäp laø 900 (saûn xuaát vaø dòch vuï saûn xuaát) vôùi toång soá voán 30.800 tyû ñoàng, ñaàu tö nöôùc ngoaøi laø 1.060 döï aùn vôùi toång soá voán ñaêng kyù gaàn 9 tyû USD. Phaùt trieån caùc Khu coâng nghieäp – Khu cheá xuaát laø chieán löôïc laâu daøi cuûa Vieät Nam vaø thöïc teá cho thaáy quaù trình phaùt trieån caùc Khu coâng nghieäp ñaõ goùp phaàn taêng tröôûng GDP, thuùc ñaåy ñaàu tö vaø saûn xuaát coâng nghieäp xuaát khaåu, phuïc vuï caùc ngaønh kinh teá vaø tieâu duøng trong nöôùc, goùp phaàn hình thaønh caùc khu ñoâ thò môùi, giaûm khoaûng caùch giöõa caùc vuøng... Hieän nay, treân ñòa baøn Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù 14 Khu coâng nghieâp-Khu cheá xuaát ñang hoaït ñoäng vôùi hôn 949 doanh nghieäp ñaàu tö vaø gaàn 8.000 ñôn vò saûn xuaát ngoaøi khu coâng nghieäp. Hoaït ñoäng coâng nghieäp ñaõ taïo ra coâng aên vieäc laøm cho gaàn 1.000.000 ngöôøi vaø ñoùng goùp 41% cho ngaân saùch thaønh phoá vaø gaàn 30% giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp cuûa caû nöôùc. Tuy nhieân, beân caïnh nhöõng lôïi ích to lôùn cuûa phaùt trieån saûn xuaát coâng nghieäp, thaønh phoá cuõng ñang phaûi ñoái ñaàu vôùi tình traïng oâ nhieãm moâi tröôøng do phaùt trieån coâng nghieäp gaây ra, ñaëc bieät trong caùc khu coâng nghieäp ngaøy caøng gia taêng. Maëc duø ñaõ coù raát nhieàu söï noå löïc cuûa caùc caáp quaûn lyù nhöng tình 18 traïng moâi tröôøng vaãn chöa döôïc caûi thieän ñaùng keå. Caùc loaïi oâ nhieãm naëng nhaát maø caùc khu coâng nghieäp-khu cheá xuaát ñem ñeán cho moâi tröôøng laø oâ nhieãm nöôùc thaûi, oâ nhieãm khí thaûi, oâ nhieãm chaát raén... Do ñoù, vaán ñeà caàn ñaët ra caàn phaûi coù nhieàu bieän phaùp quaûn lyù moâi tröôøng chaët cheõ hôn ñoái vôùi caùc khu coâng nghieäp-khu cheá xuaát taäp trung, ngoaøi caùc bieän phaùp nhö thanh tra kieåm tra thöôøng xuyeân, xöû phaït nghieâm minh ñoái vôùi haønh vi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, taêng cöôøng naêng löïc quaûn lyù cuûa caùn boä moâi tröôøng taïi caùc Coâng ty ñaàu tö cô sôû haï taàng vaø caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng saûn xuaát trong khu coâng nghieäp, naâng cao yù thöùc baûo veä moâi tröôøng cuûa caùc doanh nghieäp cuõng caàn phaûi xaây döïng moät coâng cuï trôï giuùp caùc nhaø quaûn lyù moâi tröôøng quaûn lyù caùc thoâng tin, döõ lieäu moâi tröôøng coù lieân quan ñeå laøm cô sôû xaây döïng caùc chính saùch, ra caùc quyeát ñònh phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá. Ngoaøi ra coâng taùc quaûn lyù caùc döõ lieäu moâi tröôøng cho caùc khu coâng nghieäp-khu cheá xuaát taäp trung chuû yeáu treân caùc phaàn meàm excel, word, khoâng deã daøng cho vieäc tra cöùu vaø nhaäp döõ lieäu, khoù khaên trong ñaùnh giaù hieäu quaû coâng taùc baûo veä moâi tröôøng taïi caùc khu coâng nghieäp-khu cheá xuaát taäp trung cuõng nhö laäp keá hoaïch ñieàu chænh phuø hôïp. Tröôùc tình hình treân, thieát nghó phaûi xaây döïng moät chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng cho caùc khu coâng nghieäp-khu cheá xuaát taäp trung, trôï giuùp cho coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng cuûa caùc nhaø quaûn lyù, ñaùp öùng nhu caàu quaûn lyù ñöôïc khoái löôïng lôùn caùc döõ lieäu moâi tröôøng. Ñaây cuõng laø yù töôûng hình thaønh ñeà taøi: “Nghieân cöùu öùng duïng coâng ngheä thoâng tin phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi, Thaønh phoá Hoà Chí Minh” 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU 19 ÖÙng duïng coâng ngheä thoâng tin phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng cho khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi nhaèm theo doõi, xem xeùt hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng cuûa töøng doanh nghieäp trong khu coâng nghieäp trôï giuùp caùc nhaø quaûn lyù coù bieän phaùp quaûn lyù moâi tröôøng hieäu quaû hôn cuõng nhö xaây döïng caùc chính saùch, ra caùc quyeát ñònh phuø hôïp. Cuï theå nhö sau: - Toå chöùc löu tröõ vaø truy vaán döõ lieäu lieân quan ñeán vieäc quaûn lyù moâi tröôøng. - Ñaùnh giaù hieäu quaû thoâng qua caùc phaân tích khaùc nhau treân nhöõng cô sôû döõ lieäu ñöôïc löu tröõ. - Phuïc vuï cho söï trao ñoåi thoâng tin vaø baùo caùo noäi boä, baùo caùo ñònh kyø giöõa Khu coâng nghieäp vôùi caùc cô quan quaûn lyù moâi tröôøng. 3. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu treân, caùc noäi dung nghieân cöùu caàn thöïc hieän trong Luaän vaên goàm: - Nghieân cöùu cô sôû khoa hoïc xaây döïng heä thoáng coâng cuï tin hoïc phuïc vuï quaûn lyùù caùc vaán ñeà moâi tröôøng cho khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi. - Ñeà xuaát, boå sung cô sôû döõ lieäu caùc Doanh nghieäp phuø hôïp vôùi vaên baûn phaùp lyù vaø ñaëc thuø cuûa Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi. - ÖÙng duïng phaàn meàm TISEMIZ phuïc vuï quaûn lyù moâi tröôøng cho Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi. - Ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa öùng duïng phaàn meàm TISEMIZ 4. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU Ñeà taøi taäp trung nghieân cöùu caùc vaán ñeà lieân quan ñeán coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng trong Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi. Treân cô sôû ñoù, nghieân cöùu cô sôû khoa hoïc vaø heä thoáng thoâng tin moâi tröôøng ñeå öùng duïng phaàm meàm tin hoïc phuïc vuï 20 quaûn lùyù moâi tröôøng cuõng nhö ñaùnh giaù hieäu quaû öùng duïng phaàn meàm tin hoïc vaøo Khu coâng nghieäp. 5. PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN NGHIEÂN CÖÙU Trong luaän vaên vaán ñeà ñöôïc xem xeùt giaûi quyeát theo sô ñoà hình 0-1 Hình 0.1. Sô ñoà phöông phaùp luaän cuûa ñeà taøi 21 6. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 6.1. Phöông phaùp chung Caùc phöông phaùp sau ñaây ñöôïc söû duïng ñeå thöïc hieän ñeà taøi: - Phöông phaùp ñieàu tra khaûo saùt thöïc teá: tieán haønh ñieàu tra khaûo saùt vaø phoûng vaán thöïc teá ñeå xaây döïng caùc bieåu maãu vaø thu thaäp döõ lieäu. - Phöông phaùp chuyeân gia: ñaët ra caùc vaán ñeà quan taâm, toå chöùc seminar nhaèm thu thaäp caùc yùù kieán cuûa chuyeân gia am hieåu veà lónh vöïc ñang xem xeùt ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà coù tính chuyeân moân saâu. - Phöông phaùp moâ hình hoùa: Söû duïng moâ hình phaùt taùn oâ nhieãm khoâng khí Berliand. - Phöông phaùp thoáng keâ: söû duïng trong phaân tích, xöû lyù soá lieäu, truy vaán döõ lieäu trong ñaùnh giaù coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng. - Phöông phaùp phaân tích vaø toång hôïp: Phöông phaùp phaân tích laø chia caùc toång theå hay caùc vaán ñeà phöùc taïp thaønh nhöõng phaàn ñôn giaûn ñeå thuaän lôïi cho nghieân cöùu vaø giaûi quyeát. Phöông phaùp toång hôïp laø lieân keát, thoáng nhaát laïi caùc boä phaän, caùc yeáu toá ñaõ ñöôïc phaân tích, khaùi quaù hoùa vaán ñeà trong nhaän thöùc toång theå. - Phöông phaùp söû duïng heä thoâng tin ñòa lyù (Geographical Information System – GIS) ñeå löu giöõ, phaân tích, xöû lyù cô sôû döõ lieäu treân maùy tính vaø hieån thò caùc thoâng tin khoâng gian (Spatial Data). - Phöông phaùp so saùnh: Thu thaäp nhöõng thoâng tin lieân quan vaø nhöõng qui ñònh, tieâu chuaån hieän coù cuûa Nhaø nöôùc veà quaûn lyùù moâi tröôøng khu coâng nghieäp ñeå so saùnh vaø phaùt hieän nhöõng vaãn ñeà khoâng phuø hôïp. - Phöông phaùp ñaùnh giaù nhanh: söû duïng nhöõng heä soá phaùt thaûi moâi tröôøng ñeå ñaùnh giaù nhanh taûi löôïng oâ nhieãm moâi tröôøng cuûa caùc nguoàn thaûi. 22 - Phöông phaùp xaây döïng phaàn meàm tin hoïc: ñöôïc xaây döïng theo nguyeân lyùyù module. ÖÙng duïng coâng ngheä GIS tích hôïp cô sôû döõ lieäu moâi tröôøng vaø caùc moâ hình lan truyeàn chaát thaûi. Heä thoáng thoâng tin ñòa lyù (GIS) ñoùng vai troø neàn tích hôïp, giuùp toå chöùc thoâng tin khoâng gian sao cho chöông trình hieån thò baûn ñoà, caùc thuoäc tính gaén vôùi baûn ñoà, cung caáp kyõ thuaät cho vieäc phaân tích caùc lôùp thoâng tin moâi tröôøng vaø hieån thò caùc moái quan heä theo khoâng gian vaø thôøi gian. 6.2. Phöông phaùp nghieân cöùu öùng duïng cho töøng noäi dung luaän vaên Phöông phaùp nghieân cöùu öùng duïng vôùi töøng noäi dung ñöôïc trình baøy toùm taét nhö sau: - Nghieân cöùu cô sôû khoa hoïc xaây döïng heä thoáng coâng cuï tin hoïc phuïc vuï quaûn lùyù moâi tröôøng cho khu coâng nghieäp: söû duïng phöông phaùp ñieàu tra khaûo saùt thöïc teá, phöông phaùp phaân tích toång hôïp vaø phöông phaùp thoáng keâ ñeå thu thaäp caùc taøi lieäu, soá lieäu lieân quan vaø caùc hoaït ñoäng thöïc teá lieân quan ñeán hieän traïng hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa caùc doanh nghieäp, hieän traïng moâi tröôøng, hieän traïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng, hieän traïng öùng duïng coâng ngheä thoâng tin, cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn cuûa Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi. - Xaây döïng cô sôû döõ lieäu moâi tröôøng cuûa caùc doanh nghieäp trong Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi: Söû duïng keát quaû nghieân cöùu cô sôû khoa hoïc xaây döïng heä thoáng coâng cuï tin hoïc phuïc vuï quaûn lyù moâi tröôøng cho KCN vaø söû duïng phöông phaùp chuyeân gia, phöông phaùp phaân tích toång hôïp vaø phöông phaùp thoáng keâ ñeå xaùc ñònh chính xaùc caùc ñoái töôïng thoâng tin moâi tröôøng. - ÖÙng duïng coâng ngheä TISEMIZ phuïc vuï quaûn lyù moâi tröôøng cho khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi: söû duïng caùc phöông phaùp chuyeân gia, phöông phaùp moâ hình hoùa, phöông phaùp thoáng keâ, phöông phaùp so saùnh, phöông phaùp ñaùnh giaù nhanh trong phaàn meàm. 23 v Ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa coâng ngheä TISEMIZ : Söû duïng phöông phaùp phaân tích toång hôïp, phöông phaùp ñaùnh giaù nhanh. 7. YÙ NGHÓA KHOA HOÏC VAØ THÖÏC TIEÃN 7.1. YÙ nghóa khoa hoïc - Lieân keát ñöôïc hai lónh vöïc nghieân cöùu khaùc nhau, ñoù laø quaûn lyù moâi tröôøng vaø tin hoïc moâi tröôøng ñeå taïo ra moät saûn phaåm coù tính öùng duïng cao trong thöïc tieãn. - ÖÙng duïng phaàn meàm TISEMIZ (Tool for Improving Strength Environmental Management for Industrial Zone) vaøo thöïc tieãn coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi. Phaàn meàm naøy ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû öùng duïng coâng ngheä GIS, coâng ngheä cô sôû döõ lieäu moâi tröôøng. 7.2. YÙ nghóa thöïc tieãn - Ñeà taøi trieån khai vaøo thöïc teá seõ giuùp hoã trôï cho coâng taùc löu tröõ döõ lieäu moâi tröôøng moät caùch hieäu quaû, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho coâng taùc nhaäp, tra cöùu vaø xöû lyù caùc döõ lieäu veà hieän traïng moâi tröôøng Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi cuõng nhö coâng taùc laøm baùo caùo giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng ñònh kyø haøng tuaàn, haøng thaùng vaø haøng naêm. - Vieäc söû duïng coâng cuï tin hoïc ñeå löu tröõ döõ lieäu moâi tröôøng ñöôïc coi laø moät coâng cuï quaûn lyù hieäu quaû nhaèm naâng cao naêng löïc quaûn lyù moâi tröôøng trong Khu coâng nghieäp cuõng nhö cho caùc cô quan quaûn lyù moâi tröôøng. 8. TÍNH MÔÙI CUÛA ÑEÀ TAØI – Ñeà taøi ñaõ keá thöøa moät soá nghieân cöùu tröôùc ñaây, ñaëc bieät laø phaàn meàm TISEMIZ ñaõ ñöôïc öùng duïng cho KCN Leâ Minh Xuaân. Beân caïnh ñoù môû roäng, boå sung moät soá module quaûn lyù döõ lieäu cuûa phaàn meàm nhaèm hoaøn 24 thieän daàn tính naêng öùng duïng cuûa phaàn meàm ñeå coù theå ñaùp öùng yeâu caàu cuûa coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng hieän nay. – Ñeà taøi söû duïng module moâ hình hoùa ñeå tính toaùn lan truyeàn chaát oâ nhieãm trong khoâng khí phaùt sinh töø hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp trong KCN – Ñeà taøi öùng duïng coâng ngheä thoâng tin cho KCN Taây Baéc Cuû Chi vôùi nhöõng ñaëc thuø khaùc bieät vôùi caùc KCN khaùc ñöôïc quaûn lyù. Vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin nhaèm naâng cao naêng löïc quaûn lyù moâi tröôøng cho caùc khu coâng nghieäp nhaèm hoã trôï caùc nhaø quaûn lyù trong baøi toaùn ra quyeát ñònh laø höôùng ñi coøn môùi meû ôû Vieät Nam. 25 CHÖÔNG 1 1 TOÅNG QUAN CHUNG VEÀ KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂY BAÉC CUÛ CHI, THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 1.1 Vò trí ñòa lyù Hình 1.1 Baûn ñoà vò trí Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi 26 KCN Taây Baéc Cuû Chi toïa laïc treân Quoác loä 22, thuoäc ñòa phaän xaõ Taân An Hoäi, huyeän Cuû Chi, Tp.HCM, vôùi caùc ñaëc ñieåm nhö sau: · Caùch trung taâm Tp Hoà Chí Minh 32Km veà phía Taây Baéc · Caùch saân bay Taân Sôn Nhaát: 30 km · Caùch caûng Saøi Goøn 36 km · Naèm saùt caïnh ñöôøng cao toác xuyeân AÙ, do ñoù raát thuaän lôïi cho tuyeán giao thoâng töø Tp Hoà Chí Minh ñi Campuchia, Thaùi lan …vaø ngöôïc laïi. Hình 1.2 Coång Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi 27 1.2 Ñieàu kieän töï nhieân 1.2.1 Ñòa hình Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi ñöôïc xaây döïng treân ñòa hình daïng ñoài goø cao ôû giöõa thoaûi veà hai phía Baéc Nam, ñoä cao trung bình cuûa neàn töø 9 – 14,5m vôùi ñoä doác neàn thay ñoåi töø 0,3% - 7,8%. Haàu heát dieän tích troàng cao su ñaõ coãi, ñaát hoang hoaù baïc maøu naêng suaát thaáp, maët phuû chuû yeáu laø maët phuû meàm, daân cö thöa thôùt, khoâng coù caùc coâng trình kieân coá. Töø keát quaû cuûa coâng taùc khoan thaêm doø vaø thí nghieäm, ñòa taàng ñöôïc chia ra caùc lôùp: · Lôùp 1: Lôùp ñaát seùt (CL-CH-GC): ñoä saâu ñeán 0,10m. Ñaát laø loaïi seùt coù ñoä deûo töø thaáp ñeán cao, laãn saïn Laterit saûn phaåm cuûa quaù trình phong hoaù taïo neân caùc haït saïn coù kích thöôùc ñoâi khi 10 – 20mm. Ñaát coù maøu naâu ñoû, vaøng xaùm, traéng, loang loå. Traïng thaùi töø cöùng ñeán nöûa cöùng, coù nhöõng nôi haøm löôïng saïn chieám tyû leä treân 30% troïng löôïng ñaát. · Lôùp 2: Caùt pha seùt (SC): naèm tieáp theo lôùp seùt (CL-CH-GC) ñoä saâu töø 10 – 18m. Ñaát coù maøu vaøng, xaùm traéng, naâu ñoû loang loå, traïng thaùi töø cöùng ñeán deûo baõo hoaø nöôùc. Ñoâi choã trong lôùp coù laãn ít soûi saïn. · Lôùp 3: Caùt pha buïi seùt (SC - SM): naèm tieáp theo lôùp caùt pha seùt (SC) vaø phaân boá ñeán heát ñoä saâu khoaûng 30m. Ñaát coù maøu vaøng, naâu ñoû loang loå. Traïng thaùi töø cöùng ñeán deûo, baõo hoaø nöôùc. Ñoâi choã trong lôùp coù laãn ít soûi saïn. Xeùt caùc yeáu toá veà ñòa maïo – ñòa chaát tính cô lyù cuûa ñaát ñaù thì ñaây laø vuøng coù ñòa chaát coâng trình thuaän lôïi, khi xaây döïng caùc coâng trình daân duïng, coâng 28 nghieäp…thoâng thöôøng khoâng caàn duøng nhöõng bieän phaùp ñaëc bieät ñeå xöû lyù neàn moùng. Söùc chòu taûi cuûa neàn ñaát trung bình khoaûng treân 1,5 kg/cm2. 1.2.2 Nhieät ñoä Nhieät ñoä trung bình cuûa khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi ñöôïc theo doõi nhieàu naêm taïi traïm khí töôïng Taân Sôn Nhaát nhö sau: · Nhieät ñoä trung bình naêm laø: 270C. · Thaùng coù nhieät ñoä bình quaân cao nhaát laø thaùng VIII (290C). · Nhieät ñoä xuuoáng thaáp nhaát laø thaùng XII (25,60C). 1.2.3 Khí haäu Khí haäu nhieät ñôùi, moät naêm chia 2 muøa roõ reät – möa vaø naéng : · Muøa möa töø thaùng 05 – 11. · Muøa naéng töø thaùng 12 – 04 1.2.4 Löôïng möa Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi naèm trong vuøng khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa, khí haäu ñöôïc phaân laøm 2 muøa chính laø: muøa khoâ vaø muøa möa töông öùng laø höôùng gioù Ñoâng Baéc vaøo muøa khoâ vaø höôùng gioù Taây Nam vaøo muøa möa. Do tính chaát hoaït ñoäng cuûa gioù muøa nhieät ñôùi neân möa raøo ñeán nhanh vaø keát thuùc nhanh, möa ngaøy thöôøng laø söï hình thaønh cuûa 1 hoaëc 2 traän möa (phaàn lôùn laø cuûa 1 traän) trong ngaøy. Muøa khoâ: töø thaùng 12 ñeán thaùng 4 naêm sau, löôïng möa haàu nhö khoâng ñaùng keå; chieám 3,2-6,7% löôïng möa caû naêm. Coù nhöõng thaùng haàu nhö khoâng coù möa; Muøa möa: töø thaùng 5 ñeán thaùng 11, coù löôïng möa chieám töø 93,3 – 96,8% löôïng möa caû naêm, toång löôïng bình quaân töø 1300 – 1950mm tuyø theo vuøng. 29 1.2.5 Ñoä aåm khoâng khí Söï phaân muøa theo caùn caân aåm cuõng ñöôïc theå hieän theo giaù trò bieán thieân naêm cuûa ñoä aåm khoâng khí, caùc thaùng muøa möa coù ñoä aåm trung bình töø 80% trôû leân, caùc thaùng muøa khoâ töø 70-75%. Ñoä aåm töông ñoái thaáp nhaát rôi vaøo thaùng giöõa muøa khoâ. Ñoä aåm töông ñoái nghòch bieán vôùi nhieät ñoä cho neân trong ngaøy khi nhieät ñoä ñaït ñeán cöïc tieåu cuõng laù luùc ñoä aåm töông ñoái ñaït lôùn nhaát vaø ngöôïc laïi; thoâng thöôøng, luùc 13- 14 giôø, ñoä aåm khoâng khí xuoáng thaáp nhaát, sau 15 giôø taêng daàn ñeán 7 giôø saùng hoâm sau ñaït ñeán cao nhaát, töø 8 giôø baét ñaàu giaûm cho ñeán 13 giôø. 1.2.6 Cheá ñoä gioù Hai höôùng gioù chuû ñaïo trong naêm laø Taây – Taây Nam vaø Baéc – Ñoâng Baéc. Gioù Taây – Taây Nam thoåi vaøo muøa möa (töø thaùng VI ñeán thaùng X) vôùi vaän toác trung bình 3,6m/s. Gioù Ñoâng – Ñoâng Baéc thoåi vaøo caùc thaùng töø XI ñeán thaùng II vôùi vaän toác trung bình 2,4m/s. Töø thaùng III ñeán thaùng V coù gioù Nam – Ñoâng Nam vôùi vaän toác trung bình 2,3m/s. Toác ñoä gioù trung bình naêm taïi TP.HCM laø 2,5m/s. 1.2.7 Taøi nguyeân nöôùc maët Hieän nay, nguoàn nöôùc töôùi vaø söû duïng cho sinh hoaït cuûa nhaân daân trong vaø laân caän khu vöïc khu coâng nghieäp Taây Baéc laø nguoàn daãn treân keânh Ñoâng vaø keânh 31A. Caùc keânh naøy laø keânh ñaøo daãn nöôùc töø hoà Daàu Tieáng (Taây Ninh). Töø keânh chính, nöôùc seõ daãn veà caùc nôi khaùc baèng heä thoáng keânh nhoû. Möïc nöôùc taïi hoà Daàu Tieáng khoaûng 24,4m; möïc nöôùc treân caùc keânh cao hôn maët ñaát töø 2 – 3m neân raát thuaän lôïi cho töôùi troàng vaø caáp nöôùc sinh hoaït, vì vaäy coù theå coi nhö nöôùc trong keânh laø ñaëc tröng cho nguoàn nöôùc maët cuûa khu vöïc. 1.2.8 Taøi nguyeân nöôùc ngaàm Nöôùc ngaàm trong khu vöïc coù 2 taàng ñaùng löu yù: 30 + Taàng chöùa nöôùc baùn aùp trong caùc traàm tích: Naèm töø ñoä saâu töø 7m trôû xuoáng ñeán 10 – 15m, phaàn chöùa nöôùc chuû yeáu laø taàng caùt laãn saïn soûi, tính thaám nöôùc toát, phong phuù…Nöôùc thuoäc loã hoång, daïng væ, coù aùp löïc chuû yeáu, ñoä cao tuyeät ñoái cuûa möïc aùp löïc thay ñoåi trong phaïm vi 20 – 55m, löu löôïng ñaït 2,5 – 6,5l/s, heä soá thaám töø 5,6 – 22 m/ngaøy, caù bieät coù nôi ñaït 46,4 m/ngaøy. Ñoä toång khoaùng hoaù thaáp, phaàn lôùn thuoäc loaïi nöôùc sieâu nhaït (toång khoaùng hoaù ñaït 0,1 g/l). Haøm löôïng hôïp chaát hoaø tan nhoû. Nöôùc hoaø tan phuø hôïp vôùi yeâu caàu aên uoáng, sinh hoaït, troàng troït. Nhaân daân ôû ñaây vaãn ñaøo gieáng ñeå khai thaùc söû duïng. + Taàng nöôùc coù aùp trong traàm tích: Phaàn treân cuøng laø lôùp seùt maøu naâu ñoû loang loå daøy 20 – 30m, laø lôùp caùch nöôùc toát vôùi taàng nöôùc phía treân. Ñaát ñaù chöùa nöôùc goàm caùt nhieàu côõ haït vaø saïn soûi haït vöøa nhoû xen keõ coù caùc thaáu kính caùt mòn vaø seùt pha caùt, phaàn maùi gaëp töông ñoái oån ñònh ôû ñoä saâu 50 – 55m nhöng maët ñaùy gaëp ôû nhöõng ñoä saâu khaùc nhau, beà daøy chöùa nöôùc thay ñoåi trong phaïm vi lôùn 30-35m cho ñeán 80-100m. Möùc ñoä chöùa nöôùc ôû taàng ñaát phong phuù, löu löôïng loã khoan 20-30l/s, heä soá thaám 3,12-15,3 m/ngaøy, toång khoaùng hoaù < 0,1 g/l, thuoäc loaïi nöôùc sieâu nhaït. Ñaây laø phöùc heä chöùa nöôùc coù trieån voïng raát lôùn. Hieän nay môùi chæ khai thaùc leû teû baèng caùc loã khoan coâng nghieäp saâu 80-100m ñeå cung caáp cho caùc ñieåm daân cö. 1.2.9 Taøi nguyeân sinh vaät Do ñaát ñai khu vöïc xaây döïng khu coâng nghieäp duøng cho muïc ñích troàng troït vì vaäy thaûm thöïc vaät khoâng coøn tính ña daïng nhö ñoái vôùi caùc vuøng ñaát hoang. Caây troàng chuû yeáu laø caùc loaïi caây löông thöïc vaø hoa maøu nhö luùa, ngoâ, khoai, cuû mì (saén)…caùc loaïi caây rau nhö möôùp ñaéng, caûi, rau muoáng…caùc loaïi caây coâng nghieäp 31 nhö cao su, ñieàu (raát ít)…vaø caùc loaïi caây aên quaû nhö chuoái, ñu ñuû, döøa. Ngoaøi ra, treân caùc vuøng ñaát troáng chuû yeáu laø caùc loaïi coû daïi vaø tre, truùc. 1.2.10 Löôïng böùc xaï maët trôøi Toång löôïng böùc xaï maët trôøi trung bình ñaït 11,7Kcal/thaùng. · Löôïng böùc xaï cao nhaát: 14,2 Kcal/thaùng · Löôïng böùc xaï thaáp nhaát: 10,2 Kcal/thaùng 1.3 Hieän traïng phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi 1.3.1 Tình hình ñaàu tö vaø hoaït ñoäng cuûa KCN [ 25] Khu Coâng Nghieäp Taây Baéc Cuû Chi ñöôïc Chính phuû thaønh laäp theo Quyeát ñònh soá 405/TTg ngaøy 11/06/1997, laø moät ñôn vò trong heä thoáng caùc Khu Coâng Nghieäp Vieät Nam vaø ñöôïc Boä Khoa hoïc, coâng ngheä vaø Moâi tröôøng pheâ duyeät baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng taïi Quyeát ñònh soá 1064/QÑ-MTg ngaøy 12/08/1997. - Chuû ñaàu tö cô sôû haï taàng: Coâng ty coå phaàn ñaàu tö phaùt trieån coâng nghieäp thöông maïi Cuû Chi - Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa KCN: 50 naêm (baét ñaàu töø naêm 1997) - Toång dieän tích cuûa KCN: 220,643 ha (vôùi tyû leä laáp ñaày 96.63%) - Toång döï aùn ñaàu tö vaøo Khu coâng nghieäp laø 42 döï aùn, trong ñoù: + Ñaàu tö coù voán trong nöôùc: 23 döï aùn + Ñaàu tö coù voán nöôùc ngoaøi: 19 döï aùn - Toång voán ñaàu tö ñaêng kyù: + Trong nöôùc: 2.516 tyû + Nöôùc ngoaøi: 157 trieäu USD 32 - Toång soá lao ñoäng hieän thôøi taïi KCN: 8.287 ngöôøi Hình 1.3 Vaên phoøng Chuû ñaàu tö KCN Taây Baéc Cuû Chi 33 v Sô ñoà toå chöùc cuûa Khu coâng nghieäp ñöôïc theå hieän ôû hình 1-4: Hình 1.4 Sô ñoà toå chöùc cuûa KCN 34 1.3.2 Haï taàng cô sôû vaø caùc thoâng tin kyõ thuaät cuûa KCN [ 26] Toång dieän tích: 220,643 ha cuûa KCN ñöôïc phaân boå theo baûng 1-2 nhö sau: Bảng 1-1 Baûng phaân boå dieän tích söû duïng trong KCN STT DANH MUÏC DIEÄN TÍCH ( Ha ) TYÛ LEÄ( % ) 01 ÑAÁT XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY , XÍ NGHIEÄP 133,243 60,47 02 ÑAÁT XAÂY DÖÏNG NHAØ KHO CHO THUEÂ, BAÙN 10 4,53 03 ÑAÁT XAÂY DÖÏNG ÑÖÔØNG GIAO THOÂNG 33,3 15,11 04 ÑAÁT XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH COÂNG COÄNG 4,6 2,08 05 ÑAÁT TROÀNG CAÂY XANH 31,2 14,15 06 ÑAÁT COÂNG VIEÂN 3,2 1,45 07 VAÊN PHOØNG BQL KHU COÂNG NGHIEÄP 8 2,21 COÄNG 220,643 100 - Ñöôøng giao thoâng ñöôïc traûi nhöïa, bao goàm: + Ñöôøng chính daøi 3,2Km, maët ñöôøng roäng 23m. + Ñöôøng noäi boä, maët ñöôøng roäng 15m ñöôïc boá trí cho moãi khu ñaát ñaûm baûo cho caùc loaïi xe Container ra vaøo thuaän lôïi. - Heä thoáng giao thoâng beân trong vaø beân ngoaøi Khu Coâng Nghieäp keát hôïp vôùi nhau taïo thaønh moät heä thoáng giao thoâng hoaøn chænh, thuaän lôïi cho vieäc vaän chuyeån haøng hoaù. - Xaây döïng tuyeán ñieän trung theá töø maïng ñieän chung cuûa TP.HCM töø traïm 110/22-15KV Cuû Chi. - Maïng löôùi thoaùt nöôùc: 35 Khu coâng nghieäp coù 2 tuyeán thoaùt nöôùc: Keânh N31 – A13 ® Laäp Ñöùc ® Raïch Tra vaø Möông thoaùt nöôùc ra Quoác loä 22 ® caùnh ñoàng Taân An Hoäi. - Maïng löôùi caáp nöôùc: coù 8 traïm caáp nöôùc vôùi coâng suaát 3.200 m3/ngaøy, coâng suaát hoaït ñoäng toái ñaõ coù theå ñeán 5.000 m3/ngaøy vaø heä thoáng oáng caáp 8.000m daãn tôùi haøng raøo caùc nhaø maùy Khu coâng nghieäp. - Traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung, coâng suaát 3.000 m3/ngaøy ñaõ ñöôïc ñöa vaøo vaän haønh chính thöùc theo vaên baûn xaùc nhaän soá 7863/TNMT-QLMT ngaøy 30/09/2008 cuûa Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng. Hình 1.5 Khu vöïc traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa KCN 36 Hình 1.6 Maùy ñieàu khieån vaän haønh heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi-KCN 1.3.3 Tieän ích coâng coäng - Coù traïm y teá ñeå khaùm vaø chöõa beänh cho caùc chuyeân gia vaø coâng nhaân. - Coù traïm phoøng chaùy vaø chöõa chaùy - Coù saân theå thao, coâng vieân ñeå caùc chuyeân gia vaø coâng nhaân giaûi trí, thö giaõn. 37 - Coù traïm böu ñieän phuïc vuï ñaày ñuû caùc dòch vuï veà böu chính vaø vieãn thoâng vaø caùc lines ñieän thoaïi cung caáp ñaày ñuû ñeán caùc xí nghieäp. - Coù vaên phoøng giao dòch, trao ñoåi ngoaïi teä. - Coù vaên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.pdf