Nghiên cứu vào thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty giấy Tân Mai

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Như chúng ta đã biết, công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy chiếm vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ khác, nhu cầu về các sản phẩm giấy ngày càng tăng, thu hút nhiều lao động tham gia, chính vì vậy ngành công nghiệp này không thể thiếu được trong đời sống của người dân. Tuy nhiên, lượng nước thải do ngành công nghiệp này thải ra mà không qua xử lý đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nước. Độc tính của các dòng nước thải từ các nhà máy sản xuất bột giấy và giấy là do sự hiện diện một hỗn hợp phức tạp các dịch chiết trong thân cây bao gồm : nhựa cây, các axit béo,lignin và một số sản phẩm phân hủy của lignin đã bị clo hóa có trọng lượng phân tử thấp. Nồng độ của một số chất từ dịch chiết có khả năng gây ức chế đối với cá. Khi xả trực tiếp nguồn nước thải này ra kênh rạch sẽ hình thành từng mảng giấy nổi lên trên mặt nước, làm cho nước có độ màu khá cao và hàm lượng DO trong nước hầu như bằng không. Điều này không những ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của sinh vật nước mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực. Hiện nay, hầu hết các nhà máy giấy đều chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoặc nếu có thì xử lý không đạt tiêu chuẩn thải ra nguồn tiếp nhận, Công ty giấy Tân Mai là một trong số những nhà máy đó. 1.2 MỤC ĐÍCH Với hiện trạng môi trường như vậy, vấn đề nghiên cứu công nghệ thích hợp xử lý nước thải cho ngành công nghiệp sản xuất bột giấy và giấy là hết sức cần thiết. Đề tài này được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý thích hợp, khả thi cho một trường hợp cụ thể, đó là Công ty giấy Tân Mai. 1.3 PHẠM VI Việc ứng dụng công nghệ xử lý chung cho một ngành công nghiệp rất khó khăn, do mỗi nhà máy có đặc trưng riêng về công nghệ, nguyên vật liệu sản xuất, nên thành phần và tính chất nước thải thường khác nhau. Phạm vi ứng dụng của nghiên cứu là xử lý nước thải Công ty giấy Tân Mai đặt tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 1.4 GIỚI HẠN Quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp có một số giới hạn như sau : ã Thời gian thực hiện ngắn. ã Khả năng đầu tư hệ thống xử lý nước thải của Công ty. ã Diện tích dùng để bố trí hệ thống xử lý nước thải. 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Trên cơ sở thu thập thông tin, sưu tầm, điều tra, khảo sát, nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nước thải cho Công ty giấy Tân Mai, có thể tóm tắt các phương pháp thực hiện như sau : ã Phương pháp điều tra khảo sát. ã Phương pháp tổng hợp thông tin. ã Phương pháp phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước thải. ã Phương pháp thực nghiệm.

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2875 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu vào thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty giấy Tân Mai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1.1 ÑAËT VAÁN ÑEÀ Nhö chuùng ta ñaõ bieát, coâng nghieäp saûn xuaát giaáy vaø boät giaáy chieám vò trí raát quan troïng trong neàn kinh teá nöôùc ta. Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp vaø dòch vuï khaùc, nhu caàu veà caùc saûn phaåm giaáy ngaøy caøng taêng, thu huùt nhieàu lao ñoäng tham gia, chính vì vaäy ngaønh coâng nghieäp naøy khoâng theå thieáu ñöôïc trong ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân. Tuy nhieân, löôïng nöôùc thaûi do ngaønh coâng nghieäp naøy thaûi ra maø khoâng qua xöû lyù ñaõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán moâi tröôøng nöôùc. Ñoäc tính cuûa caùc doøng nöôùc thaûi töø caùc nhaø maùy saûn xuaát boät giaáy vaø giaáy laø do söï hieän dieän moät hoãn hôïp phöùc taïp caùc dòch chieát trong thaân caây bao goàm : nhöïa caây, caùc axit beùo,lignin … vaø moät soá saûn phaåm phaân huûy cuûa lignin ñaõ bò clo hoùa coù troïng löôïng phaân töû thaáp. Noàng ñoä cuûa moät soá chaát töø dòch chieát coù khaû naêng gaây öùc cheá ñoái vôùi caù. Khi xaû tröïc tieáp nguoàn nöôùc thaûi naøy ra keânh raïch seõ hình thaønh töøng maûng giaáy noåi leân treân maët nöôùc, laøm cho nöôùc coù ñoä maøu khaù cao vaø haøm löôïng DO trong nöôùc haàu nhö baèng khoâng. Ñieàu naøy khoâng nhöõng aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán moâi tröôøng soáng cuûa sinh vaät nöôùc maø coøn giaùn tieáp aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa ngöôøi daân trong khu vöïc. Hieän nay, haàu heát caùc nhaø maùy giaáy ñeàu chöa xaây döïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi hoaëc neáu coù thì xöû lyù khoâng ñaït tieâu chuaån thaûi ra nguoàn tieáp nhaän, Coâng ty giaáy Taân Mai laø moät trong soá nhöõng nhaø maùy ñoù. 1.2 MUÏC ÑÍCH Vôùi hieän traïng moâi tröôøng nhö vaäy, vaán ñeà nghieân cöùu coâng ngheä thích hôïp xöû lyù nöôùc thaûi cho ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát boät giaáy vaø giaáy laø heát söùc caàn thieát. Ñeà taøi naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm muïc ñích nghieân cöùu vaø ñeà xuaát coâng ngheä xöû lyù thích hôïp, khaû thi cho moät tröôøng hôïp cuï theå, ñoù laø Coâng ty giaáy Taân Mai. 1.3 PHAÏM VI Vieäc öùng duïng coâng ngheä xöû lyù chung cho moät ngaønh coâng nghieäp raát khoù khaên, do moãi nhaø maùy coù ñaëc tröng rieâng veà coâng ngheä, nguyeân vaät lieäu saûn xuaát, … neân thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi thöôøng khaùc nhau. Phaïm vi öùng duïng cuûa nghieân cöùu laø xöû lyù nöôùc thaûi Coâng ty giaáy Taân Mai ñaët taïi phöôøng Thoáng Nhaát, thaønh phoá Bieân Hoøa, tænh Ñoàng Nai. 1.4 GIÔÙI HAÏN Quaù trình thöïc hieän luaän vaên toát nghieäp coù moät soá giôùi haïn nhö sau : Thôøi gian thöïc hieän ngaén. Khaû naêng ñaàu tö heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cuûa Coâng ty. Dieän tích duøng ñeå boá trí heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. 1.5 PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN Treân cô sôû thu thaäp thoâng tin, söu taàm, ñieàu tra, khaûo saùt, nghieân cöùu vaø ñeà xuaát coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi cho Coâng ty giaáy Taân Mai, coù theå toùm taét caùc phöông phaùp thöïc hieän nhö sau : Phöông phaùp ñieàu tra khaûo saùt. Phöông phaùp toång hôïp thoâng tin. Phöông phaùp phaân tích caùc chæ tieâu chaát löôïng nöôùc thaûi. Phöông phaùp thöïc nghieäm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docChuong 1 TCUONG.doc
 • doc6.6 6.7 TCUONG.doc
 • docBia LVTN TCUONG.doc
 • docChuong 2 TCUONG1.doc
 • docChuong 2 TCUONG2.doc
 • docChuong 3 TCUONG.doc
 • docChuong 4 TCUONG.doc
 • docChuong 6 TCUONG.doc
 • docChuong 7 TCUONG.doc
 • docchuong 8 TCUONG.doc
 • docchuong 9 TCUONG.doc
 • docChuong 10 TCUONG.doc
 • docChuong 5 TCUONG.doc
 • docMODAU TCUONG.doc
 • docMUC LUC TCUONG.doc
 • docPhu luc 1 TCUONG.doc
 • docphu luc 2 TCUONG.doc
 • docSDCN 7 TCUONG.doc
 • docTEN TCUONG.doc
 • docTHAM KHAO TCUONG.doc
 • doc6.3 6.2 6.1 TCUONG.doc
 • doc6.5 6.4 TCUONG.doc