Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng cho hoạt động du lịch tại khu vực bán đảo Bình Quới – Thanh Đa

CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 1.1 Giới thiệu đề tài : Với vị trí thuận lợi nằm cửa ngõ phía Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, có tiềm năng và lợi thế to lớn về đất đai và cảnh quan sinh thái, Quận Bình Thạnh đang đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế – xã hội, đô thị hóa để trở thành một trong những quận trung tâm của Thành phố. Tận dụng những ưu thế về cảnh quan sinh thái, trong những năm gần đây, khu vực bán đảo Bình Quới – Thanh Đa thuộc quận Bình Thạnh đã đầu tư nâng cấp và phát triển mạnh mẽ cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, hàng loạt các hoạt động, dự án du lịch với quy mô lớn được hình thành với nhiều loại hình dịch vụ, du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo khách du lịch. Với việc đẩy mạnh hoạt động du lịch tại khu vực Bình Quới – Thanh Đa, chính quyền và nhân dân địa phương đang phải đương đầu với các vấn đề môi trường phát sinh, có nguy cơ gây suy thoái môi trường. Với các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện môi trường đã được chính quyền các cấp triển khai thực hiện, tuy nhiên hiệu quả mang lại vẫn chưa được như mong muốn. Phần lớn các biện pháp chỉ chú trọng việc kiểm tra, xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, hoạt động du lịch tại khu vực bán đảo Bình Quới – Thanh Đa ngoài các công ty du lịch đầu tư thực hiện, còn có phần lớn các hộ dân, cơ sở tư nhân và cộng đồng dân cư sống trong khu vực bán đảo Bình Quới – Thanh Đa cùng tham gia hoạt động du lịch. Do đó, công tác quản lý môi trường của chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn do các hộ kinh doanh và người dân tham gia hoạt động du lịch đa số chưa nhận thức hoặc không quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Công tác cải thiện tình hình môi trường không thể xem là một hoạt động kỹ thuật hành chính đơn thuần, mà phải luôn gắn liền với chủ thể chịu tác động môi trường là cộng đồng dân cư, cùng tham gia vào công tác bảo vệ môi trường thì khả năng cải thiện và quản lý môi trường mới thực sự bền vững. Do đó, việc huy động tất cả các lực lượng từ các bên có liên quan như chính quyền địa phương, người dân sống trong khu vực và các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch và du khách cùng tham gia vào công tác bảo vệ môi trường tại khu vực bán đảo Bình Quới – Thanh Đa sẽ là một giải pháp thiết thực trong việc bảo vệ môi trường du lịch, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế và thu lợi từ các hoạt động du lịch tại địa phương. Với những lý do trên, đề tài” Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng cho hoạt động du lịch tại khu vực bán đảo Bình Quới – Thanh Đa” nhằm huy động cộng đồng cùng tham gia giải quyết các vấn đề môi trường, bảo vệ môi trường du lịch, ngằn ngừa, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường trong quá trình tiến hành các hoạt động du lịch và cùng hưởng lợi từ các hoạt động du lịch, nâng cao hiệu quả cải thiện và quản lý môi trường du lịch tại địa phương trong giai đoạn sắp tới theo hướng phát triển du lịch bền vững. 1.2 Mục tiêu đề tài : Ap dụng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng cho hoạt động du lịch tại bán đảo Bình Quới – Thanh Đa thích hợp với điều kiện địa phương, ngăn ngừa , giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường từ các hoạt động du lịch , nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý môi trường ở chính quyền địa phương , áp dụng ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. 1.3 Nội dung đề tài : Xác định hiện trạng môi trường, các vấn đề kinh tế, xã hội và hoạt động du lịch tại bán đảo Bình Quới – Thanh Đa - Nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin môi trường, hiện trạng môi trường, tình hình phát triển kinh tế – xã hội và hoạt động du lịch tại bán đảo Bình Quới – Thanh Đa làm tiền đề cho việc xây dựng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng. - Dự báo mức độ suy thoái môi trường phát sinh từ hoạt động du lịch. Nghiên cứu về du lịch bền vững và mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng - Nhằm xem xét, tìm hiểu về du lịch bền vững và mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng, nắm chắc, hiểu rõ khái niệm mới có thể vận dụng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng vào thực tiễn trong công tác quản lý môi trường đối với hoạt động du lịch tại bán đảo Bình Quới – Thanh Đa, đồng thời định hướng phát triển hoạt động du lịch tại khu vực theo chiều hướng phát triển du lịch bền vững. - Tìm hiểu về việc áp dụng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng tại Việt Nam và trên thế giới. Đề xuất xây dựng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng đối với hoạt động du lịch – dịch vụ tại bán đảo Bình Quới – Thanh Đa. - Nhằm vận dụng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng để hỗ trợ cho công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hoạt động du lịch – dịch vụ tại bán đảo Bình Quới – Thanh Đa. - Xây dựng mục tiêu và thành lập đội ngũ tham gia quản lý môi trường dựa vào cộng đồng. - Xây dựng các chương trình hành động để triển khai mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng phù hợp với các hoạt động du lịch dịch vụ tại khu vực 1.4 Phạm vi đề tài : Đề tài chỉ nghiên cứu hoạt động du lịch – dịch vụ và đề xuất mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng tại khu vực bán đảo Bình Quới – Thanh Đa thuộc phường 28 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển du lịch bền vững. 1.5 Phương pháp nghiên cứu : · Phương pháp luận · Phương pháp cụ thể - Phương pháp điều tra xã hội và tiếp cận cộng đồng. - Phương pháp đánh giá tác động môi trường. - Phương pháp dự báo xu hướng ô nhiễm môi trường. - Tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, xã hội học và quản lý môi trường dựa vào cộng đồng. - Phương pháp phỏng vấn, phát phiếu điều tra. - Phương pháp kinh tế sinh thái du lịch. - Các phương pháp ứng dụng trong du lịch sinh thái. 1.6 Đối tượng nghiên cứu : Nghiên cứu về mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng và áp dụng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng vào hoạt động du lịch tại bán đảo Bình Quới – Thanh Đa.

doc111 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2391 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng cho hoạt động du lịch tại khu vực bán đảo Bình Quới – Thanh Đa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGHIEÂN CÖÙU AÙP DUÏNG HÌNH THÖÙC QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG DÖÏA VAØO COÄNG ÑOÀNG DAÂN CÖ ÔÛ BAÙN ÑAÛO BÌNH QUÔÙI THANH ÑA CHÖÔNG 1 MÔÛ ÑAÀU GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI 4 MUÏC TIEÂU ÑEÀ TAØI 5 NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI 6 PHAÏM VI ÑEÀ TAØI 7 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 7 ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU 7 CHÖÔNG 2 TOÅNG QUAN VEÀ ÑIEÀU KIEÄN VEÀ TÖÏ NHIEÂN , KINH TEÁ, XAÕ HOÄI , COÄNG ÑOÀNG ÑAËC TRÖNG TAÏI KHU VÖÏC BAÙN ÑAÛO BÌNH QUÔÙI THANH ÑA 2.1 ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN 8 2.2 TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ XAÕ HOÄI 10 2.3 HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG VAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG TAÏI KHU VÖÏC BAÙN ÑAÛO BÌNH QUÔÙI THANH ÑA 12 2.3.1 Chaát löôïng nöôùc maët 17 2.3.2 Chaát löôïng nöôùc ngaàm 18 2.3.3 Chaát löôïng khoâng khí 18 2.3.4 Raùc thaûi 19 2.3.5 Caùc hoaït ñoäng baûo veä moâi tröôøng taïi khu vöïc. 20 2.4 QUY MOÂ HOAÏT ÑOÄNG DU LÒCH – DÒCH VUÏ 22 2.4.1 Tieàm naêng phaùt trieån hoaït ñoäng du lòch – dòch vuï Bình Quôùi Thanh Ña 23 2.4.2 Qui moâ hoaït ñoäng du lòch – dòch vuï taïi khu vöïc Bình Quôùi Thanh Ña 24 2.4.3 Tieàm naêng vaø ñònh höôùng phaùt trieån du lòch-dòch vuï 26 2.5 DÖÏ BAÙO MÖÙC ÑOÄ OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG VAØ CAÙC VAÁN ÑEÀ MOÂI TRÖÔØNG PHAÙT SINH TÖØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DU LÒCH TAÏI KHU VÖÏC BAÙN ÑAÛO BÌNH QUÔÙI THANH ÑA 27 CHÖÔNG 3 TOÅNG QUAN VEÀ DU LÒCH SINH THAÍ VAØ MOÂ HÌNH QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG DÖÏA VAØO COÄNG ÑOÀNG 3.1 TOÅNG QUAN VEÀ DU LÒCH VAØ DU LÒCH BEÀN VÖÕNG 31 3.1.1 Toång quan veà du lòch 31 3.1.2 Du lòch beàn vöõng 31 3.2 TOÅNG QUAN VEÀ DU LÒCH SINH THAÙI BEÀN VÖÕNG 32 3.3 TOÅNG QUAN VEÀ MOÂ HÌNH QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG 34 3.3.1 Khaùi nieäm veà moâ hình quaûn lyù Moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng 35 3.3.2 Muïc tieâu cuûa moâ hình quaûn lyù Moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng 35 3.3.3 Keát quaû cuûa moâ hình quaûn lyù Moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng 37 3.3.4 Caùc nguyeân taéc cô baûn cuûa moâ hình quaûn lyù Moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng taïi ñòa phöông. 38 3.3.5 Caùc yeáu toá cô baûn cuûa moâ hình quaûn lyù Moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng 39 3.4 AÙP DUÏNG MOÂ HÌNH QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG DÖÏA VAØO COÄNG ÑOÀNG 42 3.4.1 Tình hình nghieân cöùu aùp duïng quaûn lyù MT döïa vaøo coäng ñoàng treân Theá giôùi 3.4.2 Tình hình nghieân cöùu trong nöôùc 42 3.5 QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG DÖÏA VAØO COÄNG ÑOÀNG ÑOÁI VÔÙI HOAÏT ÑOÄNG DU LÒCH. 44 3.5.1 Söï tham gia cuûa coäng ñoàng daân cö trong phaùt trieån du lòch 48 3.5.2 Vai troø cuûa coäng ñoàng trong hoaït ñoäng du lòch 49 3.5.3 Tham khaûo yù kieán coäng ñoàng 50 3.5.4 Toå chöùc söï tham khaûo cuûa coäng ñoàng vaøo quaûn lyù vaø tieán haønh hoaït ñoäng du lòch 51 CHÖÔNG 4 NGHIEÂN CÖÙU MOÂ HÌNH QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG DÖÏA VAØO COÄNG ÑOÀNG BAÙN ÑAÛO BÌNH QUÔÙI THANH ÑA 4.1 XAÙC ÑÒNH CAÙC VAÁN ÑEÀ MOÂI TRÖÔØNG CAÀN QUAN TAÂM 53 4.1.1 Phöông phaùp xaùc ñònh caùc vaán ñeà MT caàn quan taâm 55 4.1.2 Phoûng vaán, ñieàu tra veà moái quan taâm cuûa coäng ñoàng ñoái vôùi coâng taùc baûo veä MT ñòa phöông 56 4.1.3 Toå chöùc hoäi thaûo truyeàn thoâng veà baûo veä MT vaø caùc chöông trình 56 4.1.4 Caùc vaán ñeà MT caàn quan taâm 78 4.1.5 Chính saùch moâi tröôøng 83 4.1.6 Xaùc ñònh muïc tieâu 84 4.2 XAÙC ÑÒNH CAÙC BEÂN LIEÂN QUAN 84 4.2.1 Cô quan ( caáp quaän , phöôøng ) 85 4.2.2 Toå chöùc - ñoaøn theå 86 4.2.3 Chuû caùc cô sôû doanh nghieäp 87 4.2.4 Coäng ñoàng daân cö trong khu vöïc 87 4.2.5 Khaùch du lòch 87 4.3 XAÙC ÑÒNH CAÙC CHÖÔNG TRÌNH HAØNH ÑOÄNG ÑEÅ TRIEÅN KHAI MOÂ HÌNH QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG DÖÏA VAØO COÄNG ÑOÀNG PHUØ HÔÏP VÔÙI CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DU LÒCH TAÏI KHU VÖÏC BAÙN ÑAÛO BÌNH QUÔÙI THANH ÑA 88 4.3.1 Chöông trình naâng cao nhaän thöùc coäng ñoàng 88 4.3.2 Chöông trình ñaøo taïo vaø naâng cao naêng löïc, trình ñoä chuyeân moân, kyõ naêng veà quaûn lyù MT cho ñoäi nguõ caùn boä phuï traùch MT ôû chính quyeàn ñòa phöông 93 4.3.3 Chöông trình khuyeán khích, hoã trôï doanh nghieäp aùp duïng heä thoáng quaûn lyù Moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO 14001 : 2004 96 4.3.4 Gia coá keø ñuùng kyõ thuaät 99 CHÖÔNG 5 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 102 CHÖÔNG 1 : MÔÛ ÑAÀU Giôùi thieäu ñeà taøi : Vôùi vò trí thuaän lôïi naèm cöûa ngoõ phía Ñoâng Baéc Thaønh phoá Hoà Chí Minh, coù tieàm naêng vaø lôïi theá to lôùn veà ñaát ñai vaø caûnh quan sinh thaùi, Quaän Bình Thaïnh ñang ñaåy maïnh quaù trình phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi, ñoâ thò hoùa ñeå trôû thaønh moät trong nhöõng quaän trung taâm cuûa Thaønh phoá. Taän duïng nhöõng öu theá veà caûnh quan sinh thaùi, trong nhöõng naêm gaàn ñaây, khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña thuoäc quaän Bình Thaïnh ñaõ ñaàu tö naâng caáp vaø phaùt trieån maïnh meõ cô sôû haï taàng phuïc vuï du lòch, haøng loaït caùc hoaït ñoäng, döï aùn du lòch vôùi quy moâ lôùn ñöôïc hình thaønh vôùi nhieàu loaïi hình dòch vuï, du lòch ñaëc saéc, thu huùt ñoâng ñaûo khaùch du lòch. Vôùi vieäc ñaåy maïnh hoaït ñoäng du lòch taïi khu vöïc Bình Quôùi – Thanh Ña, chính quyeàn vaø nhaân daân ñòa phöông ñang phaûi ñöông ñaàu vôùi caùc vaán ñeà moâi tröôøng phaùt sinh, coù nguy cô gaây suy thoaùi moâi tröôøng. Vôùi caùc bieän phaùp nhaèm caûi thieän ñieàu kieän moâi tröôøng ñaõ ñöôïc chính quyeàn caùc caáp trieån khai thöïc hieän, tuy nhieân hieäu quaû mang laïi vaãn chöa ñöôïc nhö mong muoán. Phaàn lôùn caùc bieän phaùp chæ chuù troïng vieäc kieåm tra, xöû lyù haønh vi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Beân caïnh ñoù, hoaït ñoäng du lòch taïi khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña ngoaøi caùc coâng ty du lòch ñaàu tö thöïc hieän, coøn coù phaàn lôùn caùc hoä daân, cô sôû tö nhaân vaø coäng ñoàng daân cö soáng trong khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña cuøng tham gia hoaït ñoäng du lòch. Do ñoù, coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng cuûa chính quyeàn ñòa phöông gaëp raát nhieàu khoù khaên do caùc hoä kinh doanh vaø ngöôøi daân tham gia hoaït ñoäng du lòch ña soá chöa nhaän thöùc hoaëc khoâng quan taâm ñeán coâng taùc baûo veä moâi tröôøng. Coâng taùc caûi thieän tình hình moâi tröôøng khoâng theå xem laø moät hoaït ñoäng kyõ thuaät haønh chính ñôn thuaàn, maø phaûi luoân gaén lieàn vôùi chuû theå chòu taùc ñoäng moâi tröôøng laø coäng ñoàng daân cö, cuøng tham gia vaøo coâng taùc baûo veä moâi tröôøng thì khaû naêng caûi thieän vaø quaûn lyù moâi tröôøng môùi thöïc söï beàn vöõng. Do ñoù, vieäc huy ñoäng taát caû caùc löïc löôïng töø caùc beân coù lieân quan nhö chính quyeàn ñòa phöông, ngöôøi daân soáng trong khu vöïc vaø caùc toå chöùc, caù nhaân hoaït ñoäng du lòch vaø du khaùch cuøng tham gia vaøo coâng taùc baûo veä moâi tröôøng taïi khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña seõ laø moät giaûi phaùp thieát thöïc trong vieäc baûo veä moâi tröôøng du lòch, ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän phaùt trieån kinh teá vaø thu lôïi töø caùc hoaït ñoäng du lòch taïi ñòa phöông. Vôùi nhöõng lyù do treân, ñeà taøi” Nghieân cöùu xaây döïng moâ hình quaûn lyù moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng cho hoaït ñoäng du lòch taïi khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña” nhaèm huy ñoäng coäng ñoàng cuøng tham gia giaûi quyeát caùc vaán ñeà moâi tröôøng, baûo veä moâi tröôøng du lòch, ngaèn ngöøa, giaûm thieåu caùc taùc ñoäng xaáu ñeán moâi tröôøng trong quaù trình tieán haønh caùc hoaït ñoäng du lòch vaø cuøng höôûng lôïi töø caùc hoaït ñoäng du lòch, naâng cao hieäu quaû caûi thieän vaø quaûn lyù moâi tröôøng du lòch taïi ñòa phöông trong giai ñoaïn saép tôùi theo höôùng phaùt trieån du lòch beàn vöõng. Muïc tieâu ñeà taøi : Aùp duïng moâ hình quaûn lyù moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng cho hoaït ñoäng du lòch taïi baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña thích hôïp vôùi ñieàu kieän ñòa phöông, ngaên ngöøa , giaûm thieåu caùc taùc ñoäng xaáu ñeán moâi tröôøng töø caùc hoaït ñoäng du lòch , naâng cao hieäu quaû trong coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng ôû chính quyeàn ñòa phöông , aùp duïng yù thöùc coäng ñoàng trong coâng taùc baûo veä moâi tröôøng. Noäi dung ñeà taøi : Xaùc ñònh hieän traïng moâi tröôøng, caùc vaán ñeà kinh teá, xaõ hoäi vaø hoaït ñoäng du lòch taïi baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña Nhaèm xaây döïng heä thoáng cô sôû döõ lieäu, thoâng tin moâi tröôøng, hieän traïng moâi tröôøng, tình hình phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi vaø hoaït ñoäng du lòch taïi baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña laøm tieàn ñeà cho vieäc xaây döïng moâ hình quaûn lyù moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng. Döï baùo möùc ñoä suy thoaùi moâi tröôøng phaùt sinh töø hoaït ñoäng du lòch. Nghieân cöùu veà du lòch beàn vöõng vaø moâ hình quaûn lyù moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng Nhaèm xem xeùt, tìm hieåu veà du lòch beàn vöõng vaø moâ hình quaûn lyù moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng, naém chaéc, hieåu roõ khaùi nieäm môùi coù theå vaän duïng moâ hình quaûn lyù moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng vaøo thöïc tieãn trong coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng ñoái vôùi hoaït ñoäng du lòch taïi baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña, ñoàng thôøi ñònh höôùng phaùt trieån hoaït ñoäng du lòch taïi khu vöïc theo chieàu höôùng phaùt trieån du lòch beàn vöõng. Tìm hieåu veà vieäc aùp duïng moâ hình quaûn lyù moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng taïi Vieät Nam vaø treân theá giôùi. Ñeà xuaát xaây döïng moâ hình quaûn lyù moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng ñoái vôùi hoaït ñoäng du lòch – dòch vuï taïi baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña. Nhaèm vaän duïng moâ hình quaûn lyù moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng ñeå hoã trôï cho coâng taùc baûo veä moâi tröôøng trong lónh vöïc hoaït ñoäng du lòch – dòch vuï taïi baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña. Xaây döïng muïc tieâu vaø thaønh laäp ñoäi nguõ tham gia quaûn lyù moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng. Xaây döïng caùc chöông trình haønh ñoäng ñeå trieån khai moâ hình quaûn lyù moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng phuø hôïp vôùi caùc hoaït ñoäng du lòch dòch vuï taïi khu vöïc Phaïm vi ñeà taøi : Ñeà taøi chæ nghieân cöùu hoaït ñoäng du lòch – dòch vuï vaø ñeà xuaát moâ hình quaûn lyù moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng taïi khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña thuoäc phöôøng 28 quaän Bình Thaïnh thaønh phoá Hoà Chí Minh theo ñònh höôùng phaùt trieån du lòch beàn vöõng. Phöông phaùp nghieân cöùu : Phöông phaùp luaän Phöông phaùp cuï theå Phöông phaùp ñieàu tra xaõ hoäi vaø tieáp caän coäng ñoàng. Phöông phaùp ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. Phöông phaùp döï baùo xu höôùng oâ nhieãm moâi tröôøng. Tham khaûo yù kieán cuûa caùc chuyeân gia trong lónh vöïc moâi tröôøng, xaõ hoäi hoïc vaø quaûn lyù moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng. Phöông phaùp phoûng vaán, phaùt phieáu ñieàu tra. Phöông phaùp kinh teá sinh thaùi du lòch. Caùc phöông phaùp öùng duïng trong du lòch sinh thaùi. Ñoái töôïng nghieân cöùu : Nghieân cöùu veà moâ hình quaûn lyù moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng vaø aùp duïng moâ hình quaûn lyù moâi tröôøng döïa vaøo coäng ñoàng vaøo hoaït ñoäng du lòch taïi baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña. CHÖÔNG 2 TOÅNG QUAN VEÀ ÑIEÀU KIEÄN VEÀ TÖÏ NHIEÂN , KINH TEÁ, XAÕ HOÄI , COÄNG ÑOÀNG ÑAËC TRÖNG TAÏI KHU VÖÏC BAÙN ÑAÛO BÌNH QUÔÙI THANH ÑA Ñieàu kieän töï nhieân : Vò trí ñòa lyù : Vò trí ñòa lyù cuûa baùn ñaûo Bình Quôùi Thanh Ña goàm phía Baéc giaùp quaän Thuû Ñöùc, phía Taây – Taây Nam giaùp phöôøng 27 quaän Bình Thaïnh , vaø phía Nam giaùp quaän 2 . Baûng 1 : Baûn ñoà ñòa giôùi haønh chính quaän Bình Thaïnh Baùn ñaûo Bình Quôùi Thanh Ña thuoäc phöôøng 28 quaän Bình Thaïnh thaønh phoá Hoà Chí Minh , naèm ôû phía Ñoâng quaän Bình Thaïnh , coù dieän tích 548,56 ha, chieám 26,49 % dieän tích cuûa quaän , laø phöôøng coù dieän tích lôùn nhaát quaän , coù ñöôøng Bình Quôùi – Thanh Ña , laø tuyeán ñöôøng giao thoâng huyeát maïch trong quaù trình phaùt - trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa phöôøng .Khu vöïc coù ñieàu kieän thuaän lôïi laø cöûa ngoõ phía Ñoâng cuûa Quaän tieáp giaùp vôùi caùc quaän Thuû Ñöùc vaø quaän 2 , ñaây laø tieàn ñeà cho phaùt trieån cô caáu kinh teá thöông maïi – dòch vuï . Vôùi ñòa hình töï nhieân laø moät cuø lao, chung quanh bao boïc bôûi soâng Saøi Goøn vôùi chieàu daøi khoaûng 16,5 km laø ranh giôùi giöõa phöôøng 28 quaän Bình Thaïnh vôùi quaän 2 vaø Thuû Ñöùc taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho phaùt trieån kinh teá theo ñònh höôùng du lòch – dòch vuï – thöông maïi. Ñaây cuõng laø khoù khaên treân ñòa baøn do chòu aûnh höôûng cuûa cheá ñoä thuyû trieàu ñeán ñôøi soáng , sinh hoaït cuûa nhaân daân ñòa phöông . Ñòa hình , ñòa maïo : Ñòa hình Khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña naèm trong vuøng ñòa hình coù ñoä thaáp cuûa quaän Bình Thaïnh vaø thaáp daàn theo höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam. Ñieàu kieän thoaùt nöôùc töông ñoái thuaän lôïi. Ñoä cao so vôùi maët nöôùc bieån khoaûng 2-4 m. Coù theå chia laøm 2 khu vöïc : khu vöïc coù neàn cao , ñoä doác thoaûi naèm ôû phía Taây Baéc vaø khu vöïc coù neàn thaáp, höôùng doác khoâng roõ reät naèm chuû yeáu ôû phía Nam. Thoå Nhöôõng Khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña chuû yeáu laø ñaát phuø sa phaân boá ôû phía Taây Baéc vuøng vaø phuø sa pheøn coù theâm chua maën ôû phía Ñoâng vaø Ñoâng Nam chaïy doïc theo soâng Saøi Goøn. 2.1.3 Khí haäu Khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña naèm trong vuøng khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa caän xích ñaïo . Trong naêm coù 2 muøa roõ reät : muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11 vaø muøa khoâ töø thaùng 12 ñeán thaùng 4 naêm sau. Ñoä aåm khoâng khí Ñoä aåm khoâng khí trung bình ñaït 79,5 % , nhìn chung khoâng oån ñònh vaø coù söï bieán thieân theo muøa, cao nhaát vaøo thaùng 9 ( muøa möa ) leân ñeán 86,8% , thaáp nhaát vaøo thaùng 3 ( muøa khoâ ) ñaït 70% . Söï cheânh leäch ñoä aåm khoâng khí giöõa 2 muøa khoaûng 10-17%. Thuyû vaên Khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña coù heä thoáng soâng Saøi Goøn vôùi chieàu daøi 16,5 km , chieàu roäng trung bình 65 – 70 m , cheá ñoä baùn nhaät trieàu , coù theå löu thoâng ñöôïc taøu vôùi taûi troïng nhoû . Ñaây laø ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå phaùt trieån giao thoâng ñöôøng thuyû vaø phaùt trieån du lòch ñöôøng soâng ñoàng thôøi thuaän lôïi tieâu thoaùt nöôùc ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng Thuyû lôïi Baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña coù raïch oâng Ngöõ , Caàu Coâng , vôùi chieàu daøi khoaûng 2,5 – 3 km , chieàu roäng trung bình khoaûng 30 -45 m. Beân caïnh vieäc cung caáp nöôùc , nhìn chung , heä thoáng thuyû lôïi cuûa phöôøng phaàn lôùn phuïc vuï vieäc tieâu thoaùt nöôùc. Tuy nhieân trong muøa möa, ñoâi khi trong trieàu cöôøng daâng leân gaây neân tình traïng ngaäp uùng ôû moät soá khu vöïc. Ngoaøi vieäc thöôøng xuyeân naïo veùt , duy tu , naâng caáp vaø môû roäng heä thoáng thoaùt nöôùc , Quaän vaø Thaønh phoá ñang ñaàu tö xaây döïng coâng trình ñaäp ngaên trieàu nhaèm haïn cheá tình traïng ngaäp uùng taïi khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña. Tình hình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi : Ñaëc ñieåm coäng ñoàng daân cö taïi khu vöïc : Daân soá Khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña phöôøng 28 coù 3 khu phoá , 34 toå daân phoá , vôùi 8746 nhaân khaåu , trong ñoù coù 4200 nam vaø 4546 nöõ , tyû leä phaùt trieån daân soá laø 2,4% vôùi 2562 hoä gia ñình ( Nguoàn soá lieäu baùo caùo toång hôïp tình hình thöïc hieän coâng taùc daân soá – keá hoaïch hoaù gia ñình naêm 2005 cuûa Uyû ban daân soá gia ñình vaø treû em quaän Bình Thaïnh ) Maät ñoä daân cö trung bình khoaûng 16 ngöôøi / ha , phaân boá ñoàng ñeàu trong 3 khu phoá cuûa phöôøng 28. Tyû leä taêng daân soá töï nhieân giaûm daàn qua caùc naêm töø 2,53% naêm 2001 xuoáng coøn 2,4% naêm 2005. Tuy nhieân , tyû leä daân soá cô hoïc luoân taêng töø naêm 2001 ñeán naêm 2005 . Ñaây laø khu vöïc coù daân soá thaáp nhöng laïi coù dieän tích ñaát khaù lôùn so vôùi caùc phöôøng khaùc treân ñòa baøn quaän. Theo quy hoaïch ñoâ thò , quaän Bình Thaïnh ñang taäp trung ñaàu tö taïo löïc huùt ñeå dòch chuyeån caùc luoàng daân cö veà khu vöïc naøy nhaèm hình thaønh khu ñoâ thò môùi. Vaán ñeà vieäc laøm trong nhöõng naêm qua ñöôïc chính quyeàn ñòa phöông baèng nhieàu hình thöùc ñaõ taïo coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng , goùp phaàn giaûm tyû leä lao ñoäng thaát nghieäp , soá ngöôøi coù vieäc laøm luoân chieám tyû leä cao so vôùi soá ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng ôû möùc trung bình 70 – 75%. Laø daáu hieäu ñaùng möøng trong quaù trình phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ôû ñòa phöông . Lao ñoäng vieäc laøm Trong nhöõng naêm qua, nhìn chung löïc löôïng lao ñoäng taïi khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña coù xu höôùng taêng. Soá lao ñoäng trong ñoä tuoåi taêng töø 4511 ngöôøi naêm 2001 leân 5699 ngöôøi naêm 2004. Nguoàn lao ñoäng taêng laø moät trong nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi taïi ñòa phöông. Tuy nhieân , lao ñoäng coù vieäc laøm oån ñònh treân ñòa baøn laø nhöõng hoä kinh doanh dòch vuï, ñoái vôùi nhöõng lao ñoäng chöa coù vieäc laøm oån ñònh laø nhöõng lao ñoäng phoå thoâng tìm vieäc laøm ñang laø vaán ñeà caàn quan taâm ñeå boá trí hoï coù vieäc laøm oån ñònh . Ngoaøi ra, coøn coù ñoäi nguõ lao ñoäng di chuyeån töø nôi khaùc ñeán coù trình ñoä vaên hoaù thaáp, thieáu chuyeân moân , nghieäp vuï , phaàn lôùn taäp trung tìm kieám caùc coâng vieäc phoå thoâng . Thu nhaäp vaø möùc soáng Nhöõng naêm gaàn ñaây , nhìn chung ñôøi soáng cuûa ñaïi boä phaän nhaân daân treân ñòa baøn phöôøng khoâng ngöøng ñöôïc caûi thieän vaø naâng cao. Soá hoä coù thu nhaäp cao taäp trung vaøo caùc hoä kinh doanh dòch vuï vaø saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp. Tuy nhieân , theo keát quaû ñieàu tra xoaù ñoùi giaûm ngheøo , treân ñòa baøn phöôøng hieän nay coøn 56 hoä ngheøo theo tieâu chuaån môùi cuûa thaønh phoá , chieám tyû leä 2,18% soá hoä toaøn phöôøng . Tình hình phaùt trieån kinh teá : Taêng tröôûng kinh teá : Trong nhöõng naêm qua, nhôø cô cheá ñoåi môùi vaø caûi caùch haønh chính ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc hoä doanh nghieäp , kinh doanh dòch vuï treân ñòa baøn phöôøng 28 hoaït ñoäng theo ñuùng ñònh höôùng khai thaùc nhöõng lôïi theá veà vò trí ñòa lyù vaø ñieàu kieän töï nhieân , nguoàn löïc con ngöôøi , neàn kinh teá cuûa phöôøng töøng böôùc phaùt trieån . Giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp – tieåu thuû coâng nghieäp , ngaønh thöông maïi dòch vuï ñeàu taêng trong giai ñoaïn naêm 2001 – 2005 Noâng nghieäp : Giaù trò saûn xuaát ngaønh noâng nghieäp , thuyû saûn coù xu höôùng giaûm daàn haøng naêm trong giai ñoaïn naêm 2001 – 2004 . Nguyeân nhaân chuû yeáu laø do toác ñoä ñoâ thò hoaù nhanh daãn ñeán dieän tích ñaát noâng nghieäp treân ñòa baøn ngaøy caøng thu heïp . Ñeán naêm 2004 , nhôø söï dòch chuyeån cô caáu saûn xuaát noäi boä ngaønh hôïp lyù theo höôùng nuoâi troàng caây , con gioáng coù giaù trò kinh teá cao goùp phaàn taêng giaù trò saûn löôïng noâng nghieäp . Troàng troït : Dieän tích gieo troàng cuûa phöôøng 28 coù xu höôùng giaûm maïnh qua caùc naêm , trong ñoù giai ñoaïn 2001 -2004 giaûm khoaûng 97 ha . Ngoaøi vieäc ñaát noâng nghieäp giaûm do toác ñoä ñoâ thò hoaù nhanh , nguyeân nhaân coøn do ôû moät soá khu vöïc gaàn caùc döï aùn quy hoaïch ñang hoaëc chuaån bò trieån khai , ngöôøi daân trong taâm traïng chôø boài thöôøng neân khoâng yeân taâm ñaàu tö saûn xuaát daãn ñeán tình traïng ñaát khoâng ñöôïc söû duïng ñeå canh taùc . Chaên nuoâi : Giaù trò saûn xuaát ngaønh chaên nuoâi treân ñòa baøn phöôøng nhöõng naêm gaàn ñaây gia taêng ñaùng keå , chieám tyû troïng cao hôn ngaønh troàng troït vaø coù xu höôùng taêng daàn trong giai ñoaïn 2001 – 2004 . Ñeán naêm 2005 , soá hoä nuoâi heo laø 198 hoä , nuoâi boø söõa laø 15 hoä , nuoâi caù laø 42 hoä , ngöôøi noâng daân trong khu vöïc laâm vaøo hoaøn caûnh khoù khaên trong vieäc phaùt trieån chaên nuoâi nhaát laø chaên nuoâi gia caàm do phoøng ngöøa dòch cuùm H5N1 . Do vaäy treân ñòa baøn phöôøng chæ duy trì chaên nuoâi heo boø vaø caù beân caïnh vieäc troàng sen vaø caây kieång . Nuoâi troàng thuyû saûn : Maëc duø nuoâi troàng thuyû saûn khoâng phaûi laø theá maïnh cuûa phöôøng 28 , song vieäc taän duïng nhöõng khu vöïc ñaát truõng nhö heä thoáng ao hoà , soâng raïch ñeå nuoâi troàng thuyû saûn ñaõ goùp phaàn cung caáp thöïc phaåm treân ñòa baøn . Coâng nghieäp : Toång soá cô sôû saûn xuaát kinh doanh treân ñòa baøn phöôøng 28 naêm 2005 laø 11 cô sôû saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp . Giaù trò saûn xuaát cuûa ngaønh phaân theo thaønh phaàn kinh teá trong giai ñoaïn naøy cuõng coù söï thay ñoåi nhaát ñònh , taêng tyû troïng giaù trò saûn xuaát cuûa thaønh phaàn kinh teá , coâng ty coå phaàn , doanh nghieäp tö nhaân . Thöïc traïng phaùt trieån cuûa ngaønh trong thôøi gian qua theo höôùng naâng cao ñaàu tö nhöõng ngaønh söû duïng nguoàn lao ñoäng coù trình ñoä vaø ít gaây oâ nhieãm , beân caïnh ñoù , khoâng phaùt trieån caùc cô sôû saûn xuaát gaây oâ nhieãm moâi tröôøng . Dòch vuï – thöông maïi : Treân ñòa baøn phöôøng 28 coù 242 cô sôû kinh doanh dòch vuï , trong ñoù coù 49 cô sôû kinh doanh loaïi hình aên uoáng , 29 cô sôû kinh doanh quaùn caø pheâ giaûi khaùt vaø 17 cô sôû kinh doanh loaïi hình dòch vuï vaên hoaù .Ña soá caùc cô sôû naøy ñöôïc hình thaønh doïc theo caùc truïc loä giao thoâng chính cuûa phöôøng. Beân caïnh ñoù , phöôøng 28 coøn coù : 1 cô sôû kinh doanh loaïi hình löu truù nhaø troï , 79 cô sôû kinh doanh phoøng cho thueâ , 19 cô sôû cho thueâ maët baèng vaø 8 cô sôû kinh doanh loaïi hình khaùch saïn , nhaø nghæ . Tình hình phaùt trieån xaõ hoäi : Cô sôû haï taàng : Vôùi muïc tieâu ñoâ thò hoaù , döï aùn veà giao thoâng ñöôïc ñaàu tö trieån khai thöïc hieän nhö naâng caáp ñöôøng Bình Quôùi – Thanh Ña . Beân caïnh ñoù , nhaân daân cuõng cuõng ñaõ hieán ñaát , ñoùng goùp kinh phí cuøng nhaø nöôùc caûi taïo , môû roäng heûm. Heä thoáng giao thoâng trong caùc khu daân cö phaàn lôùn laø caùc heûm ñöôïc beâ toâng hoaù , nhöïa hoaù , tuy nhieân , treân ñòa baøn phöôøng coøn nhieàu heûm chöa ñöôïc naâng caáp neân haïn cheá , gaây khoù khaên trong vieäc ñi laïi cuûa nhaân daân cuõng nhö thu huùt khaùch du lòch ñeán tham quan , nghæ döôõng . Heä thoáng caáp ñieän : Nguoàn ñieän cung caáp cho khu vöïc töø traïm Xa Loä , Hoaû Xa vaø Bình Trieäu , ngoaøi ra coøn xaây döïng theâm traïm 110/ 22 KV – 6* 63 MVG Gia Ñònh Heä thoáng caáp nöôùc : Nguoàn caáp nöôùc cho nhaân daân trong khu vöïc döôùi hai hình thöùc : nöôùc caáp cuûa thaønh phoá laáy töø nhaø maùy nöôùc Thuû Ñöùc vaø nöôùc ngaàm khai thaùc töø caùc gieáng khoan . Ngöôøi daân treân ñòa baøn söû duïng nguoàn nöôùc caáp cuûa thaønh phoá laø 1.143 hoä , nöôùc gieáng 249 hoä , trong ñoù , coù 328 gieáng khoan do caùc hoä gia ñình töï ñaàu tö vaø 1 gieáng khoang do nhaø nöôùc ñaàu tö ( nguoàn uyû ban nhaân daân quaän Bình Thaïnh ) . Tuy nhieân , heä thoáng caáp nöôùc chöa ñaùp öùng nhu caàu duøng nöôùc sinh hoaït cuûa ngöôøi daân trong khu vöïc . Hieän nay, treân ñòa baøn phöôøng coøn khoaûng 400 hoä daân chöa ñöôïc cung caáp nöôùc caáp cuûa thaønh phoá ñeå söû duïng . Ngoaøi ra , Phöôøng coù raïch OÂng Ngöõ , Caàu Boâng , Caây Baøng vôùi chieàu daøi khoaûng 2,5 – 3 km , chieàu roäng trung bình khoaûng 30 – 45 m phuïc vuï cho vieäc cung caáp nöôùc töôùi tieâu treân ñòa baøn phöôøng . Heä thoáng thoaùt nöôùc : Toaøn khu vöïc phöôøng 28 chöa coù heä thoáng coáng thoaùt nöôùc , do ñoù , caùc keânh raïch vaø soâng Saøi Goøn phaûi ñaûm nhieäm chöùc naêng tieâu thoaùt nöôùc cho caû khu vöïc. Raïch OÂng Ngöõ , Caàu Boâng , Caây Baøng ngoaøi chöùc naêng cung caáp nöôùc töôùi tieâu coøn ñoùng vai troø lôùn trong vieäc tieâu thoaùt nöôùc thaûi sinh hoaït vaø coâng nghieäp treân ñòa baøn phöôøng. Soâng Saøi Goøn vaø keânh Thanh Ña nhôø coù ñoä cao thay ñoåi cuûa löu vöïc ven soâng ñaõ taïo neân 1 trong soá 11 löu vöïc thoaùt nöôùc ôû caùc khu vöïc ven soâng Saøi Goøn , tröïc tieáp nhaän nöôùc thaûi cuûa moät soá phöôøng , trong ñoù coù phöôøng 28 Nöôùc möa vaø nöôùc thaûi chung trong moät heä thoáng thoaùt nöôùc . Do chöa coù heä thoáng coáng thoaùt nöôùc neân khaû naêng tieâu thoaùt nöôùc cuûa khu vöïc raát keùm , vì theá , khi möa lôùn coäng theâm trieàu cöôøng ñaõ laøm cho ôû moät soá nôi trong khu vöïc thöôøng xuyeân bò ngaäp uùng . Caây xanh : Höôùng phaùt trieån cuûa khu vöïc laø xaây döïng heä thoáng khu du lòch vaø coâng vieân vôùi dieän tích caây xanh lôùn , phaùt huy theá maïnh soâng nöôùc vaø caûnh quan töï nhieân trong khu vöïc . Cuï theå laø xaây döïng moät khu trung taâm du lòch vaø phuïc vuï du lòch caáp thaønh phoá taïi Bình Quôùi – Thanh Ña roäng 50 ha , xaây döïng caùc ñieåm du lòch doïc soâng Saøi Goøn ñeå khai thaùc caûnh quan soâng Saøi Goøn vaø taêng dieän tích caây xanh . Vaên hoaù – xaõ hoäi : Thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng : “ Toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoaù ôû khu daân cö “ toaøn phöôøng coù 34/34 toå ñaêng kí vaø ñaït tieâu chuaån toå vaên hoaù , 1754 hoä gia ñình ñaït tieâu chuaån gia ñình vaên hoaù . Phöôøng ñaõ hoaøn taát coâng taùc Phoå caäp giaùo duïc baäc Tieåu hoïc _ Trung hoïc cô sôû vaø Trung hoïc Tình traïng söùc khoeû : Nöôùc thaûi phaùt sinh khoâng ñöôïc xöû lyù vaø ñöôïc thaûi tröïc tieáp ra moâi tröôøng nöôùc soâng Saøi Goøn ven bôø vaø keânh raïch . Do tình traïng oâ nhieãm keânh raïch aûnh höôûng ñeán tình traïng söùc khoeû cuûa ngöôøi daân taïi khu vöïc , phaùt sinh moät soá beänh lieân quan ñeán nguoàn nöôùc .Theo soá lieäu khaûo saùt cuûa quaän Bình Thaïnh naêm 2000 – 2002 cho thaáy , caùc beänh tieâu chaûy , dòch taû , kieát lî coù chieàu höôùng giaûm trong khi caùc beänh soát xuaát huyeát vaø soát reùt trong khu vöïc gia taêng . Moät soá beänh lieân quan ñeán ñöôøng hoâ haáp vaø lao taêng do lieân quan ñeán chaát löôïng khoâng khí ngaøy caøng xaáu ñi . Nguyeân nhaân chuû yeáu gaây ra caùc beänh lieân quan ñeán nöôùc laø do : ñieàu kieän veä sinh ngheøo naøn , nguoàn nöôùc khoâng ñuû , thu nhaäp thaáp , nhaän thöùc veà veä sinh moâi tröôøng cuûa ngöôøi daân chöa cao . Hieän traïng moâi tröôøng vaø caùc hoaït ñoäng baûo veä moâi tröôøng taïi khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña : Trong nhöõng naêm gaàn ñaây , cô sôû haï taàng du lòch vaø caùc hoaït ñoäng du lòch taïi Bình Quôùi – Thanh Ña phaùt trieån maïnh meõ vôùi dieän tích daønh cho du lòch vaø caùc dòch vuï phuïc vuï du lòch taêng nhanh choùng . Nhieàu loaïi hình du lòch ñöôïc trieån khai thu huùt haøng ngaøn khaùch du lòch cuûa thaønh phoá vaø nôi khaùc ñeán. Caùc ñieåm du lòch quan troïng thöôøng xuyeân ñoâng khaùch , thaäm chí quaù taûi vaøo caùc dòp leã hoäi . Cô sôû haï taàng kyõ thuaät ñeå xöû lyù moâi tröôøng khoâng ñaùp öùng kòp toác ñoä phaùt trieån du lòch neân chaát löôïng moâi tröôøng coù bieåu hieän suy thoaùi ñaùng keå . Chaát löôïng nöôùc : Chaát löôïng nöôùc phuï thuoäc chuû yeáu vaøo löôïng nöôùc möa töï nhieân ( bình quaân 1,979 mm/naêm ), löu löôïng nöôùc soâng Saøi goøn vaø heä thoáng keânh raïch. Vieäc xaùc ñònh chaát löôïng nöôùc taïi khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi- Thanh Ña ñöôïc tieán haønh thoâng qua vieäc laáy maãu nöôùc maët taïi moät soá ñieåm trong khu vöïc . Vò trí laáy maãu taïi khu vöïc Bình Quôùi I. Nước thải từ nhà bếp qua bẫy mỡ. Chỉ tiêu kiểm nghiệm ĐVT KẾT QUẢ Tiêu chuẩn VN 6772-2000  Dầu mỡ động, thực vật mg/l 25,02 20  H2S mg/l 1,38 1,0  B0D5 mg/l 54 30  Rắn löõng có thể lắng được mg/l 6,5 0,5  Chất rắn hoà tan (TDS) mg/l 650,0 500  PH mg/l 48,4 5,9  Chất rắn lô lững (TSS) mg/l 45,0 50  Coliform MPN/100ml 7,5104 1,010 ³  Baûng 2 ( Nguoàn soá lieäu laáy töø khu du lòch Bình Quôùi I , naêm 2000 – 2005) Chaát löôïng nöôùc maët : Vôùi caùc chæ tieâu phaân tích pH, SS, DO, COD, BOD5, NO2-, NO3-, toång Nitô, toång photpho, Coliform. pH dao ñoäng trong khoaûng 6.8 – 7.1. Giaù trò naøy hoaøn toaøn thích hôïp cho tính chaát cuûa nguoàn caáp nöôùc ( 6 < pH < 8.5 ) Haøm löôïng Coliform dao ñoäng trong khoaûng 2.400 – 65.000 MPN/100 ml, vöôït TCVN 5942 -1995 . Nhu caàu sinh hoùa BOD5 : giaù trò dao ñoäng töø 4.8 – 26.4 mg/l, töông ñoái ñaït tieâu chuaån cho pheùp ( TCVN 5942 – 1995 ) Chaát löôïng nöôùc ngaàm : Vôùi caùc chæ tieâu phaân tích laø pH, Fe, NO2- , NO3- , H2S , NH4+ ,Coliform . Keát quaû phaân tích cho thaáy nöôùc bò oâ nhieãm vi sinh ( vöôït tieâu chuaån cho pheùp töø 2.7 – 4.0 laàn ) vaø bò nhieãm Fe cao ( vöôït tieâu chuaån cho pheùp töø 3,25 – 4.56 laàn ) theo TCVN 5944 – 1995, coøn caùc chæ tieâu khaùc ñeàu döôùi tieâu chuaån cho pheùp. ( Nguoàn soá lieäu laáy töø khu du lòch Bình Quôùi I ) Chaát löôïng khoâng khí : Keát quaû ño ñaïc chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí xung quanh khu vöïc Bình Quôùi – Thanh Ña cho thaáy taïi caùc vò trí ño ñaïc ñoä oàn ñeàu vöôït tieâu chuaån cho pheùp theo TCVN 5949 – 1998 nhieàu laàn, nguyeân nhaân chuû yeáu do hoaït ñoäng giao thoâng trong khu vöïc. Vaøo muøa khoâ, noàng ñoä buïi vöôït tieâu chuaån theo TCVN 5937 – 1995 töø 1.17 ñeán 1.53 laàn ( noàng ñoä buïi coù xu theá giaûm vaøo muøa möa ) ( Nguoàn : Baùo caùo ñeà taøi xaây döïng chöông trình baûo veä moâi tröôøng quaän Bình Thaïnh ) Khí thaûi taïi khu vöïc du lòch Bình Quôùi I : Bảng 3 (MM07 1985 – 11587) Vị trí lấy mẩu (cách đầu ra 2cm) CO mg/Nm3 NO2 mg/Nm3 SO2 mg/Nm3 Bụi khói mg/Nm3  Máy phát điện MM 07 07 1985 665,9 73,9 102,9 22,7  Khói thải từ nhà bếp 74,4 2,0 2,6 14,2  Khu ẩm thực khẩn hoang Nam Bộ MM 07 07 1987 83,8 0,5 1,9 74,4  TCVN 5939 – 2005 1000 850 500 200  ( Nguoàn : laáy töø khu du lòch Bình Quôùi I , 2000 – 2005 ) Raùc thaûi Haèng ngaøy , raùc ôû caùc hoä daân ñöôïc vaän chuyeån baèng xe ba gaùc hoaëc xe ñaåy tay ( dung tích töø 0,9 ñeán 1,5 m3 ) ñeán boâ eùp raùc kín ôû Loâ S cö xaù Thanh Ña phöôøng 27 quaän Bình Thaïnh do Coâng ty Moâi tröôøng Ñoâ thò quaûn lyù. Caùc khaâu phaân loaïi ñaïi traø do chính nhöõng ngöôøi thu gom raùc tieán haønh. Sau khi raùc ñöôïc vaän chuyeån ñeán boâ eùp raùc thì hoï seõ ñem pheá lieäu thu nhaët ñöôïc baùn cho caùc ñaïi lyù thu gom ve chai ôû xung quanh. Chính vì khaâu phaân loaïi sô saøi, ngöôøi thu gom chæ nhaët laïi nhöõng gì coù theå taùi söû duïng hoaëc baùn ñöôïc neân raùc ôû boâ eùp raùc kín coøn laãn nhieàu thaønh phaàn ngoaøi raùc thöïc phaåm nhö caùc loaïi raùc nguy haïi khoâng ñöôïc kieåm soaùt chaët cheõ. Ñieàu naøy aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán moâi tröôøng xung quanh. Boâ eùp raùc kín taïi Loâ A cö xaù Thanh Ña : tieáp nhaän raùc ñoái vôùi toaøn boä khu vöïc töø vuøng baùn ñaûo Bình Quôùi _ Thanh Ña , vôùi coâng suaát tieáp nhaän laø 21 taán/ngaøy, maät ñoä bình quaân laø 21 taán / ngaøy ñeâm vaø maät ñoä bình quaân laø 10-15 phuùt / chuyeån , söû duïng 2 nhaân coâng lao ñoäng haøng ngaøy vaø 20 xe ñaåy tay. Treân ñòa baøn phöôøng coù 2 ñôn vò ñaûm nhieäm coâng taùc thu gom raùc laø Coâng ty Dòch vuï Coâng ích coù traùch nhieäm queùt ñöôøng vaø thu gom raùc ñoái vôùi caùc hoä maët tieàn ñöôøng Bình Quôùi. Rieâng toå laáy raùc daân laäp goàm 3 xe vôùi 4 ngöôøi chòu traùch nhieäm thu gom raùc ñoái vôùi caùc hoä trong caùc heûm. Toång soá hoä ñoùng tieàn thu gom raùc daân laäp laø 1597 hoä. Do ñòa baøn phöôøng roäng, caùc hoä daân naèm caùch xa nhau, laïi phaân boá saâu trong caùc heûm nhoû, neân caùc xe laáy raùc khoâng vaøo thu gom raùc ñöôïc , haàu nhö caùc hoä daân ôû ñaây töï choân laáp raùc hoaëc ñoát raùc , theo thoáng keâ coù 621 hoä ñoát raùc hoaëc choân raùc. Ngoaøi ra , hieän nay treân ñòa baøn phöôøng coøn 14 hoä chöa coù nhaø veä sinh töï hoaïi , vaãn coøn söû duïng nhaø veä sinh treân ao caù. Caùc hoaït ñoäng baûo veä moâi tröôøng taïi khu vöïc : Cô caáu boä maùy toå chöùc baûo veä moâi tröôøng taïi khu vöïc : Coâng taùc quaûn lyù vaø baûo veä moâi tröôøng taïi khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi - Thanh Ña ñöôïc thöïc hieän theo cô caáu toå chöùc sau : Baûng 4 : Cô caáu quaûn lyù toå chöùc moâi tröôøng phöôøng 28 ( Nguoàn : UBND phöôøng 28 ) Phoøng Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng quaän : quaûn lyù veà caùc vaán ñeà ñaát ñai , veä sinh , moâi tröôøng. Phoøng Quaûn lyù ñoâ thò quaän : quaûn lyù veà caùc vaán ñeà nhaø ôû , xaây döïng , trong ñoù coù caû vieäc xaây döïng , côi nôùi caùc coâng trình laán chieám soâng raïch. Phoøng Kinh teá quaän : quaûn lyù ñoái vôùi caùc cô sôû kinh doanh , thöông maïi , dòch vuï , coâng nghieäp ñaûm baûo caùc cô sôû naøy hoaït ñoäng coù giaáy chöùng nhaän ñaêng kí kinh doanh, giaáy chöùng nhaän ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng vaø hoaït ñoäng trong khuoân khoå phaùp luaät , khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Ñoäi Quaûn lyù traät töï ñoâ thò quaän : tieán haønh kieåm tra vieäc xaây döïng , laán chieám ñaát coâng, soâng raïch hoaëc caùc hoaït ñoäng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Döï thaûo vaø trieån khai thöïc hieän caùc Quyeát ñònh xöû phaït vi phaïm haønh chính , quyeát ñònh cöôõng cheá ( theo thaåm quyeàn cuûa Uyû ban nhaân daân quaän ) ñoái vôùi caùc haønh vi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng , laán chieám ñaát coâng , keânh raïch… Coâng ty Dòch vuï coâng ích quaän : thöïc hieän vieäc thu gom raùc ñoái vôùi caùc hoä maët tieàn tuyeán ñöôøng Bình Quôùi , naïo veùt ,khôi thoâng doøng chaûy , coáng raõnh ñònh kyø , ñoàng thôøi queùt doïn saïch seõ caùc tuyeán ñöôøng Bình Quôùi. Khu ñöôøng soâng : tuaàn tra , kòp thôøi phaùt hieän caùc haønh vi gia coá bôø soâng traùi pheùp , laán chieám bôø soâng Saøi Goøn , phaùt hieän caùc ñòa ñieåm coù nguy cô , daáu hieäu saït lôû ñeå phaûn aùnh cho Uyû ban nhaân daân quaän vaø Uyû ban nhaân daân phöôøng 28 nhaèm coù nhöõng giaûi phaùp kòp thôøi khaéc phuïc , haïn cheá caùc söï coá saït lôû bôø soâng coù theå xaûy ra. Toå Quaûn lyù traät töï ñoâ thò phöôøng 28 : tröïc tieáp quaûn lyù veà vaán ñeà coâng trình coâng coäng , veä sinh moâi tröôøng treân ñòa baøn phöôøng 28 . Tieán haønh kieåm tra laäp bieân baûn , döï thaûo caùc Quyeát ñònh xöû lyù vi phaïm haønh chính ( theo thaåm quyeàn cuûa Uyû ban nhaân daân phöôøng ) ñoái vôùi caùc haønh vi gaây maát veä sinh , oâ nhieãm moâi tröôøng vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc quyeát ñònh aáy . Chòu traùch nhieäm chính trong coâng taùc tuyeân truyeàn , vaän ñoäng nhaân daân thöïc hieän coâng taùc baûo veä moâi tröôøng. Ñoàng thôøi kieåm tra, baùm saùt ñòa baøn , nhaèm sôùm phaùt hieän caùc haønh vi xaây döïng, caùc coâng trình traùi pheùp laán chieám soâng raïch. Caùn boä saûn xuaát kinh doanh phöôøng : coù traùch nhieäm phoái hôïp cuøng Toå quaûn lyù traät töï ñoâ thò phöôøng trong coâng taùc kieåm tra, xöû lyù caùc cô sôû kinh doanh , saûn xuaát , thöông maïi – dòch vuï coù haønh vi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng . Toå thu gom raùc daân laäp phöôøng 28 : tieán haønh thu gom raùc ñoái vôùi nhöõng hoä daân trong caùc heûm nhoû treân ñòa baøn phöôøng 28. Caùc hoaït ñoäng baûo veä moâi tröôøng taïi khu vöïc : Taïi laøng du lòch Bình Quôùi : Taïi laøng du lòch Bình Quôùi , Toång Coâng ty Du lòch Saøi Goøn ( Saigontourist ) vaø caùc ñôn vò thaønh vieân khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, phaùt trieån loaïi hình du lòch xanh höôùng ñeán moâi tröôøng, söû duïng coù hieäu quaû caùc nguoàn taøi nguyeân trong kinh doanh du lòch, nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch du lòch, goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng, phaùt trieån beàn vöõng, ñaây vöøa laø xu theá toaøn caàu, vöøa laø ñaïo lyù trong kinh doanh. Maët khaùc , hoaït ñoäng toát veà baûo veä moâi tröôøng seõ naâng cao hình aûnh cuûa thöông hieäu, laø moät trong nhöõng bieän phaùp quaûng baù tieáp thò vaø thu huùt khaùch haøng coù hieäu quaû . Trong thôøi gian qua, beân caïnh vieäc aùp duïng quy trình quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001 , Saigontourist ñaõ baét tay thöïc hieän döï aùn “ Keá hoaïch thöïc hieän quaûn lyù moâi tröôøng trong caùc khaùch saïn vaø khu du lòch Vieät Nam “ theo tieâu chuaån ISO 14001 böôùc ñaàu taïi 15 khaùch saïn, khu du lòch khu vöïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh, trong ñoù coù khu du lòch Bình Quôùi – Thanh Ña. Laøng du lòch Bình Quôùi I ñaõ chöùng nhaän tieâu chuaån ISO 14001 trong naêm 2005. Taïi khu vöïc coù nguy cô bò saït lôû cao : Taïi 7 khu vöïc coù nguy cô bò saït lôû cao, Uûy ban nhaân daân phöôøng 28 ñaõ tieán haønh laäp bieân baûn laøm vieäc vôùi caùc hoä daân vaø yeâu caàu di dôøi caùch bôø soâng 20 m nhaèm ñaûm baûo tính maïng, taøi saûn vaø yeâu caàu caùc hoä daân khoâng ñöôïc nguû laïi vaøo ban ñeâm, ñoàng thôøi, toå chöùc thöïc hieän gia coá ñeâ bao ñoaïn raïch Caây Baøng vôùi chieàu daøi 110 m vôùi kinh phí 57.943.000ñ , vaän ñoäng löïc löôïng daân quaân vaø baø con xaõ vieân gia coá theâm moät ñoaïn ñeâ bao daøi khoaûng 250 m baèng ñaát ñen taïi choå. Khu vöïc Bình Quôùi- Thanh Ña ñöôïc quy hoaïch thaønh khu du lòch caáp thaønh phoá trong töông lai. Song song vôùi vieäc phaùt trieån du lòch taïi ñaây, baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi laø vaán ñeà caàn ñöôïc quan taâm. Ñeå phaùt trieån du lòch beàn vöõng, khu du lòch Bình Quôùi – Thanh Ña caàn phaûi duy trì khaû naêng thu huùt vaø taêng tính haáp daãn ñoái vôùi du khaùch. Ñeå laøm ñöôïc vieäc ñoù, caáp chính quyeàn caàn phaûi coù bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng thích hôïp. Moät soá vaán ñeà thöôøng gaëp trong phaùt trieån du lòch aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng laø vaán ñeà raùc sinh hoaït vöùt boû böøa baõi vaø vieäc töï yù phaù hoaïi caây troàng. Do vaäy, ôû khu vöïc naøy caàn phaûi coù bieän phaùp thu gom raùc hôïp lyù , naâng cao yù thöùc baûo veä moâi tröôøng cuûa khaùch du lòch cuõng nhö cuûa ngöôøi daân trong vuøng. Cô cheá phoái hôïp giöõa chính quyeàn, caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc vaø coäng ñoàng daân cö trong thöïc tieãn quaûn lyù moâi tröôøng taïi khu vöïc : Taïi khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña, cô cheá phoái hôïp giöõa chính quyeàn, caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc vaø coäng ñoàng daân cö vaãn chöa phoái hôïp hieäu quaû, ñoàng boä. Nguyeân nhaân do chính quyeàn ñòa phöông thì vöøa thieáu veà nhaân söï , chuyeân moân veà quaûn lyù taøi nguyeân moâi tröôøng, vöøa thieáu kinh phí ñeå ñaàu tö trong coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng. Maët khaùc , do ñaëc ñieåm khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña laø moät khu vöïc baùn ñoâ thò, trình ñoä daân trí so vôùi caùc phöôøng khaùc treân ñòa baøn quaän Bình Thaïnh, coù theå noùi laø töông ñoái thaáp, ñôøi soáng kinh teá cuûa ngöôøi daân chöa cao, vaán ñeà maø hoï quan taâm hieän nay laø laøm sao taän duïng caûnh quan thieân nhieân voán coù cuûa khu vöïc ñeå naâng cao thu nhaäp kinh teá, do ñoù, caùc hoaït ñoäng gaây aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng coù theå chaáp nhaän ñöôïc ñoái vôùi ngöôøi daân nôi ñaây, thaäm chí coâng taùc baûo veä moâi tröôøng taïi khu vöïc ñöôïc xem nhö khoâng phuø hôïp, phaûn taùc duïng. Quan heä giöõa chính quyeàn ñòa phöông vaø coäng ñoàng daân cö theo cô cheá moät chieàu, töùc laø khi caàn trieån khai caùc hoaït ñoäng baûo veä moâi tröôøng taïi khu vöïc, Uûy ban nhaân daân phöôøng 28 phoå bieán caùc noäi dung thoâng tin, coâng vieäc xuoáng caùc ban ñieàu haønh khu phoá, toå daân phoá, sau ñoù vaän ñoäng, khuyeán khích hoaëc baét buoäc ngöôøi daân phaûi thöïc hieän. Coäng ñoàng daân cö ñòa phöông thöôøng khoâng tham gia goùp yù xaây döïng keá hoaïch, chöông trình baûo veä moâi tröôøng, thaäm chí hoï khoâng quan taâm ñeán vaán ñeà ñoù, xem ñaáy chöa phuø hôïp vôùi nguyeän voïng cuûa hoï, chöa phaûi laø nhu caàu böùc thieát cuûa nhaân daân, do ñoù vieäc tham gia coäng ñoàng chæ mang tính hình thöùc, phong traøo chöa thöïc söï taùc ñoäng maïnh vaø mang laïi hieäu quaû cao ñoái vôùi coâng taùc quaûn lyù, baûo veä moâi tröôøng taïi khu vöïc. Quy moâ hoaït ñoäng du lòch – dòch vuï vaø tieàm naêng phaùt trieån hoaït ñoäng du lòch – dòch vuï taïi khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña : Quy moâ hoaït ñoäng du lòch – dòch vuï taïi khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña : Quaän Bình Thaïnh coù lôïi theá caûnh quan töï nhieân vôùi soâng Saøi Goøn bao xung quanh, taïo caûnh quan thoaùng maùt, khoâng gian thoaùng ñaõng, gaàn guõi vôùi thieân nhieân. Ñoù laø cô hoäi lôùn ñeå thu huùt khaùch du lòch trong noäi thaønh muoán ñöôïc taän höôûng khoâng khí maùt meû vaø trong laønh vuøng ven soâng. Quaän Bình Thaïnh trong nhöõng naêm qua cuõng ñaõ taän duïng ñöôïc nhöõng öu theá ñoù ñeå phaùt trieån du lòch vaø caùc dòch vuï ñi keøm. Baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña vôùi ba maët giaùp soâng Saøi goøn, coù tieàm naêng phaùt trieån du lòch baäc nhaát thaønh phoá. Chính vì theá , Uûy ban nhaân daân thaønh phoá ñaõ ban haønh Thoâng baùo soá 130/ UBND ngaøy 17/8/1992 veà quy hoaïch xaây döïng khu baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña laø “ khu vaên hoùa – theå thao – du lòch – nghæ ngôi – giaûi trí “ taïo neân hình aûnh Vieät Nam thu nhoû “ . Taïi khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña , Laøng du lòch Bình Quôùi ( goàm khu du lòch Bình Quôùi I vaø khu du lòch Bình Quôùi II ) laø moät quaàn theå nhöõng ñòa ñieåm sinh hoaït thö giaõn daønh cho khaùch du lòch trong vaø ngoaøi nöôùc nhö : hoà bôi, saân quaàn vôït, bida , boùng baøn, caâu caù,… Ngoaøi ra, raûi raùc treân caùc tuyeán ñöôøng chính Bình Quôùi moïc leân nhaø haøng, khaùch saïn, quaùn aên ñaëc saûn, quaùn caø pheâ daân daõ, caâu laïc boä döôùi nöôùc, khu caém traïi… phuïc vuï nhu caàu du khaùch. Khu du lòch Bình Quôùi I : dieän tích 3,7 ha, tröïc thuoäc ñôn vò chuû quaûn laø Saigontourist, vôùi soá löôïng khaùch bình quaân tham quan laø 130.000 ngöôøi/ naêm . Tham quan khu du lòch Bình Quôùi I, du khaùch coù theå tham gia caùc troø chôi daân gian, caâu caù, cheøo thuyeàn, daïo soâng Saøi goøn baèng taøu canoâ cao toác, vieáng nhaø töôûng nieäm nhaïc só taøi danh Trònh Coâng Sôn. Vaøo moãi cuoái tuaàn, coù caùc chöông trình aåm thöïc ñaëc saéc nhö : “ Aåm thöïc daân gian Vieät Nam” “ Moùn ngon xoùm vaïn chaøi “ , “ Moùn ngon mieàn bieån “… raát ñöôïc du khaùch öa chuoäng . Khu du lòch Bình Quôùi II : dieän tích 2,5 ha, tröïc thuoäc ñôn vò chuû quaûn laø Saigontourist, vôùi soá löôïng khaùch bình quaân 90.000 ñeán 100.000 ngöôøi / naêm. Taïi khu du lòch Bình Quôùi II, du khaùch cuõng seõ tìm thaáy raát nhieàu dòch vuï ña daïng nhö : 51 phoøng ôû trang bò ñaày ñuû tieän nghi , karaoke, hoà bôi, saân tennis, baøn bida , boùng baøn, tham gia caùc moân theå thao döôùi nöôùc, thöôûng thöùc caùc moùn aên ñaëc saéc taïi nhaø haøng naèm saùt bôø soâng. Caùc chöông trình bieåu dieãn aâm nhaïc daân toäc, ñaùm cöôùi coå truyeàn Vieät Nam… thöôøng xuyeân dieãn ra taïi ñaây. Ñaëc bieät, Laøng du lòch Bình Quôùi coù dòch vuï du lòch troïn goùi, coù du thuyeàn ñöa du khaùch töø beán Baïch Ñaèng, daïo chôi quanh baùn ñaûo Thanh Ña, duøng böõa toái taïi nhaø haøng beân bôø soâng Saøi goøn. Cuøng luùc vôi söï thaønh coâng cuûa khu du lòch Bình Quôùi I , khu du lòch Bình Quôùi II, Saigontourist ñaõ ñaàu tö môû roäng, naâng caáp taøu nhaø haøng Saøi goøn töø 400 choã leân 700 choã vaø hieän nay coù söùc chöùa lôùn nhaát trong loaïi hình naøy taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Vôùi nhöõng thaønh tích xuaát saéc ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua, Laøng du lòch Bình Quôùi ñaõ ñöôïc chuû tòch nöôùc khen taëng Huaân chöông Lao ñoäng haïng III. Thaønh coâng lôùn nhaát cuûa Laøng du lòch Bình Quôùi trong hoaït ñoäng chính laø vieäc taïo ra caùc söï kieän aåm thöïc – vaên hoùa quy moâ, aán töôïng , taêng doanh thu, hieäu quaû kinh doanh cuõng nhö thu nhaäp cuûa ñôøi soáng caùn boä coâng nhaân vieân taïi ñaây. Tieàm naêng vaø ñònh höôùng phaùt trieån du lòch – dòch vuï : Theo quyeát ñònh soá 6788/QÑ – UB – QLÑT ngaøy 18/12/1998 cuûa Uûy ban nhaân daân thaønh phoá pheâ duyeät ñieàu chænh quy hoaïch chung cuûa quaän Bình Thaïnh ñeán naêm 2010 dieän tích ñaát daønh cho caùc döï aùn ñaàu tö veà vaên hoùa, du lòch giaûi trí treân cuûa quaän laø 194 ha, chieám 9,4 % treân toång dieän tích ñaát cuûa quaän. Trong ñoù, quaän seõ taäp trung keâu goïi ñaàu tö xaây döïng caùc döï aùn xaây döïng Cuïm khu du lòch vaø dòch vuï giaûi trí baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña, döï kieán dieän tích toaøn khu vöïc laø 194 ha, trong töông lai seõ ñöôïc quy hoaïch thaønh khu du lòch caáp thaønh phoá. Ñònh höôùng phaùt trieån caùc loaïi hình du lòch mang ñaäm neùt sinh thaùi , vôùi nhieàu troø chôi mang yù nghóa giaùo duïc moïi ngöôøi cuøng tham gia baûo veä moâi tröôøng Hieän nay, Saigontourist ñang tieán haønh môû roäng Laøng du lòch Bình Quôùi I töø 3,1 ha leân 8,2 ha nhaèm ñaùp öùng nhu caàu phuïc vuï vui chôi, giaûi trí cuûa du khaùch, vôùi caùc coâng trình môùi nhö : khu nhaø nghæ theo phong caùch daân gian Vieät Nam, khu theå thao, söùc khoûe, cuøng hoäi tröôøng lôùn, phoøng hoïp söùc chöùa 1000 khaùch… vôùi toång voán ñaàu tö khu môû roäng khoaûng 60 tyû ñoàng. Döï baùo möùc ñoä oâ nhieãm moâi tröôøng vaø caùc vaán ñeà moâi tröôøng phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng du lòch – dòch vuï taïi khu vöïc baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña : Döï baùo caùc vaán ñeà moâi tröôøng phaùt sinh: Gia taêng xoùi moøn vaø saït lôû bôø soâng : phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng xaây döïng cô sôû haï taàng ban ñaàu, do neàn ñòa chaát ven soâng Saøi Goøn laø loaïi ñaát yeáu, thöôøng xuyeân aåm öôùt, ngaäp uùng neân deã daãn ñeán vieäc saït lôû bôø soâng. Ñaëc bieät, ñoái vôùi caùc cô sôû kinh doanh du lòch tö nhaân do khoâng coù ñieàu kieän ñaàu tö nhieàu neân thöôøng gia coá bôø soâng khoâng ñuùng kyõ thuaät, vì theá caøng deã daãn ñeán tình traïng saït lôû bôø soâng, gia taêng xoùi lôû bôø soâng taïi choã hoaëc caùc khu vöïc laân caän laøm aûnh höôûng ñeán nhieàu coâng trình, nhaø cöûa ven soâng. Maët khaùc, do khu vöïc chöa coù heä thoáng coáng thoaùt nöôùc neân thöôøng phaùt sinh tình traïng tieâu thoaùt nöôùc khoâng kòp khi möa lôùn hoaëc trieàu cöôøng, ñieàu naøy seõ laøm deã daøng daãn ñeán ngaäp uùng cho caû khu vöïc. Phaù vôõ caûnh quan heä sinh thaùi töï nhieân caàn phaûi baûo veä ñoái vôùi moät ñoâ thò ven soâng : phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng xaây döïng cô sôû haï taàng, phaù vôõ kieán truùc, caûnh quan töï nhieân ñeå xaây döïng caùc coâng trình nhaân taïo, aûnh höôûng ñeán giaù trò vaên hoùa, cuûa ngöôøi daân ñòa phöông. Gia taêng soá löôïng chaát thaûi moät caùch quaù ñaùng vôùi nguy cô deã phaùt taùn ra moâi tröôøng. Ñaëc bieät laø nöôùc thaûi coù haøm löôïng chaát höõu cô cao töø caùc khu du lòch thaûi tröïc tieáp ra soâng Saøi Goøn gaây oâ nhieãm cuïc boä.Ngoaøi ra, chaát thaûi raén vôùi khoái löôïng lôùn vaø thaønh phaàn phöùc taïp deã phaùt taùn vaøo moâi tröôøng xung quanh. Gia taêng xoùi moøn vaø saït lôû bôø soâng : Saït lôû bôø soâng, laøm huûy hoaïi caùc coâng trình vaø nhaø cöûa ven soâng laø hieän töôïng phoå bieán hieän nay vaø laø nguy cô tieàm taøng xuaát phaùt töø hoaït ñoäng phaùt trieån du lòch taïi baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña. Khu vöïc naøy hieän ñang laø moät quaàn theå du lòch thu huùt ñöôïc nhieàu toå chöùc du lòch thaønh phoá cuõng nhö cuûa caùc doanh nghieäp ñòa phöông ñaàu tö phaùt trieån. Nhieàu döï aùn du lòch chaát löôïng cao quy moâ thaønh phoá ñang vaø seõ ñöôïc ñaàu tö. Beân caïnh caùc döï aùn quy moâ lôùn, caùc loaïi hình dòch vuï bình daân cho khaùch du lòch cuõng phaùt trieån maïnh meõ. Vieäc xaây döïng quaù nhieàu coâng trình phuïc vuï phaùt trieån du lòch ven soâng seõ gaây taùc ñoäng maïnh ñeán cheá ñoä thuûy vaên, taùc ñoäng ñeán doøng chaûy vaø xoaùy loõm cuïc boä trong khu vöïc. Caùc trung taâm, tuï ñieåm du lòch ñeàu coù xu höôùng tieán ra bôø soâng, do ñoù, nhieàu coâng trình gia coá bôø keø hoaëc laán chieám bôø soâng ñöôïc xaây döïng böøa baõi thieáu söï xem xeùt möùc ñoä an toaøn cuõng nhö aûnh höôûng cuûa caùc coâng trình naøy ñeán cheá ñoä doøng chaûy cuûa soâng raïch. Nhieàu hoä daân taïi khu vöïc naøy naém baét ñöôïc tieàm naêng cuûa baùn ñaûo hieän nay ñaõ töï yù laán chieám bôø soâng laøm nôi kinh doanh , buoân baùn. Nhieàu ñoaïn soâng doïc theo baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña bò ngöôøi daân ñoùng coïc traøm, ñaép bao caùt laøm thu heïp loøng soâng. Caùc söï coá xoùi lôû bôø soâng taïi choã, hay xoùi lôû ôû nhöõng khu vöïc laân caän xaûy ra ngaøy caøng thöôøng xuyeân hôn. Caùc söï coá naøy vaãn coøn nguy cô tieáp tuïc gia taêng do vieäc laán chieám hoaëc keø bôø töï phaùt hieän vaãn coøn phoå bieán vaø seõ tieáp tuïc gia taêng neáu khoâng coù caùc giaûi phaùp kieåm soaùt hôïp lyù. Dòch vuï du lòch thöôûng ngoaïn treân soâng baèng caùc loaïi phöông tieän ñöôøng thuûy lôùn nhoû khaùc nhau ngaøy caøng taêng seõ daãn ñeán vieäc hình thaønh nhieàu beán thuyeàn hoaëc caùc ñieåm neo ñaäu thuyeàn doïc soâng raïch. Vieäc xaây döïng beán thuyeàn khoâng ñuùng kyõ thuaät, hoaëc neo ñaäu thuyeàn khoâng ñuùng quy ñònh ñeàu goùp phaàn thay ñoåi doøng chaûy maø haäu quaû laø taêng hieäu öùng xoùi lôû bôø. Ngoaøi ra, hoaït ñoäng giao thoâng thuûy do phaùt trieån du lòch treân soâng gia taêng keát hôïp vôùi caùc phöông tieän chuyeân chôû ñöôøng thuûy troïng taûi lôùn treân nhöõng tuyeán soâng ñi ngang qua baùn ñaûo seõ laøm tình traïng xoùi lôû bôø naëng neà hôn. Nguyeân nhaân laø vieäc di chuyeån naøy taïo ra nhöõng ñôït soùng ngaàm, xoaùy saâu vaøo bôø soâng voán coù ñoä keát dính yeáu, gaây ra saït lôû naëng. Phaù vôõ caûnh quan : Giaù trò veà caûnh quan cuûa moät vuøng soâng nöôùc keát hôïp haøi hoøa vôùi caùc caáu truùc ñoâ thò hieän ñaïi seõ quyeát ñònh ñeán vieäc thöïc hieän thaønh coâng caùc döï aùn du lòch taïi baùn ñaûo Bình Quôùi – Thanh Ña. Tuy nhieân, nhöõng giaù trò naøy coù theå bieán maát do söï phaùt trieån oà aït thieáu moät quy hoaïch thoáng nhaát coù söï nghieân cöùu ñaày ñuû veà heä sinh thaùi ñoâ thò. Ñaëc bieät vieäc phaùt trieån du lòch tö nhaân töï phaùt nhö hieän nay, thieáu vai troø ñònh höôùng vaø quaûn lyù saùt sao cuûa caùc cô quan chöùc naêng cuûa nhaø nöôùc daãn ñeán phaù vôõ caûnh quan, xaâm haïi ñeán nhieàu heä sinh thaùi coù giaù trò. Trong quy hoaïch phaùt trieån du lòch nhieàu khu vaên phoøng, khaùch saïn, nhaø nghæ vaø caâu laïc boä döôùi nöôùc, khu trung taâm thöông maïi, nhaø ôû cao caáp ven soâng ñaõ ñöôïc xaây döïng, do ñoù nhieàu heä sinh thaùi töï nhieân bò thay theá bôûi caùc coâng trình kieán truùc nhaân taïo. Vieäc gia taêng maät ñoä xaây döïng seõ thu heïp caùc thaûm thöïc vaät taùc ñoäng ñeán caùc thuûy vöïc maø haäu quaû laø laøm giaûm chaát löôïng vaø caûnh quan du lòch.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG 2 CONG DONG BINH QUOI (tt1).doc
 • pdfPHU LUC PHONG VAN.pdf
 • docLOI CAM ON CONG DONG.doc
 • docnhiem vu luan van.doc
 • docTai lieu tham khao.doc