Ngôn ngữ lập trình ATP và ứng dụng cho máy CNC

Đây là đồ án tốt nghiệp của mình năm 2004 tại trường ĐH Bách Khoa Hà nội - khoa cơ khí. Nội dung chính là phần ngôn ngữ ATP và các câu lệnh ứng dụng trên máy CNC. Còn phần mở đầu thì mỗi bạn viết một kiểu cho sáng tạo và nộp cho thầy nhé Hồi mình làm đồ án tốt nghiệp là do thầy Tăng Huy hướng dẫn. Đề tài này còn được sử dụng làm luận văn tốt nghiệp cao học nữa CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH BẰNG MÁY. CHƯƠNG II: APT –PHẦN ĐỊNH NGHĨA HÌNH HỌC. CHƯƠNG III: APT – THIẾTLẬP ĐƯỜNG CHẠY DAO CHƯƠNG IV: APT POSTPROCESSOR – CÂU LỆNH HẬU XỬ LÝ. CHƯƠNG V: TẠO LẬP VÀ THI HÀNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH APT. Đối với công nghệ gia công cơ trên máy CNC, tính kinh tế cho nó phụ thuộc rất nhiều vào giá thành lập trình. Gía thành này sẽ rất cao nếu như phải lập trình bằng tay, bởi lập trình bằng tay tiêu hao thời gian tại vị trí lập trình do phải tìm lỗi và tối ưu hoá chương trình. Trong khi đó, phần lớn công việc lập trình đều tuân theo quy tắc xác định, đến mức có thể chuyển dao khéo léo cho máy tính. Do đó, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và công nghệ điện tử, các phần mềm ứng dụng cho việc lập trình bằng máy đã ra đời và đang được sử dụng rộng rãi tại các nước công nghiệp phát triển.

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2326 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ngôn ngữ lập trình ATP và ứng dụng cho máy CNC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®­îc sö dông ®Ó chØ to¹ ®é X hoÆc to¹ ®é Y cña t©m ®­êng trßn cÇn ®Þnh nghÜa trong quan hÖ víi vÞ trÝ t©m c¸c ®­êng trßn kh¸c cã thÓ. D¹ng c©u lÖnh CIRCLE / TANTO, Tªn ®­êng th¼ng ,, Tªn ®iÓm, RADIUS, gi¸ trÞ b¸n kÝnh. VÝ dô : mçi ®­êng trßn cÇn ®Þnh nghÜa sö dông mét ®iÓm vµ mét tiÕp tuyÕn. §­êng trßn C1 vµ C2 cã b¸n kÝnh 1.5 vµ ®i qua ®iÓm P1,®Òu cã tiÕp tuyÕn lµ L1. C1 = CIRCLE / TANTO, L1 ,XSMALL, P1, RADIUS, 1.5 C2 = CIRCLE / TANTO, L1 ,YSMALL, P1, RADIUS, 1.5 2.4.8 §­êng trßn ®­îc ®Þnh nghÜa khi nh©n 3 ®­êng th¼ng lµm tiÕp tuyÕn. Víi 3 ®­êng th¼ng tõng ®«i mét kh«ng song song víi nhau th× kh¶ n¨ng cã thÓ ®Þnh nghÜa ®­îc 4 ®­êng trßn. Nh­ vËy, ph¶i cã tõ bæ nghÜa trùc tiÕp ®­îc sö dông ®Ó lùa chän ®­êng trßn mong muèn. Ba tõ bæ nghÜa nµy ®­îc chän dùa trªn nguyªn t¾c chØ ra mèi quan hÖ gi÷a t©m ®­êng trßn cÇn ®Þnh nghÜa vµ tiÕp ®iÓm cña nã. D¹ng c©u lÖnh: CIRCLE / , Tªn ®­êng th¼ng, , tªn ®­êng th¼ng,, tªn ®­êng th¼ng. VÝ dô: Bèn ®­êng trßn trong h×nh ®­îc ®Þnh nghÜa bëi 3 ®­êng th¼ng L1, L2, L3. C1 = CIRCLE / YMALL, L1 , YSMALL, L2, XLARGE, L3 C2 = CIRCLE / YSMALL, L1 , YLARGE, L2, XSMALL, L3 C3 = CIRCLE / YLARGE, L1 , YSMALL, L2, XSMALL, L3 C4 = CIRCLE / YSMALL, L1 , YLARGE, L2, XSMALL, L3 2.4.9 §­êng trßn ®­îc ®Þnh nghÜa khi biÕt gi¸ trÞ b¸n kÝnh vµ tiÕp xóc víi mét ®­êng th¼ng vµ mét ®­êng trßn kh¸c. Mét ®­êng trßn nÕu chØ víi ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi mét ®­êng th¼ng cho tr­íc vµ mét ®­êng trßn cho tr­íc, ®ång thêi cã gi¸ trÞ b¸n kÝnh x¸c ®Þnh chØ cã thÓ xuÊt hiÖn t¹i 8 vÞ trÝ kh¸c nhau. Nh­ vËy, ph¶i cã tõ bæ nghÜa ®Ó x¸c ®Þnh ®­êng trßn mong muèn. D¹ng c©u lÖnh: CIRCLE / , Tªn ®­êng th¼ng, ,, tªn ®­êng trßn, RADIUS, gi¸ trÞ b¸n kÝnh. Trong h×nh 2.30, viÖc lùa chän tõ bæ nghÜa IN hoÆc OUT phô thuéc vµo ®­êng trßn cÇn ®Þnh nghÜa n»m bªn trong hoÆc bªn ngoµi ®­êng trßn cho tr­íc. IN nÕu nã n»m trong ®­êng trßn cho tr­íc, OUT nÕu nã n»m ngoµi ®­êng trßn cho tr­íc. VÝ dô:C¸c c©u lÖnh sau ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh 8 ®­êng trßn cã thÓ xuÊt hiÖn, mµ mçi ®­êng trßn ®Òu tiÕp xóc víi mét ®­êng th¼ng vµ mét ®­êng trßn nh­ h×nh C1 = CIRCLE / YLARGE, LP1, XSMALL, OUT, CP1, RADIUS, 1.5 2.4.10 §­êng trßn ®­îc ®Þnh nghÜa bëi 2 ®­êng trßn tiÕp xóc vµ gi¸ trÞ b¸n kÝnh x¸c ®Þnh cña nã. Mét ®­êng trßn cã thÓ ®­îc ®Þnh nghÜa ra khi tiÕp xóc víi 2 ®­êng trßn cho tr­íc vµ biÕt gi¸ trÞ b¸n kÝnh x¸c ®Þnh cña nã. NÕu chØ víi ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh nh­ vËy th× cã thÓ tån t¹i tíi 8 vÞ trÝ. Do ®ã, cÇn ph¶i cã ba tõ bæ nghÜa ®Ó x¸c ®Þnh ®­êng trßn mong muèn. CIRCLE / , , tªn ®­êng trßn, , tªn ®­êng trßn, RADIUS, gi¸ trÞ b¸n kÝnh. Tõ bæ nghÜa “INT” ®­îc sö dông khi ®­êng trßn cÇn ®Þnh ra bÞ bao bëi ®­êng trßn cho tr­íc. Cïng víi 2 tõ bæ nghÜa “INT” vµ “OUT” cßn cã mét tõ bæ nghÜa trùc tiÕp kh¸c ®­îc sö dông ®Ó chØ ra vÞ trÝ cña ®­êng trßn mong muèn trong mèi quan hÖ víi vÞ trÝ t©m cña ®­êng trßn kh¸c cã thÓ. VÝ dô: T¸m ®­êng trßn ®­îc ®Þnh ra trong h×nh lµ tiÕp xóc víi 2 ®­êng trßn cho tr­íc CP1, CP2. C¸c c©u lÖnh ®Þnh nghÜa nh­ sau: C1 = CIRCLE / YLARGE, OUT, CP1, OUT, CP2, RADIUS, 1.0 C2 = CIRCLE / YSMALL, INT, CP1, INT, CP2, RADIUS, 1.0 ..... 2.4.11 §­êng trßn ®Þnh nghÜa ®i qua mét ®iÓm, tiÕp xóc víi mét ®­êng trßn cho trø¬c vµ cã gi¸ trÞ b¸n kÝnh x¸c ®Þnh. Mét ®­êng trßn víi b¸n kÝnh x¸c ®Þnh ®­îc ®Þnh ra bëi mét ®iÓm cho tr­íc vµ tiÕp xóc víi mét ®­êng trßn kh¸c th× nã cã thÓ tån t¹i 4 vÞ trÝ. D¹ng c©u lÖnh: CIRCLE / , , TANTO, tªn ®­êng trßn cho tr­íc, THRU, tªn ®iÓm, RADIUS, gi¸ trÞ b¸n kÝnh. C¸ch biÕt ®Ó hoµn thµnh c©u lÖnh: X¸c ®Þnh tõ bæ nghÜa vÞ trÝ: RIGHT vµ LEFT ®Ó chØ ra vÞ trÝ t©m cña ®­êng trßn cÇn ®Þnh nghÜa so víi ®­êng nèi ®iÓm cho tr­íc vµ t©m ®­êng trßn cho tr­íc. H­íng quan s¸t (Viewing diection) däc theo ®­êng th¼ng võa thiÕt lËp tõ ®iÓm cho tr­íc víi t©m ®­êng trßn cho trø¬c. x¸c ®Þnh tõ bæ nghÜa trùc tiÕp XLARGE, XSMALL, YLARGE, YSMALL ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ tiÕp xóc cña ®­êng trßn mong muèn trong quan hÖ víi c¸c vÞ trÝ kh¸c cã thÓ. VÝ dô : C¸c c©u lÖnh tr¹ng th¸i sau ®­îc sö dông ®Ó ®Þnh ra bëi ®­êng trßn mµ mçi ®­êng trßn ®Òu tiÕp xóc víi ®­êng trßn CP1 vµ ®i qua ®iÓm PP1 nh­ trong h×nh C1 = CIRCLE / YLARGE, RIGHT, TANTO, CP1, THRU,PP1, RADIUS,2.5 C2 = CIRCLE / YLARGE, RIGHT, TANTO, CP1, THRU,PP1, RADIUS,2.5 2.5 §Þnh nghÜa mÆt ph¼ng. MÆt ph¼ng lµ bÒ mÆt chøa ®ùng v« sè c¸c ®­êng th¼ng nèi bëi 2 ®iÓm bÊt kú trªn nã. MÆt ph¼ng cã thÓ ®­îc sö dông nh­ bÒ mÆt Part Drive hoÆc Check trong qu¸ tr×nh thiÕt lËp qu¸ tr×nh ®­êng ch¹y dao. Sau ®©y lµ mét vµi c©u lÖnh phæ biÕn th­êng ®­îc sö dông ®Ó ®Þnh nghÜa mÆt ph¼ng. 2.5.1 MÆt ph¼ng ®­îc ®Þnh ra bëi ba ®iÓm ph©n biÖt kh«ng th¼ng hµng. Qua 3 ®iÓm ph©n biÖt kh«ng th¼ng hµng cã thÓ ®Þnh nghÜa duy nhÊt mét mÆt ph¼ng. D¹ng c©u lÖnh: PLANE / Tªn ®iÓm, tªn ®iÓm, tªn ®iÓm. VÝ dô : MÆt ph¼ng PL1 trong h×nh chøa 3 ®iÓm ph©n biÖt kh«ng th¼ng hµng PP1, PP2, PP3. vµ c©u lÖnh tr¹ng th¸i nh­ sau: PL1 = PLANE / PP1, PP2, PP3 2.5.2 MÆt ph¼ng ®­îc ®Þnh ra bëi c¸c hÖ sè cña ph­¬ng tr×nh mÆt ph¼ng. Trong to¸n häc, mét mÆt ph¼ng cã thÓ ®Þnh nghÜa bëi ph­¬ng tr×nh tæng qu¸t nh­ sau: Ax + By + Cz = D ë ®©y, A, B, C lµ c¸c hÖ sè Cosin chØ ph­¬ng hoÆc lµ c¸c kho¶ng c¸ch chØ ph­¬ng t­¬ng øng trªn c¸c trôc X, Y, Z. HÖ sè ®ã lµ kho¶ng c¸ch vu«ng gãc tõ gèc hÖ trôc to¹ ®é tíi mÆt ph¼ng cÇn ®Þnh nghÜa. B¶ng 2.1. HÖ sè ph­¬ng tr×nh mÆt ph¼ng cho mét sè mÆt ph¼ng. PLANE a b c MÆt XY 0 0 1 MÆt YZ 1 0 0 MÆt ZX 0 0 1 MÆt XY 0 1 0 MÆt nghiªng a=cos b=cos c=cos D¹ng c©u lÖnh: PLANE / a, b, c, d §Þnh nghÜa mÆt ph¼ng theo c¸ch nµy ®Æc biÖt cã lîi khi ®Þnh ra c¸c mÆt ph¼ng song song víi mét trong ba mÆt ph¼ng to¹ ®é chÝnh: mÆt XY, mÆt YZ, mÆt ZX. Trong b¶ng 2.1 ta ®· ®­a ra c¸c hÖ sè cho ph­¬ng tr×nh c¸c mÆt ph¼ng to¹ ®é chÝnh. MÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng xy §Ó mét mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng XY th× hÖ sè cosin chØ ph­¬ng ph¶i lµ a = 0 b = 0 c = 1. Lóc ®ã ph­¬ng tr×nh cña mÆt ph¼ng trë thµnh Z =d. ë ®©y, d lµ gi¸ trÞ to¹ ®ä giao ®iÓm cña mÆt ph¼ng ®ã víi trôc Z VÝ du: Hai mÆt ph¼ng PL1, PL2 ®­îc ®Þnh ra trong h×nh lµ hai mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng XY. Trong ®ã PL1 c¾t Z t¹i gi¸ trÞ 5 vµ PL2 c¾t trôc Z t¹i gi¸ trÞ -3 C©u lÖnh ®Þnh nghÜa ®óng nh­ sau: PL1 = PLANE / 0,0,1,5 PL2 = PLANE / 0,0,1,-3 MÆt ph¼ng bÊt kú gä lµ kh«ng song song víi mét trong ba mÆt ph¼ng to¹ ®é chÝnh th× ta cã 2 c¸ch ®Ó ®Þnh ra hÖ sè cña ph­¬ng tr×nh mÆt ph¼ng nh­ sau: C¸ch thø nhÊt: §­a ra hÖ sè Cosin chØ ph­¬ng cho c¸c trôc X, Y, Z vµ gi¸ trÞ chØ ph­¬ng ®ã ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: a =cos; b =cos; c =cos ë ®©y, lµ gi¸ trÞ gãc ®­îc ®o tõ trôc chuÈn tíi vÐc t¬ ph¸p tuyÕn cña mÆt ph¼ng. Lµ vÐc t¬ chøa gèc to¹ ®é vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng cÇn ®Þnh ra. VÝ dô : MÆt ph¼ng PL1 trong h×nh ®­îc ®Þnh nghÜa bëi 3 hÖ sè cosin chØ ph­¬ng cña nã víi gi¸ trÞ gãc ph­¬ng vÞ lµ: = 650; = 560; = 450. Vµ kho¶ng c¸ch tõ gèc täa ®é tíi mÆt ph¼ng ®ã lµ d = 7.07 C¸c lÖnh ®Þnh nghÜa mÆt ph¼ng lµ; PL1 = PLANE / 0.423,0.999,0.707,7.07 ë ®©y: a = cos 650 = 0.423 b = cos 560 = 0.999 c = cos 450 = 0.707 C¸ch thø hai: X¸c ®Þnh hÖ sè cña ph­¬ng tr×nh mÆt ph¼ng b»ng c¸ch ®­a ra kho¼ng ®Þnh h­íng t­¬ng øng trªn c¸c trôc X, Y, Z vµ x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch vu«ng gãc d tõ gèc täa ®é tíi mÆt ph¼ng cÇn ®Þnh nghÜa. Hai mÆt ph¼ng PL1, PL2 cïng cã vÐc t¬ ph¸p tuyÕn lµ (4, -5, 7) vµ kho¶ng c¸ch vu«ng gãc tõ gèc to¹ ®é tíi mçi mÆt ph¼ng t­¬ng øng lµ 9.5 vµ 15 C©u lÖnh ®Þnh nghÜa 2 mÆt ph¼ng ®ã nh­ sau: PL1 = PLANE / 4, 5, 7, 9.5 PL2 = PLANE / 4, -5, 7, 15 2.5.3 MÆt ph¼ng cã thÓ ®­îc ®Þnh nghÜa khi ®i qua mét ®iÓm x¸c ®Þnh vµ song song víi mÆt ph¼ng kh¸c. Mét mÆt ph¼ng cã thÓ ®­îc ®Þnh nghÜa khi ®i qua mét ®iÓm x¸c ®Þnh vµ song song víi mét mÆt ph¼ng kh¸c cho tr­íc. D¹ng c©u lÖnh: PLANE / Tªn ®iÓm, PARLEL, tªn mÆt ph¼ng cho tr­íc VÝ dô : Mét mÆt ph¼ng PL2 trong h×nh chøa ®iÓm P1 vµ song song víi mÆt ph¼ng cho tr­íc PL1. C©u lÖnh ®Þnh nghÜa nh­ sau: PL2 = PLANE / P1, PARLEL, PL1. 2.5.4 MÆt ph¼ng ®­îc ®Þnh nghÜa bëi kho¶ng c¸ch vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng kh¸c ®· x¸c ®Þnh. Mét mÆt ph¼ng cã thÓ ®­îc ®Þnh nghÜa khi song song víi mét mÆt ph¼ng kh¸c cho tr­íc vµ c¸ch mÆt ph¼ng nµy mét kho¶ng c¸ch x¸c ®Þnh. ë ®©y mét tõ bæ nghÜa trùc tiÐp ®­îc sö dông ®Ó chØ ra chiÒu h­íng tõ mÆt ph¼ng cho trø¬c tíi mÆt ph¼ng cÇn ®Þnh nghÜa. ViÖc lùa chän tõ bæ nghÜa ®­îc dùa trªn c¬ së mèi quan hÖ gi÷a c¸c gi¸ trÞ to¹ ®é giao ®iÓm cña mÆt ph¼ng cho tr­íc víi c¸c trôc. D¹ng c©u lÖnh: PL2 = PLANE / PARLEL, tªn mÆt ph¼ng, , kho¶ng c¸ch gi÷a 2 mÆt ph¼ng. VÝ dô :Hai mÆt ph¼ng PL2, PL3 song song víi mÆt ph¼ng cho tr­íc PL1 vµ gi¸ trÞ kho¶ng offset lÇn l­ît lµ 4 inch, vµ 5 inch theo h­íng x¸c ®Þnh. C©u lÖnh ®Þnh nghÜa nh­ sau: PL2 = PLANE / PARLEL, PL1, XLARGE, 4 HoÆc PL2 = PLANE / PARLEL, PL1, YSMALL, 4 PL3 = PLANE / PARLEL, PL1, XSMALL, 5 HoÆc PL3 = PLANE / PARLEL, PL1, YLARGE, 5 2.5.5 MÆt ph¼ng ®­îc ®Þnh nghÜa bëi tiÕp ®iÓm vµ mét vÐc t¬ ph¸p tuyÕn V. VÐc t¬ lµ mét ®o¹n th¼ng x¸c ®Þnh bëi mét ®é dµi vµ h­íng. Trong ng«n ng÷ APT, vÐc t¬ ®­îc sö dông ®Ó chØ ra ph­¬ng h­íng hoÆc kho¶ng gia t¨ng tõ ®iÓm cho tr­íc. Mét mÆt ph¼ng cã thÒ ®­îc ®Þnh nghÜa qua mét ®iÓm x¸c ®Þnh vµ mét vÐc t¬ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng. D¹ng c©u lÖnh: PLANE / tªn ®iÓm, PERPTO,Tªn vÐc t¬. VÝ dô : MÆt ph¼ng PL1 trong h×nh lµ mÆt ph¼ng chøa ®iÓm P1 vµ vu«ng gãc víi vÐc t¬ cho tr­íc V1. C©u lÖnh ®Þnh nghÜa nh­ sau: PL3 = PLANE / P1, PERPTO, V1. 2.5.6 MÆt ph¼ng ®­îc ®Þnh nghÜa qua 2 ®iÓm cho tr­íc vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng cho tr­íc. MÆt ph¼ng cã thÓ ®­îc ®Þnh nghÜa qua 2 ®iÓm x¸c ®Þnh vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng cho tr­íc D¹ng c©u lÖnh: PLANE / PERPTO,Tªn mÆt ph¼ng, tªn ®iÓm, tªn ®iÓm. VÝ dô :MÆt ph¼ng PL2 trong h×nh lµ mÆt ph¼ng chøa ®iÓm P1,P2 vµ vu«ng gãc mÆt ph¼ng cho tr­íc PL1 C©u lÖnh ®Þnh nghÜa nh­ sau: PL2 = PLANE / PERPTO,PL1, P1, P2 HoÆc PL2 = PLANE / PERPTO,L1 2.5.7 MÆt ph¼ng ®­îc ®Þnh nghÜa qua mét ®iÓm cho tr­íc vµ vu«ng gãc víi 2 mÆt ph¼ng giao nhau. MÆt ph¼ng cã thÓ ®­îc ®Þnh nghÜa khi ®i qua mét ®iÓm cho tr­íc vµ vu«ng gãc víi 2 mÆt ph¼ng ®· ®Þnh nghÜa – Hai mÆt ph¼ng nµy kh«ng song song víi nhau D¹ng c©u lÖnh: PLANE / tªn ®iÓm,PERPTO, tªn mÆt ph¼ng, tªn mÆt ph¼ng. VÝ dô :MÆt ph¼ng PL3 trong h×nh lµ mÆt ph¼ng chøa ®iÓm P1vµ vu«ng gãc víi 2 mÆt ph¼ng cho tr­íc PL1, PL2: C©u lÖnh ®Þnh nghÜa nh­ sau: PL3 = PLANE / P1, PERPTO,PL1, PL2 2.5.8 MÆt ph¼ng ®­îc ®Þnh nghÜa khi song song víi mÆt ph¼ng to¹ ®ä vµ c¸ch mÆt ph¼ng to¹ ®é mét kho¶ng c¸ch x¸c ®Þnh. MÆt ph¼ng cã thÓ ®­îc ®Þnh nghÜa khi song song víi mét trong 3 mÆt ph¼ng to¹ ®é: MÆt XY, MÆt YZ, MÆt ZX, vµ c¸ch nã mét kho¶ng x¸c ®Þnh. D¹ng c©u lÖnh: PLANE / , gÝa trÞ offset NÕu nh­ trong c©u lÖnh gi¸ trÞ offset kh«ng ®­îc hay kh«ng ®­a gi¸ trÞ offset vµo trong c©u lÖnh th× coi nh­ mÆc ®Þnh gi¸ trÞ offset b»ng 0. Trong tr­êng hîp nµy mÆt ph¼ng cÇn ®Þnh nghÜa chÝnh lµ mÆt ph¼ng to¹ ®é x¸c ®Þnh bëi tõ bæ nghÜa. DÊu cña gi¸ trÞ offset hay kho¶ng dêi ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së mÆt nµo cña mÆt ph¼ng cÇn ®Þnh nghÜa lµ ë vÞ trÝ quan hÖ víi mÆt ph¼ng to¹ ®é trong c©u lÖnh. VÝ dô : Ba mÆt ph¼ng cÇn ®Þnh nghÜa trong h×nh , th× PL1 lµ mÆt ph¼ng YZ, PL2 lµ mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng XY vµ c¸ch nã mét kho¶ng Offset lµ 5 inch, cßn PL3 lµ mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng ZX vµ c¸ch nã mét kho¶ng Offset 6inch. C¸c c©u lÖnh ®Þnh nghÜa chóng nh­ sau: PL1 = PLANE / YZPLANE PL1 = PLANE / XYPLANE, -5 PL1 = PLANE / ZXPLANE, -6 2.5.9 MÆt ph¼ng ®­îc x¸c ®Þnh qua mét ®iÓm vµ tiÕp xóc víi mét h×nh trô MÆt ph¼ng cã thÓ ®­îc ®Þnh nghÜa khi ®i qua mét ®iÓm tiÕp xóc ®Þnh vµ tiÕp xóc víi h×nh trô cho trø¬c. Nh­ vËy cÇn cã mét tõ bæ nghÜa trùc tiÕp ®­îc sö dông ®Ó lùa chän mÆt ph¼ng cÇn ®Þnh nghÜa bëi v× qua mét ®iÓm cã thÓ cã 2 mÆt ph¼ng tiÕp xóc víi h×nh trô. Tõ bæ nghÜa ®­îc ®­a ra dùa trªn c¬ së song song gi¸ gi¸ trÞ to¹ ®é cña 2 tiÕp ®iÓm cã thÓ trªn mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi ®­êng trßn h×nh trô. D¹ng c©u lÖnh. PLANE / tªn ®iÓm,, TANTO, tªn h×nh trô VÝ dô : Hai mÆt ph¼ng PL1, PL2 trong h×nh cïng chøa ®iÓm P1 vµ tiÕp xóc víi h×nh trô CL1. C©u lÖnh ®Þnh nghÜa chóng nh­ sau: PL1 = PLANE / P1, XSMALL, TANTO, CL1 PL2 = PLANE / P1, XLARGE, TANTO, CL1 2.6 C¸c d¹ng ®­êng CONIC. 2.6.1 §Þnh nghÜa ®­êng Elips. Elips lµ giao ®iÓm cña mÆt ph¼ng víi h×nh nãn hoÆc h×nh trô trßn hoÆc lµ h×nh chiÕu cña ®­êng trßn lªn mÆt ph¼ng mµ kh«ng song song víi mÆt cã chøa ®­êng trßn. Nã còng cã thÓ ®Þnh nghÜa nh­ mét mÆt cong mµ vÞ trÝ cña c¸c ®iÓm cho mét phÐp tÝnh cña kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm nµy ®Õn ®iÓm kh¸c lµ , (Cho trôc c¬ së lµ trôc X) , (Cho trôc c¬ së lµ trôc Y) HoÆc: , (Cho trôc c¬ së lµ trôc X) , (Cho trôc c¬ së lµ trôc Y) Ph­¬ng tr×nh 6.2 cã thÓ biÕn ®æi theo h×nh d¹ng h×nh chãp. b2x2 + a2y2 - (2b2.m)x – (2a2.n)y + (b2m2 + a2n2 - a2b2) = 0 VÝ dô : §Þnh nghÜa elips ®­a ra trong d¹ng chung cña h×nh chãp. C¸c tham sè trong ph­¬ng tr×nh lµ: a = 1.5, b = 1, m =3, n =2. Do vËy tõ ph­¬ng tr×nh 6.3: A = b2 = 1 B = 0 C = a2 = 1.52 = 2.25 D = -2b2m = -2.12.3 = -6 E = -2a2n = -2.1.52.2 = -9 F = b2m + a2.n – a2.b2 = 9+9 – 2.25 = 15.75 ThiÕt lËp ®Þnh nghÜa cho elips nµy: EL1 = GCONIC / 1, 0, 2.25, -6, -9, 15.75 Mét elips còng cã thÓ ®­îc ®Þnh nghÜa víi thiÕt lËp ®Þnh d¹ng sau: Ten elips = ELIPS / CENTER, tªn ®iÓm, a, b, A Trong ®ã: a, b lµ chiÒu dµi theo thø tù cña c¸c trôc, A lµ gãc gi÷a trôc trªn mét ®iÓm vµ trôc X. VÝ dô: Hai elips nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa bëi thiÕt lËp ®Þnh nghÜa elips ®Æc biÖt. Elips thø nhÊt EL1 cã t©m t¹i vÞ trÝ P1 (5, 3), vµ cã b¸n kÝnh dµi lµ 3 vµ b¸n kÝnh ng¾n lµ 2. Elips thø 2 EL2 cã t©m t¹i P2 (3, -3) víi b¸n kÝnh ng¾n lµ 1.5 vµ b¸n kÝnh dµi lµ 2. Trôc trªn ®iÓm lµ nghiªng 450 so víi trôc X ThiÕt lËp ®Þnh nghÜa lµ: EL1 = ELIPS / CENTER, P1, 3, 2, 0 EL2 = ELIPS / CENTER, P1, 2, 1.5, 45 2.6.2 §Þnh nghÜa ®­êng cong Hypecbol. Mét h×nh Hypecbol lµ vÞ trÝ cña c¸c ®iÓm víi sù kh¸c nhau gi÷a kho¶ng c¸ch tõ 2 vÞ trÝ ®iÓm lµ h»ng sè. B»ng ®å thÞ nã lµ mét d¹ng ®­êng cong bÞ c¾t bëi giao cña mÆt nãn c¾t víi mét mÆt ph¼ng ®øng nh­ trong h×nh. Trong to¸n häc mét ®­êng Hypecbol cã thÓ ®­îc ®Þnh nghÜa lµ: (Khi trôc n»m ngang lµ trôc X) (Khi trôc n»m ngang lµ trôc Y) HoÆc (Khi trôc n»m ngang lµ trôc X) (Khi trôc n»m ngang lµ trôc Y) Ph­¬ng tr×nh 6.4 cã thÓ biÕn ®æi theo d¹ng ph­¬ng tr×nh chung nh­ sau: b2x2 - a2y2 - (2b2.m)x + (2a2.n)y + (b2m2 - a2n2 - a2b2) = 0 VÝ dô :§Þnh nghÜa Hypecbol trong h×nh dïng cho d¹ng nãn chung. Ph­¬ng tr×nh Hypecbol nµy cã thÓ viÕt nh­ sau: C¸c tham sè trong ph­¬ng tr×nh lµ : a = 1.5, b = 1, m = 3, n = 2. Nh÷ng gi¸ trÞ: A = b2 = 4 B = 0 C = -a2 = -9 D = -2b2m = -32 E = 2a2n = -54 F = 2b2m - 2a2n – a2b2 = -53 Do vËy, ThiÕt lËp ®Þnh nghÜa cho Hypecbol lµ: HL1 = CONIC / 4, 0, 9, -32, 54, -53 Ng«n ng÷ APT cã mét d¹ng thiÕt lËp ®Æc biÖt ®èi víi Hypecbol Tªn Hypecbol = HYPERB / CENTER, tªn ®iÓm a, b, A VÝ dô : H×nh Hypecbol cã t©m t¹i to¹ ®é (5,4) vµ cã trôc n»m ngang t¹i gãc 300 so víi trôc X. ThiÕt lËp ®Þnh nghÜa cho 2 ®­êng cong Hypecbol lµ: P2 = POINT / 5,4 HYP2 = HYPERB / CENTER, P2, 3, 2.5, 30 2.6.3 §Þnh nghÜa Parabol. Parabol lµ ®­êng cong ®­îc t¹o bëi nh÷ng ®iÓm c¸ch b»ng nhau tõ mét ®­êng th¼ng vµ mét ®iÓm kh«ng thuéc ®­êng th¼ng ®ã: Trong to¸n häc Parabol cã thÓ ®­a ra mét trong 4 d¹ng sau: y2 = 2.p.x (y - n)2 = 2.p.(x - m x2 = 2.p.y (x - m)2 = 2.p.(y - n) VÝ dô 2.50: X¸c ®Þnh mét Parabol biÓu diÔn bëi hµm: (y - 2)2 = 2.4.(x - 3) Kh¸i niÖm ph­¬ng tr×nh thµnh d¹ng ®­êng cong: y2 - 2.p.x - 2.n.y - (2.p.m - n2) = 0 C¸c hÖ sè cña ®­êng cong conic lµ: A = 0; B = 0; C = 1; D = -2p = -4; E = -2n = -4; F = 2pm –n2 = 16 Nh­ vËy ta ®­a ra ®Þnh nghÜa: PARAB = GCONIC / 0, 0, 1, -4, -4, 16 Ch­¬ng iii: apt – thiÕtlËp ®­êng ch¹y dao Mét ch­¬ng tr×nh APT – NC ®iÓn h×nh bao giê còng cã ba phÇn chÝnh. M« t¶ h×nh häc ThiÕt lËp ®­êng ch¹y dao Tr¹ng th¸i hËu xö lý. Tr­íc khi ®­êng ch¹y dao cho m¸y gia c«ng ®­îc thiÕt lËp th× c¸c th«ng tin vÒ viÖc m« t¶ h×nh häc chi tiÕt gia c«ng, sö dông bëi c¸c c©u lÖnh tr×nh bµy trong ch­¬ng 2 ph¶i ®­îc ®Þnh nghÜa r· rµng. Trong ng«n ng÷ APT cã hai kiÓu thiÕt lËp ®­êng ch¹y dao sau: Point vµ continuos – Path. Trong ®ã, víi kiÓu ch¹y dao continuos – path th× dao sÏ c¾t sÏ dÞch chuyÓn däc theo contour thiÕt lËp tõ c¸c ®­êng h×nh häc vµ lu«n duy tr× dao trong ph¹m vi dung sai x¸c ®Þnh. C©u lÖnh m« t¶ dông cô c¾t cho phÐp APT thiÕt lËp th«ng tin vÒ l­îng offset ®Ó bï b¸n kÝnh dao vµ h×nh d¹ng dao khi tÝnh to¸n vÞ trÝ c¾t. Cïng víi hai kiÓu ®­êng ch¹y dao (point to point vµ continuos - path), c¸c c©u lÖnh m« t¶ dao c¾t, thiÕt lËp trÞ sè dung sai sÏ ®­îc tr×nh bµy trong ch­¬ng nµy. 3.1 LËp tr×nh víi ®­êng ch¹y dao point to point. Nh­ hµm ý trong tiªu ®Ó, ®Ó lËp tr×nh víi ®­êng ch¹y dao point to point nãi lªn h­íng dÞch chuyÓn dao lµ tõ mét ®iÓm tíi mét ®iÓm kh¸c. C©u lÖnh lËp tr×nh víi ®­êng ch¹y dao point to point cã thÓ ®­a dông cô c¾t tíi vÞ trÝ mong muèn nh­ng kh«ng bao gåm chuyÓn ®éng c¾t mµ chØ x¸c ®Þnh mét vÐc t¬ c¾t cho ®­êng ch¹y dao tiÕp theo c¾t ph«i theo mét ®­êng th¼ng. VÝ dô, Víi c©u lÖnh nµy cã thÓ ®­a mòi khoan, mòi taro tíi vÞ trÝ lç t©m, nh­ng ch­a cã chuyÓn ®éng ¨n dao. Theo kiÓu ch¹y dao sö dông trong lËp tr×nh ®ã lµ: FROM, GOTO, vµ GODLTA. 3.1.1 LÖnh FROM. C©u lÖnh From cã nhiÖm vô ®Þnh nghÜa vÞ trÝ khëi ®Çu cña dao nh­ mét ®iÓm tham chiÕu cho vÞ trÝ tiÕp theo. C©u lÖnh From nªn ®­îc sö dông ë ®Çu cña chuçi c¸c lÖnh ch¹y dao trong phÇn ch­¬ng tr×nh. Nã kh«ng t¹o ra sù chuyÓn ®éng cña dao mµ chØ thiÕt lËp vÞ trÝ khëi ®Çu. D¹ng c©u lÖnh FROM / to¹ ®é X, to¹ ®é Y, (to¹ ®é Z) HoÆc FROM / tªn ®iÓm. Trong ®ã nÕu kh«ng nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é Z, th× APT mÆc ®Þnh Z = 0 VÝ dô 3.1: D­íi ®©y lµ hai c©u lÖnh FROM. C©u lÖnh thø nhÊt chØ ra chuyÓn ®éng ch¹y dao tõ ®iÓm khëi ®Çu (3,4,3). Cßn c©u lÖnh thø hai nãi lªn dao chuyÓn ®éng b¾t ®Çu tõ ®iÓm P1. ë ®©y, P1 ph¶i ®­îc ®Þnh nghÜa tr­íc. FROM /3, 4, 3 FROM / P1 3.1.2 LÖnh GOTO. C©u lÖnh GOTO yªu cÇu dông cô c¾t dÞch chuyÓn tõ vÞ trÝ hiÖn t¹i tíi vÞ trÝ x¸c ®Þnh. Nã cã thÓ lu«n sö dông lËp l¹i sau c©u lÖnh khëi ®éng FROM, vµ th­êng dïng ®Ó khoan, doa, taro lç. C©u lÖnh nµy kh«ng yªu cÇu ®­a ra gi¸ trÞ offset b¸n kÝnh dao, bëi v× ®©y lµ kiÓu dao POINT TO POINT . D¹ng c©u lÖnh GOTO / to¹ ®ä X, to¹ ®é Y, (to¹ ®é Z) HoÆc GOTO / tªn ®iÓm NÕu kh«ng nhËp to¹ ®é Z th× APT mÆc ®Þnh to¹ ®é Z= 0 VÝ dô 3.2 GOTO / 6, 5, 3 GOTO / P2 ë ®©y P2 lµ ®iÓm ®­îc ®Þnh nghÜa tr­íc. Hai c©u lªnh FROM vµ GOTO th­êng ®i cïng nhau ë ®Çu cña chuçi c¸c c©u lÖnh vÒ ®­êng ch¹y dao ®Ó ®Þnh vÞ trÝ dao, trongh×nh trªn: Sau ®©y, lµ ba c©u lÖnh cã nhiÖm vô dÞch chuyÓn dao tõ (-2, -2, 3) tíi (1, 1, 2) sau ®ã tíi (3, 6, 6) FROM / -2, -2, 3 GOTO / 1, 1, 2 GOTO / 3, 6, 6 3.1.3 LÖnh GOLDTA. C©u lÖnh GOLDTA buéc dao dÞch chuyÓn tíi vÞ trÝ míi, bëi kho¶ng t½ngd trªn trôc X, Y, Z theo h­íng tõ ®iÓm hiÖn t¹i. Khoang gia t¨ng cã thÓ cã gi¸ trÞ ©m hoÆc d­¬ng, víi gi¸ trÞ d­¬ng th× dao sÏ dÞch chuyÓn trªn trôc theo h­íng d­¬ng vµ ng­îc l¹i. D¹ng c©u lÖnh. GOLDTA / X, Y, Z GOLDTA / Z GOLDTA / vÐc t¬ ë ®©y, X, Y, Z ®Òu lµ kho¶ng gia t¨ng theo trôc X, Y, Z ®Ó giao dÞch chuyÓn tõ ®iÓm hiÖn t¹i tíi ®iÓm x¸c ®Þnh. ë d¹ng c©u lÖnh thø hai chØ x¸c ®Þnh duy nhÊt mét gi¸ trÞ th× APT mÆc ®Þnh lµ dÞch chuyÓn theo trôc Z. VÝ dô : Trong h×nh trªn ta sö dông hai c©u lÖnh FROM vµ GOLDTA ®Ó dÞch chuyÓn dao tõ ®iÓm hiÖn t¹i (-2, -2, 3) tíi ®iÓm mong muèn (4, 5, 1). Sau ®©y lµ c©u lÖnh thùc hiÖn FROM / -2, -2, 2 GOLDTA (6, 7, -1) 3.2 C¸c bÒ mÆt kiÓm so¸t. §­êng ch¹y dao cã thÓ ®­îc ®Þnh nghÜa h×nh häc duy nhÊt bëi hai bÒ mÆt hoÆc bÒ mÆt kiÓm so¸t khi dao c¾t dÞch chuyÓn vµ lu«n tiÕp xóc víi bÒ mÆt ®ã. Cã ba bÒ mÆt th­êng ®­îc sö dông ®Ó ®Þnh nghÜa ®­êng ch¹y dao kiÓm continuos – path ®ã lµ: Drive surface (DS), Part surface (PS), Cherk surface (CS). Drive surface lµ bÒ mÆt lu«n tiÕp xóc víi bÒ mÆt cña dao hoÆc lu«n gi÷a mèi quan hÖ víi ®­êng t©m dao. Nã h­íng dao c¾t chuyÓn ®éng theo ph­¬ng vu«ng gãc víi trôc dao. Part surface lµ bÒ mÆt lu«n liªn hÖ víi chiÒu trôc dao hay nãi c¸ch kh¸c lµ nã lu«n tiÕp xóc víi ®iÓm d¸y dao vµ kiÓm so¸t chiÒu s©u c¾t. BÒ mÆt Part surface cã thÓ lµ mÆt ph¼ng ngang, mÆt ph¼ng nghiªng hoÆc mÆt ph¼ng trô. Cherk surface lµ bÒ mÆt kiÓm so¸t ®Ó kÕt thóc chuyÓn ®éng ch¹y dao cho mét yªu c©u nµo ®ã ®­îc ®­a ra. Quan hÖ gi÷a dao c¾t vµ c¸c bÒ mÆt Drive, Part, Cherk ®­îc minh häa trong h×nh vÝ dô trªn: Trong ®ã, dao chuyÓn ®éng däc theo bÒ mÆt Drive tõ A vµ ®iÓm d¸y dao lu«n tiÕp xóc víi bÒ mÆt Part. ChuyÓn ®éng ch¹y dao nµy sÏ kÕt thóc khi dao tiÕp xóc víi bÒ mÆt Cherk t¹i B Trong sù kÕ tiÕp nhau cña kiÓu ch¹y dao continuos – path, th× bÒ mÆt Cherk lu«n trë thµnh bÒ mÆt Drive cho chuyÓn ®éng ch¹y tiÕp theo. Cßn bÒ mÆt part ®­îc lµm viÖc theo yªu cÇu. Khi mét bÒ mÆt ®­îc x¸c ®Þnh lµ Part surface th× nã vÉn ph¶i lµm nhiÖm vô ®ã víi c¸c ®­êng ch¹y dao tiÕp theo. Cho ®Õn khi bÒ mÆt kh¸c ®­îc x¸c ®Þnh thay thÕ. VÝ dô : N¨m bÒ mÆt ®­îc sö dông ®Ó chØ thÞ dao dÞch chuyÓn theo chuyÓn ®éng liªn tiÕp A – B – C – D – A. Vµ ®­îc minh häa trong h×nh . Trong ®ã cã S5 lµ Part surface cho toµn contour. BÒ mÆt Drive vµ cherk cho mçi chuyÓn ®éng ch¹y dao vµ quan hÖ cña chóng víi lÇn ch¹y dao tiÕp theo nh­ sau: ChuyÓn ®éng ch¹y dao Drive surface Cherk surface A ®Õn B S1 S2 B ®Õn C S2 S3 C ®Õn D S3 S4 D ®Õn A S4 S1 Khi chØ sö dông duy nhÊt mét bÒ mÆt Part th× bÒ mÆt Cherk cho mçi chuyÓn ®éng ch¹y dao sÏ lµ bÒ mÆt Drive cho lÇn ch¹y dao tiÕp theo. Nh­ vÝ dô trªn, S2 lµ bÒ mÆt Cherk cho chuyÓn ®éng ch¹y dao tõ A ®Õn B vµ nã trë thµnh bÒ mÆt Drive cho lÇn ch¹y dao tõ B ®Õn C. Còng t­¬ng tù nh­ vËy cho lÇn ch¹y dao S3 vµ S4 3.3 Nh÷ng thay ®æi víi bÒ mÆt Cherk. ChuyÓn ®éng ch¹y dao sÏ kÕt thóc khi dao ch¹y tíi bÒ mÆt Cherk. Trong quan hÖ vÞ trÝ gi÷a dao vµ bÒ mÆt cherk víi mçi lÇn ch¹y dao cã thÓ tíi 4 vÞ trÝ kÕt thóc. Do ®ã nh÷ng thay ®æi cña bÒ mÆt cherk ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh duy nhÊt quan hÖ nµy. Nh÷ng thay ®æi ®ã ®­îc m« t¶ t­¬ng øng qua 4 tõ bæ nghÜa sau: TO: Víi tõ bæ nghÜa nµy th× dao sÏ dõng l¹i ë vÞ trÝ mµ t¹i ®ã bÒ mÆt phÝa tr­íc so víi ®­êng t©m dao theo h­íng tiÕn dao, tiÕp xóc víi bÒ mÆt Cherk. ON: Víi tõ bæ ngh·i ON th× dao sÏ ë vÞ trÝ mµ t¹i ®ã t©m dao sÏ n»m trªn bÒ mÆt Cherk. PAST: Víi tõ bæ nghÜa nµy th× dao sÏ ë vÞ trÝ mµ t¹i ®ã bÒ mÆt phÝa sau cña dao sÏ tiÕp xóc víi bÒ mÆt cña Cherk. TANTO: Víi tõ bæ nghÜa nµy th× dao sÏ dõng ë tiÕp ®iÓm gi÷a bÒ mÆt Drive vµ bÒ mÆt Cherk. §Ó sö dông tõ bæ nghÜa TANTO th× bÒ mÆt Drive vµ bÒ mÆt Cherk ph¶i lµ tiÕp tuyÕn cña nhau vµ Ýt nhÊt mét trong hai bÒ mÆt ®ã ph¶i lµ mÆt trô hoÆc lµ mÆt cong. 3.4 LÖnh START - UP. Dao th­êng ®Æt ë mét ®iÓm c¸ch xa contour c¾t tr­íc khi mét chuçi c¸c ®­êng ch¹y dao nèi tiÕp nhau ®­îc thùc hiÖn. Cã thÓ mét hay nhiÒu c©u lÖnh ®­îc yªu cÇu ®Ó chØ dÉn dao tíi vÞ trÝ mµ t¹i ®ã c¸c Part, Cherk kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh dung sai. Trong khi ®ã vÐc t¬ c¾t khëi ®Çu ®· ®­îc ®Þnh nghÜa vµ lµm nhiÖm vô nh­ vÐc t¬ c¾t tham chiÕu cho c¸c c©u lÖnh ch¹y dao tiÕp theo. Nh­ gi¶i thÝch trong phÇn tr­íc, c©u lÖnh FROM ®Þnh nghÜa vÞ trÝ khëi ®Çu cña dao vµ th­êng ®Æt ë ®Çu c¸c c©u lÖnh ch¹y dao ®Ó thiÕt lËp c¸c vÐc t¬ c¾t ®Çu tiªn. D¹ng chung cña c¸c c©u lÖnh START – UP nh­ sau: GO / , bÒ mÆt Drive, , bÒ mÆt Part,, bÒ mÆt Cherk ChuyÓn ®éng ch¹y dao theo lÖnh Start – Up lµ d¹ng ch¹y dao kh«ng thuéc kiÓm contour, thËm chÝ trong ®ã sö dông ba bÒ mÆt kiÓm so¸t (Part, Drive, Cherk). VÞ trÝ cuèi cña dao trong kiÓu ch¹y dao nµy ®­îc quyÕt ®Þnh bëi sè bÒ mÆt kiÓm so¸t sö dông, gi¸ trÞ dung sai thiÕt ®Æt vµ tõ ®ã bæ nghÜa cho viÖc thay ®æi bÒ mÆt Cherk. Do trong c©u lÖnh bao gåm c¸c bÒ mÆt Part, bÒ mÆt Cherk. Do ®ã, ta cã ba d¹ng c©u lÖnh Start - Up nh­ sau: - LÖnh Start – Up víi ba bÒ mÆt kiÓm so¸t (three – surface – up ) - LÖnh Start – Up víi hai bÒ mÆt kiÓm so¸t - LÖnh Start – Up víi mét bÒ mÆt kiÓm so¸t 3.4.1 LÖnh Start –up víi ba bÒ mÆt kiÓm so¸t. D¹ng tæng qu¸t cña mét c©u lÖnh START – Up víi ba bÒ mÆt kiÓm so¸t nh­ m« t¶ ë trªn. Trong to¸n häc, ba mÆt ph¼ng hoÆc bÒ mÆt kh«ng song song víi nhau th× x¸c ®Þnh duy nhÊt 1 ®iÓm. Ng«n ng÷ APT dùa trªn c¬ së lËp luËn nµy ®Ó di chuyÓn dao tõ ®iÓm khëi ®Çu (Start point – ®­îc x¸c ®Þnh bëi c©u lÖnh FROM) tíi ®iÓm ®Þnh nghÜa bëi giao cña ba bÒ mÆt kiÓm so¸t. VÞ trÝ x¸c ®Þnh cuèi cïng cña dao ®­îc quyÕt ®Þnh bëi tõ bæ nghÜa sö dông cho bÒ mÆt kiÓm so¸t. TO, ON, PAST vµ TANTO. C¸ch sö dông c©u lÖnh START – UP THREE SUFACE ®­îc m« t¶ trong h×nh . Ba bÒ mÆt S1, S2, S3 ®­îc sö dông t­¬ng øng nh­ bÒ mÆt Drive, Part, Cherk, trong c©u lÖnh. Víi c©u lÖnh nµy dao chuyÓn ®éng tõ ®iÓm khëi ®Çu tíi ®iÓm giao cña ba bÒ mÆt kiÓm so¸t theo con ®­êng ng¾n nhÊt. §o¹n dÞch chuyÓn ®ã tÝnh theo c«ng thøc sau: D = 3.4.2 LÖnh START – UP víi hai bÒ mÆt kiÓm so¸t. D¹ng c©u lÖnh GO / , bÒ mÆt Drive, , bÒ mÆt Part Trong c©u lÖnh nµy, c¶ hai bÒ mÆt Drive vµ Past ®Òu ®­îc x¸c ®Þnh. Nh­ vÝ dô m«t t¶ trong h×nh S1, S2 ®­îc sö dông t­¬ng øng nh­ bÒ mÆt Drive vµ bÒ mÆt Past. Hai mÆt ph¼ng nµy ®Þnh nghÜa cho ta ®­êng th¼ng L (L lµ giao tuyÕn cña mÆt ph¼ng S1 vµ S2). Víi c©u lÖnh trªn, dao sÏ di chuyÓn tõ ®iÓm khëi ®Çu (Start point) tíi ®­êng th¼ng L theo kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt. Dao c¾t t¹o mét ®­êng ch¹y dao ph¸p tuyÕn tíi bÒ mÆt Drive vµ tiÕp xóc víi bÒ mÆt Past ë cuèi chuyÓn ®éng Start – Up. 3.4.3 LÖnh Start - Up víi mét bÒ mÆt kiÓm so¸t. D¹ng c©u lÖnh GO / , bÒ mÆt Drive Trong c©u lÖnh nµy, chØ duy nhÊt bÒ mÆt Drive ®­îc x¸c ®Þnh. Dao sÏ dÞch chuyÓn vµ tiÕp xóc víi bÒ mÆt nµy theo ®­êng ng¾n nhÊt. Mét bÒ mÆt kiÓm so¸t ®· ®­îc x¸c ®Þnh th× sau ®ã nã ®­îc sö dông nh­ bÒ mÆt Drive cho lÖnh ch¹y dao tiÕp theo. Cßn khi bÒ mÆt Past kh«ng ®­îc ®­a ra th× d¹ng c©u lÖnh nµy ®­îc quyÕt ®Þnh bëi mét trong ba ®iÒu kiÖn sau: NÕu bÒ mÆt Past kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc trong c©u lÖnh th× bÒ mÆt XY sÏ lµ ®­îc chän nh­ bÒ mÆt Past. NÕu cã mét bÒ mÆt Past ®­îc x¸c ®Þnh trong c©u lÖnh tr­íc th× sÏ vÉn lµm nhiÖm vô lµ bÒ mÆt Past cho ®Õn khi cã bÒ mÆt míi ®­îc x¸c ®Þnh ®Ó thay thÕ. KiÓu c©u lÖnh trªn víi ®iÒu kiÖn nµy th× t­¬ng tù nh­ c©u lÖnh START – UP TWO SURFACE. Nh­ vËy c©u lÖnh START - UP víi hai bÒ mÆt kiÓm so¸t vµ c©u lªnh START – UP víi mét bÒ mÆt kiÓm so¸t cã bÒ mÆt Past ®­îc x¸c ®Þnh trong c©u lÖnh tr­íc lµ gièng nhau. C¸c c©u lÖnh minh ho¹ cho môc ®Ých nµy nh­ sau: FROM / SP1 LÖnh FROM PSIS / SL Khai b¸o SL lµ bÒ mÆt Past GO / TO, S2 C©u lªnh Start –up víi mét bÒ mÆt kiÓm so¸t NOSP lµ c©u lÖnh khai b¸o kh«ng sö dông bÒ mÆt Part cña c©u lÖnh tr­íc. NÕu lÖnh nµy cã tr­íc lÖnh START – UP mét bÒ mÆt kiÓm so¸t th× dao sÏ dÞch chuyÓn däc theo vÐc t¬ ph¸p tuyÕn tõ ®iÓm khëi ®Çu cho ®Õn mÆt Drive ®· x¸c ®Þnh 3.5 LËp tr×nh víi ®­êng ch¹y dao CONTINOUS – PATH. Kh¸c víi ®­êng ch¹y dao theo ®­êng th¼ng, tõ mét ®iÓm tíi mét ®iÓm x¸c ®Þnh. LÖnh ch¹y dao theo Continous – Path, h­íng dao dÞch chuyÓn däc theo Profile chi tiÕt ®­îc thµnh lËp bëi kªtÐ hîp cña c¸c phÇn tö h×nh häc. Lines, Circles, Planes… Sù sai lÖch vÒ vÞ trÝ dao so víi Profile ch¹y dao lu«n lu«n ®­îc gi÷ trong ph¹m vi dung sai x¸c ®Þnh tõ hai c©u lÖnh OUT TOL vµ INT TOL. Nh­ ®· ®Ò cËp ch­¬ng nµy sÏ tr×nh bµy nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ tõ bæ nghÜa h­íng chuyÓn ®éng, tõ bæ nghÜa cho vÞ trÝ dao vµ lÖnh ch¹y dao theo kiÓu Continous – path. §ã chÝnh lµ nh÷ng cÊu tö c¬ b¶n vµ tèi quan träng trong lËp tr×nh ®­êng ch¹y dao theo d¹ng Contour mong muèn 3.5.1 Tõ bæ nghÜa cho chuyÓn ®éng ch¹y dao. Ba bÒ mÆt kiÓm so¸t nh­ ®· tr×nh bµy ®­îc ®Þnh nghÜa ®Ó sö dông ®­êng ch¹y dao. Tuy nhiªn mét chuyÓn ®éng ch¹y dao ®­îc kÕt thóc bëi bÒ mÆt Cherk vµ trong hÇu hÕt tr­êng hîp khi xö lÝ sang ®­êng ch¹y dao kÕ tiÕp th× dao cã thÓ di chuyÓn theo hai h­íng trªn bÒ mÆt Drive míi. Do ®ã, cÇn thiÕt ph¶i ®­a ra tõ bæ nghÜa vÒ h­íng chuyÓn ®éng ®Ó ®Þnh nghÜa ®­êng ch¹y dao trong quan hÖ víi ®­êng ch¹y dao tr­íc. Cã 6 tõ bæ nghÜa ®­îc sö dông ®Ó chØ ra sù thay ®æi h­íng ch¹y dao ®ã lµ: GOFWD: Go forward – TiÕn vÒ phÝa tr­íc. GOBACK: Go backward – Lïi dao vÒ GORGT: Go right - RÏ ph¶i. GOLFT: Go left - RÏ tr¸i. GOUP: Go upuard - Ch¹y dao rót lªn GODOWN: Go Downward – Ch¹y dao ¨n xuèng. Trong ®ã GOUP vµ GODOWN lµ cã nghÜa râ rµng nhÊt, chóng thùc sù chØ dÉn theo ph­¬ng th¼ng ®øng hoÆc h­íng trôc dao. D­íi ®©y, lµ lêi gi¶i thÝch vµ h×nh minh ho¹ cho 6 tõ bæ nghÜa ®ã. GOUP: Trôc vÐc t¬ c¾t h­íng tõ ®iÓm cuèi ®Õn ®iÓm ®Çu dao. GODOWN: Ng­îc l¹i víi GOUP GOFWD: VÐc t¬ c¾t tiÕp xóc víi bÒ mÆt Drive hiÖn hµnh t¹i giao cña bÒ mÆt Cherk vµ bÒ mÆt Drive. H­íng vÐc t¬ trïng víi h­íng ch¹y dao tr­íc ®ã. GOBACK: Ngù¬c l¹i víi GOFWD GORGT: VÐc t¬ c¾t vu«ng gãc víi vÐc t¬ GOFWD vµ GOUP. §Ó x¸c ®Þnh ta sö dông quy t¾c bµn tay ph¶i. Lßng bµn tay h­íng theo GOUP, chiÒu tõ cæ tay ®Õn ngãn tay lµ vÐc t¬ GOFWD. Ngãn tay c¸i cho·i 900 chØ h­íng vÐc t¬ GORGT. GOLFT: Ng­îc l¹i víi GORGT 3.5.2 Tõ bæ nghÜa cho vÞ trÝ dao. Trong lËp tr×nh NC b»ng tay, b¸n kÝnh dao ph¶i ®­îc bï trong khi viÕt ch­¬ng tr×nh NC, dùa trªn to¹ ®é, kÝch th­íc b¶n vÏ chi tiÕt. M· G41 ®­îc sö dông ®ª bï b¸n kÝnh dao bªn ph¶i bÒ mÆt c¾t, gi¸ trÞ bï ®óng b»ng b¸n kÝnh dao. M· G42 sö dông ®ª bï b¸n kÝnh dao bªn ph¶i bÒ mÆt c¾t. Trong lËp tr×nh b»ng m¸y, víi ng«n ng÷ APT th× quan hÖ gi÷a dao vµ bÒ mÆt Drive ®­îc m« t¶ b»ng ba tõ bæ nghÜa vÒ vÞ trÝ, ®ã lµ: TLON, TLRGT, vµ TLLFT. TLON: Tool On: Víi tõ chØ d·n nµy t©m dao sÏ n»m trªn bÒ mÆt Drive TLRGT: Tool Right. Dao ®­îc bï theo bªn ph¶i bÒ mÆt c¾t víi h­íng quan s¸t lµ h­íng ch¹y dao, gi¸ trÞ bï ®óng b»ng b¸n kÝnh dao. TLLFT: Tool Left: Dao ®­îc bï theo bªn tr¸i bÒ mÆt c¾t víi h­íng quan s¸t lµ h­íng ch¹y dao, gi¸ trÞ bï còng ®óng b»ng b¸n kÝnh dao. ViÖc lùa chän TLRGT hay TLLFT lµ phô thuéc vµo hai nh©n tè sau: H­íng chuyÓn ®éng ch¹y dao cïng chiÒu kim ®ång hå hay ng­îc chiÒu kim ®ång hå vµ d¹ng Contour c¾t lµ c¾t lÊy “chÇy” hay c¾t lÊy “cèi” Tõ bæ nghÜa TLLFT nªn ®­îc sö dông cho contour c¾t lÊy “chÇy” víi h­íng ch¹y dao lµ cïng chiÒu kim ®ång hå. Cßn tõ bæ nghÜa TLRGT ®­îc sö dông cho contour c¾t lÊy “cèi” víi h­íng ch¹y dao cïng chiÒu kim ®ång hå Trong h­íng ch¹y dao ng­îc chiÒu kim ®ång hå th× tõ bæ nghÜa TLLFT l¹i ®­îc sö dông c¾t lÊy “cèi”, cßn tõ bæ nghÜa TLRGT ®­îc sö dông cho contour c¾t lÊy “chÇy” Tõ bæ nghÜa cho vÞ trÝ dao kh«ng lu«n ph¶i khai b¸o trong c©u lÖnh ch¹y dao, trong hÇu hÕt c¸c tr­êng hîp, hÖ thèng APT cã thÓ quyÕt ®Þnh tõ bæ nghÜa thay thÕ phï hîp mét c¸ch ®¬n gi¶n tõ sù kÕ tiÕp c¸c ®­êng ch¹y dao, trõ tõ bæ nghÜa TLON lµ hiÖu lùc cho ®Õn khi cã mét sù thay ®æi míi ®­îc ®­a ra. Th­êng APT thùc sù cÇn thiÕt sö dông cho mét tõ bæ nghÜa vÞ trÝ ®Ó thiÕt lËp vÞ trÝ dao so víi bÒ mÆt Drive mçi khi ë ®Çu cña chuçi c¸c c©u lÖnh ch¹y dao. Sù thiÕu hôt c¸c tõ bæ nghÜa vÞ trÝ trong ch­¬ng tr×nh, kÕt qu¶ sÏ ph¶n ¸nh vµo lçi tiÕn tr×nh xö lý APT. FROM / SETPT GO TO, L1 TLLFT, GOLFT / L2, ON, L2 TLON, GORGT / L2, PAST, L3 TLLFT, GORGT / L3, TO, L4 3.5.3 LÖnh ch¹y dao theo Continuos –Path. C©u lÖnh Start x¸c ®Þnh cho ta ®­êng ch¹y dao tõ ®iÓm khëi ®Çu (Starting - Point) tíi vÞ trÝ tiÕp xóc bÒ mÆt kiÓm so¸t. Khi mét c©u lÖnh Start up ®· ®­îc thiÕt lËp th× chuyÓn ®éng ch¹y dao cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua c¸c lÖnh víi d¹ng tæng qu¸n nh­ sau: ,, , bÒ mÆt Drive, , n, , bÒ mÆt Cherk. Chó ý r»ng, trong dÊu ngoÆc lµ c¸c yªu cÇu ®­îc lùa chän. §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c tõ bæ nghÜa cho bÒ mÆt Drive vµ c¸c bÒ mÆt Past cµng râ rµng th× tõ bæ nghÜa cho yÕu tè giao ®iÓm sÏ kh«ng ph¶i cã mÆt trong c©u lÖnh nÕu nh­ trong ®iÒu kiÖn nµo ®ã kh«ng ®­a ra ®­îc. Cßn nÕu kh«ng cã c¸c yÕu tè cÇn lùa chän ®ã th× lÖnh ch¹y dao Continuos cã thÓ diÔn ®¹t nh­ sau: , bÒ mÆt Drive, , n, , bÒ mÆt Cherk 3.6 LÖnh thiÕt ®Æt dung sai. NÕu ®­êng ch¹y dao la contour cong th× APT sÏ xÊp xØ nã nÕu bëi v« sè c¸c ®­êng th¼ng liªn tiÕp. Sè l­îng lín nhÊt cña c¸c ®o¹n th¼ng táng ®­êng ch¹y dao ®­îc chia ra tõ ®­êng cong thùc, ®­îc x¸c ®Þnh bëi ba c©u lÖnh thiÕt ®Æt dung sai, ®ã lµ: OUTTOL, INTOL, TOLER. OUTTOL: Cã nghÜa lµ ®­êng ch¹y dao thùc sÏ sai lÖch vÒ phÝa ngoµi contour ®­îc thiÕt lËp, ®ång thêi gi¸ trÞ thiÕt lËp cho c©u lÖnh sÏ cho ta biÕt sai lÖch lín nhÊt so víi ®­êng cong thùc. Hay nãi c¸ch kh¸c ®ã lµ l­îng d­ lín nhÊt ®Ó l¹i trªn ®­êng cong contour thiÕt lËp INTOL: Cã nghÜa lµ ®­êng ch¹y dao thùc sÏ sai lÖch vÒ phÝa trong contour thiÕt lËp vµ gi¸ trÞ thiÕt ®Æt trong c©u lÖnh cho ta biÕt dung sai lín nh©t cßn ®Ó l¹ trªn ®­êng cong contour thiÕt lËp TOLER: Cã nghÜa lµ ®­a ra gi¸ trÞ dung sai vÒ phÝa ngoµi khi mµ gi¸ trÞ dung sai vÒ phÝa trong b»ng 0 D¹ng tæng qu¸t cña c©u lÖnh thiÕt ®Æt dung sai nh­ sau: OUTTOL / Sai lÖch víi bÒ mÆt Part, sai lÖch víi bÒ mÆt Drive, Sai lÖch víi bÒ mÆt Cherk. INTOL / Sai lÖch víi bÒ mÆt Part, sai lÖch víi bÒ mÆt Drive, Sai lÖch víi bÒ mÆt Cherk. D¹ng c©u lÖnh nµy cho phÐp khai b¸o mét gi¸ trÞ, vÝ dô nh­: INTOL / 0.001, 0.002 th× gi¸ trÞ thø hai khai b¸o cho bÒ mÆt Drive còng sÏ mÆc ®Þnh cho bÒ mÆt Cherk. HoÆc nÕu kh«ng khai b¸o gi¸ trÞ dung sai nµo c¶ th× ch­¬ng tr×nh APT mÆc ®Þnh gi¸ trÞ 0.005 inch cho c¶ hai lÖnh INTOL vµ OTTOL. VÝ dô: M«t t¶ mét vµi c©u lÖnh thiÕt ®Æt dung sai hîp lÖ: INTOL / 0.001, 0.002, 0.001 PS = 0.001; DS = 0.002; CS = 0.001 INTOL / 0.001, 0.002, PS = 0.001; DS = CS = 0.001 INTOL / 0.001, PS = DS = CS = 0.001 OUTTOL / 0.002 PS = DS = CS = 0.002 NÕu chØ x¸c ®Þnh duy nhÊt lªnh INTOL hoÆc OUTTOL trong ch­¬ng tr×nh APT th× trÞ sè sai lÖch cña ®­êng ch¹y dao thùc t­¬ng tù nh­ dung sai vÒ mét phÝa cña kÝch th­íc danh nghÜa lµ ®­êng cong thiÕte lËp. KÝch th­íc cña ®­êng cong thiÕt lËp cã thÓ ®­îc xem nh­ lµ kÝch th­íc danh nghÜa. Nã sÏ lµ kÝch th­íc lín nhÊt khi sö dông c©u lÖnh INTOL vµ sÏ lµ kÝch th­íc nhá nhÊt khi sö dông c©u lÖnh OUTTOL trong ch­¬ng tr×nh ViÖc kÕt hîp c¶ hai c©u lÖnh INTOL vµ OUTTOL trong ch­¬ng tr×nh APT, kÕt qu¶ sÏ cho ta sai lÖch c¶ vÒ hai phÝa ®­êng cong lý thuyÕt. VÝ dô nh­ 5.0 + 0.005 th× giíi h¹n trªn sÏ lµ kÝch th­íc danh nghÜa céng víi sai lÖch d­¬ng. Gi¸ trÞ nµy t­¬ng øng khi trong ch­¬ng tr×nh chØ x¸c ®Þnh lÖnh OUTTOL. Cßn giíi h¹n d­íi lµ kÝch th­íc danh nghÜa céng víi gi¸ trÞ ©m. Gi¸ trÞ nµy còng ph¶n ¸nh t­¬ng tù nh­ khi trong ch­¬ng tr×nh chØ x¸c ®Þnh lªnh INTOL. ViÖc lùa chän gi¸ trÞ dung sai trong c©u lÖnh sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn sè ®o¹n th¼ng néi suy sö dông ®Ó xÊp xØ ®­êng cong lý thuyÕt. Khi khai b¸o gi¸ trÞ dung sai lín th× sè ®o¹n th¼ng néi suy sÏ Ýt ®i . Sè l­îng ®o¹n th¼ng néi suy cµng lín th× ®­ßng ch¹y dao thùc sÏ gÇn ®­êng lý thuyÕt h¬n. Song lín nhÊt bao nhiªu cßn tuú thuéc vµo tÇn sè lµm viÖc cña chÝp vµ CPU vµ ®é chÝnh x¸c cña hÖ thèng c¬ khÝ cïng c¬ cÊu ®iÒu khiÓn. ThiÕt ®Æt dung sai lµ c©u lÖnh h×nh th¸i, cã hiÖu lùc víi c¸c lÖnh ch¹y dao theo sau nã cho ®Õn khi cã sù thay ®æi míi ®­îc ®­a ra bëi c©u lÖnh thiÕt ®Æt dung sai kh¸c. ch­¬ng iV: APT Postprocessor – c©u lÖnh hËu xö lý. Cã hai lo¹i th«ng tin c¬ b¶n trong ch­¬ng tr×nh NC lµ: §Æc ®iÓm ®­êng ch¹y dao yªu cÇu vµ yªu cÇu gia c«ng. Kh¸i niÖm lËp tr×nh APT giíi thiÖu trong hai ch­¬ng tr­íc tËp trung vµo c¸c ®Þnh nghÜa c¬ b¶n vÒ h×nh häc vµ chuçi c¸c ®­êng ch¹y dao. §Æc ®iÓm gia c«ng lµ c¸c lÖnh lµ c¸c hµm ®iÒu khiÓn m¸y gia c«ng nh­ tèc ®é, kÝch th­íc dông cô c¾t, l­îng tiÕn dao, chÊt lµm nguéi, ®¬n vÞ, thay dao, hÖ to¹ ®é m¸y, vµ c¸c hµm phô. HÇu hÕt c¸c lÖnh gia c«ng hoÆc thiÕt lËp lµ kh«ng thuéc hÖ thèng APT, mµ c¸c lÖnh gia c«ng kü thuËt ®­îc xö lý bëi Processor (Bé hËu xö lý). Cho nªn nã th­êng ®­îc tham chiÕu bëi lÖnh cña bé hËu xö lý. Bé hËu xö lý lµ mét ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh ®Ó chuyÓn file ®Çu ra cña hÖ thèng APT sang d¹ng phï hîp cho tæ hîp m¸y c«ng cô vµ ®iÒu khiÓn tèc ®é quay, lµm nguéi. F-codes, S-codes, vµ M-codes ®­îc yªu cÇu bëi hÖ thèng. Trong ch­¬ng nµy sÏ tr×nh bµy c¸c lÖnh cña bé hËu xö lý, thiÕt lËp dao vµ m¸y, c¸c thiÕt lËp hç trî kh¸c. 4.1 C¸c thiÕt lËp hËu xö lý. C¸c lÖnh thiÕt lËp hËu xö lý bao gåm mét hoÆc nhiÒu tõ riªng ®­îc ®Æt trong chuçi c¸c lÖnh thÝch hîp trong ch­¬ng tr×nh. Bé hËu xö lý ®äc c¸c lÖnh vµ chuyÓn nã sang c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn vµ cã thÓ ®­îc ghi nhËn bëi tæ hîp cña m¸y c«ng cô ®iÒu khiÓn sè. D¹ng tæng qu¸t cña c©u lÖnh hËu xö lý: Tõ Major / minor section Mét c©u lÖnh hËu xö lý lu«n yªu cÇu mét tõ major, phÇn minor (thø yÕu) lµ tuú chän vµ cã thÓ bao gåm tõ kho¸, tõ bæ nghÜa, vµ tham sè, phô thuéc vµo thÓ lo¹i cña tõ major ®­îc sö dông. Mét sè c¸ch dïng lÖnh hËu xö lý sÏ ®­îc tr×nh bµy trong phÇn nµy. 4.1.1 ThiÕt lËp ®¬n vÞ. Cã hai ®¬n vÞ tiªu chuÈn c¬ b¶n ®­îc dïng trong lËp tr×nh NC lµ: D¹ng c©u lÖnh thiÕt lËp lµ: UNIT / [INCHES] HoÆc UNIT / MM Inch lµ ®¬n vÞ mÆc ®Þnh vµ cã thÓ bá qua trong ch­¬ng tr×nh. Nã cho phÐp sö dông c¶ 2 ®¬n vÞ, INCH vµ MM trong ch­¬ng tr×nh. Khi mét hÖ ®¬n vÞ ®­îc thiÕt lËp, nã sÏ lo¹i bá hÖ ®¬n vÞ tr­íc ®ã vµ cã hiÖu lùc cho c©u lÖnh ch­¬ng tr×nh theo nã cho tíi khi hÖ ®¬n vÞ ®­îc thiÕt lËp l¹i. 4.1.2 ThiÕt lËp dông cô c¾t. ThiÕt lËp dông cô c¾t trong APT m« t¶ d¹ng h×nh häc cña dông cô c¾t ®­îc sö dông trong lËp tr×nh continous – Path. Trong lËp tr×nh point to point, thiÕt lËp dông cô c¾t kh«ng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh bëi v× tÝnh to¸n kho¶ng c¸ch dông cô kh«ng cÇn ph¶i khai b¸o. Trong lÖnh 2D, trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc dông cô, ta cã thÓ dïng d¹ng lÖnh thiÕt lËp ®¬n gi¶n nh­ sau: CUTTER / D, [R] Víi D vµ R lµ ®­êng kÝnh vµ b¸n kÝnh gãc cña dông cô c¾t. Tham sè R lµ tù chän vµ cã thÓ bá qua b»ng kh«ng. 4.1.3 LÖnh quay trôc chÝnh Spindel. LÖnh spindel ®­îc dïng ®Ó thùc hiÖn ba nhiÖm vô sau: BËt hoÆc t¾t trôc chÝnh ChØ ra chiÒu quay trôc chÝnh cïng hoÆc ng­îc chiÒu kim ®ång hå §Æt tèc ®é trôc chÝnh, sè vßng/ phót {RPM} D¹ng c©u lÖnh SPINDL / gi¸ trÞ RPM, , SPINDL / OFF D¹ng c©u lÖnh ®Çu tiªn ®­îc dïng ®Ó bËt trôc chÝnh quay víi tèc ®é quay x¸c ®Þnh vµ chiÒu quay quy ®Þnh tr­íc. D¹ng c©u lÖnh thø 2 ®Ó dõng quay trôc chÝnh. VÝ dô 4.1: Cã ba c©u lÖnh hîp lÖ: Tõ NC t­¬ng øng SPINDL / 1000, CLW S 1000 M3 SPINDL / 1500, CCLW S 1000 M4 SPINDL / OFF M5 C¸c c©u lÖnh quay ®­îc chuyÓn sang d¹ng NC t­¬ng øng trong bé hËu xö lý cña APT. 4.1.4 ThiÕt lËp ®­êng ch¹y dao. L­îng tiÕn dao lµ tèc ®é cña dông cô c¾t chuyÓn ®éng däc theo bÒ mÆt PS. Nã cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¶ inch/phót hoÆc inch/ vßng. LÖnh thiÕt lËp l­îng tiÕn dao cã d¹ng sau: FEDRAT / Gi¸ trÞ l­îng tiÕn dao, RAPIT C©u lÖnh RAPIT kh¬Ø ®éng chÕ ®é ch¹y ngang (kh«ng ¨n dao) cña chuyÓn ®éng dông cô c¾t. Nã cã hiÖu lùc chØ cho c©u lÖnh chuyÓn ®éng theo nã. RAPIT ®­îc chuyÓn sang m· G00 trong pha hËu xö lý. Trong d¹ng thiÕt lËp ®Çu tiªn, tõ thø yÕu IPM lµ mÆc ®Þnh vµ cã thÓ bá qua. VÝ dô 4.2 Bèn d¹ng lÖnh tiÕn dao hîp lÖ ®­îc cho d­íi ®©y: FEDRAT / 10.0, IPM FEDRAT / 10.0 FEDRAT / 0.005, IPR RAPIT Hai c©u lÖnh ®Çu tiªn cã cïng hiÖu lùc, chØ ra l­îng tiÕn dao yªu cÇu lµ 10 inch/phót. L­îng tiÕn dao ®­îc chuyÓn sang lÖnh NC t­¬ng øng b¶i pha hËu xö lý trong APT. Mét sè vÝ dô: LÖnh l­îng tiÕn dao LÖnh NC FEDRAT / 5, IPM G94 F5.0 FEDRAT / 5, IPR G95 F0.02 RAPIT G00 4.1.5 LÖnh thay dao. §Ó gia c«ng chi tiÕt th­êng dïng nhiÒu h¬n mét dao ®Ó gia c«ng. Do ®ã cÇn thiÕt cã lÖnh thay ®æi dông cô ra lÖnh cho trôc chÝnh tíi vÞ trÝ thay dao, l¾p dao vµo trôc chÝnh vµ lÊy th«ng tin dao míi trong c©u lÖnh vµo trôc chÝnh. LÖnh thay dao cã dang: LOADTL / Sè hiÖu dao VÝ dô 4.3: LOADTL / 1 LOADTL / 2 LÖnh thay dao t­¬ng øng lµ m· M06 vµ sè T ë ®Çu ra. VÝ dô ë c©u lÖnh thø nhÊt sÏ lµ lÖnh T1 M06 trong c©u lÖnh NC. 4.1.6 ThiÕt lËp chÕ ®é lµm nguéi. HÇu hÕt m¸y NC cho phÐp chÊt lµm nguéi ®­îc cung cÊp d­íi d¹ng dßng (Flood) hay phun d¹ng s­¬ng mï (mist). LÖnh thiÕt lËp chÕ ®é lµm nguéi cã d¹ng sau: COOLNT / LÖnh thiÕt lËp chÕ ®é lµm nguéi ®­îc chuyÓn sang m· G07 cho lÖnh MIST, M08 cho lÖnh FLOOD vµ M09 cho lÖnh OFF. 4.1.7 LÖnh trÔ (Delay). LÖnh Delay dïng ®Ó m¸y NC ®iÒu khiÓn bÊt cø ho¹t ®äng gia c«ng sau ®ã trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. Nã th­êng ®­îc sö dông trong gia c«ng lç ®Ó t¹o kho¶ng dõng t¹i ®¸y lç tr­íc khi mòi khoan rót ra khái mÆt ph¼ng. D¹ng c©u lÖnh: DELAY / t Víi t lµ thêi gian trÔ, tÝnh b»ng gi©y. VÝ dô 4.4: Hai c©u lÖnh hîp lÖ ®­îc cho d­íi ®©y: DELAY / 0.5 DELAY / 2 4.1.8 LÖnh dõng. C©u lÖnh dõng ®­îc sö dông ®Ó kiÓm so¸t sù thay ®æi, kiÓm tra dao, kÝch th­íc tiªu chuÈn, hoÆc mét sè nhiÖm vô yªu cÇu cña thî gi¸m s¸t. Cã hai c©u lÖnh dõng trong APT: STOP hoÆc OPSTOP. Dïng STOP dõng ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn tíi khi nót START ®­îc Ên l¹i. C©u lÖnh STOP chØ cã thÓ coi nh­ c©u lÖnh dõng kh«ng ®iÒu kiÖn. OPSTOP nghÜa lµ thî dõng hoÆc dõng lùa chän vµ ®Æt kÕ ho¹ch dõng. M¸y c«ng cô dõng chØ khi nót OPSTOP trªn bµn ®iÒu khiÓn ®­îc Ên. D¹ng c©u lÖnh STOP OPSTOP C©u lÖnh STOP ®­îc chuyÓn sang m· G00 trong ch­¬ng tr×nh NC, lÖnh OPSTOP lµ m· M01. 4.1.9 C©u lÖnh Clear Plane. LÖnh Clear Plane x¸c ®Þnh mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng XY vµ c¾t trôc t¹i mét ®iÓm. Nã th­êng ®­îc dïng ®Ó thiÕt lËp mÆt ph¼ng tham chiÕu (HoÆc cÊp R) cho lÖnh RETRCT D¹ng c©u lÖnh: CLEAR / XYPLANE, Gi¸ trÞ c¾t trôc Z VÝ dô 4.5: Hai c©u lÖnh hîp lÖ: CLEAR / XYPLANE, 0.5 CLEAR / XYPLANE, 1.0 4.1.10 C©u lÖnh RETRACT. C©u lÖnh RETRACT dïng khi rót trôc chÝnh tíi mÆt ph¼ng tham chiÕu trong chÕ ®é chuyÓn ®éng ngang kh«ng ¨n dao. MÆt ph¼ng tham chiÕu ®­îc x¸c ®Þnh trong c©u lÖnh Clear Plane D¹ng c©u lÖnh RETRACT 4.1.11 C©u lÖnh END. C©u lÖnh END dïng ®Ó dõng qu¸ tr×nh gia c«ng. Nã t¹o ra m· M02 hoÆc M03 trong qu¸ tr×nh hËu xö lý vµ t¾t chÕ ®é lµm nguéi vµ dõng trôc chÝnh 4.1.12 C©u lªnh FINI. C©u lÖnh FINI chØ ra phÇn cuèi cña ch­¬ng t×nh ®­îc xö lý. Nã th­êng lµ c©u lÖnh cuèi cïng trong ch­¬ng tr×nh. Nã ®­îc chØ bëi c©u lÖnh FINI 4.2 C¸c c©u lÖnh bæ trî. §©y lµ sè c©u lÖnh bæ trî mµ kh«ng cã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc t¹o ra ®­êng ch¹y dao. Nã ®­îc sö dông ®Ó nhËn biÕt sè phÇn (PARTNO) vµ tªn m¸y hoÆc tªn bé hËu xö lý (MACHIN), cung cÊp kho¶ng ghi chó (REMARK vµ $$) ®Ó ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh in kÕt qu¶ (CLPRNT) vµ ®Ó x¸c ®Þnh d÷ liÖu vïng gia c«ng. 4.2.1 C©u lÖnh PARTNO. LÖnh PARTNO th­êng ®­îc dïng trong c©u lÖnh ®Çu tiªn trong ch­¬ng tr×nh APT. Nã ®­îc x¸c ®Þnh nh­ lêi gi¶i thÝch hoÆc nh·n cña phÇn ch­¬ng tr×nh cho dÔ nhËn d¹ng. Nh·n ®­îc g¸n cho c©u lÖnh PARTNO sÏ xuÊt hiÖn t¹i phÇn më ®Çu cña file d÷ liÖu vÞ trÝ gia c«ng (CLDATA) vµ cã thÓ ®­îc ®ôc lç trªn b¨ng ®ôc lç D¹ng c©u lÖnh: PARTNO {Chuçi Alphabe} VÝ dô 4.6: Mét sè vÝ dô hîp lÖ ®­îc cho d­íi ®©y: PARTNO APT PROJECT N0.5 PARTNO ENGINE CRANE 4.2.2 C©u lÖnh MACHIN. C©u lÖnh MACHIN cã hiÖu lùc trong phÇn ch­¬ng tr×nh ®Ó chØ ra bé hËu xö lý nµo ®­îc sö dông. Nã th­êng ®­îc ®Æt ë phÇn më ®Çu, bªn ph¶i sau lÖnh PARTNO hoÆc ë phÝa cuèi, tr­íc lÖnh FINI D¹ng c©u lÖnh MACHIN / Tªn bé hËu xö lý, tªn m¸y, (Tham sè riªng) Tªn bé hËu xö lý lµ tªn ký tù cho tõng modul ch­¬ng tr×nh hËu xö lý riªng. Tªn m¸y chØ ra sù lùa chän m¸y nµo ®­îc sö dông. Mét sè tham sè rieng ®iÓn h×nh lµ m¸y lùa chän b¨ng ghi. 4.2.3 C©u lÖnh NOPOST. C©u lÖnh NOPOST ®­îc sö dông bÊt kú ®©u trong phÇn ch­¬ng tr×nh ®Ó th«ng tin cho hÖ APT mµ kh«ng cã qu¸ tr×nh hËu xö lý ®­îc yªu cÇu sau c©u lÖnh nµy. Nã ®­îc x¸c ®Þnh d¹ng lÖnh tù do bëi mét tõ kho¸ NOPOST. 4.2.4 C©u lÖnh CLPRNT. HÖ thèng APT xö lý phÇn ch­¬ng tr×nh vµ sau ®ã t¹o ra mét file ®­îc gäi lµ CL- file hay CLDATA, nã bao gåm to¹ ®é cña c¸c vÞ trÝ dông cô liªn tiÕp nhau cho phÇn gia c«ng vµ c¸c lÖnh hËu xö lý x¸c ®Þnh c¸c ®Æc ®iÓm gia c«ng. CL- file ®­îc sö dông sau ®ã nh­ ®Çu vµo ®Ó lùa chän bé hËu xö lý. C©u lÖnh CLPRNT t¹o ra CL-file theo d¹ng b¶ng mµ cã thÓ theo dâi trùc quan. Sù lo¹i trõ cña CLPRNT trong phÇn ch­¬ng tr×nh kh«ng cã ¶nh h­ëng ®Õn c¸c lÖnh trong ®ã nh­ th«ng tin t¹o lËp hay viÖc t¹o ra CL-file. C©u lÖnh lµ mét tõ ®¬n d¹ng tù do CLPRNT. 4.2.5 C©u lÖnh REMARK vµ $$. PhÇn chó gi¶i trong ch­¬ng tr×nh ®­îc cung cÊp ®Ó m« t¶ néi dung ch­¬ng tr×nh. C©u lÖnh REMARK ®­îc dïng ®Ó cung cÊp c¸c chó gi¶i trong ch­¬ng tr×nh APT. Nã ph¶i ®­îc ®Æt trong c¸c cét tõ mét tíi s¸u vµ ph¶i theo néi dung trong cét “qua” 2. Néi dung chó gi¶i sÏ kh«ng ¶nh h­ëng tíi ch­¬ng tr×nh vµ kh«ng ®­îc xö lý bëi APT. Cã nhiÒu lÖnh REMARK ®­îc dïng trong ch­¬ng tr×nh APT. DÊu $$ cã thÓ ®­îc dïng ®Ó thùc hiÖn cïng nhiÖm vô nh­ REMARK. DÊu $$ cã thÓ ®­îc ®Æt trong cét 1 vµ 2 vµ sau ®ã lµ phÇn chó gi¶i. Nã cã thÓ ®­îc chÌn vµo bÊt cø ®©u trong c©u lÖnh ®Ó ghi chó gi¶i vÒ c©u lÖnh. HÖ thèng APT sÏ bá qua néi dung sau c©u lÖnh $$. VÝ dô 4.7: PARTNO APT MACHIN / ------- REMARK THIS IS PROGRAM TO SHOW HOW TO USE REMARK REMARK STATEMENT GOFWD / L3, TO, L4 $$ CUT L3 to L4 GOFWD / L4, TANTO, C1 $$ CUT L4 to C1 Ch­¬ng V: T¹o lËp vµ thi hµnh mét ch­¬ng tr×nh APT. §Þnh nghÜa h×nh häc, thiÕt lËp chuyÓn ®éng c¾t, vµ lÖnh hËu xö lý lµ ba thµnh phÇn chÝnh trong mét ch­¬ng tr×nh APT. Nã ®· ®­îc tr×nh bµy cô thÓ trong ba ch­¬ng tr­íc. Sù cè g¾ng trong ch­¬ng nµy lµ kÕt hîp ba thµnh phÇn vµo mét ch­¬ng tr×nh hoµn chØnh. Ch­¬ng nµy sÏ b¾t ®Çu víi cÊu tróc chung cña mét ch­¬ng tr×nh APT. Ba vÝ dô bao gåm 2 ch­¬ng tr×nh phay vµ mét ch­¬ng tr×nh tiÖn, ®­îc tr×nh bµy trong phÇn 2 cña ch­¬ng nµy, theo tiÕn tr×nh cña bé xö lý APT, tr¸i tim cña hÖ thèng xö lý APT. Cuèi cïng qu¸ tr×nh xö lý cña ch­¬ng tr×nh nguån APT ®­îc tr×nh bµy. CÊu tróc cña mét ch­¬ng tr×nh APT. HÖ thèng APT rÊt phøc t¹p, tuy vËy nã lµ ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh m¹nh mÏ trong viÖc sinh ra cña th«ng tin lÖnh cho m¸y c«ng cô ®iÒu khiÓn sè. Mét ch­¬ng tr×nh APT ph¶i ®­îc chuÈn bÞ tr­íc khung ch­¬ng tr×nh, nÕu kh«ng lçi có ph¸p sÏ xuÊt hiÖn. VÝ dô d­íi ®©y sÏ tr×nh bµy cÊu tróc c¬ b¶n cña mét ch­¬ng tr×nh APT. Nã bao gåm 5 phÇn: Khëi t¹o, ®Þnh nghÜa h×nh häc, ®Æc ®iÓm gia c«ng, chuyÓn ®éng dao c¾t, vµ phÇn kÕt thóc $$ PhÇn khëi t¹o PARTNO MACHIN / ---- CLPRNT UNIT / ---- OUTOL $$ §Þnh nghÜa h×nh häc (§Þnh nghÜa h×nh häc) $$ §Æc ®iÓm gia c«ng. CUTTER / --- FEDRAT / ---- (C¸c ®Æc ®iÓm gia c«ng) SINDL / ---- CONLNT / ---- $$ ThiÕt lËp ®­êng ch¹y dao FROM / ---- GO / ---- (C©u lÖnh Start -up) GOFWD / ---- (ThiÕt lËp ®­êng ch¹y dao) $$ C©u lÖnh kÕt thóc END (KÕt thóc) FINI PhÇn khëi t¹o cã thÓ bao gåm c¸c lÖnh PARTNO, MACHIN, CLPRNT, UNITS, OUTOL, vµ INTOL. C©u lÖnh PARTNO b¾t buéc ph¶i cã ë dßng ®Çu tiªn trong ch­¬ng tr×nh, theo sau lµ lÖnh MACHIN nÕu ch­¬ng tr×nh ®­îc xö lý bëi bé hËu xö lý. LÖnh CLPRNT ®­îc ®­a vµo nÕu CL-file ®­îc in. C¸c c©u lÖnh th«ng sè kü thuËt UNITS, OUTTOL vµ INTOL x¸c ®Þnh ®¬n vÞ vµ dung sai kÝch th­íc ®­îc dïng trong ch­¬ng tr×nh. PhÇn thø hai cña ch­¬ng tr×nh dïng x¸c ®Þnh c¸c thùc thÓ h×nh häc ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®­êng ch¹y dao. X¸c ®Þnh c¸c thùc thÓ h×nh häc ph¶i theo chuçi logic. C¸c thùc thÓ dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c thùc thÓ kh¸c ph¶i ®­îc ®Þnh nghÜa tr­íc. PhÇn tiÕp theo cung cÊp c¸c ®Æc ®iÓm gia c«ng, nh­ kÝch th­íc gia c«ng, l­îng tiÕn dao, tèc ®é quay trôc chÝnh, vµ ®iÒu kiÖn lµm nguéi. Nã ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc khi qu¸ tr×nh xö lý tiÕn hµnh tíi phÇn x¸c ®Þnh chuyÓn ®éng c¾t. C©u lÖnh FROM vµ c©u lÖnh Start-up dïng ®Ó chØ ra vÐc t¬ khëi t¹o dao c¾t trong tiÕp xóc víi bÒ mÆt ®iÒu khiÓn cña ®­êng ch¹y dao tiÕp theo. Th«ng tin chi tiÕt vÒ chuyÓn ®éng c¾t ®· ®­îc tr×nh bµy trong ch­¬ng 3. CÈn thËn trong viÖc lùa chän tõ bæ nghÜa dÉn vµ vÞ trÝ, còng nh­ bÒ mÆt ®iÒu khiÓn cho c©u lÖnh thiÕt lËp ®­êng ch¹y dao. Sau khi hoµn thµnh dao ph¶i ®­îc chuyÓn ®Õn vÞ trÝ an toµn, vµ trôc chÝnh dõng, chÕ ®é lµm nguéi ng¾t. PhÇn cuèi ch­¬ng tr×nh cã thÓ bao gåm chØ hai tõ lÖnh END vµ FINI. LÖnh END chØ ra qu¸ tr×nh xö lý kÕt thóc. Ký hiÖu FINI lµ c©u lÖnh cuèi cïng cña ch­¬ng tr×nh. VÝ dô lËp tr×nh gia c«ng chi tiÕt sau: $$ PHẦN KHỞI TẠO $$ PARTNO APT $$ Tên chương trình $$ UNIT/MM $$ Thiết lập đơn vị $$ $$ PHẦN ĐỊNH NGHĨA HÌNH HỌC $$ ORIGHT= POINT/0,0,0 $$ Định nghĩa điểm gốc $$ SP=POINT/-20,-15,-3 $$ Định nghĩa điểm khởi đầu $$ P1=POINT/0,43 $$ Định nghĩa điểm P1,P2,...P7 $$ P2=POINT/41,43 P3=POINT/66,43 P4=POINT/88,33 P5=POINT/83,0 P6=POINT/8,36 P7=POINT/27.5,28 C1=CIRCLE/CENTER,P6,RADIUS,7 $$ Định nghĩa đường tròn C1 $$ C2=CIRCLE/CENTER,P7,RADIUS,13 $$ Định nghĩa đường tròn C2 $$ L1=LINE/YAXIS $$ Định nghĩa đường thẳng L1 trùng trục Y $$ L2=LINE/P1,LEFT,C1 $$ Đường thẳng L2 qua điểm P1,tiếp tuyến với C1 và nằm về phía bên trái của đường nối P1 và tâm C1 theo chiều từ P1 tới tâm của C1 $$ L3=LINE/LEFT,TANTO,C1,RIGHT,TANTO,C2 $$ Đường thẳng L3 tiếp tuyến với C1 và C2, tiếp điểm ở bên trái C1 và bên phải C2 theo chiều từ tâm C1 đến C2 $$ L4=LINE/P2,LEFT,C2 L5=LINE/P2,P3 L6=LINE/P3,P4 L7=LINE/P4,P5 L8=LINE/XAXIS PL1=PLANE/0,0,1,-3 $$ Định nghĩa mặt phẳng PL1 song song với OXY có Y=-3mm $$ $$ ĐẶC ĐIỂM GIA CÔNG $$ CUTTER/10 $$ Định nghĩa đường kính dao 10mm $$ SPINDL/1000,CLW $$ Trục chính quay 1000v/ph chiều kim đồng hồ $$ $$ THIẾT LẬP ĐƯỜNG CHẠY DAO $$ FROM/SP $$ Xác định điểm khởi đầu ở SP $$ GO/ON,PL1,TO,L1 $$ Lệnh START-UP với ba bề mặt kiểm soát: Mặt Check L8, mặt Drive L1, mặt Part PL1 $$ TLLFT,GOLFT/L1,PAST,L2 $$ Bù bán kính dao bên trái contour, và dịch chuyển dao dọc L1 đến khi mặt sau dao tiếp xúc với L2 $$ TLLFT,GORGT/L2,TANTO,C1 $$ Bù bán kính dao bên trái contour, và dịch chuyển dao dọc L2 đến khi tiếp xúc với C1 $$ TLLFT,GOFWD/C1,TANTO,L3 $$ Bù bán kính dao bên trái contour, và dịch chuyển dao dọc C1 đến khi tiếp xúc với L3 $$ TLLFT,GOWFD/L3,TANTO,C2 $$ Bù bán kính dao bên trái contour, và dịch chuyển dao dọc L3 đến khi tiếp xúc với C2 $$ TLLFT,GOWFD/C2,TANTO,L4 $$ Bù bán kính dao bên trái contour, và dịch chuyển dao dọc C2 đến khi tiếp xúc với L4 $$ TLLFT,GOWFD/L4,PAST,L5 $$ Bù bán kính dao bên trái contour, và dịch chuyển dao dọc L4 đến khi mặt sau của dao tiếp xúc L5 $$ TLLFT,GORGT/L5,PAST,L6 $$ Bù bán kính dao bên trái contour, và dịch chuyển dao dọc L5 đến khi mặt sau của dao tiếp xúc L6 $$ TLLFT,GORGT/L6,PAST,L7 $$ Bù bán kính dao bên trái contour, và dịch chuyển dao dọc L6 đến khi mặt sau của dao tiếp xúc L7 $$ TLLFT,GORGT/L7,PAST,L8 $$ Bù bán kính dao bên trái contour, và dịch chuyển dao dọc L7 đến khi mặt sau của dao tiếp xúc L8 $$ TLLFT,GORGT/L8,PAST,L1 $$ Bù bán kính dao bên trái contour, và dịch chuyển dao dọc L8 đến khi mặt sau của dao tiếp xúc L1 $$ GOTO/SP $$ Di chuyển dao trở về điểm SP $$ $$ KẾT THÚC $$ END $$ Quá trình xử lý kết thúc $$ FINI $$ Kết thúc chương trình $$

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNgôn ngữ lập trình ATP và ứng dụng cho máy CNC.doc