Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc

I. MỞ BÀI Nếu như đoàn kết dân tộc là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng thì đoàn kết quốc tế là nhân tố giúp cách mạng nhanh chóng đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đoàn kết quốc tế thực chất là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại hay chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp vô sản. Để nhận ra bài học này, Hồ Chí Minh đã trải qua quá trình nhận thức lâu dài, từ cảm tính đến lí tính, qua hoạt động thực tiễn mà tổng kết thành lí luận. Và bài học này có ý nghĩa cho đến ngày hôm nay II. NỘI DUNG: 1. Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc. Dù có đi đâu, ở đâu, trong mọi hoàn cảnh Hồ Chí Minh luôn mang theo nhận thức và niềm tin bất diệt vào sức mạnh dân tộc. Khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã thôi thúc Hồ Chí Minh hy sinh cả cuộc đời mình để thực hiện, cũng là lý do hi sinh của bao thế hệ người Việt Nam hôm qua và hôm nay. Khát vọng đó chính là sức mạnh dân tộc- sức mạnh mà Hồ Chí Minh ý thức được và luôn cố gắng để biến nó thành một động lực cho cách mạng. Người nhận thức được rằng sức mạnh dân tộc được tạo thành từ những giá trị truyền thống dân tộc. Đó là sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước; tinh thần đoàn kết; ý chí đấu tranh anh dũng, bất khuất cho độc lập, tự do; ý thức tự lực, tự cường Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng đề cao sức mạnh của truyền thống dân tộc. Sinh thời, Người đã nhận định rằng : “ Xét trong lịch sử Việt Nam, Dân ta vốn cũng vẻ vang anh hùng Nhiều phen đánh bắc, dẹp đông Oanh oanh liệt liệt con Rồng cháu Tiên”. Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước đã chứng minh được sức mạnh của truyền thống dân tộc. Ngay từ rất sớm Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ được điều này

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4505 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bình Luận TT Hồ Chí Minh là Một môn khoa học Phân tích điều kiện lịch sừ- xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Phân tích nguồn gốc lý luận quan trọng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh Phân tích tư tưởng về độc lập, tự do của Hồ Chí Minh Phân tích quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc Phân tích mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng HCM Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Phân tích tiền đề ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Phân tích bản chất giai cấp của Đảng CS VN Phân tích vai trò của Đảng CS Việt Nam đối với thực tiễn đất nước Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Phân tích nội dung tư tưởng Hồ chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Phân tích tư tưởng HCM về nhà nước Phân tích qaun điểm về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân Phân tích quan điểm vận dụng của Đảng ta trong xây dựng nhà nước Việt Nam ngang tầm nhiệm vụ lịch sử Phân tích “Chiến lược trồng người” theo tư tưởng Hồ Chí Minh Phân tích những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo TTHCM Phân tích những lĩnh vực chính của văn hóa theo tư tưởng HCM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc.doc
Luận văn liên quan