Những giải pháp kinh tế chủ yếu phát triển chăn nuôi bò ở tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ 2001 - 2010

Chương I: Cơ sở khoa học của việc phát triển chăn nuôi đại gia súc trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp I. Vai trò, vị trí và đặc điểm của ngành chăn nuôi 1. Vai trò, vị trí 2. Đặc điểm của ngành chăn nuôi II. Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi 1. Các nhân tố về điều kiện tự nhiên a. Đất đai b. Thời tiết khí hậu c. Nguồn nước 2. Nhân tố về dân số và lao động 3. Nhân tố về chính sách phát triển chăn nuôi của Nhà nước 4. Nhân tố về vốn 5. Trình độ phát triển kinh tế xã hội III. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chăn nuôi 1. Chỉ tiêu về kỹ thuật 2. Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế 3. Hiệu quả xã hội IV. Chủ trương chính sách lớn của Đảng và Chính phủ ta về phát triển ngành chăn nuôi 1. Những chính sách chung 2. Các chính sách cụ thể đối với ngành chăn nuôi (1986-1998) 3. Chính sách phát triển đàn bò tỉnh Lạng Sơn Chương II: Thực trạng phát triển chăn nuoi bò ở tỉnh lạng sơn trong những năm gần đây I. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh lạng sơn 1. Về điều kiện tự nhiên 3. Về cơ sở hạ tầng 4. Tình hình kinh tế của tỉnh II. Thực trạng phát triển đàn bò trong những năm qua 1. Một số kết quả chủ yếu 2. Quy mô đàn và cơ cấu đàn 3. Tình hình thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi bò chủ yếu. 5. Trường hợp thực hiện các biện pháp chủ yếu phát triển đà bò 6. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò III. Kết quả thành công, không thành công và nguyên nhân Chương III. Phương hướng giải pháp kinh tế chủ yếu phát triển chăn nuôi bò ở tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ 2001-2010 I. Phương hướng phát triển 1. Quan điểm phát triển 2. Phương pháp phát triển II. Các mục tiêu chủ yếu III. Những giải pháp kinh tế chủ yếu 1. Giải pháp về vốn 2. Giải pháp về giống 3. Giải pháp về thức ăn 4. Giải pháp về công tác thú y 5. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2465 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những giải pháp kinh tế chủ yếu phát triển chăn nuôi bò ở tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ 2001 - 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nãi ®Çu Ch¨n nu«i lµ mét ngµnh kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, cung cÊp cho con ng­êi vµ x· héi vÒ thùc phÈm vµ môc ®Ých kh¸c. Lµ mét ngµnh lu«n chiÕm vÞ trÝ quan träng trong ®êi sèng x· héi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nã, ch¨n nu«i sÏ ngµy ph¶i ph¸t triÓn cho ®Õn nay vÉn ch­a cã ngµnh nµo thay thÕ ®­îc nã trong viÖc s¶n xuÊt vµ cung cÊp thùc phÈm. Trong xu h­íng ph¸t triÓn cña nÒn n«ng nghiÖp, ngµnh trång trãt sÏ gi¶m dÇn vµ ngµnh ch¨n nu«i sÏ t¨ng lªn c¶ vÒ quy m« lÉn tû träng bëi v×. - Xu h­íng ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi so víi s¶n phÈm cña ngµnh trång trät, c¸c s¶n phÈm cña ngµnh ch¨n nu«i sÏ ®­îc tiªu thô nhiÒu h¬n. - Lµ ngµnh cãgi¸ trÞ kinh tÕ cao h¬n ngµnh trång trät, nã sÏ cã kh¶ n¨ng tÝch luü vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n«ng th«n. Trªn tinh thÇn ®ã, viÖc xem xÐt vµ tim ra nh÷ng ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ ®Ó ph¸t triÓn ngµnh ch¨n nu«i ë L¹ng S¬n trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ cÇn thiÕt. V× lÏ ®ã ®Ò tµi “Nh÷ng gi¶i ph¸p kinh tÕ chñ yÕu ph¸t triÓn ch¨n nu«i bß ë tØnh L¹ng S¬n trong thêi kú 2001-2010” ®­îc x¸c lËp. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi lµ: HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n ph¸t triÓn ch¨n nu«i ®¹i gia sóc. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ph¸t triÓn ch¨n nu«i bß ë L¹ng S¬n, chØ ra nh÷ng ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn ch¨n nu«i bß ë L¹ng S¬n ph¸t triÓn lªn. KÕt cÊu cña ®Ò tµi bao gåm 3 ch­¬ng chÝnh. Ch­¬ng I: C¬ së khoa häc cña viÖc ph¸t triÓn ch¨n nu«i ®¹i gia sóc trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ph¸t triÓn ch¨n nu«i bß ë L¹ng S¬n Ch­¬ng III: Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p kinh tÕ chñ yÕu ph¸t triÓn ch¨n nu«i ë tØnh L¹ng S¬n trong thêi kú 2001-2010 Ch­¬ng I: C¬ së khoa häc cña viÖc ph¸t triÓn ch¨n nu«i ®¹i gia sóc trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp I. Vai trß, vÞ trÝ vµ ®Æc ®iÓm cña ngµnh ch¨n nu«i Vai trß, vÞ trÝ Ch¨n nu«i lµ mét trong hai ngµnh s¶n xuÊt chÝnh cña n«ng nghiÖp, nã cã lÞch sö ph¸t triÓn l©u ®êi. Ngµnh ch¨n nu«i nãi chung ch¨n nu«i ®¹i gia sóc nãi riªng cã vai trß nh­ sau: - Lµ ngµnh cung cÊp nhiÒu thùc phÈm quý, cã thµnh phÇn dinh d­ìng cao cho nhu cÇu cña con ng­êi. GÇn 60% l­îng ®¹m vµ 30% n¨ng l­îng con ng­êi thu ®­îc lµ s¶n phÈm s¶n xuÊt tõ ngµnh ch¨n nu«i, bao gåm: ThÞt s÷a. - Nã lµ mét ngµnh chÝnh cña n«ng nghiÖp, cho nªn ngµnh ch¨n nu«i cã quan hÖ mËt thiÕt víi ngµnh trång trät. Ngµnh ch¨n nu«i cung cÊp ph©n bãn vµ søc kÐo ®¹i gia sóc cho ngµnh trång trät, ng­îc l¹i ngµnh trång trät cung cÊp thøc ¨n cho ngµnh ch¨n nu«i. - Ch¨n nu«i lµ ngµnh cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn, ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm. Do ®ã ph¸t triÓn ch¨n nu«i kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o c©n ®èi trong néi bé ngµnh n«ng nghiÖp mµ cßn thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ngoµi ra, ch¨n nu«i cßn lµ ngµnh cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm v« h×nh nh­ng mang tÝnh nh©n v¨n nh­: Chäi Ch©u, chäi gµ, chim c¶nh.... hay nh÷ng ®éng vËt gãp phÇn quan träng trong viÖc b¶o vÖ mïa mµng nh­ chã, mÌo...... Víi vai trß nh­ vËy, ngµnh ch¨n nu«i nãi chung, ch¨n nu«i ®¹i gia sóc nãi riªng cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong s¶n xuÊt kinh doanh n«ng nghiÖp vµ trong ®êi sèg x· héi. Ph¸t triÓn ngµnh ch¨n nu«i vµ phèi hîp ®óng ®¾n víi ngµnh trång trät lµ c¬ së ph¸t triÓn n«ng th«n toµn diÖn vµ bÒn v÷ng trªn c¬ së sö dông hîp lý, ®Çy ®ñ ruéng ®Êt: Søc lao ®éng vµ c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt kh¸c. 2. §Æc ®iÓm cña ngµnh ch¨n nu«i - §èi t­îng cña ngµnh ch¨n nu«i lµ ®éng vËt, nã lµ nh÷ng c¬ thÓ sèng cã hÖ thÇn kinh rÊt mÉn c¶m víi m«i tr­êng. - Gia sóc võa lµ t­ liÖu lao ®éng võa lµ ®èi t­îng lao ®éng. Lµ t­ liÖu lao ®éng nÕu sö dông ®Ó cÇy kÐo hoÆc thu s¶n phÈm khi gia sóc cßn sèng nh­ lÊy con, lÊy s÷a. Lµ ®èi t­îng lao ®éng khi ch¨n nu«i ®Ó thu s¶n phÈm g¾n víi viÖc giÕt mæ. Hay nãi mét c¸ch tæng qu¸t khi x¸c ®Þnh gia sóc lµ t­ liÖu lao ®éng vµ ®èi t­îng lao ®éng thi c¨n cø vµo môc ®Ých sö dông chóng. - Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ngµnh ch¨n nu«i t­¬ng ®èi tÝnh t¹i, c¸c ho¹t ®éng th­êng lÆp ®i lÆp l¹i. V× vËy, sù t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn Ýt h¬n so víi ngµnh trång trät, nhiÒu c«ng viÖc hoÆc kh©u c«ng viÖc t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n, cã thÓ tiÕn hµnh ®éc lËp: viÖc tiÕn hµnh c¬ giíi ho¸ s¶n xuÊt cã thÓ tiªn hµnh nhanh h¬n so víi ngµnh trång trät vµ chÕ biÕn n«ng s¶n cã gi¸ trÞ dinh d­ìng thÊp ®Ó tæng hîp thµnh nh÷ng lo¹i thøc ¨n cho ch¨n nu«i. Do ®ã gi¶m ®­îc mét phÇn chi phÝ thøc ¨n trong gi¸ thµnh s¶n phÈm ch¨n nu«i. II. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ngµnh ch¨n nu«i 1. C¸c nh©n tè vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn a. §Êt ®ai §èi víi ch¨n nu«i, ®Êt ®ai ®Ó x©y dùng chuång tr¹i, trång cá, lµm b·i ch¨n th¶... Nh­ vËy ë n¬i nµo cã ®Êt ®ai ruéng lín sÏ cã ­u thÕ ph¸t triÓn ch¨n nu«i ®¹i gia sóc theo h×nh thøc qu¶ng canh, cßn n¬i nµo cã ®Êt ®ai hÑp chØ phï hîp víi ch¨n nu«i gia cÇm, lîn theo h×nh thøc th©m canh cao. b. Thêi tiÕt khÝ hËu Nh­ ta ®· biÕt, ®èi t­îng cña ch¨n nu«i lµ ®éng vËt cã c¬ thÓ sèng, ®ång thêi cã th©n thÓ lµ biÕn nhiÖt, cho nªn khi thêi tiÕt khÝ hËu thay ®æi cònglµm cho nã thay ®æi theo. c. Nguån n­íc Nguån n­íc rÊt quan träng víi ngµnh ch¨n nu«i. Møc dïng cho t¾m röa vËt nu«i, vÖ sinh chuång tr¹i vµ cung cÊp n­íc uèng ®Ó ®iÒu hoµ th©n nhiÖt, lµm dung m«i cho sù trao ®æi chÊt diÔn ra trong c¬ thÓ vËt nu«i. 2. Nh©n tè vÒ d©n sè vµ lao ®éng Lao ®éng lµ yÕu tè ®Çu vµo rÊt quan träng ®èi víi bÊt kú ngµnh kinh tÕ nµo nh­ng víi møc ®é kh¸c nhau. §èi víi ngµnh ch¨n nu«i kh«ng ®ßi hái ph¶i cã mét tr×nh ®é lao ®éng cao, chØ víi mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh còng cã thÓ ho¹t ®éng ®­îc trong lÜnh vùc nµy. Nh­ng hiÖn nay d©n sè t¨ng qu¸ nhanh, ®· n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc nh­ søc Ðp vÒ nhµ ë, nhu cÇu vÒ l­¬ng thùc t¨ng lªn... cho nªn diÖn tÝch ®Êt dµnh cho ch¨n nu«i sÏ bÞ gi¶m ®i sÏ g©y ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngµnh ch¨n nu«i. 3. Nh©n tè vÒ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ch¨n nu«i cña Nhµ n­íc ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn ch¨n nu«i cña Nhµ n­íc sÏ ®Þnh h­íng cho ngµnh ®ång thêi nã lµ ®éng lùc ®Ó ngµnh ph¸t triÓn m¹nh mÏ, khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng cña mçi vïng. 4. Nh©n tè vÒ vèn TÝnh chÊt s¶n xuÊt cña ngµnh th­êng cã rñi ro cao. Do vËy, nÕu cã mét nguån vèn dåi dµo vµ sö dông hîp lý sÏ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn ngµnh ch¨n nu«i tèt h¬n, nÕu víi mét nguån vèn eo hÑp th× khã mµ ph¸t triÓn ®­îc. Vèn ®­îc sö dông trong suèt chu kú ch¨n nu«i víi møc ®é trong mçi giai ®o¹n kh¸c nhau. 5. Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi Mét ®Êt n­íc hay mét vïng nµo ®ã nÕu mµ cã nÒn kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn sÏ theo ngµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn vµ ng­îc l¹i. III. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ch¨n nu«i HiÖu qu¶ lµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong mét ho¹t ®éng kinh tÕ nhÊt ®Þnh, hiÖu qu¶ quyÕt ®Þnh cã nªn s¶n xuÊt hay kh«ng. Trong ch¨n nu«i th­êng sö dông mét sè chØ tiªu ®¬n gi¸ sau: 1. ChØ tiªu vÒ kü thuËt Khèi l­îng xuÊt chuång Tæng ®µn S¶n l­îng thÞt h«i Tèc ®é t¨ng ®µn 2. ChØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ Lo¹i chØ tiªu nµy cßn xem xÐt cã nªn tiÕp tôc ch¨n nu«i hay kh«ng N¨ng suÊt vËt nu«i, gi¸ thµnh s¶n phÈm ch¨n nu«i Lîi nhuËn thu ®­îc trong 4 n¨m hoÆc mét chu kú ch¨n nu«i Lîi nhuËn tÝnh cho mét lao ®éng, mét ngµy c«ng, mét ®ång chi phÝ Gi¸ trÞ s¶n phÈm tÝnh cho mét lao ®éng, mét ngµy c«ng, mét ®ång chi phÝ Gi¸ trÞ s¶n phÈm tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch dµnh cho ch¨n nu«i. 3. HiÖu qu¶ x· héi - Gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng n«ng d©n vµ ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n - Tham gia ®ãng gãp vµo gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng IV. Chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ ChÝnh phñ ta vÒ ph¸t triÓn ngµnh ch¨n nu«i 1. Nh÷ng chÝnh s¸ch chung ChØ thÞ 100 CT cña ban bÝ th­ trung ­¬ng §¶ng (1981) NQ 10 cña bé tµi chÝnh (1988) NQ héi nghÞ TW lÇn thø 5 khãa VII (1993) LuËt ®Êt ®ai söa ®æi (1993) 2. C¸c chÝnh s¸ch cô thÓ ®èi víi ngµnh ch¨n nu«i (1986-1998) + ChÝnh s¸ch trî gi¸ gièng gia sóc gia cÇm + ChÝnh s¸ch kiÓm ®Þnh ®éng vËt, s¸t sinh gia sóc + ChÝnh s¸ch tæ chøc hÖ thèng thó y + Ban hµnh quyÕt ®Þnh bá thuÕ s¸t sinh + Ban hµnh ph¸p lÖnh thó y + Ban hµnh chÝnh s¸ch vÒ ch¨n nu«i nh­: NghÞ ®Þnh 15CP Th«ng t­ 58 NghÞ ®Þnh 56CP cña thñ t­íng ChÝnh phñ 3. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®µn bß tØnh L¹ng S¬n Ngµy 1/4/1999 UBND tØnh L¹ng S¬n ®· ra quyÕt ®Þnh sè 420 UB – Q§ vÒ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®µn bß tØnh L¹ng S¬n 1999-2005 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ph¸t triÓn ch¨n nuoi bß ë tØnh l¹ng s¬n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y I. Kh¸i qu¸t vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ – x· héi tØnh l¹ng s¬n 1. VÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn L¹ng S¬n lµ tØnh miÒn nói phÝa ®«ng B¾c ë vµo 106006 ®Õn 107021/ kinh ®é ®«ng ®Õn 22027/ vÜ ®é b¾c. Cã ®é cao trung b×nh so víi mÆt n­íc biÓn lµ 252m. Cã tæng diÖn tÝch tù nhiªn 8.187,23km2, trong ®ã diÖn tÝch ®Êt canh t¸c cã 51.207 ha, diÖn tÝch ®åi cá dïng cho ch¨n nu«i 26.987 ha vµ diÖn tÝch th¶m cá d­íi t¸n l¸ rõng cã kh¶ n¨ng ch¨n nu«i lµ 633.727 ha. VÒ vÞ trÝ: PhÝa b¾c gi¸p tØnh Cao B»ng PhÝa ®«ng b¾c gi¸p tØnh Qu¶ng T©y (Trung Quèc) PhÝa t©y nam gi¸p tØnh b¾c c¹n PhÝa ®«ng nam gi¸p tØnh Qu¶ng Ninh §Þa giíi hµnh chÝnh bao gåm cã 11 huyÖn thÞ: ®ã lµ thÞ x· L¹ng S¬n, B×nh gia, V¨n Quan, B¾c S¬n, Cao Léc, Léc B×nh, Chi L¨ng, H÷u Lòng, V¨n L·ng, Trµng §Þnh vµ §×nh LËp. VÒ khÝ hËu: L¹ng S¬n cã khÝ hËu giã mïa, cã 2 mµu râ rÕt lµ mïa hÌ vµ ®éng. NhiÖt ®é trung b×nh trong n¨m lµ 2102 vµ cã l­îng m­a trung b×nh 1400mm. VÒ s«ng ngßi: Cã c¸c sèng lín nh­: KÐp Cïng, S«ng Th­¬ng, Lôc N¹m, ngoµi ra cßn c¸c hÖ th«ng s«ng nhá ë hÇu hÕt c¸c vïng c¸c ®Þa ph­¬ng. 2. VÒ d©n sè vµ lao ®éng: N¨m 2000 L¹ng S¬n cã kho¶ng 732.700 ng­êi bao gåm 7 d©n téc cïng sinh sèng, trong ®ã cã 3 d©n téc chiÕm tû lÖ cao nhÊt lµ vïng: 43,9%, t¨ng 35,9%, kinh 15,3%. Tû lÖ t¨ng d©n sè hiÖn nay lµ 1,97%, tû lÖ nµy gi¶m dÇn theo tõng n¨m. Tæng sè lao ®éng hiÖn cã kho¶ng 388.200 ng­êi, chiÕm 10% d©n sè. 3. VÒ c¬ së h¹ tÇng Lµ tØnh cã c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ x· héi ®ang ph¸t triÓn ¬ hÇu hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng trong tØnh, ®Æc biÖt lµ khu vùc n«ng th«n. L¹ng S¬n cã quèc lé 1A, 1B, 4A vµ 4B ®i qua vµ c¸c ®­êng liªn huyÖn liªn x· t¹o thµnh m¹ng l­íi giao th«ng thuËn tiÖn cho giao l­u trao ®æi hµng ho¸, ®Æc biÖt cã biªn giíi tiÕp gi¸p víi Trung Quèc dµi 253Km víi c¸c cöa khÈu §ång §¨ng, H÷u NghÞ, T©n Thanh... ®ã lµ thuËn lîi lín vÒ thÞ tr­êng bu«n b¸n trao ®æi hµng ho¸ vµ hîp t¸c trªn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi víi bªn ngoµi. Khi quèc lé 4B ®­îc n©ng cÊp më réng vµ c¶ng Mïi Chïa ®­îc x©y dùng sÏ t¹o cho L¹ng S¬n hai hµnh lang kinh tÕ quan träng. + TuyÕn: L¹ng S¬n – Mãng C¸i – C¶ng Mïi chïa – thµnh phè H¹ Long. + TuyÕn: L¹ng S¬n – BÆc Giang – B¾c Ninh – Hµ Néi vµ c¸c tØnh. Do ®ã hai tuyÕn giao th«ng rÊt quan trong trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi L¹ng S¬n trong t­¬ng lai. 4. T×nh h×nh kinh tÕ cña tØnh Tuy cã tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ kh¸ cao: 9,36% giai ®o¹n 1996-2000 nh­ng gi¸ trÞ GDP ®¹t 2.379.984 triÖu ®ång. Lµ mét tØnh cã nÒn kinh tÕ chñ yÕu lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®iÒu ®ã ®­îc biÓu hiÖn qua tû träng c¬ cÊu GDP cña c¸c ngµnh: CN: 5,77% XD: 6,11% NN: 52,68% TM-DV: 35,44% II. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn ®µn bß trong nh÷ng n¨m qua Mét sè kÕt qu¶ chñ yÕu Ch¨n nu«i bß ë L¹ng S¬n ®· cã tõ l©u ®­îc ph¸t triÓn ë c¸c hé gia ®×nh n«ng d©n ph¸t triÓn ch¨n nu«i bß ®· cã b­íc ph¸t triÓn m¹nh. a. VÒ tæng ®µn Nh×n chung trong giai ®o¹n 1996-1999 ®µn bß t¨ng liªn tôc, cô thÓ n¨m thÊp nhÊt còng ®¹t 5,23% vµ n¨m cao nhÊt lµ 9,05%. Së dÜ n¨m 1999 t¨ng cao nhÊt lµ cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®µn bß cña UBND tØnh ra ®êi vµ ®­îc triÓn khai thùc hiÖn ngay, nh­ng ngµy sau ®ã n¨m 2000 ®µn bß l¹i gi¶m xuèng 1,02%. Nguyªn nh©n chÝnh lµ xuÊt hiÖn dÞch bÖnh long mãng lç måm ë ®µn gai sóc vµ nguyªn nh©n vµ nguyªn nh©n thø 2 lµ do thu nhËp cña d©n c­ t¨ng lªn do ®ã kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm thÞt bß ngµy cµng t¨ng. MÆc dï cã sù biÕn ®éng, nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ cao, b×nh qu©n giai ®o¹n 1996-2000 t¨ng 5,71%. b. VÒ s¶n l­¬ng s¶n phÈm (BiÓu 3) Víi tû lÖ bß giÕt mæ trªn d­íi 10% so víi tæng ®µn bß, hµng n¨m cung cÊp cho nhu cÇu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc tØnh trªn 500 tÊn thÞt b×nh qu©n giai ®o¹n 1996-2000 cã tèc ®é t¨ng 3,11%. Ngoµi s¶n phÈm thÞt ra, hµng n¨m cßn cung cÊp cho thÞ tr­êng néi tØnh mét l­îng lín s÷a t­¬i chñ yÕu th«ng qua s¬ chÕ thñ c«ng. c. VÒ thu nhËp (BiÓu 5) Thu nhËp ch¨n nu«i phô thuéc vµo khèi l­îng s¶n phÈm ®­a ra thÞ tr­êng (nÕu tÝnh c¶ sè ®Çu con bß cßn cao h¬n n÷a) vµ gi¸ c¶. Tõ biÓu cho ta thÊy thu nhËp t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m vµ æn ®Þnh, b×nh qu©n tèc ®é t¨ng thu nhËp lµ 5,34%/n¨m víi tèc ®é t¨ng nµy ®·. 2. Quy m« ®µn vµ c¬ cÊu ®µn a. Quy m« ®µn Quy m« ®µn bß ®­îc hiÓu lµ tæng sè quy m« ®µn bß ë c¸c vïng trong mét kho¶ng thêi gian vµ kh«ng gian nhÊt ®Þnh. Víi ®Þa h×nh lµ tØnh miÒn nói. Ch¨n nu«i bß ®­îc ph¸t triÓn ë hÇu hÕt c¸c vïng, c¸c ®Þa ph­¬ng trong tØnh nh­ng víi møc ®é kh¸c nhau. ë ®©u cã kinh doanh thuËn lîi sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« ®µn. Cô thÓ (ChØ vµo biÓu ®Ò ph©n tÝch ). BiÓu 6 b. C¬ cÊu ®µn: C¬ cÊu ®µn ®­îc biÓu hiÖn lµ quan hÖ tû lÖ % gi÷a tæng trong mét kho¶ng thêi gian vµ kh«ng gian nhÊt ®Þnh. C¬ cÊu ®µn rÊt ®a d¹ng, nã phô thuéc vµo tæng ®µn, nghÜa lµ khi tæng ®µn biÕn ®éng (t¨ng, gi¶m) th× c¬ cÊu còng cã sù biÕn ®éng, cô thÓ: Xem biÓu 7 vµ ph©n tÝch Ngoµi c¸c lo¹i bß trªn, cßn cã mét sè Ýt bß s÷a ®­îc nu«i ë c¸c hé gia ®×nh gÇn c¸c trung t©m thÞ trÊn, thÞ x· víi sè l­îng kho¶ng 30-40 con. 3. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ch¨n nu«i bß chñ yÕu. a. VÒ gièng: - Gièng bß ë L¹ng S¬n hiÖn nay chñ yÕu lµ bß “Vµng” cã th©n h×nh nhá bÐ, khèi l­îng chØ ®¹t 160-180kg/con..... - §Ó t¨ng sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng bß gièng, trong nh÷ng n¨m qua ®· nhËp trªn 6000 c¸i sinh s¶n tõ ngoµi tØnh vµ 150 gièng bß ®ùc lµ bß sinh, cïng víi gÇn 10.000 bß c¸i ®Þa ph­¬ng trong t­¬ng lai sÏ lµ nguån sinh s¶n lín. - §· ®­îc Nhµ n­íc ®Çu t­ thÝ ®iÓm ë mét sè ®Þa ph­¬ng lai t¹o gièng bß. Sinh ho¸ ®µn bß b»ng ph­¬ng ph¸p thô tinh nh©n t¹o, b­íc ®Çu ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng mõng. Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p nµy ®åi hái ph¶i lo ®Çu t­ lín th× míi thµnh c«ng. b. VÒ thøc ¨n Ch¨n nu«i bß hiÖn nay chñ yÕu lµ ch¨n nu«i th¶ tËn dông ®ång cá tù nhiªn (TA thá xanh). Cßn viÖc sö dông TA cña c«ng nghiÖp chÕ biÕn cho ch¨n nu«i hÇu nh­ kh«ng cã, ®ång thêi viÖc l­u th«ng TA chÕ biÕn tõ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c tíØ rÊt h¹n chÕ. Vµo mïa ®«ng ph¶i tËn dông r¬m d¹ vµ trång thªm cá ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp cho bß. c. Phßng trõ dÞch bÖnh Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, th­êng xuÊt hiÖn mét sè bÖnh dÞch ë ®¹i gia sóc nh­ long mãng lë måm giai ®o¹n kh¸c nhau vµ t­¬ng øng víi nã ph¶i cã h×nh thøc ch¨n nu«i thÝch hîp. Trªn thÕ giíi hiÖn nay, chñ yÕu cã 3 h×nh thøc ch¨n nu«i ®ã lµ: Ch¨n nu«i qu¶ng c¹nh (tËn dông thiªn nhiªn) Ch¨n nu«i kiªm dïng (gia ®×nh n«ng d©n) - Ch¨n nu«i th©m canh (sö dông TA c«ng nghiÖp) Cßn L¹ng s¬n hiÖn nay, trong ch¨n nu«i bß chñ yÕu lµ theo h×nh thøc ch¨n nu«i qu¶ng canh, tøc ch¨n nu«i dùa vµo ®ång cá tù nhiªn. 5. Tr­êng hîp thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p chñ yÕu ph¸t triÓn ®µ bß 5.1. Vèn ®Çu t­ Vèn ®Çu t­ cho ch¨n nu«i bß rÊt ®a d¹ng ®èi víi ch¨n nu«i bß theo dù ¸n (1998-2000) vèn ®­îc huy ®éng tõ nhiÒu nguån: Gåm cã vèn vay, vèn tù cã vµ vèn ng©n s¸ch. Trong ®ã vèn vay chiÕm tû lÖ cao nhÊt: 87,8% tiÕp ®ã lµ vèn tù cã: 6,54% vµ vèn ng©n s¸ch: 5,66% (Xem biÓu 10.1) 5.2. DÞch vô kü thuËt - Ho¹t ®éng cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng ®èi víi yªu cÇu ph¸t triÓn ch¨n nu«i nãi chung ch¨n nu«i bß ®­îc t¨ng c­êng trong tæ chøc vµ ®Çu t­. HiÖn nay ®· cã 95,6% sè x· cã khuyÕn n«ng viªn ho¹t ®éng - C¸c dÞch vô vÒ thuèc thó y lu«n ®­îc t¨ng c­êng, ®¶m b¶o ®¸p øng kÞp thêi cho n«ng s¶n phßng trõ dÞch bÖnh. - C«ng t¸c kiÓm dÞch vÖ sinh thùc phÈm ®­îc tæ chøc thùc hiÖn. Cßn cã nh÷ng h¹n chÕ ----- 5.3. ChÕ biÕn bao gåm 5.3.1. ChÕ biÕn thøc ¨n VÊn ®Ò chÕ biÕn thøc ¨n cho ®¹i gia sóc cßn kÐm ph¸t triÓn, chØ cã mét sè xn, x­ëng chÕ biÕn víi quy m« nhá n¾hm cung cÊp thøc ¨n cho ®¹i gia sóc vµo mïa ®«ng. 5.3.2. ChÕ biÕn s¶n phÈm ë ViÖt Nam nãi chung, ë L¹ng S¬n nãi riªng, chÕ biÕn s¶n phÈm ch¨n nu«i hÇu nh­ kh«ng cã, chØ tËp trung ë mét sè lo¹i s¶n phÈm phôc vô cho xuÊt khÈu. §èi víi s¶n phÈm thÞt bß hiÖn nay ®­îc tiªu thô lµ thÞt t­¬i sèng. Nh­îc ®iÓm: ------ 5.4. Tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®µn bß. ChÝnh s¸ch ®µn bß cña UBND tØnh L¹ng S¬n (1999-2000), tõ khi ra ®ßi ®· ®­îc c¸c cÊp c¸c ngµnh liªn quan tiÕn hµnh triÓn khai thùc hiÖn. MÆc dï ®ang thùc hiÖn, nh­ng b­íc ®Çu ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh vÒ kinh tÕ vµ x· héi. ChÝnh s¸ch ®· ®­îc më réng r·i nhan d©n h­ëng øng, gãp phÇn khai th¸c hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng s½n cã cña ®Þa ph­¬ng; ®µn bß t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m. 6. Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm ch¨n nu«i bß S¶n phÈm ch¨n nu«i bß chñ yÕu ®­îc tiªu thô gåm hai lo¹i s¶n phÈm chÝnh lµ thÞt vµ s÷a. 6.1. §èi víi thÞ tr­êng trong tØnh ThÞt bß ®­îc tiªu thô ë hÇu hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng nh­ng víi møc ®é kh¸c nhau. §èi víi khu vùc n«ng th«n: Chñ yÕu lµ ë c¸c ngµy chî phiªn, khèi l­îng tiªu thô rÊt Ýt kh«ng ®¸ng kÓ. §èi víi khu vùc thÞ x·, thÞ trÊn: ThÞt ®­îc tiªu thô liªn tôc vµ khèi l­îng lín. 6.2. §èi víi thÞ tr­êng ngoµi tØnh, ®­îc tiªu thô chñ yÕu lµ: GiÕt mæ råi míi vËn chuyÓn ®i tiªu thô XuÊt khÈu cßn trùc tiÕp §èi víi thÞ tr­êng nµy, nhu cÇu vÒ s¶n phÈm thÞt bß rÊt lín nh­ng do søc s¶n xuÊt cßn h¹n chÕ cho nªn l­îng thÞt cung cÊp cho thÞ tr­êng nµy cßn Ýt. III. KÕt qu¶ thµnh c«ng, kh«ng thµnh c«ng vµ nguyªn nh©n Tuy lµ mét nghÒ truyÒn thèng, nh­ng ch¨n nu«i bß míi chØ m¹nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Nh÷ng thµnh c«ng ®· ®¹t ®­îc ®ã lµ: - Gãp phÇn thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸, ®· h×nh thµnh m« h×nh trang tr¹i ch¨n nu«i bß tõ 40-50 con. - T¹o thªm nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng - HiÖu qu¶ kinh tÕ ngµy cµng t¨ng (trªn 16 tû) -Kh¶ n¨ng t¹o ra nhiÒu ngµnh nghÒ míi trong n«ng th«n Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc, cßn cã nh÷ng yÕu kÐm vµ nguyªn nh©n. + N¨ng suÊt chÊt l­îng vËt nu«i ch­a cao, s¶n phÈm cung cÊp cho thÞ tr­êng cßn h¹n chÕ vµ chñ yÕu lµ tõ c¸c lo¹i bß giµ, cµy kÐo... + C«ng t¸c thó y ®· cã b­íc ph¸t triÓn nh­ng vÉn ch­a ®ñ søc ®¸p øng yªu cÇu phßng trõ dÞch bÖnh. + Gièng tèt ®­a vµo ch¨n nu«i cßn h¹n chÕ, ph­¬ng thøc ch¨n nu«i l¹c hËu. + ThiÕu vèn s¶n xuÊt lµ mèi quan t©m lín cña ng­êi ch¨n nu«i, chøc n¨ng cho vay vèn cña Ng©n hµng cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i hoµn thiÖn. + Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p quy liªn quan ®Õn ch¨n nu«i bß cßn chËm, ®«i khi chång chÐo m©u thuÈn lÉn nhau. Nh÷ng mÆt yÕu kÐm vµ nguyªn nh©n trªn ®· ¶nh h­ëng lín ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ch¨n nu«i bß trong nh÷ng n¨m qua. ViÖc t×m ra nh÷ng ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy lµ cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch ®Ó ph¸t triÓn ®µn bß trong thêi gian tíi hiÖu qu¶ h¬n. Ch­¬ng III. Ph­¬ng h­íng gi¶i ph¸p kinh tÕ chñ yÕu ph¸t triÓn ch¨n nu«i bß ë tØnh L¹ng S¬n trong thêi kú 2001-2010 I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn 1. Quan ®iÓm ph¸t triÓn a. Quan ®iÓm chung Víi kinh nghiÖm vµ thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc, L¹ng S¬n chñ tr­¬ng ph¸t triÓn ngµnh ch¨n nu«i theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ g¾n víi thÞ tr­êng vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn. KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn ch¨n nu«i d­íi nhiÒu thµnh ph©n kinh tÕ. b. Quan ®iÓm ph¸t triÓn ch¨n nu«i bß - ChuyÓn tõ ch¨n nu«i ph©n t¸n, quy m« nhá sang ch¨n nu«i hµng ho¸ víi quy m« phï hîp g¾n víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ, kü thuËt, thÞ tr­êng vµ c«ng nghÖ chÕ biÕn. - Môc ®Ých ch¨n nu«i chñ yÕu ®Î lÊy thÞt vµ s÷a. Ph¸t triÓn ch¨n nu«i cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt vÜ m« ¸p dông 2. Ph­¬ng ph¸p ph¸t triÓn - Nhanh chãng ®­a ngµnh ch¨n nu«i (trong ®ã cã ch¨n nu«i bß) trë thµnh ngµnh s¶n xuÊt chÝnh trong Nhµ n­íc. - §èi víi mçi vïng cô thÓ, ph¶i cã ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña vïng. - §èi víi c¸c vïng miÒn nói, vïng cao nªn theo h­íng lÊy thÞt - §èi víi c¸c vïng thÊp gÇn c¸c trung t©m, ngoµi ph¸t triÓn ch¨n nu«i lÊy thÞt, cÊn ph¸t triÓn m¹nh bß s÷a. II. C¸c môc tiªu chñ yÕu §Ó x¸c ®Þnh môc tiªu, cÇn c¨n cø vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®µn bß trong nh÷ng n¨m võa qua, c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn kinh tÕ – x· héi cña tØnh, c¨n cø vµo nhu cÇu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi tØnh. Môc tiªu ®Æt ra cho 10 n¨m tíi lµ: (xem biÓu) Tæng ®µn Sè l­îng III. Nh÷ng gi¶i ph¸p kinh tÕ chñ yÕu 1. Gi¶i ph¸p vÒ vèn Nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc ®Çu t­ vèn ns, ®Æc biÖt trong kh©u lai t¹o gièng. - Cã c¬ chÕ cho vay Ng©n hµng cÇn th«ng tho¸ng h¬n vÒ l·i suÊt, thñ tôc thêi h¹n vµ l­îng vèn. C¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó huy ®éng nguån cña nh©n d©n t¹i chç Ng­êi ch¨n nu«i cÇn ph¶i thùc hiÖn ph­¬ng ch©m “LÊy ng¾n nu«i dµi”, tõ tÝch luü vµ t¸i ®Çu t­. 2. Gi¶i ph¸p vÒ gièng - TiÕp tôc nhËp thªm gièng bß (®ùc vµ c¸i bß s÷a) cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng cao vµ thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn cña ®Þa ph­¬ng - TiÕn tíi c¶i t¹o gièng bß ®Þa ph­¬ng vµ lai t¹o gièng bß b»ng ph­¬ng ph¸p thô tinh nh©n t¹o ®Ó t¹o ra gièng cã nhiÒu ­u viÖt h¬n. 3. Gi¶i ph¸p vÒ thøc ¨n 3.1. Thøc ¨n th« xanh - TiÕn hµnh quy ho¹ch diÖn tÝch ®åi cá, khai ph¸ thªm ®Ó t¹o ra nhiÒu ®åi cá. - Cã biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng ®åi cá nh­ bãn ph©n, trång thªm cá míi.....(Hå ChÝ Minh lµm rÊt hiÖu qu¶) TËn dông triÖt ®Ó c¸c nguån thøc ¨n cã kh¶ n¨ng cho bß. 3.2. Thøc ¨n c«ng nghiÖp chÕ biÕn Tæ chøc l¹i c¸c c¬ së chÕ biÕn thøc ¨n ®¹i gia sóc hiÖn cã. - Ph¸t triÓn m¹nh c¸c c¬ së chÕ biÕn thøc ¨n ®¹i gia sóc víi sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. 4. Gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c thó y - TiÕp tôc ph¸t triÓn m¹ng l­íi thó y tõ trung ­¬ng ®Õn c¬ së trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i. Chó ý ph¸t triÓn m¹nh m¹ng l­íi thó y c¬ së. - §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c thó y cã ®ñ n¨ng lùc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn cña ngµnh §Çu t­ nghiªn cøu s¶n xuÊt ra nh÷ng lo¹i thuèc thó y, Vacxin ®¸p øng nhu cÇu phßng vµ trõ bÖnh hiÖn nay. 5. Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm Tr­íc m¾t tiªu thô ë c¸c thÞ trÊn, thÞ x·, c¸c khu d©n c­ TiÕn tíi më réng tiªu thô ë khu vùc n«ng th«n. 5.2. ThÞ tr­êng ngoµi tØnh Chñ yÕu tiªu thô ë c¸c tØnh miÒn xu«i trong n­íc vµ tØnh Qu¶ng T©y (Trung Quèc) coi ®©y lµ thÞ tr­êng chiÕn l­îc. 6. Gi¶i ph¸p vÒ ®æi míi vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch. 6.1. ChÝnh s¸ch ®Çu t­ 6.2. ChÝnh s¸ch khoa häc c«ng nghÖ 6.3 ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi 7. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhững giải pháp kinh tế chủ yếu phát triển chăn nuôi bò ở tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ 2001-2010.doc
Luận văn liên quan