Những giải pháp phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2015

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 01 1. Ý nghĩa chọn đề tài . 01 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 01 3. Đối tượng và phạm vi giới hạn nghiên cứu đề tài 02 4. Nội dung nghiên cứu đề tài . 02 CHƯƠNG 1 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH NHỰA VIỆT NAM .03 1.1. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH NHỰA VIỆT NAM . 03 1.2 . PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH NHỰA VIỆT NAM 05 1.2.1. Các mặt hàng sản xuất kinh doanh chính cuả ngành nhựa Việt Nam. 05 1.2.2. Nguồn nguyên liệu cho ngành nhựa Việt Nam 07 1.2.3. Công nghệ , thiết bị trong ngành nhựa Việt Nam .09 1.2.4. Đầu tư trong ngành nhựa Việt Nam 11 1.2.5. Thị trường của ngành nhựa Việt Nam . 13 1.2.6. Hoạt động cạnh tranh trong ngành nhựa Việt Nam 15 1.2.7. Vốn sản xuất – kinh doanh của ngành nhựa VN . 16 1.2.8. Cơ chế- chính sách và sự hỗ trợ của nhà nước đối với ngành NhựaVN .1 8 1.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH NHỰA VIỆT NAM HIỆN NAY 19 1.3.1. Những thành tựu của ngành nhựa Việt Nam trong giai đoạn vừa qua .2 0 1.3.2. Những thách thức đối với ngành nhựa Việt Nam hiện nay 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .23 CHƯƠNG 2 : NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH NHỰA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 24 2.1. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG , MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 24 2.1.1. Dự báo thị rường 24 2.1.2. Mục tiêu .28 2.1.3. Quan điểm đề xuất giải pháp .28 2.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH NHỰA ĐẾN 2015 .29 2.2.1. Định hướng các giai đoạn phát triển .29 2.2.2. Giải pháp về đầu tư . 30 2.2.3. Giải pháp về nguyên liệu 35 2.2.4. Giải pháp về kỹ thuật – công nghệ 37 2.2.5. Giải pháp về nguồn nhân lực . 39 2.2.6. Giải pháp về mở rộng thị trường cho ngành 42 2.2.7. Giải pháp về hệ thống thông tin cho ngành 45 2.2.8 . Một số kiến nghị đối với chính phủ và các ngành hữu quan 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .49 KẾT LUẬN .50 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU 1. Ý NGHĨA CHỌN ĐỀ TÀI : Trong tiến trình phát triển, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của Việt Nam , cùng với sự nỗ lực tạo điều kiện của chính phủ , con đường duy nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam là phải nâng cao được khả năng cạnh tranh và đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh , có chiến lược phát triển trong dài hạn , và đây cũng là bài toán lớn cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay . Ngành nhựa Việt Nam là một bộ phận của nền kinh tế Việt Nam . Do vậy , việc khai thác các cơ hội , tận dụng thế mạnh , hạn chế điểm yếu và né tránh rủi ro được phân tích và tính toán trong phạm vi ngành nhựa là rất cần thiết , nhằm đưa ra các giải pháp định hướng chiến lược phát triển cho ngành , tạo ra sự phát triển cho ngành , cùng với các chiến lược phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ và liên quan như xây dựng , điện tử , ô tô , viễn thông . sẽ định hướng cho chiến lược phát triển đa ngành . Từ đó , tạo cơ sở để nâng cao được sức cạnh tranh và hiệu quả trong phát triển của mỗi doanh nghiệp trong ngành , đáp ứng yêu cầu phát triển ngành , đạt tốc độ tăng trưởng bền vững theo mục tiêu đặt ra . Nhằm đóng góp một phần nhỏ cho sự phát triển có hiệu quả của ngành nhựa Việt Nam , chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu : “ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH NHỰA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 “. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI : Trên cơ sở phân tích thực trạng ngành nhựa Việt Nam hiện nay trong các điều kiện của tiến trình toàn cầu hóa , tìm hiểu kinh nghiệm phát triển ngành nhựa của một số nước tiêu biểu trong khu vực , đánh giá các nhân tố cơ bản để xây dựng các giải pháp ở tầm vĩ mô và vi mô định hướng chiến lược phát triển ngành nhựa trong 10 năm tới. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI : 3.1.Đối tượng nghiên cứu : Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề về môi trường có liên quan đến khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam trong những điều kiện của giai đoạn từ nay đến 2015, không đi sâu vào phân tích các kế hoạch , dự án hay sản phẩm riêng biệt . 3.2.Phạm vi giới hạn nghiên cứu : - Nghiên cứu khả năng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành nhựa Việt Nam trong các điều kiện nhất định . - Nghiên cứu các cơ chế , chính sách của chính phủ nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển ngành nhựa Việt Nam . 4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU : Để xây dựng được những giải pháp nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu , nội dung của luận văn được kết cấu trong 2 chương : Chương 1 : Phân tích thực trạng sản xuất- kinh doanh của ngành nhựa Việt Nam . Chương 2 : Những giải pháp định hướng phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2015 . Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo : Tuvanluanvan

pdf68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2974 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Những giải pháp phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nghieäm trong quaûn lyù,kyõ thuaät vaø phaùt trieån thò tröôøng yeáu 4.Tính caïnh tranh saûn phaåm yeáu 5.Hôïp taùc giöõa caùc á Cô hoäi – O 1.Chính phuû tích cöïc caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö vaø thöông maïi ,kinh teá vó moâ oån ñònh 2.Gia nhaäp AFTA , WTO 3. Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cao cuûa VN * S1S2S4S5 – O1O2O 3 : Ñaàu tö , phaùt trieån thò tröôøng * S1S3S5– O1O2O3 : Lieân doanh trong phaùt trieån saûn xuaát – kinh doanh * W1W2W4 –O1O2: Doanh nghieäp phaûi naâng cao khaû naêng caïnh tranh döïa vaøo söï hoã trôï cuûa Nhaø nöôùc * W3W5– O1O2O3: -Nhaø nöôùc hoã trôï DN xaây döïng heä thoáng thoâng tin , giaûm chi phí SX-KD -Doanh nghieäp hôïp taùc qua hoäi ñoaøn trong nöôùc vaø khu vöïc haøng kyø Nguy cô –T 1.Caïnh tranh quyeát lieät caû thò tröôøng trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi 2. Thöông hieäu saûn phaåm 3. Hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi *S2S3S4 –T1 : Xaùc ñònh caùc maët haøng coù lôïi theá ñeå ñaàu tö phaùt trieån *S1S2S4-T2 : Xaây döïng chieán löôïc saûn xuaát – kinh doanh daøi haïn *S1S4S5 – T3 : Naâng cao tính caïnh tranh saûn phaåm treân thò tröôøng * W1W3W4- T1: Ñaàu tö , naâng caáp coâng ngheä vaø naâng cao trình ñoä , kinh nghieäm quaûn lyù * W2W3- T2 : Thöïc hieän chöông trình thöông hieäu trong 5 -10 naêm * W3W4W5- T3 :Thöïc hieän lieân doanh , hôïp taùc trong saûn xuaát – kinh doanh - 26 - KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 1 Töø nghieân cöùu thöïc traïng ngaønh nhöïa Vieät Nam trong giai ñoaïn vöøa qua ( 1990 – 2004) trong chöông 2 , chuùng toâi ruùt ra moät soá keát luaän sau : 1. Ñaûng vaø Chính phuû lieân tuïc caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö , kinh doanh , nhaèm taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc doanh nghieäp nhöïa phaùt trieån . 2. Ngaønh nhöïa Vieät Nam ñang coù caùc thuaän lôïi laø neàn kinh teá Vieät Nam ñaït toác ñoä taêng tröôûng cao , thuùc ñaåy phaùt trieån thò tröôøng trong nöôùc vaø moâi tröôøng kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi ngaøy caøng caûi thieän , thuùc ñaåy phaùt trieån xuaát khaåu . 3. Caùc doanh nghieäp ngaønh nhöïa Vieät Nam ñaõ coù nhöõng thaønh töïu ban ñaàu veà ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu thò tröôøng trong nöôùc , vaø phaùt trieån ñöôïc thò tröôøng xuaát khaåu . 4. Caùc khoù khaên cuûa ngaønh nhöïa Vieät Nam , nhö : Naêng löïc saûn xuaát trong ña daïng hoùa chuûng loaïi saûn phaåm vaø maãu maõ saûn phaåm coøn haïn cheá do thieáu voán . Caùc maët haøng coù giaù trò gia taêng thaáp , tính caïnh tranh cuûa saûn phaåm thaáp . Trình ñoä , kinh nghieäm cuûa nguoàn nhaân löïc coøn yeáu trong neàn kinh teá thò tröôøng vaø phaùt trieån hoäi nhaäp kinh teá quoác teá . Vôùi caùc keát luaän treân , chuùng toâi xin ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp ôû taàm vó moâ vaø vi moâ nhaèm phaùt trieån ngaønh nhöïa Vieät Nam trong giai ñoaïn 2005 – 2015 . - 27 - CHÖÔNG 2 NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN NGAØNH NHÖÏA VIEÄT NAM ÑEÁN NAÊM 2015 2.1. DÖÏ BAÙO THÒ TRÖÔØNG, MUÏC TIEÂU VAØ QUAN ÑIEÅM ÑEÀ XUAÁT GIAÛI PHAÙP 2.1.1. Döï baùo thò tröôøng : a/ Döï baùo thò tröôøng ngaønh nhöïa trong nöôùc : Döïa treân caùc yeáu toá cô baûn cuûa moâi tröôøng kinh teá vó moâ trong nöôùc nhö sau : - Xu höôùng taêng cuûa toång saûn phaåm quoác noäi GDP : Töø naêm 1990 ñeán 1996 , GDP Vieät Nam ñaõ ñaït leân 12 % , vaø töø 1996 trôû ñi , GDP taêng tröôûng bình quaân töø 7 % ñeán 10 % . - GDP bình quaân ñaàu ngöôøi naêm 2004 : 535 USD / naêm . - Daân soá Vieät Nam : 82 trieäu daân . - Laõi suaát ngaân haøng ñöôïc chính phuû baûo ñaûm theo höôùng taêng ñaàu tö phaùt trieån , khoâng vöôït quaù 10 % / naêm . - Tyû giaù hoái ñoaùi oån ñònh vôùi möùc taêng khoâng quaù 5 % moãi naêm . - Tyû leä laïm phaùt ñöôïc kieåm soaùt trong khoaûng töø 3 – 4 % / naêm . - Caùc chính saùch khuyeán khích ñaàu tö , öu ñaõi ñaàu tö vaø caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö vaø kinh doanh cuûa chính phuû . - Söï taêng tröôûng nhanh cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp trong nöôùc ôû möùc 10 % / naêm ( Xem baûng soá 2.1 ) . - Thu nhaäp vaø tieâu duøng taêng ôû möùc 10 % / naêm . - 28 - Theo phöông phaùp ngoaïi suy xu höôùng , chuùng toâi nhaän ñònh toác ñoä taêng tröôûng cuûa nhu caàu thò tröôøng trong nöôùc cho 2 giai ñoaïn nhö sau : * Giai ñoaïn 2005 – 2010 ; saûn löôïng thò tröôøng trong nöôùc seõ taêng ít nhaát laø 10 % moãi naêm . * Giai ñoaïn 2010 – 2015 ; saûn löôïng thò tröôøng trong nöôùc seõ taêng ít nhaát laø 5 % moãi naêm . Töø cô sôû treân , nhu caàu thò tröôøng trong nöôùc ñeán 2010 vaø 2015 ñöôïc döï kieán nhö sau : ( Xem baûng soá 2.2 ) Baûng soá 2..1 : Döï kieán saûn löôïng taêng tröôûng cuûa moät soá ngaønh coâng nghieäp trong nöôùc coù lieân quan vaø hoã trôï ngaønh nhöïa ñeán 2015 Naêm Ngaønh 2000 2005 2010 2015 1. Gaïo xuaát khaåu ( Trieäu taán ) 4,3 5 6 7 2. Xi maêng ( Trieäu taán ) 15 24 40 60 3. OÂ toâ ( Chieác ) 140.000 168.000 200.000 300.000 4. Giaøy , deùp xuaát khaåu ( Trieäu ñoâi) 250 500 1000 1500 5. Phaân boùn ( Trieäu taán ) 3,5 5 7 10 6.Ñieän töû maùy tính ( 1000 caùi) 654,400 1. 000 2.000 4.000 - 29 - 7. Thuûy saûn xuaát khaåu ( 1000 Taán ) 200 250 270 300 Baûng soá 2.2 : Döï kieán nhu caàu thò tröôøng trong nöôùc cuûa ngaønh nhöïa Vieät Nam ñeán 2015 2005 - 2010 2010 - 2015 Ngaønh haøng Tyû leä ( % ) Saûn löôïng ( Taán ) Tyû leä ( % ) Saûn löôïng ( Taán ) 1. Nhöïa gia duïng 16 396.829 13 432.079 2. Giaøy deùp nhöïa 4 99.207 2 66.473 2. Vaät lieäu xaây döïng 30 744.055 30 997.105 3. Nhöïa kyõ thuaät 20 496.037 25 830.921 4. Bao bì 30 744.055 30 997.105 Toång coäng 100 2.480.185 100 3.323.685 b) Döï baùo thò tröôøng cuûa ngaønh nhöïa trong xuaát khaåu : Treân cô sôû saûn löôïng muïc tieâu cuûa ngaønh nhöïa naêm 2010 , 2015 vaø nhu caàu saûn löôïng cuûa thò tröôøng trong nöôùc , chuùng toâi tính toaùn ñöôïc tyû leä xuaát khaåu treân toång saûn löôïng ngaønh phaûi thöïc hieän ñaït vaøo naêm 2010 laø 35,6 % , vaø naêm 2015 laø 52,5 % . - 30 - Vôùi lôïi theá caïnh tranh töø giaù nhaân coâng reû ( baèng 28 % so vôùi Thaùi Lan vaø 55% so vôùi Indonexia ) , ñaàu tö môùi , caùc ñieàu kieän öu ñaõi cuûa chính phuû , caùc saûn phaåm cuûa ngaønh nhöïa Vieät Nam seõ phaùt trieån nhanh ôû caùc thò tröôøng nöôùc ngoaøi nhö : Thò tröôøng EU , thò tröôøng Myõ , thò tröôøng Nhaät , thò tröôøng khu vöïc ASEAN vaø thò tröôøng Myõ la tinh . Theo phöông phaùp chuyeân gia , chuùng toâi xaây döïng thò tröôøng xuaát khaåu ñeán naêm 2015 nhö sau : ( Xem baûng soá 2.3) Baûng soá 2.3 : Döï kieán cô caáu thò tröôøng xuaát khaåu cuûa ngaønh nhöïa Vieät Nam ñeán naêm 2015 Ñôn vò tính : 1000 taán saûn phaåm Naêm 2010 Naêm 2015 Thò tröôøng xuaát khaåu Tyû troïng ( % ) Saûn löôïng xuaát khaåu ( Taán ) Tyû troïng (%) Saûn löôïng xuaát khaåu ( Taán ) 1. EU 20 273.963 25 919.078 2. ASEAN 15 205.472 15 551.447 3. Myõ 20 273.963 20 735.263 4. Myõ la tinh 10 136.981 10 367.631 5. Nhaät baûn 15 205.472 10 367.631 6. Ñoâng AÂu 10 136.981 10 367.631 7. Trung Quoác 10 136.981 10 367.631 Toång coäng 100 1.369.815 100 3.676.315 - 31 - 2.1.2. Muïc tieâu : Caùc giaûi phaùp ñeà xuaát trong chöông naøy nhaèm giaûi quyeát caùc muïc tieâu sau ñaây : + Toång saûn phaåm ngaønh nhöïa naêm 2010 seõ ñaït 3,85 trieäu taán / naêm ; chæ soá chaát deûo bình quaân ñaàu ngöôøi seõ laø 46 kg/ñaàu ngöôøi . Doanh thu toaøn ngaønh laø 7 tyû USD . + Toång saûn phaåm ngaønh nhöïa naêm 2015 ñaït 7 trieäu taán naêm , chæ soá chaát deûo bình quaân ñaàu ngöôøi ñaït laø 80 kg/ñaàu ngöôøi , vaø doanh thu toaøn ngaønh laø 15 tyû USD . + Ñaït toác ñoä taêng tröôûng bình quaân cuûa ngaønh nhöïa haèng naêm töø 16 % - 20 % . + Naâng cao tính caïnh tranh cuûa saûn phaåm nhöïa Vieät Nam ñeå ñaùp öùng nhu caàu tieâu duøng chaát löôïng cao trong nöôùc vaø treân thò tröôøng xuaát khaåu , oån ñònh kim ngaïch xuaát khaåu chieám tyû troïng töø 35 % - 53 % treân doanh thu toaøn ngaønh . 2.1.3. Quan ñieåm ñeà xuaát giaûi phaùp Caùc giaûi phaùp ñöôïc xaây döïng treân caùc quan ñieåm sau : - Cuõng coá vaø môû roäng thò tröôøng trong nöôùc vaø thò tröôøng nöôùc ngoaøi . - Haøng hoùa cuûa ngaønh nhöïa Vieät Nam phaûi coù tính caïnh tranh ngang taàm khu vöïc vaø theá giôùi veà chaát löôïng , giaù caû vaø dòch vuï . - Huy ñoäng toái ña caùc nguoàn löïc kinh teá cuûa caùc loaïi hình doanh nghieäp ; nhaèm thöïc hieän caùc muïc tieâu phaùt trieån cuûa ngaønh vôùi hieäu quaû kinh teá cao nhaát . - 32 - 2.2. CAÙC GIAÛI PHAÙP NHAÈM PHAÙT TRIEÅN NGAØNH NHÖÏA VIEÄT NAM ÑEÁN NAÊM 2015 2.2.1. Ñònh höôùng caùc giai ñoaïn phaùt trieån : Nghieân cöùu caùc ñieàu kieän kinh teá trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi , giai ñoaïn töø 2005 – 2015 . chuùng toâi chia ra 2 giai ñoaïn nhö sau : a) Giai ñoaïn 1 : 2005 - 2010 : * Ñaây laø giai ñoaïn Vieät Nam tham gia AFTA vaø WTO , thöïc hieän caùc chöông trình caét giaûm thueá nhaäp khaåu vôùi nhieàu nöôùc treân theá giôùi, laø thöû thaùch lôùn cho söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp ngaønh nhöïa Vieät Nam . * 2005- 2010 Ñaûng vaø Nhaø nöôùc vöøa thöïc hieän xong keá hoaïch phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi 5 naêm . Caùc ñònh höôùng : + Toác ñoä taêng tröôûng bình quaân cuûa ngaønh trong giai ñoaïn naøy laø 20% moãi naêm . + Giaù trò xuaát khaåu chieám 35 % giaù trò saûn löôïng toaøn ngaønh . + Vaøo cuoái naêm 2010 , Saûn löôïng toaøn ngaønh seõ ñaït laø 3,85 trieäu taán saûn phaåm nhöïa vaø doanh thu toaøn ngaønh laø 7 tyû USD ( Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh nhöïa Vieät Nam ñeán 2010 ) . b) Giai ñoaïn 2 : 2010 - 2015 : * Ñaây laø giai ñoaïn ngaønh nhöïa Vieät Nam vöôït qua ñöôïc giai ñoaïn ñaàu cuûa caùc thöû thaùch trong caïnh tranh khu vöïc vaø theá giôùi , seõ tieáp tuïc chuyeån dòch cô caáu ngaønh haøng vaø phaùt trieån theo höôùng xuaát khaåu caùc - 33 - ngaønh haøng coù giaù trò gia taêng cao nhö nguyeân lieäu monomer vaø nhöïa , khuoân maãu , maùy nhöïa , nhöïa kyõ thuaät cao . * Doanh nghieäp ngaønh nhöïa Vieät Nam xaây döïng ñöôïc thöông hieäu caùc ngaønh haøng nhöïa trong giai ñoaïn naøy treân thò tröôøng theá giôùi . Caùc ñònh höôùng : + Toác ñoä taêng tröôûng cuûa ngaønh trong giai ñoaïn naøy laø : 16% . + Tyû leä giaù trò xuaát khaåu treân giaù trò saûn löôïng ngaønh laø : 53 % . Caên cöù döï kieán cho giai ñoaïn naøy nhö sau : + Do möùc khôùi ñaàu cuûa ngaønh trong giai ñoaïn naøy ñang ôû möùc cao , saûn löôïng toaøn ngaønh laø 3,85 trieäu taán moãi naêm , cho neân taêng tröôûng ôû giai ñoaïn naøy laø ñaùp öùng cho nhu caàu xuaát khaåu caùc ngaønh coâng nghieäp lieân quan vaø taêng xuaát khaåu ôû caùc ngaønh nguyeân lieäu nhöïa , nhöïa kyõ thuaät cao , maùy nhöïa , khuoân maãu. + Caïnh tranh khu vöïc vaø toaøn caàu trong giai ñoaïn naøy dieãn ra gay gaét neân toác ñoä taêng tröôûng cuûa ngaønh nhöïa Vieät Nam coù xu höôùng ngang baèng vôùi toác ñoä taêng tröôûng cuûa ngaønh nhöïa khu vöïc vaø theá giôùi töø 10% - 15% . 2.2.2. Giaûi phaùp veà ñaàu tö 2.2.2.1. Veà voán ñaàu tö Döï kieán toång voán ñaàu tö cho caùc giai ñoaïn : Caên cöù treân suaát ñaàu tö bình quaân cho moät taán saûn phaåm nhöïa vôùi coâng ngheä hieän ñaïi vaø tieâu chuaån xaây döïng cô baûn cuûa caùc - 34 - phaân ngaønh nhöïa gia duïng ,bao bì , vaät lieäu xaây döïng , nhöïa kyõ thuaät , cô caáu ngaønh haøng trong 2 giai ñoaïn phaùt trieån . Vôùi chæ soá chaát deûo bình quaân ñaàu ngöôøi Vieät Nam naêm 2005 laø 23 kg/ ñaàu ngöôøi , naêm 2010 laø 46 kg/ñaàu ngöôøi vaø naêm 2015 laø 80 kg/ñaàu ngöôøi thì nhu caàu veà voán ñaàu tö seõ laø : ( Xem baûng soá 2.4 ) Baûng soá 2.4 : Döï kieán toång voán ñaàu tö cho töøng giai ñoaïn Giai ñoaïn Voán ñaàu tö hieän coù ( Tyû USD) Voán ñaàu tö taêng theâm ( Tyû USD) Toång voán ñaàu tö cho ngaønh ( Tyû USD) Chæ soá chaát deûo bình quaân ñaàu ngöôøi ( kg/ ñaàu ngöôøi ) 2001 - 2005 2,21 0,488 2,698 23 2005 -2010 2,698 2,810 5,509 46 2010 -2015 5,509 7,2 10 80 * Veà nguoàn voán ñaàu tö : Theo chuùng toâi , neân taän duïng taùm nguoàn voán sau : 1. Huy ñoäng voán thoâng qua coå phaàn hoùa . 2. Voán töï coù ban ñaàu vaø lôïi nhuaän tích luõy cuûa doanh nghieäp . 3. Tín duïng traû chaäm trong xuaát nhaäp khaåu . 4. Cho thueâ taøi chính . 5. Tín duïng ngaân haøng . 6. Tín duïng öu ñaõi cuûa nöôùc ngoaøi . 7. Nguoàn voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi . 8. Quyõ ñaàu tö maïo hieåm . - 35 - Caên cöù theo keá hoaïch voán cuûa ngaønh ôû 2 giai ñoaïn ( 2005 – 2010 vaø 2010 – 2015 ), chuùng toâi xaây döïng tyû troïng vaø giaù trò caùc nguoàn voán nhö sau : ( xem baûng soá 2.5 ) Baûng soá 2.5 : Döï kieán tyû troïng vaø giaù trò caùc nguoàn voán ñeán 2015 Giai ñoaïn 2005-2010 Giai ñoaïn 2010 -2015 Nguoàn voán Tyû troïng (%) Giaù trò (1000 USD) Tyû troïng (%) Giaù trò ( 1000 USD) 1. Voán coå phaàn 15 421.500 15 1.080.000 2. Voán töï coù cuûa doanh nghieäp 10 281.000 20 1.440.000 3. Tín duïng traû chaäm 5 140.500 5 360.000 4. Cho thueâ taøi chính 25 702.500 10 720.000 5. Tín duïng ngaân haøng 10 281.000 20 1.440.000 6. Tín duïng öu ñaõi nöôùc ngoaøi 5 140.500 10 720.000 7. Nguoàn voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi 25 702.500 15 1.080.000 8. Quyõ ñaàu tö maïo hieåm 5 140.500 5 360.000 - 36 - 2.2.2.2. Veà ñaàu tö môùi , hôïp taùc kinh doanh quoác teá : Ñaàu tö môùi trong ngaønh nhöïa laø vaán ñeà raát quan troïng . Ñeå ñaàu tö môùi hieäu quaû trong giai ñoaïn hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø toaøn caàu , caùc nhaø ñaàu tö phaûi coù kinh nghieäm vaø trình ñoä chuyeân moân ñeå xaùc ñònh ñöôïc coâng ngheä saûn xuaát , kyõ thuaät thieát bò , thò tröôøng vaø moâi tröôøng kinh doanh nhaèm baûo ñaûm tính caïnh tranh cuûa doanh nghieäp trong thöông maïi quoác teá . Do vaäy , theo chuùng toâi , ñaàu tö môùi phaûi ñi ñoâi vôùi hôïp taùc kinh doanh quoác teá . Ñeå thöïc hieän hieäu quaû giaûi phaùp naøy trong thôøi gian ngaén , neân thöïc hieän caùc bieän phaùp nhö sau : 1. Theo danh muïc caùc ngaønh haøng öu tieân xuaát khaåu cuûa ngaønh , thöïc hieän caùc lieân doanh giöõa caùc doanh nghieäp lôùn trong nöôùc vaø caùc coâng ty lôùn nöôùc ngoaøi , hoaëc caùc coâng ty coå phaàn lôùn vôùi söï tham gia coå phaàn khoâng haïn cheá cuûa caùc coâng ty lôùn nöôùc ngoaøi , coù nieâm yeát coå phieáu treân thò tröôøng chöùng khoaùn quoác teá vôùi muïc tieâu thu huùt ñöôïc nguoàn voán ñaàu tö tröïc tieáp vaø giaùn tieáp nöôùc ngoaøi , tri thöùc khoa hoïc vaø kinh nghieäm quaûn lyù , kinh doanh nhaèm khai thaùc thò tröôøng xuaát khaåu treân cô sôû coâng ngheä thieát bò hieän ñaïi , quy moâ voán lôùn , taïo ra caùc saûn phaåm coù tính caïnh tranh cao trong thò tröôøng theá giôùi . 2. Thaønh laäp toå chöùc tö vaán ñaàu tö veà ngaønh nhöïa . Toå chöùc naøy seõ laø thaønh vieân cuûa hieäp hoäi nhöïa caùc nöôùc trong khu vöïc vaø cuûa caùc nöôùc phaùt trieån . - 37 - 3. Thaønh laäp ngaân haøng chuyeân ngaønh cho ñaàu tö môùi vaø hieän ñaïi hoùa trong ngaønh nhöïa ñeå coù theå thöïc hieän nhanh tieán ñoä veà ñaàu tö môùi vaø hieän ñaïi hoùa cho ngaønh . 4. Taän duïng hình thöùc thueâ taøi chính cho ñaàu tö môùi trong caùc coâng ty coå phaàn hoaëc lieân doanh nhaèm ñaàu tö daøi haïn . 5. Tranh thuû ñöôïc caùc nguoàn voán quoác teá vôùi laõi suaát thaáp daønh cho phaùt trieån ngaønh nhöïa quoác gia ( nhö nguoàn voán theo keá hoaïch Miyazawa giaønh cho phuïc hoài ngaønh nhöïa ôû khu vöïc ASEAN cuûa Nhaät vôùi laõi suaát 0,75% / naêm , thôøi gian hoaøn traû laø 40 naêm ) . 6. Treân cô sôû töï nguyeän , hình thaønh caùc coâng ty coù quy moâ lôùn , caùc taäp ñoaøn trong ngaønh nhö taäp ñoaøn bao bì deät , taäp ñoaøn oáng , taäp ñoaøn phaân phoái nguyeân lieäu nhöïa ... , taïo ra lôïi theá caïnh tranh quy moâ nhaèm thu huùt ñöôïc caùc nguoàn voán ñaàu tö trong phaùt trieån ngaønh . Baûng soá 2.6 : Moät soá döï aùn quoác gia ñaàu tö môùi trong giai ñoaïn 2005 – 2010 Döï aùn quoác gia Toång voán ñaàu tö ( USD) Naêng löïc saûn xuaát 1. Coâng ty SXKD maøng nhöïa phöùc hôïp Vieät Nam 14 .000.000 8000 taán Film/naêm 2. Cuïm coâng nghieäp nhöïa Ñöùc Hoøa haï 200.000.000 Xaây döïng môùi 100 Nhaø maùy saûn xuaát nhöïa – cao su - 38 - 3. Coâng ty lieân doanh PP/PE Vieät Nam 250.000.000 350.000 taán nhöïa PP , PE / naêm 4. Döï aùn Nhaø maùy saûn xuaát nhöïa PS 90.000.000 200.000 taán nhöïa PS / naêm 5. Döï aùn saûn xuaát caáu kieän nhaø laép gheùp baèng nhöïa 4 .000.000.000 2 trieäu caên nhaø trong 10 naêm Nguoàn : Hieäp hoäi nhöïa TPHCM 2.2.3. Giaûi phaùp veà nguyeân lieäu Ñeå naâng cao söùc caïnh tranh vaø baûo ñaûm cho taêng tröôûng oån ñònh vaø beàn vöõng cho ngaønh , vôùi lôïi theá veà tieàm naêng nguyeân lieäu daàu thoâ , tröõ löôïng treân 20 trieäu taán / naêm, ngaønh nhöïa Vieät Nam phaûi ñaàu tö vaøo ngaønh saûn xuaát nguyeân lieäu nhöïa . Maët khaùc nhu caàu caùc loaïi nguyeân lieäu nhöïa ôû thò tröôøng Vieät Nam raát lôùn ( Xem baûng soá 2.7 ). Theo nghieân cöùu cuûa chuùng toâi , ñeå thöïc hieän giaûi phaùp naøy thaønh coâng caàn coù ba yeáu toá cô baûn : 1. Phaûi loâi keùo ñöôïc söï ñaàu tö cuûa caùc taäp ñoaøn daàu khí ña quoác gia vaø xuyeân quoác gia ngaønh nhöïa lôùn treân theá giôùi nhö : Exxon Mobil , Shell, BP – Amoco , Formosa , Dow-UCC , Petronas..., 2. Nhaø nöôùc phaûi taïo ra moâi tröôøng ñaàu tö vaø kinh doanh taïi Vieät Nam coù theå baûo ñaûm ñöôïc söï caïnh tranh laønh maïnh , bình ñaúng cho caùc doanh nghieäp trong tieán trình hoäi nhaäp khu vöïc vaø theá giôùi . - 39 - 3. Nhaø nöôùc phaûi hoã trôï ngaønh nhöïa töø vôùi tyû leä 30 % ñeán 50% treân toång voán caàn ñaàu tö cuûa ngaønh nguyeân lieäu nhöïa trong giai ñoaïn ñeán 2010 vaø 2015 . Caên cöù treân nhu caàu nguyeân lieäu cuûa ngaønh nhöïa , saûn löôïng nguyeân lieäu nhöïa saûn xuaát nhaèm ñaùp öùng thò tröôøng trong nöôùc ñeán naêm 2010 laø 3,85 trieäu taán / naêm vaø naêm 2015 laø 7 trieäu taán / naêm . Hieän taïi , caùc nöôùc trong khu vöïc ñaõ thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo lónh vöïc saûn xuaát nguyeân lieäu nhöïa nhö Trung Quoác , Thaùi Lan , Malaysia , Haøn Quoác , Philipin , treân cô sôû taïo ra lôïi theá caïnh tranh cho ñaàu tö quy moâ lôùn , coâng ngheä hieän ñaïi . Theo thoáng keâ cuûa Lieân ñoaøn nhöïa caùc nöôùc ASEAN , saûn xuaát nguyeân lieäu nhöïa ï cho nhu caàu cuûa khu vöïc chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông hieän nay , cung chæ ñaùp öùng ñöôïc ñaùp öùng ñöôïc 80% cho caàu . Cho neân ñeå thu huùt ñöôïc ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong phaùt trieån ngaønh naøy taïi Vieät Nam caàn phaûi coù giaûi phaùp ñoàng boä cuûa caùc boä ngaønh trong quaûn lyù giaù theo cô cheá thò tröôøng theo maët baèng khu vöïc . Baûng soá 2.7 : Döï kieán nhu caàu caùc loaïi nguyeân lieäu nhöïa ôû thò tröôøng Vieät Nam Naêm 2010 Naêm 2015 Nguyeân lieäu Tyû leä( %) Nhu caàu ( Taán ) Tyû leä ( % ) Nhu caàu ( Taán ) PVC 20 800.000 20 1.400.000 PE 30 1.200.000 30 2.100.000 PP 30 1.200.000 30 2.100.000 - 40 - PS 7 280.000 12 840.000 Caùc loaïi khaùc 13 520.000 8 560.000 Toång coäng 100 4.000.000 100 7.000.000 2.2.4. Giaûi phaùp veà kyõ thuaät – coâng ngheä Coâng ngheä thieát bò trong ngaønh nhöïa ñöôïc caäp nhaät tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät theá giôùi raát nhanh , theo höôùng naâng cao chaát löôïng saûn phaåm , ña daïng hoùa maåu maõ , taêng myõ quan , taêng naêng suaát lao ñoäng , kieåm soaùt qui trình töï ñoäng , giaûm tieâu hao ñieän naêng , giaûm ñònh möùc tieâu hao nguyeân lieäu trong saûn xuaát , giaûm tyû leä pheá phaåm trong saûn xuaát . Tuy nhieân , neáu thay ñoåi coâng ngheä theo höôùng nhaäp khaåu thieát bò theá heä môùi thay theá thieát bò theá heä cuõ thì chi phí ñaàu tö seõ taêng leân daãn ñeán khoâng hieäu quaû trong saûn xuaát – kinh doanh. Trong ñieàu kieän Vieät Nam hieän taïi , ñeå thöïc hieän caùc giaûi phaùp kyõ thuaät- coâng ngheä ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa ngaønh nhöïa trong giai ñoaïn 2005-2015 , chuùng toâi ñeà xuaát moät soá bieän phaùp nhö sau : 1. Caùc doanh nghieäp neân lieân keát , hôïp taùc ñeå ñaàu tö thöïc hieän caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu vaø phaùt trieån ( R & D ) ; theo chieàu ngang hoaëc theo chieàu doïc , nhaèm taêng chaát löôïng nghieân cöùu , öùng duïng vaø giaûm chi phí R & D. 2. Neân thaønh laäp caùc dòch vuï kyõ thuaät R & D theo hình thöùc lieân doanh trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam , nhaèm giuùp caùc doanh nghieäp nhoû trong ñoåi môùi , naâng caáp coâng ngheä . - 41 - 3. Xaây döïng 2 nhaø maùy cheá taïo thieát bò cho ngaønh nhöïa quy moâ lôùn coù khaû naêng cheá taïo caùc thieát bò trong nöôùc ,öùng duïng coâng ngheä môùi ñeå thöïc hieän kieåm soaùt chaát löôïng quaù trình vaø taêng naêng suaát lao ñoäng nhaèm thöïc hieän chöông trình naâng caáp , hieän ñaïi hoùa ngaønh nhöïa. 4. Ngaønh nhöïa Vieät Nam caàn ñaàu tö naâng caáp caùc trung taâm thieát keá quoác gia veà maùy ngaønh nhöïa vaø saûn phaåm ngaønh nhöïa ñeå thöïc hieän cho chöông trình naâng cao chaát löôïng saûn phaåm cuûa ngaønh nhöïa. 5. Xaây döïng hai nhaø maùy cheá taïo khuoân maãu hieän ñaïi vôùi quy moâ lôùn , nhaèm thöïc hieän chöông trình ña daïng hoùa maãu maõ cho ngaønh vôùi chi phí thaáp vaø ñaùp öùng kòp thôøi . 6. Thaønh laäp Trung taâm hôïp taùc khoa hoïc – kyõ thuaät – coâng ngheä ngaønh nhöïa Quoác teá taïi Vieät Nam ñeå thöïc hieän hôïp taùc quoác teá veà nghieân cöùu khoa hoïc , coâng ngheä , kyõ thuaät, ñaùnh giaù vaø öùng duïng coâng ngheä hieän ñaïi trong phaùt trieån ngaønh . 7. Taêng cöôøng ñaàu tö caùc thieát bò hieän ñaïi cho ngaønh nhöïa Vieät Nam , thöïc hieän chöông trình hieän ñaïi hoùa ngaønh nhöïa Vieät Nam ( Xem baûng soá 2.8 ) Baûng soá 2.8 : Döï kieán tyû leä thieát bò hieän ñaïi cho ngaønh nhöïa ôû Vieät Nam trong 2 giai ñoaïn (2005 – 2010) vaø ( 2010 – 2015) Phaân ngaønh Giai ñoaïn 2005-2010 Giai ñoaïn 2010 – 2015 1. Nguyeân lieäu nhöïa 80% 90% 2. Giaøy deùp xuaát khaåu 70% 90% - 42 - 3.Cao su nhöïa 70% 90% 4. Nhöïa gia duïng 60% 90% 5. Nhöïa coâng nghieäp kyõ thuaät cao 80% 90% 6. Vaät lieäu xaây döïng 70% 90% 7. Bao bì nhöïa 60% 90% 8. Khuoân maãu nhöïa 80% 90% 2.2.5. Giaûi phaùp veà nguoàn nhaân löïc Ñeå ngaønh nhöïa phaùt trieån theo höôùng thöông maïi toaøn caàu , caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi , löïc löôïng lao ñoäng cuûa ngaønh phaûi laøm chuû ñöôïc coâng ngheä vaø tri thöùc . Muoán vaäy, phaûi coù caùc giaûi phaùp veà ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc .Theo chuùng toâi , ngaønh nhöïa Vieät Nam caàn thöïc hieän caùc bieän phaùp cuï theå nhö sau : 1. Caên cöù treân quy moâ löïc löôïng lao ñoäng cuûa ngaønh , thaønh laäp Hieäp hoäi quaûn lyù vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ngaønh nhöïa , Hieäp hoäi naøy seõ xaây döïng caùc chöông trình quy hoaïch nguoàn nhaân löïc theo caùc lónh vöïc : ñaøo taïo kyõ naêng , phaùt trieån , ñaøo taïo laïi , boå tuùc kieán thöùc theo quy hoaïch phaùt trieån ngaønh , bao goàm 3 noäi dung cô baûn : - Caùc chöông trình ñaøo taïo veà quaûn lyù . - Caùc chöông trình ñaøo taïo veà kyõ thuaät – coâng ngheä . - Caùc chöông trình ñaøo taïo coâng nhaân laønh ngheà . - 43 - Ba chöông trình treân ñöôïc phoå bieán thöïc hieän ngaén haïn cho caùc doanh nghieäp ngaønh nhöïa haèng naêm , vaø chi phí ñaøo taïo chuyeân moân do caùc doanh nghieäp nhöïa trong hieäp hoäi ñoùng goùp , phuï traùch ñaøo taïo laø caùc tröôøng ñaïi hoïc , cao ñaúng , coâng nhaân kyõ thuaät , caùc trung taâm chuyeân ngaønh vaø phaûi baûo ñaûm chaát löôïng ñaøo taïo. 2. Caùc doanh nghieäp neân tích cöïc phaùt trieån chöông trình ña daïng hoùa nguoàn goác nguoàn nhaân löïc . Treân thöïc teá , nhieàu nöôùc ñaõ raát thaønh coâng trong vieäc trieån khai chöông trình naøy ñeå phaùt trieån nhanh veà chuyeân moân vaø kinh nghieäm cho löïc löôïng lao ñoäng , phaùt trieån vaø môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu , ñaït hieäu quaû trong saûn xuaát - kinh doanh . 3. Môû roäng heä thoáng caùc tröôøng ñaïi hoïc trong nöôùc trong vieäc ñaøo taïo cho caùc chuû doanh nghieäp , caùc laõnh ñaïo doanh nghieäp trong ngaønh . 4. Thöïc hieän ñaøo taïo cho caùc doanh nghieäp qua caùc chöông trình hôïp taùc quoác teá veà ñaøo taïo vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc lôùn treân theá giôùi nhö : MIT , Harvard , Standford , NTU , AIT ... 5. Caùc doanh nghieäp phaûi thöïc hieän ñöôïc chöông trình tuyeån duïng , ñaøo taïo hieäu quaû, tieâu chuaån hoùa vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc taïi ñôn vò cuûa mình . Phaûi xaây döïng ñöôïc heä thoáng quaûn lyù , ñaùnh giaù ñöôïc keát quaû lao ñoäng moãi ngöôøi vaø heä thoáng traû löông ,khen thöôûng coâng baèng theo hieäu suaát lao ñoäng . 6. Xaây döïng keá hoaïch taïo nguoàn vaø tuyeån duïng lao ñoäng cho ngaønh ñeán naêm 2010 vaø 2015 : - 44 - Döïa treân naêng suaát lao ñoäng theo coâng ngheä hieän ñaïi cuûa caùc phaân ngaønh ( theo yù kieán chuyeân gia ) , saûn löôïng vaø cô caáu ngaønh haøng ; ñeán naêm 2010 , löïc löôïng lao ñoäng toái thieåu cuûa ngaønh phaûi laø 200.000 ngöôøi vaø ñeán 2015 seõ laø 300.000 ngöôøi . Döï kieán tyû leä lao ñoäng ñoåi ngaønh laø 50% , thì keá hoaïch tuyeån duïng môùi giai ñoaïn 2005-2010 laø 150.000 ngöôøi vaø giai ñoaïn 2010 –2015 laø 200.000 ngöôøi . Nguoàn cung lao ñoäng trong ngaønh , neân xaây döïng töø nhieàu nguoàn : caùc ñòa phöông trong caû nöôùc , caùc nöôùc treân theá giôùi .Thöïc hieän ôû caùc loaïi hình lao ñoäng trong doanh nghieäp nhö : laõnh ñaïo , nghieäp vuï , kyõ thuaät , coâng nhaân saûn xuaát vôùi tyû leä thích hôïp nhaèm naâng cao kyõ naêng , tay ngheà vaø kinh nghieäm trong saûn xuaát , kinh doanh. Tieâu chuaån tuyeån duïng : Ñöôïc döïa treân phaåm chaát ñaïo ñöùc , quaù trình ñaøo taïo vaø tích luõy kinh nghieäm . Tuyeån duïng lao ñoäng ñeán 2015 neân thöïc hieän nhö sau : ( Xem baûng soá 2.9 ). Baûng soá 2.9 : Cô caáu vaø hình thöùc tuyeån duïng lao ñoäng cho nhu caàu nguoàn nhaân löïc ñeán 2015 Lao ñoäng Cô caáu ( %) Hình thöùc tuyeån duïng 1. Laõnh ñaïo 4 - Boå nhieäm - Baûo ñaûm cuûa caù nhaân ñaùng tin caäy 2. Caùn boä nghieäp vuï 12 -Giôùi thieäu cuûa caù nhaân ñaùng tin caäy - 45 - -Thoâng baùo tuyeån duïng -Trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm -Tröôøng ñaøo taïo 3. Caùn boä kyõ thuaät 10 - Giôùi thieäu cuûa caù nhaân ñaùng tin caäy - Thoâng baùo tuyeån duïng - Tröôøng ñaøo taïo -Trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm 4. Coâng nhaân saûn xuaát ( giaùn tieáp vaø tröïc tieáp ) 74 - Giôùi thieäu cuûa caù nhaân ñaùng tin caäy - Thoâng baùo tuyeån duïng - Trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm - Tröôøng ñaøo taïo 2.2.6.Giaûi phaùp veà môû roäng thò tröôøng cho ngaønh Theo chuùng toâi , ñeå môû roäng thò tröôøng caùc doanh nghieäp ngaønh nhöïa Vieät Nam caàn noã löïc thöïc hieän caùc chöông trình cuï theå nhö sau : * Chöông trình naâng cao tính caïnh tranh cuûa saûn phaåm : Thoâng qua caûi tieán heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng saûn phaåm , caûi tieán maãu maõ cuûa saûn phaåm , xaây döïng giaù caû caïnh tranh cuûa saûn phaåm vaø naâng cao chaát löôïng bao bì cuûa saûn phaåm . Chöông trình naøy yeâu caàu caùc doanh nghieäp phaûi quaûn lyù thaät toát veà chi phí saûn xuaát – kinh - 46 - doanh , naêng suaát lao ñoäng , tyû leä hao huït trong saûn xuaát , quy moâ ñaàu tö vaø taøi chính doanh nghieäp . * Chöông trình lieân keát caùc doanh nghieäp trong cuõng coá vaø phaùt trieån thò tröôøng : Chöông trình naøy ñöôïc thöïc hieän theo caùc lieân keát chuoãi doïc vaø ngang nhaèm taïo ra heä thoáng cung öùng vaø saûn xuaát toái öu , naâng cao söùc caïnh tranh doanh nghieäp , ñaûm baûo söû duïng hieäu quaû caùc nguoàn löïc ñaàu vaøo nhö : Taïo voán , mua nguyeân lieäu reû , hoïc taäp kinh nghieäm trong quaûn lyù , saûn xuaát , kinh doanh , giaûm chi phí trong caùc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp , xöû lyù thoâng tin chính xaùc , neù traùnh ruûi ro ; vaø baûo ñaûm ñöôïc giaù baùn caïnh tranh , môû roäng thò phaàn . * Trieån khai chöông trình xaây döïng vaø quaûng baù thöông hieäu cho doanh nghieäp vaø cho saûn phaåm cuûa ngaønh nhöïa Vieät Nam treân thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá . * Thöïc hieän chöông trình thieát laäp heä thoáng phaân phoái – tieâu thuï saûn phaåm toaøn quoác : Chöông trình naøy ñoøi hoûi coù söï lieân keát giöõa caùc nhaø saûn xuaát , nhaø baùn buoân vaø baùn leû . Chöông trình naøy ñöôïc thöïc hieän moät phaàn thoâng qua toå chöùc heä thoáng sieâu thò , trung taâm thöông maïi , caùc cuûa haøng ñaïi lyù , caùc cöûa haøng baùn leû , moät phaàn thoâng qua caùc doanh nghieäp dòch vuï . * Caûi tieán heä thoáng phaân phoái – tieâu thuï saûn phaåm xuaát khaåu ôû caùc thò tröôøng muïc tieâu nöôùc ngoaøi : Heä thoáng naøy ñöôïc caùc doanh nghieäp trong nöôùc vaø nöôùc ngoøai lieân keát thöïc hieän vôùi muïc tieâu laø phaân phoái theo nhu caàu cuûa thò tröôøng muïc tieâu, phaân phoái linh hoaït , tính caïnh tranh cao , cung - 47 - caáp haøng hoùa ña daïng , phong phuù , ña daïng vaø cuï theå cho ngöôøi tieâu duøng . Tuy nhieân, trong thöïc teá , heä thoáng naøy chæ thöïc söï phaùt huy taùc duïng khi nöôùc xuaát khaåu laø thaønh vieân cuûa WTO . * Xaây döïng vaø trieån khai chöông trình taïo moái quan heä coâng chuùng : Ñaëc bieät laø vôùi caùc taäp ñoaøn nhöïa quoác teá ñeå phaùt trieån töøng böôùc môû roäng thò tröôøng trong nöôùc cuõng nhö thò tröôøng xuaát khaåu. * Xaây döïng heä thoáng dòch vuï hoã trôï xuaát khaåu cho ngaønh nhöïa : Heä thoáng naøy ñöôïc caùc coâng ty dòch vuï nöôùc ngoaøi vaø trong nöôùc hôïp taùc thöïc hieän bao goàm caùc hoaït ñoäng veà dòch vuï nhö : nghieân cöùu vaø phaân tích thò tröôøng , phaân tích taøi chính , phaân tích ruûi ro , dòch vuï taøi chính , dòch vuï phaùp lyù , mua baùn taøi saûn , xuùc tieán baùn haøng ôû caùc thò tröôøng xuaát khaåu muïc tieâu , dòch vuï giao nhaän nhaèm tö vaán , taïo söï hôïp taùc cuûa caùc doanh nghieäp trong caùc lieân keát saûn xuaát – kinh doanh ; phaùt trieån thò tröôøng xuaát khaåu ngaønh nhöïa . * Caùc doanh nghieäp trong ngaønh neân nghieân cöùu keát hôïp lôïi theá caïnh tranh trong nöôùc vaø lôïi theá caïnh tranh nöôùc ngoaøi trong chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm ñeå phaùt trieån ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi . * Taän duïng chöông trình xuùc tieán thöông maïi cuûa nhaø nöôùc trong caùc chuyeán ñi khaûo saùt thò tröôøng , môû showroom , website, tham quan trieån laõm hoäi chôï ñeå phaùt trieån thò tröôøng xuaát khaåu . Tuy nhieân , ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc chöông trình treân , doanh nghieäp caàn phaûi taêng chi phí saûn xuaát – kinh doanh. Trong ñieàu kieän giaù caû caïnh tranh vôùi xu höôùng thaáp nhö hieän nay , vieäc thöïc hieän caùc chöông trình treân coù theå seõ gaây ra loã trong keá hoaïch naêm - 48 - cuûa doanh nghieäp . Do vaäy , doanh nghieäp phaûi taän duïng caùc giaûi phaùp veà voán , nguoàn nhaân löïc , coâng ngheä thieát bò , heä thoáng thoâng tin , xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån doanh nghieäp trong daøi haïn ñeå thöïc hieän . Cuøng vôùi vieäc thöïc hieän caùc chöông trình treân ôû dieän roäng , trong moãi phaân ngaønh neân coù caùc hieäp hoäi chuyeân moân phaùt trieån thò tröôøng vôùi muïc tieâu laø cuøng nhau lieân keát phaùt trieån trong caïnh tranh . Caùc hieäp hoäi chuyeân moân naøy seõ thöïc hieän caùc keá hoaïch phaân tích thò tröôøng , thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng treân cô sôû baûo veä lôïi ích cho caùc doanh nghieäp trong hoäi ñoaøn trong caïnh tranh laønh maïnh . 2.2.7. Giaûi phaùp veà heä thoáng thoâng tin cho ngaønh Theo chuùng toâi , heä thoáng thoâng tin ngaønh caàn ñöôïc thieát laäp vaø hoaøn thieän theo höôùng nhö sau : 1. Trieån khai öùng duïng heä thoáng WorldSOL. Com duøng cho thò tröôøng an toaøn , trung laäp cuûa ngaønh nhöïa , hoùa chaát .Heä thoáng thoâng tin naøy giuùp cho caùc doanh nghieäp ngaønh nhöïa trong khu vöïc ASEAN vaø Trung Quoác tieát kieäm vaø ñaït hieäu quaû roõ reät töø naêm 2000 trôû ñi . 2. Thöïc hieän heä thoáng Tradenex. ComsdnBhd, nhaèm xaây döïng moâi tröôøng kinh doanh cho ngaønh nhöïa hieäu quaû vaø toaøn dieän . 3. Laäp heä thoáng thoâng tin ngaønh hoøa maïng vôùi heä thoáng thoâng tin ngaønh toaøn caàu do caùc hieäp hoäi nhöïa trong nöôùc vaø khu vöïc thöïc hieän ñeå tö vaán vaø cung caáp thoâng tin cho doanh nghieäp trong vieäc caûi thieän hieäu quaû saûn xuaát-kinh doanh , ñaàu tö môùi - 49 - môû roäng saûn xuaát kinh doanh , thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng xuaát khaåu . 4. Caùc doanh nghieäp caàn xaây döïng heä thoáng thoâng tin treân cô sôû öùng duïng caùc thieát bò thoâng tin hieän ñaïi nhaèm naâng cao naêng suaát , quaûn trò vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc , kieåm soaùt haøng toàn kho , minh baïch taøi chính , naâng cao dòch vuï khaùch haøng , tieát kieäm chi phí , thôøi gian vaø naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh . Heä thoáng thoâng tin ngaønh laø coâng cuï raát höõu hieäu ñeå kieåm soaùt ñöôïc caùc yeáu toá beân ngoøai nhaèm naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp , giuùp doanh nghieäp ñaùnh giaù ñöôïc caùc aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng , döï ñoaùn tröôùc caùc cô hoäi vaø ñe doïa ñeå coù chieán löôïc khaéc phuïc nhaèm phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh trong daøi haïn . 2.2.8. Moät soá kieán nghò ñoái vôùi chính phuû vaø caùc ngaønh höõu quan : Ñeå caùc giaûi phaùp trình baøy treân ñöôïc thöïc hieän ñoàng boä vaø coù tính khaû thi cao , chuùng toâi ñeà nghò ñoái vôùi chính phuû vaø caùc ngaønh höõu quan nhö sau : 1. Nhaø nöôùc sôùm ban haønh luaät caïnh tranh , luaät choáng baùn phaù giaù vaø xaây döïng moâ hình quaûn lyù Nhaø nöôùc veà caïnh tranh, choáng baùn phaù giaù , choáng trôï caáp trong thöông maïi quoác teá . 2. Coù chính saùch taêng thôøi gian khaáu hao cô baûn leân trong chính saùch thueá , nhaèm khuyeán khích ñaàu tö daøi haïn phaùt trieån ngaønh , vaø cuõng ñeå giaûm giaù thaønh saûn phaåm , taêng khaû naêng caïnh tranh cho ngaønh . Hieän taïi thôøi gian khaáu hao cô baûn cho thieát bò - 50 - ngaønh nhöïa taïi Vieät Nam laø 7 naêm , kieán nghò ñöôïc taêng leân laø 12 naêm . 3. Nhaø nöôùc cho thaønh laäp caùc coâng ty lôùn then choát cho ngaønh veà caùc maët haøng coù giaù trò gia taêng cao nhö nguyeân lieäu nhöïa , nhöïa kyõ thuaät cao , saûn xuaát maùy nhöïa , vaø hình thaønh caùc taäp ñoaøn , caùc coâng ty ña quoác gia taïi Vieät Nam , chính caùc coâng ty naøy seõ giöõ vai troø chuû ñoäng trong phaùt trieån ngaønh . 4. Hoã trôï xuùc tieán thöông maïi , cung caáp thoâng tin veà thöông maïi , laøm dòch vuï xuaát khaåu , dòch vuï tö vaán vaø taøi chính chuyeân ngaønh cho caùc hoaït ñoäng xuaát khaåu cuûa ngaønh nhaèm baûo veä cho doanh nghieäp thieáu kinh nghieäm trong ngoaïi thöông . 5. Nhaø nöôùc cho thaønh laäp Trung taâm thöông maïi ôû caùc thò tröôøng troïng ñieåm ñöôïc Boä Thöông maïi xaùc ñònh nhö : Myõ , Nhaät , Lieân Bang Ñöùc , Phaùp , Taây Ban Nha , Anh , caùc nöôùc khoái ASEAN , Myõlatinh ,... nhaèm ñaåy maïnh coâng taùc tieáp thò ôû thò tröôøng xuaát khaåu cho caùc ngaønh coâng nghieäp cheá bieán cuûa Vieät Nam . 6. Nhaø nöôùc cho thaønh laäp quyõ ñaàu tö phaùt trieån ngaønh nhöïa ,hoã trôï cho vay töø 20% ñeán 40% voán ñeå caùc doanh nghieäp thöïc hieän naâng caáp , ñaàu tö coâng ngheä môùi taïo ra caùc saûn phaåm coù haøm löôïng tri thöùc cao , thöïc hieän chieán löôïc xaây döïng thöông hieäu . Laõi suaát cho vay laø 3 – 5 % / naêm . 7. Nhaø nöôùc cho thaønh laäp ngaân haøng coå phaàn chuyeân ngaønh nhöïa , vôùi söï tham gia coå phaàn nhaø nöôùc laø 40% ñeå thu huùt caùc nguoàn taøi chính nöôùc ngoaøi nhaèm giaûi quyeát nguoàn voán ñaàu tö - 51 - cho ngaønh nhöïa trong giai ñoaïn tôùi , giai ñoaïn hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi . 8. Nhaø nöôùc cho thöïc hieän nhanh caùc döï aùn caûi taïo , naâng caáp cô sôû haï taàng . Khuyeán khích , taïo ñieàu kieän cho caùc coâng ty vaän taûi quoác teá ñaàu tö taïi Vieät Nam , nhaèm giuùp doanh nghieäp giaûm ñöôïc chi phí vaän chuyeån theo maët baèng giaù chung cuûa khu vöïc . 9. Nhaø nöôùc cho thöïc hieän nhanh chöông trình ñaøo taïo , tuyeån duïng caùn boä quaûn lyù nhaø nöôùc aùp duïng ñöôïc coâng ngheä thoâng tin quaûn lyù caùc hoaït ñoäng cuûa ngaønh , doanh nghieäp vaø ñaùp öùng ñöôïc toác ñoä xöû lyù coâng vieäc ñoái vôùi doanh nghieäp . 10. Nhaø nöôùc coù chính saùch baûo veä moâi tröôøng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ngaønh nhöïa trong saûn xuaát vaø xöû lyù raùc nhöïa , cuï theå laø laø caùc phöông aùn xuû lyù cuûa caùc ngaønh nhö taøi nguyeân – moâi tröôøng , coâng trình- ñoâ thò . Hieän nay treân theá giôùi vaø khu vöïc caùc doanh nghieäp ngaønh nhöïa ñeàu phaûi chòu moät khoaûn chi phí nhoû ñeå duøng vaøo vieäc xöû lyù baûo veä moâi tröôøng . 11. Nhaø nöôùc hoã trôï voán coå phaàn laø 30% cho caùc doanh nghieäp ñaàu tö thieát bò hieän ñaïi cho coâng ngheä taùi cheá nhöïa , nhaèm baûo veä moâi tröôøng vaø giaûm giaù thaønh saûn xuaát cho doanh nghieäp ngaønh nhöïa . - 52 - KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2 Ngaønh nhöïa Vieät Nam trong giai ñoaïn saép tôùi (2005 – 2015 ) ñang coù nhieàu cô hoäi vaø ñieåm maïnh ñeå phaùt trieån , nhöng cuõng khoâng ít moái ñe doïa vaø ñieåm yeáu caàn phaûi vöôït qua . Chieán löôïc löïa choïn cuûa ngaønh laø phaùt trieån caùc doanh nghieäp treân cô sôû naâng cao khaû naêng caïnh tranh doanh nghieäp , naâng cao tính caïnh tranh saûn phaåm cuûa doanh nghieäp , phaùt trieån môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu nhaèm ñaït caùc muïc tieâu veà saûn löôïng , doanh thu , toác ñoä taêng tröôûng ñaõ ñeà ra . Ñeå thöïc hieän thaønh coâng chieán löôïc treân , ngaønh caàn thöïc hieän ñoàng boä caùc giaûi phaùp lôùn ñöôïc neâu ra trong chöông 2 laø : voán ñaàu tö vaø nguoàn voán ñaàu tö daøi haïn cho phaùt trieån doanh nghieäp ; ñaàu tö saûn xuaát nguyeân lieäu trong nöôùc ; hieän ñaïi hoùa trình ñoä coâng ngheä thieát bò cuûa ngaønh ; naâng cao trình ñoä , kyõ naêng nguoàn nhaân löïc trong quaûn lyù , kyõ thuaät , tieáp thò ; xaây döïng heä thoáng thoâng tin ngaønh vaø doanh nghieäp ; cuõng coá vaø môû roäng thò tröôøng höôùng veà xuaát khaåu . Song song ñoù , laø caùc giaûi phaùp hoã trôï cuaû chính phuû vaø caùc cô quan boä , ngaønh chöùc naêng veà caùc cô cheá , chính saùch nhaèm giuùp naâng cao söùc caïnh tranh doanh nghieäp treân thò tröôøng trong nöôùc vaø theá giôùi ; nhaèm phaùt trieån ngaønh trong thôøi gian tôùi. - 53 - KEÁT LUAÄN Phaùt trieån ngaønh nhöïa Vieät Nam trong giai ñoaïn 2005 – 2015 , laø vaán ñeà lôùn cuûa ngaønh nhöïa Vieät Nam . Trong thôøi gian qua ( töø 1990 ñeán 2003) , toác ñoä taêng tröôûng bình quaân haøng naêm cuûa ngaønh nhöïa Vieät Nam ñaït töø 20% ñeán 35% moãi naêm vaø doanh thu toaøn ngaønh ñaït treân 2 tyû USD vaøo naêm 2004 . Treân cô sôû toång hôïp caùc nghieân cöùu veà maët lyù luaän vaø thöïc tieån , Luaän vaên ñaõ ñeà ra caùc giaûi phaùp nhaèm phaùt trieån ngaønh nhöïa Vieät Nam ñeán naêm 2015 . Ñoàng thôøi , luaän vaên ñaõ ñeà xuaát nhöõng kieán nghò vôùi chính phuû , caùc ngaønh höõu quan nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå thöïc hieän nhöõng giaûi phaùp kieán nghò . Maëc duø raát noã löïc thöïc hieän coâng trình nghieân cöùu naøy , nhöng luaän vaên khoâng theå traùnh khoûi nhöõng sai soùt vaø haïn cheá . Raát mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp chaân thaønh cuûa quyù thaày , coâ , caùc chuyeân gia vaø caùc baïn ñoïc quan taâm . - 54 - TAØI LIEÄU THAM KHAÛO I. Tieáng Vieät 1. Boä Coâng nghieäp - Taïp chí coâng nghieäp – hoùa chaát ( 2003 , 2004) 2. Boä coâng nghieäp - Quyeàn sôû höõu trí tueä – Thöông hieäu Vieät Nam ( 2004) 3. Boä Thöông maïi - Taïp chí thöông maïi ( 2003 , 2004 ) 4. Boä Thöông maïi - Thöông maïi ñaàu tö Vieät Nam thieân nieân kyû môùi , 2002 – 2003 ( 2003) 5. Caùc Baùo caùo keá hoaïch saûn xuaát – kinh doanh töø naêm 2000 ñeán 2004 cuûa Hieäp hoäi nhöïa vaø moät soá doanh nghieäp ngaønh nhöïa Vieät Nam . 6. PGS.TS Nguyeãn thò Lieân Dieäp – Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh (1998). 7. David J. Luck-Ronald S. Rubin – Khaùi luaän veà quaûn trò chieán löôïc - 55 - 8. Garry D.Smith , Danny R.Arnold,Bobby G.Bizzell – Chieán löôïc vaø saùch löôïc kinh doanh ( 2000 ) 9. PGS.TS Leâ thanh Haø - Baøi giaûng öùng duïng lyù thuyeát heä thoáng trong quaûn trò 10. Hieäp hoäi nhöïa Vieät Nam - Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh nhöïa Vieät Nam ñeán naêm 2010 (2000) 11. Hieäp hoäi nhöïa Vieät Nam , Nieân giaùm nhöïa – cao su Vieät Nam – ASEAN (1999-2000 , 2000 – 2001 , 2001 – 2002 , 2002 – 2003 , 2004 – 2005). 12. Hieäp hoäi nhöïa Vieät Nam , Chaát deûo Vieät Nam ( 2003 , 2004) 13. Hieäp hoäi nhöïa TP Hoà Chí Minh , Quaù trình phaùt trieån - Baøi hoïc kinh nghieäm 1998 – 2002 ( 2004) 14. Hieäp hoäi xaây döïng vaø vaät lieäu xaây döïng TP Hoà Chí Minh – Ngaønh xaây döïng TP Hoà chí Minh vaø caùc tænh laân caän trieån voïng theá kyû 21 , 2002 –2003 ( 2004) 15. TS Nguyeãn maïnh Huøng ( Chuû bieân ) – Kinh teá xaõ hoäi Vieät Nam 2002 , Keá hoaïch 2003 – Taêng tröôûng vaø hoäi nhaäp ( 2003) 16. TS Nguyeãn höõu Lam ( Chuû bieân) - Quaûn trò chieán löôïc phaùt trieån vò theá caïnh tranh ( 1998) 17. Quyõ hoã trôï phaùt trieån – Taïp chí hoã trôï phaùt trieån ( 2004 ) 18. Sôû Coâng nghieäp Thaønh Phoá Hoà Chí Minh -Chöông trình muïc tieâu phaùt trieån ngaønh nhöïa- cao su Thaønh Phoá Hoà Chí Minh , Giai ñoaïn 2001 – 2005 . ( 2004) 19. Sôû Thöông maïi TPHCM -Thôøi baùo Kinh teá Saøi goøn ( 2003, 2004 ) 20. Toång cuïc thoáng keâ – Nieân giaùm thoáng keâ 2003 - 56 - 21. Toång cuïc tieâu chuaån ño löôøng chaát löôïng - Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån quoác teá ISO 9001:2000 ( 2002) 22. Vieän nghieân cöùu chieán löôïc – chính saùch coâng nghieäp - Nhòp caàu doanh nghieäp Vieät Nam – Lieân hieäp Chaâu Aâu ( 2003) II. Tieáng Anh 1. AP Technology Publication Pte Ltd - ASIA Equipment news, ( 2003, 2004 ) 2. Modern plastics International (2003 , 2004 ) 3. Macplas International ( 2003 , 2004) 4. Michael.L . Berins - Plastics and Engineering Handbook ( 1998) 5. Plastics and Rubber ASIA ( 2003 , 2004 ) - 57 - PHUÏ LUÏC SOÁ 1 KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT THÖÏC TEÁ VEÀ KHAÛ NAÊNG CUÛA CAÙC DOANH NGHIEÄP TRONG NGAØNH NHÖÏA VIEÄT NAM HIEÄN NAY 1. Ñoái töôïng khaûo saùt Ñoái töôïng khaûo saùt laø caùc doanh nghieäp tieâu bieåu cuûa ngaønh nhöïa Vieät Nam : 1.1. Loaïi hình doanh nghieäp : Hình thöùc doanh nghieäp Soá doanh nghieäp Tyû troïng % 1. Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 25 31 2.Coâng ty TNHH 30 37,5 3. Coâng ty coå phaàn 3 3,75 4. Coâng ty lieân doanh 11 13,75 5. Doanh nghieäp tö nhaân 8 10 6. Doanh nghieäp FDI 3 3,75 Toång soá 80 100 - 58 - 1.2. Quy moâ voán ñaàu tö cuûa caùc doanh nghieäp ñöôïc khaûo saùt : Quy moâ voán ñaàu tö ( VNÑ) Soá doanh nghieäp Tyû troïng ( %) 0,5 tyû - 1 tyû 3 3,75 1 tyû - 5 tyû 18 22,5 5 tyû - 10 tyû 10 12,5 10 tyû - 20 tyû 10 12,5 20 tyû - 50 tyû 18 22,5 50 tyû – 150 tyû 18 22,5 > 150 tyû 3 3,75 Toång coäng 80 100 1.3. Phaân ngaønh haøng kinh doanh ñöôïc khaûo saùt : Phaân ngaønh haøng kinh doanh Soá löôïng doanh nghieäp Tyû leä ( %) 1. Nguyeân lieäu nhöïa 5 6,2 2. Giaøy deùp nhöïa 4 5 3. Cao su nhöïa 9 11,25 4. Nhöïa gia duïng 18 22,5 5. Nhöïa kyõ thuaät cao 12 15 6. Vaät lieäu xaây döïng 13 16,25 7. Bao bì 15 18,75 8. Khuoân maãu nhöïa 4 5 Toång coäng 80 100 - 59 - 1.4. Caùc doanh nghieäp ñaõ aùp duïng heä thoáng quaûn trò chaát löôïng ISO 9000 , vaø ñang xaây döïng thöông hieäu : Caùc tieâu chuaån Soá doanh nghieäp Tyû leä % 1. Caùc doanh nghieäp ñang xaây döïng thöông hieäu vaø ñaõ aùp duïng heä thoáng quaûn trò chaát löôïng . 2.Caùc doanh nghieäp chöa aùp duïng heä thoáng quanû trò chaát löôïng 32 48 40 60 Toång coäng 80 100 2. Khaûo saùt khaùi quaùt hoaït ñoäng caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp trong phaùt trieån ngaønh nhöïa hieän nay 2.1. Caùch thöùc saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp ñöôïc khaûo saùt : - 60 - Caùch thöùc saûn xuaát kinh doanh Soá löôïng doanh nghieäp Tyû leä (%) 31,8 19,6 22,5 1. Kyù hôïp ñoàng saûn xuaát tröïc tieáp 2.Gia coâng 3. Baùn cho caùc keânh phaân phoái 4. Coù ñaïi lyù phaân phoái tröïc tieáp 44 27 31 36 Ghi chuù : Coù nhieàu doanh nghieäp duøng nhieàu caùch thöùc kinh doanh 26 Toång coäng 138 100 2.2. Caùch thöùc naém thoâng tin thò tröôøng cuûa caùc doanh nghieäp ngaønh nhöïa Vieät Nam : Caùch thöùc naém thoâng tin thò tröôøng Soá doanh nghieäp Tyû leä( %) 1. Qua Internet 2.Qua hieäp hoäi ngaønh haøng 3.Qua hoäi chôï , trieån laõm , hoäi thaûo 4.Qua tröïc tieáp khaûo saùt thò tröôøng 5.Qua baùo chí trong vaø ngoaøi nöôùc 6.Qua Vieät kieàu 72 78 65 80 68 10 19,3 20 17 21 18,2 2,6 Toång coäng 373 100 - 61 - Ghi chuù : Coù nhieàu doanh nghieäp duøng nhieàu caùch thöùc naém thoâng tin thò tröôøng ÔÛ ñaây , chæ trình baøy theo khaùo saùt yeáu toá chuû yeáu ñeå naém thoâng tin cuûa doanh nghieäp , thoâng thöôøng caùc doanh nghieäp vaän duïng ña soá caùc yeáu toá treân trong moät thôøi gian nhaát ñònh . - 62 - 2.3. Bieåu hieän tính caïnh tranh saûn phaåm ñöôïc caùc doanh nghieäp ngaønh nhöïa Vieät Nam ñoàng yù öùng duïng hieän nay : Bieåu hieän tính caïnh tranh saûn phaåm cuûa ngaønh nhöïa Vieät Nam Soá doanh nghieäp ñoàng yù Tyû leä (%) 1. Giaù caû thaáp 2. Chaát löôïng cao 3.Giaù caû vaø chaát löôïng phuø hôïp 4. Giaù caû vaø giao haøng 5. Giaù caû , giao haøng , thanh toaùn chaäm 6.Phöông thöùc phaân phoái toát. 7. Caïnh tranh theo tieâu chuaån 4P 8. Caïnh tranh theo tieâu chuaån 4C 21 20 24 9 3 0 3 2 26 25 30 11,25 3,75 0 3,75 2,5 Toång coäng 80 100 - 63 - 2.4. Chieán löôïc caïnh tranh cô baûn , khai thaùc öu theá caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp ngaønh nhöïa Vieät Nam hieän nay : Chieán löôïc Soá doanh nghieäp ñoàng yù Tyû leä ( %) 1.Chieán löôïc taäp trung döïa vaøo chi phí thaáp, khaáu hao nhanh ,quy moâ thò tröôøng heïp 2. Chieán löôïc taäp trung döïa vaøo khaùc bieät hoùa , quy moâ thò tröôøng heïp 3. Chieán löôïc taäp trung döïa vaøo chi phí thaáp , quy moâ thò tröôøng roäng 4. Chieán löôïc taäp trung döïa vaøo khaùc bieät hoùa ,quy moâ thò tröôøng roäng 51 22 7 _ 63 27,5 8,75 _ Toång coäng 80 100 - 64 - PHUÏ LUÏC SOÁ 2 Thoáng keâ saûn löôïng nhöïa tieâu thuï ôû thò tröôøng caùc nöôùc ASEAN töø naêm 1999 ñeán 2004 Ñôn vò tính : 1000 Taán Naêm Nöôùc 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vieät Nam 750 937,5 1.040 1.150 1.450 1.650 Thaùi lan 2.000 2.200 2.350 2.500 2.600 2.800 Indonesia 1.600 1.700 1.800 1.910 2.010 2.150 Malaysia 1.160 1.220 1.280 1.350 1.420 1.500 Singapore 320 320 320 330 340 350 Philipines 750 790 850 900 960 1020 Toång soá 6580 7167,5 7640 8140 8780 9470 Nguoàn : Lieân ñoaøn nhöïa caùc nöôùc ASEAN ( AFPI) - 65 - PHUÏ LUÏC SOÁ 3 Ñaùnh giaù chung caùc hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa caùc doanh nghieäp ngaønh nhöïa treân cô sôû khaûo saùt Theo phöông phaùp löôïng giaù daây chuyeàn giaù trò coâng ty cuûa Alex Miller vaø Gregory : ( Ñaùnh giaù theo 3 möùc : Tuyeät vôøi , trung bình , keùm ) 01 Caùc hoaït ñoäng cung öùng ñaàu vaøo : - Tính ñuùng ñaén cuûa heä thoáng kieåm soaùt toàn kho vaø nguyeân vaät lieäu - Hieäu suaát cuûa caùc hoaït ñoäng toàn tröõ nguyeân vaät lieäu Trung bình Keùm 02 Vaän haønh : Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình - Naêng suaát thieát bò so vôùi naêng suaát caïnh tranh - Söï phuø hôïp cuûa quaù trình töï ñoäng hoùa saûn xuaát - Hieäu quaû cuûa heä thoáng kieåm soaùt saûn xuaát - Hieäu suaát cuûa vieäc boá trí maët baèng saûn xuaát vaø thieát keá caùc böôùc coâng vieäc 03 Caùc hoaït ñoäng ñaàu ra : - Tính ñuùng luùc vaø hieäu suaát cuûa vieäc phaân phoái saûn phaåm vaø dòch vuï - Hieäu suaát cuûa caùc hoaït ñoäng toàn tröõ saûn phaåm Trung bình Keùm - 66 - 04 Maketing vaø baùn haøng : - Hieäu quaû cuûa vieäc nghieân cöùu thò tröôøng trong nhaän daïng nhu caàu vaø phaân khuùc khaùch haøng - Söï ñoåi môùi hoaït ñoäng khuyeán maõi vaø quaûng caùo - Löôïng giaù veà heä thoáng caùc keânh phaân phoái khaùc nhau - Möùc ñoä ñoäng vieân vaø naêng löïc cuûa löïc löôïng baùn haøng - Söï phaùt trieån cuûa hình aûnh chaát löôïng vaø danh tieáng - Möùc ñoä cuûa loøng trung thaønh ñoái vôùi nhaõn hieäu cuûa khaùch haøng - Möùc ñoä cuûa thoáng trò thò tröôøng trong moät phaân khuùc thò tröôøng hay toaøn boä thò tröôøng Trung bình Keùm Keùm Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình 05 Dòch vuï khaùch haøng : - Caùc phöông tieän cuûa vieäc thu huùt nhöõng ñoùng goùp cuûa khaùch haøng trong vieäc hoaøn thieän saûn phaåm - Söï saün saøng , nhanh choùng chuù yù tôùi nhöõng khieáu naïi khaùch haøng - Söï phuø hôïp cuûa chính saùch baûo haønh vaø baûo ñaûm -Chaát löôïng cuûa vieäc huaán luyeän vaø giaùo duïc khaùch haøng - Naêng löïc trong vieäc cung öùng caùc dòch vuï khaùch haøng Keùm Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình - 67 - - 68 -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNhững giải pháp phát triển ngành nhựa việt nam đến năm 2015.pdf