Phân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư ­ cho các cổ phiếu của cùng một ngành

LỜI NÓI ĐẦU Sở giao dịch chứng khoán đầu tiên trên thế giới đợc thành lập năm 1531 tại Thành phố Anvers (thuộc nớc Bỉ). Toà nhà của Sở giao dịch Anvers có ghi dòng chữ rất ấn tợng "Phục vụ khách hàng thuộc mọi dân tộc và tiếng nói khác nhau". Có thể coi đó là lời tuyên ngôn đầu tiên của sự ra đời và phát triển của thị trờng chứng khoán trên thế giới với nội dung hàm chứa nh sau: Mọi ngời đều có thể tham gia vào thị trờng chứng khoán với những cách thức toan tính khác nhau và thị trờng chứng khoán hoạt động không chỉ bó hẹp trong phạm vi một quốc gia mà có tính chất quốc tế. Từ thời điểm lịch sử đó, thị trờng chứng khoán lần lợt đợc thiết lập và phát triển ở các nớc Châu Âu nh: Hà Lan, Anh, Đức, Pháp và mãi đến thế kỷ 19 thị trờng chứng khoán mới ra đời ở nớc Mỹ với sự khai trơng của Sở Giao dịch chứng khoán New York (Sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới hiện nay với chỉ số Dow – Jone nổi tiếng). Đến nay, thị trờng chứng khoán đã đợc thiết lập ở hầu hết các nớc có nền kinh tế thị trờng và có thể nói thị trờng chứng khoán gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế thị trờng, không có một nớc nào có nền kinh tế phát triển mà không có sự hoạt động của thị trờng chứng khoán. Nhận thức đợc vấn đề đó, ngay từ khi chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trờng và thực hiện quá trình "Đổi mới" Việt Nam đã bắt đầu nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm của các nớc trong việc thiết lập, vận hành và phát triển thị trờng chứng khoán. Thị trờng chứng khoán là một bộ phận của thị trờng tài chính ra đời nh một tất yếu khách quan để cơ chế đó đợc thực hiện. Xây dựng và phát triển thị trờng chứng khoán (TTCK) là mục tiêu đã đợc Đảng và Chính phủ Việt Nam định hớng từ những năm đầu thập kỷ 90 – thế kỷ 20 nhằm huy động một kênh vốn mới cho đầu t và phát triển, tạo ra một bớc phát triển mới cho thị trờng tài chính Việt Nam nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Trong thị trờng chứng khoán, các công ty chứng khoán với vai trò rất quan trọng là một định chế tài chính trung gian nhằm thực hiện các nghiệp vụ trên thị trờng chứng khoán, nơi mà nghiệp vụ chuyên môn cao, đội ngũ nhân viên hành nghề và bộ máy tổ chức phù hợp để thực hiện vai trò trung gian môi giới mua – bán chứng khoán, t vấn đầu t vào thực hiện một số dịch vụ khác cho cả ngời đầu t lẫn tổ chức phát hành, đã - đang và sẽ tích cực thực hiện nhiệm vụ của mình trong thị trờng chứng khoán. Nhờ có họ mà chứng khoán đợc lu thông từ nhà phát hành đến nhà đầu t và có tính thanh khoản, qua đó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của thị trờng chứng khoán nói riêng. Thị trờng chứng khoán Việt Nam chính thức đi vào hoạt động ngày 20/7/2000 với sự khai trơng của Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Trớc đó để chuẩn bị cho sự ra đời của thị trờng UBCKNN (SSC) đợc thành lập theo nghị định 75/CP ngày 28/11/1996 của Thủ tớng Chính phủ SSC là cơ quan trực thuộc chính phủ có nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện về pháp lý, hàng hoá, con ngời và cơ sở vật chất cho thị trờng chứng khoán Việt Nam. Chứng khoán là các tài sản tài chính vì vậy đầu t chứng khoán là một loại hình đầu t tài chính trong hoạt động này, các nhà đầu t mua các chứng khoán theo một danh mục đầu t rất đa dạng, bao gồm cả các công cụ trên thị trờng tiền và các công cụ trên thị trờng vốn. Vì vậy tôi đề cập đến hoạt động phân tích và đầu t các loại chứng khoán trên thị trờng vốn cụ thể là các cổ phiếu. Phân tích chứng khoán là hoạt động quan trọng nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định đầu t. Trong hoạt động đầu t chứng khoán có hai phơng pháp phân tích chủ yếu đợc sử dụng là phơng pháp phân tích cơ bản (phân tích tài chính) và phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản giúp cho doanh nghiệp có thể lựa chọn đợc kết cấu danh mục đầu t phù hợp. Phân tích kỹ thuật giúp cho các nhà quản lý có thể lựa chọn đợc thời điểm và chiến lợc mua bán chứng khoán tuỳ theo diễn biến của thị trờng. Ngoài những việc phân tích chúng ta còn phải chú ý đến những nghiệp vụ quản lý danh mục đầu t. Nghiệp vụ quản lý đầu t chứng khoán là một trong những nghiệp vụ quan trọng của thị trờng chứng khoán. Nghiệp vụ này không chỉ đợc áp dụng ở những tổ chức kinh doanh chứng khoán nh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và quỹ đầu t mà còn là bộ phận không thể thiếu trong hoạt động đầu t tại các tổ chức tài chính nh công ty bảo hiểm, quỹ hu trí, quỹ bảo hiểm xã hội. Để phát triển ổn định, hiệu quả và thanh khoản cao, hoạt động quản lý danh mục đầu t chứng khoán chuyên nghiệp của các tổ chức đầu t tài chính trên là cần thiết. Kinh nghiệm thế giới và kinh nghiệm thị trờng chứng khoán Việt Nam trong thời gian vừa qua đã cho thấy sự thiếu vắng của các tổ chức đầu t chuyên nghiệp sẽ tạo ra một thị trờng hỗn loạn, thanh khoản thấp, biến động đồng chiều và giá cả không phản ánh giá trị. Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu t chứng khoán là cốt lõi của hoạt động đầu t chuyên nghiệp. Lý thuyết và thực tiễn của việc phân tích và quản lý danh mục đầu t đã đợc đúc kết qua nhiều năm phát triển của thị trờng chứng khoán tại nhiều nớc. Việc nghiên cứu khai thác những kiến thức này nhằm áp dụng có chọn lọc vào thị trờng chứng khoán non trẻ của Việt Nam sẽ bớc đầu giúp ích cho việc đẩy mạnh phát triển loại nghiệp vụ này, góp phần vào sự phát triển một thị trờng chứng khoán Việt Nam ổn định và hiệu quả. Đó chính là lý do để tôi lựa chọn đề tài "Phân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một ngành" làm đề tài nghiên cứu thực tập tốt nghiệp. Trong quá trình học tập tại trờng kết hợp với thời gian thực tập tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, đợc sự giúp đỡ hết sức tận tình của các thầy cô và của công ty nói chung, Phòng Nghiệp vụ môi giới nói riêng, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc công ty cùng tập thể cán bộ, nhân viên toàn công ty và đặc biệt cảm ơn các cán bộ, chuyên viên phòng nghiệp vụ môi giới đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực tập để em có thể tìm hiểu về các nghiệp vụ của công ty, đợc tiếp cận với thực tế của thị trờng chứng khoán Việt Nam. Em cũng xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Nguyễn Quang Dong – khoa Toán Kinh tế đã hớng dẫn nhiệt tình để giúp em hoàn thành chuyên đề này.

doc124 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2345 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư ­ cho các cổ phiếu của cùng một ngành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
R-squared 0.019372 S.D. dependent var 0.021942 S.E. of regression 0.021728 Akaike info criterion -4.818908 Sum squared resid 0.312066 Schwarz criterion -4.812118 Log likelihood 1596.059 Durbin-Watson stat 1.566997 VËy ta cã m« h×nh CAPM cña cæ phiÕu TRI lµ ; Estimation Equation: ===================== R_TRI = C(1)*R_VNINDEX Substituted Coefficients: ===================== R_TRI = 0.2154451701*R_VNINDEX 5. M« h×nh chØ sè ®¬n-M« h×nh chØ sè thÞ tr­êng (SIM) 5.1.M« h×nh + M« h×nh chØ sè thÞ tr­êng lµ m« h×nh ®¬n gi¶n gièng m« h×nh håi quy ®¬n. + ë ®©y chóng ta sö dông chØ sè VN-INDEX lµm chØ sè thÞ tr­êng, nã ph¶n ¸nh ho¹t ®éng chung cña toµn bé thÞ tr­êng. + Ký hiÖu lîi suÊt cña VN-INDEX lµ RI . + Khi ®ã ta sÏ biÓu diÔn 6 cæ phiÕu theo m« h×nh chØ sè thÞ tr­êng vµ ­íc l­îng chóng. +Ta cã m« h×nh nh­ sau : Ri = + . + Rj = + . + §­êng håi quy nµy lµ ®­êng ®Æc tr­ng cña mçi lo¹i cæ phiÕu. E() = E() = 0 i ,j = COV( ,) = 0 i = COV(,) = 0 i j §iÒu kiÖn ®Ó ­íc l­îng m« h×nh chØ sè thÞ tr­êng theo ph­¬ng ph¸p OLS lµ lîi suÊt cña cæ phiÕu vµ lîi suÊt cña VNINDEX lµ ph©n phèi chuÈn nh­ng do thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam lµ thÞ tr­êng kh«ng hiÖu qu¶ ,gi¸ c¶ cæ phiÕu ch­a ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin mµ c«ng chóng cã thÓ sö dông ,th«ng tin bÊt c©n x­ng .Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n chØ sè, bªn c¹nh sù biÕn ®éng vÒ gi¸ cæ phiÕu lµm thay ®æi gi¸ trÞ chØ sè thÞ tr­êng cßn cã mét sè nh©n tè kh¸c lµm thay ®æi c¬ cÊu sè cæ phiÕu niªm yÕt nh­ thªm bít, t¸ch rêi, gép cæ phiÕu. Trong tr­êng hîp nµy sÏ ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh kh«ng liªn tôc cña chØ sè, nghÜa lµ chØ sè ngµy b¸o c¸o kh«ng ®ång nhÊt víi ngµy tr­íc ®ã. Do vËy kÕt qu¶ ­íc l­îng cã thÓ kh«ng ph¶n ¸nh ®óng th«ng tin vµ cã thÓ m« h×nh cã nhiÒu khuyÕt tËt. 5.2. ¦íc l­îng m« h×nh chØ sè thÞ tr­êng 5.2.1. Cæ phiÕu BBC *M« h×nh : B¶ng 42 Dependent Variable: R_BBC01 Method: Least Squares Date: 04/15/07 Time: 01:52 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.001109 0.000816 -1.358962 0.1746 R_VNINDEX 0.277686 0.057515 4.828054 0.0000 R-squared 0.034114 Mean dependent var -0.001518 Adjusted R-squared 0.032650 S.D. dependent var 0.021242 S.E. of regression 0.020892 Akaike info criterion -4.895897 Sum squared resid 0.288070 Schwarz criterion -4.882316 Log likelihood 1622.542 F-statistic 23.31010 Durbin-Watson stat 1.660072 Prob(F-statistic) 0.000002 Ghi l¹i phÇn d­ cña m« h×nh nµy lµ EBBC : 5.2.1.1. KiÓm tra c¸c khuyÕt tËt cña m« h×nh KiÓm ®Þnh ph­¬ng sai ®ång ®Òu dùa vµo kiÓm ®Þnh White. ¦íc l­îng m« h×nh : Gi¶ thiÕt : ( Ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu ) ( Ph­¬ng sai sai sè thay ®æi ) B¶ng 43 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 46.82416 Probability 0.000000 Obs*R-squared 82.36939 Probability 0.000000 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/15/07 Time: 02:22 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000304 3.33E-05 9.121438 0.0000 R_VNINDEX 0.003948 0.002185 1.807106 0.0712 R_VNINDEX^2 0.680409 0.070312 9.677065 0.0000 R-squared 0.124425 Mean dependent var 0.000435 Adjusted R-squared 0.121768 S.D. dependent var 0.000831 S.E. of regression 0.000779 Akaike info criterion -11.47300 Sum squared resid 0.000400 Schwarz criterion -11.45263 Log likelihood 3800.563 F-statistic 46.82416 Durbin-Watson stat 1.543024 Prob(F-statistic) 0.000000 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.0000 < 0.05 vµ 0.01 nªn gi¶ thiÕt bÞ b¸c bá tøc lµ ph­¬ng sai sai sè thay ®æi. MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.0000 < 0.05 vµ 0.01 nªn gi¶ thiÕt bÞ b¸c bá tøc lµ ph­¬ng sai sai sè thay ®æi. 5.2.1.2. KiÓm ®Þnh sù t­¬ng quan *Dïng kiÓm ®Þnh BG ®Ó chóng ta ­íc l­îng m« h×nh sau ®©y : * Gi¶ thiÕt :  : (kh«ng cã sù tù t­¬ng quan bËc 1).  : ( cã sù tù t­¬ng quan bËc 1 ). B¶ng 44 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 19.80128 Probability 0.000010 Obs*R-squared 19.31117 Probability 0.000011 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/15/07 Time: 06:23 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. R_VNINDEX -0.025056 0.056992 -0.439639 0.6603 C -3.72E-05 0.000805 -0.046191 0.9632 RESID(-1) 0.171635 0.038571 4.449862 0.0000 R-squared 0.029171 Mean dependent var 6.53E-19 Adjusted R-squared 0.026225 S.D. dependent var 0.020876 S.E. of regression 0.020601 Akaike info criterion -4.922481 Sum squared resid 0.279667 Schwarz criterion -4.902110 Log likelihood 1632.341 F-statistic 9.900638 Durbin-Watson stat 1.982331 Prob(F-statistic) 0.000058 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.000010 < 0.05 vµ 0.01 nªn gi¶ thiÕt bÞ b¸c bá tøc lµ tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1 . MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.000011 < 0.05 vµ 0.01 nªn gi¶ thiÕt bÞ b¸c bá tøc lµ tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1 . 5.2.1.3. KiÓm ®Þnh d¹ng hµm *Dïng kiÓm ®Þnh Ramsey ®Ó ­íc l­îng m« h×nh sau : M« h×nh : *Gi¶ thiÕt :  : (d¹ng hµm ®óng).  : (d¹ng hµm sai ) . B¶ng 45 Ramsey RESET Test: F-statistic 0.444916 Probability 0.504993 Log likelihood ratio 0.446791 Probability 0.503863 Test Equation: Dependent Variable: R_BBC01 Method: Least Squares Date: 04/15/07 Time: 06:54 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. R_VNINDEX 0.260119 0.063280 4.110609 0.0000 C -0.000847 0.000907 -0.933991 0.3507 FITTED^2 -16.32180 24.46973 -0.667020 0.5050 R-squared 0.034765 Mean dependent var -0.001518 Adjusted R-squared 0.031836 S.D. dependent var 0.021242 S.E. of regression 0.020901 Akaike info criterion -4.893551 Sum squared resid 0.287876 Schwarz criterion -4.873180 Log likelihood 1622.765 F-statistic 11.86771 Durbin-Watson stat 1.664422 Prob(F-statistic) 0.000009 Ta thÊy P-value cña thèng kª Log likelihood ratio cã=0.503863 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng . P-value cña thèng kª F =0.504993 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng . 5.2.1.4. Söa m« h×nh a/ Kh¾c phôc tù t­¬ng quan b»ng Durbin hai b­íc : B­íc 1: Ta ®i ­íc l­îng m« h×nh : Theo m« h×nh ban ®Çu ta cã d = 1.660072 vËy =1-d/2 = 0.169964 B­íc 2: ta ®i ­íc l­îng m« h×nh : = + ( - ) + Ta ®Æt : M = (r_bbc - 0.169964*r_bbc(-1)) N = (r_vnindex - 0.169964*r_vnindex(-1)). B¶ng 46 Dependent Variable: M Method: Least Squares Date: 04/15/07 Time: 07:48 Sample(adjusted): 3 663 Included observations: 661 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. N 0.218786 0.057927 3.776890 0.0002 C -0.000995 0.000804 -1.237642 0.2163 R-squared 0.021188 Mean dependent var -0.001263 Adjusted R-squared 0.019702 S.D. dependent var 0.020793 S.E. of regression 0.020587 Akaike info criterion -4.925260 Sum squared resid 0.279310 Schwarz criterion -4.911663 Log likelihood 1629.798 F-statistic 14.26490 Durbin-Watson stat 1.965631 Prob(F-statistic) 0.000173 b/ KiÓm ®Þnh sù tù t­¬ng quan m« h×nh trªn : +Dïng kiÓm ®Þnh BG . +Gi¶ thiÕt :  : (kh«ng cã sù tù t­¬ng quan bËc 1).  : ( cã sù tù t­¬ng quan bËc 1 ). B¶ng 47 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.158025 Probability 0.691110 Obs*R-squared 0.158708 Probability 0.690349 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/15/07 Time: 08:02 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. N -0.002127 0.058211 -0.036536 0.9709 C -2.66E-06 0.000804 -0.003309 0.9974 RESID(-1) 0.015561 0.039146 0.397524 0.6911 R-squared 0.000240 Mean dependent var -7.41E-19 Adjusted R-squared -0.002799 S.D. dependent var 0.020572 S.E. of regression 0.020601 Akaike info criterion -4.922474 Sum squared resid 0.279242 Schwarz criterion -4.902079 Log likelihood 1629.878 F-statistic 0.079013 Durbin-Watson stat 1.995386 Prob(F-statistic) 0.924037 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.690349 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ kh«ng tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.691110 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ kh«ng tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. c/ KiÓm ®Þnh ph­¬ng sai ®ång ®Òu cña m« h×nh trªn dùa vµo kiÓm ®Þnh White B¶ng 48 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.27921 Probability 0.056096 Obs*R-squared 0.68914 Probability 0.058316 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/15/07 Time: 08:23 Sample: 3 663 Included observations: 661 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000301 3.30E-05 9.139581 0.0000 N 0.003831 0.002210 1.733612 0.0835 N^2 0.654317 0.072013 9.086079 0.0000 R-squared 0.000481 Mean dependent var 0.000423 Adjusted R-squared 0.108781 S.D. dependent var 0.000817 S.E. of regression 0.000772 Akaike info criterion -11.49176 Sum squared resid 0.000392 Schwarz criterion -11.47136 Log likelihood 3801.026 F-statistic 41.27921 Durbin-Watson stat 1.530943 Prob(F-statistic) 0.000000 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.058316 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu . MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.056096 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu. d/ KiÓm ®Þnh d¹ng hµm cña m« h×nh trªn. B¶ng 49 Ramsey RESET Test: F-statistic 0.044496 Probability 0.833000 Log likelihood ratio 0.044697 Probability 0.832562 Test Equation: Dependent Variable: M Method: Least Squares Date: 04/15/07 Time: 08:34 Sample: 3 663 Included observations: 661 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. N 0.224796 0.064593 3.480191 0.0005 C -0.001079 0.000897 -1.202535 0.2296 FITTED^2 8.473683 40.17111 0.210940 0.8330 R-squared 0.021254 Mean dependent var -0.001263 Adjusted R-squared 0.018279 S.D. dependent var 0.020793 S.E. of regression 0.020602 Akaike info criterion -4.922302 Sum squared resid 0.279291 Schwarz criterion -4.901907 Log likelihood 1629.821 F-statistic 7.144355 Durbin-Watson stat 1.964392 Prob(F-statistic) 0.000852 Ta thÊy P-value cña thèng kª Log likelihood ratio cã=0.832562 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng . P-value cña thèng kª F =0.833000 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng . VËy m« h×nh : M = 0.218786*N - 0.000995 kh«ng cßn khuyÕt tËt n÷a Khi ®ã ­íc l­îng cña m« h×nh ban ®Çu lµ : RBBC = - 0.000995 + 0.218786.RI 5.2.2. Cæ phiÕu CAN *M« h×nh : B¶ng 50 Dependent Variable: R_CAN Method: Least Squares Date: 04/15/07 Time: 19:04 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.000399 0.000759 -0.525706 0.5993 R_VNINDEX 0.244813 0.053449 4.580334 0.0000 R-squared 0.030808 Mean dependent var -0.000759 Adjusted R-squared 0.029339 S.D. dependent var 0.019706 S.E. of regression 0.019415 Akaike info criterion -5.042540 Sum squared resid 0.248778 Schwarz criterion -5.028959 Log likelihood 1671.081 F-statistic 20.97946 Durbin-Watson stat 1.708570 Prob(F-statistic) 0.000006 Ghi l¹i phÇn d­ cña m« h×nh nµy lµ ECAN : 5.2.2.1. KiÓm tra c¸c khuyÕt tËt cña m« h×nh KiÓm ®Þnh ph­¬ng sai ®ång ®Òu dùa vµo kiÓm ®Þnh White. ¦íc l­îng m« h×nh : Gi¶ thiÕt : ( Ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu ) ( Ph­¬ng sai sai sè thay ®æi ) B¶ng 51 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 60.02966 Probability 0.000000 Obs*R-squared 102.0195 Probability 0.000000 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/15/07 Time: 19:10 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000252 2.72E-05 9.246466 0.0000 R_VNINDEX 0.001304 0.001786 0.730165 0.4655 R_VNINDEX^2 0.624806 0.057482 10.86954 0.0000 R-squared 0.154108 Mean dependent var 0.000376 Adjusted R-squared 0.151541 S.D. dependent var 0.000691 S.E. of regression 0.000637 Akaike info criterion -11.87592 Sum squared resid 0.000267 Schwarz criterion -11.85555 Log likelihood 3933.929 F-statistic 60.02966 Durbin-Watson stat 1.504396 Prob(F-statistic) 0.000000 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.0000 < 0.05 vµ 0.01 nªn gi¶ thiÕt bÞ b¸c bá tøc lµ ph­¬ng sai sai sè thay ®æi . MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.0000 < 0.05 vµ 0.01 nªn gi¶ thiÕt bÞ b¸c bá tøc lµ ph­¬ng sai sai sè thay ®æi . 5.2.2.2.2 KiÓm ®Þnh sù t­¬ng quan : *Dïng kiÓm ®Þnh BG ®Ó chóng ta ­íc l­îng m« h×nh sau ®©y : *GØa thiÕt :  : (kh«ng cã sù tù t­¬ng quan bËc 1).  : ( cã sù tù t­¬ng quan bËc 1 ). B¶ng 52 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 14.65332 Probability 0.000142 Obs*R-squared 14.39984 Probability 0.000148 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/15/07 Time: 19:18 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -4.92E-05 0.000751 -0.065449 0.9478 R_VNINDEX -0.032376 0.053576 -0.604307 0.5458 RESID(-1) 0.149372 0.039021 3.827966 0.0001 R-squared 0.021752 Mean dependent var -8.15E-19 Adjusted R-squared 0.018783 S.D. dependent var 0.019400 S.E. of regression 0.019217 Akaike info criterion -5.061511 Sum squared resid 0.243367 Schwarz criterion -5.041140 Log likelihood 1678.360 F-statistic 7.326661 Durbin-Watson stat 1.970836 Prob(F-statistic) 0.000713 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.000148 < 0.05 vµ 0.01 nªn gi¶ thiÕt bÞ b¸c bá tøc lµ tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.000142 < 0.05 vµ 0.01 nªn gi¶ thiÕt bÞ b¸c bá tøc lµ tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. 5.2.2.3. KiÓm ®Þnh d¹ng hµm : *Dïng kiÓm ®Þnh Ramsey ®Ó ­íc l­îng m« h×nh sau : M« h×nh : *GØa thiÕt :  : (d¹ng hµm ®óng).  : (d¹ng hµm sai ) . B¶ng 53 Ramsey RESET Test: F-statistic 1.178408 Probability 0.278077 Log likelihood ratio 1.182715 Probability 0.276804 Test Equation: Dependent Variable: R_CAN Method: Least Squares Date: 04/15/07 Time: 19:29 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -2.72E-05 0.000832 -0.032682 0.9739 R_VNINDEX 0.227263 0.055834 4.070368 0.0001 FITTED^2 -31.74158 29.24023 -1.085545 0.2781 R-squared 0.032538 Mean dependent var -0.000759 Adjusted R-squared 0.029602 S.D. dependent var 0.019706 S.E. of regression 0.019412 Akaike info criterion -5.041306 Sum squared resid 0.248334 Schwarz criterion -5.020934 Log likelihood 1671.672 F-statistic 11.08177 Durbin-Watson stat 1.695455 Prob(F-statistic) 0.000018 Ta thÊy P-value cña thèng kª Log likelihood ratio cã=0.276804 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng . P-value cña thèng kª F =0.278077 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng . 5.2.2.4. Söa m« h×nh a/ Kh¾c phôc tù t­¬ng quan b»ng Durbin hai b­íc B­íc 1: ta ®i ­íc l­îng m« h×nh : Theo m« h×nh ban ®Çu ta cã d = 1.708570 vËy =1-d/2 = 0.145715 B­íc 2: ta ®i ­íc l­îng m« h×nh : = + ( - ) + Ta ®Æt : A = (r_can - 0.145715*r_can(-1)) B = (r_vnindex - 0.145715*r_vnindex(-1)) B¶ng 54 Dependent Variable: A Method: Least Squares Date: 04/15/07 Time: 19:56 Sample(adjusted): 3 663 Included observations: 661 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. B 0.198997 0.053985 3.686137 0.0002 C -0.000400 0.000750 -0.533748 0.5937 R-squared 0.020202 Mean dependent var -0.000651 Adjusted R-squared 0.018715 S.D. dependent var 0.019394 S.E. of regression 0.019212 Akaike info criterion -5.063550 Sum squared resid 0.243236 Schwarz criterion -5.049954 Log likelihood 1675.503 F-statistic 13.58761 Durbin-Watson stat 1.960312 Prob(F-statistic) 0.000246 b/ KiÓm ®Þnh sù tù t­¬ng quan m« h×nh trªn +Dïng kiÓm ®Þnh BG . +Gi¶ thiÕt :  : (kh«ng cã sù tù t­¬ng quan bËc 1).  : ( cã sù tù t­¬ng quan bËc 1 ). B¶ng 55 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.259783 Probability 0.610440 Obs*R-squared 0.260865 Probability 0.609527 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/15/07 Time: 19:58 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. B -0.003813 0.054531 -0.069927 0.9443 C -5.02E-06 0.000751 -0.006690 0.9947 RESID(-1) 0.020058 0.039353 0.509689 0.6104 R-squared 0.000395 Mean dependent var -9.03E-19 Adjusted R-squared -0.002644 S.D. dependent var 0.019197 S.E. of regression 0.019223 Akaike info criterion -5.060919 Sum squared resid 0.243140 Schwarz criterion -5.040524 Log likelihood 1675.634 F-statistic 0.129892 Durbin-Watson stat 1.996339 Prob(F-statistic) 0.878213 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy N h­¬ng sai sai sè kh«ng ® P-value cña thèng kª = 0.609527 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ kh«ng tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.609527 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ kh«ng tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. c/ KiÓm ®Þnh ph­¬ng sai ®ång ®Òu cña m« h×nh trªn dùa vµo kiÓm ®Þnh White B¶ng 48 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.073763 Probability 0.928898 Obs*R-squared 0.147995 Probability 0.928672 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/15/07 Time: 20:05 Sample: 3 663 Included observations: 661 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000248 2.66E-05 9.324740 0.0000 B -0.000291 0.001781 -0.163518 0.8702 B^2 0.617702 0.058284 10.59819 0.0000 R-squared 0.000166 Mean dependent var 0.000368 Adjusted R-squared -0.002086 S.D. dependent var 0.000675 S.E. of regression 0.000623 Akaike info criterion -11.92047 Sum squared resid 0.000255 Schwarz criterion -11.90007 Log likelihood 3942.715 F-statistic 58.55391 Durbin-Watson stat 1.696595 Prob(F-statistic) 0.000000 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.928672 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu . MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.928898 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu . d/ kiÓm ®Þnh d¹ng hµm cña m« h×nh trªn B¶ng 56 Ramsey RESET Test: F-statistic 0.368945 Probability 0.543789 Log likelihood ratio 0.370523 Probability 0.542719 Test Equation: Dependent Variable: A Method: Least Squares Date: 04/15/07 Time: 20:12 Sample: 3 663 Included observations: 661 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. B 0.188342 0.056788 3.316548 0.0010 C -0.000193 0.000825 -0.233782 0.8152 FITTED^2 -27.59505 45.43078 -0.607409 0.5438 Ta thÊy P-value cña thèng kª Log likelihood ratio cã= 0.542719 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng. P-value cña thèng kª F = 0.543789 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng . VËy m« h×nh : A = 0.198997*B - 0.0004005. kh«ng cßn khuyÕt tËt n÷a. Khi ®ã ­íc l­îng cña m« h×nh ban ®Çu lµ : RCAN = - 0.0004005 + 0.198997.RI 5.2.3 Cæ phiÕu KDC *M« h×nh : B¶ng 57 Dependent Variable: R_KDC Method: Least Squares Date: 04/17/07 Time: 08:55 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. R_VNINDEX -0.017484 0.082430 -0.212113 0.8321 C 0.000213 0.001170 0.182090 0.8556 R-squared 0.000068 Mean dependent var 0.000239 Adjusted R-squared -0.001447 S.D. dependent var 0.029920 S.E. of regression 0.029942 Akaike info criterion -4.176093 Sum squared resid 0.591705 Schwarz criterion -4.162513 Log likelihood 1384.287 F-statistic 0.044992 Durbin-Watson stat 1.820078 Prob(F-statistic) 0.832085 Ghi l¹i phÇn d­ cña m« h×nh nµy lµ EKDC : 5.2.3.1. KiÓm tra c¸c khuyÕt tËt cña m« h×nh KiÓm ®Þnh ph­¬ng sai ®ång ®Òu dùa vµo kiÓm ®Þnh White. ¦íc l­îng m« h×nh : Gi¶ thiÕt : ( Ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu ) ( Ph­¬ng sai sai sè thay ®æi ) B¶ng 58 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.187624 Probability 0.828971 Obs*R-squared 0.376741 Probability 0.828308 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/17/07 Time: 09:01 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000938 0.000174 5.384410 0.0000 R_VNINDEX -0.001074 0.011419 -0.094012 0.9251 R_VNINDEX^2 -0.224948 0.367500 -0.612105 0.5407 R-squared 0.000569 Mean dependent var 0.000894 Adjusted R-squared -0.002464 S.D. dependent var 0.004066 S.E. of regression 0.004071 Akaike info criterion -8.165427 Sum squared resid 0.010921 Schwarz criterion -8.145056 Log likelihood 2705.756 F-statistic 0.187624 Durbin-Watson stat 1.973371 Prob(F-statistic) 0.828971 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.828308 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu . MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.828971 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu 5.2.3.2. KiÓm ®Þnh sù t­¬ng quan *Dïng kiÓm ®Þnh BG ®Ó chóng ta ­íc l­îng m« h×nh sau ®©y : *GØa thiÕt :  : (kh«ng cã sù tù t­¬ng quan bËc 1).  : ( cã sù tù t­¬ng quan bËc 1 ). B¶ng 59 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 5.296714 Probability 0.021677 Obs*R-squared 5.278402 Probability 0.021592 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/17/07 Time: 09:10 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. R_VNINDEX 0.004872 0.082190 0.059280 0.9527 C 3.10E-06 0.001166 0.002662 0.9979 RESID(-1) 0.089392 0.038842 2.301459 0.0217 R-squared 0.007973 Mean dependent var 5.97E-19 Adjusted R-squared 0.004963 S.D. dependent var 0.029919 S.E. of regression 0.029845 Akaike info criterion -4.181078 Sum squared resid 0.586987 Schwarz criterion -4.160706 Log likelihood 1386.937 F-statistic 2.648357 Durbin-Watson stat 1.983417 Prob(F-statistic) 0.071521 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.021592 < 0.05 nªn gi¶ thiÕt bÞ b¸c bá tøc lµ tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.021677 < 0.05 nªn gi¶ thiÕt bÞ b¸c bá tøc lµ tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. 5.2.3.3. KiÓm ®Þnh d¹ng hµm *Dïng kiÓm ®Þnh Ramsey ®Ó ­íc l­îng m« h×nh sau : M« h×nh : *GØa thiÕt :  : (d¹ng hµm ®óng).  : (d¹ng hµm sai ) . B¶ng 60 Ramsey RESET Test: F-statistic 0.038783 Probability 0.843940 Log likelihood ratio 0.038958 Probability 0.843531 Test Equation: Dependent Variable: R_KDC Method: Least Squares Date: 04/17/07 Time: 09:17 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. R_VNINDEX -0.001323 0.116358 -0.011372 0.9909 C 3.13E-05 0.001491 0.020995 0.9833 FITTED^2 1742.577 8848.522 0.196934 0.8439 R-squared 0.000127 Mean dependent var 0.000239 Adjusted R-squared -0.002908 S.D. dependent var 0.029920 S.E. of regression 0.029964 Akaike info criterion -4.173131 Sum squared resid 0.591670 Schwarz criterion -4.152760 Log likelihood 1384.306 F-statistic 0.041855 Durbin-Watson stat 1.820379 Prob(F-statistic) 0.959012 Ta thÊy P-value cña thèng kª Log likelihood ratio cã= 0.843531 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng. P-value cña thèng kª F = 0.843940 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng. 5.2.3.4. Söa m« h×nh a/ Kh¾c phôc tù t­¬ng quan b»ng Durbin hai b­íc : B­íc 1: ta ®i ­íc l­îng m« h×nh : Theo m« h×nh ban ®Çu ta cã d = 1.820078 vËy =1-d/2 = 0.089961 B­íc 2: ta ®i ­íc l­îng m« h×nh : = + ( - ) + Ta ®Æt : M = (r_kdc - 0.089961*r_kdc(-1)) N = (r_vnindex - 0.089961*r_vnindex(-1)) B¶ng 61 Dependent Variable: M Method: Least Squares Date: 04/17/07 Time: 09:36 Sample(adjusted): 3 663 Included observations: 661 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. N -0.015658 0.083416 -0.187710 0.8512 C 0.000193 0.001166 0.165116 0.8689 R-squared 0.000053 Mean dependent var 0.000214 Adjusted R-squared -0.001464 S.D. dependent var 0.029823 S.E. of regression 0.029845 Akaike info criterion -4.182573 Sum squared resid 0.586990 Schwarz criterion -4.168976 Log likelihood 1384.340 F-statistic 0.035235 Durbin-Watson stat 1.981653 Prob(F-statistic) 0.851162 b/ KiÓm ®Þnh sù tù t­¬ng quan m« h×nh trªn : +Dïng kiÓm ®Þnh BG . +Gi¶ thiÕt :  : (kh«ng cã sù tù t­¬ng quan bËc 1).  : ( cã sù tù t­¬ng quan bËc 1 ). B¶ng 62 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.033341 Probability 0.855172 Obs*R-squared 0.033491 Probability 0.854793 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/17/07 Time: 09:41 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. N 0.000348 0.083499 0.004171 0.9967 C 1.73E-07 0.001167 0.000148 0.9999 RESID(-1) 0.007125 0.039018 0.182595 0.8552 R-squared 0.000051 Mean dependent var 2.52E-19 Adjusted R-squared -0.002989 S.D. dependent var 0.029822 S.E. of regression 0.029867 Akaike info criterion -4.179598 Sum squared resid 0.586960 Schwarz criterion -4.159203 Log likelihood 1384.357 F-statistic 0.016671 Durbin-Watson stat 1.994755 Prob(F-statistic) 0.983468 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.854793 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ kh«ng tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.855172 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ kh«ng tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. c/ KiÓm ®Þnh ph­¬ng sai ®ång ®Òu cña m« h×nh trªn dùa vµo kiÓm ®Þnh White B¶ng 63 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.194938 Probability 0.822933 Obs*R-squared 0.391422 Probability 0.822250 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/17/07 Time: 09:44 Sample: 3 663 Included observations: 661 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000932 0.000173 5.398011 0.0000 N -0.001591 0.011474 -0.138692 0.8897 N^2 -0.234694 0.376084 -0.624047 0.5328 R-squared 0.000592 Mean dependent var 0.000888 Adjusted R-squared -0.002446 S.D. dependent var 0.004026 S.E. of regression 0.004031 Akaike info criterion -8.185045 Sum squared resid 0.010692 Schwarz criterion -8.164649 Log likelihood 2708.157 F-statistic 0.194938 Durbin-Watson stat 1.942522 Prob(F-statistic) 0.822933 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.822250 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu. MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.822933 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu. d/ KiÓm ®Þnh d¹ng hµm cña m« h×nh trªn B¶ng 64 Ramsey RESET Test: F-statistic 0.000109 Probability 0.991657 Log likelihood ratio 0.000110 Probability 0.991635 Test Equation: Dependent Variable: M Method: Least Squares Date: 04/17/07 Time: 09:48 Sample: 3 663 Included observations: 661 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. N -0.014773 0.118868 -0.124280 0.9011 C 0.000183 0.001501 0.121672 0.9032 FITTED^2 118.8854 11365.71 0.010460 0.9917 R-squared 0.000054 Mean dependent var 0.000214 Adjusted R-squared -0.002986 S.D. dependent var 0.029823 S.E. of regression 0.029868 Akaike info criterion -4.179547 Sum squared resid 0.586990 Schwarz criterion -4.159152 Log likelihood 1384.340 F-statistic 0.017645 Durbin-Watson stat 1.981671 Prob(F-statistic) 0.982510 Ta thÊy P-value cña thèng kª Log likelihood ratio cã= 0.991635 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng. P-value cña thèng kª F = 0.991657 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng. VËy m« h×nh : M = -0.01566*N + 0.000193 kh«ng cßn khuyÕt tËt n÷a Khi ®ã ­íc l­îng cña m« h×nh ban ®Çu lµ : RKDC = 0.000193 - 0.01566.RI 5.2.4. Cæ phiÕu LAF *M« h×nh : B¶ng 65 Dependent Variable: R_LAF Method: Least Squares Date: 04/17/07 Time: 10:05 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. R_VNINDEX 0.373183 0.121015 3.083768 0.0021 C 0.001226 0.001718 0.714003 0.4755 R-squared 0.014204 Mean dependent var 0.000677 Adjusted R-squared 0.012710 S.D. dependent var 0.044240 S.E. of regression 0.043958 Akaike info criterion -3.408158 Sum squared resid 1.275308 Schwarz criterion -3.394578 Log likelihood 1130.100 F-statistic 9.509625 Durbin-Watson stat 1.900258 Prob(F-statistic) 0.002129 Ghi l¹i phÇn d­ cña m« h×nh nµy lµ ELAF : 5.2.4.1. KiÓm tra c¸c khuyÕt tËt cña m« h×nh KiÓm ®Þnh ph­¬ng sai ®ång ®Òu dùa vµo kiÓm ®Þnh White. ¦íc l­îng m« h×nh : Gi¶ thiÕt : ( Ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu ) ( Ph­¬ng sai sai sè thay ®æi ) B¶ng 66 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.149643 Probability 0.861045 Obs*R-squared 0.300511 Probability 0.860488 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/17/07 Time: 10:11 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.002099 0.001653 1.270336 0.2044 R_VNINDEX 0.053635 0.108384 0.494858 0.6209 R_VNINDEX^2 -0.466936 3.488024 -0.133868 0.8935 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.860488 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu. MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.861045 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu. 5.2.4.2. KiÓm ®Þnh sù t­¬ng quan  *Dïng kiÓm ®Þnh BG ®Ó chóng ta ­íc l­îng m« h×nh sau ®©y : *GØa thiÕt :  : (kh«ng cã sù tù t­¬ng quan bËc 1).  : ( cã sù tù t­¬ng quan bËc 1 ). B¶ng 67 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.648899 Probability 0.199560 Obs*R-squared 1.652271 Probability 0.198650 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/17/07 Time: 10:19 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. R_VNINDEX -0.009264 0.121171 -0.076455 0.9391 C -1.37E-05 0.001717 -0.007970 0.9936 RESID(-1) 0.050048 0.038975 1.284095 0.1996 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.198650 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ kh«ng tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.199560 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ kh«ng tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1 5.2.4.3. KiÓm ®Þnh d¹ng hµm *Dïng kiÓm ®Þnh Ramsey ®Ó ­íc l­îng m« h×nh sau : M« h×nh : *GØa thiÕt :  : (d¹ng hµm ®óng).  : (d¹ng hµm sai ) . B¶ng 68 Ramsey RESET Test: F-statistic 0.013284 Probability 0.908277 Log likelihood ratio 0.013344 Probability 0.908035 Test Equation: Dependent Variable: R_LAF Method: Least Squares Date: 04/17/07 Time: 10:28 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. R_VNINDEX 0.372905 0.121130 3.078565 0.0022 C 0.001133 0.001899 0.596636 0.5510 FITTED^2 3.286674 28.51634 0.115256 0.9083 Ta thÊy P-value cña thèng kª Log likelihood ratio cã=0.908035 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng. -value cña thèng kª F =0.908277 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng. VËy m« h×nh : R_LAF = 0.3732*R_VNINDEX + 0.00123 kh«ng cßn khuyÕt tËt n÷a Khi ®ã ­íc l­îng cña m« h×nh ban ®Çu lµ : RLAF = 0.3732*R_VNINDEX + 0.00123 5.2.5. Cæ phiÕu NKD *M« h×nh : B¶ng 69 Dependent Variable: R_NKD Method: Least Squares Date: 04/17/07 Time: 10:39 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. R_VNINDEX -0.084336 0.049992 -1.686968 0.0921 C -0.001674 0.000710 -2.358844 0.0186 R-squared 0.004293 Mean dependent var -0.001550 Adjusted R-squared 0.002785 S.D. dependent var 0.018185 S.E. of regression 0.018159 Akaike info criterion -5.176244 Sum squared resid 0.217643 Schwarz criterion -5.162663 Log likelihood 1715.337 F-statistic 2.845862 Durbin-Watson stat 1.661876 Prob(F-statistic) 0.092082 Ghi l¹i phÇn d­ cña m« h×nh nµy lµ ENKD : 5.2.5.1. KiÓm tra c¸c khuyÕt tËt cña m« h×nh KiÓm ®Þnh ph­¬ng sai ®ång ®Òu dùa vµo kiÓm ®Þnh White. ¦íc l­îng m« h×nh : Gi¶ thiÕt : ( Ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu ) ( Ph­¬ng sai sai sè thay ®æi ) B¶ng 70 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.503173 Probability 0.223185 Obs*R-squared 3.006317 Probability 0.222426 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/17/07 Time: 10:43 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000276 7.32E-05 3.765912 0.0002 R_VNINDEX 0.000110 0.004803 0.022949 0.9817 R_VNINDEX^2 0.263678 0.154571 1.705869 0.0885 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.222426 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu. MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.223185 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu. 5.2.5.2. KiÓm ®Þnh sù t­¬ng quan : *Dïng kiÓm ®Þnh BG ®Ó chóng ta ­íc l­îng m« h×nh sau ®©y : *GØa thiÕt :  : (kh«ng cã sù tù t­¬ng quan bËc 1).  : ( cã sù tù t­¬ng quan bËc 1 ). B¶ng 71 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 19.36694 Probability 0.000013 Obs*R-squared 18.89968 Probability 0.000014 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/17/07 Time: 10:55 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. R_VNINDEX -0.009757 0.049361 -0.197660 0.8434 C -1.73E-05 0.000700 -0.024772 0.9802 RESID(-1) 0.169189 0.038445 4.400789 0.0000 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.000013 < 0.05 vµ 0.01 nªn gi¶ thiÕt bÞ b¸c bá tøc lµ tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.000014 < 0.05 vµ 0.01 nªn gi¶ thiÕt bÞ b¸c bá tøc lµ tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. 5.2.5.3. KiÓm ®Þnh d¹ng hµm *Dïng kiÓm ®Þnh Ramsey ®Ó ­íc l­îng m« h×nh sau : M« h×nh : *GØa thiÕt :  : (d¹ng hµm ®óng).  : (d¹ng hµm sai ) . B¶ng 72 Ramsey RESET Test: F-statistic 0.617234 Probability 0.432359 Log likelihood ratio 0.619753 Probability 0.431139 Test Equation: Dependent Variable: R_NKD Method: Least Squares Date: 04/17/07 Time: 10:54 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. R_VNINDEX -0.127788 0.074563 -1.713820 0.0870 C -0.002430 0.001195 -2.032304 0.0425 FITTED^2 181.1357 230.5575 0.785642 0.4324 Ta thÊy P-value cña thèng kª Log likelihood ratio cã=0.431139 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng. P-value cña thèng kª F =0.432359 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng. 5.2.5.4. Söa m« h×nh a/ Kh¾c phôc tù t­¬ng quan b»ng Durbin hai b­íc B­íc 1: ta ®i ­íc l­îng m« h×nh : Theo m« h×nh ban ®Çu ta cã d = 1.661876 vËy =1-d/2 = 0.169062 B­íc 2: ta ®i ­íc l­îng m« h×nh : = + ( - ) + Ta ®Æt : P = (r_nkd - 0.169062*r_nkd(-1)) Q = (r_vnindex - 0.169062*r_vnindex(-1)). B¶ng 73 Dependent Variable: P Method: Least Squares Date: 04/22/07 Time: 09:51 Sample(adjusted): 3 663 Included observations: 661 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Q -0.126918 0.050371 -2.519655 0.0120 C -0.001449 0.000699 -2.072125 0.0386 R-squared 0.009542 Mean dependent var -0.001293 Adjusted R-squared 0.008039 S.D. dependent var 0.017975 S.E. of regression 0.017903 Akaike info criterion -5.204726 Sum squared resid 0.211210 Schwarz criterion -5.191129 Log likelihood 1722.162 F-statistic 6.348661 Durbin-Watson stat 1.972084 Prob(F-statistic) 0.011982 b/ KiÓm ®Þnh sù tù t­¬ng quan m« h×nh trªn +Dïng kiÓm ®Þnh BG . +Gi¶ thiÕt :  : (kh«ng cã sù tù t­¬ng quan bËc 1).  : ( cã sù tù t­¬ng quan bËc 1 ). B¶ng 74 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.121589 Probability 0.727429 Obs*R-squared 0.122120 Probability 0.726746 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/22/07 Time: 09:57 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Q -0.000792 0.050456 -0.015689 0.9875 C -1.23E-06 0.000700 -0.001760 0.9986 RESID(-1) 0.013611 0.039035 0.348696 0.7274 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.726746 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ kh«ng tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.727429 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ kh«ng tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. c/ KiÓm ®Þnh ph­¬ng sai ®ång ®Òu cña m« h×nh trªn dùa vµo kiÓm ®Þnh White B¶ng 75 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 3.073287 Probability 0.066934 Obs*R-squared 6.117452 Probability 0.066947 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/22/07 Time: 10:00 Sample: 3 663 Included observations: 661 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000248 7.10E-05 3.493316 0.0005 Q -0.002321 0.004760 -0.487606 0.6260 Q^2 0.356427 0.155157 2.297203 0.0219 6 4 Vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0. 0.066947> 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu . MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.066934 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu . d/ KiÓm ®Þnh d¹ng hµm cña m« h×nh trªn B¶ng 76 Ramsey RESET Test: F-statistic 1.221307 Probability 0.269508 Log likelihood ratio 1.225738 Probability 0.268238 Test Equation: Dependent Variable: P Method: Least Squares Date: 04/22/07 Time: 10:03 Sample: 3 663 Included observations: 661 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Q -0.158501 0.057906 -2.737198 0.0064 C -0.002032 0.000876 -2.319878 0.0207 FITTED^2 114.6329 103.7282 1.105127 0.2695 Ta thÊy P-value cña thèng kª Log likelihood ratio cã=0.268238 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng. P-value cña thèng kª F =0.269508 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng . VËy m« h×nh : P = -0.12692*Q - 0.00145 kh«ng cßn khuyÕt tËt n÷a Khi ®ã ­íc l­îng cña m« h×nh ban ®Çu lµ: RNKD =-0.12692*RI - 0.00145 5.2.6. Cæ phiÕu TRI *M« h×nh : B¶ng 77 Dependent Variable: R_TRI Method: Least Squares Date: 04/22/07 Time: 20:23 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. R_VNINDEX 0.216315 0.059862 3.613584 0.0003 C 0.000119 0.000850 0.140232 0.8885 R-squared 0.019401 Mean dependent var -0.000199 Adjusted R-squared 0.017915 S.D. dependent var 0.021942 S.E. of regression 0.021744 Akaike info criterion -4.815917 Sum squared resid 0.312057 Schwarz criterion -4.802336 Log likelihood 1596.068 F-statistic 13.05799 Durbin-Watson stat 1.567166 Prob(F-statistic) 0.000325 Ghi l¹i phÇn d­ cña m« h×nh nµy lµ ETRI : 5.2.6.1. KiÓm tra c¸c khuyÕt tËt cña m« h×nh KiÓm ®Þnh ph­¬ng sai ®ång ®Òu dùa vµo kiÓm ®Þnh White. ¦íc l­îng m« h×nh : Gi¶ thiÕt : ( Ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu ) ( Ph­¬ng sai sai sè thay ®æi ) B¶ng 78 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 12.79603 Probability 0.000004 Obs*R-squared 24.74749 Probability 0.000004 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/22/07 Time: 20:25 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000332 6.83E-05 4.860367 0.0000 R_VNINDEX 0.004981 0.004478 1.112269 0.2664 R_VNINDEX^2 0.728769 0.144116 5.056813 0.0000 6.2.1011 phiÕu BB- 0.001ThÊy P-value cña thèng kª = 0.00004< 0.05 vµ 0.01 nªn gi¶ thiÕt bÞ b¸c bá tøc lµ ph­¬ng sai sai sè thay ®æi . MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.00004 < 0.05 vµ 0.01 nªn gi¶ thiÕt bÞ b¸c bá tøc lµ ph­¬ng sai sai sè thay ®æi . 5.2.6.2. KiÓm ®Þnh sù t­¬ng quan *Dïng kiÓm ®Þnh BG ®Ó chóng ta ­íc l­îng m« h×nh sau ®©y : *GØa thiÕt :  : (kh«ng cã sù tù t­¬ng quan bËc 1).  : ( cã sù tù t­¬ng quan bËc 1 ). B¶ng 79 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 32.56334 Probability 0.000000 Obs*R-squared 31.17130 Probability 0.000000 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/22/07 Time: 20:29 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. R_VNINDEX -0.024395 0.058636 -0.416041 0.6775 C -3.58E-05 0.000830 -0.043165 0.9656 RESID(-1) 0.217573 0.038128 5.706430 0.0000 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.00000 < 0.05 vµ 0.01 nªn gi¶ thiÕt bÞ b¸c bá tøc lµ tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1 . MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.000000 < 0.05 vµ 0.01 nªn gi¶ thiÕt bÞ b¸c bá tøc lµ tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1 . 5.2.6.3. KiÓm ®Þnh d¹ng hµm *Dïng kiÓm ®Þnh Ramsey ®Ó ­íc l­îng m« h×nh sau : M« h×nh : *GØa thiÕt :  : (d¹ng hµm ®óng).  : (d¹ng hµm sai ) . B¶ng 80 Ramsey RESET Test: F-statistic 0.048668 Probability 0.825467 Log likelihood ratio 0.048887 Probability 0.825011 Test Equation: Dependent Variable: R_TRI Method: Least Squares Date: 04/22/07 Time: 20:32 Sample: 2 663 Included observations: 662 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. R_VNINDEX 0.214207 0.060663 3.531119 0.0004 C 0.000203 0.000931 0.217824 0.8276 FITTED^2 -9.261469 41.98169 -0.220607 0.8255 Ta thÊy P-value cña thèng kª Log likelihood ratio cã=0.825011 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng. P-value cña thèng kª F =0.825467 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng. 6.2.1011 phiÕu BB- 0.001445.2.6.4. Söa m« h×nh a/ Kh¾c phôc tù t­¬ng quan b»ng Durbin hai b­íc B­íc 1: ta ®i ­íc l­îng m« h×nh : Theo m« h×nh ban ®Çu ta cã d = 1.567166 vËy =1-d/2 = 0.216417 B­íc 2: ta ®i ­íc l­îng m« h×nh : = + ( - ) + Ta ®Æt : M = (r_tri - 0.216417*r_tri(-1)) N = (r_vnindex - 0.216417 *r_vnindex(-1)). B¶ng 81 Dependent Variable: M Method: Least Squares Date: 04/23/07 Time: 03:40 Sample(adjusted): 3 663 Included observations: 661 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. N 0.178574 0.059811 2.985654 0.0029 C 5.00E-05 0.000829 0.060334 0.9519 R-squared 0.013346 Mean dependent var -0.000156 Adjusted R-squared 0.011849 S.D. dependent var 0.021366 S.E. of regression 0.021239 Akaike info criterion -4.862969 Sum squared resid 0.297261 Schwarz criterion -4.849372 Log likelihood 1609.211 F-statistic 8.914128 Durbin-Watson stat 1.966262 Prob(F-statistic) 0.002935 b/ KiÓm ®Þnh sù tù t­¬ng quan m« h×nh trªn +Dïng kiÓm ®Þnh BG . +Gi¶ thiÕt :  : (kh«ng cã sù tù t­¬ng quan bËc 1).  : ( cã sù tù t­¬ng quan bËc 1 ). B¶ng 82 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.176116 Probability 0.674869 Obs*R-squared 0.176872 Probability 0.674075 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/23/07 Time: 03:43 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. N -0.001608 0.059971 -0.026813 0.9786 C -1.89E-06 0.000830 -0.002277 0.9982 RESID(-1) 0.016391 0.039059 0.419662 0.6749 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.674075 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ kh«ng tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.674869 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ kh«ng tån t¹i sù tù t­¬ng quan bËc 1. c/ KiÓm ®Þnh ph­¬ng sai ®ång ®Òu cña m« h×nh trªn dùa vµo kiÓm ®Þnh White B¶ng 83 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.446070 Probability 0.056489 Obs*R-squared 0.544859 Probability 0.056579 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/23/07 Time: 07:18 Sample: 3 663 Included observations: 661 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000332 6.73E-05 4.932767 0.0000 N 0.003511 0.004528 0.775336 0.4384 N^2 0.633129 0.145667 4.346419 0.0000 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy P-value cña thèng kª = 0.056579 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu . MÆt kh¸c ta cã P-value cña thèng kª F = 0.056489 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ ph­¬ng sai sai sè ®ång ®Òu . d/ kiÓm ®Þnh d¹ng hµm cña m« h×nh trªn B¶ng 84 Ramsey RESET Test: F-statistic 0.004478 Probability 0.946669 Log likelihood ratio 0.004498 Probability 0.946528 Test Equation: Dependent Variable: M Method: Least Squares Date: 04/23/07 Time: 07:24 Sample: 3 663 Included observations: 661 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. N 0.177894 0.060711 2.930196 0.0035 C 7.43E-05 0.000906 0.082077 0.9346 FITTED^2 -4.111433 61.44229 -0.066915 0.9467 Ta thÊy P-value cña thèng kª Log likelihood ratio cã=0.946528 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng . P-value cña thèng kª F =0.946669 > 0.05 vµ 0.01 nªn kh«ng cã c¬ së b¸c bá gi¶ thiÕt tøc lµ m« h×nh cã d¹ng hµm ®óng . VËy m« h×nh : M = 0.1785736329*N + 5.00148671e-05 kh«ng cßn khuyÕt tËt n÷a Khi ®ã ­íc l­îng cña m« h×nh ban ®Çu lµ : RTRI =5.00148671e-05 +0.1785736329.RI NhËn xÐt : Trong c¶ 6 m« h×nh chØ sè thÞ tr­êng trªn ta thÊy tÊt c¶ c¸c hÖ sè nªn 6 lo¹i cæ phiÕu nµy ®Òu lµ c¸c tµi s¶n thô ®éng ( kÐm n¨ng ®éng ). 6. øng dông kÕt qu¶ cña m« h×nh chØ sè ®¬n (SIM) ®Ó ph©n tÝch ®a d¹ng ho¸ danh môc trong ®Çu t­ Ta cã : Trong ®ã : * : Tæng rñi ro cña cæ phiÕu i. *  : rñi ro hÖ thèng. * : rñi ro phi hÖ thèng ( rñi ro riªng cña mçi cæ phiÕu). IV/ C¸c kÕt luËn rót ra Qu¸ tr×nh ph©n t¸n vµ tèi thiÓu ho¸ rñi ro lµ mét h×nh thøc ®a d¹ng hãa. Trong ®ã nhµ ®Çu t­ nªn ®Çu t­ nªn ®Çu t­ vµo nhiÒu lo¹i chøng kho¸n kh¸c nhau ®Ó t¹o thµnh mét danh môc ®Çu t­ sao cho tæng rñi ro trªn toµn bé danh môc sÏ ®­îc giíi h¹n ë møc nhá nhÊt. §iÒu nµy cã nghÜa lµ “ kh«ng nªn bá trøng vµo mét giá ”. Tõ c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë trªn cho ta biÕt ®­îc sù ¶nh h­ëng cña lîi suÊt thêi kú trÔ ®Õn lîi suÊt thêi kú hiÖn t¹i vµ ¶nh h­ëng cña c¸c nhiÔu ®Õn lîi suÊt cña c¸c cæ phiÕu thêi kú hiÖn t¹i (Th«ng qua m« h×nh ARIMA). Bªn c¹nh ®ã gióp chóng ta cã thÓ t¹o lËp ®­îc tËp danh môc hiÖu qu¶ vµ danh môc rñi ro thÊp nhÊt (MVP). §èi víi c¸c cæ phiÕu nãi riªng còng nh­ c¸c chøng kho¸n riªng lÎ nãi chung, rñi ro tæng thÓ cña danh môc ®Çu t­ ®­îc ®Þnh l­îng b»ng ®é chªnh lÖch chuÈn () cña danh môc ®Çu t­. Tuy nhiªn, trong danh môc ®Çu t­, c¸c cæ phiÕu kh¸c nhau cã thÓ triÖt tiªu rñi ro kh«ng hÖ thèng lÉn nhau chØ cßn l¹i phÇn rñi ro hÖ thèng. V× vËy, rñi ro cã hÖ thèng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh møc doanh lîi dù kiÕn cña mét tµi s¶n, v× thÕ chóng ta cÇn biÕt c¸ch ®o ®é rñi ro cã hÖ thèng cho c¸c nhµ ®Çu t­ kh¸c nhau. Th­íc ®o mµ chóng ta sÏ sö dông lµ hÖ sè (®­îc x¸c ®Þnh trong m« h×nh CAPM). §©y lµ lý do gi¶i thÝch t¹i sao khi ph©n tÝch rñi ro nhµ ®Çu t­ ph¶i quan t©m nhiÒu ®Õn phÇn rñi ro hÖ thèng () h¬n lµ tæng rñi ro cña danh môc (). Tµi liÖu tham kh¶o 1. Nguyªn lý tµi chÝnh – to¸n cña thÞ tr­êng chøng kho¸n, V­¬ng Qu©n Hoµng – Ng« Ph­¬ng chÝ, NXB chÝnh trÞ quèc gia. 2. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch vµ ®Çu t­ chøng kho¸n, Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc, trung t©m nghiªn cøu vµ båi d­ìng nghiÖp vô chøng kho¸n, Th.S Lª ThÞ Mai Linh chñ biªn, NXB ChÝnh trÞ quèc gia. 3. B¸o ®Çu t­ chøng kho¸n c¸c n¨m 2006, 2007. 4. Gi¸o tr×nh kinh tÕ l­îng vµ bµi tËp kinh tÕ l­îng – Tr­êng §¹i häc kinh tÕ Quèc d©n – khoa To¸n kinh tÕ, Bé m«n ®iÒu khiÓn kinh tÕ, NXB Khoa häc vµ kü thuËt. 5. Bµi gi¶ng m«n ph©n tÝch vµ ®Þnh gi¸ tµi s¶n tµi chÝnh, PGS . TS. Hoµng §×nh TuÊn, Khoa to¸n kinh tÕ Tr­êng §¹i häc kinh tÕ Quèc d©n. 6. C¸c Website vÒ chøng kho¸n : www.bvsc.com.vn, www.vietstock.com,vn, www.bsc.com.vn, ....

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư­ cho các cổ phiếu của cùng một ngành.DOC
Luận văn liên quan