Phân tích tài chính Công ty May 10

Từ khi đất nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã mở ra những cơ hội và thách thức mới cho các doanh nghiệp .Để tồn tại và phát triển trong môi trường rộng lớn , giàu tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro mạo hiểm này, các doanh nghiệp luôn phải nắm bắt được những biến động trên thị trường và có kế sách ứng phó kịp thời .Đặc biệt ,cạnh tranh gay gắt buộc các doanh nghiệp phải phát huy mọi lợi thế của mình, hợp lý hoá toàn bộ quá trình sản xuất -kinh doanh . Phân tích tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh và có mối quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh .Phân tích tài chính của một doanh nghiệp giúp chúng ta có cái nhìn chung nhất về thực trạng tài chính của doanh nghiệp đó ,giúp các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp xác định được trọng điểm trong công tác quản lý tài chính , tìm ra những giải pháp tài chính hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .Do vậy ,phân tích tài chính doanh nghiệp là mối quan tâm hàng đầu của nhiều đối tượng .Mỗi đối tượng này có nhu cầu sử dụng thông tin khác nhau song họ đều hướng tập trung vào những khía cạnh riêng trong bức tranh tài chính của doanh nghiệp Luận văn dài 103 trang bao gồm ba phần chính : Chương 1 : Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp . Chưong 2 : Phân tích tài chính Công ty May 10 . Chương 3 : Giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty May 10

doc95 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2260 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích tài chính Công ty May 10, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vµ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh­ C«ng ty May 10 th× cã thÓ ®¹t ®­îc mét chØ sè cao h¬n. C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng ®Ó ®¹t lîi nhuËn cao h¬n. Kú thu tiÒn b×nh qu©n : Kú thu tiÒn b×nh qu©n ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thu håi vèn trong thanh to¸n trªn c¬ së c¸c kho¶n ph¶i thu vµ doanh thu b×nh qu©n mét ngµy. HÖ sè nµy ë C«ng ty May 10 lµ t­¬ng ®èi cao vµ cã xu h­íng gi¶m dÇn tõng n¨m ph©n tÝch . Møc trung b×nh cña ngµnh lµ 32. Kú thu tiÒn b×nh qu©n hai n¨m tr­íc qu¸ cao so víi møc trung b×nh nghµnh. §iÒu nµy chøng tá vèn bÞ ø ®äng lín trong kh©u thanh to¸n . Tuy vËy, kú thu tiÒn b×nh qu©n cña n¨m 2003 gi¶m rÊt nhiÒu so víi n¨m 2002, chøng tá c«ng ty ®· chó ý tíi viÖc thu håi vèn ®Ó ®Çu t­ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Õn n¨m 2004, kú thu tiÒn b×nh qu©n tiÕp tôc gi¶m m¹nh vµ tiÕn cµng gÇn tíi møc trung b×nh nghµnh. Cã ®­îc ®iÒu nµy lµ do n¨m nµy doanh nghiÖp ®· nç lùc cã doanh thu t¨ng nhanh rÊt nhiÒu. Tuy c¸c kho¶n ph¶i thu n¨m nµy t¨ng lªn nh­ng kh«ng nhiÒu vµ sù t¨ng lªn cña doanh thu ®· lµm gi¶m kho¶n vèn bÞ chiÕm dông, thu håi vèn cña doanh nghiÖp m×nh ®Ó ®Çu t­ vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ . §©y lµ thµnh c«ng cña C«ng ty May 10 trong viÖc thùc hiÖn më réng thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸ ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ mçi ®ång vèn ®Çu t­. HiÖu suÊt sö dông TSC§ : ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn ®Çu t­ vµo TSC§ t¹o ra ®­îc bao nhiªu ®ång doanh thu trong mét n¨m. Møc trung b×nh nghµnh lµ 5,0. Tõ sè liÖu tÝnh ®­îc trong b¶ng trªn cho thÊy : HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty May 10 t¨ng dÇn qua tõng n¨m vµ kh¸ gÇn víi møc trung b×nh nghµnh.§iÒu nµy cho thÊy, tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®· ®­îc sö dông ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n.N¨m cao nhÊt mµ c«ng ty ®¹t ®­îc lµ n¨m 2004 víi hiÖu suÊt sö dông TSC§ lµ 5,5. NghÜa lµ, mét ®ång vèn ®Çu t­ vµo TSC§ ®em l¹i cho doanh nghiÖp 5,5 ®ång doanh thu trong mét n¨m. ChØ sè nµy cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cña c«ng ty n¨m cao nhÊt míi ë møc trung b×nh ngµnh. Trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông TSC§. Víi mét sù ®Çu t­ lín vµo TSC§ nh­ vËy th× l­îng doanh thu t¹o ra ch­a t­¬ng xøng. HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n : ChØ tiªu nµy ®¸nh gi¸ tæng qu¸t nhÊt vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ c¶ n¨ng lùc qu¶n lý cña ban l·nh ®¹o c«ng ty. Nã cho biÕt mét ®ång tµi s¶n ®em l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu.Tû lÖ trung b×nh cña ngµnh lµ 3. Tõ sè liÖu tÝnh ®­îc trong b¶ng trªn th× hiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n cña C«ng ty May 10 t¨ng dÇn trong tõng n¨m vµ ®Òu thÊp h¬n møc trung b×nh ngµnh. Nh­ vËy, hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n ë c«ng ty lµ thÊp. N¨m cao nhÊt lµ n¨m 2004, hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n ®¹t 2,35. NghÜa lµ, mét ®ång vèn ®Çu t­ vµo tµi s¶n ®em l¹i 2,35 ®ång doanh thu trong mét n¨m. Sù t¨ng dÇn lªn cña hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cho thÊy C«ng ty May 10 ®· quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ mçi ®ång vèn ®Çu t­. Tuy nhiªn, víi chØ sè ®¹t ®­îc thÊp nh­ vËy th× c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p hiÖu qu¶ h¬n n÷a c¶i thiÖn t×nh h×nh hiÖn nay. *Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi : NÕu nh­ c¸c nhãm tû sè trªn ®©y ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ tõng ho¹t ®éng riªng biÖt cña doanh nghiÖp th× tû sè vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi ph¶n ¸nh tæng hîp nhÊt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu n¨ng qu¶n lý cña doanh nghiÖp.Tõ c¸c sè liÖu trong b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty ba n¨m gÇn ®©y, ta cã thÓ lËp ®­îc b¶ng c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi nh­ sau : C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi. §¬n vÞ : triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 1.Lîi nhuËn sau thuÕ 2.864 3664 4.094 2. Doanh thu thuÇn 211.710 344.494 457.529 3.Vèn chñ së h÷u 55.500 59.414 51.398 4. Tæng tµi s¶n 156.695 182.718 194.424 5. Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm (5= 1/2) 1,35 % 1,06 % 0,89 % 6.Doanh lîi vèn chñ së h÷u(ROE) (6= 1/3) 5,16 % 6,17 % 7,97 % 7. Doanh lîi tµi s¶n (ROA) (7= 1/4) 1,83 % 2,01 % 2,11 % Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm : ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè lîi nhuËn sau thuÕ trong mét tr¨m ®ång doanh thu. Tû lÖ trung b×nh cña nghµnh lµ 2,9 %. Tõ b¶ng tÝnh trªn cho thÊy : doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty May 10 qua ba n¨m cã sù gi¶m dÇn theo tõng n¨m vµ ®Òu thÊp h¬n møc trung b×nh ngµnh. Sù thay ®æi nµy kh«ng cã lîi cho c«ng ty. N¨m cao nhÊt lµ n¨m 2002, doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm ®¹t 1,35 %. Cã thÓ nãi, mét doanh nghiÖp cã nhiÌu sù thuËn lîi vµ ­u ¸i nh­ C«ng ty May 10 mµ mét tr¨m ®«ng doanh thu chØ cã 1,35 ®ång lîi nhuËn th× ch­a ®¹t yªu cÇu. Khã kh¨n cßn t¨ng lªn khi trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, chØ sè nµy gi¶m xuèng. §Õn n¨m 2004 th× chØ cßn lµ 0,89 %. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2004 lµ kh«ng tèt.Nh×n chung doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty May 10 nh­ vËy lµ qu¸ thÊp. Nguyªn nh©n lµ do lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty nhá dï doanh thu ngµy cµng lín. Doanh thu ch­a ph¶i lµ chØ tiªu tµi chÝnh cuèi cïng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh bëi doanh thu cßn cÇn so s¸nh víi chi phÝ. Gi¸ vèn hµng b¸n chiÕm tû lÖ lín trong doanh thu thuÇn (lÇn l­ît theo thø tù tõ n¨m 2002 ®Õn n¨m 2004 lµ : 79,27%; 81,24 % vµ 84,48 %). Do ®ã, lîi nhuËn cña c«ng ty chØ chiÕm 1,35 % n¨m 2002;1,06 % n¨m 2003 vµ 0,89 % n¨m 2004. §Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh thu nhËp nµy c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p h¹ thÊp chi phÝ, t¨ng doanh thu trong thêi gian tíi. Doanh lîi vèn chñ së h÷u (ROE): ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn chñ së h÷u vµ ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ ®Æc biÖt quan t©m khi hä quyÕt ®Þnh bá vèn ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp. T¨ng møc doanh lîi vèn chñ së h÷u lµ môc tiªu quan träng nhÊt trong qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp. Tû lÖ trung b×nh cña ngµnh lµ 17,5 %. Cô thÓ víi C«ng ty May 10 , qua sè liÖu tÝnh to¸n ë trªn cho thÊy cÇn chó ý mét sè ®iÓm sau : HÖ sè sinh lêi cña c«ng ty cã t¨ng lªn trong c¶ ba n¨m nh­ng gi¸ trÞ cña chØ tiªu nµy qu¸ thÊp, c¸ch rÊt xa møc trung b×nh nghµnh.§iÒu nµy kh«ng lµm tho¶ m·n mong muèn cña c¸c chñ së h÷u tuy nhiªn sù t¨ng lªn kh¸ ®Òu cña ROE lµ mét dÊu hiÖu ®¸ng mõng. Chøng tá, c«ng ty ®· cã nh÷ng nç lùc ®Ó mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn h¬n tõ mçi ®ång vèn chñ së h÷u . N¨m cao nhÊt lµ n¨m 2004, doanh lîi vèn chñ së h÷u ®¹t lµ 7,97 % ( chØ b»ng 0,455 lÇn møc trung b×nh nghµnh. NghÜa lµ, cø 100 ®ång vèn chñ së h÷u t¹o ra 7,97 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Së dÜ doanh lîi vèn chñ së h÷u n¨m nµy t¨ng lªn so víi n¨m tr­íc lµ do l¬Þ nhuËn t¨ng lªn (tuy kh«ng nhiÒu) ®ång thêi vèn chñ së h÷u l¹i gi¶m ®¸ng kÓ. Trong t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty May 10 th× n¨m 2004, c«ng ty cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ vµo TSC§, phÇn lín ®­îc tµi trî b»ng vèn vay dµi h¹n vµ mét phÇn vèn chñ së h÷u ,do ®ã, vèn chñ së h÷u gi¶m. Tuy nhiªn, doanh lîi vèn chñ së h÷u cña c«ng ty qu¸ thÊp, ch­a t­¬ng xøng víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh. Trong thêi gian tíi, C«ng ty May 10 cÇn cã nh÷ng cè g¾ng ®Ó t¨ng cao ROE, qua ®ã cã thÓ thu hót nguån vèn ®Çu t­ h¬n n÷a. Doanh lîi tµi s¶n (ROA) : §©y lµ chØ tiªu tæng hîp nhÊt ®­îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét ®ång vèn ®Çu t­. Møc doanh lîi tµi s¶n trung b×nh cña ngµnh lµ 8,8%. Nh×n b¶ng tÝnh doanh lîi tµi s¶n cña C«ng ty May 10 ta cÇn chó ý mét sè ®iÓm sau : ChØ sè ROA cña c«ng ty qu¸ thÊp, mÆc dï chØ sè nµy cã t¨ng lªn qua tõng n¨m ph©n tÝch nh­ng t¨ng lªn kh«ng nhiÒu vµ c¸ch qu¸ xa so víi møc trung b×nh ngµnh. N¨m cao nhÊt lµ n¨m 2004 ®¹t 2,11 %. NghÜa lµ, 100 ®ång tµi s¶n chØ t¹o ra 2,11 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Nguyªn nh©n ROA cña c«ng ty thÊp lµ do lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty qua nhá so víi tæng tµi s¶n. §iÒu nµy còng ®· ®­îc ph©n tÝch ë c¸c phÇn tr­íc lµ chi phÝ cña doanh nghiÖp qu¸ cao lµm lîi nhuËn sau thuÕ nhá.Víi mét doanh nghiÖp cã thuËn lîi vÒ nhiÒu mÆt vµ quy m« ®Çu t­ lµ rÊt lín nh­ C«ng ty May 10 th× doanh lîi tµi s¶n thÊp nh­ vËy lµ ch­a ®¹t yªu cÇu vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t­. Ngay tõ thêi ®iÓm nµy c«ng ty cÇn cã biªn ph¸p cô thÓ vµ h÷u hiÖu ®Ó n©ng cao doanh lîi tµi s¶n cho phï hîp. * NhËn xÐt tæng qu¸t sau khi ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh t¹i C«ng ty May 10 : - VÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty : Nh×n s¬ l­îc th× kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi tèt, trong mçi n¨m ®Òu ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu thanh to¸n . Tuy nhiªn, kÕt hîp víi ph©n tÝch cïng c¸c hÖ sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n th× cÇn chó ý mét sè ®iÓm : kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña c«ng ty ®ang cã xu h­íng gi¶m ®Çn vµ ®Õn n¨m 2004 l¹i ë møc b¸o ®éng. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña c«ng ty ®Òu rÊt thÊp. L­îng tiÒn mÆt t¹i quü cña c«ng ty lµ thÊp. - VÒ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh c¬ cÊu tµi chÝnh : HÖ sè nî cña C«ng ty May 10 kh¸ cao trong khi kh¶ n¨ng tr¶ l·i vay l¹i qu¸ thÊp. Nh­ vËy, C«ng ty May 10 sÏ gÆp khã kh¨n khi cÇn vay tiÕp.C«ng ty cÇn cã sù ®iÒu chØnh hîp lý c¬ cÊu nguån vèn . C¬ cÊu tµi s¶n kh¸ ®Òu gi÷a TSC§ vµ TSL§ lµ t­¬ng ®èi hîp lý.§· cã sù ®Çu t­ ®óng møc vµo tµi s¶n cè ®Þnh. - VÒ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng ho¹t ®éng : C¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cho thÊy hiÖu suÊt sö dông c¸c lo¹i vèn vËt t­, vèn l­u ®éng vµ TSC§ ë møc thÊp ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña c«ng ty . L­îng hµng tån kho gi¶m dÇn lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng nç lùc thóc ®Èy tiªu thô hµng ho¸ nh­ng l­îng hµng tån kho vÉn chiÕm tû lÖ lín. C«ng ty May 10 ®· nhËn biÕt vµ cã biÖn ph¸p c¶i thiÖn t×nh h×nh nµy ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. - VÒ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi : MÆc dï doanh thu cña C«ng ty May 10 mçi n¨m lµ t¨ng cao nh­ng chi phÝ cao lµm lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty nhá. Møc doanh lîi ®¹t ®­îc lµ thÊp. Nh÷ng tû sè chñ yÕu trªn ®©y cho thÊy mét bøc tranh chung vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty May 10 . HÇu hÕt c¸c tû sè tµi chÝnh lµ thÊp so víi møc trung b×nh ngµnh. 2.3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty May 10 : Sau khi ph©n tÝch kh¸i qu¸t ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty May 10 , kÕt hîp víi viÖc xem xÐt chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty ta thÊy cã mét sè ®iÓm cÇn l­u ý nh­ sau : 2.3.1. Thµnh tùu ®¹t ®­îc : * Trong ba n¨m qua, C«ng ty May 10 ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh»m t¨ng nguån vèn chñ së h÷u, t×m kiÕm c¸c kho¶n nî dµi h¹n ®Ó ®Çu t­ cho TSC§ mét c¸ch hîp lý h¬n. C«ng ty còng gi¶m ®­îc tû träng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n trong nî ph¶i tr¶. §©y lµ h­íng ®i ®óng ®¾n ®Ó c«ng ty gi¶m ¸p lùc thanh to¸n, gi¶m rñi ro, …., tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn tèt h¬n ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao h¬n. * Tuy r¾ng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n còng nh­ nî dµi h¹n cña c«ng ty ®Òu lín vµ cã sù t¨ng lªn mçi n¨m nh­ng tµi s¶n cña c«ng ty ®ñ tµi trî. C«ng ty ®· sö dông thÝch hîp nguån vèn vay trong ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi s¶n. §©y lµ lý do v× sao c¸c kho¶n nî vay cña C«ng ty May 10 vÉn t¨ng dÇn lªn trong mçi n¨m, cho thÊy c¸c chñ nî còng nh­ c¸c nhµ ®Çu t­ rÊt tin t­ëng vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña c«ng ty còng nh­ n¨ng lùc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý nguån vèn cña c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty. * C¬ cÊu tµi s¶n cña c«ng ty kh¸ hîp lý víi tû träng TSC§ vµ TSL§ kh¸ ®Òu nhau. TSC§ ®ang ®­îc chó träng ®Çu t­ h¬n ®Ó n©ng cao c¬ së cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. HiÖn t¹i, sù chªnh lÖch gi÷a TSC§ vµ TSL§ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty. * C¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho : Còng trong ba n¨m qua, c¸c kho¶n hµng tån kho ®Òu gi¶m xuèng kh¸ ®Òu trong mçi n¨m. §iÒu nµy tr¸nh cho c«ng ty bÞ ø ®äng hµng, ®äng vèn kinh doanh. Trong kho¶n môc hµng tån kho th× hµng ho¸ tån kho chiÕm rÊt nhá. §©y lµ thµnh c«ng cña c«ng ty trong chÝnh s¸ch më réng thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸. C¸c kho¶n ph¶i thu gi¶m m¹nh trong n¨m 2004 lµ do c«ng ty ®· cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó thu håi vèn, gi¶m c¸c kho¶n vèn bÞ chiÕm dông. Tõ ®ã, cã thÓ t¨ng c­êng ®Çu t­ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµo s¶n xuÊt kinh doanh. * Doanh thu t¨ng nhanh vµ kh¸ ®Òu qua mçi n¨m. N¨m 2003 t¨ng 59,89 % so víi n¨m 2002 ; n¨m 2004 t¨ng 31,71 %. Trong tæng doanh thu, phÇn doanh thu hµng xuÊt khÈu chiÕm tû träng lín ë c¶ ba n¨m. N¨m 2002, doanh thu hµng xuÊt khÈu chiÕm 73,69 % trong tæng doanh thu ; n¨m 2003, doanh thu hµng xuÊt khÈu chiÕm 82,70 % ; n¨m 2004, doanh thu hµng xuÊt khÈu chiÕm 85,65 %. Hai n¨m gÇn ®©y, hµng xuÊt khÈu cña c«ng ty t¨ng m¹nh do c«ng ty ®· cã nh÷ng nç lùc giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh réng r·i trªn thÞ tr­êng c¸c n­íc b¹n, trong ®ã cã c¶ nh÷ng n­íc ph¸t triÓn. C«ngty ®· cã nh÷ng hîp ®ång lín vÒ hµng xuÊt khÈu trùc tiÕp mang l¹i nguån thu lín. Kh«ng chØ doanh thu hµng xuÊt khÈu t¨ng nhanh mµ doanh thu trong n­íc còng cã sù t¨ng lªn ®¸ng kÓ. N¨m 2003, doanh thu trong n­íc t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 2.913 triÖu ®ång (t¨ng 5,09 %). N¨m 2004, doanh thu trong n­íc t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 5.598 triÖu ®ång (t¨ng 9,31%). Cã ®­îc ®iÒu nµy lµ do C«ng ty May 10 ®· thµnh c«ng trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch më réng thÞ tr­êng tiªu thô, giíi thiÖu réng r·i hµng ho¸ cña m×nh ra thÞ tr­êng c¹nh tranh. Tuy kh«ng t¨ng m¹nh nh­ doanh thu song lîi nhuËn cña c«ng ty còng cã sù t¨ng lªn trong c¶ ba n¨m ph©n tÝch. Lîi nhuËn lµ chØ tiªu cuèi cïng, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh×n mét c¸ch tæng quan th× c«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ . Nh×n chung, C«ng ty May 10 ®· cã sù tiÕn bé ®¸ng kÓ vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh trong ba n¨m qua. Ho¹t ®éng kinh doanh t¹o lîi nhuËn t¨ng lªn trong mçi n¨m gióp cho c«ng ty më réng ®­îc quy m« vµ ph¸t triÓn m¹nh s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr­êng. C¬ së vËt chÊt, h¹ tÇng, c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc còng nh­ tr×nh ®é cña c¸c nh©n sù trong c«ng ty dÇn dÇn ®­îc n©ng cao vÒ sè l­îng còng nh­ c¶i tiÕn vÒ chÊt l­îng. C«ng ty ®· cã sù quan t©m ®óng møc tíi ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn gióp cho ho¹t ®éng cña c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh ®Òu ®Æn vµ ®óng môc tiªu ®Ò ra. C¸c chØ tiªu hiÖn nay kh¶ quan h¬n n¨m 2002 lµ b­íc ®µ ®Ó c«ng ty ®¶y m¹nh t¨ng tr­ëng trong t­¬ng lai. 2.3.2. Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i : * Vèn l­u ®éng rßng còng nh­ vèn l­u ®éng th­êng xuyªn cña C«ng ty May 10 thÊp vµ ®ang cã xu h­íng gi¶m dÇn do tæng tµi s¶n l­u ®éng kh«ng thÓ ®¸p øng hÕt nhu cÇu thanh to¸n nî ng¾n h¹n. §Æc biÖt n¨m 2004,vèn l­u ®éng rßng cña c«ng ty cßn nhá h¬n 0 chøng tá n¨m nµy nguån vèn dµi h¹n kh«ng ®ñ ®Ó tµi trî cho TSC§. Do ®ã c«ng ty ph¶i dïng mét phÇn nguån vèn ng¾n h¹n ®Ó tµi trî cho TSC§, tµi s¶n l­u ®éng kh«ng ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n nî ng¾n h¹n, c¸n c©n thanh to¸n mÊt th¨ng b»ng. * C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty tuy ®ang ®­îc chó ý c¶i thiªn nh­ng trong ba n¨m võa qua th× vÉn ch­a hîp lý. Tû träng nguån vèn chñ së h÷u so víi tæng nguån vèn lµ thÊp vµ c¸ch xa nhiÒu so víi møc trung b×nh ngµnh. Nî ph¶i tr¶ lín, c«ng ty ph¶i ®i vay nhiÒu khiÕn cho kh¶ n¨ng tù tµi trî gi¶m dÇn, kh¶ n¨ng tù chñ cña c«ng ty còng gi¶m theo. C«ng ty ph¶i chÞu triÖu ®ång søc Ðp ngÇy cµng t¨ng cña c¸c kho¶n nî. ViÖc ®i vay nhiÒu cã thuËn lîi vÒ ph­¬ng diÖn sö dông ®ßn bÈy tµi chÝnh nh­ng vÒ l©u dµi, vÊn ®Ò nµy cã thÓ ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng vay vèn trong t­¬ng lai cña c«ng ty. * Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña C«ng ty May 10 rÊt cao vµ t¨ng nhanh khiÕn cho cã t×nh tr¹ng doanh thu cao vµ t¨ng nhanh nh­ng lîi nhuËn sau thuÕ rÊt nhá. Víi mét doanh nghiÖp cã nhiÒu thuËn lîi vµ ­u ¸i nh­ C«ng ty May 10 th× thu nhËp mang l¹i nh­ vËy ch­a t­¬ng xøng. * Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty May 10 cã nhiÒu ®iÓm cßn yÕu kÐm. C¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña c«ng ty ®Òu rÊt thÊp. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña c«ng ty c¶ ba n¨m ®Òu thÊp vµ c¸ch xa møc trung b×nh nghµnh. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh n¨m 2004 lµ nhá h¬n 1. §iÒu nµy chøng tá n¨m nµy c«ng ty gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n b»ng c¸c tµi s¶n l­u ®éng vµ tµi s¶n tµi chÝnh. Tøc lµ, khi ®Õn h¹n thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n th× c«ng ty l¹i kh«ng cã s½n c¸c kho¶n tµi s¶n l­u ®éng cã thêi h¹n t­¬ng ®­¬ng ®Ó ®¸p øng kÞp thêi cho nhu cÇu thanh to¸n Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña C«ng ty May 10 trong c¶ ba n¨m ph©n tÝch ®Òu thÊp h¬n nhiÒu so víi møc trung b×nh nghµnh. C«ng ty kh«ng thÓ thanh to¸n nhanh ®­îc c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n nÕu kh«ng sö dông ®Õn mét phÇn dù tr÷. Kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña C«ng ty May 10 trong c¶ ba n¨m ®Òu rÊt thÊp. §ã lµ do c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña c«ng ty t¨ng nhanh h¬n sù t¨ng lªn cña tiÒn mÆt. Nh­ vËy c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p t¨ng tiÒn trong thêi gian tíi. * HÖ sè nî cao vµ hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n l·i vay thÊp nªn C«ng ty May 10 sÏ cã khã kh¨n nÕu cÇn vay tiÕp. * HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cña C«ng ty May 10 thÊp ch­a ®¸p øng víi sù ®Çu t­ vµ quy m« cña c«ng ty. Kh¶ n¨ng thu håi vèn trong thanh to¸n cña c«ng ty cßn thÊp so víi møc trung b×nh ngµnh. * Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm, doanh lîi vèn chñ së h÷u vµ doanh lîi tµi s¶n cña C«ng ty May 10 ®Òu rÊt thÊp. Tãm l¹i, tuy cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ khã kh¨n nh­ng nh×n chung C«ng ty May 10 lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ , cã lîi nhuËn cao, ®¶m b¶o ®êi sèng cho nh©n viªn trong toµn c«ng ty. MÆc dï nh÷ng h¹n chÕ trªn lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nh­ng c«ng ty vÉn ®ang tõng b­íc cã nh÷ng kh¾c phôc, ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu t¨ng tr­ëng cao nhÊt. Ch­¬ng 3 Gi¶i ph¸p c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty May 10 3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty May 10 trong thêi gian tíi: 3.1.1.Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi C«ng ty May 10 trong thêi gian tíi : 3.1.1.1.ThuËn lîi : + ThÞ tr­êng: hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt - Mü cã hiÖu lùc, thÞ tr­êng më réng. T×nh h×nh an ninh trËt tù trong n­íc æn ®Þnh, nhiÒu kh¸ch hµng n­íc ngoµi tiÕp tôc ®Æt hµng t¹i ViÖt Nam. + Néi bé c«ng ty: HÖ thèng qu¶n lý ®­îc cñng cè vµ t¨ng c­êng, c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt ®­îc c¶i tiÕn, c«ng t¸c ®Çu t­ ®i vµo chiÒu s©u. Lùc l­îng lao ®éng dåi dµo, cã tay nghÒ kh¸. + T×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ c¶ n­íc nãi chung vµ ®Þa bµn thñ ®« nãi riªng æn ®Þnh. NhiÒu chÝnh s¸ch míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ban hµnh t¹o ra hµnh lang thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng. M«i ®­êng ®Çu t­ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ an toµn nhÊt khu vùc. YÕu tè ®ã thuËn lîi ®Ó c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®Õn hîp t¸c s¶n xuÊt vµ ®Æt hµng t¹i ViÖt Nam. + ThÞ tr­êng míi, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Mü ®­îc më réng, nhiÒu ®¬n ®Æt hµng s¶n xuÊt ®i Mü cã sè l­îng lín, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. + Lao ®éng trong c«ng ty æn ®Þnh, chÊt l­îng lao ®éng ®­îc n©ng lªn. ViÖc lµm vµ thu nhËp ®­îc æn ®Þnh, t¹o sù g¾n bã cña c«ng nh©n viªn chøc víi doanh nghiÖp. + ThÞ tr­êng dÖt may thÕ giíi cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p, nÒn kinh tÕ mét sè n­íc nh­ NhËt, EU, Mü ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt Mü khi chiÕn tranh x¶y ra. VÞ trÝ ®Þa lÝ còng lµ mét thuËn lîi : C«ng ty may 10 n»m ë vÞ trÝ Sµi ®ång - Gia L©m - Hµ Néi, n»m ë cöa ngâ phÝa §«ng B¾c cña thñ ®« Hµ Néi, c¸ch trung t©m Hµ Néi 10 km, trªn trôc ®­êng sè 5, trong khu c«ng nghiÖp tËp trung kü thuËt cao Sµi ®ång, thuéc hµnh lang kinh tÕ Hµ Néi - H¶i Phßng - Qu¶ng Ninh, ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong quy ho¹ch tæng thÓ cña Hµ Néi. Víi ®Þa ®iÓm thuËn lîi vµ gÇn thñ ®«, n¬i tËp trung ®«ng ®¶o d©n c­ còng nh­ c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i thô©n lîi ®i mäi miÒn ®Êt n­íc. V× thÕ ®· t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, ®Æc biÖt lµ trong viÖc giao dÞch ký kÕt c¸c hîp ®ång tiªu thô còng nh­ viÖc n¾m b¾t c¸c th«ng tin thÞ tr­êng rÊt thuËn lîi. §ång thêi cã thÓ dùng c¸c pan«, ¸p phÝch däc trªn quèc lé 5, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶ng c¸o, hç trî cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm. 3.1.1.2. Khã kh¨n: *Kh¸ch quan: + H¹n ng¹ch dÖt may vµo Hoa Kú chÝnh thøc ®­îc ¸p dông 01/5/2003 víi sè h¹n ng¹ch doanh nghiÖp ®­îc cÊp kh«ng ®ñ so víi nhu cÇu. ViÖc ph©n bæ h¹n ng¹ch l¹i ch­a kÞp thêi lµm cho mét sè ®¬n hµng ®· ký hîp ®ång s¶n xuÊt bÞ ïn t¾c song khi s¶n xuÊt mét sè ®¬n hµng ph¶i chuyÓn ®i s¶n xuÊt ë n¬i kh¸c. + ThÞ tr­êng trong n­íc tiÕp tôc ph¶i ®­¬ng ®Çu víi hµng nhËp lËu, hµng nh¸i, hµng trèn thuÕ. + Chi phÝ ®Çu vµo t¨ng cao bao gåm x¨ng dÇu, ®iÖn, chi phÝ vËn chuyÓn,chi phÝ b¶o hiÓm x· héi t¨ng. Sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp dÖt may thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ n¹n hµng nh¸i, hµng gi¶, hµng trèn lËu thuÕ dÉn ®Õn khã kh¨n, gi¶m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.ChÊt l­îng nguyªn liÖu ®Çu vµo xÊu, toµn bé phô liÖu vÒ th­êng kh«ng ®ång bé, tµi liÖu kü thuËt thay ®æi vµ söa ch÷a do kÕ ho¹ch. TiÕn ®é giao hµng lu«n ®ßi hái gÊp t¹o cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp bÞ ®éng vµ khã kh¨n. *Chñ quan: Quy m« doanh nghiÖp lín, sè l­îng lao ®éng ®«ng dÉn ®Õn søc Ðp vÒ lao ®éng lín. Trong s¶n xuÊt, c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cßn nhiÒu bÊt cËp, kh«ng c©n nh¾c ®Çy ®ñ ®Õn n¨ng lùc vµ cßn thiÕu chñ ®éng trong viÖc xö lý c¸c biÕn ®éng. C«ng t¸c ph¸t triÓn kü thuËt vµ c«ng nghÖ cßn nhiÒu bÞ ®éng, lóng tóng tr­íc yªu cÇu cña kh¸ch hµng. C«ng t¸c nghiªn cóu ch­a ®­îc quan t©m tæ chøc ®óng møc nªn ch­a tham m­u cho l·nh ®¹o môc tiªu ph¸t triÓn l©u dµi. Qu¶n lý chÊt l­îng cßn nhiÒu lóng tóng vµ bÞ ®éng, ch­a t¹o ®­îc sù æn ®Þnh cña chÊt l­îng. Qu¶n lý vËt t­ ch­a tèt, ®Æc biÖt trong kh©u tiÕt kiÖm.Trong kinh doanh, nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cßn yÕu. NhiÒu s¬ hë, tuú tiÖn cßn x¶y ra, dÉn ®Õn chi phÝ qu¶n lý cao kh«ng ®¸ng cã. Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng trong n­íc cßn thiÕu chñ ®éng. M¹ng l­íi tiªu thô qu¶n lý ch­a chÆt chÏ ®Ó ng­êi xÇu lîi dông uy tÝn c«ng ty kinh doanh bÊt chÝnh.Trong ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ch­a tÝnh hÕt vµ s¸t thùc c¸c yªu cÇu nªn cßn ®Ó l·ng phÝ. ViÖc gi¸m s¸t c¸c c«ng tr×nh cßn thiÕu chñ ®éng. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trªn lµ: - Tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, sù hiÓu biÕt vÒ x· héi cña c¸n bé vµ c«ng nh©n viªn ch­a ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc, yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý - Tr×nh ®é qu¶n lý cña bé m¸y l·nh ®¹o ch­a theo kÞp sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. - C¬ cÇu chÝnh s¸ch thay ®æi kh«ng kÞp thêi, g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. §Ó kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt trªn qua ®ã thùc hiÖn ®­îc nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty tõ nay ®Õn n¨m 2010, May 10 cÇn quan t©m ®Õn c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt ®Þnh h­íng sau: Thø nhÊt, th­êng xuyªn cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu - ®Èy m¹nh h×nh thøc s¶n xuÊt kinh doanh th­¬ng m¹i b¸n FOB thay thÕ h×nh thøc gia c«ng kÐm hiÖu qu¶. ViÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong n­íc lµ mét trong nh÷ng môc tiªu hµng ®Çu cña chiÕn l­îc thÞ tr­êng. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2006 triÖt tiªu h×nh thøc s¶n xu¸t gia c«ng. Thø hai, t¨ng c­êng n¨ng lùc s¶n xuÊt cïng víi ®Çu t­ chiÒu s©u ®Ó n©ng cao doanh thu s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ ®Çu t­. Thø ba, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý tr­íc hÕt lµ qu¶n lý kinh doanh. Sau h¬n 10 n¨m chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi cña §¶ng, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· ®¹t nh÷ng thµnh tùu to lín, quan träng. Trong thµnh qu¶ chung cña c¶ ®Êt n­íc cã sù ®ãng gãp nhá bÐ cña c«ng ty May 10 – mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· tr¶i qua sô phÊn ®Êu bÒn bØ vµ dòng c¶m, kh«ng nh÷ng x©y dùng ®­îc mét bÒ dµy truyÒn thèng ®¸ng tr©n träng mµ cãn x©y dùng ®­îc nh÷ng thÕ hÖ ng­êi lao ®éng míi tuyÖt ®èi trung thµnh víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng, ®· vµ ®ang tõng ngµy, tõng giê ®­a doanh nghiÖp v­¬n lªn m¹nh mÏ trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ kinh tÕ míi. 3.1.2. §Þnh h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña C«ng ty May 10 trong thêi gian tíi : 3.1.2.1.Mét sè ®iÓm ®Þnh h­íng : Mét lµ, thùc hiÖn ®Çu t­ ®óng h­íng, cã träng ®iÓm theo chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ thÞ tr­êng. Néi dung ®Çu t­ ph¶i ®­îc hiÓu lµ c¶ trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ g¾n liÒn víi ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n kü thuËt. Néi dung cña nã chØ cã thÓ thùc hiÖn tõng buíc th«ng qua hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh : - Khi më ra thÞ tr­êng míi, c«ng ty ph¶i sím x¸c ®Þnh chiÕn l­îc s¶n phÈm. Víi kinh nghiÖm s¶n xuÊt nhiÒu n¨m, May 10 lÊy c¸c s¶n phÈm nam tr­íc hÕt lµ ¸o s¬ mi lµm s¶n phÈm chiÕn l­îc, mòi nhän cña m×nh. Tõ ®ã c«ng ty quyÕt ®Þnh ®Çu t­, c¶i t¹o nhµ x­ëng ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh c«ng nghiÖp, trang thiÕt bÞ míi hiÖn ®¹i vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn, nhanh chãng s¶n xuÊt ®­îc s¬ mi cã chÊt l­îng cao. - Víi nhËn thøc ,con ng­êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh, c«ng ty cÇn hÕt søc quan t©m ®Õn chiÕn l­îc con ng­êi, nhanh chãng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cã ®Çy ®ñ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®¶m ®­¬ng nhiÖm vô míi. §©y lµ mét trong nhøng nh©n tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §éi ngò c«ng nh©n ®­îc ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o míi. - Víi ph­¬ng thøc ®Çu t­ dùa vµo søc m×nh lµ chÝnh trong 5 n¨m May 10 ®· tù bæ sung gÇn 30 tû ®ång ®Ó ®Çu t­. Ngoµi ra c«ng ty cßn tranh thñ sù hîp t¸c vµ gióp ®ì cña kh¸ch hµng Seidensticker(§øc), Kaneta(NhËt)... cho m­în vay vèn hoÆc thiÕt bÞ ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc s¶n phÈm chÊt l­îng cao.CÇn ph¸t huy ®Ó ngµy cµng më réng s¶n xuÊt - Víi nh÷ng biÖn ph¸p ®Çu t­ trªn, May 10 ph¶i chñ ®éng ph¸t triÓn nguån lùc vµ kh«ng r¬i vµo t×nh tr¹ng vay vèn tuú tiÖn ®Ó hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kh«ng bï ®¾p ®­îc l·i vay ng©n hµng. Hai lµ, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ t¨ng thu nhËp cho c«ng nh©n lµ yÕu tè c¬ b¶n ph¸t triÓn néi lùc cña doanh nghiÖp. ChÊt l­îng lao ®éng lµ yÕu tè ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn l©u dµi cña doanh nghiÖp. C«ng ty cÇn thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao trÝ lùc vµ thÓ lùc cho ng­êi lao ®éng. + Th­êng xuyªn t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng ®­îc häc tËp kü thuËt, nghiÖp vô. + §Çu t­ c¶i t¹o nhµ lµm viÖc cã tiÖn nghi tèt, mua s¾m c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, thùc hiÖn quyÒn lîi trang bÞ b¶o hé lao ®éng nh»m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n viªn Ba lµ, t¨ng c­êng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ th«ng qua ho¹t ®éng qu¶n lý n¨ng ®éng cña c¸c phßng nghiÖp vô vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. Ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu, c«ng ty ®· nhanh chãng kh¾c phôc t×nh tr¹ng qu¶n lý ph©n t¸n kÐm hiÖu qu¶ cña c¶ bé mµy qu¶n lý bao gåm c¸c phßng nghiÖp vô víi c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, t¹o ra sù g¾n bã h÷u c¬, sù céng ®ång tr¸ch nhiÖm gi÷a hai khèi trong bé m¸y qu¶n lý. - Th­êng xuyªn më réng ph©n cÊp qu¶n lý cho c¸c ®¬n vÞ. Cïng víi viÖc giao tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô lµ m¹nh d¹n giao quyÒn h¹n vµ quyÒn lîi cho c¸c ®¬n vÞ, tr­íc hÕt lµ chÕ ®é khen th­ëng vËt chÊt. Bèn lµ, phèi hîp ho¹t ®éng tèt c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi trong doanh nghiÖp theo c¸c thÓ chÕ Nhµ n­íc ban hµnh d­íi sù l·nh ®¹o tËp trung vµ thèng nhÊt cña Ban chÊp hµnh §¶ng uû. - §¶ng uû lµ c¬ quan l·nh ®¹o cao nhÊt cña ®¬n vÞ. §¶ng uû tËp trung vµo nhiÖm vô x¸c ®Þnh ®óng ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, l·nh ®¹o tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc, kh«ng sa vµo sù vô cña qu¶n lý. Muèn vËy Ban chÊp hµnh §¶ng uû ph¶i kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao trÝ tuÖ. C¸c tæ chøc chuyªn m«n, §oµn thÓ ph¶i ho¹t ®éng ®óng chøc n¨ng – kh«ng lµm thay, lÊn s©n nhau, ph¶i phèi hîp tèt. Cã nh­ vËy míi kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng mÊt ®oµn kÕt lµm ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. N¨m lµ, n¾m v÷ng ®­êng lèi, chÝnh s¸ch vµ luËt ph¸p ®Ó thùc hiÖn ®óng, ®ång thêi tranh thñ sù quan t©m gióp ®ì cña l·nh ®¹o c¸c cÊp còng nh­ sù gióp ®ì cña anh em bÌ b¹n. 3.1.2.2. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ mµ C«ng ty ®Ò ra trong n¨m 2005 : - Tæng doanh thu ®¹t 550 tû®ång - Lîi nhuËn, nép ng©n s¸ch t¨ng tõ 10%-12% so víi kÕ ho¹ch - Thu nhËp b×nh qu©n ®¹t 1.550.000 ®ång/ng­êi/th¸ng. Nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®­a C«ng ty lªn mét tÇm cao míi trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010, C«ng ty May 10 ®· x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña m×nh nh­ sau: - X©y dùng C«ng ty May 10 thµnh trung t©m may vµ thêi trang lín cña c¶ n­íc víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµo bËc nhÊt ë §«ng Nam ¸. - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm may mÆc vµ lùa chän s¶n phÈm mòi nhän nh»m t¹o ra b­íc ®ét ph¸ vÒ thÞ tr­êng vµ doanh sè. - §Èy m¹nh x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, c¸c kh©u thiÕt yÕu phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. - T¨ng c­êng n¨ng lùc s¶n xuÊt, chó träng ho¹t ®éng liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc. - ChiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong n­íc, æn ®Þnh vÞ trÝ vµ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty May 10 : 3.2.1. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ : 3.2.1.1. §iÒu chØnh l¹i tû träng vèn b»ng tiÒn trong kho¶n môc TSL§: TiÒn mÆt ®­îc hiÓu lµ tiÒn tiÒn tån quü , tiÒn trªn tµi kho¶n thanh to¸n cña doanh nghiÖp ë ng©n hµng .Nã ®­îc sö dông ®Ó tr¶ l­¬ng ,mua nguyªn vËt liÖu ,mua tµi s¶n cè ®Þnh ,tr¶ tiÒn thuÕ ,tr¶ nî … TiÒn mÆt b¶n th©n nã lµ lo¹i tµi s¶n kh«ng sinh lêi ,do vËy trong qu¶n lý tiÒn mÆt th× viÖc tèi thiÓu ho¸ l­îng tiÒn mÆt ph¶i gi÷ lµ môc tiªu quan träng nhÊt .Tuy nhiªn, viÖcgi÷ tiÒn mÆt trong kinh doanh còng lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt,®iÒu ®ã xuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do sau : +§¶m b¶o giao dÞch kinh doanh hµng ngµy . +Bï ®¾p cho ng©n hµng vÒ viÑc ng©n hµng cung cÊp c¸c dÞch vô cho doanh nghiÖp . +§¸p øng nhu cÇu dù phßng trong tr­êng hîp biÕn ®éng kh«ng l­êng tr­íc ®­îc cña c¸c luång tiÒn vµo vµ ra . +H­ëng lîi thÕ trong viÖc th­¬ng l­îng mua hµng Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ,viÖc göi tiÒn mÆt lµ cÇn thiÕt , viÖc gi÷ ®ñ tiÒn mÆt phôc vô cho kinh doanh cã nhiÒu lîi thÕ .Tuy nhiªn viÖc l­u gi÷ tiÒn mÆt sÏ cã nh÷ng bÊt lîi nh­: kh«ng sinh lêi (hoÆc sinh lêi thÊp ), bÞ mÊt gi¸ do l¹m ph¸t ;chi phÝ cho viÖc l­u gi÷ tiÒn mÆt gi÷ tiÒn mÆt chÝnh lµ chi phÝ c¬ héi …Qu¶n lý tiÒn mÆt ®­îc ®Æt trong mèi quan hÖ víi chøng kho¸n thanh kho¶n cao ®Ó h¹n chÕ nh÷ng bÊt lîi . Nh­ vËy ,cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý tiÒn mÆt hîp lý. Trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña C«ng ty May 10 n¨m 2004 chóng ta thÊy l­îng vèn b»ng tiÒn tiÒn cña c«ng ty kh«ng ®ñ ®Ó ®¸p øng kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi. §©y l¹i lµ h¹ng môc dÔ bÞ thÊt tho¸t do tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña tiÒn mÆt, viÖc kiÓm tra vµ qu¶n lý c¸c nghiÖp vô nhËp xuÊt tiÒn mÆt ®­îc chÝnh x¸c lµ kh«ng ph¶i ®Ï dµng g×, nhÊt lµ ®èi víi mét c«ng ty lín nh­ C«ng ty May 10 . Do vËy ®Ó ®¶m b¶o cho tiÒn ®­îc sö dông ®óng môc ®Ých, c«ng ty cÇn qu¶n lý chÆt chÏ viÖc thanh to¸n b»ng tiÒn . §Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi th× c«ng ty cÇn t¨ng l­îng tiÒn mÆt t¹i quü ®Õn mét l­îng thÝch hîp h¬n. Trong xu thÕ hiÖn nay, viÖc thanh to¸n qua ng©n hµng nh­ më tµi kho¶n thanh to¸n t¹i ng©n hµng, sö dông thÎ tÝn dông, …., ®· trë thµnh phæ biÕn v× tÝnh ­u viÖt cña nã lµ tèc ®é nhanh, ®¶m b¶o an toµn, phÝ thanh to¸n vµ vËn chuyÓn võa ph¶i ….C«ng ty cã thÓ chuyÓn phÇn lín c¸c giao dÞch thanh to¸n cña m×nh qua ng©n hµng. §Æc biÖt, h×nh thøc thanh to¸n qua ng©n hµng ®· trë thµnh ®iÒu kiÖn b¾t buéc ®èi víi c«ng ty cæ phÇn. HiÖn nay, C«ng ty May 10 ®· vµ ®ang ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n nµy cã hiÖu qu¶ . Tuy nhiªn, thùc tÕ th× l·i suÊt göi ng©n hµng trong thêi gian võa qua biÕn ®éng kh«ng ngõng, møc sinh lêi cña kho¶n tiÒn göi ng©n hµng th­êng thÊp h¬n so víi møc sinh lêi chung cña c«ng ty. NÕu dù tr÷ mét l­îng lín vèn b»ng tiÒn sÏ lµm c«ng ty mÊt c¬ héi ®Çu t­ trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Víi nhËn thøc nh­ vËy, C«ng ty May 10 cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu tèi thiÓu vµ dù b¸o chÝnh x¸c c¸c nguån nhËp, xuÊt quü trong kú, cã kÕ ho¹ch sö dông kho¶n tiÒn nhµn rçi ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c tµi s¶n cã kh¶ n¨ng thanh kho¶n cao, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n b»ng tiÒn cña c«ng ty khi cÇn, ®ång thêi, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn b»ng tiÒn cña c«ng ty. 3.2.1.2. Qu¶n lý hiÖu qu¶ dù tr÷ ,tån kho : Trong qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn cña vèn l­u ®éng phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh th× viÖc tån t¹i vËt t­ hµng ho¸ dù tr÷ ,tån kho lµ nh÷ng b­íc ®Öm cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng b×nh th­êng cña doanh nghiÖp .Hµng ho¸ tån kho cã ba lo¹i :nguyªn vËt liÖu th« phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt –kinh doanh ;s¶n phÈm dë dang vµ thµnh phÈm .§èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®Õn ®©u mua hµng ®Õn ®ã mµ cÇn ph¶i cã nguyªn vËt liÖu dù tr÷ .Nguyªn vËt liÖu dù tr÷ kh«ng trùc tiÕp t¹o ra lîi nhuËn nh­ng nã cã vai trß rÊt lín ®Ó cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt -kinh doanh tiÕn hµnh ®­îc b×nh th­êng Do vËy ,nÕu doanh nghiÖp dù tr÷ qu¸ lín sÏ tèn kÐm chi phÝ , ø ®äng vèn ;cßn nÕu dù tr÷ qu¸ Ýt sÏ lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh bÞ gi¸n ®o¹n g©y ra hµng lo¹t c¸c hËu qu¶ tiÕp theo . Tån kho trong qóa tr×nh s¶n xuÊt lµ c¸c lo¹i nguyªn liÖu n»m t¹i tõng c«ng ®o¹n cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt .Th«ng th­êng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp ®­îc chia ra nh÷ng c«ng ®o¹n ,gi÷a nh÷ng c«ng ®o¹n nµy bao giê còng tån t¹i nh÷ng b¸n thµnh phÈm .§©y lµ nh÷ng b­íc ®Öm nhá ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc .NÕu d©y chuyÒn s¶n xuÊt cµng dµi vµ cµng cã nhiÒu c«ng ®o¹n s¶n xuÊt th× tån kho trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cµng lín . Khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt xong ,hÇu nh­ c¸c doanh nghiÖp ch­a thÓ tiªu thô hÕt s¶n phÈm ,phÇn th× do cã ®é trÔ nhÊt ®Þnh gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng ,phÇn do ph¶i cã ®ñ l« hµng míi xuÊt ®­îc …Nh÷ng doanh nghiÖp mµ s¶n xuÊt mang tÝnh thêi vô vµ cã quy tr×nh chÕ t¹o tèn nhiÒu thêi gian th× dù tr÷ ,tån kho s¶n phÈm sÏ lín . 3.2.1.3. X©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i hîp lý : Vèn bÞ chiÕm dông cña c«ng ty n¨m 2004 ®· cã xu h­íng gi¶m ®i, hÇu hÕt c¸c kho¶n môc nh­ ph¶i thu kh¸ch hµng, ph¶i thu khã ®ßi ®Òu gi¶m. Tuy nhiªn ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, c«ng ty cÇn cÊp tÝn dông cho c¸c kh¸ch hµng lín. Muèn vËy, tr­íc hÕt c«ng ty cÇn ph¶i x¸c ®Þnh rñi ro cña kh¸ch hµng b»ng viÖc tiÕn hµnh kh¶o s¸t kh¸ch hµng nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä, tõ ®ã thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¸n chÞu ph©n biÖt ®èi víi tõng kh¸ch hµng. §Ó gi¶m thiÓu rñi ro trong thanh to¸n , c«ng ty nªn cã c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro nÕu kh¸ch hµng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nh­ : ®Æt cäc tiÒn hoÆc tµi s¶n, t¹m øng tr­íc mét phÇn tiÒn hµng, yªu cÇu kh¸ch hµng cã sù b¶o l·nh cña ng©n hµng … hoÆc x¸c ®Þnh giíi h¹n tÝn dông cã thÓ cung cÊp cho kh¸ch hµng dùa trªn c¬ së ®¸nh gi¸ uy t×n vµ vÞ thÕ tÝn dông cña hä. C«ng ty còng cÇn tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng vÒ thêi h¹n thanh to¸n mét c¸ch râ rµng, cã nh÷ng ®iÓm ­u ®·i ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng thanh to¸n tr­íc vµ ®óng h¹n cïng nh÷ng biÖn ph¸p xö lý b¾t buéc nÕu kh¸ch hµng vi ph¹m hîp ®ång. C«ng ty nªn thµnh lËp mét bé phËn ®éc lËp cã chøc n¨ng chuyªn thu håi c¸c kho¶n nî nh»m qu¶n lý chÆt chÏ vµ theo dâi th­êng xuyªn c¸c kho¶n nî vµ cã biÖn ph¸p thu håi nî mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, ®iÒu nµy rÊt cã ý nghÜa víi c«ng ty khi muèn më réng m¹ng l­íi tiªu thô. 3.2.1.3. X¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu Vèn l­u ®éng : Nh­ ®· ph©n tÝch , vßng quay vèn l­u ®éng cña C«ng ty May 10 ch­a cao so víi n¨ng lùc cña c«ng ty. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng sÏ tiÕt kiÖm ®­îc VL§, t¹o lîi nhuËn cao h¬n cho doanh nghiÖp. Muèn vËy ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®óng møc VL§ cÇn thiÕt tèi thiÓu mµ vÉn ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra b×nh th­êng. Môc ®Ých lµ ng¨n ngõa t×nh tr¹ng sö dông vèn kÐm hiÖu qu¶ do dù ®o¸n kh«ng ®óng vÒ nhu cÇu VL§, t¹o c¬ së ®Ó ®iÒu hoµ vèn gi÷a c¸c kh©u, lµ c¨n cø ®Ó c«ng ty t×m nguån tµi trî bï ®¾p cho nhu cÇu VL§. 3.2.2. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ : §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§, tr­íc hÕt c«ng ty cÇn tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng tµi s¶n cò, l¹c hËu, kh«ng cÇn dïng ®Ó tiÕn hµnh thanh lý, nh­îng b¸n chóng víi gi¸ tèt nhÊt cã thÓ ; nhanh chãng thu håi vèn ®Ó thùc hiÖn t¸i ®Çu t­ vµo c¸c TSC§ míi kh¸c. N¨m võa qua, c«ng ty còng ®· tiÕn hµnh thanh lý, nh­îng b¸n mét sè m¸y mãc ®· cò, thay míi mét sè ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®ång thêi ®Çu t­ mua s¾m míi mét sè trang thiÕt bÞ m¸y mãc, x©y míi mét sè nhµ x­ëng …. V× vËy, c«ng ty cÇn huy ®éng tèi ®a TSC§ hiÖn cã vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi x©y dùng kÕ ho¹ch b¶o d­ìng ®èi víi c¸c thiÕt bÞ nµy nh»m ph¸t huy n¨ng suÊt cao nhÊt cña TSC§, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. C«ng ty còng ®ang sö dông kho chøa hµng d­ thõa ®Ó cung cÊp dÞch vô cho thuª kho, sö dông mét sè ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nhµn dçi ®Ó vËn chuyÓn thuª ….t¹o thªm nguån thu hç trî cho c«ng t¸c duy tu b¶o d­ìng, võa khai th¸c ®­îc tèi ®a c«ng suÊt sö dông, tr¸nh ®­îc sù l·ng phÝ, t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. §©y lµ viÖc lµm cÇn tiÕp tôc ph¸t huy ë nh÷ng n¨m kinh doanh tiÕp theo. C«ng ty nªn t¨ng c­êng viÖc qu¶n lý, gi¸m s¸t VC§, lùa chän vµ x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p khÊu hao hîp lý ®Ó tr¸nh bÞ ¶nh h­ëng cña hao mßn v« h×nh, mua b¶o hiÓm TSC§. §èi víi nh÷ng TSC§ cã gi¸ trÞ hao mßn v« h×nh lín th× nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh ®Ó nhanh chãng thu håi vèn ®Çu t­, ®Èy nhanh tèc ®é ®æi míi TSC§ mµ kh«ng g©y biÕn ®éng lín cho h® s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. §èi víi nh÷ng m¸y mãc chuyªn dông cã chi phÝ mua lµ cao mµ sö dông kh«ng mhiÒu th× c«ng ty nªn t×m hiÓu thÞ tr­êng cho thuª ®Ó gi¶m chi phÝ …. VÊn ®Ò mµ C«ng ty May 10 cÇn quan t©m, chó ý lµ c«ng t¸c ®¸nh gi¸, thÈm ®Þnh gi¸ trÞ cña TSC§ ph¶i bao gåm c¶ vÒ ph­¬ng diÖn kinh tÕ còng nh­ kü thuËt. C«ng ty nªn x©y dùng, ®µo t¹o hoÆc thuª ®éi ngò c¸c chuyªn gia lµnh nghÒ trong viÖc thÈm ®Þnh gi¸ trÞ TSC§, ®Æc biÖt lµ trong nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ phøc t¹p, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu t­ trµn lan kÐm hiÖu qu¶ , ®Æc biÖt ®èi víi ®Çu t­ XDCB, h¹n chÕ nh÷ng tiªu cùc lµm thÊt tho¸t vèn hoÆc ®éi gi¸ c«ng tr×nh lªn qu¸ cao so víi dù to¸n. 3.2.3. §iÒu chØnh hîp lý c¬ cÊu nguån vèn ,gi¶m dÇn hÖ sè nî Qua viÖc ®¸nh gi¸ hÖ sè nî cña C«ng ty May 10 cho thÊy, trong n¨m 2004 c«ng ty ®· cã sù chuyÓn biÕn tÝch cùc trong c¬ cÊu nguån vèn , biÓu hiÖn ë sù t¨ng lªn ®¸ng kÓ cña nguån vèn chñ së h÷u , ®ång thêi t×m kiÕm ®­îc nguån vay dµi h¹n tµi trî cho TSC§. Tuy nhiªn, tû träng nguån vèn chñ së h÷u trong tæng nguån vèn vÉn cßn nhá vµ c¸ch xa so víi møc trung b×nh cña ngµnh. HÖ sè nî cña c«ng ty qu¸ cao so víi møc trung b×nh ngµnh vµ ngµy cµng t¨ng lªn. Kh«ng nh÷ng thÕ kh¶ n¨ng tr¶ l·i cña c«ng ty l¹i thÊp nªn sÏ khã kh¨n khi cÇn vay tiÕp.KÕt qu¶ nµy chøng tá sù ®éc lËp vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty ngµy cµng gi¶m v× c«ng ty ®· ®i vay nî qu¸ nhiÒu, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty lµ kh«ng lµnh m¹nh. Trong ®iÒu kiÖn c«ng ty ®ang tõng b­íc chuyÓn sang cæ phÇn ho¸ th× t×nh h×nh tµi chÝnh nh­ vËy sÏ khiÕn cho viÖc cæ phÇn ho¸ cã nh÷ng khã kh¨n. V× vËy, c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p æn ®Þnh l¹i c¬ cÊu tµi chÝnh vµ gi¶m dÇn hÖ sè nî ®Õn møc an toµn. Trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty cÇn ®Èy nhanh tèc ®é hoµn tr¶ nî gèc vµ c¸c kho¶n l·i tiÒn vay, gi¶m thiÓu rñi ro cña hÖ sè nî. C«ng ty cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc rñi ro kinh doanh vµ tµi chÝnh th«ng qua viÖc ph©n tÝch c¸c hÖ sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n , hÖ sè nî … Mét trong nh÷ng viÖc lµm cÇn thiÕt trong bèi c¶nh hiÖn nay lµ c«ng ty ph¶i nhanh chãng t¨ng ®­îc s¶n l­îng tiªu thô, lµm c¬ së cho viÖc t¨ng doanh thu vµ quy m« lîi nhuËn cña c«ng ty, t¹o nguån tr¶ nî dåi dµo cho c«ng ty. MÆt kh¸c, ph¶i x©y dùng ®­îc mét c¬ cÊu nî hîp lý, cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ vµo c¸c lo¹i tµi s¶n thÝch hîp, t¹o ra hiÖu øng ®ßn bÈy cã lîi, chó träng ®Õn viÖc c©n ®èi gi÷a lîi nhuËn vµ rñi ro, chia sÎ rñi ro b»ng c¸ch tham gia c¸chîp ®ång b¶o hiÓm mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ th­êng xuyªn, nh»m ®¶m b¶o an toµn cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 3.2.4. C¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm : Mét vÊn ®Ò lín nhÊt cña C«ng ty May 10 nh­ ë trªn ®· ph©n tÝch , ®ã lµ tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ch­a tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt mµ x¶y ra t×nh tr¹ng doanh thu cao vµ t¨ng nhanh qua c¸c n¨m nh­ng lîi nhuËn sau thuÕ l¹i nhá vµ t¨ng chËm. Còng do ch­a tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸ còng cao h¬n lµm gi¶m l­îng tiªu thô hµng ho¸, gi¶m lîi nhuËn. Tr­íc t×nh h×nh trªn, môc tiªu ®Ò ra lµ ph¶i tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt , h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, cÇn x¸c ®Þnh râ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm : C¸c nh©n tè vÒ mÆt kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt ; c¸c nh©n tè vÒ tæ chøc lao ®éng vµ sö dông con ng­êi ; c¸c nh©n tè vÒ mÆt tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt , qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ c¸c nh©n tè thuéc ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty May 10 cã thÓ tham kh¶o mét sè biÖn ph¸p sau nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm : * Th­êng xuyªn ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp, øng dông kÞp thêi c¸c thµnh tùu tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt. §æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ lµ mét vÊn ®Ò chiÕn l­îc l©u dµi cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, doanh nghiÖp còng ph¶i xem xÐt hiÖu qu¶ cña sù ®Çu t­ mang l¹i, ph¶i nghiªn cøu kü l­ìng vÒ mÆt tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c«ng suÊt ho¹t ®éng, tuæi thä cña m¸y, lùa chän ®èi t¸c ®Çu t­ tr­íc khi tiÕn hµnh mua. * Qu¶n lý tèt lao ®éng vµ sö dông lao ®éng mét c¸ch hîp lý, gi¶m chi phÝ tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy ph¶i t¨ng nhanh n¨ng suÊt, c¶i tiÕn tæ chøc lao ®éng, ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt vµ tay nghÒ, hoµn thiÖn ®Þnh møc lao ®éng. §Æc biÖt, bé m¸y qu¶n lý ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n, cã n¨ng lùc qu¶n lý, n¨ng ®éng s¸ng t¹o gióp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc ph­¬ng ¸n tæ chøc tèi ­u, ph©n c«ng lao ®éng ®óng nghµnh nghÒ, ®óng n¨ng lùc lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ. Sö dông “ yÕu tè con ng­êi “ lµ rÊt quan träng v× chi phÝ tiÒn l­¬ng chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín trong tæng chi phÝ cña doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ®Öt may nh­ C«ng ty May 10 . C«ng ty cÇn t¨ng c­êng kû luËt lao ®éng, ¸p dông h×nh thøc tiÒn th­ëng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng. Hµng kú, c«ng ty nªn tæ chøc b×nh chän nh÷ng ®¬n vÞ, c¸ nh©n hoµn thµnh suÊt x¾c nhiÖm vô ®Ó khen th­ëng kÞp thêi, ®­a hÖ sè thi ®ua vµo tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó ng­êi lao ®éng ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng cña m×nh. C«ng ty ph¶i lu«n quan t©m, chó träng ®Õn ®iÒu kiÖn an toµn lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp …. MÆt kh¸c, c«ng ty còng cÇn chó ý ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng nh­ : nghØ phÐp, nghØ èm …nh­ vËy sÏ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. * Tæ chøc qu¶n lý, bè trÝ c¸c kh©u trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt hîp lý ®Ó tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ gi¸n tiÕp, h¹n chÐ ®­îc sù l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, gi¶m thÊp tû lÖ phÕ phÈm, gi¶m chi phÝ ngõng s¶n xuÊt . Tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt ph¶i ®­îc chó träng ë tÊt c¶ c¸c kh©u, mçi ®ång chi phÝ bá ra cÇn ®­îc sö dông mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. * T¨ng c­êng ho¹t ®éng kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh ®èi víi viÖc sö dông chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp ®èi víi qu¶n lý chi phÝ lµ ph¶i ®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Muèn tiÕt kiÖm chi phÝ ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ ë mçi doanh nghiÖp. + Ph¶i lËp ®­îc kÕ ho¹ch chi phÝ, dïng h×nh thøc tiÒn tÖ tÝnh to¸n tr­íc mäi chi phÝ cho s¶n xuÊt kinh doanh kú kÕ ho¹ch ; ph¶i x©y dùng ®­îc ý thøc th­êng xuyªn tiÕt kiÖm chi phÝ ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. + Ph¶i x¸c ®Þnh râ néi dung, ph¹m vi sö dông tõng lo¹i chi phÝ ®Ó cã biÖn ph¸p qu¶n lý phï hîp. CÇn ph©n biÖt chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c chi phÝ kinh doanh hoÆc nh÷ng chÝ phÝ ®· cã nguån kinh phÝ kh¸c tµi trî, nÕu d­a vµo chi phÝ kinh doanh sÏ tÝnh trïng vµ kh«ng ®óng tÝnh chÊt cña nã. Trong kinh doanh, doanh nghiÖp kh«ng ®­îc ®­a vµo chi phÝ kinh doanh c¸c kho¶n lç do qu¸ tr×nh liªn doanh, liªn kÕt, lç tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ kh¸c mang l¹i ; nh÷ng kho¶n thiÖt h¹i trong kinh doanh nh­ thiªn tai, ho¶ ho¹n, ®éng ®Êt … ®· ®­îc chÝnh phñ tµi trî hay ®· ®­îc bªn g©y thiÖt h¹i, tæn thÊt hay c«ng ty b¶o hiÓm båi th­êng ; c¸c kho¶n chi phÝ cho l·nh ®¹o c«ng ty hay c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i tham quan, kh¶o s¸t n­íc ngoµi v­ît ®Þnh møc chi phÝ do Nhµ n­íc quy ®Þnh ®èi víi tõng tr­êng hîp cô thÓ. C¸c kho¶n chi ®· n»m trong nguån kinh phÝ sù nghiÖp, nguån quü phóc lîi hay quü khen th­ëng ; c¸c kho¶n chi ñng hé ®Þa ph­¬ng, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, tæ chøc x· héi, x©y dùng nhµ t×nh nghÜa, tiÒn ph¹t vi ph¹m ph¸p luËt ….còng kh«ng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh. Chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, chi mua s¾m TSC§ vµ c¸c kho¶n chi vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, chi ®Çu t­ kh¸c …®· n»m trong vèn ®Çu t­ ®¶m nhiÖm. C¸c kho¶n doanh nghiÖp ph¶i chi cho chuyªn gia phôc vô c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n hoÆc c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc, ®µo t¹o thuéc nguån kinh phÝ kh¸c ®µi thä nªn kh«ng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh. + §èi víi c¸c kho¶n chi vÒ nguyªn vËt liÖu, th«ng th­êng nh÷ng kho¶n nµy chiÕm tû träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt . NÕu tiÕt kiÖm ®­îc nh÷ng kho¶n nµy sÏ cã t¸c dông rÊt lín ®Õn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô thuéc vµo hai nh©n tè : sè l­îng nguyªn vËt liÖu tiªu hao vµ gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu. V× vËy, ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ ph¶i x©y dùng ®­îc c¸c ®Þnh møc kinh tÕ – kü thuËt vÒ tiªu hao vËt t­ tiªn tiÕn, phï hîp víi doanh nghiÖp vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt cho phÐp lµm c¬ së cho viÖc qu¶n lý ; ®ång thêi kiÓm tra chÆt chÏ ®¬n gi¸ tõng lo¹i vËt t­ sö dông. + §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ lao ®éng, c«ng ty cÇn x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng khoa häc vµ hîp lý ®Õn tõng ng­êi, tõng bé phËn vµ ®Þnh møc tæn hîp phï hîp víi quy ®Þnh mµ Nhµ n­íc h­íng dÉn vµ ban hµnh. + C«ng ty ph¶i tù x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, th­êng xuyªn kiÓm tra ®Þnh møc lao ®éng, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ tèc ®é t¨ng thu nhËp thùc tÕ cã mét quan hÖ tû lÖ phï hîp. X¸c ®Þnh tæng quü l­¬ng cña doanh nghiÖp cÇn c¨n cø vµo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty . §Ó tiÕt kiÖm chi tiªu quü l­¬ng th× quü l­¬ng ph¶i ®­îc dïng ®óng môc ®Ých ; kh«ng ®­îc sö dông quü tiÒn l­¬ng mét c¸ch tuú tiÖn ®Ó chi cho c¸c môc ®Ých kh¸c. Qu¶n lý tiÒn l­¬ng ph¶i trªn c¬ së qu¶n lý chÆt chÏ c¶ sè l­îng,chÊt l­îng lao ®éng ; ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ g¾n víi kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. + Tõ thùc tÕ qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh, theo diÞnh kú hoÆc hµng n¨m c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ l¹i t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ. Tõ ®ã rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm hoÆc biÖn ph¸p phï hîp ®Ó cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸ thµnh trong thêi gian tíi. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó tiÕt kiÖm ®èi víi c¸c kho¶n chi phÝ kinh doanh. C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn ý thøc ®­îc viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ míi cã thÓ n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ trong kinh doanh cña c«ng ty. Gi¶m chi phÝ lµ mét trong nh÷ng h­íng c¬ b¶n ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, tiÕt kiÖm chi phÝ kh«ng chØ lµ gãp phÇn h¹ chi phÝ c¸ biÖt cña doanh nghiÖp xuèng mµ cßn gãp phÇn h¹ chi phÝ chung cña toµn x· héi. 3.2.5. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh : ViÖc kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh ë c«ng ty (bao gåm : ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh kú b¸o c¸o , dù ®o¸n nhu cÇu tµi chÝnh kú kÕ ho¹ch vµ ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch) ph¶i toµn diÖn, ®ång bé, bao trïm tÊt c¶ c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty còng cÇn tËp trung x©y dùng, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé tµi chÝnh giái, cã n¨ng lùc tham gia vµo qu¸ tr×nh thiÕt lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty. Sö dông ®ßn bÈy lîi Ých kinh tÕ th«ng qua chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng vµ tiÒn th­ëng nh»m khuyÕn khÝch c¸c c¸ nh©n lµm viÖc, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm lµm viÖc vµ g¾n kÕt c¸c môc tiªu cña c¸ nh©n víi môc tiªu chung cña c«ng ty. C«ng ty ph¶i ¸p dông c¸c chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, tiÕn hµnh kiÓm to¸n néi bé theo ®Þnh kú. Trong t­¬ng lai, viÖc liªn kÕt hîp t¸c víi c¸c c«ng ty kh¸c (®ang n»m trong chiÕn k­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty) sÏ häc hái ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm trong qu¶n lý tµi chÝnh cho c«ng ty. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ : Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng trë nªn khèc liÖt, c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng t×m kiÕm c¸c biÖn ph¸p hîp lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh. C¸c gi¶i ph¸p ®­a ra ë trªn lµ thiÕt thùc ®èi víi C«ng ty May 10 . Tuy nhiªn, ®Ó c¸c gi¶i ph¸p ®­îc thùc hiÖn tèt, cã ®éng lùc thóc ®Èy ®èi víi c«ng ty th× tõ phÝa Nhµ n­íc cÇn cã sù hç trî tÝch cùc th«ng qua viÖc ban hµnh c¸c quy ®Þnh, c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, t¹o m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi …. cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ víi C«ng ty May 10 nãi riªng. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng suy nghÜ ®ã, em xin ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc nh­ sau : Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ thêi gian nép b¸o c¸o , quy ®Þnh vÒ viÖc c«ng bè th«ng tin ph©n tÝch tµi chÝnh trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, quy ®Þnh vÒ tr×nh ®é ng­êi tiÕn hµnh ph©n tÝch . TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy sÏ thóc ®Èy doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ h¬n, lµm lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh doanh nghiÖp. Bé tµi chÝnh cã thÓ hç trî thªm bµng c¸ch më c¸c líp båi d­ìng,n©ng cao kiÕn thøc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp. KÕt luËn Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña mçi doanh nghiÖp ®­îc rÊt nhiÒu ®èi t­îng kh¸c nhau sö dông . Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ gióp c¸c ®èi t­îng nµy tho¶ m·n nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn môc tiªu vµ lîi Ých cña m×nh. Qua qu¸ tr×nh häc tËp ë tr­êng vµ ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c Tµi chÝnh-kÕ to¸n t¹i C«ng ty May 10, ®­îc sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o Th.S Phan ThÞ H¹nh cïng c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em ®· hoµn thµnh víi ®Ò tµi: "Ph©n tÝch tµi chÝnh C«ng ty May 10". Th«ng qua néi dung cña chuyªn ®Ò cïng víi sù ph¶n ¸nh thùc tÕ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty mét c¸ch trung thùc kh¸ch quan, em m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ mµ c«ng ty cã thÓ tham kh¶o ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh cña m×nh. §Ò tµi ®· kh¸i qu¸t ®­îc c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, cô thÓ: VÒ mÆt lý luËn: Chuyªn ®Ò ®· chØ ra ®­îc ý nghÜa, tÇm quan träng cña c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ;kh¸i qu¸t ®­îc néi dung, b¶n chÊt vµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp . VÒ thùc tiÔn: Chuyªn ®Ò ®· kh¸i qu¸t ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty May 10, chØ ra nh÷ng tån t¹i vµ ph­¬ng h­íng kh¾c phôc. Tuy nhiªn, thêi gian thùc tËp cã h¹n, kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy, kÝnh mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c« gi¸o ®Ó khãa luËn hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích tài chính Công ty May 10.doc
Luận văn liên quan