Phân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hoá ở công ty Nam Vang

LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới ,thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hoá nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2020 . Nhân dân ta thực hiện nhiệm vụ lịch sử này trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều chuyển biến sâu sắc dưới sự tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, của quá trình phân công lao động xã hội ngày càng sâu sắc tạo nên xu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá các hoạt động kinh tế . Trong khi đất nước ta còn phải khắc phục hậu quả nặng nề của nhiều nắm chiến tranh, đang thực hiện quá trình đổi mới , chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường. Trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều biến động và khó khăn như vậy Đảng và nhà nước ta luôn tìm cách đổi mới, nâng cao công tác quản lý tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy mọi thành phần kinh tế phát triển , thu hút đầu tư. Nhờ vậy trong10 năm đổi mới đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Hàng loạt các doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế đã ra đời đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Nhưng một vấn đề khó khăn đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp đó là việc nghiên cứu tìm mặt hàng kinh doanh ,thị trường (cả thị trường đầu ra và thị trường đầu vào) trả lời câu hỏi của thị trường sản xuất và kinh doanh cái gì ? sản xuất cho ai?Trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp cạnh tranh nhau ngày càng gay gắt, khắc nghiệt .Do đó để có thể đứng vững được các doanh nghiệp phải luôn luôn đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường . Để làm được điều đó đòi hỏi doanh nghiệp cần phải nhận biết về bản thân mình một cách chính xác phân tích đánh giá đúng thực lực của mình nắm vững và nhận biết điểm mạnh và yếu của mình cũng như của đối thủ cạnh tranh . Để từ đó đưa ra những quyết định , chiến lược về phương hướng sản xuất kinh doanh của mình một cách có hiệu quả nhất trong ngắn hạn và dài hạn. Xuất phát từ vấn đề này , trong thời gian thực tập tại công ty Nam Vang em đã chọn đề tài : ‘’Phân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hoá ở công ty Nam Vang ‘’. Đối tượng nghiên cứu là : doanh thu bán hàng và lượng hàng bán của trung tâm Nam Hải trong thời kỳ 1995 – 2001 Kết cấu chuyên đề có 3 chương : Chương I :Lý luận chung về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. Chương II: Lý luân chung về một số phương pháp thống kê . Chương III: Phân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hoá ở công ty Nam Vang. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô giáo khoa Thống Kê và các cán bộ nhân viên công tác tại công ty Nam Vang, đặc biệt là sự giúp đỡ của thầy giáo Phạm Đại Đồng đã giúp em hoàn thành đề tài này.Do trình độ và thời gian nghiên cứu có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót em mong nhận được sự giúp đỡ góp ý của các thầy cô để bài viết của em được tốt hơn. NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ VỀ BÀI VIẾT BẠN LIÊN HỆ SỐ ***********

doc82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hoá ở công ty Nam Vang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ham sè cña m« h×nh Kho¶ng dù ®o¸n yn+L±ta.Sp Trong ®ã: t: lµ gi¸ trÞ theo b¶ng tiªu chuÈn T-student víi n-2 bËc tù do vµ x¸c suÊt tin cËy (1-a) - Tr­êng hîp 2: Khi ®èi t­îng dù ®o¸n biÕn ®éng do ¶nh h­ëng cña nhiÒu nh©n tè, ngoµi 2 nhãm nh©n tè trªn cßn chÞu sù ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè kh¸c mang tÝnh chÊt chu kú (hay cã tÝnh thêi vô). M« h×nh: yn+L = ¦(n+L).Itv + et 3.2. Ph­¬ng ph¸p b¶ng Buys - Ballot (BB) Ngoµi c¸c ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n ®· nªu ë trªn, thèng kª cßn sö dông mét ph­¬ng ph¸p t­¬ng ®èi quan träng ®Ó nghiªn cøu xu h­íng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. Néi dung cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ x¸c ®Þnh m« h×nh biÓu diÔn xu h­íng biÕn ®éng cña hiÖn t­îng trong t­¬ng lai cã kÕt hîp c¶ hai thµnh phÇn lµ xu thÕ vµ thêi vô. Ph­¬ng ph¸p ®ßi hái sè liÖu t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ tÝnh to¸n t­¬ng ®èi phøc t¹p. M« h×nh d¹ng céng nh­ sau: Y = a + bt + cj Trong ®ã: a: tham sè tù do b: hÖ sè håi quy cj: thµnh phÇn thêi vô Trong ®ã: T: møc ®é thêi gian yij: trÞ sè cña chØ tiªu thang j n¨m i m: sè th¸ng trong n¨m n: sè n¨m nghiªn cøu B¶ng Buys - Ballot Th¸ngj N¨m i 1 ... j ... M i.Ti 1 T1 1.Ti ... j yij Tj i.Ti ... N Tn n.Ti S = åTi Cj c1 cj cm Tõ sè liÖu cña b¶ng trªn, ta tÝnh ®­îc gi¸ trÞ c¸c tham sè cña ph­¬ng tr×nh theo c¸c c«ng thøc sau: Tõ ph­¬ng tr×nh trªn víi c¸c tham sè ®· tÝnh ®­îc theo b¶ng, ta cã thÓ dù ®o¸n ®­îc kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c th¸ng trong n¨m tiÕp theo víi t lµ møc ®é thêi gian tÝnh tõ n¨m ®Çu tiªn ta nghiªn cøu. Ch­¬ng III Ph©n tÝch thèng kª kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty Nam Vang Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty . 1. Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH Nam Vang §¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø IV n¨m 1986 cña ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam , ®· ®¸nh dÊu mét b­íc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ,chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng . C¬ chÕ thÞ tr­êng thóc ®Èy mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn ,t¹o ra nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi nÒn kinh tÕ . §Ó cã thÓ tån t¹I vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ßi hái mçi ®¬n vÞ , c¸ nh©n ph¶I lu«n lu«n vËn ®éng , s¸ng t¹o,n¨ng ®éng trong kinh doanh , kinh doanh nh÷ng mÆt hµng mµ thÞ tr­êng cÇn tr¶ lêi c©u hái trong c¬ chÕ thÞ tr­êng :"kinh doanh c¸I mµ thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng ph¶I kinh doanh c¸I mµ ta cã " . Trong giai ®o¹n nµy nhu cÇu vÒ thÐp x©y dùng trong n­íc ®ang lín trong khi cung vÒ s¾t thÐp cu¶ trong l¹i kh«ng ®¸p øng ®­îc c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng . Trong bèi c¶nh ®ã c«ng ty Nam Vang ra ®êi. C«ng ty thÐp Nam Vang ®­îc thµnh lËp víi giÊy phÐp thµnh lËp sè 1731/GPTL-UB ngµy th¸ng 3 n¨m 1995 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vµ giÊy phÐp kinh doanh sè 05772 do UBKH thnhf phè Hµ Néi cÊp ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 111995 víi sè vèn lµ 11.793.000 ®ång. C«ng ty ra ®êi víi chøc n¨ng chÝnh lµ kinh doanh thÐp cung cÊp cho thÞ tr­êng trong n­íc th«ng qua nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi ®óng víi hiÕn ph¸p luËt cña nhµ n­íc .§ång thêi thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n­íc t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ,t¨ng tiÒm lùc kinh tÕ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Doanh nghiÖp ra ®êi trong hoµn c¶nh khã kh¨n nhiªu mÆt vÒ thÞ tr­êng, vÒ vèn, ®Æc biÖt lµ sù t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc ®ang diÔn ra tíi nguån hµng cña c«ng ty. Nh­ng víi nç lùc v­ît bËc , s¸ng t¹o ,n¨ng ®éngd¸m nghÜ, gi¸m lµm cña toµn bé nh©n viªn c«ng ty .C«ng ty Nam Vang ®· kh«ng ngõng lín m¹nh ,tù kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tõ chç c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn l¹c hËu, c¸n bé nh©n viªn Ýt ,m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu kh«ng ®ång bé tíi nay c«ng ty ®· ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l­îng víi hai trung t©m kinh doanh lín lµ : trung t©m kinh doanh thÐp Nam H¶i t¹i Gia L©m vµ trung t©m kinh doanh thÐp Nam Hång t¹i V¨n §IÓn Hµ Néi ,cïng víi mét chi nh¸nh c«ng ty t¹I H¶I Phßng ,tr×nh ®é qu¶n lý cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao ... HÖ thèng tæ chøc cña c«ng ty. (S¬ ®å) HÖ thèng tæ chøc cña c«ng ty bao gåm c¸c bé phËn sau : Héi ®ång quan trÞ cña c«ng ty bao gåm chñ tÞch vµ 7 thµnh viªn ,thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ lµ nh÷ng ng­êi gãp vèn vµo c«ng ty .§©y lµ c¬ quan cao nhÊt cña c«ng ty ,cã quyÒn quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt cña c«ng ty nh­ : bÇu ra chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ , gi¸m ®èc ®Ò xuÊt víi héi ®ång thµnh viªn ®Ó bæ,miÔn nhiÖm c¸n bé trong bé m¸y ®IÒu hµnh c«ng ty ,quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty,gi¸m s¸t vµ h­íng dÉn ban gi¸m ®èc c«ng ty ho¹t ®éng theo ®óng ®IÒu lÖ, ph¸p luËt , vµ c¸c vÊn ®Ò quan träng kh¸c ... - Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña c«ng ty . Gi¸m ®èc do héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm vµ chiô tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh tÕ cña m×nh. Gi¸m ®èc lµ nguêi cã quyÒn ®IÒu hµnh cao nhÊt c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm gióp gi¸m ®èc trong viÖc ®­îc giao vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc kinh doanh t¹i c¸c trung t©m .ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ héi ®ång qu¶n trÞ vÒ c«ng viÖc vµ nhiÖm vô cña m×nh . Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty Gi¸m ®èc (kiªm chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ) Phßng kÕ to¸n Phßng xuÊt nhËp khÈu Phã Gi¸m ®èc (kiªm cöa hµng tr­ëng) Phßng kinh doanh - Phßng kÕ to¸n bao gåm mét kÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c kÕ to¸n viªn cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc viÖc tæ chøc,qu¶n lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n cña c«ng ty tõ c¸c cña hµng göi lªn gióp cho c«ng viÖc kinh doanh thuËn lîi , tham m­u cho ban gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng ty hiÖu qu¶ trong ph¹m vi m×nh phô tr¸ch . - Phßng kinh doanh cã nhiÖm vô nghiªn cøu t×m thÞ tr­êng ,kh¸ch hµng, nghiªn cøu chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty ,t×m ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸ . Phßng xuÊt nhËp khÈu cã chøc n¨ng t×m nguån hµng tõ n­íc ngoµi ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi n­íc ngoµi , nhËp khÈu hµng ho¸ tõ n­íc ngoµi. C¸c cöa trung t©m vµ c¸c chi nh¸nh cña c«ng ty lµ nh÷ng ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc,chÞu sù gi¸m s¸t ,qu¶n lý cña c«ng ty ®ång thêi cã thÓ tù chñ trong viÖc kinh doanh theo ®óng quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ cña c«ng ty. 3. C¬ së vËt chÊ kü thuËt c«ng ty . §Ó phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh ngay tõ khi thµnh lËp c«ng ty ®· chó träng ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng nhµ x­ëng v× hµng ho¸ mµ c«ng ty kinh doanh lµ thÐp c¸c lo¹i nªn ®ßi hái ph¶i ®­îc gia c«ng theo nhiÒu kÝch cì , chñng lo¹i kh¸c nhau. HiÖn nay c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc hai trung t©m kinh doanh víi nhµ x­ëng vµ m¸y mãc t­¬ng ®èi hiªn ®¹i lµ trung t©m kinh doanh thÐp Nam H¶i ë §øc Giang – Gia L©m – Hµ Néi vµ trung ®Çu t©m kinh doanh thÐp Nam Hång ë V¨n §iÓn – Hµ Néi . N¨m 1998 c«ng ty më thªm chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng ®Ó më réng thÞ tr­êng vµ lµ n¬i tiÕp nh©n hµng tõ c¶ng H¶i Phßng vÒ ph©n phèi hµng ho¸ cho toµn c«ng ty .Hiªn t¹i c«ng ty ®· cã 20 m¸y vµ c¸n thÐp c¸c lo¹i , 10 m¸y ®Þnh h×nh thÐp vµ nhiÒu lo¹i m¸y kh¸c ®Æt chñ yÕu ë hai trung t©m Nam H¶i vµ Nam Hång . §Æc biÖt , th¸ng 4 n¨m 2001 c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng 2 nhµ x­ëng ë hai trung t©m Nam H¶i vµ Nam Hång trÞ gÝa hµng chôc tû ®«ng vµ ®­a vµo dö dông 2 dµn m¸y hiÖn ®¹i tù ®éng cña NhËt : C¸n – C¾t (víi c«ng suÊt 250 tÊn / ngÇy ) vµ C¸n -§Þnh h×nh ( víi c«ng suÊt 150 tÊn/ngµy) , vµ nh­ vËy c«ng ty cung cÊp cho thÞ tr­êng 100.000 tÊn thÐp c¸c lo¹i víi kÝch cì kh¸c nhau hµng n¨m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng kinh doanh cña c«ng ty , vµ cã thÓ gia c«ng c¾t thuª cho bªn ngoµi. 4. Nguån nh©n lùc. Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng ty , hµng n¨m ®Ó cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh , bæ sung kÞp thêi nguån nh©n lùc cho ho¹t ®éng kinh doanh . C«ng ty ®Òu tuyÓn thªm lao ®éng vµo c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau . HiÖn nay sè l­îng lao ®éng cña c«ng ty ®· cã : - §¹i häc vµ trªn ®¹i häc : 14 Ng­êi - Cao ®¼ng vµ trung cÊp : 30 ng­êi - C«ng nh©n kü thuËt : 45 ng­êi - Lao ®éng kh¸c : 30 ng­êi HÇu hÕt lao ®éng cña c«ng ty ®Òu cßn trÎ tuæi trung b×nh 32 do vËy hä cã søc khoÎ vµ n¨ng lùc n¨ng ®éng trong c«ng viÖc . Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty chñ yÕu lµ nh÷ng viÖc nÆng nªn phÇn lín lao ®éng trong c«ng ty lµn nam giíi . 5. §Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty Nam Vang. 5.1 §Æc ®iÓm vÒ m«i tr­êng kinh doanh . L­îng cung hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng . §Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ s¶n phÈm thÐp , ë n­íc ta hiÖn nay cã hai nguån cung øng chÝnh lµ : L­îng thÐp s¶n xuÊt tõ c¸c c«ng ty trong n­íc.Nh÷ng nhµ m¸y nµy , mét sè ®· ®­îc x©y dùng tõ l©u nh­ nhµ m¸y thÐp Th¸i Nguyªn , mét sè ra ®êi tõ sù liªn doanh liªn kÕt víi n­íc ngoµi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh­ c«ng ty thÐp ViÖt – óc ,ViÖt – NhËt…®· ®¸p øng mét phÇn kh«ng nhá nhu cÇu vÒ thÐp trong n­íc. Vµ nguån cung thø hai lµ nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi. Do s¶n xuÊt trong n­íc ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ chñng lo¹i , sè l­îng vµ chÊt l­îng nªn ta ph¶i nhËp khÈu thÐp tõ n­íc ngoµi vµ chñ yÕu lµ nhËp tõ c¸c n­íc : Nga , NhËt, Hµn Quèc ... §øng tr­íc thÞ tr­êng nh­ vËy nhµ n­íc ta ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó gióp ®ì, ®iÒu chØnh thÞ tr­êng thÐp . Mét mÆt tiÕp tôc cho phÐp vµ t¹o ®iÒu kiªn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc ®¸p øng nhu cÇu tr­íc m¾t ë trong n­íc . MÆt kh¸c khuyÕn khÝch , hç trî c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong n­íc , t¨ng c­êng tham gia liªn doanh ,liªn kÕt víi n­íc ngoµi nh»m cã thÓ cung øng ®ñ nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ mäi mÆt trong t­¬ng lai. Do cã sù can thiÖp cña nhµ n­íc vµ chÝnh phñ vµo thÞ tr­êng thÐp nªn hiÖn nay vµ trong nh÷ng n¨m tíi sÏ cã nhiÒu doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh míi ra ®êi . V× vËy sÏ cã sù c¹nh tranh lín gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong thÞ tr­êng thÐp. L­îng cÇu hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc , nhu cÇu vÒ nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt vµ x©y dùng còng t¨ng nhanh. §èi víi s¶n phÈm thÐp , trong nh÷ng n¨m qua còng t¨ng lªn rÊt nhanh do nhu cÇu vÒ s¶n xuÊt vµ x©y dùng t¨ng m¹nh . Trong nh÷ng n¨m x¾p tíi nhµ n­íc vÉn tiÕp tôc kÝch cÇu , ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng th× nhu cÇu vÒ thÐp sÏ t¨ng cao. Bªn c¹nh ®ã sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ sÏ lµm cho nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi t¨ng lªn nªn sÏ cã nhiÒu doanh nghiÖp ra ®êi ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc vÒ s¶n xuÊt vµ x©y dùng v× vËy nhu cÇu vÒ thÐp vÉn tiÕp tôc t¨ng. 5.2. §Æc ®iÓm vÒ hµng ho¸ kinh doanh cña c«ng ty . Hµng ho¸ mµ c«ng ty Nam Vang kinh doanh chñ yÕu lµ c¸c lo¹i thÐp ®­îc s¶n xuÊt tõ trong n­íc vµ nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi bao gåm c¸c lo¹i : S¶n phÈm trong n­íc bao gåm c¸c lo¹i : - ThÐp U : U dËp , 50 , 60 ,80 … - ThÐp gãc (L) : 25x25, 30x30… - ThÐp I : 100./120,140/160 … S¶n phÈm nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi gåm : ThÐp l¸ ThÐp cuén : c¸n , m¹ kÏm … ThÐp trßn : 46/70 , 71/85 ,,, ThÐp lµ lo¹i hµng ho¸ cã khèi l­îng lín , khã kh¨n trong viÖc vËn chuyÓn do ®ã chi phÝ vËn chuyÓn lín vµ chi phÝ gia c«ng cao. Vèn ®Çu t­ cho kinh doanh thÐp rÊt lín nªn khã kh¾n cho doanh nghiÖp trong viÖc huy ®éng vèn vµ ®Èy nhanh vßng quay cña vèn , sö dông vè cã hiªu qu¶ … Nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ lo¹i hµng ho¸ nµy ®a d¹ng vµ ®ßi hái ®óng chÊt l­îng vµ chñng lo¹i .. Gi¸ c¶ lo¹i hµng ho¸ nµy th­êng xuyªn biÕn ®éng nªn g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh mÆt hµng nµy . 5.3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty Nam Vang. Mét sè ®¸nh gi¸ vÒ thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty . a.1. ThuËn lîi . VÒ vÞ trÝ ®Þa lý . C«ng ty Nam Vang cã vÞ trÝ t­¬ng ®èi thuËn lîi ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty . C«ng ty cã trô së chÝnh ®Æt t¹i 73 – NguyÔn V¨n Cõ – Gia L©m – Hµ Néi . Cã hai trung t©m lín lµ Nam H¶i ®Æt t¹i §øc Giang – Gia L©m – Hµ Néi , Nam Hång ®Æt t¹i V¨n §iÓn – Hµ Néi vµ mét chi nh¸nh ®Æt t¹i H¶i Phßng . Víi vÞ trÝ nµy c«ng ty cã thÓ cung cÊp hµng ho¸ cho thÞ tr­êng Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn . C¸c trung t©m vµ chi nh¸nh cña c«ng ty n»m c¹nh ®­êng quèc lé sè 5 nªn thuËn tiªn cho viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ gi¶m nhÑ chi phÝ . VÒ chÊt l­îng hµng ho¸ . Hµng ho¸ mµ c«ng ty kinh doanh hÇu hÕt lµ c¸c lo¹i thÐp nhËp khÈu (chiÕm 80% tæng l­îng hµng ho¸ tiªu thô t¹i c«ng ty ) .§©y lµ nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng . Ngoµi ra c«ng ty cßn cã nhiÒu mµy mãc thiÕt bÞ nªn cã thÓ gia c«ng s¶n xuÊt ®a d¹ng hoa c¸c lo¹i hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng . a.2 Khã kh¨n. VÒ vèn kinh doanh . §èi víi c«ng ty Nam Vang l­îng vèn mµ c«ng ty huy ®éng chñ yÕu lµ tõ vèn gãp cña c¸c thµnh viªn c«ng ty vµ cña c«ng nh©n c«ng ty . Ngoµi ra, c«ng ty cßn vay mét l­îng vèn lín tõ ng©n hµng .V× vËy viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cã ý nghÜa sèng cßn víi c«ng ty .Ngoµi vèn l­u ®éng cho kinh doanh hµng n¨m c«ng ty cßn ®Çu t­ mét l­îng vèn lín vµo x©y dùng nhµ x­ëng , mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ nªn ý nghÜa cña viÖc tiªu thô hµng ho¸ thu håi cµng cao h¬n tr¸nh ø ®äng vèn . VÒ trang thiÕt bÞ m¸y mãc. Hµng n¨m c«ng ty ®Çu t­ mét l­îng vèn lín vµo trang thiÕt bÞ m¸y mãc , ®Õn nay c¸c trung t©m vµ chi nh¸nh c«ng ty ®Òu cã nhµ x­ëng vµ m¸y mãc hiÖn ®¹i . Nh­ng c«ng suÊt m¸y ch­a cao , hiÖu qu¶ sö dông cßn thÊp , tÝnh n¨ng cña m¸y cßn h¹n chÕ nªn cßn nhiÒu lo¹i hµng mµ thÞ tr­êng yªu cÇu mµ c«ng ty ch­a ®¸p øng ®­îc. VÒ lùc l­îng lao ®éng. MÆc dï lùc l­îng lao ®éng cña c«ng ty ®Òu cßn trÎ vµ ®· qua tuyÓn chän , nh­ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cßn thÊp . Sè l­îng c«ng nh©n tay nghÒ cao ch­a nhiÒu , hÇu hÕt hä võa häc võa lµm nªn n¨ng suÊt thÊp . §éi ngò c¸n bé v¨n phßng vµ qu¶n lý cßn yÕu kÐm , sè l­îng ng­êi qua ®µo t¹o ®¹i häc cßn thÊp , lµm viÖc thiÕu n¨ng ®éng s¸ng t¹o .C«ng ty còng ch­a cã c¸c biÖn ph¸p thu hót lao ®éng cã tr×nh ®é cao , ch­a cã chÕ ®é tiÒn l­¬ng ,tiÒn th­ëng phï hîp ®Ó thu hót ng­êi lao ®éng thÝch ®¸ng. VÒ gÝa c¶ hµng ho¸ . Hµng ho¸ c«ng ty kinh doanh chñ yÕu lµ nhËp tõ n­íc ngoµi , v× vËy gi¸ c¶ cña nã phô thuéc vµo sù biÕn ®éng nÒn kinh tÕ thÕ giíi g©y khã kh¨n trong viÖc ®¸nh gi¸ vµ tiªu thô cña c«ng ty . §èi víi gi¸ b¸n hµng , c«ng ty ®­a ra mét møc gi¸ cè ®Þnh vµ c¸c trung t©m chi nh¸nh cã thÓ b¸n víi gi¸ cao h¬n tuú thuéc vµo thÞ tr­êng . V× vËy gi¸ b¸n cña c«ng ty còng kh«ng æn ®Þnh vµ thèng nhÊt trong toµn c«ng ty . VÒ nguån hµng . Do ®Æc ®iÓm hµng ho¸ cña c«ng ty chñ yÕu lµ hµng nhËp khÈu nªn phô thuéc lín vµo sù biÕn ®éng t×nh h×nh kinh tÕ vµ chÝnh trÞ trªn thÕ giíi .MÆt kh¸c cßn ph¶i nhËp khÈu th«ng qua bé th­¬ng m¹i nªn nhiÒu khi mÊt chñ ®éng vµ phiÒn hµ trong viÖc nhËp hµng cña c«ng ty . Uy tÝn c«ng ty . ChØ míi ho¹t ®éng tõ th¸ng 8 n¨m 1995 ®Õn nay c«ng ty Nam Vang ®· lµ mét doanh nghiÖp cã tiÕng trªn thÞ tr­êng kinh doanh thÐp . Víi møc tiªu thô 50.100 tÊn n¨m 2001 cho thÊy quy m« doanh nghiÖp ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ .Uy tÝn c«ng ty víi kh¸ch hµng ngµy cµng t¨ng thÓ hiÖn ,sè kh¸ch hµng quay l¹i lÇn 2 lín kho¶ng 60% kh¸ch cña c«ng ty .Tuy nhiªn c«ng ty còng ch­a cã ph­¬ng thøc qu¶ng b¸ th«ng tin trªn thÞ tr­êng nªn ch­a cã nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn c«ng ty . DiÔn biÕn m«i tr­êng kinh doanh . - Giai ®o¹n tr­íc n¨m 2001 : §©y lµ giai ®o¹n c«ng ty gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n trong kinh doanh: + Cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ vµ tµi chÝnh kÐo dµi ë ch©u ¸ ®· ¶nh h­ëng lín tíi nguån cung cña c«ng ty , gi¸ c¶ biÕn ®éng thÊt th­êng nªn khã cã thÓ quyÕt ®Þnh chÝnh trong kinh doanh . Tuy nhiªn sù t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng nµy víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ch­a lín cÇu vÒ thÞ tr­êng trong n­íc t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ cßn t¨ng nhanh . + ChÝnh s¸ch kÝch cÇu cña nhµ n­íc ®· cã t¸c dông tÝch cùc ®èi víi nÒn kinh tÕ nhu cÇu vÒ thÐp tÜch cùc t¨ng cao. + Sè l­îng c¸c doanh nghiÖp kinh doanh thÐp ch­a nhiÒu nªn sù c¹nh tranh cßn thÊp . - §¸nh gi¸ giai ®o¹n tõ 2002 - 2010 : §©y lÇ giai ®o¹n høa hÑn nhiÒu sù ph¸t triÓn cña c«ng ty do: + Cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh kinh tÕ ch©u ¸ ®· ®i vµo æn ®Þnh nÒn kinh tÕ thÕ giíi b­íc vµo chu kú t¨ng tr­ëng míi t¹o ra mét m«i tr­êng thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ vµ kinh doanh . + NÒn kinh tÕ tiÕp tôc t¨ng tr­ëng m¹nh nªn nhu cÇu vÒ thÐp t¨ng cao. + ViÖt Nam ra nhËp AFTA t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn lµnh m¹nh . - Tuy nhiªn trong giai ®o¹n nµy ®èi víi c«ng ty sÏ gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n : + SÏ cã nhiÒu doanh nghiÖp víi tiÒm lùc kinh tÕ m¹nh tham gia vµo thÞ tr­êng kinh doanh thÐp ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty n­íc ngoµi , lµm cho sù c¹nh tranh trong kinh doanh thÐp cao h¬n. + Sù hîp t¸c liªn doanh , liªn kÕt cña trong n­íc vµ n­íc ngoµi ph¸t triÓn .ThÞ tr­êng cung trong n­íc sÏ dÇn æn ®Þnh nªn c«ng ty ph¶i thay ®æi c¬ cÊu hµng ho¸ kinh doanh . + Sù héi nhËp vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®Æc biÖt lµ viÖc ViÖt Nam ra nhËp AFTA ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh m¹nh mÏ h¬n ,ph¶i n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp . KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giai ®oan 1996 - 2001 . KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau : B¶ng 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Nam Vang giai ®o¹n 1996 – 2001. N¨m ChØ tiªu 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Doanh thu (tr.®) 119.475 136.725 135.939 187.787 187.781 217.00 Chi phÝ (tr.®) 118.830 136.005 153.955 177.922 180.908 215.935 Tæng LN (tr.®) 645 720 340 865 873 1054 ThuÕ (tr.®) 209 230 109 277 279 337 LN sau thuÕ (tr.®) 444 490 231 588 594 717 Tèc ®é pt chi phÝ (lÇn) - 1,144 1,132 1,15 1,016 1,1936 Tèc ®é pt DT (%) - 114,44 112,59 116,14 101,67 119,38 Tèc ®é PT LN (%) - 110,09 47,22 254,41 100,92 120,73 Tû suÊt LN/DT (lÇn) 0,0055 0,0053 0,0022 0,00484 0,0048 0,0049 Ta thÊy r»ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty t¨ng kh«ng ngõng hµng n¨m. VÒ doanh thu : Doanh thu cña c«ng ty n¨m nay cao h¬n n¨m tr­íc víi møc t¨ng trung b×nh 19506.8 (tr.®) n¨m ®¹t tèc ®é ph¸t triÓn 112,68%. §¹t ®­îc kÕt qu¶ ®ã mét mÆt lµ do sù nç lùc, cè g¾ng, s¸ng t¹o cña ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p ®óng ®¾n ®Çu t­ vèn, tranh thiÕt bÞ m¸y mãc , t×m hiÓu thÞ tr­êng ®Èy m¹nh kinh doanh tiªu thô hµng ho¸. MÆt kh¸c do nhu cÇu trªn thÞ tr­êng vÒ thÐp lín nªn viÖc tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty cã nhiÒu thuËn lîi. VÒ chi phÝ : Tõ kÕt qu¶ thu ®­îc thùc tÕ cña c«ng ty vµ qua t×nh to¸n cho thÊy. Chi phÝ hµng n¨m cña c«ng ty t¨ng lªn theo doanh thu nh­ng tèc ®é t¨ng chi phÝ nhá h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu nªn tû suÊt lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng hµng n¨m.Tõ ®ã cho thÊy hiÖu qu¶ vµ n¨ng lùc c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ®· t¨ng lªn. VÒ lîi nhuËn : C«ng ty lu«n ®¹t møc lîi nhuËn n¨m nay cao h¬n n¨m tr­íc.Duy chØ cã n¨m 1998 lµ lîi nhuËn c«ng ty gi¶m. §ã lµ do trong n¨m nµy c«ng ty më thªm chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng vµ mua thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt nªn chi phÝ trong n¨m nµy cao lµm gi¶m lîi nhuËn .Tèc ®é ph¸t triÓn cña lîi nhuËn b×nh qu©n c¸c n¨m lµ 110,02 % vµ lµm cho tû suÊt lîi nhuËn so víi tæng doanh thu hµng n¨m ®¹t kho¶ng tõ 0,0021 (lÇn )®Õn 0,0055 (lÇn) . II. Ph©n tÝch thèng kª kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty Nam Vang. Lý do ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty lµ do ý nghÜa cña viÖc tiªu thô hµng ho¸ quyÕt ®Þnh . Tiªu thô hµng ho¸ lµ kh©u cuèi cïng (kh©u thùc hiÖn gi¸ trÞ) trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . §ã lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng . Nã t¸c ®éng m¹nh tíi c¸c kh©u kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . ChØ khi thùc hiªn tèt viÖc tiªu thô hµng ho¸ th× c¸c kh©u kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh míi cã ý nghÜa , doanh nghiÖp míi thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng kinh doanh cña m×nh thu håi vèn vµ cã l·i .Tiªu thô tèt hµng ho¸ chøng tæ thÞ tr­êng ®· chÊp nhËn mÆt hµng mµ doanh nghiÖp kinh doanh chøng tá c«ng ty ®· ®i ®óng h­íng . V× vËy viÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ quan träng .Nã cho phÐp nhËn thøc thùc tr¹ng cña viÖc tiªu thô hµng ho¸ hay thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . Tõ ®ã c«ng ty sÏ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p , chiÕn l­îc kinh doanh cã hiÖu qu¶. Do ®Æc ®iÓm nguån sè liÖu vµ khu«n khæ cña mét chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nªn hai chØ tiªu quan träng ®­îc chän ®Î ph©n tÝch lµ : l­îng hµng ho¸ tiªu thô vµ doanh thu tiªu thô hµng ho¸ . Ph©n tÝch biÕn ®éng l­îng hµng tiªu thô. Ph©n tÝch biÕn ®éng l­îng hµng tiªu thô qua c¸c n¨m. L­îng hµng b¸n ra cña c«ng ty ph¶n ¸nh tiªu thô vµ kinh doanh cuèi cïng cña mçi chu kú kinh doanh . Dùa trªn l­îng hµng ho¸ b¸n ra kú nghiªn cøu ®Ó lËp c¬ së cho viÖc lªn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong thêi gian tíi C«ng ty Nam Vang trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®­îc møc b¸n hµng ho¸ nh­ sau (b¶ng 4): B¶ng 1. BiÕn ®éng l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña c«ng ty Nam Vang qua c¸c n¨m tõ 1996 – 2001. ChØ tiªu N¨m L­îng hµng b¸n (tÊn) L­îng t¨ng (gi¶m) (tÊn) Tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn (%) 1996 30.000 - - 1997 33.200 3200 110,03 1998 37.500 4.300 113,00 1999 44.000 6.500 117,30 2000 46.500 2.500 105,70 2001 50.100 3600 107,7 Tæng 241.300 - - C¸c chØ tiªu b×nh qu©n cña d·y sè : L­îng hµng ho¸ b¸n trung b×nh hµng n¨m : (tÊn) L­îng t¨ng gi¶m b×nh qu©n : (tÊn) Tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n : (lÇn) hay 110,8 (%) Qua tÝnh to¸n cho thÊy : L­îng hµng ho¸ tiªu thô cña c«ng ty n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc møc tiªu thô b×nh qu©n hµng n¨m lµ 40.217 (tÊn), tèc ®é ph¸t triÓn l­îng hµng tiªu thô b×nh qu©n ®¹t 110,8%. L­îng hµng b¸n t¨ng b×nh qu©n n¨m lµ 4020 (tÊn). N¨m 1999 c«ng ty ®¹t møc t¨ng l­îng hµng ho¸ b¸n ra cao nhÊt 6500 tÊn vµ còng lµ n¨m c«ng ty cã tèc ®é t¨ng l­îng hµng tiªu thô cao nhÊt ®¹t 17,3%. Cã ®­îc kÕt qu¶ ®ã mét phÇn lµ do n¨m 1998 c«ng ty ®· ®Çu t­ më thªm chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng t¨ng l­îng hµng tiªu thô n¨m 1999 so víi n¨m 1998 lªn 4000 (tÊn) vµ trong n¨m nµy l­¬ng hµng ho¸ b¸n ra cña c¸c ®¬n vÞ cña c«ng ty còng t¨ng lªn 2500(tÊn). N¨m 2000 vµ 2001 l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña c«ng ty t¨ng chËm h¬n vµ tèc ®é t¨ng l­îng hµng ho¸ b¸n ra còng gi¶m so víi c¸c n¨m tr­íc ®ã lµ dÊu hiÖu cho thÊy sù gi¶m sót cña thÞ tr­êng vµ viÖc më réng kinh doanh cña c«ng ty. Nh­ vËy l­îng hµng ho¸ tiªu thô cña c«ng ty hµng n¨m vÉn t¨ng nh­ng cã dÊu hiÖu suy gi¶m. ViÖc më réng thªm chi nh¸nh H¶i Phßng cÇn xem xÐt l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña nã do l­îng t¨ng hµng n¨m tõ khi më thªm chi nh¸nh nµy so víi tr­íc ®ã thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ, chøng tá vai trß ®ãng gãp cña chi nh¸nh víi c«ng ty cßn thÊp. Do ®ã trong giai ®o¹n tíi c«ng ty cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ tr­êng nh»m ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty còng cÇn cã kÕ ho¹ch , chiÕn l­îc ph¸t triÓn cô thÓ trong ng¾n vµ dµi h¹n ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh . Ph©n tÝch kÕt cÊu l­îng hµng ho¸ tiªu thô . KÕt cÊu l­îng hµng ho¸ tiªu thô cña c«ng ty Nam Vang ®­îc xem xÐt d­íi c¸c d¹ng kÕt cÊu sau: Ph©n tÝch kÕt cÊu l­îng hµng ho¸ tiªu theo tõng ®¬n vÞ kinh doanh cña c«ng ty . Nghiªn cøu kÕt cÊu nµy cho ta thÊy vai trß , møc ®é ®ãng gãp cña tõng ®¬n vÞ víi c«ng ty ,®Ó cã biÖn ph¸p ®Çu t­ ,®iÒu chØnh hîp lý ®èi víi tõng ®¬n vÞ : B¶ng 2. KÕt cÊu l­îng hµng ho¸ tiªu thô theo c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cña c«ng ty Nam Vang giai ®o¹n 1996 - 2001. §¬n vÞ N¨m T.T Nam H¶i T.T Nam Hång Chi nh¸nh H¶i Phßng L­îng (tÊn) Tû träng (%) L­îng (tÊn ) Tû träng (%) L­îng (tÊn) Tû träng (%) 1996 18000 60 12000 40 - - 1997 19000 57,23 14000 42,77 - - 1998 20000 53,33 14500 43,67 3000 3 1999 19500 44,32 17500 39,77 7000 15,91 2000 21300 45,81 17700 38,06 7500 16,13 2001 22100 44,11 20000 39,92 8000 15,98 Qua tÝnh to¸n cho thÊy trong c«ng ty trung t©m Nam H¶i lu«n dÉn ®Çu toµn c«ng ty vÒ l­îng hµng ho¸ b¸n ra, tû träng cña nã chiÕm kho¶ng tõ 44% - 60% l­îng hµng ho¸ tiªu thô toµn c«ng ty. L­îng hµng ho¸ b¸n ra cña trung t©m n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr­íc, trõ n¨m 1999. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ®ã mét phÇn do, Nam H¶i lµ trung t©m chÝnh vµ lín nhÊt trong c«ng ty, lµ n¬i ®­îc c«ng ty trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhÊt .MÆt kh¸c do ban l·nh ®¹o trung t©m cã nh÷ng biÖn ph¸p hiÖu qu¶ thu hót kh¸ch hµng nhê vËy trung t©m cã thÓ ký hîp ®«ng ë nhiÒu tØnh kh¸c nhau kÓ c¶ c¸c tØnh xa nh­ NghÖ An ,Thanh Ho¸ ,§µ N½ng... Tuy nhiªn kÕt qu¶ tÝnh to¸n còng cho thÊy : tû träng l­îng hµng tiªu thô cña trung t©m trong c«ng ty cã su h­íng gi¶m dÇn, l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña trung t©m hµng n¨m cã t¨ng nh­ng nÕu ®em so víi trung t©n Nam Hång th× møc t¨ng nµy cßn nhá h¬n nhiÒu. V× vËy c«ng ty cÇn xem xÐt nguyªn nh©n cña sù gi¶m sót nµy, ®ång thêi còng cÇn xem xÐt l¹i viÖc ®Çu t­ vµo trung t©m nµy ®· hîp lý ch­a. §Ó tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p ®iÒu chØnh hîp lý nhÊt . Nam Hång lµ trung t©m lín thø 2 trong c«ng ty . ChÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp hµng ho¸ cho c¸c tØnh phÝa B¾c . So víi Nam H¶i th× Nam Hång ®­îc ®Çu t­ Ýt h¬n nh­ng trung t©m còng ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh, l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña trung t©m n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc vµ lu«n cao h¬n c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong c«ng ty. Chi nh¸nh H¶i Phßng , míi ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1998 . Khi míi thµnh lËp chi nh¸nh cßn ch­a æn ®Þnh kinh doanh nªn trong n¨m ®Çu chi nh¸nh chØ tiªu thô ®­îc 3000 tÊn hµng ho¸ chiÕm 3% trong tæng l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña c«ng ty . Nh­ng ngay sau ®ã chi nh¸nh ®· æn ®Þnh kinh doanh ph¸t triÓn thi tr­êng nªn l­îng hµng b¸n t¨ng vät nh÷ng n¨m sau ®ã (7000 -8000 tÊn ) ®­a tû träng l­îng hµng b¸n cña chi nh¸nh lªn tíi 166,13% trong tæng l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña c«ng ty . Tuy nhiªn tû träng nµy cßn thÊp trong c«ng ty. Nh­ vËy trong c¸c ®¬n vÞ cña c«ng ty th× trung t©m Nam Hång lµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt nªn cÇn nghiªn cøu t×m hiÓu nguyªn nh©n cña sù thµnh c«ng nµy vµ nguyªn nh©n sù gi¶m sót cña trung t©m Nam HaØ. §Æc biÖt cÇn nghiªn c­u thÞ tr­êng cña chi nh¸nh H¶i Phßng v× l­îng hµng tiªu thô vµ tû träng cña nã trong c«ng ty cßn qu¸ thÊp so víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c ch­a phï hîp víi chi phÜ bá ra. KÕt cÊu l­îng hµng ho¸ tiªu thô theo lo¹i hµng (b¶ng 3). Qua tÝnh to¸n cho thÊy : Lo¹i hµng ho¸ mµ c«ng ty kinh doanh chñ yÕu lµ thÐp cuén chiÕm kho¶ng 61% - 69% l­îng hµng ho¸ tiªu thô toµn c«ng ty . Tû träng nµy biÕn ®éng qua c¸c n¨m nh­ng møc ®é biÕn ®éng kh«ng nhiÒu . Tuy nhiªn l­îng l­îng thÐp cuån b¸n ra qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng cao chøng tá nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ lo¹i hµng ho¸ nµy cña thÞ tr­êng lín . C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p chó träng tíi mÆt hµng nµy . ThÐp tÊm vµ thÐp l¸ ,lµ nh÷ng s¶n phÈm ph¶i qua gia c«ng c¾t cña c«ng ty tuú theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. HiÖn nay nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®èi víi mÆt hµng nµy ®ang rÊt lín, møc l·i kinh doanh cao, tiªu thô ®­îc mÆt hµng nµy c«ng ty gi¶i quyÕt ®­îc nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng nh©n n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ. MÆc dï l­îng b¸n ra hai lo¹i hµng nµy t¹i c«ng ty t¨ng hµng n¨m ,nh­ng chóng vÉn chiÕm tû träng nhá trong tæng l­îng hµng ho¸ tiªu thô: thÐp tÊm chØ chiÕm kho¶ng 7 - 10%, thÐp l¸ chiÕm kho¶ng 10- 13%. §ã lµ do c«ng ty ch­a cã ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu kh¸ch hµng vµ do c«ng ty ch­a th©m nhËp ®­îc vµo thÞ tr­êng tiªu thô mÆt hµng nµy. ThÐp h×nh ®ã lµ c¸c lo¹i thÐp U , I , L víi c¸c kÝch cì kh¸c nhau . Chóng mét phÇn ®­îc c¸n t¹i c«ng ty , mét phÇn nhËp khÈu tõ bªn ngoµi . ViÖc tiªu thô mÆt hµng nµy c¸c n¨m ®Òu t¨ng nh­ng tû träng cña chóng trong tæng l­îng hµng ho¸ tiªu thô cßn thÊp vµ ch­a æn ®Þnh chiÕm kho¶ng tõ 10 % - 20 % . V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi tr­íc nhu cÇu vÒ thÐp cña thÞ tr­êng ngµy cµng lín c«ng ty cÇn duy tr× kinh doanh nh÷ng mÆt hµng ®ang lµ thÕ m¹nh cña c«ng ty nh­ thÐp cuén. §ång thêi còng cÇn nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ tr­êng, ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m t¨ng tiªu thô c¸c mÆt hµng cã l·i suÊt cao thu ®­îc lîi nhuËn lín trong kinh doanh . Ph©n tÝch doanh thu tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty Nam Vang. Ph©n tÝch tæng doanh thu c«ng ty Nam Vang giai ®o¹n 1996-2001. KÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ®­îc cho trong b¶ng sau (b¶ng 7 ): B¶ng 4.Doanh thu tiªu thô hµng ho¸ c«ng ty NamVang giai ®o¹n 1996 – 2001. ChØ tiªu N¨m Doanh thu (tr.®) L­îng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi (tr.®) Tèc ®é ph¸t triÓn (%) 1996 119.475 - - 1997 136.725 17.250 114,44 1998 153.939 17.214 112,59 1999 187.877 24.848 116,14 2000 181.781 2.994 101,67 2001 217.00 35.228 119,38 C¸c chØ tiªu trung b×nh : Doanh thu b×nh qu©n hµng n¨m : (tr. ®) L­îng t¨ng gi¶m b×nh qu©n : (tr.®) Tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n : (lÇn ) hay 112,68 (%) Doanh thu cña c«ng ty hµng n¨m ®Òu t¨ng , n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc víi tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n lµ 112,68 % vµ l­îng t¨ng trung b×nh hµng n¨m lµ 19506,33 (tr.®). Trong c¸c n¨m 1996-1998, ®©y lµ giai ®o¹n thÞ tr­êng tiªu thô t­¬ng ®èi æn ®Þnh, kÕt cÊu hµng ho¸ b¸n ra cña c«ng ty còng biÕn ®éng kh«ng ®¸nh kÓ. Tèc ®é t¨ng l­îng hµng b¸n vµ tèc ®é t¨ng doanh thu trong c¸c n¨m chªnh lÖch kh«ng lín. §iÒu ®ã chøng tá doanh thu tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty trong giai ®o¹n nµy t¨ng lªn lµ do t¨ng l­îng hµng b¸n, thÓ hiÖn quy m« vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty t¨ng lªn. N¨m 1999 ®©y lµ n¨m c«ng ty cã tèc ®é t¨ng doanh thu lín thø hai trong c¸c n¨m vµ lµ n¨m cã tèc ®é t¨ng l­îng hµng ho¸ tiªu thô lín nhÊt. Trong n¨m nµy tèc ®é t¨ng doanh thu (16,14%) nhá h¬n tèc ®é t¨ng l­îng hµng tiªu thô (17,3%), tû träng lo¹i hµng cã gi¸ b¸n cao nhÊt (thÐp hinh) ®¹t møc cao nhÊt 18,86%,nh­ng tû träng nµy cßn nhá so víi thÐp cuén (61,4%)(lo¹i hµng cã gi¸ b¸n thÊp nhÊt ). Qua ®ã ta thÊy møc gi¸ b¸n chung cña thÐp trong n¨m nµy gi¶m, nªn doanh thu tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty trong n¨m t¨ng lªn chØ lµ do t¨ng l­îng hµng tiªu thô. N¨m 2000 lµ n¨m thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty biÕn ®éng m¹nh,nhu cÇu thÞ tr­êng gi¶m sót gi¸ c¶ hµng ho¸ xuèng thÊp nªn viÖc tiªu thô hµng ho¸ gÆp nhiªu khã kh¨n. §iÒu ®ã cã thÓ thÊy ®­îc qua: tèc ®é t¨ng doanh thu thÊp h¬n nhiÒu tèc ®é t¨ng l­îng hµng b¸n, lo¹i hµng tiªu thô cã gi¸ cao (thÐp h×nh) th× tû träng t¨ng cßn lo¹i hµng cã gi¸ thÊp (thÐp cuén) th× l¹i gi¶m. N¨m 2001 thÞ tr­êng kinh doanh thÐp cã nhiÒu biÕn ®éng do nÒn kinh tÕ trong n­íc vµ c¸c nÒn kinh tÕ trong khu vùc ®· tho¸t khái khñng ho¶ng vµ ®i vµo ph¸t triÓn æn ®Þnh ,v× vËy nhu cÇu vÒ thÐp trong n­íc t¨ng cao. Trong n¨m nµy c«ng ty cã møc t¨ng doanh thu vµ tèc ®é t¨ng doanh thu lín nhÊt (19%) trong khi l­îng hµng b¸n chØ t¨ng (17,7%). Tû träng thÐp h×nh (lo¹i thÐp cã gi¸ b¸n cao nhÊt ) gi¶m vµ tû träng thÐp cuén (thÐp cã gi¸ b¸n thÊp nhÊt ) t¨ng. Tõ ®ã cho thÊy gi¸ c¶ hµng ho¸ trong n¨m t¨ng lªn cao. Møc t¨ng doanh thu trong n¨m chñ yÕu lµ do t¨ng gi¸ hµng ho¸. Nh­ vËy sù biÕn ®éng lín cña thÞ tr­êng thÐp trong 2 n¨m 2000 vµ 2001lµ dÊu hiÖu cho thÊy thÞ tr­êng kinh doanh thÐp trong c¸c n¨m tíi sÏ cã nhiÒu biÕn ®éng vµ kh«ng æn ®Þnh. Do ®ã c«ng ty cÇn t×m hiÓu kü thÞ tr­êng, cã biÖn ph¸p vµ chiÕn l­îc kinh doanh hîp lý , tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ ®éng trong kinh doanh. Ph©n tÝch kÕt cÊu doanh thu . KÕt cÊu doanh thu tiªu thô hµng ho¸ theo c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cña c«ng ty . Ph©n tÝch kÕt cÊu nµy cã thÓ cho ta thÊy ®­îc vai trß vµ ®ãng gãp cña c¸c ®¬n vÞ víi c«ng ty . B¶ng 5. KÕt cÊu doanh thu tiªu thô hµng ho¸ c«ng ty Nam Vang theo c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cña c«ng ty. §¬n vÞ N¨m Nam H¶i Nam Hång Chi nh¸nh H¶i Phßng Doanh thu (tr.®) Tû träng % Doanh thu (tr.®) Tû träng % Doanh thu (tr.®) Tû träng % 1996 72.880 61 46595 39 - - 1997 74.652 54,6 62.073 45,4 - - 1998 82.665 53,7 67.272 44,3 4002 2,6 1999 82.778 46,3 68.867 38,5 27.142 15,2 2000 83.074 45,7 69.714 38,4 28,993 15,9 2001 99.173 45,7 78.557 36,2 39.279 18.1 Qua tÝnh to¸n cho thÊy : Doanh thu b¸n hµng cña trung t©m Nam H¶i lµ lín nhÊt trong c«ng ty vµ th­¬ng chiÕm tû träng tõ 45 % ®Õn 61 % . §iÒu ®ã cho thÊy trung t©m lu«n thÓ hiÖn vÞ trÝ lµ trung t©m lín nhÊt vµ lµ trung t©m chÝnh cña c«ng ty .N¨m 1999 tû träng doanh thu cña trung t©m gi¶m m¹nh tõ 53,7% xuèng 46,3% ,®ã lµ do sù ra ®êi cña chi nh¸nh c«ng ty t¹i H¶i Phßng . Sau ®ã tû träng nµy t­¬ng ®èi æn ®Þnh ë møc 45 %- 46%. Trong c¸c n¨m 1996, 1998, 2001 tû träng doanh thu tiªu thô cña trung t©m trong tæng doanh thu tiªu thô cña c«ng ty lín h¬n tû träng l­îng hµng tiªu thô cña trung t©m trong t«ng l­îng hµng tiªu thô cña c¶ c«ng ty ®ã lµ do kÕt cÊu l­îng hµng tiªu thô trong c«ng ty thay ®æi (t¨ng tû träng hµng ho¸ b¸n cã gi¸ cao vµ gi¶m tû träng hµng ho¸ cã gi¸ b¸n thÊp ), vµ trong c¸c n¨m 1997, 1999,2000 tû träng l­îng hµng tiªu thô cña trung t©m lín h¬n tû träng doanh thu trong c«ng ty ®ã lµ do l­îng hµng ho¸ cã gi¸ cao tiªu thô Ýt vµ hµng ho¸ cã gi¸ thÊp cã tû träng trong l­îng tæng hµng ho¸ t¨ng. Tuy nhiªn møc chªnh lÖch tû träng nµy kh«ng cao (nhá h¬n 3%) cho thÊy c¬ cÊu hµng ho¸ tiªu thô cña trung t©m t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Trung t©m Nam Hång cã doanh thu lín thø hai trong c«ng ty . Doanh thu b¸n hµng cña trung t©m hµng n¨m t¨ng cao ,®ãng gãp vµo tæng doanh thu c«ng ty kho¶ng 36,2% -,45,4 % . Còng gièng víi trung t©m Nam H¶i tû trong doanh thu cña trung t©m vµ kÕt cÊu l­îng hµng ho¸ tiªu thô cña trung t©m trong c«ng ty kh«ng gièng nhau do kÕt cÊu hµng ho¸ tiªu thô thay ®æi tuy møc ®é kh«ng lín. Chi nh¸nh H¶i Phßng ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1998 . Víi nh÷ng b­íc ®Çu bì ngì n¨m 1998 chi nh¸nh chØ ®¹t møc doanh thu 4002 (tr.®) ,vµ chØ chiÕm 2,6 % trong tæng doanh thu cña c«ng ty . Nh­ng ngay sau ®ã c«ng ty vµ chi nh¸nh ®· cã nh÷ng ®æi míi trong c¸nh thøc kinh doanh ®iÒu chØnh l¹i ho¹t ®éng cña chi nh¸nh , chi nh¸nh ®· ®i vµo æn ®Þnh kinh doanh vµ ®¹t ®­îc thµnh c«ng lín ®­a møc doanh thu n¨m 1999 lªn 29.142 (tr.®) vµ n©ng tû träng trong tæng doanh thu cña c«ng ty lªn 16,3 % . Tuy nhiªn møc doanh thu vµ tû träng cña nã trong tæng doanh thu cña c«ng ty cßn thÊp. Nh­ vËy l­îng t¨ng vµ tèc ®é t¨ng doanh thu cña c¸c trung t©m trong c«ng ty lµ kh¸c nhau vµ cã sù chªnh lªch lín , trong khi kÕt cÊu l­îng hµng ho¸ tiªu thô t¹i c«ng ty t­¬ng ®èi æn ®Þnh . Cho thÊy hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c ®¬n vÞ lµ kh¸c nhau. Do ®ã c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp ®Ó ph¸t huy tèt mäi tiÒm lùc cña c¸c ®¬n vÞ b. KÕt cÊu doanh thu hµng b¸n theo c¸c lo¹i hµng . KÕt cÊu nµy ®­îc thÓ hiªn trong b¶ng 6 trang bªn: Tõ kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty Nam Vang vµ qua tÝnh to¸n cho thÊy : ThÐp cuén lµ mÆt hµng kinh doanh chÝnh t¹i c«ng ty trong thêi gian qua. Tû träng cña nã th­êng chiÕm tõ 57% - 66,24% trong tæng doanh thu tiªu thô. Doanh thu vµ l­îng tiªu thô cña mÆt hµng nµy hµng n¨m ®Òu t¨ng cao. §iÒu ®ã cho thÊy nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®èi víi mÆt hµng nµy cßn lín vµ sÏ cßn lµ mÆt hµng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty trong thêi gian tíi. ThÐp h×nh lµ lo¹i hµng ho¸ chiÕm tû träng lín thø hai trong sè c¸c hµng ho¸ kinh doanh t¹i c«ng ty. Doanh thu vµ møc tiªu thô mÆt hµng nµy t¨ng qua c¸c n¨m cho thÊy ®©y còng lµ mÆt hµng mµ thÞ tr­êng ®ang cÇn. ThÐp tÊm vµ l¸ lµ hai mÆt hµng hiÖn nay nhu cÇu cña thÞ tr­êng lín vµ lµ mÆt hµng kinh doanh cã møc l·i suÊt cao. Tuy nhiªn doanh thu tiªu thô vµ tû träng doanh thu cña hai mÆt hµng nµy trong tæng doanh thu cña c«ng ty l¹i thÊp nhÊt. §ã lµ do c«ng ty hiÖn nay ch­a cã ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó cã thÓ gia c«ng cung cÊp theo mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi mÆt hµng nµy, mÆt kh¸c còng do c«ng ty ch­a thËt sù t×m hiÓu vµ th©m nhËp vµo thÞ tr­êng kinh doanh mÆt hµng nµy tèt . Do ®ã trong thêi gian tíi c«ng ty c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p t¨ng tû träng doanh thu tiªu thô mÆt hµng nµy lªn nh»m thu ®­îc lîi nhuËn cao. Nh­ vËy ta thÊy, kÕt cÊu hµng ho¸ tiªu thô t¹i c«ng ty ch­a thËt hîp lý. Tû träng hµng ho¸ cã l·i suÊt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cao th× thÊp cßn tû träng c¸c mÆt hµng cã l·i suÊt vµ hiªô qu¶ kinh doanh kÐm h¬n l¹i cao. §ã lµ do mét phÇn c«ng ty ch­a ®Çu t­ ®Çy ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô kinh doanh mÆt kh¸c do c«ng ch­a t×m hiÓu vµ n¾m b¾t ®­îc thÞ tr­êng kinh doanh c¸c mÆt hµng nµy tèt. Do ®ã trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn ®Çu thêi gian­ thªm trang thiÕt bÞ m¸y mãc, nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ tr­êng nh»m ®¸p øng tèt mäi nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao. Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tæng doanh thu . Doanh thu tiªu thô hµng ho¸ lu«n biÕn ®éng qua c¸c n¨m , sù biÕn ®éng ®ã do t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau . Nghiªn cøu ph©n tÝch sù ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè tíi tæng doanh thu ,®Ó cã thÓ gióp ta nhËn thøc râ vai trß tõng nh©n tè ®èi víi sù biÕn ®éng cña doanh thu . Tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng trë l¹i nh»m qu¶n lý tèt viÖc tiªu thô hµng ho¸ . Cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tæng doanh thu nh­ng chuyªn ®Ò chØ nghiªn cøu mét sè nh©n tè sau: Chän n¨m 1996 lµm n¨m gèc vµ n¨m 2001 lµ n¨m nghiªn cøu ta cã : Ph©n tÝch biÕn ®éng tæng doanh thu hµng b¸n do ¶nh h­ëng cña 2 nh©n tè gi¸ c¶ tõng lo¹i hµng ho¸ vµ sè l­îng tõng lo¹i hµng . P : Gi¸ c¶ tõng lo¹i hµng b¸n. q : sè l­îng hµng b¸n tõng lo¹i hµng D : Doanh thu Ta cã mèi liªn hÖ c¸c nh©n tè trªn qua ph­¬ng tr×nh kinh tÕ sau: D = Sp.q Tõ ph­¬ng tr×nh ta cã thÓ x©y dùng hÖ thèng chØ sè nh­ sau : ID = ID(p) . ID(q) DD = D1 - D0 = (Sp1q1 - Sp0q0 ) = (Sp1q1 - Sp0q1 ) + (Sp0q1 - Sp0q0 ) KÕt qu¶ doanh thu cña c«ng ty Nam Vang trong hai n¨m 1996,2001 nh­ sau: B¶ng 7. KÕt qu¶ tiªu thô c«ng ty Nam Vang n¨m 1996 vµ n¨m 2001. N¨m Lo¹i 1996 2001 L­îng q0 (tÊn ) Gi¸ p0 (tr.®) Doanh thu p0q0 (tr.®) L­îng p1 (tÊn ) Gi¸ q1 (tr.®) Doanh thu p1q1 (tr.®) TÊm 2500 3,9 9750 3850 4,23 16285,5 L¸ 3500 4,23 14805 5210 4,35 22663,5 H×nh 4000 4,63 18520 6400 5,36 34304 Cuén 20000 3,82 746400 34640 4,15 143756 Tæng 119475 217009 Qua ®ã ta tÝnh b¶ng sè liÖu nh­ sau : (b¶ng 8) B¶ng 8. ChØ tiªu Lo¹i thÐp L­îng p1 (tÊn ) Gi¸ p0 (tr.®) P0q1 (tr.®) TÊm 3850 3,9 15015 L¸ 5210 4,23 22038,3 H×nh 6400 4,63 29632 Cuén 34640 3,82 132324 Tæng 119010,1 Qua tÝnh to¸n ta cã hÖ thèng chØ sè ID = 1,816 =1,09 x1,666 Tèc ®é t¨ng gi¶m : D ID = ID - 1 = 1,816 - 1 = 0,816 (lÇn) hay 81,6 (%) DID(p) = ID(p) - 1 = 1,09 -1 = 0,09 (lÇn ) hay 9(%) DID(q) = ID(q) - 1 = 1,666-1 = 0,666 (lÇn) hay 66,6 (%) L­îng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi : DD = Sp1q1 - Sp0q0 = 217009 - 119475 = 97534(tr.®) DDp = Sp1q1 - Sp0q1 = 217009 -199010,1 =1798,9 (tr.®) DDp = Sp0q1 - Sp0q0 = 199010,1 - 119475 = 79535 (tr.®) Qua tÝnh to¸n cho thÊy : Doanh thu hµng ho¸ cña c«ng ty n¨m 2001 so víi n¨m 1996 ®· t¨ng 81,6 % hay t¨ng 97834 (tr.®) do ¶nh h­ëng cña hai nh©n tè : Do gi¸ c¶ hµng ho¸ n¨m 1996vµ n¨m 2001 thay ®æi nªn lµm cho doanh thu t¨ng lªn 9% hay t¨ng 1798,9 (tr.®) . Do l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña c«ng ty t¨ng lªn nªn lµm cho tæng doanh thu b¸n hµng t¨ng 66,6% hay t¨ng 79535 (tr.®). Nh­ vËy doanh thu b¸n hµng b¸n cña c«ng ty t¨ng lªn chñ yÕu do t¨ng l­îng hµng ho¸ b¸n ra ®· t¨ng lªn .§iÒu ®ã cho thÊy sù nç lùc, cè g¾ng cña c«ng ty trong viÖc ®Çu t­, ph¸t triÓn t¨ng quy m« vµ hiÖu qu¶ kinh doanh trong nh÷ng n¨m qua. Ph©n tÝch biÕn ®éng doanh thu hµng ho¸ b¸n ra cña c«ng ty do ¶nh h­ëng cña hai nh©n tè n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n vµ tæng sè lao ®éng trong c«ng ty. W : N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n. ST : Tæng sè lao ®éng trong c«ng ty . Gi÷a n¨ng suÊt lao ®éng vµ tæng sè lao ®éng cã mèi quan hÖ thÓ hiÖn qua ph­¬ng tr×nh sau: D = W.ST Tõ ®ã ta cã hÖ thèng chØ sè : ID = ID(w) ID(ST) DD = D1 - D0 = W1 ST1 - W0ST0 = (W1 ST1 - W0 ST1) +(W0 ST1 - W0 ST0) Sè liÖu thùc tÕ cña c«ng ty Nam Vang cho ta : ST1 = 120 ; ST0 = 85 Ta cã : W0 = 119475/85 =1405,6 (tr.®) W1 = 217009/120 = 1808 (tr.®) Tõ ®ã ta cã : ID = 1,816 =1,41 x1,288 L­îng t¨ng gi¶m t­¬ng ®èi : DID = ID - 1 = 1,816- 1 = 0,816 (lÇn ) hay 81,6(%) DID(W) = ID(W) - 1 = 1,41 - 1 = 0,41 (lÇn) hay 41 (%) DID(L) = ID(L) - 1 = 1,288 (lÇn) hay 28,8 (%) L­îng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi : DD = 217009 - 199475 = 97534 (tr.®) DDW = W1ST1 - W0ST1 = 217009 -168720 = 48289 (tr.®) DDST = W0ST1 - W0ST0 = 168720 - 119475 = 49245 (tr.®) Qua tÝnh to¸n cho thÊy doanh thu hµng ho¸ cña c«ng ty n¨m 2001 so víi n¨m 1996 t¨ng 81,65 hay t¨ng 97534 (tr.®) do ¶nh h­ëng cña hai nh©n tè : Do n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n trong c«ng ty t¨ng lªn lµm cho tæng doanh thu hµng ho¸ cña c«ng ty t¨ng 41% hay t¨ng 48289 (tr.®) . Do tæng sè lao ®éng trong c«ng ty t¨ng lªn nªn lµm cho doanh thu cña c«ng ty t¨ng lªn 28,8% hay t¨ng 49245 (tr.®). Nh­ vËy doanh thu cña c«ng ty t¨ng lªn chñ yÕu do ¶nh h­ëng cña n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn. §iÒu ®ã cho thÊy c«ng ty ®· biÖn ph¸p n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cã hiÖu qu¶. Ph©n tÝch biÕn ®éng doanh thu tiªu thô hµng ho¸ do ¶nh h­ëng cña hai nh©n tè gi¸ c¶ hµng ho¸ b×nh qu©n vµ tæng l­îng hµng b¸n . : Gi¸ b¸n trung b×nh Sq : tæng l­îng hµng b¸n Ta cã mèi liªn hÖ gi÷a c¸c nh©n tè trªn qua hÖ thèng chØ sè:  Víi : = 217009/50100 = 4,2462 (tr.®) = 119475/30000 = 3,983 (tr.®) Ta cã : ID = 1,816 = 1,0876 x 1,67 L­îng t¨ng , gi¶m t­¬ng ®èi : DID = 1,816 - 1 = 0,816 (lÇn ) hay 81,6 (%) DID(P) = 1,0876 -1 = 0,0876 (lÇn ) hay 8,76(%) DISq = 1,67 - 1 = 0,67 (lÇn ) hay 67 (%) L­îng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi : DD = 217009 - 119475 = 97534 (tr.®) DDp = 217009 - 199523 = 17486 (tr.®)) DDSq = 199523 - 149475 = 80048 (tr.®) Qua tÝnh to¸n cho thÊy doanh thu b¸n hµng cña c«ng ty n¨m 2001 so víi n¨m 1996 t¨ng 81,6% hay t¨ng 97534 (tr.®) do ¶nh h­ëng cña hai nh©n tè : Gi¸ b×nh qu©n hµng b¸n thay ®æi lµm cho doanh thu hµng ho¸ t¨ng 8,76 % hay t¨ng 17486 (tr.®) Tæng l­îng hµng b¸n t¨ng lµm cho tæng doanh thu hµng ho¸ t¨ng 67% hay t¨ng 80048 (tr.®) . Nh­ vËy doanh thu b¸n hµng ho¸ cña c«ng ty t¨ng lªn chñ yÕu do t¨ng l­îng hµng b¸n . Chøng tá c«ng ty ®· cã sù ®Çu t­ më réng quy m« kinh doanh , thu hót kh¸ch hµng tæ chøc tèt c«ng t¸c kinh doanh . Nghiªn cøu cøu xu h­íng biÕn ®éng tæng doanh thu hµng b¸n. Nghiªn cøu biÕn ®éng doanh thu b»ng ph­¬ng ph¸p hµm xu thÕ . §Ó nghiªn cøu biÕn ®éng doanh thu tiªu thô hµng ho¸ b»ng ph­¬ng ph¸p hµm xu thÕ ta cã thÓ sö dông c¸c hµm sau : Hµm tuyÕn tÝnh : = a0 + a1t Hµm Parabol : = a0 +a1t + a2t2 Hµm bËc ba : = a0 +a1t + a2t2 + a3t3 Hµm mò : = a0a1t Víi t lµ thø tù thêi gian Qua sè liÖu doanh thu cña c«ng ty Nam Vang ®· cho biÓu diÔn vµ th¨m dß b»ng ®å thÞ , thÊy doanh thu tiªu thô hµng ho¸ biÕn ®éng theo hµm tuyÕn tÝnh ®èi víi thêi gian, vµ ta tèc ®é t¨ng doanh thu t­¬ng ®èi ®Òu nhau nªn ta cã thÓ sö dông hµm mò ®Ó biÓu diÔn sù biÕn ®éng doanh thu tiªu thô cña c«ng ty. Tõ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ta tÝnh to¸n ®­îc Hµm tuyÕn tÝnh cã d¹ng : =18505,3 + 99850,7t Hµm mò cã d¹ng : = 108372,9.1,1208t §Ó cã thÓ chän hµm thÝch hîp biÓu hiÖn su h­íng biÕn ®éng cña doanh thu tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty ta cÇn tÝnh SSE ®Ó lùa chän mét trong hai hµm nµy qua b¶ng sau : Trong ®ã : SSE = S(yt - )2 yt : doanh thu thùc tÕ cña c«ng ty c¸c n¨m. y1 = =18505,3 + 99850,7t y2 = = 108372,9.1,1208t B¶ng 9 T yt y1 y2 (yt - y1)2 (yt - y1)2 1 119475 118356 121464 1252161 3956121 2 136725 136861 136137 18577,69 34574 3 153939 155367 152528,6 2038041,76 183980 4 178787 173872 171014,6 24158208 60420201 5 181781 192377 191673 112279454,4 97851664 6 217009 210883 214827 37534002,2 471224 SSE - - - 177280445,2 16916467,6 Nh­ vËy ta thÊy hµm mò = 108372,9.1,1208t cã SSE nhá h¬n do ®ã nã cã tÝnh ®¹i biÓu h¬n biÓu thÞ doanh thu tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty, nªn ta chän hµm nµy . VËy doanh thu tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty Nam Vang biÕn ®éng theo hµm : = 108372,9.1,1208t mçi n¨m doanh thu cña c«ng ty t¨ng lªn 1,1208 (lÇn) . Nghiªn cøu biÕn ®éng thêi vô doanh thu . Do ¶nh h­ëng cña thiªn nhiªn ,thêi tiÕt , tËp qu¸n sinh ho¹t t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp g©y nªn biÕn ®éng thêi vô ®èi víi nhiÒu mÆt hµng .ThÐp lµ mÆt hµng còng chÞu ¶nh h­ëng cña sù t¸c ®éng nµy .§Ó xem xÐt ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Nam Vang chÞu sù t¸c ®éng cña tÝnh thêi vô nh­ thÕ nµo ta ph©n tÝch b¶ng sè liÖu sau : B¶ng 10. Doanh thu tiªu thô c¸c quý cña c«ng ty . Quý N¨m I II III IV 1996 32167 28100 27258 31950 1997 36421 34008 31166 35130 1998 39450 37200 37109 40180 1999 46750 43870 42787 45380 2000 45930 44860 44790 46201 2001 55810 52180 51679 57340 Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó nghiªn cøu biÕn ®éng thêi vô nh­ng ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n vµ hay ®­îc sö dông nhÊt lµ ph­¬ng ph¸p chØ sè thêi vô. ChØ sè thêi vô ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc : Trong ®ã : Ii : ChØ sè thêi vô quý i : Doanh thu b×nh qu©n quý i : Doanh thu b×nh qu©n tÊt c¶ c¸c quý trong 6 n¨m. KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho = 41155 (tr.®) tõ ®ã ta tÝnh ®­îc b¶ng sau : B¶ng11. ChØ sè thêi vô c¸c quý trong n¨m. Quý Ii I 42755 1,039 II 40036 0,973 III 39132 0,951 IV 42697 1,037 Qua tÝnh to¸n cho thÊy doanh thu cña c«ng ty tËp trung lín h¬n vµo quý I vµ quý II c¸c n¨m . §ã lµ kho¶ng thêi gian mµ thêi tiÕt lµ mïa ®«ng , mïa xu©n vµ mét phÇn mïa thu , thêi tiÕt thuËn lîi cho x©y dùng vµ s¶n xuÊt cho nªn doanh thu tiªu thô c¸c quý nµy cao . Cßn c¸c thÊng thuéc quý II vµ III thêi tiÕt n¾ng l¾m , m­a nhiÒu kh«ng thuËn tiªn cho s¶n xuÊt vµ x©y dùng nªn viÖc tiªu thô thÐp lµ Ýt h¬n. Dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n doanh thu tiªu thô . Ta thÊy r»ng trong d·y sè doanh thu theo thêi gian cña c«ng ty Nam Vang lu«n t¨ng víi l­îng t¨ng gi¶m kh«ng ®Òu nhau . Do ®ã ta kh«ng thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n dùa vµo l­îng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi ®Ó dù ®o¸n doanh thu doanh thu t¹i c«ng ty mµ ta sÏ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p sau: Dù ®o¸n doanh thu n¨m 2002 . §Ó cã dù ®o¸n chÝnh x¸c doanh thu tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty n¨m 2002 mét c¸ch chÝnh x¸c ta ph¶i lùa chän ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n thÝch hîp nhÊt c¨n cø vµo SSE. * Theo ph­¬ng ph¸p ngo¹i suy hµm xu thÕ . Sù biÕn ®éng doanh thu tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty giai ®o¹n tõ n¨m 1996- 2001 ®· ®­îc ph©n tÝch qua hµm xu thÕ ë phÇn trªn cã d¹ng: = 108372,9.1,1208t * Theo ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n dùa vµo tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n . Ta nhËn thÊy tèc ®é ph¸t triÓn trung b×nh doanh thu hµng ho¸ cña c«ng ty hµng n¨m t­¬ng ®èi ®Òu nhau . Do ®ã cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n dùa vµo tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n ®Ó dù ®o¸n doanh thu cña c«ng ty trong n¨m 2002. Theo ph­¬ng ph¸p nµy ta cã doanh thu n¨m 2002 cña c«ng ty Nam Vang lµ y2002 = y2001 . Víi = 1,1268 ta cã : y2002 = 217009 x1,1268 = 244525,74 (tr.®) TÝnh SSE qua b¶ng sau : N¨m Yt (yt - )2 1996 119475 119475 0 1997 136725 134624,43 4412394,3 1998 153939 154061,73 15062,65 1999 178787 173458,465 28393283,11 2000 181781 201457,19 387152519,5 2001 217009 204830,8308 148307805,1 SSE 56828106,1 VËy SSE = 56828106,1 So s¸nh SSE cña h¹i ph­¬ng ph¸p trªn ta thÊy SSE cña ph­¬ng ph¸p dùa vµ tèc ®é ph¸t triÓn binh qu©n nhá h¬n nªn ta chän kÕt qu¶ cña ph­¬ng ph¸p nµy. Nh­ vËy theo kÕt qu¶ dù ®o¸n doanh thu n¨m 2002 cña c«ng ty sÏ t¨ng so víi n¨m 2001 kho¶ng 27516,74 (tr.®), vµ tèc ®é t¨ng kho¶ng 12,7%. Víi kÕt qu¶ nµy c«ng ty cÇn ®Æt kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Dù ®ãan doanh thu c¸c quý cña n¨m 2002. Qua b¶ng tÝnh chØ sè thêi vô ®· tÝnh to¸n ta cã thÓ dù ®o¸n doanh thu c¸c quý cña n¨m 2001 nh­ sau : Tõ kÕt qu¶ dù ®o¸n ë trªn ta cã : Y2002 = 244525,74 (tr.®) Yi2002 =y2002 . Ii/4 Trong ®ã : Yi2002 : doanh thu c¸c quý n¨m 2002 Ii : chØ sè thêi vô quý i KÕt qu¶ thu ®­îc trong b¶ng sau : B¶ng : KÕt qu¶ dù ®o¸n doanh thu c¸c quý n¨m 2002 cña c«ng ty Nam Vang. Quý Ii (lÇn ) Doanh thu (tr.®) I 1,039 63515,56 II 0,973 59480,89 III 0,951 58135,99 IV 1,032 63393,298 KÕt qu¶ dù ®o¸n cho thÊy, doanh thu quý I vµ IV n¨m 2002 trong c«ng ty sÏ lín do nhu cÇu cña thÞ tr­êng trong thêi gian nµy t¨ng, hµng ho¸ tiªu thô sÏ m¹nh h¬n c¸c quý kh¸c. V× vËy c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch cung øng ®ñ l­îng hµng ho¸ vµo giai ®o¹n nµy, thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ®Æt ra. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc , t¹o diÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp . Nh­ng còng kh«ng cã Ýt nh÷ng khã kh¨n víi mçi doanh nghiÖp . §ã lµ sù c¹nh tranh ngµy cµnh m¹nh mÏ vµ khèc liÖt cña thÞ tr­êng . §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n t×m c¸ch thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn míi b»ng viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý . §Ò ra nh÷ng chiÕn l­îc , biÖn ph¸p kinh doanh ®óng ®¾n gióp doanh nghiÖp ph¸t triÓn v÷ng m¹nh vµ l©u dµi . Riªng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh thÐp cã nhiÒu thuËn lîi vµ khã kh¨n riªng .§ßi hái c¸c doanh nghiÖp nµy cÇn ph¶i cã nhiÒu biÖn ph¸p t×m hiÓu nhu cÇu thÞ tr­êng, ®ång thêi còng cÇn ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c kinh doanh c¹nh tranh lÉn nhau. Tõ nh÷ng lý luËn vµ thùc tiÔn ®· nghiªn cøu , th«ng qua c¸c ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ KQTTHH ë c«ng ty Nam Vang trong giai ®o¹n 1996 - 2001 . Chuyªn ®Ò xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c thèng kª vµ chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty Nam Vang trong giai ®o¹n tíi : X©y dùng vµ hoµn thiÖn tæ chøc vµ thu thËp th«ng tin chÊt l­îng cao , tr¸nh tr×nh tr¹ng chËm trÔ thiÕu ®ång bé , n©ng cao kh¶ n¨ng ph©n tÝch thèng kª. X©y dùng chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú c¸c chØ tiªu thèng kª cña c«ng ty mét c¸ch ®Çy ®ñ chÝnh x¸c , kh«ng chØ theo c¸c n¨m mµ cßn theo c¸c th¸ng , c¸c quý b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. §èi víi kÕ ho¹ch , chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty : + §a d¹ng hãa c¸c mÆt hµng kinh doanh nh»m ®¸p øng tèt nhu cÇu thÞ tr­êng vµ ph©n t¸n rñi do kinh doanh . + N©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp . Cô thÓ ho¸ c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn trong ng¾n , trung vµ dµi h¹n . + TiÕp tôc më réng thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸ ra c¸c tØnh , më thªm nhiÒu chi nh¸nh ë c¸c tØnh kh¸c . §ång thêi ph¶i cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu thu hót kh¸ch hµng ë c¸c thÞ tr­êng hiÖn c«ng ty ®ang n¾m gi÷ . + §Çu t­ thªm trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i , c«ng suÊt lín , còng nh­ cã biÖn ph¸p t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n , n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc . B»ng c¸ch hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý , ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ,®iÒu chØnh chÕ ®é tiÒn l­¬ng , tiÒn th­ëng thÝch hîp ®èi víi ng­êi lao ®éng. + Tæ chøc thu thËp ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ cung cÇu thÞ tr­êng , nh»m ®¸p øng tèt nhu cÇu thÞ tr­êng vµ tr¸nh bÞ ®éng trong kinh doanh khi cã biÕn ®éng cña thÞ tr­êng . + C¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c b»ng nhiÒu h×nh thøc ®Æc biÖt lµ b»ng gi¸ c¶ , chñng lo¹i hµng ho¸ ... Trªn ®©y lµ mét sè kiÕn nghÞ cã tÝnh chÊt chñ quan cña riªng em . V× tr×nh ®é vµ thêi gian nghiªn cøu cã h¹n nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt , em mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c«, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Hµ Néi ngµy 30/4/2002 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh thèng kª kinh tÕ - tr­êng §HKTQD Gi¸o tr×nh thèng kª th­¬ng m¹i - tr­êng §HKTQD Gi¸o tr×nh lý thuyÕt thèng kª - tr­êng §HKTQD Ph­¬ng ph¸p biªn so¹n hÖ thèng tµi kho¶n quèc gia ë ViÖt Nam SNA - Tæng côc thèng kª. Gi¸o tr×nh kinh tÕ th­¬ng m¹i - tr­êng §HKTQD C¸c tµi liÖu kh¸c.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hoá ở công ty Nam Vang.DOC
Luận văn liên quan