Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần may Trường Giang

Đề tài: Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần may trường giang Phần 1 Cơ sở lí luận về phân tích tài chính doanh nghiệp Phần 2 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần may trường giang Phần 3 Một số Giải pháp nhằm cải thiện tìnhhình tài chính tại công ty

ppt18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2497 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần may Trường Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi Khoa kinh tÕ & qu¶n lÝ §Ò tµi: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m c¶I thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i c«ng ty cæ phÇn may tr­êng giang SVTH : L£ V¡N Líp : Qu¶n trÞ doanh nghiÖp - K50 GVHD : Th.S PHAN THÞ QUèC H¦¥NG KÕt cÊu ®å ¸n Lêi më ®Çu KÕt luËn Ph©n tÝch kÕt cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn Ph©n tÝch chØ tiªu kh¶ n¨ng ho¹t ®éng Ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh Ph©n tÝch c¸c tû suÊt lîi nhuËn Ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng nî vµ KNTT C¬ së lÝ luËn vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp PH¢N TÝCH THùC TR¹NG TµI CHÝNH T¹I C¤NG TY Cæ PHÇN may tr­êng giang Giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty cæ phÇn may Tr­êng Giang Tªn C«ng ty: C«ng ty Cæ PhÇn May Tr­êng Giang. Tªn giao dÞch quèc tÕ: Truong Giang Garment Joint Stock Company. Tªn viÕt t¾t: TGC. §Þa chØ: 151 Huúnh Thóc Kh¸ng, thµnh phè Tam Kú, tØnh Qu¶ng Nam. §iÖn tho¹i: (0510).3.851.286_ fax: 0510.851.416 Website: www.1084.com.vn/web/truonggiang. LÜnh vùc ho¹t ®éng: chuyªn may gia c«ng vµ xuÊt khÈu hµng may mÆc. Tæng tµi s¶n cña C«ng ty: 25.577.663.537 ®ång. C«ng ty cã 877 c«ng nh©n viªn. N¨ng lùc s¶n xuÊt gÇn 1triÖu sp/n¨m. KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m qua Doanh thu thuÇn vµ lîi nhuËn sau thuÕ ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m. (§VT: Ngh×n ®ång) T×nh h×nh biÕn ®éng vµ kÕt cÊu tµi s¶n Tæng tµi s¶n cña C«ng ty t¨ng qua c¸c n¨m, trong ®ã tµi s¶n ng¾n h¹n t¨ng nh­ng tµi s¶n dµi h¹n cã xu h­íng gi¶m ®i. (§VT: §ång) T×nh h×nh biÕn ®éng vµ kÕt cÊu nguån vèn Nî ph¶i tr¶ t¨ng, trong ®ã nî ng¾n h¹n t¨ng cao nh­ng nî dµi h¹n gi¶m. Vèn chñ së h÷u còng cã xu h­íng t¨ng lªn. (§VT: §ång) PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN (§VT: LÇn) B¶ng ph©n tÝch c¸c tû sè kh¶ n¨ng thanh to¸n: Nh×n chung kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty lµ rÊt tèt. Kh¶ n¨ng ho¹t ®éng B¶ng ph©n tÝch c¸c tû sè kh¶ n¨ng ho¹t ®éng: C¸c chØ sè vÒ vßng quay hµng tån kho cã dÊu hiÖu c¶i thiÖn qua c¸c n¨m, tuy nhiªn kú thu tiÒn b×nh qu©n l¹i cã xu h­íng gia t¨ng. HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n vµ vèn l­u ®éng cßn thÊp. Kh¶ n¨ng sinh lêi B¶ng ph©n tÝch c¸c tû sè kh¶ n¨ng sinh lêi: C¸c tû sè kh¶ n¨ng sinh lêi t­¬ng ®èi cao. Tuy nhiªn theo sè liÖu cho thÊy c¸c tû sè nµy ®ang cã xu h­íng gi¶m. (§VT: %) ph©n tÝch dupont N¨m 2008 ROA t¨ng lµ sù t¨ng cao cña HSSDTS, cßn ROS lµm gi¶m. N¨m 2009 ROA gi¶m lµ do ROS lµm gi¶m 0,24% XÐt ph­¬ng tr×nh thø nhÊt: ROA = ROS x HSSDTS N¨m 2008 ROE gi¶m lµ do Hnî lµm gi¶m N¨m 2009 ROE gi¶m lµ do c¶ ROA vµ Hnî NH÷NG KÕT QU¶ §· §¹T §¦îC Tæng nguån vèn cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn. Vèn CSH cã gi¸ trÞ ngµy cµng cao trong TNV. Doanh thu vµ lîi nhuËn ®Òu t¨ng. Kh¶ n¨ng sinh lîi cña C«ng ty qua c¸c n¨m t­¬ng ®èi cao. C¸c hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty ®Òu lín h¬n 1, chøng tá kh¶ n¨ng thanh to¸n nî cña C«ng ty lµ rÊt tèt. Kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®Òu t¨ng thÓ hiÖn tÝnh hiÖu qu¶ cao so víi nh÷ng n¨m tr­íc. NH÷NG H¹N CHÕ Vµ NGUY£N NH¢N 1. C¸c kho¶n ph¶i thu vµ kú thu tiÒn b×nh qu©n duy tr× ë møc qu¸ cao. 2. Kh¶ n¨ng tù chñ tµi chÝnh thÊp. 3. C«ng ty ch­a tËn dông ®­îc nguån phÕ liÖu vµ nguyªn vËt liÖu thõa ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. 4. Ngoµi ra c«ng t¸c qu¶n lÝ chi phÝ ch­a tèt, tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. H¹n chÕ ChÝnh s¸ch thu håi nî cña C«ng ty ch­a hîp lý. C«ng ty ch­a dù b¸o ®­îc nhu cÇu vèn l­u ®éng trong n¨m. C«ng ty vÉn ch­a quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi víi c¸c nguån phÕ liÖu vµ nguyªn vËt liÖu thõa ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. N¨ng lùc qu¶n lÝ cßn yÕu. Nguyªn nh©n Mét sè biÖn ph¸p nh»m c¶I thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty C¬ së ®Ó tÝnh møc chiÕt khÊu Dùa vµo l·i suÊt tiÒn vay cña Ng©n hµng C«ng Th­¬ng vµ doanh lîi vèn l­u ®éng cña C«ng ty ®Ó ®­a ra møc chiÕt khÊu. BiÖn ph¸p: sö dông chÝnh s¸ch chiÕt khÊu thanh to¸n XÁC ĐỊNH MỨC CHIẾT KHẤU Dùa vµo ph­¬ng tr×nh hµm xu thÕ tuyÕn tÝnh ®¬n ta dù b¸o ®­îc c¸c chØ tiªu trong n¨m n¨m 2010 nh­ sau: Yªu cÇu ®Æt ra ph¶i ¸p dông chÝnh s¸ch CK ®Ó rót ng¾n KTTBQ cña C«ng ty xuèng 30 ngµy. Khi ®ã sè d­ bq c¸c kho¶n ph¶i thu ®· gi¶m ®i 5.072 triÖu ®ång. KÕt qu¶ cña biÖn ph¸p §Ó kh¸ch hµng chÊp nhËn vµ ®¹t lîi nhuËn cao nhÊt cho C«ng ty th× C«ng ty ph¶i chän møc l·i suÊt chiÕt khÊu lµ: T = 2%. Khi ®ã chi phÝ chiÕt khÊu lµ: 34.106tr x 2% = 682 triÖu ®ång. Lîi nhuËn ®¹t ®­îc = 1.611tr – 682tr = 928,8 triÖu ®ång. B¶ng tæng hîp kÕt qu¶.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptLE VAN - PHAN TICH TINH HINH TAI CHINH VA MOT SO GIAI PHAP NHAM CAI THIEN TINH HINH TAI CHINH TAI CONG TY CO PHAN MAY TRUONG GIANG.ppt