Phân tích vai trò Nguyễn Ái Quốc trong sự kiện thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử của cách mạng Việt Nam, nó chứng tỏ rằng “giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng” (Hồ Chí Minh). Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam gắn liền với vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc- Người trực tiếp chuẩn bị về mặt tổ chức, tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đồng thời chủ trì hội nghị thành lập Đảng. Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục con đường cứu nước theo lối cũ thì Nguyễn Ái Quốc đã tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Dưới ánh sáng của Cách mạng tháng Mười, Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin và ảnh hưởng của cuộc đấu tranh thành lập Đảng cộng sản Pháp Chủ nghĩa Mác-Lenin, chân lý cánh mạng của thời đại đã sớm được khẳng định trong nhận thức, tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc. Người xác định con đường giải phóng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là giải phóng giai cấp vô sản mới thực sự giải phóng được dân tộc, cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới. Từ khi trở thành người cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã xúc tiến mạnh mẽ việc truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lenin vào phong trào giải phóng dân tộc và phong trào vô sản ở các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Người cũng đồng thời chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt là sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị: Người viết sách, báo: Người cùng khổ, Bản án chế độ thực dân Pháp, Người tập trung lên án chủ nghĩa thực dân và thực dân Pháp, vạch trần bản chất xâm lược, phản động, bóc lột, đàn áp tàn bạo của chúng, thức tỉnh lòng yêu nước, ý chí phản kháng của các dân tộc thuộc địa. Trong những năm ở Pháp, Nga, Trung Quốc, Người vừa hoạt động tích cực trong phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc, vừa nghiên cứu lý luận học hỏi kinh nghiệm cách mạng các nước, kinh nghiệm của cuộc cách mạng tháng Mười Nga và dần hình thành tư tưởng về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Lý luận Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ trở thành nền tảng, tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và là cơ sở hoạch định đường lối của Đảng về sau. Người đã phác thảo đường lối cứu nước, thể hiện tập trung trong tác phẩm Đường cách mệnh. Đầu năm 1927, cuốn Đường cách mệnh gồm những bài giảng của Người trong những lớp đào tạo cán bộ ở Quảng Châu, được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông xuất bản. Trong tác phẩm quan trọng này, Nguyễn Ái Quốc nêu ra những tư tưởng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam. Tác phẩm phân tích những hạn chế của cách mạng tư sản Mỹ (1776), của Pháp (1789) và khẳng định chỉ có Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng triệt để. “Đường cách mệnh” chỉ rõ bản chất phản động của chủ nghĩa thực dân. Chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới, là kẻ thù trực tiếp và nguy hại nhất của nhân dân các nước thuộc địa, Con đường đi lên của cách mạng Việt Nam là làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, hướng lên chủ nghĩa xã hội. Hai giai đoạn cách mạng này có quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau. Mối quan hệ giữa cách mạng chính quốc và cách mạng thuộc địa: Cách mạng chính quốc và cách mạng thuộc địa có mối quan hệ khăng khít với nhau. Phải thực hiện sự liên minh chiến đấu giữa các lực lượng cách mạng ở thuộc địa và chính quốc. Đặc biệt Người chỉ rõ cách mạng thuộc địa có tính chủ động, độc lập, có thể giành thắng lợi trước cách mạng ở chính quốc, góp phần đẩy mạnh cách mạng ở chính quốc. Về lực lượng cách mạng: công nông là chủ, là gốc của cách mạng; còn người học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là bầu bạn của công nông. Cách mạng là việc chung của dân chúng chứ không phải là việc của một hai người. Mục tiêu cách mạng: Quyền lực thuộc về nhân dân. Về đoàn kết quốc tế: Đặt cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới; phải thực hiện sự liên minh, đoàn kết với các lực lượng cách mạng thế giới. Về Đảng, tác phẩm nhấn mạnh: cách mạng muốn thắng lợi trước hết phải có Đảng cộng sản lãnh đạo. Đảng đó phải lấy chủ nghĩa Mác- Lenin làm hệ tư tưởng và vận dụng học thuyết đó vào Việt Nam. Tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc được truyền bá vào Việt Nam đầu thế kỷ XX, hướng cho các phong trào giải phóng dân tộc theo cách mạng vô sản, dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về mặt tổ chức: Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà cách mạng ở các nước thuộc địa Pháp( Angieri, Tuynidi, Marốc, ) lập ra Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa nhằm tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa thực dân. Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu- Trung Quốc. Người đã cùng các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Thái Lan, Indonexia, thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, trong đó có tổ chức trung kiên là Cộng sản đoàn làm hạt nhân để huấn luyện cán bộ, trực tiếp truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lenin vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước ở Việt Nam. Đây là tổ chức tiền thân của Đảng. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên và tác phẩm Đường cách mệnh đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập chính Đảng vô sản ở Việt Nam, dẫn đến sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Viêt Nam: Đông Dương cộng sản Đảng ( tháng 6-1929), An Nam cộng sản Đảng ( tháng 7-1929), Đông Dương cộng sản liên đoàn ( tháng 1-1930). Nguyễn Ái Quốc đã chủ động triệu tập và chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản lúc bấy giờ là một xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam. Các tổ chức cộng sản đã nhanh chóng xây dựng cơ sở trong nhiều địa phương và trực tiếp lãnh đạo, tổ chức nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân. Phong trào của công nhân kết hợp chặt chẽ với phong trào của nông dân chống sưu cao thuế nặng, chống cướp ruộng đất, phong trào bãi khóa của học sinh, bãi thị của tiểu thương, tạo thành một làn song mạnh đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước. Nhưng trong cùng một nước có ba tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của nhau, thậm chí công kích lẫn nhau làm cho phong trào cách mạng trong cả nước có nguy cơ bị chia rẽ lớn. Yêu cầu bức thiết là phải có một Đảng cộng sản thống nhất trong cả nước. Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đến Trung Quốc. Với tư cách là phái viên của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Cửu Long ( Hương Cảng- Trung Quốc). Trong Báo cáo gửi Quốc tế cộng sản (ngày 18-2-1930), Nguyễn Ái Quốc viết: “Chúng tôi họp vào ngày 6-1 các đại biểu trở về An Nam ngày 8-2.” Tham gia Hội nghị hợp nhất gồm 5 đại biểu, hai đại biểu của Đông Dương cộng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh), hai đại biểu của An Nam cộng sản Đảng (Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị nhất trí với Năm điểm lớn theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc và quyết định hợp nhất các tổ chức cộng sản, lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng và Điều lệ vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Hội nghị quyết định phương châm, kế hoạch thống nhất các tổ chức cộng sản trong nước, quyết định ra báo, tạp chí của Đảng cộng sản Việt Nam. Ngày 24-2-1930, theo yêu cầu của Đông Dương cộng sản liên đoàn, Ban chấp hành Trung ương lâm thời họp và ra Nghị quyết chấp nhận Đông Dương cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam. Như vậy, sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong thời đại mới; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử. Đặc biệt là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng Việt Nam. _the end_

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 44715 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích vai trò Nguyễn Ái Quốc trong sự kiện thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ninh Thị Thu Trang Lớp nghiệp vụ sư phạm bậc I - K44 S: 21/03/2011 TiÕt 136 BÕn quª (HD ®äc thªm - TiÕt 1) (TrÝch- NguyÔn Minh Ch©u) A- Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp HS: Qua c¶nh ngé vµ t©m tr¹ng cña nh©n vËt NhÜ trong truyÖn, c¶m nhËn ®­îc ý nghÜa triÕt lÝ mang tÝnh tr¶i nghiÖm vÒ cuéc ®êi con ng­êi, biÕt nhËn ra nh÷ng vÎ ®Ñp b×nh dÞ vµ quý gi¸ trong nh÷ng g× gÇn gòi cña quª h­¬ng, gia ®×nh. - ThÊy vµ ph©n tÝch ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc s¾c cña truyÖn: T¹o t×nh huèng nghÞch lÝ, trÇn thuËt qua dßng néi t©m cña nh©n vËt, ng«n ng÷ vµ giäng ®iÖu ®Çy chÊt suy t­, h×nh ¶nh biÓu t­êng. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng ph©n tÝch t¸c phÈm truyÖn cã sù kÕt hîp c¸c yÕu tè tù sù, tr÷ t×nh vµ triÕt lÝ. - GD ý thøc biÕt tr©n träng nh÷ng gi¸ trÞ ®Ých thùc, gÇn gòi trong cuéc sèng. B- ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - ThÇy: Th¬, ca dao vÒ quª h­¬ng – gi¸o ¸n – B¶ng phô – TLTK vÒ t¸c gi¶. - Trß: §äc tr­íc – tãm t¾t ND truyÖn ng¾n – so¹n bµi – S­u t©m CD vµ nh÷ng bµi th¬ viÕt vÒ quª h­¬ng. C- TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng D¹y – Häc: 1- Tæ chøc: 9A: 9B: 2- KiÓm tra: ? §äc mét sè c©u th¬ hoÆc ca dao viÕt vÒ quª h­¬ng mµ em biÕt? (PhÇn HS ®· chuÈn bÞ ë nhµ). §Þnh h­íng: + Ca dao: Anh ®i anh nhí quª nhµ ........................................ Nhí ai t¸t n­íc bªn ®µng h«m nao HoÆc: C©y ®a bÕn n­íc s©n ®×nh Ngh×n n¨m s©u ®Ëm nghÜa t×nh quª h­¬ng. + Th¬ TÕ Hanh: Quª h­¬ng t«i cã con s«ng xanh biÕc N­íc g­¬ng trong soi tãc nh÷ng hµng tre (Nhí con s«ng quª h­¬ng – TÕ Hanh). 3- Bµi míi: Gtbm: Quª h­¬ng lµ ®Ò tµi quen thuéc cña v¨n häc, ®· cã nhiÒu bµi th¬, bµi v¨n, b¶n nh¹c viÕt vÒ bÕn quª. TÊt c¶ nh÷ng vÎ ®Ñp, sù vËt n¬i bÕn quª ®Òu th©n thuéc, gÇn gòi vµ mçi con ng­êi cã nh÷ng c¶m nhËn kh¸c nhau. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i ai còng c¶m nhËn ®­îc hÕt nh÷ng gi¸ trÞ ®Ých thùc cña quª h­¬ng. Nhµ v¨n NguyÔn Minh Ch©u ®· ®em ®Õn cho ng­êi ®äc mét truyÖn ng¾n gi¶n dÞ víi t×nh huèng vµ c¸ch viÕt ®éc ®¸o, ®Ó mçi chóng ta sÏ giËt m×nh v× t×m thÊy mét phÇn cña m×nh trong nh©n vËt NhÜ. GV ®äc mÉu do¹n ®Çu ®Ó ®Þnh h­íng giäng ®äc. 2 HS ®äc tiÕp ®Õn hÕt truyÖn. ? §äc chó thÝch dÊu (*) ? ? Nªu nh÷ng ®iÒu em biÕt vÒ t¸c gi¶? ? Nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ tr/ng¾n BÕn quª ? ? Nh/xÐt thÓ lo¹i truyÖn ? ? C¸c PTB§ trong TP ? ? §iÓm nh×n trÇn thuËt ®Æt tõ nh©n vËt nµo ? ? T¸c gi¶ dïng ng«i kÓ nµo ? ? Em dù kiÕn bè côc cña ®o¹n trÝch nµy nh­ thÕ nµo ? H·y tãm t¾t tõng phÇn ? ? Theo em, chñ ®Ò cña truyÖn ng¾n nµy lµ g× ? ? Em hiÓu t×nh huèng truyÖn lµ g× ? T¸c dông cña t×nh huèng truyÖn trong v¨n b¶n tù sù ? ? Trong “ BÕn quª”, nh/vËt NhÜ ®­îc ®Æt trong t×nh huèng nh­ thÕ nµo ? ? Em cã nh/xÐt g× vÒ t×nh huèng ®ã ? HS th¶o luËn nhãm – tr×nh bµy. ? Theo em nh÷ng nghÞch lý ®ã thÓ hiÖn ë chi tiÕt nµo ? ? T×nh huèng trí trªu nghÞch lý ®ã cã t¸c dông g× ? I- TiÕp xóc v¨n b¶n: 1- §äc: Chó ý giäng trÇm tÜnh, suy t­, xóc ®éng, ®­îm buån trong t©m thÕ cña nh©n vËt ®ang bÞ bÖnh hiÓm nghÌo. - Giäng tr÷ t×nh, xóc c¶m khi ®äc ®o¹n t¶ c¶nh thiªn nhiªn. 2- Chó thÝch: + T¸c gi¶: NguyÔn Minh Ch©u (1930-1989). - Quª: Quúnh L­u – NghÖ an - Gia nhËp qu©n ®éi: 1950. - 1954: b¾t ®Çu viÕt truyÖn ng¾n – Lµ c©y bót xuÊt s¾c cña v¨n häc VN hiÖn ®¹i. - Thêi chèng MÜ: ®Ó l¹i nhiÒu t¸c phÈm theo khuynh h­íng sö thi + T¸c phÈm chÝnh: - Cöa s«ng : TiÓu thuyÕt (1967) - DÊu ch©n ng­êi linh: TiÓu thuyÕt (1972) => Nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kØ XX: Phong c¸ch s¸ng t¸c ®· thÓ hiÖn nh÷ng t×m tßi quan träng vÒ t­ t­ëng vµ NT, gãp phÇn ®æi míi v¨n häc n­íc nhµ. => Lµ c©y bót v¨n xu«i tiªu biÓu. GV: NguyÔn Minh Ch©u ®· tr¨n trë t×m tßi ®Ó ®æi míi m¹nh mÏ vÒ t­ t­ëng NT, má ra chÆng ®­êng míi trong s¸ng t¸c cña m×nh vµ thóc ®Èy c«ng cuéc ®æi míi v¨n häc. Hµng lo¹t truyÖn ng¾n cña «ng trong nh÷ng n¨m ®ã ®· g©y x«n xao trong giíi v¨n häc vµ c«ng chóng, ®­îc xem lµ hiÖn t­îng næi bËt trong ®êi sèng v¨n häc ë chÆng ®Çu thêi k× ®æi míi. - N¨m 2000, «ng ®­îc Nhµ n­íc truy tÆng Gi¶i th­ëng HCM vÒ VHNT. + T©c phÈm BÕn quª: - Tªn truyÖn: “ BÕn quª” – Tùa ®Ò tËp truyÖn cïng tªn – xuÊt b¶n n¨m 1985 - ND: h­íng vµo ®êi sèng thÕ sù nh©n sinh, chi tiÕt sinh ho¹t ®êi th­êng ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng chiÒu s©u cña ®êi sèng víi bao quy luËt nghÞch lý v­ît ra khái giíi h¹n chËt hÑp cña c¸ch nh×n, c¸ch nghÜ tr­íc ®©y cña t¸c gi¶ vµ x· héi. - ThÓ lo¹i: TruyÖn ng¾n. - PTB§: KÓ, t¶, tr÷ t×nh, triÕt lÝ. - §iÓm trÇn thuËt: nh©n vËt NhÜ. - Ng«i kÓ: ng«i thø 3 3- Bè côc: 3 phÇn - PhÇn 1: Tõ ®Çu -> Nh÷ng bËc gç mßn lâm: Cuéc trß chuyÖn cña NhÜ víi Liªn - PhÇn 2: TiÕp -> Mét vïng n­íc ®á: NhÜ nhê con trai (TuÊn) sang bªn kia s«ng thùc hiÖn gióp m×nh nguyÖn ­íc cuèi cïng vµ nh÷ng suy nghÜ cña anh. - PhÇn 3: Cßn l¹i: Cô gi¸o KhuyÕn rÏ vµo hái th¨m vµ hµnh ®éng cè g¾ng cuèi cïng cña NhÜ. GV: Cèt truyÖn xoay quanh mét buæi s¸ng ®Çu thu trong c¨n phßng cã cöa sæ nh×n ra s«ng H«ng, n¬i NhÜ n»m d­ìng bÖnh vµ ®ang sèng nh÷ng ngµy cuèi cïng cña ®êi m×nh. Cã thÓ ph©n ®o¹n theo dßng suy t­ cña nh/vËt NhÜ, còng cã thÓ kh«ng cÇn ph©n ®o¹n mµ ph©n tÝch theo diÔn biÕn t©m lÝ cña nh©n vËt NhÜ. 4- Chñ ®Ò: Qua c¶nh ngé vµ t©m tr¹ng cña nh/v NhÜ, t¸c gi¶ muèn ng­êi ®äc ph¸t hiÖn mét ®iÒu cã tÝnh quy luËt : Trong cuéc ®êi con ng­êi th­êng khã tr¸nh khái nh÷ng sù vßng vÌo, chïng ch×nh, ®«ng thêi thøc tØnh vÒ nh÷ng gi¸ trÞ vµ vÎ ®Ñp ®Ých thùc cña ®êi sèng ë nh÷ng c¸i gÇn gòi, b×nh th­êng mµ bÒn v÷ng. II- H­íng dÉn t×m hiÓu v¨n b¶n: 1- T×nh huèng truyÖn: - Lµ hoµn c¶nh x¶y ra vµ lµm ®iÒu kiÖn cho c©u chuyÖn ph¸t triÓn. - Lµ hoµn c¶nh sèng vµ ho¹t ®éng cña c¸c nh©n vËt (nh©n vËt chÝnh), gãp phÇn thÓ hiÖn tÝnh c¸ch nh©n vËt vµ chñ ®Ò t¸c phÈm. (VÝ dô: T×nh huèng trong “ ChiÕc lµ cuèi cïng – L·o H¹c, Sèng chÕt mÆc bay, Lµng”...) + NhÜ: Lµ ng­êi cã ®iÒu kiÖn ®i nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi. - Cuèi ®êi bÞ m¾c bÖnh hiÓm nghÌo -> bÞ liÖt toµn th©n, kh«ng tù di chuyÓn, mäi sinh ho¹t ph¶i nhê vî. - Muèn nhÝch ®Õn gÇn cöa sæ còng thÊy khã kh¨n nh­ ®i hÕt nöa vßng tr¸i ®Êt. - Ph¸t hiÖn ra vÎ ®Ñp cña b·i bèi bªn kia s«ng -> khao kh¸t ®­îc ®i -> kh«ng thùc hiÖn ®­îc -> nhê cËu con trai thùc hiÖn gióp -> m¶i ch¬i -> cã thÓ lì chuyÕn ®ß ngang duy nhÊt trong ngµy. => T×nh huèng ®Æc biÖt, trí trªu, nghÞch lÝ. GV chèt kiÕn thøc: -> §iÒu nghÞch lý thÓ hiÖn: NhÜ lµ ng­êi tõng ®­îc ®i rÊt nhiÒu -> nay m¾c ph¶i bÖnh nÆng khiÕn anh bÞ buéc chÆt vµo gi­êng bÖnh. Muèn nhÝch ra cöa sæ ph¶i nhê lò trÎ con trî gióp. - Ph¸t hiÖn ra vÎ ®Ñp cña b·i båi bªn kia s«ng, rÊt gÇn nh­ng kh«ng ®i ®Õn ®­îc -> tr­íc kia ®· tõng ®i rÊt xa. => T¸c dông cña t×nh huèng: - T¸c gi¶ muèn l­u ý ng­êi ®äc nhËn thøc vÒ cuéc ®êi (Cuéc sèng vµ sè phËn con ng­êi vèn chøa ®ùng nh÷ng ®iÒu bÊt th­êng, ngÉu nhiªn v­ît ra ngoµi nh÷ng dù tÝnh, ­íc muèn – nh­ t¸c gi¶ ®· tõng nãi: Cuéc ®êi vèn ®a sù, con ng­êi vèn ®a ®oan...) - Tæng kÕt tr¶i nghiÖm cña c¶ ®êi ng­êi ( göi g¾m mét suy ngÉm: Trong cuéc ®êi, ng­êi ta th­êng h­íng tíi nh÷ng ®iÒu cao ®Ñp mµ v« t×nh kh«ng biÕt ®Õn nh÷ng vÎ ®Ñp gÇn gòi ë ngay bªn c¹nh m×nh). + LuyÖn tËp: ? Tãm t¾t v¨n b¶n ? ? C¶m nhËn vÒ tªn truyÖn ng¾n “ BÕn quª”. Gîi ý: - H/¶ th©n thuéc, gÇn gòi cña quª h­¬ng Lµ n¬i neo ®Ëu cña con ng­êi sau nh÷ng ngµy th¸ng lªnh ®ªnh n¬i xø l¹ Lµ vÎ ®Ñp b×nh dÞ, gÇn gòi . 4- Cñng cè – DÆn dß: + Cñng cè: ? §Æt tªn cho bøc tranh minh häa SGK/105 ? + DÆn dß: §äc – so¹n tiÕp tiÕt 2 . ========================================== S: 21/03/2011 TiÕt 137 BÕn quª (HD ®oc thªm – TiÕt 2) (TrÝch – NguyÔn Minh Ch©u). A- Môc tiªu cÇn ®¹t: §· x©y dùng ë tiÕt 136 (tiÕt 1). B- ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - ThÇy: Gi¸o ¸n – PhiÕu häc tËp - Trß: §äc – so¹n tiÕt 2 C- TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng D¹y – Häc: 1- Tæ chøc: 9A 2- KiÓm tra: ? Tãm t¾t truyÖn ng¾n “ BÕn quª” ? 3- Bµi míi: Gtbm: ë tiÕt 1, c¸c em ®· ®­îc t×m hiÓu t×nh huèng ®Æc biÖt, trí trªu vµ ®Çy nghÞch lÝ cña truyÖn ng¾n BÕn quª. Nh/vËt NhÜ ®· n»m trªn gi­êng bÖnh trong hoµn c¶nh trí trªu nh­ vËy ®Ó tù s¸m hèi vµ nhËn ra nh÷ng ®iÒu kh«ng cã g× lµ xa l¹ nh­ng l¹i rÊt míi mÎ ®èi víi anh nh­ ®ang kh¸m ph¸ tõng ý nghÜa cña cuéc ®êi. VËy nh÷ng c¶m nhËn vµ suy nghÜ cña anh ra sao mµ khiÕn ng­êi ®äc l¹i cã thÓ giËt m×nh khi nhËn ra mét phÇn cña m×nh trong ®ã ? TiÕt häc nµy sÏ gióp c¸c em t×m hiÓu nh÷ng ®iÒu ®ã. ? §äc tõ ®Çu ->” tÝm thÉm nh­ bãng tèi “ ? ? C¶nh vËt thiªn nhiªn qua c¸i nh×n cña nh/v NhÜ ®­îc thÓ hiÖn qua nh÷ng chi tiÕt nµo ? ? C¶nh vËt ®­îc miªu t¶ theo tr×nh tù nµo ? ? Nh/xÐt c¸ch dïng tõ vµ NT x©y dùng h/¶ trong ®o¹n v¨n ? ? Em h×nh dung ®ã lµ mét kh«ng gian nh­ thÕ nµo ? ? Trong c¶nh ngé cña NhÜ, mµu s¾c cña c¶nh vËt gîi t¶ ®iÒu g× ? ? Nªu nh/xÐt cña em vÒ c¶m nhËn cña nh/vËt NhÜ ? ? §äc nh÷ng c©u hái cña NhÜ víi Liªn ? ? Th¸i ®é cña Liªn nh­ thÕ nµo tr­íc nh÷ng c©u hái cña chång ? ? TiÕng ®Êt lë nh­ dù b¸o ®iÒu g× ? ( TiÕng ®Êt lë: tai häa. Thêi gian sèng cña NhÜ ®ang ®Õm ®­îc tõng ngµy). ? Qua nh÷ng c©u hái cña NhÜ vµ th¸i ®é cña Liªn, em nhËn thÊy nh/v NhÜ ®· hiÓu ra ®iÒu g× tõ b¶n th©n m×nh ? ? Anh ®ang ph¶i ®èi mÆt víi mét c¶nh ngé nh­ thÕ nµo ? ? LÇn ®Çu tiªn NhÜ ®Ó ý tÊm ¸o Liªn mÆc vµ cö chØ cña Liªn nh­ thÕ nµo ? ? H·y thuËt l¹i cuéc trß chuyÖn cña NhÜ vµ Liªn ? ? §äc tiÕp ®o¹n: “ NhÜ chît nhí ngµy -> trong nh÷ng ngµy nµy” (cuèi trang 105 - ®Çu 106). ? Qua ®ã em c¶m nhËn vÒ nh/v Liªn nh­ thÕ nµo ? ? Còng lµ lÇn ®Çu tiªn, NhÜ nhËn ra ®iÒu g× ë ng­êi vî ? ? §äc thÇm ®o¹n tõ: “ Ngay lóc Êy -> miÒn ®Êt m¬ ­íc” (trang 104) vµ “ Häa ch¨ng chØ cã anh -> kh«ng bao giê gi¶i thÝch hÕt ” (trang 105) ? ? V× sao NhÜ l¹i cã mét niÒm khao kh¸t d­îc ®Æt ch©n sang b·i båi bªn kia s«ng vµo buæi s¸ng h«m Êy ? ? §iÒu ­íc muèn Êy cã ý nghÜa g× ? ? §äc thÇm ®o¹n : “ Ng­êi cha -> gi¾t vµo ng­êi mÊy ®ång b¹c” (trang 103) ? ? NhÜ nhê con trai sang bªn kia s«ng ®Ó lµm g× ? ? ¦íc nguyÖn ®ã cã thùc hiÖn ®­îc kh«ng ? V× sao ? ? Tõ ®ã NhÜ nghiÖm ra ®­îc quy luËt nµo trong cuéc ®êi con ng­êi ? Quy luËt ®ã thÓ hiÖn ë c©u v¨n nµo ? Liªn hÖ: H·y kÓ vÒ mét lÇn vßng vÌo, chïng ch×nh cña em ? ? §äc thÇm ®o¹n cuèi truyÖn? ? ThuËt l¹i hµnh ®éng cña NhÜ ë ®o¹n cuèi truyÖn ? ? Nh/xÐt hµnh ®éng ®ã ? ? Em hiÓu ý nghÜa cña hµnh ®éng ®ã nh­ thÕ nµo ? HS th¶o luËn nhãm nhá – béc lé suy nghÜ. ? V× sao cã thÓ nãi ngßi bót miªu t¶ t©m lÝ cña NguyÔn Minh Ch©u ë thiªn truyÖn nµy rÊt tinh tÕ vµ thÊm ®­îm tinh thÇn nh©n ®¹o ? ? Nh/xÐt g× vÒ c¸ch x©y dùng h/¶ trong truyÖn ng¾n BÕn quª ? (H/¶ mang hai líp nghÜa: NghÜa thùc vµ nghÜa biÓu t­îng). ? Kh¸i qu¸t nh÷ng nÐt ®Æc s¾c vÒ NT vµ ND cña v¨n b¶n? ( H/¶ ? Miªu t¶ t©m lÝ nh/vËt ? X©y dùng t×nh huèng ? ...) ? §äc ghi nhí ? II- H­íng dÉn t×m hiÓu v¨n b¶n (TiÕp theo): 2- Nh÷ng c¶m xóc vµ suy nghÜ cña nh/vËt NhÜ: a- C¶m nhËn cña nh/vËt NhÜ vÒ thiªn nhiªn: * Thiªn nhiªn: - Nh÷ng chïm hoa b»ng l¨ng cuèi mïa th­a thít.... ®Ëm s¾c h¬n... tÝm thÉm nh­ bãng tèi. - Dßng s«ng mµu ®á nh¹t... nh­ réng thªm ra. - Vßm trêi nh­ cao h¬n - Bê b·i bªn kia s«ng... mµu vµng thau... xanh non... => Miªu t¶ theo tÇm nh×n: tõ gÇn -> xa. => NhiÒu tÝnh tõ chØ mµu s¾c, ®­êng nÐt gîi c¶m, giµu søc t¹o h×nh. => Kh«ng gian cã chiÒu s©u, réng. => Mµu s¾c: gîi sù sèng ®ang s¾p tµn óa ( hoa) . - Xa x«i (dßng s«ng, vßm trêi). - Giµu søc sèng -> gîi niÒm khao kh¸t (bê b·i). => C¶m nhËn tinh tÕ: C¶nh s¾c quen thuéc, gÇn gòi nh­ng l¹i nh­ rÊt míi mÎ ®èi víi NhÜ. GV: Qua cöa sæ cña gian g¸c nhá, c¶nh vËt thiªn nhiªn hiÖn ra râ nÐt trong c¸i nh×n ch¨m chó vµ tuyÖt väng cña NhÜ: Mµu s¾c cña nh÷ng b«ng hoa b»ng l¨ng gÇn bªn anh-> lµ s¾c mµu cña sù tµn phai, vÎ tµn phai ®ã d­êng nh­ gÊp g¸p h¬n trong c¸i nhin cña ng­êi s¾p tõ gi· câi ®êi. - Vßm trêi, dßng s«ng mïa thu, b·i båi bªn kia s«ng lµ h/¶ gÇn gòi th©n th­¬ng vµ giµu søc sèng cña quª h­¬ng xø së, qua c¸i nh×n thao thøc, tr¨n trë vµ kh¸t khao tiÕc nuèi cña NhÜ l¹i trë nªn xa x«i nh­ ®ang tuét dÇn khái cuéc sèng cña anh. * Trß chuyÖn víi vî: +Hái: - §ªm qua em cã nghe thÊy tiÕng g× kh«ng ? - H«m nay lµ ngµy mÊy ? => Liªn nÐ tr¸nh, im lÆng. => NhÜ hiÓu: - Thêi gian sèng cña anh kh«ng cßn bao l©u n÷a. - §ang ph¶i ®èi mÆt víi mét hoµn c¶nh bi ®¸t, kh«ng lèi tho¸t. b- C¶m nhËn cña NhÜ vÒ vî (Liªn): - Liªn: MÆc tÊm ¸o v¸ Cö chØ: Nh÷ng ngãn tay gÇy guéc ©u yÕm vuèt ve bªn vai chång. - NhÜ: “ Suèt cuéc ®êi anh chØ lµm em khæ t©m... vÉn nÝn thinh ”. - Liªn: “ Cã hÒ sao ®©u, miÔn lµ anh sèng...trong gian nhµ nµy”. => Liªn: yªu th­¬ng chång, tÇn t¶o, ®øc hi sinh thÇm lÆng. => NhÜ: HiÓu thÊu tÊm lßng ng­êi vî víi t×nh c¶m biÕt ¬n ch©n thµnh vµ s©u s¾c. - T×m ®­îc chç dùa vµ søc m¹nh tinh thÇn tõ tæ Êm gia ®×nh. GV: Ph¶i ®Õn nh÷ng ngµy cuèi ®êi, lÇn ®Çu tiªn NhÜ míi nhËn ra Liªn mÆc tÊm ¸o v¸, c¶m nhËn ®­îc h¬i Êm cña nh÷ng ngãn tay ng­êi vî vuèt ve bªn vai anh, ®Ó tõ ®ã thÊu hiÓu tÊm lßng ng­êi vî víi lßng biÕt ¬n s©u s¾c vµ sù ©n hËn muén mµng, bëi suèt cuéc ®êi, NhÜ ®· kh«ng nhËn ra ®iÒu ®ã vµ hê h÷ng, coi nh­ ®ã lµ mét lÏ ®­¬ng nhiªn, lµ bæn phËn, lµ nghÜa vô cña mét ng­êi lµm vî. T×nh huèng trí trªu ®ã còng lµ mét nghÞch lÝ ®¸ng buån. - c- NiÒm khao kh¸t ®­îc sang bªn kia s«ng: + NhÜ: - Chît nhËn ra vÎ ®Ñp cña c¶nh vËt rÊt ®çi gÇn gòi vµ gi¶n dÞ. - BiÕt m×nh s¾p tõ gi· câi ®êi. => Sù thøc tØnh vÒ nh÷ng gi¸ trÞ bÒn v÷ng, b×nh th­êng mµ s©u xa trong cuéc sèng. GV: §ã lµ nh÷ng gi¸ trÞ th­êng bÞ ng­êi ta bá qua, l·ng quªn, nhÊt lµ khi cßn trÎ, khi nh÷ng ham muèn xa vêi ®ang l«i cuèn con ng­êi t×m ®Õn. Sù thøc tØnh nµy chØ cã ®­îc khi ng­êi ta ®· tõng tr¶i, víi NhÜ lµ lóc cuèi ®êi míi ph¸t hiÖn ra ch©n gi¸ trÞ b×nh th­êng mµ ®Çy søc quyÕn rò ®ã víi niÒm ©n hËn xãt xa v× c¶m thÊy m×nh cã ®iÒu g× kh«ng ph¶i víi quª h­¬ng, víi ng­êi th©n cña m×nh trong sù bÊt lùc víi hoµn c¶nh. * Trß chuyÖn víi con: + Nhê con trai sang bªn kia s«ng: §i thay m×nh C¶m nhËn thay m×nh. => ¦íc nguyÖn kh«ng thµnh. V×: - Con kh«ng hiÓu ý bè (NhÜ khã gi¶i thÝch) - MiÔn c­ìng -> m¶i ch¬i -> cã thÓ lì chuyÕn ®ß sang s«ng duy nhÊt trong ngµy. GV: §ã còng lµ mét nghÞch lÝ cña ®êi ng­êi: Sù c¸ch biÖt nhau gi÷a c¸c thÕ hÖ giµ - trÎ, cha – con. Hä lµ nh÷ng ng­êi th©n yªu, ruét thÞt , yªu th­¬ng nhau nh­ng kh«ng thÓ hiÓu hÕt nh÷ng suy nghÜ cña nhau. => NhÜ nghiÖm ra ®­îc quy luËt phæ biÕn cña ®êi ng­êi: “ Con ng­êi ta trªn ®êi thËt khã tr¸nh khái nh÷ng c¸i ®iÒu vßng vÌo hoÆc chïng ch×nh”. (trang 105). GV: NhÜ kh«ng tr¸ch giËn con v× biÕt nã ch­a thÓ hiÓu ®­îc nh÷ng ®iÒu bè ®ang khao kh¸t. Ngµy x­a anh thÕ vµ b©y giê con anh còng thÕ. Ph¶i ®Õn vµi chôc n¨m n÷a, nã giµ nh­ anh míi c¶m nhËn ®­îc sù hÊp dÉn tõ bê s«ng bªn kia, vµi lÇn vßng vÌo, chïng ch×nh th× ®· hÕt mét ®êi ng­êi vµ nhiÒu c¸i kh«ng thÓ lµm l¹i ®­îc. Con anh lì mét chuyÕn ®ß th× ngµy mai cã thÓ sang s«ng. Cßn anh, ®ã lµ ®iÒu kh«ng thÓ. HS liªn hÖ (Sa vµo mét trß ch¬i v« bæ, thËm chÝ cã h¹i ®Ó thêi gian tr«i ®i mét c¸ch v« Ých...) d- Hµnh ®éng cña NhÜ ë cuèi truyÖn: - §ß ch¹m mòi vµo bê ®Êt -> NhÜ thu hÕt tµn lùc: ®u m×nh, nh« ng­êi ra ngoµi, gi¬ c¸nh tay gÇy guéc ra phÝa ngoµi cöa sæ kho¸t kho¸t nh­ khÈn thiÕt ra hiÖu cho mét ng­êi nµo ®ã. => Hµnh ®éng cã vÎ k× quÆc. => ý nghÜa: - Anh hèi h¶ giôc con trai kÞp chuyÕn ®ß . - Thøc tØnh mäi ng­êi mau døt bá nh÷ng c¸i vßng vÌo, chïng ch×nh ®Ó h­íng tíi nh÷ng gi¸ trÞ ®Ých thùc vèn rÊt gi¶n dÞ vµ bÒn v÷ng ( Kh¸i qu¸t) GV chèt kiÕn thøc: - Nh/v NhÜ ®Æt trong t×nh huèng nghÞch lÝ (gi¸p ranh gi÷a sù sèng vµ c¸i chÕt) -> n¶y sinh t©m tr¹ng d»n vÆt, ®Çy m©u thuÉn kh«ng tù lÝ gi¶i ®­îc. -> tù s¸m hèi, suy ngÉm vµ nhËn ra nh÷ng ®iÒu rÊt b×nh th­êng nh­ng rÊt míi mÎ víi anh -> kh¸m ph¸ tõng ý nghÜa cña cuéc ®êi -> ©n hËn, xãt xa, khao kh¸t sèng, tr©n träng nh÷ng vÎ ®Ñp ®Ých thùc, gÇn gòi cña gia ®×nh, quª h­¬ng. => T¸c gi¶ tr©n träng ý thøc h­íng thiÖn, h­íng vÒ céi nguån, h­íng vÒ nh÷ng vÎ ®Ñp b×nh dÞ, gÇn gòi cña gia ®×nh, cña quª h­¬ng xø së trong t©m hån con ng­êi, - Nh÷ng suy t­, tr¨n trë cña nh©n vËt NhÜ còng chÝnh lµ nh÷ng suy t­, tr¨n trë cña mét nhµ v¨n nÆng lßng víi cuéc sèng míi sau chiÕn tranh => ®iÒu ®ã ®· lµm nªn gi¸ trÞ nh©n v¨n s©u s¾c cña t¸c phÈm. Tãm l¹i: Nh/vËt NhÜ kh«ng ph¶i lµ nh/v sè phËn víi ®Çy ®ñ tÝnh c¸ch mµ lµ nh/v t­ t­ëng – mét lo¹i nh/vËt næi lªn trong s¸ng t¸c cña NguyÔn Minh Ch©u giai ®o¹n sau 1975. Nhµ v¨n ®· göi g¾m vµo nh/vËt nhiÒu ®iÒu quan s¸t, suy ngÉm, triÕt lÝ vÒ cuéc ®êi vµ con ng­êi. Nh­ng nh/vËt kh«ng bÞ biÕn thµnh c¸i loa ph¸t ng«n cho t¸c gi¶. Nh÷ng ®iÒu chiªm nghiÖm ®· chuyÓn hãa vµo trong ®êi sèng néi t©m cña nh©n vËt víi diÔn biÕn cña t©m tr¹ng d­íi sù t¸c ®éng cña hoµn c¶nh ®­îc miªu t¶ tinh tÕ vµ hîp lÝ. III - Tæng kÕt: GV: Hai líp nghÜa nµy g¾n bã thèng nhÊt khiÕn cho c¸c h×nh ¶nh kh«ng bÞ t­íc ®i gi¸ trÞ t¹o h×nh vµ gîi c¶m ®Ó trë thµnh h/¶ ­íc lÖ. ý nghÜa biÓu t­îng ®­îc gîi ra tõ h/¶ thùc nh­ng ph¶i xem xÐt trong toµn bé diÔn biÕn cña c©u chuyÖn vµ ®Æc biÖt, ý nghÜa biÓu t­îng ®ã chØ to¸t lªn khi ®Æt nã vµo chñ ®Ò cña t¸c phÈm. + NghÖ thuËt: - S¸ng t¹o h/¶ giµu ý nghÜa biÓu t­îng - Miªu t¶ t©m lÝ nh/vËt tinh tÕ. - X©y dùng t×nh huèng ®Æc s¾c - TrÇn thuËt t©m tr¹ng nh©n vËt. + Néi dung: Chøa ®ùng nh÷ng suy ngÉm, tr¶i nghiÖm cña nhµ v¨n vÒ con ng­êi, vÒ cuéc ®êi. Thøc tØnh sù tr©n träng nh÷ng vÎ ®Ñp b×nh dÞ, gÇn gòi cña cuéc sèng, cña quª h­¬ng. + Ghi nhí: SGK/108: + LuyÖn tËp: C©u hái 5- SGK/108: HS th¶o luËn nhãm – tr×nh bµy trªn phiÕu häc tËp . H·y t×m mét sè h/¶, chi tiÕt trong truyÖn mang ý nghÜa biÓu t­îng ? Ph©n tÝch ? Gîi ý: H/¶ b·i båi bªn kia s«ng vµ toµn bé khung c¶nh thiªn nhiªn võa lµ c¶nh thùc võa lµ biÓu t­îng cho vÎ ®Ñp cña ®êi sèng, cña quª h­¬ng gÇn gòi vµ b×nh dÞ ( BiÓu t­îng cña nhan ®Ò “ BÕn quª”). Mµu s¾c cña nh÷ng b«ng hoa b»ng l¨ng: Nhît nh¹t lóc míi në ? §Ëm s¾c h¬n lóc cuèi mïa, tÝm thÉm nh­ bãng tèi ? TiÕng ®Êt lë ? Chi tiÕt ®øa con trai sa vµo ®¸m ch¬i ph¸ cê thÕ -> c¸i vßng vÌo, chïng ch×nh trªn ®­êng ®êi mµ ng­êi ta dÔ v­íng vµo. H/¶ con ®ß víi chuyÕn ®ß ngang duy nhÊt trong ngµy: C¬ héi hiÕm hoi trong cuéc ®êi -> nÕu kh«ng n¾m b¾t dÔ bÞ tuét mÊt. Hµnh ®éng k× quÆc cña NhÜ ë cuèi truyÖn ? 4- Cñng cè – DÆn dß: + Cñng cè: ? §äc ghi nhí ? + DÆn dß: Häc bµi - Lµm bµi tËp 1 – 2 phÇn luyÖn tËp SGK/ 108 TËp ph©n tÝch c¸c h/¶ mang ý nghÜa biÓu t­îng. _HẾT_

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích vai trò Nguyễn Ái Quốc trong sự kiện thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.doc
Luận văn liên quan