Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Dân chủ, theo cách nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nghĩa là dân làm chủ, dân là chủ. NN ta là NN của dân, do dân và vì dân, nhưng đó là NN quản lý xã hội bằng pháp luật. Xây dựng NN pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân chính là cách thức cơ bản để phát huy QLC của nhân dân. Một trong những điểm cơ bản để xây dựng NN pháp quyền, phát huy QLC của nhân dân là phải không ngừng xây dựng và thể chế hóa mục tiêu, phương châm, những nguyên tắc vận hành của nền dân chủ XHCN ở nước ta. Với ý nghĩa đó, ngày 18/2/1998, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng ta đã ban hành Chỉ thị số 30/CT - TW về thực hiện QCDC ở cơ sở. Bản Chỉ thị đã quy định cụ thể trách nhiệm, nhiệm vụ của MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng và thực hiện QC này ở xã. Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC đã quy định trách nhiệm của UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bao gồm 3 việc: Phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong hội viên, đoàn viên và nhân dân chỉ thị này và các QCDC ở cơ sở; Làm cho mọi người hiểu và sử dụng đúng quyền và nghĩa vụ công dân, quyền của các tổ chức chính trị - xã hội đã được quy định trong QCDC; Phối hợp với CQ trong việc thực hiện QCDC và giám sát thực hiện các QCDC ở cơ sở. Trong thời gian qua, việc thực hiện các công tác nêu trên, nhìn về cơ sở thì công tác MT tham gia thực hiện 5 khâu trong QCDC có nhiều khởi sắc. Trong 5 khâu: Những việc cần thông báo để nhân dân biết; Những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp; Những việc nhân dân bàn, tham gia ý kiến, CQ quyết định; Những việc nhân dân giám sát và xây dựng cộng đồng dân cư ở thôn, làng, ấp bản, thì ở khâu thứ 2 và thứ 5, hoạt động của UBMTTQ là rõ nét và đạt khá nhiều kết quả. Để tham gia thực hiện tốt cả 5 khâu trong QCDC, mấy năm qua UBMTTQ các cấp đã tập trung chỉ đạo việc kiện toàn củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác MT, Ban TTND, UBMTTQ cấp xã. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo của MT các cấp là chưa đều, nhất là ở địa phương, cơ sở. Năm 1998, công tác chỉ đạo triển khai rất rầm rộ. CQ, MTTQ tập trung làm điểm ở xã, phường. Năm 1999, UBMTTQ tập trung làm công tác bầu cử đại biểu HĐND nên buông lơi, từ năm 2000 trở lại đây mới lại được tiếp tục tăng cường hơn. Nhiều nơi, Ban Thường trực UBMTTQ bị động, lúng túng trong việc đề ra biện pháp chỉ đạo cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của ĐP mình. Kể từ khi được Chính phủ ban hành ngày 11-5-1998 đến nay QCDC đã thực hiện được hơn 6 năm. Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo thực hiện QCDC TW, 100% xã, phường đã triển khai, nhưng chỉ có 38% làm tốt; 97% cơ quan hành chính NN đã thực hiện, nhưng chỉ có 29% làm tốt; 88% doanh nghiệp NN đã triển khai, song cũng chỉ có 32% làm tốt; tính hình thức còn khá phổ biến trong nhiệm vụ triển khai QCDC của cấp ủy đảng, CQ, MTTQ (công tác MT tham gia thực hiện QCDC được thực hiện chủ yếu ở xã, phường) cơ sở. Việc kiện toàn củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác MT, Ban TTND, UBMT làm còn chậm: một số cán bộ xã, phường chưa nắm được QCDC và công tác MT tham gia thực hiện QCDC; hoạt động giám sát của MT và đoàn thể chính trị - xã hội ở xã còn rất yếu; công tác tuyên truyền vận động nhân dân học tập nắm vững các quan điểm của Bộ Chính trị, nội dung QLC trực tiếp trong QC còn làm lướt, hình thức; việc lồng ghép nội dung công tác MT tham gia thực hiện QCDC với ba nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" chưa chặt chẽ. UBMTTQ các cấp đã phối hợp với CQ cùng cấp tiến hành sơ kết 3 năm và trong năm 2004 đã tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị, qua đó cũng cho thấy việc tiếp tục nghiên cứu mang tính tổng kết thực tiễn và chỉ ra khuynh hướng phát triển, các giải pháp trong thời gian tới để MT phát huy tốt hơn vai trò của mình trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở là việc làm mang tính cấp bách cả về phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, Đại hội IX đã tiếp tục khẳng định và phát triển những chủ trương và quan điểm lớn về đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ trong thời kỳ đổi mới đã được đề ra tại các Đại hội VI, VII, VIII của Đảng để thực hiện mạnh mẽ hơn nữa sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân và phát huy dân chủ - hai mệnh đề then chốt trong đường lối chiến lược của Đảng ta để đưa đất nước đi lên. Có thể nói, cả hiện tại và trong thời gian tới, nhu cầu và điều kiện khoa học cũng như thực tiễn về hoàn thiện hơn nữa pháp luật về MTTQ trong thực hiện quy chế dân chủ trong tình hình mới ngày càng chín muồi. Cho đến bây giờ vẫn chưa có một công trình khoa học pháp lý nào khảo cứu một cách toàn diện về mặt lý luận và thực tiễn vấn đề phát huy vai trò của MTTQVN trong thực hiện QCDC ở cơ sở và về những bảo đảm pháp lý cho hoạt động của MTTQ để tham gia thực hiện tốt hơn nữa QC. Vì vậy, việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn và pháp lý vò MTTQ trong thực hiện QCDC là vấn đề bức xúc và cần thiết. Với tất cả các ý nghĩa đã, chúng tôi đã chọn đề tài: "Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở" làm luận văn Thạc sĩ luật học. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Thực hiện chủ trương hướng về cơ sở của Đảng đã có một số công trình nghiên cứu về dân chủ, dân chủ ở cơ sở như: "QC thực hiện dân chủ ở cấp xã - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do PGS.TS. Dương Xuân Ngọc chủ biên, NXBCTQG năm 2000, "Thực hiện QCDC và xây dựng CQ cấp xã ở nước ta hiện nay" của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do TS. Nguyễn Văn Sáu - GS. Hồ Văn Thông chủ biên, "Dân chủ và việc thực hiện QCDC ở cơ sở" do TS. Lương Gia Ban chủ biên, NXB CTQG năm 2003, "Hướng dẫn triển khai QCDC cơ sở" của Bộ Nội vụ, NXB CTQG 2001, "Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở" của Ban Dân vận Trung ương, một số công trình khác của MTTQVN như: đề tài khoa học cấp bộ "Phát huy vai trò của MTTQVN trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở", của một số Viện nghiên cứu và trường đại học . Về đề tài khoa học cấp bộ "Phát huy vai trò của MTTQ trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở" của MTTQ đã được triển khai dưới dạng đề án để đáp ứng nhu cầu chỉ đạo thực tiễn của MTTQTW và hướng dẫn công tác hàng ngày của MTTQ cơ sở trong việc tham gia thực hiện QC trên cơ sở kết quả tổng kết 3 năm việc thực hiện QCDC. Đề tài này đã bước đầu giải quyết những vấn đề sau: quan điểm của Đảng ta đối với việc MTTQ tham gia thực hiện QCDC, thực trạng 3 năm MTTQ tham gia thực hiện QC và một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát huy vai trò của MTTQ trong việc thực hiện QCDC. Song vấn đề về phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện QCDC ở cơ sở dưới giác độ khoa học pháp lý với thực tiễn hơn 6 năm thực hiện QC có thể nói cho đến nay chưa có công trình nào. Do vậy, có thể nói đề tài nghiên cứu mà tác giả luận văn chọn: "Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở" là công trình đầu tiên nghiên cứu vấn đề này dưới giác độ khoa học lý luận về NN và pháp luật một cách đầy đủ và có hệ thống. Tuy nhiên, luận văn cũng phát triển trên cơ sở kế thừa các công trình đi trước ở một số vấn đề, chẳng hạn phát triển trên cơ sở kế thừa đề tài khoa học cấp bộ "Phát huy vai trò của MTTQVN trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở" về quan điểm chỉ đạo trong tham gia thực hiện QC của MTTQ, về lý luận về vai trò của MTTQ đối với dân chủ nói chung và dân chủ ở cơ sở nói riêng, về số liệu cũng như đánh giá thực trạng 3 năm MTTQVN tham gia thực hiện QC và về những giải pháp phát huy vai trò của MTTQVN trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn Mục đích 1. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MT trong HTCT về việc thực hiện QCDC ở cơ sở, phát huy QLC của nhân dân. 2. Làm rõ thực trạng hoạt động của MTTQVN trong việc tham gia thực hiện QCDC ở cơ sở. 3. Xác định nội dung nhiệm vụ và đề ra những giải pháp khả thi nhằm phát huy vai trò tích cực của UBMTTQ các cấp, nhất là cấp cơ sở trong việc thực hiện QCDC ở xã, phường, tăng cường đoàn kết, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nhiệm vụ Đó đạt được mục đích trên nhiệm vụ của luận văn là: 1. Nghiên cứu về vị trí, vai trò, chức năng của MT với vấn đề dân chủ, đoàn kết trong thời kỳ mới; trong việc tham gia thực hiện QCDC ở xã. 2. Nghiên cứu về việc UBMTTQ tham gia thực hiện QCDC ở xã, phường - thực trạng, nguyên nhân và những kinh nghiệm thực tiễn. 3. Nghiên cứu về chủ trương, giải pháp nhằm phát huy vai trò của MT trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tới. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn Ngoài những phương pháp chung như: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh chú trọng phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp định tính, định lượng trong quá trình phân tích ảnh hưởng của MTTQ đối với việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Một số phương pháp chuyên ngành như mô hình hóa, khảo sát tổng kết dựa vào thông số từ nghiên cứu thực tiễn cơ sở để xây dựng những luận điểm có tính lý luận - đây là phương pháp quan trọng để thực hiện nghiên cứu đề tài này. 5. Những đóng góp mới về khoa học của luận văn Trên cơ sở làm rỗ những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện QCDC, luận văn: 1. Lần đầu tiên trình bày một cách có hệ thống dưới giác độ khoa học pháp lý vấn đề MTTQ trong tham gia thực hiện QCDC; 2. Nêu những quan điểm chỉ đạo phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện QC; 3. Đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò của MTTQVN trong thực hiện QC. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần vào việc phát triển và hoàn thiện các căn cứ khoa học và thực tiễn để hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của NN về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện QCDC ở nước ta hiện nay. MT các cấp có thể sử dụng kết quả nghiên cứu của luận văn để thực hiện có hiệu quả hơn vai trò của mình đối với QC ở xã. - Các trường Đảng, trường luật, trường hành chính, các viện nghiên cứu . có thể sử dụng kết quả nghiên cứu làm tài liệu tham khảo 7. kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương, 10 tiết.

pdf139 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3949 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TQ x· h−íng dÉn, tæ chøc, chØ ®¹o ho¹t ®éng nh»m ph¸t huy quyÒn d©n chñ cña d©n, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n d©n tham gia qu¶n lý NN, qu¶n lý x· héi. Th«ng qua ho¹t ®éng cña m×nh c¸c Ban TTND thùc hiÖn quyÒn lùc cña d©n ®Ó gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng cña c¬ quan NN vµ mäi c¸ nh©n ë §P trong viÖc thi hµnh ph¸p luËt vµ nh÷ng quy ®Þnh cña §P. TTND kh«ng chØ lµ chñ thÓ ®Ó tiÕn hµnh gi¸m s¸t ph¸t hiÖn mµ cßn lµ ph−¬ng tiÖn ®Ó d©n tham gia gi¸m s¸t. NhiÖm vô hµng ®Çu cña TTND lµ gi¸m s¸t th−êng xuyªn, t¹i chç viÖc thùc hiÖn chñ tr−¬ng cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña NN, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn QCDC ë x·; gi¸m s¸t viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o cña d©n; ®ång thêi ®éng viªn nh©n d©n tham gia gi¸m s¸t ph¸t hiÖn nh»m x©y dùng CQ thùc sù lµ chÝnh quyÒn cña d©n, do 112 d©n, v× d©n; t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn d©n chñ cña d©n. ChÝnh v× vËy, nhiÖm vô cña Ban TTND chÝnh lµ gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng CQ vµ b¶o vÖ ph¸p luËt, n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý NN ë §P [69, tr. 39]. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng cña TTND trong t×nh h×nh míi lµ: - UBMTTQ c¸c cÊp th−êng xuyªn tham m−u gióp cÊp ñy phèi hîp víi CQ h−íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho TTND ho¹t ®éng. Kh«ng ngõng qu¸n triÖt n©ng cao nhËn thøc cho c¸c c¬ quan, tæ chøc c¸n bé, §¶ng viªn vµ nh©n d©n vÒ vai trß, vÞ trÝ, tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña TTND. Kiªn quyÕt kiÕn nghÞ víi CQ, c¬ quan chøc n¨ng vÒ viÖc kh«ng tr¶ lêi hoÆc thiÕu tr¸ch nhiÖm trong viÖc tr¶ lêi kiÕn nghÞ cña Ban TTND [70, tr.25]. - Th−êng xuyªn båi d−ìng, n©ng cao kiÕn thøc ph¸p luËt, tr×nh ®é, nghiÖp vô c«ng t¸c cho TTND. C¸c ñy viªn TTND cÇn tù häc tËp, nghiªn cøu, cËp nhËt th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch, ph¸p luËt rÌn luyÖn n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt, phÈm chÊt n¨ng lùc, b¶n lÜnh chÝnh trÞ vµ tÝn nhiÖm tr−íc nh©n d©n ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô. - N©ng cao chÊt l−îng gi¸m s¸t, ph¸t hiÖn, kiÕn nghÞ cña TTND, x¸c ®Þnh TTND kh«ng lµm thay chøc n¨ng cña TTNN, kh«ng lµm hßa gi¶i cña ngµnh t− ph¸p, kh«ng trùc tiÕp tæ chøc tiÕp d©n vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña CQ vµ c¬ quan chøc n¨ng. - Lµm tèt c«ng t¸c chØ ®¹o, kiÓm tra, rót kinh nghiÖm, khen th−ëng, biÓu d−¬ng thanh tra viªn vµ Ban TTND cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c TTND. - TiÕp tôc cô thÓ hãa c¸c ®iÒu kiÖn vµ b¶o ®¶m kinh phÝ ho¹t ®éng cña Ban TTND ë §P theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. HiÖn nay, trªn ph¹m vi c¶ n−íc ®· cã 9.829 Ban TTND x·, ph−êng ®ang ho¹t ®éng. TTND qua h¬n 10 n¨m tæ chøc vµ ho¹t 113 ®éng ®· thùc sù lµ c«ng cô cña nh©n d©n, do nh©n d©n lËp ra, thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t ®èi víi mäi ho¹t ®éng cña CQ ë c¬ së. Thêi gian qua, hÇu hât UBMTTQ c¸c tØnh, thµnh phÌ ®ßu ®ß nghÞ UBTWMTTQVN sÝm c· kiân nghÞ vÝi UBTV QuÌc hÐi nghiªn cøu, söa ®æi ph¸p lÖnh thanh tra theo h−Ýng x©y dïng luËt riªng cho TTND mÝi ®¸p øng ®−-îc yªu cÇu thïc tâ, phï hîp vÝi LuËt MT, LuËt khiâu n¹i tÌ c¸o vµ N§ cña Chýnh phñ vß thïc hiÖn QCDC ë c së; ®ã kh«ng bÞ nhÇm lÐn vÝi chøc n¨ng thanh tra, kiãm tra cña TTNN. Nay ®· cã LuËt thanh tra míi, trong ®ã cã qui ®Þnh vÒ TTND. Tuy nhiªn, ®ã thïc hiÖn ®−-îc ®Çy ®ñ, c· hiÖu qu nh÷ng nhiÖm v«, quyßn h¹n cña Ban TTND trªn c së qu¸n triÖt NghÞ quyât ®¹i hÐi IX §ng cÐng sn ViÖt Nam, QCDC ë c¬ së, LuËt MT, viÖc ban hµnh LuËt riªng vß TTND vÉn lµ cÇn thiât, c£p b¸ch nh»m t¹o c së ph¸p lý ®Çy ®ñ hn, cao h¬n vµ chi tiÕt h¬n cho tæ chøc vµ ho¹t ®Ðng cña TTND. NghÞ quyât §¹i hÐi §ng toµn quÌc lÇn thø IX kh¼ng ®Þnh: "§ng vµ NN x©y dïng vµ hoµn chØnh c¸c QC ®ã c¸c ®oµn thã nh©n d©n ph¸t huy QLC cña nh©n d©n tham gia ph¸t triãn kinh tâ-x· hÐi, thïc hiÖn "d©n biât, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiãm tra, qua ®· t¨ng c−ªng ®oµn kât toµn d©n. H−-Ýng m¹nh c¸c ho¹t ®Ðng vß c së, cÐng ®ång d©n c−- vµ tâng gia ®×nh". B¸o c¸o cña BÐ Chýnh trÞ vß c«ng t¸c tæ chøc-c¸n bÐ t¹i HÐi nghÞ TW 6 vâa qua ë M«c 5 c¸c gii ph¸p c· nªu cÇn phi hoµn thiÖn hÖ thÌng ph¸p luËt, thïc hiÖn tÌt c¸c h×nh thøc gi¸m s¸t cña nh©n d©n ®Ìi vÝi c¸n bÐ, c«ng chøc. Do vËy, m«c ®ých chýnh cña viÖc ban hµnh LuËt vß TTND lµ tiâp t«c ph¸t huy quyßn lµm chñ cña nh©n d©n, më rÐng quyßn d©n chñ trïc tiâp cña nh©n d©n tham gia x©y dïng vµ cñng cÌ chýnh quyßn ë c së theo c¸c NghÞ quyât cña §ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n−-Ýc trong thªi kó ®æi mÝi. b) Ban hµnh LuËt vÒ ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña nh©n d©n Ho¹t ®éng gi¸m s¸t thùc hiÖn QCDC ®−îc c¸c cÊp MT thùc hiÖn víi 3 ph−¬ng thøc: vËn ®éng nh©n d©n trùc tiÕp gi¸m s¸t; gi¸m s¸t cña Ban 114 TTND vµ ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña UBMTTQ. Trong ba ph−¬ng thøc võa nªu, nh− ®· nãi ë môc trªn, MT tËp trung chØ ®¹o ho¹t ®éng cña Ban TTND. §èi víi ho¹t ®éng gi¸m s¸t trùc tiÕp cña nh©n d©n th−êng tËp trung vµo gi¸m s¸t viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai, viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng; gi¸m s¸t viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh do d©n ®ãng gãp x©y dùng h¹ tÇng; gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh, dù ¸n do NN ®Çu t− trùc tiÕp cho x·; gi¸m s¸t viÖc gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc tiªu cùc, tham nhòng liªn quan ®Õn c¸n bé x·. §èi víi ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña UBMTTQ, mµ trùc tiÕp vµ chñ yÕu lµ ë cÊp x· ®· ngµy cµng ph¸t huy vai trß vµ QLC cña nh©n d©n th«ng qua MT tham gia gãp ý kiÕn bæ khuyÕt cho nh÷ng thiÕu sãt, tån t¹i trong ho¹t ®éng qu¶n lý NN, qu¶n lý x· héi, trong viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÓm trong QCDC, nhÊt lµ ph¶i thùc hiÖn tèt viÖc c«ng khai (th«ng tin, th«ng b¸o ®Ó d©n biÕt), d©n chñ (bµn b¹c, th¶o luËn, ®èi tho¹i víi d©n) gi¶i quyÕt vµ tr¶ lêi (nh÷ng kiÕn nghÞ, khiÕu n¹i, tè c¸o cña d©n) cña CQ vµ c¬ quan NN c¸c cÊp. §Ó thùc hiÖn QCDC tèt h¬n n÷a, ®Æc biÖt lµ thùc hiÖn tèt chøc n¨ng gi¸m s¸t cña MT ®èi víi viÖc thùc hiÖn QCDC, NN cÇn nghiªn cøu vµ ban hµnh LuËt vÒ ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña nh©n d©n, trong ®ã cã qui ®Þnh vÒ ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña MTTQ. Trong LuËt nµy qui ®Þnh ®Çy ®ñ vµ râ rµng vÒ néi dung, h×nh thøc, c¬ chÕ vµ hËu qu¶ ph¸p lý cña ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña MT. §ång thêi, LuËt còng qui ®Þnh râ vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan NN tr−íc c¸c yªu cÇu kiÕn nghÞ gi¸m s¸t cña MT còng nh− b¶o ®¶m nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t cña MT. §ã lµ nh÷ng c¬ së ph¸p lý quan träng ®Ó thùc hiÖn tèt vµ cã hiÖu qu¶ chøc n¨ng gi¸m s¸t cña MT ®èi víi ho¹t ®éng cña c¬ quan NN, c¸c ®¹i biÓu d©n cö vµ c¸n bé, c«ng chøc NN, gãp phÇn t¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi NN vµ ph¸t huy QLC cña nh©n d©n th«ng qua MÆt trËn. c) X©y dùng LuËt vÒ chÕ ®é tù qu¶n 115 Thùc hiÖn chñ tr−¬ng ph¸t huy d©n chñ ë c¬ së do §¶ng ta ®Ò x−íng, NN ta ®· ban hµnh QCDC ë c¬ së. C¸c QCDC ë c¬ së ®· vµ ®ang tiÕp tôc ban hµnh lµ mét b−íc cô thÓ ho¸ thùc tÕ QLC cña ng−êi d©n lµ sù ph¶n ¸nh cô thÓ b¶n chÊt NN cña d©n, do d©n, v× d©n trong ho¹t ®éng thùc tiÔn ë mét cÊp c¬ së. Ph−¬ng ch©m d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra tõ ý t−ëng, chñ tr−¬ng ®· ®ang biÕn thµnh c¸c ho¹t ®éng cô thÓ th«ng qua c¸c qui ®Þnh râ rµng, rµnh m¹ch trong QCDC. Tuy nhiªn khi d©n chñ ë c¬ së ®· thËt sù biÕn thµnh phong trµo quÇn chóng th× khu«n khæ "qui chÕ" sÏ trë nªn chËt hÑp vµ khã t¹o thµnh mét mÆt b»ng ph¸p lý - ®ång bé, thèng nhÊt cho quyÒn d©n chñ cña ng−êi d©n. Sù ph¸t triÓn m¹nh cña ®êi sèng chÝnh trÞ - x· héi víi nh÷ng thay ®æi lín lao cña thêi ®¹i, tÊt yÕu sÏ ®Æt ra nhu cÇu vÒ mét ph¹m vi vµ møc ®é ®iÒu chØnh ph¸p lý réng lín h¬n ®èi víi quyÒn d©n chñ cña ng−êi d©n. T×nh h×nh Êy ®ßi hái ph¶i suy nghÜ tíi viÖc x©y dùng trong t−¬ng lai mét ®¹o luËt vÒ chÕ ®é tù qu¶n cña ng−êi d©n. Tù qu¶n ®· lµ mét thùc tiÔn ph¸p lý trong nhiÒu quèc gia ph¸t triÓn, nã cho phÐp huy ®éng m¹nh mÏ quyÒn chñ ®éng s¸ng t¹o cña chÝnh ng−êi d©n trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cña chÝnh m×nh mµ kh«ng cÇn sö dông ®Õn søc m¹nh cña quyÒn lùc NN. Tù qu¶n lµ mét h×nh thøc phi NN ho¸ ho¹t ®éng qu¶n lý dùa trªn c¸c c¬ së x· héi. Trong t−¬ng lai cÇn chuÈn bÞ vµ x©y dùng mét ®¹o luËt vÒ chÕ ®é tù qu¶n cña ng−êi d©n. §¹o luËt nµy sÏ t¹o ra mét mÆt b»ng ph¸p lý vµ mét hµnh lang ph¸p lý thèng nhÊt cho quyÒn tù qu¶n cña ng−êi d©n. d) X©y dùng LuËt tr−ng cÇu ý d©n Tr−ng cÇu ý d©n lµ mét trong nh÷ng quyÒn kh«ng thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc cña nh©n d©n. QCDC hiÖn t¹i hay mét ®¹o luËt vÒ tù qu¶n trong t−¬ng lai còng chØ míi bµn vµ qui ®Þnh c¸c QLC cña ng−êi d©n ë cÊp c¬ së tøc lµ ë tÇm vi m«. V× vËy QLC cña ng−êi d©n cÇn ®−îc x¸c ®Þnh vÒ mÆt ph¸p luËt kh«ng chØ ë cÊp vi m« mµ cßn cÇn ë cÊp vÜ m«, ë ph¹m vi quèc gia. Nh©n d©n víi tÝnh 116 c¸ch lµ chñ thÓ tèi cao vµ duy nhÊt cña quyÒn lùc NN, ®−¬ng nhiªn lµ ph¶i cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò quan träng cña quèc gia. Tøc lµ ph−¬ng ch©m d©n biÕt, d©n bµn, d©n quyÕt ®Þnh cÇn ®−îc thÓ hiÖn ngay ë tÇm vÜ m«. §iÒu hÕt søc quan träng lµ ë chç ph¶i t¹o ra ®−îc c¬ së ph¸p lý cho c¸c c«ng d©n tham gia vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò quèc kÕ d©n sinh víi mét kh¶ n¨ng thÓ hiÖn ®Çy ®ñ ý chÝ cña hä trong c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra cña ®Êt n−íc. Mét trong nh÷ng ph−¬ng thøc ph¸p lý cÇn ®−îc nghiªn cøu øng dông lµ x©y dùng vµ ban hµnh mét ®¹o luËt vÒ tr−ng cÇu ý d©n. Thùc ra quyÒn phóc quyÕt c¸c vÊn ®Ò quèc gia ®¹i sù cña ng−êi d©n ®· ®−îc qui ®Þnh ngay t¹i b¶n HiÕn ph¸p ®Çu tiªn cña n−íc ta - HiÕn ph¸p 1946 vµ ®−îc kh¼ng ®Þnh trong HiÕn ph¸p 1992. Tuy nhiªn cho ®Õn nay quyÒn phóc quyÕt nµy vÉn míi dõng l¹i ë mét qui ®Þnh hiÕn ph¸p vµ ch−a trë nªn mét thùc tiÔn do ch−a ®−îc cô thÓ ho¸ b»ng mét ®¹o luËt: luËt vÒ tr−ng cÇu ý d©n. LuËt vÒ tr−ng cÇu ý d©n sÏ lµ mét c¬ së ph¸p lý quan träng ®Ó mçi ng−êi d©n thùc hiÖn quyÒn chÝnh trÞ cña m×nh trong tr¸ch nhiÖm tham gia quyÕt ®Þnh c¸c nhiÖm vô quèc kÕ d©n sinh vµ con ®−êng ph¸t triÓn c−êng thÞnh cña d©n téc. §· ®Õn lóc cÇn nghiªn cøu ®Ó x©y dùng mét ®¹o luËt nh− vËy ®Ó t¹o ra c¬ së ph¸p luËt cho mét sù lùa chän thËt sù cña ng−êi d©n ®èi víi c¸ch thøc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò quan träng cña ®Êt n−íc, ®ång thêi n©ng cao tr¸ch nhiÖm c«ng d©n cña mçi ng−êi trong nç lùc chung cña d©n téc nh»m môc tiªu d©n giµu, n−íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. ®) X©y dùng LuËt d©n nguyÖn Cïng víi LuËt vÒ tr−ng cÇu ý d©n, ®Ó thùc sù ph¸t huy quyÒn d©n chñ cña ng−êi d©n, ®· ®Õn lóc cÇn nghiªn cøu x©y dùng LuËt d©n nguyÖn. Trong mÊy chôc n¨m chÝnh thÓ céng hoµ cña chóng ta, §¶ng, NN vµ nh©n d©n lu«n g¾n bã mËt thiÕt, ý ®¶ng lßng d©n t¹o nªn søc m¹nh vËt chÊt cña c¸ch m¹ng h¬n nöa thÕ kû qua trªn con ®−êng tr−êng chinh ®Õn ®éc lËp, tù do vµ chñ nghÜa x· héi. NN ta kh«ng chØ lÊy nguån gèc quyÒn lùc cña m×nh ë nh©n d©n, kh«ng chØ chÞu kiÓm tra th−êng xuyªn cña nh©n d©n, kh«ng chØ cã mét 117 tinh thÇn ho¹t ®éng lµ gÇn d©n, th©n d©n, nh»m phôc vô lîi Ých cña nh©n d©n mµ cßn xuÊt ph¸t tõ nguyÖn väng cña nh©n d©n. Nguån trÝ tuÖ cña §¶ng ta, nhµ n−íc ta lµ ë nh©n d©n. Nh©n d©n nªu s¸ng kiÕn, NN cã chøc n¨ng vµ tr¸ch nhiÖm ph¸t hiÖn vµ hoµn chØnh nh÷ng s¸ng kiÕn Êy ®Ó lµm thµnh nh÷ng chÝnh s¸ch, luËt ph¸p cña m×nh. Mét NN biÕt l¾ng nghe vµ häc hái nh©n d©n, biÕt båi d−ìng vµ n©ng cao nh©n d©n, th× sÏ thÊy nh©n d©n kh«ng chØ nãi lªn ®iÒu m×nh mong muèn, mµ cßn biÕt gîi ý hoÆc chØ ra r»ng cÇn ph¶i cã luËt lÖ g× vµ luËt Êy ph¶i cã néi dung nh− thÕ nµo. C¬ së, ph−¬ng thøc, h×nh thøc ®Ó ph¸t huy s¸ng kiÕn cña nh©n d©n, t¹o c¬ së ph¸p lý cho nh©n d©n ®−îc quyÒn nãi lªn nh÷ng ®iÒu m×nh mong muèn, muèn tr×nh bµy nh÷ng ý chÝ, nguyÖn väng liÒn kÒ cña m×nh cho §¶ng, cho NN, t¹o nªn nguån trÝ tuÖ vµ søc sèng cho chÕ ®é d©n chñ cÇn ®−îc x¸c ®Þnh vÒ mÆt ph¸p luËt th«ng qua mét ®¹o luËt vÒ d©n nguyÖn. LuËt vÒ d©n nguyÖn nÕu ®−îc x©y dùng vµ th«ng qua sÏ lµ mét c¬ së ph¸p lý quan träng cho viÖc thùc hiÖn quyÒn d©n chñ trùc tiÕp cña nh©n d©n. 3.2.3. Nhãm gi¶i ph¸p ®æi míi tæ chøc vµ ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña MTTQ, nhÊt lµ MTTQ ViÖt Nam cÊp x· vµ t¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c MTTQ vµ c«ng t¸c gi¸m s¸t cña MTTQ a) §æi míi tæ chøc vµ ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña MTTQ, nhÊt lµ MTTQ ViÖt Nam cÊp x· B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi IX cña §¶ng tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh: " MTTQVN, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n cã vai trß rÊt quan träng trong sù nghiÖp ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc;... tiÕp tôc ®æi míi ph−¬ng thøc hµnh ®éng cña MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, kh¾c phôc t×nh tr¹ng hµnh chÝnh ho¸, ph« tr−¬ng h×nh thøc, quan liªu, xa d©n... h−íng m¹nh c¸c ho¹t ®éng vÒ c¬ së, céng ®ång d©n c− vµ tõng gia ®×nh". Cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt IX cña §¶ng, Héi nghÞ TW 5 ®· ra NghÞ quyÕt vÒ " §æi míi vµ n©ng cao chÊt l−îng HTCT ë c¬ së x·, ph−êng, thÞ trÊn". 118 Trong NghÞ quyÕt cã mét phÇn rÊt quan träng vÒ " §æi míi c«ng t¸c MT vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n" víi 2 néi dung chÝnh lµ: 1. MT vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n ®ãng vai trß nßng cèt x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n vµ thùc hiÖn QCDC ë c¬ së. 2. §æi míi c¬ chÕ b¶o ®¶m kinh phÝ ho¹t ®éng cña MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n ë c¬ së. Thùc hiÖn c¸c chñ tr−¬ng nªu trªn, tõ ®¹i héi toµn quèc lÇn thø IV, thø V cña MTTQVN, UBTWMTTQ ®· ®Ò ra chñ tr−¬ng më réng vÒ tæ chøc vµ ®æi míi ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña MTTQ, trong ®ã träng t©m lµ cÊp x·. VÒ tæ chøc, tËp trung vµo viÖc kiÖn toµn UBMTTQ cÊp x·, trong ®ã x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cô thÓ cña UBMTTQ theo luËt MT; c¬ cÊu tæ chøc Ban Th−êng trùc UBMTTQ; x©y dùng mèi quan hÖ gi÷a MTTQ víi H§ND, UBND x·. KiÖn toµn vÒ tæ chøc cña Ban c«ng t¸c MT ë th«n, lµng, Êp, b¶n; ph©n cÊp c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé x·, th«n; x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d−ìng c¸n bé x·, c¸n bé th«n hµng n¨m theo ch−¬ng tr×nh néi dung do UBTWMTTQ biªn so¹n. Trong n¨m 2003, víi chñ tr−¬ng tiÕn hµnh §¹i héi MT c¬ së trong ph¹m vi c¶ n−íc tiÕn tíi §¹i héi VI MTTQVN, viÖc kiÖn toµn UBMTTQ ®−îc chØ ®¹o theo ChØ thÞ 21 cña Ban BÝ th− vµ NghÞ quyÕt cña UBTW, §oµn Chñ tÞch MT lµ më réng UBMTTQ cÊp x· tõ 25 - 35 Uû viªn, thay v× tr−íc ®©y lµ tõ 20 - 25 Uû viªn; më réng c¬ cÊu thµnh phÇn Uû ban ®Õn c¸c Tr−ëng Ban c«ng t¸c MT (víi h¬n 60 v¹n c¸n bé), c¸ nh©n tiªu biÓu lµ giµ lµng, chøc viÖc, Tr−ëng téc, ng−êi cã uy tÝn trong x·, trong th«n (thµnh phÇn ng−êi tiªu biÓu còng ®−îc më réng h¬n gåm c¸c giµ lµng, tr−ëng hä, tr−ëng téc, ng−êi cã uy tÝn trong c¸c tÇng líp ë th«n, x·, th©n nh©n ng−êi ViÖt Nam ë n−íc ngoµi (nÕu cã) vµ phÊn ®Êu cã 30% ng−êi ngoµi §¶ng vµ 20% lµ ®¹i biÓu phô n÷. VÒ Ban Th−êng trùc UBMTTQ x· còng ®−îc t¨ng c−êng, nhiÒu n¬i ®· cö 2 phã Chñ tÞch, kh«ng kÓ cã 1 ®Õn 2 Uû viªn th−êng trùc lµ ng−êi ®øng ®Çu cña ®oµn thÓ. ViÖc më réng vÒ tæ chøc UBMTTQ cßn 119 thÓ hiÖn lµ MT h−íng dÉn, gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nhiÒu tæ chøc tù qu¶n cña nh©n d©n ®−îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng, nh− Héi nh©n ®¹o, tõ thiÖn, héi khuyÕn häc, Héi nu«i t«m, trång tiªu, ®iÒu, Héi dÖt chiÕu, x©y nhµ, c©y kiÓng v.v... NhiÒu Héi ®· ®−îc MT kÕt n¹p lµ thµnh viªn cña MTTQ x·, ph−êng, thu hót thªm nhiÒu thµnh viªn lµ tæ chøc vµ c¸ nh©n tiªu biÓu nh»m tËp hîp, ®oµn kÕt ®−îc ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp nh©n d©n trªn c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh tÕ, v¨n hãa, x· héi, y tÕ, gi¸o dôc, thÓ thao v.v... ViÖc ®æi míi tæ chøc, ®−îc UBMTTQ c¸c cÊp chó träng 5 n¨m qua lµ kiÖn toµn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Ban C«ng t¸c MT ë c¸c th«n, lµng, Êp, b¶n, khu phè. §Õn nay 100% th«n, lµng, Êp, b¶n, khu phè ®· cã Ban C«ng t¸c MT vµ ®· ®−îc tËp huÊn hµng n¨m vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, mèi quan hÖ, ph−¬ng ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng theo ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng cña MT. Vai trß Ban C«ng t¸c MT trong quan hÖ víi BÝ th− chi bé vµ Tr−ëng th«n lµ 3 chñ thÓ thùc hiÖn QCDC ë d−íi c¬ së ngµy cµng thÓ hiÖn râ trong viÖc x©y dùng céng ®ång d©n c− ë th«n, lµng theo h−¬ng −íc, quy −íc. VÒ ho¹t ®éng: Víi chñ tr−¬ng h−íng m¹nh c«ng t¸c MT vÒ ®Þa bµn d©n c−, ®Õn tõng hé gia ®×nh, tõng ng−êi d©n, c«ng t¸c MT hiÖn nay chñ yÕu lµ ®Èy m¹nh cuéc vËn ®éng: "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c−" víi 6 néi dung nh»m n©ng cao d©n sinh, d©n trÝ, d©n chñ, x©y dùng §¶ng, x©y dùng CQ; chØ ®¹o ho¹t ®éng cña Ban TTND; chØ ®¹o ho¹t ®éng cña c¸c ban c«ng t¸c MT ë th«n, lµng, Êp, b¶n; chØ ®¹o vµ tæ chøc c¸c cuéc vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, phßng chèng téi ph¹m, gióp ®ì ®ång bµo c¸c vïng bÞ thiªn tai.... cïng víi viÖc tæ chøc c¸c phong trµo, c¸c cuéc vËn ®éng, c«ng t¸c vËn ®éng ®ång bµo cã ®¹o, d©n téc thiÓu sè, c¸c chøc s¾c, chøc viÖc, giµ lµng ®−îc UBMT cÊp x· coi träng vµ lµ thÕ m¹nh cña c«ng t¸c MT ë x· vµ th«n. Mét sè träng t©m cña c«ng t¸c MT ë x· mµ tõ n¨m 1998 trë l¹i ®©y ®· ®i vµo th−êng xuyªn lµ phèi hîp víi CQ x·, th«n tæ chøc thùc hiÖn QCDC víi 120 3 néi dung chÝnh lµ: tuyªn truyÒn ®Ó nh©n d©n hiÓu chñ tr−¬ng cña §¶ng (theo chØ thÞ 30 cña Bé chÝnh trÞ) vÒ më réng d©n chñ trùc tiÕp ë c¬ së; vËn ®éng c¸c tÇng líp nh©n d©n, héi viªn, ®oµn viªn g−¬ng mÉu thùc hiÖn vµ tham gia thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña QCDC vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn QCDC. Qua h¬n 6 n¨m thùc hiÖn QCDC ë x·, MTTQ ë c¬ së ®· t×m ®−îc c¸ch lµm phï hîp, ®ã lµ chó träng nh÷ng viÖc ch¨m lo ®Õn quyÒn vµ lîi Ých cña ng−êi d©n, vËn ®éng nh©n d©n cïng nhau gãp søc x©y dùng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, x©y dùng h−¬ng −íc, quy −íc, tæ chøc c¸c h×nh thøc tù qu¶n, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¸t triÓn kinh tÕ ®−îc nh©n d©n h−ëng øng vµ tham gia tù nguyÖn. Thùc hiÖn tèt QCDC sÏ tËp hîp, ®oµn kÕt c¸c tÇng líp nh©n d©n, t¹o søc m¹nh cña céng ®ång d©n c−, x©y dùng n«ng th«n ngµy cµng giµu ®Ñp, v¨n minh kh«ng chØ ë tõng th«n, lµng mµ ®èi víi tïng gia ®×nh víi môc tiªu cña phong trµo tõng b−íc x©y dùng ®Ó cã nhiÒu "lµng v¨n ho¸", "gia ®×nh v¨n ho¸" ë tõng x·, ph−êng. Tuy nhiªn, tån t¹i lín nhÊt hiÖn nay vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña UBMTTQ x· lµ: Thø nhÊt, viÖc më réng vÒ tæ chøc ®Ó tËp hîp ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp nh©n d©n trong MTTQ, c¸c ®oµn thÓ vÉn cßn h¹n hÑp, lóng tóng vµ bÞ ®éng. ViÖc tËp hîp vµ ph¸t huy vai trß ng−êi tiªu biÓu cßn h¹n chÕ. NhiÒu n¬i míi tËp hîp ®−îc 20 - 30% ®èi t−îng cÇn tËp hîp ®oµn kÕt. Cßn bé phËn rÊt ®«ng d©n c− ch−a ®−îc tËp hîp, sinh ho¹t trong c¸c tæ chøc quÇn chóng ë n«ng th«n (n¬i cao nhÊt míi tËp hîp ®−îc 60% sè d©n ë khu d©n c−). Ng−êi ngoµi §¶ng trong UBMTTQ rÊt Ýt (d−íi 20%). Thø hai, UBMTTQ, c¸c ®oµn thÓ ë nhiÒu c¬ së ch−a thùc sù lµ ng−êi ®¹i diÖn cho quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n, héi viªn, ®oµn viªn; khi quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña c«ng d©n bÞ x©m ph¹m UBMT nhiÒu n¬i thiÕu kiªn quyÕt trong viÖc xem xÐt, kiÕn nghÞ víi CQ gi¶i quyÕt; c«ng t¸c n¾m t− t−ëng, tËp hîp ý kiÕn, kiÕn nghÞ cña c¸c tÇng líp nh©n d©n ®Ó ph¶n ¸nh kÞp thêi víi cÊp uû §¶ng, CQ cßn rÊt yÕu. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t viÖc thi hµnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt ch−a ®−îc ®Ò cao. 121 Thø ba, ®éi ngò c¸n bé MT x· yÕu vÒ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc, l¹i thay ®æi th−êng xuyªn hµng n¨m vµ theo nhiÖm kú, ch−a ®−îc ®µo t¹o c¬ b¶n vµ båi d−ìng kü n¨ng thùc hµnh vÒ c«ng t¸c vËn ®éng quÇn chóng. TÝnh thô ®éng cßn ®äng s©u cña c¬ chÕ tËp trung, quan liªu, bao cÊp. C¬ chÕ chÝnh s¸ch c¸n bé MT ë c¬ së vµ d−íi c¬ së cßn nhiÒu bÊt cËp. Thø t−, mèi quan hÖ c«ng t¸c trong HTCT ë x·, ë th«n ch−a ®−îc x©y dùng ®ång bé vÒ c¬ chÕ, nhÊt lµ quan hÖ gi÷a UBMT víi H§ND, UBND, quan hÖ phèi hîp vµ thèng nhÊt hµnh ®éng trong c¸c tæ chøc thµnh viªn cña MTTQ d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng uû x·. NhËn thøc vÒ vai trß, vÞ trÝ, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña MTTQ trong HTCT ë c¬ së ch−a ®−îc qu¸n triÖt ®Çy ®ñ theo LuËt MT vµ N§ 50/CP cña ChÝnh phñ. Thø n¨m, kinh phÝ vµ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m ho¹t ®éng cña UBMTTQ x· cßn thiÕu thèn vµ bÊt cËp. Nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n nªu trªn phÇn nµo ¶nh h−ëng vµ h¹n chÕ kh¶ n¨ng tham gia thùc hiÖn QCDC cña MTTQ c¬ së; trong viÖc cñng cè vµ x©y dùng tæ chøc MT v÷ng m¹nh, còng nh− thùc hiÖn ®æi míi ho¹t ®éng cña UBMTTQ. §Ó tiÕp tôc n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng cña UBMTTQ ë x·, xin nªu mét sè biÖn ph¸p sau ®©y: 1. Ph¶i th−êng xuyªn qu¸n triÖt ®Ó n©ng cao nhËn thøc trong toµn §¶ng, toµn d©n vµ c¶ HTCT vÒ " Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n vµ vai trß cña MTTQVN trong thêi kú míi", ®ã lµ ®éng lùc to lín cña c¸ch m¹ng ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. Tr−íc ®©y, trong c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n, MTTQ cïng víi §¶ng l·nh ®¹o vµ vËn ®éng nh©n d©n ®øng lªn lËt ®æ chÕ ®é thùc d©n, phong kiÕn giµnh chÝnh quyÒn vÒ tay c«ng n«ng. Ngµy nay víi HTCT hoµn chØnh th× nhËn thøc cña mét bé phËn x· héi vÒ MTTQ cßn ch−a ®óng, ch−a ®Çy ®ñ; nhiÒu c¸n bé §¶ng viªn cßn cho r»ng MTTQ còng lµ mét ®oµn 122 thÓ nh©n d©n. Do ch−a cã s¸ch gi¸o khoa gi¶ng d¹y vÒ HTCT ë n−íc ta, vÒ vai trß, vÞ trÝ cña MTTQ nªn líp trÎ hiÖn nay cµng kh«ng hiÓu vÒ MTTQ. V× thÕ, cÇn ph¶i lËp m«n häc nµy ®−a vµo gi¶ng d¹y ë c¸c tr−êng §¶ng, tr−êng ®¹i häc vµ phæ th«ng trung häc. 2. TiÕp tôc më réng vÒ tæ chøc, ®æi míi ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña UBMTTQ, sù ®æi míi tr−íc nhÊt vµ m¹nh mÏ lµ tõ cÊp x·, ®ång thêi ®Æt trong khu«n khæ ®æi míi ph−¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng uû ®èi víi UBMTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ [72, tr.39]. §èi víi MTTQ th× tÊt c¶ c¸c phong trµo, c¸c cuéc vËn ®éng nh©n d©n ®Òu n»m ë khu d©n c−. NÕu kh«ng ®æi míi ph−¬ng thøc ho¹t ®éng th× c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt ®−a vµo cuéc sèng sÏ dõng ë cÊp x· vµ cÊp x· sÏ trë thµnh kh©u trung gian, quan liªu hµnh chÝnh, xa d©n vµ c¸i ®éng lùc ®ã sÏ kh«ng ®−îc truyÒn t¶i thµnh hµnh ®éng c¸ch m¹ng trong nh©n d©n. §èi víi c«ng t¸c MT ®æi míi ph−¬ng thøc ho¹t ®éng lµ ph¶i ®−a c¸c néi dung phong trµo, c¸c cuéc vËn ®éng vÒ tíi khu d©n c− ®Ó truyÒn t¶i tíi tõng hé gia ®×nh vµ ng−êi d©n. MT ®· vµ ®ang thùc hiÖn nh− vËy, ®ã lµ cuéc vËn ®éng: "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c−" - mét cuéc vËn déng c¸ch m¹ng s©u réng mang tÝnh toµn d©n, toµn diÖn, toµn quèc. ë cÊp x·, ®æi míi ph−¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng tr−íc hÕt cÇn thùc hiÖn nÒ nÕp chÕ ®é lµm viÖc ®Þnh kú gi÷a bÝ th− §¶ng uû víi chñ tÞch MT; gi÷a ban th−êng vô §¶ng uû víi Ban Th−êng trùc UBMTTQ; thùc hiÖn chÕ ®é lÊy ý kiÕn UBMTTQ ®èi víi c¸c chñ tr−¬ng c«ng t¸c cña §¶ng uû cã liªn quan ®Õn ®êi sèng nh©n d©n trong x·; sinh ho¹t chi bé hµng th¸ng cã néi dung kiÓm ®iÓm sù l·nh ®¹o ®èi víi Ban c«ng t¸c MT vµ thùc hiÖn tèt quy ®Þnh cña Bé chÝnh trÞ vµ chñ tÞch MT x· cÊu t¹o trong §¶ng uû hoÆc th−êng vô §¶ng uû x·. §¹i diÖn Ban Th−êng trùc UBMT x· lµ ®¹i biÓu H§ND x·. 3. X©y dùng QC phèi hîp c«ng t¸c gi÷a UBMT víi H§ND vµ UBND ë tÊt c¶ c¸c x· theo N§ 50/CP cña ChÝnh phñ ®Ó MT thùc hiÖn tèt 123 quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh theo quy ®Þnh cña LuËt MT, nhÊt lµ nh÷ng quy ®Þnh nh»m tao c¬ chÕ phèi hîp ®Ó thùc hiÖn tèt QCDC theo N§29/CP cña ChÝnh phñ [73, tr.22]. 4. Th«n, lµng, Êp, b¶n lµ n¬i trùc tiÕp vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña NN, c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng uû, H§ND, c¸c quyÕt ®Þnh cña UBND. Ng−êi tiÕp xóc hµng ngµy víi nh©n d©n lµ tr−ëng th«n, tr−ëng ban c«ng t¸c MT vµ bÝ th− chi bé. Ba chøc danh nµy cã thÓ coi lµ c¸n bé chñ chèt cña th«n, lµ ng−êi triÓn khai nh÷ng c«ng viÖc cña CQ, MTTQ vµ §¶ng uû x· ®ång thêi còng cä s¸t víi mäi vÊn ®Ò trong mèi quan hÖ víi ng−êi d©n, cÇn cã chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi ba chøc danh nµy. ë th«n, ngoµi ph¸p luËt NN ®−îc thùc thi, ë ®©y cßn ph¶i x©y dùng h−¬ng −íc, quy −íc d©n chñ mang tÝnh tù qu¶n cña nh©n d©n, do nh©n d©n x©y dùng, UBND huyÖn phª chuÈn. Ban c«ng t¸c MT ë th«n, lµng, Êp, b¶n cã vai trß quan träng cña c¬ cÊu tæ chøc MTTQ. Mçi Ban c«ng t¸c MT cã tõ 8 ®Õn 15 ng−êi lµ nh÷ng c¸n bé cña c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ x· héi, tæ chøc x· héi, ng−êi tiªu biÓu ®−îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña UBMTTQ x·. NhiÖm vô chñ yÕu cña Ban lµ vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña NN, quyÕt ®Þnh cña UBND, ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng cña MTTQ; ®éng viªn nh©n d©n gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt; phèi hîp víi tr−ëng th«n thùc hiÖn QCDC vµ ho¹t ®éng tù qu¶n ë céng ®ång d©n c−. 5. Theo tinh thÇn NghÞ quyÕt TW 5, ë x· cã nhiÒu lo¹i c¸n bé, ®èi víi MTTQ còng cÇn ®−îc tiªu chuÈn ho¸ ®Ó tõng b−íc tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé x· ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é ®¶m ®−¬ng nhiÖm vô ë c¬ së. CÇn cã chÝnh s¸ch, chÕ ®é tiÒn l−¬ng phï hîp víi c«ng t¸c ë x· theo thang b¶ng l−¬ng thèng nhÊt, chÝ Ýt b¶o ®¶m møc sèng kh¸ ®Ó c¸n bé yªn t©m lµm viÖc vµ tËn t©m víi c«ng viÖc. Chñ tÞch MTTQ cã møc l−¬ng cao h¬n ng−êi ®øng ®Çu c¸c 124 ®oµn thÓ. ViÖc kho¸n chi phÝ cho MTTQ vµ ®oµn thÓ ph¶i kh¸c nhau; b¶o ®¶m møc ho¹t ®éng theo c¸c nhiÖm vô do ph¸p luËt quy ®Þnh ®èi víi UBMTTQ vµ cao h¬n c¸c ®oµn thÓ (c¸c ®oµn thÓ cßn cã héi phÝ, ®oµn phÝ vµ nh÷ng thu nhËp kh¸c lµm quü). Kinh phÝ ho¹t ®éng cña UBMTTQ ph¶i bao gåm c¶ kinh phÝ ho¹t ®éng cña c¸c Ban c«ng t¸c MT ë th«n, lµng, Êp, b¶n. NÕu x· kh«ng c©n ®èi ®−îc th× huyÖn vµ tØnh ph¶i cÊp bï. ViÖc kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng cña UBMT x· theo quy ®Þnh thèng nhÊt cña Bé tµi chÝnh vµ UBTWMTTQVN. b) T¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c MTTQ vµ c«ng t¸c gi¸m s¸t cña MTTQ §Ó ®æi míi tæ chøc vµ ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña MTTQVN, nhÊt lµ MT cÊp x· nh»m thùc hiÖn tèt QCDC ë c¬ së cÇn t¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c MT vµ c«ng t¸c gi¸m s¸t cña MT. Trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi, ®Ó t¨ng c−êng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc, tiÕp tôc ®æi míi, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc v× môc tiªu d©n giµu, n−íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh §¶ng cÇn quan t©m l·nh ®¹o ®Ò cao vai trß, vÞ trÝ cña MT, nhÊt lµ vai trß cña MT trong viÖc t¨ng c−êng chøc n¨ng ph¶n biÖn vµ gi¸m s¸t ®èi víi ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan NN, ®¹i biÓu d©n cö vµ c¸n bé, c«ng chøc NN. T×nh h×nh míi cµng ®ßi hái t¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi MT ®Ó ph¸t hiÖn, ®µo t¹o, båi d−ìng nh÷ng ®¶ng viªn cã phÈm chÊt, n¨ng lùc, uy tÝn giíi thiÖu vµo ®¶m nhËn nh÷ng nhiÖm vô trong hÖ thèng MT, nhÊt lµ MT c¬ së th× míi n©ng cao ®−îc n¨ng lùc gi¸m s¸t cña MÆt trËn [74, tr.51]. T¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi MT ®Ó §¶ng quan t©m chØ ®¹o kh¾c phôc nh÷ng quan ®iÓm, t− t−ëng kh«ng ®óng, nhÊt lµ t− t−ëng coi nhÑ vai trß, vÞ trÝ cña MT vµ c«ng t¸c MT, ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng bè trÝ c¸n bé MT mét c¸ch tuú tiÖn, ¸p ®Æt, kh«ng t−¬ng xøng víi nhiÖm vô vµ cÇn cã chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸n bé MT tõ TW ®Õn c¬ së, nhÊt lµ c¬ së. T¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi MT ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho MT 125 tham gia ®ãng gãp x©y dùng chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña NN, tham gia gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸n bé, ®¶ng viªn vµ c¸c tæ chøc ®¶ng trªn c¬ së hiÕn ph¸p, ph¸p luËt vµ nh÷ng qui ®Þnh cña §iÒu lÖ §¶ng. T¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi NN trong viÖc thÓ chÕ ho¸ c¸c chñ tr−¬ng ®−êng lèi cña §¶ng vÒ MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, vÒ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc, vÒ chøc n¨ng gi¸m s¸t cña MT trªn c¸c lÜnh vùc mµ quyÒn n¨ng ph¸p luËt ®· qui ®Þnh thµnh ph¸p luËt ®Ó t¹o hµnh lang ph¸p lý thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña MT nãi chung vµ ho¹t ®éng gi¸m s¸t nãi riªng ®¹t hiÖu qu¶. §Ó t¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi MT, c¸c cÊp uû ®¶ng cÇn gi¸o dôc c¸n bé, ®¶ng viªn g−¬ng mÉu chÊp hµnh chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt, g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n, th−êng xuyªn tù phª b×nh vµ l¾ng nghe ý kiÕn phª b×nh cña nh©n d©n, cña MT. Cã t¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi MT th× sù nghiÖp n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng cña MT c¸c cÊp nãi chung vµ MT cÊp x·, MT ë th«n, lµng, Êp, b¶n, tæ d©n phè nãi riªng míi cã thÓ thµnh c«ng. T¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi MT v× vËy lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt. 3.2.4. Nhãm gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¬ chÕ phèi hîp gi÷a MÆt trËn víi c¸c tæ chøc kh¸c trong hÖ thèng chÝnh trÞ ë c¬ së X©y dùng c¬ chÕ phèi hîp cã hiÖu qu¶ gi÷a MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n víi c¸c tæ chøc kh¸c trong HTCT ®Ó thùc hiÖn tèt QCDC ë c¬ së. Qua kh¶o s¸t cho thÊy, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm h¹n chÕ kÕt qu¶ thùc hiÖn QC lµ do thiÕu sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c tæ chøc trong HTCT trong thùc hiÖn QC. Ch-−a cã c¬ chÕ ®Ó c¸c tæ chøc quÇn chóng cã tiÕng nãi "®éc lËp", cã träng l−-îng t¸c ®éng tíi CQ, nhÊt lµ khi ph¶n ¸nh nh÷ng hµnh vi sai tr¸i cña c¸n bé chñ chèt trong bé m¸y §¶ng vµ CQ. NhiÒu n¬i, tæ chøc quÇn chóng vÉn ch−-a tho¸t khái t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cÇm chõng, thiÕu ®æi míi, trë thµnh mét "c¸i bãng" cña CQ, kh«ng b¶o vÖ ®-−îc quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña nh©n d©n [75, tr.44]. V× vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña MT vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi kh¸c lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng, 126 liªn quan trùc tiÕp ®Õn thùc hiÖn QCDC ë c¬ së. Trong ®ã vÊn ®Ò mÊu chèt lµ phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a l·nh ®¹o CQ víi MT, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi ®Ó thùc hiÖn QC cã kÕt qu¶; cñng cè Ban TTND ë cÊp x· ®Ó gi¸m s¸t, kiÓm tra c¸n bé, c«ng chøc ë c¬ së. MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi CQ tõ TW ®Õn c¬ së ®Ó thùc hiÖn tèt QCDC ë c¬ së. CÇn cã tiÕng nãi ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn QC. §èi víi nh÷ng n¬i thùc hiÖn QC chËm ch¹p, h×nh thøc, cÇn cã tiÕng nãi ph¶n ¸nh víi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó ®«n ®èc, chØ ®¹o. Mét yªu cÇu kh¸c kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ c¸c tæ chøc quÇn chóng cÇn ph¸t huy tÝnh chñ ®éng trong t¹o kinh phÝ vµ sö dông kinh phÝ, tr¸nh lÖ thuéc qu¸ nhiÒu vµo CQ cïng cÊp, rÊt khã trong ho¹t ®éng. CÇn ph¶i söa ®æi nh÷ng quy ®Þnh kh«ng cßn phï hîp víi héi phÝ, ®oµn phÝ; thu ®ñ héi phÝ, ®oµn phÝ vµ -−u tiªn dµnh cho c¬ së. NN cÊp mét phÇn kinh phÝ ho¹t ®éng cho MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c ®oµn thÓ g©y dùng quü theo ®óng ph¸p luËt. Kinh phÝ do NN cÊp ®-−îc H§ND ë c¬ së giao kho¸n cho MTTQ vµ tõng ®oµn thÓ nh©n d©n chñ ®éng quyÕt ®Þnh viÖc chi tiªu, kÓ c¶ viÖc tr¶ phô cÊp cho c¸n bé chuyªn tr¸ch. §¶ng l·nh ®¹o s¸t sao CQ ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó MT vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n thùc hiÖn tèt QCDC. C¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph−-¬ng cÇn hoµn thiÖn QC phèi hîp gi÷a tæ chøc §¶ng, CQ víi MT vµ c¸c ®oµn thÓ trong ho¹t ®éng. C¸c cuéc häp cña tæ chøc §¶ng, CQ c¸c cÊp khi bµn nh÷ng vÊn ®Ò lín liªn quan ®Õn quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n ph¶i cã ®¹i diÖn MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ tham gia, ®ãng gãp ý kiÕn. CQ ph¶i hç trî tÝch cùc vÒ c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt, vÒ mÆt ph¸p lý, trªn c¬ së duy tr× sù ®éc lËp t−¬ng ®èi trong h×nh thøc vµ ph-−¬ng ph¸p ho¹t ®éng cho c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng. 127 §èi víi c¸c §P vïng biªn giíi cÇn chó ý phèi hîp víi bé ®éi biªn phßng trong vËn ®éng, gi¸o dôc nh©n d©n tu©n thñ ph¸p luËt, b¶o vÖ chñ quyÒn cña Tæ quèc, thùc hiÖn tèt QCDC, ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ho¸, x· héi. C¸c tæ chøc trong HTCT x©y dùng quy chÕ phèi hîp c«ng t¸c, h−íng dÉn vµ gióp nh÷ng c¬ së ®Æc thï, khã kh¨n thùc hiÖn QCDC. C¨n cø chñ tr−¬ng chung, c¸c bé, ban, ngµnh, ®oµn thÓ TW chñ ®éng h−íng dÉn kÞp thêi, gióp c¸c c¬ së thùc hiÖn ®ång bé vµ thuËn lîi. L·nh ®¹o c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp phèi hîp triÓn khai theo hÖ thèng ngµnh, lÜnh vùc, §P, ®Ó thùc hiÖn QCDC phï hîp thùc tÕ, ®¹t hiÖu qu¶. C¸c ngµnh, c¸c cÊp phèi hîp vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó MTTQ, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n x©y dùng c¬ së, lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, tham gia thùc hiÖn, gi¸m s¸t, h−íng dÉn, vËn ®éng vµ khuyÕn khÝch nh©n d©n thùc hiÖn tèt quy −íc, h−¬ng −íc. Ph¸t huy vai trß giµ lµng, ng−êi tiªu biÓu, ng−êi cã uy tÝn cña c¸c tÇng líp nh©n d©n, ®Èy m¹nh c¸c cuéc vËn ®éng, c¸c phong trµo thi ®ua yªu n−íc g¾n víi thùc hiÖn QCDC ë c¬ së. kÕt luËn ch−¬ng 3 §iÒu mÊu chèt ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn tèt QCDC lµ thùc sù ph¸t huy QLC cña nh©n d©n. Muèn vËy, viÖc cÊp b¸ch lµ ph¶i ®æi míi, kiÖn toµn HTCT trong c¬ chÕ tæng thÓ "§¶ng l·nh ®¹o, NN qu¶n lý, nh©n d©n lµm chñ", ph¸t huy m¹nh mÏ h¬n n÷a vai trß cña MTTQVN víi tÝnh c¸ch lµ mét tæ chøc cña b¶n th©n quÇn chóng, nh©n d©n; g¾n liÒn viÖc thùc hiÖn QC víi viÖc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi, n©ng cao d©n trÝ, tõng b−íc më réng vµ hoµn thiÖn nÒn d©n chñ XHCN; võa ph¸t huy tèt chÕ ®é d©n chñ ®¹i diÖn, võa thùc hiÖn tèt chÕ ®é d©n chñ trùc tiÕp ë cÊp c¬ së ®Ó d©n bµn b¹c vµ quyÕt ®Þnh trùc tiÕp nh÷ng c«ng viÖc quan träng thiÕt thùc, g¾n liÒn víi lîi Ých cña m×nh; chèng quan liªu, mÖnh lÖnh, ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh vµ söa ®æi nh÷ng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ thñ tôc hµnh chÝnh kh«ng phï hîp. Ph¸t huy vai trß cña MTTQVN c¸c cÊp trong thùc hiÖn QCDC ë c¬ së cÇn thùc 128 hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ vÒ nhËn thøc, t− t−ëng; gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ph¸p luËt; gi¶i ph¸p ®æi míi tæ chøc vµ ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña MTTQVN, nhÊt lµ MTTQVN cÊp x·; gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¬ chÕ phèi hîp gi÷a MT víi c¸c tæ chøc kh¸c trong HTCT ë c¬ së. §Æc biÖt, d©n ph¶i ®−îc bÇu trùc tiÕp chñ tÞch cÊp x· vµ bæ sung thªm ph−¬ng ch©m "d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra" nh÷ng néi dung míi nh−: d©n ®Ò xuÊt, d©n quyÕt ®Þnh, d©n gi¸m s¸t ®Ó thÓ hiÖn tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc cña ng−êi lµm chñ... vµ ®Ó QCDC mang tÝnh thiÕt thùc vµ cã tÝnh kh¶ thi. 129 KÕt luËn Trong giai ®o¹n míi cña c¸ch m¹ng hiÖn nay, më réng d©n chñ x· héi chñ nghÜa, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n lµ môc tiªu, ®ång thêi lµ ®éng lùc b¶o ®¶m cho th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng, cña c«ng cuéc ®æi míi. D©n chñ theo c¸ch hiÓu truyÒn thèng lµ quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n, quyÒn lùc cña nh©n d©n. D©n chñ ë n−íc ta lµ: NÒn d©n chñ x· héi chñ nghÜa. NÒn d©n chñ x· héi chñ nghÜa huy ®éng toµn d©n vµo sù nghiÖp qu¶n lý Nhµ n−íc, qu¶n lý x· héi; lµ d©n chñ gÊp triÖu lÇn h¬n d©n chñ t− s¶n. Mét trong nh÷ng ®Æc tr−ng quan träng cña nÒn d©n chñ x· héi chñ nghÜa ë n−íc ta lµ ph¸t huy m¹nh mÏ vai trß cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc quÇn chóng nh©n d©n, vµo viÖc thùc hiÖn d©n chñ, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nhµ n−íc vµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp, trong ®ã cã chÝnh quyÒn ë c¬ së. D©n chñ cã d©n chñ ®¹i diÖn vµ d©n chñ trùc tiÕp, trong ®ã d−íi chÕ ®é ta, d©n chñ trùc tiÕp ngµy cµng ®−îc më réng vµ cã vÞ trÝ quan träng. "D©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra" lµ cèt lâi cña d©n chñ trùc tiÕp. ChÝnh ë ®©y, chÕ ®é ta lµ cña d©n, do d©n vµ v× d©n nªn c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ, trong ®ã cã MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam cã vai trß hç trî quan träng ®Ó nh©n d©n thùc hiÖn nh÷ng quyÒn d©n chñ trùc tiÕp vµ d©n chñ ®¹i diÖn cña m×nh, trong ®ã cã ho¹t ®éng tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë c¬ së x·, ph−êng, thÞ trÊn vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp, ®Æc biÖt lµ chÝnh quyÒn ë c¬ së ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn d©n chñ cña ng−êi d©n cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam. X©y dùng vµ thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë c¬ së lµ mét chñ tr−¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta. H¬n 6 n¨m qua, kÓ tõ khi Bé ChÝnh trÞ ra ChØ thÞ sè 30/CT-TW, ngµy 18/2/1998, vÒ viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë c¬ së, viÖc triÓn khai thùc hiÖn chñ tr−¬ng nµy ®· ®−îc c¸c cÊp ñy, chÝnh quyÒn, MÆt trËn Tæ quèc Trung −¬ng vµ c¸c ®Þa ph−¬ng qu¸n triÖt s©u réng 130 ®Õn c¸c c¬ së, tr−íc hÕt lµ ë x·, ph−êng, thÞ trÊn; ®−îc nh©n d©n ®ång t×nh ñng hé, tÝch cùc tham gia vµ thùc hiÖn. ViÖc triÓn khai thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë c¬ së ®· thu ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ b−íc ®Çu rÊt ®¸ng phÊn khëi, tr−íc hÕt lµ trong lÜnh vùc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, gãp phÇn tÝch cùc vµo cuéc vËn ®éng x©y dùng, chØnh ®èn §¶ng, c¶i c¸ch hµnh chÝnh vµ t¨ng c−êng mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a §¶ng vµ nh©n d©n...Trªn thùc tÕ, vai trß cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam c¸c cÊp, nhÊt lµ cÊp c¬ së trong tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë x·, ph−êng, thÞ trÊn ngµy cµng ®−îc ph¸t huy trªn c¸c mÆt: tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n tÝch cùc tham gia thùc hiÖn Quy chÕ; phèi hîp víi chÝnh quyÒn trong viÖc thùc hiÖn Quy chÕ; vµ chñ ®éng gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn Quy chÕ. Tuy nhiªn, viÖc triÓn khai thùc hiÖn Quy chÕ cña MÆt trËn Tæ quèc ë nhiÒu c¬ së vÉn cßn ch−a ®ång bé, th−êng xuyªn. Nh÷ng n¬i triÓn khai, cã n¬i cßn lóng tóng, bÞ ®éng trong tæ chøc thùc tiÔn. KÕt qu¶ kinh nghiÖm thu ®−îc lµ kh¸c nhau vµ thËt ®a d¹ng. Cïng víi viÖc x©y dùng, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn Nhµ n−íc ph¸p quyÒn ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa cña d©n, do d©n, v× d©n, nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa; cïng víi sù quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña c¸c cÊp ñy §¶ng ®èi víi tæ chøc ho¹t ®éng MÆt trËn vµ vai trß cña MÆt trËn trong thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë c¬ së; cïng víi viÖc ph¸t huy tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan nhµ n−íc trong x©y dùng, hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cho ho¹t ®éng cña MÆt trËn trªn lÜnh vùc d©n chñ, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, nhÊt lµ ë c¬ së x·, ph−êng, thÞ trÊn; cïng víi sù nç lùc, hoµn thiÖn vµ v−¬n lªn cña chÝnh b¶n th©n hÖ thèng MÆt trËn cho ngang tÇm yªu cÇu ph¸t triÓn cña thêi ®¹i vµ ®ßi hái cña nh©n d©n, nhÊt ®Þnh MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam c¸c cÊp, nhÊt lµ cÊp c¬ së sÏ thùc hiÖn ngµy mét tèt vµ hiÖu qu¶ h¬n c¸c chøc n¨ng cña m×nh nh»m ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. §ã còng chÝnh lµ môc tiªu h−íng tíi cña chñ nghÜa x· héi. 131 nh÷ng c«ng tr×nh liªn quan ®Õn luËn v¨n ®· ®−îc c«ng bè 1. LuËt MTTQVN - c¬ së ph¸p lý b¶o ®¶m cho sù ®æi míi ho¹t ®éng cña MTTQVN (T¹p chÝ Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt sè 8/1999) 2. D©n chñ, ®oµn kÕt d−íi ¸nh s¸ng t− t−ëng Hå ChÝ Minh (T¹p chÝ Céng s¶n sè 19/10/2001) 3. §¹i ®oµn kÕt toµn d©n - ®éng lùc chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n−íc (T¹p chÝ Ng−êi ®¹i biÓu nh©n d©n sè 24/09/2001) 4. X©y dùng nhµ n−íc ph¸p quyÒn trªn nÒn t¶ng ®oµn kÕt, d©n chñ, nh©n d©n (T¹p chÝ Nghiªn cøu lËp ph¸p sè 8/8/2002) 5. MTTQVN ph¸t huy vai trß vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn QCDC ë c¬ së (T¹p chÝ d©n vËn sè 11/2002) 6. Vai trß cña MTTQVN trong viÖc thùc hiÖn QCDC ë c¬ së (T¹p chÝ Qu¶n lý Nhµ n−íc sè 11/2002) 7. Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña thanh tra nh©n d©n ë x·, ph−êng, thÞ trÊn (T¹p chÝ Thanh tra sè 9/2002 vµ sè 10/2002) 8. §Ó MTTQVN ph¸t huy vai trß tËp hîp, x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n trong t×nh h×nh míi (T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ sè 1/2003) 9. Nh×n l¹i c«ng t¸c d©n chñ - ph¸p luËt n¨m 2002 cña MTTQVN (T¹p chÝ MÆt trËn sè 8/12/2002) 10. Tinh thÇn c«ng khai, d©n chñ vµ b×nh ®¼ng cña vËn ®éng bÇu cö (Th«ng tin c«ng t¸c MÆt trËn sè 3/2002) 11. Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng cña TTND x·, ph−êng, thÞ trÊn (Th«ng tin c«ng t¸c MÆt trËn sè 8/2002) 12. Lêi høa trang träng cña ®¹i biÓu quèc héi tr−íc nh©n d©n (T¹p chÝ Khoa häc vµ Tæ quèc sè 15/2002) 132 13. MTTQVN víi c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt (T¹p chÝ D©n chñ & Ph¸p luËt sè chuyªn ®Ò vÒ phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt th¸ng 04/2004) 14. Thùc tiÔn 10 n¨m ho¹t ®éng thanh tra nh©n d©n ë c¬ së (T¹p chÝ Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt sè 3/2003) 15. X©y dùng nhµ n−íc ph¸p quyÒn cña d©n, do d©n, v× d©n d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng b¶o ®¶m thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc (T¹p chÝ Th«ng tin khoa häc x· héi sè 11/2003) 16. Vai trß cña Héi, tæ chøc phi chÝnh phñ trong ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®Êt n−íc (T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ sè 4/2004) 17. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn cña MTTQVN víi t− c¸ch lµ bé phËn hÖ thèng chÝnh trÞ ë n−íc ta (T¹p chÝ Th«ng tin khoa häc x· héi sè 2/2003) 18. Nh×n l¹i 4 thi hµnh LuËt MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam (Th«ng tin c«ng t¸c MÆt trËn sè 4/11/2003) 19. X©y dùng nhµ n−íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña d©n, do d©n, v× d©n d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng (T¹p chÝ Céng s¶n sè 4/02/2004) 20. "Quan tÝnh" vµ xãa bá quan tÝnh (T¹p chÝ Nghiªn cøu lËp ph¸p sè 5/2002) 21. X©y dùng nhµ n−íc ph¸p quyÒn tõ sù h×nh thµnh x· héi c«ng d©n (T¹p chÝ Céng s¶n sè 17/09/2004) 22. VÒ vÊn ®Ò x©y dùng nhµ n−íc ph¸p quyÒn ë n−íc ta hiÖn nay (T¹p chÝ Khoa häc vµ Tæ quèc sè 18/09/2004) 23. §Ó quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ ë c¬ së kh«ng trë thµnh h×nh thøc (T¹p chÝ Th«ng tin chÝnh trÞ häc sè 2/2004) 24. Tù do vµ ph¸p luËt (T¹p chÝ Nghiªn cøu lËp ph¸p sè 9/2004) 25. B×nh ®¼ng vµ luËt ph¸p (T¹p chÝ Nghiªn cøu lËp ph¸p sè 12/2004) 26. D©n trÝ vµ d©n chñ (T¹p chÝ Nghiªn cøu lËp ph¸p sè 3/2005) 133 danh môc Tµi liÖu tham kh¶o 1. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2001), V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 2. Hå ChÝ Minh (1995), Toµn tËp, tËp 7, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 3. §ç M−êi (1997), "Ph¸t huy d©n chñ x· héi chñ nghÜa - mét gi¶i ph¸p c¬ b¶n, cÊp thiÕt ®Ó x©y dùng Nhµ n−íc trong s¹ch, v÷ng m¹nh", T¹p chÝ Céng s¶n, (14). 4. Lª Kh¶ Phiªu (1998), "Ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, x©y dùng vµ thùc hiÖn thiÕt chÕ d©n chñ c¬ së", T¹p chÝ Céng s¶n, (3). 5. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1997), NghÞ quyÕt Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng lÇn thø ba khãa VIII, Hµ Néi. 6. Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ (1998), V¨n b¶n vÒ quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ vµ NghÞ ®Þnh 29/N§-CP, Côc xuÊt b¶n - Bé V¨n hãa th«ng tin, Hµ Néi. 7. ChÝnh phñ, NghÞ ®Þnh sè 29/1998/N§-CP (nay lµ NghÞ ®Þnh sè 79/2003/N§-CP) 8. Hå ChÝ Minh (1995), Toµn tËp, tËp 4, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 9. HiÕn ph¸p n−íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992. 10. LuËt MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam. 11. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, NghÞ quyÕt Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng lÇn thø b¶y (phÇn 2) khãa IX, Hµ Néi. 12. Hå ChÝ Minh (1989), Toµn tËp, tËp 3, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. 13. Hå ChÝ Minh (1989), Toµn tËp, tËp 9, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. 14. Hå ChÝ Minh (2000), Toµn tËp, tËp 6, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 134 15. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1993), NghÞ quyÕt sè 07/TW cña Bé ChÝnh trÞ ngµy 17/11, Hµ Néi. 16. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1996), B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi lÇn thø VIII cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Hµ Néi. 17. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, NghÞ quyÕt Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng lÇn thø b¶y (khãa VIII), Hµ Néi. 18. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1998), ChØ thÞ 30-CT/TW cña Bé ChÝnh trÞ ngµy 18/2 vÒ x©y dùng vµ thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë c¬ së, Hµ Néi. 19. MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam (1998), Th«ng tri sè 01 cña Ban th−êng trùc ñy ban Trung −¬ng MTTQ ViÖt Nam ngµy 26/5 h−íng dÉn c«ng t¸c cña ñy ban MÆt trËn Tæ quèc c¸c cÊp ë ®Þa ph−¬ng tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë x·, ph−êng, thÞ trÊn, Hµ Néi. 20. MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, Ph¸t huy vai trß cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam trong viÖc thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë c¬ së, §Ò tµi khoa häc cÊp Bé cña Ban d©n chñ - ph¸p luËt, ñy ban Trung −¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, Hµ Néi. 21. MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, B¸o c¸o tæng kÕt 3 n¨m cña ñy ban Trung −¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vÒ MÆt trËn Tæ quèc tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë c¬ së, Hµ Néi. 22. MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m cña ñy ban Trung −¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vÒ MÆt trËn Tæ quèc tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë c¬ së, Hµ Néi. 23. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh NghÖ An. 24. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña thµnh phè Hå ChÝ Minh. 25. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh TiÒn Giang. 135 26. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh L¹ng S¬n. 27. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh Ninh ThuËn. 28. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña thµnh phè §µ N½ng. 29. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh Hµ TÜnh. 30. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh Hµ Nam. 31. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh BÕn Tre. 32. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña thµnh phè H¶i Phßng. 33. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh Hµ Giang. 34. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh B×nh Ph−íc. 35. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña §ång Nai. 36. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh TiÒn Giang. 37. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh BÕn Tre. 38. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh H¶i D−¬ng. 136 39. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh Ninh B×nh. 40. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh Phó Yªn. 41. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh T©y Ninh. 42. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh Qu¶ng Nam. 43. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh tØnh Th¸i Nguyªn. 44. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh Nam §Þnh. 45. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh Yªn B¸i. 46. B¸o c¸o tæng kÕt 3 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh Thanh Hãa. 47. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh Kiªn Giang. 48. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh An Giang 49. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh S¬n La 50. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh CÇn Th¬ 51. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh H−ng Yªn 137 52. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ cña tØnh Tuyªn Quang 53. Th«ng t− liªn tÞch sè 03, ngµy 31/03/2000 cña ñy ban Trung −¬ng MTTQ ViÖt Nam víi Bé t− ph¸p vµ Bé v¨n hãa th«ng tin vÒ viÖc h−íng dÉn x©y dùng vµ thùc hiÖn h−¬ng −íc, quy −íc cña th«n, lµng, Êp, b¶n, côm d©n c− 54. NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 79/2003 N§-CP ngµy 07/7/2003 ban hµnh Quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ ë x· 55. ChØ thÞ sè 10-CT/TW cña Ban BÝ th− vÒ tiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë c¬ së ngµy 28-03-2002 56. B¸o c¸o tæng kÕt 6 n¨m thùc hiÖn ChØ thÞ sè 30-CT/TW cña Bé ChÝnh trÞ (khãa VIII) vÒ x©y dùng vµ thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë c¬ së cña Ban chØ ®¹o thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ trung −¬ng th¸ng 9 n¨m 2004 57. B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2004 cña ChÝnh phñ ngµy 23-09-2004 58. B¸o c¸o cña Ban th−êng trùc ñy ban Trung −¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam t¹i Héi nghÞ BiÓu d−¬ng khu d©n c− tiªu biÓu toµn quèc lÇn thø II, th¸ng 8 n¨m 2004: "Ph¸t huy kÕt qu¶ ®¹t ®−îc, tiÕp tôc ®Èy m¹nh cuéc vËn ®éng "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c−" 59. KÕt luËn vÒ kÕt qu¶ 5 n¨m thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë c¬ së cña Uû ban Th−êng vô Quèc héi ngµy 21-09-2004 60. Th«ng b¸o KÕt luËn cña Ban BÝ th− vÒ kÕt qu¶ 6 n¨m thùc hiÖn ChØ thÞ sè 30-CT/TW cña Bé ChÝnh trÞ (kho¸ VIII) vÒ tiÕp tôc chØ ®¹o x©y dùng vµ thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ c¬ së ngµy 15-11-2004 61. NghÞ ®Þnh sè 50/2001/N§-CP cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam 138 62. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: C−¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n−íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, NXB. Sù thËt, Hµ Néi, 1991 63. V.I.Lªnin: Toµn tËp, NXB. TiÕn bé, M¸txc¬va, 1977, t.41 64. ChØ thÞ sè 30-CT/TW cña Bé ChÝnh trÞ (kho¸ VIII) vÒ x©y dùng vµ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së ngµy 18-02-1998 65. Quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ ë cÊp x· - Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn, Häc viÖn chÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Chñ biªn PGS. TS. D−¬ng Xu©n Ngäc, NXBCTQG, Hµ Néi, 2000 66. Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së trong t×nh h×nh hiÖn nay - Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn, PGS. TS. NguyÔn Cóc (chñ biªn), NXBCTQG, Hµ Néi, 2002 67. D©n chñ vµ viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së, TS. L−¬ng Gia Ban (chñ biªn), NXBCTQG, Hµ Néi, 2003 68. Tham luËn t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, NXBCTQG, Hµ Néi, 2005 69. Tµi liÖu båi d−ìng c«ng t¸c MÆt trËn (Dµnh cho c¸n bé MÆt trËn Tæ quèc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng) cña Uû ban Trung −¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam 70. MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam (2005), V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 71. Phan Xu©n S¬n (Chñ biªn) (2002), C¸c ®oµn thÓ nh©n d©n víi viÖc b¶o ®¶m d©n chñ ë c¬ së hiÖn nay, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 72. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng cña MÆt trËn Tæ quèc ë x·, §ç Duy Th−êng, Phã chñ tÞch Uû ban Trung −¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, Kû yÕu ®Ò tµi khoa häc cÊp Bé cña Ban d©n chñ - ph¸p luËt, MÆt trËn Tæ quèc Trung −¬ng "Ph¸t huy vai trß cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t nh©n d©n ®èi víi chÝnh quyÒn ë c¬ së", n¨m 2005 139 73. §ç Duy Th−êng (2004), "NghÞ ®Þnh 79/CP vÒ thùc hiÖn d©n chñ ë x· - b−íc tiÕn míi vÒ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n ë c¬ së", MÆt trËn, (12). 74. Ban D©n vËn Trung −¬ng (2002), X©y dùng vµ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së, Ban chØ ®¹o x©y dùng vµ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 75. Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®æi míi ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, Kû yÕu khoa häc ®Ò tµi cÊp Bé cña Trung t©m c«ng t¸c lý luËn, MÆt trËn Tæ quèc Trung −¬ng 76. B¸o c¸o tæng kÕt 10 n¨m ho¹t ®éng cña Ban thanh tra nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn cña UBTWMTTQVN 77. Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt, ViÖn ng«n ng÷ häc, Hoµng Phª (chñ biªn), NXB §µ N½ng vµ Trung t©m tõ ®iÓn häc, n¨m 1995

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.pdf
Luận văn liên quan