Phát triển nông nghiệp và sự đa dạng cuả cây trồng vật nuôi

Quản lý sự đa dạng sinh học tài nguyên di truyền của cây trồng, vật nuôi có tầm quan trọng cơ bản: (i) như một phương tiện sống còn đối với khu vực nông thôn nghèo trên thế giới. (ii) như là một cơ chế đệm chống lại sự thiệt hại về sản lượng do sâu bệnh và các ảnh hưởng khác gây ra, ngay cả trong hệ thống nông nghiệp được thương mại hóa hoàn toàn. (iii) như là một đầu vào cho sự bền vững của địa phương. (iv) như một phương tiện đáp ứng thị hiếu và sở thích luôn thay đổi của người tiêu dùng của các nền kinh tế. (v) như là một tài sản sinh học để cải thiện di truyền trong tương lai mà trên đó cung cấp thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp phụ thuộc trên toàn cầu.

ppt37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2685 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phát triển nông nghiệp và sự đa dạng cuả cây trồng vật nuôi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phát triển nông nghiệp và sự đa dạng tài nguyên di truyền cây trồng, vật nuôi Nhóm 7 1. Mục đích nghiên cứu I. Giới thiệu 2. Các khái niệm 3. Phương pháp nghiên cứu II. Kết quả nghiên cứu 1. Sự đa dạng di truyền cây trồng 2. Sự đa dạng di truyền vật nuôi III. Kết luận I. Giới thiệu 1. Mục đích nghiên cứu Quản lý sự đa dạng sinh học tài nguyên di truyền của cây trồng, vật nuôi có tầm quan trọng cơ bản: (i) như một phương tiện sống còn đối với khu vực nông thôn nghèo trên thế giới. (ii) như là một cơ chế đệm chống lại sự thiệt hại về sản lượng do sâu bệnh và các ảnh hưởng khác gây ra, ngay cả trong hệ thống nông nghiệp được thương mại hóa hoàn toàn. (iii) như là một đầu vào cho sự bền vững của địa phương. (iv) như một phương tiện đáp ứng thị hiếu và sở thích luôn thay đổi của người tiêu dùng của các nền kinh tế. (v) như là một tài sản sinh học để cải thiện di truyền trong tương lai mà trên đó cung cấp thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp phụ thuộc trên toàn cầu. I. Giới thiệu 1. Mục đích nghiên cứu Di truyền học thường đưa ra giả thuyết rằng hiếm có sự thích nghi kiểu gen tại địa phương có thể tìm thấy trong số các giống cây trồng, giống vật nuôi có hoặc không đồng nhất các môi trường khắc nghiệt được duy trì bởi nông dân. Một số kiểu gen có đặc điểm là sức chịu đựng hay đề kháng cao không chỉ có giá trị cho nông dân hay những người quản lý chúng mà còn hiến tặng tài nguyên di truyền trong tương lai toàn cầu về cải tiến của cây trồng, vật nuôi phụ thuộc. Chính sách quan trọng thách thức nhất là nhiều cảnh quan thuần bảo tồn được tìm thấy trong các vùng nghèo của thế giới, ở các nước có sự thay đổi kinh tế xã hội nhanh chóng. Nguồn tài nguyên di truyền cây trồng và vật nuôi được quản lý bền vững khi đáp ứng các nhu cầu hiện tại của nông trại gia đình trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn di truyền của chúng cho các nhu cầu dài hạn của xã hội. 2. Các khái niệm Việc quản lý bền vững tài nguyên di truyền (GR) được định nghĩa là tập hợp của các hành động (chính sách) mà theo đó một phần hoặc toàn bộ nhà máy/dân số bị quá trình di truyền hoặc thao tác môi trường với mục đích duy trì, sử dụng, phục hồi, tăng cường và sự hiểu biết (đặc trưng) chất lượng hoặc số lượng và sản phẩm của GR. Các đặc tính tài nguyên di truyền của cây trồng, vật nuôi có nghĩa là quản lý chúng theo cách bền vững sẽ dẫn đến việc chăn nuôi thuần hóa cẩn thận trong cảnh quan cũng như các chương trình chăn nuôi, tại địa phương và quốc gia với quy mô quốc tế. Trong chương này, nông nghiệp đa dạng sinh học đề cập đến tất cả sự đa dạng trong và giữa các loài cây trồng tại nhà và các hệ thống chăn nuôi, bao gồm cả các loài hoang dã, tương tác loài thụ phấn, sâu bệnh, ký sinh trùng và đa dạng sinh học. Sự thuần hóa (cây trồng, nuôi trồng thủy sản cá, chăn nuôi), là một hậu quả do sự can thiệp cố ý của con người, phục vụ cho sản xuất. Đa dạng sinh học được liên kết bên ngoài cảnh quan đa dạng sinh học, bảo vệ hoặc duy trì ở chỗ các bộ sưu tập cũ của nhà lai tạo và các ngân hàng gen. Đa dạng sinh học cây trồng là sự đa dạng sinh học bao gồm cả kiểu hình và gen biến thể, bao gồm giống cây nông nghiệp được công nhận là hình thái riêng biệt của nông dân và những người công nhận là di truyền khác biệt của giống cây trồng. Mặc dù các định nghĩa và khái niệm của các giống bản địa rất nhiều trong các tài liệu khoa học cây trồng. Cấu trúc di truyền của giống bản địa được định hình bởi tập quán nông dân chọn giống và quản lý, cũng như quá trình chọn lọc tự nhiên. 2. Các khái niệm Tương tự như vậy cho vật nuôi, đa dạng sinh học bao gồm cả kiểu hình cũng như các biến thể gen. Các Tổ chức Nông Lương thực của Liên Hiệp Quốc (FAO 1999, p.5) định nghĩa là một tiểu nhóm cụ thể của vật nuôi trong nước với kiểu số và nhận dạng đặc điểm bên ngoài cho phép nó được phân cách bởi thẩm định hình từ tương tự quy định các nhóm khác trong giống loài; hoặc một nhóm mà địa lý và các nhóm có hiện tượng tương tự đã dẫn đến sự chấp nhận của bản sắc riêng biệt của nó. Một sự kết hợp của các nghiên cứu kiểu hình (bao gồm cả nghiên cứu hình thái cổ điển, trong đó đặc điểm hình thái được đo), sinh hóa (ví dụ như đa hình protein, máu nhóm) phân tích và gần đây, các nghiên cứu về DNA, là những nguồn chính của dữ liệu về các mối quan hệ di truyền giữa các (1 A hoặc kiểu hình cây trồng vật nuôi là biểu hiện quan sát của một kiểu gen. kiểu gen A được xác định bởi alen của nó, hoặc các loại gen. Di truyền phân biệt xảy ra khi sản xuất chăn nuôi nhiều, so với một kiểu gen, duy nhất. Một loạt các cải tiến của lúa mì hoặc cơm, ví dụ, giống vật đúng với loại cho nhiều thế hệ. Hình thái học liên quan đến đặc tính vật lý hoặc hình thức.) giống vật, giống cây, giống 2. Các khái niệm Quần thể trong mỗi loài có thể được phân loại là quần thể hoang dã và hoang da, giống bản địa hoặc dân cư chính, giống vật chuẩn, đường đã chọn, và bất kỳ vật liệu di truyền được bảo tồn. Theo như kinh tế của cây trồng, vật nuôi đa dạng di truyền có liên quan, tất cả các nguồn giá trị kinh tế gắn liền với đa dạng sinh học, như với các hàng hoá khác và dịch vụ, phát ra từ sở thích của con người. Trong nông nghiệp, hầu hết các giá trị liên quan đến tài nguyên di truyền thường được cho là liên quan đến sử dụng, hơn là không sử dụng các giá trị, mặc dù giá trị tùy chọn có thể là đáng kể và một nghiên cứu của CICA. (2003) cho thấy rằng các giá trị tồn tại có thể hiệu quá. Các nhà kinh tế có các công cụ có thể được sử dụng trong việc thiết kế các chính sách can thiệp, và một số trong số này đã được áp dụng trong các tài liệu về đa dạng sinh học cây trồng và vật nuôi. Các tài liệu kinh tế về tài nguyên di truyền động vật (AnGR), bảo tồn và sử dụng bền vững đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, mặc dù các tài liệu kinh tế về giá trị của nguồn tài nguyên di truyền thực vật (PGR) cho nông nghiệp có một lịch sử lâu hơn và do đó rộng rãi hơn. Điều này đặc biệt rõ ràng trong bối cảnh nền kinh tế phát triển, nơi mà việc cải thiện cây trồng dường như đã ưu tiên. Hơn nữa, lấy mẫu cây giống bản địa có giá trị cho bảo tồn chuyển vị đã được tương đối rẻ tiền, trong khi công nghệ cho bảo tồn chuyển vị vật nuôi chưa được hoạt động. Ngân hàng gen thực vật quốc gia được coi là hạt nhân của Trung tâm tài nguyên thực vật. Nó bao gồm hai bộ phận chính yếu không thể tách rời là lưu giữ và khai thác sử dụng, cả về vật liệu di truyền (phần giá trị vật thể của nguồn gen) và thông tin của chúng (phần giá trị phi vật thể của nguồn gen). Theo tiêu chuẩn quốc tế, Ngân hàng gen thực vật quốc gia bao gồm bốn Ngân hàng gen chính:        Chương này xem xét các thành phần đa dạng sinh học nông nghiệp cho cây trồng và vật nuôi, tổ chức theo các chủ đề nghiên cứu hoặc các câu hỏi đa dạng. Hai phần tiếp theo xem xét lại các kết quả kinh tế, phương pháp và hạn chế của nghiên cứu thực hiện trong kinh tế di truyền cây trồng và vật nuôi tương ứng. Sau đó, phần 3 kết luận bằng cách ngắn gọn tóm tắt những tác động kinh tế trọng điểm của những phát hiện được xem xét lại. 3. Phương pháp nghiên cứu II. Kết quả nghiên cứu 1. Sự đa dạng di truyền cây trồng Phần này tập trung vào sự đa dạng di truyền cây trồng và cung cấp một bản tóm tắt các kiến thức hiện tại về: Giá trị cận biên Trở lại để nâng cao GR cây trồng trong nông nghiệp thương mại Ảnh hưởng của đa dạng sinh học cây trồng vào năng suất, dễ bị tổn thương và hiệu quả trong nông nghiệ Các chi phí và lợi ích của bảo tồn chuyển vị Các yếu tố xác định mức đa dạng của cây trồng trong thời gian thay đổi kinh tế (vi) Các giá trị của sự đa dạng di truyền cây trồng cho nông dân 1.1 Giá trị cận biên của nguồn tài nguyên di truyền của cây trồng là gì? Giá trị của sự đa dạng trong cây trồng hay các loài động vật đã được mô hình lý thuyết hỗ trợ trong một số trường hợp của dữ liệu thực nghiệm (ví dụ như Brown and Goldstein 1984; Weitzman năm 1993; Polasky và Solow 1995). Các giá trị của nguồn tài nguyên di truyền cây trồng và chăn nuôi được ước tính bằng cách áp dụng một sự kết hợp của kinh tế sản xuất và các hình thức phân tích lạc quan (Evenson et al). 1.2 Tỷ lệ trả lại để cải thiện nguồn tài nguyên di truyền cây trồng là gì? Các nhà kinh tế đã nhiều lần chứng minh rằng tỷ lệ lợi nhuận để đầu tư vào các chương trình giống cây trồng là cao (Alston et al. 2000; Evenson và Gollin 2003), tài liệu cho thấy vai trò quan trọng của tài nguyên di truyền thực vật trong sự phát triển của nông nghiệp thế giới. Việc kế tiếp, phát hành liên tục các giống cải thiện bằng các chương trình giống cây trồng, nhiều người trong số họ công khai tài trợ, đã tạo ra lợi nhuận mà chi phí đầu tư kinh tế vượt xa. Mặc dù lợi ích cận biên có thể được quy cho một gen đơn hoặc tài nguyên di truyền trong nhân giống cây trồng có khả năng đại diện cho một tỷ lệ tương đối nhỏ của tổng số các lợi ích năng suất tích lũy cho xã hội và đặc biệt là cho người tiêu dùng về giá lương thực thấp lớn hơn tương đối so với chi phí đầu tư vào chăn nuôi cây trồng. Điều này đặc biệt đúng trong ít nền kinh tế nông nghiệp tiên tiến, nơi người tiêu dùng chi tiêu một tỷ lệ lớn ngân sách của họ cho thực phẩm. 1.3 Tác động đến năng suất cây trồng Ban đầu cố gắng của các nhà kinh tế đa dạng di truyền liên kết đến năng suất cây trồng đã được thực hiện trong một khuôn khổ một phần năng suất với chức năng sản xuất đúng nghĩa hay hệ thống chương trình đồng thời với cổ phần chi phí (Smale et al. 1998; Widawsky và Rozelle năm 1998; Meng et al). 2003. Những nghiên cứu này đã thử nghiệm mối quan hệ đa dạng sinh học cây trồng cho năng suất, sản lượng biến đổi và hiệu quả kinh tế, đặc biệt trong hệ thống canh tác chủ yếu các giống hiện đại. Cho đến nay, các bài kiểm tra giả thuyết đã được kết luận. Heisey et al. (1997) đã chứng minh rằng mức độ cao hơn của sự đa dạng di truyền tiềm ẩn trong các giống lúa mì hiện đại đã có thể tạo ra chi phí tổn thất về sản lượng trong một số năm trong Punjab của Pakistan. Trong những năm khác, sự pha trộn của các giống và phân bố không gian của họ trong khu vực tạo ra sản lượng thấp hơn cả tổng thể và đa dạng ít hơn là khả thi. 1.4 Lợi ích và chi phí bảo tồn chuyển vị là gì? Để ước tính các lợi ích dự kiến sẽ sử dụng một ngân hàng gen nhập bổ sung trong chăn nuôi cây trồng, nghiên cứu đã sử dụng lập trình toán học, mô phỏng Monte Carlo tối đa trong tìm kiếm một lý thuyết khuôn khổ, kết hợp với dự toán cân bằng một phần ảnh hưởng năng suất của các vật liệu nhân giống trong các lĩnh vực của nông dân (Gollin et al. 2000; Zohrabian et al). 2003. Chi phí bảo tồn bổ sung đã được ước tính bằng cách áp dụng các lý thuyết kinh tế của công ty và quyết định đầu tư vốn (Koo et al). 2004. Dựa trên những phương pháp này, các công cụ có thể được phát triển và trực tiếp áp dụng với bảng tính để phân tích dữ liệu chi phí ngân hàng gen. Khác hơn là tài liệu này, các cuộc điều tra mẫu đã được thực hiện để đánh giá mức độ sử dụng ngân hàng gen của giống cây trồng của các nhà khoa học khác và nông dân. Các chi phí của bảo tồn bổ sung trong ngân hàng gen là tương đối dễ dàng để chia loại so với lợi ích mong đợi từ bảo tồn bổ sung. Zohrabian et al. (2003) thấy rằng các dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc khám phá thêm một ngân hàng gen cải thiện trong chăn nuôi các giống đậu tương chịu các chi phí hợp lý hơn để mua và bảo tồn nó. Ngoài ra, một nghiên cứu gần đây của một ngân hàng gen quốc gia lớn cho thấy mức giá cao hơn của việc sử dụng trực tiếp trong nhân giống cây trồng so với đề nghị trước đó. Một số hạn chế được rõ ràng trong tài liệu này. Trước tiên, ước tính chi phí và lợi ích từ các nghiên cứu như vậy trong một ngân hàng gen lớn ở một số quốc gia và trên thế giới không thể tổng quát cho tất cả các ngân hàng gen. Thứ hai, trong phạm vi lợi ích ước tính là vô cùng nhạy cảm với những giả định liên quan đến tỷ lệ chiết khấu. 1.4 Lợi ích và chi phí bảo tồn chuyển vị là gì? 1.5 Những yếu tố dự đoán biến động trong đa dạng sinh học cây trồng tại các trang trại khi các nền kinh tế thay đổi? Trong đó nông dân có nhiều khả năng để duy trì nó hay không? Hai trong số những yếu tố quyết định quan trọng của các cấp đa dạng sinh học cây trồng tại các trang trại đang có vị trí địa lý và tính không đồng nhất về môi trường, theo đề nghị của các lý thuyết về di truyền học dân số và địa sinh học đảo. Hơn nữa, ở hầu hết các nghiên cứu thực hiện ở các nước thu nhập thấp, sản xuất nông nghiệp được thực hiện với việc sử dụng hạn chế đầu vào, công nghệ trang trại phần lớn là những lao động gia đình, và trong một số trường hợp lực kéo động vật, kết hợp với đất và chất lượng đất. Sự chỉ đạo của các mối quan hệ chất lượng đất (xói mòn đất và khả năng sinh sản, độ ẩm nội dung) phụ thuộc vào ngữ cảnh. Một yếu tố quyết định chung là tương đối cô lập từ cơ sở hạ tầng thị trường vật lý, sẽ tạo ra những nông dân phải dựa vào sản xuất riêng của họ để đáp ứng nhu cầu thực phẩm và thức ăn của gia đình họ. Tuy nhiên, mối quan hệ phát triển thị trường và thương mại hóa để cắt giảm đa dạng sinh học tại các trang trại xuất hiện phức tạp hơn trong những nghiên cứu này khi tính năng thị trường cụ thể, khác với cách ly tuyệt đối từ cơ sở hạ tầng vật lý hoặc mật độ đường đang thảnh thơi . Đặc điểm hệ thống giống cây trồng là yếu tố quyết định quan trọng của đa dạng sinh học tại trang trại, các cấp cộng đồng ở miền nam Ấn Độ Vì lý do rõ ràng, yếu tố quyết định này đã được phân tích đầy đủ hơn trong văn học và nhân chủng học thực vật hơn trong các tài liệu kinh tế ứng dụng (Brush 2002).Nhiều người trong số những trường hợp nghiên cứu phát hiện cho rằng yếu tố có thể gắn liền với phát triển kinh tế trong ngắn hạn, làm giảm nội vụ và trong đa dạng cây trồng liên cụ thể trên các trang trại, đã quan sát thấy ở cập độ trang trại hoặc ở các cấp cao hơn của tập hợp, chẳng hạn như làng, huyện hoặc khu vực. Mặc khác những hội gia đình hiện đang duy trì đa dạng sinh học cây trồng nói chung là lớn tuổi ,bất kể hoàn cảnh thực tế. Một phần của tổng mức đầu tư công phải được thực hiện để khuyến khích nông dân duy trì các kiến thức địa phương trong cây trồng và một số mẫu giống cây trồng. Rõ ràng là đa dạng hóa dưới mọi hình thức nghiên cứu thường được gắn với sản xuất tương đối nhiều lao động. Phi nông nghiệp chuyển tiền mặt và thu nhập góp phần duy trì trong nội bộ và liên cây trồng đa dạng trong nhiều trường hợp, nhưng trường hợp Mexico cho thấy tác động tiêu cực của di cư dài hạn quốc tế. 1.5 Những yếu tố dự đoán biến động trong đa dạng sinh học cây trồng tại các trang trại khi các nền kinh tế thay đổi? Trong đó nông dân có nhiều khả năng để duy trì nó hay không? Cuối cùng nhưng không kém, hồ sơ thống kê của các hộ gia đình có nhiều khả năng để duy trì đa dạng sinh học cây trồng cho rằng chương trình bảo tồn có thể được thiết kế để giải quyết các mục tiêu công bằng xã hội. Mặc dù phần lớn nông dân trên các sườn đồi của Nepal và Ethiopia có thể được xếp hạng là người nghèo theo tiêu chuẩn toàn cầu, mục tiêu của hộ gia đình tương đối nhiều khả năng để duy trì giống bản địa có giá trị ở những địa điểm không có nghĩa là tương đương với mục tiêu của người nghèo (Gauchan 2004; Benin et al. 2004 ). Trong Hungary (Birol 2004), mục tiêu các hộ gia đình có nhiều khả năng để duy trì đa dạng sinh học nông nghiệp ít nhất là chi phí tương đương với mục tiêu người nghèo, hoặc tương đối khó khăn là tương đối phổ biến. 1.5 Những yếu tố dự đoán biến động trong đa dạng sinh học cây trồng tại các trang trại khi các nền kinh tế thay đổi? Trong đó nông dân có nhiều khả năng để duy trì nó hay không? 1.6. Giá trị của tài nguyên di truyền cây trông cho nông dân là gì? Qua một loạt các loại cây trồng, mức thu nhập quốc gia và môi trường sinh thái nông nghiệp, nghiên cứu trường hợp hỗ trợ quan điểm cho rằng người nông dân giá trị kích thước khác nhau của đa dạng sinh học cây trồng (Smale 2005). Nông dân ở miền nam Italy tận hưởng một khoản hiến tặng lịch sử của sự đa dạng lúa mì địa phương, sản xuất lúa mì cứng trong một môi trường đầy thách thức đối với kiểm soát, khớp nối cao và phân biệt các thị trường. Lúa mì cứng đa dạng và đa dạng hóa cây trồngxuất hiện để đóng góp tích cực đến năng suất cây trồng và các khoản thu nông dân ở miền nam Italy Mặc dù việc sử dụng các nghiên cứu xác định giá trị ưu đãi, ứng dụng bổ sung các phương pháp ưu đãi cho rằng, với các công cụ điều tra khác nhau, là cần thiết để đánh giá những thuận lợi và bất lợi của công cụ này để định giá các nghiên cứu đa dạng sinh học nông nghiệp và các thành phần của nó ở các nước nghèo hơn có ít dân số biết chữ . Các hạn chế nổi tiếng của tất cả các phương pháp tiếp cận ưu đãi quy định chỉ mang tính chất giả thuyết của mình so với ưu đãi cho thấy, mặc dù cả hai nói và tiết lộ sở thích có lợi thế và nhược điểm. Kết hợp thử nghiệm lựa chọn và phân tích dữ liệu hộ gia đình nông dân có thể tăng cường độ tin cậy của kết quả. Ngoài ra, vai trò của sản xuất và tiêu thụ nguy cơ có liên quan đến cả hai tiết lộ và ghi ưu đãi xây dựng nhưng chưa được điều tra với một khuôn khổ lý thuyết trong văn học này. 2. Sự đa dạng di truyền vật nuôi Đánh giá các vấn đề sau đây: (i) giá trị của tài nguyên di truyền vật nuôi GR cho nông dân (ii) các chi phí phát triển nông nghiệp và sự đa dạng về lợi ích của việc bảo tồn. (iii) mục tiêu bảo tồn giống tại chỗ. (iv) các đặc điểm cần được đề cập trong chương trình chăn nuôi (V) ảnh hưởng của các chính sách bảo tồn GR để có thể duy trì, cũng như phương tiện để đánh giá ưu tiên phát triểm bền vững 2.1 Giá trị của tài nguyên di truyền vật nuôi cho nông dân là gì? Trong khi lựa chọn các thí nghiệm đã được sử dụng để xác định giá trị kinh tế của tài nguyên di truyền động vật (AnGR) cho nông dân, dựa trên nhận dạng ban đầu của phương pháp mang tính tiềm năng, Drucker et al. (2001, p.9) đã phân loại một số phương pháp tiếp cận để bổ sung cho phù hợp nhằm xác định tầm quan trọng kinh tế thực tế của một giống, bao gồm: tổng cầu và tổng cung; mặt cắt của trang trại và hộ gia đình; chia sẻ thị trường; quyền sở hữu trí tuệ (IPR) và phương pháp tiếp cận hợp đồng. Phương pháp tiếp cận này không loại trừ lẫn nhau và chúng có thể được sử dụng, tương ứng: Tuy nhiên, tiêu chuẩn đánh giá năng suất thông thường là không đủ để đánh giá sinh hoạt và sản xuất vật nuôi trên xu hướng ước tính lợi ích của việc thay thế giống. Đặc điểm thích nghi và thành phần không có lợi tức hình thành tổng giá trị của con giống bản địa. Ví dụ Ở Tây Phi, các đặc điểm quan trọng nhất đã được đưa vào các chương trình mục tiêu cải tiến giống đã được tìm thấy là bệnh đề kháng, sức kéo và hiệu suất sinh sản. Việc sản xuất thịt bò và sữa đã ít quan trọng. (i) xác định giá trị của một giống cho xã hội bằng cách đo của người tiêu dùng và thặng dư sản xuất (cách tiếp cận đầu tiên (ii) cung cấp một chỉ dấu của giá trị thị trường hiện tại cho một giống nhất định (iii) thúc đẩy việc tạo ra thị trường và hỗ trợ cho việc chia sẻ lợi ích công bằng AnGR. Trong Kenya, Karugia et al. (2001) cho thấy rằng trong khi lai tạo giống bò sữa đã có một tác động tích cực tổng thể về phúc lợi xã hội. Theo hệ thống sản xuất truyền thống, hiệu suất của trang trại đã được cải thiện bằng cách thay thế bò bản địa với giống di truyền. Sử dụng một phương pháp tiếp cận tổng cầu và tổng cung bao gồm cả cấp quốc gia và nông trại, họ lập luận rằng thông thường kinh tế của các chương trình lai tạo giống đã đánh giá cao lợi ích của họ bằng cách bỏ qua trợ cấp, tăng chi phí quản lý chẳng hạn như dịch vụ hỗ trợ thú y, và nâng cao rủi ro và chi phí môi trường liên quan với sự mất mát của các kiểu gen bản địa. Trong so sánh hiệu suất của các kiểu gen khác nhau đều đi đến một kết luận tương tự. Tầm quan trọng thứ hai của đặc điểm sản xuất sữa trong hệ thống sản xuất cho rằng tiêu chuẩn đánh giá năng suất thông thường là không đủ để đánh giá sản xuất chăn nuôi tự cung tự cấp, bởi vì họ không nắm bắt lợi ích với thị trường phi vật nuôi, và khái niệm cốt lõi của một đầu vào, hạn chế duy nhất là không thích hợp để sản xuất sinh nhai, như hạn chế nhiều đầu vào (vật nuôi, lao động, đất đai) đã tham gia trong quá trình sản xuất. Do đó cần được tổng hợp vào giá trị tiền tệ và liên quan đến các nguồn lực được sử dụng, không phân biệt các sản phẩm này được bán trên thị trường, cho nhà tiêu thụ hoặc duy trì để sử dụng sau này. Đánh giá mức độ chỉ số năng suất đàn dê cho sản xuất sinh hoạt ở vùng cao nguyên phía đông Ethiopia cho thấy rằng đàn dê bản địa tạo ra lợi ích ròng cao hơn đáng kể khi đã được cải thiện dưới sự quản lý truyền thống, quan niệm phổ biến thách thức rằng vật nuôi bản địa không đáp ứng đầy đủ những cải tiến trong mức độ quản lý. 2.2 Chi phí và lợi ích của việc bảo tồn chuyển vị là gì? Các nghiên cứu gần đây đã thu hút trên việc xây dựng các mô hình kinh tế-sinh học để bảo tồn và sử dụng đội ngũ kỹ thuật xác định giá trị lợi ích mô hình (Cicia et al;. 2003 Drucker và Anderson 2004). Về mặt lợi ích, bao gồm những ước lượng của thị trường và chia sẻ mất mát ngăn chặn sản xuất, trong khi chi phí ít nhất để tính toán chi phí cơ hội đã được sử dụng.(Drucker và Anderson 2004; Pattison). Việc tính toán như vậy cũng đã được áp dụng trong bối cảnh dự toán chi phí của việc thiết lập một tiêu chuẩn tối thiểu cho giống gia súc an toàn như là một phần của một chương trình bảo tồn Phát hiện chính từ các tài liệu trên là chi phí thực hiện chương trình bảo tồn giống có thể tương đối nhỏ, khi so sánh với kích thước của trợ cấp hiện đang được cung cấp cho ngành chăn nuôi thương mại. Tuy nhiên, vài sáng kiến bảo tồn như vậy tồn tại và thậm chí cả nơi mà giá trị của giống bản địa đã được công nhận và hỗ trợ thực hiện cơ chế được xác định có thiếu sót đáng kể. Tương tự như các công việc về chi phí và lợi ích của vật nuôi còn hạn chế. Theo giả thiết rằng kỹ thuật mang tính khả thi cho việc bảo tồn các loài vật nuôi để trong cùng một mức độ lớn như của thực vật phong phú, nỗ lực bảo tồn sẽ có khả năng được biện minh trên cơ sở kinh tế. Cụ thể lợi ích của việc bảo tồn sự đa dạng vật nuôi được tích luỹ liên quan đến một thực tế là vật nuôi với nông học và các sản phẩm khác nhau phù hợp với đặc điểm một loạt các nhu cầu của cộng đồng địa phương, bao gồm cả việc cung cấp các sản lượng chức năng. Chăn nuôi cung cấp phân bón để nâng cao sản lượng cây trồng, và vận chuyển cho các đầu vào và các sản phẩm, phục vụ cũng như lực kéo. Trường hợp bảo hiểm nông thôn và các thị trường tài chính cũng không phát triển, họ cho phép các gia đình nông trại biến động trong thu nhập và có mức tiêu thụ theo thời gian. Chăn nuôi cấu thành tiết kiệm và bảo hiểm, chống lại mất mùa và các mẫu liên quan đến chu kỳ thu nhập trong cây trồng . Họ cho phép các gia đình để tích lũy vốn và đa dạng hóa, phục vụ một loạt các vai trò văn hóa xã hội liên quan đến tình trạng và các nghĩa vụ đối với chủ sở hữu của họ (Anderson 2003). Đối với xã hội khi toàn bộ bảo tồn đa dạng vật nuôi có thể tạo ra các tùy chọn có ý nghĩa và giá trị tồn tại nhưng một lần nữa đã không cho các giá trị một cách có hệ thống. Ngay cả khi giá trị của giống bản địa đã được công nhận và thực hiện cơ chế hỗ trợ, ưu đãi cho bảo tồn là không đủ. Trong một cuộc kiểm tra các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học động vật trang trại và các chi phí tiềm năng của họ trong Liên minh châu Âu (EU), Signorello và Pappalardo (2003) báo cáo rằng nhiều giống có nguy cơ tuyệt chủng theo Danh sách FAO World Watch không được hỗ trợ bởi các khoản thanh toán bởi vì chúng không xuất hiện trong Kế hoạch phát triển nông thôn quốc gia. Trường hợp được thực hiện, thanh toán không có tính đến các mức độ khác nhau của nguy cơ tuyệt chủng với mức thanh toán không đầy đủ. Chi phí và lợi ích của việc bảo tồn vật nuôi vẫn còn hạn chế, Gandini Pizzi (2003) cung cấp một số đánh giá ngắn gọn mà chủ yếu cung cấp thông tin về tình hình hiện nay. Mặc dù cách tiếp cận tiêu chuẩn an toàn tối thiểu nhằm bảo tồn AnGR, các thành phần cần thiết để xác định chi phí cần phải được thực hiện trước khi chúng được áp dụng trong thực tế. Xác định giá trị kinh tế như vậy cần bao gồm cả đầy đủ các giống, loài đang được xem xét, cũng như để đảm bảo rằng càng nhiều càng tốt những yếu tố làm tăng tổng giá trị kinh tế của chúng đang chiếm. Hơn nữa, đối với bảo tồn AnGR, công nghệ cryo bảo tồn cho vật nuôi chỉ được phát triển tốt cho một số ít các loài. Chi phí bảo tồn tương đối nhỏ trong một vài nghiên cứu Drucker(2006). Các chi phí của việc thực hiện tiêu chuẩn an toàn tối thiểu thấp (tùy thuộc vào loài, giống và vị trí) giữa khoảng € 3,000 - € 425,000 pao), cả khi so với kích thước của trợ cấp hiện đang được cung cấp cho ngành chăn nuôi (bằng 1 phần trăm của tổng số trợ cấp) và liên quan đến các lợi ích của việc bảo tồn (tỷ lệ giữa lợi ích và chi phí là 2,9%).Phát hiện rằng chi phí trong các nước đang phát triển là thấp nhất, cho rằng ước tính khoảng 70% giống vật nuôi hiện nay được tìm thấy ở các nước đang phát triển, nơi nguy cơ mất mát là cao nhất (Rege và Gibson năm 2003). 2.3 Nông dân cần được tham gia các chương trình bảo tồn giống nào? Trong đó nông dân có nhiều khả năng để duy trì giống bản địa? Nông dân có nhiều khả năng để duy trì giống bản địa hay không? Một loạt các quy định và các kỹ thuật được ưu đãi có thể sử dụng nhằm liên quan các sở thích và chi phí cơ hội của sản xuất hộ gia đình. Tiền đề của những nghiên cứu này là tiếp tục bảo tồn đa dạng tài nguyên di truyền trong trang trại làm cho hầu hết những địa điểm mang ý nghĩa kinh tế mà cả xã hội và những người nông dân đang duy trì có lợi ích lớn nhất. Trong mục tiêu đối với hộ gia đình, Mendelsohn (2003) tranh luận rằng việc bảo tồn đầu tiên phải làm cho các trường hợp tại sao xã hội nên sẵn sàng trả để bảo vệ tài nguyên AnGR thua lỗ và sau đó phải thiết kế các chương trình bảo tồn có hiệu quả sẽ bảo vệ tài sản xã hội. Khoa học nói chung kết luận rằng đặc điểm hộ gia đình đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định sự khác biệt trong việc ưu tiên giống. Thông tin bổ sung này có thể được sử dụng trong việc thiết kế chương trình bảo tồn hiệu quả chi phí. Chi phí ít nhất của một chương trình bảo tồn có thể được thể hiện như chi phí cần thiết để nâng cao lợi thế so sánh giống như giống cạnh tranh, động vật hoặc các hoạt động nông nghiệp giảm, và một đầu tư tương đối nhỏ có thể đủ để duy trì lợi thế của chúng, đặc biệt là trong hệ thống canh tác. Cách tiếp cận này gần đây đã được áp dụng để ước tính chi phí bảo tồn lợn Creole ở Mexico và bò Boran ở Ethiopia. Ngoài phương pháp tiếp cận chi phí cơ hội, một số phương pháp tồn tại khác nhằm xác định các ưu tiên ở cấp độ của chương trình chăn nuôi này bao gồm đánh giá chương trình chăn nuôi, chức năng sản xuất di truyền, hedonic mô phỏng và mô hình trang trại approaches. Mô tả chi tiết trong et al Drucker. (2001), các phương pháp tiếp cận có thể được sử dụng để: + xác định các lợi ích kinh tế ròng của cải tiến chứng khoán; + xác định giá trị đặc điểm và mô hình ảnh hưởng của đặc điểm động vật cải thiện nền kinh tế trang trại. Zander (2006) thực hiện công việc tương tự cho bò Boran của Ethiopia, đặc trưng cho các hộ gia đình bằng cách sở hữu loại giống. Trong khi các nghiên cứu trên cho thấy hộ gia đình nắm được thông tin có thể sử dụng trong việc thiết kế các chương trình bảo tồn chi phí hiệu quả, điều này cũng chứng minh rằng các phương pháp có dữ liệu chuyên sâu và hội nhập với phương pháp tiếp cận nông thôn có sự tham gia thẩm định. 2.4 Đặc điểm nào nên được giải quyết trong chương trình chăn nuôi? Jabbar et al. (1998), sử dụng một cách tiếp cận khách quan hơn, cho thấy trong khi nghiên cứu Nigeria, mặc dù đã có một số khác biệt giá cả về giống, hầu hết các biến động trong giá cả là do các biến như chiều cao và chu vi vòng, mà còn do sự thay đổi từ giống động vật. Đánh giá giống vật nuôi và sở thích ở Nigeria về phía tây nam, Jabbar andDiedhiou (2003) xác nhận một xu hướng mạnh, hy vọng tốt nhất để thực hiện một chương trình bảo tồn giống có nguy cơ là một trong những địa điểm sinh sản vẫn còn tìm thấy, bệnh vẫn còn là một hạn chế, giống tốt hơn phù hợp với hệ thống canh tác và vẫn có thị trường lớn cho giống này. 2.5 Chính sách bảo tồn và sử dụng bền vững như thế nào? Làm thế nào các chiến lược bảo tồn có thể được thực hiện với chi phí hiệu quả? Simianer và Reist-Marti cung cấp một trong những ví dụ về sự phát triển công cụ trợ giúp việc quyết định bảo tồn trong khu vực. Quản lý số lượng lớn các giống vật nuôi bản địa hiện đang bị đe dọa thực tế là không phải tất cả có một ngân sách hạn chế. Họ xây dựng một khuôn khổ cho việc giao ngân sách có số tiền dự kiến cho đa dạng sinh học là lớn nhất. Weitzman ITIS lập luận rằng các tiêu chí tối ưu cho một chương trình bảo tồn là để tối đa hóa tiện ích tổng số dự kiến của các bộ giống, mà còn tổng hợp tất cả xác suất tuyệt chủng và giá trị của các giống vật bảo tồn. Ngoài ra, các mô hình được sử dụng đầy đủ các dữ liệu cần thiết về các thông số, khuôn khổ có thể được sử dụng cho các quyết định hợp lý làm trên quy mô toàn cầu. Những phát hiện từ việc áp dụng những phương pháp này là thú vị. Tốc độ của tính đa dạng của GR là kết quả của một số yếu tố cơ bản. Trong khi, trong một số trường hợp, thay đổi trong hệ thống sản xuất và sở thích của người tiêu dùng phản ánh sự tiến hóa tự nhiên của phát triển nền kinh tế và thị trường, trong các trường hợp khác, giống, sự lựa chọn hệ thống sản xuất và sở thích của người tiêu dùng đã bị bóp méo bởi chính sách quốc gia và quốc tế của địa phương. Hơn nữa, nhu cầu bảo tồn chính sách để thúc đẩy hiệu quả các chiến lược chi phí và điều này có thể đạt được thông qua sự phát triển của Weitzman. Ông cho ra một loại công cụ hỗ trợ ra quyết định. công cụ này cho phép phân bổ một ngân sách nhất định trong một bộ giống như vậy mà số tiền dự kiến giữa bảo tồn đa dạng sinh sản là lớn nhất. Ví dụ, các ứng dụng của al Simianer et. (2003) và Reist-Marti (2003) chỉ ra rằng quỹ bảo tồn nên được chi cho chỉ 3-9 (tùy thuộc vào mô hình giả định khác nhau) của 23 giống của bò u. châu Phi và gia súc Zenga, và đây không nhất thiết phải là những người bị đe dọa nhất. Kể từ khi áp dụng phương pháp để cố gắng trả lời câu hỏi phụ thuộc vào sự hiểu biết về chi phí bảo tồn giống cá nhân, cần được áp dụng các kết hợp với các cơ hội / ít nhất là chi phí và tiêu chuẩn tối thiểu với các phương pháp an toàn. Như đã bàn ở trên, những phát hiện từ các loại nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ các ưu đãi tối thiểu và các can thiệp có thể trên thực tế là cần thiết để đảm bảo tiếp tục sử dụng bền vững giống bản địa, như các chi phí thực hiện một chương trình bảo tồn giống chỗ ở tại các khu vực nhất định là tương đối thấp .Ví dụ, Scarpa et al 2003b cho thấy giá trị thực mà sân sau nhà sản xuất diễn ra trên lợn Creole Mexico là rất tương tự như của các giống vật khác. Tuy nhiên, nơi chi phí cơ hội cho sản xuất giống bản địa có tồn tại một giống thương mại chính, các khoản thanh toán bồi thường phải đầy đủ để làm cho chăn nuôi giống như lợi nhuận. Trong khi ảnh hưởng của các yếu tố chính sách đa dạng vật nuôi là dễ dàng nhận thấy được trong điều kiện mở rộng, ít thông tin về tầm quan trọng tương đối của chúng. Có một nhu cầu cho sự hiểu biết đó như một bước đầu tiên hướng tới việc thực hiện các chính sách và chiến lược thị trường để thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả và bảo tồn đa dạng của quần thể các giống vật nuôi bản địa. Tóm lại, sự phát triển của một số chính sách công cụ hỗ trợ quyết định đã được đề xuất, mặc dù các biện pháp di truyền giống và chi phí bảo tồn đang thiếu đối với nhiều loài / giống và không có các công cụ như vậy vẫn chưa được thực hiện trong thực tế. Chính sách các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu GR ảnh hưởng đến tiếp cận và trao đổi giống cây trồng và vật nuôi đang được thảo luận tại các diễn đàn quốc tế. Tuy nhiên, Drucker và Gibson (2003) xác định một loạt các vấn đề cần được nghiên cứu trước khi các chi phí tương đối và lợi ích của việc như một công cụ pháp lý quốc tế để có thể ngăn chặn được khai thác AnGR. Những cải tiến bao gồm một sự hiểu biết về tầm quan trọng của truy cập vẫn tiếp tục, kinh doanh giống cây chăn nuôi cho các mục đích nghiên cứu và phát triển tính chất của các chi phí và lợi ích phát sinh từ nghiên cứu AnGR. III. Kết luận Việc xem xét cung cấp trong chương này chỉ ra rằng những tiến bộ trong xác định giá trị kinh tế cho cả cây trồng và vật nuôi GR có nới lỏng một số hạn chế phương pháp phân tích, và rằng trong một số khía cạnh, dữ liệu khó khăn có thể được thêm binding. Hàng loạt các công cụ và phương pháp tiếp cận phân tích đã được áp dụng thành công để một số cây / loài, giống, trong một số hệ thống sản xuất và địa điểm. Áp dụng các phương pháp này có thể cung cấp các ước tính hữu ích của thị trường và giá trị phi thị trường của các thuộc tính giống nhau. Những dữ liệu này là rất quan trọng đối với: (i) xác định các giá trị đặc điểm trong chương trình chăn nuôi; (ii) thể hiện các lợi ích, cũng như các chi phí bảo tồn; (iii) xác định chi phí-hiệu quả, tối đa hóa đa dạng, hoặc các chiến lược bảo tồn tối ưu, (iv) định hướng các chính sách nhằm vào các nguồn tài nguyên di truyền (GR) bảo tồn và sử dụng bền vững * Hạn chế và khắc phục Trước tiên, một số lĩnh vực chiến lược chưa được giải quyết với các công cụ thích nghi trong hoặc các loại cây trồng hoặc vật nuôi văn học. Thứ hai, có lợi thế và bất lợi liên quan với cả hai tiết lộ và nêu phương pháp tiếp cận ưu đãi để xác định giá trị, vì vậy mà một sự kết hợp của phương pháp tiếp cận thường xuyên sẽ chứng minh khả quan hơn. Tuy nhiên, độ chính xác lớn hơn sẽ đến ở một mức trả lời lớn hơn, chỉ nghiên cứu. Thứ ba, có những hạn chế rõ ràng để những gì có thể được thực hiện chỉ duy nhất thông qua các bài tập định giá, từ quản lý tài nguyên di truyền liên quan đến các quyết định quan trọng thể chế và tổ chức. Phương pháp xác định giá trị cần phải được kết hợp vào công cụ hỗ trợ quyết định có thể được áp dụng trong bối cảnh nơi họ có thể được sử dụng để thông báo quyết định chính sách và hỗ trợ nông dân nghèo, hướng tới mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp để sử dụng bền vững. Phương pháp xác định giá trị cần phải được kết hợp vào công cụ hỗ trợ quyết định có thể được áp dụng trong bối cảnh nơi họ có thể được sử dụng để thông báo quyết định chính sách và hỗ trợ nông dân nghèo, hướng tới mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp để sử dụng bền vững. Cuối cùng, các nghiên cứu kinh tế thực hiện đối với một trong những thành phần đã được điều trị hàng hoá, dịch vụ được cung cấp bởi các thành phần khác là "ngoại sinh", hoặc bên ngoài. Không phải lấy một phương pháp tổng thể, tuy nhiên, có thể thiên vị các chi phí ước tính, lợi ích và khuyến nghị chính sách trong những cách quan trọng nếu tương tác giữa các thành phần đa dạng sinh học là rất lớn. Ở một mức độ hoạt động, có tiềm năng được hưởng lợi từ một sự hiểu biết tốt hơn về sự tương tác giữa các thành phần này, đặc biệt là đưa ra một thực tế là các can thiệp thường xuyên đối phó với cùng một số người ở cấp độ cộng đồng. Khai thác tương tác như vậy có thể là một trong những cách tốt nhất để bảo tồn đa dạng sinh học khu vực, nhưng sẽ phụ thuộc vào thông tin và hiểu biết sâu sắc từ một phạm vi rộng hơn của văn học và kỷ luật hơn so với kinh tế một mình.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptPhát triển nông nghiệp và sự đa dạng cuả cây trồng vật nuôi.ppt
Luận văn liên quan