Phát triển thể lực cho trẻ ở trường mầm non để giúp trẻ đạt chuẩn về chiều cao - Cân nặng của lứa tuổi

A- PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1. Về lý luận. Giáo dục mầm non là giai đoạn đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, có dấu ấn quan trọng trong quá trình “phát triển người” lâu dài của trẻ, đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành và nhân cách con người Việt Nam đầu thế kỷ XXI. Giáo dục thể chất là một bộ phận quan trọng của giáo dục phát triển toàn diện. Đó là quá trình tác động chủ yếu vào cơ thể trẻ (thông qua việc rèn luyện cơ thể và hình thành, phát triển các kỹ năng và kỹ sảo vận động) tổ chức sinh hoạt và giữ gìn vệ sinh nhằm làm cho cơ thể phát triển cân đối hài hoà, sức khoẻ được tăng cường làm cơ sở cho sự phát triển toàn diện nhân cách. Thông qua giáo dục thể chất giúp trẻ phát triển chiều cao – cân nặng làm tiền đề vật chất cho việc phát triển toàn diện. Sự phát triển thể chất có ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý, sự phát triển toàn bộ nhân cách của trẻ. Có thể nói sự thành công trong bất cứ hoạt động nào của trẻ đều phụ thuộc vào trạng thái sức khoẻ. Giáo dục thể chất cho trẻ em trước tuổi đến trường phổ thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước hết vì cơ thể trẻ em ở lứa tuổi này đang phát triển mạnh mẽ. Hệ thần kinh, hệ cơ xương hình thành nhanh, bộ máy hô hấp đang hoàn thiện. Cơ thể trẻ còn non yếu, dễ bị phát triển lệch lạc mất cân đối. Nếu không được chăm sóc, phát triển thể chất đúng đắn thì gây nên những thiếu sót trong sự phát triển cơ thể của trẻ em mà sau này không thể khắc phục được. Vì vậy phát triển thể lực cho trẻ ở trường mầm non để giúp trẻ đạt chuẩn về chiều cao - cân nặng của lứa tuổi là việc làm cần thiết. 2. Về thực tiễn: Trong các trường mầm non của tỉnh Ninh Bình nói chung và trường mầm non Khánh Tiên nói riêng hiện nay vẫn còn trẻ suy dinh dưỡng, tình trạng trẻ bị thừa cân béo phì đã xuất hiện. Tập thể giáo viên đã quan tâm đến việc chăm sóc - nuôi dưỡng và rèn luyện thể lực cho trẻ nhằm giảm tỷ lệ trể suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì trong nhà trường. Nhưng muốn kết quả chăm sóc sức khoẻ của trẻ được tốt hơn và việc chăm sóc những trẻ bình thường đúng cách, khoa học nên em đã nghiên cứu phương pháp dùng toán thống kê để theo dõi chiều cao - cân nặng của trẻ mẫu giáo bé trường mầm non Khánh Tiên - huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình.

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 6968 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phát triển thể lực cho trẻ ở trường mầm non để giúp trẻ đạt chuẩn về chiều cao - Cân nặng của lứa tuổi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a- phÇn më ®Çu I. lý do chän ®Ò tµi. 1. VÒ lý luËn. Gi¸o dôc mÇm non lµ giai ®o¹n ®Çu tiªn cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, cã dÊu Ên quan träng trong qu¸ tr×nh “ph¸t triÓn ng­êi” l©u dµi cña trÎ, ®Æt nÒn mãng ®Çu tiªn cho sù h×nh thµnh vµ nh©n c¸ch con ng­êi ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XXI. Gi¸o dôc thÓ chÊt lµ mét bé phËn quan träng cña gi¸o dôc ph¸t triÓn toµn diÖn. §ã lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng chñ yÕu vµo c¬ thÓ trÎ (th«ng qua viÖc rÌn luyÖn c¬ thÓ vµ h×nh thµnh, ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng vµ kü s¶o vËn ®éng) tæ chøc sinh ho¹t vµ gi÷ g×n vÖ sinh nh»m lµm cho c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi hµi hoµ, søc khoÎ ®­îc t¨ng c­êng lµm c¬ së cho sù ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch. Th«ng qua gi¸o dôc thÓ chÊt gióp trÎ ph¸t triÓn chiÒu cao – c©n nÆng lµm tiÒn ®Ò vËt chÊt cho viÖc ph¸t triÓn toµn diÖn. Sù ph¸t triÓn thÓ chÊt cã ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn t©m lý, sù ph¸t triÓn toµn bé nh©n c¸ch cña trÎ. Cã thÓ nãi sù thµnh c«ng trong bÊt cø ho¹t ®éng nµo cña trÎ ®Òu phô thuéc vµo tr¹ng th¸i søc khoÎ. Gi¸o dôc thÓ chÊt cho trÎ em tr­íc tuæi ®Õn tr­êng phæ th«ng cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng. Tr­íc hÕt v× c¬ thÓ trÎ em ë løa tuæi nµy ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ. HÖ thÇn kinh, hÖ c¬ x­¬ng h×nh thµnh nhanh, bé m¸y h« hÊp ®ang hoµn thiÖn. C¬ thÓ trÎ cßn non yÕu, dÔ bÞ ph¸t triÓn lÖch l¹c mÊt c©n ®èi. NÕu kh«ng ®­îc ch¨m sãc, ph¸t triÓn thÓ chÊt ®óng ®¾n th× g©y nªn nh÷ng thiÕu sãt trong sù ph¸t triÓn c¬ thÓ cña trÎ em mµ sau nµy kh«ng thÓ kh¾c phôc ®­îc. V× vËy ph¸t triÓn thÓ lùc cho trÎ ë tr­êng mÇm non ®Ó gióp trÎ ®¹t chuÈn vÒ chiÒu cao - c©n nÆng cña løa tuæi lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. 2. VÒ thùc tiÔn: Trong c¸c tr­êng mÇm non cña tØnh Ninh B×nh nãi chung vµ tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn nãi riªng hiÖn nay vÉn cßn trÎ suy dinh d­ìng, t×nh tr¹ng trÎ bÞ thõa c©n bÐo ph× ®· xuÊt hiÖn. TËp thÓ gi¸o viªn ®· quan t©m ®Õn viÖc ch¨m sãc - nu«i d­ìng vµ rÌn luyÖn thÓ lùc cho trÎ nh»m gi¶m tû lÖ trÓ suy dinh d­ìng, thõa c©n bÐo ph× trong nhµ tr­êng. Nh­ng muèn kÕt qu¶ ch¨m sãc søc khoÎ cña trÎ ®­îc tèt h¬n vµ viÖc ch¨m sãc nh÷ng trÎ b×nh th­êng ®óng c¸ch, khoa häc nªn em ®· nghiªn cøu ph­¬ng ph¸p dïng to¸n thèng kª ®Ó theo dâi chiÒu cao - c©n nÆng cña trÎ mÉu gi¸o bÐ tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn - huyÖn Yªn Kh¸nh – tØnh Ninh B×nh. II. MôC §ÝCH NGHI£N CøU. Víi ®Ò tµi nµy em ®· ®i s©u t×m hiÓu thùc tr¹ng sè ®o vÒ chiÒu cao – c©n nÆng cña trÎ mÉu gi¸o bÐ tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn, sö dông ph­¬ng ph¸p to¸n thèng kª ph©n tÝch sè liÖu ®­a ra kÕt luËn vÒ sù ph¸t triÓn chiÒu cao – c©n nÆng cña trÎ mÉu gi¸o bÐ tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn. III. kh¸ch thÓ nghiªn cøu vµ ®èi t­îng nghiªn cøu. 1. Kh¸ch thÓ nghiªn cøu: Kh¶o s¸t chiÒu cao - c©n nÆng cña trÎ mÉu gi¸o bÐ tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn – huyÖn Yªn Kh¸nh – tØnh Ninh B×nh. 2. §èi t­îng nghiªn cøu: Nghiªn cøu sè liÖu vÒ chiÒu cao - c©n nÆng cña trÎ mÉu gi¸o bÐ tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn – huyÖn Yªn Kh¸nh – tØnh Ninh B×nh. IV. gi¶ thuyÕt khoa häc. NÕu trong c¸c tr­êng mÇm non hiÖn nay ngoµi viÖc ch¨m sãc nu«i d­ìng, gi¸o dôc trÎ, cßn phèi hîp víi c¸c trung t©m y tÕ, c¸c nhµ t©m lý häc, c¸c ngµnh khoa häc kh¸c trong ®ã cã to¸n thèng kª th× viÖc chuÈn bÞ mét sè yÕu tè cÇn thiÕt cho trÎ vµo tr­êng phæ th«ng sÏ cã nhiÒu thuËn lîi. V.nhiÖm vô nghiªn cøu. - Nghiªn cøu c¬ së lý luËn vÒ viÖc sö dông to¸n thèng kª ®Ó ®iÒu tra chiÒu cao – c©n nÆng cña trÎ mÉu gi¸o bÐ LÞch sö, b¶n chÊt, néi dung… cña to¸n thèng kª liªn quan ®Õn chiÒu cao – c©n nÆng cña trÎ. - Nghiªn cøu thùc tiÔn: §iÒu tra thùc tr¹ng, kÕt qu¶ sè ®o vÒ chiÒu cao, c©n nÆng cña trÎ mÉu gi¸o bÐ. ¸p dông mét sè ph­¬ng ph¸p to¸n thèng kª (biÓu ®å tæ chøc, gi¸ trÞ tËp trung, ®å thÞ…)®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng, ®­a ra gi¶i ph¸p phï hîp. VI. giíi h¹n ®Ò tµi. Em dïng ph­¬ng ph¸p to¸n thèng kª ®iÒu tra chiÒu cao - c©n nÆng cña trÎ mÉu gi¸o bÐ tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn – huyÖn Yªn Kh¸nh – tØnh Ninh B×nh. VII. ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. Em tiÕn hµnh ®iÒu tra thùc tr¹ng vµ lµm thùc nghiÖm víi trÎ mÉu gi¸o bÐ tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu em sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p sau: 1.Nghiªn cøu lý luËn: Nghiªn cøu tµi liÖu: ®äc c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn ®Ò tµi nh­: s¸ch t©m lý häc trÎ em, gi¸o dôc häc mÇm non, ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ mÇm non, c¸c quyÕt ®Þnh cña së gi¸o dôc tØnh Ninh B×nh, gi¸o tr×nh lý thuyÕt thèng kª. 2. Ph­¬ng ph¸p quan s¸t: Trùc tiÕp quan s¸t trÎ t¹i tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn qua c¸c ho¹t ®éng trong ngµy. 3. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra b»ng an kÐt: §iÒu tra b»ng an kÐt víi mét sè gi¸o viªn, phô huynh cña c¸c khu, líp trªn ®Þa bµn x· Kh¸nh Tiªn ®Ó t×m hiÓu nhËn thøc cña gi¸o viªn vµ cha mÑ vÒ vÊn ®Ò ch¨m sãc søc khoÎ cho trÎ vµ tÇm quan träng cña thÓ lùc ®èi víi ho¹t ®éng cña trÎ. 4. Ph­¬ng ph¸p thö nghiÖm: Dïng hÖ thèng bµi tËp thùc nghiÖm ®Ó kiÓm tra møc ®é ph¸t triÓn cña trÎ. 5. Ph­¬ng ph¸p ®µm tho¹i: Trao ®æi víi c¸n bé qu¶n lý cña tr­êng, c« nu«i vÒ l­îng calo cña trÎ cÇn ®¹t trong ngµy, møc thu tiÒn ¨n vµ gi¸ c¶ hiÖn t¹i. Trao ®æi víi phô huynh vµ gi¸o viªn vÒ ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn cña trÎ. §µm tho¹i víi trÎ b»ng mét sè c©u hái, ®­a ra mét sè bµi tËp tr¾c nghiÖm ®Ó n¾m ®­îc møc ®é nhËn thøc cña trÎ. 6. Ph­¬ng ph¸p thèng kª to¸n häc. - Xö lý sè liÖu thu thËp ®­îc b»ng phiÕu ®iÒu tra phô huynh häc sinh. - Xö lý sè liÖu vÒ chiÒu cao – c©n nÆng cña trÎ mÉu gi¸o bÐ ë tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn. Qua c¸c kÕt qu¶ trªn, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng, t×m ra h¹n chÕ, tån t¹i, ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc gãp phÇn n©ng cao søc khoÎ cho trÎ, t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho trÎ vÒ thÓ lùc ®Ó vµo tr­êng phæ th«ng. B – phÇn néi dung Ch­¬ng I C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi I. nghiªn cøu c¬ së lý luËn vÒ viÖc ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng søc khoÎ cña trÎ. 1. C¬ së ®¸nh gi¸ søc khoÎ trÎ em: Khi ®¸nh gi¸ møc ®é ph¸t triÓn thÓ lùc cña c¬ thÓ trÎ em cã thÓ theo: träng l­îng c¬ thÓ, chiÒu cao, vßng ngùc vµ mét sè chØ sè kh¸c nh­ tr¹ng th¸i vµ mµu s¾c cña niªm m¹c, sù ph¸t triÓn cña c¸c m« mì d­íi da, sù ph¸t triÓn vÒ tr­êng lùc c¬, t­ thÕ Ngay c¶ trÎ em hoµn toµn kho¶ m¹nh còng t¨ng vÒ chiÒu cao vµ c©n nÆng kh«ng ®Òu ®Æn. ë giai ®o¹n nµy th× trÎ lín nhanh h¬n, ë giai ®o¹n kh¸c trÎ l¹i chËm lín h¬n. Nh÷ng chØ sè ph¸t triÓn thÓ lùc thay ®æi m¹nh, nhÊt lµ trong nh÷ng n¨m ®Çu. Sù ph¸t triÓn nµy bÞ gi¶m nhiÒu khi trÎ bÞ ¶nh h­ëng cña ®iÒu kiÖn sinh ho¹t gia ®×nh kh«ng thuËn lîi, thiÕu khÝ trêi s¹ch sÏ, dinh d­ìng kÐm, thiÕu ngñ, Ýt vËn ®éng, bÞ m¾c bÖnh… V× vËy cÇn ph¶i th­êng xuyªn theo dâi sù ph¸t triÓn thÓ lùc cña trÎ ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng tèt trong thÓ tr¹ng cña trÎ. §Ó ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn thÓ lùc cña c¬ thÓ trÎ, ng­êi ta dïng ph­¬ng ph¸p c©n ®o ®Ó ®o chiÒu cao – c©n nÆng. Sù ph¸t triÓn thÓ lùc diÔn ra kh«ng ®ång ®Òu vµ chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu yÕu tè, th­êng thay ®æi theo nh÷ng quy luËt nhÊt ®Þnh cho phÐp ta cã thÓ x©y dùng chuÈn cña sù ph¸t triÓn ®ã. §èi víi tõng khu vùc, cã thÓ x©y dùng chuÈn riªng c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn sèng cña tõng vïng. Sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh (5- 10 n¨m) cÇn x©y dùng l¹i chuÈn vÒ sù ph¸t triÓn thÓ lùc cña trÎ. ViÖc ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn thÓ lùc cña tõng trÎ hoÆc mét tËp thÓ trÎ ®­îc tiÕn hµnh ®¬n gi¶n b»ng c¸ch so s¸nh, ®èi chiÕu c¸c chØ sè vÒ sù ph¸t triÓn thÓ lùc so víi chuÈn. CÇn cã kÕ ho¹ch kiÓm tra sù ph¸t triÓn thÓ lùc cña trÎ nhá th­êng xuyªn vµ cã hÖ thèng ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn ra nh÷ng thay ®æi vÒ thÓ lùc cña trÎ, vµ nhanh chãng t×m c¸ch kh¾c phôc. 2. §¸nh gi¸ søc khoÎ cña trÎ b»ng biÓu ®å t¨ng tr­ëng. Møc ®é ph¸t triÓn cña c¬ thÓ ®­îc biÓu hiÖn b»ng c¸c chØ sè sau: chiÒu cao, c©n nÆng, chu vi vßng ngùc, vßng ®Çu, vßng tay… Trong ®ã chiÒu cao, c©n nÆng lµ hai chØ sè c¬ b¶n. Sù t¨ng kÝch th­íc vÒ chiÒu cao phô thuéc vµo sù ph¸t triÓn cña x­¬ng trong qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng, vµo khèi l­îng toµn th©n vµ sù ph¸t triÓn cña c¸c c¬ quan riªng rÏ. Sù ph¸t triÓn vÒ chiÒu cao tuy kh«ng ®ång ®Òu nh­ng liªn tôc. C©n nÆng còng lµ mét chØ sè ph¸t triÓn quan träng gi÷a chiÒu cao vµ c©n nÆng, kh«ng cã sù phô thuéc theo mét tû lÖ nghiªm ngÆt. Tuy nhiªn th«ng th­êng trong cïng mét løa tuæi, nh÷ng trÎ cao h¬n th­êng cã c©n nÆng lín h¬n. Còng nh­ chiÒu cao, nhÞp ®é t¨ng träng l­îng c¬ thÓ lín h¬n trong n¨m ®Çu. TrÎ em khoÎ m¹nh th× lín ®Òu. NÕu trÎ ®­îc ¨n uèng ®Çy ®ñ, ch¨m sãc tèt kh«ng m¾c bÖnh g× th× c©n nÆng hµng th¸ng sÏ t¨ng ®Òu. TrÎ lªn c©n chËm, kh«ng lªn c©n hoÆc sôt c©n lµ trÎ kh«ng khoÎ m¹nh do kh«ng ®­îc ch¨m sãc, nu«i d­ìng ®Çy ®ñ hay m¾c bÖnh nµo ®ã hoÆc do c¶ hai nguyªn nh©n trªn. Thùc tÕ c¸c tr­êng mÇm non tæ chøc c©n ®o ®Þnh kú cho trÎ 3 lÇn/ n¨m häc vµo th¸ng 9, 12, 3. Mçi trÎ ®­îc theo dâi b»ng mét biÓu ®å t¨ng tr­ëng riªng. ViÖc c©n th­êng xuyªn vµ x¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ c©n nÆng trªn biÓu ®å t¨ng tr­ëng sÏ thÊy râ chiÒu h­íng ph¸t triÓn cña trÎ. Tõ ®ã c« gi¸o cã kÕ ho¹ch phèi hîp víi cha mÑ trÎ ch¨m sãc søc cña trÎ kÞp thêi. II. nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ thèng kª. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thèng kª häc: Thèng kª häc lµ mét bé m«n khoa häc x· héi cã lÞch sö ph¸t triÓn tõ l©u®êi. Ng­êi ta ®· t×m thÊy mét sè di tÝch cæ t¹i Trung Quèc, Hy L¹p, La M·,AiCËp. Chøng tá r»ng ngay tõ thêi cæ ®¹i con ng­êi ®· biÕt lµm c«ng viÖc ®¨ng ký vµ ghi chÐp sè liÖu. Tuy nhiªn, c¸c c«ng viÖc nµy cßn ®¬n gi¶n, tiÕn hµnh trong ph¹m vi hÑp, ch­a mang tÝnh thèng kª râ nÐt. §Õn thêi chiÕm h÷u n« lÖ, c¸c chñ n« th­êng t×m c¸ch ghi chÐp vµ tÝnh to¸n ®Ó n¾m ®­îc tµi s¶n cña m×nh nh­: sè n« lÖ, sè sóc vËt… D­íi chÕ ®é phong kiÕn, c«ng t¸c thèng kª ®· cã nhiÒu b­íc ph¸t triÓn.HÇu hÕt c¸c quèc gia ch©u ¸, ch©u ¢u ®Òu ®· tæ chøc c¸c cuéc ®¨ng ký, kª khai trong ph¹m vi réng, néi dung phong phó vµ cã tÝnh chÊt thèng kª râ rÖt nh­: §¨ng ký nh©n khÈu, kª khai ruéng ®Êt…Tuy ®· cã tÝnh chÊt thèng kª nh­ng c¸c ho¹t ®éng nµy ch­a ®óc kÕt thµnh lý luËn vµ chØ dõng l¹i ë thèng kª m« t¶. M·i ®Õn thÕ kû thø XVII thèng kª häc míi thùc sù ra ®êi vµ chuyÓn sang giai ®o¹n thèng kª ph©n tÝch. C¸c tµi liÖu, s¸ch b¸o vÒ thèng kª ®· ra ®êi vµ ë mét sè tr­êng häc b¾t ®Çu gi¶ng d¹y lý luËn thèng kª. Trong thêi kú nµy, mét sè t¸c phÈm cã tÝnh chÊt ph©n tÝch thèng kª ra ®êi nh­ cuèn “Sè häc chÝnh trÞ”(1676) cña nhµ kinh tÕ häc ng­êi Anh WillamPetty(1623-1687).¤ng ®· cã ý nghÜ sö dông thèng kª ®Ó nghiªn cøu c¸c hiÖn t­îng kinh tÕ- x· héi. §Õn n¨m 1759 gi¸o s­ ng­êi §øc G.AchenWall ( 1719 – 1772) lÇn ®Çu tiªn dïng tõ “Statistir” ®Ó chØ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu trªn. Sau nµy ng­êi ta dÞch lµ Thèng kª. Nh÷ng thµnh tùu khoa häc tù nhiªn trong thêi kú nµy, ®Æc biÖt lµ sù ra ®êi cña lý thuyÕt x¸c suÊt thèng kª ®· ¶nh h­ëng rÊt quan träng ®Õn sù ph¸t triÓn cña thèng kª häc. Nghiªn cøu s¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thèng kª häc, cã thÓ thÊy thèng kª häc ra ®êi vµ ph¸t triÓn do nhu cÇu cña ho¹t ®éng thùc tiÔn x· héi. Mét sè kh¸i niÖm th­êng dïng trong thèng kª häc: *ThuËt ng÷ thèng kª häc: cã hai nghÜa: - NghÜa thø nhÊt: Thèng kª lµ c¸c con sè ®­îc thu thËp ghi chÐp ®Ó ph¶n ¸nh c¸c hiÖn t­îng tù nhiªn, x· héi. - NghÜa thø hai: Thèng kª lµ hÖ thèng c¸c ph­¬ng ph¸p thu thËp ghi chÐp ph©n tÝch c¸c con sè. Thèng kª häc lµ khoa häc nghiªn cøu hÖ thèng c¸c ph­¬ng ph¸p thu thËp, ghi chÐp, ph©n tÝch c¸c con sè(mÆt l­îng) cña c¸c hiÖn t­îng sè lín nh»m môc ®Ých t×m hiÓu b¶n chÊt quy luËt ph¸t triÓn cña sù vËt hiÖn t­îng ( mÆt chÊt). * Tæng thÓ thèng kª: Lµ mét kh¸i niÖm quan träng cña thèng kª häc, nãi râ ph¹m vi nghiªn cøu cña hiÖn t­îng ®ang lµ ®èi t­îng nghiªn cøu. Ph¹m vi ë ®©y hiÓu theo nghÜa kh«ng gian vµ thêi gian. VÝ dô: Nghiªn cøu c©n nÆng, chiÒu cao cña trÎ em ViÖt Nam th× tæng thÓ thèng kª lµ toµn bé trÎ em ViÖt Nam trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Trong tæng thÓ thèng kª cã kh¸i niÖm ®¬n vÞ cña tæng thÓ. VÝ dô: Nghiªn cøu trÎ em ViÖt Nam th× ®¬n vÞ cña tæng thÓ lµ trÎ em cña c¸c tØnh. Gi÷a tæng thÓ thèng kª vµ ®¬n vÞ cña tæng thÓ cã quan hÖ gièng vµ quan hÖ loµi. VÝ dô: TrÎ em ViÖt Nam lµ gièng, trÎ em ë c¸c tØnh, thµnh phè lµ loµi. ViÖc t×m tæng thÓ thèng kª ®ång nghÜa víi viÖc x¸c ®Þnh ®¬n vÞ cña tæng thÓ. *Tiªu thøc thèng kª: Lµ c¸c ®Æc ®iÓm, c¸c thuéc tÝnh cña ®¬n vÞ tæng thÓ. VÝ dô: Cét hä tªn, ngµy sinh, giíi tÝnh…lµ c¸c tiªu thøc thèng kª. Cµng nhiÒu tiªu thøc thèng kª th× ®¬n vÞ cña tæng thÓ cµng ®­îc ph¶n ¸nh chi tiÕt. Tiªu thøc thèng kª cã hai lo¹i: -Tiªu thøc thuéc tÝnh (cßn gäi lµ tiªu thøc chÊt l­îng) lµ tiªu thøc kh«ng biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña nã b»ng con sè cô thÓ, ®­îc ph¶n ¸nh b»ng ký tù. VD: Giíi tÝnh, së thÝch… -Tiªu thøc sè l­îng lµ tiªu thøc cã biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña nã b»ng con sè cô thÓ. VD: Tuæi, c©n nÆng, chiÒu cao… *ChØ tiªu thèng kª: Lµ kh¸i niÖm ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp mÆt l­îng trong quan hÖ chÆt chÏ víi mÆt chÊt cña tæng thÓ trong ®iÒu kiÖn thêi gian vµ ®Þa ®iÓm cô thÓ. Trong b¶n th©n mçi chØ tiªu thèng kª cã hai mÆt: Kh¸i niÖm vµ con sè. MÆt kh¸i niÖm chÝnh lµ tiªu thøc thèng kª. ChØ tiªu thèng kª bao giê còng liªn quan ®Õn mét hoÆc nhiÒu tiªu thøc nµo ®ã. Con sè chØ tiªu nªu lªn møc ®é cña chØ tiªu trong ®iÒu kiÖn thêi gian vµ ®Þa ®iÓm cô thÓ. *C¸c thang ®o: Cã bèn lo¹i thang ®o. - Thang ®o ®Þnh danh ( thang ®o ®Æt tªn). VD: Giíi tÝnh ( trai – g¸i ) quy ®Þnh b»ng ký tù: Trai1, g¸i0. C¸c sè trong thang ®o ®Þnh danh kh«ng cã quan hÖ h¬n kÐm, kh«ng ®­îc sö dông phÐp to¸n. -Thang ®o thø bËc: Lµ thang ®o ®Þnh danh c¸c con sè cã quan hÖ h¬n kÐm nh­ng c¸c phÐp to¸n còng kh«ng ®­îc thùc hiÖn. VD: + Líp 1, 2, 3… + Hu©n ch­¬ng lo¹i I, II, III. ë ®©y kh«ng cã nghÜa lµ lín h¬n bÐ, mµ lín h¬n hay bÐ h¬n lµ do ng­êi quy ®Þnh. - Thang ®o kho¶ng: Lµ thang ®o thø bËc nh­ng c¸c phÐp to¸n ®­îc thùc hiÖn. VD: §iÓm 1, 2…10, cã thÓ céng, trõ, nh©n, chia, céng råi chia lÊy ®iÓm trung b×nh. - Thang ®o tû lÖ: Lµ thang ®o kho¶ng nh­ng cã ®iÓm kh«ng tuyÖt ®èi. VD: §å thi cã ®iÓm kh«ng tuyÖt ®èi. Theo thø tù, thang ®o sau chÊt l­îng h¬n thang ®o tr­íc nh­ng sù phøc t¹p còng cao h¬n. V× vËy khi lµm c«ng t¸c thèng kª cÇn c©n nh¾c viÖc chän thang ®o, cÇn chÝnh x¸c ®Õn ®©u chän thang ®o ®Õn ®Êy. 3. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu thèng kª: ViÖc thèng kª lµ mét c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc nªn còng cã ®Çy ®ñ c¸c b­íc cña mét c«ng tr×nh khoa häc. Nh­ng v× nã lµ thèng kª nªn cã nh÷ng ®Æc thï riªng. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu thèng kª cã nh÷ng b­íc sau: - X©y dùng môc ®Ých nghiªn cøu, ph©n tÝch ®èi t­îng nghiªn cøu, x©y dùng néi dung nghiªn cøu. - X©y dùng hÖ thèng kh¸i niÖm, chØ tiªu thèng kª, ®Þnh h­íng ®iÒu tra. Qua ®ã lËp ®­îc c¸c b¶ng biÓu. - §iÒu tra thèng kª ®©y lµ b­íc chÝnh ®Ó thu thËp c¸c tµi liÖu mµ ng­êi sö dông cÇn dïng lµm c¨n cø cho tæng hîp, ph©n tÝch thèng kª. - Xö lý sè liÖu: Tr×nh bµy sè liÖu vµ ph©n tÝch thèng kª s¬ bé. - Lùa chän ph­¬ng ph¸p thèng kª, chän ch­¬ng tr×nh nhËp sè liÖu, xö lý sè liÖu trªn m¸y tÝnh. - Ph©n tÝch, tæng hîp, gi¶i thÝch, kh¸i qu¸t sè liÖu thèng kª ( chuyÓn ®æi l­îng thµnh chÊt) ®Ò ra ph­¬ng ¸n tèi ­u. - B¸o c¸o truyÒn ®¹t kÕt qu¶ nghiªn cøu cho nh÷ng kiÕn nghÞ cÇn thiÕt. 4. Tr×nh bµy sè liÖu thãng kª: Sau khi ®iÒu tra thèng kª chóng ta thu ®­îc c¸c sè liÖu. §Ó nh÷ng th«ng tin nµy cã t¸c dông cÇn ph¶i ph©n lo¹i s¾p xÕp tr×nh bµy sè liÖu theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh, phï hîp víi môc ®Ých nghiªn cøu sö dông. Khi c¸c sè liÖu ®· ®­îc tr×nh bµy s¾p xÕp th× ng­êi qu¶n lý dÔ dµng nhËn ra b¶n chÊt, quy luËt cña hiÖn t­îng, dÔ dµng ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. 4.1. S¾p xÕp sè liÖu vµ ph©n tæ thèng kª S¾p xÕp l¹i sè liÖu cã nh÷ng ­u ®iÓm sau: - DÔ dµng t×m ra gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt. - DÔ dµng nh×n thÊy ngay mçi gi¸ trÞ xuÊt hiÖn bao nhiªu lÇn. - DÔ dµng ph©n chia sè liÖu thµnh nhãm. Sè liÖu sau khi ®· s¾p xÕp th­êng qu¸ chi tiÕt nªn th­êng ph©n tæ, ph©n kho¶ng. Ph©n tæ thèng kª lµ c¨n cø vµo mét hoÆc mét sè tiªu thøc nµo ®ã ®Ó ph©n chia c¸c ®¬n vÞ cña hiÖn t­îng nghiªn cøu thµnh c¸c tæ, c¸c kho¶ng cã tÝnh chÊt kh¸c nhau. Cã rÊt nhiÒu kiÓu ph©n tæ: - Ph©n tæ theo mét tiªu chÝ gäi lµ b¶ng ®¬n gi¶n. - Ph©n tæ theo nhiÒu tiªu chÝ gäi lµ b¶ng phøc t¹p hay b¶ng phèi hîp. 4.2. B¶ng thèng kª: Lµ h×nh thøc tr×nh bµy c¸c tµi liÖu thèng kª mét c¸ch cã hÖ thèng, hîp lý, râ rµng nh»m biÓu hiÖn c¸c ®Æc tr­ng vÒ mÆt l­îng cña hiÖn t­îng. B¶ng thèng kª bao giê còng cã nh÷ng con sè céng vµ tæng céng. C¸c con sè nµy cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau. B¶ng thèng kª cã t¸c dông rÊt lín trong c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph©n tÝch thèng kª, gióp ta so s¸nh ®èi chiÕu, ph©n tÝch theo c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau. NÕu biÕt c¸ch tr×nh bµy vµ sö dông tèt b¶ng thèng kª th× viÖc chøng minh mäi vÊn ®Ò trë nªn sinh ®éng vµ cã søc thuyÕt phôc rÊt lín. CÊu tróc b¶ng thèng kª ng­êi ta ph©n chi b¶ng thèng kª theo hai tiªu chÝ: * H×nh thøc: B¶ng thèng kª gåm cã nhiÒu cét, chia ra thµnh c¸c «, c¸c « cã ®Þa chØ (cã sè dßng vµ sè cét). Sè l­îng dßng vµ sè l­îng cét cña b¶ng thèng kª ph¶n ¸nh quy m« cña b¶ng, nhiÒu dßng, nhiÒu cét th× quy m« lín, c«ng t¸c thèng kª phøc t¹p. * Néi dung: B¶ng thèng kª gåm cã hai phÇn: PhÇn chñ ®Ò vµ phÇn gi¶i thÝch. - PhÇn chñ ®Ò th­êng ®Æt bªn tr¸i b¶ng, nªu lªn ®èi t­îng nghiªn cøu cña b¶ng thèng kª nãi vÒ c¸i g×, gåm nh÷ng ®¬n vÞ nµo, tæ nµo. Cã khi lµ c¸c ®Þa ph­¬ng hoÆc thêi gian nghiªn cøu kh¸c nhau cña hiÖn t­îng nghiªn cøu. - PhÇn gi¶i thÝch th­êng ®Æt bªn ph¶i b¶ng gåm c¸c chØ tiªu gi¶i thÝch c¸c ®Æc ®iÓm cña ®èi t­îng nghiªn cøu, tøc lµ gi¶i thÝch phÇn chñ ®Ò cña b¶ng. * C¸c lo¹i b¶ng thèng kª: - B¶ng ®¬n gi¶n lµ b¶ng kh«ng ph©n tæ, chØ s¾p xÕp c¸c ®¬n vÞ tæng thÓ theo tªn gäi, theo ®Þa ph­¬ng hoÆc theo thêi gian nghiªn cøu. - B¶ng ph©n tæ lµ lo¹i b¶ng thèng kª trong ®ã ®èi t­îng nghiªn cøu trong phÇn chñ ®Ò ®­îc ph©n to¶ theo mét tiªu thøc nµo ®ã. - B¶ng kÕt hîp lµ lo¹i b¶ng thèng kª trong ®ã ®èi t­îng nghiªn cøu trong phÇn chñ ®Ò ®­îc ph©n tæ theo 2,3…tiªu thøc kh¸c nhau. * Khi lËp b¶ng thèng kª cÇn chó ý mét sè quy t¾c sau: - Quy m« b¶ng kh«ng nªn qu¸ lín, qu¸ phøc t¹p. - C¸c tiªu ®Ò cÇn ghi chÝnh x¸c, dÔ hiÓu, râ rµng. - C¸c hµng vµ cét ®­îc ký hiÖu b»ng ch÷ hoÆc sè ®Ó tiÖn theo dâi. - C¸c chØ tiªu gi¶i thÝch cÇn ®­îc s¾p xÕp theo thø tù hîp lý, c¸c chØ tiªu thùc hiÖn kÕ ho¹ch bè trÝ gÇn chØ tiªu kÕ ho¹ch, chØ tiªu t­¬ng ®èi bè trÝ gÇn chØ tiªu tuyÖt ®èi. * C¸ch ghi sè liÖu vµo b¶ng thèng kª: - §¬n vÞ tÝnh c¸c sè liÖu cÇn ph¶i râ rµng, tr¸nh bá sãt. - Tr­êng hîp kh«ng ghi c¸c sè liÖu vµo c¸c « trong b¶ng th× dïng c¸c ký hiÖu quy ­íc sau: + DÊu g¹ch ngang (-): Cã sè liÖu nh­ng ch­a ghi. + DÊu ba chÊm (…) : ThiÕu sè liÖu cÇn ®iÒu tra. + DÊu g¹ch chÐo (x) : Sè liÖu nµy kh«ng cã ( nÕu cã lµ v« lý ). 4.3. BiÓu ®å tæ chøc cña mét ph©n phèi thèng kª: Lµ mét b¶ng thèng kª quan träng nhÊt. - Kho¶ng hoÆc gi¸ trÞ cña ®èi t­îng : Ký hiÖu xi - TÇn sè tuyyÖt ®èi: Ký hiÖu Fi. - TÇn sè t­¬ng ®èi: Ký hiÖu fi. - TÇn sè tÝch luü: + TÇn sè tÝch luü tiÕn: Fi ( ). + TÇn suÊt tÝch luü tiÕn: fi ( ). + TÇn sè tÝch luü lïi: ( ). + TÇn suÊt tÝch luü lïi: ( ). 4.4. §å thÞ thèng kª: Lµ c¸c h×nh vÏ ®­êng nÐt h×nh häc dïng miªu t¶ c¸c tµi liÖu thèng kª. B¶ng thèng kª chØ dïng con sè nh­ng ®å thÞ thèng kª sö dông kÕt hîp h×nh vÏ, ®­êng nÐt, mÇu s¾c cïng víi c¸c con sè ®Ó miªu t¶ ®Æc ®iÓm cña hiÖn t­îng. §å thÞ thèng kª dÔ thu hót sù chó ý cña ng­êi ®äc vµ ng­êi nghe, dÔ dµng gióp ng­êi ®äc nhËn thøc ®­îc b¶n chÊt cña vÊn ®Ò. Cã nhiÒu lo¹i ®å thÞ, sù ph©n lo¹i c¨n cø theo: *Néi dung cã thÓ chia ®å thÞ thµnh c¸c lo¹i: - §å thÞ kÕt cÊu. - §å thÞ ph¸t triÓn. - §å thÞ hoµn thµnh kÕ ho¹ch. - §å thÞ ph©n phèi. - §å thÞ so s¸nh. * H×nh thøc cã thÓ chia thµnh c¸c lo¹i sau: - BiÓu ®å t­îng h×nh. - BiÓu ®å diÖn tÝch. - BiÓu ®å ®­êng gÊp khóc. 5. Ph©n tÝch thèng kª: Ph©n tÝch thèng kª lµ giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu thèng kª, nã biÓu hiÖn tËp trung kÕt qu¶ cña toµn bé qu¸ tr×nh nghiªn cøu thèng kª. C¸c tµi liÖu cña ®iÒu tra vµ tæng hîp thèng kª chØ cã qua ph©n tÝch s©u s¾c vµ toµn diÖn míi nªu lªn biÓu hiÖn vÒ l­îng b¶n chÊt vµ tÝnh quy luËt cña hiÖn t­îng nghiªn cøu. NhiÖm vô chung cña ph©n tÝch thèng kª lµ nªu râ b¶n chÊt, tÝnh quy luËt vµ sù ph¸t triÓn cña hiÖn t­îng nghiªn cøu. * Nh÷ng yªu cÇu cã tÝnh nguyªn t¾c cÇn ®­îc tu©n thñ trong ph©n tÝch thèng kª: - Khi ph©n tÝch thèng kª ph¶i dùa trªn c¬ së ph©n tÝch lý luËn cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vµ chñ nghÜa duy vËt lÞch sö ®Ó thÊy ®­îc b¶n chÊt cña hiÖn t­îng trong qu¸ tr×nh ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn. - Khi ph©n tÝch ph¶i c¨n cø vµo toµn bé sù kiÖn vµ ®Æt chóng trong mèi liªn hÖ t¸c ®éng víi nhau ®Ó t×m ra mèi liªn quan gi÷a c¸c hiÖn t­îng trong mét tæng thÓ chung. - Khi ph©n tÝch ®èi víi c¸c hiÖn t­îng cã tÝnh chÊt vµ h×nh thøc kh¸c nhau ph¶i ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau, kh«ng thÓ ¸p dông mét ph­¬ng ph¸p chung cho tÊt c¶ c¸c hiÖn t­îng. * Nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu trong ph©n tÝch thèng kª: - Môc ®Ých cña ph©n tÝch thèng kª: Lµ x¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò mµ ph©n tÝch thèng kª cÇn gi¶i quyÕt trong mét ph¹m vi nhÊt ®Þnh. - Lùa chän ®¸nh gi¸ tµi liÖu dïng cho ph©n tÝch: C¨n cø vµo môc ®Ých ph©n tÝch ®Ó lùa chän nh÷ng tµi liÖu thËt cÇn thiÕt gåm c¸c tµi liÖu chÝnh vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. - X¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng ph¸p, c¸c chØ tiªu ph©n tÝch: Thèng kª häc cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®Ó ph©n tÝch nh­ c¸c nhãm ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu c¸c møc ®é cña hiÖn t­îng ( sè tuyÖt ®èi, sè t­¬ng ®èi, sè b×nh qu©n ), nhãm c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng ( ph©n bæ, ph­¬ng ph¸p t­¬ng quan…) §Ó lùa chän ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch cho tõng tr­êng hîp cô thÓ ph¶i chó ý c¸c ®Æc ®iÓm sau ®©y: + Ph¶i c¨n cø vµo môc ®Ých ph©n tÝch vµ ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña hiÖn t­îng nghiªn cøu ®Ó chän ph­¬ng ph¸p thÝch hîp. + Ph¶i hiÓu râ ­u, nh­îc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông cña tõng ph­¬ng ph¸p. + Ph¶i sö dông kÕt hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®Ó lµm cho ph©n tÝch s©u s¾c vµ toµn diÖn. + Khi ph©n tÝch ph¶i x¸c ®Þnh chØ tiªu cÇn thiÕt phï hîp víi môc ®Ých nghiªn cøu. Khi x¸c ®Þnh chØ tiªu cÇn chó ý: . Ph¶i lùa chän chØ tiªu quan träng nhÊt ph¶n ¸nh ®óng ®¾n b¶n chÊt cña hiÖn t­îng nghiªn cøu. . C¸c chØ tiªu thèng kª ph¶i cã sù liªn hÖ bæ xung cho nhau. *So s¸nh ®èi chiÕu c¸c chØ tiªu: So s¸nh ®èi chiÕu c¸c chØ tiªu víi nhau sÏ thÊy ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm, b¶n chÊt xu h­íng ph¸t triÓn vµ tÝnh quy luËt cña hiÖn t­îng nghiªn cøu. Khi so s¸nh ®èi chiÕu c¸c chØ tiªu cÇn chó ý ®¶m b¶o c¸c tÝnh chÊt cã thÓ so s¸nh ®­îc. * §Ò xuÊt c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý: C¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý ®­îc ®Ò xuÊt trªn c¬ së ph©n tÝch vµ kh¼ng ®Þnh ®­îc ­u, nh­îc ®iÓm vµ c¸c tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt. C¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt trong c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i cã ý nghÜa thiÕt thùc, phï hîp víi hoµn c¶nh thùc tÕ vµ cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc. Ch­¬ng II ®iÒu tra thùc tr¹ng chiÒu cao – c©n nÆng cña trÎ mÉu gi¸o líncña tr­êng mÇm non kh¸nh tiªn Thùc tr¹ng cña viÖc sö dông to¸n thèng kª trong viÖc ®iÒu tra chiÒu cao – c©n nÆng cña trÎ mÇu gi¸o lín( 5 - 6 tuæi ) tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn. Tæng hîp thèng kª c©n nÆng trÎ mÉu gi¸o tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn–huyÖn Yªn Kh¸nh–tØnh Ninh B×nh. c©n nÆng (kg) g¸i trai tæng sè ghi chó 10 1 0 1 11 0 0 0 12 8 2 10 13 8 8 16 14 19 13 32 15 11 7 18 16 8 12 20 17 7 9 16 18 2 3 5 19 1 1 2 20 0 2 2 21 1 2 3 Tæng sè 66 59 125 Tæng hîp thèng kª chiÒu cao trÎ mÉu gi¸o bÐ tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn–huyÖn Yªn Kh¸nh–tØnh Ninh B×nh. chiÒu cao (cm) g¸i trai tæng sè ghi chó 89 2 1 3 90 1 1 2 91 0 0 0 92 2 1 3 93 1 1 2 94 0 0 0 95 1 1 2 96 2 0 2 97 0 0 0 98 12 4 16 99 5 4 9 100 2 3 5 101 0 0 0 102 4 3 7 103 10 12 22 104 13 14 27 105 6 8 14 106 5 6 11 Tæng céng 66 59 125 BiÓu ®å tæ chøc vÒ c©n nÆng cña 125 trÎ mÉu gi¸o bÐ tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn–huyÖn Yªn Kh¸nh–tØnh Ninh B×nh. Xi Fi fi Fi () fi () Fi () fi () XiFi 10 1 0,80 125 100,00 1 0,80 10 11 0 0,00 124 99,20 1 0,80 0 12 10 8,00 124 99,20 11 8,80 120 13 16 12,80 114 91,20 27 21,60 208 14 32 25,60 98 78,40 59 47,20 448 15 18 14,40 66 52,80 77 61,60 270 16 20 16,00 48 38,40 97 77,60 320 17 16 12,80 28 22,40 113 90,40 272 18 5 4,00 12 9,60 118 94,40 90 19 2 1,60 7 5,60 120 96,00 38 20 2 1,60 5 4,00 122 97,60 40 21 3 2,40 3 2,40 125 100,00 63 125 100,00 1.879 C©n nÆng trung b×nh:= 15,03 kg D­íi chuÈn cã 11 ch¸u chiÕm 8,8%. Trong chuÈn cã 102 ch¸u chiÕm 81,6%. Trªn chuÈn cã 12 ch¸u chiÕm 9,6%. Kho¶ng Fi fi Fi () fi () Fi () fi () 10 – 11 1 0,80 125 100,00 1 0,80 11 – 13 10 8,00 124 99,20 11 8,80 13 – 15 48 38,40 114 91,20 59 47,20 15 – 17 38 30,40 66 52,80 97 77,60 17 – 18 16 12,80 28 22,40 113 90,40 18 – 22 12 9,60 12 9,60 125 100,00 22 - 25 0 0 0 0 0 0 125 100,00 D­íi chuÈn cã 11 ch¸u chiÕm 8,80%. Trong chuÈn cã 102 ch¸u chiÕm 81,60%. Trªn chuÈn cã 12 ch¸u chiÕm 9,60%. Kho¶ng Fi fi Fi () fi () Fi () fi () 10 -13 11 8,80 125 100,00 11 8,80 13 – 18 102 81,60 114 91,20 113 90,40 18 – 25 12 9,60 12 9,60 125 100,00 Tæng 125 100,00 D­íi chuÈn cã 11 ch¸u chiÕm 8,80%. Trong chuÈn cã 102 ch¸u chiÕm 81,60%. Trªn chuÈn cã 12 ch¸u chiÕm 9,60%. BiÓu ®å tæ chøc vÒ chiÒu cao cña 125 trÎ mÉu gi¸o bÐ tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn–huyÖn Yªn Kh¸nh–tØnh Ninh B×nh. Xi Fi fi Fi () fi () Fi () fi () XiFi 89 3 2,40 125 100,00 3 2,40 267 90 2 1,60 122 97,60 5 4,00 180 91 0 0,00 120 96,00 5 4,00 0 92 3 2,40 120 96,00 8 6,40 276 93 2 1,60 117 93,60 10 8,00 186 94 0 0,00 115 92,00 10 8,00 0 95 2 1,60 115 92,00 12 9,60 190 96 2 1,60 113 90,40 14 11,20 192 97 0 0,00 111 88,80 14 11,20 0 98 16 12,80 111 88,80 30 24,00 1.568 99 9 7,20 95 76,00 39 31,20 891 100 5 4,00 86 68,80 44 35,20 500 101 0 0,00 81 64,80 44 35,20 0 102 7 5,60 81 64,80 51 40,80 714 103 22 17,60 74 59,20 73 58,40 2.266 104 27 21,60 52 41,60 100 80,00 2.808 105 14 11,20 25 20,00 114 91,20 1.470 106 11 8,80 11 8,80 125 100,00 1.166 125 100,00 12.674 ChiÒu cao trung b×nh: = 101,39 cm D­íi chuÈn cã 10 ch¸u chiÕm 8%. Trong chuÈn cã 90 ch¸u chiÕm 72%. Trªn chuÈn cã 25 ch¸u chiÕm 20%. Kho¶ng Fi fi Fi () fi () Fi () fi () 86 – 90 3 2,40 125 100,00 3 2,40 90 – 94 7 5,60 122 97,60 10 8,00 94 – 97 4 3,20 115 92,00 14 11,20 97 – 100 25 20,00 111 88,80 39 31,20 100 – 104 34 27,20 86 68,80 73 58,40 104 – 109 52 41,60 52 41,60 125 100,00 109 - 116 0 0 0 0 0 0 125 100,00 Kho¶ng Fi fi Fi () fi () Fi () fi () 88 – 94 10 8,00 125 100,00 10 8,00 94 – 104 63 50,40 115 92,00 73 58,40 104 - 118 52 41,60 52 41,60 125 100,00 125 100,00 D­íi chuÈn cã 10 ch¸u chiÕm 8,00%. Trong chuÈn cã 63 ch¸u chiÕm 50,40%. Trªn chuÈn cã 52 ch¸u chiÕm 41,60%. C. KÕt luËn I. KÕt luËn chung. Sau khi ®iÒu tra thèng kª vÒ c©n nÆng, chiÒu cao cña 125 ch¸u mÉu gi¸o bÐ tr­êng MÇm non Kh¸nh Tiªn – HuyÖn Yªn Kh¸nh – TØnh Ninh B×nh, thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: 1.VÒ c©n nÆng: - D­íi chuÈn: 11 ch¸u chiÕm 8,8 %. - Trong chuÈn: 102 ch¸u chiÕm 81,6%. - Trªn chuÈn: 12 ch¸u chiÕm 9,6%. 2. VÒ chiÒu cao: - D­íi chuÈn: 10 ch¸u chiÕm 8,00 % - Trong chuÈn: 63 ch¸u chiÕm 50,40 % - Trªn chuÈn: 52 ch¸u chiÕm 41,60%. Ta thÊy sù ph¸t triÓn vÒ c©n nÆng cña trÎ tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn: TrÎ ®¹t trong chuÈn víi tû lÖ t­¬ng ®èi cao, cã trÎ ®¹t trªn chuÈn, nh­ng vÉn cßn trÎ ch­a ®¹t yªu cÇu vÒ c©n nÆng. Sù ph¸t triÓn vÒ chiÒu cao t­¬ng ®èi tèt. Tõ nh÷ng tµi liÖu ®iÒu tra trªn, nhµ tr­êng cÇn cã biÖn ph¸p tuyªn truyÒn, phèi hîp víi phô huynh häc sinh ®Ó bæ sung dinh d­ìng, cã chÕ ®é luyÖn tËp thÝch hîp, khoa häc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn duy tr×, n©ng cao tû lÖ trÎ ®¹t chuÈn vÒ c©n nÆng – chiÒu cao, gi¶m tû lÖ trÎ d­íi chuÈn vÒ c©n nÆng – chiÒu cao. II. KÕt luËn khoa häc. Qua viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi “ Sö dông thèng kª ®iÒu tra c©n nÆng – chiÒu cao cña trÎ mÉu gi¸o bÐ tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn” t«i rót ra mét sè kÕt luËn sau: - ViÖc sö dông to¸n thèng kª ®iÒu tra c©n nÆng – chiÒu cao cho trÎ mÇm non lµ mét trong nh÷ng néi dung kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong tr­êng mÇm non nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc, trÝ tuÖ vµ c¸c mÆt ph¸t triÓn toµn diÖn trÎ mÇm non. T¹o ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ cho trÎ cã thÓ lùc tèt ®Ó tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc ë tr­êng mÇm non vµ tr­êng phæ th«ng sau nµy. V× vËy sö dông to¸n thèng kª ®iÒu tra c©n nÆng – chiÒu cao cña trÎ trong tr­êng mÇm non lµ rÊt cÇn thiÕt vµ v« cïng quan träng. - ViÖc lµm nµy kh«ng chØ cã ý nghÜa lín lao ®èi víi c¸c nhµ nghiªn cøu mµ ®èi víi tr­êng mÇm non, ®Æc biÖt lµ c¸c c« gi¸o mÇm non còng rÊt quan träng. V× vËy c¸c tr­êng mÇm non cÇn trang bÞ ®Çy ®ñ cho c¸c c« gi¸o vÒ kiÕn thøc còng nh­ ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c« thèng kª ®iÒu tra c©n nÆng – chiÒu cao cña trÎ ®­îc nhanh chãng vµ khoa häc h¬n. - Tõ kÕt qu¶ thu ®­îc qua qu¸ tr×nh ®iÒu tra c¸c c« gi¸o nªn x©y dùng c¸c biÖn ph¸p ch¨m sãc dinh d­ìng, x©y dùng c¸c bµi luyÖn tËp thÓ chÊt d­íi h×nh thøc ho¹t ®éng chung ( Giê häc thÓ dôc), c¸c trß ch¬i vËn ®éng gióp cho nh÷ng trÎ ch­a ®¹t chuÈn ®­îc tham gia luyÖn tËp mét c¸ch thÝch hîp, ®ång thêi cÇn lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phèi kÕt hîp víi phô huynh ch¨m sãc – rÌn luyÖn cho trÎ. Nhê ®ã ®Ó gi¶m tû lÖ trÎ d­íi chuÈn, tiÕn tíi ®­a ra c¸c biÖn ph¸p tèt nhÊt gióp ®a sè trÎ cã c©n nÆng – chiÒu cao ®¹t chuÈn. Kh¸nh Tiªn, ngµy 05 th¸ng 6 n¨m 2008 Ng­êi thùc hiÖn Ph¹m ThÞ Lan.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhát triển thể lực cho trẻ ở trường mầm non để giúp trẻ đạt chuẩn về chiều cao - cân nặng của lứa tuổi.doc
Luận văn liên quan