Quá trình công nghiệp hóa của VIệt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa Xã hội

LỜI MỞ ĐẦU Để giành được thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ , đặc biệt là cuộc tổng khởi nghĩa vĩ đại mùa xuân năm 1975 , nhân dân ta đã đổ biết bao xương máu để giành quyền độc lập dân tộc . Sau hai cuộc kháng chiến trường kì gian khổ ấy đất nước ta rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn về nhiều mặt : kinh tế,chính trị, xã hội, đất nước lại là một nước nông nghiệp lạc hậu nên đời sống nhân dân vô cùng cơ cực. Vì vậy,để có thể đưa đất ta trở thành một nước giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc,xã hội phát triển thì vấn đề công nghiệp hoá,hiện đại hoá ở nước ta là vấn đề cấp bách,sống còn và hơn nữa làmột tất yếu lịch sử. Nên để tiến hành thành công quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước ta phải có chọn lọc những thành tựu công nghiệp hoá,hiện đại hoá và loại bỏ những hậu quả tiêu cực của nó ở các nước đã trải qua quá trình này. Đồng thời phải biết tận dụng cơ hội để thực hiện quá trình hiện đại hoá,công nghiệp hoá được thực hiện trong thời gian nhanh nhất để tránh nguy cơ ngày càng tụt hậu và nếu có thể, rút ngắn được khoảng cách, đuổi kịp các nước phát triển về trình độ phát triển kinh tế, khoa học công nghệ về quản lý tổ chức sản xuất xã hội. CHƯƠNG I : CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM 1 CHƯƠNG II :TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở NƯỚC TA 12 CHƯƠNG III : CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA 18

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2072 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quá trình công nghiệp hóa của VIệt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa Xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t ñeå traùnh nguy cô ngaøy caøng tuït haäu vaø neáu coù theå, ruùt ngaén ñöôïc khoaûng caùch, ñuoåi kòp caùc nöôùc phaùt trieån veà trình ñoä phaùt trieån kinh teá, khoa hoïc coâng ngheä veà quaûn lyù toå chöùc saûn xuaát xaõ hoäi. CHÖÔNG I: COÂNG NGHIEÄP HOÙA, HIEÄN ÑAÏI HOÙA TRONG THÔØI KÌ QUÙA ÑOÄ LEÂN CNXH ÔÛ VIEÄT NAM I. Tính taát yeáu cuûa coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoaù. 1.Caùc khaùi nieäm cô baûn neàn coâng nghieäp hoa, hieän ñaïi hoaù - Trong thöïc tieãn, ñeán nay vaãn coøn toàn taïi nhieàu quan nieäm khaùc nhau veà phaïm truø “coâng nghieäp hoùa” Coâng nghieäp hoaù , hieän ñaïi hoaù laø quaù trình chuyeån ñoåi caên baûn, toaøn dieän caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï vaø quaûn lyù kinh teá, xaõ hoäi töø söû duïng lao ñoäng thuû coâng laø chính, sang söû duïng moät caùch phoå bieán söùc lao ñoäng cuøng vôùi coâng ngheä, phöông tieän vaø phöông phaùp tieân tieán, hieän ñaïi, döïc treân söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp vaø tieán boä khoa hoïc coâng ngheä taïo ra naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi cao. Naêm 1993, toå chöùc phaùt trieån cuûa Lieân Hôïp Quoác (UNIDO) ñaõ ñöa ra ñònh nghóa sau ñaây: “coâng nghieäp hoaù laømoät quaù trình phaùt trieån kinh teá, trong quaù trình naøy moät boä phaän ngaøy caøng taêng caùc nguoàn cuûa caûi quoác daân ñoäng vieân ñeå phaùt trieån kinh teá trong quaù trình naøy toaøn boä ñeå phaùt trieån cheá bieán luoân thay ñoåi ñeå saûn xuaát ra nhöõng tö lieäu saûn xuaát vaø haøng tieâu duøng, coù khaû naêng ñaûm baûo cho toaøn boä neàn kinh teá – xaõ hoäi .Quan nieäm naøy cho thaáy quaù trình coâng nghieäp hoùa bao goàm toaøn boä quaù trình phaùt trieån – xaõ hoäi nhaèm ñaït tôùi khoâng chæ söï phaùt trieån kinh teá maø coøn caû söï tieán boä veà maët xaõ hoäi nöõa . Quaù trình coâng nghieäp hoùa trong ñieàu kieän hieän nay cuõng gaén lieàn vôùi quaù trình hieän ñaïi hoaù caùc hoaït ñoäng kinh teá, xaõ hoäi.Tuy nhieân, ñònh nghóa treân ñaây laïi quaù daøi vaø phöùc taïp vôùi yù töôûng dung hoaø nhieàu yù kieán khaùc nhau . Nhieàu hoïc giaû cho raèng ñònh nghóa cuûa UNIDO laø coâng thöùc lai hôïp vaø mang tính chaát moät phöông thöùc taùc chieán nhieàu hôn laø moät ñònh nghóa khoa hoïc. Söï toàn taïi nhöõng quan nieäm khaùc nhau veà phaïm truø coâng nghieäp hoaù laø hieän töôïng bình thöôøng trong khoa hoïc. Noùi chung, ngöôøi ta muoán ñöa ra moät ñònh nghóa ngaén goïn cho moät quaù trình phöùc taïp bao truøm nhieàu lónh vöïc hoaït ñoäng khaùc nhau .Maët khaùc, do ñieàu kieän hoaøn caûnh cuï theå cuûa caùc nöôùc raát khaùc nhau, muïc tieâu cuï theå, caùc phöông thöùc trình töï thöïc hieän quaù trình coâng nghieäp hoaù ôû caùc nöôùc cuõng khoâng gioáng nhau . Quan nieäm hieän ñaïi hoùa bao goàm toaøn boä caùc quaù trình, caùc daïng caûi bieán, caùc böôùc quaù ñoä kinh teá, xaõ hoäi khaùc nhau ñang toàn taïi leân trình ñoä môùi, cao hôn, döïa treân nhöõng thaønh töïu môùi cuûa khoa hoïc, kó thuaät nhaèm phuïc vuï toát hôn cho söï phaùt trieån toaøn dieän cuûa con ngöôøi vaø tieán boä xaõ hoäi. Quan nieäm hieän ñaïi hoaù xaõ hoäi nhö vaäy khoâng nhöõng chæ ra khaû naêng môùi cuûa caùc quoác gia trong thôøi ñaïi caùch maïng khoa hoïc – kó thuaät coù theå xuaát phaùt töø caùc trình ñoä kinh teá – xaõ hoäi khaùc nhau duø laø raát thaáp, taän dung ñieàu kieän quoác teá môùi vaø caùc thaønh quaû cuûa caùch maïng khoa hoïc kó thuaät ñeå “tieán thaúng” leân trình ñoä xaõ hoäi cao maø caùc nöôùc phaùt trieån cao khaùc ñang höôùng ñeán, thoâng qua caùc böôùc trung gian ngaén vôùi thôøi gian moät vaøi theá heä coù theå ñuoåi kòp caùc quoác gia “hieän ñaïi” 2.Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù laø nhieäm vuï trung taâm trong thôøi kì quaù ñoä leân CNXH ôû nöôùc ta. Töø thaäp nieân 60 cuûa theá kæ XX, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ ñeà ra ñöôøng loái coâng nghieäp hoaù vaø coi coâng nghieäp hoaù laø nhieäm vuï trung taâm xuyeân suoát thôøi kì quaù ñoä leân CNXH. Nöôùc ta ñi leân CNXH vôùi xuaát phaùt ñieåm laø neàn noâng nghieäp laïc haäu, daân cö noâng thoân coù möc thu nhaäp raát thaáp, söùc mua haïn cheá vì vaäy coâng nghieäp hoù laø quaù trình taïo ra nhöõng ñieàu kieän vaät chaáteãi thuaät caàn thieát veà con ngöôøi vaø khoa hoïc coâng ngheä, thuùc ñaåy chuyeån dòch cô caáu kinh teá nhaèm huy ñoäng vaø söû duïng coù hieäu quaû moïi nguoàn löïc ñeå khoâng ngöøng taêng naêng suaát lao ñoäng laøm cho neàn kinh teá taêng tröôûng nhanh, naâng cao ñôøi soáng vaät chaát vaø vaên hoaù cho nhaân daân, thöïc hieän coâng baèng vaø tieán boä xaõ hoäi, baûo veä vaø caûi thieän moâi tröôøng sinh thaùi. Quaù trình coâng nghieäp hoaù taïo ra côû sôû vaät chaát ñeå laøm bieán ñoåi veà chaát löïc löôïng saûn xuaát nhôø ñoù maø naâng cao vai troø cuûa con ngöôøi lao ñoäng – nhaân toá trung taâm cuûa neàn kinh teá XHCN; taïo ñieàu kieän vaät chaát cho vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån neàn vaên hoaù Vieät Nam tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc . Neàn kinh teá taêng tröôûng vaø phaùt trieån nhôø thaønh töïu coâng nghieäp hoaù mang laïi, laø cô sôû kinh teá ñeå cuûng coá vaø phaùt trieån khoái lieân minh coâng noâng vöõng chaéc vaø ñoäi nguõ tri thöùc trong söï nghieäp caùch maïng XHCN. Ñaëc bieät laø goùp phaàn taêng cöôøng quyeàn löïc, söùc maïnh vaø hieäu quaû cuûa boä maùy quaûn lí kinh teá nhaø nöôùc . Quaù trình coâng nghieäp hoaù taïo ñieàu kieän vaät chaát ñeå xaây döïng neàn kinh teá ñoäc laäp, töï chuû vöõng maïnh treân cô sôû ñoù maø thöïc hieän toát söï phaân coâng vaø hôïp taùc quoác teá. Söï nghieäp coâng nghieäp hoaù ñaát nöôùc thuùc ñaåy söï phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi phaùt trieån, thuùc ñaåy quaù trình quy hoaïch vuøng laõnh thoå hôïp kyù theo höôùng chuyeân canh taäp trung laøm cho quan heä kinh teá giöõa caùc vuøng, caùc mieàn trôû neân thoáng nhaát cao hôn. Coâng nghieäp hoaù coøn taïo tieàn ñeà vaät chaát ñeå xaât döïng, phaùt rieån vaø hieän ñaïi hoaù neân quoác phoøng an ninh. Söï nghieäp quoác phoøng vaø an ninh gaén lieàn vôùi söï nghieäp phaùt trieån vaên hoaù, kinh teá , xaõ hoäi. Thaønh coâng cuûa söï nghieäp coâng nghieäp hoaù neàn kinh teá quoác daân laø nhaân toá quyeát ñònh söï thaéng lôïi cuûa con ñöôøng XHCN maø Ñaûng vaø nhaân daân ta ñaõ löïa choïn. Chính vì vaäy maø coâng nghieäp hoaù kinh teá ñöôïc coi laø nhieäm vuï trung taâm trong suoát thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH. 3.Chieán löôïc coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù cuûa Vieät Nam trong giai ñoaïn hieän nay Trong lónh vöïc kinh teá : tröôùc heát chuùng ta phaûi kòp thôøi naém baét nhöõng thaønh töïu coâng ngheä vöøa hieän ñaïi, vöøa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån cuï theå cuûa nöôùc ta ñeå aùp duïng vaøo neàn kinh teá quoác daân. Ñoàng thôøi tieán haønh ñoåi môùi coâng ngheä truyeán thoáng ñeå taïo ra moät heä thoáng coâng ngheä nhieàu taàng, nhieàu lôùi vôùi caùc hình thöùc vaø trình ñoä khaùc nhau, trong ñoù ñaëc bieät öu tieân cho nhöõng coâng ngheä saïch, coâng ngheä tieát kieäm ñöôïc nguyeân, nhieân, vaät lieäu vaø nhöõng nghaønh coâng ngheä muõi nhoïn . Treân cô sôû vaän duïng nhöõng thaønh töïu khoa hoïc coâng ngheä hieän ñaïi vaø thöïc hieän nhöõng böôùc chuyeån dòch cô caáu kinh teá, caàn ñaåy nhanh vieäc phaân coâng môùi vaø phaân coâng laïi lao ñoäng xaõ hoäi ñeå taïo ra nhieàu nghaønh chuyeân moâm, nhieàu nghaønh ngheà… ñaùp öùng nhu caàu vieäc laøm cuûa ngöôøi lao ñoäng maø ñoái vôùi nöôùc ta nhu caàu ñoù ñaõ ôû möùc ñoä baùo ñoäng . Cuøng vôùi ñoù, chuùng ta caàn phaûi xaây döïng moät heä thoáng caùc doanh nghieäp vôùi nhöõng quy moâ vaø trình ñoä khaùc nhau, trong ñoù ñaëc bieät chuù yù xaây döïng caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. Bôûi vì chuùng ñaùp öùng ñöôïc tình hình cuï theå cuûa nöôùc ta hieän nay laø cô sôû vaät chaát kyõ thuaät coøn ngheøo, trình ñoä toå chöùc, quaûn lyù cuûa caùn boä coøn thaáp, trình ñoä kyõ thuaät vaø tay ngheà cuûa ngöôøi lao ñoäng chöa cao, trong khi söùc eùp veà daân soá vaø vieäc laøm ngaøy caøng taêng… Trong lónh vöïc chính trò xaõ hoäi : coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù laø quaù trình söû duïng nhöõng thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät, tö töôûng lyù luaän vaø coâng ngheä quaûn lyù xaõ hoäi hieän ñaïi cuøng nhöõng kinh nghieäm thöïc tieãn chính trò ñeå ñoåi môùi toaøn dieän, trieät ñeå, ñuùng höôùng heä thoáng chính trò cuûa xaõ hoäi, taïo ra thieát cheá daân chuû thöïc söï. Thöïc hieän coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù trong lónh vöïc chính trò xaõ hoäi, tröôùc heát chuùng ta caàn phaûi laøm trong saïch vaø laønh maïnh hoaù caùc toå chöùc, thieát cheá trong heä thoáng chính trò. Xaây döïng vaø thöïc hieän moät cô cheá vaän haønh ñoàng boä, thích hôïp cuûa heä thoáng chính trò theo nguyeân taéc : Ñaûng laõnh ñaïo baèng ñöôøng loái vaø caùc chính saùch, nhaø nöôùc toå chöùc quaûn lyù baèng phaùp luaät vaø tuaân theo phaùp luaät, caùc toå chöùc chính trò xaï hoäi ñoäng vieân nhaân daân phaùt huy quyeàn laøm chuû cuûa mình, thöïc hieän toát ñöôøng loái chính saùch vaø phaùp luaät cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc, tham gia tích cöïc vaøo coâng vieäc quaûn lyù nhaø nöôùc . Trong lónh vöïc vaên hoaù : noäi dung cuûa quaù trình coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa vaên hoùa coù theå noùi laø khaù phong phuù . Thöïc hieän coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù trong lónh vöïc vaên hoaù, tröôùc heát chuùng ta caàn phaûi taïo ra nhöõng ñieàu kieän hieän thöïc veà vaät chaát, tinh thaàn, cô cheá… ñeå phaùt trieån trí tueä vaên hoaù, ngheä thuaät kích thích töï do saùng taïo cuûa moãi ngöôøi, moãi taäp theå, cuûa caû coäng ñoàng, Ñoàng thôøi, caàn taän duïng moïi thaønh quaû vaên hoùa, ngheä thuaät ñeå xaây döïng ñaát nöôùc. Nhanh choùng taïo ra moâi tröôøng vaên hoaù môùi ñeå hình thaønh, phaùt trieån nhaân caùch cuûa con ngöôøi Vieät Nam hieän ñaïi. Ñoàng thôøi môû roäng giao löu vaên hoaù vôùi nöôùc ngoaøi, nhaèm tieáp thu nhöõng thaønh töïu vaên hoaùnhaân loaïi phuïc vuï cho vieäc xaây döïng neàn vaên hoaù Vieät Nam tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc . Cuøng vôùi noù, chuùng ta caàn phaûi tieán haønh moät caùch thöôøng xuyeân vaø kieân quyeát cuoäc ñaáu tranh choáng caùc loaïi phaûn vaên hoaù, traùnh khuynh höôùng thöông maïi vaên hoaù vaø kòp thôøi ngaên chaën caùc hieän töôïng tieâu cöïc trong caùc quan heä vaên hoaù xaõ hoäi. Trong lónh vöïc khoa hoïc coâng ngheä : tröôùc heát, chuùng ta caàn trieån khai quaù trình xaây döïng moät keát caáu heä thoáng khoa hoïc coâng ngheä quoác gia hôïp lyù, trong ñoù giaûi quyeát toát caùc moái quan heä höõu cô giöõa khoa hoïc töï nhieân, khoa hoïc kó thuaät vaø khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên, giöõa nghieân cöùu cô baûn, nghieân cöùu öùng duïng vaø nghieân cöùu trieån khai, giöõa nghieân cöùu khoa hoïc vaø öùng duïng khoa hoïc trong thöïc tieãn . Keát caáu heä thoáng khoahoïc – coâng ngheä naøy khoâng nhöõng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån kinh teá , xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc , maø coøn thoaû maõn ñöôïc caùc yeâu caàu phaùt trieån cuûa baûn thaân noù, ñoàng thôøi tham gia coù hieäu quaû vaøo quaù trình phaân coâng, hôïp taùc khoa hoïc quoác teá treân lónh vöïc khoa hoïc coâng ngheä . Kích thích tö duy saùng taïo, say meâ caûi tieán caûi tieán kyõ thuaät trong moïi taàng lôùp nhaân daân lao ñoäng, nhaát laø lôùp treû, caàn taïo ra thò tröôøng thöïc söï trong lónh vöïc phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä . Cuøng vôùi ñoù,nhanh choùng xaây döïng vaø phaùt trieån ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc coâng ngheä thöïc söï taøi gioûi cho ñaát nöôùc. Ñeå coù ñöôïc ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc coâng ngheä gioûi, tröôùc heát chuùng ta caàn phaûi thöïc hieän coâng nghieäp hoaù , hieän ñaïi hoaù trong lónh vöïc giaùo duïc ñaøo taïo. Trong lónh vöïc giaùo duïc ñaøo taïo: tröôùc heát , quan ñieåm coi “ giaùo duïc ñaøo taïo laø quoác saùch haøng ñaàu”, phaûi ñöôïc quaùn trieät vaø theå hieän khoâng chæ trong caùc nghò quyeát , chính saùch , maø coøn trong hoaït ñoäng thöïc tieãn cuûa taát caû caùc caáp ,caùc ngaønh treân phaïm vi toaøn xaõ hoäi. Vôùi tö caùch laø “quoác saùch haøng ñaàu”, giaùo duïc ñaøo taïo phaûi thöïc söï trôû thaønh phong traøo caùch maïng cuûa quaàn chuùng, trong ñoù löïc löôïng noàng coát laø ñoäi nguõ caùn boä cuûa ngaønh giaùo duïc vaø ñaøo taïo. Cuøng vôùi ñoù,caàn thuùc ñaåy quaù trình ña daïng hoaù ,keá hoaïch hoaù vaø xaõ hoäi hoäi hoaù giaùo duïc treân cô sôû “ thaám nhuaàn saâu saéc tính nhaân daân, tính daân toäc vaø tính hieän ñaïi”, theo ñònh höôùng XHCN . Caàn löu yù raèng, quaù trình ña daïng hoaù, keá hoaïch hoaù, xaõ hoäi hoaù giaùo duïc ñaøo taïo phaûi giöõ vöõng muïc tieân XHCN trong noäi dung, phöông phaùp giaùo duïc ñaøo taïo trong caùc chính saùch, nhaát laø chính saùch coâng baèng xaõ hoäi, phaùt huy aûnh höôûng tích cöïc, haïn cheá aûnh höôûng tieâu cöïc cuûa cô cheá thò tröôøng ñoái vôùi giaùo duïc ñaøo taïo. Choáng khuynh höôùng “thöông maïi hoaù” , ñeà phoøng khuynh höôùng phi chính trò hoaù giaùo duïc ñaøo taïo.Ñeå nhanh choùng coù ñöôïc nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao, tröôùc heát phaûi coù ñoäi nguõ giaùo vieân vaø caùn boä laõnh ñaïo, quaûn lyù giaùo duïc ñaøo taïo ñuû veà soá löôïng, ñoàng boä veà cô caáu, maïnh veà chaát löôïng. II .Noäi dung coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù trong thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH ôû nöôùc ta. 1.Phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát , tieán haønh caùch maïng kyõ thuaät, xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa CNXH. Quaù trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù tröôùc heát laø quaù trình caûi bieán lao ñoâng thuû coâng laïc haäu thaønh lao ñoäng söû duïng maùy moùc , töùc laø phaûi cô khí hoaù neàn kinh teá quoác daân. Ñoù laø böôùcc chuyeån ñoåi raát caên baûn töø neàn kinh teá noâng nghieäp sang neàn kinh teá coâng nghieäp. Ñi lieàn vôùi cô khí hoaù laø ñieän khí hoaù vaø töï ñoäng hoaù saûn xuaát töøng böôùc vaø trong toaøn boä neàn kinh teá quoác daân. Söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñoøi hoûi phaûi xaây döïng vaø phaùt trieån maïnh meõ caùc ngaønh coâng nghieäp, trong ñoù then choát laø ngaønh cheá taïo tö lieäu saûn xuaát ,sôû dó nhu vaäy laø vì, theo quan ñieåm cuûa chuû nghóa Mac_ Lenin, taùi saûn xuaát môû roäng cuûa khu vöïc saûn xuaát tö lieäu saûn xuaát, ñaëc bieäøt laø cuûa ngaønh saûn xuaát tö lieäu saûn xuaát ñeå saûn xuaát tö lieäu saûn xuaát, quyeát ñòng quy moâ taùi saûn xuaát môû roäng cuûa toaøn boä neàn kinh teá. Söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh cheá taïo tö lieäu saûn xuaát laø cô sôû, laø “ñoøn xeo”,ñeå caûi taïo, phaùt trieån neàn kinh teá quoác daân, phaùt trieån khu vöïc laâm noâng ngö nghieäp. Ñoàng thôøi muïc tieâu cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù coøn laø söû duïng kyõ thuaät , coâng ngheä ngaøy caøng tieân tieán hieän ñaïi nhaèm ñaït naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi cao. Taát caû nhöõng ñieàu ñoù chæ coù theå thöïc hieän treân cô sôû cuûa moät neàn khoa hoïc coâng ngheä phaùt trieån ñeán moät trình ñoä nhaát ñònh. Khi maø neàn khoa hoïc cuûa theá giôùi ñang coù söï phaùt trieån nhö vuõ baõo , khoa hoïc ñang trôû thaønh moät löïc löôïng saûn xuaát tröïc tieáp, khi maø coâng ngheä ñang trôû thaønh nhaân toá quyeát ñònh chaát löôïng saûn phaåm, chi phí saûn xuaát …. Töùc laø ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa haøng hoaù, hieäu quaû cuûa saûn xuaát, kinh doanh thì khoa hoïc, coâng ngheä phaûi laø ñoäng löïc cuûa coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù. Bôûi vaäy phaùt trieån khoa hoïc coäng ngheä coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng trong söï nghieäp coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù. Phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä trong ñieàu kieän Vieät Nam hieän nay caàn chuù yù nhöõng vaán ñeà sau : Moät laø phaûi xaùc ñònh döôïc nhöõng phöông höôùng ñöùng ñaén cho söï phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä. Vì khoa hoïc coâng ngheä laø lóng vöïc heát söùc roäng lôùn, trong khi ñoù ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc coäng ngheä nöùôc ta coøn nhoû beù, chaát löôïng thaáp, khaû naêng cuûa ñaát nöôùc ta veà voán lieáng, phöông tieän nghieän cöùu… raát haïn heïp. Do ñoù chuùng ta khoâng theå cuøng moät luùc ñaàu tö ñeå phaùt trieån taát caû caùc lónh vöïc khoa hoïc coâng ngheä, maø phaûi löïa choïn nhöõng lónh vöïc nhaát ñònh ñeå ñaàu tö ñgõ taïo ñieàu kieän cho khoa hoïc coâng ngheä phaù trieån vaø ngöôïc laïi, neáu vieäc löïa choïn khoâng ñuùng thì khoâng nhöõngaûnh höôûng xaáu tôùi söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc coâng ngheä ma coøn aûnh höôûng khoâng toát ñeán coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù. Phöông höôùng chung cho söï phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä ôû nöôùcta : Phaùt huy nhöõng lôïi theá cuûa ñaát nöôùc taän ieät laø coâng ngheä thoâng tin vaøg ngheä sinh hoïc, trnah thuû öùng döùng ngaøy caøng nhieàu hôn, ôû möùc ñoä cao hôn vaø phoå bieán nhieàu hôn nhöõng thaønh tuï­ môùi veà khoa hoïc vaø coâng ngheâ, töøng böôùc phaùt trieån kinh teá tri thöùc. Hai laø phaûi taïo döïng ñöôïc nhöõng ñieàu kieän caàn thieát cho söï phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä. Vieäc xaùc ñònh nhöõng phöông höôùng ñuùng cho söï phaùt trieån khoa coâng ngheä laø caàn thieát höng chöa ñuû, maø khoa hoïc coâng ngheä chæ phaùt trieån khi ñöôïc ñaûm baûo nhöõng kinh teá xaõ hoäi caàn thieát. Nhöng74 ñieàu kieän ñoù laø : ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc coâng ngheä coù soá löôïng ñuû lôùn, chaát löôïng cao , ñaàu tö ôû möùc caàn thieát ,caùc chính saùch kinh teá phuø hôïp… 2.Chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá theo höôùng hieän ñaïi hoaù, hôïp lyù vaø hieäu quaù cao. Quaù trình coâng ngghieäp hoaù , hieän ñaïi hoaù cuõng laø quaù trình chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá. Cô caáu cuûa neàn kinh teá quoác daân laø caáu taïo hay caáu truùc cuûa neà kinh teá bao goàm caùc ngaønh kinh teá, caùc vuøng kinh teá , caùc thaønh phaàn kinh teá ….vaø moái quan heä höõu cô giöõa chuùng.Trong cô caáu cuûa neàn kinh teá , cô caáu cuûa caùc ngaønh kinh teá laø quan troïng nhaát, quyeát ñònh caùc hình thöùc cô caáu kinh teá khaùc. Cô caáu kinh teá hôïp lyù laø ñieàu kieän ñeå neàn kinh teá taêng tröôûng, phaùt trieån.Vì vaäy, coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñoøi hoûi phaûi xaây döïng cô caáu kinh teá hôïp lyù, hieän ñaïi. Cô caáu kinh teá khoâng ngöøng vaän ñoäng , bieán ñoåi do söï vaän ñoäng, bieán ñoåi cuûa löïc löôïng saûn xuaát vaø cuûa quan heä saûn xuaát. Xu höôùng chuyeån dòch cô caáu kinh teá ñöôïc coi laø hôïp lyù, tieán boä laø tyû troïng khu vöïc coâng nghieäp vaø xaây döïng, ñaëc bieät laø tyû troïng khu vöïc dòch vuï ngaøy caøng taêng; tyû troïng khu cöïc noâng , laâm ngö nghieäpvaø khai khoaùng ngaøy caøng giaûm trong toång giaù trò saûn phaåm xaõ hoäi . Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá, nhaát la nhöõng ngaønh co haøm löôïngkhoa hoïc cao, söï xuaát hieän caùc vuøng saûn xuaát chuyeân canh taäp trung… khoâng chæ laù bieåu hieän cuûa söï phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát, phaùt trieån cô sôû vaät chaát kyõ thuaät trong tieán trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù maø coøn laøm cho cô caáu kinh teá thay ñoåi tieán boä. Cô caáu kinh teá hôïp lyù trong moät neàn kinh teá thò tröôøng hieän ñaïi ñoøi hoûi coâng_noâng_ nghieäp dòch vuï phaùt trieån maïnh meõ, hôïp lyù vaø ñoàng boä. Maïng löôùi dòch vuï vôùi tö caùch laø moät ngaønh kinh teá phaùt trieån môùi coù theå phuïc vuï toát cho söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp vaø noâng nghieäp Xaây döïng cô caáu kinh teá caàn thieát laø yeâu caàu khaùch quan cuûa moãi nöùôc trong thôøi kyø coâng nghieäp hoaù.Vaán ñeà quan trong laø taïo ra moät cô caáu kinh teá hôïp lyù.Moät cô caáu kinh teá ñöôïc coi laø hôïp lyù khi noù ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu sau : Noâng nghieäp phaûi giaûm daàn veà tyû troïng; coâng nghieäp; xaây döïngvaø dich6 vuï phaûi taêng daàn veà tyû troïng . Trình ñoä kyõ thuaät cuûa neàn kinh teá khoâng ngöøng tieán boä, phuø hôïp vôùi xu höôùng cuûa söï tieán boä khoa hoïc vaø coâng ngheä ñaõ vaø ñang dieãn ra nhö vuõ baõo treân theá giôùi. Cho pheùp khai thaùc toái ña moïi tieàm naêng cuûa ñaát nöôùc, cuûa caùc ngaønh caùc ñòa phöông, caùc thaønh phaàn kinh teá. Thöïc hieän söï phaân coâng vaø hôïp taùc quoác teá theo xu theá toaøn caàu hoaù kinh teá do vaäy cô caáu kinh teá ñöôïc taïo döïng phaûi laø “ cô caáu môû” Chuyeån dòch cô caáu kinh teá ôû nöôùc ta trong thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH ñöôïc thöïc hieän then phöông chaâm, keát hôïp coâng ngheävôùi nhieàu trình ñoä, tranh thuû coâng ngheä muõi nhoïn – tieân tieán , vöøa taän duïng ñöôïc nguoàn lao ñoäng doài daøo,vöøa cho pheùp ruùt ngaén khoaûng caùch laïc haäu, vöøa phuø hôïp vôùi nguoàn voán coù haïn ôû trong nöôùc, laáy qui moâ vöøa vaø nhoû laø chuû yeáu, coù tính ñeán qui moâ lôùn nhöng phaûi laø qui moâ hôïp lyù vaø co ñieàu kieän, giöõ ñöôïc toác ñoä taêng tröôûng hôïp lyù, taïo ra suï caân ñoái giöûa caùc ngaønh, caùc lónh vöïc kinh teá vaù caùc vuøng trong neà kinh teá…Chuyeån dòch cô caáu kinh teá o nöôùc ta trong nhöõng naêm tröôùc maét caàn thöïc hieän theo ñònh höôùng chung sau ñaây:Chuyeån dòch cô caáu kinh teá, cô caáu ñaàu tö döïa treân cô sôû phaùt huy caùc theá maïnh vaø caùc lôïi theá so saùnh cuûa daát nöôùc, taêng söùc caïnh tranh, gaén vôùi nhu caàu thò tröôøng trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc, nhu caàu ñôøi soáng nhaân daân vaø quoác phoøng , an ninh. Taïo theâm söùc mua cuûa thò tröôøng trong nöôùcvaø môû roäng thò tröôøng ngoaøi nöôùc, ñaåy maïnh xuaát khaåu. 3.Thieát laäp quan heä saûn xuaát phuø hôïp theo ñònh höôùng XHCN. Coâng nghieäp hoaù ôû nöôùc ta nhaèm muïc tieâu xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi.Do ñoù, coâng nghieäp hoaù khoâng chæ laøphaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát, maø coøn laø quaù trình thieát laäp, cuûng coá vaø hoaøn thieän quan heä saûn xuaát phuõ hôïp theo ñònh höôùng XHCN. Theo qui luaät quan heä saûn xuaát phaûi phuø hôïp vôùi tính chaát vaø trình ñoä cuûa löïc löôïng saûn xuaát, baát cöù söï thay ñoåi naøo cuûa quan heä saûn xuaát, nhaát laø quan heä sôû höõu veà tö lieäu saûn xuaát, cuõng ñeàu la keát quaû taát yeáu cuûa söï phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát.Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù khoâng chæ laø phaùt trieån maïnh löïc löôïng saûn xuaát, khôi daäy vaø khai thaùc moïi tieàm naêng kinh teá vaø tuyø theo trình ñoä phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát maø quan heä saûn xuaát seõ töøng böôùc ñöôïc caûi bieán cho phuø hôïp Trình ñoä xaõ hoäi hoaù cao cuûa löïc löôïng saûn xuaát hieän ñaïi taát yeáu ñoøi hoûi phaûi xaùc laäp cheá ñoä coâng höõu veà tö lieäu saûn xuaát chuû yeáu.Vì vaäy khi cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa chuû nghóa xaõ hoäi ñöôïc xaây döïng , xong veà caên baûn thì cheá ñoä coâng höõu seõ chieám öu theá tuyeät ñoái. Nhöng ñeå ñaït ñöôïc tôùi trình ñoä ñoù phaûi traûi qua quaù trình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi laâu daøi, trong ñoù quan heä saûn xuaát ñöôïc caûi bieán daàn töø thaáp ñeán cao theo trình ñoä phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát.Tieâu chuaån caên baûn ñeå xeùt moät quan heä saûn xuaát coù nhaát ñònh coù phuø hôïp vôùi tính chaát vaø trình ñoä löïc löôïng saûn xuaát hay khoâng, coù ñuùng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa hay khoâng, laø ôû choã noù coù thuùc ñaåy phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát vaø caûi thieän ñôøi soáng nhaân , taïo ñieàu kieän thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi hay khoâng ? CHÖÔNGII: TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN COÂNG NGHIEÄP HOAÙ-HIEÄN ÑAÏI HOAÙ TRONG THÔØI KÌ QUAÙ ÑOÄ LEÂN CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI ÔÛ NÖÔÙC TA I.Moät soá kinh nghieäm veà coâng nghieäp hoaù ,hieän ñaïi hoaù cuûa Nhaät Baûn 1.Chia seû moät caùch hôïp lyù cuûa nhaø nöôùc vaø thò tröôøng trong vieäc thuùc ñaåy quaù trình coâng nghieäp hoaù, trong ñoù thò tröôøng chòu söï ñieàu tieát cuûa nhaø nöôùc . Söï chia seû vai troø naøy phuï thuoäc chuû yeáu vaøo trình ñoä phaùt trieån cuûa thò tröôøng trong giai ñoaïn ñaàu phaùt trieån hoaëc ôû Nhaät Baûn thôøi kì sau chieán tranh, neàn kinh teá bò taøn phaù naëng neà, cung haøng hoaù, dòch vuï treân thò tröôøng bò thieáu huït nghieâm troïng trong khi khu vöïc doanh nghieäp coøn yeáu ôùt chö a coù khaû naêng phaûn öùng toát vôùi yeâu caàu thò tröôøng nhaø nöôùc coù vai troø raát maïnh, khoâng chæ taïo khung khoå phaùp lyù vaø theà cheá cho coâng nghieäp maø coøn can thieäp tröïc tieáp tôùi vieäc huy ñoäng vaø phaân boå nguoàn löïc, nhaát laø nguoàn vaät tö, taøi chính khan hieám vaø caùc nghaønh coâng nghieäp vaøo caùc vuøng laõnh thoå. Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa thò tru67ôøng vaø cuûa khu vöïc doanh nghieäp, söï can thieäp tröïc tieáp cuûa nhaø nöôùc caàn giaûm ñi töông öùng thay vaøo ñoù chuyeån töø can thieäp tröïc tieáp sang can thieäp giaùn tieáp vaøo caùc quan heä thò tröôøng, ñaûm baûo cô caáu nguoàn löïc cô baûn ñöôïc phaân boå theo cung caàu thò tröôøng nhöng coù söï ñieàu tieát cuûa nhaø nöôùc theo muïc tieâu ñaõ ñöôïc xaùc ñònh. Duø trong giai ñoaïn ñaàu coâng nghieäp hoaù, söï can thieäp tröïc tieáp cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi coâng nghieäp hoaù coù caàn thieát vaø maïnh ñeán möùc naøo thì neàn taûng cho söï can thieäp ñoù vaãn phaûi laø thò tröôøng, khoâng ñöôïc pheùp chuû quan duy yù chí. 2.Chính saùch coâng nghieäp phaûi roõ raøng minh baïch, caùc coâng cuï chính saùch coâng nghieäp phaûi nhaát quaùn, khoâng haïn cheá vaø trieät tieâu laãn nhau, phaûi cuøng höôùng vaøo moät muïc tieâu vaø khoâng ñöôïc huyû hoaïi caïnh tranh thò tröôøng. Ñeå thuùc ñaåy caùc nghaønh coâng nghieäp ñöôïc öu tieân caàn söû duïng caùc coâng cuï chính saùch khaùc nhau nhöng ñaûm baûo caùc coâng cuï ñoù nhaát quaùn vôùi nhau, hoã trôï nhau. Caàn caân nhaéc kó töøng coâng cuï tröôùc kia aùp duïng: taùc ñoäng (caû hai chieàu thuaän nghòch ) cuûa chuùng tôùi ñoái töôïng nghaønh, saûn phaåm, caùi giaù phaûi traû thôøi haïn coù hieäu löïc cô quan thöïc hieän vaø theo doõi…Khoâng aùp duïng chính saùch hoaëc baát cöù coâng cuï chính saùch naøo khi chöa tính toaùn roõ hieäu quaû taùc duïng vaø caùch thöùc trieån khai thöïc hieän. Caùch tieáp caän toái öu laø ñi töø coâng cuï ñònh höôùng thò tröôøng coù taàm roäng vaø toång quaùt nhaát, coù hieäu löïc chung cho toaøn boä neàn kinh teá, nhieàu ngaønh nhieàu ngheà vaø cöù nhö vaäy heïp daàn, theo ñoù möùc ñoä can thieäp cuûa nhaø nöôùc taêng leân. Chuù yù vieäc söû duïng chính saùch coâng nghieäp ( thoâng qua caùc coâng cuï chính saùch coâng nghieäp ) khoâng ñöôïc huyû hoaïi moâi tröôøng caïnh tranh thò tröôøng nhö laø ñaûm baûo caùc nguoàn löïc ñöôïc phaân boå ñuùng höôùng vaø söû duïng coù hieäu quaû caùc nguoàn nhaân löïc. Ñaây laø thaùch thöùc thöôøng gaëp ñoái vôùi nhieàu nöôùc ñang phaùt trieån, thöïc hieän chính saùch coâng nghieäp töø can thieäp tröïc tieáp maïnh meõ cuûa nhaø nöôùc daãn ñeán quan lieâu, tham nhuõng. 3.Nhaø nöôùc caàn öu tieân xaây döïng vaø taêng cöôøng naêng löïc haønh chính, heä thoáng theå cheá thò tröôøng hôn laø voäi vaõ thöïc hieän moät chính saùch coâng nghieäp thieáu neàn taûng cô cheá thò tröôøng. Chính saùch coâng nghieäp chæ thöïc söï phaùt huy hieäu quaû khi coù ñöôïc neàn taûng vaän haønh chính saùch. Neàn taûng ñoù bao goàm hai boä phaän chuû yeáu. Moät laø heä thoáng haønh chính nhaø nöôùc phaûi hoaït ñoäng hieäu quaû, hai laø heä thoáng theå cheá thò tröôøng caàn ñöôïc chuù troïng hình thaønh vaø phaùt trieån, bao goàm caùc loaïi thò tröôøng voán, thò tröôøng lao ñoäng, thò tröôøng ñaàu vaøo cho saûn xuaát, thò tröôøng baát ñoäng saûn. Taát nhieân giai ñoaïn ñaàu coâng nghieäp hoaù khoâng theå coù ngay heä thoáng thò tröôøng phaùt trieån, caùc thò tröôøng naøy caàn coù thôøi gian nhöng ñaëc bieät caàn coù söï taùc ñoäng cuûa nhaø nöôùc trong vieäc taïo khung khoå phaùp lyù töùc “luaät chôi “ cuûa thò tröôøng laøm cho caïnh tranh cuûa thò tröôøng ñöôïc taêng leân vaø hoaït ñoäng phoå bieán trong taát caû caùc nghaønh, lónh vöïc cuûa neàn kinh teá. Chính saùch coâng nghieäp chæ thöïc hieän coù hieäu quaû khi chính quyeàn chuïi vaøo cô cheá thò tröôøng. Ñaïi Hoäi giöõa nhieäm kì cuûa Ñaûng khoùa VII naêm 1994 neâu luaän ñieåm laø thöïc hieän coâng nghieäp hoaù ñaát nöôùc thoâng qua cô cheá thò tröôøng, vai troø chuû yeáu trong hoaït ñoäng, phaân boå nguoàn löïc cho coâng nghieäp hoaù ñöôïc daønh cho cô cheá thò tröôøng. Vieäc xaùc ñònh cô cheá thò truôøng laø coâng vieäc khoù khaên phöùc taïp toán nhieàu coâng söùc vaø thôøi gian. Vì vaäy ñoøi hoûi nhaø nuôùc phaûi coù ñuû trí tueä, loøng quyeát taâm vaø söï kieân nhaãn ñeå phaùt trieån heä thoáng naøy. Chöøng naøo heä thoáng theå cheá thò tröôøng chöa phaùt trieån thì chöa theà phaùt huy ñöôïc taùc duïng chính saùch coâng nghieäp hoaëc khoâng theå naâng cao chính saùch coâng nghieäp, thaäm chí seõ gaây ra nhieàu meùo moù trong phaân boå vaø söû duïng nguoàn nhaân löïc, luùc ñoù coù nghóa laø chính saùch coâng nghieäp thaát baïi. 4.Chính saùch coâng nghieäp phaûi tính tôùi môû cöûa neàn kinh teá vaø hoäi nhaäp neàn kinh teá khu vöïc vaø toaøn caàu theo höôùng taän dung cô caáu beân ngoaøi, taêng cöôøng söùc maïnh beân trong ñeå caïnh tranh toát hôn thò tröôøng beân ngoaøi . Ñieàu ñoù coù nghóa laø chính saùch coâng nghieäp hay ñöôøng loái coâng nghieäp khoâng phaûi ñoùng cöûa neàn kinh teá maø chæ laø moät söï chuaån bò kó löôõng cho tham gia caïnh tranh toaøn caàu trong töông lai. Theo yù nghóa ñoù chínhsaùch coâng nghieäp phaûi laøm roõ vaø phaùt huy lôïi theá so saùnh cuûa caùc nghaønh coâng nghieäp. Tuy nhieân taùc duïng cuûa lôïi theá so saùnh laø coù giôùi haïn caû veà maët hieäu quaû vaø thôøi gian do phaùt trieån cuûa khoa hoïc coâng ngheä vaø hieäu öùng nhanh choùng cuûa toaøn caàu hoaù ñoái vôùi söû duïng hieäu quaû hôn thoâng tin, tri thöùc cho söï phaùt trieån cuûa taát caûcaùc quoác gia. Vì vaäy ñieàu quan troïng hôn nhieàu laø treân cô sôû phaùt huy lôïi theá so saùnh phaûi khaån tröông taïo ra vaø taêng cöôøng lôïi theá caïnh tranh coù nhö vaäy chính saùch coâng nghieäp thöïc söï thaønh coâng vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá môùi thöïc söï mang tính chuû ñoäng coù hieäu quaû cao. 5.Chính saùch coâng nghieäp ñaët troïng taâm vaøo con ngöôøi, con ngöôøi vöøa laø chuû theå thöïc hieän vöøa laø ñoái töôïng phuïc vuï cuûa chính saùch coâng nghieäp. Xeùt cho cuøng, yeáu toá quyeát ñònh moïi thaéng lôïi cuûa baát kì chính saùch coâng nghieäp naøo, moät chính löôïc phaùt trieån cuûa baát kì quoác gia naøo chính laø con ngöôøi vôùi yù nghóa ñaày ñuû nhaát cuaû töø naøy . Chính saùch coâng coù muïc ñích töï thaân, khoâng phaûi phaùt trieån ñeå coù trình ñoä coâng nghieäp cao, hay moät cô caáu coâng nghieäp kì dieäu naøo, maø laø nhaèm vaøo muïc tieâu naâng cao chaát löôïng cuûa con ngöôøi. Caùc ngaønh coâng nghieäp duø ñöôïc phaùt trieån cao vaø hieän ñaïi ñeán möùc naøo cuoái cuøng cuõng phaûi bieåu hieän ra haøng hoaù, dòch vuï cuï theå hieän höõu phuï vuï cuoäc soáng haèng ngaøy cho con ngöôøi. Vieäc ñaët muïc tieâu, böôùc ñi vaø löïc choïn ngaønh coâng nghieäp trong söï gaén keát veà maët chung haïn vaø daøi haïn laø raát quan troïng. Chuû theå thöïc hieän chính saùch coâng nghieäp khoâng ai khaùc laù con ngöôøi. Naêng löïc cuûa co ngöôøi ,soá löôïng vaø chaát löôïng nguoàn löïc con ngöôøi quy ñònh, quy moâ vaø muïc tieâu cuûa chính saùch coâng nghieäp ñoàng thôøi chính saùch coäng nghieäp phaûi daønh phaàn thích ñaùng cho söï phaùt trieån con ngöôøi, töùc xaây döïng naêng löïc noäi sinh quan troïng nhaát cho vieäc thöïc hieän moät chính saùch coâng nghieäp môû vaø cho hoäi nhaäp kinh teá toaøn caàu. Chieán löôïc phaùt trieån con ngöôøi trôû thaønh chieán löôïc xuyeân suoát beàn vöõng, laâu daøi vaø coù hieäu löïc cho moïi chính saùch, moïi chieán löôïc vaø moïi thôøi kì phaùt trieån. II.Nhöõng ñieàu kieän caàn thieát ñeå tieán haønh coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù ôû nöôùc ta Ñeå tieán haønh coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù taát yeáu phaûi taïo duïng ñöôïc nhöõng tieàn ñeà caàn thieát trong quaù trình naøy. Neáu thieáu caùc ñieàu kieän caàn thieát thì khoâng theå tieán haønh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñöôïc. Caùc ñieàu kieän chuû yeáu ñoù laø: 1.Voán : chæ coù moät nguoàn voán ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ñaàu tö môùi taïo khaû naêmg ñaàu tö nhanh, ñoàng boä. Thoâng thöôøng thì nhöõng nöôùc ñang phaùt trieån raát “ñoùi” voán. Vì vaäy phaûi tieát kieäm ñeå tích luyõ vaø taïo khaû naêng thu huùt voá töø beân ngoaøi. 2.Khoa hoïc coâng ngheä: khoa hoïc coâng ngheä ngaøy nay ñaõ trôû thaønh löïc löôïng saûn xuaát tröïc tieáp, ñaây laø moät nhaân toá quan troïng taïo khaû naêng phaùt trieån, ñoùn ñaàu coâng ngheä môùi trong tieán trình coâng nghieäp hoaù, coâng ngheä hoaù. 3. Thoâng tin : naém baét thoâng tin, löu tröõ vaø xöû lyù thoâng tin ngaøy caøng trôû thaønh moät ngaønh kinh teá quan troïng. Keát quaû hoaït ñoäng töø lónh vöïc thoâng tin cho pheùp ngöôøi ta traû lôøi chính xaùc hôn caùc nhu caàu trong saûn xuaát vaø hoaïch ñònh caùc chieán löôïc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. 4.Quan heä kinh teá quoác teá : hieäu quaû hoaït ñoäng kinh teá quoác teá ngaøy caøng ñoùng vai troø quan troïng trong phaùt trieån kinh teá cuûa caùc nöôùc. Quaù trình hôïp taùc, phaân coâng lao ñoäng quoác teá cho pheùp caùc quoác gia coù khaû naêng phaùt huy lôïi theá so saùnh cuûa mình, ñoàng thôøi thu huùt boå sung caùc nguoàn löïc caàn thieát cho quaù trình phaùt trieån cuûa töøng quoác gia . 5.Con ngöôøi- trình ñoä daân trí vaø moâi tröôøng phaùp luaät: ñaây laø nhöõng chuaån möïc laø nhaân toá ñaûm baûo cho söï phaùt huy noäi löïc cuûa moät ñaát nöôùc . Vì vaäy phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, naâng cao trình ñoä daân trí cuøng vôùi moät moâi tröôøng phaùp luaät nghieâm minh töông ñoái oån ñònh laø moät trong nhöõng tieàn ñeà quan troïng cho quaù trình coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù. ÔÛ nöôùc ta ñeå tieán haønh coâng nghieäp hoaù , hieän ñaïi hoaù Ñaûng vaø nhaø nöôùc ñaõ quan taâm ñeán vieäc chuaån bò caùc ñieàu kieän tieàn ñeà caàn thieát cho quaù trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù kinh teá, xaõ hoäi nöôùc ta. Hieän nay caùc ñieàu kieän tieàn ñeà ñoù ñaõ xuaát hieän cho pheùp chuùng ta ñaåy maïnh quaù trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Ñeå tieán haønh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù chuùng ta ñaõ vaø ñang taäp chung thöïc hieän caùc vaán ñeà chuû yeáu sau: -Tieáp tuïc phaùt huy noäi löïc tao nguoàn voán trong nöôùc ñaåy maïnh quaù trình thu huùt voán vaø caùc nguoàn löïc khaùc töø beân ngoaøi naâng cao hieäu quaû quan heä kinh teá, quoác teá cho quaù trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù. Ñaåy maïnh nghieân cöùu vaø öùng duïng caùc thaønh töïu khoa hoïc coâng ngheä vaøo quaù trình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. Khoa hoïc coâng ngheä laø ñoäng löïc quan troïng, laø moät boä phaän cuûa löïc löôïng saûn xuaát trong tieán trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû nöôùc ta. -Laøm toát coâng taùc ñieàu tra cô baûn, thaên doø ñòa chaát ñoàng thôøi naém baét kòp thôøi caùc thoâng tin veà thò tröôøng giaù caû… coù lieân quan tröïc tieáp ñeán quaù trình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, tröôùc heát laø quaù trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù kinh teá noâng nghieäp, noâng thoân . -Ñaøo taïo phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñoàng ñeàu, hôïp lyù giöõa caùc boä nghieân cöùu, quaûn lyù, kó thuaät, coâng nhaân laønh ngheà nhaèm taïo neân moät nguoàn nhaân löïc vöøa “hoàng” vöøa “chuyeân” . Coi söï nghieäp giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä laø quoác saùch haøng ñaàu ñeå phaùt huy nhaân toá con ngöôøi- vöøa laø chuû theå vöøa ñoäng löïc, vöøa laø muïc tieâu trong quaù trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta. CHÖÔNG III: CAÙC GIAÛI PHAÙP NHAÈM THÖÏC HIEÄN COÂNG NGHIEÄP HOAÙ, HIEÄN ÑAÏI ÔÛ NÖÔÙC TA I.Taïo nguoàn voán vaø söû duïng voán coù hieäu quaû Voán hieåu theo nghóa roäng bao goàm nguoàn nhaân löïc, nguoàn taøi löïc, chaát xaùm, tieàn baïc vaø caû quan heä ñaõ tích luyõ cuûa moät caù nhaân, moät doanh nghieäp hay moät quoác gia. Coøn voán hieåu theo nghóa heïp laø tieàm löïc veà taøi chính cuûa moãi caù nhaân, moãi doanh nghieäp vaø moãi quoác gia. Vì theá vieäc khai phoùng nguoàn voán noùi chung laø cöïc kyø caàn thieát cho söï phaùt trieån cuûa Vieät Nam trong hieän taïi vaø töông lai. Trong thôøi gian tôùi ñaây chuùng ta phaûi tìm ra caùc bieän phaùp khaû thi ñeå taêng cöôøng vieäc huy ñoäng vaø söû duïng coù hieäu quaû nguoàn voán theo nghóa roäng ñeå phaùt trieån neàn kinh teá. Chính vieäc khai thaùc moät caùch coù hieäu quaû nguoàn voán theo nghóa roäng naøy seõ giuùp cho chuùng ta khaéc phuïc ñöôïc phaàn naøo söï thieáu huït veà nguoàn voán tieàn maët nhaèm huy ñoäng moät caùch coù hieäu quaû caùc nguoàn löïc khaùc cho söï phaùt trieån. Tröôùc heát, chuùng ta phaûi bieát söû duïng coù hieäu quaû nguoàn tieàn maët hieän coù vaø öu tieân cho ñaàu tö phaùt trieån chöù khoâng phaûi cho tieân xaøi caù nhaân. Thöù hai laø phaûi söû duïng coù hieäu quaû nguoàn thôøi gian cuûa coäng ñoàng daân cö . Neáu chuùng ta bieát taêng ca, taêng kíp, noùi caùch khaùc laø tìm moät caùch söû duïng naøo ñoù ñeå moãi ngöôøi vaãn coù theå laøm vieäc lieân tuïc nhieàu ca maø vaãn coù ngaøy nghæ, nhöng ñoái vôùi xaõ hoäi thì laïi khoâng ngöøng nghæ. Chính quyõ thôøi gian töø nay ñeán naêm 2020 – caùi thôøi ñieåm maø chuùng ta döï ñònh seõ hoaøn thaønh quaù trình coâng nghieäp hoaù ñoù khoâng coøn nhieàu. Vaø chuùng ta chæ coù theå hy voïng vöôït leân doøng thôøi cuoäc khi chuùng ta bieát gia taêng khoái löôïng thôøi gian laøm vieäc cuûa caû coäng ñoàng 76 trieäu ngöôøi Vieät Nam trong hieän taïi vaø töông lai sao cho moãi coâng sôû, moãi tröôøng hoïc, moãi doanh nghieäp seõ phaûi laøm vieäc lieân tuïc ñeå gia taêng khoái löôïng coâng vieäc giaûi ñöôïc cho neàn kinh teá. Neáu chuùng ta laøm ñöôïc nhö vaäy thì voán thôøi gian seõ bieán thaønh voán tieàn maët lôùn gaáp nhieàu laàn so vôùi vieäc chuùng ta cöù hoaït ñoäng, laøm vieäc vôùi moät toác ñoä coøn chaäm chaïp nhö hieän nay. Töông töï nhö vaäy caùch söû duïng taøi naêng cuûa moãi con ngöôøi cuõng phaûi coù caùch nhìn nhaän, ñaùnh giaù, caát nhaéc moät caùch linh hoaït, thöïc söï muoán troïng duïng taøi naêng cho söï phaùt trieån cuûa moãi doanh nghieäp vaø caû quoác gia. Nhö vaäy, laø nguoàn voán theo nghóa roäng vaø caû theo nghóa heïp cuûa Vieät Nam khoâng phaûi laø quaù khan hieám maø ñieàu quan troïng laø phaûi tìm ra moät cô cheá huy ñoäng, cô cheá söû duïng nguoàn voán ñoù sao cho hieäu quaû nhaát. Coù moät vaán ñeà ñang ñaët ra böùc xuùc hieän nay ñoù laø caùch ñieàu haønh cuûa heä thoáng haønh chính cuûa chuùng ta noùi chung vaø cuûa moãi doanh nghieäp, moãi ñôn vò noùi rieâng. Caàn phaûi hoaït ñoäng vôùi moät tinh thaàn laø laøm theá naøo ñeå taïo laäp caùc cô hoäi laøm giaøu vaø thaêng tieán cho moãi coâng daân hay moãi nhaân vieân cuûa ñôn vò mình, bieát baûo veä vaø chaêm lo nhöõng lôïi ích chính ñaùng cuûa moïi ngöôøi daân, khi ñoù thì caùc nguoàn löïc cuõng seõ ñöôïc söû duïng coù hieäu quaû hôn. Chæ khi naøo maø Vieät Nam hình thaønh thò tröôøng chöùng khoaùng vaø chöøng naøo caùc coâng ty cuûa moïi thaønh phaàn kinh teá daùm môû roäng nguoàn voán cuûa mình thoâng qua vieäc huy ñoäng voán coù tính chaát xaõ hoäi baèng vieäc baùn coå phieáu ra ngoaøi thò tröôøng ñeå taêng cöôøng tính chaát xaõ hoäi hoaù cuûa nguoàn voán thì chöøng ñoù caùc doanh nghieäp vaø caû coäng ñoàng daân cö môùi coù ñieàu kieän giaønh laáy nhieàn cô may laøm giaøu vaø phaùt trieån. Nhö vaäy, con ñöôøng coâng nghieäp hoaù vaø hieän ñaïi hoaù neàn kinh teá ôû Vieät Nam trong thôøi gian tôùi ñaây thöïc chaát laø con ñöôøng huy ñoäng voán, khai phoùng vaø caáu truùc moät caùch khoâng ngoan veà nhaân löïc, taøi löïc, taøi nguyeân, caùc moái bang giao vaø caû voán tieàn maët ñeå hieän ñaïi hoaù neàn kinh teá. Quyõ thôøi gian ñeán naêm 2020 chaúng coøn nhieàu trong voâ soá nhöõng giaûi phaùp maø chuùng ta caàn phaûi tính ñeán: 1. Khuyeán khích moïi ngöôøi daân phaûi coù khaùt voïng laøm giaøu. Khi khaùt voïng laøm giaøu ñaõ ñöôïc chaâm ngoøi thì seõ taïo ra moät theá vaø löïc môùi cho ñaát nöôùc. 2. Coù chính saùch khuyeán khích hôn nöõa caùc hoaït ñoäng ñaàu tö trong nöùôc . 3. Caûi caùch söï hoaït ñoäng cuûa boä maùy haønh chính khoâng chæ veà vieäc giaûm nheï caùc thuû tuïc haønh chính maø coøn laø taêng thôøi gian laøm vieäc cuûa caùc coâng sôû theo nhieàu ca, nhieàn kíp. Taïi sao trong caùc doanh nghieäp coù theå laøm 2ca 3 ca maø trong haønh chính laïi khoâng taêng nhö vaäy ñeå giaûi quyeát nhanh caùc thuû tuïc cho daân. Chính vieäc giaûi quyeát nhanh caùc thuû tuïc seõ taïo ra nhieàu nguoàn löïc hôn cho phaùt trieån. 4.Nhanh choùng thaønh laäp vaø ñöa vaøo hoaït ñoäng caùc trung taâm chöùng khoaùn ôû haø noäi vaø Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ñeå thu huùt coù hieäu quaû caùc nguoàn voán nhaøn roãi trong daân cö. 5. Phaùt trieån hôn nöõa maïng löôùi ngaân haøng vaø caùc toå chöùc tín duïng ñeå giuùp cho moïi ngöôøi daân coù theå deã daøng vay voán vaø göûi tieát kieäm moät caùch thuaän tieän . 6. Coù chính saùch caát nhaéc ñaëc bieät vôùi nhöõng taøi naêng veà kinh teá vaø chính trò. Ñoù laø nhöõng gôïi yù maø chuùng ta coù theå tham khaûo ñeå xaây döïng moät loä trình ñi tôùi söï giaøu coù vaø thònh vöôïng cuûa Vieät Nam trong töông lai. II. Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cho coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù Kinh nghieäm cuûa caùc quoác gia ñaõ coâng nghieäp hoaù cho thaáy, khoâng moät neàn kinh teá phaùt trieån naøo baét ñaàu taêng tröôûng kinh teá maø trình ñoä phaùt trieån nhaân löïc thaáp keùm, laïi coù theå duy trì tyû leä taêng tröôûng, vì phaùt trieån nhaân löïc laø moät nhaân toá chieán löôïc quyeát ñònh toác ñoä taêng tröôûng nhanh, ñoàng thôøi laø khaâu quyeát ñònh trieån voïng cuûa tieán trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc, nhaát laø xeùt veà trung vaø daøi haïn Ñeå taïo böôùc böùt phaù maïnh meõ veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc caàn giaûi quyeát ñoàng boä moät soá vaán ñeà sau : Moät laø , nhaø nöôùc caàn tieáp tuïc caûi caùch maïnh meõ vaø caên baûn heä thoáng giaùo duïc-ñaøo taïo, vôùi tö caùch laø yeáu quan troïng quyeát ñònh chaát löôïng cuûa nguoàn löïc con ngöôøi, ñaùp öùng muïc tieâu taïo neàn taûng ñeå thöïc hieän moâ hình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ruùt ngaén , ñuû söùc töï mình vöôn leân phaùt trieån neàn kinh teá trí thöùc. Ñaây khoâng phaûi laø moät quy trình ñoàng boä trong vieäc taïo ra nang löïc môùi cho nguoàn nhaân löïc cuûa ñaát nöôùc maø coøn laø moät trong nhöõng bieän phaùp cô baûn ñeå phaùt huy söùc maïnh noäi löïc phuïc vuï coâng nghieäp hoaù , hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Töøng böôùc hieän ñaïi hoaù giaùo duïc, tröôùc heát uö tieân cho vieäc thieát laäp cô sôû haï taàng phuø hôïp cho heä thoáng giaùo duïc, ñaøo taïo nhö cô sôû vaät chaát, maïng thoâng tin vieãn thoâng… treân nhöõng nguyeân taéc vaø noäi dung môùi. Ñieàu chænh cô caáu ñaøo taïo ñaïi hoïc, cao ñaúng, trunghoïc, coâng nhaân moät caùch hôïp lyù, baùm saùt yeâu caàu vaø söï chuyeån ñoäng cuûa thò tröôøng söùc lao ñoäng. Taäp trung phaùt trieån ñaøo taïo ngheà(coâng nhaân, kyõ thuaät vieân vaø nhaân vieân nghieäp vuï) theo nhieàu taàng trình ñoä, ñaëc bieät chuù troïng trang bò caùc tri thöùc cô baûn, hieän ñaïi. Xaây döïng caùc tröôøng ñaøo taïo ña nghaønh ngheà ôû caùc ñòa phöông ñaùp öùng nguoàn lao ñoäng taïi choã. Khuyeán khích phaùt trieån caùc toå chöùc tö vaán ngheà nghieäp cho hoïc sinh vaø ngöôøi lao ñoäng. Taêng nhanh tyû leä lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo theo höôùng ñaûm baûo chaát löôïng vaø nhu caàu nhaân löïc cuûa caû nöôùc, ñaùp öùng nhu caàu hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø phaùt trieån neàn kinh teá tri thöùc. Ñoàng thôøi, caàn coi vieäc ñaàu tö cho lónh vöïc giaùo duïc, ñaøo taïo chính laø tröïc tieáp ñaàu tö cho phaùt trieån, laø khoaûn ñaàu tö quan troïng haøng ñaàu vaø mang laïi hieäu quaû cao nhaát , bôûi treân thöïc teá ñaàu tö cho giaùo duïc ,ñaøo taïo ôû nöôùc ta coøn nhieàu haïn cheá. Söû duïng coù hieäu quaû nguoàn voán ODA trong phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuõng nhö trong giaùo duïc vaø ñaøo taïo. Taêng ngaân saùch nhaø nöôùc cho giaùo duïc, ñaøo taïo theo nhòp ñoä taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá . Maët khaùc, tieáp tuïc duy trì vaø cuûng coá vöõng chaéc keát quaû phoå caäp giaùo duïc tieåu hoïc, ñaåy nhanh vaø thöïc hieän coù chaát löôïng phoå caäp giaùo duïc trung hoïc cô sôû trong caû nöôùc. Thöïc hieän coù hieäu quaû caùc ñaàu tö hoã trôï taïo vieäc laøm trong xaõ hoäi. Coù keá hoaïch söû duïng vaø söû duïng ñuùng nguoàn nhaân löïc ñaõ ñöôïc ñaøo taïo, taïo ra moâi tröôøng phaùp lyù thuaän lôïi baûo ñaûm cho coâng daân bình ñaúng tö do lao ñoäng, saùng taïo cao nhaát laølaøm giaøu chính ñaùng cho baûn thaân vaø cho xaõ hoäi . Hai laø, toå chöùc thöïc hieän coâng taùc giaùo duïc, ñaøo taïo theo höôùng xaõ hoäi hoaù thieát thöïc vôùi vai troø ñònh höôùng, chæ ñaïo vaø quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc. Caàn coù caùc chính saùch huy ñoäng vaø toå chöùc thu huùt moïi nguoàn löïc trong vaø ngoaøi nöôùc vaøo vieäc ñaøo taïo ñoäi nguõ nhöõng ngöôøi lao ñoâng coù phaåm chaát vaø naêng löïc ngaøy caøng cao, xoaù boû tình traïng chaát löôïng ñaøo taïo coøn khoaûng caùch raát xa so vôùi yeâu caàu cuûa thöïc tieãn .Ña daïng hoaù caùc loaïi hình giaùo duïc, ñaøo taïo. Hieän ñaïi hoaù moät soá cô sôû daïy ngheà , taêng nhanh tyû leä lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo trong toaøn boä hoaït ñoäng xaõ hoäi. Maëc duø chính phuû ñaõ ñaët muïc tieâu naâng cao tyû leä lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo tôùi 25% löïc löôïng lao ñoäng vaø naâng caáp caùc chöông trình ñaøo taïo theo saùt hôn vôùi coâng ngheä môùi, nhöõng muïc tieân naøy caàn phaûi ñöôïc chi tieát hoaù thaønh caùc chæ tieâu cuï theå, nhaát laø gaén tröïc tieáp vôùi tyû leä cuï theå cuûa caùc caáp ñaøob taïo ñeå coù tính khaû thi khi thöïc hieän. Tröôùc caùc thaùch thöùc lôùn veà caïnh tranh vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, lôïi theá veà giaù nhaân coâng reû ñang maát daàn, caàn ñaøo taïo laïi, boài döôõng thöôûng xuyeân vaø coù keá hoaïch ñaøo taïo môùi boå sung nguoàn lao ñoäng hieän ñang laøm vieäc trong caùc lónh vöïc, nhaát laø trong nghaønh kinh teá vaø trong caùc doanh nghieäp ,ñaëc bieät laø ñoäi nguõ caùn boä nghieân cöùu vaø thöïc haønh coù khaû naêng tieáp nhaän, aùp duïng vaø thích öùng nhanh vôùi coâng ngheä môùi. Öu tieân ñaøo taïo nhaân löïc cho moät soá nghaønh muõi nhoïn vôùi chaát löôïng cao, nhaát laø coâng nghieäp phaàn meàm, neân chaêng tham khaûo baøi hoïc kinh nghieäm trong vieäc môû caùc cô sôû ñaøo taïo chuyeân saûn xuaát phaàn meàm maùy tính cuûa Aán Ñoä ñeå ñaøo taïo moät ñoäi nguõ ñoâng ñaûo nhöõng ngöôøi laäp trình coù trình ñoä cao, nhôø ñoù khoâng chæ thu huùt ñöôïc nhieàu döï aùn veà saûn xuaát phaàn meàm cuûa nöôùc ngoaøi maø coøn taïo ra moät nguoàn nhaân löïc maïnh meõ trong neàn kinh teá. Ba laø, ñoàng thôøi vôùi vieäc ñaøo taïo nguoàn löïc con ngöôøi, caàn toå chöùc toát quaûn lyù vó moâ treân quy moâ caû nöôùc, töøng vuøng, töøng ñòa phöông, trong ñoù ñoøi hoûi phaûi quan taâm ñeán vieäc ñaøo taïo boài döôõng, tuyeån choïn vaø troïng duïng nhaân taøi nhaát laø taøi naêng treû cho noïi ñoái töôïng( ngöôøi saûn xuaát, kinh doanh, caùn boä nghieân cöùu, ngöôøi quaûn lyù…) Do vaäy, caàn öu tieân cho vieäc xaây döïng chính saùch söû duïng nhaân löïc hôïp lyù nhaát laø ñoái vôùi ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc coâng ngheä. Taïo cô hoäi bình ñaúng trong vieäc tuyeån duïng, ñeà baït ñeå thöïc söï löïa choïn nhaân taøi cuûa ñaát nöôùc. Cuï theå caàn coù caùc chính saùch ñeå phaùt trieån ñoäi nguõ chuyeân gia coù trình ñoä cao, chuaån bò cho caùc böôùc phaùt trieån, mang tính ñoät phaù ôû moät soá lónh vöïc coù öu theá vaø töøng böôùc laøm chuû, tieán tôùi saùng taïo coâng ngheä môùi. Chuù trong giaùo duïc höôùng nghieäp thieát thöïc cho hoïc sinh phoå thoâng. Trang bò vaø naâng cao kieán thöùc tin hoïc, ngoaïi ngöõ cho hoïc sinh trong caùc tröôøng. Tích cöïc ñoåi môùi ñoäi nguõ coâng chöùc nhaø nöôùc veà trình ñoä vaø naêng löïc, ñaëc bieät trong nhöõng lónh vöïc öu tieân phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa xu höôùng TCH kinh teá vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Nhanh choùng ñieàu chænh tieàn löông moät caùch hôïp lyù ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng – ñaây laø moät trong nhöõng giaûi phaùp kích thích tính tích cöïc cuûa hoï ñoàng thôøi taïo ra söï coâng baèng töông ñoái giöõa caùc taàng lôùp khaùc nhau trong xaõ hoäi. Ngöôïc laïi tính tích cöïc cuûa ngöôøi lao ñoäng goùp phaàn taïo ra naêng suaát lao ñoäng cao hôn. Xaây döïng moái quan heä hôïp taùc, trao ñoåi kinh nghieäm veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñoái vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Nhö vaäy, ñeå phaùt ñöôïc moïi khaû naêng vaø tieàm naêng cuûa nguoån nhaân löïc vaø coâng cuoäc coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc, ñieàu heát söùc quan troïng laø ñaåy maïnh quaù trình ñoåi môùi theå cheá kinh teá nhaèm taïo ra moät moâi tröôøng khuyeán khích söï tham gia cuûa taát caû caùc löïc löôïng xaõ hoäi, nhaát laø chích saùch ñaøo taïo vaø söû duïng nhaân löïc moät caùch hôïp lí, cheá ñoä troïng duïng nhaân taøi caàn ñöôïc xem laø ñieåm coát loõi cuûa giaûi phaùp veà huy ñoäng nguoàn nhaân löïc ñi ñoâi vôùi vieäc thöïc hieän nhaát quaùn quan ñieåm toân troïng lôïi ích caù nhaân , xem lôïi ích caù nhaân laø ñoäng löïc cuûa söï phaùt trieån kinh teá-xaõhoäi. Keát hôïp giöõa kích thích lôïi ích vaät chaát vaø lôïi ích tinh thaàn. Boán nhoùm giaûi phaùp chuû yeáu treân chaéc chaén chöa phaûi ñaõ bao quaùt taát caû moïi vaán ñeà caàn giaûi quyeát hieän nay, nhöng thieát nghó laø nhöõng vaán ñeà coát loõi, neàn taûng maø coâng cuoäc coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù cuûa baát cöù quoác gia naøo ñi sau nhö Vieät Nam ñeàu khoâng theå boû qua. Chæ coù ñieàn naøy, tuyø töøng tröôøng hôïp cuï theå, möùc ñoä yeâu caàu cuûa töøng nhoùm giaûi phaùp coù theå khoâng gioáng nhau. Toùm laïi böôùc sang theá kæ XXI ,cuøng vôùi söï gia taêng cuûa xu höôùng toaøn caàu hoaù vaø söï phaùt trieån cuûa kinh teá tri thöùc ,moät dieän maïo môùi cuûa ñôøi soáng kinh teá –chính trò vaø xaõ hoäi cuûa theá giôùi ñang hình thaønh vaø coù taùc ñoäng heát söùc saâu roäng ñoái vôùi moïi quoác gia .Quaù trình coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù cuûa Vieät Nam vöøa coù ñöôïc ñieåm xuaát phaùt môùi do quaù trình ñoåi môùi vöøa qua ñem laïi, laïi vöøa chòu söï taùc ñoäng aûnh höôûng raát lôùn cuûa boái caûnh quoác teá môùi naøy. MUÏC LUÏC ---------------------- CHÖÔNG I : COÂNG NGHIEÄP HOÙA, HIEÄN ÑAÏI HOÙA TRONG THÔØI KYØ QUAÙ ÑOÄ LEÂN CNXH ÔÛ VIEÄT NAM 1 CHÖÔNG II :TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN COÂNG NGHIEÄP HOÙA, HIEÄN ÑAÏI HOÙA TRONG THÔØI KYØ QUAÙ ÑOÄ LEÂN CNXH ÔÛ NÖÔÙC TA 12 CHÖÔNG III : CAÙC GIAÛI PHAÙP NHAÈM THÖÏC HIEÄN COÂNG NGHIEÄP HOÙA, HIEÄN ÑAÏI HOÙA ÔÛ NÖÔÙC TA 18

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuá trình công nghiệp hóa của VIệt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa Xã hội.doc
Luận văn liên quan