Quản lý đoàn viên viết bằng C++

Đồ án môn học Lập trình hướng đối tượng. Chương trình quản lý đoàn viên viết bằng C++. Chương trình đáp ứng tốt các yêu cầu đã đặt ra. Bạn sẽ vui vì đồ án này cung cấp cho bạn các kỹ năng và củng cố kiến thức.

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4396 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý đoàn viên viết bằng C++, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CNTT & TT — { – Bài tập nhóm QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN Giáo Viên Hướng Dẫn: Thầy THÁI MINH TUẤN Nhóm Thực Hiện: BÀNH HUỲNH HUY (1063271) TRƯƠNG CAO HỒNG VẬN (1063322) - 04/2008 - LỜI NÓI ĐẦU Lập trình hướng đối tượng - OOP - là một phương pháp mới trên bước đường tiến hóa của lập trình máy tính, nó làm cho chương trình linh hoạt, dễ phát triển hơn. Với những lợi thế của lập trình hướng đối tượng mang lại ta dễ dàng thấy được tính ưu việt của nó so với phương pháp lập trình cấu trúc cổ điển. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay được giới chuyên môn sử dụng đều hổ trợ hướng đối tượng, ví dụ: C++, C#, Java, Visual Basic, Delphi… Trong đó ngôn ngữ đáng quan tâm là C++ vì hiện nay nó là ngôn ngữ rất phổ thông và thịnh hành bởi đặc điểm mềm dẻo vốn có. Đó cũng chính là ngôn ngữ mà nhóm chúng tôi sử dụng để thực hiện đề tài của mình. Do đây là lần đầu tiên tiếp cận với phương pháp lập trình hướng đối tượng nên không tránh khỏi những sai xót, và vẫn còn nhiều kiến thức mơ hồ. Chương trình chỉ mang tính tập sự, chưa thể sử dụng trong thực tế do giao diện chưa được đẹp và chưa xử lý được các ngoại lệ. Mong các bạn có thể đóng góp ý kiến quý báu của mình để nhóm của chúng tôi có thể hoàn thiện chương trình hơn. Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2008 Nhóm thực hiện MỤC LỤC MÔ TẢ & PHÂN TÍCH MÔ TẢ BÀI TOÁN Trong tất cả các tổ chức, Đoàn viên là một lực lượng nồng cốt không thể thiếu. Bên cạnh đó, do số lượng Đoàn viên là một con số không nhỏ, đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ. Mặt khác, lĩnh vực CNTT ngày càng phát triển và con người đã từng bước áp dụng vào cuộc sống, công việc, đặc biệt là trong vấn đề lưu trữ và quản lý thông tin. Vì thế, để giải quyết được vấn đề nan giải đó là làm sao để quản lý Đoàn viên được chặt chẽ và dễ dàng, nhóm của chúng tôi đã thực hiện một đề án quản lý Đoàn viên và các Chi Đoàn trực thuộc của một tổ chức và cụ thể đó là Đoàn Khoa CNTT&TT- ĐH Cần Thơ. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN Các đối tượng trong hệ thống Trong quá trình phân tích, hệ thống quản lý Đoàn viên xuất hiện các đối tượng sau: Đối tượng là ngày tháng Đối tượng là Đoàn viên: Có sử dụng đối tượng ngày tháng như là thành viên Đối tượng là Chi Đoàn: Có sử dụng đối tượng Đoàn viên như là thành viên Đối tượng là Đoàn Khoa: Có sử dụng đối tượng Chi Đoàn như là thành viên Các chức năng cần đạt của hệ thống Chia là ba phần lớn: Phần 1: Liệt kê danh sách Phải liệt kê được một số danh sách cơ bản như Danh sách một Chi Đoàn Danh sách tất cả Chi Đoàn Danh sách các Cán bộ Đoàn Danh sách các Chi Đoàn còn thiếu Đoàn phí Phải cho người dùng xuất thông tin của Chi Đoàn và Đoàn Khoa ra tập tin Phần 2: Tìm kiếm thông tin Đoàn viên Phải tìm kiếm được thông tin Đoàn viên dưới một vài dạng thức cơ bản như Theo mã số Theo họ tên Phải cho người dùng xuất thông tin của Đoàn viên được tìm thấy ra tập tin Phần 3: Thay đổi thông tin Đoàn viên Phải có đủ các chức năng cơ bản để thay đổi nội dung của Đoàn viên như Thêm Đoàn viên vào một Chi Đoàn Xóa Đoàn viên khỏi một Chi Đoàn Sửa thông tin của một Đoàn viên Phân chia công việc 1. Bành Huỳnh Huy Thiết kế lớp ngày tháng, lớp Đoàn viên 2. Trương Cao Hồng Vận Thiết kế lớp Chi Đoàn, lớp Đoàn Khoa và Demo THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH SƠ ĐỒ LỚP MÔ TẢ CÁC LỚP Lớp ngày tháng classDMY Kiểu Tên Mô tả Biến int date, month, year Biến thành viên lưu ngày, tháng, năm Phương thức dmy() dmy(char*) Hàm khởi tạo không đối số Hàm khởi tạo ngày từ chuổi (dd/mm/yyyy) void setdmy(char*) Hàm thay đổi ngày từ chuổi (dd/mm/yyyy) bool operator > So sánh "lớn hơn" giữa 2 ngày ostream& operator << Xuất ra luồng xuất Lớp Đoàn viên classDoanVien Kiểu Tên Mô tả Biến thành viên char * name Tên Đoàn viên esex sex Giới tính dmy birthday Ngày sinh char * home Quê quán dmy joindate Ngày vào Đoàn char * joinplace Nơi vào Đoàn char * post Chức vụ long code Mã số char* offcode Mã đơn vị char* offname Tên đơn vị int course Khóa học int staff Có phải là cán bộ không Phương Thức doanvien() Hàm khởi tạo ~doanvien() Hàm hủy void setName(char*) Đặt tên qua tham số truyền vào char* getName() Nhận lại tên void setBirday(dmy) Đặt ngày sinh qua ngày tháng truyền vào void setBirday(char*) Đặt ngày sinh qua chuỗi truyền vào (dd/mm/yyyy) dmy getBirday() Nhận lại ngày sinh void setSex(char) Đặt giới tính bằng ký tự M hoặc F void setSex(char*) Đặt giới tính bằng chuỗi "Nam" hoặc "Nu" char getSex() Nhận lại giới tính void setHome(char*) Đặt quê quán qua chuỗi truyền vào char* getHome() Nhận lại quê quán void setJoinDate(dmy) Đặt ngày vào Đoàn bằng ngày tháng truyền vào void setJoinDate(char*) Đặt ngày vào Đoàn bằng chuỗi (dd/mm/yyyy) dmy getJoinDate() Nhận lại ngày vào Đoàn void setJoinPlace(char*) Đặt nơi vào Đoàn bằng chuỗi char* getJoinPlace() Nhận lại nơi vào Đoàn void setPost(char*) Đặt chức vụ bằng chuõi truyền vào char* getPost() Nhận lại chức vụ void setCode(long) Đặt mã số bằng số truyền vào void setCode(char*) Đặt mã số bằng chuỗi truyền vào long getCode() Nhận lại mã số void setCourse(int) Đặt Khóa học bằng số truyền vào void setCourse(char*) Đặt Khóa học bằng chuỗi truyền vào int getCourse() Nhận lại Khóa học void setOffName(char*) Đặt tên đơn vị bằng chuỗi truyền vào void setOffCode(char*) Đặt mã đơn vị bằng chuỗi truyền vào void newdoanvien(char*) Cập nhật lại thông tin bằng chuỗi truyền vào có định dạng như sau: ++++++++ void repair() Sửa nội dung void showinfo() Hiển thị mọi thông tin chi tiết void save(ofstream&) Lưu thông tin ra file void out() Hỏi người dùng muốn xuất thông tin ra file không doanvien& operator = Gán một Đoàn viên cho một Đoàn viên ostream& operator << Xuất ra luồng xuất istream& operator >> Nhận vào từ luồng nhập Lớp Chi Đoàn classChiDoan Kiểu Tên Mô tả Biến thành viên doanvien * list Con trỏ lưu thông tin các Đoàn viên int num Số lượng Đoàn viên trong chi Đoàn int course Khóa học char * name Tên Chi Đoàn char * code Mã Chi Đoàn dmy expire Đã đóng Đoàn phí đến ngày này Phương Thức chidoan() Hàm khởi tạo ~chidoan() Hàm hủy void showinfo() Xuất thông tin Chi Đoàn ra màn hình void load(ifstream &) Nạp một Chi Đoàn từ file void save(ofstream &) Xuất một Chi Đoàn ra file void sort() Sắp xếp các Đoàn viên theo thứ tự Mã số void swapdoanvien(int,int) Đổi chỗ 2 Đoàn viên với nhau void add() Thêm một Đoàn viên void sub() Xóa một Đoàn viên void repair() Sửa một Đoàn viên void out() Hỏi người dùng có muốn xuất thông tin Chi Đoàn này ra file không int size() Trả về số lượng Đoàn viên dmy getExp() Trả về ngày hết hạn Đoàn phí char* getName() Trả về tên Chi Đoàn doanvien& operator [](int) Trả về Đoàn viên thứ i trong danh sách ostream& operator << Xuất Chi Đoàn ra luồng xuất Lớp Đoàn Khoa classDoanKhoa Kiểu Tên Mô tả Biến int num Số Chi Đoàn trong Đoàn Khoa chidoan* data Dữ liệu về các Chi Đoàn char filename[30] Tên file lưu dữ liệu Phương Thức doankhoa(char*) Hàm khởi tạo ~doankhoa() Hàm hủy int size() Trả về số Chi Đoàn void out() Hỏi người dùng muốn xuất thông tin ra file không bool print(char*,int&) In chuỗi truyền vào như là lời nhắn (message). Tham chiếu kiểu int truyền vào đề nhận về chỉ số của Chi Đoàn cần in. Hàm trả về kết quả người dùng có muốn xuất thông tin không chidoan& operator[](int) Trả về Chi Đoàn thứ i trong danh sách void timtheoten() Tìm một Đoàn viên theo tên void timtheomaso() Tìm một Đoàn viên theo mã số void showStaff() Tìm kiếm và hiển thị các cán bộ Đoàn void printMoney() Tìm kiếm và hiển thị Chi Đoàn còn thiếu Đoàn phí ostream& operator << Xuất Đoàn Khoa ra luồng xuất CẤU TRÚC FILE Dòng đầu tiên là số n lưu số Chi Đoàn Sau đó là n khối tiếp theo, mỗi khối có cấu trúc sau: Dòng đầu tiên của khối là header, sau mỗi thông tin là một dấu CỘNG (+) : Tên Chi Đoàn Khóa học Mã Chi Đòan Ngày hết hạn Đoàn phí (dd/mm/yyyy) Số m lưu số lượng thành viên trong Chi Đoàn Sau đó là m dòng, mỗi dòng lưu thông tin của một Đoàn viên, sau mỗi thông tin là một dấu CỘNG (+): Họ và tên Ngày sinh (dd/mm/yyyy) Giới tính (M/F) Quê quán Ngày vào Đoàn (dd/mm/yyyy) Nơi vào Đoàn Chức vụ (là khoảng trống nếu như không có) Mã số (một số nguyên dương) Ví dụ: Cách lấy dữ liệu: + Đọc từng dòng, gán vào một chuỗi + Chuyễn chuỗi trên vào hàm gán (phương thức newdoanvien) + Dùng các hàm đặt để gán các thuộc tính tương ứng (set) GIỚI THIỆU DEMO MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT: Ngôn ngữ sử dụng: C++ IDE: Visual C++ 6.0 CÁC FILES NGUỒN: STT Tên file Mô tả 1. Header.h Khai báo các tiền xử lý #include Khái báo thủ tục clrscr() và panel() Kiểu liệt kê sex và các tác tử nhập xuất của nó 2. classDMY.hpp Khai báo lớp Ngày tháng 3. classDMY.cpp Cài đặt lớp Ngày tháng 4. classDoanVien.hpp Khai báo lớp Đoàn viên 5. classDoanVien.cpp Cài đặt lớp Đoàn viên 6. classChiDoan.hpp Khai báo lớp Chi Đoàn 7. classChiDoan.cpp Cài đặt lớp Chi Đoàn 8. classDoanKhoa.hpp Khai báo lớp Đoàn Khoa 9. classDoanKhoa.cpp Cài đặt lớp Đoàn Khoa 10. Demo.cpp Chương trình chạy Demo các lớp đã cài đặt GIỚI THIỆU MỘT VÀI GIAO DIỆN Main menu: Liệt kê toàn bộ các Chi Đoàn: Tìm kiếm theo mã số: CÁCH THỰC THI DEMO: Các menu được đánh số từ 1 -> 9, lựa chọn bằng cách nhấn phím số tương ứng với chỉ số của menu. Nhấn ESC để thoát, chương trình sẽ xuất hiện một thông điệp: ”Bạn có muốn lưu lại những thay đổi không ? (Nhấn ‘c’ để đồng ý)” Khi đó, nếu muốn lưu lại thì nhấn ‘c’ ngược lại thì nhấn phím bất kỳ. Liệt kê toàn bộ: Liệt kê tất cả các Đoàn viên được phân chia rõ ràng theo từng Chi Đoàn. Liệt kê một Chi Đoàn: Muốn liệt kê Chi Đoàn nào thì nhấn phím số tương ứng với chỉ số của Chi Đoàn đó. Liệt kê cán bộ Đoàn: Liệt kê tất cả các Đoàn viên là cán bộ. Liệt kê Chi Đoàn còn thiếu phí: Liệt kê tất cả các Chi Đoàn chưa đóng đủ phí Đoàn tính đến thời điểm đang xét. Tìm theo mã số: Hiển thị thông tin của Đoàn viên có mã số cần tìm. Mã số phải được nhập chính xác. Tìm theo họ tên: Hiển thị thông tin của Đoàn viên có họ tên cần tìm. Chương trình sẽ liệt kê tất cả các Đoàn viên có họ tên chứa chuỗi họ tên vừa nhập. Thêm Đoàn viên: Thêm một Đoàn viên vào một Chi Đoàn được chỉ định, nhập tất cả các thông tin của Đoàn viên cần thêm. Xóa Đoàn viên: Xóa một Đoàn viên trong Chi Đoàn được chỉ định với cách xác định là chỉ số của Đoàn viên đó trong Chi Đoàn. Sửa Đoàn viên: Cập nhật lại thông tin của một Đoàn viên trong Chi Đoàn được chỉ định với cách xác định là số thứ tự của Đoàn viên đó trong Chi Đoàn. Lưu ý chung: khi được hỏi là có muốn xuất thông tin ra file không, nhấn 'C' để chấp nhận hoặc phím bất kỳ để hủy. Nếu chấp nhận xuất thông tin, sẽ có dòng nhắc nhập tên file muốn xuất ra hoặc nhấn Enter để chấp nhận tên mặc định. Tên mặc định là tên của Chi Đoàn hoặc tên Đoàn viên tương ứng. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TÍNH NĂNG - HẠN CHẾ - NGUYÊN NHÂN Tính năng: Hoàn thành cơ bản yêu cầu của hệ thống quản lý Đoàn viên. Demo có giao diện đơn giản dễ sử dụng. Hạn chế: Giao diện còn thô sơ. Có thể sẽ còn nhiều lỗi phát sinh trong quá trình nhập liệu do không xử lý các tình huống ngoại lệ. Nguyên nhân: Do đây là lần đầu tiếp cận với một project tương đối lớn và do kiến thức về lập trình nói chung và lập trình hướng đối tượng nói riêng còn hạn hẹp. Thời gian thực hiện tương đối hạn chế. HƯỚNG PHÁT TRIỂN – THAY CHO LỜI KẾT Với xu thế ngày nay, việc trình ứng dụng sử dụng cửa sổ Console đã lạc hậu nên chương trình sẽ không thể đem ra sử dụng được ngay. Tuy nhiên, với sự hổ trợ đắt lực của các ngữ trình hướng đối tượng cùng với việc tạo cửa sổ Winform một cách tự động sẽ dể dàng giúp chúng ta thiết kế chương trình trong một diện mạo thân thiện và thiết thực một cách nhanh chóng. Dù sao thì đây cũng là một bài tập lớn giúp cho chúng tôi, những người còn trong giai đoạn tập sự đủ hình dung ra việc thiết kế một chương trình lớn với sự hổ trợ của hướng đối tượng là như thế nào và đó là điều kiện tiên quyết trong con đường tiến bộ của thế giới nói chung và toàn thể sinh viên nghiên cứu chuyên ngành tin học nói riêng. —™—™—™—™—™—™—™—™—™—™—™—™—™—™—™—™—™—™—™—™

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuanLyDoanVien.doc
  • rarQuan ly doan vien.rar
  • pdfQuanLyDoanVien.pdf