Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng xây dựng nhà trường thân thiện ở trường trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số

Có sự quyết tâm của Hiệu trưởng và sự đồng thuận chụm tay, chung sức của mọi thành viên trong nhà trường trên cơ sở nhận thức đúng đắn và đầy đủ về HĐGDNGLL theo định hướng xây dựng trường học thân thiện. Hiệu trưởng chủ trì thống nhất xây dựng và triển khai kế hoạch HĐGDNGLL gắn với nội dung phong traò thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực từ: Việc xây dựng kế hoạch nội dung hoạt động - kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị - kế hoạch sử dụng kinh phí dành cho HĐGDNGLL.

pdf128 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2673 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng xây dựng nhà trường thân thiện ở trường trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trƣờng học thân thiện trƣớc hết phải cải tiến hệ thống quản lý trong đó quản lý các mối quan hệ thân thiện trong nhà trƣờng. Thành lập ban chỉ đạo có nhiệm vụ để điều hành hoạt động trong suốt quá trình. Mỗi ngƣời trong lực lƣợng tham gia vào hoạt động phải thân thiện với mọi ngƣời; có sự nhận thức đầy đủ về HĐGĐGDNGL gắn với phong trào xây dựng trƣờng học thân thiện, hơn nữa việc tổ chức nâng cao nhận thức cho những ngƣời thực hiện chƣơng trình rất cần thiết, nếu không nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tác dụng của nó dù có kế hoạch tốt, trang thiết bị, CSVC đầy đủ cũng không thể có hoạt động tốt. Phải cải tiến hệ thống quản lý là thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đồng thời có một kế họach hoạt động chu đáo, một kế hoạch dài hạn, cụ thể , chi tiết mới đạt mục tiêu. Bất kỳ một hoạt động nào cũng cần có điều kiện, CSVC để đảm bảo cho việc thực hiện hoạt động và kế hoạch đề ra; song khi xây dựng kế hoạch cũng cần phải căn cứ vào CSVC đã có và có thể tiếp tục trang bị hoặc huy động thì kế hoạch hoạt động mới có tính thực tiễn. Một khâu quan trọng để tạo ra tính thống nhất, đa dạng hóa, năng động môi trƣờng hoạt động, nội dung phong phú, cách thức tổ chức phù hợp thì cần phải có sự phối hợp giữa các lực lƣợng, đây là khâu cần phải phối hợp ngay từ khâu lên kế hoạch đầu năm cho đến suốt quá trình thực hiện. Nhất thiết khi kết thúc các hoạt động cần có sự kiểm tra, đánh giá những mặt đã đạt đƣợc, chƣa đạt đƣợc và rút 89 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên kinh nghiệm để hoạt động tiếp theo thành công hơn; việc kiểm tra, đánh giá phải căn cứ vào kế hoạch đề ra, yêu cầu về mục tiêu giáo dục cần đạt của hoạt động. Cuối cùng là cải tiến việc tuyên dƣơng, khen thƣởng phải kịp thời, chính xác, thích hợp nó vừa là nguồn động viên lớn cho sự phấn đấu giữa thầy và trò, vừa kích thích hoạt động GDNGLL trong nhà trƣờng thu đƣợc kết quả cao, tạo ra sự thân thiện trong quan hệ thầy với trò, thân thiện giữa trò với trò và thân thiện lãnh đạo với cán bộ giáo viên trong nhà trƣờng. Tăng thêm mối quan hệ thân thiện giữa nhà trƣờng với gia đình và với xã hội. 3.4. Tổ chức khảo nghiệm các biện pháp 3.4.1. Các hoạt động khảo nghiệm Sau khi nghiên cứu lý luận chung về các vấn đề quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trƣờng, quản lýHĐGDNGLL, phong trào “xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực”. Qua kết quả khảo sát thực tế chúng tôi đƣa ra 8 biện pháp quản lý HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện ở trƣờng THPT vùng dân tộc thiểu số. Để kiểm tra tính khả thi của các biện pháp này chúng tôi tiến hành khảo nghiệm nhƣ sau: 3.4.1.1.Mục đích khảo nghiệm - Tìm hiểu sự tán thành của các đối tƣợng tham gia đánh giá về tính cần thiết của biện pháp. - Xác định tính khả thi của các biện pháp đƣợc đề xuất. 3.4.1.2.Đối tƣợng khảo nghiệm Tổng số phiếu khảo nghiệm: là 80 trong đó: 8 cán bộ quản lý; 6 giáo viên phụ trách Đoàn, Đội; 50 giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và 16 phụ huynh học sinh. 3.4.2.3. Nội dung khảo nghiệm - Biện pháp 1: Cải tiến hệ thống quản lý về HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện. 90 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên - Biện pháp 2: Tuyên truyền và bồi dƣỡng nâng cao nhận thức về HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện. - Biện pháp 3: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện. - Biện pháp 4: Chuẩn bị các điều kiện và phƣơng tiện để tổ chức thực hiện HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện. - Biện pháp 5: Phối hợp và huy động các lực lƣợng tham gia tổ chức HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện. - Biện pháp 6: Đa dạng hóa môi trƣờng hoạt động và hình thức tổ chức HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện. - Biện pháp 7: Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện. - Biện pháp 8: Cải tiến công tác thi đua khen thƣởng trong tổ chức HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện. 3.4.2.4. Phƣơng pháp khảo nghiệm - Điều tra bằng phiếu hỏi - Đƣa nội dung chƣơng trình, hình thức tổ chức hoạt động cụ thể. 91 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 3.4.2. Kết quả khảo nghiệm Bảng 3.5. Kết quả thống kê của các đối tượng về các biện pháp quản lý HĐGDNGLL theo định hướng xây dựng trường học thân thiện Các biện pháp Mức độ Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Rất khả thi Khả thi Không khả thi SL % SL % SL % SL % SL % SL % Biện pháp 1 80 100 0 0 0 0 80 100 0 0 0 0 Biện pháp 2 78 97,5 2 2,5 0 0 78 97,5 2 2,5 0 0 Biện pháp 3 80 100 0 0 0 0 80 100 0 0 0 0 Biện pháp 4 80 100 0 0 0 0 80 100 0 0 0 0 Biện pháp 5 77 96 3 4 0 0 77 96 3 4 0 0 Biện pháp 6 80 100 0 0 0 0 80 100 0 0 0 0 Biện pháp 7 78 97,5 2 2,5 0 0 80 97,5 2 2,5 0 0 Biện pháp 8 80 100 0 0 0 0 80 100 0 0 0 0 Thông qua kết quả bảng số liệu về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp từ cách nhìn nhận của các đối tƣợng đều thống nhất cao cụ thể là: Tám biện pháp đề xuất đều đƣợc cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh đánh giá mức độ rất cần thiết và rất khả thi chiếm tỷ lệ cao, trong đó có tới 5 biện pháp là chiếm tỷ lệ 100%, 3 biện pháp trên mức 90% đánh giá ở mức độ cần thiết và khả thi, còn mức độ không cần thiết và không khả thi là không có. Điều đó chứng tỏ tám biện pháp chúng tôi đƣa ra là rất cần thiết và rất khả thi để vận dụng vào việc quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện ở trƣờng THPT vùng dân tộc thiểu số hƣởng ứng theo phong trào: “Xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ Giáo dục & Đào tạo phát động trong giai đoạn 2008- 2013. Triển khai thực hiện một số hoạt động tại trƣờng THPT Bộc Bố có hiệu quả. 92 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 Trên cơ sở pháp lý của việc tổ chức thực hiện nội dung HĐGDNGLL thành môn học đƣa vào trƣờng THPT từ năm học 2006-2007. Bộ Giáo dục - Đào tạo đã có Chỉ thị và kế hoạch thực hiện cuộc phát động phong trào thi đua: Xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực trong các trƣờng phổ thông năm học 2008- 2009 và giai đoạn 2008- 2013. Qua nghiên cứu và khảo sát thực tế chúng tôi xây dựng tám biện pháp quản lý HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện ở trƣờng THPT vùng dân tộc thiểu số, nhằm khắc phục những hạn chế, mặt tồn tại mà các trƣờng đang vƣớng mắc, phát huy hết tác dụng môn học và để học sinh đƣợc tận hƣởng một cách hoàn thiện hơn. Các biện pháp trên đã đƣợc tiến hành khảo nghiệm đều khẳng định tính cần thiết và tính khả thi để các trƣờng có thể vận dụng vào thực tiễn trong quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện về HĐGDNGLL. Tuy nhiên với điều kiện, đặc điểm, tình hình của từng trƣờng không hoàn toàn giống nhau nên ngƣời Hiệu trƣởng cần linh hoạt trong khâu quản lý, sử dụng các biện pháp phù hợp với thực tế nhà trƣờng, phát huy đƣợc sức mạnh, trí tuệ của hội đồng sƣ phạm nhà trƣờng, nắm bắt những cơ hội, phát huy mặt mạnh của các lực lƣợng giáo dục tại địa phƣơng nơi trƣờng đóng thì các HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện vùng dân tộc thiểu số sẽ đạt đƣợc các mục tiêu giáo dục đề ra. 93 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận 1.1. HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện là một bộ phận trong quá trình giáo dục toàn diện để hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục trong nhà trƣờng. Giúp các em học sinh tạo lập năng lực thích ứng cao, hình thành kỹ năng sống, chuẩn bị hành trang cho các em bƣớc vào cuộc sống đa dạng và luôn biến đổi, đào tạo nên những con ngƣời đáp ứng với yêu cầu của nền kinh tế tri thức. HĐGDNGLL bổ sung những kiến thức đã học ở trên lớp, mở rộng kiến thức phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. HĐGDNGLL tạo cơ hội cho các em đƣợc tiếp cận, vừa trải nghiệm qua các hoạt động thực tiễn, tự các em có một cách nhìn mới từ đó có chí hƣớng phấn đấu và tự hoàn thiện bản thân để hòa nhập thân thiện trong cuộc sống cộng đồng. Là hình thức gắn lý thuyết với thực hành, gắn giáo dục nhà trƣờng với hoạt động thực tiễn xã hội. Vì vậy HĐGDNGLL là một hoạt động cơ bản góp phần quyết định để thực hiện thành công và đạt mục tiêu giáo dục theo Chỉ thị số 40/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua: “xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực”. 1.2. Thực trạng quản lý HĐGDNGLL ở các trƣờng THPT vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kan cho thấy các trƣờng đã có những cố gắng nhƣng vẫn còn những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện, những hạn chế thiếu sót trong công tác quản lý về hoạt động này cụ thể: - Bị chi phối bởi yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan về nhận thức vị trí, vai trò của HĐGDNGLL đối với việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh của các lực lƣợng giáo dục, môi trƣờng, hình thức tổ chức hoạt động, thu hút sự tham gia của cộng đồng, về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên quản lý điều hành... 94 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên - Chƣa quan tâm đầu tƣ thích đáng từ kế hoạch hoạt động cụ thể, việc lựa chọn nội dung, môi trƣờng hình thức tổ chức hoạt động chƣa đa dạng, kinh phí hoạt động, công tác quản lý điều hành chƣa đi vào chiều sâu, lực lƣợng tham gia chủ yếu là giáo viên, hạn chế kỹ năng tổ chức hoạt động, chƣa phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động của học sinh... Vì vậy chƣa phát huy hết tác dụng của hoạt động GDNGLL, chƣa đóng góp tích cực trong phong trào thi đua “xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực”. 1.3.Các biện pháp chúng tôi đề xuất đã đƣợc khảo nghiệm và cho kết quả khả quan về tính cần thiết và tính khả thi của chúng. Các biện pháp sẽ giúp cho các nhà quản lý thực hiện có hiệu quả việc chỉ đạo các HĐGDNGLL của nhà trƣờng. Thành công của các HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện là kết quả của sự vận dụng tổng hợp các biện pháp trên trong từng hoàn cảnh, đối tƣợng cụ thể, và phụ thuộc vào tài năng, nghệ thuật quản lý của ngƣời Hiệu trƣởng, cán bộ, giáo viên trong nhà trƣờng và sự ủng hộ tham gia nhiệt tình của các lực lƣợng giáo dục ngoài nhà trƣờng. 2. Khuyến nghị 2.1. Đối với Bộ và các Sở Giáo dục- Đào tạo - Chủ trì phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức biên soạn tài liệu về nội dung kỹ năng sống để giáo dục cho học sinh, hƣớng dẫn về phƣơng pháp rèn luyện kỹ năng sống, phƣơng pháp đánh giá kỹ năng sống đã đạt đƣợc ở học sinh. - Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn về tổ chức thực hiện HĐGDNGLL để các nhà trƣờng căn cứ vào đó xây dựng các chuẩn, tiêu chí cụ thể phù hợp với thực tế của nhà trƣờng để kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện cũng nhƣ kết quả hoạt động của giáo viên và học sinh. - Tổ chức hội thảo bàn về các vấn đề liên quan đến nội dung HĐGDNGLL để nghe báo cáo kinh nghiệm của các trƣờng làm tốt. 95 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 2.2. Đối với các trƣờng - Có sự quyết tâm của Hiệu trƣởng và sự đồng thuận chụm tay, chung sức của mọi thành viên trong nhà trƣờng trên cơ sở nhận thức đúng đắn và đầy đủ về HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện. Hiệu trƣởng chủ trì thống nhất xây dựng và triển khai kế hoạch HĐGDNGLL gắn với nội dung phong traò thi đua xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực từ: Việc xây dựng kế hoạch nội dung hoạt động - kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị - kế hoạch sử dụng kinh phí dành cho HĐGDNGLL. - Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tổ chức hoạt động của giáo viên trong nhà trƣờng, phát huy sự tham gia của tập thể của giáo viên. Tăng cƣờng hơn nữa mối quan hệ giữa các bộ phận trong tổ chức nhà trƣờng để thống nhất về nội dung, cách thức tổ chức gắn các nội dung học tập và giáo dục kỹ năng sống, nâng cao hiểu biết về văn hóa dân gian, về các di tích lịch sử, văn hóa, có sự phân phối thời gian thích hợp cho các loại hoạt động trong quá trình thực hiện kế hoạch mục tiêu giáo dục đã quy định. - Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động tập thể vui tƣơi lành mạnh, tổ chức các cuộc thi, tìm hiểu, chăm sóc, thăm quan các di tích lịch sử văn hóa của địa phƣơng. - Là m tốt công tác kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện, khen thƣởng động viên kịp thời nhƣ các môn văn hóa, Kết quả hoạt động là một trong những tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua hàng năm. 96 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Chỉ thị Số 40/ 2008/ CT- BGD ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” THPT giai đoạn 2008- 2013. 2. Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT, Hà nội ngày 22/7/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trƣờng THPT năm học 2008-2009 và giai đoạn 2009-2013. 3. Kế hoạch số: 7575/KHN/BGDĐT-BVHTTDL-TƢĐTN, Hà nội ngày 19/8/2008, kế hoạch liên ngành triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trƣờng THPT năm học 2008-2009 và giai đoạn 2009-2013. 4. Công văn số 1276/GD&ĐT- GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn ngày 21/8/2008: “Về việc hƣớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008- 2009. 5. Báo cáo tình hình giáo dục sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 2 khóa VIII) của Sở Giáo dục & Đào tạo Bắc Kạn 6. Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009 của Sở Giáo dục & Đào tạo Bắc Kạn. 7. Phạm Hồng Quang (2006), Môi trƣờng giáo dục, NXB giáo dục. 8. Nguyễn Thị Tính- Tháng 3/2007, bài giảng về lý luận quản lý giáo dục và đào tạo- lớp cao học quản lý giáo dục. 9. Nguyễn Thị Tính- 10/2007, Quản lý chuyên môn trong các trƣờng- lớp cao học quản lý giáo dục. 10. Trần Hồng Quân (1995), Một số vấn đề đổi mơi trong lĩnh vực giáo dục Đào tạo, NXB, Hà nội. 97 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 11. Giang Thị Khuyên: Thực trạng quản lý Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng Tiểu học miền núi, huyện Mai Sơn- Sơn La, Luận văn năm 2003. 12. Đặng vũ Hoạt (1994), Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, NXB Hà nội. 13 . Bộ Giáo dục và Đào tạo, thiết kế mẫu một số mô đun giáo dục môi trƣờng ngoài giờ lên lớp, Dự án Vie/ 98/018 Hà nội 2004. 14. Nguyễn Lê Đắc (1997), Cơ sở tâm lý học của công tác giáo dục học sinh ngoài giờ lên lớp trên địa bàn dân cƣ, luận án, PTS, Hà Nội. 15. Phan Thế Sủng “Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trƣờng THPT”, trƣờng cán bộ quản lý giáo dục đào tạo. 16. Nguyễn Dục Quang: Đổi mới phƣơng pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng THPT, Tạp chí NCGD số 6/1999. 17. Đinh Xuân Huy: Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của ngƣời Hiệu trƣởng trong trƣờng DTNT ở tỉnh Lai Châu - Luận văn thạc sĩ KHGD - Trƣờng ĐHSP Hà nội. 18. Phạm Hoàng Gia: Hoạt động ngoài giờ lên lớp học sinh lớp 6, Tạp chí nghiên cứu giáo dục 4 - 1984 và Tạp chí NCGD số 2- 1987. 19. Nguyễn Văn Thiềm: “Mấy biện pháp giáo dục học sinh ngoài giờ lên lớp theo địa bàn dân cƣ”. 20. Sách giáo viên thí điểm biên soạn theo chƣơng trình thí điểm THPT đƣợc Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành theo Quyết định số 47- 2002/ QĐ- BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Bộ trƣởng Bộ GD- ĐT. 21. Bùi Sĩ Tụng, Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Phi Long, Trần Quốc Thành (2006), Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Sách giáo viên lớp 10, NXB giáo dục. 98 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 22. Bùi Sĩ Tụng, Lê Văn Cầu, Lê Thanh Sử, Đỗ Tƣờng Vi (2007), Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Sách giáo viên lớp 11 (2007), NXB Giáo dục. 23. Luật Giáo dục. Nhà xuất bản chính trị quốc gia năm 2005. 24. Điều lệ nhà trƣờng phổ thông - NXB - GD&ĐT - 2000 25. Đặng Vũ Hoạt - Hà Thế Ngữ: Giáo dục học - tập II. NXBGD - 1998. 26. Hà Sĩ Hồ: Những bài giảng về quản lý trƣờng học tập II và tập III. NXBGD- 1985. 27. Nguyễn Văn Lê - Khoa học quản lý nhà trƣờng. NXB TP.Hồ Chí Minh - 1985. 28. Nguyễn Phúc Châu: Quản lý nhà trƣờng (Bài giảng cho học viên Cao học chuyên ngành quản lý giáo dục), Học viện quản lý giáo dục. 29. Phạm Minh Hạc (1990), Giáo dục Việt Nam trƣớc ngƣỡng cửa của thế kỷ XXI, NXB chính trị quốc gia, Hà nội. 30. Hrold Koontz, Cyri O Donnll và Heinz Weibrich (1994). Những vấn đề cốt yếu của quản lý, NXB khoa học kỹ thuật Hà nội. 31. Phạm Minh Hạc: Một số vấn đề giáo dục và khoa học giáo dục - NXB - KHGD năm 1986. 99 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên PHỤ LỤC MẪU PHIẾU SỐ 1: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG (Dành cho cán bộ quản lý và Giáo viên) Xin đồng chí giới thiệu đôi điều về bản thân: Họ và tên: ................................... Chức vụ........................................................ Chuyên môn giảng dạy ..................................................................................... Tên trƣờng: ...................................................................................................... Số năm công tác:............... Nam.......... Nữ............... Dân tộc ......................... Để nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện ở trƣờng THPT vùng dân tộc thiểu số, kính đề nghị đ/c vui lòng cung cấp thông tin và trả lời câu hỏi mà Đ/c cho là thích hợp theo nội dung của câu hỏi vào cột - ô với những vấn đề sau: Phần I: Thông tin 1. Quy mô trường lớp, cán bộ giáo viên, số học sinh năm học 2007 – 2008 Tên trƣờng Cán bộ quản lý Giáo viên Cán bộ văn phòng Số lớp Số học sinh 2. Về cơ sở vật chất (Đơn vị tính theo số lượng phòng) Văn phòng BGH Hội đồng SP Y tế P.học Đoàn Nhà đa năng Vi tính Bộ môn Thƣ viện Thí Nghiệm S©n ch¬i B·i tËp 3.Chất lượng hai mặt giáo dục (theo báo cáo tổng kết năm học 2007- 2008) Hai mặt Tốt/Giỏi Khá TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % Hạnh kiểm học lực 100 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Phần II: Thực trạng tổ chức HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện 1. Quan niệm của đ/c về tổ chức HĐGDNGLL theo định hướng xây dựng trường học thân thiện có vai trò quan trọng như thế nào ? TT Vai trò của HĐGDNGLL Mức độ nhận thức RQT QT KQT 1 Thân thiện giữa các thành viên trong nhà trƣờng, giữa thầy với trò, giữa nhà trƣờng - gia đình - xã hội. 2 Củng cố, bổ sung và hoàn thiện những tri thức đã học ở trên lớp, là con đƣờng gắn lí thuyết với thực hành 3 Là điều kiện quan trọng để rèn luyện hành vi, đạo đức lối sống 4 Nhằm phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của học sinh 5 Là cơ hội để huy động và phát huy tiềm năng các lực lƣợng trong và ngoài trƣờng tham gia giáo dục học sinh Ghi chú: Rất quan trọng (RQT); Quan trọng (QT); Không quan trọng (KQT) 2.Trường đ/c có thành lập Ban chỉ đạo tổ chức HĐGDNGLL? Có Không 3. Nếu có thì thành phần trong Ban chỉ đạo tổ chức HĐGDNGLL bao gồm những ai? ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 4. Trường đồng chí việc tham gia xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện HĐGDNGLL chủ yếu thuộc về thành phần nào sau đây? - Ban giám hiệu. - Ban giám hiệu và ban chỉ đạo hoạt động GDNGLL - Đoàn thanh niên và giáo viên chủ nhiệm. 101 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 5. Trường đ/c xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện HĐGDNGLL bao gồm chủ yếu loại kế hoạch nào sau đây? - Kế hoạch năm học º - Kế hoạch học kỳ º - Kế hoạch theo tháng, theo chủ đề º - Kế hoạch theo tuần º 6. Trƣờng đ/c lực lƣợng nào sau đây tham gia trong tổ chức HĐGDNGLL? - Ban giám hiệu nhà trƣờng º - Đoàn thanh niên º - Giáo viên chủ nhiệm º - Các tổ chức đoàn thể (công đoàn, tổ bộ môn...) º 7. Theo đ/c hiệu quả của việc tổ chức HĐGDNGLL phụ thuộc vào điều kiện nào sau đây? TT Các điều kiện Mức độ đánh giá RCT CT KCT 1 Sự nhận thức đúng của cán bộ, giáo viên và học sinh về HĐGDNGLL 2 Bồi dƣỡng kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL đội ngũ giáo viên 3 Xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung hoạt động cho từng khối lớp 4 Cơ sở vật chất đảm bảo, an toàn. 5 Đa dạng hóa, đổi mới nội dung, phƣơng pháp, hình thức tổ chức HĐGDNGLL. 6 Tăng cƣờng hoạt động kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động. 7 Phối hợp, huy động các lực lƣợng trong và ngoài trƣờng tham gia vào tổ chức HĐGDNGLL. 8 Xây dựng quỹ, kinh phí để tổ chức hoạt động 9 Các điều kiện khác Ghi chú: Rất cần thiết (RCT); Cần thiết (CT); Không cần thiết (KCT) Xin trân trọng cảm ơn 102 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên MẪU PHIẾU SỐ 2: DÀNH CHO CÁN BỘ GIÁO VIÊN Xin đồng chí giới thiệu đôi điều về bản thân Họ và tên: ...................................Chuyên môn giảng dạy ......................... Tên trƣờng: .............................................................................................. Số năm công tác:........... Nam.......... Nữ............... Dân tộc..................... Để góp phần xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện ở trƣờng THPT vùng dân tộc thiểu số, đề nghị đ/c cho biết ý kiến của mình về các nội dung sau đây bằng cách đánh dấu (x) vào cột hoặc ô tƣơng ứng mà đ/c thấy phù hợp theo từng nội dung của câu hỏi? 1. Quan niệm của đ/c về tổ chức HĐGDNGLL theo định hướng xây dựng trường học thân thiện có vai trò quan trọng như thế nào? TT Vai trò của HĐGDNGLL Mức độ nhận thức RQT QT KQT 1 Thân thiện giữa các thành viên trong nhà trƣờng, giữa thầy với trò, giữa nhà trƣờng - gia đình - xã hội. 2 Củng cố, bổ sung và hoàn thiện những tri thức đã học ở trên lớp, là con đƣờng gắn lí thuyết với thực hành 3 Là điều kiện quan trọng để rèn luyện hành vi, đạo đức lối sống . 4 Phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, có tình cảm đẹp, giải quyết các tình huống khác nhau trong cuộc sống. 5 Là cơ hội để huy động và phát huy tiềm năng các lực lƣợng trong và ngoài trƣờng tham gia giáo dục học sinh. Ghi chú: Rất quan trọng (RQT); Quan trọng (QT); Khá quan trọng (KQT) 103 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 2. Trường đồng chí Ban giám Hiệu và Ban chỉ đạo đã tiến hành biện pháp sau đây trong tổ chức HĐGDNGLL như thế nào? STT Các biện pháp Mức độ đánh giá T K T CTH 1 Xây dựng kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL gắn với phong trào “xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực” cả năm, học kỳ, hàng tuần, hàng tháng. 2 Lựa chọn các chủ đề tổ chức chung cho toàn trƣờng 3 Lựa chọn các chủ đề hoạt động theo khối, lớp 4 Tổ chức bồi dƣỡng kỹ năng tổ chức cho giáo viên các HĐ cho giáo viên . 5 Bồi dƣỡng năng lực tổ chức, tự điều khiển HĐ, hƣớng dẫn cách chơi các trò chơi dân gian cho cán bộ lớp của học sinh. 6 Chỉ đạo tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong năm. 7 Chỉ đạo đƣa một số nội dung hoạt động vào tiết chào cờ đầu tuần, tiết sinh hoạt lớp. 8 Tổ chức kiểm tra giáo án của giáo viên, dự giờ tiết sinh hoạt, hoạt động theo chủ điểm của các lớp. 9 Tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động của cộng đồng nhƣ: lễ hội dân gian, kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống... 10 Tổ chức thăm viếng, chăm sóc di tích lịch sử, đài tƣởng niệm ở địa phƣơng. 11 Phối hợp với các lực lƣợng giáo dục trong nhà trƣờng, với cha mẹ học sinh trong tổ chức thực hiện các hoạt động. 12 Các biện pháp khác Ghi chú: Rất tốt( RT); Tốt (T); Khá tốt (KT); Chưa thực hiện (CTH) 104 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 3. Đồng chí cho biết ý kiến của mình về công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ cho hoạt cộng giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng xây dựng trường học thân thiện của ban giám hiệu ? TT Nội dung Mức độ thực hiện Tốt Khá Chƣa tốt 1 Việc sử dụng các phòng chức năng, nhà đa năng, sân chơi, bãi tập phục vụ cho các hoạt động. 2 Việc sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động 3 Việc đầu tƣ bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động 4 Kinh phí dành cho tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tại nhà trƣờng. 5 Kinh phí dành cho việc bồi dƣỡng năng lực công tác Đoàn, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho cán bộ lớp, các câu lạc bộ của học sinh. 6 Huy động các nguồn kinh phí từ các tổ chức, phụ huynh học sinh cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 105 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 4. Đ/c cho biết việc thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng và Ban chỉ đạo HĐ? T T Nội dung Mức độ thực hiện RT T BT CT 1 Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch giáo án sinh hoạt, HĐGDNGLL của giáo viên chủ nhiệm. 2 Kiểm tra kế hoạch thông qua dự các tiết sinh hoạt lớp có báo trƣớc hoặc đột xuất, tiết chào cờ. 3 Kiểm tra kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thông qua kết quả rèn luyện của học sinh, thông qua kết quả thi đua của trƣờng, của Đoàn . 4 Kiểm tra việc phối hợp với các lực lƣợng giáo dục khác. 5 kiểm tra việc sử dụng các trang thiết bị, kinh phí phục vụ cho các hoạt động. Ghi chú: Rất tốt (RT); Tốt (T); Bình thường (BT); Chưa tốt (CT) 5. Khi tiến hành tổ chức hoạt động theo chủ đề đ/ c thực hiện những phương pháp, hình thức nào sau đây? TT Các phƣơng pháp và hình thức tổ chức Mức độ thực hiện TX TT CBG 1 PP định hƣớng, cố vấn cho HS tự tổ chức theo gợi ý của GV 2 Từng chủ đề giáo viên đứng ra tổ chức cho học sinh 3 Tổ chức thi tìm hiểu theo chủ đề 4 Tổ chức câu lạc bộ theo môn học 5 Tổ chức thi hùng biện, giải ô chữ 6 Tổ chức thi văn nghệ với các làn điệu dân tộc 7 Tổ chức hái hoa dân chủ 8 Tổ chức các trò chơi dân gian... Ghi chú: Thường xuyên (TX); thỉnh thoảng (TT); Chưa bao giờ (CBG) 106 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 6. Đánh giá kết quả HĐGDNGLL đ/c tiến hành theo bước nào sau đây? - Để học sinh tự đánh giá theo tiêu chí  □ - Tập thể lớp đánh giá □ - Giáo viên nhận xét, đánh giá □ - Kết hợp tất cả các bƣớc trên □ 7. Những rào cản trong quá trình tổ chức HĐGDNGLL theo định hướng xây dựng trường học thân thiện đ/c thường gặp phải là gì? - Lãnh đạo nhà trƣờng ít quan tâm □ - Cán bộ quản lý và ban chỉ đạo không có kế hoạch với nội dung cụ thể □ - Thiếu cơ sở vật chất (sân chơi, bãi tập, nhà đa năng, thiết bị...) □ - Bản thân hạn chế về kỹ năng tổ chức, không định hƣớng đƣợc nội dung □ - Phụ huynh học sinh không ủng hộ □ - Chƣa phối hợp chặt chẽ và huy động các lực lƣợng góp sức tham gia HĐ □ - Các rào cản khác □ Xin trân trọng cảm ơn! 107 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên MẪU PHIẾU SỐ 3 KHẢO SÁT KẾT QUẢ TỔ CHỨC HĐGDNGLL THEO ĐỊNH HƢỚNG XÂY DỰNG TRƢỜNG HỌC THÂN THIỆN (Dành cho học sinh) Xin em giới thiệu đôi điều về bản thân Họ và tên: ............................ Giới tính: ..... lớp:........Dân tộc ............... Tên trƣờng: ............................................................................................ Để góp phần xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện ở trƣờng THPT vùng dân tộc thiểu số, đề nghị em cho biết ý kiến của mình về các nội dung sau đây bằng cách đánh dấu X vào ô tƣơng ứng. 1. Theo nguyện vọng của em với một số nội dung và hình thức HĐGDNGLL nào sau đây em yêu thích TT Nội dung và hình thức tổ chức RT BT KT 1 Tổ chức mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn. 2 Nghe trao đổi và nêu ý kiến về các vấn đề mà thanh niên quan tâm 3 Kết nghĩa , giao lƣu với các trƣờng, các đơn vị bộ đội... 4 Tham gia hoạt động xã hội nhân đạo, đền ơn hoạt động từ thiện, tấm áo tặng bạn. 5 Tổ chức thăm viếng, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, đài tƣởng niệm, di tích lịch sử, văn hóa ở địa phƣơng. 6 Tổ chức thi trang phục dân tộc, thi hát làn điệu sli lƣợn, hát then, múa dân tộc, học sinh thanh lịch, nữ sinh duyên dáng. 7 Tổ chức cắm trại, tham gia lễ hội tryền thống ở địa phƣơng. 8 Tham quan khu di tích lịch sử, văn hoá, bảo tàng... 9 Tổ chức giã ngoại theo môn học. 10 Thi sáng tác bài thơ, bài văn hay, bài toán có nhiều cách giải. 11 Thể dục giữa giờ. 12 Tổ chức các trò chơi dân gian trong giờ ra chơi. 13 Tổ chức các cuộc thi tạo sân chơi trí tuệ, em yêu bộ môn khoa học, rung chuông vàng. 14 Tổ chức hƣớng dẫn khai thác phần mềm và truy cập Intenet Ghi chú: Rất thích (RT); Bình thường (BT); Không thich (KT) 108 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 2. Em cho biết trong giờ sinh hoạt những nội dung sau đây được tổ chức như thế nào? TT Nội dung thực hiện Mức độ thực hiện TX TT CBG 1 Tổ chức tuyên truyền phong trào “Xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực cho tập thể lớp thông qua các HĐ 2 Giới thiệu, hƣớng dẫn các em tham gia các trò chơi dân gian 3 Tổng kết các mặt thi đua của lớp. 4 Tuyên dƣơng các cá nhân, tổ có thành tích trong tuần, phê bình khiển trách cá nhân, tổ, vi phạm nội quy . 5 Phổ biến nội dung HĐ của lớp, của trƣờng tuần tới, 6 Thực hiện đầy đủ các hoạt động theo chủ đề hàng tháng. 7 Sinh hoạt đoàn. 9 Dạy bù 10 Sinh hoạt văn nghệ, hái hoa dân chủ… Ghi chú: Thường xuyên (TX); thỉnh thoảng (TT); Chưa bao giờ (CBG) 3. Em cho biết những nội dung nào sau đây được tổ chức trong tiết chào cờ đầu tuần ? TT Nội dung thực hiện Mức độ thực hiện TX TT CBG 1 Kể truyện dƣới cờ, nét đẹp học đƣờng. 2 Nêu gƣơng ngƣời tốt việc tốt. 3 Sinh hoạt theo chủ điểm. 4 Sinh hoạt văn nghệ. 5 Tổng kết các mặt thi đua của các lớp. 6 Tuyên dƣơng các cá nhân, tập thể có thành tích 7 Phê bình, khiển trách những cá nhân, tập thể vi phạm nội quy của trƣờng là chính. 8 Phổ biến công việc tuần tới, nội dung HĐGDNGLL của lớp, của trƣờng. 9 BGH phát biểu ý kiến, nhắc nhở học sinh Ghi chú: Thường xuyên (TX); thỉnh thoảng (TT); Chưa bao giờ (CBG) Xin trân trọng cảm ơn! 109 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên MẪU PHIẾU SỐ 4 - PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho phụ huynh học sinh) Xin ông (bà) giới thiệu quý danh Họ và tên: ............................ ......................tuổi:............Dân tộc:............. Thôn (bản):...................Xã:.................Huyện.....................Tỉnh Bắc Kạn Để góp phần xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện ở trƣờng THPT vùng dân tộc thiểu số, xin quý ông (bà) cho biết ý kiến của mình về những vấn đề sau đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô hoặc cột tƣơng ứng . 1. Theo ông (bà) các nội dung và mục đích của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện sau đây có vai trò nhƣ thế nào đối với các em? STT Nội dung HĐGDNGLL RQT QT KQT 1 Hoạt động chính trị - xã hội,đạo đức, pháp luật: nhằm giáo dục lý tƣởng để sống và hành động theo lý tƣởng tiên tiến của xã hội. 2 Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sân chơi trí tuệ: nhằm củng cố, khắc sâu kiến thức đã học, tìm tòi, khám phá tri thức khoa học mới. 3 Hoạt động lao động công ích xã hội: nhằm giáo dục các em nhận thức rõ về giá trị lao động từ đó có thái độ đúng đắn đối với ngƣời lao dộng và bảo vệ thành quả lao động. 4 Hoạt động văn hóa nghệ thuật: nhằm bồi dƣỡng về đời sống tinh thần, biết thƣởng thức cái đẹp, có hành động đẹp, duy trì và phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. 5 Tổ chức hoạt động trò chơi dân gian: nhằm giúp các em biết tham gia vào các trò chơi lành mạnh truyền thống của dân tộc ta từ đó có ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của nó trong thời kỳ hiện đại. 6 Tổ chức thi, giao lưu hoạt động TDTT: nhằm phát hiện những nhân tài, có một cơ thể khỏe mạnh. 7 Tổ chức giao lưu kết nghĩa: nhằm tạo thêm sự thân thiện, thắt chặt tình đoàn kết với bè bạn. 8 Bảo vệ môi trường: giúp các em có ý thức, giữ gìn và bảo vệ môi trƣờng sống. 9 Tổ chức dã ngoại gắn với môn học: để gắn lý thuyết với thực tiến, học đi đôi với hành. 10 Tổ chức tham quan du lịch: nhằm hƣớng các em về nguồn và có một tầm nhìn thực tế. Ghi chú: Rất quan trọng (RQT); Quan trọng (QT); Không quan trọng (KQT) 110 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 2. Từ nội dung và mục đích của các hoạt động trên Ông (bà) có hài lòng, sẵn sàng tạo điều kiện để con mình tham gia vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp không? Vì sao? (đánh dấu X vào ô vuông với phƣơng án lựa chọn có hoặc không) Có: Vì lý do: - Gia đình có trách nhiệm cùng nhà trƣờng tham gia mọi HĐGD □ - Tạo mối quan hệ thân thiện giữa nhà trƣờng với gia đình. □ - Phát triển các năng khiếu, khả năng giao tiếp, ứng xử có văn hoá. □ - Giúp các em tránh xa vào các hoạt động không lành mạnh. □ - Giúp các em biết tự điều chỉnh hành vi, đạo đức cho phù hợp. □ - Giúp các em hiểu biết thêm về kỹ năng sống cho bản thân. □ - Giúp các em rèn luyện phẩm chất: tình thƣơng yêu, lòng khoan dung. □ - Giúp các em phát triển về trí tuệ, thể lực và thẩm mỹ. □ - Lý do khác: …………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………................... Không: Vì lí do : - Ảnh hƣởng đến thời gian học văn hoá. □ - Không giúp ích gì cho bản thân các em. □ - Kinh phí tốn kém. □ - Không có thời gian giúp gia đình. □ Các lý do khác: ..................................................................................................................... ................................................................................................................. 111 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 3. Ông (bà) đã đóng góp gì để giúp nhà trƣờng và các em tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện?: ………………………………………………………………………………..... ............................................................................................................................. 4. Theo ông (bà) để hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đƣợc tổ chức đạt hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực cho các em thì cần có biện pháp gì (đề nghị ghi biện pháp cụ thể và những ý kiến đề xuất) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Xin trân trọng cảm ơn! 112 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên MẪU PHIẾU SỐ 5 KHẢO NGHIỆM TÍNH KHẢ THI VÀ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HĐGDNGLL THEO ĐỊNH HƢỚNG XÂY DỰNG TRƢỜNG HỌC THÂN THIỆN Kính gủi:..................................................Chức vụ .................................. Đơn vị công tác ........................................................................................ Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về các biện pháp quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện ở trƣờng THPT vùng dân tộc thiểu số, bằng cách đánh dấu (x) vào ô lựa chọn mà đ/c cho là phù hợp. Biện pháp quản lý Mức độ Mức độ Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Rất khả thi Khả thi Không khả thi 1 Quản lý mỗi quan hệ thân thiện trong nhà trƣờng 2 Tuyên truyền nâng cao nhận thức tổ chức thực hiện HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện cho CB,GV,HS và phụ huynh học sinh. 3 Cải tiến hệ thống quản lý quản lý HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện 4 Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chức thực hiện HĐGDNGLL theo định hƣớng trƣờng học thân thiện 113 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Biện pháp quản lý Mức độ Mức độ Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Rất khả thi Khả thi Không khả thi 5 Tăng cƣờng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện. 6 Huy động và phối hợp các lực lƣợng trong và ngoài trƣờng tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động. 7 Đa dạng hóa các hình thức tổ chức và môi trƣờng hoạt động HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện. 8 Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá tổ chức thực hiện HĐGDNGLL theo định hƣớng trƣờng học thân thiện. 9 Đổi mới công tác thi đua khen thƣởng trong HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện. Xin trân trọng cảm ơn! 114 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO ĐỊNH HƢỚNG XÂY DỰNG NHÀ TRƢỜNG THÂN THIỆN Ở TRƢỜNG THPT ......................... 8 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu ........................................................................ 8 1.2. Một số khái niệm cơ bản .......................................................................... 9 1.2.1. Khái niệm quản lý .......................................................................... 9 1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục .......................................................... 11 1.2.3. Khái niệm quản lý nhà trƣờng ...................................................... 13 1.2.4. Khái niệm hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .......................... 13 1.2.5. Khái niệm quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .............. 13 1.2.6. Khái niệm quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng THPT ..................................................................................................... 14 1.2.7. Khái niệm biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng THPT ................................................................................ 14 1.2.8. Khái niệm nhà trƣờng thân thiện .................................................. 14 1.3. Những vấn đề cơ bản của quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ....... 17 1.3.1. Vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ................ 17 1.3.2. Mục tiêu quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ................ 18 1.3.3. Quản lý nội dung, phƣơng pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện........ 20 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO ĐỊNH HƢỚNG XÂY DỰNG TRƢỜNG HỌC THÂN THIỆN Ở TRƢỜNG THPT VÙNG THIỂU SỐ ........................................................................................ 33 2.1. Vài nét chung về tình hình giáo dục giáo dục tỉnh Bắc Kạn .................... 33 115 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng .................................................................... 34 2.1.1. Mục đích khảo sát ....................................................................... 34 2.1.2. Địa bàn và quy mô khảo sát ......................................................... 34 2.2.3. Nội dung khảo sát gồm những vấn đề sau .................................... 35 2.2.4. Phƣơng pháp khảo sát .................................................................. 35 2.2.5. Phƣơng pháp đánh giá .................................................................. 35 2.3. Kết quả khảo sát ..................................................................................... 36 2.3.1. Đặc điểm tình hình giáo dục 3 trƣờng THPT vùng dân tộc thiểu số ... 36 2.3.2.Thực trạng quản lý HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện ở trƣờng THPT vùng dân tộc thiểu số ................... 39 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HĐGDNGLL THEO ĐỊNH HƢỚNG XÂY DỰNG NHÀ TRƢỜNG THÂN THIỆN Ở TRƢỜNG THPT VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ KHẢO NGHIỆM .......................................................................................... 59 3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp ........................................................... 59 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục THPT .............. 59 3.1.2. Nguyên tắc nội dung thực hiện phải đảm bảo tính mục tiêu toàn diện .... 59 3.1.3. Nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ đảm bảo các yêu cầu . 60 3.1.4. Nguyên tắc tiếp cận hệ thống trong việc xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực ................................................................... 61 3.2. Đề xuất các biệp pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện .......................................... 62 3.1.1. Biện pháp 1: Cải thiện hệ thống quản lý của nhà trƣờng .............. 62 3.2.2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh ....................................... 67 116 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 3.2.3. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ............................................................................. 69 3.2.4. Biện pháp 4: Chuẩn bị tốt các điều kiện và phƣơng tiện phục vụ HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện ... 74 3.2.5. Biện pháp 5: Phối hợp và huy động các lực lƣợng tham gia vào quá trình tổ chức các hoạt động ............................................................. 76 3.2.6. Biện pháp 6: Đa dạng hóa môi trƣờng và các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân hiện ........ 79 3.2.7. Biện pháp 7: Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện các hoạt động ..................................................... 84 3.2.8. Biện pháp 8: Cải tiến công tác thi đua khen thƣởng thích hợp ...... 87 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp ............................................................. 88 3.4. Tổ chức khảo nghiệm các biện pháp ....................................................... 89 3.4.1. Các hoạt động khảo nghiệm ......................................................... 89 3.4.2. Kết quả khảo nghiệm ................................................................... 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................ 93 1. Kết luận ..................................................................................................... 93 2. Khuyến nghị .............................................................................................. 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 96 PHỤ LỤC ..................................................................................................... 99 117 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Quy mô trƣờng lớp, cán bộ giáo viên, số học sinh năm học 2007 - 2008 .. 34 Bảng 2.2. Cơ cở vật chất, phƣơng tiện ........................................................... 36 Bảng 2.3 Chất lƣợng hai mặt giáo dục ........................................................... 37 Bảng 2.4. Nhận thức về vai trò nội dung HĐGDNGLL của Ban giám hiệu (BGH); giáo viên chủ nhiệm (GVCN); Cán bộ Đoàn, Đội (CBĐĐ) ..... 39 Bảng 2.5. câu hỏi 1- mẫu phiếu số 4 phần phụ lục - nhận thức của phụ huynh học sinh về một số nội dung của HĐGDNGLL .................................... 41 Bảng 2.6. Ý kiến của cán bộ quản lý về lực lƣợng tham gia .......................... 42 xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL .................................................................. 42 Bảng 2.7. Câu hỏi 2 mẫu phiếu số 2 phần phụ lục Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động GDNGLL theo định hƣớng nhà trƣờng thân thiện của Hiệu trƣởng và Ban chỉ đạo ........................................................ 43 Bảng 2.8. Thực trạng công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ HĐGDNGLL của Hiệu trƣởng ...................................... 44 Bảng 2.9.Thực trạng tổ chức chỉ đạo HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiên của cán bộ quản lý, Ban chỉ đạo ............ 45 Bảng 2.10. Thực trạng tổ chức thực hiện các chủ đề hàng tháng ................... 47 của giáo viên chủ nhiệm ................................................................................ 47 Bảng 2.11. Câu hỏi 4. Mẫu phiếu số 3. Thực trạng về thực hiện giờ chào cờ đầu tuần trong toàn trƣờng hàng tuần thứ hai........................................ 48 Bảng 2.12. Câu hỏi 2. Mẫu phiếu số 3. Thực trạng về thực hiện giờ sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm ..................................................... 49 Bảng 2.13. Nguyện vọng của em đối với một số nội dung và hình thức HĐGDNGLL .................................................................................... 52 Bảng 2.14. Câu hỏi 4. Mẫu phiếu số 2. Phụ lục Thực hiện kiểm tra, đánh giá của hiệu trƣởng và ban HĐGDNGLL ........................................ 54 118 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Bảng 2.15. Các điều kiện để tổ chức thực hiện HĐGDNGLL đạt hiệu quả.... 56 Bảng 2.16. Câu hỏi 7 - mẫu phiếu số 2: Những khó khăn của cán bộ, giáo viên khi tổ chức thực hiện HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện ............................................................... 57 Bảng 3.1. Mẫu xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ...... 70 Bảng 3.2. Kế hoạch hoạt động theo chủ điểm cho toàn khối vào các ngày lễ lớn . 71 Bảng 3.2. Kế hoạch tổ chức ngoại khóa, dã ngoại theo một số bộ môn ......... 71 Bảng 3.3. Định hƣớng thực hiện nội dung HĐGDNGLL theo chủ đề /tháng cho các khối ...................................................................................... 72 Bảng 3.1. Kết quả thống kê của các đối tƣợng về các biện pháp quản lý HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng trƣờng học thân thiện ....... 91 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sự tác động qua lại giữa các yếu tố trong quản lý .................... 11 Sơ đồ 1.2. Chu trình quản lý quản lý ........................................................ 12 Sơ đồ 1.3: HĐGDNGLL trong quá trình giáo dục .................................... 17 119 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên NHỮNG TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BGH Ban giám hiệu CBĐĐ Cán bộ Đoàn, Đội CBQL Cán bộ quản lý CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CSVC Cơ sở vật chất DTTS Dân tộc thiểu số GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GVCN Giáo viên chủ nhiệm HĐGDNGLL Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp KT- XH Kinh tế -Xã hội 120 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Giáo sƣ tiến sĩ Khoa học Nguyễn Văn Hộ đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ và chỉ bảo cho tác giả hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn Hội đồng khoa học, các thầy giáo, cô giáo Khoa Tâm lý giáo dục, Khoa đào tạo sau Đại học thuộc trƣờng Đại học sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên. Các thầy cô giáo đã trực tiếp giảng dạy và tham gia quản lý trong quá trình học tập và làm luận văn tốt nghiệp. Xin cảm ơn Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, học sinh trƣờng THPT Bộc Bố, THPT Yên Hân và PTTH Ba Bể, Sở giáo dục đào tạo Bắc Kạn cùng bạn bè đã giúp đỡ, động viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất và đóng góp những ý kiến quý báu cho tác giả trong quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp. Luận văn không tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận đƣợc sự quan tâm chỉ dẫn của các thầy giáo, cô giáo, các bạn đồng nghiệp để kết quả nghiên cứu đƣợc hoàn chỉnh hơn. Thái Nguyên, tháng 9 năm 2009 Cà Thị Hoan 121 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC NGHIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO ĐỊNH HƢỚNG XÂY DỰNG NHÀ TRƢỜNG THÂN THIỆN 122 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Buổi tuyên truyền hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng xây dựng trường học thân thiện 123 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Thầy và trò hoà trong ngày hội lồng tồng đầu xuân 2009 124 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Tiết mục múa thiếu nữ học trò trong bộ áo chàm Thi cà kheo 125 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Thanh niên vì môi trường 126 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Tham gia thi thể thao cấp Huyện

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdoc_25_9673.pdf
Luận văn liên quan