Quản lý nhà nước đối với công tác gia đình trên địa bàn quận 3

MỤC LỤC PHẦN 1: Báo cáo quá trình thực tập và khái quát về tổ chức hoạt động của Ủy ban nhân dân quận 3, phòng Văn hóa và Thông tin quận 3 1 A. Quá trình thực tập 1 B. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân quận 3, phòng Văn hóa và Thông tin quận 3 2 I.Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội. 2 1.1 Bản đồ địa giới hành chính của Quận 3 2 1.2 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 3 1.3 Tình hình kinh tế 3 1.4 Tình hình văn hóa xã hội 4 1.5 Tình hình an ninh quốc phòng 6 II.Cơ cấu tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân quận 3, phòng Văn hóa và Thông tin quận 3. 6 2.1 Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân quận 3 6 2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Văn hóa và Thông tin quận 3 8 2.3 Mối quan hệ giữa phòng Văn hóa và Thông tin đối với các phòng ban khác 11 2.4 Tổ chức bộ máy của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 3 12 PHẦN 2: Báo cáo chuyên đề 14 Chương I: Cơ sở lý luận 14 1.1 Một số khái niệm liên quan. 14 1.2 Quản lý Nhà nước đối với công tác gia đình. 17 1.3 Các văn bản liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về gia đình 18 Chương II: Thực trạng quản lý Nhà nước đối với công tác gia đình 20 2.1 Thực trạng quản lý Nhà nước đối với công tác gia đình trên địa bàn quận 3 20 2.2 Đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động quản lý Nhà nước đối với công tác gia đình trên địa bàn quận 3 hiện nay. 25 2.3 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình của quận năm 2010. 25 Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác gia đình trên địa bàn quận 3. 28 3.1 Phương hướng quản lý Nhà nước đối với công tác gia đình. 28 3.2 Một số kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác gia đình 29 Chương IV: Kết luận 31 Phụ lục 33 Tài liệu tham khảo 36

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2902 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý nhà nước đối với công tác gia đình trên địa bàn quận 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP –µ— T.p Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNXET CO QUAN.doc
  • docLOI CAM ON.doc
  • docMUC LUC.doc
  • docNH_N XÉT GIANG VIEN.doc
  • doctrang1_8 _bai chinh thuc.doc
  • doctrang9_so do to chuc ubndq3.doc
  • doctrang10_34 bai chinh thuc.doc
  • doctrang 35_37phu luc va tai lieu tham khao.doc
  • docTRANG BIA.DOC
Luận văn liên quan