Qui hoạch và tối ưu hoá mạng truyền dẫn 3G

Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2010 Sơ lược: Lời mở đầu Chương 1: giới thiệu chung về hệ thống thông tin Chương 2: Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 UMTS Chương 3: Quy hoạch và tối ưu hoá mạng truyền dẫn 3G Kết luận Tài liệu tham khảo Giáo viên hướng dẫn: thầy giáo, Đại tá PGS – TS Võ Kim

pdf96 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2585 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Qui hoạch và tối ưu hoá mạng truyền dẫn 3G, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iÒu khiÓn chung ®−êng xuèng DCCH. 2.2.4.2. C¸c m· ngÉu nhiªn ho¸. a. M∙ ngÉu nhiªn ®−êng lªn. §−êng lªn cã 224 m· ngÉu nhiªn ho¸, cã thÓ lμ m· ngÉu nhiªn dμi hoÆc ng¾n. M· ng¾n chØ dïng víi bé t¸ch sãng ®a ng−êi sö dông MUD. M· ®−êng lªn do m¹ng quyÕt ®Þnh. MS ®−îc th«ng b¸o m· ngÉu nhiªn nμo sÏ ®−îc sö dông trong b¶ng tin cho phÐp truy nhËp ®−êng xuèng. Trong mét sè Ýt tr−êng hîp, m· ngÉu nhiªn cã thÓ thay ®æi trong thêi gian kÕt nèi. Sù thay ®æi m· ngÉu nhiªn ®−êng lªn ®−îc tho¶ thuÇn trªn kªnh DCCH. Bé t¹o m· (dμi hoÆc ng¾n) ®−îc khêi ®Çu b»ng mét sè 25 bit. Mét bit chØ thÞ chän m· dμi hay ng¾n, 24 bit cßn l¹i dïng ®Ó t¹o m· ngÉu nhiªn. 66 MSB LSB Sè l−îng Bit #23 Bit #22 bÝt #21 * * * * * * * * * Bit #1 Bit #0 H×nh 2-23. M· khëi ®Çu cho bé t¹o m· ngÉu nhiªn ®−êng lªn b, M∙ ngÉu nhiªn ®−êng xuèng. Cã tæng sè 218-1 =262143 m· ngÉu nhiªn ®−êng xuèng. Tuy nhiªn, kh«ng sö dông tÊt c¶ c¸c m· nμy. C¸c m· kh¶ dông ®−êng xuèng ®−îc chia thμnh 512 bé, mçi bé cã 16 m· trong ®ã 1 m· s¬ cÊp vμ 15 m· thø cÊp. C¸c m· s¬ cÊp gåm c¸c m· ®−îc ®¸nh sè n = 16x i, víi i = 1, , 511. C¸c m· thø cÊp cña bé thø i : n = 16x i + k, trong ®ã k = 1, 2,,15. Cã t−¬ng øng 1-1 gi÷a m· s¬ cÊp vμ 15 m· thø cÊp trong mét bé, do ®ã cã c¸c m· m = 0, 1,,8191 ®−îc sö dông. Mçi cell lu«n Ên ®Þnh mét m· s¬ cÊp duy nhÊt. Kªnh vËt lý ®iÒu khiÓn chung s¬ cÊp P-CCPCH lu«n dïng m· ngÉu nhiªn s¬ cÊp. C¸c kªnh vËt lý ®−êng xuèng kh¸c cã thÓ sö dông m· s¬ cÊp hoÆc mét m· thø cÊp trong cïng nhãm liªn kÕt víi m· s¬ cÊp cña « c.M∙ truy nhËp ngÉu nhiªn. §èi víi m· ngÉu nhiªn ho¸ cña phÇn mμo ®Çu, th× ph−¬ng ph¸p t¹o m· gièng nh− ®èi víi phÇn thùc cña m· dμi ë c¸c kªnh riªng. Nh−ng chØ cã 4096 chip ®Çu tiªn cña m· ®−îc sö dông ®Ó tr¶i phæ phÇn mμo ®Çu víi tèc ®é chip 3,84 Mcps. M· dμi C1 cho thμnh phÇn ®ång pha ®−îc sö dông trùc tiÕp ë hai nh¸nh ®ång pha vμ vu«ng pha mμ kh«ng cÇn cã dÞch thêi gian gi÷a hai nh¸nh. M· ngÉu nhiªn cho phÇn mμo ®Çu lμ tæng modul 2 theo vÞ trÝ cña c¸c ®o¹n 4096 chip cña hai chuçi nhÞ ph©n n tr×nh tù s¾p xÕp ®−îc t¹o ra tõ hai ®a thøc sinh bËc 25. PhÇn mμo ®Çu bao gåm 256 lÇn lÆp l¹i cña ch÷ ký ®é dμi 16, <P0, P1, P15>. Nh− vËy tr−íc khi m· ho¸ phÇn mμo ®Çu lμ: P0, P1,, P15,, P0, P1,, P15 67 Ch−¬ng 3 Qui ho¹ch vμ tèi −u ho¸ m¹ng truyÒn dÉn 3g 3.1 C¬ së cña quy ho¹ch m¹ng truyÒn dÉn 3.1.1. Ph¹m vi cña qui ho¹ch m¹ng truyÒn dÉn. KÕ ho¹ch m¹ng truyÒn bao gåm c¸c giao diÖn gi÷a BS vμ RNC, gi÷a RNC vμ CN, vμ gi÷a c¸c RNC nh−: Iub, Iu vμ c¸c giao diÖn Iur. Xem h×nh 3.1. H×nh 3-1. Ph¹m vi bao qu¸t cña qui ho¹ch m¹ng truyÒn 3.1.2. C¸c nh©n tè trong c¸c m¹ng truyÒn 3G. 3.1.2.1. Tr¹m c¬ së. C¸c tr¹m c¬ së ®ãng mét vai trß quan träng trong c¸c m¹ng 3G, vμ vai trß nμy kh¸c so víi c¸c m¹ng truyÒn GSM. VÒ sau, nÕu sè l−îng m¸y thu (TRX) ®−îc biÕt ®Õn, viÖc tÝnh to¸n dung l−îng A bis cã thÓ ®−îc thùc hiÖn. Tuy nhiªn, víi c¸c d÷ liÖu ®ãng mét vai trß quan träng, c¸c thμnh phÇn cña tr¹m c¬ së còng thay ®æi, do vËy thay ®æi c¶ kÝch th−íc vμ chøc n¨ng cña m¹ng. Mét s¬ ®å khèi ®¬n gi¶n ho¸ ®· ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh 3-2. Mét c¸i nh×n ng¾n gän vÒ chøc n¨ng cña c¸c khèi nμy ®−îc ®−a ra bªn d−íi. 68 H×nh 3-2. S¬ ®å khèi ®¬n gi¶n cña tr¹m c¬ së 3G • Anten vμ bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt: Bé läc t¸ch c¸c tÝn hiÖu nhËn vμ truyÒn. Bé khuÕch ®¹i, khuÕch ®¹i c¸c tÝn hiÖu nhËn ®−îc. • M¸y thu ph¸t: C¸c m¸y thu ph¸t chøa mét m¸y ph¸t vμ hai m¸y thu. Mét TRX cã hai d¶i tÇn sè ®−îc ph©n c¸ch b»ng 190 MHz (c¸c kh¸c biÖt lín so víi mét GSM), TRX bao gåm ®iÒu khiÓn c«ng suÊt chÝnh x¸c, mét kÕt cÊu khung kh¸c, vμ ph©n kªnh kh¸c • C¸c bé céng vμ ghÐp: C¸c bé nμy tæng hîp c¸c tÝn hiÖu tõ nhiÒu bé céng vμ ghÐp kh¸c tõ c¸c ®¬n vÞ xö lÝ tÝn hiÖu • Bé xö lÝ tÝn hiÖu (SP): Chøc n¨ng chÝnh cña bé phËn nμy lμ ®Ó thùc hiÖn m· ho¸, gi¶i m·, vμ xö lÝ kªnh m· (trong c¶ hai h−íng nhËn vμ truyÒn) • Qu¶n lÝ øng dông (AM): Bé phËn nμy chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c chøc n¨ng qu¶n lÝ vμ thùc hiÖn kiÓm so¸t sãng mang. Tõ qui ho¹ch m¹ng truyÒn, AM diÔn ra nh− mét TRX trong qui ho¹ch m¹ng truyÒn OSM. Sè l−îng AM phô thuéc vμo l−u l−îng ®−îc tr¹m c¬ së mang vμ dùa vμo sè l−îng tÕ bμo hay sè TRX. • KÕt nèi chÐo ATM (AXC): KÕt nèi nμy chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt nèi chÐo t¹i cÊp ®é ATM (ph−¬ng thøc truyÒn di bé). Nã còng ho¹t ®éng nh− mét giao diÖn gi÷a AM vμ c¸c ®¬n vÞ giao diÖn. AXC cã thÓ lμ mét bé phËn riªng biÖt. 69 • Bé giao diÖn (IFU): IFU lμ giao diÖn gi÷a tr¹m c¬ së vμ giao diÖn Iub. Nã cã thÓ thay ®æi phô thuéc vμo lo¹i truyÒn EI/TI/JTI hoÆc PDH/SDH . 3.1.2.2. Bé ®iÒu khiÓn m¹ng radio (RNC). Nh− ®· nãi ë ch−¬ng tr−íc, bé ®iÒu khiÓn m¹ng radio trong c¸c m¹ng 3G WCDMA gièng víi BCS cña mét m¹ng radio. Ngoμi c¸c chøc n¨ng gièng nhau, cßn cã thªm mét chøc n¨ng chÝnh trong RNC, mét giao diÖn, Iur,gi÷a 2 RNC. RNC lμ mét yÕu tè m¹ng rÊt phøc t¹p nh−ng mét s¬ ®å khèi ®¬n gi¶n ho¸ ®· ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh 3-3. H×nh 3-3. S¬ ®å khèi ®¬n gi¶n cña bé ®iÒu khiÓn m¹ng radio Trong ®ã: Swiching & Mutiplexing: chuyÓn m¹ch vμ ghÐp nèi. Control Unit (RRM): bé ®iÒu khiÓn. • Bé giao diÖn (IFU): Cã hai lo¹i bé giao diÖn chÝnh PDH vμ SDH. Trªn c¶ hai giao diÖn (Iub/Iur/Iu), mét giao diÖn SDH hoÆc giao diÖn PDH cã thÓ ®−îc cÊu h×nh. • Bé chuyÒn m¹ch vμ ghÐp nèi: Ph−¬ng thøc truyÒn di bé cÊu t¹o nªn x−¬ng sèng cña c¸c m¹ng WCDMA. Trong RNC, c¸c chøc n¨ng cña chuyÓn m¹ch bao gåm: cung cÊp hç trî khi cÇn thiÕt cho m¹ng ATM, chuyÓn m¹ch c¸c tÕ bμo ATM, chuyÓn m¹ch AAL2 vμ ghÐp l−u l−îng. • Bé ®iÒu khiÓn (RRM): Qu¶n lÝ tμi nguyªn v« tuyÕn ®−îc coi lμ chøc n¨ng quan träng nhÊt cña RNC. Nã t¸c ®éng tíi tÊt c¶ c¸c yÕu tè cña qui ho¹ch m¹ng: radio, bé truyÒn vμ lâi. 70 Bé ®iÒu khiÓn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c chøc n¨ng RRM nh−: chuyÓn giao ®iÒu khiÓn qu¶n trÞ, ®iÒu khiÓn c«ng suÊt vμ ®iÒu khiÓn t¶i träng. Nã còng chÞu tr¸ch nhiªm vÒ c¸c c¬ chÕ ®iÒu khiÓn ®èi víi lÞch tr×nh c¶ gãi vμ c¸c dÞch vô dùa trªn vÞ trÝ. Khi c¸c m¹ng tÕ bμo chÝn muåi, c¸c dÞch vô dùa trªn vÞ trÝ ngμy cμng trë nªn quan träng trong c¶ hai m¹ng 2G vμ 3G. 3.2. Qóa tr×nh lËp kÕ ho¹ch m¹ng truyÒn VÒ c¬ b¶n qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch m¹ng truyÒn gièng víi c¸c m¹ng GSM nh−ng cã ®iÒu kh¸c biÖt quan träng lμ viÖc dùa vμo c«ng nghÖ ATM. Qu¸ tr×nh nμy gåm lËp kÕ ho¹ch b×nh th−êng vμ lËp qui ho¹ch chi tiÕt. So víi GSM, viÖc x¸c ®Þnh kÝch th−íc m¹ng truyÒn 3G l¹i kh¸c vμ trong qui ho¹ch chi tiÕt cã c¸c th«ng sè ATM ®−îc tÝnh tíi. TÊt c¶ c¸c khu vùc kh¸c kh¸ gièng c¸c khu vùc ®èi víi miªu t¶ víi qui ho¹ch m¹ng truyÒn dÉn GSM. Qu¸ tr×nh nμy ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh 3-4. H×nh 3-4. Qóa tr×nh lËp qui ho¹ch m¹ng truyÒn Nominal Planning: kÕ ho¹ch b×nh th−êng. Management: qu¶n lý. Quality: chÊt l−îng. Dimensioning: ®Þnh cì. Survey: xem xÐt Protection: b¶o vÖ. Topology: cÊu h×nh. Detail Planning: kÕ ho¹ch Chi tiÕt ATM Parameter Planning: Qui ho¹ch tham s« ATM. Synchonization: ®ång bé 71 Chó ý ®èi víi kÕ ho¹ch b×nh th−êng. KÕ ho¹ch b×nh th−¬ng vÒ c¬ b¶n gièng víi qui ho¹ch m¹ng truyÒn dÉn GSM: sù b¶o vÖ, c¸c tÝnh to¸n quÜ ®−êng truyÒn, ®Þnh cì trang thiÕt bÞ . Kh¸c biÖt chÝnh n»m trong qu¸ tr×nh ®Þnh cì m¹ng truyÒn. V× sù hiÖn diÖn cña giäng nãi, d÷ liÖu CS vμ m¹ng d÷ liÖu PS cïng víi c¸c d÷ liÖu tån t¹i trong c¶ hai l−u l−îng RT vμ NRR. §Þnh cì trë nªn phøc t¹p h¬n nhiÒu. Tr−íc khi chóng ta nãi tíi viÖc ®Þnh cì m¹ng truyÒn, h·y xem xÐt mét vμi nh©n tè t¸c ®éng ®Õn nã. 3.3. M« thøc truyÒn di bé (ATM). M¹ng sè ®a dÞch vô b¨ng réng (B-ISDN) cung cÊp c¸c kÕt nèi kü thuËt sè lμm cho c¸c hç trî tèc ®é lín h¬n tèc ®é c¬ b¶n (> 2Mbps) gi÷a c¸c giao diÖn m¹ng sö dông. B-ISDN ®−îc ph¸t triÓn ®Ó hç trî viÖc kinh doanh vμ c¸c kh¸ch hμng d©n c−, víi c¸c tèc ®é d÷ liÖu cã thÓ thay ®æi vμ liªn tôc, d÷ liÖu, giäng nãi, vμ c¸c h×nh ¶nh ®éng, sù truyÒn vμ c¸c øng dông ®a ph−¬ng tiÖn kÕt hîp víi mét vμi yÕu tè dÞch vô. ý t−ëng ®»ng sau sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ nμy lμ ®Ó cung cÊp mét nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn tÊt c¶ c¸c kü thuËt trong t−¬ng lai. Bëi v× b¶n chÊt sù thay ®æi cña B-ISDN, ATM ®−îc lùa chän nh− mét kü thuËt chuyÓn m¹ch vμ kÕt nèi, v× nã cã thÓ cung cÊp chÊt l−îng dÞch vô nh− mong muèn cho c¸c øng dông kh¸c. Sù truyÒn th«ng tin diÔn ra trong c¸c gãi nhá còng ®−îc biÕt ®Õn nh− c¸c tÕ bμo. Mét tÕ bμo ATM dμi 53 byte vμ chia thμnh hai phÇn: tiÒn ®Ò vμ t¶i träng. TiÒn ®Ò dμi 5 byte vμ t¶i träng dμi 48 byte. Nh÷ng tÕ bμo nμy ph©n t¸ch ®Ó t¹o nªn c¸c kªnh chÝnh thøc, c¸c kªnh nμy liªn tôc ghÐp ®Ó t¹o nªn c¸c ®−êng chÝnh nh− ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh 3-5. Ph−¬ng tiÖn truyÒn mang c¸c ®−êng ¶o nμy, c¸c ®−êng ¶o cã thÓ thay ®æi tõ mét ®Õn nhiÒu (phô thuéc vμo dung l−îng cña ph−¬ng tiÖn truyÒn). H×nh 3-5. KÕt nèi cña m¹ng ATM 72 Trong ®ã: Virtual Channel: kªnh ¶o Virtual Path: ®−êng ¶o Transmission path: ®−êng truyÒn 3.3.1. CÊu tróc tÕ bµo. CÊu tróc tÕ bμo ATM phô thuéc vμo hai lo¹i giao diÖn, cã hai lo¹i giao diÖn. Lo¹i giao diÖn gi÷a ®Çu cuåi ATM vμ chuyÓn m¹ch ATM ®−îc xem nh− giao diÖn ng−êi dïng - m¹ng (UNI), vμ lo¹i giao diÖn gi÷a hai chuyÓn m¹ch ATM ®−îc xem nh− giao diÖn m¹ng nèi m¹ng (NNU). C¶ hai lo¹i tÕ bμo cã 1 tiÒn ®Ò 5 byte vμ t¶i träng 48 byte nh− ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh 3-6.Sù kh¸c biÖt n»m trong cÊu tróc cña tiÒn ®Ò. NhiÒu bé phËn cÊu thμnh tiÒn ®Ò ®−îc miªu t¶ bªn d−íi. Hinh 3-6. CÊu tróc tÕ bµo Trong ®ã: Header: mμo ®Çu Payload: t¶i träng • §iÒu khiÓn lçi tiÒn ®Ò (HEC): HEC ®−îc dïng ®Ó ph¸t hiÖn lçi vμ ch÷a c¸c lçi I-bit cña tiÒn ®Ò 5 byte. Bé phËn nμy dμi 8 bit vμ chuçi cña nã ®−îc tÝnh to¸n vμ ®Æt trong HEC t¹i bªn truyÒn trong khi c¸c lçi ®−îc ph¸t hiÖn, ®−îc söa ch÷a t¹i bªn nhËn. • C¸c nhËn d¹ng cho kªnh ¶o vμ ®−êng ¶o: Nh− ®· nãi, tÕ bμo ATM ph©n t¸ch thμnh c¸c ®−êng ¶o vμ kªnh ¶o. - Mét chuçi tÕ bμo ATM thuéc vÒ mét lo¹i dÞch vô ®Æc biÖt hay ®iÓm ®Õn lμ mét kªnh chÝnh thøc. 73 - §−êng ¶o lμ mét sè c¸c kªnh ¶o chung mét kÕt nèi ®¬n. KÕt nèi ®¬n gép c¸c kªnh ¶o (VC) thμnh mét ®−êng ¶o (VP). Còng nh− vËy ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ ®Þnh tuyÕn vμ chuyÓn m¹ch cña c¸c tÕ bμo thuéc vÒ mét ®iÓm ®Õn ®Æc biÖt vμ mét lo¹i dÞch vô ®Æc biÖt, c¸c VC ®−îc nèi víi mét VP ®¬n. §èi víi tÕ bμo, ®Ó cã thÓ nhËn ra kªnh ¶o vμ ®−êng ¶o cña nã, thiÕt bÞ nhËn biÕt ®−îc cÇn ®Õn. §Þnh tuyÕn tÕ bμo dùa vμo gi¸ trÞ cña VCI vμ VPI. VPI cã 8 bit cho UNI vμ 12 bit cho NNI. • KiÓu t¶i träng KiÓu t¶i träng vÒ c¬ b¶n chØ ra lo¹i th«ng tin mμ mét tÕ bμo ®ang mang (th«ng tin cña ng−êi sö dông hay th«ng tin qu¶n lÝ). Th«ng tin cña ng−êi sö dông cã thÓ lμ vÒ sù nghÏn m¹ng, trong khi th«ng tin qu¶n lÝ cã thÓ ph©n biÖt c¸c lo¹i tÕ bμo nh−: liÖu nã lμ mét tÕ bμo liªn kÕt hay lμ mét tÕ bμo qu¶n lÝ tμi nguyªn. • ¦u tiªn mÊt m¸t tÕ bμo (CLP) CLP lμ lÜnh vùc th«ng tin I-bit dμnh −u tiªn cho sù mÊt m¸t tÕ bμo vÒ c¬ b¶n ®−îc sö dông cho qu¶n lÝ l−u l−îng. Cã hai −u tiªn dμnh cho tæn thÊt tÕ bμo ATM lμ: 0 vμ 1. C¸c tÕ bμo cã CLP = 1 bÞ lo¹i bá tr−íc c¸c tÕ bμo cã CLP – 0 trong c¸c tr−êng hîp vÝ dô nh− tr−êng hîp t¾c nghÏn. • §iÒu khiÓn luång chung (GFC) §©y lμ mét ®Æc ®iÓm cña tiÒn ®Ò tÕ bμo UNI, chñ yÕu gióp ng−êi sö dông ®iÒu khiÓn c¸c dßng l−u l−îng ®Ó ®¹t ®−îc chÊt l−îng dÞch vô mong muèn. Nã lμ mét kho¶ng trèng 4 bit trong tÕ bμo UNI. 3.3.2. Líp giao thøc ATM. C¸c tÇng ATM xem h×nh 3-7 dùa vμo m« h×nh chuÈn B-ISDN bao gåm ba mÆt ph¼ng: ng−êi sö dông, ®iÒu khiÓn vμ qu¶n lÝ. MÆt ph¼ng ng−êi sö dông gi¶i quyÕt c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ng−êi sö dông nh− ®iÒu khiÓn dßng, trong khi mÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn gi¶i quyÕt c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ®iÒu khiÓn nh− ®iÒu khiÓn cuéc gäi. 74 H×nh 3-7. Líp giao thøc ATM Trong ®ã: User Plane: mÆt ph¼ng ng−êi sö dông. Manazemenr: qu¶n lÝ. Control Plane: mÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn. ATM Adaptation Layer: tÇng thÝch øng ATM. ATM layer: tÇng ATM. Phy si cal layer: tÇng vËt lý. a. TÇng vËt lÝ: nãi chung, ng−êi ta nãi r»ng tÇng vËt lÝ lμ m«i tr−êng vËt lÝ. Tuy nhiªn ®ã chØ lμ mét phÇn cña tÇng vËt lÝ. Trong cÊu tróc ATM, tÇng vËt lÝ bao gåm hai tÇng con: m«i tr−êng vËt lÝ (PM) vμ héi tô truyÒn dÉn (IC). PM lμ tÇng phô thÊp nhÊt vμ chøc n¨ng cña nã phô thuéc vμo m«i tr−êng vËt lÝ. C¸c chøc n¨ng chÝnh bao gåm liªn kÕt bit, më ®−êng truyÒn, sù chuyÓn ®æi ®iÖn n¨ng. IC n»m phÝa trªn PM vμ c¸c chøc n¨ng chÝnh cña nã bao gåm viÖc duy tr× tØ lÖ tÕ bμo cña c¸c tÕ bμo ATM. Nã thùc hiÖn ®iÒu nμy b»ng c¸ch thªm hoÆc bít c¸c tÕ bμo ®Ó phï hîp víi tØ lÖ tÕ bμo ATM. ATM cßn cã c¸c chøc n¨ng kh¸c bao gåm sù m« t¶ tÕ bμo, sù t¹o khung vμ phôc håi khung. b. TÇng ATM:®©y lμ tÇng trong ®ã c¸c kªnh ¶o vμ ®−êng ¶o ®−îc thiÕt lËp. Nã chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp dÞch vô kÕt nèi ®−îc ®Þnh h−íng ( vÝ dô thiÕt lËp c¸c kÕt nèi tr−íc khi truyÒn). C¸c ®Æc ®iÓm cña tÇng nμy ®éc lËp víi tÇng vËt lÝ bªn d−íi nã. Nã chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®iÒu khiÓn dßng chung (chØ ®èi víi UNI) vμ qu¸ tr×nh t¹o ra (vμ lo¹i trõ) cña c¸c tiÒn ®Ò tÕ bμo. Mét chøc n¨ng quan träng kh¸c lμ chuyÓn ®æi tÕ bμo  t¹i c¸c nót kÕt nèi chÐo/chuyÓn m¹ch. ChÝnh trong tÇng nμy c¸c tÕ bμo tõ c¸c VP vμ Ves riªng bÞ ghÐp thμnh mét dßng tÕ bμo hçn hîp. c. TÇng thÝch øng ATM (ALL). Nh− gîi ý tõ c¸i tªn cña nã, ALL chuyÓn thÓ c¸c øng dông theo mét c¸ch ®−îc biÕt ®Õn trong c¸c tÇng ATM bªn d−íi, nã còng cã hai tÇng phô: SAR vμ 75 CL. T©ng SAR lÊy c¸c tÕ bμo tõ tÇng trªn vμ göi chóng tíi tÇng ATM. Mét chøc n¨ng kh¸c cña tÇng nμy lμ t¸i hîp, nã l¾p r¸p c¸c tÕ bμo mμ nã nhËn ®−îc tõ tÇng ATM vμ chuyÓn tíi tÇng CL. TÇng phô héi tô lμ mét giao diÖn gi÷a øng dông víi SAR. Nã t¸ch c¸c tÕ bμo ®Ó truyÒn ®èi víi SAR vμ khi nhËn ®−îc th«ng tin tõ SAR nã cÊu t¹o l¹i c¸c tÕ bμo thμnh th«ng ®iÖp gèc. CL lμ mét tÇng phô dùa vμo dÞch vô ®ang thùc hiÖn, ALL còng lμ mét tÇng dùa vμo dÞch vô. Cã mét vμi líp ALL ®Ó hç trî c¸c lo¹i dÞch vô, c¸c kÕt nèi trong cÊp dÞch vô, cã c¸c yªu cÇu chÊt l−îng dÞch vô (QoS) t−¬ng tù. M¹ng nμy cã thÓ xö lÝ mçi cÊp dÞch vô riªng biÖt b»ng c¸ch cung cÊp c¸c ®−êng ¶o riªng biÖt. C¸c cÊp dÞch vô d−íi ®©y ®−îc x¸c ®Þnh bëi ATM. • Tèc ®é bit kh«ng ®æi (CBR): nã ®ßi hái cã mét dÞch vô th«ng tÜnh s½n sμng cho kho¶ng thêi gian kÕt nèi, l−u l−îng ®−îc cè ®Þnh vμ ®ång bé. Mét vÝ dô ®iÓn h×nh lμ giäng nãi thêi gian thùc hay c¸c dÞch vô v« tuyÕn. • TØ lÖ bit thay ®æi liªn tôc (RT-VBR): tØ lÖ nμy ®−îc dïng cho c¸c dÞch vô ®ßi hái mét tØ lÖ bit thay ®æi t¹i thêi ®iÓm sö dông. Khi øng dông lμ thêi gian thùc, dÞch vô thuéc lo¹i nμy vÝ dô ®iÓn h×nh lμ video nÐn. • Tèc ®é bÝt thay ®æi thêi gian kh«ng thùc (NRT-VBR): c¸i nμy ®−îc dïng cho c¸c øng dông kh«ng nh¹y c¶m ®é trÔ. Mét vÝ dô ®iÓn h×nh lμ email. • TØ lÖ bit s½n cã (ABR): l−u l−îng côm víi nhu cÇu d¶i th«ng ®−îc biÕt ®Õn thuéc vÒ lo¹i nμy. VÒ c¬ b¶n l−u l−îng nμy sÏ ®i theo bÊt cø d¶i th«ng nμo mμ m¹ng cã thÓ ®−a tíi nã. Mét vÝ dô ®iÓn h×nh lμ web. • Tèc ®é bit kh«ng x¸c ®Þnh (UBR): c¸c øng dông mμ kh«ng cã yªu cÇu kh¾t khe ®èi víi ®é trÔ vμ nh÷ng sù thay ®æi ®é trÔ thuéc vÒ lo¹i nμy. Nã còng ®−îc biÕt ®Õn nh− lμ nç lùc tèi ®a l−u l−îng vμ kh«ng cã QoS ®−îc ®¶m b¶o cho lo¹i dÞch vô nay. VÝ dô ®iÓn h×nh lμ email vμ FrP. C¸c lo¹i tÇng ALL kh¸c nhau cã thÓ thùc hiÖn c¸c lo¹i m¹ng kh¸c nhau. HiÖn cã 5 t©ng ALL ®−îc ®¸nh sè tõ ALL1 ®Õn ALL5. Chóng ®−îc miªu t¶ ng¾n gän bªn d−íi. - TÇng thÝch nghi ATM (ALL1): TÇng nμy ®−îc sö dông cho l−u l−îng ®ßi hái tØ lÖ bit kh«ng ®æi vμ mét kÕt nèi th−êng xuyªn trong suèt qu¸ tr×nh cña nã (vÝ dô giäng nãi). D÷ liÖu nªn ®−îc truyÒn víi 76 chÊt l−îng cao vμ kho¶ng thêi gian chËm trÔ nhá nhÊt. Th«ng th−êng khi d÷ liÖu ®−îc truyÒn tõ tÇng nμy tíi tÇng kh¸c, mét vμi mμo ®Çu ®−îc thªm vμo dßng d÷ liÖu (c¸c mμo ®Çu nμy vÒ c¬ b¶n lμ mét vμi bit ®−îc thªm vμo ®Ó lμm dßng d÷ liÖu t−¬ng hîp). Mμo ®Çu cμng lín (sè bit ®−îc thªm vμo cao h¬n) th× thêi gian chËm trÔ cμng l©u. C¸c mμo ®Çu ®−îc gi÷ ë møc nhá nhÊt ®Ó gi¶m thêi gian t¹m ng−ng. - TÇng thÝch nghi 2 ATM (ALL2): §©y lμ tÇng dμnh cho c¸c th«ng tin cã tØ lÖ bit thay ®æi vμ ®ßi hái cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt gi÷a sù truyÒn vμ ®ång hå thu. Nã cung cÊp sù truyÒn hiÖu qu¶ cho c¸c gãi ng¾n vμ cã chiÒu dμi thay ®æi. Nã cã thÓ ph©n t¸ch c¸c gãi ng¾n tõ nhiÒu ng−êi sö dông tíi mét kÕt nèi ATM. ALL2 ®−îc thiÕt kÕ cho c¸c øng dông nh− video nÐn (vÝ dô lo¹i l−u l−îng RT-VBR). TÇng nμy cã thÓ lμm viÖc kiÓm tra lçi x©u chuæi d÷ liÖu. ThØnh tho¶ng khi d÷ liÖu ®ang ch¶y (vÝ dô t¶i träng trèng rçng) tÇng nμy còng ®Öm thªm t¶i träng cèt ®Ó duy tr× tÝnh thêi gian thùc cña l−u l−îng. - T©ng thÝch nghi 3 vμ 4 ATM (ALL3/4): C¶ hai tÇng nμy ®−îc dïng cho viÖc truyÒn d÷ liÖu. Mét ®Æc ®iÓm kh¸c cña c¸c tÇng nμy lμ ghÐp kªnh, vÝ dô: cho phÐp cïng mét kªnh chÝnh m¹ng l−u l−îng tõ c¸c phiªn ghÐp. §iÒu nμy gióp sö dông hiÖu qña VC trong c¸c øng dông nh− X.25. - T©ng thÝch nghi 5 ATM (ALL5): TÇng nμy gièng víi tÇng 3 vμ 4 nh−ng hiÖu qu¶ h¬n. Nã cã thÓ ®−îc sö dông cho c¶ hai th− tÝn vμ ph−¬ng thøc luång cña viÖc truyÒn d÷ liÖu. 3.3.3. Sù kÕt nèi vµ chuyÓn m¹ch trong ATM Khi c¸c tÕ bμo ATM di chuyÓn m¹ng, c¸c gi¸ trÞ VPI vμ VCI cã thÓ thay ®æi phô thuéc vμo ®Þnh tuyÕn vμ ®Þa chØ c¸c nhu cÇu cña m¹ng vμ c¸c nh©n tè ATM. VCI vμ VPI chØ cã tÇm quan träng ®èi víi mçi giao diÖn. C¸c tÕ bμo cã thÓ vμo trong mét chuyÓn m¹ch ATM ®Æc biÖt víi c¸c gi¸ trÞ VPIjVCI vμ rêi nã víi c¸c gi¸ trÞ kh¸c. VPIjVCI nhËn d¹ng cÆp ATM tiÕp theo cña ®o¹n mμ c¸c tÕ bμo ph¶i di chuyÓn ®Õn ®iÓm cuèi cïng. Dùa vμo møc ®é cña chÊt l−îng chuyÓn m¹ch t¹i c¸c tÕ bμo nμy, c¸c tÕ bμo cã thÓ ®−îc chuyÓn m¹ch ë c¶ hai møc ®é VC hay VP. NÕu mét tÕ bμo ®−îc chuyÓn m¹ch ë møc ®é VC, nã ®−îc chuyÓn m¹ch tõ VP nμy tíi VP kh¸c. NÕu chuyÓn m¹ch ®−îc thùc hiÖn ë 77 møc ®é VP, tÊt c¶ c¸c VC ®−îc tËp hîp trong mét VP ®Æc biÖt qua ®−êng truyÒn. 3.4. §Þnh cì. Chóng ta ®· thÊy quü ®−êng truyÒn v« tuyÕn thay ®æi cïng víi c¸c tØ lÖ d÷ liÖu. Khi c¸c tèc ®é d÷ liÖu t¨ng, vïng phñ sãng gi¶m. Gièng nh− vËy, c¸c tèc ®é d÷ liÖu cã t¸c ®éng lín ®èi víi qui ho¹ch m¹ng truyÒn ngay tõ giai ®o¹n ®Þnh cì. Mét khi sè l−îng c¸c tr¹m c¬ së ®−îc quyÕt ®Þnh, tÊt c¶ c¸c giao diÖn RAN (trõ Iub, Iur,Iu) sÏ ®−îc ®Þnh cì nh− sè RNC sÏ ®−îc cÇn ®Õn. §èi víi ®Þnh cì c¸c giao diÖn, c¸c kiÕn thøc vÒ ng¨n xÕp giao thøc lμ cÇn thiÕt. 3.4.1. Ng¨n xÕp giao thøc. H×nh 3-8 lμ mét ng¨n xÕp giao thøc. VÒ c¬ b¶n nã thÓ hiÖn sù di chuyÓn cña l−u l−îng tõ tr¹m di ®éng tíi cöa ngâ ph−¬ng tiÖn (MGW). H×nh 3-8b thÓ hiÖn mét sù di chuyÓn l−u l−îng t−¬ng tù ®èi víi d− liÖu PS tõ mét tr¹m di ®éng tíi GGSN. Mét vμi phÇn cøng trong thiÕt bÞ nμy thÓ hiÖn chøc n¨ng cña c¸c tÇng nμy (vÝ du tr¹m c¬ së). C¸c SP thÓ hiÖn c¸c chøc n¨ng cña tÇng trong khi c¸c tÇng FP/ALL2/ATM xuÊt hiÖn trong qu¶n lÝ øng dông. H×nh 3-8. Ng¨n xÕp giao thøc 78 3.4.2. Mµo ®Çu Mét ®iÓm quan träng cÇn chó ý tõ ®Þnh cì lμ, khi tÝn hiÖu di chuyÓn tõ tÇng nμy tíi tÇng kh¸c, mét vμi bit mμo ®Çu ®−îc thªm vμo. Nh÷ng bit nμy lμm t¨ng nhu cÇu vÒ c«ng suÊt cña giao diÖn. Nh− vËy, khi ®o kÝch th−íc mçi mμo ®Çu ph¶i ®−îc tÝnh to¸n kü cμng. Gi¶ sö r»ng mét thuª bao di ®éng ®ang cè thiÕt lËp mét kÕt nèi víi m¹ng. Khi cuéc gäi lμ giäng nãi (CS), nã sÏ theo c¸c ng¨n xÕp mμ ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh 3-8a. C¸c mμo ®Çu ®Ó ®−îc ®i kÌm víi c¸c tÝnh to¸n c«ng suÊt cña cuéc gäi sÏ thªm vμo mμo ®Çu hÖ sè t¸c ®éng cña tiÕng nãi (VAF), mμo ®Çu chuyÓn giao mÒm (SHO), mμo ®Çu ng¨n giao thøc, mμo ®Çu b¸o hiÖu. • Mμo ®Çu hÖ sè t¸c ®éng cña tiÕng nãi (VAF): khi mét di ®éng ®−îc nèi m¹ng, thuª bao sÏ nãi hoÆc nghe (ph−¬ng thøc im lÆng hoÆc chñ ®éng). Trong c¶ hai tr−êng hîp mét vμi bit sÏ ®−îc cÇn ®Õn cho ho¹t ®éng cña ph−¬ng thøc ®ã. Lo¹i kÕt nèi giäng nãi cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh trong c¸c m« thøc AMR (adaptive multi-rate) Cã 8 tØ lÖ AMR, tõ AMR- 0 ®Õn AMR- 7, víi c¸c tèc ®é tõ 12,2 kbps ®Õn 4,75 kbps. Th«ng th−êng ®Þnh cì cho tho¹i ®−îc thùc hiÖn ®èi víi AMR – 0 hay tèc ®é codec 12,2 kbps. • Mμo ®Çu chuyÓn giao mÒm (SOH): SOH ®¶m b¶o sù kÕt nèi liªn tôc cho thuª bao, SOH chiÕm nhiÒu dung l−îng h¬n. Trong mét vμi tr−êng hîp dung l−îng ®ßi hái cã thÓ lªn tíi 150%. • Mμo ®Çu ng¨n xÕp: khi tÝn hiÖu chuyÓn tõ tÇng nμy sang tÇng kh¸c, mçi tÇng ®−îc thªm vμo mét vμi bit, mμo ®Çu ng¨n xÕp bao gåm: RLC, FP vμ ALL2, c¸c tÇng. Mμo ®Çu sÏ thay ®æi theo tõng lo¹i cuéc gäi (vÝ dô AMR codec). • Mμo ®Çu b¸o hiÖu: ®èi víi mçi cuéc gäi, sù ph¸t tÝn hiÖu lμ cÇn cã. B¸o hiÖu nμy còng cÇn cã dung l−îng ®Ó kÕt hîp nã víi c¸c d÷ liÖu (CS/PS), khi mét cuéc gäi ®−îc thùc hiÖn tõ thuª bao nμy tíi thuª bao kh¸c. HiÓn nhiªn dung l−îng nμy còng cÇn ®−îc thªm vμo. NÕu ng−êi sö dông ®ang thùc hiÖn mét cuéc gäi, mét vμi mμo ®Çu trªn sÏ thay ®æi phô thuéc vμo lo¹i cuéc gäi (vÝ dô tèc ®é d÷ liÖu). Mçi lo¹i d÷ liÖu kh¸c nhau sÏ cã mét lo¹i mμo ®Çu kh¸c nhau. Tuy nhiªn ®èi víi mét cuéc gäi d÷ liÖu, VAF kh«ng ®−îc quan t©m v× sÏ kh«ng cã ho¹t ®éng giäng nãi. 79 Nh−ng mμo ®Çu ®èi víi qu¸ tr×nh truyÒn l¹i vμ ®Öm ®−îc cÇn ®Õn. Tæng sè dung l−îng cÇn cho qu¸ tr×nh ®Öm th−êng lμ t−¬ng tù cÇn cho sù truyÒn. a. Ph¸t tÝn hiÖu trªn c¸c giao diÖn truyÒn. Chóng ta ®· xem c¸c cÊu tróc UTRAN. Dùa vμo nã, c¸c lo¹i ph¸t tÝn hiÖu sau ®©y ®−îc cÇn ®Õn trong nhiÒu giao diÖn. • TÇng thÝch nghi b¸o hiÖu ATM (ALL2): tÝn hiÖu ALL2 ®−îc cÇn ®Õn ®Ó thiÕt lËp, duy tr× vμ hoμn thμnh c¸c kÕt nèi ALL2. Nã còng thÓ hiÖn c¸c chøc n¨ng nh− kiÓm tra lçi, hay mang tÝn hiÖu cho c¸c tÇng ATM thÊp h¬n. • NBAP (trong Iub): NBAP bao gåm hai lo¹i, C-NBAP vμ D-NBAP. C- NBAP chÞu tr¸ch nhiÖm xö lÝ c¸c kªnh nh−: RACH/FACH, h×nh d¹ng tÕ bμo, qu¶n lÝ lçi. D-NBAP ®−îc cÇn ®Õn ®Ó thÓ hiÖn c¸c kªnh chuyªn dông, qu¶n lÝ lçi giao diÖn, h×nh th¸i cña kÕt nèi radio • RNSAP (trong Iur): RNSAP chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chøc n¨ng nh−: qu¶n lÝ kÕt nèi v« tuyÕn, cÊu h×nh l¹i kªnh vËt lÝ, c¸c kÝch th−íc cña c¸c nguån chuyªn dông, kiÓm so¸t ph−¬ng thøc nÐn, söa tr«i nguån, chØ ra lçi, truyÒn tÝn hiÖu UL/DL  • RANAP: RANAP chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t×m gäi, ®iÒu khiÓn dßngt¹i UTRAN, ®iÒu khiÓn ph−¬ng thøc mËt ho¸, b¸o c¸o vÞ trÝ, ®iÒu khiÓn c«ng suÊt, truyÒn trùc tiÕp, gi¶i quyÕt lçi, c¸c thñ tôc chuyÓn giao b. C¸c nh©n tè kh¸c. Khi mét cuéc gäi ®−îc truyÒn tõ tr¹m c¬ së ®Õn MSC (®èi víi giäng nãi) hay SGSN (®èi víi d÷ liÖu), mμo ®Çu ®−îc thªm vμo. Khi c¸c chøc n¨ng RRM ®−îc ®Æt vμo RNC, kh«ng cã chuyÓn giao mÒm t¹i giao diÖn Iu-cs, chÝnh v× vËy kh«ng cã nh©n tè nμo ®−îc tÝnh ®Õn. Tuy nhiªn c¸c nh©n tè nh− x¸c suÊt nghÏn vμ tÝn hiÖu nªn ®−îc tÝnh ®Õn. NÕu ®ã lμ mét cuéc gäi d÷ liÖu, nªn thªm vμo vμi mμo ®Çu ®Æc biÖt lμ c¸c mμo ®Çu liªn quan ®Õn ng¨n xÕp GTP, ngoμi c¸c mμo ®Çu ®· ®−îc thªm vμo nh− UDP, IP(®Ò cËp ë h×nh 3-3) vμ c¸c mμo ®Çu liªn quan ®Õn tÝn hiÖu. c.§Þnh cì RNC Mét bé phËn ®¸ng chó ý kh¸c lμ ®Þnh cì RNC. Nã dùa vμo dung l−îng cña RNC ®Ó xö lÝ. 80 • L−u l−îng giao diÖn (vÝ dô. Iub/Iur/Iu). • Sè l−îng TRX. • Sè BTS. 3.5. Qui ho¹ch kÕt nèi vi ba. Qui ho¹ch kÕt nèi vi ba t−¬ng tù nh− qui ho¹ch m¹ng truyÒn GSM. Tuy nhiªn, trong m¹ng 3G, ATM trong c¸c liªn kÕt vi ba t¹o ra sù quan t©m ®èi víi chÊt l−îng cña c¸c liªn kÕt. 3.5.1. TØ lÖ lçi vµ chÊt l−îng ATM. Trong truyÒn GSM, mét BER = 10-3 ®−îc coi lμ ®ñ tèt ®Ó ®¸p øng chÊt l−îng mong ®îi, nh−ng c¸c kÕt nèi truyÒn GSM mang nhiÒu l−u l−îng tho¹i h¬n d÷ liÖu. Trong c¸c m¹ng 3G, víi sù thay ®æi l−u l−îng (vÝ dô nhiÒu d÷ liÖu liªn quan ®Õn giäng nãi h¬n), c¸c tiªu chuÈn míi ®−îc cÇn ®Õn cho hÖ thèng truyÒn. H¬n n÷a, c¸c m¹ng trong 3G lμ ë ATM. Kh¸c biÖt chÝnh trong kÕt nèi vi ba gi÷a GSM vμ 3G lμ BER. Khi yªu cÇu vÒ chÊt l−îng ®èi víi d÷ liÖu chÆt chÏ h¬n, mét ng−ìng BER ®−îc tÝnh ®Õn trong suèt ®−êng kÕt nèi. C¸c tiªu chuÈn nh−: ITU-T G.828, ITU-T 1.356 vμ ITU-T 1.357 ®−îc gîi ý sö dông, v× ATM ®ßi hái chÊt l−îng truyÒn cao. C¸c gi¸ trÞ ®−îc ®Ò xuÊt cña ng−ìng lμ 10-3 vμ 10-6 ®èi víi PDH vμ SDH. Mét khÝa c¹nh kh¸c ®−îc quan t©m lμ b¶n th©n chÊt l−îng ATM. ChÊt l−îng ATM ®−îc ®o b»ng c¸ch dïng c¸c tham sè nh− CLR. §Ó gi÷ gi¸ trÞ nμy ë møc thÊp nhÊt, môc tiªu s½n sμng th−êng ®−îc gi÷ lín h¬n 99,9%. Tuy nhiªn cÇn chó ý r»ng ®iÒu nμy cã thÓ phô thuéc vμo nh÷ng ®ßi hái cña nhμ khai th¸c. 3.5.2. CÊu h×nh. C¸c m¹ng truyÒn trong GSM cã nhiÒu d¹ng nh−: sao, chuçi, vßng lÆp tr¸i l¹i trong m¹ng 3G ®iÒu nμy sÏ kh«ng x¶y ra Ýt nhÊt lμ ban ®Çu. Cã hai lÝ do chÝnh gi¶i thÝch cho ®iÒu nμy: nh÷ng nhu cÇu dung l−îng vμ ®é trÔ. L−u l−îng trong c¸c m¹ng 3G bao gåm: giäng nãi, d÷ liÖu CS, d÷ liÖu PS vμ c¸c kªnh chung nh−: RACH, FACH. NÕu cã kho¶ng 7 ng−êi sö dông ®ang t¹o ra l−u l−îng giäng nãi, vμ 3 ng−êi sö dông t¹o ra CS-64 vμ PS-64, khi ®ã tæng l−u l−îng ®−îc t¹o ra bëi tr¹m c¬ së sÏ lμ 50 Erl, trong ®ã riªng c¸c kªnh chung ®· t¹o thμnh h¬n 30 Els. C¸i nμy t¨ng dung l−îng cÇn cã lªn 81 kho¶ng 4 Els, trong khi ®ã trong m¹ng truyÒn GSM mét cÊu h×nh sÏ cÇn dung l−îng kh«ng ®Õn 1 Els. Nh− vËy nh÷ng chuçi dμi h¬n sÏ kh«ng thÝch hîp trong c¸c m¹ng nμy. Mét lÝ do kh¸c, ®é trÔ lμm cho m¹ng h×nh sao ®−îc −u thÝch h¬n trong c¸c m¹ng truyÒn 3G. §èi víi l−u l−îng thêi gian thùc, ®Æc biÖt lμ c¸c d÷ liÖu, ®é trÔ sÏ lμ nÒn t¶ng cña chÊt l−îng. C¸c chuçi dμi h¬n cã nghÜa sÏ cÇn nhiÒu thêi gian h¬n cho c¸c l−u l−îng ®Ó ®¹t tíi RNC/CGSN, ®iÒu nμy sÏ gi¶m chÊt l−îng cña cuéc gäi. Mét cÊu h×nh ®−îc sö dông ®Ó gi¶m ®é trÔ. 3.6. KÕ ho¹ch chi tiÕt. Nh− ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh 3-4. KÕ ho¹ch chi tiÕt cã bèn khÝa c¹nh chÝnh: kÕ ho¹ch 2Mb, ®ång bé, ATM vμ kÕ ho¹ch hÖ thèng qu¶n lÝ m¹ng. Nguyªn t¾c cña kÕ ho¹ch 2Mb gièng nh− ®−îc miªu t¶ trong GSM, kÕ ho¹ch tham sè l¹i kh¸c. 3.6.1. Qui ho¹ch tham sè V× liªn quan ®Õn ATM, qui ho¹ch tham sè giê ®©y ®· trë thμnh phÇn quan träng cña qui ho¹ch m¹ng truyÒn. Dùa vμo ®ã, qui ho¹ch truyÒn dÉn trong c¸c m¹ng 3G ®· trë thμnh nhiÖm vô phøc t¹p h¬n vμ nhiÒu th¸ch thøc h¬n khi so s¸nh víi qui ho¹ch truyÒn dÉn trong m¹ng GSM. Chóng ta ®· thÊy c¸c phÇn c¬ b¶n cña ATM trong c¸c phÇn trªn. Cã hai khÝa c¹nh chÝnh ®−îc chó ý trong phÇn nμy: tham sè cÊu h×nh ATM vμ tham sè liªn quan ®Õn chÊt l−îng ATM. Tuy nhiªn tr−íc khi chóng ta ®Ò cËp ®Õn qui ho¹ch tham sè v× c¸c dÞch vô ®−îc ®Ò cËp bëi m¹ng ATM, h·y t×m hiÓu riªng vÒ qu¶n lÝ l−u l−îng trong ATM. 3.6.2. Qu¶n lÝ l−u l−îng trªn ATM. Ngoμi c¸c kªnh vμ ®−êng dÉn chÝnh nh− ®· nãi, cßn cã c¸c VPC vμ c¸c SVC. Mét PVC (kÕt nèi chÝnh th−êng xuyªn) ®−îc thiÕt lËp trong mét c¬ së th−êng xuyªn, c¸c PVCs ®−îc t¹o nªn bëi NMS hay c¸c qu¶n lÝ phÇn tö, trong khi ®ã c¸c SVC ®ßi hái cÇn cã mét ng¨n xÕp b¸o hiÖu ®Ó t¹o nªn kÕt nèi. ATM b¸o hiÖu ®−îc sö dông ®Ó t¹o c¸c kÕt nèi chÝnh thøc cho phÐp chuyÓn m¹ch vμ tr¹m cuèi tiÕp xóc, chuyÓn giao c¸c th«ng tin chÊt l−îng dÞch vô vμ qu¶n lÝ c¸c kÕt nèi nμy. TÝn hiÖu trong ATM lu«n lu«n ®−îc coi lμ ngoμi b¨ng v× lu«n cã mét cÆp gi¸ trÞ VCI/VPI ®Ó göi th«ng ®iÖp tÝn hiÖu ®Õn tr¹m cuèi tõ mét tr¹m yªu cÇu mét kÕt nèi chÝnh. 82 Qu¸ tr×nh nμy x¶y ra nh− thÕ nμo? Khi mét thiÕt bÞ ATM muèn t¹o kÕt nèi víi thiÕt bÞ ATM kh¸c, nã göi yªu cÇu tÝn hiÖu trùc tiÕp tíi chuyÓn m¹ch ATM ®· ®−îc kÕt nèi, c¸c gãi yªu cÇu tÝn hiÖu chøa ®ùng ®Þa chØ ®iÓm ®Õn cuèi vμ mäi tham sè cã chÊt l−îng dÞch vô mong muèn cho kÕt nèi chÝnh thøc. Gãi ph¸t tÝn hiÖu ®−îc c¸c chuyÓn m¹ch thu thËp l¹i vμ ®−îc kiÓm tra ®Ó xem liÖu nã cã c¸c tμi nguyªn ®i cïng c¸c tham sè cã chÊt l−îng dÞch vô ®−îc mong ®îi ®Ó t¹o mét kÕt nèi nh− vËy hay kh«ng. Sau ®ã, nã t¹o ra mét PC trªn c¸c liªn kÕt ®Çu vμo vμ cuèi cïng tu©n theo yªu cÇu ngoμi giao diÖn nh− ®−îc chØ râ trong bμn chuyÓn m¹ch cña nã tíi chuyÓn m¹ch ATM tiÕp theo ®Ó ph©n tÝch xa h¬n cho ®Õn khi nã ®¹t ®Õn ®Ých cuèi. TiÕp theo ®ã c¸c kÕt nèi ch÷ “V” ®−îc thiÕt lËp däc theo ®−êng dÉn ®Õn ®Ých cuèi cïng trong khi mäi c«ng t¾c trong ®−êng kiÓm tra hép tÝn hiÖu vμ tiÕn ®Õn chuyÓn m¹ch tiÕp theo. NÕu mét chuyÓn m¹ch kh«ng thÓ cung cÊp QoS, yªu cÇu bÞ tõ chèi vμ tin nh¾n khi ®ã bÞ göi tr¶ l¹i tíi ®iÓm xuÊt ph¸t. NÕu ®iÓm cuèi cã thÓ hç trî QoS, nã tr¶ lêi b»ng tin chÊp nhËn còng nh− VCINPI ®èi víi sù chÊp nhËn c¸c kÕt nèi, c¸c chøc n¨ng qu¶n lÝ l−u l−îng ®¶m b¶o r»ng mçi kÕt nèi tu©n thñ hîp ®ång l−u l−îng nh− ®· nhÊt trÝ. §iÒu nμy liªn quan ®Õn c¸c chøc n¨ng vμ kÜ thuËt qu¶n lÝ l−u l−îng nh−: - Tham sè l−u l−îng. - §iÒu khiÓn qu¶n trÞ kÕt nèi CAC. - §iÒu khiÓn vμ theo dâi sù phèi hîp. - XÕp hμng. a. Tham sè l−u l−îng. Chóng ta ph¶i xem xÐt c¸c lo¹i dÞch vô s½n cã trong ATM. Mçi lo¹i dÞch vô nμy ®−îc x¸c ®Þnh bëi mét tham sè l−u l−îng, bé nμy miªu t¶ tÝnh chÊt cña nguån l−u l−îng. Nh÷ng tham sè nμy ®−îc thiÕt lËp ®Ó ®¶m b¶o vμ tu©n thñ chÊt l−îng dÞch vô mong muèn th«ng qua m¹ng ATM. C¸c tham sè l−u l−îng chung nhÊt nh− sau: • PCR: thiÕt bÞ nμy x¸c ®Þnh tèc ®é tøc thêi lín nhÊt mμ ng−êi dïng sÏ truyÒn. Nã cã thÓ tÝnh to¸n nh− nghÞch ®¶o cña kho¶ng thêi gian tèi thiÓu gi÷a c¸c tÕ bμo. NÕu kho¶ng c¸ch thêi gian gi÷a hai tÕ bμo lμ 1μs, khi ®ã PCR sÏ lμ 1/(1x10-6s) = 106 tÕ bμo trªn 1gi©y. 83 • TØ lÖ tÕ bμo duy tr× (SCR): ®−îc ®Þnh nghÜa nh− tØ lÖ trung b×nh cña tÕ bμo khi ®o l−êng trong mét kho¶ng thêi gian. Nã còng ®−îc biÕt ®Õn nh− lμ tØ lÖ tÕ bμo trung b×nh. • KÝch th−íc côm cùc ®¹i (MBS): tham sè nμy x¸c ®Þnh sè tÕ bμo lín nhÊt cã thÓ ®−îc truyÒn t¹i tÕ bμo cao nhÊt. • TØ lÖ tÕ bμo nhá nhÊt (MCR): tham sè nμy x¸c ®Þnh mét c¸ch c¬ b¶n tØ lÖ tÕ bμo nhá nhÊt ®−îc ng−êi sö dông cÇn ®Õn, nã lμ mét tèc ®é ®−îc th−¬ng l−îng bëi hÖ thèng cuèi vμ m¹ng mμ tèc ®é tÕ bμo truyÒn kh«ng bao giê xuèng d−íi gi¸ trÞ nhá nhÊt. • CDVT: ®©y lμ mét dù tr÷ lçi vμ x¸c ®Þnh sù thay ®æi cã thÓ chÊp nhËn trong kho¶ng thêi gian truyÒn tÕ bμo. C¸c tham sè nh− ®Þnh nghÜa trªn x¸c ®Þnh lo¹i l−u l−îng nμy ®−îc gäi lμ c¸c m« t¶ l−u l−îng. Tr−íc khi mét kÕt nèi ®−îc thùc hiÖn, mét hîp ®ång l−u l−îng ®−îc th−¬ng l−îng dùa trªn c¸c nh©n tè nh−: m« t¶ l−u l−îng. C¸c m« t¶ l−u l−îng nμy x¸c ®Þnh c¸c lo¹i l−u l−îng. Tuy nhiªn chÊt l−îng cña l−u l−îng còng lμ mét khÝa c¹nh quan träng cña ATM. ATM chÌn ®Çu ®· x¸c ®Þnh s¸u tham sè cho môc ®Ých nμy, ba c¸i ®Çu tiªn trong danh s¸ch môc bªn d−íi cã thÓ ®−îc th−¬ng l−îng, trong khi ba c¸i sau trong môc kh«ng thÓ ®−îc th−¬ng l−îng. • CLR: ®©y lμ tØ lÖ sè l−îng tÕ bμo bÞ mÊt trong suèt qu¸ tr×nh truyÒn, so víi tæng sè l−îng tÕ bμo truyÒn. C¸c tÕ bμo cã thÓ bÞ mÊt do lçi, t¾c nghÏn, hay thËm chÝ c¸c t¹m ng−ng quan träng trªn ®−êng trë vÒ cña c¸c tÕ bμo. • §é trÔ chuyÓn giao tÕ bμo (CTD): khi mét tÕ bμo ®−îc truyÒn tõ nguån tíi ®iÓm ®Õn cña nã, sù t¹m ng−ng cã thÓ x¶y ra do truyÒn sãng, xÕp hμng.CTD cã thÓ ®−îc ®Þnh nghÜa nh− lμ mét kho¶ng thêi gian trung b×nh tÕ bμo cÇn ®Ó ®i tõ nguån tíi ®iÓm ®Õn bao gåm c¶ nh÷ng lÇn t¹m ng−ng. • Sù thay ®æi ®é trÔ tÕ bμo (CDV): thay ®æi trong ®é trÔ cña truyÒn tÕ bμo ®−îc ®o l−êng bëi tham sè CDV. CDV cã thÓ ®−îc ®Þnh nghÜa lμ sù kh¸c nhau gi÷a ®é trÔ chuyÓn giao tÕ bμo vμ ®é trÔ chuyÓn giao trung b×nh trªn cïng kÕt nèi. • TØ lÖ tÕ bμo lçi (CER): ®©y lμ tØ lÖ tÕ bμo lçi so víi tæng sè tÕ bμo. 84 • TØ lÖ khèi tÕ bμo lçi nghiªm träng (SECBR): ®©y lμ tØ lÖ c¸c khèi tÕ bμo SES ®−îc nhËn so víi tæng sè khèi tÕ bμo ®−îc truyÒn. • TØ sè chÌn nhÇm tÕ bμo khèi tÕ bμo (CMR): do cã c¸c lçi trong mét vμi mμo ®Çu, c¸c tÕ bμo cã thÓ ®Õn sai ®Ých. CMR lμ tæng sè tÕ bμo chÌn nhÇm ®−îc quan s¸t trong suèt mét kho¶ng thêi gian cô thÓ chia thμnh c¸c kho¶ng thêi gian ng¾n, t−¬ng tù nh− c¸c tÕ bμo bÞ chÌn nhÇm trong thêi gian kÕt nèi. TÕ bμo chÌn nhÇm vμ c¸c kho¶ng thêi gian ng−ng cïng c¸c khèi tÕ bμo lçi nghiªm träng kh«ng ®−îc tÝnh ®Õn trong tÝnh to¸n tØ sè chÌn nhÇm tÕ bμo. C¸c tham sè l−u l−îng ATM liªn quan ®Õn c¸c dÞch vô ®−îc cung cÊp bëi m¹ng ATM, ®−îc thÓ hiÖn trong b¶ng 3-1. B¶ng 3-1 DÞch vô ®−îc cung cÊp bëi m¹ng ATM KiÓu tham sè l−u l−îng Tham sè l−u l−îng Tham sè QoS CBR PCR CDV CR-VBR PCR, SCR, MBS CDV, CTD, CLR NRT-VBR PCR, SCR, MBS CLR ABR MCR UBR PCR b. §iÒu khiÓn qu¶n trÞ kÕt nèi (CAC). C¸c thuËt to¸n CAC x¸c ®Þnh liÖu mét kÕt nèi míi cã ®−îc chÊp nhËn hay tõ chèi. Mét yªu cÇu kÕt nèi ®−îc chÊp nhËn chØ khi s½n cã c¸c nguån ®Çy ®ñ vμ kÕt nèi kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn QoS ®ang tån t¹i. Mét vμi nh©n tè ®−îc quan t©m ®Õn ®èi víi mét yªu cÇu kÕt nèi lμ: - C¸c tham sè l−u l−îng cña c¸c kÕt nèi míi vμ c¸c nhu cÇu QoS. - C¸c liªn l¹c l−u l−îng ®ang tån t¹i vμ c¸c kÕt nèi. - D¶i th«ng, c¶ hai ®−îc ph©n phèi vμ kh«ng ®−îc ph©n phèi. c. Theo dâi vµ ®iÒu khiÓn sù t−¬ng hîp. 85 X¸c ®Þnh theo dâi chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc chØ ra khi nμo mét liªn l¹c l−u l−îng bÞ huû, vÝ dô: nÕu m¹ng ®ã kh«ng thÓ cung cÊp mét d¶i th«ng tho¶ thuËn hay ng−êi sö dông v−ît qu¸ tèc ®é bit cÇn thiÕt. §iÒu nμy x¶y ra theo hai c¬ chÕ: theo chÝnh s¸ch vμ theo d¹ng. Theo chÝnh s¸ch lμ mét hμm tham sè sö dông UPF. UPF ®¶m b¶o r»ng trong suèt qu¸ tr×nh kÕt nèi nμy ®Ó kiÓm tra xem nã cã n»m trong dÞch vô liªn l¹c kh«ng. NÕu cã c¸c tÕ bμo kh«ng phï hîp, khi ®ã m¹ng sÏ tiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng thÝch hîp víi c¸c tÕ bμo nμy nh−: sù thiÕt lËp CLP bit cña c¸c tÕ bμo kh«ng phï hîp, nh− vËy sÏ t¹o ra c¸c tÕ bμo thÝch hîp ®Ó ®μo th¶i. Qóa tr×nh ®μo th¶i nμy ®−îc thùc hiÖn ®Ó ng¨n bÊt cø tÕ bμo kh«ng phï hîp nμo ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng dÞch vô QoS cña c¸c tÕ bμo phï hîp. Chøc n¨ng ®Þnh d¹ng l−u l−îng, söa ®æi dßng l−u l−îng vμ thay ®æi ®Æc tÝnh cña c¸c dßng tÕ bμo sö dông ®Ó ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ m¹ng c¶i thiÖn vμ ®Ó gi¶m tíi møc thÊp nhÊt l−îng tÕ bμo bÞ mÊt. d. XÕp hµng, ®Öm, phôc vô tÕ bµo vµ ®iÒu khiÓn t¾c nghÏn. Duy tr× chÊt l−îng tèi −u cña m¹ng, ATM thùc hiÖn mét lo¹t c¬ chÕ xö lÝ tÕ bμo bao gåm: xÕp hμng, ®Öm, phôc vô tÕ bμo vμ ®iÒu khiÓn t¾c nghÏn. XÕp hμng sÏ x¶y ra khi hai tÕ bμo ®Õn cïng lóc vμ ®i ®Õn cïng ®iÓm. Khi c¸c tÕ bμo cã tØ lÖ bit cao h¬n ®i qua mét kÕt nèi ¶o víi mét d¶i th«ng thÊp h¬n, sù t¾c nghÏn sÏ x¶y ra. §Öm cña tÕ bμo x¶y ra khi hai hay nhiÒu tÕ bμo phôc vô ®−îc x¸c ®Þnh cïng mét ®Çu ra t¹i cïng mét thêi ®iÓm. Phôc vô tÕ bμo nh− sù gi¶m tÕ bμo x¶y ra khi mét tÕ bμo kh«ng phï hîp víi CLP bit ®−îc ®Æt tíi mét ®iÓm ®Õn sÏ g©y ra t¾c nghÏn. 3.6.3. PhÇn tö m¹ng vµ c¸c tham sè cÊu h×nh giao diÖn. CÊu h×nh cña c¸c nh©n tè m¹ng ®ßi hái sù cô thÓ ho¸ nhiÒu tham sè. C¸c tham sè nμy liªn quan ®Õn c¸c giao diÖn, ATM, IP. V× ATM ®−îc sö dông nh− mét kü thuËt chuyÓn m¹ch vμ ghÐp kªnh trong c¸c m¹ng 3G, khèi nμy cã thÓ ®−îc kÕt hîp víi tr¹m c¬ së (®−îc chØ ra trong h×nh 3-2) hoÆc cã thÓ ®øng ®éc lËp. Qui ho¹ch hay thiÕt lËp tham sè ®−îc cÇn ®Õn cho phÇn cøng giao diÖn, ATM kÕt nèi chÐo vμ c¸c lo¹i liªn quan ®Õn ®Þa chØ IP cña khèi kÕt nèi chÐo ATM. a. C¸c tham sè khèi giao diÖn. 86 C¸c tham sè khèi giao diÖn liªn quan ®Õn phÇn cøng vμ c¸c khèi giao diÖn PDH/SDH mμ ®−îc sö dông ®Ó truyÒn ATM trªn PDH hay SDH. C¸c tham sè khèi phÇn cøng vÒ c¬ b¶n cã liªn quan ®Õn lo¹i phÇn cøng hÖ thèng ®ang ®−îc sö dông, vÝ dô: liÖu nã phô thuéc vμo ETSI hay ANSI. C¸c tham sè giao diÖn PDH/SDH liªn quan ®Õn cÊu h×nh cña ®Çu cuèi PDH hay SDH ®ang ®−îc sö dông. Nh÷ng c¸i nμy bao gåm mét vμi tham sè ®ang kiÓm tra ngo¹i trõ c¸c tham sè ®−îc cÇn ®Õn ®Ó ®Æt cÊu h×nh c¸c ®iÓm cuèi nμy. Khi kÕt cÊu cña SDH phøc t¹p h¬n PDH, nhiÒu tham sè ®−îc cÇn ®Õn h¬n víi qu¸ tr×nh ®Æt cÊu h×nh, nã liªn quan ®Õn bé ghÐp kªnh, bé t¸i sinh b. Tham sè kÕt nèi chÐo ATM. §iÒu nμy t¹o ra nhãm tham sè lín nhÊt ®Ó ®−îc cÊu h×nh. Nhãm nμy bao gåm c¸c tham sè ®−îc dïng ®Õn cho ho¹t ®éng x¸c ®Þnh vμ kÕt thóc cña c¸c kªnh ¶o, c¸c ®−êng ¶o vμ c¸c kÕt nèi chÐo cña chóng. Còng nh− vËy, c¸c tham sè miªu t¶ lo¹i l−u l−îng mμ ®ang ®−îc nh÷ng kªnh ¶o vμ ®−êng ¶o nμy mang, ®−îc cÊu h×nh. C¸c qui t¾c ®−îc lËp ra bëi ATM hay ITV khuyÕn nghÞ ®èi víi c¸c kªnh ¶o vμ ®−êng ¶o nªn ®−îc tu©n theo, vÝ dô nh− sè l−îng VCI ®−îc dù phßng hay sè l−îng tèi ®a/tèi thiÓu c¸c bit cã thÓ ®−îc sö dông cho VCI NPI. Mçi nhμ khai th¸c lμm theo s¬ ®å ®Þnh sè riªng cña nã nªn ®−îc t«n träng. Sù kÕt nèi chÐo trong mét m¹ng ATM cã thÓ ë t¹i mét møc ®é vËt lÝ, møc ®é VP vμ møc ®é VC (trong c¸c m¹ng truyÒn GSM, c¸c kÕt nèi chÐo chØ diÔn ra t¹i møc ®é vËt lÝ). NÕu sù më réng ®−îc nghÜ ®Õn sím, c¸c kÕt nèi chÐo møc ®é VP nªn ®−îc thùc hiÖn nh− mét sè Ýt c¸c cÊu h×nh l¹i ®−îc cÇn ®Õn chØ khi c¸c nÐt míi ®−îc thªm vμo. C¸c kÕt nèi chÐo møc ®é VC kh¸ phøc t¹p ®Æc biÖt nÕu chØ sö dông 1VC. Mét vÝ dô ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh 3-9. 87 H×nh 3-9. Sù kÕt nèi chÐo vµ kÕt thóc ATM Trong ®ã: ATM Cross-Connect Unit: kÕt nèi chÐo ATM. Router: thiÕt bÞ dÉn ®−êng. Signalling: tÝn hiÖu. User Plane: mÆt ph¼ng ng−êi dïng. c. Tham sè ®Þa chØ. C¶ hai ®Þa chØ IP chung vμ riªng nªn ®−îc x¸c ®Þnh râ rμng. C¸c ®Þa chØ IP riªng ®−îc sö dông cho c¸c liªn l¹c néi bé vμ kh«ng thÓ thay ®æi ®−îc, trong khi c¸c ®Þa chØ IP chung ®−îc c¸c nh©n tè m¹ng kh¸c liªn l¹c vμ cã thÓ ®−îc thay ®æi. C¸c tham sè liªn quan ®Õn c¸c ®Þa chØ IP vμ c¸c b¶ng ®Þnh tuyÕn nªn ®−îc x¸c ®Þnh. d.C¸c tham sè ®ång bé. C¸c tham sè liªn quan ®Õn ®ång bé cña c¸c kÕt nèi chÐo ATM vÝ dô nh−: sù x¸c ®Þnh nguån ®ång hå hay ®ång bé nguån nªn ®−îc thùc hiÖn cïng víi sù −u tiªn c¸c nguån nμy nÕu cã nhiÒu h¬n mét ®ång hå. 3.6.4. Tãm t¾t c¸c ®Æc ®iÓm qui ho¹ch ATM. Mét sù hiÓu biÕt chi tiÕt vÒ c«ng nghÖ ATM lμ cÇn thiÕt ®èi víi qui ho¹ch ATM. Qui ho¹ch ATM t¹o ra sù quan t©m ®èi víi viÖc x¸c ®Þnh c¸c: • Lo¹i l−u l−îng. • C¸c kÕt nèi VP vμ VC. • Sè l−îng VPs vμ VCs. • KÕt nèi chÐo VC vμ VP. 88 • C¸c tham sè kÕt nèi VP vμ VC vËt lÝ. Mét vμi khÝa c¹nh nμy ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh 3-10, trong ®ã c¸c ®−êng kÎ x¸m thÓ hiÖn c¸c ®−êng vËt lÝ, c¸c ®−êng ®en ®Ëm thÓ hiÖn c¸c VPC vμ c¸c ®−êng ®en mê thÓ hiÖn c¸c VCC. H×nh 3-10. Qui ho¹ch ATM TÊt c¶ c¸c khia c¹nh nμy cña qui ho¹ch ATM ®Òu phøc t¹p ®Æc biÖt ®èi víi mét m¹ng réng. Trong giai ®o¹n triÓn khai m¹ng, qu¸ tr×nh nμy trë nªn phøc t¹p vμ chËm ch¹p. V× lÝ do nμy, c¸c c«ng cô qui ho¹ch ATM tèt ®−îc dïng ®Õn. 3.6.5. KÕ ho¹ch ®ång bé. B¶n thiÕt kÕ kÕ ho¹ch ®ång bé cho m¹ng 3G kh¸ gièng b¶n thiÕt kÕ nμy cho m¹ng 2G. §ång hå di chuyÓn tõ MSC ®Õn BSC, tõ BSC ®Õn BTS vμ tõ BTS ®Õn c¸c yÕu tè m¹ng kh¸c. §ång hå bªn ngoμi (th−êng lμ ®ång hå liªn hÖ chñ yÕu, PRC) ®−îc ¸p dông tíi MSC, MSC sÏ ph©n bè nã xa h¬n tíi MOW, råi MOW göi nã xa h¬n tíi PNC. Vμ cuèi cïng nã ®−îc ph©n bè tíi c¸c tr¹m c¬ së vμ c¸c yÕu tè m¹ng kh¸c. §iÒu nμy ®−îc thÓ hiÖn trong s¬ ®å 3-11. 89 H×nh 3-11. §ång bé cho 3G Mét ®iÒu quan träng cÇn nhí lμ thËm chÝ trong c¸c m¹ng 3G, cã thÓ cã mét sè yÕu tè m¹ng thuéc vÒ m¹ng 2G. Trong c¸c tr−êng hîp ®ã, c¸c tham sè ATM cÇn ®−îc quan s¸t kÜ l−ìng v× c¸c yÕu tè m¹ng 2G th−êng thùc hiÖn c¸c l−u l−îng TDMA vμ lμm viÖc víi gi¶ thiÕt r»ng l−u l−îng ®−îc nhËn lμ ®ång bé, ®iÒu nμy kh«ng ®óng ®èi víi m¹ng ATM. 3.6.6. Qui ho¹ch qu¶n lÝ m¹ng. B−íc cuèi cïng trong thiÕt kÕ m¹ng truyÒn nμy lμ kÕ ho¹ch qu¶n lÝ m¹ng . KÕ ho¹ch qu¶n lÝ m¹ng bao gåm viÖc qu¶n lÝ liªn l¹c cña m¹ng DCN (m¹ng truyÒn thèng d÷ liÖu), m¹ng nμy sö dông tÇng ph©n cÊp kÕ tiÕp qua ATM, vÝ dô: tÇng ATM. KÕ ho¹ch nμy còng sÏ cã th«ng tin vÒ qu¶n lÝ thiÕt bÞ truyÒn nh− sãng PDH vμ thiÕt bÞ SDH. Trong khi thùc hiÖn kÕ ho¹ch DCN, ng−êi thiÕt kÕ ph¶i quan t©m ®Õn nhiÒu khÝa c¹nh chñ yÕu lμ dung l−îng cña giao diÖn Iub. Dung l−îng cña giao diÖn nμy cã thÓ khoanh vïng tõ 32kbps ®Õn 128kbps. Mét khÝa c¹nh kh¸c lμ cÊu h×nh, c¸c cÊu h×nh gièng nhau ®−îc sö dông trong thiÕt kÕ m¹ng cã thÓ ®−îc dïng ®èi víi qui ho¹ch DCN bao gåm c¸c cÊu h×nh chuçi. C¸c kÕt nèi cã thÓ dùa vμo IP trªn ATM hay IP thuÇn tuý. Trong c¶ hai tr−êng hîp ®Þa chØ IP ph¶i lu«n cã ph¹m vi cho sö dông trong t−¬ng lai, c¶ trong lÜnh vùc yÕu tè m¹ng vμ c«ng nghÖ. Trong mét vμi n¨m tíi, c¸c c«ng nghÖ thÕ hÖ thø t− sÏ lμ 90 c¸c m¹ng IP. TÊt nhiªn c¸c giíi h¹n vÒ trang thiÕt bÞ còng ph¶i ®−îc tÝnh ®Õn khi lËp kÕ ho¹ch ®Þa chØ IP. 3.7. Tèi −u ho¸ m¹ng truyÒn dÉn. 3.7.1. C¬ së tèi −u ho¸ truyÒn dÉn. Qu¸ tr×nh triÓn khai m¹ng truyÒn vÒ c¬ b¶n gièng nh− c¸c m¹ng truyÒn GSM nh−ng cã thªm hai ®iÒu cÇn quan t©m ®ã lμ sù thiÕt lËp tham sè vμ chÊt l−îng dÞch vô. Qóa tr×nh nμy b¾t ®Çu b»ng viÖc x¸c ®Þnh c¸c chØ thÞ chÊt l−îng chÝnh (KPIs) vμ qu¸ tr×nh chän d÷ liÖu. TiÕp theo ®ã lμ viÖc ph©n tÝch c¸c d÷ liÖu ®−îc lùa chän vÒ ph−¬ng diÖn c«ng suÊt, khi chÊt l−îng vμ c¸c thiÕt lËp tham sè. C¸c kÕ ho¹ch tèi −u cuèi cïng khi ®ã buéc ph¶i ®¸p øng chÊt l−îng dÞch vô nh− mong muèn. Xem h×nh 3-12 H×nh 3-12. Qóa tr×nh tèi −u Trong ®ã: Dìinition of Key Perfomance Indicatiors: x¸c ®Þnh c¸c chØ thÞ chÊt l−îng. Data Collection: chän d÷ liÖu. Network Capacity Analysia: ph©n tÝch c«ng suÊt m¹ng. Network Quality Analysis: ph©n tÝch chÊt l−îng m¹ng. Parameter Selling: ThiÕt lËp tham sè. 3.7.2. X¸c ®Þnh qu¸ tr×nh. Qui ho¹ch tèi −u cña m¹ng 3G cã môc ®Ých chñ yÕu lμ c«ng suÊt vμ chÊt l−îng chèng l¹i sù sôt gi¶m cña QoS, mong muèn tíi c¸c øng dông cña thuª bao. Trong GSM cã rÊt Ýt c¸c chØ thÞ chÊt l−îng chÝnh, chñ yÕu liªn quan 91 ®Õn chÊt l−îng m¹ng tÇn sè. Tuy nhiªn, khi ATM ®−îc sö dông trong c¸c m¹ng truyÒn 3G, sè l−îng c¸c tham sè gia t¨ng nhanh chãng, v× vËy lμm t¨ng sè l−îng c¸c KPI. C¸c tham sè QoS cña ATM lμ nh÷ng tham sè ®−îc thö nghiÖm lμ chÝnh vμ chóng ho¹t ®éng nh− c¸c KPI ®èi víi tèi −u m¹ng truyÒn trong c¸c m¹ng 3G. ViÖc thu thËp d÷ liÖu chñ yÕu liªn quan ®Ó d÷ liÖu m¹ng ®ang tån t¹i nh− thÓ cÊu h×nh ®Þa ®iÓm vμ cña m¹ng (vÝ dô c¸c cÊp ®é c«ng suÊt ®−îc thö nghiÖm t¹i thêi ®iÓm ®−a vμo ho¹t ®éng) vμ chØ thÞ chÊt l−îng cña KPIs. 3.7.3. Ph©n tÝch m¹ng. Qu¸ tr×nh nμy chñ yÕu bao gåm sù ph©n tÝch c«ng suÊt vμ chÊt l−îng. a.Ph©n tÝch c«ng suÊt. §èi víi m¹ng truyÒn GSM, sù tÝnh to¸n vμ ®¸nh gi¸ c«ng suÊt t−¬ng ®èi dÔ dμng. NÕu cÊu h×nh ®Þa ®iÓm cña c¸c TRX ®−îc biÕt ®Õn, c«ng suÊt cÇn ®Õn cho liªn kÕt cã thÓ ®−îc tÝnh to¸n mét c¸ch dÔ dμng. Tuy nhiªn ph©n tÝch dung l−îng cña m¹ng 3G kh«ng trùc tiÕp. Chóng ta ®· biÕt r»ng c¸c tÝnh to¸n dung l−îng phô thuéc vμo c¸c lo¹i l−u l−îng, vμ v× vËy kh«ng thÓ ®−îc tÝnh to¸n trùc tiÕp tõ sè l−îng TRX hay sè l−îng c¸c qu¶n lÝ øng dông ®−îc sö dông trong tr¹m c¬ së. Nh− vËy tham sè l−u l−îng vμ chÊt l−îng ®¹t ®−îc lμ c¸c ®Çu vμo quan träng. Mét sù gia t¨ng trong l−u l−îng lμ lÝ do chñ yÕu cho sù ph©n tÝch c«ng suÊt. Th«ng th−êng khi c«ng suÊt kÕt nèi ®−îc ®o l−êng trong giai ®o¹n tiÒn qui ho¹ch, c¸c nhu cÇu trong t−¬ng lai ®−îc tÝnh ®Õn. Trong tèi −u m¹ng truyÒn GSM, mét sù gia t¨ng trong l−u l−îng sÏ dÉn tíi mét sù gia t¨ng sè l−îng c¸c TRX. Ng−îc l¹i, trong c¸c m¹ng 3G, ph©n tÝch c«ng suÊt ®−îc cÇn ®Õn th−êng xuyªn h¬n bëi v× kh«ng chØ l−u l−îng t¨ng mμ c¸c lo¹i l−u l−îng (RT, NRT) còng thay ®æi. Mét sù gia t¨ng trong l−u l−îng cã thÓ dÉn ®Õn mét sù gia t¨ng trong sè l−îng c¸c bé xö lÝ tÝn hiÖu, qu¶n lÝ øng dông vμ c¸c TRX trong tr¹m c¬ së, vμ bÊt cø sù gia t¨ng nμo trong chóng sÏ dÉn ®Õn mét sù gia t¨ng c«ng suÊt kÕt nèi. Chóng ta thÊy r»ng mét tr¹m c¬ së víi mét sè l−îng nhá ng−êi sö dông t¹o ra l−u l−îng thùc chÊt. ThËm chÝ nÕu sè l−îng gia t¨ng ng−êi sö dông nhá, d÷ liÖu c¶ gãi cã thÓ t¨ng (vÝ dô mét sè l−îng nhá ng−êi sö dông t¹o ra l−u l−îng PS), vμ khi ®ã c¶ sè l−îng AM vμ c«ng suÊt liªn kÕt sÏ cÇn ®−îc t¨ng. 92 mét sù gia t¨ng trong c«ng suÊt kÕt nèi cã nghÜa r»ng c«ng suÊt RNC ph¶i ®−îc kiÓm tra l¹i. Nh− vËy c«ng suÊt cña m¹ng truyÒn cã thÓ ®−îc t¨ng bëi: - T¨ng sè bé xö lÝ tÝn hiÖu, qu¶n lÝ øng dông vμ TRX. - T¨ng sè l−îng tr¹m c¬ së. - T¨ng sè l−îng c«ng suÊt cña c¸c RNC. b. Tèi −u ho¸ chÊt l−îng. M« thøc truyÒn di bé ®−îc lùa chän cho c¸c dÞch vô B-ISDN cèt ®Ó chÊt l−îng dÞch vô ®−îc ®¶m b¶o. Nh− vËy ATM sÏ lμ mét khu vùc träng ®iÓm trong tèi −u m¹ng 3G. ChÊt l−îng cña tÇng vËt lÝ lμ mét vïng an ninh kh¸c. 3.7.4. Sù ph©n tÝch tÇng ATM. Ph©n tÝch ho¹t ®éng cña hai tÇng ATM: ALL2 vμ ALL5 (cho d÷ liÖu CS vμ PS liªn tiÕp) lμ ®iÒu cÇn quan t©m tr−íc tiªn. Ho¹t ®éng cña hai t©ng nμy cã thÓ ®−îc kiÓm tra víi sù gióp ®ì cña c¸c bé ®Õm vμ c¸c chØ thÞ chÊt l−îng trong c¸c hÖ thèng qu¶n lÝ. C¸c bé ®Õm/ ®o nμy chñ yÕu ®−îc quan s¸t ®Ó tÝnh to¸n c¸c tØ lÖ lçi vμ c¸c kho¶ng thêi gian chËm trÔ. Trong hÇu hÕt c¸c tr−êng hîp sù gi¶m cÊp, sù chËm trÔ lμ mét lÝ do g©y nªn. C¸c nh©n tè cã thÓ g©y ra sù gi¶m sót chÊt l−îng v× chÇm trÔ bao gåm: • TruyÒn sãng: sù thay ®æi trong c¸c ®iÒu kiÖn truyÒn sãng cã thÓ buéc m«i tr−êng vËt lÝ g©y ra c¸c sù ng−ng trÖ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn c¸c bit trong c¸c tÕ bμo ATM gi÷a c¸c nót vμ c¸c chuyÓn m¹ch ATM. Mét nguyªn nh©n kh¸c cã thÓ lμ ho¹t ®éng cña m«i tr−êng vËt lÝ. BÊt cø sù gi¶m sót nμo cña ESR vμ SESR sÏ dÉn ®Õn sù gi¶m sót trong ho¹t ®éng cña tÇng ATM. • L−u l−îng: c¸c thiÕt kÕ ATM ®−îc thiÕt kÕ cho tËp ®· cã cña c¸c tham sè. NÕu l−u l−îng truy nhËp t¨ng nh− ®−îc mong ®îi, sù ng−ng trÖ tÕ bμo cã thÓ x¶y ra. Trªn c¬ së cña sù gia t¨ng l−u l−îng nμy, mét chÊt l−îng dÞch vô (QoS) cao h¬n kh«ng thÓ ®−îc ®¶m b¶o. • KiÓu kiÕn tróc: kiÓu kiÕn tróc cña c¸c yÕu tè m¹ng (vÝ dô: c¸c chuyÓn m¹ch) cã thÓ cã t¸c ®éng s©u s¾c tíi ho¹t ®éng cña m¹ng. C¸c nh©n tè nh− thÓ c«ng suÊt ®Öm, dung l−îng chuyÓn m¹ch kÕt nèi chÐo ATM vμ tèc ®é sÏ t¸c ®éng tíi chÊt l−îng dÞch vô QoS. 93 Nã ®· ®−îc chó ý tr−íc ®ã r»ng cã ba tham sè dÉn ®Õn chÊt l−îng tèi −u trong ATM: CLR, CTD, CDV. ChÊt l−îng cña ba tham sè nμy dÉn ®Õn chÊt l−îng cña tÇng ATM. C¸c môc tiªu chÊt l−îng ®Ó ®−îc tÇng ATM ®¸p øng ®−îc miªu t¶ trong khuyÕn nghÞ ITV-1:356, trong ®ã ®−a c¸c QoS vμ c¸c môc tiªu chÊt l−îng m¹ng cho c¸c tham sè nh−: CDV, CLR, CMR, SECBR vμ CTD. Mét tham sè quan träng ph¶i ®−îc hiÓu ë giai ®o¹n nμy lμ CDVT. CDVT x¸c ®Þnh giíi h¹n cao h¬n trong ®é trÔ tÕ bμo. Tham sè nμy chÞu tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh trong m¹ng nh»m ®¶m b¶o r»ng l−u l−îng (hay tÕ bμo) ®¹t tíi ®Ých ®Õn cña chóng trong mét gi¸ trÞ dù tr÷ ®é trÔ mong muèn. Nh− vËy vÒ c¬ b¶n, bÊt cø tÕ bμo nμo kh«ng t«n träng hîp ®ång dÞch vô bÞ ®μo th¶i. Nãi chung CDVT cã thÓ ®−îc tÝnh b»ng tØ lÖ nghÞch cña PCR. C¸c kÜ s− lËp kÕ ho¹ch m¹ng truyÒn nªn ®Ò cËp ®Õn khuyÕn nghÞ ®Ó cã nhiÒu th«ng tin h¬n cho c¸c gi¸ trÞ CDVT thÝch hîp. C¸c chøc n¨ng gièng nh−: lo¹i bá khung vμ lo¹i bá gãi mét phÇn ®−îc sö dông ®Ó tr¸nh t¾c nghÏn vμ c¶i thiÖn th«ng l−îng. T¹o d¹ng l−u l−îng lμ mét trong c¸c c¬ chÕ sÏ t¸c ®éng ®Õn c¸c ®Æc ®iÓm líp tÕ bμo ®Ó ®¶m b¶o cã mét l−u l−îng thu ®−îc dÔ ®o¸n h¬n víi tæn thÊt tÕ bμo Ýt h¬n. Nh− vËy c¶ hiÖu qu¶ vμ chÊt l−îng cña líp tÕ bμo ®−îc duy tr×. Ho¹t ®éng cña tÇng vËt lÝ lμ mét vÊn ®Ò then chèt kh¸c. Kh«ng cã môc ®Ých nμo ®−îc x¸c ®Þnh cho SES ATM (trõ trong c¸c qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh). C¸c môc tiªu vμ sù kh«ng s½n cã c¸c kÕt nèi ATM liªn quan ®Õn gi¸ trÞ ng−ìng nμy. 3.7.5. Tham sè ®iÒu chØnh. C¸c yÕu tè ®Çu vμo cña c¶ qu¸ tr×nh ph©n tÝch cã thÓ ®−îc chia lμm ba lo¹i chÝnh. C¸c tham sè ®Þnh cì cÊu t¹o nªn c¸c yÕu tè ®Çu vμo ®Çu tiªn. C¸c yÕu tè ®Çu vμo thø hai ®Õn tõ m¹ng thùc hiÖn thùc tÕ, nh− vËy lμ c«ng suÊt/ dung l−îng cña c¸c kÕt nèi vμ ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®−îc sö dông, cïng víi ®ång bé vμ ®iÒu chØnh qu¶n lÝ m¹ng. YÕu tè ®Çu vμo thø ba ë trong d¹ng c¸c tham sè ATM vμ c¸c tham sè m¹ng radio. Trong h×nh 3-13: Dimensioning Parameters: c¸c tham sè ®Þnh cì. General Data: D÷ liÖu tæng hîp. Network Prameters: tham sè m¹ng. Network Analysis: ph©n tÝch m¹ng. Opimised Paramaters: Tham sè tèi −u. 94 H×nh 3-13. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu t¸c ®éng cña tham sè radio tíi m¹ng truyÒn C¸c tham sè ®Þnh cì ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong toμn bé qu¸ tr×nh. Ban ®Çu m¹ng ®−îc ®o kÝch th−íc dùa vμo c¸c nh©n tè nh− kiÕn thøc vμ c¸c ph−¬ng tiÖn s½n cã t¹i thêi ®iÓm mμ m¹ng ®−îc khai tr−¬ng. Råi cã nhiÒu yÕu tè vμ tham sè thay ®æi v× vËy sÏ lμ cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hμnh ®¸nh gi¸ l¹i sù ®o l−êng (®Þnh cì) ®ã. D÷ liÖu tæng hîp bao gåm d÷ liÖu ®−îc thùc hiÖn thùc tÕ nh−: cÊu h×nh, c¸c tÝnh to¸n quü ®−êng truyÒn, sù ph©n tÝch tham kh¶o, c¸c c«ng suÊt/ dung l−îng cña c¸c liªn kÕt. Cïng víi n¨ng l−îng nhËn ®−îc thùc tÕ, c¸c ®−êng cong hÖ thèng vμ c¸c dù tr÷ fa ®inh ghi ®−îc. Còng nh− vËy vÒ l©u dμi c¸c dù tr÷ fa ®inh cã thÓ ghi l¹i mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. D÷ liÖu vÒ ®é s½n sμng còng cã thÓ ®−îc ghi l¹i mét giai ®o¹n l©u h¬n. C¸c tham sè m¹ng radio l¹i chia thªm thμnh c¸c tham sè ®Þnh cì vμ tham sè tèi −u. BÊt cø t¸c ®éng nμo cña tham sè tèi −u radio cã thÓ ®−îc thÊy trªn c¸c tham sè m¹ng truyÒn. B»ng c¸ch nμy, vÒ sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh, mèi quan hÖ gi÷a c¸c tham sè radio nhÊt ®Þnh vμ ho¹t ®éng m¹ng truyÒn cã thÓ ®−îc kiÓm tra vμ tõ ®ã cho phÐp thiÕt lËp c¸c tham sè nμy nh»m ®¶m b¶o r»ng c¸c ho¹t ®éng cña c¶ hai m¹ng truyÒn vμ m¹ng radio ®¹t ®−îc chÊt l−îng dÞch vô tèt nhÊt cho m¹ng. Mét khi ®iÒu nμy ®−îc thùc hiÖn, c¸c tham sè tèi −u ®−îc ph¶n håi l¹i mét lÇn n÷a tíi ph©n tÝch m¹ng cèt ®Ó kiÓm tra chÐo liÖu chóng cã ®ang ®−a ra c¸c tèi −u m¹ng mong muèn. 95 KÕt luËn Sau mét thêi gian nghiªn cøu vμ thùc hiÖn ®å ¸n, ®−îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o ®¹i t¸, PGS – TS Vâ Kim cïng c¸c thÇy c« trong bé m«n Th«ng tin, khoa §iÖn tö ViÔn Th«ng, Häc ViÖn KÜ ThuËt Qu©n Sù, t«i ®· hoμn thμnh ®å ¸n ®óng tiÕn ®é vμ yªu cÇu ®Ò ra. §å ¸n t×m hiÓu vÒ “Qui ho¹ch vμ tèi −u ho¸ m¹ng truyÒn dÉn 3G” lμ ®å ¸n t×m hiÒu vÒ mét thÕ hÖ di ®éng míi ®¸p øng nhu cÇu cña ng−êi sö dông. HiÖn nay hÖ thèng th«ng tin di ®éng thÕ hÖ thø 3 ®ang ®−îc ¸p dông ®Ó mang l¹i sù tho¶ m·n cña con ng−êi. Víi kÕt qu¶ ®¹t ®−îc t«i hi väng ®å ¸n cña m×nh ®· phÇn nμo gióp c¸c b¹n cã hiÓu thªm vÒ hÖ thèng di ®éng thÕ hÖ thø 3. Do thêi gian chuÈn bÞ cßn han hÑp vμ tr×nh ®é nhËn thøc cña b¶n th©n, nªn ®å ¸n cña t«i cßn nhiÒu thiÕu sãt. KÝnh mong nh©n ®−îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vμ c¸c b¹n. Mét lÇn n÷a xin ch©n thμnh c¶m ¬n! 96 Tμi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQui hoạch và tối ưu hoá mạng truyền dẫn 3G.pdf