Quy trình công nghệ xử lý nước ăn uống tại xí nghiệp nước Biên Hòa

Nöôùc laø nguoàn taøi nguyeân voâ cuøng quyù giaù. Nöôùc giöõ vai troø quan troïng laø duy trì söï soáng. Taát caû caùc sinh vaät treân haønh tinh xanh ñeàu caàn nöôùc ñeå toàn taïi vaø con ngöôøi cuõng khoâng ngoaïi leä. Nöôùc saïch luoân laø tieâu chuaån haøng ñaàu trong sinh hoaït vaø saûn xuaát. Vì vaäy nöôùc saïch raát quan troïng ñoái vôùi chuùng ta. Döïa vaøo tính chaát nguoàn nöôùc vaø nguoàn phaùt sinh maø ta coù theå chia nöôùc ra laøm nhieàu loaïi: nöôùc maët, nöôùc ngaàm, nöôùc möa, nöôùc khoaùng… Tuøy theo phaïm vi vaø muïc ñích söû duïng, cong ngöôøi ñaõ tieán haønh tieâu chuaån hoùa nguoàn nöôùc. Nöôùc trong thieân nhieân thöôøng khoâng thoûa maõn caùc yeâu caàu cuûa con ngöôøi neân caàn phaûi xöû lyù nöôùc sinh hoaït aên uoáng (goàm coâng trình xöû lyù nöôùc maët, coâng trình xöû lyù nöôùc ngaàm). Coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi (sinh hoïat, saûn xuaát, beänh vieän…). Vaø nhieàu coâng trình xöû lyù nöôùc chuyeân duïng khaùc. Nöôùc caáp cho sinh hoaït phaûi baûo ñaûm caùc chæ tieâu do Boä y teá ñeà ra, nöôùc phaûi khoâng maøu, khoâng muøi, khoâng vò vaø khoâng coù chöùa ñoäc; thaønh phaàn cuûa nöôùc ít thay ñoåi theo thôøi gian. Ñeå ñaït ñöôïc nhöõng yeâu caàu treân; nöôùc töï nhieân phaûi traûi qua nhieàu coâng ñoaïn xöû lí cuøng söï lao ñoäng nhieät tình cuûa caùn boä kyõ thuaät; coâng nhaân kyõ thuaät vaø boä phaän phaân tích Trong baøi baùo caùo chuyeân ñeà em xin ñeà caáp ñeán “quy trình coâng ngheä xöû lyù nöôùc aên uoáng” taïi xí nghieäp nöôùc Bieân Hoøa. Coâng ngheä xöû lyù nöôùc laø moät daây chuyeàn lieân tuïc nhieàu giai ñoaïn xöû lyù: ñeán maïng löôùi cung caáp. Xí nghieäp nöôùc Bieân Hoøa laø xí nghieäp tröïc thuoäc coâng ty xaây döïng caáp nöôùc Ñoàng Nai. Xí nghieäp coù nhieäm vuï caáp nöôùc sinh hoïat vaø saûn xuaát cho thaønh phoá vaø moät soá vuøng khaùc. Xí nghieäp laáy nguoàn nöôùc soâng Ñoàng Nai laø nguyeân lieäu xöû lyù coâng suaát thieát keá laø 36000m3/24h; nhöng treân thöïc teá vaøo nhöõng giôø cao ñieåm coâng suaát leân ñeán 45000m3/24h.

doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2719 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quy trình công nghệ xử lý nước ăn uống tại xí nghiệp nước Biên Hòa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy trình công nghệ xử lý nước ăn uống tại xí nghiệp nước Biên Hòa.doc