Quy trình Thu hoạch và bảo quản đậu tương

PHẦN HAI TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1 . Đặc điểm và giá trị kinh tế của cây đậu tương 1.1 Đặc điểm cây đậu tương Đậu tương là loại cây ngắn ngày, điển hình chúng rất nhạy cảm với ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm, nhiệt độ thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển là 20-300C, ẩm độ không khí 81-85%, đậu tương có bộ rễ đặc biệt có khả năng hình thành nốt sần với sự xâm nhập của vi khuẩn Rluzobium japonicum và có khả năng cố định nitơ từ không khí. Thân cây: Tương đối thẳng, gồm nhìeu nhánh, thân cây cón có màu tím hoặc xanh, cây tím cho hoa màu tím, cây xanh cho hoa màu trắng. Lá: Gồm có hai loại lá, lá đơn và lá kép. Sau 2-3 ngày khi tử diệp mở ra thì lộ rõ hai lá đơn hình tròn mọc đối nhau trên trục thượng diệp ở vị trí mắt thứ 2 của thân. Lá kép gồm các lá chít trên một cuống là lá chung mọc từ mắt thứ 3 trở đi mỗi mắt có một lá kép mọc đối diện nhau, lá kép thường có 2 lá chít, lá chít có hình bầu dục dài hay hình mũi giáo. Hoa: Các chồi ở nách lá từ mắt thứ năm trở lên thường phát triển hành chồi hoa ròi phát triển thành chum hoa, số hoa trên chùng là 3 - 15 bông. Hoa thường có màu trắng hoặc tím được quyết định bởi sắc tố anthocyanin. Quả: Được hình thành sau một tuần lễ từ khi hoa bắt đầu nở trên cây, trái thường có màu đen hoặc vàng rơm tuỳ thuộc vào sự có mặt của sắc tố caroten, xantho - phim, anthocyamin nhiều hay ít. Trái có dạng hình trụ hoặc dẹt, độ dài từ 2-7cm, một quả đậu tương chứa 1-4 hạt đậu, hạt đậu tương có màu vàng, xanh, đen hoặc nâu, hạt có hình câu, hình ô van, trọng lượng trung bình 120 - 180mg/hạt. Hạt đậu có hai phần chính gồm vỏ hạt và phôi. Vỏ hạt: Dễ ngấm nước, có tác dụng bảo vệ phôi trong quá trìnhtoòn trữ lúc mới gieo. Vỏ hạt chứa sắc tố anthocianin, tuỳ theo hàm lượng sác tố này mà vỏ hạt có 4 màu khác nhau là vàng, nâu, xanh và đen. .

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 5883 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy trình Thu hoạch và bảo quản đậu tương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN MỞ ĐẦU Ngày nay cuộc sống con người ngày càng được nâng cao cho nên thực phẩm có giá trị dinh dương cao ngày càng được con người chú ý sử dụng. Cây đậu tương là cây đem lại giá trị kinh tế cao và sản phẩm thực phẩm từ đậu tương cũng được coi là một loai thưc phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và được sử dụng phổ biến trong nước ta được nhiều người dân ưa thích như đậu phụ, bánh đậu xanh, dầu đậu nành, sữa đậu nành, nước chấm…Để đảm bảo giá trị dinh dưỡng của sản phẩm thực phẩm được chế biến từ cây đậu tương chúng ta cần quan tâm đến công nghệ trước và sau thu hoạch của cây đậu tương. Sau đây em xin giới thiệu quy trình “ Thu hoạch và bảo quản đậu tương’’ PHẦN HAI TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1 . §Æc ®iÓm vµ gi¸ trÞ kinh tÕ cña c©y ®Ëu t­¬ng 1.1 §Æc ®iÓm c©y ®Ëu t­¬ng §Ëu t­¬ng lµ lo¹i c©y ng¾n ngµy, ®iÓn h×nh chóng rÊt nh¹y c¶m víi ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é vµ ®é Èm, nhiÖt ®é thÝch hîp cho sù sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn lµ 20-300C, Èm ®é kh«ng khÝ 81-85%, ®Ëu t­¬ng cã bé rÔ ®Æc biÖt cã kh¶ n¨ng h×nh thµnh nèt sÇn víi sù x©m nhËp cña vi khuÈn Rluzobium japonicum vµ cã kh¶ n¨ng cè ®Þnh nit¬ tõ kh«ng khÝ. Th©n c©y: T­¬ng ®èi th¼ng, gåm nh×eu nh¸nh, th©n c©y cãn cã mµu tÝm hoÆc xanh, c©y tÝm cho hoa mµu tÝm, c©y xanh cho hoa mµu tr¾ng. L¸: Gåm cã hai lo¹i l¸, l¸ ®¬n vµ l¸ kÐp. Sau 2-3 ngµy khi tö diÖp më ra th× lé râ hai l¸ ®¬n h×nh trßn mäc ®èi nhau trªn trôc th­îng diÖp ë vÞ trÝ m¾t thø 2 cña th©n. L¸ kÐp gåm c¸c l¸ chÝt trªn mét cuèng lµ l¸ chung mäc tõ m¾t thø 3 trë ®i mçi m¾t cã mét l¸ kÐp mäc ®èi diÖn nhau, l¸ kÐp th­êng cã 2 l¸ chÝt, l¸ chÝt cã h×nh bÇu dôc dµi hay h×nh mòi gi¸o. Hoa: C¸c chåi ë n¸ch l¸ tõ m¾t thø n¨m trë lªn th­êng ph¸t triÓn hµnh chåi hoa rßi ph¸t triÓn thµnh chum hoa, sè hoa trªn chïng lµ 3 - 15 b«ng. Hoa th­êng cã mµu tr¾ng hoÆc tÝm ®­îc quyÕt ®Þnh bëi s¾c tè anthocyanin. Qu¶: §­îc h×nh thµnh sau mét tuÇn lÔ tõ khi hoa b¾t ®Çu në trªn c©y, tr¸i th­êng cã mµu ®en hoÆc vµng r¬m tuú thuéc vµo sù cã mÆt cña s¾c tè caroten, xantho - phim, anthocyamin nhiÒu hay Ýt. Tr¸i cã d¹ng h×nh trô hoÆc dÑt, ®é dµi tõ 2-7cm, mét qu¶ ®Ëu t­¬ng chøa 1-4 h¹t ®Ëu, h¹t ®Ëu t­¬ng cã mµu vµng, xanh, ®en hoÆc n©u, h¹t cã h×nh c©u, h×nh « van, träng l­îng trung b×nh 120 - 180mg/h¹t. H¹t ®Ëu cã hai phÇn chÝnh gåm vá h¹t vµ ph«i. Vá h¹t: DÔ ngÊm n­íc, cã t¸c dông b¶o vÖ ph«i trong qu¸ tr×nhtoßn tr÷ lóc míi gieo. Vá h¹t chøa s¾c tè anthocianin, tuú theo hµm l­îng s¸c tè nµy mµ vá h¹t cã 4 mµu kh¸c nhau lµ vµng, n©u, xanh vµ ®en. Ph«i: Gåm cã hai tö diÖp, râ mÇm, trôc h¹, diÖp vµ trôc th­îng diÖp, hai xØ diÖp chiÕm hÇu hÕt trong l­îng cña h¹t, ®©y lµ bé phËn chøa protein vµ lipid cña ®Ëu t­¬ng. Khi n»m trong tr¸i, tö diÖp cã mµu xanh vµ chuyÓn thµnh mÇu n©u vµng khi chÝn. RÔ: Gåm rÔ c¸i vµ nhiÒu rÔ con, rÔ c¸i ¨n s©u 20-30cm, rÔ con tËp trung nhiÒu ë ®é s©u 6-20cm vµ ph¸t triÓn rÊt dåi dµo cã thÓ ph¸t triÓn ngang trªn cæ rÔ. Nèt sÇn: Ngay sau khi ®Ëu t­¬ng b¾t ®Çu mäc vi khuÈn rhizobium japonicum x©m nhËp vµo l«ng hót cña rÔ, c¸c tÕ bµo nhu m« vá rÔ ®Çy trµn vi khuÈn th× ph¶n øng l¹i b»ng c¸ch ph¸t triÓn chi d¹ng kÝch th­íc b»ng nh÷ng tÕ bµo lín cã nhan khæng lå vµ vÉn cßn sèng, nh÷ng tÕ bµo nµy hîp l¹i thµnh nèt sÇn, nh÷ng nèt sÇn cã chøa nhiÒu vi khuÈn rhizobium japoricum céng sinh víi rÔ ®Ëu t­¬ng cã kh¶ n¨ng tæng hîp ®­îc ®¹m ni t¬ tù do tõ kh«ng khÝ thµnh d¹m h÷u c¬ cung cÊp cho c©y vµ lµm giµu chÊt ®¹m cho ®Êt. 1.2 Gi¸ trÞ kinh tÕ cña ®Ëu t­¬ng §Ëu t­¬ng lµ lo¹i thùc phÈm cã hµm l­îng protein cao vµ c©n ®èi, c¸c lo¹i axit amin cÇn thiÕt, ®Æc biÖt giÇu lizim vµ triptophan. Trong h¹t ®Ëu t­¬ng chøa nhiÒu chÊt quan träng víi c¬ thÓ cña ng­êi vµ gia sóc. Trong ®ã ph¶i ®Ó ®Õn c¸c chÊt nh­: prtein, liphid, hydrat cacbon vµ c¸c chÊt kho¶ng. Trong ®ã protein vµ lipid lµ hai thµnh phÇn quan träng nhÊt, pritein chiÕm 40-50%, lipid chiÕm 20-24%. Lipid cña h¹t ®Ëu t­¬ng chøa tû lÖ cao axit bÐo ch­a no lµ thùc phÈm cã gi¸ trÞ dinh d­ìng cao, cã t¸c dông tèt ®èi víi søc khoÎ cña con ng­êi. DÇu ®Ëu t­¬ng chøa 12-14% lµ dÇu no, cßn l¹i lµ dÇu ch­a no ®­îc sö dông lµ dÇu r¸n, sa lat, mì thùc vËt. Tõ h¹t ®Ëu t­¬ng cã thÓ chÕ biÕn 600 lo¹i thùc phÈm kh¸cnhau; ®Ëu phô, s÷a ®Ëu nµnh, t­¬ng, ch¸o, b¸nh kÑo, n­íc t­¬ng… trong c«ng nghiÖp dÇu ®Ëu t­¬ng cßn sö dông lµm s¬n, mùc in, xµ phßng, chÊt dÎo, cao su nh©n t¹o, len nh©n t¹o… §Ëu t­¬ng lµ c©y hä ®Ëu cã kh¶ n¨ng cè ®Þnh ni t¬ cña khÝ quyÓn th«ng qua nèt sÇn ë rÔ gióp ®Êt trång ®­îc c¶i t¹o, lµ c©y trång ng¸n ngµy, dÔ lu©n canh, t¨ng vô, trång xen. Trong ch¨n nu«i, ng­êi ta sö dông kh« dÇu ®Ó chÕ biÕn thùc phÈm rÊt tèt. Trong y häc, ®Ëu t­¬ng cã ý nghÜa rÊt quan träng ch÷a ®­îc mét sè bÖnh tim m¹ch, chèng ung th­, ng¨n ngõa bÖnh lo·ng x­¬ng ë tuæi giµ. Víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc kü thuËt, ®Ëu t­¬ng ngµy cµng lµ nguyªn liÖu kh«ng thÓ thiÕu ®Ó chÕ biÕn c¸c lo¹i thùc phÈm võa ®ñ dinh d­ìng vµ rÎ, cã gi¸ trÞ dinh d­ìng cao. 1. 3.1 Lipit: HËu ®Ëu t­¬ng chøa kho¶ng 18,4% lipit. Trong ®ã, lipit ë d¹ng tù nhiªn do chiÕm 17,8%, lipit liÕn kÕt chiÕm 2,1%. DÇu ®Ëu t­¬ng chøa mét l­îng lín axit bÐo kh«ng no, ®Æc biÖt lµ axit linoleic, lµ mét axit bÐo kh«ngthay thÕ. Ngoµi thµnh phÇn trªn trong ®Ëu t­¬ng cßn cã c¸c phospholipitm, chiÕm kho¶ng 0,074 - 0,091% träng l­îng kh« cña ®Ëu t­¬ng. Chóng bao gåm phosphatidilchilin chiÕm 46%, phosphatidiletanolamin chiÕm 25%; phosphatidilinozit chiÕm 17,4%l phosphatidiglyxerin chiÕm 3,6%; diphosphatiglyxerin chiÕm 3,4% vµ N-axit-phosphatidiletanolamin 4-8%. Khi sö dông dµu ®Ëu t­¬ng lµm thøc ¨n cã thÓ tr¸nh ®­îc bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch, ®iÒu mµ mì ®éng vËt kh«ng cã ®­îc. 1.4 Protein: Hµm l­îng protein trong ®Ëu t­¬ng kho¶ng 34%. Trong ®Ëu t­¬ng th× protein hoµ tan ®­îc trong n­íc chiÕm kho¶ng 72-94% gåm chñ yÕu lµ glyxinin 85%, albumin 5,4% vµ hîp chÊt nit¬ phi protein 6%. Protein ®Ëu t­¬ng cã gi¸ trÞ sinh häc vµ gi¸ trÞ dinh d­ìng cao. Chóng cã nhiÒu tÝnh chÊt, chøc n¨ng phï hîp víi s¶n phÈm thùc phÈm. Protein ®Ëu t­¬ng chøa ®ñ 10 axit amin kh«ng thay thÕ víi tû lÖ kh¸ hµi hoµ. 1.5 Gluxit. Hµm l­îng gluxit trong h¹t ®Ëu t­¬ng kho¶ng 29,1%. Gluxit ®Ëu t­¬ng ®­îc chia lµm hai lo¹i lµ gluxit hoµ tan vµ kh«ng hoµ tan. - Gluxit hoµ tan. Trong h¹t ®Ëu t­¬ng xanh thÊ cã c¸c ®­êng khö nh­ glucoza, nh­ng khi h¹t chÝn th× kh«ng cßn thÊy n÷a mµ chñ yÕu lµ thÊy 3 lo¹i oligosacharid: sucroza (disacarit - C12H22O11), raffinoza (trisacarit - C18H32O6) vµ stachyoza (tetrasacarit - C24H42O21). Sè l­îng c¸c ®­êng hoµ tan trong ®Ëu t­¬ng kho¶ng 10%, trong ®ã sucroza chiÕm 5%, raffinoza 1% vµ stachyoza 4%. - Gluxit kh«ng hoµ tan. C¸c gluxit kh«ng hoµ tan trong ®Ëu t­¬ng lµ xenllulo, hemixellulo, c¸c pectin vµ kho¶ng 1% tinh bét. Kikuchi vµ C¬ SË (1971) ®· x¸c ®Þnh ®­îc 30% pectin, 50% hemixellulo vµ 20% xenllulo trong thµnh phÇn gluxit kh«ng tan cña ®Ëu t­¬ng. 1.6. Vitamin H¹t ®Ëu t­¬ng chøa nhiÒu lo¹i vitamin, ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng 1.7. Ng­êi ta thÊy r»ng h¹t ®Ëu t­¬ng n¶y mÇn chøa hµm l­îng vitamin C rÊt cao (354mg/100g h¹t ®Ëu t­¬ng). NÕu mét nöa nhu cÇu vÒ ®¹m cña ng­êi tr­ëng thµnh ®­îc cung cÊp b»ng bét ®Ëu t­¬ng th× kho¶ng 1/3 ®Õn 1/2 nhu cÇu vÒ vitamin b, b -Amylaza vµ axi nicotinic ®­îc ®¸p øng. Trong h¹t ®Ëu t­¬ng ch­a chÝn chøa nhiÒu b- caroten kho¶ng 2-7mg/g, cßn trong h¹t chÝn th× Ýt h¬n. Vitamin E trong h¹t ®Ëu t­¬ng chñ yÕu lµ a- t«cpherol, cã tÝnh chèng oxy ho¸. 2. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn ®Ëu t­¬ng. 2.1. T×nh h×nh s¶n xuÊt ®Ëu t­¬ng. 2.1.1. Trªn thÕ giíi. Nhu cÇu tiªu t hô ®Ëu t­¬ng trªn thÕ giíi ngµy mét t¨ng, nªn nhiÒu khu vùc trªn thÕ giíi ®· vµ ®ang thóc ®¶y trång ®Ëu t­¬ng, ®ång thêi nhê cã nh÷ng nghiªn cøu vÒ kü thuËt trång trät, gièng mµ hiÖn nay n¨ng suÊt cña ®Ëu t­¬ng t¨ng m¹nh. S¶n l­îng ®Ëu t­¬ng trªn toµn thÕ giíi ®¹t 211,33 triÖu tÊn (Theo Vinamet), trong ®ã c¸c n­íc trång ®Ëu t­¬ng lín nh­ Braxin, Achentina, Ên §é, Mü, Trung Quèc, chiÕm trªn 85% tæng s¶n l­îng thÕ giíi, cßn l¹i c¸c n­íc nh­ óc, Canada, Indonesia. 2.1.2. ë ViÖt Nam ViÖt Nam lµ mét n­íc cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, ®Êt ®ai mµu mì rÊt phï hîp cho c©y ®Ëu t­¬ng ph¸t triÓn, tuy nhiªn do c¸c yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan ngµnh trång trät ë ViÖt Nam vÉn gÆp khã kh¨n, do tr×nh ®é khoa häc kü thuËt thÊp kÐm. Nh÷ng n¨mg Çn ®©y, diÖn tÝch trång ®Ëu t­¬ng t¨ng lªn vµ n¨ng suÊt ®­îc c¶i thiÖn. §Ëu t­¬ng ®­îc trång chñ yÕu ë trung du B¾c Bé, ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ T©y Nguyªn chiÕm 57% tæng s¶n l­îng c¶ n­íc. Víi c¸c ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn thuËn lîi, ViÖt Nam ®ang thóc ®Èy ®­a nhiÒu gièng ®Ëu t­¬ng míi vµo s¶n xuÊt: DT94, DT12, DT2000, DT22, DN42. Còng nh­ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ ph©n bãn, thuèc b¶o vÖ thùc vËt nh»m thóc ®Èy viÖc trång vµ ph¸t triÓn ®Ëu t­¬ng ë ViÖt Nam. §Ëu t­¬ng ®­îc trång chñ yÕu ë trung du B¾c Bé, ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ T©y Nguyªn chiÕm 57% tæng s¶n l­îng c¶ n­íc. Víi c¸c ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn thuËn lîi, ViÖt Nam ®ang thóc ®Èy ®­a nhiÒu gièng ®Ëu t­¬ng míi vµo s¶n xuÊt: DT94, DT12, DT2000, DT22, DN42. Còng nh­ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ ph©n bãn, thuèc b¶o vÖ thùc vËt nh»m thóc ®Èy viÖc trång vµ ph¸t triÓn ®Ëu t­¬ng ë ViÖt Nam. PhÇn 3 Quy tr×nh thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n ®Ëu t­¬ng 3.1 Quy tr×nh thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n ®Ëu t­¬ng Đậu tương Thu hoạch đúng độ chín Phơi ủ Lựa chọn, phân loại Phơi khô, làm sạch Đóng gói và bảo quản 3.2 Thuyết minh quy trình công nghệ - Đậu tương: + Chọn cây tốt, nhiều trái, ít sâu bệnh, có đầy đủ đặc tính giống đang trồng. + Trên ruộng để giống: Loại bỏ những cây khác lạ, chín không cùng lúc, sâu bệnh nhiều. + Điều kiện dinh dưỡng ảnh hưởng đến việc để giống, bón phân cân đối Đạm -  Lân - Kali.        + Phòng trừ sâu bệnh thời điểm trước thu hoạch: Làm ngăn chặn nguồn bệnh thâm nhập vào hạt, giúp kéo dài thời gian tồn trữ. - Thu hoạch đúng độ chín: Phân biệt 2 giai đoạn chín của đậu nành. +Thời kỳ chín sinh lý: Khi đậu có 50% số lá trên cây đã chuyển sang màu vàng. + Thời kỳ chín hoàn toàn: Khi hầu hết tất cả các lá trên cây đã vàng, rụng. Khoảng 95% số trái trên cây chuyển sang màu nâu xám. Lúc này là thời điểm thích hợp nhấrt để thu hoạch. Nếu thu hoạch sớm: Tốn nhiều công phơi. Hạt chưa thật già, không đủ chất lượng khi bảo quản. Nếu thu hoạch trể: Một số trái quá già sẽ bị tách, làm hao hụt, gặp thời tiết nắng gắt, dinh dưỡng hạt đậu bị giảm. Đậu nành khi chín vẫn còn rất nhiều lá đeo bám trên cây. Nếu cứ để cả lá mà thu hoạch thì sẽ tốn thêm rất nhiều công lao động cho các khâu cắt cây, bốc vác, phơi khô, ra hạt và sàng sẩy hạt cho sạch. Nếu thu hoạch vào mùa mưa thì còn khó khăn hơn nhiều do lá đậu nành hấp thụ nước làm cho quá trình phơi khô kéo dài, có thể ảnh hưởng đến chất lượng hạt. Làm rụng lá đậu nành trước khi thu hoạch không chỉ đem lại lợi ích giảm chi phí công lao động mà còn có tác dụng để lại cho đất một lượng phân hữu cơ rất lớn. Khi đậu đã chín, tận dụng con nước lớn đưa nước vào ruộng từ 10 - 15cm. Chú ý chỉnh mức nước sao cho nước không ngập quả đậu nành. Phương pháp này chỉ sử dụng được cho những ruộng đậu nành không bị đỗ ngã. Sau 2 ngày ngâm nước thì rút hết nước đi, lá đậu nành sẽ trở nên vàng và rụng xuống đất. Một số bà con nông dân còn sử dụng thuốc trừ cò 2,4 D để phun lên lá làm rụng lá đậu nành trước khi thu hoạch. Theo khuyến cáo, không nên sử dụng phương pháp này vì thời gian cách ly quá ngắn, không kịp để thuốc phân hủy, thuốc còn tồn tại trên nông sản sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. - Phơi ủ: + Ngày thứ 1 (thu hoạch): Chọn ngày nắng ráo, cây thu hoạch về cắt bỏ rễ, lá rồi đem phơi thêm 1 nắng, buổi chiều xếp dựng đứng trong nhà, không được xếp đống, gây hấp hơi, bốc nóng, gây mốc hỏng hạt giống. + Ngày thứ 2,3 (ủ): Tiến hành ủ 2-3 ngày đêm để cho quả chín đều, hạt vàng không nứt. Khi gặp nắng cần tranh thủ phơi ngay bỏ qua giai đoạn ủ để tránh cây gặp mưa ẩm làm mốc hạt giống. + Ngày thứ 4: Đem phơi thêm 1 nắng, đập lấy hạt đợt 1, phơi khô,chọn lọc, làm sạch hạt. Sử dụng làm đậu giống. + Ngày thứ 5: Số quả trên cây còn, đem ủ đống thêm 1-2 ngày đêm cho hạt chín tiếp, sau đó phơi thêm 1 nắng và thu hoạch hạt đợt cuối dùng làm đậu thương phẩm. - Lựa chọn và phân loại: Nhằm loại bỏ các hạt sâu bệnh, dập nát ra khỏi khối đậu và các tạp chất như lá trong quá trình phơi và tạo điều kiện cho quá trình tiếp theo. Quá trình lựa chọn phân loại có thể bằng cơ giới như quạt máy hay bằng thủ công như sàng… - Phơi khô, làm sạch: Tuyệt đối không được phơi hạt giống trên sân gạch, sân xi – măng quá nóng. Không được phơi quá nắng, hạt cắn giòn, phơi hạt tới khi khô giòn (cắn giòn không dính răng), khi độ ẩm còn 12% thì đưa vào bảo quản. Sấy bằng hệ thống làm khô với độ ẩm không khí tự nhiên và nhiệt độ 35- 400C. Trong quá trình sấy luôn kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ hàng giờ. Khi hạt đậu nành đạt tới độ ẩm 10% thì dừng lại và đưa hạt vào làm sạch cơ bản. Hệ thống làm sạch cơ bản gồm 3 bộ phận cơ bản: + Sàng những hạt tốt lọt qua sàng, những vật to ở trên sàng được loại bỏ. + Phân loại hạt, những hạt to đầu, đẹp ở trên sàng, những hạt nhỏ lọt qua lỗ được loại bỏ. Sau khi làm sạch cơ bản, hạt giống được đưa vào đóng gói theo quy định của cấp giống và cho vào kho bảo quản. Bảo quản: Hạt đậu nành dễ bị mất sức nẩy mầm so với lúa, bắp, cao lương,…Hạt bị mất sức nẩy mầm, vỏ hạt và tử diệp chuyển sang màu sậm. Độ bóng của vỏ hạt giảm, hạt dễ bị mốc. Thời hạn cho phép bảo quản phụ thuộc vào đặc tính giống, công nghệ trước thu hoạch, nhiệt độ và ẩm độ không khí lúc bảo quản. Trong đó, nhiệt độ và ẩm độ không khí là yếu tố quan trọng. Giảm càng thấp ẩm độ, càng tăng thêm thời gian bảo quản. Phơi càng khô, bảo quản càng được lâu hơn. Chú ý: Hạt đã được phơi thật khô, nhưng nếu bảo quản trong điều kiện ẩm (ẩm độ trong không khí cao), hạt đậu nành sẽ hút ẩm trở lại. Trong trường hợp này, hạt sẽ bị mất sức nẩy mầm nhanh chóng. Do đó hạt đậu nành, không những phải phơi thật khô, mà còn phải được bảo quản trong điều kiện thật khô ráo, có ẩm độ không khí càng thấp càng tốt. Phương pháp bảo quản * Phương pháp cổ truyền: Có thể giữ 3 – 7 tháng Thường sau khi phơi khô khoảng 2-3 giờ thì đưa vào bảo quản - Dụng cụ: Lu, Chum sành, keo lọ…rửa sạch, phơi khô - Dưới đáy, lót một lớp tro, lá chuối khô (lá sầu đâu càng tốt) - Cho hạt giống vào. Lưu ý không được đổ hạt còn đang nóng vào, làm hạt dễ bị hấp nhiệt, dẫn đến tình trạng hạt bị mất sức nảy mầm. - Trên mặt lót một lớp tro, lá chuối khô để chống ẩm và ngăn chặng sự tấn công của sâu mọt. - Kiểm tra định kỳ, gặp lúc tốt trời, nên phơi thêm một nắng. - Nếu số lượng lớn, nên bảo quản trong điều kiện có máy điều hòa nhiệt độ. Kho giống phải khô ráo, thoáng, có chất cách ẩm. Bao giống xếp cách trần 30-40cm. *Thí nghiệm viện lúa Ô Môn và Nhật – tháng 6/2000 - Xử lý: Basudin 10H: Liều lượng 10gram thuốc/10kg đậu nành - Cho vào túi nylon (độ dày túi 0,5 mm), buộc chặt. - Cho vào keo nhựa, đậy kín. - Bọc tiếp một lớp bọc nylon. Buộc chặt, dán miệng keo lại - Đặt nơi thoáng mát PHẦN 4 KẾT LUẬN Qua các tài liệu được học tại trường và các kiến thức tham khảo trên các phương tiện truyền thông thì em dự kiến kết quả đạt được trong quá trình bảo quản đậu tương sẽ đạt được kết quả như sau: Kết quả: Phương pháp bảo quản Tỷ lệ nẩy mầm của đậu nành 1 tháng sau thu hoạch 3 tháng sau thu hoạch 5 tháng sau thu hoạch 8 tháng sau thu hoạch Có xử lý Basudin, bọc nylon để trong keo 98,9% 89,2% 76,8% 57,6% Không xử lý Basudin, không bọc nylon để trong keo 96,1% 71,4% 41,6% 16,1% Chênh lệch 2,8% 17,8% 35,2% 46,5% TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn mạnh Khải, Đinh Sơn Quang, giáo trình bảo quản nông sản 2000, trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội. Nguyễn Thị Bích Thủy, Bài Giảng công nghệ sau thu hoạch rau hoa quả, khoa công nghệ thực phẩm- trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội 2000 Quách Đĩnh, Nguyễn văn Thoa, Nguyễn văn Tiếp. Công nghệ sau thu hoạch và chế biến rau quả. NXB khoa học kỹ thuật 1996 Tài liệu internet Lê Thiện Tùng, TT Khuyến nông An Giang. Nguyễn thế Thọ cách bảo đậu tương. www.khoahocchonhanong.com.vn kỹ thuật trồng và bảo quản đậu tương. www.vista.gov.vn MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy trình Thu hoạch và bảo quản đậu tương.doc
Luận văn liên quan