Sản xuất phân hữu cơ từ chất thải sinh hoạt

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I : NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ. 1.1Căn cứ pháp lý . 8 1.2 Căn cứ thực tế 1.2.1 Nguồn phát sinh và phân loại chất thải ở thành phó Hà Nội 9 1.2.2 Thành phần và tính chất của chất thải rắn ở thành phố Hà Nội .10 1.2.3 Hiện trạng quản lý và thu gom chất thải rắn ở thành phố Hà Nội 11 CHƯƠNG II : LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 2.1 Các công nghệ xử lý chất thải rắn .12 2.1.1 Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp . 12 2.1.2 Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt 13 2.1.3 Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp tái chế và tái sử dụng 14 2.1.4 Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chế biến . 14 phân hữu cơ và khí sinh học 2.2 Lựa chọn công nghệ 15 2.3 Thuyết minh công nghệ 2.3.1 Quá trình xử lý sơ bộ .16 2.3.2 Quá trình xử lý sinh học .17 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ủ 2.5.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ . 27 2.5.2 Ảnh hưởng của độ ẩm .27 2.5.3 Ảnh hưởng của pH và tỉ lệ C/N .27 2.5.4 Ảnh hưởng của nhiệt độ . 28 2.4 Thiét kế sơ bộ hệ thống chế biến phân hữu cơ 2.4.1 Tính toán sơ bộ công suất xử lý 19 2.4.2 Tính toán sơ bộ các công trình 2.4.2.1 Bãi tập trung rác 20 2.4.2.2 Khu phân loại rác 21 2.4.2.3 Bể ủ hiếu khí 21 2.4.2.4 Nhà ủ chín 23 2.4.2.5 Hệ thống cấp nước 23 2.4.2.6 Hệ thống xử lý nước thải. . 23 2.4.2.7 Hệ thống cấp khí . 24 2.4.2.8 Hệ thống xử lý khí thải 25 2.4.3 Lựa chọn thiết bị trong dây chuyền sản xuất 2.4.3.1 Khu phân loại .25 2.4.3.2 Khu ủ hiéu khí và khu ủ chín .26 2.4.3.3 Khu chế biến và hoàn thiện sản phẩm . 26 2.4.3.4 Công tác vận chuyển, thu gom 26 2.4.3.5 Các thiết bị phụ 26 2.6 Thiết kế sơ bộ các hạng mục xây dựng 2.6.1 Tiêu chuẩn thiết kế . 28 2.6.2 Giải pháp kiến trúc và kết cấu công trình 2.6.2.1 Nhà tập trung rác . 28 2.6.2.2 Nhà xử lý sơ bộ 28 2.6.2.3 Nhà ủ hiếu khí .29 2.6.2.4 Nhà kho .29 2.6.2.5 Nhà bảo vệ .29 2.6.2.6 Nhà hành chính .29 2.6.2.7 Nhà tập thể 30 2.6.2.8 Nhà cơ khí .30 2.6.2.9 Bãi chôn lấp 30 2.6.2.10 Bể chứa nước phân và bùn cống .30 2.6.2.11 Nhà ủ chín 30 2.6.2.1.2 Nhà tinh chế .31 2.6.3 Phương án bố trí mặt bằng tổng thể 31 2.7 Tổ chức thực hiện và tiến độ thực hiện 2.7.1 Tổ chức thực hiện .33 2.7.2 Tiến độ thực hiện 33 2.8 Tổ chức sản xuất và bố trí lao động 2.8.1 Tổ chức sản xuất 33 2.8.2 Bó trí lao động 34 CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 3.1 Giới thiệu địa điểm xây dựng 3.1.1 Vị trí địa lý 35 3.1.2 Điều kiện tự nhiên 3.1.2.1 Khí hậu .35 3.1.2.2 Địa chất thủy văn 36 3.1.3 Điều kiện kinh tế xã hội 3.1.3.1 Dân số .36 3.1.3.2 Các hoạt động kinh tế .36 3.1.3.3 Các hoạt động thương mại 36 3.1.3.4 Các hoạt động cong nghiệp .37 3.1.3.5 Cơ sở vật chất và hạ tầng kĩ thuật của khu vực dự án 37 3.2 HIện trạng chất lượng môi trường khu vực chưa xây dựng .37 3.3 Dự báo tác động môi trường 3.3.1 Giai đoạn xây dựng .38 3.3.2 Giai đoạn vận hành .39 3.4 Các giải pháp giảm thiểu đến tác động môi trường 3.4.1 Các công đoạn gây ô nhiễm 41 3.4.2 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng 41 3.4.3 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn vận hành .41 CHƯƠNG IV : PHÂN TÍCH SƠ BỘ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH 4.1 Ước tính sơ bộ vốn đầu tư cho thiết bị 43 4.2 Ước tính sơ bộ vốn đầu tư cho xây lắp .44 4.3 Đánh giá sơ bộ tài chính .44 4.4 Kết luận và kiến nghị 45 CHƯƠNG V : GIỚI THIẸU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN PHÂN HỮU CƠ TỪ CHẤT THẢI TRÊN THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM 5.1 Công nghệ xử lý của Mỹ 46 5.2 Công nghệ xử lý của Mỹ và Canada 47 5.3 Công nghệ xử lý của Đức 48 5.4 Công nghệ xử lý của Trung Quốc 49 5.5 Một số công nghệ đang được sử dụng tại Việt Nam 5.5.1 Công nghệ DANO - Đan Mạch 50 5.5.1 Công nghệ Tây Ban Nha 51 5.5.3 Công nghệ Việt Nam mô phỏng theo công nghệ Tây Ban Nha 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, cuộc sống của con người ngày một được nâng cao, mức độ tiện nghi cũng tăng lên thì kèm theo đó là rất nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do con người gây ra. Hàng ngày, chúng ta thải ra môi trường một lượng lớn các loại chất thải. Trong số chất thải đó có một lượng lớn là chất hữu cơ như các loại rau, củ , qủa, xác động vật, . Các chất này khi không được thu gom, xử lý thì sẽ gây ô nhiễm môi trường do quá trình phân huỷ của chúng tạo ra. Việc xử lý loại chất thải này có rất nhiều cách khác nhau như chôn lấp, chế biến phân hữu cơ, . Việc xử lý các chất thải này không những giúp giảm nhẹ sự ô nhiễm môi trường mà còn có thể tạo ra những chất mà chúng ta có thể sử dụng để phục vụ cho cuộc sống của chính mình ví dụ chất thải này đem chôn lấp thì có thể chế biến khí sinh học làm chất đốt, chế biến phân hữu cơ vi sinh rất tốt cho đất. Chế biến phân hữu cơ có thể thực hiện tại từng gia đình. Với nước ta là một nước sản xuất nông nghiệp là chủ yếu thì việc sản xuất phân hữu cơ vi sinh cần được coi là ưu tiên hàng đầu. Phân hữu cơ vi sinh không những giúp cải tạo đất rất tốt mà lại rất tốt với cây. Mặt khác, chế biến phân hữu cơ vi sinh góp phần làm giảm sự thiếu hụt phân bón hiện nay. Vấn để sản xuất phân hữu cơ từ chất thải sinh hoạt tuy đem lại hiệu quả kinh tế không cao nhưng phương pháp này lại rất có ý nghĩa về mặt môi trường. Phân hữu cơ không chỉ giảm được sự ô nhiễm môi trường do sự phân hủy một lượng lớn chất thải sinh hoạt được thải ra mỗi ngày mà nó rất có ý nghĩa trong cải tạo đất. Phân hữu cơ chứa rất nhiều mùn và các chất dinh dưỡng giúp cho đất tơi xốp, màu mỡ trở lại. Ngoài ra sản xuất phân hữu cơ từ chất thải sinh hoạt còn giúp tiết kiệm diện tích sử dụng đất hơn so với biện pháp chôn lấp . Đồng thời nó rất tiện lợi trong việc thu gom, xử lý nước rác và các loại khí thải sinh ra sinh ra. Vì vậy, sản xuất phân hữu cơ từ chất thải sinh hoạt là một biện pháp rất phù hợp nhất với điều kiện nước ta hiện nay.

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2715 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sản xuất phân hữu cơ từ chất thải sinh hoạt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®å ¸n xö lý chÊt th¶i r¾n Gi¸o viªn h­íng dÉn : PGS.TS Vò C«ng Hße Hä vµ tªn sinh viªn: NguyÔn V¨n Thao Líp K10-CNMT LêI C¶M ¥N Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS Vò C«ng Hße ®· gióp ®ì, h­ìng dÉn em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. §©y lµ mét m«n häc khã v× vËy trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n em cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nh­ng nhê sù chØ b¶o vµ h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy mµ em ®· hoµn thµnh ®­îc ®å ¸n cña m×nh. Tuy nhiªn, v× kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n cña em kh«ng tr¸nh khái cßn cã nh÷ng sai sãt. V× vËy, em rÊt mong c¸c thÇy c«gãp ý, bæ sung gióp em kh¾c phôc ®­îc nh÷ng sai sãt cña m×nh vµ hoµn thiÖn ®å ¾n cña m×nh tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi, Ngµy Th¸ng N¨m 2007 Sinh viªn NguyÔn v¨n Thao Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch­¬ng i : nh÷ng c¨n cø ph¸p lý ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­. 1.1C¨n cø ph¸p lý……………………………………………………………………. 8 1.2 C¨n cø thùc tÕ 1.2.1 Nguån ph¸t sinh vµ ph©n lo¹i chÊt th¶i ë thµnh phã Hµ Néi………….............. 9 1.2.2 Thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña chÊt th¶i r¾n ë thµnh phè Hµ Néi………… …….10 1.2.3 HiÖn tr¹ng qu¶n lý vµ thu gom chÊt th¶i r¾n ë thµnh phè Hµ Néi …………....11 Ch­¬ng ii : lùa chän c«ng nghÖ 2.1 C¸c c«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i r¾n……………………………………………….12 2.1.1 Xö lý chÊt th¶i r¾n b»ng ph­¬ng ph¸p ch«n lÊp……………………………... 12 2.1.2 Xö lý chÊt th¶i r¾n b»ng ph­¬ng ph¸p ®èt…………………………………… 13 2.1.3 Xö lý chÊt th¶i r¾n b»ng ph­¬ng ph¸p t¸i chÕ vµ t¸i sö dông ……………… 14 2.1.4 Xö lý chÊt th¶i r¾n b»ng ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn ........................................... 14 ph©n h÷u c¬ vµ khÝ sinh häc 2.2 Lùa chän c«ng nghÖ…………………………………………………………… 15 2.3 ThuyÕt minh c«ng nghÖ 2.3.1 Qu¸ tr×nh xö lý s¬ bé………………………………………………………….16 2.3.2 Qu¸ tr×nh xö lý sinh häc ……………………………………………………...17 2.5 C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh ñ 2.5.1 ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é ……………………………………………………... 27 2.5.2 ¶nh h­ëng cña ®é Èm ………………………………………………………...27 2.5.3 ¶nh h­ëng cña pH vµ tØ lÖ C/N ……………………………………………….27 2.5.4 ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é ……………………………………………............... 28 2.4 ThiÐt kÕ s¬ bé hÖ thèng chÕ biÕn ph©n h÷u c¬ 2.4.1 TÝnh to¸n s¬ bé c«ng suÊt xö lý ………………………………………………19 2.4.2 TÝnh to¸n s¬ bé c¸c c«ng tr×nh 2.4.2.1 B·i tËp trung r¸c…………………………………………………………… 20 2.4.2.2 Khu ph©n lo¹i r¸c………………………………………………………….. 21 2.4.2.3 BÓ ñ hiÕu khÝ ……………………………………………………………… 21 2.4.2.4 Nhµ ñ chÝn ………………………………………………………………… 23 2.4.2.5 HÖ thèng cÊp n­íc………………………………………………………… 23 2.4.2.6 HÖ thèng xö lý n­íc th¶i. …………………………………………………. 23 2.4.2.7 HÖ thèng cÊp khÝ…………………………………………………………... 24 2.4.2.8 HÖ thèng xö lý khÝ th¶i …………………………………………………… 25 2.4.3 Lùa chän thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt 2.4.3.1 Khu ph©n lo¹i…………..…………………………………………………...25 2.4.3.2 Khu ñ hiÐu khÝ vµ khu ñ chÝn ……………………………………… ……...26 2.4.3.3 Khu chÕ biÕn vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm ……………………………………. 26 2.4.3.4 C«ng t¸c vËn chuyÓn, thu gom……………………………………………..26 2.4.3.5 C¸c thiÕt bÞ phô …………………………………………………… ……..26 2.6 ThiÕt kÕ s¬ bé c¸c h¹ng môc x©y dùng 2.6.1 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ …………………………………………………………... 28 2.6.2 Gi¶i ph¸p kiÕn tróc vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh 2.6.2.1 Nhµ tËp trung r¸c …………………………………………………………. 28 2.6.2.2 Nhµ xö lý s¬ bé……………………………………………………………..28 2.6.2.3 Nhµ ñ hiÕu khÝ ……………………………………………………………...29 2.6.2.4 Nhµ kho …………………………………………………………………….29 2.6.2.5 Nhµ b¶o vÖ ………………………………………………………………...29 2.6.2.6 Nhµ hµnh chÝnh …………………………………………………………….29 2.6.2.7 Nhµ tËp thÓ …………………………………………………………………30 2.6.2.8 Nhµ c¬ khÝ ………………………………………………………………….30 2.6.2.9 B·i ch«n lÊp …………………… ………………………………………… 30 2.6.2.10 BÓ chøa n­íc ph©n vµ bïn cèng ………………………………………….30 2.6.2.11 Nhµ ñ chÝn ………………………………………………………………..30 2.6.2.1.2 Nhµ tinh chÕ ……………………………………………………………...31 2.6.3 Ph­¬ng ¸n bè trÝ mÆt b»ng tæng thÓ …………………………………………..31 2.7 Tæ chøc thùc hiÖn vµ tiÕn ®é thùc hiÖn 2.7.1 Tæ chøc thùc hiÖn …………………………………………………………….33 2.7.2 TiÕn ®é thùc hiÖn ……………………………………………………………..33 2.8 Tæ chøc s¶n xuÊt vµ bè trÝ lao ®éng 2.8.1 Tæ chøc s¶n xuÊt ……………………………………………………………..33 2.8.2 Bã trÝ lao ®éng ………………………………………………………………..34 Ch­¬ng iii: ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng 3.1 Giíi thiÖu ®Þa ®iÓm x©y dùng 3.1.1 VÞ trÝ ®Þa lý ……………………………………………………………………35 3.1.2 §iÒu kiÖn tù nhiªn 3.1.2.1 KhÝ hËu …………………………………………………………………….35 3.1.2.2 §Þa chÊt thñy v¨n …………………………………………………………..36 3.1.3 §iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi 3.1.3.1 D©n sè ……………………………………………………………………...36 3.1.3.2 C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ……………………………………………………...36 3.1.3.3 C¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i …………………………………………………36 3.1.3.4 C¸c ho¹t ®éng cong nghiÖp ………………………………………………...37 3.1.3.5 C¬ së vËt chÊt vµ h¹ tÇng kÜ thuËt cña khu vùc dù ¸n ………………………37 3.2 HIÖn tr¹ng chÊt l­îng m«i tr­êng khu vùc ch­a x©y dùng ……………………...37 3.3 Dù b¸o t¸c ®éng m«i tr­êng 3.3.1 Giai ®o¹n x©y dùng …………………………………………………………...38 3.3.2 Giai ®o¹n vËn hµnh …………………………………………………………...39 3.4 C¸c gi¶i ph¸p gi¶m thiÓu ®Õn t¸c ®éng m«i tr­êng 3.4.1 C¸c c«ng ®o¹n g©y « nhiÔm …………………………………………………..41 3.4.2 C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm trong giai ®o¹n x©y dùng…………………41 3.4.3 C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm trong giai ®o¹n vËn hµnh ………………...41 Ch­¬ng iv : ph©n tÝch s¬ bé kinh tÕ vµ tµi chÝnh 4.1 ¦íc tÝnh s¬ bé vèn ®Çu t­ cho thiÕt bÞ …………………………………………..43 4.2 ¦íc tÝnh s¬ bé vèn ®Çu t­ cho x©y l¾p ………………………………………….44 4.3 §¸nh gi¸ s¬ bé tµi chÝnh ………………………………………………………...44 4.4 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ ……………………………………………………………45 Ch­¬ng v : giíi thiÑu mét sè c«ng nghÖ chÕ biÕn ph©n h÷u c¬ tõ chÊt th¶i trªn thÕ giíi vµ mét sè c«ng tr×nh ®ang ®­îc sö dông t¹i ViÖt Nam 5.1 C«ng nghÖ xö lý cña Mü ………………………………………………………..46 5.2 C«ng nghÖ xö lý cña Mü vµ Canada ……………………………………………47 5.3 C«ng nghÖ xö lý cña §øc………………………………………………………..48 5.4 C«ng nghÖ xö lý cña Trung Quèc ……………………………………… …….. 49 5.5 Mét sè c«ng nghÖ ®ang ®­îc sö dông t¹i ViÖt Nam 5.5.1 C«ng nghÖ DANO - §an M¹ch ……………………………………………..50 5.5.1 C«ng nghÖ T©y Ban Nha …………………………………………………… 51 5.5.3 C«ng nghÖ ViÖt Nam m« pháng theo c«ng nghÖ T©y Ban Nha ……………..52 Tµi liÖu tham kh¶o ………………………………………………… ……..53 Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ, cuéc sèng cña con ng­êi ngµy mét ®­îc n©ng cao, møc ®é tiÖn nghi còng t¨ng lªn th× kÌm theo ®ã lµ rÊt nhiÒu nguy c¬ g©y « nhiÔm m«i tr­êng do con ng­êi g©y ra. Hµng ngµy, chóng ta th¶i ra m«i tr­êng mét l­îng lín c¸c lo¹i chÊt th¶i. Trong sè chÊt th¶i ®ã cã mét l­îng lín lµ chÊt h÷u c¬ nh­ c¸c lo¹i rau, cñ , qña, x¸c ®éng vËt,…. C¸c chÊt nµy khi kh«ng ®­îc thu gom, xö lý th× sÏ g©y « nhiÔm m«i tr­êng do qu¸ tr×nh ph©n huû cña chóng t¹o ra. ViÖc xö lý lo¹i chÊt th¶i nµy cã rÊt nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh­ ch«n lÊp, chÕ biÕn ph©n h÷u c¬, …. ViÖc xö lý c¸c chÊt th¶i nµy kh«ng nh÷ng gióp gi¶m nhÑ sù « nhiÔm m«i tr­êng mµ cßn cã thÓ t¹o ra nh÷ng chÊt mµ chóng ta cã thÓ sö dông ®Ó phôc vô cho cuéc sèng cña chÝnh m×nh vÝ dô chÊt th¶i nµy ®em ch«n lÊp th× cã thÓ chÕ biÕn khÝ sinh häc lµm chÊt ®èt, chÕ biÕn ph©n h÷u c¬ vi sinh rÊt tèt cho ®Êt. ChÕ biÕn ph©n h÷u c¬ cã thÓ thùc hiÖn t¹i tõng gia ®×nh. Víi n­íc ta lµ mét n­íc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu th× viÖc s¶n xuÊt ph©n h÷u c¬ vi sinh cÇn ®­îc coi lµ ­u tiªn hµng ®Çu. Ph©n h÷u c¬ vi sinh kh«ng nh÷ng gióp c¶i t¹o ®Êt rÊt tèt mµ l¹i rÊt tèt víi c©y. MÆt kh¸c, chÕ biÕn ph©n h÷u c¬ vi sinh gãp phÇn lµm gi¶m sù thiÕu hôt ph©n bãn hiÖn nay. VÊn ®Ó s¶n xuÊt ph©n h÷u c¬ tõ chÊt th¶i sinh ho¹t tuy ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng cao nh­ng ph­¬ng ph¸p nµy l¹i rÊt cã ý nghÜa vÒ mÆt m«i tr­êng. Ph©n h÷u c¬ kh«ng chØ gi¶m ®­îc sù « nhiÔm m«i tr­êng do sù ph©n hñy mét l­îng lín chÊt th¶i sinh ho¹t ®­îc th¶i ra mçi ngµy mµ nã rÊt cã ý nghÜa trong c¶i t¹o ®Êt. Ph©n h÷u c¬ chøa rÊt nhiÒu mïn vµ c¸c chÊt dinh d­ìng gióp cho ®Êt t¬i xèp, mµu mì trë l¹i. Ngoµi ra s¶n xuÊt ph©n h÷u c¬ tõ chÊt th¶i sinh ho¹t cßn gióp tiÕt kiÖm diÖn tÝch sö dông ®Êt h¬n so víi biÖn ph¸p ch«n lÊp . §ång thêi nã rÊt tiÖn lîi trong viÖc thu gom, xö lý n­íc r¸c vµ c¸c lo¹i khÝ th¶i sinh ra sinh ra. V× vËy, s¶n xuÊt ph©n h÷u c¬ tõ chÊt th¶i sinh ho¹t lµ mét biÖn ph¸p rÊt phï hîp nhÊt víi ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay. Ch­¬ng i : nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh møc cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ C¨n cø ph¸p lý B¶o vÖ m«i tr­êng lµ nghÜa vô cña céng ®ång toµn cÇu vµ cña ViÖt Nam nãi riªng. NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p lý sau: N¨m 1991 LuËt b¶o vÖ søc khoÎ céng ®ång Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ ho¸ chÊt nguy hiÓm N¨m 1994 LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng . Chñ tÞch n­íc ký s¾c lÖnh ban hµnh sè 29-L/TC ngµy 10/01/1994. NghÞ ®Þnh sè 175 cña chÝnh phñ h­íng dÉn thi hµnh luËt b¶o vÖ m«i tr­êng , ban hµnh ngµy 18/10/1994. N¨m 1996 Th«ng t­ 2781/TT-KCM, ngµy 3/12/1996 cña bé khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng h­íng quy tr×nh cÊp vµ gia h¹n giÊy phÐp vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng cho c¸c xÝ nghiÖp. Th«ng t­ sè 2891/KCM-TM ngµy 19/12/1996 cña bé khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng vÒ viÖc ¸p dông TCVN vÒ m«i tr­êng. N¨m 1997 Th«ng t­ sè 01 TT/CN-KCM ngµy 28/2/1997 cña bé khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng h­íng dÉn thi hµnh nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ vÒ s¶n xuÊt vµ sö dông DBSA trong nghiÖp chÊt tÈy röa tæng hîp. ChØ thÞ 199-TT ngµy 3/4/1997 cña Thñ T­íng ChÝnh Phñ vÒ nh÷ng biÖn ph¸p khÈn cÊp ®Ó qu¶n lý chÊt th¶i r¾në khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ. H­íng dÉn sè 513/vp ngµy 6/2/1997 cña Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng vÒ thanh tra m«i tr­êng diÖn réng. N¨m 1998 Th«ng t­ 490/1998 TT-BKHCNMT ngµy 29/04/1998cña Bé Khoa Häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng.h­íng dÉn thÈm ®Þnh, b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­. N¨m 1999 Quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i, ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 155/199/Q§.TTg, ngµy 16/07/1999 cña Thñ T­íng ChÝnh Phñ. Quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. Tiªu chuÈn cho phÐp khÝ th¶i lß ®èt y tÕ TCVN.6560-1999. N¨m 2000 TCVN.6696-2000 vÒ chÊt th¶i r¾n , b·i ch«n lÊp hîp vÖ sinh, yªu cÇu chung vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng. V¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn b¶o vÖ m«i tr­êng trong qu¶n lý, ph¸t triÓn ®« thÞ, n«ng th«nvµ ®Çu t­ s©y dùng. - V¨n b¶n sè 331/GTCC-KH§T ngµy 05/5/2004 vÒ viÖc sö dông nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n n¨m 2004 ®· ®­îc Gi¸m ®èc Së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi duyÖt. TÊt c¶ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý trªn vµ nh÷ng thay ®æi vÒ tæ chøc ®Òu nh»m vµo môc ®Ých: Thu gom, vËn chuyÓn toµn bé chÊt th¶i ë nhµ m¸y, khu d©n c­, khu sinh ho¹t, vui ch¬i, gi¶i trÝ. Xö lý chÊt th¶i cã hiÖu qu¶ vÒ kÜ thuÊt vµ kinh phÝ, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng. DÇn dÇn ®­a c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo ViÖt Nam . §µo t¹o mét ®éi ngò c¸n bé kÜ thuËt ®ñ kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ xö lý chÊt th¶i ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng bÒn v÷ng, s¹ch vµ ®Ñp. C¨n cø thùc tÕ : Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®· t¹o ra mét l­îng r¸c th¶i lín, l­îng r¸c th¶i nµy cø lín dÇn theo møc sèng cña ng­êi d©n. Nguy c¬ « nhiÔm m«i tr­êng do chÊt th¶i g©y ra ®ang trë thµnh vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®èi víi hÇu hÕt c¸c ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp trong c¶ n­íc. 1.2.1 Nguån gèc ph¸t sinh vµ ph©n lo¹i chÊt th¶i ë thµnh phè Hµ Néi Cïng sù ph¸t triÓn m¹nh cña nÒn kinh tÕ kÐo theo hµng lo¹t c¸c xÝ nghiÖp, nhµ m¸y,…. ra ®êi. Mçi ngµy c¸c xÝ nghiÖp, nhµ m¸y nµy th¶i ra m«i tr­êng mét lù¬ng v« cïng lín c¸c lo¹i chÊt th¶i. Bªn c¹nh ®ã sù gia t¨ng d©n sè mét c¸ch qu¸ nhanh còng cã ¶nh h­ëng lín ®Õn l­îng chÊt th¶i. Hµng ngµy, mçi ng­êi d©n th¶i ra kh¸ nhiÒu c¸c chÊt th¶i trong ®ã chøa rÊt nhiÒu chÊt h÷u c¬. C¸c nguån ph¸t sinh chÊt th¶i vµ ph©n lo¹i chÊt th¶i ®­îc tr×nh bµy ë s¬ ®å sau: Thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt chÊt th¶i r¾n ë Hµ Néi Theo b¸o c¸o cña thµnh phè Hµ Néi n¨m 2006, thµn phÇn chÊt th¶i r¾n ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau : B¶ng 1.1 : Thµnh phÇn chÊt th¶i r¾n cña thµnh phè Hµ Néi Lo¹i chÊt th¶i ChÊt h÷u c¬ §é Èm ChÊt t¸i chÕ ChÊt cÇn ch«n lÊp Tæng  Tû lÖ (%) 50 25 15 10 100  TØ lÖ gia t¨ng chÊt th¶i lµ 1,1%/ n¨m. Thµnh phÇn chÊt th¶i r¾n cña thµnh phè Hµ Néi rÊt ®a d¹ng, chiÕm tØ lÖ nhiÒu nhÊt lµ c¸c chÊt h÷u c¬. Do tØ lÖ chÊt h÷u c¬ cao trong r¸c th¶i ®« thÞ nªn vÊn ®Ò xö lý r¸c th¶i ®Ó thu nhËn ®­îc mïn h÷u c¬ chÕ biÕn thµnh ph©n bãn lµ ®iÒu cÇn quan t©m ®Æc biÖt vµ rÊt cÇn thiÕt. B¶ng 1.2 : Thµnh phÇn ho¸ häc cña c¸c chÊt h÷u c¬ cã trong r¸c th¶i cña thµnh phè Hµ Néi. C¸c lo¹i chÊt th¶i Thµnh phÇn c¸c chÊt h÷u c¬  C H O N S Tro  Thùc phÈm 48,0 6,4 37,6 2,6 0.4 5,0  GiÊy vôn 43,5 6,0 44,0 0,3 0,2 6.0  B×a c¸ct«ng 44,0 5,9 44,6 0,3 0,2 5,0  chÊt dÎo 60,0 7,2 22,8 0,0 0,0 10,0  V¶i 55,0 6,6 31,2 1,6 0.15 0.0  Cao su 78,0 10,0 0,0 2,0 0,0 10,0  Da 60,0 8,0 11,6 10,0 0,4 10,0  R¸c v­ên 47,8 6,0 38,0 3,4 0,3 4,5  Gç vôn 49,5 6,0 642,7 0,2 0,1 1,5  ChÊt th¶i r¾n ®­îc th¶i ra trong qu¸ tr×nh sinh ho¹t, trong c«ng nghiÖp vµ x©y dùng, tõ bïn cÆn vµ c¸c chÊt th¶i kh¸c. TÝnh chÊt, tØ träng vµ ®é Èm cña chÊt th¶i lu«n thay ®æi theo mïa trong n¨m, th­êng mïa m­a cã ®é Èm cao h¬n. HiÖn tr¹ng qu¶n lý vµ thu gom chÊt th¶i r¾n ë thµnh phè Hµ Néi HiÖn nay Hµ Néi rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò m«i tr­êng sèng cÇn trong s¹ch.V× vËy, viÖc thu gom vµ xö lý chÊt th¶i r¾n ®ang lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc ®­îc quan t©m. C¸c quËn huyÖn trong thµnh phè ®Òu cã c¸c c«ng ty m«i tr­êng ®« thÞ chuyªn ®¶m nhiÖm nhiÖm vô thu gom vËn chuyÓn vµ xö lý chÊt th¶i sinh ho¹t còng nh­ c¸c chÊt th¶i c«ng nghiÖp, nh»m môc ®Ých t¸i chÕ vµ xö lý chóng. Qu¸ tr×nh thu gom, vËn chuuyÓn chÊt th¶i r¾n chñ yÕu ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng. C«ng nh©n cña c«ng ty m«i tr­êng ®« thÞ sö dông c¸c xe ®Èy b»ng tay ®Õn tõng gia ®×nh ®Ó thu gom r¸c, sau ®ã tËp trung ë n¬i tËp kÕt r¸c, vµ ®­îc chuyÓn lªn xe c¬ giíi ®Õn b·i r¸c ®Ó xö lý. Hµng ngµy, ®éi vÖ sinh m«i tr­êng thu gom ®­îc 90% l­îng r¸c th¶i cña thµnh phè. L­îng r¸c th¶i cßn tån ®äng trªn hÌ phè, ®­îc vøt xuèng s«ng, hå….kho¶ng 50 tÊn/ ngµy, g©y ¶nh h­ëng ®Õn mü quan ®« thÞ. Ch­¬ng ii : lùa chän c«ng nghÖ 2.1 C¸c c«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i r¾n ë n­íc ta chÊt th¶i r¾n ®­îc xö lý b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p sau: - Ch«n lÊp hîp vÖ sinh. - Ph©n huû b»ng nhiÖt thiªu ®èt. - T¸i chÕ vµ sö dông . - ChÕ biÕn ph©n vi sinh vµ khÝ sinh häc. §Ó ®¶m b¶o sù trong s¹ch cña m«i tr­êng cÇn ph¶i lùa chän mét ph­¬ng ¸n xö lý phï hîp, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu ®Ò ra nh­ : tiÐt kiÖm chi phÝ ®Çu t­, xö lý r¸c mét c¸ch triÖt ®Ó…. 2.1.1 Xö lý chÊt th¶i r¾n bµng ph­¬ng ph¸p ch«n lÊp 2.1.1.1 §Æc ®iÓm Ch«n lÊp lµ ph­¬ng ph¸p kiÓm so¸t sù ph©n hñy chÊt th¶i r¾n khi chóng ®­îc ch«n nÐn vµ phñ lÊp bÒ mÆt. ChÊt th¶i r¾n trong b·i ch«n lÊp sÏ bÞ tan r÷a nhê qu¸ tr×nh ph©n huû sinh häc bªn trong ®Ó t¹o rÈn phÈm cuèi cïng lµ c¸c chÊt h÷u c¬, nit¬, c¸c hîp chÊt amon vµ mét sè khÝ nh­ CO2, CH4…… Ch«n lÊp lµ ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n, phæ biÕn nhÊt. Ph­¬ng ph¸p nµy ®¹t hiÖu qu¶ cao, lo¹i trõ hÕt chÊt th¶i víi yªu cÇu kü thuËt ®¬n gi¶n, thêi gian ®Çu t­ vµo x©y dùng , vËn chuyÓn g¾n víi ®Çu t­ thÊp gi¸ thµnh kh«ng cao. 2.1.1.2 Quy tr×nh R¸c ®­îc thu gom vÒ c¸c hè rÊc tËp trung. C¸c hè nµy ®µo theo tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr­êng do hiÖn t­îng th¶m thÊu cña n­íc r¸c. T¹i c¸c hè nµy, r¸c ®­îc ®æ thµnh tõng líp dµy kho¶ng 0,6m vµ ®­îc r¾c v«i bét lªn trªn ®Ó khö trïng, sau ®ã lÊp ®Êt lªn ®Ó t¹o m«i tr­êng ph©n huû tù nhiªn, ®Ó tr¸nh tho¸t mïi lªn trªn. ¦u vµ nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p + ¦u ®iÓm : Quy tr×nh c«ng nghÖ ®¬n gi¶n, chi phÝ vËn hµnh, qu¶n lý thÊp. H¹n chÕ « nhiÔm kh«ng khÝ do qu¸ tr×nh ph©n huû tù nhiªn. Ch«n lÊp cã thÓ ¸p dông víi tÊt c¶ chÊt th¶i kh«ng ®éc h¹i mµ kh«ng cÇn ph©n lo¹i. Vïng ®Êt r×a b·i ch«n lÊp cã thÓ sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau : trång c©y, lµm b·i ®ç xe,…. + Nh­îc ®iÓm : DiÖn tÝch sö dông ®¸t lín Lµm t¨ng møc nguy hiÓm cña n­íc r¸c, cã kh¶ n¨ng g©y « nhiÔm nguån n­íc ngÇm. Sinh ra hçn hîp khÝ gas dÔ g©y ch¸y næ . B·i ch«n lÊp ®ßi hái ph¶i b¶o d­ìng ®Þnh kú. Xö lý chÊt th¶i r¾n b»ng ph­¬ng ph¸p ®èt 2.1.2.1 §Æc ®iÓm §©y lµ ph­¬ng ph¸p xö lý triÖt ®Ó chÊt th¶i ë nhiÖt ®é cao. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c chÊt th¶i nguy h¹i, chÊt th¶i bÖnh viÖn, chÊt th¶i tõ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ®Æc biÖt. 2.1.2.2 Quy tr×nh ChÊt th¶i d­îc thu gom vÒ c¸c « ®Êt chuyªn dông ®Ó ®èt, n¨ng l­îng ph¸t sinh ®­îc tËn dông cho c¸c lß h¬i hoÆc c¸c viÖc sö dông nhiÖt kh¸c. L­îng, tro xØ vµ c¸c chÊt th¶i kh«ng ch¸y sÏ ®­îc mang ®i ch«n lÊp hîp vÖ sinh. ¦u nh­îc ®iÓm + ¦u ®iÓm Ph­¬ng ph¸p nµy gi¶m tíi møc nhá nhÊt chÊt th¶i cho kh©u cuèi cïng. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng nhá. Kh«ng g©y « nhiÔm nguån n­íc mÆt, n­íc ngÇm. Gi¶m l­îng chÊt th¶ivµ xö lý triÖt ®Ó vi trïng g©y bÖnh. Thu håi nhiÖt lín ®Ó s¶n xuÊt . + Nh­îc ®iÎm Chi phÝ ®Çu t­ ban ®Çu lín, chi phÝ vËn hµnh qu¶n lý cao, c«ng nghÖ phøc t¹p. Trong qu¸ tr×nh ®èt sinh ra nhiÒu khÝ ®ioxin, furan,…do vËy cÇn cã biÖn ph¸p xö lý khÝ, tr¸nh « nhiÔm m«i tr­êng . Kh«ng thu ®­îc c¸c s¶n phÈm phÕ liÖu tõ r¸c. Xö lý chÊt th¶i r¾n b»ng ph­¬ng ph¸p t¸i chÕ vµ t¸i sö dông ChÊt th¶i ®­îc ph©n lo¹i, c¸c chÊt cã thÓ t¸i chÕ vµ sö dông l¹i VD : s¾t, thÐp vôn cã thÓ nÊu l¹i ; v¶i vôn lµm ruét ch¨n ®Öm …®©y lµ ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt trong viÖc tiÕt kiÖm nhiªn liÖu, ®ì diÑn tÝch ch«n lÊp hoÆc c¸c h×nh thøc xö lý kh¸c. Xö lý chÊt th¶i r¾n b»ng ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn ph©n vi sinh vµ khÝ sinh häc C¸c chÊt h÷u c¬ sÏ ®­îc ph©n hñy b»ng c¸c vi sinh vËt trong ®iÒu kiÖn yÕm khÝ hoÆc h¸o khÝ: Khi ph©n hñy hiÕu khÝ thu ®­îc s¶n phÈm lµ ph©n h÷u c¬, dïng lµm ph©n bãn trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. NÕu thùc hiÖn qu¸ tr×nh ph©n hñy yÕm khÝ ta thu ®­îc s¶n phÈm lµ khÝ sinh häc Phôc vô cho qu¸ tr×nh sinh ho¹t, cßn phÇn b· cã thÓ dïng lµm ph©n h÷u c¬. 2.1.4.1 ¦u ®iÓm - TËn dông ®­îc r¸c th¶i kh¸ lín ®Ó t¹o ra s¶n phÈm phhôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ sinh ho¹t. - TiÕt kiÖm tµi nguyªn, diÖn tÝch ®Êt sö dông kh«ng lín. - Chi phÝ vËn hµnh xö lý thÊp - B¶o qu¶n ®¬n gi¶n - Tiªu diÖt ®­îc vi khuÈn g©y bÖnh. - §¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng . 2.1.4.2 Nh­îc ®iÓm - Qu¸ tr×nh ph©n lo¹i chÊt th¶i th­êng b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng, nªn tèn thêi gian vµ nh©n c«ng. - Trong qu¸ tr×nh ñ sinh ra n­íc r¸c vµ khÝ th¶i. NÕu kh«ng tu©n thñ ®óng quy trÝnh sÏ lµm « nhiÔm m«i tr­êng, t¹o ra mïi khã chÞu trong qua tr×nh s¶n xuÊt vµ cã thÓ g©y « nhiÔm nguån n­íc mÆt. - Muèn s¶n phÈm t¹o ra cã chÊt l­îng cao th× ph¶i bæ sung thªm mét sè yÕu tè dinh d­ìng vµ vi l­îng. Lùa chän c«ng nghÖ Víi l­îng r¸c t­¬ng ®èi lín, chøa nhiÒu thµnh phÇn høu c¬, diÖn tÝch ®Êt h¹n chÕ , nªn xö lý chÊt th¶i r¾n b»ng ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt ph©n h÷u c¬ lµ ph­¬ng ph¸p hîp lý nhÊt. MÆt kh¸c, n­íc ta lµ mét n­íc n«ng nghiÖp th× viÖc chÕ biÔn ph©n h÷u c¬ tõ chÊt th¶i lµ mét ph­¬ng ph¸p mang l¹i nhiÒu lîi Ých. D­íi ®©y lµ s¬ ®å d©y chuyÒn c«ng nghÖ chÕ biÕn ph©n h÷u c¬ cña ®øc ®· ®­îc c¶i tiÕn ®Ó phï hîp víi ®Æc tr­ng cña chÊt th¶i r¾n cña thµnh phè Hµ Néi: S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng nghÖ chÕ biÕn ph©n h÷u c¬ 2.3 ThuyÕt minh c«ng nghÖ 2.3.1 Qu¸ tr×nh xö lý s¬ bé C¸c lo¹i chÊt th¶i ®­îc c«ng nh©n cña c«ng ty m«i tr­êng ®« thÞ thu gom, råi chuyÓn tíi b·i chøa chÊt th¶i cña nhµ m¸y b»ng c¸c xe chuyªn dông. Sau ®ã, xe xóc lËt chuyÓn chÊt th¶i tõ b·i tËp trung ®Õn nhµ m¸y. M¸y xóc lËt sÏ xóc r¸c lªn b¨ng t¶i ®Ó chuyÓn tíi l­íi th«. T¹i ®©y, c¸c lo¹i r¸c th¶i kh«ng lät qua l­íi ®­îc ®­a lªn b¨ng t¶i ®· ®­îc thiÕt kÕ, chÕ t¹o phï hîp cho viÖc ph©n lo¹i thñ c«ng ®Ó t¸ch c¸c chÊt kh¸c nhau trong r¸c th¶i C¸c lo¹i : ®Êt, ®¸, xØ, g¹ch ®­îc mang ®i ch«n lÊp . C¸c lo¹i chÊt dÎo, thuû tinh ®­îc mang ®i t¸i chÕ . Nh÷ng chÊt h÷u c¬ dÔ ph©n huû ®­îc ®­a lªn b¨ng t¶i ®­a ®Õn m¸y nghiÒn r¸c. TiÕp ®ã, b¨ng t¶i sÏ chuyÓn r¸c ®· nghiÒn tíi khu phèi trén. R¸c th¶i ®­îc ®­a vÒ khu xö lý s¬ bé. v× r¸c th¶i lóc nµy ph¸t sinh mïi g©y « nhiÔm m«i tr­êng kh«ng khÝ . §Ó gi¶m nång ®é mïi, r¸c th¶i ®­îc phun chÊt khö trïng, nh­ng do phun chÊt khö trïng lµm sinh ra l­îng n­íc r¸c lín. V× vËy, ë ®©y cÇn cã hÖ thèng thu gom n­íc r¸c. §èi víi qu¸ tr×nh ph©n lo¹i thñ c«ng trªn hÖ thèng b¨ng t¶i, t¹i ®©y mét sè r¸c th¶i bÞ ph©n hñy, g©y mïi h«i thèi ¶nh h­ëng ®Õn søc kháe cña ng­êi c«ng nh©n. Nªn ®©y ph¶i bè trÝ hÖ th«ng giã, hót khÝ th¶i ë d­íi b¨ng t¶i vµ hÖ thèng thæi khÝ s¹ch phÝa trªn ®Çu ng­êi c«ng nh©n ®Ó c«ng nh©n Ýt bÞ ¶nh h­ëng cña mïi r¸c th¶i. 2.3.2 Qu¸ tr×nh xö lý sinh häc C¸c chÊt th¶i h÷u c¬ sau khi ®­îc xö lý s¬ bé ®­îc ®­a vµo m¸ng trén. C¸c nguyªn liÖu h÷u c¬ sÏ ®­îc trén ®Òu víi chÊt ®én lµ ph©n b¾c vµ n­íc r¸c ®Ó ®¶m b¶o ®­îc ®é Èm trong qu¸ tr×nh lªn men kÕ tiÕp. M¸y xóc r¸c ®­a nguyªn liÖu nµy vµo ng¨n ñ, bÓ ñ. HÖ thèng ñ ph¶i kÝn nh­ vËy sÏ kh«ng cã sù bèc mïi ®i xa. C¸c bÓ ñ ph¶i liªn hoµn, bè trÝ thµnh tõng d·y ®Ó qu¸ tr×nh thu gom n­íc r¸c, khÝ th¶i ®­îc dÔ dµng. N­íc r¸c sÏ ®­îc sö dông l¹i tuÇn hoµn ®Ó gi¶m l­îng n­íc r¸c cÇn xö lý . Qu¸ tr×nh lªn men lµm t¨ng nhiÖt ®é cña r¸c. NÕu nhiÖt ®é lªn qu¸ cao sÏ kh«ng tèt cho qu¸ tr×nh ph©n hñy. Khi nhiÖt ®é lªn qu¸ cao th× ph¶i h¹ nhiÖt ®é b»ng c¸ch thæi khÝ vµo. NhiÖt ®é phï hîp cho qu¸ tr×nh lªn men tèt nhÊt lµ 40-500C. §Ó diÖt vi khuÈn th× theo kinh nghiÖm th× trong giai ®o¹n ph©n hñy chÝnh nªn ®Ó nhiÖt ®é ph©n hñy ë 60-650C trong thêi gian lµ 2 ngµy ®Ó ®¶m b¶o c¸c lo¹i vi khuÈn bÖnh, trøng giun s¸n bÞ tiªu diÖt hoµn toµn. Tæng thêi gian ñ t¹i bÓ ñ hiÕu khÝ lµ 14-21 ngµy. BÓ ñ ®­îc x©y dùng b»ng g¹ch hoÆc b»ng bª t«ng cèt thÐp, ®¸y bÓ ñ cã hÖ thèng thæi khÝ c­ìng bøc, cã hÖ thèng thu gom khÝ th¶i vµ hÖ thèng thu gom n­íc r¸c. Trong qóa tr×nh ñ hiÕu khÝ th× ph¶i cÊp khÝ , cÊp n­íc ®Òu ®Æn ®Ó ®¶m b¶o l­îng khÝ vµ n­íc vµo võa ®ñ, gióp qu¸ tr×nh ph©n hñy tèt h¬n. NÕu l­îng n­íc cung cÊp vµo Ýt th× nguyªn liÖu sÏ bÞ kh« kh«ng ®ñ ®é Èm cho c¸c vi sinh vËt tån t¹i lµm cho qu¸ tr×nh ph©n hñy kÐo dµi hoÆc kh«ng ph©n hñy hÕt. Ng­îc l¹i, nÕu l­îng n­íc ®­a vµo nhiÒu qu¸, nhiÖt ®é sÏ bÞ gi¶m, nguyªn liÖu qu¸ ­ít, kh«ng cã lç hæng do ®ã kh¶ n¨ng tiÕp xóc cña r¸c th¶i víi kh«ng khÝ kÐm, dÉn ®Õn kh¶ n¨ng ph©n hñy cña chÊt h÷u c¬ kh«ng hiÖu qu¶. Trong qu¸ tr×nh ñ, cÇn duy tr× ®é Èm trªn 50% ( ®é Èm tèi ­u lµ tõ 52-58%). Trong c¸c bÓ ñ, khÝ cÊp vµ tho¸t c­íng bøc, ®­îc ®iÒu khiÓn tuú vµo hµm l­îng oxi trong khÝ th¶i vµ nhiÖt ®é trong c¸c bÓ ñ nhê thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng. C¸c thiÕt bÞ nµy ®­îc liªn kÕt víi nhau thµnh nhãm ®Ó tiÖn khi ®iÒu chØnh. Mét nhãm ®ång bé bao gåm c¸c bÓ ñ víi mét bé läc sinh häc vµ phßng chuyªn dïng. Trong phßng chuyªn dïng cã bé phËn cÊp khÝ, mét bé biÕn nhiÖt, mét m¸y ®iÒu chØnh oxi còng toµn bé hÖ thèng kiÓm tra, ®iÒu khiÓn vµ ®ãng më cÇn thiÕt. Th«ng qua viÖc cÊp khÝ c­ìng bøc trong mçi bÓ ñ, qu¸ tr×nh ñ sÏ ®­îc ®¶m b¶o duy tr× mét l­îng kh«ng khÝ tèi thiÓu, nhê ®ã sÏ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng. KhÝ th¶i ra tõ bÓ ñ sÏ ®­îc dÉn ra ngoµi qua bé phËn läcvµ ®­îc khö mïi. Mét bé biÕn nhiÖt sÏ t¹o kh¶ n¨ng tËn dông l­îng khÝ nãng tho¸t ra ngoµi trong qu¸ tr×nh ñ ®Ó lµm nãng l­îng khÝ thæi vµo( ho¹t ®éng trong mïa ®«ng). L­îng n­íc r¸c ®äng l¹i trong bÓ ñ vµ khÝ th¶i tho¸t ra ®­îc gi÷ l¹i nhê thiÕt bÞ ng­ng tô vµ ®­îc ®­a l¹i qu¸ tr×nh ñ trong bÓ. Sau qu¸ tr×nh ph©n hñy chÊt th¶i trong bÓ ñ ®· xong, mïn h÷u c¬ ®­îc chuyÓn sang bÓ ñ chÝn víi thêi gian 21-28 ngµy, ®Ó qu¸ tr×nh ph©n gi¶i r¸c h÷u c¬ ®­îc x¶y ra hoµn toµn. ë giai ®o¹n nµy nhiÖt ®é t¨ng lªn so víi ñ hiÕu khÝ, sÏ tiªu diÖt hÕt vi khuÈn g©y bÖnh cho ng­êi. Trong qu¸ tr×nh ñ ph¶i cã m¸i che ®Ó qu¸ tr×nh ph©n hñy x¶y ra tèt h¬n. kh«ng khÝ ®­a vµo khu ñ chÝn theo c¸ch tù nhiªn nªn chiÒu cao luèng ñ kh«ng nªn qu¸ cao, chØ tõ 1,5 - 2m lµ hîp lý. Ngoµi ra cã thÓ bè trÝ khÝ nh©n t¹o vµo ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho qu¸ tr×nh ñ. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng mïn h÷u c¬ ®­îc tèt tr­íc khi dïng lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt ph©n h÷u c¬ vi sinh, ta ph¶i tuyÓn tinh ®Ó lo¹i bá mét sè chÊt nh­ : nil«ng, g¹ch, ®¸, thuû tinh, ……V× nã kh«ng cã t¸c dông mµ l¹i lµm trai ®Êt khi sö dông . C©ó t¹o c«ng nghÖ tuyÓn tinh : kÕt cÊu lµ mét khung hép dµi 3,5m , réng 0,8m, cao 1,5m, xung quanh bÞt kÝn b»ng t«n. PhÝa trong hép chia thµnh 2 mµng ch¶y xuèng, phÝa ®Çu cña hép tuyÓn tinh lµ b¨ng chuyÒn, cã ®é dèc lµ 300. Dïng giã thæi qua èng mÒm ®Ó ®­êng giã thæi ra cuèi b¨ng chuyÒn. Khi mïn trªn b¨ng chuyÒn r¬i xuèng, gÆp giã vµ mïn h÷u c¬ cã tØ träng nhÑ h¬n ®­îc t¸ch ra bªn trªn phÝa trªn 2 m¸ng; cßn chÊt v« c¬ cã tØ träng lín h¬n r¬i xuèng m¸ng 1 vµ ®­îc thu gom mang ®i chén lÊp hoÆc san nÒn. S¶n phÈm mïn thu ®­îc sau qu¸ tr×nh tinh chÕ cã thÓ ®em ®i sö dông lu«n. Ph©n h÷u c¬ vi sinh cã t¸c dông c¶i t¹o ®Êt, lµm ®Êt mµu mì h¬n. Theo nhu cÇu cña ng­êi sö dông, ng­êi ta cã thÓ phèi tréng thªm c¸c nguyªn tè ®a vi l­îng : N, P, K ®Ó ®­îc ph©n h÷u c¬ ®a vi l­îng. Ph©n h÷u c¬ ®a vi l­îng gióp c©y trång t¨ng søc ®Ò kh¸ng, gi¶m s©u bÖnh, cho n¨ng suÊt thu ho¹ch cao. 2.4 C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh ñ C¸c chÊt h÷u c¬ ph©n hñy ®­îc lµ nhê cã sù ho¹t ®éng cña c¸c vi sinh vËt. V× vËy, c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn c¸c vi sinh vËt còng chÝnh lµ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh ñ c¸c chÊt h÷u c¬. 2.4.1 ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é Trong qu¸ tr×nh ñ , do x¶y ra c¸c ph¶n øng lµm cho nhiÖt ®é bÓ ñ t¨ng lªn, ¶nh h­ëng ®Õn sù sinh tr­ëng cña c¸c vi sinh vËt. §Ó qu¸ tr×nh ph©n hñy r¸c th¶i cña c¸c vi sinh vËt diÔn ra thuËn lîi, th× cÇn cã hÖ thèng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong bÓ ñ sao cho phï hîp. 2.4.2 ¶nh h­ëng cña ®é Èm Vi sinh vËt muèn tån t¹i cÇn cã mét ®é Èm nhÊt ®Þnh. NÕu nhiÖt ®é qu¸ kh« sÏ ¶nh h­ëng ®Õn sù tån t¹i cña c¸c vi sinh vËt,cßn nÕu vËt liÖu qu¸ ­ít th× c¸c lç hæng sÏ chøa ®Çy n­íc, vËt liÖu kh«ng xèp, diÖn tÝch bÒ mÆt gi¶m lµm cho oxi kh«ng lät ®­îc vµo sÏ diÔn ra qu¸ tr×nh lªn man yÕm khÝ. §é Èm tèi ­u cho qu¸ tr×nh ñ lµ 52 – 58%. 2.4.3 ¶nh h­ëng cña ®é pH vµ tØ lÖ pH cña m«i tr­êng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi sù sinh tr­ëng cña nhiÒu loµi vi sinh vËt. Mçi giai ®o¹n ph©n hñy kh¸c nhau cã ®é pH thÝch hîp kh¸c nhau. pH gi¶m tõ 6,5 xuèng 5,5 ë giai ®o¹n tiªu hñy ­a m¸t, sau ®ã t¨ng nhanh ë giai ®o¹n ­a Èm lªn tíi pH = 8, råi gi¶m xuèng 7,5 trong giai ®o¹n lµm l¹nh . Trong chÕ biÕn ph©n h÷u c¬ còng cÇn chó ý ®Õn tû lÖ . Tû lÖ nµy qu¸ cao sÏ g©y thiÕu hôt N- lµ yÕu tè quan träng trong qu¸ tr×nh ph©n hñy sinh ho¸. TØ lÖ thÝch hîp nhÊt lµ . V× vËy, kh«ng nªn ñ c¸c vËt liÖu nh­ : giÊy , mïn c­a, vá h¹t,…. 2.4.4 ¶nh h­ëng cña nång ®é muèi Do sù thay ®æi cña axÝt h÷u c¬ trong qu¸ tr×nh ph©n hñy yÕm khÝ vµ nång ®é d­ cña axÝt ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh nµy nªn qu¸ tr×nh ñ sÏ kh«ng thùc hiÖn ®­îc hoµn toµn. 2.5 thiÕt kÕ s¬ bé hÖ thèng chÕ biÕn ph©n h÷u c¬. 2.5.1 TÝnh to¸n s¬ bé c«ng suÊt xö lý Víi l­îng chÊt th¶i ph¶i chÕ biÕn lµ : 230tÊn/ngµy. Ta cã: B¶ng 2.1 : Thµnh phÇn ch¸t th¶i cña thµnh phè Hµ Néi ChÊt h÷u c¬ §é Èm chÊt t¸i chÕ chÊt cÇn ch«n lÊp  50% 25% 15% 10%  +L­îng r¸c th¶i chÕ biÕn ph©n h÷u c¬ lµ : Gcb==115(tÊn/ngµy) + thÓ tÝch chÊt th¶i cÇn chÕ biÕn : Vcb = (m3/ngµy) Trong ®ã Vcb : ThÓ tÝch chÊt th¶i chÕ biÕn ph©n h÷u c¬. Gcb : l­¬ng r¸c th¶i chÕ biÕn ph©n h÷u c¬. : Tû träng cña chÊt th¶i r¾n. VËy, Vcb = = = 177 (m3/ngµy) + L­îng r¸c th¶i cÇn ch«n lÊp : GCL = =27,6 (tÊn / ngµy) + L­îng r¸c th¶i mang ®i t¸i chÕ : GTC = = 23 ( tÊn/ngµy). 2.5.2 TÝnh to¸n c¸c c«ng tr×nh 2.5.2.1 B·i tËp trung r¸c Khu tiÕp nhËn hay b·i tËp tru ng r¸c ph¶i réng ®Ó cã thÓ tiÕp nhËn l­îng r¸c th¶i tõ 3-5 ngµy. B·i tËp trung r¸c ph¶i cã hÖ thèng thu gom n­íc m­a vµ n­íc r¸c. Khu tiÕp nhËn r¸c cÇn bè trÝ hÖ thèng c©n tù ®éng vµ hÖ thèng m¸y tÝnh ghi chÐp sè liÖu sau khi c©n. + DiÖn tÝch khu tiÕp nhËn r¸c th¶i : Sb = (m2) Trong ®ã Sb : diÖn tÝc khu tiÕp nhËn r¸c N : sè ngµy l­u tr÷ r¸c N= 5 ngµy h : chiÒu cao trung b×nh cña ®èng chÊt th¶i h = 3m : tØ träng chÊt th¶i r¾n = 650 VËy, Sb = = =590 (m2) Trong thùc tÕ , ph¶i bè trÝ ®­êng cho « t« ®i vµo trong b·i tËp trung, th­êng diÖn tÝch ®­êng cho « t« chiÕm kho¶ng 20% diÖn tÝch b·i. Nªn diÖn tÝch ®­êng ®i lµ : S®­êng = = 118 ( m2) VËy diÖn tÝch thùc tÕ cña b·i tËp trung r¸c lµ : Sthùc = Sb + S®­êng = 590 + 118 = 708 (m2) Chän chiÒu dµi b·i tËp trung r¸c lµ : 24( m) ChiÒu réng b·i tËp trung lµ :30 (m ) Khu ph©n lo¹i r¸c : Ta chän khu ph©n lo¹i gåm 4 b¨ng t¶i, mçi b¨ng t¶i dµi10m, réng 1,5m . + DiÖn tÝch b¨ng t¶i lµ : Sbt = 4x1,5x10 = 60 (m2). V× cã 4 b¨ng t¶i nªn kho¶ng trèng lµ 5 kho¶ng, mçi kho¶ng c¸ch lµ 2m. + DiÖn tÝch c¸c khe cña b¨ng t¶i lµ : Skhe = 5 x 2 x 10 = 100 (m2) . + Tæng diÖn tÝch khu ph©n lo¹i lµ : SPL = 60+100 = 160 ( m2) BÓ ñ hiÕu khÝ L­îng r¸c th¶i mçi ngµy ®­a vµo chÕ biÕn ph©n h÷u c¬ lµ 115 tÊn, chiÕm thÓ tÝch lµ 177 (m3/ ngµy) . + L­îng chÊt th¶i r¾n ®­a vµo bÓ ñ mçi ngµy lµ : Z = Vcb x (1-n) Trong ®ã : Vcb : thÓ tÝch r¸c ®­a vµo chÕ biÕn. Vcb = 177 (m3/ngµy). n : phÇn tr¨m chÊt th¶i gi¶m ®i sau khi nghiÒn. VËy, Z = 177 x (1- 30%) = 124 (m3 / ngµy). + Tæng l­îng chÊt th¶i r¾n h÷u c¬ ®­a vµo bÓ ñ trong 10 ngµy lµ : Z = 124 x10= 1240 (m3/ngµy). + Chän kÝch th­íc cña bÓ : V = L x B x H = 5 x 4 x 2,5 = 50 ( m3) + Sè bÓ cÇn thiÕt cho l­îng chÊt th¶i r¾n cÇn xö lý : n = = = 25 (bÓ ) Thêi gian chÕ biÕn ph©n lµ 305 ngµy, thêi gian ñ lµ 15 ngµy. Do vËy, ta cã : vßng quay lµ 20(vßng quay). L­îng r¸c cña 5 ngµy cßn l¹i ®­îc ®­îc tÝch tr÷ trong nhµ chøa. VËy, §Ó dù phßng l­îng chÊt th¶i t¨ng ®ét biÕn hoÆc bÓ n¸o ®ã cã sù cè, ta thiÕt kÕ thªm 3 bÓ dù phßng. Nh­ vËy ta cÇn x©y dùng sè bÓ lµ 28bÓ, Bè trÝ c¸c bÓ ñ lµm bèn d·y ch¹y song song, mçi d·y cã 7 bÓ. BÓ ñ x©y b»ng g¹ch, nÒn bª t«ng cèt thÐp. D­íi nÒn cã hÖ thèng m­¬ng ch÷ nhËt, ®Ëy ghi thÐp ®Ó thu n­íc r¸c vµ ®Æt hÖ thèng èng cÊp khÝ D=150. Mçi ng¨n cña bÓ ñ hiÕu khÝ ®Òu cã cöa b»ng gç ®Ó dÔ th¸o l¾p vµ vËn chuyÓn ph©n ñ sang nhµ ñ chÝn. Ngoµi ra ë hai ®Çu mçi d·y bÓ cã x©y hai nhµ ®Ó ®Æt qu¹t giã vµ tñ ®iÒu khiÓn. BÓ ñ cã nÒn bª t«ng dµy 25cm, thµnh bÓ x©y b»ng g¹ch dµy 20cm , lßng bÓ cã l¸ng xim¨ng ®Ó chèng thÊm, n¾p ®Ëy ®­îc lµm b»ng gç, hÖ thèng tho¸t khÝ cã ®­êng kÝnh ( =100, hÖ thèng cÊp khÝ vµ thu n­íc r¸c ®­îc thiÕt kÕ ngÇm d­íi ®¸y bÓ ñ cã ( =30 . C¸c bÓ ®Æt gÇn nhau cã ®­êng ng¨n chung vµ kÕt cÊu t­¬ng tù. TØ lÖ gia t¨ng chÊt th¶i mçi n¨m lµ 1,1%/ n¨m. VËy, l­îng chÊt th¶i trong 10 n¨m lµ : B¶ng : L­îng chÊt th¶i gia t¨ng N¨m L­îng chÊt th¶i gia t¨ng trong 1 ngµy(tÊn) L­îng chÊt th¶i Trong 1 ngµy(tÊn)  1 0 230  2 2,53 232,53  3 2,56 235,09  4 2,59 237,68  5 2,61 240,29  6 2,64 242,93  7 2,67 245,6  8 2,7 248,3  9 2,73 251,03  10 2,76 253,79  Nh­ vËy, l­îng chÊt th¶i gia t¨ng lín nhÊt lµ 2,76 tÊn / ngµy. Do ®ã, Khèi l­îng chÊt th¶i lín nhÊt t¨ng lªn trong 5 ngµy lµ GT = 2,76 x 5 = 13,8 (tÊn) Khèi l­îng chÊt th¶i ®em ñ ph©n trong 10 ngµy t¨ng lªn : Gu = (13,8 x 2) x 0,5 = 13,8 ( tÊn). ThÓ tÝch chÊt th¶i ®em ñ hiÕu khÝ t¨ng lªn lín nhÊt : WT = = 21 ( m3) ThÓ tÝch mét bÓ ñ lµ 50 m3 nªn l­îng chÊt th¶i gia t¨ng cã thÓ chøa trong bÓ dù phßng mµ kh«ng cÇn chÕ t¹o thªm. Nh­ng nhµ chøa chÊt th¶i th× cÇn x©y dùng réng h¬n ®Ó cã thÓ chøa l­îng chÊt th¶i gia t¨ng trong 5 ngµy lµ : 13,8 tÊn cã thÓ tÝch lµ 21m3. V©y, diÖn tÝch nhµ chøa r¸c sÏ t¨ng lªn : ST = = 7 (m2). Nhµ ñ chÝn : ChÊt th¶i sau khi qua bÓ ñ hiÕu khÝ, ta thu ®­îc mïn h÷u c¬. ñ chÝn lµ ph­¬ng ph¸p ñ cã ®¶o trén tõ 21 – 28 ngµy ®Ó r¸c th¶i ®­îc ph©n hñy hoµn toµn. Trong nhµ ñ chÝn cÇn thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp khÝ vµ hÖ thèng th«ng giã. hÖ thèng cÊp n­íc N­íc cÊp cho qu¸ tr×nh ñ chÝn lµ l­îng n­íc sinh ra trong qu¸ tr×nh ñ ®ã vµ nguån n­íc th¶i sinh ho¹t. §é Èm cÇn duy tr× trong qu¸ tr×nh ñ lµ trªn 50%. L­îng n­íc ®­a vµo bÓ ñ ph¶i võa ®ñ th× qu¸ tr×nh ñ míi diÔn ra thuËn lîi. NÕu l­îng n­íc qu¸ nhiÒu th× kh¶ n¨ng ph©n hñy sÏ gi¶m, v× sù tiÕp xóc gi÷a n­íc vµ kh«ng khÝ gÆp khã kh¨n.NÕu ®Ó qu¸ kh« th× l¹i kh«ng ®ñ ®é Èm cho sù tån t¹i cña vi sinh vËt. HÖ thèng xö lý n­íc th¶i Trong qu¸ tr×nh ñ lu«n cã mét l­îng n­íc th¶i sinh ra. Theo thèng kª n¬i xö lý r¸c th¶i cho thÊy : cø 1m3 chÊt th¶i r¾n ñ sinh ra 0,023m3 n­íc r¸c. Qu¸ tr×nh ñ cÇn thªm mét l­îng n­íc r¸c lµ 0,0032m3 cho1m3 r¸c th¶i. Ta cã thÓ gi¶m bít l­îng n­íc cÇn xö lý b»ng c¸ch sö dông n­íc sinh ra trong qu¸ ttr×nh ñ ®Ó cung cÊp cho bÓ ñ. + L­îng n­íc r¸c cÇn xö lý : Qnr = 177x (0,023 + 0,0032) = 4,64 (m3/ ngµy) . + L­îng n­íc th¶i sinh ho¹t cÇn xö lý : Qsh = (m3/ngµy) Trong ®ã : qo : l­îng n­íc cÊp cho mét c«ng nh©n trong mét ngµy qo = 140 lit/ng­êi.ngµy. N : sè ng­êi lao ®éng trong mét ngµy trong nhµ m¸y. N = 80 ng­êi VËy, Qsh = = =11,2 (m3/ngµy). + Tæng l­îng n­íc th¶i cÇn ph¶i xö lý trong mét ngµy : Q = Qnr + Qsh = 4,64 + 11,2 = 15,84 (m3/ngµy) L­îng n­íc th¶i sinh ho¹t vµ n­íc r¸c ®­îc xö lý theo cac b­íc sau : Thu gom n­íc r¸c vµ n­íc th¶i sinh ho¹t vµo bÓ l¾ng cÆn, sau ®ã cho ®i qua song ch¾n r¸c, råi xuèng giÕng thu n­íc, sang bÓ tiÕp nhËn. N­íc th¶i ®­îc b¬m vµo b×nh khuÕch t¸n ( cã sö dông m¸y nÐn khÝ). §iÒu ch×nh hµm l­îng chÊt ®éc trong n­íc th¶i tr­íc khi cho ®i qua b×nh khuÕch t¸n ®Ó qu¸ tr×nh xö lý ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Khi qua b×nh khuÕch t¸n hµm l­¬ng BOD , COD sÏ gi¶m kho¶ng 80 – 85%. Van ®iÒu ¸p t¹o ra c¸c bät khÝ trong bÓ tuyÓn næi, ®Èy c¸c chÊt l¬ löng lªn trªn bÒ mÆt vµ ®­îc vít ra qua m¸ng thu chÊt næi. N­íc ®­îc b¬m lªn bÓ sôc khÝ, ë ®©y n­íc th¶i ®­îc tiÕp xóc víi oxi trong kh«ng khÝ hoÆc oxi nguyªn chÊt. Sau ®ã n­íc th¶i ®­îc ®­a qua bÓ l¾ng tíi bÓ läc vµ ®Õn bÓ thæi khÝ. L­îng chÊt h÷u c¬ cßn l¹i sau qu¸ tr×nh trªn kho¶ng 250 – 260 mg/l, sÏ ®­îc xö lý tiÕp. Thêi gian n­íc dao ®éng tõ 6 – 8 giê vµ l­îng bïn tuÇn hoµn kho¶ng 50 – 70% . N­íc th¶i lµm tho¸ng tù nhiªn ë ao sinh häc, NO3- ®­îc xö lý gÇn nh­ hoµn toµn ë ®©y. N­íc l­u l¹i trong ao sinh häc tõ 30 – 50 ngµy råi ®­îc x¶ ra nguån. 2.5.2.7 HÖ thèng cÊp khÝ L­îng oxi cÇn ®Ó ph©n hñy 1g chÊt h÷u c¬ lµ : 4 lÝt O2 VËy, 1 tÊn chÊt h÷u c¬ ph©n hñy cÇn : 4.106 lit O2 Trong kh«ng khÝ cã kho¶ng 20% lµ oxi ( cã nghÜa lµ oxi chiÕm 1/5 thÓ tÝch kh«ng khÝ ) nªn l­îng kh«ng khÝ cÇn cÊp cho 1 tÊn chÊt th¶i lµ : 4x106x5 = 20x106 (lÝt) + C­êng ®é cÊp khÝ : W = ( lit/ m2.s) Trong ®ã : F : thÓ tÝch bÓ ñ F = 5 x 4 = 20 (m3) t : thêi gian ph©n hñy trong mét bÓ ñ t = 864000 (s) Vkk: thÓ tÝch kh«ng khÝ Vkk = 20.106 ( lit) W = = = 1,16 ( lit/m2.s) + L­îng kh«ng khÝ tÝnh to¸n lµ : Q = = = 0,023 (m3/s) 2.5.2.8 HÖ thèng xö lý khÝ th¶i : KhÝ th¶i sinh ra trong qu¸ tr×nh ñ ®­îc thu gom vµ xö lý tËp trung ë bÓ läc khÝ th¶i b»ng vËt liÖu hÊp thô hoÆc läc sinh häc. Sau ®ã ®­îc th¶i vµ ph¸t t¸n mét c¸ch thÝch hîp. Lùa chä mét sè thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt Dùa vµo l­îng r¸c th¶i cÇn xö lý hµng ngµy vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ ta lùa chän thiÕt bÞ nh­ sau: 2.5.3.1 Khu ph©n lo¹i : B¨ng chuyÒn ph©n lo¹i B¨ng t¶i M¸y sµng(l­íi th«) M¸y t¸ch tõ M¸y nghiÒn chÊt th¶i r¾n Bµn c©n PhÔu tiÕp nhËn ThiÕt bÞ phô 2.5.3.2 Khu ñ hiÕu khÝ vµ ñ chÝn HÖ thèng cÊp n­íc HÖ thèng ph©n phèi khÝ Qu¹t giã cho bÓ ñ hiÕu khÝ M¸y xóc lËt M¸y ®iÒu chØnh nhiÖt ®é, ®é Èm, giã, khÝ. 2.5.3.3 Khu chÕ biÕn vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm Bé phËn n¹p liÑu chÊt th¶i h÷u c¬ M¸y sµng quay M¸y nghiÒn tinh M¸y trén phô gia Sµng rung M¸y vª viªn ®ãng bao 2.5.3.4 C«ng t¸c vËn chuyÓn, thu gom Xe xóc lËt M¸y Ðp r¸c M¸y kÐo Xe ch¬ r¸c chuyªn dông Xe ñi Thïng chøa r¸c dung tÝch 2m3 2.5.3.5 C¸c thiÕt bÞ phô M¸y ph¸t ®Þªn M¸y b¬m n­íc M¸y hót bïn Bµn c©n ®iÖn tö ThiÕt bÞ v¨n phßng, phßng thÝ nghiÖm ThiÕt bÞ b¶o hé ThiÕt kÕ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y T­êng bao quanh nhµ m¸y ®Ó ®¶m b¶o an ninh vµ gi¶m bít « nhiÔm m«i tr­êng xung quanh. 2.6 thiÕt kÕ s¬ bé c¸c h¹ng môc x©y dùng 2.6.1 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Nhµ m¸y chÕ biÕn ph©n h÷u c¬ ph¶i cã t­êng bao quanh ®Ó ®¶m b¶o an ninh vµ gi¶m « nhiÔm cho m«i tr­êng xung quanh. Trong nhµ m¸y ph¶i bè trÝ c¸c c«ng tr×nh hîp vÖ sinh, tr¸nh « nhiÔm m«i tr­êng, ¶nh h­ëng ®Õn c¸c c«ng tr×nh lµm viÖc trong nhµ m¸y. V× vËy, trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ph¶i bè trÝ c¸c c«ng tr×nh mét c¸ch hîp lý, vµ ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu theo quy ®Þnh vÖ sinh cña Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng. 2.6.2 Gi¶i ph¸p kiÕn tróc vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh 2.6.2.1 Nhµ tËp trung r¸c R¸c ®­îc chøa trong nhµ tËp kÕt cã m¸i che. Víi c«ng suÊt chøa tõ 3 – 5 ngµy, nhµ ®­îc x©y dùng theo kiÓu t­êng löng, khung b»ng thÐp, m¸i lîp t«n . 2.6.2.2 Nhµ xö lý s¬ bé ( khu ph©n lo¹i r¸c th¶i ) Nhµ ph©n lo¹i ph¶i ®ñ chç ®Ó l¾p ®Æt c¸c lo¹i b¨ng t¼i ph©n lo¹ivµ b¨ng t¶i ph©n phèi r¸c h÷u c¬ ®Õn s©n ®¶o trén, lÊy kho¶ng tõ 2 – 5% diÖn tÝch tæng mÆt b»ng x©y dùng nhµ m¸y. DiÖn tÝch cña nhµ sµng ph©n lo¹i phô thuéc vµo sè l­îng m¸y sµng nghiÒn. Sµng ph©n lo¹i ®¶m b¶o t¸ch lÊy mïn th« lµm ph©n h÷u c¬ . PhÇn cßn l¹i lµ r¸c phÕ th¶i nh­ tói nil«ng, rÎ r¸ch, cµnh c©y ch­a môcv.v… sÏ ®­îc vËn chuyÓn ®i ch«n lÊp ë « ch«n lÊp r¸c. Nhµ sµng ph©n lo¹i cã ®Æt m¸y nghiÒn sµng liªn hîp, ®ång thêi cã ®ñ chç ®¹t thªm tÊm sµng c¸t trong x©y dùng ®Ó tËn dông nguån lao ®éng thñ c«ng Nhµ ®­îc lµm b»ng khung thÐp, m¸i t«n, t­êng x©y löng, nÒn ®æ bª t«ng, cã diÖn tÝch lµ : L x B = 300 (m2) . kÓ c¶ diÖn tÝch b¨ng t¶i vµ c¸c thïng chøa r¸c . 2.6.2.3 Nhµ ñ hiÕu khÝ : Mçi nhµ ñ h¸o khÝ ®­îc chia thµnh mçi ng¨n bÓ cã kÝch th­íc Fb= ab (m2); ChiÒu cao líp ph©n ñ chän tõ 2 – 3 m Sµn cña c¸c bÓ ñ h¸o khÝ cã c¸c r·nh ngÇmtiªu n­íc r¸c ®ång thêi®an r·nh cã khe hë cung cÊp cho bÓ ñ h¸o khÝ T¹i hai ®µu bÓ ñ h¸o khÝ cã bè trÝ hÖ thèng qu¹t gi㠮Πthæi kh«ng khÝ vµo ng¨n Mçi ng¨n ñ cña bÓ ñ h¸o khÝ ®Òu cã cöa b»ng gç ®Ó dÔ th¸o l¾p vµ vËn chuyÓn ph©n ñ sang nhµ ñ chÝn. Víi sè bÓ ñ lµ 28 bÓ , diÖn tÝch mçi bÓ lµ : L x B = 5 x 4 = 20 (m2 ) Nhµ ñ ®­îc x©y dùng kÝn, t­êng b»ng bª t«ng cèt thÐp, m¸i lîp b»ng fibroximang, nÒn ®æ bª t«ng, d­íi ®¸y cã hÖ thèng m­¬ng h×nh x­¬ng c¸ cã n¾p ®Ëy®Ó thu n­íc r¸c. 2.6.2.4 Nhµ kho Lµ nhµ ®Ó chøa s¶n phÈm hoÆc phô gia, ®Ó chøa phÕ liÖu thu håi. Nhµ cã diÖn tÝch lµ : L x B = 10 x 10 = 100 (m2) Nhµ kho ®­îc x©y dùng b»ng khung thÐp, m¸i t«n, nÒn ®æ bª t«ng cèt thÐp. 2.6.2.5 Nhµ b¶o vÒ Nhµ b¶o vÖ ®­îc x©y dùng theo kiÓu mét tÇng, m¸i b»ng víi chiÒu cao trÇnlµ 2,8m , diÖn tÝch lµ : L x B = 4 x 5 = 20(m2) 2.6.2.6 Nhµ hµnh chÝnh Nhµ hµnh chÝnh ®­îc x©y 3 tÇng. T©ng 1 cã c¸c phßng : phßng tiÕp kh¸ch, phßng theo dâi c©n ®iÖn tö, phßng thÝ nghiÖm. TÇng 2 gåm c¸c phßng: phßng gi¸m ®èc, phßng kÜ thuËt, phßng kÕ ho¹ch. TÇng 3 lµ phßng lín ®Ó bµn häp héi nghÞ. 2.6.2.7 Nhµ tËp thÓ Nhµ x©y cÊp 4, t­êng g¹ch, cã diÖn tÝch lµ : 100 (m2) Nhµ ®­îc chia thµnh 3 phßng nhá cho c«ng nh©n ë. 2.6.2.8 Nhµ c¬ khÝ Lµ nhµ ®Ó b¶o d­ìng vµ sña ch÷a c¸c thiÕt bÞ. Nhµ c¬ khÝ cã diÖn tÝch lµ : L x B = 12 x 15 = 180 (m2) Nhµ ®­îc x©y dùng b»ng khung thÐp, m¸i lîp t«n . 2.6.2.9 B·i ch«n lÊp §Ó hîp vÖ sinh tr¸nh « nhiÔm m«i tr­êng xung quanh, b·i ch«n lÊp ®­îc thiÕt kÕ víi kÕt cÊu tõ d­íi lªn trªn nh­ sau : - Líp sÐt 1,8m - SÐt pha betonit 1m - HÖ thèng chèng thÊm ®¸y. - líp läc h = 0,4m gåm c¸t vµ ®¸ . - líp chÊt th¶i 1m - Líp ®Êt phñ 0,25m - B·i ch«n lÊp cã hÖ thèng chèng thÊm xung quanh vµ chèng thÊm mÆt, cã hÖ thèng thu gom n­íc r¸c, thu gom khÝ th¶i ®Ó xö lý. ThiÕt kÕ 2 khu ch«n lÊp víi thÓ tÝch mét khu ch«n lÊp lµ : 10 x 4 x 2,5 = 100 m3. 2.6.2.10 BÓ chøa n­íc ph©n vµ bïn cèng 2 x 4 = 8 m2 BÓ chøa n­íc ph©n tù ho¹i vµ bïn cèng ®­îc ®Æt gÇn s©n ®¶o trén ®Ó tiÖn viÖc t­íi n­íc ph©n cho r¸c h÷u c¬. BÓ chøa dung tÝch tèi thiÓu lµ 16m3 x©y nöa ch×m nöa næi 2.6.2.11 nhµ ñ chÝn Ph©n h÷u c¬ tõ bÓ ñ hiÕu khÝ sau 15 ngµy sÏ ®­îc chuyÓn sang nhµ ñ chÝn víi thêi gian 21 – 28 ngµy. Nhµ ñ chÝn chØ cÇn cã m¸i che, kh«ng x©y t­êng bao ®Ó tho¸ng khÝ vµ cã ®é cao ®¶m b¶o ®Ó m¸y xóc lËt cã thÓ ho¹t ®éng dÔ dµng. Nhµ ñ chÝn cÇn ph¶i cã diÖn tÝch ®ñ ®Ó chøa ph©n h÷u c¬ trong vßng mét th¸ng trong ®ã mét nöa diÖn tÝch ph©n ñ trong 15 ngµy; cßn mét nöa diÖn tÝch lµ ph©n ñ cho ngµy tiÕp theo. Theo kinh nghiÖm ®· lµm vµ theo tÝnh to¸n s¬ bé khèi l­îng r¸c h÷u c¬ t¹i nhµ ñ chÝn cßn kho¶ng 35% Chän chiÒu cao ®èng ñ chÝn tèi ®a lµ 2,5m ®Ó m¸y xóc lËt co thÓ ho¹t ®éng hiÖu qu¶. Nhµ ñ chÝn ®¶m b¶o khèi l­îng ph©n h÷u c¬ theo tÝnh to¸n vµ phï hîp víi c¸c sè liÖu ®· thiÕt kÕ kh¸c. 2.6.2.12 nhµ tinh chÕ Nhµ tinh chÕ cã m¸i che §Æt mét m¸y tinh chÕ cã qu¹t thæi trong thïng kÝn ®Ó ph©n chia lÊy ra mïn tinh nhÑ lµm ph©n bãn h÷u c¬. PhÇn th« cßn l¹i ®­îc sö dông ®Ó c¶i t¹o ®Êt canh t¸c, ®ã còng lµ s¶n phÈm b¸n rÎ cho n«ng d©n. Ph©n h÷u c¬ trong nhµ tinh chÕ sÏ ®­îc pha trén thªm NPK vµ mét sè vi l­îng cÇn thiÕt sÏ ®­îc ®ãng bao, chuyÓn vÒ kho . Ph­¬ng ¸n bè trÝ bÒ mÆt tæng thÓ : Khi bè trÝ mÆt b»ng, ta cÇn chó ý c¸c ®Æc ®iÓm : h­íng giã, ®Þa h×nh, ®iÇu kiÖn kinh tÕ,….. §Ó tiÖn cho viÖc tr«ng coi, nhµ b¶o vÖ ®­îc bè trÝ ngay cæng ra vµo. C¸c phßng lµm viÖc, héi tr­êng, phßng gi¸m ®èc, n¬i ë cña c«ng nh©n ®­îc ®Æt ngay ®Çu h­íng giã vµ thuËn tiÖn cho viÖc ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Khu xö lý khÝ th¶i vµ n­íc th¶i bè trÝ cuèii h­íng giã thuËn tiÖn cho c¸c kh©u trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt. N¬i b¸n hµng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm ®Æt ë ngay ngoµi mÆt ®­êng ®Ó tiÖn b¸n hµng vµ qu¶ng c¸o s¶n phÈm . N¬i ë cña c«ng nh©n ®Æt xa n¬i xö lý n­íc th¶i vµ khÝ th¶i. Tr¹m cÊp n­íc bè trÝ gÇn nguån n­íc. C¸c cÆn b· cÇn ph¶i ch«n lÊp th× mang ®i ch«n lÊp ë b·i ch«n lÊp chung cña thµnh phè, nÕu kh«ng ph¶i thiÕt kÕ b·i ch«n lÊp trong mÆt b»ng tæng thÓ. B¶ng 2.2 : Thèng kª h¹ng môc c¸c c«ng tr×nh. STT Tªn h¹ng môc c«ng tr×nh Khèi l­îng §¬n vÞ  1 Nhµ b¶o vÖ 20 m2  2 Nhµ hµnh chÝnh 300 m2  3 Nhµ ¨n 80 m2  4 Nhµ tËp thÓ 100 m2  5 Nhµ ®Ó xe 80 m2  6 Gara 150 m2  7 Nhµ c¬ khÝ 180 m2  8 HÖ thèng giao th«ng 1 m2  9 HÖ thèng cÊp n­íc 1 TC  10 Tr¹m b¬m 1 Tr¹m  11 Tr¹m biÕn thÕ 1 Tr¹m  12 B·i tËp trung r¸c 600 m2  13 Tr¹m c©n ®iÖn tö 20 m2  14 Nhµ xö lý s¬ bé 160 m2  15 Nhµ ñ hiÕu khÝ 600 m2  16 Nhµ ñ chÝn 500 m2  17 Nhµ sµng ph©n lo¹i s¶n phÈm 300 m2  18 Nhµ kho 100 m2  19 B·i chøa chÊt tr¬ 100 m2  20 B·i ch«n lÊp 50 m2  21 BÓ chøa n­íc th¶i 8 m2  22 HÖ thèng tho¸t n­íc 1 TC  23 Phßng thÝ nghiÖm 40 TC  24 V­ên hoa c©y xanh 3000 m2  2.7 Tæ chøc thùc hiÖn vµ tiÕn ®é thùc hiÖn 2.7.1 Tæ chøc thùc hiÖn : theo 3 phÇn PhÇn 1 : ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c c«ng cô vµ thiÕt bÞ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . PhÇn 2 : C«ng ty x©y dùng thi c«ng theo thiÕt kÕ, x©y dùng ®Çy ®ñ vµ ®óng quy tr×nh ®Ó cã thÓ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vËn hµnh. PhÇn 3 : L¾p ®Æt tÊt c¶ c¸c m¸y mäc, thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó ®i vµo s¶n xuÊt chÕ biÕn. 2.7.2 TiÕn ®é thùc hiÖn Tr×nh duyÖt b¸o c¸o nghiªn cøu tÝnh kh¶ thi . X¸c ®Þnh nguån vèn LËp vµ duyÖt b¸o c¸o kÜ thuËt Mêi thÇu cung cÊp thiÕt bÞ vµ x©y l¾p , mua thiÕt bÞ vµ dông cô kÜ thuËt. §Êu thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh. §µo t¹o c«ng nh©n. X©y dùng vµ l¾p r¸p thiÕt bÞ. VËn hµnh thö vµ bµn giao. §i vµo s¶n xuÊt. Dù tÝnh thêi gian hoµn thµnh c«ng tr×nh bao gåm tÊt c¶ c¸c kh©u trªn: tõ khi b¾t ®Çu ®Õn khi vËn hµnh kho¶ng 20 th¸ng 2.8 tæ chøc s¶n xuÊt vµ bè trÝ lao ®éng 2.8.1 Tæ chøc s¶n xuÊt : Nhµ m¸y chÕ biÕn ph©n h÷u c¬ chÞu sù qu¶n lý cña c«ng ty m«i tr­êng ®« thÞ thµnh phè Hµ Néi. Mçi bé phËn cña nhµ m¸y cã nh÷ng nhiÖm vô nhÊt ®Þnh. Bé phËn b¶o vÖ cã nhiÖm vô b¶o vÖ tµi s¶n vµ trËt tù an ninh cña nhµ m¸y. Bé phËn kinh doanh cã nhiÖm vô giíi thiÖu s¶n phÈm ®Õn ng­êi tiªu dïng vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô cho nhµ m¸y. Bé phËn tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tiÒn l­¬ng vµ chÕ ®é b¶o hiÓm cho mäi ng­êi trong nhµ m¸y. BéphËn hµnh chÝnh cã nhiÖm vô tæ chøc nh©n sù, ph©n c«ng lao ®éng vµ c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh. Bé phËn kÜ thuËt cã nhiÖm vô vËn hµnh m¸y mãc, b¶o qu¶n c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt, gi¸m s¸t ®Ó ®¶m b¶o s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng tèt. Bé phËn l·nh ®¹o ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh quan träng, gi¸m s¸t toµn bé ho¹t ®éng cña nhµ m¸y ®i vµo nÒ nÕp vµ æn ®Þnh. 2.8.2 Bè trÝ lao ®éng Bé phËn l·nh ®¹o gåm : gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, trî lý gi¸m ®èc, tr­ëng phßng kÜ thuËt, tr­ëng phßng kinh doanh. Phßng kÜ thuËt cã 10 ng­êi : ®Ó b¶o d­ìng vµ söa ch÷a, ®iÒu hµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt . Phßng kinh doanh cã 7 ng­êi : 3 nh©n viªn marketing vµ 4 nh©n viªn b¸n hµng. Phßng tµi chÝnh cã 4 ng­êi. Ph©n x­ëng tuyÓn lùa cã 10 ng­êi. Khu ñ hiÕu khÝ vµ ñ chÝn cã 10 ng­êi. Ph©n x­ëng tinh chÕ cã 5 ng­êi. Ph©n x­ëng ®ãng bao cã 5 ng­êi. Ph©n x­ëng ®iÖn, n­íc cã 4 ng­êi. VËn chuyÓn r¸c ®Õn b·i ch«n lÊp vµ ch«n lÊp cã 5 ng­êi. Phßng thÝ nghiÖm cã 3 ng­êi. Phßng c©n ®iÖn tö cã 2 ng­êi. Qu¶n lý chung khu chÕ biÕn cã 3 ng­êi. NÊu ¨n phôc vô cã 5 ng­êi. Tr«ng xe cã 2 ng­êi. L¸i xe cã 5 ng­êi. Tæng sè ng­êi lµm viÖc trong nhµ m¸y lµ 80 ng­êi. Ch­¬ng iii : ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng 3.1 giíi thiÖu ®Þa ®iÓm x©y dùng 3.1.1 VÞ trÝ ®Þa lý : X· Nam S¬n – Sãc S¬n lµ khu vùc dù kiÕn x©y dùng khu chÕ biÕn ph©n cña thµnh phè Hµ Néi, c¸ch trung t©m thµnh phè 45 km vÒ phÝa B¾c, c¸ch s©n bay Néi Bµi 15km vÒ phÝa ®«ng b¾c, c¸ch ®­êng quèc lé 35 kho¶ng 3km vÒ phÝa t©y nam, c¸ch s«ng c«ng 2km vÒ phÝa §«ng. 3.1.2 §iÒu kiÖn tù nhiªn 3.1.2.1 KhÝ hËu Sãc S¬n lµ mét huyÖn trùc thuéc cña thµnh phè Hµ Néi, nh­ng cã ®Þa h×nh vµ khÝ hËu kh¸c víi nh÷ng huyÖn kh¸c cña thµnh phè Hµ Néi (mang ®Æc tr­ng ®Þa h×nh vµ khÝ hËu cña vïng ®ång b»ng b¾c bé. Sãc S¬n mang ®Æc tr­ng cña mét vïng chuyÓn tiÕp sang vïng trung du vµ miÒn nói. Còng nh­ c¸c n¬i kh¸c thuéc b¾c bé, khÝ hËu khu vùc nghiªn cøu mang ®Æc ®iÓm khÝ hËu nhiÖt ®íi, giã mïa, nãng vµ Èm. Cã 2 mïa ph©n biÖt lµ mïa m­a vµ mïa kh«. NhiÖt ®é trung b×nh n¨m kho¶ng 23,3oC, trung b×nh th¸ng thÊp nhÊt lµ 16,3oC, trung b×nh th¸ng cao nhÊt lµ 29,2oC. NhiÖt ®é cao nhÊt trong vßng 30 n¨m tõ 1965 ®Õn tõ 1995 ®¹t 41,1oC vµ thÊp nhÊt chØ ®¹t 7,43oC. M­a lµ nguån cung cÊp n­íc chñ yÐu cho hå Phó ThÞnh vµ c¸c ao hå kh¸c trong vïng. M­a lín g©y ngËp óng cho c¶ vïng. L­îng m­a trung b×nh n¨m lµ 1568,3mm, l­îng m­a trung b×nh th¸ng lín nhÊt ®¹t 294,1mm(th¸ng 8 ), vµ trung b×nh th¸ng thÊp nhÊt lµ 20,1mm(th¸ng 12). L­îng bèc h¬i trung b×nh hµng n­m kho¶ng 1050mm ®Õn 1080mm, c¸c th¸ng cã l­îng bèc h¬i lín lµ th¸ng 5, th¸ng 6, th¸ng 7. Giã trong khu vùc t­¬ng ®èi æn ®Þnh c¶ vÒ h­íng vµ tèc ®é. H­íng giã chÝnh lµ §«ng B¾c vµ T©y Nam. Giã §«ng B¾c th­êng xuÊt hiÖn tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 3 víi tÇn suÊt 12%. Giã §«ng Nam xuÊt hiÖn nhiÒu nhÊt vµo th¸ng 4 ®Õn th¸ng 9, víi tÇn xuÊt 30%. Hµng n¨m khu vùc cßn chÞu ¶nh h­ëng cña b·o vµ lèc. B·o lèc kÌm theo m­a lín ®· g©y thiÖt h¹i kh«ng nhá cho khu vùc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docSản xuất phân hữu cơ từ chất thải sinh hoạt.doc
Luận văn liên quan