Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP “ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ” I. Đặt vấn đề: Như chúng ta đã biết muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì phải xây dựng đội ngũ giáo viên. Bởi vì giáo viên là người truyền thụ kiến thức đến với trẻ, trẻ nắm bắt được hay không phụ thuộc vào giáo viên. nếu phương pháp truyền thụ của giáo viên mà không phù hợp với sự phát triển của trẻ thì chất lượng giáo dục sẽ đạt kết quả không cao Bác Hồ chúng ta luôn đánh giá cao sứ mệnh vinh quang của người thầy giáo. Người nói: "Có gì vẻ vang hơn là đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản". "Người thầy giáo tốt, người thầy xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất" (Bài nói tại trường ĐHSPHN 21/10/1964) Đối với việc xây dựng đội ngũ nhà giáo, Bác cũng quan tâm đến việc đào tạo về kỹ năng sư phạm, Người nói : " Giáo dục phải theo hoàn cảnh, điều kiện". Đây chính là vấn đề mà chúng ta phải vận dụng theo điều kiện cụ thể học sinh từng vùng, từng khu vực và từng nhóm học sinh cụ thể của một lớp học . Nhận thức đúng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục, chăm lo bồi dưỡng thế hệ Cách mạng đời sau. Cũng như về xây dựng đội ngũ người thầy giáo sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn sâu sắc về thực tiễn của giáo dục Việt Nam và trên thế giới để thấy rằng những điều mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm là những điều mà Bác Hồ Kính yêu, Người Thầy vĩ đại của chúng ta đã căn dặn cách đây rất lâu. Là một người cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn, ở trường trọng điểm tôi rất quan tâm đến việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay trường đang được Vụ giáo dục Mầm non, Sở giáo dục đào tạo Nghệ An chọn trường chỉ đạo thực hiện chương trình "Chăm sóc giáo dục Mầm non mới". Làm thế nào để giáo viên hiểu rõ được quan điểm đổi mới, nắm được nội dung phương pháp, hình thức đổi mới, để dạy trẻ phù hợp với sự phát triển của trẻ cũng như đáp ứng sự nghiệp đổi mới của ngành Giáo dục ta hiện nay. Vì vậy qua quá trình chỉ đạo chuyên môn tôi đã tìm ra được "Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ" nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn trong nhà trường.

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 7728 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mét sè biÖn ph¸p “ båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò ” I. §Æt vÊn ®Ò: Nh­ chóng ta ®· biÕt muèn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc th× ph¶i x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn. Bëi v× gi¸o viªn lµ ng­êi truyÒn thô kiÕn thøc ®Õn víi trÎ, trÎ n¾m b¾t ®­îc hay kh«ng phô thuéc vµo gi¸o viªn. nÕu ph­¬ng ph¸p truyÒn thô cña gi¸o viªn mµ kh«ng phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña trÎ th× chÊt l­îng gi¸o dôc sÏ ®¹t kÕt qu¶ kh«ng cao B¸c Hå chóng ta lu«n ®¸nh gi¸ cao sø mÖnh vinh quang cña ng­êi thÇy gi¸o. Ng­êi nãi: "Cã g× vÎ vang h¬n lµ ®µo t¹o nh÷ng thÕ hÖ sau nµy tÝch cùc gãp phÇn x©y dùng Chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa céng s¶n". "Ng­êi thÇy gi¸o tèt, ng­êi thÇy xøng ®¸ng lµ thÇy gi¸o - lµ ng­êi vÎ vang nhÊt" (Bµi nãi t¹i tr­êng §HSPHN 21/10/1964) §èi víi viÖc x©y dùng ®éi ngò nhµ gi¸o, B¸c còng quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o vÒ kü n¨ng s­ ph¹m, Ng­êi nãi : " Gi¸o dôc ph¶i theo hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn". §©y chÝnh lµ vÊn ®Ò mµ chóng ta ph¶i vËn dông theo ®iÒu kiÖn cô thÓ häc sinh tõng vïng, tõng khu vùc vµ tõng nhãm häc sinh cô thÓ cña mét líp häc... NhËn thøc ®óng t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ vÊn ®Ò gi¸o dôc, ch¨m lo båi d­ìng thÕ hÖ C¸ch m¹ng ®êi sau. Còng nh­ vÒ x©y dùng ®éi ngò ng­êi thÇy gi¸o sÏ gióp cho chóng ta cã c¸i nh×n s©u s¾c vÒ thùc tiÔn cña gi¸o dôc ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi ®Ó thÊy r»ng nh÷ng ®iÒu mµ chóng ta ®· lµm, ®ang lµm vµ sÏ lµm lµ nh÷ng ®iÒu mµ B¸c Hå KÝnh yªu, Ng­êi ThÇy vÜ ®¹i cña chóng ta ®· c¨n dÆn c¸ch ®©y rÊt l©u. Lµ mét ng­êi c¸n bé qu¶n lý phô tr¸ch chuyªn m«n, ë tr­êng träng ®iÓm t«i rÊt quan t©m ®Õn viÖc båi d­ìng chuyªn m«n cho ®éi ngò, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay tr­êng ®ang ®­îc Vô gi¸o dôc MÇm non, Së gi¸o dôc ®µo t¹o NghÖ An chän tr­êng chØ ®¹o thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh "Ch¨m sãc gi¸o dôc MÇm non míi". Lµm thÕ nµo ®Ó gi¸o viªn hiÓu râ ®­îc quan ®iÓm ®æi míi, n¾m ®­îc néi dung ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc ®æi míi, ®Ó d¹y trÎ phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña trÎ còng nh­ ®¸p øng sù nghiÖp ®æi míi cña ngµnh Gi¸o dôc ta hiÖn nay. V× vËy qua qu¸ tr×nh chØ ®¹o chuyªn m«n t«i ®· t×m ra ®­îc "Mét sè biÖn ph¸p båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò" nh»m n©ng cao chÊt l­îng chuyªn m«n trong nhµ tr­êng. II. NhËn thøc cò, thùc tr¹ng cò. Tr­êng MÇm non ThÞ TrÊn lµ tr­êng C«ng lËp, lµ tr­êng ®iÓm cña huyÖn, v× vËy Phßng gi¸o dôc rÊt quan t©m ®Çu t­ ®éi ngò gi¸o viªn. C¸ch ®©y 4 n¨m ®éi ngò gi¸o viªn tr×nh ®é cßn rÊt thÊp, tæng sè gi¸o viªn lµ 30 ®/c th× cã ®Õn 9 §/C tr×nh ®é s¬ cÊp, 14 ®/c tr×nh ®é trung cÊp, 5 ®/c lµ cao ®¼ng, 2®/c tr×nh ®é §H. Nh­ng ®Õn n¨m häc 2007 sè gi¸o viªn tr×nh ®é trªn chuÈn chiÕm tû lÖ cao h¬n. Tr­êng cã 30 gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y trªn líp th× cã 21 gi¸o viªn lµ ®¹i häc cao ®¼ng, cßn l¹i 9 trung cÊp trong ®ã 5 c« ®ang theo häc c¸c líp §¹i häc cao ®¼ng. Sè l­îng gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh 3 c«, gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn qua c¸c n¨m 15 c«. Nh÷ng kÕt qu¶ trªn ®· cho thÊy viÖc båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn ®· ®­îc nhµ tr­êng rÊt quan t©m. Gi¸o viªn ®· n¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p ®æi míi, thÓ hiÖn qua c¸c tiÕt d¹y c¸c ho¹t ®éng d¹y chuyªn ®Ò, d¹y cho c¸c ®¬n vÞ ®Õn tham quan häc tËp c¸c tiÕt d¹y ®Òu ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt l­îng. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o chuyªn m«n, t«i còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. §éi ngò gi¸o viªn lµ trÎ míi ra tr­êng ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm, mét sè gi¸o viªn cã tuæi tr×nh ®é ®µo t¹o ch­a ®¹t chuÈn vµ gi¸o viªn ®¹t chuÈn chñ yÕu lµ häc hÖ t¹i chøc v× vËy thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc MÇm non míi gi¸o viªn ch­a n¾m b¾t ®­îc, cßn h¹n chÕ vÒ tÝnh s¸ng t¹o, nÆng vÒ ph­¬ng ph¸p bé m«n. Ch­a biÕt vËn dông thùc tÕ ë líp, ë trÎ ®Ó khai th¸c néi dung gi¸o dôc. Thêi gian ®Ó båi d­ìng vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh cho gi¸o dôc cßn cã nhiÒu h¹n chÕ. Thêi gian trùc tiÕp dù giê ®Ó båi d­ìng cho gi¸o viªn ë c¸c líp ch­a ®­îc nhiÒu. V× vËy gi¸o viªn ch­a thùc sù tù tin trong viÖc thùc hiÖn tiÕt d¹y vµ c¸c ho¹t ®éng. C¸c néi dung, ph­¬ng ph¸p d¹y trÎ trªn líp cßn mang nÆng h×nh thøc, ch­a nhuÇn nhuyÔn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Trong viÖc lËp kÕ ho¹ch gi¸o dôc trÎ cßn lóng tóng, ch­a chñ ®éng s¸ng t¹o ®Ó lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng ë c¸c líp sao cho phï hîp ®Æc ®iÓm sù ph¸t triÓn trÎ trong líp m×nh phô tr¸ch. Tõ nh÷ng thùc tr¹ng trªn nªn viÖc båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n dÉn ®Õn chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn ch­a ®ång ®Òu. NhiÒu gi¸o viªn ®ang lóng tóng trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch. ChÊt l­îng c¸c nhãm líp ®¹t kÕt qu¶ ch­a cao thÓ hiÖn qua ®ît kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ trÎ qua c¸c chñ ®Ò, ®¸nh gi¸ trÎ theo giai ®o¹n vµ n¨m häc. III- NhËn thøc vµ gi¶i ph¸p míi. 1. NhËn thøc míi. - Thùc hiÖn ®Ò ¸n ph¸t triÓn gi¸o dôc mÇm non giai ®o¹n 2006 - 2015. X©y dùng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc 2005 - 2010. X¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lý ë tr­êng träng ®iÓm vµ tr­êng ®­îc chØ ®¹o thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh thÝ ®iÓm " Ch¨m sãc GDMN míi" chóng t«i ®· tËp trung ®i s©u vµo viÖc båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò. Bëi v× tr­êng cã chÊt l­îng hay kh«ng phô thuéc vµo ®éi ngò gi¸o viªn lµ chÝnh, nÕu cã ®ñ c¬ së vËt chÊt nh­ng ®éi ngò gi¸o viªn yÕu th× chÊt l­îng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ kh«ng thÓ n©ng lªn ®­îc. Tõ nh÷ng thùc tr¹ng trªn qua qu¸ tr×nh chØ ®¹o chuyªn m«n, b¶n th©n t«i ®· t×m ra mét sè biÖn ph¸p båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn. * BiÖn ph¸p 1: Lªn kÕ ho¹ch båi d­ìng gi¸o viªn cô thÓ cho tõng n¨m häc, kú häc vµ hµng th¸ng. §Ó thùc hiÖn ®­îc kÕ ho¹ch mét c¸ch thuËn lîi, vµo ®Çu n¨m häc ng­êi phô tr¸ch chuyªn m«n ph¶i lªn kÕ ho¹ch cô thÓ, dù kiÕn thêi gian båi d­ìng, néi dung båi d­ìng vµ kinh phÝ ®Ó tæ chøc båi d­ìng cho gi¸o viªn dÓ tham m­u víi hiÖu tr­ëng nhµ tr­êng. VD: N¨m häc 2006 - 2007 t«i ®· tr×nh kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong n¨m nh­ sau: TT Thêi gian Néi dung båi d­ìng §èi t­îng dù Ng­êi phô tr¸ch 1 Th¸ng 8 5 ngµy Båi d­ìng lý thuyÕt vÒ ph­¬ng ph¸p ®æi míi, häc c¸c chuyªn ®Ò mµ cÊp trªn tæ chøc Toµn thÓ gi¸o viªn C« yÕn HP 2 Th¸ng 9 TuÇn 1& 2 TuÇn 3& 4 Häp chuyªn m«n trao ®æi chia sÎ vÒ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch c¸c chñ ®Ò cña nhãm líp. Dù giê båi d­ìng thùc hµnh gi¸o viªn míi vµo. Toµn thÓ gi¸o viªn Sè gi¸o viªn míi vµo C« YÕn, C« H­¬ng HP vµ Tæ Tr­ëng CM 3 Th¸ng 10 tuÇn 1&3 tuÇn 2&4 Tæ chøc d¹y mÉu m«n ph¸t triÓn ng«n ng÷ - KPKH ë tæ MG 1 vµ NT 1 Toµn thÓ GV BGH vµ tæ CM, c« Oanh, c« Quý Dù giê båi d­ìng trùc tiÕp TH cho GV Khèi 3T BGH vµ tæ CM 4 Th¸ng 11 tuÇn 1&2 tuÇn 3&4 Dù giê båi d­ìng thùc hµnh cho gi¸o viªn Khèi 4T BGH vµ tæ CM Tham m­u NT cho ®i tham quan tr­êng ë HN Tæ tr­ëng CM vµ GV giái C« YÕn 5 Th¸ng 12 tuÇn 1&2 TuÇn 4 D¹y mÉu tæ nhµ trÎ 1 H§ vµ Tæ MG 2 H§ Tæ chøc héi th¶o trao ®æi nh÷ng kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch Toµn gi¸o viªn Toµn héi ®ång gi¸o viªn BGH & c¸c gi¸o viªn d¹y mÉu Tæ CM BGH vµ gi¸o viªn - Khi lªn kÕ ho¹ch cô thÓ trong n¨m hµng th¸ng ng­êi phô tr¸ch chuyªn m«n ph¶i ®­a vµo vµ chØ ®¹o thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ®Ò ra cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¶ thi - lu«n t×m c¸c biÖn ph¸p phï hîp thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ò ra trong th¸ng nÕu cã nh÷ng biÕn ®æi cã thÓ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch ®ã cho phï hîp ®iÒu kiÖn nhµ tr­êng. KÕt hîp víi viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã th× cÇn tham m­u víi nhµ tr­êng vÒ kinh phÝ ®Ó tæ chøc vµ kinh phÝ båi d­ìng cho nh÷ng gi¸o viªn cã tham luËn hoÆc d¹y mÉu. Nh­ vËy th× kÕ ho¹ch ®Æt ra sÏ thùc hiÖn ®¹t kÕt qu¶ cao. * BiÖn ph¸p 2: Tham m­u víi nhµ tr­êng mua tµi liÖu, c¸c phÇn mÒm vÒ GDMN, tæ chøc häc tin häc ®Ó gi¸o viªn biÕt vËn dông nh÷ng phÇn mÒm ®ã vµo qu¸ tr×nh d¹y häc. - §Ó gi¸o viªn n©ng cao ®­îc chÊt l­îng gi¶ng d¹y th× BGH ph¶i biÕt ®Çu t­ cho chuyªn m«n, mua c¸c tµi liÖu tham kh¶o, c¸c phÇn mÒm tin häc ®Ó gi¸o viªn biÕt vËn dông vµo c¸c ho¹t ®éng cña líp, nèi m¹ng Internet. T¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®­îc nghiªn cøu nh÷ng tµi liÖu ®ã nh­ tæ chøc sinh ho¹t chuyªn m«n, truy cËp nh÷ng th«ng tin trªn m¹ng vÒ GDMN, mét tuÇn mçi líp 2 c« th× bè trÝ cho mçi gi¸o viªn 1 buæi ®Ó nghiªn cøu tµi liÖu. Nh­ vËy th× gi¸o viªn sÏ cËp nhËt ®­îc nh÷ng ®æi míi, vµ biÕt vËn dông c¸c trß ch¬i gîi ý, nh÷ng ho¹t ®éng gîi ý ®Ó ®­a vµo thùc hiÖn ë nhãm líp m×nh. BiÖn ph¸p nµy ®· gióp cho gi¸o viªn n©ng cao ®­îc rÊt nhiÒu vÒ chuyªn m«n ®Æc biÖt lµ ph­¬ng ph¸p ®æi míi. VD: N¨m häc nµy chóng t«i ®· tæ chøc ®­îc phßng ho¹t ®éng Kisdmart ngoµi nh÷ng giê häc theo lÞch cña c¸c líp chóng t«i t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c gi¸o viªn khai th¸c c¸c phÇn mÒm trong ch­¬ng tr×nh ®Ó ®­a vµo gi¶ng d¹y, còng nh­ nh÷ng gi¸o viªn ch­a biÕt vÒ tin häc chuyªn m«n tæ chøc h­íng dÉn vµo thø 7 hµng tuÇn ®Ó gi¸o viªn sö dông m¸y còng nh­ khai th¸c c¸c phÇn mÒm mét c¸ch cã hiÖu qu¶ néi dung nµy gi¸o viªn rÊt ®ång t×nh tham gia h­ëng øng. Mét ®iÒu rÊt ®¸ng phÊn khëi lµ n¨m häc 2006 chØ cã 3 gi¸o viªn biÕt sö dông m¸y vi tÝnh ®Õn nay cã 20/30 §/C biÕt sö dông m¸y vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c giê ho¹t ®«ng trong ch­¬ng tr×nh Kisdmart ®Ó d¹y trÎ. * BiÖn ph¸p 3: Tæ chøc c¸c tiÕt d¹y mÉu ®Ó nh©n ra diÖn réng. Hµng th¸ng theo kÕ ho¹ch ®· lªn ®Çu n¨m t«i tiÕn hµnh tæ chøc c¸c tiÕt d¹y mÉu. C¸c bé m«n mçi th¸ng 2 - 3 tiÕt d¹y vµ ho¹t ®éng. TiÕt d¹y mÉu chóng t«i båi d­ìng gãp ý kÕ ho¹ch d¹y cho gi¸o viªn vµ chuÈn bÞ tèt ®å dïng ®å ch¬i sau ®ã tæ chøc d¹y ®Ó rót kinh nghiÖm. VD: Theo kÕ ho¹ch ®· dù kiÕn c¸c tiÕt d¹y mÉu hµng th¸ng vµ th«ng qua ®Ó gi¸o viªn n¾m b¾t ®­îc, chuÈn bÞ tèt ; tr­íc khi d¹y mÉu t«i bè trÝ cho gi¸o viªn d¹y chuÈn bÞ gi¸o ¸n vµ ®­a ra tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn trong héi ®ång chuyªn m«n sau ®ã cho gi¸o viªn chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®­a ra trong kÕ ho¹ch vµ tæ chøc d¹y ®Ó rót kinh nghiÖm. Sau c¸c tiÕt d¹y chóng t«i cho tÊt c¶ gi¸o viªn ®­îc tham kh¶o l¹i nh÷ng gi¸o ¸n ®ã vµ rót kinh nghiÖm vµ ®iÒu chóng ta ®¸ng l­u ý ë biÖn ph¸p nµy lµ chóng t«i kh«ng cho d¹y tr­íc (D¹y thö) chØ cho lµm quen mét sè trß ch¬i khi cÇn thiÕt, bëi v× khi chóng ta d¹y thö th× mét yªu cÇu cña ph­¬ng ph¸p ®æi míi lµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ dùa vµo trÎ chø c« gi¸o chØ lµ mét phÇn vÒ ph­¬ng ph¸p nÕu chóng ta d¹y tr­íc ®Õn khi dù giê th× rÊt khã ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ trªn trÎ, gi¸o viªn dù giê ®Ó häc tËp còng kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao, v× vËy khi tæ chøc d¹y mÉu chóng t«i chØ gãp ý trªn kÕ ho¹ch cña gi¸o viªn lµ chÝnh. - BiÖn ph¸p nµy gióp cho gi¸o viªn trùc tiÕp d¹y cã thªm nh÷ng kinh nghiÖm trong chuyªn m«n vµ nh÷ng gi¸o viªn ®­îc dù giê häc tËp ®­îc ë ®ång nghiÖp rÊt nhiÒu. - Vµo ®Çu n¨m häc t«i x©y dùng kÕ ho¹ch c¸c tiÕt d¹y mÉu c¸c th¸ng trong n¨m, cho gi¸o viªn tù ®¨ng ký c¸c tiÕt d¹y mÉu v× vËy gi¸o viªn rÊt thÝch tham gia d¹y mÉu. Nh÷ng gi¸o viªn tham gia d¹y mÉu th× rót ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm nhê sù gãp ý cña héi ®ång chuyªn m«n, c¸c ®ång nghiÖp. BiÖp ph¸p nµy ®· gióp cho ®éi ngò gi¸o viªn biÕt vËn dông ph­¬ng ph¸p bé m«n, thay ®æi h×nh thøc d¹y phï hîp ®iÒu kiÖn cô thÓ tõng n¨m, tõng ho¹t ®éng vµ ®iÒu kiÖn cña nhãm líp m×nh. V× vËy ®éi ngò gi¸o viªn hÇu hÕt ®· n¾m v÷ng ph­¬ng ph¸p ®æi míi thùc hiÖn rÊt ®Òu c¸c bé m«n vµ ho¹t ®éng. * BiÖn ph¸p 4: Tæ chøc cho gi¸o viªn chia sÎ víi nhau vÒ chuyªn m«n. Tr­êng chóng t«i ®· tæ chøc c¸c buæi héi th¶o ®Ó cho gi¸o viªn nªu lªn nh÷ng kinh nghiÖm hay trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn m«n vµ cïng chia sÎ víi nhau nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. - Khi tæ chøc héi th¶o nh÷ng gi¸o viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm vÒ chuyªn m«n ®¨ng ký ®Ó chuÈn bÞ néi dung trao ®æi tr­íc héi th¶o, khi gi¸o viªn ®ã lªn b¸o c¸o, gi¸o viªn ë d­íi chuÈn bÞ c¸c c©u hái còng nh­ ý kiÕn chia sÎ cña c¸ nh©n ®Ó gi¸o viªn ®­îc häc tËp lÉn nhau. Trong viÖc lËp kÕ ho¹ch c¸c nhãm líp hay tõng ®é tuæi tr­êng chóng t«i ®· tËp hîp tõng tæ l¹i vµ cho gi¸o viªn cïng th¶o luËn vÒ dù kiÕn kÕ ho¹ch chñ ®Ò cña BGH vµ tæ CM, mçi gi¸o viªn ®­a ra ý kiÕn bæ sung cña m×nh ®Ó kÕ ho¹ch thùc hiÖn phï hîp h¬n trªn líp. Thùc hiÖn víi biÖn ph¸p nµy gi¸o viªn chóng t«i ®· biÕt lËp kÕ ho¹ch cho c¸c chñ ®Ò vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ë tõng líp cã hiÖu qu¶. VD: Trong th¸ng 9 t«i cã kÕ ho¹ch ®Ó tæ trao ®æi vÒ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ë nhãm líp m×nh; Gi¸o viªn tr­êng chóng t«i hÇu hÕt ®· biÕt ®­îc c¸ch lËp kÕ ho¹ch nh­ng kÕ ho¹ch ®­a vµo lµm thÕ nµo phï hîp víi trÎ ë nhãm líp ®ã vµ phï hîp c¸c ®iÒu kiÖn nh­ CSVC, tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cña gi¸o viªn th× gi¸o viªn ch­a thËt sù tù tin v× thÕ t«i tæ chøc héi th¶o trao ®æi víi nhau vÒ kÕ ho¹ch cña líp m×nh. Khi héi th¶o chóng t«i tæ chøc chia ra tõng khèi, tõng ®é tuæi ph©n c«ng mçi khèi lµ mét tæ tr­ëng hoÆc HPCM phô tr¸ch, cho gi¸o viªn tr×nh bµy kÕ ho¹ch cña m×nh vµ sau ®ã ý kiÕn chia sÎ cña tõng c¸ nh©n trong tæ vÒ kÕ ho¹ch chñ ®Ò mµ ®ång nghiÖp nªu ra néi dung nµo hay nªn thùc hiÖn néi dung nµo ch­a phï hîp vµ sau ®ã lµ ý kiÕn chia sÎ cña BGH, tæ chuyªn m«n ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt thùc hiÖn kÕ ho¹ch, HoÆc héi th¶o trao ®æi kinh nghiÖm vÒ chuyªn m«n chóng t«i bè trÝ cho nh÷ng gi¸o viªn nßng cèt cã nhiÒu kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y trao ®æi nh÷ng kinh nghiÖm hay trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn m«n nh­ t¹o m«i tr­êng, tæ chøc ho¹t ®éng gãc, rÌn thãi quen nÒ nÕp, ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c bé m«n ……. Qua c¸c buæi héi th¶o gi¸o viªn ®­îc häc tËp kinh nghiÖm lÉn nhau v× vËy chÊt l­îng gi¸o viªn trong n¨m häc 2007 - 2008 t­¬ng ®èi ®ång ®Òu. ThÓ hiÖn qua c¸c ®ît thao gi¶ng hµng th¸ng còng nh­ kiÓm tra chÊt l­îng cuèi n¨m sè tiÕt d¹y vµ ho¹t ®éng ®¹t lo¹i kh¸, giái chiÕm tû lÖ cao h¬n c¸c n¨m tr­íc. * BiÖn ph¸p 5: VËn dông vµ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o cña gi¸o viªn. - Ng­êi qu¶n lý ph¶i thay ®æi c¸ch nh×n nhËn ®¸nh gi¸ gi¸o viªn, kh«ng gãp ý mét c¸ch cøng nh¾c, ¸p ®Æt sau khi dù giê th¨m líp gi¸o viªn. CÇn khuyÕn khÝch gióp ®ì gi¸o viªn, chø kh«ng nªn lóc nµo còng phª b×nh ¸p ®Æt gi¸o viªn lµm theo ý cña m×nh th× kh«ng ph¸t huy ®­îc tÝnh s¸ng t¹o ë gi¸o viªn. VD: Khi ®Õn dù giê th¨m líp - thÊy gi¸o viªn lµm ®­îc mét ®å ch¬i, v× ng­êi qu¶n lý ch­a hiÓu ý t­ëng gi¸o viªn nªn ®· phª b×nh ®å dïng nµy ch­a ®Ñp, trang trÝ ®Ó nh­ thÕ nµy lµ kh«ng phï hîp. Mµ nªn hái ý t­ëng gi¸o viªn lµm ®å dïng ®ã ®Ó lµm g× ? Tõ ®å dïng nguyªn vËt liÖu nµy th× ®ång chÝ khai th¸c ®­îc c¸i g× ë trÎ vµ sau ®ã ng­êi qu¶n lý nªn chia sÎ thªm cïng gi¸o viªn ®Ó gi¸o viªn tiÕn hµnh häat ®éng ®ã tèt h¬n. hay khi dù giê gi¸o viªn th× kh«ng nªn gãp ý buéc gi¸o viªn ph¶i theo ph­¬ng ph¸p cña m×nh mµ nªn ®­a ra nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó gi¸o viªn tham kh¶o mµ lùa chän cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ trÎ ë nhãm líp ®ã. Nh­ vËy ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc ë gi¸o viªn vµ gi¸o viªn tù tin h¬n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc sÏ cao h¬n. Gi¸o viªn tù tin h¬n khi thiÕt kÕ hay thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng tõ ®ã chÊt l­îng sÏ ®­îc n©ng lªn. BiÖn ph¸p nµy ®· gióp cho ®éi ngò gi¸o viªn rÊt tù tin khi ®­îc chuyªn m«n dù giê vµ lu«n mong muèn ®­îc dù giê ®Ó tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n ®­îc n©ng lªn. Lµ ng­êi qu¶n lý chóng ta ph¶i s¾p xÕp kÕ ho¹ch cho khoa häc vµ th­êng xuyªn quan t©m ®Õn viÖc dù giê ®Ó båi d­ìng chuyªn m«n cho ®éi ngò cã nh­ vËy th× chÊt l­îng ®éi ngò míi tèt ®­îc. * BiÖn ph¸p 6: Tham m­u víi nhµ tr­êng quan t©m ®Õn chÕ ®é chÝnh s¸ch cho gi¸o viªn vµ ®Çu t­ ®å dïng d¹y häc kÞp thêi. Lµ ng­êi qu¶n lý phô tr¸ch chuyªn m«n t«i lu«n cã kÕ ho¹ch tham m­u víi nhµ tr­êng ®éng viªn gi¸o viªn kÞp thêi. Nh÷ng gi¸o viªn tham gia héi th¶o, tham gia d¹y mÉu hay nh÷ng gi¸o viªn cã s¸ng kiÕn hay, s¸ng t¹o trong trang trÝ lµm ®å dïng, ®å ch¬i th× chóng t«i ®éng viªn kÞp thêi b»ng tinh thÇn, b»ng vËt chÊt ®Ó gi¸o viªn lµm tèt h¬n vµ phÊn khëi h¬n. Qua c¸c ®ît trang trÝ, lµm ®å dïng ®å ch¬i, chóng t«i ph¸t ®éng gi¸o viªn nÕu gi¸o viªn nµo cã s¸ng kiÕn hay lµm tèt vµ ®Òu cã th­ëng. VD: Hµng th¸ng chóng t«i tæ chøc d¹y mÉu t«i ®· tham m­u víi nhµ tr­êng cho gi¸o viªn phÇn kinh phÝ mua ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho tiÕt d¹y ®ã ngoµi ra mçi tiÕt d¹y hoÆc ho¹t ®éng båi d­ìng 30.000® cho gi¸o viªn tham gia d¹y. Hay nhµ tr­êng ph¸t ®éng trang trÝ líp vµ chÊm ®iÓm, ngoµi sù s¸ng t¹o cña gi¸o viªn th× chóng t«i hç trî cho mçi líp mçi chñ ®Ò lµ 30.000® ®Ó trang trÝ. Nhµ tr­êng th­ëng cho gi¸o viªn kÞp thêi v× vËy gi¸o viªn rÊt tÝch cùc trong viÖc gi¶ng d¹y lµm ®å dïng ®å ch¬i. Bëi vËy c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n ë tr­êng chóng t«i rÊt cã phong trµo, ®­îc mäi ng­êi còng nh­ ban gi¸m hiÖu ghi nhËn. - KhuyÕn khÝch häc tËp chuyªn m«n, cho gi¸o viªn ®i häc tËp chuyªn m«n nhµ tr­êng hç trî kinh phÝ kÞp thêi khi gi¸o viªn ®i häc tËp vÒ. BiÖn ph¸p nµy còng gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng chuyªn m«n ®éi ngò rÊt râ nÐt v× ®· ®éng viªn gi¸o viªn tÝch cùc, s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng chuyªn m«n. IV. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc: Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o chuyªn m«n vËn dông nh÷ng biÖn ph¸p trªn tõ n¨m 2005 tr­êng chóng t«i ®­îc chØ ®¹o thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc mÇm non míi ®Õn nay ®­îc 3 n¨m chÊt l­îng ®éi ngò ®­îc n©ng lªn thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ sau. TT Néi dung N¨m 2005 Tû lÖ N¨m 2006 Tû lÖ N¨m 2007 Tû lÖ 1 Gi¸o viªn chñ ®éng lªn KH cho líp m×nh 5/30 16,6% 15 50% 25/30 83,3% 2 Gi¸o viªn d¹y s¸ng t¹o theo ph­¬ng ph¸p ®æi míi 10/30 33,3% 18 60% 25/30 83,3% 3 Sè GV d¹y giái cÊp huyÖn 8/30 26,6% 14 46,6 16/30 53,3% 4 Sè gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh 3/30 10% 3 10% 5/30 16,6% 5 ChÊt l­îng tiÕt d¹y ®¹t TB ®­îc ®oµn thanh tra CM dù 7/ 30 23,3% 3 10% 1/30 3,3% 6 Hå s¬ xÕp lo¹i kh¸ trë lªn 27/30 90% 28/30 93,3% 29/30 96,6% N¨m häc 2007 - 2008 tr­êng ®­îc ®ãn ®oµn kiÓm tra Vô Gi¸o dôc MÇm non, Së gi¸o dôc ®µo t¹o NghÖ An ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng chuyªn m«n thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh. KÕt qu¶ ®­îc Vô ®¸nh gi¸ h¬n h¼n n¨m 2005 - 2006. Gi¸o viªn n¾m v÷ng ®­îc ph­¬ng ph¸p d¹y ®æi míi, biÕt lËp kÕ ho¹ch phï hîp, biÕt ®¸nh gi¸ trÎ ®Ó ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch vµ biÕt vËn dông m«i tr­êng ë líp cho trÎ ho¹t ®éng, chÊt l­îng chuyªn m«n ë gi¸o viªn ®­îc n©ng lªn v× vËy nÒ nÕp, chÊt l­îng c¸c líp thÓ hiÖn qua ®ît kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ cuèi n¨m ®Òu ®¹t kÕt qu¶ cao. Tû lÖ bÐ ch¨m ngoan häc giái chiÕm 70% sè ch¸u trong toµn tr­êng. V. Bµi häc kinh nghiÖm. §Ó n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò ë tr­êng MÇm non, ng­êi qu¶n lý ®Æc biÖt lµ ng­êi phô tr¸ch chuyªn m«n ph¶i cã kÕ ho¹ch båi d­ìng cô thÓ vµo ®Çu n¨m häc ®Ó nhµ tr­êng biÕt ®­îc kÕ ho¹ch ®Ó ®Çu t­ t¹o ®iÒu kiÖn cho chuyªn m«n ho¹t ®éng theo th¸ng. - T¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®­îc nghiªn cøu tµi liÖu t×m hiÓu, chia sÎ víi nhau trong chuyªn m«n. - Cã kÕ ho¹ch th¨m líp dù giê båi d­ìng cho gi¸o viªn míi ra tr­êng, nh÷ng gi¸o viªn h¹n chÕ vÒ chuyªn m«n. - Tham m­u nhµ tr­êng bè trÝ cho gi¸o viªn giái kÌm gi¸o viªn míi, hay gi¸o viªn cßn yÕu chuyªn m«n ®øng cïng mét líp víi gi¸o viªn giái ®Ó häc tËp lÉn nhau vÒ chuyªn m«n. - §éng viªn kÞp thêi nh÷ng gi¸o viªn cã nh÷ng s¸ng t¹o trong chuyªn m«n vµ biÕt ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o ®ã cña gi¸o viªn, mua tµi liÖu tham kh¶o vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®­îc nghiªn cøu häc tËp vÒ chuyªn m«n. - Quan t©m ®Õn häc båi d­ìng th­êng xuyªn, ë néi dung nµy còng rÊt bæ Ých trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò. Tæ chøc héi th¶o trao ®æi kinh nghiÖm, còng nh­ chia sÎ nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸o viªn ®­îc häc tËp lÉn nhau rÊt nhiÒu. Hµng n¨m cã kÕ ho¹ch cô thÓ trong c«ng t¸c båi d­ìng gi¸o viªn vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ò ra mét c¸ch khoa häc. §éng viªn gi¸o viªn ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, tiÕp cËn víi c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi. Ng­êi qu¶n lý ph¶i th­êng xuyªn dù giê ®Ó båi d­ìng chuyªn m«n cho gi¸o viªn. Trªn ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p mµ trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn chuyªn m«n t«i ®· ¸p dông vµ chÊt l­îng chuyªn m«n ®éi ngò ë tr­êng mÇm non ThÞ TrÊn ®­îc n©ng lªn râ nÐt. RÊt mong c¸c ®ång chÝ trong héi ®ång khoa häc gãp ý vµo b¶n s¸ng kiÕn trªn ®Ó cïng chØ ®¹o n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn ë tr­êng MÇm non hiÖn nay ®¸p øng víi ch­¬ng tr×nh ®æi míi. Ngµy 25 th¸ng 05 n¨m 2008 Ng­êi viÕt NguyÔn ThÞ H¶i YÕn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ.doc
Luận văn liên quan