Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng nghi thức đội ở trường học

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1. Xuất phát từ những yêu cầu khách quan: Một trong những vấn đề cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động Đội là cần phải nâng cao chất lượng nghi thức Đội .Bởi vì nghi thức Đội là một hoạt động giáo dục đặc trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động này tổ chức Đội được củng cố phát triển và khẳng định vị trí vai trò của mình đối với xã hội. Nghi thức Đội còn góp phần giáo dục toàn diện cho các em Đội viên mà trước hết là giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, tạo nên tình cảm gắn bó đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ. Hoạt động nghi thức Đội giúp các em Đội viên có thể lực cường tráng, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát. Góp phần tạo nên vẻ đẹp của người Đội viên, đẹp trong lời nói và đẹp trong hành động. Hoạt động nghi thức Đội tốt sẽ tạo thành thói quen, nề nếp tốt trong sinh hoạt hàng ngày cho tập thể và cá nhân Đội viên như: Trang phục đẹp, gọn, sạch sẽ, ra vào lớp đúng giờ, trật tự, vệ sinh ngăn nắp. Trong thực tế hiện nay do địa bàn huyện Yên Minh là một huyện vùng cao, phần lớn các đội viên đều là con ,em dân tộc thiểu số, nên Hoạt động Nghi thức Đội ở các cơ sở còn có nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Không giải quyết được vấn đề sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển giáo dục toàn diện cho các em Đội viên và người phụ trách Đội sẽ gặp phải khó khăn trong khi triển khai hoạt động Đội, công tác Đội trong nhà trường sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. 2. Xuất phát từ những yêu cầu chủ quan: Chính vì những lý do khách quan trên mà bản thân tôi là một giáo viên – TPT trong trường THCS tôi thấy để hoạt động Đội trong nhà trường được nâng cao thì vai trò của nghi thức Đội không phải là nhỏ. Vì vậy phải nâng cao chất lượng nghi thức Đội ở nhà trường nói chung , bậc THCS nói riêng. Bởi vì nghi thức Đội là những quy định mang tính điều lệ của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, vì vậy nghi thức Đội phải có sự thống nhất, chính xác trong tập luyện, sinh hoạt hàng ngày của cá nhân và tập thể Đội. Là một giáo viên TPT thì việc nghiên cứu để tìm ra phương pháp hoạt động Đội đặc biệt là nâng cao nghi thức Đội trong nhà trường là rất cần thiết. Đây cũng là một lý do quan trọng để tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Thông qua việc nghiên cứu đề tài này tác giả nắm vững nghi thức Đội và từ đó có được những phương pháp tốt nhất để có thể nâng cao nghi thức Đội trong nhà trường. III. GIẢ THIẾT KHOA HỌC: Nếu nắm bắt được cụ thể, rõ ràng, chính xác những yêu cầu và phương pháp của nghi thức Đội ta sẽ tìm được các biện pháp thích hợp để nâng cao nghi thức Đội thì chất lượng hoạt động Đội sẽ được nâng cao hơn Kết luận: Xuất phát từ những lý do trên nên tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “ Nâng cao chất lượng nghi thức Đội trong trường học”.

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 17865 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng nghi thức đội ở trường học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò tµi: “S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n©ng cao chÊt l­îng nghi thøc §éi ë tr­êng häc” PhÇn thø nhÊt: Nh÷ng vÊn ®Ò chung I. Lý do chän ®Ò tµi: 1. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu kh¸ch quan: Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng §éi lµ cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng nghi thøc §éi .Bëi v× nghi thøc §éi lµ mét ho¹t ®éng gi¸o dôc ®Æc tr­ng cña §éi TNTP Hå ChÝ Minh. Th«ng qua ho¹t ®éng nµy tæ chøc §éi ®­îc cñng cè ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vai trß cña m×nh ®èi víi x· héi. Nghi thøc §éi cßn gãp phÇn gi¸o dôc toµn diÖn cho c¸c em §éi viªn mµ tr­íc hÕt lµ gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tr­íc tËp thÓ, t¹o nªn t×nh c¶m g¾n bã ®oµn kÕt, th­¬ng yªu gióp ®ì lÉn nhau ®Ó cïng tiÕn bé. Ho¹t ®éng nghi thøc §éi gióp c¸c em §éi viªn cã thÓ lùc c­êng tr¸ng, khoÎ m¹nh, nhanh nhÑn, th¸o v¸t. Gãp phÇn t¹o nªn vÎ ®Ñp cña ng­êi §éi viªn, ®Ñp trong lêi nãi vµ ®Ñp trong hµnh ®éng. Ho¹t ®éng nghi thøc §éi tèt sÏ t¹o thµnh thãi quen, nÒ nÕp tèt trong sinh ho¹t hµng ngµy cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n §éi viªn nh­: Trang phôc ®Ñp, gän, s¹ch sÏ, ra vµo líp ®óng giê, trËt tù, vÖ sinh ng¨n n¾p. Trong thùc tÕ hiÖn nay do ®Þa bµn huyÖn Yªn Minh lµ mét huyÖn vïng cao, phÇn lín c¸c ®éi viªn ®Òu lµ con ,em d©n téc thiÓu sè, nªn Ho¹t ®éng Nghi thøc §éi ë c¸c c¬ së cßn cã nhiÒu h¹n chÕ, hiÖu qu¶ ch­a cao. Kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò sÏ ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn gi¸o dôc toµn diÖn cho c¸c em §éi viªn vµ ng­êi phô tr¸ch §éi sÏ gÆp ph¶i khã kh¨n trong khi triÓn khai ho¹t ®éng §éi, c«ng t¸c §éi trong nhµ tr­êng sÏ bÞ ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu. 2. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu chñ quan: ChÝnh v× nh÷ng lý do kh¸ch quan trªn mµ b¶n th©n t«i lµ mét gi¸o viªn – TPT trong tr­êng THCS t«i thÊy ®Ó ho¹t ®éng §éi trong nhµ tr­êng ®­îc n©ng cao th× vai trß cña nghi thøc §éi kh«ng ph¶i lµ nhá. V× vËy ph¶i n©ng cao chÊt l­îng nghi thøc §éi ë nhµ tr­êng nãi chung , bËc THCS nãi riªng. Bëi v× nghi thøc §éi lµ nh÷ng quy ®Þnh mang tÝnh ®iÒu lÖ cña tæ chøc §éi TNTP Hå ChÝ Minh, v× vËy nghi thøc §éi ph¶i cã sù thèng nhÊt, chÝnh x¸c trong tËp luyÖn, sinh ho¹t hµng ngµy cña c¸ nh©n vµ tËp thÓ §éi. Lµ mét gi¸o viªn TPT th× viÖc nghiªn cøu ®Ó t×m ra ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng §éi ®Æc biÖt lµ n©ng cao nghi thøc §éi trong nhµ tr­êng lµ rÊt cÇn thiÕt. §©y còng lµ mét lý do quan träng ®Ó t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy. II. Môc ®Ých nghiªn cøu: Th«ng qua viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy t¸c gi¶ n¾m v÷ng nghi thøc §éi vµ tõ ®ã cã ®­îc nh÷ng ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó cã thÓ n©ng cao nghi thøc §éi trong nhµ tr­êng. III. Gi¶ thiÕt khoa häc: NÕu n¾m b¾t ®­îc cô thÓ, râ rµng, chÝnh x¸c nh÷ng yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p cña nghi thøc §éi ta sÏ t×m ®­îc c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó n©ng cao nghi thøc §éi th× chÊt l­îng ho¹t ®éng §éi sÏ ®­îc n©ng cao h¬n KÕt luËn: XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn nªn t«i m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi: “ N©ng cao chÊt l­îng nghi thøc §éi trong tr­êng häc”. PhÇn II- Néi dung cña s¸ng kiÕn kinh nghiÖm I. C¬ së lý luËn ®Ó viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. Nh­ ®· nãi ë phÇn I cña s¸ng kiÕn nµy, nghi thøc §éi TNTP Hå ChÝ Minh lµ mét ph­¬ng tiÖn gi¸o dôc cña §éi, bëi trong c¸c nghi lÔ thñ tôc hµng ngµy vµ trong c¸c ngµy ho¹t ®éng quy m«, kû niÖm nh÷ng ngµy lÔ lín träng ®¹i nh­: ngµy khai tr­êng, ngµy 20/11, ngµy 22/12, ngµy 3/2, ngµy 26/3, ngµy 30/4, ngµy 19/5. Nghi thøc §éi ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn, nghiªm tóc vµ ®· gãp phÇn kh¼ng ®Þnh vai trß cña nghi thøc §éi trong sù nghiÖp gi¸o dôc. §éi viªn muèn thùc hiÖn tèt nghi thøc §éi tr­íc hÕt ph¶i cã th¸i ®é ®óng ®¾n, nghiªm tóc, kiªn tr×. Nh­ng trªn thùc tÕ ®Þa bµn mµ t«i ¸p dông s¸ng kiÕn nµy lµ mét vïng khã kh¨n, nhËn thøc ®­îc c¸c §éi viªn cßn nhiÒu h¹n chÕ do ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn nhiÒu khã kh¨n ngoµi giê lªn líp c¸c em chØ mong vÒ nhµ ®Ó gióp ®ì gia ®×nh hoÆc gia ®×nh ch­a t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em tÝch cùc tham gia. NhiÖm vô cña ng­êi gi¸o viªn- TPT ph¶i lµ biÕt l«i kÐo, ®éng viªn, khuyÕn khÝch c¸c em tham gia b»ng nhiÒu h×nh thøc, tËp chung tuyªn truyÒn, gi¸o dôc c¸c em nhËn thøc râ h¬n vÒ tæ chøc §éi vµ hiÓu râ vai trß vµ ý nghÜa cña nghi thøc §éi trong ho¹t ®éng §éi. II. LÞch sö vÊn ®Ò: Trong ho¹t ®éng thùc tiÕn nghi thøc §éi. trong ho¹t ®éng §éi lµ kh«ng thÓ thiÕu nh­ng ®Ó hiÓu hÕt vai trß, ý nghÜa cña nghi thøc §éi th× c¸c em ch­a thùc sù hiÓu biÕt, bíi tr­íc kia phô tr¸ch §éi ch­a thùc sù nªu cao vai trß vµ tr¸ch nhiÖm, do ®ã cóng lµ mét phÇn ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c §éi – Do ®iÒu kiÖn ®Þa ph­¬ng nhµ tr­êng cßn thiÕu thèn vÒ c¬ së vËt chÊt nªn còng phÇn nµo bÞ ¶nh h­ëng. Còng do ®iÒu kiÖn ng­êi gi¸o viªn – TPT tr­íc ®©y phÇn lín chØ lµ kiªm nhiÖm ( B¸n chuyªn) chø kh«ng ph¶i chuyªn tr¸ch bëi vËy vÊn ®Ò ®Çu t­ thêi gian cho c«ng t¸c nghi thøc §éi lµ ch­a tèt ch­a s©u, ch­a thËt sù theo bµi b¶n, s¸ng kiÕn nµy ®­îc viÕt nh»m môc ®Ých gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò trªn. III. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò: Tõ TiÓu häc chuyÓn lªn cÊp THCS ®©y lµ mét b­íc ngo¹t lín vÒ t©m sinh lý cña c¸c em do vËy ng­êi gi¸o viªn – TPT kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ h­íng dÉn ®Ó c¸c em thùc hiÖn mµ ph¶i biÕt gióp cho c¸c em hiÓu tæ chøc §éi lµ tæ chøc cña c¸c em mµ ®· lµ ng­êi §éi viªn ph¶i n¾m v÷ng nghi thøc §éi h¬n n÷a cßn nh»m môc ®Ých gi¸o dôc toµn diÖn cho c¸c em §éi viªn, ®Ó c¸c em lu«n cã ý thøc tæ chøc kû luËt, cã tinh thÇn tËp thÓ cao, kh«ng bÞ sa ®µ, l«i kÐo, dô dç bëi nh÷ng kÎ xÊu, sa ®µ vµo nh÷ng tÖ n¹n x· héi, nh­ nghiÖn hót, cê b¹c….®ang lµ mèi ®e do¹ tíi toµn thÓ x· héi. VËy muèn ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã ng­êi TPT ph¶i biÕt g©y høng thó cho §éi viªn ®Ó c¸c em tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng §éi cã ý thøc häc tËp nghi thøc §éi. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò ®· ®­îc ®Ò cËp nhiÒu n¨m song vÊn ®Ò vÉn ch­a ®­îc coi träng, ch­a ®­îc ®¸nh gi¸ ®óng møc. IV. Khã kh¨n m©u thuÉn cÇn ®­îc gi¶i quyÕt: Nh­ ®· nãi ë trªn do ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cña ®Þa ph­¬ng, nhµ tr­êng cßn nhiÒu thiÕu thèn khã kh¨n, do phô huynh cña nhiÒu em ch­a nhËn thøc râ vÒ c«ng t¸c §éi trong nhµ tr­êng ®Æc biÖt lµ nghi thøc §éi , cho nªn viÖc ®Çu t­ thêi gian còng nh­ ®éng viªn c¸c em tham gia tËp luyÖn nghi thøc §éi lµ ch­a cã, mµ hÇu hÕt c¸c em §éi viªn cña tr­êng THCS B¹ch §Ých lµ con em d©n téc thiÓu sè,thuéc x· vïng biªn giíi cßn nhiÒu khã kh¨n, gia ®×nh c¸c em chñ yÕu lµm n«ng nghiÖp, thêi gian ®Ó ®Çu t­ vµo ho¹t ®éng §éi lµ ch­a cã, nªn nhiÒu em ch­a tÝch cùc tham gia, nÕu tham gia vÉn ch­a nhiÖt t×nh, cßn mang tÝnh chèng ®èi do vËy viÖc thùc hiÖn nghi thøc §éi trong Liªn ®éi cßn nhiÒu h¹n chÕ kÕt qu¶ ch­a cao, gi¸o viªn – TPT míi vµo nghÒ ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong c¸c ho¹t ®éng §éi. TÇm quan träng cña nghi thøc ®éi ®ãi víi c¸c em §éi viªn ®· ®­îc nhÊn m¹nh nhiÒu ë phÇn trªn cho nªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh mét lÇn n÷a nÕu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tèt th× lîi Ých cña nã v« cïng lín. T¹o høng thó cho c¸c em yªu thÝch, say mª tham gia c«ng t¸c §éi, ®Æc biÖt lµ nghi thøc §éi ®Ó c¸c em tho¶i m¸i, n¾m b¾t nhanh chãng. RÌn luyÖn cho §éi viªn ý thøc tæ chøc, kû luËt tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tr­íc tËp thÓ, c¸c em cã t×nh c¶m vµ tinh thÇn ®oµn kÕt, gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé, ngoµi ra nghi thøc §éi cßn gióp c¸c em cã thÓ lùc, khoÎ m¹nh, nhanh nhÑn, th¸o v¸t gãp phÇn t¹o nªn vÎ ®Ñp cña ng­êi §éi viªn. V. C¸c biÖn ph¸p-ph­¬ng ph¸p ®· tiÕn hµnh ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: Khi muèn n©ng cao chÊt l­îng nghi thøc §éi ë bËc THCS ng­êi gi¸o viªn – TPT ph¶i ®­a ra nh÷ng yªu cÇu cña ng­êi häc tËp nghi thøc §éi vµ yªu cÇu ®èi víi ng­êi h­íng dÉn nghi thøc §éi vµ ph¶i tu©n thñ theo c¸c ph­¬ng ph¸p sau. - Ph­¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh kÕt hîp víi trùc quan ( Lµm mÉu, sö dông mÉu). - Ph­¬ng ph¸p tËp luyÖn tËp thÓ vµ c¸ch chia nhãm. - Ph­¬ng ph¸p «n tËp : Nhãm, c¸ nh©n. - Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸. - Ph­¬ng ph¸p tæ chøc héi thi nghi thøc ®éi. 1. Yªu cÇu ®èi víi ng­êi häc tËp nghÞ thøc §éi: - Ng­êi häc tËp nghi thøc §éi tr­íc hÕt ph¶i cã mét th¸i ®é ®óng ®¾n, nghiªm tóc vµ kiªn tr×. - Ph¶i cã trang phôc c¸ nh©n gän gµng, ®Çy ®ñ vµ chuÈn mùc theo ®óng quy ®Þnh. - Ph¶i tËp chung chó ý ghi chÐp vµ nghe lÖnh cña ng­êi chØ huy. - Khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c ph¶i nhanh nhÑn, døt kho¸t râ rµng theo khÈu lÖnh vµ sù h­íng dÉn cña ng­êi chØ huy. - §éi viªn häc tËp nghi thøc §éi ngoµi sù h­íng dÉn cña chØ huy ph¶i giµnh nhiÒu thêi gian ®Ó tù häc, tù nghiªn cøu ®Ó cã ®­îc mét ®éng t¸c chuÈn x¸c ®èi víi c¸ nh©n, tõ viÖc thµnh thôc c¸c ®éng t¸c c¸ nh©n ®¬n gi¶n tiÕn ®Õn c¸c ®éng t¸c ®¬n gi¶n. - §éi viªn thùc hiÖn tham gia nghi thøc ®éi ph¶i tù ®iÒu chØnh, s¾p xÕp thêi gian, ®iÒu kiÖn vËt chÊt sao cho ®¶m b¶o cao nhÊt sau mét ®ît huÊn luyÖn. 2. Yªu cÇu ®èi víi ng­êi h­íng dÉn nghi thøc §éi. §Ó cã thÓ h­íng dÉn ®éi viªn vÒ nghi thøc §éi ng­êi h­íng dÉn nhÊt thiÕt ph¶i lµ ng­êi thµnh thôc vµ giái nghi thøc §éi. B¶n th©n cÇn ®­îc ®µo t¹o cã tr×nh ®é s­ ph¹m vµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi ®èi t­îng thiÕu nhi, yÕu quý thiÕu nhi vµ thÝch lµm viÖc víi thiÕu nhi., §Ó n©ng cao chÊt l­îng nghi thøc §éi trong nhµ tr­êng th× ng­êi gi¸o viªn – Tæng phô tr¸ch khi h­íng dÉn nghi thøc §éi ph¶i biÕt chän c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶ng gi¶i, diÔn gi¶ng kÕt hîp chÆt chÏ víi trùc quan ph¶i n¾m ch¾c ®èi t­îng thiÕu nhi mµ m×nh h­íng dÉn ®Ó ®­a néi dung cÇn trang bÞ cho phï hîp. Khi h­íng dÉn nghi thøc §éi cho c¸c em §éi viªn, ng­êi h­íng dÉn (GV – TPT) kh«ng ®­îc nãng véi ph¶i cã th¸i ®é «n tån, hoµ nh·, vui vÎ nh­ng døt kho¸t theo mét quy tr×nh tõ thÊp ®Õn cao, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p… Ph¶i trang bÞ nh÷ng nhËn thøc,ý nghÜa tÇm quan träng cña m«n häc. Ph¶i gióp c¸c em hiÔu râ ®­îc c¸c biÓu tr­ng cña nghi thøc §éi nh­ : Huy hiÖu §éi, cê ®éi, kh¨n quµng ®á; §éi ca, cÊp hiÖu chØ huy , huy hiÖu chuyªn m«n, ®ång phôc cña ®éi viªn, trèng kÌn, sæ s¸ch ®éi, phßng truyÒn thèng, phßng §éi. Yªu cÇu ®èi víi ®éi viªn, ®éi h×nh ®éi ngò ®¬n vÞ, nghi lÔ thñ tôc, nghi thøc dµnh cho TPT. Ph¶i gióp c¸c em biÕt c¸c kü n¨ng c¬ b¶n cña ng­êi §éi viªn nh­: - §éng t¸c th¸o th¾t kh¨n quµng ®á. - §éng t¸c chµo theo kiÓu thiÕu niªn tiÒn phong. - H¸t ®óng vµ thuéc c¸c bµi Quèc ca, §éi ca. - H« ®¸p tèt khÈu hiÖu cña §éi. - Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c cÇm cê, gi­¬ng cê, v¸c cê, kÐo cê. - Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c c¸ nh©n t¹i chç vµ di ®éng. - §¸nh ®­îc 3 bµi trèng quy ®Þnh cña §éi: Chµo cê, hµnh tiÕn, chµo mõng. - Ngoµi ra ®éi viªn cã thÓ tËp thªm c¸c bµi trèng : Quèc ca, §éi ca…. c¸c bµi kÌn, tËp hîp, chµo cê… - Ng­êi h­íng dÉn nghi thøc §éi lµ ng­êi quyÕt ®Þnh chÊt l­îng ho¹t ®éng nµy ®èi víi c¸c em ®éi viªn. Bëi vËy ®Ó n©ng cao chÊt l­îng Nghi thøc §éi trong nhµ tr­êng ng­êi GV – TPT ph¶i lu«n trau dåi nghiÖp vô c«ng t¸c §éi. Tham gia c¸c líp tËp huÊn do Héi §ång §éi TØnh, HuyÖn tæ chøc. Kh«ng ngõng häc hái ®ång nghiÖp vµ nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng §éi vµ GV – TPT ph¶i biÕt kÕt hîp vµ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p sau: - Ph­¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh kÕt hîp víi trùc quan (cã nghÜa lµ ngoµi viÖc thuyÕt minh ra ng­êi h­íng dÉn thùc hiÖn mÉu c¸c ®éng t¸c). - Ph­¬ng ph¸p tËp luyÖn tËp thÓ. - Ph­¬ng ph¸p «n tËp: Nhãm, c¸ nh©n. - Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸. - Ph­¬ng ph¸p tæ chøc héi thi nghi thøc §éi. Ng­êi GV-TPT §éi thùc hiÖn ®­îc nh÷ng yªu cÇu trªn th× nghi thøc §éi míi cã thÓ n©ng cao vÒ chÊt l­îng vµ cã b­íc ®æi míi h¬n. VI. HiÖu qu¶ khi ¸p dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Sau khi ¸p dông ®óng nh÷ng yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p nµy t¹i c¬ së §éi cña tr­êng THCS B¹ch §Ých ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ chuyÓn biÕn cao h¬n h¼n so víi khi ch­a ¸p dông ®óng nh÷ng yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p nµy, cô thÓ. Khi häc tËp còng nh­ khi thùc hiÖn §éi viªn cã th¸i ®é ®óng ®¾n, nghiªm tóc h¬n vµ biÕt kiªn tr× luyÖn tËp, trang phôc c¸ nh©n, tõ ®Çu tãc, quÇn ¸o, t¸c phong cã nhiÒu thay ®æi. Gän gµng, nhanh nhÑn, ®Æc biÖt n©ng cao ®­îc sù hiÓu biÕt cña c¸c em vÒ c«ng t¸c §éi thu hót ®­îc c¸c em tham gia vµ tËp luyÖn nghi thøc §éi nhiÖt t×nh. B¶n th©n t«i lµ GV-TPT khi ¸p dông nh÷ng yªu cÇu (2) t«i thÊy hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®­îc n©ng cao h¬n. Cã thÓ xem qua sè liÖu khi ch­a ¸p dông nh÷ng yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p nµy. Phong trµo thi ®ua chµo mõng n¨m häc míi (th¸ng 9) kÕt qu¶ kiÓm tra chuyªn hiÖu “Nghi thøc §éi” . Tæng sè chi ®éi tham gia : 10 chi ®éi. Lo¹i A : 4 Lo¹i B : 4 Lo¹i C : 2 + Khi thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p cô thÓ trong ®ît thi ®ua chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11. Lo¹i A : 6 Lo¹i B : 3 Lo¹i C : 1 KÕt qu¶ râ nÐt nhÊt ®­îc kh¶o s¸t vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ vÒ nghi thøc §éi cña c¸c chi ®éi ®­îc tiÕn bé râ rÖt. + ChÊt l­îng cña c¸c chi ®éi. Tæng sè chi ®éi XÕp lo¹i Lo¹i A Lo¹i B Lo¹i C 10 TS % TS % TS % 8 80 2 20 0 0 §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ chøng minh qua c¸c sè liÖu cô thÓ nªu ë trªn, ngoµi nh÷ng yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p mµ ng­êi häc nghi thøc §éi vµ ng­êi d¹y nghi thøc §éi cÇn ph¶i thùc hiÖn th× trong c«ng t¸c chØ ®¹o ®ßi hái ng­êi chØ ®¹o ph¶i cã tæ chøc thi ®ua cïng häc tËp nghi thøc §éi ®Ó cã thÓ kiÓm tra chÊt l­îng, nghi thøc §éi trong c«ng t¸c §éi ra sao. Tõ ®ã cã biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó chØnh söa vµ n©ng cao. * Nh÷ng kinh nghiÖm rót ra trong c«ng t¸c tæ chøc chØ ®¹o. -Tr­íc tiªn lµ GV-TPT lµ ng­êi tæ chøc chØ ®¹o cÊp liªn ®éi vµ chi ®éi ®ßi hái ng­êi phô tr¸ch §éi vµ gi¸o viªn phô tr¸ch ph¶i lµ ng­êi cã sù hiÓu biÕt vÒ c«ng t¸c §éi vµ nghi thøc §éi, cã tr×nh ®é s­ ph¹m vµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi thiÕu nhi, yªu quý thiÕu nhi. -Cã th¸i ®é «n tån, hoµ nh· khi tËp luyÖn khi h­íng dÉn kh«ng ®­îc nãng véi, ph¶i theo mét quy tr×nh tõ thÊp ®Õn cao, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. - BiÕt sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p mét c¸ch uyÓn chuyÓn, s¸ng t¹o. - Tæ chøc khen th­ëng kÞp thêi. PhÇn thø III: KÕt luËn chung Trªn ®©y lµ mét s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®· ®­îc ¸p dông trong thùc tÕ ë c¬ së §éi tr­êng THCS B¹ch §Ých vµ ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ chuyÓn biÕn h¬n h¼n so víi khi ch­a ¸p dông. Song mÆc dï vËy vÉn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh khã tr¸nh khái trong vÊn ®Ò thùc thi , nh­ng xÐt trªn c¬ së lý luËn vµ nh÷ng sè liÖu thèng kª sau qu¸ tr×nh thùc hiÖn. RÊt mong ®­îc Héi ®ång gi¸o dôc nhµ tr­êng vµ Héi ®ång §éi huyÖn xem xÐt ®ãng gãp ý kiÕn bæ sung ®Ó s¸ng kiÕn nµy ®­îc hoµn chØnh, ®ãng gãp mét phÇn nµo nh÷ng ph­¬ng ¸n tæ chøc chØ ®¹o ho¹t ®éng §éi ®Æc biÖt lµ nghi thøc §éi. B¹ch §Ých, ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2010 BGH duyÖt: Ng­êi viÕt ®Ò tµi: NguyÔn Thµnh VÜnh §µm Quèc NhËt môc lôc PhÇn thø nhÊt: Nh÷ng vÊn ®Ò chung I. Lý do chän ®Ò tµi. 1. Nh÷ng yªu cÇu kh¸ch quan 2. nh÷ng yªu cÇu chñ quan. 3. KÕt luËn. II. Môc ®Ých nghiªn cøu III.Gi¶ thuyÕt khoa häc. PhÇn thø hai : Néi dung cña s¸ng kiÕn. I. C¬ së lý luËn ®Ó viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. II. LÞch sö vÊn ®Ò. III.Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò. IV. Khã kh¨n m©u thuÉn cÇn ®­îc gi¶i quyÕt. V. C¸c biÖn ph¸p – ph­¬ng ph¸p ®· tiÕn hµnh ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. 1.Yªu cÇu ®èi víi §éi viªn häc tËp nghi thøc §éi. 2.Yªu cÇu ®èi víi TPT khi h­íng dÉn c«ng t¸c §éi. VI. KÕt qu¶ thu ®­îc sau khi ¸p dông ®óng nh÷ng yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p nãi trªn. * Nh÷ng kinh nghiÖm rót ra trong c«ng t¸c tæ chøc chØ ®¹o . PhÇn thø ba: KÕt luËn chung Tµi liÖu tham kh¶o chÝnh: -Bïi Sü Tông – Phan Nguyªn Th¸i, Ph­¬ng ph¸p d¹y häc bé m«n c«ng t¸c §éi, NXB §¹i häc s­ ph¹m th¸ng 8 n¨m 2005. - Ph¹m V¨n Thanh- Ph¹m B¸ Khoa, LÝ luËn vµ ph­¬ng ph¸p c«ng t¸c §éi TNTP Hå ChÝ Minh, NXB §¹i häc s­ ph¹m, th¸ng 6 n¨m 2005. - Bïi Ngäc Dung – TrÇn Quang §øc, Nghi thøc §éi TNTP Hå ChÝ Minh, NXB §¹i häc s­ ph¹m, th¸ng 9 n¨m 2005. - Ph¹m §×nh NghiÖp, CÈm nang cho ng­êi phô tr¸ch §éi TNTP Hå ChÝ Minh, NXB Gi¸o Dôc, th¸ng 2 n¨m 2006. héi ®ång khoa häc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tr­êng THCS B¹ch ®Ých §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ---------------------- ============ biªn b¶n xÐt duyÖt ®Ò tµi khoa häc vµ s¸ng kiÕn kinh nghiÖm tr­êng THCS V¨n Lu«ng 1. Thêi gian: 2. §Þa ®iÓm : Tr­êng THCS B¹ch §Ých. 3. Thµnh phÇn : - Chñ tÞch héi ®ång «ng : NguyÔn Thµnh VÜnh – HiÖu tr­ëng. - Phã chñ tÞch héi ®ång : ¤ng : Hoµng Quang ThiÒu – P. hiÖu tr­ëng. - Th­ ký bµ : NguyÔn ThÞ Huª – Th­ ký héi ®ång . - C¸c uû viªn : + Bµ : Vò ThÞ Th¶o – Tæ tr­ëng tæ KHTN. + Bµ : NguyÔn ThÞ H­¬ng – Tæ tr­ëng tæ KHXH. 4. Néi dung : XÐt duyÖt ®Ò tµi khoa häc vµ s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. 5. Tªn s¸ng kiÕn : “N©ng cao chÊt l­îng nghi thøc §éi trong tr­êng häc”. 6. Ng­êi thùc hiÖn : §µm Quèc NhËt. 7. §¸nh gi¸: …………………………………………………………………………………… 8. XÕp lo¹i: …………… B¹ch §Ých, ngµy….. th¸ng…..n¨m 2010 t/m héi ®ång kh th­ ký ng­êi viÕt NguyÔn Thµnh VÜnh NguyÔn ThÞ Huª §µm Quèc NhËt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng nghi thức đội ở trường học.doc
Luận văn liên quan