Seminar về polymer

Một đoạn tơ (nilon -6 )có khối lượng là 3,7516g. Hệ số mắc xích gần đúng của đoạn tơ capron là: 1022 mắc xích B. 1021 mắc xích C. 1023 mắc xích D. 2.1022 mắc xích

pptx75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3030 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Seminar về polymer, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 3/6/2014 ‹#› SEMINAR VỀ POLYMER Nhóm 10 Trường ĐH Sài Gòn Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 7. Trò chơi ô chữ 6. Một số bài tập về polime. 5. Mối liên hệ của polime với môi trường và sức khỏe con người. 4. Tính chất hóa học. 3. Tính chất vật lý_ Điều chế. 2. Cấu trúc. 1. Khái niệm, phân loại , danh pháp. Polymer Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 1.2. Phân loại. 1.1. Khái niệm. 1.3. Danh pháp. 1. Khái niệm, phân loại , danh pháp. Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến –NH –[CH2]6 –CO– 1.1. Khái niệm. Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến ĐIỀU CHẾ 1.2. Phân loại. NGUỒN GỐC Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến NGUỒN GỐC Thiên nhiên Nhân tạo Tổng hợp Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Polime thiên nhiên Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Polime thiên nhiên Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Polime tổng hợp Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Polime tổng hợp Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Polime nhân tạo Tơ axetat Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Polime nhân tạo Tơ visco Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến ĐIỀU CHẾ Polymer trùng hợp Polymer trùng ngưng Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Polime trùng hợp Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Polime trùng ngưng Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 1.3. Danh pháp. Một số trường hợp khác Nguyên tắc chung Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Nguyên tắc chung [ Poli]+ [ (tên monome) ] Vd: poli( vinyl clorua), poli( butadien stiren),… [ Poli]+ [ tên monome] Vd: polietilen, polistiren,… Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Một số trường hợp khác Teflon Nilon- 6 Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 2.1. Các dạng cấu trúc 2.2. Cấu tạo điều hòa, không điều hòa. 2. Cấu trúc: Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 2.1. Các dạng cấu trúc Polietilen, amilozo,… Amilopectin, glicogen,… Cao su lưu hóa, nhựa bakelit,… Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 2.1. Các dạng cấu trúc Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 2.2. Cấu tạo điều hòa, không điều hòa. Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 3.1. Tính chất vật lí. 3.2. Điều chế. 3. Tinh chất vật lí_ Điều chế: Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Tính chất vật lí. Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Tính chất vật lí. Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Tính chất vật lí. Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Tính chất vật lí. Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Tính chất vật lí. Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến ĐIỀU CHẾ POLIME Phản ứng trùng hợp Phản ứng trùng ngưng Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Phản ứng trùng hợp n n Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Phản ứng trùng hợp + + CH2=CH2, CH2=CH-C6H5,… Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Phản ứng trùng hợp Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Phản ứng trùng ngưng n n n Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Phản ứng trùng ngưng + Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Phản ứng trùng ngưng n Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 4. Tính chất hóa học Phản ứng giữ nguyên mạch Phản ứng cắt mạch Phản ứng khâu mạch Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Phản ứng giữ nguyên mạch Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Phản ứng giữ nguyên mạch Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Phản ứng giữ nguyên mạch Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Phản ứng giữ nguyên mạch (C6H10O5)n + n H2O n C6H12O6 Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Phản ứng phân cắt mạch Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Phản ứng giữ cắt mạch Phản ứng phân cắt mạch Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Phản ứng phân cắt mạch Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Phản ứng khâu mạch đfjck đfjck Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Phản ứng khâu mạch Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 5. Mối liên hệ của polime với môi trường và sức khỏe con người. Tác dụng tích cực của polime Tác dụng tiêu cực của polime Hành động thiết thực của con người Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Tác dụng tích cực của polime Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Tác dụng tích cực của polime Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến lavabo Tác dụng tích cực của polime Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Tác dụng tíêu cực của polime Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Tác dụng tíêu cực của polime Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Tác dụng tíêu cực của polime Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Tác dụng tíêu cực của polime Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến Hành động thiết thực của con người Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 6. Một số bài tập về polime. Polime X có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35000. Công thức một mắt xích của X là : –CH2–CHCl– B. –CH=CCl–. C.–CCl=CCl– . D. –CHCl–CHCl– . Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 6. Một số bài tập về polime. Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420.000. Hệ số polime hoá của PE là 12.000 B. 15.000 C. 17.000 D. 13.000 Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 6. Một số bài tập về polime. Một đoạn tơ (nilon -6 )có khối lượng là 3,7516g. Hệ số mắc xích gần đúng của đoạn tơ capron là: 1022 mắc xích B. 1021 mắc xích C. 1023 mắc xích D. 2.1022 mắc xích Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 6. Một số bài tập về polime. Để điều chế được 504g poli(etylen) thì người ta có thể thổng hợp từ V lít etylen (đktc). Giá trị V là ( Biết hiệu suất đạt 90%): 224 lít B. 336 lít C.448 lít D. Kết quả khác. Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 6. Trò chơi ô chữ Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 1. P O L I M E 2. N H Â N T Ạ O 3. C A P R O L A C T A M 4. I S O P R E N 5. V I S C O 6. T Ơ N I T R O N 7. T R Ù N G N G Ư N G 8. M E T Y L M E T A C R Y L A T 9. L I P I T 10 A X I T A D I P I C 11 T E F L O N 12 T Ơ C A P R O N 13 N H Ự A R Ê Z I T 14 C A O S U 15 T Ơ Ê N A N G 1 2 3 5 7 4 6 1 2 3 5 4 6 9 1 2 3 5 7 4 6 8 11 10 9 1 2 3 5 7 4 6 8 11 10 12 13 14 15 1 2 3 5 4 1 2 7 3 4 5 6 1 2 5 3 4 1 2 3 5 7 4 6 8 9 1 2 3 5 7 4 6 8 10 10 1 2 3 5 7 4 6 8 9 1 2 3 5 4 6 1 2 3 5 4 1 2 3 5 7 4 6 8 9 7 6 8 1 2 3 5 4 1 2 3 5 7 4 6 6. Trò chơi ô chữ CÂU HỎI 1: Hợp chất có khối lượng phân tử lớn do nhiều đơn vị cơ sở (mắc xích) liên kết với nhau tạo thành được gọi là? 6. Trò chơi ô chữ 00:10 00:09 00:08 00:07 00:06 00:05 00:04 00:03 00:02 00:01 00:00 START Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến CÂU HỎI 2: Tơ visco phân loại theo nguồn gốc được gọi là tơ? 6. Trò chơi ô chữ 00:10 00:09 00:08 00:07 00:06 00:05 00:04 00:03 00:02 00:01 00:00 START Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến CÂU HỎI 3: Tơ capron là sản phẩm của quá trình trùng hợp chất nào? 6. Trò chơi ô chữ 00:10 00:09 00:08 00:07 00:06 00:05 00:04 00:03 00:02 00:01 00:00 START Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến CÂU HỎI 4: Phân tích thành phần chính của cao su thiên nhiên ta được monome có tên gọi là? 6. Trò chơi ô chữ 00:10 00:09 00:08 00:07 00:06 00:05 00:04 00:03 00:02 00:01 00:00 START Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến CÂU HỎI 5: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon – 6,6, tơ capron, tơ enang, loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? 6. Trò chơi ô chữ 00:10 00:09 00:08 00:07 00:06 00:05 00:04 00:03 00:02 00:01 00:00 START Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến CÂU HỎI 6: Loại tơ thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi ‘len” đan áo ấm là? 6. Trò chơi ô chữ 00:10 00:09 00:08 00:07 00:06 00:05 00:04 00:03 00:02 00:01 00:00 START Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến CÂU HỎI 7 : Sự kết hợp nhiều phân tử nhỏ( monome) tạo thành các phân tử lớn( polime) đồng thời giải phóng các phân tử nhỏ hơn( H2O, NH3, HCl,…) được gọi là? 6. Trò chơi ô chữ 00:10 00:09 00:08 00:07 00:06 00:05 00:04 00:03 00:02 00:01 00:00 START Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến CÂU HỎI 8: Thủy tinh hữu cơ được tổng hợp từ nguyên liệu chính là gì? 6. Trò chơi ô chữ 00:10 00:09 00:08 00:07 00:06 00:05 00:04 00:03 00:02 00:01 00:00 START Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến CÂU HỎI 9: Chỉ ra chất không phải là polime : Amilozơ, Xemlulozơ, thủy tinh hữu cơ, Lipit ? 6. Trò chơi ô chữ 00:10 00:09 00:08 00:07 00:06 00:05 00:04 00:03 00:02 00:01 00:00 START Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến CÂU HỎI 10: Tơ nilon 6-6 là poliamit của hexametylenđiamin và axit gì ? 6. Trò chơi ô chữ 00:10 00:09 00:08 00:07 00:06 00:05 00:04 00:03 00:02 00:01 00:00 START Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến CÂU HỎI 11: Polime không tan trong mọi dung môi và bền về mặt hóa học là? 6. Trò chơi ô chữ 00:10 00:09 00:08 00:07 00:06 00:05 00:04 00:03 00:02 00:01 00:00 START Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến CÂU HỎI 12: Tơ nilon-6 có tên gọi khác là gì? 6. Trò chơi ô chữ 00:10 00:09 00:08 00:07 00:06 00:05 00:04 00:03 00:02 00:01 00:00 START Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến CÂU HỎI 13: Đun nóng nhựa rezol ở 1500 để tạo mạng không gian là phương pháp điều chế chất gì? 6. Trò chơi ô chữ 00:10 00:09 00:08 00:07 00:06 00:05 00:04 00:03 00:02 00:01 00:00 START Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến CÂU HỎI 14: Vật liệu polime có tính đàn hồi là? 6. Trò chơi ô chữ 00:10 00:09 00:08 00:07 00:06 00:05 00:04 00:03 00:02 00:01 00:00 START Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến CÂU HỎI 15: là nguyên liệu tổng hợp nên? 6. Trò chơi ô chữ 00:10 00:09 00:08 00:07 00:06 00:05 00:04 00:03 00:02 00:01 00:00 START Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến THE END. CÁM ƠN THẦY( CÔ) CÙNG CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE! Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxseminar_ve_polime_9377.pptx