Sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay(41 trang) LỜI NÓI ĐẦU Kể từ khi thực hiện chính sách cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, toàn bộ hệ thống tổ chức và hoạt động của ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được đổi mới sâu sắc và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới với những thuận lợi và khó khăn thử thác đan xen, chính sách tiền tệ cần không ngừng được đổi mới, hoàn thiện từ công tác hoạch định đến chỉ đạo thực hiện. Đón nhận những cơ hội do hội nhập mang lại, đồng thời dự đoán nắm bắt những tác động của nó tới nền kinh tế, từ đó đưa ra các biện pháp điều chỉnh như thế nào cho thích hợp là vấn đề mang tính nhạy cảm của các nhà điều hành chính sách tiền tệ. Điều tiết lượng tiền cung ứng như thế nào để cho nền kinh tế phát triển một cách nhịp nhàng luôn là vấn đề nan giải, thiếu hay thừa tiền đều có tác động tiêu cực của nó. Để làm được điều này, Ngân hàng Trung ương phải sử dụng hàng loạt các công cụ như: lãi suất, hạn mức tín dụng, phát hành trái phiếu, dự trữ bắt buộc, tái cấp vốn, nghiệp vụ thị trường mở. Việc hoàn thiện chính sách tiền tệ sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng tiếp cận và vận dụng hệ thống các công cụ thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Các mục tiêu: Tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, tạo công ăn việc làm có thực hiện được hay không là phụ thuộc vào việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ. Muốn nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ chúng ta cần phải làm gì? Xuất phát từ lý do trên, em đã chọn đề tài: "Sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay". Trong bài viết, em xin được trình bày ba chương: - Chương 1: Lý luận chung về các công cụ của chính sách tiền tệ. - Chương 2: Tình hình sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương 1: Lý luận chung về các công cụ của chính sách tiền tệ 3 1.1. Mục tiêu của chính sách tiền tệ. 3 1.1.1. Tăng trưởng kinh tế. 3 1.1.2. Kiểm soát lạm phát. 4 1.1.3. Tạo việc làm. 4 1.2. Các công cụ của chính sách tiền tệ. 5 1.2.1. Các công cụ trực tiếp. 5 1.2.2. Các công cụ gián tiếp. 8 2.2.1. Dự trữ bắt buộc. 9 Chương 2: Tình hình sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay 13 2.1. Tình hình sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay. 13 2.1.1. Thực trạng của việc sử dụng các công cụ trực tiếp. 13 2.1.2. Thực trạng của việc sử dụng các công cụ gián tiếp ở Việt Nam. 19 2.2. Đánh giá tồn tại và nguyên nhân của việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam. 26 Chương 3: Định hướng và các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ 30 3.1. Mục tiêu chiến lược. 30 3.2. Định hướng. 31 3.3. Các biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ. 32 3.3.1. Xác định rõ mục tiêu của chính sách tiền tệ. 32 3.3.2. Hoàn thiện các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay. 32 3.4. Những điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ 38 3.4.1. Cần phải cơ cấu lại hệ thống ngân hàng. 38 3.4.2. Phát triển thị trường tài chính. 39 Lời kết 40 Tài liệu tham khảo 41

doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2651 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uyÕt ®Þnh t¨ng tû lÖ dù tr÷ trªn 35% vµ NHNN tr¶ l·i cho møc t¨ng ®ã". TriÓn khai dù tr÷ b¾t buéc theo Ph¸p lÖnh, n¨m 1991, NHNN ban hµnh QuyÕt ®Þnh 22/Q§ ngµy 2/3/1991, tiÕp theo lµ QuyÕt ®Þnh sè 108/Q§ NH5 ngµy 9/6/1992 vµ ®Õn n¨m 1995 trong sù ®æi míi cña chÝnh s¸ch l·i suÊt theo h­íng tù do ho¸, NHNN ban hµnh QuyÕt ®Þnh 260/Q§ NH1 ngµy 19/9/1995 nh»m n©ng cao mét b­íc hiÖu qu¶ sö dông c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Nh÷ng kinh nghiÖm cã ®­îc ë giai ®o¹n ®Çu vÒ viÖc thùc hiÖn dù tr÷ b¾t buéc theo Ph¸p lÖnh lµ c¬ së chøng thùc quan träng ®Ó NHNN ®æi míi quy chÕ dù tr÷ b¾t buéc theo LuËt NHNN ®­îc Quèc héi ban hµnh ngµy 12/12/1997. Nh×n chung, chÕ ®é dù tr÷ b¾t buéc kÓ tõ khi cã luËt NHNN cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau (thÓ hiÖn ë c¸c Q§ 396/1997 cã hiÖu lùc tõ 1/1/1998; Q§ 51 ngµy 10/2/1999; Q§5 ngµy 16/2/1999...) - Toµn bé sè tiÒn göi dù tr÷ b¾t buéc ®Òu ph¶i göi vµo NHNN. TiÒn tÝnh dù tr÷ b¾t buéc bao gåm c¶ tiÒn néi tÖ vµ tiÒn göi ngo¹i tÖ. - TiÒn göi cã kú h¹n trªn 12 th¸ng ¸p dông tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc lµ 0%. TiÒn göi kh«ng kú h¹n vµ cã kú h¹n d­íi 12 th¸ng cïng ¸p dông thèng nhÊt chung mét tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc. - Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc ¸p dông cã ph©n biÖt cho c¸c TCTD ë khu vùc thµnh thÞ vµ khu vùc n«ng th«n th× ­u ®·i h¬n. - So víi tr­íc, møc trÇn tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc cã h¹n thÊp h¬n, tèi ®a lµ 20%. NÕu so s¸nh c¸c lÇn t¨ng gi¶m tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc víi c¸c møc l¹m ph¸t vµ l·i suÊt qua c¸c n¨m ta thÊy, thêi kú cã l¹m ph¸t cao hay l·i suÊt cao còng lµ lóc tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc ®­îc quy ®Þnh ë møc cao, ®iÒu nµy cho thÊy ®· cã sù phèi hîp vËn dông c«ng cô tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc víi c¸c c«ng cô kh¸c cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong ®iÒu hµnh kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc. §iÒu nµy rÊt dÔ thÊy trong diÔn biÕn cña tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc trong n¨m 1999, ®©y lµ n¨m chÝnh phñ thùc hiÖn kÝch cÇu b»ng viÖc níi láng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, NHNN ®· liªn tôc gi¶m dÇn tû lÖ d÷ tr÷ b¾t buéc. Tû lÖ d÷ tr÷ b¾t buéc ¸p dông tõ 5/7/1999 ®èi víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n vµ cã kú h¹n d­íi 12 th¸ng c¸c TCTD tõ 7% xuèng cßn 5% (gi¶m 2% so víi ngµy 16/2/1999) vµ 1% (gi¶m 4% so víi ngµy 16/2/1999) ®èi víi Ng©n hµng cæ phÇn n«ng th«n, Quü tÝn dông nh©n d©n, riªng ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n gi¶m xuèng møc 3%. HiÖn nay, c¸c møc tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc b»ng néi tÖ ®­îc ®iÒu hµnh gi¶m phï hîp víi diÔn biÕn tiÒn tÖ vµ môc tiªu ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, qu¶n lý ngo¹i hèi cña ng©n hµng Nhµ n­íc. ViÖc n©ng cao tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc b»ng ngo¹i tÖ tõ 8% lªn 15%; ®ång thêi viÖc gi¶m tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc b»ng VN§ tõ 5% xuèng 3% (riªng ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tõ 3% xuèng 2%) ®· cã t¸c ®éng hç trî rÊt lín trong viÖc ®iÒu hµnh l·i suÊt vµ tû gi¸ trong thêi gian qua, gióp cho l·i suÊt VN§ cã xu thÕ cã lîi h¬n l·i suÊt USD, h¹n chÕ ®­îc phÇn nµo hiÖn t­îng USD ho¸ trong tµi s¶n cã cña hÖ thèng ng©n hµng, mét t×nh tr¹ng mµ trong d­ luËn thêi gian qua hÕt søc quan t©m. Tuy ®· cã nhiÒu ®æi míi, c¬ chÕ ®iÒu hµnh dù tr÷ b¾t buéc hiÖn hµnh ®· béc lé nh÷ng yÕu ®iÓm cÇn ®­îc hoµn thiÖn ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. - Theo th«ng lÖ ë hÇu hÕt c¸c n­íc dù tr÷ b¾t buéc göi t¹i NHTW lµ kh«ng ®­îc h­ëng l·i, nh­ng ®èi øng ®¹i bé phËn c¸c kho¶n tiÒn kh«ng kú h¹n t¹i c¸c TCTD ®Òu kh«ng tr¶i l·i, nªn kh«ng g©y ¸p lùc lµm t¨ng chi phÝ cña c¸c TCTD. Cßn ë ViÖt Nam, c¸c TCTD vÉn ¸p dông tr¶ l·i cho c¸c lo¹i tiÒn göi kh«ng kú h¹n huy ®éng ®­îc; ®iÒu nµy dÉn ®Õn thùc tr¹ng lµ kh«ng nh÷ng mét phÇn vèn tÝn dông cña c¸c TCTD bÞ ®ãng b¨ng t¹i NHNN mµ cßn lµm cho chi phÝ kinh doanh cña c¸c tæ chøc nµy t¨ng lªn do ph¶i g¸nh v¸c vµ bï ®¾p cho kho¶n vèn kú göi t¹i NHNN kh«ng ph¸t sinh lîi nhuËn. - Theo kinh nghiÖm cña c¸c n­íc ph¸t triÓn, qu¸ tr×nh vËn dông c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc ph¶i cã sù g¾n kÕt vµ hç trî ®¾c lùc cña c«ng cô thÞ tr­êng më th× míi ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. KÓ tõ khi ch­a cã c«ng cô thÞ tr­êng më cho ®Õn khi thÞ tr­êng më ë n­íc ta ra ®êi (12/7/2000), do míi ®i vµo ho¹t ®éng nªn NHNN vÉn ch­a phèi hîp ®­îc hai c«ng cô nµy. Do ®ã, NHNN ph¶i th­êng xuyªn thay ®æi dù tr÷ b¾t buéc ®Ó ®iÒu chØnh cung cÇu tiÒn tÖ vµ tÝn dông trªn thÞ tr­êng (nh­ sù ®iÒu chØnh liªn tôc trong n¨m 1999 vµ nh÷ng th¸ng cuèi n¨m 2000 ®èi víi ®ång ngo¹i tÖ, tõ 5% lªn 8% th¸ng 10/2000 vµ 12% th¸ng 12/2000). Mét khi cã sù thay ®æi dån dËp vÒ dù tr÷ b¾t buéc, c¸c TCTD kh«ng thÓ nµo ho¹ch ®Þnh mét c¸ch ch¾c ch¾n vÒ nhu cÇu vèn kh¶ dông, tõ ®ã g©y ra nh÷ng bÊt æn ®Þnh trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c TCTD. 2.1.2.2. T×nh h×nh sö dông c«ng cô t¸i cÊp vèn. C«ng cô t¸i cÊp vèn ®· ®­îc tõng b­íc ®æi míi theo h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ ®iÒu tiÕt tiÒn tÖ cña c«ng cô nµy, tû träng t¸i cÊp vèn theo h×nh thøc thÕ chÊp c¸c chøng tõ cã gi¸ t¨ng dÇn, tû träng t¸i cÊp vèn theo môc tiªu chØ ®Þnh ngµy cµng gi¶m dÇn. Trªn thùc tÕ, bªn c¹nh 2 h×nh thøc t¸i cÊp vèn chñ yÕu ban ®Çu tõ cho vay thÕ chÊp chøng tõ vµ cho vay theo ®èi t­îng chØ ®Þnh, NHNN ®· thùc hiÖn cho vay thanh to¸n bï trõ, mét h×nh thø t¸i cÊp vèn ng¾n h¹n ®èi víi c¸c NHTM ®Ó bï ®¾p thiÕu hôt thanh to¸n t¹m thêi. Riªng ®èi víi h×nh thøc cho vay thÕ chÊp chøng tõ, chøng tõ thÕ chÊp còng ®­îc tõng b­íc më réng theo quyÕt ®Þnh sè 285/Q§ - NH14 ngµy 10/11/1994 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc th× ban ®Çu chøng tõ thÕ chÊp bao gåm tÝn phiÕu kho b¹c ch­a ®Õn h¹n thanh to¸n, khÕ ­íc cho gay ng¾n h¹n. §Õn n¨m 1997, ®Ó phï hîp yªu cÇu thùc tÕ, NHNN bæ sung h×nh thøc cho vay thÕ chÊp b»ng ngo¹i tÖ trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña tæ chøc tÝn dông t¹i NHNN. Cã thÓ thÊy r»ng cïng víi c¸c c«ng cô kh¸c cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, c«ng cô t¸i cÊp vèn ®· ®­îc söa ®æi bao gåm c¸c h×nh thøc t¸i cÊp vèn theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n hµng Nhµ n­íc nh­: cho gay l·i theo hå s¬ tÝn dông, chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c, cho vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c. §Æc biÖt, quy ®Þnh vÒ l·i suÊt t¸i cÊp vèn còng ®­îc tõng b­íc ®æi míi phï hîp víi hoµn c¶nh trùc tiÔn. Tõ n¨m 1994 ®Õn ®Çu n¨m 1997, l·i suÊt t¸i cÊp vèn ®­îc quy ®Þnh theo tû lÖ phÇn tr¨m trªn l·i suÊt cho vay ¸p dông ®èi víi dù t¸n cho vay cña tæ chøc tÝn dông (b»ng 60% ®Õn 100% l·i suÊt cho gay ghi trªn khÕ ­íc). ChÝnh v× vËy mµ l·i suÊt t¸i cÊp vèn mang tÝnh bÞ ®éng, l·i suÊt t¸i cÊp vèn cßn cã sù ph©n biÖt gi÷a c¸c ng©n hµng. KÓ tõ 3/1997, cïng víi viÖc hoµn thiÖn c¬ chÕ l·i suÊt, l·i suÊt t¸i cÊp vèn ®· ®­îc x¸c ®Þnh møc cô thÓ phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, ®ång thêi cung cÊp tÝn hiÖu vÒ môc tiªu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ (níi láng hay th¾t chÆt). T¸i cÊp vèn ®· thùc sù trë thµnh c«ng cô tiÒn tÖ ®­îc NHNN quan t©m trong viÖc ®iÒu tiÕt cung øng tiÒn. Cø mçi lÇn thay ®æi l·i suÊt trÇn th× lËp tøc NHNN còng ®iÒu chØnh l·i suÊt t¸i cÊp vèn mét c¸ch t­¬ng øng. Ngµy 29/05/1999, Thèng ®èc NHNN ban hµnh quyÕt ®Þnh 190/1999/Q§-NHNN vÒ ®iÒu chØnh trÇn l·i suÊt t¸i cÊp vèn cña NHNN ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông tõ 1%/th¸ng xuèng thèc nhÊt mét møc lµ 0,85%/th¸ng nh»m khuyÕn khÝch c¸c NHTM vay vèn tõ NHNN ®Ó ®Çu t­ më réng tÝn dông gãp phÇn t¨ng tr­ëng kinh tÕ. KÓ tõ n¨m 1999, l·i suÊt t¸i cÊp vèn ®· ®­îc ®iÒu chØnh linh ho¹t, phï hîp víi diÔn biÕn cung cÇu vèn trªn thÞ tr­êng vµ phï hîp víi môc tiªu ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Tõ khi NHNN chÝnh thøc chuyÓn sang c¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt c¬ b¶n, l·i suÊt cho vay t¸i cÊp vèn cña NHNN ®­îc ®iÒu chØnh tõ 0,4%/th¸ng (tõ 1/8/2000), lªn 0,5%/th¸ng (tõ 1/11/2000); vµ l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu t¨ng tõ 0,40% lªn 0,45%/th¸ng. §Ó hç trî cho c¸c c«ng cô kh¸c, vµ thùc hiÖn viÖc níi láng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, trong thêi gian qua NHNN ®· liªn tôc h¹ l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu vµ l·i sót t¸i cÊp vèn. L·i suÊt t¸i cÊp vèn gi¶m tõ 0,5% xuèng cßn 0,4%/th¸ng; l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu gi¶m tõ 0,45%. §©y còng lµ mét gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn chñ tr­¬ng kÝch cÇu cña chÝnh phñ vµ lµ tÝn hiÖu cña ng©n hµng Nhµ n­íc ph¸t ra nh»m t¸c ®éng tíi xu thÕ h×nh thøc cho vay cã ®¶m b¶o b»ng cÇm cè tÝn phiÕu ®¶m b¶o b»ng cÇm cè tÝn phiÕu kho b¹c, tÝn phiÕu ng©n hµng Nhµ n­íc vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c, nh»m cung øng thªm vèn ng¾n h¹n vµ ph­¬ng tiÖn thanh to¸n cho c¸c NHTM, thay cho viÖc thÕ chÊp chøng tõ, thay cho viÖc thÕ chÊp chøng tõ, thÕ chÊp hå s¬ tÝn dông vµ cho vay chØ ®Þnh tr­íc ®©y. Song trong thùc tÕ, míi chØ cã c¸c NHTM quèc doanh ®­îc vay, cßn c¸c NHTM cæ phÇn vµ chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi vÉn ®øng ngoµi cuéc. Nh×n chung, c«ng cô nµy vÉn cßn cã mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh: t¸i cÊp vèn thùc hiÖn chñ yÕu ®èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh theo h×nh thøc chØ ®Þnh, viÖc tiÕp cËn cña c¸c NHTM kh¸c víi kªnh t¸i cÊp vèn tõ ng©n hµng Nhµ n­íc cßn h¹n chÕ v× c¸c ®¬n vÞ nµy th­êng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia t¸i cÊp vèn, l·i suÊt t¸i cÊp vèn ch­a thùc sù ph¸t huy hiÖu qu¶ ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng, kÝch thÝch t¨ng hoÆc gi¶m nhu cÇu tiÒn tÖ. 2.1.2.3. T×nh h×nh sö dông c«ng cô thÞ tr­êng më. ThÞ tr­êng më ë n­íc ta chÝnh thøc ho¹t ®éng tõ ngµy 12/7/2000. Cho ®Õn nay, nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®· ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh, ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra cña viÖc sö dông mét c«ng cô gi¸n tiÕp trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ theo th«ng lÖ quèc tÕ. C¸c giao dÞch trªn thÞ tr­êng më ®· cã t¸c ®éng nhÊt ®Þnh tíi vèn kh¶ n¨ng cña c¸c TCTD vµ ®· gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, thóc ®Èy chu chuyÓn vèn trong nÒn kinh tÕ, cã t¸c ®éng nhÊt ®Þnh ®Õn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Tuy ch­a cã kinh nghiÖm thùc tiÔn nh­ng c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng thÞ tr­êng ®· ban hµnh trong thêi gian qua lµ phï hîp víi c¸c tæ chøc tÝn dông, víi c¸c tæ chøc tÝn dông, víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay vµ s¸t víi th«ng lÖ quèc tÕ. Ban ®iÒu hµnh nghiÖp vô thÞ tr­êng më cña NHNN chØ ®¹o bµi b¶n vµ s¸t sao tíi c¸c ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng. Tõ khi b¾t ®Çu giao dÞch ®Õn 31/12/2000, cø 10 ngµy NHNN tiÕn hµnh mét phiªn giao dÞch trªn thÞ tr­êng më. Trong th¸ng 8/2000, do khèi l­îng vèn kh¶ dông cña hÖ thèng ng©n hµng lµ d­ thõa nªn NHNN b¸n ra mét l­îng tÝn phiÕu lµ 550 tû ®ång (khèi l­îng chµo b¸n trong th¸ng ®­îc mua hÕ toµn bé víi møc l·i suÊt tõ 4% ®Õn 5,35%). Tõ th¸ng 9 ®Õn cuèi th¸ng 12/2000, do cã sù h¹n chÕ cña NHNN ë cöa sæ chiÕt khÊu (cã thÓ ®©y lµ h×nh thøc hç trî cho sù vËn hµnh nghiÖp vô thÞ tr­êng më míi ra ®êi) vµ nhu cÇu tÝn dông VN§ t¨ng nhanh (vay ngo¹i tÖ chÞu sù rñi ro lín v× tû gi¸ chÞu søc Ðp t¨ng cao) trong khi huy ®éng tiÒn ngo¹i tÖ chÞu sù rñi ro lín v× tû gi¸ chÞu søc Ðp t¨ng cao) trong khi huy ®éng tiÒn göi t¨ng chËm (cã sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu huy ®éng gi÷a néi tÖ vµ ngo¹i tÖ do l·i suÊt huy ®éng ngo¹i tÖ t¨ng) dÉn ®Õn khan hiÕm vèn kh¶ dông trong hÖ thèng ng©n hµng, NHNN ®· mua vµo giÊy tê cã gi¸ trong 14 phiªn liªn tôc víi doanh sè 1353,5 tû. Tõ 1/1/2001, NHNN thùc hiÖn giao dÞch ®Þnh kú 7 ngµy/lÇn. Tõ ®Çu n¨m 2001 ®Õn 15/2 l­îng vèn kh¶ dông tiÕp tôc thiÕu hôt do nhu cÇu tiÒn mÆt t¨ng (trong ®ã cã nguyªn nh©n ®©y lµ thêi gian cuèi n¨m ©m lÞch), NHNN tiÕp tôc mua vµo giÊy tê cã gi¸, chñ yÕu lµ mua kú h¹n do tÝnh ®Õn yÕu tè l­îng vèn kh¶ dông cã thÓ t¨ng lªn sau dÞp tÕt nguyªn ®¸n. Tõ 21/2 ®Õn 14/3, l­îng vèn kh¶ n¨ng cã biÓu hiÖn d­ thõa; ®Ó rót bít ph­¬ng tiÖn thanh to¸n khái hÖ thèng ng©n hµng, NHNN thùc hiÖn b¸n h¼n l­îng giÊy tê cã gi¸ víi gi¸ trÞ lµ 470 tû VN§. Tõ 21/3 ®Õn cuèi th¸ng 4, do nhu cÇu vèn kh¶ dông t¨ng, NHNN tæ chøc c¸c phiªn giao dÞch thÞ tr­êng më víi môc tiªu cung øng thªm cho hÖ thèng (cã phiªn giao dÞch ngµy 11/4 do lçi tõ phÝa c¸c TCTD bá thÊy kh«ng hîp lÖ, nªn kh«ng tæ chøc nµo tróng thÇu, mÆc dï vÉn cã nhu cÇu vÒ vèn kh¶ dông). Ho¹t ®éng cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®· bé lé mét sè tån t¹i, h¹n chÕ. Khã kh¨n nhÊt vÒ nghiÖp vô thÞ tr­êng më, theo «ng NguyÔn §ång TiÕn, vô tr­ëng Vô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, lµ sè l­îng thµnh viªn cßn rÊt h¹n chÕ. Sè thµnh viªn tham gia chñ yÕu lµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh. T¹i c¸c phiªn giao dÞch, míi chØ cã 1-3 thµnh viªn tham gia, chiÕm 5-15% trong tæng sè thµnh viªn vµ chiÕm tû lÖ rÊt nhá trong tæng sè c¸c TCTD. Trong sè 20 thµnh viªn ®ã th× chñ yÕu lµ 4 NHTM quèc doanh vµ trªn thùc tÕ, c¸c NHTM quèc doanh n¾m gi÷ h¬n 70% l­îng tÝn phiÕu kho b¹c, tÝn phiÕu NHNN (hai hµng ho¸ chÝnh thøc ®­îc giao dÞch trªn thÞ tr­êng më hiÖn nay). ThËm chÝ c¸c ng©n hµng liªn doanh hoÆc chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi ch­a tham gia, Møc giao dÞch b×nh qu©n kho¶ng 100 tû ®ång chøng tá doanh sè mua b¸n cßn h¹n chÕ. VÒ mÆt kh¸ch quan do hµng ho¸ cña thÞ tr­êng më lµ c¸c lo¹i tÝn phiÕu ng¾n h¹n chØ tËp trung mét sè c¸c NHTM quèc doanh, cho nªn ch­a thu hót ®­îc nhiÒu c¸c tæ chøc tÝn dông tham gia nghiÖp vô thÞ tr­êng më. V× vËy, ng­êi ta cho r»ng, ®©y chØ lµ thÞ tr­êng cña NHTM quèc doanh. C¸c phiªn ®Êu thÇu mua vµo vµ b¸n ra c¸c lo¹i tÝn phiÕu c¸c lo¹i cßn thêi h¹n ng¾n cã tÝnh c¹nh tranh cao c¶ trªn thÞ tr­êng s¬ cÊp vµ thÞ tr­êng më nªn c¸c TCTD tham gia nghiÖp vô thÞ tr­êng më nªn c¸c TCTD nhá kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn c¹nh tranh víi c¸c TCTD cã quy m« lín; v× thÕ thÞ tr­êng ch­a thËt s«i ®éng, nÕu kh«ng nãi lµ bu«n lÎ. C¸c thÞ tr­êng kh¸c cña ngµnh ng©n hµng nh­: thÞ tr­êng liªn ng©n hµng, thÞ tr­êng mua b¸n l¹i tÝn phiÕu gi÷a c¸c TCTD víi kh¸ch hµng ch­a ph¸t triÓn, thÞ tr­êng ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c ho¹t ®éng ch­a æn ®Þnh vµ ch­a thu hót ®­îc ®«ng ®¶o c¸c TCTD tham gia, cho nªn còng ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng thÞ tr­êng më. VÒ mÆt chñ quan nghiÖp vô thÞ tr­êng më cßn rÊt míi ë ViÖt Nam. V× vËy, c¸c TCTD ch­a hiÓu biÕt nhiÒu vÒ thÞ tr­êng nµy. Tuy nhiªn, c«ng t¸c tuyªn truyÒn, h­íng dÉn ®èi víi c¸c TCTD ®Ó hiÓu s©u vÒ thÞ tr­êng nµy cßn h¹n chÕ. HÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ, th«ng tin gi÷a trung t©m giao dÞch cña thÞ tr­êng víi mét sè TCTD cßn cã mét sè trôc trÆc chËm ®­îc kh¾c phôc (trong sè 20 thµnh viªn chØ cã 8 thµnh viªn ®· nèi m¹ng hoÆc cã thÓ truyÒn file ®Ó tham gia giao dÞch. H¬n n÷a, tr×nh ®é c¸c c¸n bé ng©n hµng cßn h¹n chÕ. *** Trong ®iÒu kiÖn më cöa kinh tÕ, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i víi nh÷ng luån hµng ho¸ vµ vèn vµo ra mét quèc gia cã ¶nh h­ëng to lín tíi c¸c biÕn sè kinh tÕ vÜ m« cña quèc gia ®ã. Sù di chuyÓn cña c¸c luång hµng ho¸ vµ vèn nµy lu«n g¾n liÒn víi sù di chuyÓn cña c¸c luån tiÒn tÖ cña c¸c n­íc kh¸c nhau. Víi ý nghÜa lµ tû lÖ trao ®æi gi÷a ®ång tiÒn quèc gia nµy víi ®ång tiÒn quèc gia kh¸c, tû gi¸ hèi ®o¸i cã ¶nh h­ëng quan träng, cã thÓ k×m h·m hoÆc thóc ®Èy sù di chuyÓn cña luång tiÒn nãi trªn. ë ViÖt Nam hiÖn nay, tû gi¸ hèi ®o¸i ®­îc sö dông nh­ lµ c«ng cô hç trî cho c¸c c«ng cô kh¸c cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 2.1.2.4. T×nh h×nh sö dông c«ng cô tû gi¸. Trong thêi gian qua, NHNN ®· thùc hiÖn ®æi míi m¹nh mÏ c¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ phï hîp víi yªu cÇu cña xu thÕ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Cã thÓ nãi r»ng tõ n¨m 1994, cïng víi sù ra ®êi cña thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng NHNN ®· b¾t ®Çu thùc hiÖn ®iÒu hµnh tû gi¸ c¬ chÕ míi thay thÕ cho chÕ ®é ®a tû gi¸ tr­íc ®©y. Theo ®ã, NHNN b¾t ®Çu c«ng bè tû gi¸ chÝnh thøc gi÷a ngo¹i tÖ vµ ®ång ViÖt Nam, tû gi¸ mua b¸n trªn thÞ tr­êng ®­îc phÐp dao ®éng trong biªn ®é cho phÐp. Tõ n¨m 1997, tr­íc nh÷ng thay ®æi trong n­íc vµ quèc tÕ, viÖc ®iÒu hµnh tû gi¸ ®· ®­îc chuyÓn h­íng tù nhÊn m¹nh tÝnh æn ®Þnh sang môc tiªu ®iÒu hµnh linh ho¹t trªn c¬ së ®¶m b¶o æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång ViÖt Nam tû gi¸. Trªn thùc tÕ, trong c¸c n¨m 1997 - 1998, viÖc ng©n hµng chñ ®éng ®iÒun chØnh biªn ®é giao dÞch vµ tiÕp theo viÖc NHNN Ên ®Þnh tû gi¸ chÝnh thøc trªn c¬ së tû gi¸ mua b¸n trªn vµ tiÕp tho viÖc NHNN Ên ®Þnh tû gi¸ chÝnh thøc trªn c¬ së tû gi¸ mua b¸n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng khiÕn cho tû gi¸ phï hîp h¬n víi t­¬ng quan cung cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng, t¨ng kh¶ n¨ng ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng cña tû gi¸ do NHNN c«ng bè. Trong bèi c¶nh khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc, víi viÖc ®iÒu hµnh tû gi¸ nh­ trªn NHNN ®· gãp phÇn duy tr× æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« víi tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 1998 ë møc 6%, l¹m ph¸t ®­îc kiÒm chÕ ë møc 9,2%. Sang n¨m 1999, NHNN ®· thùc hiÖn b­íc ®æi míi c¬ b¶n vÒ ®iÒu hµnh tû gi¸ theo c¸c nguyªn t¾c thÞ tr­êng b»ng viÖc hµng ngµy giao dÞch tr­íc ®ã. C¸c tæ chøc tÝn dông ®­îc quy ®Þnh tû gi¸ giao dÞch gi÷a VN§ vµ USD kh«ng v­ît tæ chøc tÝn dông ®­îc quy ®Þnh tû gi¸ giao dÞch gi÷a VN§ vµ USD kh«ng v­ît qu¸ 0,1% so víi tû gi¸ do NHNN c«ng bè. §Õn nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2001, tû gi¸ biÕn ®éng æn ®Þnh, tõ th¸ng 5/2001 ®Õn nay tû gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng 6 th¸ng ®Çu n¨m lµ 2,2% so víi tû gi¸ cuèi n¨m 2000: tû gi¸ trªn thÞ tr­êng tù do t¨ng kho¶ng 2,8%. Tû gi¸ t¨ng chñ yÕu lµ do: ®ång USD cã xu h­íng t¨ng gi¸ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, th©m hôt ngo¹i th­¬ng t¨ng, l­îng kiÒu hèi gi¶m so víi nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m, tû lÖ kÕt hèi gi¶m tõ 50% xuèng 40%. Tû gi¸ t¨ng ®· cã t¸c dông khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, gãp phÇn kiÓm so¸t nhËp khÈu nh­ng còng g©y ra t©m lý bÊt æn trong d©n chóng, t×nh tr¹ng ng¨n ngo¹i tÖ gia t¨ng. Ng©n hµng Nhµ n­íc tiÕp tôc ®iÒu hµnh tû gi¸ theo h­íng h×nh thµnh møc tû gi¸ ph¶n ¸nh thùc h¬n cung cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng, khuyÕn khÝch xuÊt khÈu ®Ó ®Èy m¹nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ, theo dâi s¸t diÔn biÕt tû gi¸ hµng ngµy ®Ó cã biÖn ph¸p can thiÖp, gi÷ cho tû gi¸ vËn ®éng theo tÝn hiÖu thÞ tr­êng nh­ng kh«ng cã biÕn ®éng lín, v­ît qu¸ tÇm kiÓm so¸t trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 2.2. §¸nh gi¸ tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña viÖc sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë ViÖt Nam. NÕu nh­ tr­íc ®©y, NHNN ph¶i dïng mÖnh lÖnh hµnh chÝnh ®Ó t¨ng gi¶m l·i suÊt, t¨ng gi¶m l­îng tiÒn cung øng trªn thÞ tr­êng... víi viÖc sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, NHNN ®· dùa vµo tÝn hiÖu thÞ tr­êng ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. §©y lµ mét b­íc tiÕn b­íc tiÕn c¨n b¶n cña NHNN trong qu¶n lý th«ng qua c¸c c«ng cô ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. Trong thùc tÕ, viÖc sö dông c¸c c«ng cô trùc tiÕp ®· ®em l¹i sù thµnh c«ng ®¸ng kÓ cho chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong thËp kû 90 khi nh×n vµo c¸c chØ sè ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng cña môc tiªu vÜ m«: l¹m ph¸t, s¶n l­îng vµ c«ng ¨n viÖc lµm. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®· ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ tèi ®a cña nã: tû lÖ l¹m ph¸t d­íi mét ch÷ sè cïng víi tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 8,6%/n¨m trong gÇn 10 n¨m. §iÒu nµy d­êng nh­ tr¸i víi kÕt luËn cña c¸c nhµ kinh tÕ häc hiÖn ®¹i khi cho r»ng, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ chØ cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn c¸c yÕu tè thùc cña nÒn kinh tÕ nh­ s¶n l­îng hoÆc c«ng ¨n viÖc lµm trong thêi gian ng¾n tõ mét ®Õn hai n¨m. VÒ mÆt dµi h¹n, c¸c yÕu tè nµy cã xu h­íng quay vÒ møc tù nhiªn cña nã, do ®ã mäi sù thay ®æi cña khèi l­îng tiÒn cung øng kh«ng g©y nªn nh÷ng ¶nh h­ëng ®Õn s¶n l­îng vµ thÊt nghiÖp, ngo¹i trõ sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶. Thùc chÊt hiÖu qu¶ bÒn v÷ng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong thêi gian qua kh«ng chØ lµ kÕt qu¶ cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, mµ chñ yÕu lµ kÕt qu¶ cña viÖc ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· sö dông c¸c gi¶i c¸ch m¹nh mÏ cã kh¶ n¨ng më réng liªn tôc møc s¶n l­îng tiÒm n¨ng, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn chÝnh s¸ch kinh tÕ ®a thµnh phÇn, chÝnh s¸ch kho¸n ®Õn hé n«ng th«n d©n, chÝnh s¸ch cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc... NÕu quan niÖm r»ng môc tiªu hµng ®Çu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ æn ®Þnh gi¸ trÞ tiÒn tÖ víi ý nghi· lµ æn ®Þnh tû lÖ l¹m ph¸t ë møc thÊp th× trong thêi gian qua, môc tiªu nµy ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch hoµn h¶o: tû lÖ l¹m ph¸t biÕn ®éng t­¬ng ®èi m¹nh vµ khã dù ®o¸n tõ n¨m nµy sang n¨m kh¸c. Nh÷ng t¸c ®éng vÒ hiÖu qu¶ vµ ph©n phèi l¹i l¹m ph¸t do ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ trÞ thùc cña c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ kh«ng n¶y sinh tõ møc l¹m ph¸t cao, mµ chñ yÕu tõ sù bÊt æn ®Þnh cña tû lÖ l¹m ph¸t. Vµ ®iÒu quan träng h¬n lµ b¾t ®Çu tõ n¨m 1996, mÆc dï tæng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n t¨ng liªn tôc, nh­ng gi¸ c¶ cã xu h­íng gi¶m ë c¸c th¸ng ®Çu n¨m 1996, 1997, 19978 vµ sù gi¶m gi¸ nµy diÔn ra hÇy hÕt c¸c th¸ng trong n¨m 1999. Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ còng gi¶m m¹nh tõ n¨m 1998. §iÒu nµy chøng tá chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña ng©n hµng Nhµ n­íc tá ra lóng tóng vµ thiÕu chñ ®éng trong viÖc ®iÒu tiÕt l­îng cung øng ®Ó ®¶m b¶o cho nã phï hîp víi nhu cÇu vÒ tiÒn tÖ cña nÒn kinh tÕ. Lý do chñ yÕu dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy cã lÏ lµ xuÊt ph¸t tõ nh÷ng h¹n chÕ vèn cña nã c¸c c«ng cô trùc tiÕp. Mét lµ, c¸c c«ng cô trùc tiÕp kh«ng cho phÐp NHNN cã thÓ ®iÒu chØnh linh ho¹t l­îng vèn kh¶ dông trong ®iÒu kiÖn ø thõa. T×nh tr¹ng dù tr÷ kh«ng mong muèn ë c¸c NHTM b¾t ®Çu tõ 1994 vµ kÐo dµi cho ®Õn nay. Lý do ban ®Çu cã lÏ bëi viÖc duy tr× l·i suÊt tiÒn göi cao vïng víi viÖc kh«ng chÕ trÇn tÝn dông trong nh÷ng n¨m 1--4 - 1996; bëi dù tr÷ ngo¹i tÖ t¨ng lªn rÊt m¹nh trong thêi gian nµy vµ tû lÖ tiÒn göi cã xu h­íng gi¶m xuèng (n¨m 1995 tû lÖ nµy lµ 1,3; n¨m 1996 lµ 0,8: n¨m 1998 lµ 0,5). Tuy nhiªn, lý do chñ yÕu cña t×nh tr¹ng nµy tõ n¨m 1997 ®Õn nay l¹i n»m ë sù gi¶m sót tæng cÇu cña nÒn kinh tÕ, ph¶ ¸nh sù gi¶m sót nhu cÇu tiÒn tÖ, ®Æc biÖt nhu cÇu giao dÞch. Thùc tÕ nµy lµm cho c¸c NHTM ph¶i chÞu ¸p lùc rÊt m¹nh vÒ chi phÝ vèn, ®ång thêi lµm gi¶m thiÓu tÝnh hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Hai lµ, c«ng cô trùc tiÕp ngµy cµng tá ra thiÕu chñ ®éng trong viÖc ®iÒu chØnh l­îng tiÒn cung øng vµ do ®ã lµm gi¶m hiÖu lùc cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ rÖt trong 2 n¨m 1998 - 1999 khi trÇn l·i suÊt c«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ chñ yÕu gi¶m liªn tôc nh­ng gi¸ c¶ vµ s¶n l­îng kh«ng nh÷ng kh«ng t¨ng mµ tiÕp tôc gi¶m. §­¬ng nhiªn, sù gi¶m sót nµy xuÊt ph¸t chñ yÕu tõ c¸c yÕu tè thùc cña nÒn kinh tÕ chø kh«ng hoµn toµn xuÊt ph¸t tõ yÕu tè tiÒn tÖ danh nghÜa. Nh­ng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®· kh«ng chñ ®éng khi ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng nµy vµ do ®ã lµm cho sù t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trë nªn kÐm hiÖu qu¶. Ba lµ, hiÖu lùc t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ bÞ h¹n chÕ v× kh«ng lîi dông ®­îc c¸c kªnh dÉn ®a d¹ng qua l·i suÊt, qua kªnh tÝn dông vµ qua thÞ tr­êng tµi chÝnh víi nh÷ng ¶nh h­ëng qua gi¸ tr¸i phiÕu, cæ phiÕu vµ gi¸ ngo¹i tÖ. Chóng ta còng ®· chØ ra nh÷ng h¹n chÕ cña c«ng cô trùc tiÕp c¶ trªn lý luËn vµ thùc tÕ ¸p dông t¹i ViÖt Nam. MÆt kh¸c, chóng ta còng ®· chØ ra lîi thÕ cña c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, ®Æc biÖt lµ c«ng cô thÞ tr­êng më trªn lý thuyÕt. Vµ chÝnh tõ thùc tiÔn ë hÇu hÕt c¸c n­íc ph¸t triÓn ®· sö dông rÊt cã hiÖu qu¶ c¸c c«ng cô nµy. NHNN b­íc ®Çu sö dông kh¸ hiÖu qu¶ c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ theo xu h­íng thay thÕ vµ gi¶m dÇn tÝnh trùc tiÕp cøng nh¾c vµ Ýt hiÖu lùc ®Ó chuyÓn sang ph¸t huy tÝnh gi¸n tiÕp, linh ho¹t, thÝch hîp vµ ®ång bé cña mét sè c¸c c«ng cô. HiÖn nay, viÖc ®æi míi, chuyÓn ®æi c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tõ trùc tiÕp sang gi¸n tiÕp cña NHNN ViÖt Nam lµ hoµn toµn ®óng ®¾n vµ phï hîp víi xu h­íng chung cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi. ChuyÓn sang c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp ®· lµm cho viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ linh ho¹t h¬n, Ýt g©y nh÷ng hiÖu øng tiªu cùc ®èi víi nÒn kinh tÕ, lµ c¬ së NHNN ViÖt Nam cã thÓ kiÓm so¸t tiÒn tÖ vµ gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Khi chuyÓn sang sö dông c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp th× cÇn cã sù phèi hîp gi÷a c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. HiÖn nay, NHNN ViÖt Nam còng ®· ®iÒu chØnh vµ b­íc ®Çu phèi hîp víi c¸c c«ng cô víi nhau. Theo b¸o c¸o ho¹t ®éng cña ng©n hµng Nhµ n­íc nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2001, hiÖu qu¶ cña c¸c c«ng cô ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ: "Phèi hîp hµi hoµ c¸c c«ng cô trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp theo h­íng thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ" vµ "cã t¸c dông tÝch cùc tíi thÞ tr­êng, h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc do ¶nh h­ëng cña thÞ tr­êng tµi chÝnh quèc tÕ". Nh×n vµo thùc tr¹ng cña viÖc sö dông c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp ë phÇn trªn, chóng ta thÊy vÉn cßn nhiÒu tån t¹i. C¸c c«ng cô gi¸n tiÕp ch­a thùc sù ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶. Cã nhiÒu nguyªn nh©n nhiÒu dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy nh­ng cã lÏ nguyªn nh©n chÝnh lµ do c¸c ®iÒu kiÖn sö dông c«ng cô gi¸n tiÕp ch­a chÝn muåi: + HÖ thèng ng©n hµng ho¹t ®éng ch­a lµnh m¹nh trong c¬ chÕ c¹nh tranh. + ThÞ tr­êng tiÒn tÖ thø cÊp ch­a tÝch cùc vµ ch­a ®­îc ®iÒu tiÕt cã hiÖu qu¶. C¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ c¸nh tay ph¶i ®Æc lùc ®Ó NHNN ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña m×nh. V× vËy, trong thêi gian tíi chóng ta cÇn nhanh chãng t×n mét sè gi¶i ph¸p ®Ó c¸c c«ng cô ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña NHNN ph¸t huy hiÖu qu¶. Ch­¬ng 3 §Þnh h­íng vµ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ 3.1. Môc tiªu chiÕn l­îc. Môc tiªu chiÕn l­îc TC- TT 2001 - 2010 ®· x¸c ®Þnh: x©y dùng nÒn tµi chÝnh quèc gia cã tiÒm lùc ®ñ m¹nh, ®¶m b¶o chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh, c«ng b»ng, phôc vô sù nghiÖp x©y dùng CNXH vµ b¶o vÖ tæ quèc, hÖ thèng c¬ së ®éng viªn, ph©n phèi tµi chÝnh c«ng b»ng æn ®Þnh, tÝch cùc, n¨ng ®éng phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN, ®ñ søc ph¸t triÓn néi lùc, chñ ®éng héi nhËp, thu hót ngo¹i lùc, qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ toµn bé nguån lùc tµi chÝnh cña ®Êt n­íc, x©y dùng nÒn tµi chÝnh quèc gia lµnh m¹nh, c«ng khai, minh b¹ch, ®Çy ®ñ, ®­îc kiÓm to¸n, kiÓm kª kiÓm so¸t, lµm cho tµi chÝnh trë thµnh th­íc ®o hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh tÕ cña c¸c chñ thÓ trong x· héi, n¨ng lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ n­íc vµ tµi chÝnh ®­îc t¨ng c­êng, ®æi míi vµ c¶i c¸ch m¹nh thñ tôc hµnh chÝnh, tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ qu¶n lý tµi chÝnh, ®éi ngò c¸n bé tµi chÝnh thùc sù lµ nh÷ng c¸n bé cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t­; cñng cè vµ n©ng cao vÞ trÝ tµi chÝnh ViÖt Nam trong quan hÖ quèc tÕ. §Ó thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c môc tiªu c¬ b¶n ®ã chiÕn l­îc tµi chÝnh tiÒn tÖ còng ®· x¸c lËp hÖ thèng 7 quan ®iÓm sau ®©y: Mét lµ: Ph¶i thùc sù coi hÖ thèng tµi chÝnh lµ m¹ch m¸u cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, CSTT lµ c«ng cô s¾c bÐn cña Nhµ n­íc ®Ó qu¶n lý vµ ®iÒu chØnh kinh tÕ vÜ m«; ®æi míi chÝnh s¸ch vµ kiÖn toµn hÖ thèng tµi chÝnh tiÒn tÖ lµ mét néi dung träng yÕu trong kh©u ®ét ph¸ vÒ x©y dùng thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Hai lµ: Tµi chÝnh tiÒn tÖ ph¶i t¹o ra m«i tr­êng vµ thÞ tr­êng æn ®Þnh, thuËn lîi, hÊp dÉn ®Çu t­, gi¶i phãng søc s¶n xuÊt vµ khuyÕn khÝch thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. Ba lµ: Coi träng viÖc khai th¸c vµ ph¸t triÓn c¸c nguån lùc, ®Æc biÖt c¸c nguån lùc tµi chÝnh trung vµ dµi h¹n trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c tÇng líp d©n c­ trong n­íc, t¨ng c­êng thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶, hîp lý c¸c nguån lùc tµi chÝnh n­íc ngoµi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi trong m­êi n¨m tíi. Bèn lµ: Thùc hiÖn nguyªn t¾c c«ng b»ng hiÖu qu¶ trong chÝnh s¸ch ph©n phèi, ph©n phèi l¹i tæng s¶n phÈm trong n­íc, gãp phÇn duy tr× c¸c c©n ®èi lín trong nÒn kinh tÕ, nhÊt lµ c©n ®èi gi÷a tÝch luü víi tiªu dïng, gi÷a tÝch tô víi tËp trung, n©ng cao tû lÖ tiÕt kiÖm dµnh cho ®Çu t­, gi¶i quyÕt c¨n b¶n lîi Ých kinh tÕ gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng, lîi Ých gi÷a Nhµ n­íc doanh nghiÖp vµ x· héi. N¨m lµ: X©y dùng vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ nhÊt qu¸n, t«n träng c¸c quan hÖ vµ quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan cña kinh tÕ thÞ tr­êng nh»m t¹o thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi. S¸u lµ: Thùc hiÖn hép nhËp vµ më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ vÒ tµi chÝnh tiÒn tÖ theo h­íng chñ ®éng, cã b­íc ®i thÝch hîp, an toµn, gi÷ v÷ng ®éc lËp chñ quyÒn quèc gia trong hép nhËp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. B¶y lµ: T¨ng c­êng qu¶n lý tµi chÝnh tiÒn tÖ quèc gia b»ng ph¸p luËt, n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ gi¸m s¸t tµi chÝnh ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Dùa trªn hÖ thèng c¸c môc tiªu quan ®iÓm chiÕn l­îc tµi cÝnh tiÒn tÖ ®· ®Ò cËp ®Õn lÜnh vùc cÇn tËp trung ®æi míi bao gåm t¨ng c­êng ®éng viªn khai th¸c nguån nh©n lùc tµi chÝnh, ph©n phèi vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc tµi chÝnh; ®æi míi vµ ph¸t triÓn tµi chÝnh doanh nghiÖp; c¬ cÊu l¹i vµ n©ng cao n¨ng lùc ®iÒu hµnh CSTT tÝn dông ng©n hµng; ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh vµ dÞch vô tµi chÝnh; më réng vµ chñ ®éng héi nhËp tµi chÝnh tiÒn tÖ quèc tÕ ®æi míi kÕ to¸n vµ t¨ng c­êng gi¸m s¸t tµi chÝnh tiÒn tÖ. (TrÝch bµi ph¸t biÓu cña tiÕn sÜ NguyÔn Sinh Hïng - Bé tr­ëng bé tµi chÝnh t¹i héi th¶o khoa häc "Vai trß vµ nhiÖm vô cña c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé tµi chÝnh ë ViÖt Nam giai ®o¹n 2001 - 2010"). 3.2. §Þnh h­íng. - NHNN ViÖt Nam cÇn x¸c ®Þnh râ vµ lùa chän môc tiªu ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®Ó cã c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c ®iÒu hµnh c¸c c«ng cô mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu m×nh ®Ò ra. - Hoµn thiÖn c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Trong thêi gian tíi, cÇn phèi hîp hµi hoµ c¸c c«ng cô trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp, ph¸t huy h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp ®Æc biÖt lµ c«ng cô nghiÖp vô thÞ tr­êng më. 3.3. C¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 3.3.1. X¸c ®Þnh râ môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. CÇn dùa trªn t×nh h×nh thùc tÕ cña nÒn kinh tÕ vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai ®Ó ®Ò ra c¸c môc tiªu phÊn ®Êu. Ph¶i cã kÕ ho¹ch tr­íc, dù ®o¸n t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trong t­¬ng lai ®Ó cã ®Þnh h­íng vÒ c¸c biÖn ph¸p ®iÒu hµnh. Tõ ®ã, NHNN h­íng c¸c c«ng cô cña m×nh vµo thùc hiÖn môc tiªu nµy. NghÜa lµ c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cÇn ph¶i ho¹t ®éng cã h­íng ®Ých. Trªn c¬ së dù ®o¸n t×nh h×nh ph¸t triÓn trong t­¬ng lai, NHNN quyÕt ®Þnh ®­a ra c«ng cô nµo, møc ®é t¸c ®éng nh­ thÕ nµo cho phï hîp víi t×nh h×nh nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu cña m×nh. ViÖc dù ®o¸n t×nh h×nh chÝnh x¸c lµ c¬ së ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c c«ng cô. Muèn vËy th× cÇn ®æi míi h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸, kÕt hîp chÆt chÏ kÕ ho¹ch víi thÞ tr­êng; n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c x©y dùng c¸c chiÕn l­îc, quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi; t¨ng c­êng th«ng tin kinh tÕ, x· héi trong n­íc vµ quèc tÕ...; øng dông réng r·i c¸c thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ trong dù b¸o, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn ë c¶ cÊp vÜ m« vµ doanh nghiÖp. ViÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ph¶i lu«n ®­îc ®Æt trong mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« kh¸c (chÝnh s¸ch tµi chÝnh, chÝnh s¸ch ®Çu t­, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu...) ngay tõ giai ®o¹n ho¹ch ®Þnh ®Õn qu¸ tr×nh thùc thi. Nhê vËy ®¶m b¶o hç trî tèt thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi trong tõng thêi kú vµ lo¹i bá ®­îc nh÷ng nh©n tè tiªu cùc, g©y trë ng¹i vµ h¹n chÕ hiÖu n¨ng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 3.3.2. Hoµn thiÖn c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë ViÖt Nam hiÖn nay. 3.3.2.1. C¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng cô l·i suÊt. CÇn theo dâi, b¸m s¸t diÔn biÕn thÞ tr­êng ®Ó cã sù ®iÒu chØnh l·i suÊt c¬ b¶n vµ biªn ®é phï hîp lµm cho l·i suÊt c¬ b¶n thùc sù ®ãng vai trß lµ tÝn hiÖu ®Ó ®iÒu tiÕt l·i suÊt thÞ tr­êng; chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó bá biªn ®é cña l·i suÊt c¬ b¶n. V× vËy, viÖc hoµn thiÖn ®iÒu hµnh l·i suÊt trong giai ®o¹n tíi chñ yÕu lµ nh»m vµo sù hoµn thiÖn nguyªn t¾c x¸c ®Þnh l·i suÊt c¬ b¶n. Nh­ chóng ta ®· biÕt, l·i suÊt ph¶i võa ®¸p øng lîi Ých cña ng­êi ®i vay vµ ng­êi cho vay; ®èi víi ng­êi cho vay th× l·i suÊt ph¶i bao gåm l¹m ph¸t dù kiÕn, rñi ro vµ møc lîi nhuËn mong ®îi; cßn ng­êi ®i vay th× møc l·i suÊt ph¶i nhá h¬n møc lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh. ChÝnh v× vËy, vÒ phÝa ng©n hµng cÇn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c møc l¹m ph¸t dù kiÕn, rñi ro vµ lîi nhuËn mong ®îi. Theo nh­ hiÖn nay, NHNN x¸c ®Þnh l·i suÊt c¬ b¶n chØ dùa trªn mét sè NHTM lµ rÊt phiÕn diÖn, ch­a ph¶n ¸nh hÕt cung cÇu tÝn dông thùc cña thÞ tr­êng; trong khi ®ã, thµnh phè Hå ChÝ Minh hiÖn ®· cã gÇn 100 tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh. 3.3.2.2. C¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc. Khi c¸c c«ng cô l·i suÊt vµ thÞ tr­êng më cßn ®ang trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn, dù tr÷ b¾t buéc vÉn lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng ®Ó ng©n hµng Nhµ n­íc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ®iÒu tiÕt tiÒn tÖ cña c«ng cô nµy. NHNN cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng cô theo h­íng më réng kh¶ n¨ng kiÓm so¸t tiÒn tÖ cña NHNN vµ khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc tÝn dông sö dông vèn linh ho¹t vµ hiÖu qu¶. V× vËy, trong thêi gian tíi dù tr÷ cÇn ph¶i hoµn thiÖn theo c¸c h­íng sau: - C¬ chÕ dù tr÷ b¾t buéc ph¶i ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh. V× liªn quan ®Õn vèn kh¶ dông, nÕu thay ®æi th­êng xuyªn c¸c møc b¾t buéc vµ nh÷ng luËt lÖ quy ®Þnh vÒ nã sÏ khiÕn cho c¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i th­êng xuyªn thay ®æi danh môc ph©n bæ vèn cña m×nh. Do ®ã, nh÷ng kÕt ho¹ch cho vay vèn dµi h¹n sÏ gÆp ph¶i rñi ro. V× thÕ, cÇn quan niÖm, thay ®æi trong dù tr÷ b¾t buéc nh­ lµ dÊu hiÖu th«ng b¸o cho mét sù b¾t ®Çu thay ®æi c¬ b¶n trong chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, tøc lµ nh÷ng thay ®æi tiÕp theo vÒ chÝnh s¸ch l·i suÊt vµ nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®Ó gióp c¸c TCTD chñ ®éng ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kinh doanh cho phï hîp. - Dù tr÷ b¾t buéc ph¶i ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. V× lµ c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi chøc n¨ng c¬ b¶n lµ kiÓm so¸t tiÒn tÖ, do vËy mäi tæ chøc tÝn dông cã chøc n¨ng ®Òu lµ ®èi t­îng thèng nhÊt mµ ng©n hµng Nhµ n­íc sö dông c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc ®Ó ®iÒu chØnh hÖ thèng t¹o tiÒn. Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã sù ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông. - Dù tr÷ b¾t buéc cÇn kiÓm so¸t cã chän läc kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cña c¸c TCTD. Khi ¸p dông dù tr÷ b¾t buéc cÇn tÝnh ®Õn møc ®é rñi ro vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n do sù t¹o tiÒn cña tõng lo¹i tiÒn göi mµ c¸c tæ chøc tÝn dungj huy ®éng ®­îc. §èi víi lo¹i tiÒn göi kh«ng kú h¹n ®©y lµ lo¹i tiÒn göi ph¸t hµnh sÐc cã tÝnh láng cao nªn cã th­êng xuyªn biÕn ®éng. V× thÕ, viÖc ¸p dông dù tr÷ b¾t buéc ®èi víi lo¹i tiÒn göi kh«ng kú h¹n lµ rÊt cÇn thiÕt. §Ó t¨ng c­êng kiÓm so¸t cã hiÖu qu¶ kh¶ n¨ng t¹o tiÒn ®èi víi lo¹i tiÒn göi nµy, NHNN cã thÓ quy ®Þnh møc tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc luü tiÕn tõng phÇn theo quy m« t¨ng lªn cña sè tiÒn göi kh«ng kú h¹n mµ c¸c TCTD nµy huy ®éng ®­îc. Cã thÓ chia sè tiÒn göi kh«ng kú h¹n lµm 3 bËc: bËc 1 cã quy m« ®Õn b¨ng 50% sè vèn ph¸p ®Þnh cña c¸c tæ chøc tÝn dông; bËc 2 tõ 50% ®Õn 100% sè ph¸p ®Þnh vµ bËc 3 tõ 100% vèn ph¸p ®Þnh vèn ph¸p ®Þnh trë lªn. T­¬ng øng víi mçi bËc lµ cã tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc ë møc thÊp, trung b×nh vµ cao (so s¸nh gi÷a vèn ph¸p ®Þnh vµ sè tiÒn göi kh«ng kú h¹n huy ®éng) th× c¸c TCTD cã kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cµng lín vµ ng­îc l¹i. §èi víi lo¹i tiÒn göi cã kú h¹n nãi chung th× nªn ¸p dông tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc hîp lý v× nh÷ng lý do sau: + TiÒn göi cã kú h¹n phÇn lín lµ lo¹i tiÒn göi tiÕt kiÖn vµ hiÖn ®ang ®­îc Nhµ n­íc triÓn khai chÝnh s¸ch b¶o hiÓm tiÒn göi b¾t buéc, tøc lµ ®· t¹o ra vÉn an toµn, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cho c¸c NHTM. + §©y lµ nh÷ng lo¹i tiÒn göi cã tÝnh láng thÊp vµ viÖc chuyÓn ®æi nã thµnh lo¹i tiÒn cã tÝnh láng cao ®Òu ®­îc x¸c ®Þnh thêi gian. Do ®ã, c¸c TCTD vÉn cã thÓ chñ ®éng nguån vèn tõ thÞ tr­êng ®Ó b¶o ®¶m kh¶ n¨ng chi tr¶. MÆt kh¸c, ®Ó kh¾c phôc nh÷ng rñi ro cã tÝnh ®ét biÕn do sù thay ®æi tiÒn göi cã tÝnh láng thÊp thµnh tiÒn cã cao tr­íc thêi h¹n, g©y bÊt lîi cho c¸c tæ chøc tÝn dông, nªn cho phÐp c¸c lo¹i chøng chØ tiÒn göi tiÕt kiÖm ®­îc phÐp chuyÓn nh­îng trªn thÞ tr­êng. + Kh¾c phôc phÇn nµo nh­îc ®iÓm cña c«ng cô nµy g©y ra cho c¸c TCTD lµ t¨ng ph­¬ng ph¸p, gi¶m lîi nhuËn vµ søc c¹nh tranh. Ngoµi ra, viÖc thùc hiÖn c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc cã hiÖu qu¶ theo môc tiªu ®Ò ra cÇn ph¶i cã sù kiÓm tra th­êng xuyªn, chÆt chÏ viÖc chÊp hµnh dù tr÷ b¾t buéc vµ xö ph¹t nghiªm kh¾c nh÷ng vi ph¹m. Bªn c¹nh ®ã, tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc cÇn ®­îc ®iÒu chØnh ho¹t, phèi hîp ®ång bé víi viÖc ®iÒu chØnh ®èi víi c¸c c«ng cô kh¸c nh­ t¸i cÊp vèn, nghiÖp vô thÞ tr­êng më... 3.3.2.3. C¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng cô t¸i cÊp vèn. C«ng cô t¸i cÊp vèn cÇn ®­îc hoµn thiÖn theo h­íng thùc hiÖn vai trß lµ c«ng cô cÊp tÝn dông ng¾n h¹n cña NHNN, NHNN cung øng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n cho c¸c NHTM vµ thùc hiÖn vai trß "ng­êi cho vay cuèi cïng". Quy chÕ t¸i cÊp vèn cÇn ®­îc tiÕp tôc hoµn thiÖn, quy ®Þnh râ tõng h×nh thøc t¸i cÊp vèn (t¸i cÊp vèn cÇn ®­îc tiÕp tôc hoµn thiÖn, quy ®Þnh râ tõng h×nh thøc t¸i cÊp vèn, v× c¸c tæ chøc kh¸c cã qu¸ nhiÒu nguån vèn bæ sung víi quy m« nhiÒu lo¹i vµ l·i suÊt thÊp, kh¸c nhau trªn thÞ tr­êng. C«ng cô t¸i cÊp vèn chØ cã thÓ ph¸t huy hiÖu qu¶ khi nã ®­îc phèi hîp víi l·i suÊt. NÕu NHNN muèn c¸c TCTD ra søc khai th¸c nguån vèn trong nh©n d©n th× quy ®Þnh møc t¸i cÊp vèn cµng cao, ng­îc l¹i viÖc quy ®Þnh mét møc l·i suÊt t¸i cÊp vèn thÊp chØ khuyÕn khÝch c¸c TCTD vay cña NHNN. Trong thêi gian tíi, khi mµ thÞ tr­êng më ®· ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh th× ®ßi hái ph¶i thËn träng h¬n n÷a trong viÖc quy ®Þnh møc l·i suÊt t¸i cÊp vèn nh­ thÕ nµo lµ hîp lý. Bëi v× mét møc t¸i cÊp thÊp sÏ khuyÕn khÝch c¸c TCTD vay cña NHNN sau ®ã mua l¹i c¸c giÊy tê cã gi¸. Tr­êng hîp nµy ch¼ng kh¸c nµo NHNN dïng chÝnh tiÒn cña m×nh ®Ó mua c¸c giÊy tê cã gi¸, kÕt qu¶ lµ nghiÖp vô thÞ tr­êng më kh«ng cã t¸c dông. Nh­ vËy, møc l·i suÊt t¸i cÊp vèn hîp lý ph¶i lµ møc xÊp xØ víi l·i suÊt c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n hay l·i su©tµi s¶n tiÒn göi ng¾n h¹n. 3.3.2.4. C¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng cô nghiÖp vô thÞ tr­êng më. C«ng cô nghiÖp vô thÞ tr­êng lµ mét c«ng cô mµ trong thêi gian tíi chóng ta cÇn quan t©m ®Æc biÖt, cÇn tiÕp tôc mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®Ó tõng b­íc ®­a nghiÖp vô thÞ tr­êng më trë thµnh c«ng cô chñ yÕu linh ho¹t, hiÖu qu¶ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Song ®Ó nghiÖp vô nµy thùc sù cã hiÖu qu¶ th× cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò to lín ®Æt ra còng nh­ ph¶i cã thêi gian kiÓm nghiÖm. Thö th¸ch ®èi víi nghiÖp vô míi mÎ nµy lµ rÊt nÆng nÒn mµ chØ cã sù quyÕt t©m ®ång bé kiªn quyÕt cña NHNN vµ c¸c tæ chøc tÝn dông míi cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc. - Muèn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c«ng cô nµy th× tr­íc hÕt cÇn ph¶i rµ so¸t l¹i c¸c c¬ chÕ, quy chÕ lµm c¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng më ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh theo h­íng t¹o ®iÒu kiÖn thu hót thµnh viªn tham gia thÞ tr­êng. Nhµ n­íc cÇn sím ban hµnh khung luËt ph¸p vÒ viÖc ph¸t hµnh vµ l­u th«ng c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ viÖc ®iÒu hµnh khung luËt ph¸p vÒ viÖc ph¸t hµnh vµ l­u th«ng c¸c chøng tõ cã gi¸ ®Ó viÖc ®iÒu hµnh mua b¸n c¸c giÊy tê cã gi¸ cña NHTW ®­îc sö dông mét c¸ch nh¹y bÐn vµ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho vÊn ®Ò chuyÓn nh­îng, mua b¸n c¸c chøng tõ cã gi¸, h×nh thµnh c¸c giao dÞch trªn thÞ tr­êng. - Gi¸ cña c¸c giÊy tê cã gi¸ hay l·i suÊt giao dÞch trªn nghiÖp vô thÞ tr­êng më lµ yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng ®Õn mÆt b»ng l·i suÊt trªn thÞ tr­êng nãi chung; v× vËy, l·i suÊt lµ môc tiªu mµ NHNN cÇn quan t©m khi quyÕt ®Þnh ph­¬ng thøc ®Êu thÇu nghiÖp vô thÞ tr­êng më. §Êu thÇu l·i suÊt hay ®Êu thÇy khèi l­îng lµ tuú thuéc vµo môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Muèn c¨n thiÖp trùc tiÕp vµo l·i suÊt th× thùc hiÖn ®Êu thÇu khèi l­îng, khi ®ã l·i suÊt cè ®Þnh do NHNN chØ ®¹o, cßn khi môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nghiªng vÒ gi¸c ®é b¬m hoÆc rót tiÒn ra theo mét l­îng mong muèn th× thùc hiÖn ®Êu thÇu l·i suÊt, khi ®ã l·i suÊt ®­îc th¶ næi theo cung cÇu thÞ tr­êng, cßn l·i suÊt trung thÇu ®­îc x¸c ®Þnh t¹i ®iÓm ®¹t ®­îc khèi l­îng trªn cÇn b¬m vµo hoÆc rót bít khái l­u th«ng. L·i suÊt chØ ®¹o ®èi víi ®Êu thÇu l·i suÊt lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ c¸c giÊy tê cã gi¸. §èi víi thÞ tr­êng më ë n­íc ta hiÖn nay, Bé tµi chÝnh nªn h¹n chÕ dÇn viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu b¸n lÎ ra c«ng chóng, mµ tËp trung ph¸t hµnh qua h×nh thøc ®Êu thÇu, trong ®ã cã ®Êu thÇu qua NHNN ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc tÝn dông n¾m gi÷ thªm nhiÒu l­îng hµng ho¸ cã thÓ giao dÞch trªn thÞ tr­êng më. Bé tµi chÝnh nªn bá viÖc khèng chÕ l·i suÊt ®Êu thÇu d­íi h×nh thøc l·i suÊt chØ ®¹o mµ ®Ó thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh. NghiÖp vô thÞ tr­êng më cho phÐp mua hoÆc b¸n víi sè l­îng thêi gian giao dÞch vµ ph­¬ng thøc giao dÞch tuú ý phï hîp víi yªu cÇu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Khi dù b¸o dù tr÷ kh«ng thay ®æi, biÓu hiÖn cã sù tr× trÖ trong l­u th«ng tiÒn tÖ th× ph­¬ng thøc giao dÞch sÏ lµ mua hoÆc b¸n h¼n giÊy tê cã gi¸ nh»m t¹o mét sù chuyÓn ®éng tiÒn tÖ ban ®Çu cÇn thiÕt. Ngoµi nghiÖp vô mua hoÆc b¸n h¼n dÔ dµng cho phÐp söa sai b»ng c¸ch ®¶o ng­îc giao dÞch, nÕu phiªn giao dÞch tr­íc mua qu¸ nhiÒu th× phiªn kÕ tiÕp cã thÓ thùc hiÖn giao dÞch b¸n ®Ó gi¶i quyÕt sè chªnh lÖch ®ã hoÆc ng­îc l¹i. NÕu dù b¸o cho thÊy dù tr÷ thay ®æi thÊt th­êng do nhiÒu nguyªn nh©n nh­: thêi vô, thiªn tai, hoÆc do dù ®o¸n t×nh h×nh khã kh¨n chÝnh x¸c... §Ó h¹n chÕ sai sãt trong viÖc cung øng tiÒn, ph­¬ng thøc giao dÞch ®­îc ¸p dông trªn thÞ tr­êng më lµ ph­¬ng thøc mua b¸n cã kú h¹n nh»m lµm t¨ng t¹m thêi hay gi¶m t¹m thêi mét l­îng tiÒn nhÊt ®Þnh trong thêi gian giao dÞch mua b¸n. - §a d¹ng ho¸ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng. XuÊt ph¸t tõ chç hµng ho¸ cña thÞ tr­êng më lµ c¸c giÊy tê cã gi¸ ngøan h¹n cã ®é thanh kho¶n cao, b¶o ®¶m qu¶n lý dÔ dµng, ®ång thêi ®¸p øng yªu cÇu ®iÒu hµnh nghiÖp vô nµy nhanh nh¹y, chÝnh x¸c ®¹t ®­îc ý mong muèn. Do ®ã, trong thêi gian tíi cÇn bæ sung vµo c¬ cÊu hµng ho¸ nµy c¸c tr¸i phiÕu kho b¹c Nhµ n­íc, tr¸i phiÕu chÝnh phñ, tr¸i phiÕu vµ kú phiÕu ng©n hµng, tr¸i phiÕu doanh nghiÖp... Tuy nhiªn, vÒ l©u dµi khi ®iÒu kiÖn ph¸p lý cho phÐp, ph¹m vi giÊy tê cã gi¸ sÏ ®­îc më réng kh«ng chØ gåm c¸c lo¹i ng¾n h¹n mµ c¶ c¸c lo¹i trung, dµi h¹n cã thÓ xem xÐt lµm c«ng cô giao dÞch miÔn lµ chóng cã ®é thanh kho¶n cao. ë ®©y, thêi h¹n cña giÊy tê cã gi¸ kh«ng m©u thuÉn víi yªu cÇu nhanh nh¹y cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, v× ®· cã ph­¬ng thøc giao dÞch mua l¹i trªn nghiÖp vô thÞ tr­êng më. - HiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng thanh to¸n. §Ó nghiÖp vô thÞ tr­êng më ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cÇn trang bÞ hÖ thèng thanh to¸n vµ qu¶n lý hiÖn ®¹i, cã phÇn mÒm hiÖn ®¹i kÕt nèi gi÷a néi bé trong NHNN vµ gi÷a NHNN víi c¸c tæ chøc tÝn dông thµnh viªn, ®¨ng ký gi÷ ®iÖn tö, th«ng b¸o mêi thÇu, ®¨ng ký giÊy tê cã gi¸, xÐt thÇu, t¹o lËp vµ ký hîp ®ång mua l¹i ®Õn kh©u thanh to¸n chuyÓn kho¶n vµ th«ng b¸o c¸o... Nh­ vËy, chÊt l­îng c«ng t¸c dù b¸o, ®iÒu hµnh thÞ tr­êng cÇn tõng b­íc hoµn thiÖn trªn c¬ së n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé dù b¸o, c¶i tiÕn chÕ ®é cung cÊp th«ng tin trong vµ ngoµi ngµnh víi sù phèi hîp chÆt chÏ cña c¸c ®¬n vÞ NHNN, c¸c TCTD, c¸c Bé ngµnh liªn quan (bé tµi chÝnh, Kho b¹c Nhµ n­íc). 3.3.2.5. C¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng cô tû gi¸. Trong thêi gian tíi, khi mµ l·i suÊt ch­a ®­îc tù do ho¸ vÉn cßn sù can thiÖp cña Nhµ n­íc, dù tr÷ ngo¹i tÖ cßn qu¸ Ýt, kinh tÕ t¨ng tr­ëng nh­ng ch­¨ thËt sù v÷ng ch¾c, thÞ tr­êng tiÒn tÖ ch­a ph¸t triÓn th× viÖc duy tr× c¬ chÕ tû gi¸ c«ng bè vµ biªn ®é giao dÞch nh­ hiÖn nay vÉn lµ cÇn thiÕt. Bªn c¹nh ®ã cÇn theo dâi s¸t c¸c diÔn biÕn trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi phï hîp víi biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi nh»m hoµn thµnh tû gi¸ hîp lý, khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, kiÓm so¸t nhËp khÈu, t¨ng giao dÞch kiÒu hèi qua ng©n hµng, t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ cho Nhµ n­íc. §iÒu chØnh ®Ó tû gi¸ ngo¹i tÖ s¸t víi thÞ tr­êng æn ®Þnh tû gi¸ ë møc phï hîp víi thÞ tr­êng, cã sù dao ®éng t¨ng gi¶m ®Ó xo¸ ®i t×nh tr¹ng ng¨n gi÷ ngo¹i tÖ ®ang diÔn ra hiÖn nay. VÒ l©u dµi, tr­íc xu h­íng héi nhËp quèc tÕ, viÖc ®iÒu hµnh tû gi¸ cÇn ®­îc ®iÒu hµnh mét c¸ch chñ ®éng linh ho¹t, thÝch øng víi diÔn biÕn vÜ m« cña nÒn kinh tÕ trong n­íc, t×nh h×nh tµi chÝnh - tiÒn tÖ vµ th­¬ng m¹i cña khu vùc vµ quèc tÕ. Thay cho viÖc g¾n ®ång ViÖt Nam víi ®ång USD, tû gi¸ chÝnh thøc nªn ®­îc g¾n víi tiÒn tÖ (gåm USD vµ c¸c ®ång tiÒn cña c¸c b¹n hµng lín nh­ NhËt, khèi EU vµ cña c¸c n­íc trong khu vùc). H¬n n÷a, ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn cã c¸c biÖn ph¸p tiÕp tôc ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng ®Ó tû gi¸ thùc sù do c¸c lùc l­îng thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh. 3.4. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ 3.4.1. CÇn ph¶i c¬ cÊu l¹i hÖ thèng ng©n hµng. Tr­íc hÕt cÇn x©y dùng mét NHTW cã tÇm cì, n©ng cao tÝnh chñ ®éng, linh ho¹t cña nã trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. CÇn h¹n chÕ sù can thiÖp qu¸ s©u ®èi víi ng©n hµng Nhµ n­íc cña c¸c c¬ quan, tæ chøc trong ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. NHNN cÇn ®­îc chñ ®éng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc quèc héi, chÝnh phñ vÒ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. C¸c c¬ quan tæ chøc kh«ng can thiÖp qu¸ s©u vµo ho¹t ®éng NHNN; ®Æc biÖt gi¶i quyÕt tèt quan hÖ gi÷a cÊp uû §¶ng vµ ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®èi víi c¸c chi nh¸nh ng©n hµng Nhµ n­íc tØnh, thµnh phè, ®¶m b¶o thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ thèng nhÊt quèc gia. H¹n chÕ nhiÖm vô cña NHNN víi vai trß mét bé phËn trong chÝnh phñ vµ mét bé chñ qu¶n ®Ó NHNN tËp trung thùc hiÖn vai trß NHTW cña ®Êt n­íc. NHTW cÇn ®ãng ®­îc vai trß lµ ng­êi can thiÖp cuèi cïng, kh«ng «m ®åm nh÷ng c«ng viÖc ngoµi chøc n¨ng cña NHTW. CÇn ph¶i kiÖn toµn hÖ thèng thanh tra cña NHTW cã c¬ chÕ tæ chøc vµ chØ ®¹o theo chiÒu däc thèng nhÊt. LËp tiªu chÝ thanh tra gi¸m s¸t ®ãng vai trß cña NHTW víi môc tiªu gi÷ v÷ng an toµn hÖ thèng ng©n hµng. ViÖc xö lý cho ph¸ s¶n mét vµi NHTM yÕu kÐm còng chÝnh lµ ®Ó gi÷ v÷ng an toµn chung. Tæ chøc thi tuyÓn, lùa chän c¸n bé thanh tra ph¶i chÆt chÏ vÒ tr×nh ®é vµ phÈm chÊt. T¨ng quyÒn lùc cho thanh tra t­¬ng xøng víi nhiÖm vô ®­îc giao. KhÈn tr­¬ng chÊn chØnh hÖ thèng ng©n hµng, n©ng cao chÊt l­îng vµ ®¶m b¶o an toµn ho¹t ®éng tÝn dông. M«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng ng©n hµng cÇn tiÕp tôc ®­îc hoµn thiÖn theo xu h­íng phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, x¸c lËp quan hÖ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i víi doanh nghiÖp vµ ®èi t­îng kh¸ch hµng kh¸c. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh gi÷a c¸c NHTM. C¸c NHTM chñ ®éng c¹nh tranh víi nhau t×m kiÕm kh¸ch hµng cã tÝn nhiÖm, t×m kiÕm dù ¸n cã hiÖu qu¶ ®Ó ®Çu t­, cho vay; tham gia cho vay vèn c¸c dù ¸n kÝch cÇu, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cña c¸c tØnh thµnh phè. Ph¶i thùc hiÖn mét chiÕn l­îc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ngµnh ng©n hµng ®Ó t¹o c¬ së h¹ tÇng vµ nguån nh©n lùc. Th«ng tin ph¶i trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu cña NHNN nh»m ®­a ho¹t ®éng dù b¸o, ra quyÕt ®Þnh, ®iÒu hµnh vÜ m« ®ñ n¨ng lùc tiÕp cËn s©u víi thÞ tr­êng, ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi ®¶m b¶o ®iÒu hµnh linh ho¹t c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ phôc vô ®¾c lùc cho ho¹t ®éng gi¸m s¸t b¶o vÖ tÝnh æn ®Þnh cña hÖ thèng ng©n hµng. 3.4.2. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh. ë n­íc ta hiÖn nay thÞ tr­êng tµi chÝnh ®· thiÕt lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng nh­ng rÊt buån tÎ, ch­a thùc sù ph¸t huy hÕt chøc n¨ng vµ vai trß cña nã. Trong thêi gian tíi, hoµn thiÖn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng nªn lµ mét mèi quan t©m ®Æc biÖt cña NHNN. ThÞ tr­êng liªn ng©n hµng chÝnh lµ n¬i x¸c ®Þnh nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng vèn kh¶ dông cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, n¬i mµ ng©n NHTW n¾m b¾t ®­îc mét c¸ch nhanh nh¹y nhu cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ qua ho¹t ®éng cña NHTM ®Ó quyÕt ®Þnh sö dông c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ thÝch hîp. §Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh t«i xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ: - Ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c c«ng cô nh­: Cæ phiÕu, tr¸i phiÕu doanh nghiÖp, tÝn phiÕu kho b¹c, chøng chØ tiÒn göi, chøng chØ ®Çu t­... CÇn më réng h¬n n÷a ph¹m vi vµ quy m« giao dÞch cña thÞ tr­êng tµi chÝnh. - CÇn x©y dùng, hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vµ quy chÕ cÇn thiÕt lµm c¬ së ho¹t ®éng vµ kiÓm so¸t thÞ tr­êng tµi chÝnh, ®ång thêi cÇn cã tæ chøc qu¶n lý Nhµ n­íc ®Ó ®iÒu khiÓn gi¸m s¸t sù ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Ph¶i t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ cã hÖ thèng th«ng tin kinh tÕ phôc vô cho ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng. - Ph¶i båi d­ìng cho c¸c nhµ kinh doanh, c¸c nhµ qu¶n lý c¸c kiÕn thøc cña thÞ tr­êng tµi chÝnh ®Ó hä n¾m v÷ng vÒ nghiÖp vô kü thuËt ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng. Ngoµi ra cÇn ph¶i thu hót ®«ng ®¶o c¸c nhµ ®Çu t­ cã kiÕn thøc, d¸m ®­¬ng ®Çu víi rñi ro, m¹o hiÓm. Lêi kÕt Dùa vµo nh÷ng vÊn ®Ò ®· tr×nh bµy, cã thÓ thÊy r»ng trªn b×nh diÖn réng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, ho¹t ®éng ng©n hµng vµ CSTT n­íc ta ch­a ®¹t ®­îc ®é hoµn thiÖn vµ t­¬ng xøng víi nh÷ng yªu cÇu mµ nÒn kinh tÕ ®Æt ra. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng CSTT ngµy cµng cã vai trß quan träng h¬n trong viÖc ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ nh»m ®¹t môc tiªu æn ®Þnh hÖ thèng tiÒn tÖ kiÒm chÕ l¹m ph¸t, t¹o m«i tr­êng kinh tÕ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, lµnh m¹nh. Trong bèi c¶nh ®ã bªn c¹nh viÖc n©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ tÝnh ®éc lËp cña NHNN ViÖt Nam, h¹n chÕ nh÷ng biÖn ph¸p t×nh thÕ, CSTT ph¶i cã nh÷ng thay ®æi thÝch hîp. NHNN sÏ tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi ®iÒu hµnh CSTT tõ sö dông c¸c c«ng cô trùc tiÕp sang sö dông c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp mét c¸ch n¨ng ®éng vµ linh ho¹t h¬n, cã sù phèi hîp ®iÒu hµnh ®ång bé gi÷a c¸c c«ng cô trªn c¬ së b¸m s¸t diÔn biÕn thÞ tr­êng. Ngoµi ra còng cÇn cã sù phèi hîp gi÷a CSTT víi c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« kh¸c mét c¸ch phï hîp ®Ó x©y dùng mét nÒn tµi chÝnh quèc gia cã tiÒm lÆc ®ñ m¹nh phôc vô ®¾c lùc cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Tuy nhiªn, víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn néi dung cña bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em mong ®­îc sù gióp ®ì, gãp ý kiÕn cña c¸c b¹n vµ cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó bæ sung, trau dåi thªm kiÕn thøc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o Lý thuyÕt tiÒn tÖ (§HTC - KT Hµ Néi) - NXB Tµi chÝnh 1998. TiÒn TÖ - Ng©n hµng - thÞ tr­êng tµi chÝnh (Frederic. S.Mishkin). TiÒn tÖ vµ ng©n hµng - Hoµng Kim. TiÕp cËn c¸c häc thuyÕt vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng - Tr­¬ng Xu©n LÖ. LuËt ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam, luËt c¸c tæ chøc tÝn dông vµ nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. Ng©n hµng víi nÒn kinh tÕ tri thøc - ViÖn nghiªn cøu khoa häc Ng©n hµng. NXB Thèng kª 2001. B¸o c¸o th­êng niªn NHNN ViÖt Nam. T¹p chÝ ng©n hµng; T¹p chÝ tµi chÝnh; T¹p chÝ thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ 2002. V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX. Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng 1: Lý luËn chung vÒ c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ 3 1.1. Môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 3 1.1.1. T¨ng tr­ëng kinh tÕ. 3 1.1.2. KiÓm so¸t l¹m ph¸t. 4 1.1.3. T¹o viÖc lµm. 4 1.2. C¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 5 1.2.1. C¸c c«ng cô trùc tiÕp. 5 1.2.2. C¸c c«ng cô gi¸n tiÕp. 8 2.2.1. Dù tr÷ b¾t buéc. 9 Ch­¬ng 2: T×nh h×nh sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay 13 2.1. T×nh h×nh sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë ViÖt Nam hiÖn nay. 13 2.1.1. Thùc tr¹ng cña viÖc sö dông c¸c c«ng cô trùc tiÕp. 13 2.1.2. Thùc tr¹ng cña viÖc sö dông c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp ë ViÖt Nam. 19 2.2. §¸nh gi¸ tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña viÖc sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë ViÖt Nam. 26 Ch­¬ng 3: §Þnh h­íng vµ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ 30 3.1. Môc tiªu chiÕn l­îc. 30 3.2. §Þnh h­íng. 31 3.3. C¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 32 3.3.1. X¸c ®Þnh râ môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 32 3.3.2. Hoµn thiÖn c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë ViÖt Nam hiÖn nay. 32 3.4. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ 38 3.4.1. CÇn ph¶i c¬ cÊu l¹i hÖ thèng ng©n hµng. 38 3.4.2. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh. 39 Lêi kÕt 40 Tµi liÖu tham kh¶o 41

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.DOC