Tác động dự án xây cầu vượt bằng thép tại các điểm ùn tắc giao thông với kinh tế - Xã hội và giải pháp chống ùn tắc giao thông

Một số đề xuất và kiến nghị So sánh và đánh giá giữa việc xây bằng cầu tạm bằng thép với việc xây dựng cầu bằng bê tông Học hỏi kinh nghiệm từ việc xây cầu vượt bằng thép tại các nước. Để giải quyết ùn tắc giao thông phải kết hợp tổng thể nhiều phương án, đặc biệt là hạ tầng giao thông với tầm nhìn dài hạn phù hợp với quy hoạch đô thị.

pptx24 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2611 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tác động dự án xây cầu vượt bằng thép tại các điểm ùn tắc giao thông với kinh tế - Xã hội và giải pháp chống ùn tắc giao thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 05/04/2013 ‹#› TÁC ĐỘNG DỰ ÁN XÂY CẦU VƯỢT BẰNG THÉP TẠI CÁC ĐIỂM ÙN TẮC GIAO THÔNG VỚI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG Nhóm thực hiện Các nội dung chính TỔNG QUAN VỀ HÀNG HÓA CÔNG CỘNG TÌNH HÌNH GIAO THÔNG TẠI TP.HCM DỰ ÁN CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TỚI KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ I. Tổng quan về hàng hóa công cộng Khái niệm Hàng hóa công cộng (HHCC) là những loại hàng hóa có thể được một số người tiêu dùng cùngu ử dụng mà không làm giảm khả năng sử dụng món hàng của bất cứ người nào. Tính chất của Hàng hóa công Tính chất: có 02 thuộc tính căn bản 1 Hàng hóa công cộng không có tính cạnh tranh trong tiêu dùng 2 Hàng hóa công cộng không có tính loại trừ trong tiêu dùng Phân loại hàng hóa công Phân loại: được chia làm 02 loại chính Hàng hoá công cộng thuần túy. Hàng hoá công cộng không thuần túy. Hàng hoá công cộng thuần túy Là những HHCC bao gồm cả hai đặc tính, không cạnh tranh và không loại trừ Vidu: Quốc phòng, bắn pháo hoa, đèn biển… Hàng hóa công không thuần túy Là những HHCC chỉ bao gồm một trong hai đặc tính của hàng hóa công Vi dụ: Đường cao tốc, công viên DỰ ÁN CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG Dự án chống ùn tắc giao thông có phải là hàng hóa công? Cầu vượt tại các điểm ùn tắc Dịch vụ bảng điện tử, đài FM cung cấp thông tin ùn tắc giao thông. Sự cần thiết phải cung cấp hàng hóa công Thị trường tư nhân không sản xuất những hàng hoá công cộng không có khả năng loại trừ. Khu vực tư nhân sẽ sản xuất dưới mức tối ưu nên tổn thất cho thị trường. Do đó hàng hóa công chủ yếu được cung cấp bởi chính phủ. Sự cần thiết phải cung cấp hàng hóa công Đánh giá về việc cung cấp cầu đường bởi tư nhân CUNG CẤP HIỆU QUẢ HÀNG HÓA CÔNG D1 D2 D Khi moùn haøng khoâng tranh giaønh, lôïi ích xaõ hoäi bieân cuûa vieäc tieâu duøng (D) ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch coäng theo chieàu thaúng ñöùng caùc ñöôøng caàu caù nhaân ñoái vôùi moùn haøng Saûn löôïng 0 Lôïi ích (ñoâ la) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 $4,00 $5,50 $7,00 Chi phí bieân $1,50 Saûn löôïng hieäu quaû xaûy ra taïi MC = MB vôùi 2 ñôn vò saûn löôïng. MB = $1,50 + $4,00 = $5,50. II. Thực trạng giao thông tại TP.HCM Thực trạng dân số tại TP.HCM II. Thực trạng giao thông tại TP.HCM Thực trạng giao thông tại TP.HCM Thành phố hiện đang có 3.800 tuyến đường, tổng chiều dài khoảng 3.670km, đạt 1,44km/km2 (theo Houstrans 2004) và đạt 1,56km/km2 (theo tống kê 2008). ‘quá tải’ Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị diễn ra thường xuyên. Tốc độ hành trình của các loại phương tiện chậm lại. Công tác quản lý, quy hoạch còn thấp kém. II.Thực trạng giao thông tại TP.HCM Hậu quả của việc ùn tắc giao thông Thiệt hại về kinh tế: theo thống kê nghiên cứu: mỗi ngày ùn tắc TP HCM thiệt hại gần 1,3 triệu USD, mỗi năm trên 13,000 tỷ đồng. Thiệt hại về xã hội: Thiệt hại kéo theo khi ùn tắc giao thông chính là ô nhiễm môi trường III. Dự án cầu vượt bằng thép Cầu vượt tại ngã tư Hàng Xanh III. Dự án cầu vượt bằng thép Cầu vượt tại ngã tư Thủ Đức IV. Tác động của các dự án cầu vượt bằng thép đối với kinh tế - xã hội Tác động tích cực Tiết kiệm chi phí dự án Tiết kiệm thời gian cho người dân Tiết kiệm giá trị thời gian của phương tiện vận tải Tiết kiệm giá trị thời gian hàng hóa IV. Tác động của các dự án chống ùn tắc giao thông đối với kinh tế - xã hội Tiết kiệm chi phí dự án: Việc xây dựng cầu vượt bằng thép có thời gian thi công nhanh (kể cả tháo dở), vốn đầu tư nhỏ. Trung bình xây dựng cầu vượt bằng thép chỉ mất 4-5 tháng, nếu xây dựng cầu bằng bê tông thời gian ít nhất là 1 năm Tác động của các dự án cầu vượt bằng thép đối với kinh tế - xã hội Tiết kiệm thời gian cho người dân Việc giảm ùn tắc giao thông đã góp phần tiết kiệm thời gian của người dân. Trước đây, khi kẹt xe xảy ra, trung bình thời gian mà người dân phải chơ là 15 phút, hiện nay tình trạng này đã giảm hẳn. IV. Tác động của các dự án chống ùn tắc giao thông đối với kinh tế - xã hội Tiết kiệm giá trị thời gian của phương tiện vận tải Việc giảm ùn tắc giao thông đã giúp cho các phương tiện vận tải có thể đi nhanh hơn, đi được nhiều chuyến trong ngày hơn, qua đó góp phần tăng giá trị kinh tế mà họ nhận được IV. Tác động của các dự án chống ùn tắc giao thông đối với kinh tế - xã hội Tiết kiệm giá trị thời gian hàng hóa Giá trị hàng hóa Hạn sử dụng Thu hồi chi phí vốn sản xuất IV. Tác động của các dự án chống ùn tắc giao thông đối với kinh tế - xã hội Tác động tiêu cực Chi phí bảo trì cầu vượt Mỹ quan đô thị Hạn chế một số phương tiện đi qua cầu Môi trường sống của người dân hiện hữu IV. Đề xuất kiến nghị Một số đề xuất và kiến nghị Tùy vào vị trí từng địa điểm ùn tắc mà quyết định nên xây cầu vượt tạm không Khi xây dựng cầu vượt phải đánh giá luôn tác động tiêu cực mà nó gây ra như ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, cuộc sống người dân… Trước khi xây dựng hàng loạt cầu vượt cần có thời gian đánh giá lợi ích và chi phí của hai cầu vượt bằng thép tại Hàng Xanh và ngã tư Thủ Đức IV. Đề xuất kiến nghị Một số đề xuất và kiến nghị So sánh và đánh giá giữa việc xây bằng cầu tạm bằng thép với việc xây dựng cầu bằng bê tông Học hỏi kinh nghiệm từ việc xây cầu vượt bằng thép tại các nước. Để giải quyết ùn tắc giao thông phải kết hợp tổng thể nhiều phương án, đặc biệt là hạ tầng giao thông với tầm nhìn dài hạn phù hợp với quy hoạch đô thị. Thanks for your listening!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxhang_hoa_cong__3415.pptx
Luận văn liên quan