Tài liệu ôn thi công chức bảo hiểm 2011

Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Hội đồng quản lý) giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và thu, chi, quản lý, sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 2. Hội đồng quản lý gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và thành viên khác do Chính phủ quy định. 3. Hội đồng quản lý có Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực và các thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý là 5 năm. 4. Hội đồng quản lý có Văn phòng giúp việc. Nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng giúp việc do Hội đồng quản lý quy định.

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2655 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu ôn thi công chức bảo hiểm 2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC __________ Heä thoáng chính trò laø gì ? (HTCT) - Laø toaøn boä caùc thieát cheá chính trò gaén boù höõu cô, taùc ñoäng laãn nhau cuøng thöïc hieän quyeàn löïc chính trò cuûa nhaân daân lao ñoäng (laø heä thoáng caùc cô quan toå chöùc coù chöùc naêng thöïc hieän quyeàn löïc chính trò). - Cô caáu heä thoáng chính trò nöôùc ta goàm : Ñaûng CSVN – löïc löôïng laõnh ñaïo, Nhaø nöôùc CHXHCNVN- giöõ vai troø trung taâm quyeàn löïc chính trò mang tính phaùp quyeàn; caùc toå chöùc chính trò, chính trò-xaõ hoäi. Cô caáu cuûa HTCT : - Ñaûng CSVN, löïc löôïng laõnh ñaïo Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi; Nhaø nöôùc CHXHCNVN, trung taâm cuûa quyeàn löïc chính trò mang tính chaát phaùp quyeàn, laø boä xöông soáng cuûa caû heä thoáng; Caùc toå chöùc chính trò vaø xaõ hoäi bao goàm : Maët traän Toå quoác VN; Lieân ñoaøn Lao ñoäng VN; Hoäi noâng daân VN; Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh; Hoäi Lieân hieäp phuï nöõ VN; Hoäi cöïu chieán binh VN, v..v. Cô quan nhaø nöôùc laø gì ? Laø moät boä phaän caáu thaønh boä maùy Nhaø nöôùc, goàm moät taäp theå hay moät ngöôøi thay maët Nhaø nöôùc ñaûm nhieäm moät coâng vieäc (nhieäm vuï) hoaëc tham gia thöïc hieän moät chöùc naêng cuûa Nhaø nöôùc baèng caùc hình thöùc vaø phöông phaùp hoaït ñoäng nhaát ñònh. Ñaëc ñieåm cuûa cô quan nhaø nöôùc - Coù tính quyeàn löïc nhaø nöôùc ñöôïc phaùp luaät quy ñònh chaët cheõ - Ban haønh caùc vaên baûn phaùp luaät vaø thöïc hieän söï cöôõng cheá nhaø nöôùc ñoái vôùi quaù trình thöïc hieän phaùp luaät. - Quaûn lyù nhaø nöôùc coù tính vó moâ ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh - Ñöôïc phaân ra thaønh caùc cô quan coù chöùc naêng rieâng nhöng cuøng thöïc hieän nhieäm vuï chung cuûa nhaø nöôùc. Caùc cô quan caáu thaønh cuûa boä maùy nhaø nöôùc CHXHCN VN Boä maùy nhaø nöôùc VN ñöôïc toå chöùc thaønh 5 phaân heä : - Caùc cô quan quyeàn löïc NN : Quoác hoäi & HÑND caùc caáp, Uûy ban Thöôøng vuï Quoác hoäi, Chuû tòch nöôùc - Caùc cô quan haønh chính NN : Chính phuû, caùc Boä, cô quan ngang Boä, CQ thuoäc Chính phuû, UBND caùc caáp vaø caùc cô quan chuyeân moân thuoäc UBND - Heä thoáng caùc cô quan xeùt xöû :TAND toái cao, caùc TAND ñòa phöông, caùc TA quaân söï , vaø caùc TA khaùc do luaät ñònh - Heä thoáng caùc cô quan kieåm saùt :VKS NDTC, VKSND caùc caáp, VKS quaân söï - Cheá ñònh chuû tòch nöôùc (chuû tòch nöôùc laø phaân heä ñaëc bieät vì duy nhaát chæ coù moät) Phaân bieät cô quan Boä, cô quan ngang Boä, cô quan tröïc thuoäc CP Boä vaø cô quan ngang Boä laø cô quan cuûa Chính phuû thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc ngaønh hoaëc lónh vöïc coâng taùc trong phaïm vi caû nöôùc. + Boä quaûn lyù ngaønh nhö Boä Xaây döïng, Boä Thöông maïi… ñöùng ñaàu laø Boä tröôûng + Cô quan ngang Boä : laø nhöõng cô quan quaûn lyù nhöõng lónh vöïc lôùn quan troïng nhö Ngaân haøng nhaø nöôùc, Thanh tra Chính phuû,UB daân soá & keá hoaïch hoùa gia ñình…ngöôøi ñöùng ñaàu laø Boä tröôûng Boä vaø cô quan ngang Boä laø cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc ôû TW Cô quan thuoäc Chính phuû laø cô quan do Chính phuû thaønh laäp thöïc hieän moät soá nhieäm vuï, quyeàn haïn nhaát ñònh, coù tính chaát chuyeân moân nhö BHXH, Cuïc Khí töôïng thuyû vaên… Boä, cô quan ngang Boä, cô quan thuoäc Chính phuû ñeàu do Chính phuû quyeát ñònh thaønh laäp. Quaûn lyù nhaø nöôùc laø gì QLNN laø moät daïng quaûn lyù XH ñaëc bieät, mang tính quyeàn löïc NN vaø söû duïng phaùp luaät NN ñeå ñieàu chænh haønh vi hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi treân taát caû caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng XH do caùc cô quan trong boä maùy NN thöïc hieän, nhaèm thoûa maõn nhu caàu hôïp phaùp cuûa con ngöôøi, duy trì söï oån ñònh vaø phaùt trieån cuûa XH. Caùc phöông phaùp quaûn lyù nhaø nöôùc Caùc phöông phaùp coù theå chia laø 2 nhoùm : + Nhoùm thöù nhaát : goàm PP cuûa cacù khoa hoïc khaùc ñöôïc QLHCNN vaän duïng cuï theå laø : Phöông phaùp keá hoaïch hoùa: PP naøy ñeå tính toaùn caùc chæ tieâu keá hoaïch, toå chöùc thöïc hieän vaø kieåm tra, ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän keá hoaïch, caùc bieän phaùp caân ñoái. Phöông phaùp thoáng keâ: thu thaäp soá lieäu, toång hôïp vaø chænh lyù ñeå tính toaùn toác ñoä phaùt trieån caùc chæ tieâu quan troïng. Phöông phaùp toaùn hoïc: söû duïng maùy ñieän toaùn ñeå thu thaäp, xöû lyù vaø löu tröõ thoâng tin; toaùn hoïc hoùa caùc chöông trình muïc tieâu KTXH; tính toaùn caùc caân ñoái lieân ngaønh trong moïi lónh vöïc hoaït ñoäng quaûn lyù. Phöông phaùp taâm lyù XH: nhaèm taùc ñoäng vaøo taâm tö, tình caûm cuûa ngöôøi LÑ, taïo cho hoï söï yeâu thích coâng vieäc, gaén boù vôùi taäp theå lao ñoäng, haêng say laøm vieäc, giaûi quyeát cho hoï nhöõng vöôùng maéc trong coâng taùc, ñoäng vieân giuùp ñôõ hoï vöôït qua khoù khaên veà cuoäc soáng. Phöông phaùp sinh lyù hoïc : boá trí nôi laøm vieäc phuø hôïp vôùi sinh lyù cuûa con ngöôøi, taïo ra thoaûi maùi trong laøm vieäc vaø tieát kieäm caùc thao taùc khoâng caàn thieát nhaèm taêng naêng suaát lñ nhö : boá trí phoøng laøm vieäc, baøn laøm vieäc, gheá ngoài, vò trí ñieän thoaïi ; vò trí ñeå taøi lieäu, maøu saéc, aùnh saùng… + Nhoùm thöù hai : goàm caùc phöông phaùp cuûa khoa hoïc quaûn lyù cuï theå : Phöông phaùp giaùo duïc tö töôûng ñaïo ñöùc : ñaây laø phöông phaùp taùc ñoäng veà tö töôûng vaø tinh thaàn ñoái vôùi con ngöôøi ñeå hoï giaùc ngoä lyù töôûng, yù thöùc chính trò vaø phaùp luaät, nhaän bieát ñöôïc vieäc laøm toát vieäc xaáu. Phöông phaùp toå chöùc : laø bieän phaùp ñöa con ngöôøi vaøo khuoân khoå, kyû luaät, kyû cöông . Phöông phaùp kinh teá : laø phöông phaùp taùc ñoäng giaùn tieáp ñeán haønh vi cuûa caùc ñoái töôïng quaûn lyù thoâng qua vieäc söû duïng nhöõng ñoøn baåy kinh teá taùc ñoäng ñeán lôïi ích cuûa con ngöôøi. Phöông phaùp haønh chính : laø phöông phaùp quaûn lyù b»ng caùch ra caùc meänh leänh haønh chính döùt khoaùt, baét buoäc ñoái töôïng quaûn lý. Phöông phaùp haønh chính theå hieän tính chaát quyeàn löïc cuûa hoaït ñoäng quaûn lyù. Cô sôû cuûa noù laø nguyeân taéc taäp trung daân chuû maø cuï theå laø söï phuïc tuøng cuûa caáp döôùi ñoái vôùi caáp treân vaø tính chaát baét buoäc thi haønh nhöõng meänh leänh, chæ thò cuûa caáp treân ñoái vôùi caáp döôùi. Keå teân caùc cô quan thuoäc chính phuû Teân cô quan thuoäc CP : Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thông tấn xã Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam Đài Truyền hình Việt Nam Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Coâng chöùc laø gì Điều 4 Luật CBCC : Cán bộ, công chức 1. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Caùc hình thöùc khen thöôûng, kỷ luật ñoái vôùi coâng chöùc Điều 76 Luật CBCC : Khen thưởng cán bộ, công chức 1. Cán bộ, công chức có thành tích trong công vụ thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. 2. Cán bộ, công chức được khen thưởng do có thành tích xuất sắc hoặc công trạng thì được nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên khi xem xét bổ nhiệm chức vụ cao hơn nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu. Chính phủ quy định cụ thể khoản này. Điều 78 Luật CBCC : Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ 1. Cán bộ vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây: a) Khiển trách; b) Cảnh cáo; c) Cách chức; d) Bãi nhiệm. 2. Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ. 3. Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị Tòa án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị thôi việc. 4. Việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Điều 79 Luật CBCC : Các hình thức kỷ luật đối với công chức 1. Công chức vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây: a) Khiển trách; b) Cảnh cáo; c) Hạ bậc lương; d) Giáng chức; đ) Cách chức; e) Buộc thôi việc. 2. Việc giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 3. Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; công chức lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bổ nhiệm. 4. Chính phủ quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức. CB, CC coù nghóa vuï gì? Điều 8 Luật CBCC : Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân 1. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia. 2. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. 3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân. 4. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Điều 9 Luật CBCC : Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ 1. Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 2. Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước. 3. Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 4. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao. 5. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Ngaïch coâng chöùc laø gì ? Ngaïch coâng chöùc laø chöùc danh coâng chöùc ñöôïc phaân theo ngaønh, theå hieän caáp ñoä veà chuyeân moân nghieäp vuï 1. Ngạch công chức bao gồm : a) Chuyên viên cao cấp và tương đương; b) Chuyên viên chính và tương đương; c) Chuyên viên và tương đương; d) Cán sự và tương đương; đ) Nhân viên. Tieâu chuaån ngaïch chuyeân vieân (Mã số ngạch 01.003) Chức trách : Là công chức chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống quản lý Nhà nước và quản lý sự nghiệp giúp lãnh đạo các đơn vị cấu thành (Phòng, Ban, sở, Vụ, Cục) tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp vụ.  Nhiệm vụ cụ thể: - Xây dựng và đề xuất những phương án cơ chế quản lý một phần hoặc một lĩnh vực nghiệp vụ trên cơ sở những cơ chế đã có của cấp trên nhằm thể hiện sát với cơ sở gồm các việc: - Xây dựng các phương án kinh tế - xã hội, các kế hoạch, các quy định cụ thể để triển khai công việc quản lý. - Xây dựng các cơ chế, các quyết định cụ thể của từng nội dung quản lý theo quy định hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên phù hợp với tình hình thực tế. (Khi xây dựng tiêu chuẩn cụ thể phải ghi các nội dung trên cụ thể, có giới hạn rõ, có độ phức tạp trung bình theo vị trí công tác được xác định). - Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp điều chỉnh để các quyết định trên được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao. - Tổ chức xây dựng nề nếp quản lý (phương pháp thu thập thông tin thống kê, chế độ và phương pháp kiểm tra hồ sơ quản lý, lưu trữ tư liệu, số liệu) nhằm đảm bảo việc quản lý chặt chẽ, chính xác, đúng nguyên tắc quản lý thống nhất nghiệp vụ của ngành. - Chủ động tổ chức, phối hợp với viên chức, đơn vị liên quan và hướng dẫn giúp đỡ cho các viên chức nghiệp vụ cấp dưới trong việc triển khai công việc, tham gia đúng trách nhiệm với công việc liên đới. - Tổ chức việc tập hợp tình hình quản lý, tiến hành phân tích tổng kết, đánh giá hiệu quả và báo cáo nghiệp vụ lên cấp trên. Chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của viên chức quản lý nghiệp vụ cấp cao hơn trong cùng hệ thống quản lý nghiệp vụ. Hiểu biết : - Nắm được đường lối, chính sách chung, nắm chắc phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ của mình. - Nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đó. - Nắm các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi mình phụ trách. - Biết xây dựng các phương án, kế hoạch, các thể loại quyết định cụ thể và thông hiểu thủ tục hành chính nghiệp vụ của ngành quản lý, viết văn bản tốt. - Nắm được những vấn đề cơ bản về tâm sinh lý lao động khoa học quản lý, tổ chức khoa học quản lý, tổ chức lao động khoa học, thông tin quản lý. - Am hiểu thực tiễn sản xuất, xã hội và đời sống xung quanh các hoạt động quản lý đối với lĩnh vực đó. - Biết phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý. Nắm được xu thế phát triển nghiệp vụ trong nước và thế giới.  - Biết tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, phương pháp kiểm tra và có khả năng tập hợp tổ chức phối hợp tốt với các yếu tố liên quan để triển khai công việc có hiệu quả cao. Có trình độ độc lập tổ chức làm việc. Yêu cầu trình độ : - Tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia ngạch chuyên viên. Nếu là đại học chuyên môn nghiệp vụ hoặc tương đương (đã qua thời gian tập sự) thì phải qua một lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý hành chính theo nội dung chương trình của Học viện Hành chính Quốc gia. - Biết 1 ngoại ngữ, trình độ A (đọc hiểu được sách chuyên môn). Theá naøo laø hoaït ñoäng coâng vuï? Caùc ñaëc ñieåm, nguyeân taéc hoaït ñoäng coâng vuï? Coâng chöùc coù hoaït ñoäng coâng vuï khoâng? Hoaït ñoäng coâng vuï : coâng vuï laø hoaït ñoäng mang tính quyeàn löïc coâng, tính phaùp lyù cuûa taát caû caùc coâng chöùc nhaèm baûo ñaûm cho XH vaän haønh coù ñieàu hoøa, ñieàu chænh. Điều 3 Luật CBCC : Các nguyên tắc trong thi hành công vụ 1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 2. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. 3. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát. 4. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả. 5. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ. Vieân chöùc laø gì Điều 2 Luật VC : Viên chức Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Phaân loaïi CC, VC theo ngaïch, theo vò trí coâng taùc Điều 34 Luật CBCC : Phân loại công chức 1. Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân loại như sau: a) Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; b) Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; c) Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương; d) Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên. 2. Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân loại như sau: a) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; b) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Vaên baûn quy phaïm phaùp luaät laø gì? Tính chaát phaùp lyù trong ban haønh VB QPPL? VB QPPL laø VB do cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ban haønh theo ñuùng thuû tuïc vaø trình töï luaät ñònh, trong ñoù coù nhöõng quy taéc xöû söï chung ñöôïc nhaø nöôùc baûo ñaûm thöïc hieän nhaèm ñieàu chænh caùc quan heä xaõ hoäi theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa Tính chaát phaùp lyù trong ban haønh VB QPPL : - Phaûi chöùa ñöïng caùc quy phaïm phaùp luaät - Laø caên cöù phaùp lyù ñeå giaûi quyeát caùc nhieäm vuï cuï theå trong ñieàu haønh coâng vieäc cuûa caùc cô quan, toå chöùc vaø giaûi quyeát caùc coâng vieäc lieân quan ñeán toå chöùc, coâng daân. Neâu tính hôïp lyù vaø hôïp phaùp cuûa moät vaên baûn quaûn lyù nhaø nöôùc Tính hôïp phaùp : + Ñöôïc ban haønh trong phaïm vi thaåm quyeàn cuûa cô quan (ngöôøi coù chöùc vuï) + Phuø hôïp vôùi lôïi ích cuûa NN vaø cuûa coâng daân + Ñöôïc ban haønh theo ñuùng hình thöùc, thuû tuïc luaät ñònh (teân loaïi VB, theå thöùc, chöõ kyù…) Tính hôïp lyù : + VB phaûi coù tính cuï theå vaø tính phaân hoùa theo töøng vaán ñeà, theo chuû theå ban haønh vaø ñoái töôïng thöïc hieän + VB phaûi coù yeâu caàu veà quan ñieåm toång theå : tính ñeán caùc yeáu toá kinh teá, xaõ hoäi, vaên hoùa cuûa VB + Ngoân ngöõ, caùch trình baøy roõ raøng, deã hieåu, ngaén goïn Ngoaøi caùc yeâu caàu hôïp phaùp vaø hôïp lyù ñoái vôùi noäi dung vaên baûn treân , trong khi thi haønh vaên baûn caàn phaûi tính ñeán yeâu caàu hôïp phaùp vaø hôïp lyù ñoái vôùi thuû tuïc xaây döïng vaø ban haønh VB nhö: thaåm quyeàn chuyeân moân, trình töï theo luaät ñònh, tính kòp thôøi vaø tính ñôn giaûn cuûa thuû tuïc. Neâu caùc vaên baûn haønh chính vaø caùc loaïi giaáy tôø cô quan nhaø nöôùc ñang söû duïng Vaên baûn Quy phaïm phaùp luaät : - Vaên baûn luaät : Hieán phaùp, luaät, boä luaät - Vaên baûn döôùi luaät mang tính chaát luaät : + NQ cuûa QH, UBTVQH + Phaùp leänh UBTVQH + Leänh, QÑ cuûa Chuû tòch nöôùc Vaên baûn phaùp quy : + NQ cuûa CP, cuûa HÑ Thaåm phaùn TANDTC, HÑND caùc caáp + Nghò ñònh cuûa CP + QÑ cuûa TTg CP, Chaùnh aùn TANDTC,Vieän tröôûng VKSNDTC,boä tröôûng, thuû tröôûng cô quan ngang boä, UBND caùc caáp + Chæ thò TTg CP, TANDTC, VKSNDTC, boä tröôûng, thuû tröôûng cô quan ngang boä,UBND caùc caáp + Thoâng tö cuûa TANDTC, VKSNDTC, boä tröôûng, thuû tröôûng cô quan ngang boä, + Thoâng tö lieân tòch giöõa caùc cô quan NN, toå chöùc chính trò xaõ hoäi. Vaên baûn haønh chính thoâng thöôøng : + Quyeát ñònh (caù bieät)-Chæ thò (caù bieät)-Coâng vaên-Thoâng caùo-Thoâng baùo- Baùo caùo - Tôø trình - Bieân baûn- Ñeà aùn- Phöông aùn- Chöông trình – Dieãn vaên-Coâng ñieän -Hôïp ñoàng + Caùc loaïi giaáy : Giaáy Môøi-Giaáy Giôùi thieäu-Giaáy Nghæ pheùp-Giaáy Ñi ñöôøng-Giaáy Bieân nhaän hoà sô-Giaáy Chöùng nhaän-Giaáy Uyû nhieäm. + Caùc loaïi phieáu : Phieáu göûi-Phieáu chuyeån - Phieáu baùo. Hình thöùc vaø thaåm quyeàn ban haønh VB cuûa CP, caùc Boä, cô quan ngang Boä - Quoác hoäi : Hieán phaùp, Luaät, Nghò quyeát – UBTVQH : Phaùp leänh , Nghò quyeát – Chuû tòch nöôùc : Leänh , Quyeát ñònh – Chính phuû : Nghò quyeát, Nghò ñònh – Thuû töôùng chính phuû : Quyeát ñònh, Chæ thò – Boä, cô quan ngang Boä : Quyeát ñònh, Chæ thò, Thoâng tö – TANDTC : Nghò quyeát – VKSNDTC : Quyeát ñònh, Chæ thò, Thoâng tö – Caùc CQ NN coù thaåm quyeàn ôû TW : Nghò quyeát, Thoâng tö lieân tòch – Giöõa caùc CQ NN coù thaåm quyeàn ôû TW vôùi caùc toå chöùc CT, chính trò XH : Thoâng tö lieân tòch – HÑND : Nghò quyeát – UBND : Quyeát ñònh, Chæ thò Toång giaùm ñoác BHXH Vieät Nam coù ñöôïc ban haønh QÑ, CT khoâng? taïi sao? Cô quan BHXH ñöôïc ban haønh vaên baûn gì? Quy phaïm hay caù bieät? Toång GÑ BHXH VN khoâng ñöôïc ban haønh caùc QÑ, chæ thò QPPL maø chæ ñöôïc ban haønh caùc VB aùp duïng QPPL vì BHXH VN laø cô quan thuoäc CP khoâng coù thaåm quyeàn ban haønh VB QPPL. – CQ BHXH ñöôïc ban haønh caùc quyeát ñònh caù bieät, caùc VB haønh chính thoâng thöôøng. Hình thöùc ban haønh vaên baûn QLNN Vaên baûn QLNN phaûi ban haønh ñuùng teân goïi, theå thöùc nhö tieâu ñeà, soá, kyù hieäu, ngaøy thaùng ban haønh vaø hieäu löïc, chöõ kyù, con daáu. (xem caâu 1) Nhöõng sai soùt veà hình thöùc seõ laøm cho vaên baûn trôû thaønh baát hôïp phaùp. Nguyeân taéc taäp trung daân chuû ? Laø vieäc thöïc hieän quaûn lyù caàn taäp trung quyeàn löïc, ñieàu chænh caùc quan heä xaõ hoäi, thieát laäp laïi traät töï chung. Baûn chaát cuûa nguyeân taéc taäp trung daân chuû theå hieän söï thoáng nhaát bieän chöùng giöõa cheá ñoä taäp trung lôïi ích cuûa NN, söï tröïc thuoäc phuïc tuøng cuûa CQ NN caáp döôùi tröôùc caùc cô quan NN caáp treân vaø cheá ñoä daân chuû, ñaûm baûo quyeàn töï chuû, saùng taïo vaø töï quaûn cuûa caùc cô quan NN caáp döôùi vaø ñòa phöông. Nhöõng vieäc CBCCVC phaûi ñöôïc bieát trong cô quan - Chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø NN lieân quan ñeán coâng vieäc cô quan - Kinh phí hoaït ñoäng cuûa cô quan (caùc nguoàn kinh phí do ngaân saùch NN caáp, nguoàn taøi chính khaùch vaø quyeát toaùn haøng naêm cuûa cô quan) - Khen thöôûng vaø kyû luaät CBCC, caùc vuï vieäc tieâu cöïc, tham nhuõng ñaõ ñöôïc keát luaän, keát quaû giaûi quyeát khieáu naïi trong noäi boä cô quan - Noäi quy, quy cheá cô quan. Caûi caùch haønh chính laø gì CCHC Nhaø nöôùc laø moät quaù trình lieân tuïc theo ñònh höôùng nhaát ñònh nhaèm laøm cho hoaït ñoäng thöïc thi quyeàn haønh phaùp thích öùng vôùi ñoøi hoûi cuûa söï vaän ñoäng phaùt trieån kinh teá, xaõhoäi cuûa quoác gia moät caùch hieäu löïc, hieäu quaû. Nội dung cô baûn cuûa caûi caùch haønh chính hieän nay Noäi dung chuû yeáu cuûa caûi caùch haønh chính giai ñoaïn 2001 – 2010 bao goàm : Caûi caùch theå cheá : - Xaây döïng vaø hoaøn thieän caùc theå cheá, tröôùc heát laø theå cheá kinh teá cuûa neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN, theå cheá veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa heä thoáng haønh chính NN - Ñoåi môùi quy trình XD vaø ban haønh VB quy phaïm PL - Baûo ñaûm vieäc toå chöùc thöïc thi phaùp luaät nghieâm minh cuûa cô quan NN, cuûa caùn boä, coâng chöùc - Tieáp tuïc caûi caùch thuû tuïc haønh chính Caûi caùch toå chöùc boä maùy haønh chính : - Tinh giaûn caùc cô quan cuûa chính phuû - Naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa chính quyeàn ñòa phöông - Caûi tieán phöông thöùc quaûn lyù, leà loái laøm vieäc cuûa cô quan haønh chính caùc caáp - Thöïc hieän töøng böôùc hieän ñaïi hoùa neàn haønh chính Ñoåi môùi, naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ caùn boä, coâng chöùc - Ñoåi môùi coâng taùc quaûn lyù caùn boä, coâng chöùc - Caûi caùch tieàn löông vaø caùc cheá ñoä, chính saùch ñaõi ngoä - Ñaøo taïo, boài döôõng caùn boä, coâng chöùc - Naâng cao tinh thaàn traùch nhieäm vaø ñaïo ñöùc caùn boä, coâng chöùc. Caûi caùch taøi chính coâng : - Ñoåi môùi cô cheá phaân caáp quaûn lyù taøi chính vaø ngaân saùch - Ñoåi môùi cô cheá phaân boå ngaân saùch ñoái vôùi cô quan haønh chính - Ñoåi môùi cô baûn cô cheá taøi chính ñoái vôùi khu vöïc dòch vuï coâng - Aùp duïng roäng raõi cô cheá taøi chính môùi vôùi khu vöïc söï nghieäp coâng - Ñoåi môùi coâng taùc kieåm toaùn ñoái vôùi cô quan haønh chính vaø ñôn vò söï nghieäp Thuû tuïc haønh chính laø gì. Neâu ñaëc ñieåm cuûa TTHC. Thuû tuïc haønh chính laø trình töï veà thôøi gian, khoâng gian vaø laø caùch thöùc giaûi quyeát coâng vieäc cuûa cô quan haønh chính NN trong moái quan heä vôùi caùc cô quan, toå chöùc vaø caù nhaân coâng daân. Ñaëc ñieåm : + Tính khoa hoïc vaø khaùch quan cuûa thuû tuïc haønh chính leä thuoäc vaøo nhaän thöùc cuûa cô quan xaây döïng vaø caû cuûa cô quan thöïc hieän caùc thuû tuïc ñaõ ban haønh + Yeâu caàu cuûa vieäc thöïc hieän thuû tuïc haønh chính thöôøng leä thuoäc vaøo thöïc teá cuûa quaù trình giaûi quyeát coâng vieäc + Vieäc thöïc hieän thuû tuïc haønh chính leä thuoäc yeâu caàu phaùt trieån cuûa kinh teá XH vaø yeâu caàu quaûn lyù NN cuûa töøng giai ñoaïn . BHXH VN thuoäc loaïi cô quan naøo, hoaït ñoäng theo quy ñònh naøo? Caùc thaønh vieân cuûa Hoäi ñoàng quaûn lyù BHXH VN ? Điều 1 NĐ 94 : Vị trí và chức năng BHXHVN 1. BHXHVN là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm y tế) theo quy định của pháp luật. 2. BHXHVN chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế, của Bộ Tài chính về chế độ chính sách đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Điều 3 NĐ 94 : Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 1. Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Hội đồng quản lý) giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và thu, chi, quản lý, sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 2. Hội đồng quản lý gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và thành viên khác do Chính phủ quy định. 3. Hội đồng quản lý có Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực và các thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý là 5 năm. 4. Hội đồng quản lý có Văn phòng giúp việc. Nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng giúp việc do Hội đồng quản lý quy định. Điều 6 NĐ 94 : Hệ thống tổ chức Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc, tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, gồm có: 1. Ở Trung ương là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 2. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Bảo hiểm Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm Xã hội tỉnh) trực thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 3. Ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là Bảo hiểm Xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm Xã hội huyện) trực thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh. _____________________________________

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPHAN QUAN LY NHA NUOC.doc
  • docCDBHXH.doc
  • docPHAN THU.doc
  • docQLNN soan theo de cuong VN.doc
Luận văn liên quan