Tập thô và ứng dụng trong khai khoáng văn bản

TẬP THÔ VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHAI KHOÁNG VĂN BẢN VŨ ĐÌNH TUÂN Trang nhan đề Mục lục Danh mục Chương_1: Giới thiệu. Chương_2: Cơ sở lý thuyết tập thô. Chương_3: Tập thô và một số ứng dụng. Chương_4: Xây dựng các thuật toán ứng dụng Chương_5: Đánh giá và hướng phát triển Tài liệu tham khảo

pdf2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2357 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tập thô và ứng dụng trong khai khoáng văn bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
v \ DANH MVC cAe BANG Bang2.1 :Bangdftli~u 6 Bang3.4.1:Bangthongtin 34 Bang3.4.2: Bangthongtinchuy~nd6i 43 / VI DANH MUC cAe HINH. Hinh3.4.1:T~pcaclu~tklhhQ'Pthongthuang 33 Hinh3.4.2:T~pcacth~hi~n 35 Hinh3.4.3:T~pcaclu~tk~thQ'P 37 Hinh3.4.4:Cact~ph6trQ' '." 40 Hinh3.4.5:Cact~ph6trQ'c\lcdl;li 40 ,Hinh3.4.6:Cact~ph6trQ'c\lcdl;li 41 Hinh3.4.7:Cack~thQ'Pc\lcdl;liduQ'cphathi~ntirbang3.4.1 42 Hinh3.4.8:Caclu~tk~thQ'PC\lCdl;liduQ'ckhampharatircacbang3.4.1 42 Hinh3.4.9:Caclu~tk~thQ'PC\lCdl;liduQ'ckhampharatircacbang3.4.2 45

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf2.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf3.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.pdf
Luận văn liên quan