Thành lập cơ sở sản xuất gạch ngói

LỜI MỞ ĐẦU Nhu cầu nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người không thể thiếu được, cũng như nhu cầu thể hiện bản thân mình cũng là nhu cầu quan trọng hiện nay, khi mà đời sống của con người ngày một nâng cao đòi hỏi công trình nhà ở, cơ quan, nơi làm việc, không chỉ còn là nơi cư ngụ của mọi hộ gia đình, cá nhân mà còn là nơi để thể hiện bản thân mình trong xã hội. Trong việc xây dựng thì gạch, ngói là vật liệu chủ yếu không thể thay thế được để tạo nên một công trình cần thiết. Những công trình: nhà ở, cơ quan, nơi làm việc, là những có tuổi thọ cao, và có độ bền chắc, khó thay thế, đẹp về mẫu mã Vì vậy việc chọn nguyên liệu để xây dựng là hết sức cần thiết. Qua việc tìm hiểu một số thông tin về việc sản xuất kinh doanh gạch ngói thủ công và gạch ngói Tuynen ở Tỉnh Phú Yên hiện nay. Tôi nhận thấy rằng, nếu kết hợp giữa gạch ngói công nghiệp và thủ công tạo ra loại gạch ngói mang tính kết hợp giữa hai dòng sản phẩm trên sẽ đáp ứng nhu cầu xây dựng lớn hiện nay ở Tỉnh Phú Yên, cũng như các tỉnh khu vực cũng có thể áp dụng mô hình này mà hiện tại hai loại sản phẩm trên có những mặt hạn chế riêng vốn có của nó mà khó có thể chuyển đổi. Việc nghiên cứu thành lập cơ sở kinh doanh vừa mang tính thủ công vừa mang tính công nghiệp sẽ đáp ứng nhu cầu lớn sản phẩm có chất lượng tốt và giá thành hợp lý sẽ kích thích nhu cầu tiêu thụ loại sản phẩm này cao hơn hai loại sản phẩm ban đầu của nó là chất lượng kém và giá thành cao. Vì vậy thông qua việc tìm hiểu ý tưởng kinh doanh tôi xin đề xuất ý tưởng về việc thành lập “Cơ sở sản xuất gạch ngói Phát Đạt” với kiến thức kinh tế hiện có và việc tìm hiểu về gạch ngói và vật liệu xây dựng hiện nay ở thị trường Phú Yên. Mong rằng ý tưởng này sẽ có tính khả thi lớn để mở rộng mô hình này và nó sẽ được áp dụng rộng rãi . Việc trình bày ý tưởng kinh doanh này không thể tránh khỏi những thiếu sót rất mong Thầy góp ý để ý tưởng này khi đi vào việc thực tiễn sẽ thuận lợi hơn. Chân thành cảm ơn Thầy!. MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1 I/ Nhận biết tình hình chung về thị trường Phú Yên 3 II/ Tính khả thi của dự án 4 1) Vị trí 5 2) Diện tích mặt bằng 5 3) Lĩnh vực hoạt động 8 4) Sản phảm chủ yếu 8 5) Nguồn cung ứng nguyên vật liệu 8 6) Thị trường tiêu thụ 10 7) Hình thức phân phối 10 III) Thẩm định dự án 10 1) Chi phí 10 2) Doanh thu 12 3) Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư 15 4) Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án 16 Kết luận 18

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thành lập cơ sở sản xuất gạch ngói, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI MÔÛ ÑAÀU Nhu caàu nhaø ôû laø moät trong nhöõng nhu caàu thieát yeáu cuûa con ngöôøi khoâng theå thieáu ñöôïc, cuõng nhö nhu caàu theå hieän baûn thaân mình cuõng laø nhu caàu quan troïng hieän nay, khi maø ñôøi soáng cuûa con ngöôøi ngaøy moät naâng cao ñoøi hoûi coâng trình nhaø ôû, cô quan, nôi laøm vieäc, … khoâng chæ coøn laø nôi cö nguï cuûa moïi hoä gia ñình, caù nhaân maø coøn laø nôi ñeå theå hieän baûn thaân mình trong xaõ hoäi. Trong vieäc xaây döïng thì gaïch, ngoùi laø vaät lieäu chuû yeáu khoâng theå thay theá ñöôïc ñeå taïo neân moät coâng trình caàn thieát. Nhöõng coâng trình: nhaø ôû, cô quan, nôi laøm vieäc,..laø nhöõng coù tuoåi thoï cao, vaø coù ñoä beàn chaéc, khoù thay theá, ñeïp veà maãu maõ … Vì vaäy vieäc choïn nguyeân lieäu ñeå xaây döïng laø heát söùc caàn thieát. Qua vieäc tìm hieåu moät soá thoâng tin veà vieäc saûn xuaát kinh doanh gaïch ngoùi thuû coâng vaø gaïch ngoùi Tuynen ôû Tænh Phuù Yeân hieän nay. Toâi nhaän thaáy raèng, neáu keát hôïp giöõa gaïch ngoùi coâng nghieäp vaø thuû coâng taïo ra loaïi gaïch ngoùi mang tính keát hôïp giöõa hai doøng saûn phaåm treân seõ ñaùp öùng nhu caàu xaây döïng lôùn hieän nay ôû Tænh Phuù Yeân, cuõng nhö caùc tænh khu vöïc cuõng coù theå aùp duïng moâ hình naøy maø hieän taïi hai loaïi saûn phaåm treân coù nhöõng maët haïn cheá rieâng voán coù cuûa noù maø khoù coù theå chuyeån ñoåi. Vieäc nghieân cöùu thaønh laäp cô sôû kinh doanh vöøa mang tính thuû coâng vöøa mang tính coâng nghieäp seõ ñaùp öùng nhu caàu lôùn saûn phaåm coù chaát löôïng toát vaø giaù thaønh hôïp lyù seõ kích thích nhu caàu tieâu thuï loaïi saûn phaåm naøy cao hôn hai loaïi saûn phaåm ban ñaàu cuûa noù laø chaát löôïng keùm vaø giaù thaønh cao. Vì vaäy thoâng qua vieäc tìm hieåu yù töôûng kinh doanh toâi xin ñeà xuaát yù töôûng veà vieäc thaønh laäp “Cô sôû saûn xuaát gaïch ngoùi Phaùt Ñaït” vôùi kieán thöùc kinh teá hieän coù vaø vieäc tìm hieåu veà gaïch ngoùi vaø vaät lieäu xaây döïng hieän nay ôû thò tröôøng Phuù Yeân. Mong raèng yù töôûng naøy seõ coù tính khaû thi lôùn ñeå môû roäng moâ hình naøy vaø noù seõ ñöôïc aùp duïng roäng raõi . Vieäc trình baøy yù töôûng kinh doanh naøy khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt raát mong Thaày goùp yù ñeå yù töôûng naøy khi ñi vaøo vieäc thöïc tieãn seõ thuaän lôïi hôn. Chaân thaønh caûm ôn Thaày!. Sinh vieân thöïc hieän Ñoaøn Troïng Quí I/ NHAÄN BIEÁT TÌNH HÌNH CHUNG ÔÛ THÒ TRÖÔØNG PHUÙ YEÂN. Hieän nay, ôû Phuù Yeân coù 1 cô sôû gaïch ngoùi Tuynen thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc, chuyeân saûn xuaát caùc loaïi gaïch 4 loã côõ lôùn vaø côõ nhoû, gaïch 6 loã, vaø ngoùi lôïp. Vaø coù khoaûng hôn 200 cô sôû saûn xuaát gaïch ngoùi thuû coâng lôùn nhoû cuõng saûn xuaát caùc loaïi gaïch 4 loã, 6 loã, vaø ngoùi lôïp. Tuy nhieân hai doøng saûn phaåm naøy coù nhöõng öu, nhöôïc ñieåm rieâng nhö sau: * Vôùi giaù thaønh khaù khaùc bieät nhö: Gaïch ngoùi Tuynen Gaïch 4 loã côõ lôùn: 480 ñ/vieân Gaïch 6 loã: Ngoùi lôïp. Gaïch ngoùi thuû coâng: Nhö gaïch 4 loã giaù töø 180_240 ñ/vieân Gaïch 6 loã giaù 300_400 ñ/vieân Ngoùi lôïp 1500_2500 ñ/vieân. * Kích côõ saûn phaåm: Gaïch ngoùi Tuynen: mang tính ñoàng ñeàu cao, saûn phaåm coù maøu saéc ñeïp chaát löôïng toát. Gaïch ngoùi thuû coâng: khoâng ñoàng ñeàu, maøu saéc khoâng ñoàng ñeàu. * Veà vaán ñeà nguyeân lieäu saûn xuaát cuõng coù nhöõng khaùc bieät ñaùng keå giöõa hai doøng saûn phaåm treân: Gaïch ngoùi Tuynen: nguyeân lieäu laø ñöôïc laáy töø nhöõng vuøng nguyeân lieäu ñöôïc quy hoaïch saün saøng vaø coù chaát löôïng toát. Gaïch ngoùi thuû coâng: nguyeân lieäu phaûi laáy töø nhöõng vuøng ruoäng luùa nöôùc cao ôû khaép caùc nôi vaø phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông vaø cuûa chuû ruoäng, phaûi chôø thôøi vuï muøa maøng, vieäc laáy nguyeân lieäu phaûi phuø hôïp vôùi tình hình chung, …. * Chaát ñoát: Gaïch ngoùi Tuynen: than ñaù Gaïch ngoùi thuû coâng: cuûi thieân nhieân, voû haït ñieàu, boät cöa, … nhö vaäy khi söû duïng nguoàn chaát ñoát treân seõ khoâng coù hieäu quaû baèng vieäc söû duïng nguoàn chaát ñoát nhö gaïch ngoùi coâng nghieäp gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø caïn kieät nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân. * Nguoàn nhaân löïc: Gaïch ngoùi Tuynen: mang tính oån ñònh Gaïch ngoùi thuû coâng: khoâng coù tính oån ñònh, chi phí ñaøo taïo cao, II/ TÍNH KHAÛ THI CUÛA DÖÏ AÙN. _ Mang öu ñieåm cuûa hai doøng saûn phaåm vöøa coù chaát löôïng toát vöøa coù giaù thaønh reû cuøng vôùi ñaëc tính voán coù cuûa saûn phaåm so vôùi saûn phaåm thay theá cuûa noù nhö : toân. _ Taän duïng nguoàn nhaân löïc hieän coù cuûa ñòa phöông, taïo coâng aên vieäc laøm oån ñònh cho lao ñoäng ñòa phöông. _ Nguoàn nguyeân lieäu saün coù cuûa ñòa phöông, nhaèm caûi taïo maët baèng ñaát cho caùc hoä noâng daân. _ Ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa xaõ hoäi. _ Ñoåi môùi cô caáu kinh teá _ noâng nghieäp, phaùt trieån loaïi hình kinh teá môùi. _ Caûi thieän haï taàng cô sôû. _ Ñoùng goùp cho ngaân saùch ñòa phöông _ Khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. 1) Vò trí: -Phía baéc giaùp:……………ruoäng………………caùch hoä daân cö: 3.000 m -Phía nam giaùp:……………ruoäng………………caùch hoä daân cö: 2.5000 m -Phía taây giaùp:……………ruoäng………………caùch hoä daân cö: 2.000 m -Phía ñoâng giaùp:……………ruoäng………………caùch hoä daân cö: 2.000 m 2) Dieän tích maët baèng: 2.500 m2 Thuû tuïc ñaêng kyù kinh doanh: Thaønh laäp cô sôû kinh doanh: + Ñôn ñaêng kyù kinh doanh. Sau khi ñaõ ñaêng kyù vôùi chính quyeàn ñòa phöông vaø hoaøn taát caùc ñieàu kieän thuû tuïc caàn thieát toaøn boä hoà sô naøy seõ phaûi ñaùp öùng ñieàu kieän ñaêng kyù taïi sôû khoa hoïc coâng ngheä vaø qua söï xeùt duyeät cuûa sôû keá hoaïch ñaàu tö ñeå ñöôïc caáp giaáy pheùp hoaït ñoäng. COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc. ………………………… Ñôn Ñaêng Kyù Kinh Doanh Hoä Kinh Doanh Caù Theå Kính göûi: Phoøng Taøi chính – Keá hoaïch huyeän……………………………………………………... Toâi teân laø: (ghi chöõ in hoa)………………………………………………………………………….Nam, nöõ…………… Sinh ngaøy:…………/…………/……………………Daân toäc:…………………………………………………………………………. Chöùng minh nhaân daân soá:………………………………………………………………………………………………………….. Ngaøy caáp:………../…………/……………………Nôi caáp:…………………………………………………………………………… Nôi ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù:……………………………………………………………………………………………. Choã ôû hieän taïi:………………………………………………………………………………………………………………………………… Ñieän thoaïi:……………………………………………Fax:………………………………………………………………………………… Email:………………………………………………………Website:………………………………………………………………………. ÑAÊNG KYÙ KINH DOANH HOÄ KINH DOANH CAÙ THEÅ VÔÙI NOÄI DUNG SAU: 1) Teân baûng hieäu hoaëc teân caù nhaân ñaïi dieän hoä gia ñình:(ghi chöõ in hoa):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2) Ñòa ñieåm kinh doanh:…………………………………………………………………………………………………………….. Ñieän thoaïi:…………………………………………Fax:…………………………………………………………………………………. Email:……………………………………………………Webite:………………………………………………………………………… 3) Ngaønh, ngheà kinh doanh:……………………………………………………………………………………………………… 4) Voán kinh doanh:………………………………………………………………………………………………………………………. Toâi cam keát: - Baûn thaân khoâng thuoäc dieän phaùp luaät caám kinh doanh; khoâng ñoàng thôøi laø chuû Doanh nghieäp tö nhaân, Thaønh vieân hôïp danh cuûa Coâng ty hôïp danh; - Ñòa ñieåm kinh doanh thuoäc quyeàn sôû höõu, quyeàn söû duïng hôïp phaùp cuûa hoä kinh doanh caù theå; - Töï chòu traùch nhieäm veà tính chính xaùc, trung thöïc cuûa noäi dung ÑKKD. Keøm theo ñôn ………………………… …………….Ngaøy…………….thaùng……….naêm……………… ………………………… Caù nhaân hoaëc ñaïi dieän hoä gia ñình ………………………… (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) UBND Huyeän………………… COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM ………………………………… Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc …………………………… GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN ÑAÊNG KYÙ KINH DOANH HOÄ KINH DOANH CAÙ THEÅ Soá: ………………………………… Ñaêng kyù laàn ñaàu, ngaøy………/………/………… 1. Teân hoä kinh doanh, hoaëc teân caù nhaân, hoaëc teân ñaïi dieän hoä gia ñình: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Ñòa ñieåm kinh doanh:.…………………………………………………………………………………………………… Ñieän thoaïi: …………………………… Fax:………………………………………………….. Email:………………………………………………………………Website:……………………………………………………… 3. Ngaønh, ngheà kinh doanh:………….………………………………………………………………………………… 4. Voán kinh doanh:……………………………………………………………………………………………………………… 5. Hoï vaø teân caù nhaân, hoaëc teân ñaïi dieän hoä gia ñình: Sinh ngaøy:…………………………………………………………………Daân toäc:…………………………………………… Chöùng minh nhaân daân soá:…………………………………… Ngaøy caáp:……………………………………………………………………Nôi caáp:…………………………………………. Nôi ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù:…………………………………………………………………………………… Choã ôû hieän taïi:……………………………………………………………………………………………………………………… Chöõ kyù cuûa caù nhaân hoaëc ñaïi dieän hoä gia ñình:……………………………………………………… UBND HUYEÄN……………………………………… 3) Lónh vöïc hoaït ñoäng: laø moät cô sôû saûn xuaát gaïch ngoùi laáy nguyeân lieäu chính töø ñaát thòt vaø ñaát phuø sa caùt pha taïi ñòa phöông ñeå saûn xuaát ra saûn phaåm laø gaïch ngoùi cung caáp treân thò tröôøng döôùi hình thöùc baùn buoân vaø baùn leû. 4) Saûn phaåm chuû yeáu: ñeå ñaùp öùng nhu caàu veà nhaø ôû vaø caùc coâng trình xaây döïng cuûa cô sôû seõ hoaït ñoäng vaø naêng suaát ñaït: Gaïch 6 loã: 480.000 vieân/naêm. Ngoùi lôïp: 360.000 vieân/naêm. Vôùi soá löôïng nhö vaäy ñoøi hoûi cô sôû caàn phaûi söû duïng moät löôïng ñaát raát lôùn. 5)Nguoàn cung öùng nguyeân vaät lieäu: a) Ñaát: Ñöôïc mua theo hôïp ñoàng vôùi beân ñaïi dieän cho khai thaùc ñaát thoaû thuaän baèng vaên baûng thoâng qua chính quyeàn ñòa phöông nôi cho pheùp khai thaùc ñaát. b) Thieát bò – duïng cuï: 1) Loø nung Soá löôïng: 2 caùi 2) Coái gaïch Soá löôïng: 2 caùi 3) Laùng traïi Soá löôïng: 6 caùi 4) Xe vaän chuyeån Soá löôïng: 1 caùi 5) Phöông tieän boác xeáp Soá löôïng: 5 caùi 6) Khuoân daäp ngoùi Soá löôïng: 1 caùi 7) Meâ ngoùi Soá löôïng: 5 vaïn caùi c) Quy trình coâng ngheä (trình töï laøm ra saûn phaåm). Sau khi ñaát ñöôïc tæa, xôùi vaø uû ngoaøi ñoàng, ñaát ñöôïc vaän chuyeån veà taïi cô sôû, taïi ñaây ñaát ñöôïc laøm nhuyeãn vaø troän ñeàu sau ñoù ñöa vaøo coái ñeå xay. Neáu saûn xuaát gaïch thì seõ laép khuoân gaïch vaøo ñeå cho ra tröïc tieáp laø gaïch. Neáu saûn xuaát ngoùi thì phaûi qua 2 laàn xay: Laàn 1. Xay thaønh töøng khoái. Laàn 2. Xay nhuyeãn vaø ñöa vaøo khuoân daäp ra thaønh vieân ngoùi. Taïi ñaây ñöôïc boá trí nhöõng coâng nhaân ñeå caét thaønh töøng vieân cuï theå ñoàng loaït nhau vaø vaän chuyeån ñeán nhaø kho ñeå phôi. Gaïch, ngoùi ñaõ ñöôïc phôi khoâ döôùi ñieàu kieän thích hôïp seõ ñöôïc ñöa vaøo loø nung. Nung baùn thaønh phaåm baèng caùch cho vaøo loø nung vôùi thôøi gian ban ñaàu laø xoâng ñeå giaûm bôùt ñoä aåm, sau ñoù taêng daàn nhieät ñoä ñeán khi gaïch chín laø ñöôïc khoaûng 36 giôø. Sau khi nung xong loaïi boû pheá phaåm vaø ñem thaønh phaåm ra khoûi loø nhö vaäy laø ñöôïc saûn phaåm hoaøn chænh. d) Soá löôïng nhaân vieân: Coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát : 18 ngöôøi Caùn boä quaûn lyù: 2 ngöôøi e) Teân caùc loaïi saûn phaåm: Gaïch 6 loã. Ngoùi lôïp. So vôùi saûn phaåm thuû coâng vaø saûn phaåm coâng nghieäp thì chaát löôïng saûn phaåm cuûa cô sôû coù chaát löôïng töông ñöông vôùi saûn phaåm coâng nghieäp coù chaát löôïng khaù toát coù chaát löôïng khaù toát, ñoàng ñeàu veà: Hình daùng, kích thöôùc, maøu saéc ñeïp beàn chaéc, ñaït chaát löôïng: gaïch 95%, ngoùi 92%. Nhôø vaøo kyõ thuaät nung baèng than ñaù. f) Nguyeân nhieân lieäu söû duïng: - Ñieän: 50 kwh/thaùng - Than pha troän. Loø gaïch 1.700 kg than + 8 ste cuûi / 20.000 vieân. Loø ngoùi 1.800 kg than + 8 ste cuûi / 20.000 vieân. 6)Thò tröôøng tieâu thu:ï Hieän nay nhu caàu veà xaây döïng laø raát lôùn, nhö caùc coâng ty xaây döïng vaø hoä daân cö coù nhu caàu veà xaây, caát. Thò tröôøng chuû yeáu laø trong tænh, ñaây laø thò tröôøng tieâu thuï maïnh nhaát. 7)Hình thöùc phaân phoái: Gaïch, ngoùi ñöôïc baùn treân thò tröôøng qua hai hình thöùc: xuaát baùn tröïc tieáp taïi kho vaø baùn giaùn tieáp thoâng qua caùc ñaïi lyù. Caùc ñaïi lyù ñöôïc phaân phoái ñeàu ôû caùc huyeän. III) Thaåm ñòmh döï aùn: 1)Chi phí: Toång voán ñaàu tö: * Voán coá ñònh: 100 trñ/naêm _ Maët baèng: thueâ giaù 10 trñ/naêm. _ Chi phí xaây döïng môùi cô sôû vaät chaát: 70 trñ _ Chi phí maùy moùc thieát bò coâng cuï, duïng cuï: 20 trñ. * Voán löu ñoäng: 273 trñ/naêm _ Voán saûn xuaát: Nguyeân vaät lieäu (ñaát xeùt, caùt) : 8 trñ/naêm. Ñieän, nöôùc, nhieân lieäu (than ñaù, daàu): 80 trñ/naêm. Löông : 180 trñ/naêm. Phuï tuøng thay theá: 5 trñ/naêm Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp: 88 trñ + NVL chính: Gaïch 6 loã: 2 trñ + 30 trñ = 32 trñ (goàm ñaát vaø chaát ñoát) Ngoùi lôïp: 3 trñ + 50 trñ = 53 trñ +NVL phuï: Gaïch 6 loã: 1trd Ngoùi lôïp :2 trñ Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: 150 trñ/naêm. Gaïch 6 loã: 60 trñ/naêm. Ngoùi lôïp : 90 trñ/naêm. Chi phí saûn xuaát chung:10 trñ/naêm Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp: 30 trñ/naêm. Chi phí baùn haøng: 5 trñ/naêm Chi phí hoaït ñoäng taøi chính vaø chi phí khaùc: 5 trñ/naêm. Giaù thaønh saûn xuaát: Gaïch 6 loã = 32 trñ + 1 trñ + 60 trñ + 5trñ = 98 trñ Ngoùi lôïp = 53 trñ + 2 trñ + 90 trñ + 5 trñ = 150 trñ Giaù thaønh ñôn vò: Gaïch 6 loã = 98 trñ/ 480.000 vieân = 204,16 ñoàng Ngoùi lôïp = 150 trñ/ 360.000 vieân = 416,67 ñoàng 2) Doanh thu: Doanh thu haøng naêm: Naêm thöù 1; Gaïch 6 loã : 300 ñoàng * 480.000 vieân = 144 trñ Ngoùi lôïp : 700 ñoàng * 360.000 vieân = 252 trñ Naêm thöù 2: Gaïch 6 loã : 320 ñoàng * 480.000 vieân = 153,6 trñ Ngoùi lôïp : 750 ñoàng * 360.000 vieân = 270 trñ Naêm thöù 3: Gaïch 6 loã : 340 ñoàng * 480.000 vieân = 163,2 trñ Ngoùi lôïp : 750 ñoàng * 360.000 vieân = 270 trñ Naêm thöù 4: Gaïch 6 loã : 350 ñoàng * 480.000 vieân = 168 trñ Ngoùi lôïp : 760 ñoàng * 360.000 vieân = 273,6trñ Naêm thöù 5: Gaïch 6 loã : 370 ñoàng * 480.000 vieân = 177,6 trñ Ngoùi lôïp : 780 ñoàng * 360.000 vieân = 280,8 trñ Caùc khoaûn giaûm tröø: Naêm 1: _ Chieát khaáu thöông maïi: (144 + 252)* 0,5% = 1.980.000 ñ _ Giaûm giaù haøng baùn: (144 + 252)* 1% = 3.960.000 ñ Naêm 2: (153,6 +270) * 1,5% = 6,354 trñ Naêm 3 : (163,2 + 270) * 1,5% = 6,498 trñ Naêm 4 : (168 + 273,6) * 1,5% = 6,624 trñ Naêm 5 : (177,6 + 280,8) * 1,5% = 6,876 trñ Doanh thu thuaàn: Naêm 1: 396.000.000 – (1.980.000 + 3.960.000) = 390.060.000 ñ Naêm 2: 423.600.000 – 6.354.000 = 417.246.000 ñ Naêm 3: 433.200.000 –6.498.000 = 426.702.000 ñ Naêm 4: 441.600.000 –6.624.000 = 434.976.000 ñ Naêm 5: 458.400.000 – 6.876.000= 451.524.000 ñ Giaù voán haøng baùn: Naêm 1: 98 +150 = 248 trñ Naêm 2:( 90 + 160 + 10 )= 260 trñ Naêm 3: ( 90 + 165 + 15 )= 270 trñ Naêm 4: ( 95 + 170 + 15 )= 280 trñ Naêm 5: (100 + 180 + 20 )= 300 trñ Lôïi nhuaän goäp: Naêm 1: 390.060.000 – 248.000.000 = 142.060.000 ñ Naêm 2: 417.246.000 – 260.000.000 = 157.246.000 ñ Naêm 3: 426.702.000 – 270.000.000 = 156.702.000 ñ Naêm 4: 434.976.000 – 280.000.000 = 154.976.000 ñ Naêm 5: 451.524.000 – 300.000.000 = 151.524.000 ñ 5 458,4 6,876 451,524 300 151,524 8 35 20 108,524 10 78,524 21,986 56,538 273 349,538 4 441,6 6,624 434,976 280 154,976 8 32 20 114,976 10 84,976 23,793 61,783 81,783 3 433,2 6,498 426,702 270 156,702 6 32 20 118,702 10 88,702 24,836 63,866 83,866 2 423,6 6,354 417,246 260 157,246 6 30 20 121,246 10 91,246 25,548 65,698 85,698 1 396 5,94 390,06 248 142,06 5 30 20 107,06 10 77,06 21,576 55,484 75,484 0 (100) (273) (373) Chæ tieâu 1. Ñaàu tö TSCD 2. Ñaàu tö VLÑ 3. Toång doanh thu Caùc khoaûn giaûm tröø 4. Doanh thu thuaàn 5. Giaù voán haøng baùn 6. Lôïi nhuaän goäp 7. Chi phí baùn haøng 8. Chi phí quaûn lyù dn 9. Chi phí KHTSCÑ 10. LNT töø HÑSXKD 11. Chi phí khaùc 12. Toång LNTT 13. Thueá TNDN 14. Lôïi nhuaän sau thueá 15. Thu hoài voán löu ñoäng ñònh 16. Doøng tieàn döï aùn 3) Ñaùnh giaù vaø löïa choïn döï aùn ñaàu tö: * NPV = - CF0 NPV = - 373 + + + + + = -373 + 68,621 + 70,824 + 63,009 + 55,862 + 217,036 = 102,352 NPV > 0 Nhö vaäy döï aùn coù tính khaû thi vì giaù trò hieän taïi thuaàn cuûa söï aùn lôùn hôn 0. * IRR = r1 + ( r2 – r 1) x r2 = 10% NPV2 = - 373 + + + + + = -373 + 65,638 + 64,8 + 55,145 + 46,75 + 73,81 = - 66,875 IRR = 10% + (15% - 10%)x = 3,1 IRR > r Döïa vaøo chæ tieâu IRR > r neân choïn döï aùn naøy. Vì döï aùn coù thu nhaäp haøng naêm khaùc nhau neân ta tính thôøi gian hoaøn voán ñaàu tö (PP) au: Soá voán ñaàu tö coøn phaûi thu hoài ôû cuoái naêm 1: 373.000.000 – 75.484.000 = 297.516.000 ñ Soá voán ñaàu tö coøn phaûi thu hoài ôû cuoái naêm 2: 297.516.000 – 85.698.000 = 211.818.000 ñ Soá voán ñaàu tö coøn phaûi thu hoài ôû cuoái naêm 3: 211.818.000 – 83.866.000 = 127.952.000 ñ Soá voán ñaàu tö coøn phaûi thu hoài ôû cuoái naêm 4: 127.952.000 – 81.783 .000 = 46.169.000 ñ Thu nhaäp bình quaân moät thaùng ôû naêm 5: Soá thaùng coøn phaûi tieáp tuïc thu hoài voán ñaàu tö: = 1,5 thaùng Vaäy PP laø 4 naêm 1,5 thaùng. Thöôùc ño khaû naêng sinh lôøi cuûa döï aùn (PI): PI = = = 1,27 PI > 1 neân löïa choïn döï aùn naøy 4) Phaân tích hieäu quaû kinh teá cuûa döï aùn: Hieäu quaû söû duïng voán coá ñònh = Doanh thu thuaàn Voán coá ñònh bình quaân Naêm 1 = 390,06/100 = 3,9 Naêm 2 = 417,246/ 100 = 4,17 Naêm 3 = 426,702/100 = 4,267 Naêm 4 = 434,976/100 = 4,349 Naêm 5 = 451,524/100 = 4,515 Nhö vaäy cöù 1 ñoàng voán coá ñònh duøng vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taïo ra ñöôïc 3,9 ñoàng doanh thu thuaàn; 4,17 ñoàng DTT ôû naêm thöù hai töông töï 4,515 ñoàng DTT ôû naêm thöù naêm. Ñaây ñöôïc coi laø bieåu hieän tích cöïc trong vieäc söû duïng voán coá ñònh. Hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng = Doanh thu thuaàn Voán löu ñoäng bình quaân Naêm 1 = 390,06/248 = 1,57 Naêm 2 = 417,246/ 260 = 1,64 Naêm 3 = 426,702/ 270 = 1,58 Naêm 4 = 434,976/ 280 = 1,55 Naêm 5 = 451,524/300 =1,505 Nhö vaäy cöù 1 ñoàng voán löu ñoäng duøng vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taïo ra ñöôïc 1,57 ñoàng doanh thu naêm thö nhaát; 1,64 ñoàng naêm thöù 2, 1,58 ñoàng naêm thöù 3; 1,55 ñoàng naêm thöù 4, 1,505 ñoàng naêm thöù 5. Ñaây ñöôïc coi laø bieåu hieän tích cöïc cuûa vieäc söû duïng voán coù hieäu quaû. Tuy nhieân, trong vieäc kinh doanh trong neàn kinh teá thò tröôøng hieän nay thì hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng phaûi cao hôn nhieàu thì môùi truï vöõng hôn trong neàn kinh teá ñaày bieán ñoäng nhö hieän nay. Vaø ñaây chæ laø döï tính veà giaù caû trong tình huoáng giaù thaáp nhaát. Doanh lôïi doanh thu = Lôïi nhuaän sau thueá Doanh thu thuaàn Naêm 1= 55,484 / 390,06 = 0,142 Naêm 2= 65,698 / 417,246= 0,157 Naêm 3= 63,866 / 426,702 = 0,149 Naêm 4 = 61,783 / 434,976 = 0,142 Naêm 5 56,538/ 451,524 = 0,125 Vôùi moät ñoàng doanh thu thuaàn maø coâng ty thu ñöôïc troâng naêm ñaàu thu ñöôïc 0,142 ñoàng lôïi nhuaän sau thueá, töông töï naêm 2 thu ñöôïc 0,157 ñoàng, naêm 3 thu ñöôïc 0,149 ñoàng, naêm 4 ñöôïc 0,142 ñoàng, naêm 5 laø 0,125 ñoàng KEÁT LUAÄN Qua quaù trình tìm hieåu vaø tieáp caän vôùi caùch thaønh laäp moät cô sôû saûn xuaát kinh doanh vaø vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo thöïc tieãn, töø ñoù coù theå ñaùnh giaù ñöôïc toång theå tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, coù caùi nhìn toång theå veà thò tröôøng caùc yeáu toá ñaàu vaøo, ñaàu ra vaø caùch thöùc phaân phoái saûn phaåm cuûa mình laøm ra. Ñeå coù theå ñöùng vöõng vaø vöôn leân trong neàn kinh teá thò tröôøng ñaày bieán ñoäng vaø caïnh tranh gay gaét nhö hieän nay, ñoøi hoûi phaûi naém baét nhöõng dieãn bieán tình hình taøi chính cuûa cô sôû mình, vaø ñaùnh giaù thò tröôøng tieâu thuï beân ngoaøi. Töø ñoù söû duïng nguoàn voán ñaàu tö moät caùch hôïp lyù vaø ñöa ra nhöõng keá hoaïch, chieán löôïc thích hôïp trong töøng giai ñoaïn nhaèm ñem laïi lôïi nhuaän vaø hieäu quaû taøi chính cho döï aùn coù tính khaû thi nhaát. Vì thôøi gian coù haïn, taøi lieäu tham khaûo coøn ít, kinh nghieäm thöïc teá chöa quen, kieán thöùc coøn haïn cheá neân ñeà aùn naøy khoâng sao traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, kính mong ñöôïc söï pheâ bình, goùp yù cuûa quyù thaày coâ. MUÏC LUÏC Trang Lôøi môû ñaàu 1 I/ Nhaän bieát tình hình chung veà thò tröôøng Phuù Yeân 3 II/ Tính khaû thi cuûa döï aùn 4 1) Vò trí 5 2) Dieän tích maët baèng 5 3) Lónh vöïc hoaït ñoäng 8 4) Saûn phaûm chuû yeáu 8 5) Nguoàn cung öùng nguyeân vaät lieäu 8 6) Thò tröôøng tieâu thuï 10 7) Hình thöùc phaân phoái 10 III) Thaåm ñònh döï aùn 10 1) Chi phí 10 2) Doanh thu 12 3) Ñaùnh giaù vaø löïa choïn döï aùn ñaàu tö 15 4) Phaân tích hieäu quaû kinh teá cuûa döï aùn 16 Keát luaän 18

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThành lập cơ sở sản xuất gạch ngói.doc
Luận văn liên quan