Thiết bị ghi âm điện thoại ứng dụng vi điều khiển pic

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 5 TÓM TẮT ĐỀ TÀI 6 PHẦN 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN HỌ VI ĐIỀU KHIỂN PIC 8 I.1. Lịch sử phát triển 8 I.2. Các đặc điểm 8 I.3. Phân loại 9 CHƯƠNG II : KIẾN TRÚC PHẦN CỨNG PIC 16F84A 10 II.1. Giới thiệu PIC16F84A 10 II.2. Sơ đồ bố trí chân 11 II.3. Sơ đồ khối 13 II.4. Cấu tạo bộ dao động 16 II.5. Hoạt động RESET 19 II.6. Tổ chức bộ nhớ 21 v Bộ đếm chương trình ( PC ) 36 v Ngăn xếp ( STACK) 36 v Chế độ địa chỉ 37 II.7.Cấu trúc cổng I/O 40 II.8. Bộ định thời (TMR0) 51 II.9. Watchdog Timer 53 II.10. Ngắt 54 CHƯƠNG III : TẬP LỆNH CỦA PIC16F84A 56 III.1/ Bảng tóm tắt tập lệnh 56 III.2/ Định dạng tổng quát của từ lệnh 57 III.3/ Mô tả chi tiết từng lệnh 58 CHƯƠNG IV : LẬP TRÌNH HỢP NGỮ PIC16F84A VỚI CHƯƠNG TRÌNH BIÊN DỊCH MPASM 77 IV.1/ Giới thiệu chương trình biên dịch MPASM 77 IV.2/ Cách viết một chương trình 77 IV.3/ Một số ví dụ 81 CHƯƠNG V : ỨNG DỤNG PIC 16F84A THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH GHI ÂM ĐIỆN THOẠI 93 V.1. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của hệ thống 93 V.2. Giới thiệu các IC sử dụng trong mạch 96 PHẦN 2 : TÍNH TOÁN VÀ THI CÔNG CHƯƠNG VI : THIẾT KẾ CHI TIẾT 106 VI.1. Mạch nguồn. 106 VI.2. Mạch cảm biến chuông. 106 VI.3. Mạch điều khiển Relay 108 VI.4. Mạch tạo tải giả 109 VI.5. Mạch Hybrid và Mạch lọc 112 VI.6. Mạch phát hiện Busy Tone 116 VI.7. Mạch thu & phát tiếng nói 119 VI.8. Mạch khuếch đại công suất âm tần 120 VI.9. Mạch điều khiển trung tâm 121 CHƯƠNG VII : LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT 122 KẾT LUẬN 139 HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 140 TÀI LIỆU THAM KHẢO 141 Lời nói đầu Từ giữa những năm 80 đến nay công nghệ chế tạo linh kiện bán dẫn có những phát triển đậm nét để hỗ trợ cho sự phát triển của công nghệ thông tin và sự tự động hoá trong công nghiệp. Với sự tích hợp ngày càng cao( có thể lưu trữ hàng trăm ngàn transistor trong một vi mạch ) công suất tiêu tán bé hơn, thông minh hơn. Những điều kiện đó đã tạo ra sản phẩm vi điều khiển. Ngày nay kỹ thuật vi điều khiển đã trở nên quen thuộc trong các ngành kỹ thuật và dân dụng. Từ các dây chuyền sản xuất lớn đến các thiết bị điện gia dụng, đều thấy sự hiện diện của vi điều khiển. Các bộ vi điều khiển có khả năng xử lý nhiều hoạt động phức tạp với tốc độ nhanh mà chỉ cần một chip vi mạch nhỏ, nó đã thay thế các tủ điều khiển lớn và phức tạp bằng những mạch điện gọn nhẹ, thao tác sử dụng dễ dàng Trong chương trình học thì em đã được các thầy cô dạy về họ vi điều khiển 8051. Trong cuốn luận văn này em xin giới thiệu một họ vi điều khiển khác đó là PIC (Programmable Intelligent Computer ) của hãng Microchip và ứng dụng PIC 16F84A để thiết kế mạch tự động ghi âm và trả lời điện. Mạch này sử dụng công nghệ số để lưu trữ tiếng nói với một vi mạch điều khiển trung tâm nên khả năng giao tiếp rộng, tốc độ xử lý nhanh, mạch nhỏ gọn. Do thời gian có hạn và khả năng còn hạn chế nên trong quá trình thực hiện cuốn luận văn này không tránh khỏi những thiếu xót kính mong các chầy cô cùng các bạn thông cảm và chỉ bảo thêm. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài khảo sát Chip vi điều khiển mới họ PIC. Cụ thể là chip PIC16F84A, và ứng dụng vào thiết kế, thi công mạch ghi âm điện thoại. Đề tài này được chia thành 7 chương với nội dung chính như sau : Chương 1: Giới thieu tổng quan họ vi điều khiển PIC Chương 2: Kiến trúc phần cứng của PIC16F84A Chương 3: Tập lệnh của PIC16F84A Chương 4: Lập trình hợp ngữ PIC16F84A với chương trình biên dịch MPASM Chương 5: Ứng dụng PIC16F84A thiết kế và thi công mạch ghi âm điện thoại Chương 6 : Thiết kế chi tiết Chương 7 : Lưu đồ giải thuật

doc138 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2314 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết bị ghi âm điện thoại ứng dụng vi điều khiển pic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h taùc ñoäng ñeán thanh ghi PORTA seõ khoâng aûnh höôûng ñeán traïng thaùi caùc chaân cuûa port A. Ví duï 2 : chöông trình ñieàu khieån led ñôn baèng phím nhaán Noái SW1 vôùi RA0 , SW2 vôùi RA1 , noái LED1, LED2 laàn löôït vaøo RB0, RB1. Chöông trình ;************** KHÔÛI TAÏO PIC*********************** TITLE “ TEÂN CHÖÔNG TRÌNH “ LIST P=PIC16F84A INCLUDE P16F84A.INC __CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF ;**************KHAI BAÙO NHAÕN********************* CNT EQU 0C CNT1 EQU 0D ;**************BAÉT ÑAÀU CHÖÔNG TRÌNH************ ORG 0H GOTO MAIN ORG 05H MAIN BSF STATUS, RP0 ; choïn bank1 MOVLW H’FF’ MOVWF TRISA CLRF TRISB BCF STATUS,RP0 ; choïn bank0 MOVLW H’00’ MOVWF PORTB ;taét caùc LED SCAN BTFSS PORTA, 0 CALL ON BTFSS PORTA, 1 CALL OFF BSF PORTB, 1 CALL DELAY BCF PORTB, 1 CALL DELAY GOTO SCAN ON CALL DELAY BSF PORTB, 0 RETURN OFF CALL DELAY BSF PORTB, 0 RETURN ;**********CHÖÔNG TRÌNH DELAY*************** DELAY MOVLW D’100’ MOVWF CNT LOOP MOVLW D’200’ MOVWF CNT1 LOOP1 NOP NOP DECFSZ CNT1, F GOTO LOOP1 DECFSZ CNT, F GOTO LOOP RETURN END Chöông trình hoaït ñoäng nhö sau : khi caáp nguoàn LED2 seõ chôùp taét, khi nhaán SW1, LED1 seõ saùng vaø nhaán SW2, LED1 seõ taét Khi giao tieáp vôùi phím nhaán, ngoõ vaøo chaân I/O seõ ôû möùc ‘1’, neáu nhaán phím ngoõ vaøo chaân I/O seõ xuoáng möùc ‘0’. Nhö vaäy leänh BTFSS PORTA, 0 duøng ñeå kieåm tra ngoõ vaøo chaân RA0, khi ngoõ vaøo ôû möùc cao ‘1’ thì leänh keá tieáp seõ ñöôïc boû qua, khi nhaán phím luùc naøy ngoõ vaøo chaân RA0 ôû möùc thaáp ‘0’ thì leänh keá tieáp seõ ñöôïc thöïc hieän. ÔÛ moät soá chöông trình ñeå tieát kieän port I/O thì thöôøng duøng chung moät phím nhaán ñeå thöïc hieän nhieàu chöùc naêng töùc laø khi moät phím ñöôïc nhaán thì chöông trình thöïc hieän leänh moät vaø khi nhaán tieáp phím ñoù thì chöông trình seõ thöïc hieän leänh hai, vì thôøi gian thöïc hieän leänh nhanh hôn khoaûng thôøi gian nhaán phím do ñoù ñeå phaân bieät moãi laàn nhaán phím thì phaûi taïo moät thôøi gian treã, ôû chöông trình treân thôøi gian treã ñöôïc taïo baèng chöông trình con DELAY Leänh CALL laø leänh goïi chöông trình con, moät chöông trình con phaûi ñöôïc keát thuùc baèng leänh RETURN Caùch tính thôøi gian treã trong chöông trình DELAY Trong chöông trình con DELAY coù hai bieán CNT vaø CNT1, hai bieán naøy laø hai thanh ghi muïc ñích chung coù ñòa chæ laø 0C vaø 0D, caùc thanh ghi muïc ñích chung ñeàu coù ñoä daøi laø 1 byte nhö vaäy giaù trò thaäp phaân lôùn nhaát cuûa caùc thanh ghi naøy laø 255 töông öùng vôùi heä thaäp luïc phaân laø FFh vaø heä nhò phaân laø B’1111 1111’ Vì moät chu kyø maùy chieám 4 nhòp dao ñoäng cuûa thaïch anh do ñoù thôøi gian cuûa moät chu kyø maùy ñöôïc tính baèng 4 chia cho taàn soá dao ñoäng cuûa thaïch anh, nhö vaäy neáu duøng thaïch anh 4MHz thì moät chu kyø maùy seõ chieám thôøi gian laø 1us Xeùt ñoaïn chöông trình sau : loop nop nop nop decfsz cnt, f ;giaû söû cnt ñaõ ñöôïc khai baùo vaø ñöôïc ghi giaù trò laø goto loop ;d’100’ leänh keá Leänh NOP chieám 1 chu kyø maùy. Leänh DECFSZ chieám 1 chu kyø maùy, sau leänh naøy thì cnt = cnt – 1 . neáu keát quaû cnt = 0 thì leänh tieáp theo seõ boû qua vaø ñöôïc xem nhö laø leänh NOP , neáu keát quaû cnt 0 thì leänh keá tieáp ñöôïc thöïc hieän. Leänh keá laø GOTO leänh naøy chieám hai chu kyø maùy. Nhö vaäy khi cnt = 1 thì caùc leänh trong voøng laäp naøy ñaõ thöïc hieän 100 – 1 = 99 laàn vì cnt =1 do ñoù chöông trình seõ thöïc hieän tieáp 3 leänh NOP vaø khi thöïc hieän leänh DECFSZ xong thì cnt = 0 vaø leänh GOTO bò boû qua vaø xem nhö laø leänh NOP Keát luaän sau khi voøng laäp thöïc hieän xong thì caùc leänh NOP vaø DECFSZ thöïc hieän 100 laàn, coøn leänh GOTO thöïc hieän 99 laàn coäng theâm 1 leänh NOP Vaäy coâng thöùc toång quaùt tính soá chu kyø maùy cuûa voøng laäp treân nhö sau: loop nop ;(1)*cnt nop ;(1)*cnt nop ;(1)*cnt decfsz cnt, f ;(1)*cnt goto loop ;(2)*(cnt -1) + 1 leänh keá Toång soá chu kyø maùy cuûa voøng laäp treân laø: (1)*cnt + (1)*cnt + (1)*cnt + (1)*cnt + (2)*(cnt -1) +1 Döïa vaøo caùch tính treân thì thôøi gian cuûa chöông trình DELAY ñöôïc tính nhö sau : DELAY MOVLW D’100’ ;(1) MOVWF CNT ;(1) LOOP MOVLW D’200’ ;(1)*100 MOVWF CNT1 ;(1)*100 LOOP1 NOP ;(1)*200*100 NOP ;(1)*200*100 DECFSZ CNT1, F ;(1)*200*100 GOTO LOOP1 ; [(2)*199 +1]*100 DECFSZ CNT, F ;(1)*100 GOTO LOOP ;(2)*99 + 1 RETURN ;(2) Thôøi gian treã ñöôïc tính töø leänh CALL DELAY Leänh CALL chieám 2 chu kyø maùy (2) Nhö vaäy thôøi gian cuûa cöông trình DELAY laø : [(2) + (1) + (1) + (1)*100 + (1)*100 + (1)*200*100 + (1)*200*100 + (1)*200*100 +[(2)*199 +1]*100 + (1)*100 + (2)*99 + 1 +(2)]*1us = 100405us Ví duï 3 : Thieát keá chöông trình duøng Ngaét Caùc vaán ñeà caàn löu yù khi söû duïng ngaét Moät ngaét coù hai bit quan troïng laø bit cho pheùt ngaét vaø bit côø ngaét. Khi coù moät ngaét xaûy ra bit côø ngaét cuûa ngaét ñoù seõ ñöôïc set leân ‘1’ ñeå ngaét naøy coù theå tieáp tuïc xaûy ra thì bit côø ngaét phaûi ñöôïc xoùa baèng phaàn meàm. Ñoàng thôøi khi ngaét xaûy ra thì bit GIE ( bit 7 cuûa thanh ghi INTCON ) seõ töï ñoäng xoùa luùc naøy caùc nguoàn ngaét ñeàu bò ñoùng. Neáu muoán thieát keá ngaét trong ngaét thì phaûi set bit naøy baèng phaàn meàm vôùi leänh BSF (BSF INTCON, 7) Leänh RETFIE ñöôïc ñaët cuoái chöông trình phuïc vuï ngaét ñeå keát thuùc chöông trình ngaét. Sau khi thöïc hieän leänh naøy bit GIE cuûa thanh ghi INTCON seõ ñöôïc set = ‘1’ Maãu cuûa moät chöông trình duøng ngaét coù theå vieát nhö sau : ORG 000h GOTO Main ORG 004h . . ;caùc leänh . RETFIE Main . . ;caùc leänh . END Hoaëc coù theå vieát : ORG 000h GOTO Main ORG 004h GOTO ISR ORG 005h Main . . . ;caùc leänh nhan . . GOTO nhan ISR . . . RETFIE . ;caùc chöông trình con . . END Neáu söû duïng cuøng moät thanh ghi trong chöông trình chính vaø chöông trình phuïc vuï ngaét thì thanh ghi naøy coù theå thay ñoåi khi ngaét xaûy ra Ví duï : trong chöông trình coù leänh MOVLW H’05’ MOVWF PORTA Leänh ñaàu laø naïp giaù trò 05h vaøo thanh ghi W, leänh sau laø naïp noäi dung cuûa thanh ghi W vaøo thanh ghi PORTA. Neáu sau khi thöïc hieän leänh ñaàu xong maø coù ngaét xaûy ra thì ñòa chæ trong PC (boä ñeám chöông trình ) ñöôïc löu vaøo ñænh ngaên xeáp vaø PC ñöôïc naïp vaøo ñòa chæ 004h luùc naøy chöông trình ngaét ñöôïc thöïc hieän, neáu trong chöông trình ngaét coù duøng thanh ghi W ñeå chuyeån döõ lieäu töø nôi naøy ñeán nôi khaùc, nhö vaäy thanh ghi W bò thay ñoåi trong chöông trình ngaét. Khi keát thuùc chöông trình ngaét vaø quay veà chöông trình chính taïi nôi maø xaûy ra ngaét vaø khi thöïc hieän leänh tieáp theo laø MOVWF PORTA luùc naøy noäi dung thay ghi W ñaõ khaùc neân vieäc ghi vaøo thanh ghi PORTA seõ bò sai. Ñeå traùnh vieäc naøy khi thöïc hieän chöông trình ngaét, ôû ñaàu chöông trình neân löu noäi dung cuûa thanh ghi W vaøo moät nôi naøo ñoù ( ví duï MOVWF 0ch leänh naøy naïp noäi dung thanh ghi W vaøo thanh ghi coù ñòa chæ 0ch) vaø ôû cuoái chöông trình traû noäi dung naøy veà laïi thanh ghi W ( MOVF 0ch, 0 leänh naøy naïp noäi dung thanh ghi ôû ñòa chæ 0ch vaøo thanh ghi W). 0ch laø ñòa chæ cuûa thanh ghi muïc ñích chung Trong moät chöông trình neáu thieát keá coù nhieàu hôn moät nguoàn ngaét. Khi caùc ngaét xaûy ra ñoàng thôøi ñoái vôùi doøng PIC16 thì khoâng coù möùc öu tieân giöõa caùc ngaét. Khi coù ngaét xaûy ra thì PC ñöôïc naïp vaøo ñòa chæ 004h. Nhö vaäy ñeå choïn möùc öu tieân hoaëc muoán thöïc hieän töøng vieäc rieâng ñoái vôùi töøng ngaét thì phaûi duøng phaàn meàm, töùc laø khi coù ngaét xaûy ra, ôû ñaàu chöông trình phuïc vuï ngaét bit côø ngaét ñöôïc kieåm tra, neáu bit côø ngaét naøo ñöôïc xeùt tröôùc thì ngaét ñoù xaûy ra tröôùc hoaëc kieåm tra bit côø ngaét ñeå thöïc hieän chöông trình ngaét ñoù Ví duï trong chöông trình söû duïng hai nguoàn ngaét laø ngaét traøn TMR0 vaø ngaét ngoaøi. Neáu muoán thieát laäp möùc öu tieân cho ngaét traøn TMR0 trong chöông trình phuïc vuï ngaét tñöôïc vieát nhö sau ISR ;nhaõn vaøo chöông trình ngaét BTFSC INTCON, 2 GOTO ngat_timer . ;caùc leänh cuûa ngaét ngoaøi . GOTO exit ;nhaûy ñeán keát thuùc CT ngaét ngat_timer0 . . ;caùc leänh cuûa ngaét TMR0 exit RETFIE ;keát thuùc chöông trình ngaét Khi ngaét xaûy ra, trong chöông trình ngaét ñaàu tieân gaëp leänh BTFSC INTCON, 2 leänh naøy duøng kieåm tra bit 2 trong thanh ghi INTCON ( bit T0IF bit côø ngaét traøn TMR0) neáu bit naøy laø ‘1’ ( töùc laø ngaét traøn TMR0 xaûy ra ) thì leänh keá seõ ñöôïc thöïc hieän vaø leänh keá tieáp seõ nhaûy ñeán nhaõn ngat_timer0 ñeå thöïc hieän caùc leänh cuûa ngaét naøy. Neáu bit naøy laø ‘0’ ( töùc laø ngaét traøn TMR0 khoâng xaûy ra ) thì leänh keá seõ ñöôïc boû qua vaø caùc leänh tieáp theo duøng ñeå thöïc hieän cho yeâu caàu ngaét ngoaøi, vì chöông trình chæ söû duïng hai nguoàn ngaét do ñoù neáu khoâng phaûi laø ngaét traøn TMR0 thì ñoù laø ngaét ngoaøi vì vaäy bit côø ngaét thöù hai khoâng caàn kieåm tra. Nhö vaäy neáu hai ngaét xaûy ra ñoàng thôøi thì bit côø ngaét traøn TMR0 ñöôïc kieåm tra tröôùc vaø seõ öu tieân thöïc hieän chöông trình cuûa ngaét traøn TMR0 Khi thieát keá ngaét baèng caùch thay ñoåi traïng thaùi caùc chaân RB4 ñeán RB7 cuûa port B thì ngöôøi laäp trình khoâng theå thieát keá chæ rieâng moät chaân trong caùc chaân naøy ñeå laøm vieäc kieåm tra ngaét maø khi cho pheùp ngaét naøy xaûy ra thì taát caû caùc chaân naøy khi coù söï thay ñoåi traïng thaùi thì ngaét seõ xaûy ra. Khi cho pheùp ngaét naøy thì caùc chaân RB4 ñeán RB7 phaûi ñöôïc choïn ôû cheá ñoä ngoõ vaøo Sau ñaây laø moät chöông trình söû duïng ngaét traøn TMR0 ñeå ñieàu khieån port B. Caùc LED ñöôïc noái vaøo port B cöù sau 1s caùc LED naøy seõ thay ñoåi traïng thaùi (saùng/taét). Xuaát ra ‘1’ thì LED saùng, xuaát ra ‘0’ thì LED taét ;************** KHÔÛI TAÏO PIC*********************** TITLE “ TEÂN CHÖÔNG TRÌNH “ LIST P=PIC16F84A INCLUDE P16F84A.INC __CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF ;**************KHAI BAÙO NHAÕN********************* cnt EQU 0ch ;khai baùo bieán cnt ôû ñòa chæ 0ch ;************BAÉT ÑAÀU CHÖÔNG TRÌNH*************** ORG 000h GOTO main ORG 004h GOTO ISR main BSF STATUS, RP0 ;choïn bank 1 MOVLW H’00’ MOVWF TRISB ;khôûi taïo port B laø ngoõ ra MOVLW B’00000101’ MOVWF OPTION_REG BCF STATUS, RP0 ;choïn bank0 MOVLW H’00’ MOVWF PORTB ;taét taát caû caùc LED CLRF TMR0 ;choïn boä ñeám traøn laø 256 MOVLW D’61’ ;naïp vaøo thanh ghi cnt giaù trò MOVWF cnt ;d’61’ BSF INTCON, 7 ;set bit GIE ;cho pheùp taát caû caùc ngaét BSF INTCON, 5 ;set bit T0IE ;cho pheùp ngaét traøn TMR0 Loop GOTO Loop ;laäp taïi choã ISR BCF INTCON, 2 ;xoùa côø ngaét traøn T0IF DECFSZ cnt, 1 GOTO exit BCF STATUS, RP0 ;choïn bank 0 COMF PORTB, 1 MOVLW D’61’ MOVWF cnt ;naïp laïi giaù trò cho thanh ghi cnt exit RETFIE END Khi khôûi taïo port B laø ngoõ ra thì leänh CLRF TRISB coù theå ñöôïc söû duïng ñeå thay cho hai leänh MOVWF TRISB MOVLW B’00000101’ Ñoái vôùi ngaét traøn TMR0 khi ghi vaøo thanh ghi OPTION_REG caàn quan taâm ñeán caùc bit : Bit 5 T0SC : bit löïa choïn nguoàn xung clock cuûa TMR0 , T0SC = ‘0’laáy nguoàn laáy töø heä thoáng Bit 4 T0SE : bit löïa choïn caïnh nguoàn TMR0, khi choïn nguoàn xung clock töø heä thoáng thì khoâng quan tam ñeán bit naøy Bit 3 PSA : bit chæ ñònh Prescaler, PSA = ‘0’ aán ñònh prescaler ñeán TMR0 Bit 2-0 : caùc bit löïa choïn toác ñoä prescaler ‘101’prescaler ñöôïc chia vôùi tyû leä laø 1:64 Leänh CLRF TMR0 laø xoùa thanh ghi TMR0 coù nghóa laø thanh ghi TMR0 seõ taêng töø 0 ñeán 255 vaø khi töø 255 xuoáng 0 thì ngaét xaûy ra. Taàn soá xung clock taïi ngoõ vaøo boä prescaler baèng 1/4 taàn soá dao ñoäng cuûa heä thoáng Khi ngoõ vaøo boä prescaler coù 64 xung thì ngoõ ra coù 1 xumg vaø thanh ghi TMR0 taêng 1 giaù trò. Nhö vaäy thôøi gian xaûy ra ngaét laø 4/FOSC* 64* 256 . Neáu söû duïmg thaïch anh 4Mhz thì thôøi gian laø 1us*64*256 = 16384us Chöông trình chính seõ thöïc hieän lieân tuïc taïi voøng laäp : Loop GOTO Loop Sau thôøi gian 16384us ngaét seõ xaûy ra vaø PC ñi tôùi ñòa chæ 004h vaø thöïc hieän chöông trình ngaét. Taïi chöông trình ngaét, ñaàu tieân gaëp leänh BCF INTCON, 2 leänh naøy duøng xoùa bit côø ngaét traøn T0IF ñeå cho pheùp ngaét naøy coù theå tieáp tuïc xaûy ra. Tieáp theo seõ thöïc hieän leänh DECFSZ cnt, 1 leänh naøy laøm cnt = cnt – 1 vaø keát quaû cuoái cuøng neáu cnt = 0 thì leänh keá tieáp seõ ñöôïc boû qua. Nhö vaäy neáu bieán cnt chöa = 0 thì seõ thoaùt ra chöông trình ngaét maø khoâng thöïc hieän vieäc caàn laøm trong chöông trình ngaét laø leänh COMF PORTB, 1 leänh naøy laáy buø noäi dung thanh ghi PORTB vaø ghi trôû laïi thanh ghi naøy Nhö vaäy ñeå thöïc hieän vieäc ñaûo caùc bit cuûa thanh ghi PORTB thì toång thôøi gian laø 16384us*cnt = 16384us* 61 = 999424us Sau khi bieán cnt = 0 caàn khôûi taïo laïi trò cho noù Moät ñieàu caàn löu yù laø khi xaûy ra ngaét thì boä ñeám TMR0 vaãn tieáp tuïc hoaït ñoäng vì theá khi xoaù côø ngaét maø caùc leänh trong chöông trình ngaét coù thôøi gian daøi hôn thôøi gian xaûy ra ngaét thì ngaét seõ xaûy ra tieáp vaø luùc naøy chöông trình ngaét seõ thöïc hieän hoaøi maø khoâng thoaùt ra ñöôïc Khi muoán thöïc hieän vieäc chôùp taét LED chæ treân moät chaân cuûa port B maø khoâng aûnh höôûng ñeán caùc chaân khaùc thì laøm nhö sau : ñaàu tieân kieåm tra bit ñoù trong thanh ghi laø ‘1’ hay ‘0’ baèng leänh BTFSS, neáu laø ‘1’ thì cho noù nhaûy ñeán thöïc hieän leänh xoùa bit naøy, neáu laø ‘0’ thì thöïc hieän set bit naøy, ñoaïn chöông trình nhö sau: BCF STATUS, RP0 BTFSS PORTB, 1 ;kieåm tra bit 1 cuûa thanh ghi PORTB GOTO KT1 BCF PORTB, 1 GOTO TIEP KT1 BSF PORTB,1 TIEP . . CHÖÔNG V : ÖÙNG DUÏNG PIC 16F84A THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG MAÏCH GHI AÂM ÑIEÄN THOAÏI V.1. Sô ñoà khoái vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa heä thoáng V.1.1. Sô ñoà khoái toång quaùt TIP RING LED Ñôn Phím Nhaán Maïch Phaùt Hieän Tín Hieäu Busy Tone Maïch Khueách Ñaïi AÂm Taàn Maïch Thu Phaùt Tieáng Noùi Maïch Loïc Maïch HYBRID Maïch Ñieàu Khieån Trung Taâm Maïch Ñieàu Khieån Relay Maïch Taïo Traïng Thaùi Nhaác Giaû Maùy Maïch Caûm Bieán Tín Hieäu Chuoâng Hình 29 : Sô ñoà khoái toång quaùt cuûa heä thoáng Ñöôøng daây ñieän thoaïi coù hai daây, moät daây ñöôïc goïi laø TIP, daây coøn laïi goïi laø RING Maïch ñieàu khieån Relay : duøng giao tieáp ñöôøng daây thoaïi vôùi maïch caûm bieán tín hieäu chuoâng vaø maïch taïo traïng thaùi nhaác giaû maùy. Bình thöôøng khi Relay môû thì daây TIP vaø RING ñöôïc noái vaøo maïch caûm bieán tín hieäu chuoâng Maïch caûm bieán tín hieäu chuoâng coù nhieäm vuï nhaän bieát tín hieäu chuoâng khi toång ñaøi caáp tín hieäu chuoâng ñeán. Maïch taïo traïng thaùi nhaác giaû maùy : maïch naøy coù nhieäm vuï taïo ra trôû khaùng ñuùng ñeå toång ñaøi nhaän bieát ñöôïc nhö laø nhaác maùy ñieän thoaïi. Maïch HYDRIC : khi phaùt lôøi nhaén cuûa chuû nhaø, tín hieäu naøy phaàn lôùn seõ ñi ra ñöôøng daây thoaïi vaø moät phaàn nhoû seõ vaøo maïch loïc. Khi tín hieäu töø daây thoaïi ñi vaøo thì tín hieäu naøy seõ ñi xuoáng maïch loïc. Caùc vieäc treân ñöôïc thöïc hieän baèng maïch HYBRID. Maïch loïc : maïch naøy coù nhieäm vuï loaïi boû caùc tín hieäu coù taàn soá cao hôn tín hieäu thoaïi. Maïch khueách ñaïi aâm taàn : duøng ñeå khueách ñaïi tín hieäu vaø phaùt ra loa Maïch thu phaùt tieáng noùi : maïch naøy coù nhieäm vuï phaùt lôøi nhaén cuûa chuû nhaø vaø ghi laïi lôøi nhaén cuûa ngöôøi goïi ñeán. Maïch phaùt hieän tín hieäu Busy Tone : khi ngöôøi goïi ñeán gaùc maùy toång ñaøi seõ caáp tín hieäu Busy Tone, maïch naøy coù nhieäm vuï phaùt hieän tín hieäu naøy vaø göûi tín hieäu ñieàu khieån ñeán CPU ñeå xöû lyù. Maïch ñieàu khieån trung taâm(MÑKTT) : maïch naøy giao tieáp vôùi phím nhaán vaø moät LED ñôn. Maïch naøy ñieàu khieån caùc hoaït ñoäng trong maïch nhö laø ñeám soá laàn ñoå chuoâng, ñieàu khieån ñoùng Relay, ñieàu khieån maïch thu phaùt tieáng noùi . . . V.1.2. Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa toaøn maïch V.1.2.a. Chöùc naêng cuûa caùc phím nhaán vaø LED ñôn Maïch söû duïng hai phím nhaán ( phím thu vaø phím phaùt ), moät coâng taéc duøng ñeå cho pheùp hoaëc khoâng cho pheùp vieäc thu tieáng töø Micro, hai LED ñôn : moät LED chæ saùng khi Relay ñöôïc ñoùng, LED coøn laïi ñöôïc ñieàu khieån bôûi MÑKTT duøng ñeå theå hieän caùc traïng thaùi cuûa maïch Phím 1 duøng ñeå thu laïi lôøi nhaén cuûa chuû nhaø, ñeå thu laïi lôøi nhaén cuûa chuû nhaø tröôùc tieân phaûi baäc coâng taéc cho pheùp thu ôû vò trí ON sau ñoù ngöôøi söû duïng phaûi giöõ phím 1 naøy cho tôùi khi LED ñôn saùng vaø vieäc ghi seõ baét ñaàu khi nhaû phím ra, ñieàu naøy theå hieän qua LED ñôn taét. Ñeå ngöng thu ngöôøi söû duïng nhaán phím 1 moät laàn nöõa. Sau khi thu xong neân chuyeån coâng taéc cho pheùp thu sang vò trí OFF Phím 2 laø phím phaùt : phím naøy ñöôïc thieát keá vôùi hai chöùc naêng rieâng bieät laø phaùt laïi lôøi nhaén cuûa chuû nhaø vaø phaùt laïi lôøi nhaén cuûa ngöôøi goïi ñeán. Ñeå phaùt laïi lôøi nhaén cuûa chuû nhaø ngöôøi söû duïng nhaán giöõ phím naøy cho tôùi khi lôøi nhaén ñöôïc phaùt thì coù theå nhaû phím Ñeå phaùt laïi lôøi nhaén cuûa ngöôøi goïi ñeán ngöôøi söû duïng nhaán phím naøy roài nhaû phím ( thôøi gian giöõ phím döôùi 0,4 giaây ), ñeå bieát coù tin nhaén hay khoâng ñöôïc theå hieän qua LED ñôn khi LED ñôn saùng laø coù tin nhaén, khi LED ñôn taét laø khoâng coù tin nhaén. Khi ñang phaùt neáu nhaán phím 2 thì vieäc phaùt seõ keát thuùc. Ñeå phaùt laïi ngöôøi söû duïng chæ vieäc nhaén laïi phím naøy moät laàn nöõa V.1.2.b. Hoaït ñoäng cuûa maïch khi toång ñaøi caáp tín hieäu chuoâng ÔÛ traïng thaùi bình thöôøng ( chôø chuoâng toång ñaøi caáp ñeán ). Hai daây TIP vaø RING ñöôïc noái vaøo maïch caûm bieán tín hieäu chuoâng, maïch naøy coù moät ñöôøng tín hieäu ñöa tôùi maïch ñieàu khieån trung taâm, khi chöa coù tín hieäu chuoâng ñieän aùp treân ñöôøng naøy khoaûng +5V, khi coù tín hieäu chuoâng ñieän aùp treân ñöôøng naøy laø 0V. Khi coù ngöôøi goïi ñeán, toång ñaøi seõ caáp tín hieäu chuoâng. Sau 5 hoài chuoâng maø khoâng nhaác maùy thì maïch ñieàu khieån trung taâm(MÑKTT) seõ ñieàu khieån ñoùng Relay. Luùc naøy hai daây TIP vaø RING ñöôïc noái vaøo maïch taïo taûi giaû. Maïch taïo taûi giaû taïo ra traïng thaùi nhaác giaû maùy luùc ñoù toång ñaøi ngöng caáp tín hieäu chuoâng vaø chuyeån sang thoâng thoaïi cho hai thueâ bao, luùc naøy MÑKTT seõ ñieàu khieån maïch thu/phaùt tieáng noùi phaùt lôøi nhaén cuûa chuû nhaø, trong khi phaùt neáu ngöôøi goïi ñeán gaùc maùy thì toång ñaøi seõ caáp ñeán tín hieäu Busy Tone vaø maïch phaùt hieän tín hieäu Busy Tone seõ nhaän bieát tín hieäu naøy vaø göûi ñeán MÑKTT möùc ñieän aùp 0V (bình thöôøng khoaûng +5V) MÑKTT nhaän bieát söï thay ñoåi naøy seõ ñieàu khieån ngöng phaùt thoâng baùo vaø Relay ñöôïc môû, keát thuùc thoâng thoaïi, maïch trôû veà traïng thaùi ban ñaàu. Neáu nhö ngöôøi goïi ñeán khoâng gaùc maùy thì khi phaùt heát lôøi nhaén cuûa chuû nhaø thì MÑKTT seõ ñieàu khieån maïch thu/phaùt tieáng noùi chuyeån sang thu tin nhaén cuûa ngöôøi goïi. Vieäc thu seõ tieáp tuïc cho tôùi khi moät trong caùc ñieàu kieän sau xaûy ra: Khi ngöôøi goïi ñeán gaùc maùy hoaëc phím thu ñöôïc nhaán thì vieäc thu seõ ngöng, Relay ñöôïc môû, keát thuùc thoâng thoaïi vaø maïch trôû veà traïng thaùi ban ñaàu moïi vieäc ghi tin nhaén tieáp theo cuûa ngöôøi goïi ñeán seõ tieáp theo tin nhaén tröôùc Khi thôøi gian ghi heát thì vieäc thu seõ ngöng, Relay ñöôïc môû, keát thuùc thoâng thoaïi vaø luùc naøy maïch seõ khoâng hoaït ñoäng nöõa, coù nghóa laø khi coù ngöôøi goïi ñeán maïch caûm bieán tín hieäu chuoâng vaãn hoaït ñoäng nhöng tín hieäu göûi ñeán MÑKTT seõ khoâng ñöôïc xöû lyù, ngay caû khi reset laïi nguoàn cung caáp maïch vaãn khoâng hoaït ñoäng. Maïch chæ hoaït ñoäng trôû laïi khi baám phím 2 ( phím phaùt ). Khi baám phím phaùt maïch seõ hoaït ñoäng nhö chöùc naêng cuûa phím naøy. Sau khi thöïc hieän xong maïch seõ trôû veà traïng thaùi hoaït ñoäng bình thöôøng Khi nguoàn cung caáp bò maát maïch seõ ngöng hoaït ñoäng, khi coù nguoàn trôû laïi maïch seõ trôû laïi traïng thaùi tröôùc ñoù V.2. Giôùi thieäu caùc IC söû duïng trong maïch V.2.1. OPTO 4N35 V.2.1.a. Moâ taû chung Opto 4N35 laø boä gheùp quang ñöôïc caáu taïo bôûi photodiode vaø phototransistor. Boä gheùp quang duøng ñeå caùch ñieän giöõa nhöõng maïch ñieän coù söï khaùc bieät khaù lôùn veà ñieän theá. Ngoaøi ra coøn ñöôïc duøng ñeå traùnh caùc voøng ñaát gaây nhieãu trong maïch ñieän. Thoâng thöôøng boä gheùp quang goàm 1 diode loaïi GaAs phaùt ra tia hoàng ngoaïi vaø moät phototransistor vôùi vaät lieäu silic. Vôùi doøng ñieän thuaän diode phaùt ra böùc xaï hoàng ngoaïi vôùi böôùc soùng khoaûng 900 nm. Naêng löôïng böùc xaï naøy ñöôïc chieáu leân beà maët cuûa phototransistor hay chieáu giaùn tieáp qua moät moâi tröôøng daãn quang. Ñaàu tieân tín hieäu phaàn phaùt (Led hoàng ngoaïi) trong boä gheùp quang bieán thaønh tín hieäu aùnh saùng, sau ñoù tín hieäu aùnh saùng ñöôïc phaàn tieáp nhaän (Phototransistor) bieán laïi thaønh tín hieäu ñieän. Tính chaát caùch ñieän: boä gheùp quang thöôøng ñöôïc duøng ñeå caùch ñieän giöõa 2 maïch ñieän coù ñieän theá caùch ñieän khaù lôùn. Boä gheùp quang coù theå laøm vieäc vôùi doøng ñieän moät chieàu hay tín hieäu ñieän coù taàn soá khaù cao. Ñieän trôû caùch ñieän : ñoù laø ñieän trôû vôùi doøng ñieän moät chieàu giöõa ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa boä gheùp quang coù trò soá beù nhaát laø 1011 W, nhö theá ñuû yeâu caàu thoâng thöôøng. Nhöng caàn chuù yù doøng dieän roø khoaûng nA coù theå aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa maïch ñieän. Gaëp tröôøng hôïp naøy, nhöõng khe troáng coù theå ñöôïc taïo giöõa ngoõ vaøo vaø ngoõ ra. Noùi chung vôùi boä gheùp quang thì caàn phaûi coù maïch in toát. V.2.1.b. Hình daïng vaø moâ taû chaân Hình 30 : Hình daïng vaø sô ñoà chaân cuûa Opto 4N35 Chaân 1 : chaân anode cuûa photodiode Chaân 2 : chaân cathode cuûa photodiode Chaân 3 : chaân khoâng keát noái Chaân 4 : chaân emitter cuûa phototransistor Chaân 5 : chaân colector cuûa phototransistor Chaân 6 : chaân base cuûa phototransistor V.2.1.c. Tính chaát Nguoàn cung caáp Vcc = + 5 V ôû chaân soá 5 Tín hieäu ñöôïc ñöa vaøo chaân soá 1 vaø 2 Tín hieäu laáy ra ôû chaân 4 Hieäu ñieän theá caùch ñieän laø 3350 V Heä soá truyeàn ñaït 100% Ñöôïc öùng duïng trong moät soá maïch caùch ly vaø maïch ñieàu khieån V.2.2. VI MAÏCH THUAÄT TOAÙN TL082 V.2.2.a. Moâ taû chung TL082 goàm 2 vi maïch thuaät toaùn 741 trong cuøng moät voû. Vi maïch thuaät toaùn tieâu chuaån 741 laø loaïi vi maïch ñôn khoái tích hôïp lôùn ñöôïc cheá taïo theo coâng ngheä maøng moûng. Nhôø khaû naêng tích hôïp lôùn neân phaïm vi öùng duïng trong thöïc teá raát roäng raõi vaø ña daïng. Öu ñieåm noåi baät cuûa vi maïch laø laøm vieäc toát ôû möùc ñieän aùp thaáp ñeán ± 5V, ngoaøi ra coøn coù caùc ñaëc tính chung nhö sau : Khoâng caàn buø taàn soá, taêng ñoä oån ñònh ôû cheá ñoä laøm vieäc tuyeán tính. Coù maïch baûo veä ngaén vaø quaù taûi ôû ngoõ ra. Coù ñoä leäch ñieåm troâi veà zero nhoû. Khoâng bò khoùa neáu tín hieäu ñöa ñeán ngoõ vaøo khoâng thích hôïp. Heä soá neùn ñoàng pha lôùn. Tieâu hao coâng suaát nhoû. V.2.2.b. Moâ taû chaân Hình 31 : Sô ñoà boá trí chaân cuûa TL082 Chaân 1, 7 : ngoõ ra Chaân 2, 5 : ngoõ vaøo ñaûo Chaân 3, 6 : ngoõ vaøo khoâng ñaûo Chaân 4 : nguoàn cung caáp aâm Chaân 8 : nguoàn cung caáp döông V.2.2.c. Caùc tính naêng kyõ thuaät Veà maët nguyeân lyù, vi maïch lyù töôûng seõ coù toång trôû vaøo voâ cuøng lôùn, toång trôû ra voâ cuøng nhoû, toác ñoä baùm giöõ tín hieäu ra vôùi tín hieäu vaøo khoâng bò giôùi haïn vaø coù baêng thoâng raát roäng. Nhöng thöïc teá thì khoâng coù chuyeän ñoù. Ñoä khueách ñaïi ñieän aùp hay ñoä lôïi: maïch duøng voøng hoài tieáp, goïi laø voøng hôû ñoä lôïi rieâng vaøo khoaûng Av = 105 dB. Toång trôû vaøo : vaøi chuïc MW. Toång trôû ra : khoaûng 1 ¸ 100 W. Doøng phaân cöïc ngoõ vaøo : khi duøng transistor luôõng cöïc ôû taàng ñaàu vaøo, giaù trò IB = 0.1 ¸ 0.8 mA. Nguoàn cung caáp : thoâng thöôøng duøng nguoàn löôõng cöïc ñeå khai thaùc heát hieäu suaát cuûa vi maïch. Giaù trò söû duïng ± 5V. Tín hieäu vaøo khoâng vöôït quaù Vcc. Noù ñöôïc giôùi haïn ôû giaù trò toái ña bôûi Vcc. Giaù trò cöïc ñaïi cho pheùp thöôøng nhoû hôn Vcc töø 1¸2V. V.2.3. IC LM 567 V.2.3.a. Moâ taû chung LM 567 laø IC taùch tone vaø taàn soá, ñoù laø moät boä PLL (phase locked loop) vôùi söï taùch khoùa ñoàng boä AM vaø maïch coâng suaát ngoõ ra. Chöùc naêng goác cuûa noù laø ñeå laùi moät taûi trong moät phaïm vi baêng taùch. Taàn soá trung taâm cuûa baêng vaø söï treã ôû ngoõ ra ñöôïc xaùc ñònh moät caùch ñoäc laäp. Ñaëc tính: Söï oån ñònh cao cuûa taàn soá trung taâm. Baêng thoâng ñieàu khieån ñoäc laäp. Ngoõ ra logic coù theå töông hôïp vôùi doøng 100mA trôû xuoáng. Coù khaû naêng choáng nhieãu cao. Ñieàu chænh taàn soá baèng moät bieán trôû beân ngoaøi coù giaù trò töø 20 ¸ 1000 W.. ÖÙng duïng: Taùch tone Ñieàu khieån xa baèng tia hoàng ngoaïi Truyeàn goùi Ñieän thoaïi voâ tuyeán Boä dao ñoäng chính xaùc V.2.3.b. Moâ taû chaân Hình 32 : Sô ñoà boá chaân cuûa LM567 Chaân 1 : loïc ngoõ ra Chaân 2 : loïc thoâng thaáp Chaân 3 : ngoõ vaøo Chaân 4 : nguoàn cung caáp Chaân 5, 6 : maïch dao ñoäng RC Chaân 7 : GND Chaân 8 : ngoõ ra V.2.3.c. Coâng thöùc thieát keá Taàn soá trung taâm : Baêng thoâng Taàn soá trung taâm cuûa voøng khoùa pha PLL : Laø taàn soá töï do cuûa boä dao ñoäng khi chöa coù tín hieäu vaøo. Baêng thoâng cuûa voøng khoùa pha laø phaïm vi cuûa taàn soá xung quanh taàn soá trung taâm fO maø moät tín hieäu vaøo treân ñieän aùp ngöôõng (200 mVRMS) seõ gaây ra möùc logic 0 ôû ngoõ ra. Phaïm vi khoùa laø phaïm vi taàn soá roäng nhaát maø trong ñoù tín hieäu vaøo seõ giöõ ñöôïc traïng thaùi logic 0 ôû ngoõ ra. V.2.4. IC THU/PHAÙT TIEÁNG NOÙI ISD2560 V.2.4.a. Ñaëc tính Deã daøng söû duïng trong daûi phaùt ghi phaùt ngöõ aâm Vieäc taùi taïo aâm thanh vaø tieáng noùi chaát löôïng cao Thôøi gian ghi phaùt 60 giaây Cheá ñoä tieát kieäm ñieän khi ôû traïng thaùi chôø khoaûng 1uA Thoâng ñieäp löu tröõ ñöôïc 100 naêm Chu kyø ghi aâm laø 100.000 laàn Maïch dao ñoäng treân chip Nguoàn cung caáp ñôn +5V Nhieät ñoä vaän haønh töø 0 0 C ñeán 70 0 C V.2.4.b. Sô ñoà khoái Hình 33 : Sô ñoà khoái cuûa ISD 2560 V.2.4.c. Sô ñoà boá trí chaân Hình 34 : Sô ñoà boá trí chaân cuûa ISD 2560 Teân chaân Vò trí chaân Chöùc naêng Ax/Mx 1-10 Address/Mode Input Ngoõ vaøo choïn ñòa chæ hay cheá ñoä : nhöõng ngoõ vaøo naøy coù 2 chöùc naêng tuyø thuoäc vaøo ngoõ vaøo cuûa hai bit A8 vaø A9 ôû chaân 9 vaø 10 Neáu caû 2 chaân naøy ñöôïc keùo xuoáng möùc thaáp thì caùc chaân A0-A7 ñöôïc hieåu laø nhöõng ngoõ vaøo choïn ñòa chæ hieän taïi cho vieäc ghi hoaëc phaùt ngöõ aâm. Neáu muoán choïn ñòa chæ naøo thì chaân cuûa ñòa chæ ñoù ôû möùc ‘1’ caùc chaân coøn laïi xuoáng möùc ‘0’. Nhöõng chaân naøy chæ laø ngoõ vaøo ñòa chæ chöù khoâng ñöôïc xem laø ngoõ ra cuûa ñòa chæ beân trong khi noù hoaït ñoäng vaø nhöõng chaân naøy ñöôïc choát baèng caïnh xuoáng cuûa CE Neáu caû hai chaân naøy keùo leân möùc cao thì caùc chaân M0-M6 ñöôïc hieåu laø nhöõng ngoõ vaøo choïn cheá ñoä hoaït ñoäng AUX IN 11 Auxiliary Input ngoõ vaøo phuï VSSA , VSSD 13, 12 Chaân noái mass SP+/SP- 14/15 Ngoõ ra phaùt tieáng noùi VCCA , VCCD 16, 28 Nguoàn cung caáp MIC 17 Microphone chaân naøy truyeàn tín hieäu ngoõ vaøo töø micro tôùi maïch Pre Amp MIC REF 18 Microphone Reference ngoõ vaøo ñaûo tôùi Pre Amp AGC 19 Chaân töï ñoäng ñieàu khieån ñoä lôïi ANA IN 20 Ngoõ vaøo Analog ANA OUT 21 Ngoõ ra Analog OVF 22 Overflow ngoõ ra chaân naøy coù xung thaáp khi heát boä nhôù CE 23 Chip Enable tích cöïc möùc thaáp, chaân CE xuoáng möùc thaáp cho pheùp söï hoaït ñoäng ghi vaø phaùt. Nhöõng chaân ñòa chæ vaø chaân PD ñöôïc choát baèng cnh5 xuoáng cuûa chaân CE PD 24 Power Down Khi khoâng coù hoaït ñoäng ghi hoaëc phaùt, chaân PD neân ñaåy leân möùc cao ñeå ñaët vaøo cheá ñoä tieát kieän ñieän. Khi boä nhôù traøn chaân OVF coù xung thaáp, chaân PD ñaåy leân möùc cao ñeå reset ñòa chæ con troû trôû veà vò trí baét ñaàu cuûa boä nhôù EOM 25 End-Of-Message moät ñieåm nhôù seõ töï ñoäng löu laïi trong boä nhôù moãi khi keát thuùc ghi thoâng ñieäp. Noù seõ toàn taïi cho tôùi khi moät thoâng ñieäp döôïc ghi ñeø leân. Moãi khi keát thuùc thoâng ñieäp chaân EOM coù xung thaáp trong thôøi thôøi TEOM. ISD2560 coù moät maïch nguoàn nuoâi beân trong ñeå giöõ thoâng tin nguyeân veïn ñieän aùp Vcc döôùi 3,5V. Trong tröôøng hôïp naøy EOM xuoáng möùc thaáp vaø hoaït ñoäng hieän taïi seõ döøng ñieàu naøy chæ duøng cho cheá ñoä phaùt XCLK 26 External Clock ngoõ vaøo dao ñoäng clock beân ngoaøi. Khi khoâng söû duïng chaân naøy phaûi ñöôïc noùi mass P/R 27 Playback/Record Phaùt /Ghi ngoõ vaøo chaân P/R ñöôïc choát bôûi caïnh xuoáng cuûa chaân CE. Khi ngoõ vaøo chaân laø möùc cao thì chu kyø phaùt ñöôïc choïn vaø ôû möùc thaáp thì chu kyø ñöôïc choïn. Khi vieäc ghi ñöôïc choïn, nhöõng chaân ñòa chæ caáp ñòa chæ baét ñaàu vaø vieäc ghi seõ tieáp tuïc cho tôùi khi chaân PD hay CE ñaåy leân möùc cao hay boä nhôù traøn. Khi vieäc ghi bò giaùn ñoaïn bôûi chaân PD hay CE ñöôïc keùo leân möùc cao, sau ñoù ñieåm EOM ñöôïc löu taïi chæ hieän thôøi trong boä nhôù ÔÛ quaù trình phaùt laïi, nhöõng chaân ñòa chæ caáp ñòa chæ baét ñaàu vaø noù seõ phaùt cho tôùi khi gaëp moät ñieåm EOM. Vieäc phaùt coù theå tieáp tuïc boû qua dieåm EOM neáu chaân CE ñöôïc giöõ möùc thaáp Moät soá ñieàu kieän hoaït ñoäng Thoâng soá Min Chuaån Max Ñôn vò Ngoõ vaøo möùc thaáp 0,8 V Ngoõ vaøo möùc cao 2,0 V Ngoõ ra möùc thaáp 0,4 V Ngoõ ra möùc cao Vcc – 0,4 V Ngoõ ra möùc cao cuûa chaân EOM Vcc – 1,0 Vcc – 0,8 V Doøng khi hoaït ñoäng 25 30 mA Doøng ôû cheá ñoä chuaån 1 10 uA Thôøi gian ghi/phaùt 58,1 60,0 62,0 Sec Ñoä roäng xung CE 100 nsec Ñoä roäng xung PD(ghi) 25,0 msec Ñoä roäng xung PD(phaùt) 12,5 msec Ñoä roäng xung EOM 12,5 msec PHAÀN 2 : TÍNH TOAÙN VAØ THI COÂNG CHÖÔNG VI : THIEÁT KEÁ CHI TIEÁT VI.1. Maïch nguoàn Maïch naøy coù chöùc naêng cung caáp ñieän cho toaøn maïch. Trong maïch söû duïng 3 nguoàn ñieän aùp laø +5VDC, +12VDC vaø -12VDC Hình 35 : Sô ñoà nguyeân lyù maïch nguoàn VI.2. Maïch caûm bieán chuoâng Hình 36 : Sô ñoà nguyeân lyù maïch caûm bieán chuoâng VI.2.1. Nguyeân lyù hoaït ñoäng Bình thöôøng khi khoâng coù tin hieäu chuoâng thì ñieän aùp treân ñöôøng daây khoaûng 48VDC, tuï C1 coù taùc duïng ngaên doøng DC do ñoù khoâng coù doøng phaân cöïc cho diode quang vì theá diode quang taét. Luùc naøy ñieän aùp taïi RB1 laø 5V Khi toång ñaøi caáp tín hieäu chuoâng cho thueâ bao, tín hieäu naøy coù bieân ñoä töø 70V ñeán 100V ( VAC(RMS) ) laø tín hieäu xoay chieàu coù taàn soá khoaûng 25Hz vôùi chu kyø 2 giaây coù vaø 3 giaây khoâng. Tín hieäu naøy qua tuï C1 laøm giaûm bieân ñoä cuûa tín hieäu, sau ñoù tín hieäu chuoâng qua caàu diode D3, caàu diode coù taùc duïng chænh löu ñieän aùp laøm cho ñieän aùp coù cöïc tính nhaát ñònh ñoàng thôøi noù taêng ñoâi taàn soá cuûa tín hieäu. Nhö vaäy tín hieäu sau khi qua caàu diode coù taàn soá khoûng 50Hz Tuï C2 duøng laøm phaúng tín hieäu , D4 coù taùc duïng choáng nhieãu, neáu ñieän aùp nhoû hôn möùc ngöôõng VZ cuûa D4 thì noù seõ khoâng daãn, ñieän trôû R3 duøng ñeå haï aùp caáp cho diode quang. Khi coù doøng qua diode quang noù seõ phaùt quang kích vaøo cöïc B cuûa transistor laøm cho transistor daãn, luùc naøy ñieän aùp töø nguoàn +5V seõ qua R4 ñeán cöïc C roài xuoáng cöïc E ñoå xuoáng mass. Luùc naøy ñieän aùp taïi RB1 laø 0V Toùm laïi khi khoâng coù tín hieäu chuoâng thì ñieän aùp taïi RB1 laø +5V. Khi coù tín hieäu chuoâng thì Ñieän aùp taïi RA1 laø 0V VI.2.2. Tính toaùn caùc linh kieän Choïn doøng qua opto laø 4mA Suït aùp treân diode quang cuûa opto laø 1,2V Choïn C1 laø tuï khoâng cöïc tính coù thoâng soá laø 0,47uF/250V Choïn doøng qua R1 laø 5mA Nhö vaäy khi coù tín hieäu chuoâng thì ñieän aùp treân tuï C1 laø VC1 = ZC1.I Vôùi : Suy ra Choïn ñieän aùp tín hieäu chuoâng laø 90Vrms Ñieän aùp qua caàu diode laø VD = 90 – VC1 = 22V Choïn Zener coù VZ = 12V Tính R3 Choïn R3 = 1,8K Tuï C2 laø tuï loïc nguoàn. Choïn C2 = 10uF/50V Choïn caàu diode coù doøng chòu ñöïng laø 1A Tính R4 Khi daãn baõo hoaø thì VCE cuûa transistor = 0,2V Choïn R4 = 1K VI.3. Maïch ñieàu khieån RELAY Hình 37 : Sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieàu khieån Relay Ôû traïng thaùi bình thöôøng Relay noái ñöôøng daây thoaïi vôùi maïch caûm bieán chuoâng (tieáp ñieåm thöôøng ñoùng). Khi coù tín hieäu chuoâng töø toång ñaøi caáp ñeán, neáu sau 5 hoài chuoâng maø khoâng nhaác maùy thì maïch ñieàu khieån trung taâm seõ ñieàu khieån ñoùng Relay, luùc naøy ñöôøng daây thoaïi keát noái vôùi maïch taïo taûi giaû Tính toaùn Trong maïch duøng Relay coù 2 tieáp ñieåm thöôøng ñoùng vaø 2 tieáp ñieåm thöôøng môû, ñieän aùp hoaït ñoäng 5VDC , ñieän trôû cuoän daây 170 Choïn transistor Q1 loaïi NPN C1815 coù caùc thoâng soá : ICmax = 100mA choïn Ñieàu kieän ñeå transistor daãn baõo hoaø : VBE = 0,8V ; VCE = 0,2V Ñieän aùp rôi treân cuoän daây laø : Vdd – VCE = 5V – 0,2V = 4,8V Nhö vaäy doøng qua Relay laø: Choïn LED1 : ñieän aùp rôi 1,8V ; doøng 10mA Choïn R1 = 330 Doøng IE cuûa transistor khi daãn baûo hoaø : IE IC = IRelay + ILED1 =28mA + 10mA = 38mA Theo ñaëc tuyeán cuûa transistor ta coù : IE = .IB Choïn R2 = 10K Ngoaøi ra ñeå ñaûm baûo transistor khoâng bò hoûng khi hoaït ñoäng cuøng vôùi taûi thuaàn caûm thì ta caàn duøng diode naén ñieän thoâng thöôøng vôùi ñaëc tính phaân cöïc ngöôïc nhaèm traùnh hieän töôïng cuoän daây choáng laïi doøng do nguoàn cung caáp baèng caùch cuoän daây taïo ra ñieän theá caûm öùng baèng ñieän theá nguoàn nhöng ngöôïc daáu VI.4. Maïch taïo taûi giaû hình 38 : Sô ñoà nguyeân lyù maïch taïo taûi giaû Toång ñaøi nhaän bieát traïng thaùi nhaác maùy qua söï thay ñoåi trôû voøng cuûa ñöôøng daây. Theo tieâu chuaån toång trôû voøng khi thueâ bao nhaác maùy : Veà maët DC toång trôû RDC < 300 Veà maët AC toång trôû RAC = 700 ± 30% Nhö vaäy maïch taïo taûi coù nhieäm vuï taïo ra trôû khaùng DC khoaûng 300 vaø trôû khaùng AC xaáp xæ 600 ñeå toång ñaøi nhaän bieát thueâ bao ñaõ nhaác maùy Tính toaùn Treân ñöôøng daây thoaïi ngoaøi tín hieäu AC coøn coù tín hieäu DC, do ñoù caàu diode coù taùc duïng chænh löu vaø choáng ñaûo cöïc Choïn doøng DC qua maïch taïo taûi giaû theo tieâu chuaån laø 20mA Nhö vaäy aùp rôi treân hai ñaàu TIP RING laø : Vtipring = 30020mA = 6V Choïn transistor Q2 loaïi NPN C1815 coù caùc thoâng soá : ICmax = 100mA choïn Aùp rôi treân caàu diode khoaûng 1,2V VC = 6V – 1,2V = 4,8V Xeùt veà maët DC IC = IE = 20mA Choïn VCE = ½ VC = 4,8V/2 = 2,4V Döïa vaøo sô ñoà maïch ta coù VC = IBR5 +VBE +IER6 Maø Choïn R5 = 10K Xeùt veà maët AC xem nhö Q2 khoâng daãn, R5, C5 taïo thaønh maïch loïc thoâng thaáp, maïch naøy coù taùc duïng ngaên khoâng cho tín hieäu thoaïi ñi vaøo Q2 traùnh laøm suy giaûm tín hieäu, khi ñoù toång trôû AC nhìn töø toång ñaøi laø Zbieán aùp //R5 phaûi nhoû hôn 700( choïn Zbieán aùp = 600) Do ñoù R5 >> Zbieán aùp , thoâng thöôøng R5 10Zbieán aùp =10600 = 6K Giaù trò R5 ñaõ ñöôïc choïn ôû treân laø 10K thoaû maõn ñieàu kieän treân Ta coù tín hieäu thoaïi vaø caùc tín hieäu tone cuûa toång ñaøi coù baêng thoâng naèm trong daõi 300Hz ñeán 3400Hz do ñoù ta caàn thieát keá maïch loïc thoâng thaáp coù taàn soá caét thaáp khoaûng döôùi 300Hz Thöôøng choïn tuï C5 = 10uF Tuï C4 coù taùc duïng ngaên caûn ñieän aùp DC tôùi bieán aùp, tuï naøy ñöôïc choïn sao cho: ZC4 < Zbieán aùp = .600 = 60 Choïn C4 = 10uF Ngoaøi ra coøn coù 2 diode zener D5 vaø D6 4.3V maéc vôùi bieán aùp caùch ly coù trôû khaùng 600Ω duøng oån ñònh ñieän aùp nhieãu beân ngoaøi taùc ñoäng vaøo VI.5. Maïch HYBRID vaø Maïch loïc VI.5.1. Maïch Hybrid Hình 39 : Sô ñoà nguyeân lyù maïch HYBRID Moái quan heä giöõa ñieän aùp ngoõ ra maïch Hybrid VR vaø ñieän aùp nhaän veà töø ñöôøng daây VT ñöôïc xaùc ñònh baèng phöông phaùp choàng chaäp: Trong tröôøng hôïp Neáu xem nhö Op_Amp laø lyù töôûng thì ta coù: Maø Tröôøng hôïp : Ta coù: Aùp duïng coâng thöùc choàng chaäp ta coù: (1) Ñeå tín hieäu töø maïch phaùt sang maïch taûi giaû maø khoâng qua maïch loïc thì tín hieäu thu vaøo VR phaûi ñoäc laäp vôùi tín hieäu phaùt VT (2) Thay (2) vaøo (1) ta ñöôïc: Ta thaáy neáu ñieàu kieän treân thoûa maõn thì tín hieäu thoaïi töø maïch taûi giaû sang maïch loïc maø khoâng qua maïch phaùt voice Do Op_Amp coù trôû khaùng ngoõ vaøo lôùn neân ñeå phoái hôïp trôû khaùng ta choïn Z7 vaø Z8 ñuû lôùn ñeå phoái hôïp trôû khaùng (töø vaøi chuïc K trôû leân). Trong maïch naøy ta choïn Gía trò chuaån hoùa ZL trong thoâng tin laø 600 ño ôû taàn soá 800Hz. Tuy nhieân trong baêng taàn ñieän thoaïi ZL thay ñoåi khoâng ñaùng keå neân ta coù theå xem nhö thuaàn trôû. Vì yeâu caàu thieát keá cuûa maïch laø tín hieäu töø maïch phaùt seõ coù moät phaàn nhoû ñi vaøo maïch loïc, do ñoù choïn Z9 laø moät bieán trôû coù giaù trò 1k ñeå ñieàu chænh. VI.5.2. Maïch loïc Maïch loïc coù nhieäm vuï loïc caùc tín hieäu coù taàn soá cao hôn taàn soá cuûa tín hieäu thoaïi, loaïi boû caùc taàn soá cao hôn ngoaøi yù muoán. Hình 40 : Sô ñoà nguyeân lyù maïch loïc Baêng thoâng cuûa tín hieäu thoaïi BW=(300Hz ñeán 3400Hz), vaø taàn soá cuûa tín hieäu busy tone laø 425Hz naèm trong daûi taàn cuûa tín hieäu thoaïi, do ñoù ta thieát keá maïch loïc thoâng thaáp sao cho tín hieäu thoaïi vaø busy tone cuøng coù theå ñi qua maïch loïc naøy. Ta choïn taàn soá cao nhaát cuûa baêng thoâng thoaïi laø Haøm truyeàn maïch loïc thoâng thaáp hoài tieáp döông: Ñeå ñôn giaûn trong maïch ñieän ta choïn vaø , luùc ñoù haøm truyeàn ñöôïc ruùt goïn nhö sau: Töø baûng haøm Butterworth ñaõ chuaån hoaù ta coù: Choïn Maët khaùc ta coù: Vaø Choïn =10 = VI.6. Maïch phaùt hieän tín hieäu BUSY TONE Hình 41 : Sô ñoà nguyeân lyù maïch phaùt hieän tín hieäu BUSY TONE Tín hieäu Busy Tone do toång ñaøi caáp ñeán coù taàn soá khoaûng 425Hz, bieân ñoä 3Vd-d . Trong maïch naøy caàn phaûi nhaän bieát ñöôïc tín hieäu Busy Tone ñeå göûi ñeán vi ñieàu khieån xöû lyù khi maø thueâ bao ñoái phöông gaùc maùy Ñeå nhaän bieát tín hieäu naøy ta söû duïng IC LM 567. Ñaây laø IC chuyeân duïng ñeå taùch tone coù chöùa moät voøng khoaù pha beân trong. Khi taàn soá ngoõ vaøo (chaân 3) baèng taàn soá trung taâm thì ngoõ ra taïi chaân 8 seõ coù möùc ‘0’ Maët khaùc tín hieäu Busy Tone cuõng naèm trong daõy tín hieäu aâm taàn nhöng coù bieân ñoä 3V trong khi tín hieäu aâm taàn coù bieân ñoä khoaûng vaøi chuïc mVlôùn hôn raát nhieàu so vôùi tín hieäu aâm taàn vaøo chaân 3 cuûa LM 567 cho pheùp möùc ñieän aùp cao nhaát laø 25mVrms (theo nhaø saûn xuaát khuyeán caùo möùc ñieän aùp toát nhaát taïi ngoõ vaøo laø 20mVrms) maø tín hieäu Busy Tone laïi coù bieân ñoä laø 3V. Vì vaäy ñeå vieäc taùch vaø nhaän tín hieäu chính ta cho tín hieäu qua boä so saùnh duøng IC TL 082 Choïn ñieän aùp chuaån , ta coù: Choïn Choïn Ñaëc ñieåm cuûa maïch so saùnh naøy laøbieán ñoåi tín hieäu ngoõ daïng Sin thaønh daïng xung vuoâng Vin Vref 0 Vout Vcc Hình 42 : Daïng tín ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa maïch so saùnh Khi coù tín hieäu busy tone ñöa ñeán ngoõ vaøo coäng cuûa TL082, ngoõ ra seõ taïo thaønh moät daõy tín hieäu xung vuoâng coù bieân ñoä baèng vôùi möùc ñieän aùp nguoàn cuûa Op_Amp Thoâng soá kyõ thuaät cuûa IC LM567 coù taàn soá trung taâm ñöôïc tín theo coâng thöùc thöùc Vôùi R vaø C ñöôïc noái vaøo chaân 5 vaø 6 Coâng thöùc treân laø taàn soá töï do cuûa boä giao ñoäng khi chöa coù tín hieäu vaøo. Khi taàn soá trung taâm vaø moät tín hieäu vaøo baèng nhau thì ngoõ ra chaân 8 ôû möùc logic ‘0’ Baêng thoâng cuûa voøng khoaù pha: Vôùi laø ñieän aùp ngoõ vaøo ôû chaân soá 3 (). C laø tuï ñieän noái ôû chaân soá 2 xuoáng mass. Tín hieäu daïng xung ôû ngoõ ra cuûa TL082 qua caàu phaân aùp , ñeå haï aùp cho phuø hôïp vôùi ngoõ vaøo cuûa IC LM567 Ta coù: Choïn Choïn Taàn soá trung taâm cuûa IC LM567 ñöôïc choïn baèng vôùi taàn soá cuûa tín hieäu busy tone 425Hz Ta choïn Choïn laø bieán trôû ñeå ñieàu chænh taàn soá trung taâm. Tuï C10 laø tuï loïc thoâng thaáp vaø noù cuõng loïc ngoõ ra, giaù trò cuûa tuï C10 ñöôïc choïn töông ñoái, vì neáu choïn quaù lôùn thì thôøi gian treã giöõa hai traïng thaùi ñoùng vaø môû seõ lôùn daãn ñeán maïch hoaït ñoäng khoâng chính xaùc, hoaëc choïn quaù nhoû thì maïch hoaït ñoäng khoâng oån ñònh. Choïn F Thoâng thöôøng choïn Tuï C8 vaø C9 laø 2 tuï lieân laïc ta choïn giaù trò laø VI.7. Maïch thu vaø phaùt tieáng noùi Hình 43 : Sô ñoà nguyeân lyù maïch thu & phaùt tieáng noùi Maïch thu vaø phaùt tieáng noùi duøng chip ISD2560 keát hôïp vôùi maïch khueách ñaïi duøng LM386 duøng ñeå khueách ñaïi tín hieäu ngoõ ra cuûa ISD2560. Giaù trò cuûa caùc linh kieän trong maïch naøy ñöôïc nhaø saûn xuaát cung caáp. Nguyeân lyù hoaït ñoäng Khi maïch khoâng hoaït ñoäng chaân PD ñöôïc giöõ ôû möùc cao ñeå ñöa IC vaøo cheá ñoä chuaån ISD2560 coù hai phöông thöùc hoaït ñoäng ñoù laø thu vaø phaùt tieáng noùi ñöôïc ñieàu khieån bôûi MÑKTT: Hoaït ñoäng thu tieáng noùi Ñaàu tieân MÑKTT caáp ñòa chæ ñeå thu ( töø caùc chaân RB7, RB6, RB5, RB4) Chaân P/R ñöôïc taùc ñoäng möùc thaáp Chaân PD ñöôïc taùc ñoäng möùc thaáp Vieäc thu seõ baét ñaàu khi chaân CE xuoáng möùc thaáp. Khi chaân PD hay CE coù möùc cao thì vieäc thu seõ ngöng, luùc naøy ñieåm EOM ñöôïc löu tröõ trong boä nhôù ñeå chæ thò raèng thoâng ñieäp ñaõ keát thuùc Hoaït ñoäng phaùt tieáng noùi Ñaàu tieân MÑKTT caáp ñòa chæ ñeå phaùt ( töø caùc chaân RB7, RB6, RB5, RB4) Chaân P/R ñöôïc taùc ñoäng möùc cao. Chaân PD ñöôïc taùc ñoäng möùc thaáp. Vieäc phaùt seõ baét ñaàu khi chaân CE coù möùc xung thaáp. Chaân EOM ôû möùc cao ñeå chæ thò raèng moät hoaït ñoäng ñang xöû lyù Vieäc phaùt seõ tieáp tuïc cho tôùi khi chaân PD leân möùc cao hoaëc baét gaëp moät ñieåm EOM Khi chaân PD leân möùc cao vieäc phaùt seõ ngöng, khi chaân PD coù möùc thaáp trôû laïi vieäc phaùt seõ baét ñaàu taïi ñòa chæ ñöôïc caáp tröôùc ñoù Khi baét gaëp moät ñieåm EOM ( khi ñoù chaân EOM coù moät xung thaáp vôùi ñoä roäng laø 12,5 msec sau ñoù trôû laïi möùc cao ). Neáu chaân CE tröôùc ñoù ôû möùc thaáp thì noù seõ boû qua ñieåm EOM naøy vaø tieáp tuïc phaùt. Neáu tröôùc ñoù chaân CE ôû möùc cao thì vieäc phaùt seõ ngöng, luùc naøy neáu chaân CE coù möùc xung thaáp trôû laïi thì vieäc phaùt seõ baét ñaàu taïi ñòa chæ tröôùc ñoù hoaëc ta coù theå caáp ñòa chæ môùi roài cho chaân CE coù xung thaáp ñeå phaùt tieáp. VI.8. Maïch Khueách Ñaïi Coâng Suaát AÂm Taàn Maïch söû duïng IC TDA1011 vôùi nguoàn cung caáp laø +12V ñieän trôû loa 8 thì coâng suaát ra laø 2,25W, caùc giaù trò trong maïch ñöôïc cho bôûi nhaø saûn xuaát Hình 44 : Sô ñoà nguyeân lyù maïch KÑCS aâm taàn VI.9. Maïch ñieàu khieån trung taâm duøng PIC16F84A Hình 45 : Sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieàu khieån trung taâm CHÖÔNG VII : LÖU ÑOÀ GIAÛI THUAÄT Giaûi thuaät chöông trình chính Khôûi taïo caùc giaù trò ban ñaàu Chuù thích : Y : ñuùng ,coù N : sai, khoâng CT :chöông trình Thôøi gian ghi ñaõ heát ? Coù tin nhaén ? Y N LED ñôn saùng Phím 2 ? LED ñôn saùng N Y Y N main N N Y Y Goïi CT Xu_ly_chuong N Y Tín hieäu chuoâng ? Goïi CT PHAT Phím 1 ? Goïi CT THU Phím 2 ? Giaûi thuaät chöông trình phuïc vuï ngaét TIMER ISR Xoùa côø ngaét bit T0IF tga = tga – 1 tga = 0 ? Löu thanh ghi W Naïp laïi giaù trò cho tga = 61 tgdem = tgdem + 1 Traû laïi giaù trò cho thanh ghi W RETFIE Giaûi thuaät chöông trình xu_ly_chuong Gaùn tgdem = 0 Döøng TIMER dem = dem - 1 dem = 0 ? Khôûi ñoäng TIMER sau 4s thì tgdem taêng leân 1 Tín hieäu chuoâng ? tgdem = 1 ? Keát thuùc CT START Xu_ly_chuong Goïi CT phat_thong_bao Döøng TIMER N N N Y Y Y Gaùn dem = 5 Giaûi thuaät chöông trình phaùt thoâng baùo phat_thong_bao Ñoùng Relay taïo taûi giaû Tín hieäu Busy Tone ? Phaùt lôøi nhaén cuûa chuû nhaø Keát thuùc thoâng baùo ? Goïi CT THU_TIN_NHAN Môû Relay Ngöng thoâng baùo Keát thuùc CT Phat_thong_bao N N Y Y Giaûi thuaät chöông trình THU_TIN_NHAN cnt2 = soá tin nhaén tröôùc ñoù N Y Kieåm tra tröôùc ñoù coù tin nhaén khoâng ? THU_TIN_NHAN cnt2 = 1 Laáy ra soá thôøi gian ñaõ söû duïng thu tröôùc ñoù Goïi CT xuly_tg ñeå laáy ñòa chæ thu tieáp theo Naïp ñòa chæ thu vaøo port B Môû thu tin nhaén tgdem = 0 Khôûi ñoäng TIMER sau 1s tgdem taêng leân 1 Ngöng thu Döøng TIMER Y Y N Phím 1 ? Y Y N N N Goïi CT xuly_tg Tín hieäu Busy Tone ? LED ñôn saùng cnt2 = cnt2 + 1 Keát thuùc CT THU_TIN_NHAN Thôøi gian thu > 2 s ? Thôøi gian thu ñaõ heát ? Giaûi thuaät chöông trình thu THU DELAY 0,4 s Phím1 ? Keát thuùc CT THU N N N Y LED ñôn saùng DELAY 0,2 s Phím1 ? Y Taét LED ñôn Môû thu lôøi nhaén cuûa chuû nhaø tgdem = 0 Khôûi ñoäng Timer sau 1s tgdem taêng leân 1 Phím1 ? Y Thôøi gian thu heát ? Y N cnt2 = 1 Goïi CT xuly_tg Keát thuùc CT THU Löu thôøi gian Thu vaøo boä nhôù EEPROM Ngöng thu Döøng Timer Giaûi thuaät chöông trình phaùt DELAY 0,4 s Phím2 ? Nhaûy ñeán THONGBAO Y N tgdem1 = 0 Laáy ra giaù trò cuûa cnt2 töø boä nhôù EEPROM Laáy ra thôøi gian thu lôøi nhaén töø boä nhôù EEPROM tgkt = cnt2 tgkt = tgkt – 1 tgkt=0 ? Nhaûy ñeán EPHAT Naïp ñòa chæ phaùt vaøo port B Baét ñaàu phaùt DELAY 0,8 s Goïi CT xuly_tg STAR Y N PHAT Döøng Timer tgdem = 0 Khôûi ñoäng Timer sau 1s tgdem taêng leân 1 Phím2 ? Nhaûy ñeán EPHAT Keát thuùc tin nhaén Nhaûy ñeán STAR Y N N Y Phaùt heát ? Phím2 ? EPHAT DELAY 0,4 s Taét LED ñôn Keát thuùc CT PHAT Y N N Y THONGBAO LED ñôn saùng Phaùt laïi lôøi nhaén cuûa chuû nhaø Giaûi thuaät chöông trình xuly_tg xuly_tg tgdem1 = tgdem1 + tgdem tgdem1 > 3? tgdem1 = 3 tgthu = b’10000000’ tgtg = 57 Nhaûy ñeán EXULY tgdem1 > 6? tgdem1 = 6 tgthu = b’01000000’ tgtg = 54 Nhaûy ñeán EXULY tgdem1 > 9? tgdem1 = 9 tgthu = b’11000000’ tgtg = 51 Nhaûy ñeán EXULY tgdem1 > 12? tgdem1 = 12 tgthu = b’00100000’ tgtg = 48 Nhaûy ñeán EXULY tgdem1 > 15? tgdem1 = 15 tgthu = b’10100000’ tgtg = 45 Nhaûy ñeán EXULY N N N N N Y Y Y Y Y tgdem1 = 19 tgthu = b’01100000’ tgtg = 41 Nhaûy ñeán EXULY tgdem1 > 19? tgdem1 = 22 tgthu = b’11100000’ tgtg = 38 Nhaûy ñeán EXULY tgdem1 > 22? tgdem1 = 25 tgthu = b’00010000’ tgtg = 35 Nhaûy ñeán EXULY tgdem1 = 32 tgthu = b’01010000’ tgtg = 28 Nhaûy ñeán EXULY tgdem1 > 28? tgdem1 = 28 tgthu = b’10010000’ tgtg = 32 Nhaûy ñeán EXULY tgdem1 > 25? tgdem1 > 32? N N N N N Y Y Y Y Y tgdem1 > 35? tgdem1 = 35 tgthu = b’11010000’ tgtg = 25 Nhaûy ñeán EXULY tgdem1 = 38 tgthu = b’00110000’ tgtg = 22 Nhaûy ñeán EXULY tgdem1 > 38? tgdem1 > 42? tgdem1 = 42 tgthu = b’10110000’ tgtg = 18 Nhaûy ñeán EXULY tgdem1 > 45? tgdem1 = 45 tgthu = b’01110000’ tgtg = 15 Nhaûy ñeán EXULY tgdem1 > 48? tgdem1 = 48 tgthu = b’11110000’ tgtg = 12 Nhaûy ñeán EXULY N N N N N Y Y Y Y Y Y Keát thuùc CT xuly_tg Phím2 ? Ghi giaù trò cuûa cnt2 vaøo boä nhôù EEPROM N Ghi noäi dung cuûa tgdem1 vaøo boä nhôù EEPROim1 Ghi noäi dung cuûa cnt2 vaøo boä nhôù EEPROM EXULY Keát thuùc CT Xuly_tg Giaûi thuaät chöông trình DELAY DELAY Cnt = 200 Cnt1 = 200 Nop Nop Cnt1 = Cnt1 - 1 Cnt1 = 0 ? Cnt = cnt – 1 Cnt1 = 0 ? Keát thuùc CT DELAY N N Y Y KEÁT LUAÄN Ñeà taøi naøy em ñaõ hoaøn thaønh ñöôïc nhieäm vuï ñeà ra laø giôùi thieäu moät hoï vi ñieàu khieån môùi PIC, khaûo saùt theâm moät vi maïch môùi trong hoï vi ñieàu khieån, ñoù laø PIC 16F84A vaø öùng duïng PIC 16F84A ñeå thieát keá vaø thi coâng maïch ghi aâm ñieän thoaïi. Phaàn cöùng ñaõ ñöôïc kieåm tra vaø chaïy oån ñònh. Maïch töï ñoäng ghi aâm vaø traû lôøi ñieän thoaïi hieän nay treân thò tröôøng Vieät Nam chöa ñöôïc saûn xuaát vaø trong töông lai thieát bò naøy seõ ñöôïc söû duïng roäng raõi. Ñeà taøi naøy em giôùi thieäu moät phöông phaùp ghi aâm ñieän thoaïi söû duïng coâng ngheä soá. Vì maïch thu tieáng noùi duøng kyõ thuaät soá neân vieäc thu vaø phaùt ñöôïc söû lyù nhanh vaø tieän lôïi cho vieäc phaùt laïi, keát noái maïch ñôn giaûng, nhoû goïn . Sau khi tìm hieåu veà PIC16F84A giuùp em naém ñöôïc cô baûn veà hoï vi ñieàu khieån PIC vaø töø ñoù ñi vaøo tieàu hieåu caùc loaïi saûn phaåm khaùc coù nhieàu chöùc naêng hôn cuûa hoï vi ñieàu khieån naøy seõ deã daøng hôn. Ví duï nhö saûn phaåm PIC 16F877A . Loaïi naøy coù 40 chaân vôùi 33 chaân xuaát/nhaäp, 8 keânh ADC, moãi keânh 10 bit, tích hôïp coång song song . . . HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI Thieát bò töï ñoäng ghi aâm vaø traû lôøi ñieän thoaïi naøy coù theå môû roäng vôùi nhieàu chöùc naêng hôn. Ví duï maïch coù theå söû duïng moät vi ñieàu khieån PIC khaùc ñeå taêng caùc chaân I/O, luùc ñoù chæ caàn theâm moät maïch thu phaùt tín hieäu DTMF thì thieát bò treân seõ coù theâm nhieàu chöùc naêng nhö laø : goïi ñieän, ñieàu khieån thieát bò qua maïng ñieän thoaïi, chaën soá ñieän thoaïi goïi ñi, giôùi haïn thôøi gian goïi . . . Ngoaøi ra ñeå taêng thôøi gian thu phaùt coù theå söû duïng baêng töø TAØI LIEÄU THAM KHAÛO truy caäp naêm 2005 truy caäp naêm 2005 PIC microcontrollers Taùc giaû : Nebojsa Matic PIC in Practice Taùc giaû : D.W.Smith Programming and customizing PICmicro Microcontrollers Taùc giaû : Myke Predko Kyõ thuaät Vi Ñieàu Khieån Taùc giaû : Leâ Vaên Doanh Phaïm khaéc Chöông Nhaø Xuaát Baûn khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät naêm 1998 Kyõ thuaät soá thöïc haønh Taùc giaû : Huyønh Ñaéc Thaéng Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc & Kyõ Thuaät

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docLuanVan.doc
 • pdf4N35.pdf
 • pdfISD2560.pdf
 • pdfLM386.pdf
 • pdfLM567.pdf
 • pdfpic-pg2c.pdf
 • pdfPIC16F84A.pdf
 • pptPowerPoint.ppt
 • docSOdonl.doc
 • pdfTDA1011.pdf
 • pdfThe_PIC_Microcontroller_Book.pdf
 • pdfTL082.pdf