Thiết kế cầu dầm bê công cốt thép dự ứng lực nhịp giản đơn

ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T GVHD: PGS_TS NGUYỄN BÁ HOÀNG SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ MSSV: CD03151 TRANG: 28 ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T GVHD: PGS_TS NGUYỄN BÁ HOÀNG SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ MSSV: CD03151 TRANG: 28 Trang Lời cảm ơn .3 Nhiệm vụ đồ án .4 Đề cương thực hiện . 5 Nhận xét của giáo viên hướng dẫn 18 Nhận xét của giáo viên chấm phản biện .19 Mục lục 20 PHẦN THỨ NHẤT SỐ LIỆU ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CHƯƠNG MỞ ĐẦU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH 1.1 Qui mô công trình 29 1.2 nội dung và tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế: 29 1.3 Đặc điểm về địa chất: 29 1.4 Khí Tượng – Thủy Văn 31 1.4.1 Các yếu tố khí tượng đặc trưng 31 1.4.2 Các yếu tố thủy văn 33 PHẦN THỨ HAI THIẾT KẾ SƠ BỘ VÀ SO SÁNH HAI PHƯƠNG ÁN CẦU CHƯƠNG I: PHƯƠNG ÁN I CẦU DẦM GIẢN ĐƠN BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC SUPER-T 1.1 Chọn sơ đồ kết cấu nhịp: 34 1.2 Mố cầu: 34 1.3 Trụ cầu: 34 1.4 Các đặc trưng vật liệu sử dụng: 35 CHƯƠNG II: PHƯƠNG ÁN 2 CẦU DẦM GIẢN ĐƠN DẦM THÉP LIÊN HỢP BÊ TÔNG CỐT THÉP 2.1 Chọn sơ đồ kết cấu nhịp: 37 2.2 Mố cầu: 37 2.3 Trụ cầu: 37 2.4 Các đặc trưng vật liệu sử dụng: 37 2.5 tính toán dầm thép liên hợp bê tông cốt thép: 40 2.5.1 Số liệu tính toán: 40 2.5.2 xác định đặc trưng hình học của tiết diện dầm: 41 2.5.3 xác định các đặc trưng hình học của tiết diện dầm (tiết diện liên hợp): 42 2.5.4 Xác định hệ số phân bố tải trọng theo phương ngang cầu: 47 2.5.5 Xác định nội lực do hoạt tải tại các mặt cắt: 51 2.5.6 Tổ hợp nội lực tại các mặt cắt theo trạng thái giới hạn: 67 2.5.7 Kiểm toán dầm thép trong giai đoạn 1: 72 2.5.8 Kiểm toán dầm thép trong giai đoạn II 74 2.6 Trình tự thi công: 78 2.7 Tổ chức thi công: 78 2.7.1 Chuẩn bị mặt bằng thi công: 78 2.7.2 Tập kết thiết bị, vật tư đến công trường: 78 2.7.3 Thi công cọc khoan nhồi: 78 2.7.4 Thi công mố, trụ: 78 2.7.5 Lao dầm: 79 2.7.6 Thi công bản mặt cầu, lan can, lề bộ hành: 79 CHƯƠNG III SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 3.1 Về Kinh Tế 80 3.2 Về Kỹ Thuật 80 3.3 Về Mỹ Quan 81 3.4 Về duy tu bảo dưỡng 81 3.5 Kết luận 81 PHẦN THỨ BA THIẾT KẾ KỸ THUẬT CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN LAN CAN - LỀ BỘ HÀNH 1.1 Tính toán lề bộ hành 82 1.1.1 Sơ đồ tính: 82 1.1.2 Tính toán cốt thép 83 1.1.3 Kiểm tra ở trạng thái giới hạn sử dụng 84 1.2 Kiểm toán va xe cho gờ chắn bánh (bó vỉa) 86 1.3Tính toán thanh lan can 90 1.3.1 Sơ đồ tính toán 90 1.3.2 Tải trọng tính toán 90 1.3.3 Kiểm toán 90 1.4Tính toán trụ lan can 92 1.4.1 Sơ đồ tính toán 92 1.4.2 Nội lực tại chân cột 92 1.4.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của bulông tại chân cột 95 1.5 Tính lực truyền xuống bản mặt cầu: 96 CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN BẢN MẶT CẦU – DẦM NGANG 2.1 Tính Toán Bản Mặt Cầu 97 2.1.1 Khái niệm. 97 2.1.2 Số Liệu Tính Toán 97 2.1.3 tính nội lực trong bản hẫng (consol) 98 2.1.4 tính toán bản kề bản hẫng: 99 2.1.5 tính toán bản loại dầm phía trong 104 2.1.6 bảng tổng hợp nội lực cho bản mặt cầu: 107 2.1.7 thiết kế cốt thép cho bản mặt cầu: 108 2.1.8 kiểm tra ở trạng thái giới hạn sử dụng 110 2.2 tính toán dầm ngang 112 2.2.1 Tính nội lực do tĩnh tải tác dụng lên dầm ngang: 112 2.2.2 Tính nội lực do hoạt tải tác dụng lên dầm ngang 113 2.2.3 Tổng hợp nội lực: 114 2.2.4 thiết kế cốt thép cho dầm ngang 115 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHỦ SUPER-T 3.1 Số liệu thiết kế: 124 3.2 Thiết kế cấu tạo 124 3.2.1 Lựa chọn kích thước mặt cắt ngang cầu 124 3.2.2 Cấu tạo dầm chủ: 125 3.2.3 Cấu tạo dầm ngang: 127 3.3 Tính toán đặc trưng hình học dầm Super-T 127 3.3.1 Mặt cắt trên gối : 127 3.3.2 Mặt cắt tại chỗ thay đổi tiết diện : 128 3.3.3 Mặt cắt giữa nhịp: 129 3.4 Hệ số phân bố tải trọng: 130 3.4.1 Hệ số làn: 130 3.4.2 Phân bố hoạt tải theo làn đối với mômen và lực cắt 130 3.4.3 Hệ số phân bố hoạt tải đối với mômen trong các dầm giữa: 130 3.4.4 Hệ số phân bố hoạt tải đối với mômen trong dầm biên: 132 3.4.5 Hệ số phân bố hoạt tải đối với lực cắt trong các dầm giữa: 133 3.4.6 Hệ số phân bố hoạt tải đối với lực cắt trong dầm biên: 133 3.4.7 Hệ số điều chỉnh tải trọng: 134 3.5 Xác định nội lực tại các mặt cắt đặc trưng: 134 3.5.1 Xác định tĩnh tải tác dụng lên 1 dầm chủ: 134 3.5.2 Hoạt tải HL93: 137 3.5.3 Đường ảnh hưởng mômen và lực cắt tại các mặt cắt đặc trưng: 138 3.5.4 Tính nội lực do tĩnh tải tác dụng lên dầm giữa và dầm biên tại mặt cắt : 143 3.5.5 Nội lực do hoạt tải tác dụng lên dầm giữa và dầm biên: 146 3.5.6 Tổ hợp tải trọng tại các mặt cắt đặc trưng: 156 3.6 Tính toán và bố trí cốt thép: 156 3.6.1 Tính toán diện tích cốt thép: 156 3.6.2 Bố trí cốt thép theo phương dọc dầm 157 3.7 Đặc trưng hình học của các mặt cắt dầm 159 3.7.1 Bề rộng bản cánh dầm 161 3.7.2 Đặc trưng hình học của mặt cắt tính đổi dầm liên hợp 163 3.8 Tính toán các mất mát dự ứng suất: 164 3.8.1 Mất mát ứng suất do co ngắn đàn hồi 164 3.8.2 Mất mát ứng suất do co ngót 167 3.8.3 Mất mát ứng suất do từ biến của bêtông 167 3.8.4 Mất mát ứng suất do tự chùng của cáp DƯL 168 3.8.5 Tổng mất mát dự ứng suất: 169 3.9 Kiểm toán dầm: 169 3.9.1 Kiểm tra khả năng chịu uốn ở Trạng Thái Giới Hạn Sử dụng: 169 3.9.2 Kiểm tra các ứng suất giới hạn của vật liệu 171 3.10 Kiểm tra độ vồng, độ võng của dầm: 177 3.10.1 Độ vồng do cáp dự ứng lực 177 3.10.2 Độ võng do trọng lượng bản thân dầm 177 3.10.3 Độ võng do bản mặt cầu, dầm ngang, ván khuôn. 178 3.10.4 Độ võng do gờ chắn, lan can. 178 3.10.5 Độ võng do lớp phủ và trang bị trên cầu 178 3.10.6 Độ võng tức thời của dầm dưới tác dụng của lực căng cáp và tải trọng bản thân 178 3.10.7 Độ võng của dầm khi khai thác dưới tác dụng các tải trọng thường xuyên 178 3.10.8 Độ võng của dầm khi khai thác dưới tác dụng các hoạt tải tải trọng thường xuyên 179 3.11 Tính duyệt theo TTGH cường độ 180 3.11.1 Tính duyệt mô men uốn 180 3.11.2 tính duyệt theo lực cắt 184 3.11.3 tính duyệt cho mc tại gối và khấc (không bố trí cáp dưl) 190 3.11.4 bố trí cốt thép chống co ngót và nhiệt độ 198 3.11.5 kiểm tra sức kháng cắt của cốt thép chờ nối bmc với dầm chủ 199 CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN TRỤ CẦU 4.1 giới thiệu chung. 201 4.1.1 Số liệu chung. 201 4.1.2 Số liệu kết cấu phần trên. 201 4.1.3 Số liệu về trụ 202 4.2 các loại tải trọng tác dụng lên trụ 203 4.2.1 Tĩnh tải 203 4.2.2 Hoạt tải (LL) 204 4.2.3 Lực hãm xe (BR) (điều 3.6.4 theo 22TCN 272-05) 206 4.2.4 Lực ly tâm (CE) 207 4.2.5 Tải trọng gió tác dụng lên kết cấu WS: 207 4.2.6 Tải trọng gió tác dụng lên xe cộ (WL) 209 4.2.7 Tải trọng nước 209 4.2.8 Tính va tàu (CV) 210 4.3 tính hệ số phân bố tải trọng 210 4.4 tổ hợp tải trọng tác dụng lên mặt cắt 212 4.4.1 Tổ hợp tải trọng tại các mặt cắt: 212 4.5 kiểm toán các mặt cắt 216 4.5.1 Kiểm toán mặt cắt xà mũ A-A 216 4.5.2 Kiểm toán mặt cắt xà mũ B-B 221 4.5.3 Kiểm toán mặt cắt đỉnh móng 225 CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN MÓNG TRỤ 5.1 Số liệu về địa chất: 234 5.2 Số liệu thiết kế: 235 5.3 Tính toán sức chịu tải của cọc: 236 5.3.1 Tính toán sức chịu tải theo vật liệu: 236 5.3.2 Tính sức chịu tải của cọc theo đất nền. 237 5.4 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng: 238 5.4.1 Tính toán nội lực cọc: 239 5.5 Tính toán sức chịu tải ngang của cọc: 247 5.6 Kiểm tra bê tông cọc: 254 5.6.1 Kiểm tra nén uốn: 254 5.6.2 Kiểm tra khả năng chịu cắt của cọc: 255 5.6.3 Kiểm tra chống nứt: 255 5.6.4 Kiểm tra ổn định đất nền quanh cọc: 256 CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ MỐ CẦU 6.1 giới thiệu chung 259 6.2 số liệu thiết kế mố 259 6.3 mặt cắt cần kiểm tra: 262 6.4 xác định tải trọng kết cấu phần dưới: 262 6.4.1 tải trọng bản thân mố: 262 6.4.2 xác định nội lực do tlbt mố tại các mặt cắt: 263 6.4.3 áp lực đất thẳng đứng (ev), áp lực đất nằm ngang (eh): 265 6.4.4 áp lực đất do hoạt tải ( es ): 268 6.4.5 lực động đất: 272 6.4.6 áp lực dòng chảy (wa): 272 6.5 xác định tải trọng từ kết cấu phần trên: 273 6.5.1 tĩnh tải phân bố theo chiều dài dầm chủ 273 6.5.2 tính toán nội lực do hoạt tải. 273 6.5.3 xác định nội lực do kcpt và hoạt tải gây ra: 278 6.6 tổ hợp nội lực tại các mặt cắt: 281 6.6.1 bảng hệ số tổ hợp nội lực ở các trạng thái: 281 6.6.2 tổ hợp nội lực tại các mặt cắt: 281 6.7 tính toán cốt thép cho các mặt cắt: 283 6.7.1 tính toán cốt thép cho bản quá độ: 283 6.7.2 kiểm toán mặt cắt tường đỉnh (1-1): 285 6.7.3 kiểm toán mặt cắt (6-6): 285 6.7.4 kiểm toán mặt cắt (2-2) : 286 6.7.5 kiểm toán cốt thép cho các mặt cắt khác: 290 CHƯƠNG VII: TÍNH TOÁN MÓNG MỐ 7.1Số liệu về địa chất: 293 7.2 Số liệu thiết kế: 294 7.3 Tính toán sức chịu tải của cọc: 295 7.3.1 Tính toán sức chịu tải theo vật liệu: 295 7.3.2 Tính sức chịu tải của cọc theo đất nền 295 7.4 Tính toán nội lực cọc: 298 7.4.1 Xác định bề rộng tính toán bc: 298 7.4.2 Tính hệ số K: 298 7.4.3 Xác định hệ số biến dạng của đất quanh cọc: 298 7.4.4 Xác định chuyển vị đơn vị của cọc tại cao trình mặt đất: 299 7.4.5 Xác định chuyển vị của cọc tại đỉnh cọc: 299 7.4.6 Xác định phản lực tại đỉnh cọc: 300 7.4.7 Xác định các phản lực tại các liên kết của hệ cơ bản: 300 7.4.8 Xác định chuyển vị u, v ,w của bệ cọc: 301 7.4.9 Bảng Tính Chuyển Vị Bệ Cọc Và Nội Lực Tại Đầu Cọc 303 7.5 Tính toán sức chịu tải ngang của cọc: 305 7.6 Kiểm tra bê tông cọc: 312 7.6.1 Kiểm tra nén uốn: 312 7.6.2 Kiểm tra khả năng chịu cắt của cọc: 313 7.6.3 Kiểm tra chống nứt: 313 7.7 Kiểm tra ổn định đất nền quanh cọc: 314 CHƯƠNG VIII: TÍNH TOÁN BẢN LIÊN TỤC NHIỆT 8.1 Giới thiệu về bản liên tục nhiệt. 317 8.2 Các thông số cơ bản ban đầu 318 8.3 Xác định nội lực: 318 8.3.1 Do tĩnh tải giai đoạn 2 và hoạt tải đặt trên kết cấu nhịp. 318 8.3.2 Xác định nội lực do tĩnh tải đặt trên kết cấu nhịp gây ra. 318 8.3.3 Nội lực do xe hai trục đặt trên kết cấu nhịp gây ra: 320 8.3.4 xác định nội lực do xe 3 trục dặt trên kết cấu nhịp gây ra: 322 8.3.5 Xác định ,y do tải trọng làn gây ra : 325 8.4 Dưới tác dụng của tải trọng nhiệt độ: 326 8.5 Nội lực gây ra trên bản liên tục nhịêt do lực hãm xe : 327 8.6 Nội lực cục bộ trên bản liên tục nhiệt : 327 8.6.1 Tính cho Xe 3 trục: 328 8.6.2 Trường hợp xe hai trục 330 8.6.3 Tải trọng làn : 330 8.7 Nội lực do tĩnh tải đat trên kết cấu nhịp gây ra 331 8.8 Xác định tổ hợp nội lực để tính cốt thép và kiểm toán: 331 8.8.1 Trường hợp 1: 331 8.8.2 Trường hợp 2: 332 8.9 Tính thép theo trường hợp cột chụi nén lệch tâm: 332 8.10 Kiểm tra nứt theo TTGH SD: 334 CHƯƠNG IX: THIẾT KẾ GỐI CAO SU KÊ DẦM 9.1 Giới thiệu chung: 336 9.2 các thông số thiết kế gối cầu 336 9.3 Chọn kích thước sơ bộ cho gối cầu 337 9.4 Kiểm tra ứng suất nén của cao su: 337 9.5 Kiểm tra độ lún thẳng đứng của gối 338 9.6 Kiểm tra ổn định trượt của gối cầu 338 PHẦN THỨ TƯ THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CHƯƠNG I: BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỦ ĐẠO 1.1 tổ chức thi công 339 1.1.1 Đảm bảo giao thông 339 1.1.2 Yêu cầu vật liệu chủ yếu và tổ chức vận chuyển 339 1.1.3 Mặt bằng thi công 342 1.1.4 Công tác chuẩn bị 342 1.2 biện pháp thi công một số hạng mục chủ yếu 343 1.2.1 Công nghệ thi công cọc khoan nhồi BTCT 343 1.2.2 Công tác thử cọc 345 1.2.3 Công nghệ chế tạo dầm Super - T 345 1.3 trình tự thi công 353 1.3.1 Thi công mố M1, M2 353 1.3.2 Thi công trụ T1, T2 354 1.3.3 Công tác lao phóng dầm Super Tee (có hai cách) 356 1.3.4 Công tác đổ dầm ngang: 357 1.3.5 Công tác đổ bêtông sàn: 357 1.3.6 Công tác làm bản liên tục nhiệt 358 1.3.7 Thi công lan can, lề bộ hành, lớp phủ : 358 1.3.8 Thi công đường 2 đầu cầu 358 1.4 một số vấn đề cần lưu ý khi thi công 259 1.5 tiến độ thi công 360 1.6 thiết bị thi công chủ yếu 360 1.7 tổ chức khai thác 361 CHƯƠNG II: THIẾT KẾ THI CÔNG CHI TIẾT 2.1 tính toán ván khuôn: 362 2.1.1 ván khuôn mố: 362 2.1.2 tính sườn tăng cường: 364 2.2 tính toán vách chống hố móng: 365 2.2.1 tính toán chiều sâu đóng cọc ván thép: 365 2.2.2 tính toán cọc ván thép theo điều kiện cường độ: 367 2.3 tính chiều dày lớp bê tông bịt đáy 367 2.4 thiết kế thi công trụ t1 368 2.4.1 các số liệu tính toán 368 2.4.2 tính toán chiều dày lớp bêtông bịt đáy 368 2.4.3 tính toán cọc ván thép 369 2.4.4 tính toán ván khuôn trụ 372 *Tài liệu tham khảo . 375

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3694 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế cầu dầm bê công cốt thép dự ứng lực nhịp giản đơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
moû ñaù coù theå vaän chuyeån baèng ñöôøng boä hoaëc ñöôøng thuûy. Caùt caùc loaïi khai thaùc taïi soâng, vaän chuyeån baèng ñöôøng thuûy. Xi maêng: duøng xi maêng saûn xuaát trong nöôùc. Theùp caùc loaïi ñeàu duøng theùp saûn xuaát trong vaø ngoaøi nöôùc cuûa caùc nhaø maùy ñaõ ñöôïc caáp chöùng chæ saûn xuaát theo qui moâ coâng nghieäp. Taïi coâng tröôøng boá trí 2 traïm troän beâ toâng ñaët ôû 2 bôø cung caáp beâ toâng cho coâng trình. Yeâu caàu veà vaät lieäu chuû yeáu Vieäc löïa choïn vaät lieäu xaây döïng caàn phaûi treân cô sôû thoûa maõn caùc yeâu caàu chung trong caùc quy trình hieän haønh. Ñaëc bieät caàn löu yù caùc yeâu caàu ñoái vôùi caùc loaïi vaät lieäu sau: Ñoái vôùi beâ toâng nhöïa: Theo qui trình thi coâng vaø nghieäm thu maët ñöôøng beâ toâng nhöïa 22 TCN-249-98, duøng beâ toâng nhöïa noùng haït trung ñoái vôùi lôùp döôùi daøy 7cm vaø beâ toâng nhöïa noùng chaët, haït nhoû ñoái vôùi lôùp treân daøy 5cm, nhöïa ñöôøng duøng loaïi coù trò soá ñoä kim luùn 60/70. Ñoái vôùi vôùi caáp phoái ñaù daêm: Duøng caáp phoái ñaù daêm loaïi 1, theo quy trình thi coâng vaø nghieäm thu lôùp caáp phoái ñaù daêm trong keát caáu aùo ñöôøng oâ toâ 22 TCN-252-98. Ñoái vôùi nhöïa dính baùm: Duøng nhöïa pha daàu. Caùt ñaép: duøng caùt mòn trôû leân. + Löôïng loït saøng 0.14mm: ≤ 10%. + Haøm löôïng buøn, buïi seùt: ≤ 5%. Ñoái vôùi caùt ñaép neàn ñöôøng : duøng ñaát choïn loïc laáy töø caùc moû doïc tuyeán, caùc yeâu caàu kyõ thuaät chi tieát cuûa vaät lieäu tuaân theo caùc qui trình hieän haønh. Caùc loaïi ñaát nhö caùt seùt, seùt caùt saün coù treân khu vöïc naøy laø thích hôïp ñeå söû duïng, nhöng caàn löu yù haøm löôïng höõu cô, buøn raùc ≤ 3%. Vaûi ñòa kyõ thuaät: Duøng loaïi vaûi ñòa kyõ thuaät theo quy trình khaûo saùt thieát keá neàn ñöôøng oâ toâ ñaép treân ñaát yeáu 22 TCN 262-2000. Ñaù daêm ñoå beâ toâng: duøng ñaù coù ñöôøng kính Dmax = 2.5cm phuø hôïp vôùi TCVN 1771-86 vaø TCVN 4453-1995. Caùt duøng cho beâ toâng: duøng caùt soâng phuø hôïp vôùi TCVN 770-86 vaø TCVN 4453-1995. Xi maêng: duøng xi maêng portland PC40 – PC50 cho keát caáu daàm chuû, PC – 30 cho keát caáu moá truï vaø caùc phaàn coøn laïi cuûa keát caáu nhòp, phuø hôïp vôùi TCVN 2682 - 1992. Nöôùc phuïc vuï thi coâng: Duøng nöôùc sinh hoaït taïi ñòa phöông hoaëc gieáng khoan taïi coâng tröôøng nhöng phaûi ñaùp öùng ñöôïc tieâu chuaån nöôùc duøng cho beâ toâng theo ñuùng quy ñònh hieän haønh. Phuï gia : tuaân thuû theo ñuùng chæ daãn cuûa nhaø saûn xuaát, khoâng chöùa caùc chaát aên moøn coát theùp vaø khoâng aûnh höôûng ñeán tuoåi thoï cuûa beâ toâng. Coát theùp thöôøng: duøng coát theùp loaïi A-I maùc CT3 vaø A-II maùc CT5 tuyø theo töøng boä phaän keát caáu theo thieát keá, phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa TCVN 4453-1995. Goái daàm duøng loaïi goái cao su chaäu theùp nhaäp ngoaïi ñoái vôùi nhòp lieân tuïc vaø goái cao su coát baûn theùp ñoái vôùi caùc daàm super-T. Goái cuûa baát kyø haõng cheá taïo naøo cuõng phaûi coù chöùng nhaän chaát löôïng saûn phaåm. Lôùp choáng thaám maët caàu nhaäp ngoaïi: Duøng loaïi lôùp choáng thaám cuûa baát kyø haõng naøo cuõng phaûi coù chöùng nhaän chaát löôïng saûn phaåm. Thanh Bar DUL Þ38 ( theo T/C ASTM-AT2 hoaëc BS5896) cuûa haõng VSL coù löïc keùo ñöùt toái ña 1 thanh 1230KN. Caùp döï öùng löïc: theo ñuùng chuûng loaïi ñaõ neâu trong baûn veõ, yeâu caàu kyõ thuaät cuûa theùp theo tieâu chuaån ASTM A 416-85 vôùi chæ tieâu nhö sau : + GRADE 270k chuøng thaáp : P1000h ≤ 2.5% töông öùng löïc keùo 70% giôùi haïn beàn. + Giôùi haïn beàn : fs = 18600 KG/cm2. + Giôùi haïn chaûy : fy = 16700 KG/cm2. + Modul ñaøn hoài : E = 1950000 KG/cm2. Caùp nhaäp ngoaïi ñeàu phaûi coù chöùng chæ chaát löôïng saûn phaåm. Neo caùp : Duøng neo saûn xuaát taïi nöôùc ngoaøi. Trong ñoà aùn giôùi thieäu söû duïng loaïi EC6, cuûa haõng VSL. Tuy nhieân coù theå söû duïng caùc loaïi neo khaùc coù tính naêng kyõ thuaät töông ñöông (löu yù khi mua caùc loaïi saûn phaåm naøy caàn phaûi mua choïn boä phuï kieän ñi keøm). Kích caêng caùp : duøng loaïi kích coù löïc kích 290T cho caùp 12 tao 15.2mm; 500T cho caùp 19 tao vaø 22 tao 15.2mm; 63T cho caùp 4 tao 12.7mm. Khe co giaõn baèng cao su hoaëc baèng theùp nhaäp ngoaïi. Khe co giaõn cuûa baát kyø haõng cheá taïo naøo cuõng phaûi coù chöùng nhaän chaát löôïng saûn phaåm. Sôn maët ñöôøng : Sôn duøng loaïi sôn laïnh, coù phaûn quang. Chaát löôïng sôn phaûi ñaït tieâu chuaån 64 TCN 92-95 veà sôn keû maët ñöôøng beâ toâng nhöïa cuûa Vieät Nam. Yeâu caàu veà ñoä chaët - Neàn ñöôøng: Xaùc ñònh dung troïng lôùn nhaát vôùi ñoä aåm thích hôïp nhaát cuûa ñaát ñaép neàn ñöôøng, theo ñaàm neùn baèng Proctor tieâu chuaån. Neàn ñöôøng ñaép: + Ñoái vôùi 50cm treân cuøng: phaûi ñaït ñoä chaët K ≥ 0.98. + Töø 50cm trôû xuoáng: phaûi ñaït ñoä chaët K ≥ 0.95. - Caáp phoái ñaù daêm: xaùc ñònh dung troïng lôùn nhaát vôùi ñoä aåm thích hôïp nhaát cuûa caáp phoái ñaù daêm theo ñaàm neùn baèng Proctor caûi tieán (Qui trình AASHTO T180 phöông phaùp D) : lôùp caáp phoái ñaù daêm phaûi ñaït ñoä chaët K ≥ 0.95. Maët baèng thi coâng - Tröôùc khi thi coâng caàn tieán haønh giaûi phoùng maët baèng, giaûi toûa nhaø cöûa, caùc coâng trình kieán truùc vaø cô sôû haï taàng kyõ thuaät khaùc nhö ñieän löïc, thoâng tin lieân laïc... Ñaây laø 1 böôùc quan troïng vaø raát phöùc taïp caàn thöïc hieän tröôùc tieân vaø neân keát thuùc tröôùc khi thi coâng coâng trình. - Song song vôùi vieäc giaûi toûa caùc coâng trình kyõ thuaät, treân tuyeán seõ coøn phaûi laép ñaët theâm nhieàu coâng trình khaùc. Ñeå ñaûm baûo an toaøn vaø thuaän tieän cho thi coâng, caàn coù söï phoái hôïp chaët cheõ giöõa caùc ban, nghaønh chöùc naêng trong vieäc qui ñònh trình töï vaø bieän phaùp thi coâng. - Ñeå toå chöùc vaø ñieàu haønh ñöôïc thuaän tieän, neân toå chöùc moät ban ñieàu haønh chung döôùi söï chæ ñaïo cuûa Ban quaûn lyù döï aùn. - Moät trong nhöõng yeâu caàu veà toå chöùc thi coâng laø ñaûm baûo giao thoâng thoâng suoát vaø an toaøn cho phöông tieän trong quaù trình thi coâng cho caû giao thoâng ñöôøng boä vaø ñöôøng thuûy. - Do ñaëc ñieåm ñòa hình khu vöïc neân caàn toå chöùc khu vöïc nhaø ôû, kho baõi chöùa vaät tö thieát bò... ôû 2 beân bôø rieâng bieät ñeå tieän cho vieäc toå chöùc – quaûn lyù xaây döïng. - Ñeå ñaûm baûo an toaøn caàn phaûi tieán haønh coâng taùc raø phaù bom mìn treân dieän tích xaây döïng tröôùc khi thi coâng. Coâng taùc chuaån bò Thu doïn maët baèng sau giaûi toûa, thaùo dôõ caùc coâng trình cuõ ñeå laïi, chaët caây, ñaøo goác... Khoâi phuïc coïc, chuaån bò ñöôøng coâng vuï, xaây döïng nhaø xöôûng, boá trí caùc baõi taäp keát vaät lieäu, maët baèng coâng tröôøng, cung caáp ñieän, nöôùc... BIEÄN PHAÙP THI COÂNG MOÄT SOÁ HAÏNG MUÏC CHUÛ YEÁU Coâng ngheä thi coâng coïc khoan nhoài BTCT Trình töï thi coâng coïc khoan nhoài ñöôïc thöïc hieän theo 6 böôùc sau : - Böôùc 1: Tieán haønh haï oáng vaùch theùp baèng buùa rung vaø khoan laáy ñaát beân trong ñeán cao ñoä thieát keá. Giöõ oån ñònh thaønh vaùch ñaát trong quùa trình khoan taïo loã baèng vöõa Bentonite, rieâng ñoái vôùi thi coâng coïc truï giöõa soâng vieäc söû duïng Bentonite hay khoâng tuøy thuoäc vaøo thieát bò khoan do chæ thuaàn tuùy khoan vaøo ñaù. Caùc thoâng soá chuû yeáu cuûa vöõa bentonite thöôøng ñöôïc khoáng cheá nhö sau: Haøm löôïng caùt : < 5%. Dung troïng : 1.01 – 1.05. Ñoä nhôùt : ± 35sec. Ñoä pH : 9.5 – 12. Tuy nhieân caàn tuyø theo chæ tieâu cuûa töøng loaïi ñaát cuï theå maø choïn thaønh phaàn vöõa Bentonite cho phuø hôïp. Trong quaù trình khoan taïo loã caàn phaûi luoân luoân tieán haønh kieåm tra theo doõi tình traïng loã khoan nhö : Ño töøng möùc cao ñoä ñaùy loã khoan vaø keøm theo so saùnh ñòa taàng thöïc teá khoan so vôùi hoà sô ñòa chaát; ño ñöôøng kính thöïc teá vaø ñoä thaúng ñöùng cuûa loã khoan; traïng thaùi thaønh loã khoan. - Böôùc 2 : Xöû lyù caën laéng döôùi ñaùy loã khoan baèng thoåi röûa keát hôïp xoùi huùt: Toaøn boä ñaát buøn laãn bentonite ôû daïng meàm nhaõo laéng döôùi ñaùy loã khoan ñeàu phaûi ñöôïc veùt heát. Keát thuùc cuûa vieäc xöû lyù caën laéng ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Taïp chaát ñöôïc laáy leân cuoái cuøng phaûi laø ñaát nguyeân thoå cuûa neàn. Cao ñoä ñaùy loã khoan khi keát thuùc coâng taùc xöû lyù caën laéng toái thieåu phaûi baèng hoaëc saâu hôn so vôùi cao ñoä tröôùc khi xöû lyù. Vieäc kieåm tra laàn cuoái cuøng thöïc hieän tröôùc khi ñoå beâ toâng 15 phuùt. - Böôùc 3 : Haï khung coát theùp coïc vaøo trong loøng loã khoan: Caùc loàng coát theùp ñöôïc haï laàn löôït theo töøng loàng vaø lieân keát giöõa caùc loàng ñöôïc thöïc hieän baèng lieân keát haøn hoaëc buoäc theo nguyeân taéc lieân keát phaûi ñaûm baûo chòu ñöôïc troïng löôïng baûn thaân cuûa caùc khung coát theùp thaû xuoáng tröôùc ñoù vaø ngoaøi ra coøn phaûi ñaûm baûo ñieàu kieän thaúng ñöùng cuûa loàng coát theùp treân suoát chieàu daøi coïc. Chuù yù moái haøn caáu taïo giöõa coát theùp ñai, coát ñònh vò vaø coát theùp chuû caàn ñaûm baûo ñeå khoâng gaây chaùy coát theùp. Loàng coát theùp coïc phaûi luoân ñaûm baûo khe hôû vôùi thaønh beân loã khoan theo thieát keá, do ñoù caàn ñaët caùc khung coát theùp vaø caùc con keâ ñònh vò. Cöï ly giöõa caùc maët caét ñaët khung ñònh vò khoaûng töø 2 – 4m vaø boá trí treân suoát chieàu daøi coïc. Soá löôïng con keâ treân 1 maët caét ñònh vò cuûa loàng coát theùp laø töø 4 – 6 caùi vaø keát hôïp vôùi 1 khung coát theùp. Sau khi laép döïng khung coát theùp xong nhaát thieát phaûi kieåm tra cao ñoä ñaàu cuûa coát theùp chuû. - Böôùc 4 : Kieåm tra laïi cao ñoä ñaùy loã khoan, möùc ñoä saïch buøn, taïp chaát ôû ñaùy loã khoan 15 phuùt tröôùc khi ñoå beâ toâng. - Böôùc 5 : Ñoå beâ toâng laáp loøng loã khoan theo phöông phaùp vöõa daâng ruùt oáng thaúng ñöùng: Beâ toâng duøng loaïi thöông phaåm chôû baèng xe chuyeân duïng töø traïm troän tôùi hieän tröôøng. Moät soá yeâu caàu kyõ thuaät vôùi coâng taùc beâ toâng: Ñeå ñaït beâ toâng M350 theo thieát keá, caáp phoái beâ toâng caàn ñöôïc thieát keá ñeå cöôøng ñoä chòu neùn maãu 15x15x15cm laø 28 ngaøy ñaït toái thieåu 385 KG/cm2, nghóa laø taêng theâm 10% cöôøng ñoä. Thöôøng duøng loaïi beâ toâng troän deûo coù ñoä suït khoaûng 18cm ± 2cm. Nhaát thieát phaûi ñoå heát beâ toâng trong thôøi gian 1 giôø sau khi troän xong nhaèm traùnh hieän töôïng taéc oáng do tính löu ñoäng cuûa beâ toâng giaûm. Toác ñoä ñoå beâ toâng thích hôïp vaøo khoaûng 0.6m3/phuùt. Trong 1 giôø toái thieåu phaûi ñoå xong 5m daøi coïc. Trong quùa trình ñoå beâ toâng ñaùy oáng ñoå caàn caém saâu döôùi beà maët beâ toâng >2m ñeå ñeà phoøng beâ toâng chaûy töø oáng ñoå ra khoâng bò troän laãn ñaát buøn treân beà maët beâ toâng. Tuy nhieân traùnh caém quaù saâu laøm beâ toâng khoù thoaùt ra gaây taéc oáng ñoå. Trong quaù trình ñoå beâ toâng caàn thöôøng xuyeân thöïc hieän caùc coâng vieäc kieåm tra sau: Luoân kieåm tra ñoä suït cuûa beâ toâng cuûa töøng coái troän; Ño cao ñoä daâng leân cuûa maët beâ toâng trong loã sau moãi laàn ñoå vaø ñoái chieáu vôùi khoái löôïng beâ toâng thöïc teá ñoå. Töø ñoù xem xeùt ñeå quyeát ñònh möùc ñoä nhaác oáng ñoå leân; Kieåm tra daây ño maët daâng leân cuûa beâ toâng traùnh tröôøng hôïp daây bò daõn daøi ra trong quùa trình ño; Löu yù phoøng ngöøa toác ñoä ñoå beâ toâng trong oáng ñoå bò giaûm khi ñoå beâ toâng phaàn treân cuûa coïc. Phaàn beâ toâng treân ñænh coïc khoan nhoài sau khi keát thuùc coâng taùc ñoå beâ toâng thöôøng coù laãn taïp chaát vaø buøn neân coïc thöôøng ñöôïc ñoå vöôït leân toái thieåu khoaûng 1.2m so vôùi cao ñoä ñaùy beä. Phaàn beâ toâng ñoå vöôït naøy seõ ñöôïc ñuïc boû heát ñeán cao ñoä thieát keá sau ñoù duøng nöôùc röûa cho saïch maït ñaù, caùt buïi treân ñaàu coïc. - Böôùc 6 : Kieåm tra chaát löôïng coïc sau khi thi coâng vaø hoaøn thieän coïc. Coâng taùc ñaùnh giaù chaát löôïng coïc bao goàm caùc coâng vieäc sau: Toaøn boä caùc coïc ñöôïc kieåm ñònh baèng phöông phaùp sieâu aâm. OÁng duøng ñeå phuïc vuï cho coâng taùc sieâu aâm baèng theùp (hoaëc baèng nhöïa) ñaûm baûo khoâng bò phaù hoaïi do aùp löïc vöõa trong quùa trình ñoå beâ toâng coïc. Tuøy thuoäc ñöôøng kính coïc maø boá trí soá oáng cho phuø hôïp. Tuy nhieân phaûi boá trí ít nhaát 1 oáng coù ñöôøng kính trong ≥ 114mm, caùc oáng coøn laïi coù ñöôøng kính trong 55mm. Caùc oáng ñöôïc ñaët saùt theo vaùch coát theùp doïc. Chieàu daøi oáng xuyeân suoát töø ñænh coïc ñeán caùch muõi coïc 20cm (ñoái vôùi oáng coù Þ55mm) vaø 100cm ( ñoái vôùi oáng coù Þ≥ 114mm). Ñaùy oáng caàn ñöôïc bòt kín ñeå traùnh buøn, vöõa beâ toâng hoaëc taïp chaát chui vaøo loøng oáng. Ñaàu treân caàn nhoâ cao hôn ñieåm döøng ñoå beâ toâng coïc khoaûng 50 - 80cm vaø cuõng ñöôïc bòt kín. Toaøn boä caùc coïc seõ ñöôïc kieåm tra möùc ñoä laéng ñoïng muøn döôùi muõi coïc sau khi ñoå beâ toâng. Ñeå kieåm tra seõ khoan thuûng qua phaàn beâ toâng döôùi muõi oáng Þ≥ 114mm cho tôùi lôùp ñaát neàn nguyeân daïng döôùi muõi coïc. Ño kieåm tra möùc ñoä muøn baèng laáy maãu. Neáu ñoä muøn döôùi muõi coïc vöôït quaù möùc quy ñònh trong quy trình thì caàn phaûi xöû lyù. Bieän phaùp xöû lyù seõ ñöôïc quyeát ñònh cho töøng tröôøng hôïp cuï theå tuøy theo möùc ñoä laéng ñoïng muøn, loaïi muøn... Ngoaøi 2 coâng taùc kieåm tra neâu treân coøn döï phoøng khoaûng 5% soá coïc seõ ñöôïc kieåm tra boå sung baèng khoan laáy maãu vaø neùn maãu treân suoát chieàu daøi coïc hoaëc goõ PIT neáu trong quaù trình thi coâng coïc coù hieän töôïng baát thöôøng vaø keát quûa sieâu aâm coïc phaùt hieän coù nhöõng daáu hieäu nghi ngaïi. Hoaøn thieän ñaäp söûa ñaàu coïc tröôùc khi thi coâng beä moùng. Coâng taùc thöû coïc Do muõi coïc taïi caùc moá truï ñeàu naèm trong taàng ñaù seùt keát neân kieán nghò khoâng phaûi thöû taûi coïc maø taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra coïc baèng phöông phaùp sieâu aâm vaø khoan laáy loõi, cuï theå nhö sau : Taát caû caùc coïc ñeàu phaûi sieâu aâm kieåm tra coïc treân taát caû caùc maët caét. Döï kieán khoaûng 5% soá coïc seõ ñöôïc kieåm tra boå sung baèng khoan laáy maãu vaø neùn maãu treân suoát chieàu daøi coïc hoaëc goõ PIT neáu trong quaù trình thi coâng coïc coù hieän töôïng baát thöôøng vaø keát quûa sieâu aâm coïc phaùt hieän coù nhöõng daáu hieäu nghi ngaïi. Coâng ngheä cheá taïo daàm Super - T Beâ toâng vaø coát lieäu: Ñeå ñaït ñöôïc chaát löôïng cao cho beâ toâng daàm Super-T caàn phaûi coù thaønh phaàn thieát keá thaät toát: - Caùt vaøng coù ñoä saïch vaø côõ haït theo thieát keá, ñaûm baûo theo TCVN, coù cöôøng ñoä cao vaø khoâng coù laãn mica nhö caùt thaïch anh,... Caùt phaûi coù tyû troïng 2.8T/m3 (TCVN 339-86), coù löôïng buøn ñaát < 0.6% (TCVN 343-86), coù haøm löôïng taïp höõu cô ñaït TCVN 345-86, coù haøm löôïng haït lôùn hôn 5mm laø 6%. - Ñaù daêm coù kích thöôùc 0.5cm x 1.5cm, coù haøm löôïng ñaát 0.4%, coù haøm löôïng haït deït 7.5%, vaø coù cöôøng ñoä toái thieåu 1200kG/cm2. - Xi maêng duøng loaïi PC40. Taát caû caùc coát lieäu phaûi coù chöùng chæ thí nghieäm cho pheùp. - Cöôøng ñoä 28 ngaøy cuûa beâ toâng laø 40MPa trôû leân. - Cöôøng ñoä neùn nhoû nhaát cuûa beâ toâng luùc taïo döï öùng löïc laø 90% RTk. - Maët beân cuûa daàm taïi vò trí ñoå daàm ngang phaûi ñöôïc taïo nhaùm. - Maët treân cuûa caùnh daàm phaûi ñöôïc taïo nhaùm saâu 3mm ñeå dính baùm vôùi beâ toâng baûn maët caàu. Ñaëc bieät ñoái vôùi daàm Super-T caùc thaønh daàm raát moûng, ñoøi hoûi beâ toâng phaûi coù ñoä linh ñoäng cao vaø cöôøng ñoä lôùn. Do vaäy caùc daàm Super-T ñeàu ñöôïc söû duïng phuï gia. Ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû cao nhaát cho beâ toâng daàm, neân duøng phuï gia Visconcrete HE-10 cuûa haõng SIKA. Theo nhö thí nghieäm cuûa SIKA, beâ toâng daàm Super-T coù theå ñaït cöôøng ñoä 550-600 kG/cm2 neáu nhö ñöôïc thieát keá nhö sau: - Ñöôøng kính haït coát lieäu lôùn nhaát 15mm. - Ñoä suït beâ toâng 182cm. - Phuï gia söû duïng Visconcrete HE-10 vôùi lieàu löôïng 0.6L/100kg xi maêng. - Tæ leä N/XM tính caû phuï gia hoaù loûng laø 0.32. - Tæ leä caùt/caùt + ñaù laø 40%. - Ñoä cuoán khí 1.5%. - Thaønh phaàn caáp phoái cho 1 m3 beâ toâng: + Xi maêng PCB40 480kg. + Caùt vaøng 712kg. + Ñaù 1113kg. + Nöôùc 151L. + Phuï gia 2,880 lít. Coát theùp thöôøng: Coát theùp thöôøng coù caáp töông ñöông A3, chæ haøn khi ñöôïc cho pheùp. Caùc thanh coát theùp coù ñöôøng kính chuû yeáu 16mm ñöôïc boá trí theo caùc löôùi 10 - 20cm tuøy töøng vò trí. Caùc coát theùp chòu löïc cuïc boä neân boá trí ñöôøng kính 32mm. Coát theùp chôø cuûa baûn maët caàu coù ñöôøng kính 16mm ñöôïc keùo thaúng leân töø caùc thanh coát theùp ñöùng cuûa daàm. Caùp döï öùng löïc: - Caùc caùp döï öùng löïc duøng loaïi tao 15.2mm 7 sôïi coù ñoä chuøng thaáp theo tieâu chuaån ASTM - A416. Cöôøng ñoä keùo ñöùt cuûa caùp fpa=1860MPa. Löïc caêng caùc tao caùp laø khoaûng 200KN vôùi tao 15.2mm. - Theo thieát keá, moãi phieán daàm goàm 40 tao caùp döï öùng löïc, phía treân coù 2 tao dính baùm, phía döôùi coù 38 tao ñöôïc boá trí thaønh 4 haøng vaø 13 coät. Beä caêng caùp: - Daàm Super-T laø daàm döï öùng löïc caêng tröôùc neân phaûi coù beä caêng caùp ñeå chòu löïc caêng cuûa caùc caùp döï öùng löïc. Ñoàng thôøi beä ñoùng vai troø laø heä ñaø giaùo vaùn khuoân ñoå beâ toâng daàm neân beä phaûi baèng beâ toâng ñeå chòu löïc neùn toát. - Trong quaù trình thi coâng, beä caêng coù troïng löôïng baûn thaân lôùn, keát hôïp vôùi troïng löôïng daàm Super-T vaø maùy moùc thieát bò neân ñaùy beä phaûi coù kích thöôùc lôùn ñeå ñaûm baûo khoâng bò luùn gaây nöùt beä vaø daàm khi môùi ñoå. - Veà kích thöôùc beä, theo thieát keá ban ñaàu cuûa Australia, beä ñuùc coù kích thöôùc töông ñoái lôùn. Chieàu roäng toaøn boä beä ñuùc laø 4.0m. Phaàn chaân beä baèng beâ toâng daøy 25cm treân lôùp ñaù daêm daøy 20cm. Chieàu cao beä laø 1.85m vaø beà roäng maët beä laø 0.7m. Coát theùp trong beä chuû yeáu laø coát gai vôùi ñöôøng kính 14 -16mm boá trí daøy ñaëc. Beä ñuùc kieåu naøy ñaõ aùp duïng cho caùc caàu nhö Myõ Thuaän, Taân Ñeä, caàu Chôï Dinh...vôùi chi phí cho xaây döïng moät beä leân tôùi hôn 500 trieäu ñoàng, ñoàng thôøi gaây khoù khaên cho coâng taùc phaù dôõ beä sau naøy. - Beä caêng baèng beâ toâng coát theùp ñoå taïi choã, caáp beâ toâng 20Mpa. Coát theùp thöôøng troøn trôn coù cöôøng ñoä fy toái thieåu 210Mpa, coát gai toái thieåu 295Mpa. Chieàu daøi beä ñuùc 39.5m. Ñaàu beä caêng ñöôïc ñaët caùc daàm kích toå hôïp töø caùc theùp hình vaø theùp baûn coù caùc loã luoàn caùp ñöôøng kính 18mm. - Vì daàm coù heä caùp caêng tröôùc phía döôùi neân duøng daïng beä noåi laø hôïp lyù nhaát ñeå ñaûm baûo khoâng bò ñoïng nöôùc, saïch seõ vaùn khuoân ñaùy khi chöa ñuùc daàm ñoàng thôøi deã daøng thao taùc luoàn caùp. - Kinh nghieäm cho thaáy, ñeå ñuùc ñöôïc beä beâ toâng cho phaúng, thaúng, chính xaùc laø raát khoù maø giaù thaønh laïi cao. - Neáu neàn ñaát yeáu thì tröôùc khi laøm beä phaûi thay ñaát baèng lôùp caùt, sau laø ñaù ñeäm. Ñaëc bieät hai ñaàu beä phaûi gia coá nhieàu hôn nhö coïc tre ñeå khi caét caùp daàm roài chæ keâ ôû hai ñaàu. - Daàm caêng kích chòu löïc raát lôùn, ôû vò trí nhoû heïp vaø coù nhieàu loã neân söû duïng daàm baèng theùp toå hôïp töø 5 theùp baûn daøy 25mm. Caùc chi tieát choân saün trong beä caêng ñeå lieân keát beä caêng vôùi daàm kích. Vaùn khuoân trong caàn phaûi ñöôïc ñaët sau khi ñoå beâ toâng beä vaø phaûi ñöôïc ño ñaïc kieåm tra chính xaùc. - Boá trí thieát keá hai beä ñuùc ñoàng thôøi. Ñeå coù theå duøng xe chuyeân duïng chôû beâ toâng xaû tröïc tieáp khi ñuùc daàm, caàn phaûi laøm ñöôøng coâng vuï giöõa 2 beä ñuùc laø hôïp lyù. Beà roäng ñöôøng coâng vuï B=2.79m. Cao ñoä maët ñöôøng thaáp hôn ñænh thaønh beân cuûa beä caêng khoaûng 30cm. Ñaát neàn ñöôøng coâng vuï ñöôïc daàm chaët K = 95% vaø raûi 1 lôùp ñaù caáp phoái daøy15cm. Vaùn khuoân: - Yeâu caàu ñoái vôùi vaùn khuoân daàm laø phaûi chaéc chaén do thaønh daàm Super-T raát moûng, ñoàng thôøi phaûi ñuû chòu löïc vaø phaûi thaät thaúng, phaúng ñeå taïo beà maët cho daàm Super-T. - Ñeå lieân keát vaùn khuoân vaøo beä ñuùc, khi ñuùc beä cöù 3m theo chieàu daøi beä laïi tieán haønh caém caùc thanh theùp chôø D22mm vôùi 4 thanh theo chieàu cao beä vaø 3 thanh ôû ñaùy beä ñeå sau naøy haøn caùc thanh troøn D16mm laøm cöõ ñôõ cho vaùn khuoân thaønh vaø vaùn khuoân ñaùy daàm. - Vaùn khuoân ngoaøi vôùi toång chieàu daøi lôùn hôn chieàu daøi daàm 0.5m ñöôïc caáu taïo töø theùp baûn 6mm, coù caùc söôøn taêng cöôøng doïc baèng theùp hình U100. Vaùn khuoân ngoaøi ñöôïc chia thaønh caùc maûng, moãi maûng daøi khoaûng 5.90m. Sau khi laép ñaët vaøo beä ñuùc, caùc maûng seõ ñöôïc haøn noái thaønh moät khoái lieàn. - Theo chieàu daøi daàm, vaùn khuoân thaønh cöù 3m laïi ñeå hôû 20cm ñuùng vò trí ñeå haøn vôùi caùc thanh theùp chôø D22 töø beä ñuùc vôùi caùc söôøn 100 ñaûm baûo chænh vaùn khuoân ñuùng kích thöôùc theo thieát keá. - Sau khi ño ñaïc vaùn khuoân chính xaùc duøng mieáng theùp daøy 6mm roäng 20cm haøn ñaäy khe hôû laïi roài maøi nhaün. - Sau khi nghieäm thu vaùn khuoân ñaùy vaø thaønh xong, tieán haønh bôm vöõa xi maêng maùc 10-20MPa laáp ñaày khe hôû giöõa vaùn khuoân vaø beä ñuùc (coù theâm phuï gia hoaù deûo vaø ñaàm chaët cho laáp ñaày caùc khe hôû). - Vaùn khuoân trong goàm 3 khuùc, khuùc giöõa daøi 12m, hai khuùc bieân daøi 11m moãi khuùc. Caùc khuùc ñöôïc caáu taïo töø theùp baûn daøy 6mm, beân trong gia cöôøng baèng caùc khung theùp hình vaø söôøn taêng cöôøng L75x50x5, L50x50x5. Phía trong cuûa vaùn khuoân ñöôïc laép ñaët caùc ñaàm rung ñeå ñaàm beâ toâng daàm trong quaù trình ñoå. - Phaàn vaùn khuoân cuûa ñaùy caùnh daàm Super-T ñöôïc laøm töø theùp taám daøy 6mm taêng cöôøng baèng caùc theùp hình C100 vaø ñaët treân caùc daàm ñôõ laø theùp hình I120. Caùc theùp hình naøy ñöôïc haøn vaøo caùc baûn theùp chôø choân saün treân ñænh beä beâ toâng. Lieân keát vaùn khuoân ngoaøi vôùi beä caêng: Caùc taám vaùn khuoân ngoaøi ñöôïc lieân keát töøng taám vaøo beä caêng. Trình töï nhö sau: - Caùc taám vaùn khuoân ngoaøi sau khi cheá taïo ñaït yeâu caàu kyõ thuaät ñöôïc ñaët töøng taám vaøo beä caêng. Lieân keát caùc taám laïi baèng ñöôøng haøn ñoái ñaàu hoaëc haøn qua moät baûn theùp daøy 6mm noái khe hôû giöõa chuùng sau ñoù maøi nhaün. Duøng caùc taêng ñô eùp chaët caùc taám vaøo beä caêng. Kieåm tra kích thöôùc toång theå cuûa phaàn vaùn khuoân ngoaøi ñaõ ñöôïc ñaët. - Duøng vöõa xi maêng maùc 10 - 20MPa bôm vöõa vaøo khe hôû giöõa vaùn khuoân ngoaøi vaø beä caêng. Bôm sau khi lieân keát taát caû caùc taám. - Ñaët vaø lieân keát caùc caáu kieän ñôõ caùnh daàm vôùi nhau vaø vôùi beä caêng. Lieân keát caùc chi tieát vaùn khuoân goùc. - Ñaët vaø lieân keát daàm kích vôùi beä caêng. - Kieåm tra kích thöôùc toång theå toaøn boä heä thoáng. Cheá taïo loàng coát theùp: - Loàng coát theùp ñöôïc gia coâng taïi hieän tröôøng treân heä giaù ñôõ. Moái noái caùc thanh coát theùp ñöôïc ñaët so le sao cho treân moät maët caét löôïng moái noái nhoû hôn 50%. Caùc sôïi caùp 15.2mm ñöôïc caét ñuû chieàu daøi 43.5m (vôùi daàm Super-T 40m), luoàn ñuû caùc oáng nhöïa choáng dính baùm (D18/22) vaø cuoán baêng dính kín ñaàu caùc oáng nhöïa. Caùc tao caùp ñöôïc treo loûng trong loàng theùp cho ñeán khi loàng coát theùp ñöôïc ñaët vaøo vaùn khuoân. Ñeå ñaûm baûo chieàu daøi ñoaïn khoâng dính baùm cuûa caùc tao caùp, caùc oáng nhöïa ñöôïc keùo daøi vaø tì vaøo vaùn khuoân ñaàu daàm ñeå khoâng bò dòch chuyeån trong khi caêng keùo. - Boá trí caùc oáng thoaùt nöôùc baèng caùc oáng nhöïa PVC ñöôøng kính trong 50mm. - Buoäc caùc con keâ beâ toâng coá ñònh caùc loàng coát theùp vôùi 3-5 con keâ treân 1m2. Laép ñaët loàng coát theùp vaøo vaùn khuoân: - Tröôùc khi laép ñaët loàng coát theùp, beà maët vaùn khuoân ngoaøi ñöôïc veä sinh saïch seõ, boâi phuï choáng dính Separol ñaûm baûo cho vieäc taùch daàm ra khoûi vaùn khuoân ñöôïc deã daøng. - Duøng 1 daàm gaùnh ñuû chieàu daøi vaø caàn caåu (thöôøng laø xe naâng daàm) ñeå naâng toaøn boä loàng coát theùp töø giaù gia coâng ñeán beä caêng vaø ñaët vaøo vaùn khuoân. - Kieåm tra vò trí loàng coát theùp khi ñaõ ñaët vaøo vaùn khuoân, ñoä thaúng caùc sôï caùp vaø beà daøy lôùp beâ toâng baûo veä. - Laép ñaët taám vaùn khuoân chaén ñaàu daàm. Caùc tao caùp ñöôïc luoàn qua caùc loã treân taám chaén vaø qua caùc raõnh cuûa daàm kích ñuùng vò trí. Caêng keùo caùp döï öùng löïc: - Söû duïng ñuùng heä thoáng kích, neo töông thích nhö trong thieát keá hoaëc töông ñöông. Kích caêng laø caùc kích caêng sôïi ñôn. - Kích vaø neo tröôùc khi caêng phaûi ñöôïc kieåm ñònh tröôùc khi söû duïng. - Caùc tao caùp ñöôïc caêng keùo ñôn leû töøng tao moät theo sô ñoà do Thieát keá chæ ñònh caêng töø hai beân vaøo giöõa ñeå caùc tao giöõa maát maùt ít nhaát do daàm caêng bò voõng. Phöông phaùp caêng keùo: + Luoàn sôïi caùp vaøo kích, ñöa ñaàu kích tyø saùt vaøo daàm kích. + So daây, keùo caêng ban ñaàu caùc tao baèng 10% löïc caêng thieát keá (20KN). + Khi caêng, duøng thöôùc ño chieàu daøi daõn cuûa kích töông öùng töøng caáp aùp löïc. + Sau khi caêng ñaït löïc caêng thieát keá. Kieåm tra ñoä daõn daøi thöïc teá so vôùi ñoä daõn daøi cho pheùp theo thieát keá. + Keùo theâm löïc leân 110% löïc thieát keá ñeå 30 phuùt roài traû veà 100% löïc thieát keá roài ñoùng neo. Laép ñaët vaùn khuoân trong: - Chæ laép ñaët vaùn khuoân trong sau khi caùp döï öùng löïc ñaõ caêng keùo xong. - Vaùn khuoân trong ñöôïc laép baèng caùc giaù ñôõ naèm song song beân caïnh beä caêng. Tröôùc khi laép, caàn kieåm tra kích thöôùc, boâi phuï gia choáng dính Separol. - Duøng daàm gaùnh vaø caåu laép caùc khuùc vaùn khuoân trong vaøo trong beä ñuùc. Ño ñaïc kieåm tra ñaûm baûo ñuùng vò trí vaø kích thöôùc hình hoïc theo thieát keá. Ñoå beâ toâng daàm: - Beâ toâng daàm ñöôïc thieát keá caáp 40MPa trôû leân, thôøi ñieåm truyeàn löïc caêng vaøo beâ toâng laø 90%RTK. Ñoä suït beâ toâng thöôøng laø 182cm. - Theo thieát keá cuûa Australia, beâ toâng cho daàm Super-T chuû yeáu laø maùc 50MPa. Caùc maùc beâ toâng naøy ñaõ aùp duïng cho caàu Myõ Thuaän, Taân Ñeä,… Hieän nay, vôùi vieäc söû duïng moät soá phuï gia hoaù deûo vaø ñoâng cöùng nhanh nhö phuï gia Visconcrete cuûa SIKA, beâ toâng cho daàm Super-T coù theå ñaït cöôøng ñoä tôùi 60MPa. Maùc beâ toâng naøy ñaõ aùp duïng cho caàu Tö Hieàn ( Tp Hueá). - Tröôùc khi ñoå beâ toâng, vaùn khuoân, coát theùp ñöôïc kieåm tra laàn cuoái. Taát caû caùc loã hoång hoaëc khe hôû ñeàu ñöôïc bòt kín traùnh hieän töôïng maát vöõa. Chuù yù boá trí ñuû caùc con keâ ñaûm baûo ñuùng khoaûng caùch giöõa loàng coát theùp vaø vaùn khuoân trong, ngoaøi. - Beâ toâng ñöôïc caáp taïi traïm troän coâng tröôøng, vaän chuyeån baèng xe chôû chuyeân duïng chaïy treân ñöôøng coâng vuï giöõa 2 beä ñuùc. Kieåm tra ñoä suït cuûa beâ toâng tröôùc khi ñoå. - Ñoå beâ toâng thaønh töøng lôùp vôùi chieàu daøy khoâng lôùn hôn 60cm vaø ñaûm baûo lieân keát toát giöõa caùc lôùp beâ toâng. Coù theå chia thaønh 3 lôùp theo chieàu cao daàm nhö sau: + Lôùp 1 daøy 60cm, + Lôùp 2 daøy 60cm, + lôùp 3 daøy 55cm. - Beâ toâng ñöôïc ñaàm baèng ñaàm rung gaén vaøo vaùn khuoân trong. Ñoå beâ toâng ñeán ñaâu rung ñeán ñoù. Caùc ñaàm rung döøng laïi khi vöõa xi maêng noåi leân beà maët beâ toâng. Phaàn ñaëc ôû 2 ñaàu daàm vaø baûn caùnh ñöôïc ñaàm theâm baèng ñaàm duøi. - Moãi daàm ñuùc 6 maãu ñeå thöû cöôøng ñoä. Hai maãu ñaàu thí nghieäm sau 48h. Hai maãu tieáp sau 60h. Hai maãu cuoái eùp sau 28 ngaøy. Coâng taùc caét caùp vaø ño ñaïc ñoä voàng cuûa daàm: - Chæ caét caùp vaø truyeàn löïc caêng vaøo beâ toâng khi beâ toâng ñaït cöôøng ñoä 90%RTK. Caên cöù vaøo keát quaû thí nghieäm eùp maãu beâ toâng, ôû ñaây caàn coù quan ñieåm löïa choïn chu kyø hôïp lyù, quan ñieåm duøng phuï gia,… ñeå coù theå toái öu hoaù cho moät chu kyø saûn xuaát daàm. Tröôùc khi caét caùp ñaùnh daáu sôn treân taát caû caùc tao caùp ôû 2 ñaàu daàm, caùch maët ngoaøi cuûa vaùn khuoân bòt ñaàu khoaûng 15cm ñeå ño ñoä thuït vaøo cuûa tao caùp. Caùc khuùc vaùn khuoân trong vaø vaùn khuoân ñaàu daàm ñöôïc di chuyeån. - Caét caùp theo ñuùng trình töï caêng caùp. Caét rieâng reõ töøng tao baèng maùy caét Oxyetylen taïi vò trí caùch maët trong daàm kích khoaûng 30cm. Maùy caét ñöôïc ñöa ñi ñöa laïi nung noùng ñoû 1 ñoaïn caùp daøi khoaûng 20cm cho tôùi khi tao caùp bò ñöùt. - Tröôùc, trong vaø sau quaù trình caét caùp, ño ñoä voàng cuûa daàm taïi caùc vaïch sôn ñaùnh daáu taïi 6 vò trí giöõa daàm vaø tim goái. Caåu daàm ra khoûi beä caêng: - Thoâng thöôøng, caùc phieán daàm seõ ñöôïc caåu laép ra khoûi beä ñuùc baèng 2 giaù Portic. Caùc giaù portic ñöôïc moùc vaøo caùc bu loâng chôø taïi 2 ñaàu moãi phieán daàm. Caùc daàm ñöôïc caåu nhaâng laàn löôït töøng ñaàu. Baûo döôõng beâ toâng daàm: Sau khi ñöôïc nhaác ra khoûi beä caêng, caùc phieán daàm ñöôïc baûo döôõng trong 7 ngaøy baèng caùc bao taûi giöõ aåm. Vieäc baûo döôõng daàm toát seõ ñaûm baûo chaát löôïng beâ toâng daàm vaø giaûm ñöôïc nhöõng taùc ñoäng co ngoùt, töø bieán cuûa beâ toâng. Xeáp daàm trong baõi: Caùc phieán daàm ñöôïc xeáp trong baõi daàm ñaûm baûo thuaän tieän cho vieäc vaän chuyeån vaø khoâng gaây ra noäi löïc baát lôïi trong daàm. Chu kyø ñuùc moät daàm: Vôùi vieäc tuaân thuû caùc böôùc coâng ngheä baèng nhöõng caûi tieán vaø hoaøn thieän nhö treân, coù theå thaáy nhaø thaàu coù khaû naêng ruùt ngaén chu kyø ñuùc moät phieán daàm Super-T. Vieäc xaùc ñònh moät chu kyø ñuùc daàm coù yù nghóa raát quan troïng trong ñaåy nhanh tieán ñoä thi coâng döï aùn, taêng naêng suaát söû duïng beä ñuùc, tính toaùn söû duïng phuï gia cho beâ toâng daàm vaø giaûm chi phí saûn xuaát. Trong thöïc teá taïi moät soá coâng trình maø Coâng ty Caàu 1 Thaêng Long ñaõ thi coâng, chu kyø ñuùc moät phieán daàm Super-T coù theå hoaøn chænh trong 5 ngaøy. Keát luaän vaø kieán nghò: - Daàm Super T laø loaïi daàm coù nhieàu öu ñieåm hôn caùc loaïi daàm khaùc veà keát caáu, kieåu daùng myõ thuaät vaø chæ tieâu giaù thaønh cuøng vôùi coâng ngheä lao laép nhanh choùng neân ngaøy caøng ñöôïc öùng duïng nhieàu ôû caùc coâng trình giao thoâng ôû Vieät Nam. - Vaät lieäu ñeå thi coâng daàm Super T ñoøi hoûi chaát löôïng vaø cöôøng ñoä cao, caàn ñöôïc löïa choïn vaø kieåm tra thaât kyõ, ñaûm baûo chaát löôïng beâ toâng daàm. - Khaâu thieát keá coøn moät soá vaán ñeà chöa kieåm soaùt heát ñöôïc neân coù moät soá söï coá nhö gaõy, nöùt khu vöïc hai ñaàu daàm. Do ñoù caàn ñöôïc nghieân cöùu tính toaùn chi tieát hôn nöõa, nhaát laø veà maát maùt döï öùng löïc vaø söï truyeàn löïc caêng töø löïc döï öùng löïc vaøo beâ toâng daàm. - Caáu taïo daàm Super-T caàn boå sung moät soá chi tieát nhaèm hoaøn thieän khaû naêng chòu löïc vaø ñaûm baûo choáng laïi caùc löïc cuïc boä nhö coát theùp xieân ñaàu daàm, caùc thanh coát theùp thöôøng ñaùy daàm coù ñöôøng kính cao hôn. - Coâng ngheä cheá taïo daàm: + Beä ñuùc daàm caàn coù söï thay ñoåi veà caáu taïo vaø kích thöôùc nhaèm giaûm giaù thaønh vaø coù khaû naêng phuø hôïp vôùi ñieàu kieän neàn ñaát yeáu nhö ôû Vieät Nam. + Coâng taùc vaùn khuoân ngoaøi vaø trong ñoøi hoûi phaûi ñöôïc quan taâm vaø kieåm soaùt chaët cheõ ñeå ñaûm baûo chòu löïc vaø taïo myõ quan coâng trình . + Coâng taùc coát theùp thöôøng vaø theùp cöôøng ñoä cao phaûi tuaân thuû caùc qui ñònh cuûa qui trình vaø caùc qui ñònh rieâng cho keát caáu baûn moûng. + Beâ toâng phaûi söû duïng phuï gia ñeå taïo vöõa beâ toâng ñaït tieâu chuaån beâ toâng töï ñaàm, ñaù daêm phaûi laø loaïi 0,5x1cm. + Coâng taùc ñoå beâ toâng daàm caàn phaûi tuaân thuû theo caùc chæ daãn kyõ thuaät ñaûm baûo chaát löôïng toát ñoàng thôøi ruùt ngaén chu kyø ñuùc daàm nhaèm naâng cao naêng suaát vaø tieán ñoä thi coâng. + Coâng ñoaïn truyeàn löïc neùn cuûa caùp vaøo beâ toâng phaûi ñuùng trình töï qui ñònh cuûa hoà sô. - Coâng ngheä lao laép daàm Super T: Tuøy töøng ñieàu kieän cuï theå cuûa coâng trình vaø ñôn vò thi coâng maø löïa choïn coâng ngheä lao laép daàm phuø hôïp. Ñoái vôùi nhöõng coâng trình coù soá daàm Super-T ít thì öu tieân söû duïng coâng ngheä caåu laép hoaëc duøng daàm daãn. Vôùi caùc coâng trình coù nhieàu nhòp, nhieàu daàm neân söû duïng caùc xe lao daàm. Neáu laø daàm ñôn thì ñoä oån ñònh lôùn hôn daàm daïng I nhöng lao xong chöa coù maët caàu thì chöa chòu taûi ñöôïc xe lao maø phaûi ñoå xong baûn maët caàu môùi cho chòu taûi troïng thi coâng ñöôïc. - Ñoå beâ toâng baûn maët caàu thì duøng beâ toâng löôùi theùp daøy 4cm laøm vaùn khuoân ñaäy nhö hieän nay laø hôïp lyù veà kinh teá, kyõ thuaät nhöng sau neáu chaát deûo phaùt trieån reû hôn thì coù theå aùp duïng nhaèm giaûm bôùt tónh taûi cho daàm. TRÌNH TÖÏ THI COÂNG Giai ñoaïn 1: chuaån bò maët baèng Giai ñoaïn 2: Thi coâng keát caáu phaàn döôùi (thi coâng coïc khoan nhoài, moá truï) Giai ñoaïn 3: thi coâng keát caáu nhòp a. Thi coâng nhòp. c. Thi coâng lan can, leà boä haønh, lôùp phuû. Giai ñoaïn 4: Thi coâng ñöôøng 2 ñaàu caàu. Thi coâng moá M1, M2 - San uûi maët baèng thi coâng. - Laøm heä thoáng ñöôøng taïm, ñöôøng noäi boä coâng tröôøng. - Xaây döïng laùng traïi, kho baõi vaø caùc coâng trình phuï trôï khaùc. - Taäp keát, vaän chuyeån thieát bò, vaät tö ñeán coâng tröôøng. - Quaù trình thi coâng ñöôïc tieán haønh sau khi ñaõ ño ñaïc ñöôïc chính xaùc vò trí toïa ñoä tim caàu, tim moá. Böôùc 1: Thi coâng coïc khoan nhoài Chuaån bò maët baèng cho caùc thieát bò khoan, chuaån bò oáng vaùch theùp vaø caùc thieát bò phuïc vuï vieäc khoan nhoài. Rung haï oáng vaùch D = 1.1m baèng buùa rung ñeán cao ñoä thieát keá. Söû duïng maùy khoan, khoan taïo loã baèng thieát bò khoan keát hôïp vöõa bentonit ñeán cao ñoä thieát keá. Veä sinh hoá khoan, laép ñaët loàng theùp, kieåm tra. Veä sinh loã khoan laàn hai. Ñoå beâtoâng coïc, keát hôïp vôùi ruùt oáng vaùch. Kieåm tra chaát löôïng vaø nghieäm thu coïc. Böôùc 2 : Ñoå beâ toâng beä moá Sau khi thi coâng heát caùc coïc trong moùng (6 coïc) trong moùng tieán haønh rung haï coïc vaùn theùp. Tieán haønh ñaøo hoá moùng, ñoå lôùp ñaù hoäc, raûi lôùp ñaù daêm caùt ñeäm daøy 10cm. Ñaäp ñaàu coïc, veä sinh moùng. Ñoå lôùp beâtoâng taïo phaúng daày 10cm. Ñoå beâ toâng loùt ñaùy moùng. Laép döïng ñaø giaùo coáp pha, coát theùp beä moùng. Tieán haønh ñoå beâtoâng (beâtoâng ñöôïc vaän chuyeån töø traïm troän ñeán vò trí thi coâng baèng xe Mix vaø duøng maùy bôm bôm vaøo vò trí moá) keát hôïp vôùi vieäc ñaàm. Khi beâtoâng ñaït cöôøng ñoä. Laép döïng coáp pha, coát theùp tieán haønh ñoå beâtoâng töôøng thaân, töôøng ñaàu moá . . . Böôùc 3: Ñoå beâ toâng thaân moá Ñoå beâ toâng thaân moá. Hoaøn thieän moá. Thi coâng truï T1, T2 Coâng taùc thi coâng moùng, beä truï - Ñònh vò tim truï, duøng caåu ñöùng treân xaø lan rung haï coïc ñònh vò. - Haøn khung daãn höôùng, haï oáng vaùch D = 1.1m ñeán cao ñoä thieát keá. - Söû duïng maùy khoan ñöùng treân xaø lan, khoan taïo loã baèng thieát bò khoan keát hôïp bentonit ñeán cao ñoä thieát keá. - Veä sinh hoá khoan laàn 1, laép ñaët loàng theùp. - Veä sinh hoá khoan laàn 2, ñoå beâtoâng coïc baèng phöông phaùp ñoå beâtoâng döôùi nöôùc. - Sau khi thi coâng heát caùc coïc trong moùng tieán haønh rung haï coïc vaùn theùp. Laép ñaët heä thanh giaèng D32. - Ñoå lôùp caùt ñeäm ñeán cao ñoä. Ñoå beâtoâng bò ñaùy daày 1.2m. - Beâtoâng ñaït cöôøng ñoä, huùt nöôùc hoá moùng. Laép ñaët taàng khung choáng. - Traéc ñaïc ñeå laáy cao ñoä ñaäp ñaàu coïc. Ñaëp ñaàu coïc, ñeán gaàn vò trí thieát keá thì tæa, veä sinh hoá moùng, ñoå beâtoâng taïo phaúng daày 10cm. - Laép döïng ñaø giaùo, coáp pha, beä moùng. - Tieán haønh ñoå beâtoâng (beâtoâng ñöôïc vaän chuyeån töø traïm troän ñeán vò trí thi coâng baèng xe Mix vaø duøng maùy bôm bôm vaøo vò trí) keát hôïp vôùi vieäc ñaàm. Sau khi ñoå beâtoâng xong, tieán haønh laøm maët, taïo nhaùm taïi khôùp chaân truï ñeå chôø ñoå beâtoâng thaân truï. - Caém saét chôø ñeå choáng coáp pha thaân. - Tieán haønh baûo döôõng baèng caùch phuû caùc lôùp vaûi boá coù töôùi aåm. - Theo qui ñònh thì khoaûng 3 ngaøy coù theå thaùo coáp pha. - Chuù yù luoân ñaûm baûo coù taám che trong luùc ñoå beâtoâng (phoøng khi trôøi möa). Coâng taùc thi coâng thaân truï (ñoát 1 cao 4m) - Veä sinh coáp pha thaân, tra daàu choáng dính. - Tieán haønh caét, uoán, bo coát theùp, laøm loàng theùp ñònh hình ôû maët ñaát, laøm caùc thanh giaèng ñeå loàng theùp oån ñònh. - Duøng xe caåu caåu loàng theùp vaøo vò trí chaân beä, tieán haønh noái buoäc. - Duøng caåu laép ñaët coáp pha thaân, laép xong coáp pha naøo thì thaùo thanh giaèng ôû ñoù. - Laép ñaët caùc thanh choáng; caùc oáng nhöïa vaø caùc ti buloâng ñeå coá ñònh khuoân vaø thuaän tieän cho vieäc thi coâng vaø laép ñaët coáp pha ñôït sau. - Traéc ñaïc, kieåm tra höôùng, cöï ly, ñieàu chænh cho ñuùng thieát keá baèng caùch ñieàu chænh caùc thanh choáng. - Duøng keo silicon treùt bít caùc khe hôû cuûa khuoân, laép caùc keâ beâtoâng. - Gaén caùc neïp chæ (choã döøng cuûa beâtoâng, moãi ñoát thaân cao 4m). - Töôùi nöôùc vaøo beâtoâng thaân truï ñaõ laøm nhaùm. - Duøng maùy bôm beâtoâng bôm vaøo vò trí, beâtoâng ñöôïc ñoå ñeán vò trí neïp chæ, keát hôïp vôùi vieäc ñaàm. - Chuù yù luoân ñaûm baûo coù taám che khi trôøi möa. - Taïo nhaùm beà maët truï, sau ñoù baûo döôõng. - Khoaûng 3 ngaøy coù theå thaùo coáp pha thaân, baûo döôõng (töôùi nöôùc leân thaân truï). - Veä sinh coáp pha, tra daàu ñeå choáng dính vôùi beâtoâng ñeå chuaån bò cho ñôït ñoå keá tieáp. Thi coáng ñoát thaân truï (ñoát 2 cao 3.33m) - Laëp laïi trình töï thi coâng nhö ñoát thaân truï thöù hai, vaø laép ñaët caùc oáng ti lôùn ñeå chôø thi coâng xaø muõ. - Traéc ñaïc ñieåm döøng khôùp noái thaân truï vôùi xaø muõ. - Veä sinh khu vöïc beân trong thaân truï. - Tieán haønh töôùi nöôùc, bôm beâtoâng, laøm nhaùm beà maët, baûo döôõng. Taïo doác töø tim truï ñeán meùp ngoaøi thaân truï laø 2% - Khi beâtoâng ñuû cöôøng ñoä (khoaûng 3 ngaøy sau) thaùo coáp pha. Thi coâng xaø muõ - Tieán haønh caét uoán, bo coát theùp, boá trí caùc thaønh giaèng. - Laép ñaët conxon chöõ A vaøo ti theùp ñaõ chôø ôû phaàn thaân truï. - Laép ñaët caùc theùp chöõ I leân conxon. - Veä sinh caùc coáp pha, tra daàu leân coáp pha ñeå khoâng dính vôùi beâtoâng. - Laép ñaët coáp pha ñaùy ñaõ ñònh hình töø tröôùc ôû maët ñaát, duøng caåu caåu leân, sau ñoù haøn coá ñònh laïi. - Traéc doïc, laáy höôùng, cöï li, cao ñoä. - Duøng ñoäi caân chænh choã I vôùi conxon. - Loàng theùp ñöôïc laép ñaët ôû maët ñaát nhö thieát keá. Duøng caåu treân xaø lan caåu loàng theùp, baãy vaøo ñuùng vò trí thieát keá. - Laép ñaët caùc coáp pha beân coøn laïi. Duøng thöôùc thuûy caân chænh coáp pha thaúng ñöùng. - Sau ñoù haøn caùc coáp pha laïi, duøng caùc thanh theùp choáng coáp pha nhaèm coá ñònh coáp pha vaø cuõng haøn laïi. - Traéc ñaïc laáy vò trí tim goái vaø tim xaø muõ, duøng daây keùo thaúng ñeå xaùc ñònh vò trí ñöôøng tim goái. Xaùc ñònh cao ñoä ñoå beâtoâng. Duøng silicon treùt bòt kín caùc khe hôû cuûa coáp pha, laép caùc cuïc keâ beâtoâng. Duøng maùy bôm beâtoâng beâtoâng bôm vaøo vò trí. Quy taéc ñoå laø ñoå töø giöõa ra,keát hôïp vôùi vieäc ñaàm. Vieäc ñoå beâtoâng xaø muõ chia laøm 2 giai ñoaïn: + Sau khi ñoå xong ñôït 1 (coù caém saét chôø ñeå döïng coáp pha ñoå ñôït 2), taïo nhaùm phaàn tieáp xuùc giöõa 2 giai ñoaïn ñoå, song song ñoù laøm maët, baûo döôõng phaàn coøn laïi. + Theo qui ñònh thì coáp pha beân cuûa giai ñoaïn 1 coù theå thaùo sau 3 ngaøy keå töø luùc ñoå (tröø coáp pha ñaùy) + Tieán haønh thaùo coáp pha, veä sinh khuoân, tra daàu. + Traéc ñaïc laáy chaân khuoân ñôït 2, tim doïc, ngang, cao ñoä ñoå beâtoâng. + Laép ñaët khuoân, haøn caùc thanh choáng ñeå coá ñònh khuoân, duøng thöôùc thuûy ñeå chænh coáp pha cho thaúng ñöùng, laép caùc keâ beâtoâng. + Kieåm tra toaøn dieän. + Tieán haønh bôm beâtoâng, laøm maët xaø muõ. + Caém saét chôø ñeå choáng tröôït ñaàu daàm veà phía thaáp. (1) + Sau 3 ngaøy coù theå thaùo coáp pha vaø tieán haønh baûo döôõng. + Coøn coáp pha ñaùy thì sau 7 ngaøy keå töø ngaøy ñoå môùi ñöôïc thaùo. Coâng taùc lao phoùng daàm Super Tee (coù hai caùch) Lao phoùng thuûy baèng 2 caåu noåi 110T Böôùc 1: xaø lan daàm di chuyeån vaøo vò trí daàm lao phoùng. - Ñoùng coïc neo xaø lan baèng cöø lasel hoaëc I450. - Xaø lan chôû daàm caëp saùt hai thaân truï nhòp lao phoùng. - Neo buoäc chaéc chaén xaø lan daàm vaøo thaân truï. - Ñöa hai xaø lan caåu noåi 110T caëp saùt vaøo xaø lan daàm theo höôùng doïc caàu. - Neo buoäc xaø lan caåu noåi chaéc chaén. Böôùc 2: lao phoùng daàm baèng 2 caåu noåi - Hai caåu noåi boác daàm töø xaø lan leân vò trí taäp keát xaø muõ. - Xaø lan daàm ra khoûi vò trí, ñöa 2 caåu noåi vaøo giöõa nhòp lao phoùng theo höôùng ngang caàu. - Tònh tieán daàm vaøo vò trí. - Caân chænh daàm treân goái daàm. - Lieân keát daàm vôùi xaø muõ baèng lieân keát haøn (1) - Caùc daàm sau lao phoùng töông töï. Lao phoùng thuyû baèng giaøn phoùng Böôùc 1: - Xaø lan daàm di chuyeån vaøo vò trí nhòp lao phoùng. - Töông töï nhö lao phoùng thuûy baèng hai caåu noåi. Böôùc 2: lao phoùng thuûy baèng giaøn phoùng. - Ñònh vò, laép ñaët, lieân keát giaøn phoùng treân 2 xaø muõ baèng 2 caåu noåi 110T. - Xaø lan daàm caëp saùt chaân truï theo höôùng doïc caàu. - Giaøn phoùng naâng töø töø hai ñaàu daàm töø treân xe ñaàu keùo. Khi naâng, 2 ñaàu daàm luoân naèm ôû theá caân baèng naèm ngang. - Khi ñeán cao ñoä xaø muõ thaáp, coá ñònh ñaàu thaáp vaø naâng ñaàu kia leân ñuùng cao ñoä. - Daàm ñöôïc di chuyeån ngang vaøo vò trí baèng heä thoáng kích thuûy löïc giaøn phoùng. - Ñònh vò vaø haï daàm treân goái. - Lieân keát daàm vôùi xaø muõ baèng lieân keát haøn vôùi thanh theùp chôø ôû xaø muõ. (ñeå choáng tröôït ñaàu daàm veà phía thaáp) - Caùc daàm sau lao phoùng töông töï. Coâng taùc ñoå daàm ngang: - Bôm nöôùc trong khoan daàm ra. - Ñoå beâtoâng nhöõng taám ñan laøm coáp pha cho daàm ngang. - Loùt ñaùy baèng nhöõng taám mut laøm coáp pha ñaùy. - Döïng coáp pha beâtoâng ñuùc saün (ñan) coù theùp chôø, haøn vaøo theùp chôø cuûa daàm, ta coù theå xem taám ñan laø coáp pha. - Xoaùy theùp f22 vaøo ren cuûa coupler, tieán haønh noái theùp. - Laép coáp pha theùp ôû phía xaø muõ. - Töôùi nöôùc sau ñoù ñoå beâtoâng, duøng caåu caåu pheåu chöùa beâtoâng ñoå vaøo maùng ñoå, vöøa ñoå vöøa ñaàm. - Sau khi ñoå tieán haønh taïo nhaùm. Sau 3 ngaøy coù theå thaùo coáp pha ôû phía xaø muõ. - Traéc ñaïc chuaån bò ñoå beâtoâng saøn. Coâng taùc ñoå beâtoâng saøn: - Traùm caùc khe daàm (coâng taùc naøy phaûi ñöôïc thöïc hieän tröôùc). - Gia coâng coát theùp, gia coâng coáp pha. - Traéc ñaïc, laáy höôùng, cöï li, beà daày lôùp beâtoâng caàn ñoå 20cm. - Haøn caùc thanh saét theo phöông ngang caàu, noái theùp chôø cuûa 2 daàm keà nhau ñeå choáng laät daàm. - Chia khoaûng, ñònh vò ñeå laõi saét, tieán haønh laõi, laõi lôùp phía döôùi roài ñeán lôùp phía treân. - Haøn nhöõng thanh theùp ñeå coá ñònh khoaûng caùch giöõa hai lôùp theùp cuûa saøn. - Laép theùp chôø ôû lan can. - Traéc ñaïc laáy beà daày lôùp beâtoâng caàn ñoå. - Haøn caùc coáp pha bieân. - Chuaån bò caùc thieát bò ñoå beâtoâng: oáng ñoå, . . . - Kieåm tra laàn cuoái tröôùc khi ñoå. - Ñoå beâtoâng keát hôïp vôùi vieäc ñaàm. Chuù yù ñoå theo hình chöõ chi. - Laøm maët, laøm nhaùm phaàn lan can, caém saét chôø lan can. - Baûo döôõng: coù theå duøng nöôùc vaø vaûi boá hoaëc söû duïng sika Atisole E. Coâng taùc laøm baûn lieân tuïc nhieät - Ñeå haïn cheá vieäc duøng khe co giaõn, ngöôøi ta söû duïng baûn lieân tuïc nhieät. - Gia coâng coát theùp, gia coâng coáp pha. - Tieán haønh laép döïng coát theùp, ñoå beâtoâng baûn saøn lieân tuïc nhieät, ñaàm. - Laøm maët vaø baûo döôõng. Thi coâng lan can, leà boä haønh, lôùp phuû : + Böôùc 1 : Thi coâng lan can, leà boä haønh: Thi coâng laép ñaët gôø lan can ñuùc saün. Laép ñaët vaùn khuoân coát theùp phaàn gôø lan can ñoå taïi choã. Laép ñaët lan can, chieáu saùng. Laép ñaët vaùn khuoân coát theùp, ñoå beâ toâng gôø leà boä haønh. Laép ñaët caùc taám ñan leà boä haønh ñuùc saün. Thi coâng lôùp vöõa xi maêng treân maët caùc taám ñan leà boä haønh. + Böôùc 2 : Thi coâng khe co giaõn cao su, thoaùt nöôùc maët caàu. + Böôùc 3 : Thi coâng lôùp phuû maët caàu. + Böôùc 4 : Coâng taùc hoaøn thieän: Sôn phaân laøn... Thi coâng ñöôøng 2 ñaàu caàu - Böôùc 1 : Thi coâng neàn ñöôøng + Ñaøo ñaát, veùt höõu cô : ñaát ñaøo ra caàn ñöôïc chuyeån ñi ñeå san laáp vaøo caùc khu vöïc truõng. Tröôøng hôïp caàn chuyeån xa, coù theå gom laïi, duøng maùy xuùc ñöa leân xe oâ toâ vaän chuyeån. Rieâng ñoaïn ñaép qua ruoäng sau khi veùt 50cm lôùp buøn treân maët ruoäng, tieán haønh traûi vaûi ñòa kyõ thuaät roài ñaép caùt daøy toái thieåu 80cm. + Ñaép ñaát : ñaát ñaép neàn ñöôïc vaän chuyeån töø xa ñeán baèng oâ toâ, ñöôïc san ra thaønh töøng lôùp baèng maùy uûi vaø ñaàm chaët. Chieàu daøy moãi lôùp ñöôïc xaùc ñònh tuøy theo thieát bò ñaàm neùn cuï theå. Trong quaù trình ñaàm neùn, caàn khoáng cheá ñoä aåm trong phaïm vi cho pheùp. Phaûi luoân chuù yù coâng taùc thoaùt nöôùc treân maët neàn, nhaát laø trong tröôøng hôïp thi coâng vaøo muøa möa. Maët neàn neân ñöôïc thöôøng xuyeân taïo ñoä doác caàn thieát ñeå thoaùt nöôùc maët toát. + Hoaøn thieän neàn ñöôøng : Bao goàm caùc coâng taùc : gaït ñaát thöøa treân ta luy, san söûa maët neàn cho ñuùng cao ñoä thieát keá, ñaàm neùn laïi neáu caàn thieát. - Böôùc 2 : Thi coâng keát caáu aùo ñöôøng + Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm : Lôùp caáp phoái ñaù daêm cuûa keát caáu laøm môùi caàn ñöôïc thi coâng thaønh töøng lôùp, chieàu daøy khoâng quaù 18 cm. + Thi coâng caùc lôùp beâ toâng nhöïa: caùc lôùp beâ toâng nhöïa ñöôïc thi coâng baèng boä thieát bò chuyeân duøng. Tröôùc khi raûi beâ toâng nhöïa leân maët lôùp caáp phoái ñaù daêm, vaø caû trong tröôøng hôïp raûi lôùp beâ toâng nhöïa sau leân treân maët lôùp beâ toâng nhöïa tröôùc ñaõ bò baùm baån, caàn töôùi nhöïa dính baùm. + Coâng taùc hoaøn thieän : bao goàm caùc haïng muïc : sôn, keû maët ñöôøng, gaén ñinh phaûn quang, laép ñaët toân soùng, bieån baùo… MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CAÀN LÖU YÙ KHI THI COÂNG Doïc tuyeán coù moät soá coâng trình kyõ thuaät nhö coät ñieän löïc, ñieän thoaïi. Trong toå chöùc vaø tieán haønh thi coâng caàn löu yù caùc bieän phaùp nhaèm ñaûm baûo an toaøn khai thaùc cho caùc coâng trình kyõ thuaät naøy vaø cuõng caàn thöôøng xuyeân theo doõi, neáu phaùt hieän vöôùng maéc vôùi caùc coâng trình kyõ thuaät neâu treân caàn thoâng bao ngay cho Tö Vaán Giaùm Saùt, Ban Quan Lyù Döï AÙn vaø Thieát Keá cuøng phoái hôïp giaûi quyeát. Do tuyeán vöøa thi coâng vöøa phaûi ñaûm baûo giao thoâng neân trong quùa trình thi coâng caàn coù caùc bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn vaø veä sinh moâi tröôøng caàn thieát. Vieäc thi coâng caàn tieán haønh theo daây chuyeàn, döùt ñieåm töøng coâng ñoaïn. Khoâng ñöôïc pheùp keùo daøi thôøi gian vaø chieàu daøi caùc coâng ñoaïn ñoù. Khi ñaøo hoá moùng vaø thi coâng coáng thoaùt nöôùc hay khi môû roäng neàn ñöôøng, thaûm beâ toâng nhöïa nhaát thieát phaûi laép ñaët heä thoáng caûnh giôùi ñeå taïo haønh lang an toaøn ñeå ñaûm baûo an toaøn giao thoâng. Toå chöùc vieäc ñieàu phoái giao thoâng ôû nhöõng vò trí thaét heïp maët caét ngang vaøo giôø cao ñieåm deã gaây taéc xe. Khi tieàn haønh thi coâng caùc haïng muïc döôùi nöôùc caàn phaûi ñaëc bieät löu yù ñeán bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn vaø traùnh gaây aùch taéc giao thoâng ñöôøng thuûy. Phaûi phoái hôïp ñoàng boä giöõa trình töï thi coâng phaàn caàu vaø phaàn tuyeán, thoaùt nöôùc ñeå traùnh gaây caûn trôû giöõa caùc haïng muïc thi coâng khaùc nhau vaø ñaûm baûo giao thoâng. Khi thi coâng ñoå beâ toâng caùc khoái ñuùc saün gôø lan can, caàn xaùc ñònh chính xaùc vò trí khoái ñôõ coät ñeøn vaø caùc loã chôø bu loâng coät lan can. Coâng taùc an toaøn lao ñoäng, veä sinh moâi tröôøng: + Phaûi söû duïng heä thoáng ñieän thi coâng rieâng, khoâng duøng chung vôùi khu daân cö. + Haïn cheá toái ña vieäc thi coâng ban ñeâm ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán sinh hoaït cuûa khu vöïc daân cö xung quanh. + Vaät lieäu pheá thaûi phaûi ñöôïc di dôøi ngay sau khi thi coâng xong töøng ñôït veà ñoå ñuùng nôi quy ñònh. + Khoâng söû duïng cuøng luùc nhieàu thieát bò thi coâng coù khaû naêng gaây oàn nhö thieát bò khoan nhoài, maùy uûi... treân khu vöïc nhoû ñeå haïn cheá möùc ñoä oàn. TIEÁN ÑOÄ THI COÂNG Döï kieán 24 thaùng. THIEÁT BÒ THI COÂNG CHUÛ YEÁU - Traïm troän TEKA, coâng suaát 25m3/h. - Caàn caåu Linkbell 130: khaû naêng caåu 130T. - Caàn caåu KH – 300: khaû naêng caåu 80T. - Caàn caåu KH – 180: khaû naêng caåu 70T. - Caàn caåu KH – 150: khaû naêng caåu 60T. - Xe vaän chuyeån troän beâtoâng. - Xe xuùc, xe uûi. - Xaø lan caåu noåi 110T. - Maùy bôm beâtoâng, caùc thieát bò phuïc vuï cho vieäc ñoå beâtoâng. - Maùy phaùt ñieän ALLIS: chaïy baèng daàu. - Maùy caét saét, maùy uoán saét. - Maùy thuûy bình, maùy toaøn ñaïc ñieän töû, thöôùc thuyû, mia. - Maùy ñaàm HONDA, maùy ñaàm ñieän. - Maùy haøn ñieän 220V, 380V. - Maùy khoan. - Maùy veä sinh (söû duïng baøn chaûi saét). - Kích (ñoäi). - Maùy bôm nöôùc. - Thieát bò giaøn phoùng: saûn xuaát Vieät Nam – UÙc (1998) + Moâtô ñieän 20HP. + Boàn daàu thuûy löïc. + Quaït laøm maùt. + Ñöôøng ray giaøn phoùng. + Kích (ñoäi) ngang baèng thuyû löïc. + Kích (ñoäi) ñöùng keùo caùp. + Baøn ñieàu khieån. + Saøn coâng taùc. + Quay moùc. + Xe chuyeân duøng. TOÅ CHÖÙC KHAI THAÙC 1. Coâng taùc quaûn lyù Coâng taùc quaûn lyù döï aùn chuû yeáu laø quaûn lyù coâng taùc khai thaùc, coâng taùc duy tu, söûa chöõa... Vieäc quaûn lyù khai thaùc vaø vaän haønh ñeà nghò baøn giao cho cô quan quaûn lyù cuûa tænh thöïc hieän. 2. Coâng taùc duy tu baûo döôõng - Coâng taùc duy tu söûa chöõa thöôøng xuyeân bao goàm: baûo döôõng söûa chöõa caàu, coáng, neàn – maët ñöôøng vaø caùc coâng trình treân tuyeán. Coâng taùc naøy ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân trong suoát quaù trình khai thaùc nhö ñieàu kieän laøm vieäc cuûa keát caáu moá, truï, daàm caàu, baûo döôõng goái caàu, sôn söûa lan can, gôø chaén... ñoái vôùi ñöôøng ñaàu caàu thöôøng xuyeân kieåm tra ñeå nhaèm phaùt hieän nhanh nhaát caùc hö hoûng, khuyeát taät nhoû...ñaûm baûo luoân ñöôïc löu thoâng toát. - Coâng taùc trung tu: thöïc hieän ñònh kyø 5 naêm/laàn nhaèm caûi thieän ñieàu kieän xe chaïy. - Coâng taùc ñaïi tu: thöïc hieän sau moãi hai laàn trung tu nhaèm caûi thieän tuoåi thoï cuûa coâng trình.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc339-361 23T THI CONG CHU DAO.DOC
 • doc005-017 13T de cuong thuc hien.doc
 • dwg01 PA1.dwg
 • dwg02- BO TRI PA 2.dwg
 • doc020-028 9T MUC LUC (TUE).Doc
 • doc029-033 5T (tue)SOLIEU.doc
 • dwg03 - LAN CAN-THOAT NUOC(tue).dwg
 • doc034-036 3T CHUONG1-PHAN 2.doc
 • doc037-079 43T CHUONG2-PHAN 2.doc
 • dwg04 - LIEN TUC NHIET-DNGANG-BMC.dwg
 • dwg05 cau tao hinh hoc DAM SUPER_T.dwg
 • dwg06BO TRI THEP DAM SUPER-T.dwg
 • dwg07BO TRI THEP DAM SUPER-T BV03.dwg
 • dwg08+09 - MO(tue)(.dwg
 • doc080-081 2T CHUONG3-PHAN2.doc
 • doc082-096 15T CHUONG1 LAN CAN + LE BO HANH(TUE).doc
 • doc097-123 27T CHUONG2 BMC+ DAM NGANG(TUE).doc
 • dwg10 (TUE SC TRU)- TRU-TBT.dwg
 • dwg11 - COC KHOAN NHOI(LAM LAI DIM).dwg
 • dwg12+14(TUE) - THI CONG COC KHOAN NHOI - THI CONG TRU - TBT.dwg
 • doc124-200 77T CHUONG3 DAM CHU(TUE).doc
 • dwg13 - (TUE)THI CONG MO.dwg
 • dwg15 TC KCN.dwg
 • doc201-233 33T TRU (TUE).Doc
 • doc234-258 25T mong tru(tue).doc
 • doc259-292 34T MO.doc
 • doc293-316 24T MONG MO(TUE).doc
 • doc317-335 19T BLTN(TUE).doc
 • doc336-338 3T chuong 9 - goi cau.doc
 • doc362-374 13T THI CONG CHI TIET .doc
 • doc375 1T tai lieu tham khao.Doc
 • docDANH SACH BAN VE.doc