Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy Midea Consumer Electric

LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước nhà phát triển một cách vượt bậc về mọi mặt, đặc biệt là ngành công nghiệp. Các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới và các công nghệ hiện đại đã nhanh chóng thâm nhập vào nước ta. Nhu cầu về điện năng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt không ngừng gia tăng, theo đó ngành cung cấp điện chiếm một lĩnh vực rộng lớn liên quan đến nhiều ngành khác. Để một nhà máy, xí nghiệp đi vào hoạt động thì việc thiết kế cung cấp điện cho nó là một việc làm rất quan trọng. Vì vậy, đề tài “Thiết Kế Cung Cấp Điện Cho Nhà Máy MIDEA CONSUMER ELECTRIC” được chọn trong luận văn này nhằm vận dụng những kiến thức đã học để áp dụng vào trong thực tiễn. Vì thời gian khảo sát và thiết kế để thực hiện luận án rất ngắn nên không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và chỉ dẫn thêm của thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN. LỜI NÓI ĐẦU. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY Trang 1 II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CỦA NHÀ MÁY Trang 1 III. GIỚ THIỆU TÓM TẮT VỀ ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY Trang 1 IV. QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ Trang 3 V. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI MẠNG ĐIỆN Trang 3 CHƯƠNG II: PHÂN NHÓM VÀ XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢI I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢI Trang 7 II. PHÂN NHÓM VÀ XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢI Trang 7 CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC XÁC ĐINH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN Trang 15 II. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ KÝ HIỆU CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN Trang 15 III. CÁC HỆ SỐ ĐẶC TRƯNG Trang 17 IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN Trang 19 V. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI ĐỈNH NHỌN Trang 22 CHƯƠNG IV: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO TOÀN NHÀ MÁY I. MỤC ĐÍCH Trang 23 II. GIỚI THIỆU PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO NHÀ MÁY Trang 23 III. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO NHÀ MÁY Trang 23 A. Bộ Phận Sản Xuất Nồi Cơm Điện (Xưởng A) Trang 23 B. Bộ Phận Sản Xuất Nồi Cơm Điện (Xưởng B) Trang 32 CHƯƠNGV: THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO NHÀ MÁY I. CÁC YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Trang 39 II. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG Trang 40 III. LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ Trang 44 IV. TÍNH TOÁN PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG CHO NHÀ MÁY Trang 47 A. Xác Định Phụ Tải Chiếu Sáng Cho Khu Vực Xưởng A Trang 47 B. Xác Định Phụ Tải Chiếu Sáng Cho Khu Vực Xưởng B Trang 50 CHƯƠNG VI: CHỌN MÁY BIẾN ÁP VÀ MÁY PHÁT DỰ PHÒNG I. TỔNG QUÁT Trang 52 II. KHẢ NĂNG QUÁ TẢI CỦA MÁY BIẾN ÁP Trang 52 III. CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT MÁY BIẾN ÁP Trang 53 IV. TÍNH TOÁN CHỌN MÁY BIẾN ÁP CHO NHÀ MÁY Trang 53 CHƯƠNG VII: THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP A. KHÁI QUÁT Trang 58 B. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ ÁP CUNG CẤP CHO NHÀ MÁY Trang 58 C. LỰA CHỌN DÂY DẪN Trang 58 I. CHỌN DÂY DẪN HẠ ÁP Trang 58 II. GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN DÂY DẪN Trang 59 III. TÍNH TOÁN CỤ THỂ Trang 60 CHỌN DÂY DẪN TỪ TỦ ĐỘNG LỰC ĐẾN CÁC ĐỘNG CƠ Trang 69 I. PHÂN XƯỞNG A Trang 69 II. PHÂN XƯỞNG B Trang 70 D. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH Trang 72 I. MỤC ĐÍCH Trang 72 II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN Trang 73 III. TÍNH TOÁN CỤ THỂ Trang 74 E. CHỌN THIẾT BỊ BẢO VỆ CHO MẠNG ĐIỆN : Trang 80 CHƯƠNG VIII: TÍNH TOÁN SỤT ÁP I. GIỚI THIỆU Trang 85 II. TÍNH TOÁN CỤ THỂ Trang 86 CHƯƠNG IX: TÍNH TOÁN AN TOÀN ĐIỆN CHO NHÀ MÁY I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NỐI ĐẤT Trang 92 II. CÁC DẠNG SƠ ĐỒ NỐI ĐẤT BẢO VỆ Trang 93 III. PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN SƠ ĐỒ Trang 96 IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG NỐI ĐẤT Trang 101 CHƯƠNG X: TÍNH TOÁN DUNG LƯỢNG BÙ CHO NHÀ MÁY I. MỤC ĐÍCH Trang 106 II. XÁC ĐỊNH DUNG LƯỢNG BÙ VÀ VỊ TRÍ CẦN ĐẶT TỤ BÙ Trang 107 III. TÍNH TOÁN BÙ CHO NHÀ MÁY Trang 108 CHƯƠNG XI: TÍNH TOÁN CHỐNG SÉT CHO NHÀ MÁY I. HIỆN TƯỢNG SÉT Trang 111 II. MỤC ĐÍCH Trang 111 III. SƠ LƯỢC VỀ CẤU TẠO VÀ TÁC DỤNG CỦA KẾT CẤU THU SÉT Trang 112 IV. GIỚI THIỆU CÁC MẪU KIM THU SÉT HIỆN ĐẠI NGÀY NAY Trang 113 V. TÍNH TOÁN CHỐNG SÉT CHO NHÀ MÁY Trang 118

doc121 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2146 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy Midea Consumer Electric, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
söï coá trong giôùi haïn quy ñònh cho pheùp. - Ñeå choïn löïa toát caùc phaàn töû cuûa heä thoáng cung caáp ñieän, chuùng ta phaûi döï ñoaùn ñöôïc tình traïng ngaén maïch nhö: doøng ngaén maïch, coâng suaát ngaén maïch. Caùc soá lieäu naøy coøn laø caên cöù quan troïng ñeå thieát keá heä thoáng baûo veä, xaùc ñònh phöông thöùc vaän haønh cuûa heä thoáng cung caáp ñieän…(chaúng haïn nhö ñònh khaû naêng caét cuûa thieát bò baûo veä, kieåm tra oån ñònh cuûa thanh goùp…) Vì vaäy vieäc tính toaùn ngaén maïch laø khoâng theå thieáu ñöôïc khi thieát keá heä thoáng cung caáp ñieän. Trong thöïc teá ta thöôøng gaëp caùc daïng ngaén maïch sau: Ngaén maïch ba pha N. Ngaén maïch hai pha N. Ngaén maïch moät pha N. Trong ñoù xaùc xuaát xaûy ra ngaén maïch moät pha laø nhieàu nhaát chieám ñeán 65% nhöng noù chæ coù tính chaát thoaùng qua, coøn tính ngaén maïch ba pha laø ít nhaát chæ chieám 5%. Nhöng ta caàn xeùt kyõ daïng naøy vì ngaén maïch ba pha qua toång trôû baèng 0 (hay coøn goïi laø ngaén maïch kim loaïi) laø tình traïng söï coá nguy hieåm nhaát vaø noù cuõng quyeát ñònh tình traïng laøm vieäc cuûa heä thoáng ñieän. II. PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN : 1. Ñieän trôû vaø ñieän khaùng heä thoáng: - Do toång trôû vaø caùc thaønh phaàn noái vaøo phía thöù caáp cuûa maùy bieán aùp töông ñoái lôùn neân luùc xaûy ra ngaén maïch trong maïng haï aùp, ñieän aùp phía sô caáp giaûm ñi raát ít. Vì vaäy, ta xem ñieän aùp phía sô caáp giöõ nguyeân khoâng ñoåi vaø boû qua ñieän trôû. X Trong ñoù: - U: ñieän aùp trung bình maïng haï aùp. - I: doøng caét ñònh möùc cuûa maùy caét phía cao aùp cuûa MBA(KA) - S: coâng suaát ñònh möùc cuûa maùy caét phía cao aùp cuûa MBA(KA) Neáu khoâng coù soá lieäu naøo coù theå boû qua X, nghóa laø coâng suaát cuûa heä thoáng raát lôùn daãn ñieän aùp phía cao aùp khoâng ñoåi, ñieàu naøy noùi leân doøng ñieän ngaén phía haï aùp laø cöïc lôùn. 2. Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa MBA: Ñieän trôû : R Ñieän khaùng: X Trong ñoù: - : toån thaát ngaén maïch cuûa MBA (W). - S: coâng suaát ñòng möùc cuûa MBA(KVA). - U: ñieän aùp ñònh möùc cuûa MBA(KV). - U: ñieän aùp ngaén maïch phaàn traêm. - : thaønh phaàn phaûn khaùng cuûa ñieän aùp ngaén maïch vaø ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: U= Vôùi U: thaønh phaàn taùc duïng cuûa U, ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: U 3. Ñieän trôû vaø ñieän khaùng daây daãn : R X Trong ñoù: - L: chieàu daøi cuûa daây daãn - r: ñieän trôû vaø ñieän khaùng treân moät ñôn vò ( - vôùi x=0,07( ( theo TL1 cuûa BUØI NGOÏC THÖ ) Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa thaønh phaàn khaùc nhö : aptomat, ñieän trôû tieáp xuùc cuûa thanh goùp …coù theå boû qua. Doøng ñieän ngaén maïch ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : I Vôùi U= 400V R: ñieän trôû vaø ñieän khaùng toång choå xaûy ra ngaén maïch. III . TÍNH TOAÙN CUÏ THEÅ: 1 .Tính ngaén maïch taïi tuû phaân phoái chính: Do chæ duøng moät maùy bieán aùp neân coù caùc thoâng soá sau : S U Ñieän trôû cuûa MBA qui veà phía haï aùp : R( Ñieän khaùng cuûa MBA qui veà phía haï aùp :(Theo TL1/193) X Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa daây daãn : Vôùi: - l = 5m = 0,005Km - F = 6.240mm - r= 0,075( - x= 0,07 ( - R = 0,075.0,005 = 0,37( - X= 0,07.0,005 = 0,35( Ñieän trôû vaø ñieän khaùng töông ñöông cuûa maïch: R X (do coù 6 caùp cho moät pha neân ñieän trôû vaø ñieän khaùng phaûi chia cho 6) Doøng ngaén maïch taïi tuû phaân phoái chính : I 2. Tính ngaén maïch taïi TPP1: Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa daây daãn : Vôùi: - l = 45m = 0,045Km - F = 2x125mm - r= 0,147( - x= 0,07 ( (trang 244 – TL4) - R = 0,147.0,045 = 6,61( - X= 0,07.0,045 = 3,15( Ñieän trôû vaø ñieän khaùng töông ñöông cuûa maïch: R X (do coù 2 caùp cho moät pha neân ñieän trôû vaø ñieän khaùng phaûi chia cho 2) Doøng ngaén maïch taïi tuû phaân phoái 1 : I * Tính ngaén maïch taïi tuû ÑL1 cuûa phaân xöôûng A : Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa daây daãn : Vôùi: - l = 25m = 0,025Km - F = 70mm - r= 0,268( - x= 0,07( - R = 0,268.0,025 = 6,7( - X= 0,07.0,025 =1,75( Ñieän trôû vaø ñieän khaùng töông ñöông cuûa maïch: R X Doøng ngaén maïch taïi TÑL1: I Sô ñoà nguyeân lyù: * Tính toaùn töông töï cho caùc tuû ÑL coøn laïi cho phaân xöôûng A: Teân tuû R X R X I Tuû ÑL1 6,7 1,75 11,6 11,05 34,36 Tuû ÑL2 1,45 0,14 13,05 20,75 21,76 Tuû ÑL3 0,772 0,28 12,37 11,33 33,58 Tuû ÑL4 28,75 1,75 40,35 12,8 22,73 Tuû CS1 153 3,15 154,6 10,88 1,49 *Tính toaùn töông töï cho caùc ñoäng cô cuûa phaân xöôûng A: Tuû ÑL1: KHMB R X R X I C1 680 1,4 79,16 12,45 15,67 C2 61,2 1,2 72,8 12,25 17,73 C3 54,4 1,1 66 12,15 18,5 Y1 5,03 9,1 16,63 20,15 26,97 Y2 3,09 7 14,69 18,05 12,26 Y3 2,47 0,56 14,07 11,61 32,28 T1 144,8 0,56 21,73 11,61 28,32 Tuû ÑL2: KHMB R X R X I C4 207,48 1,96 220,53 22,71 10,77 C5 192,66 1,27 205,71 22,02 10,83 C6 177,84 1,68 190,89 22,43 15,36 C7 163,02 1,54 176,07 22,29 11,61 C8 148,2 1,4 161,25 22,15 12,07 C9 133,38 1,26 146,43 22,01 12,59 C10 118,56 1,12 131,61 21,87 13,19 C11 103,74 0,98 116,79 21,73 13,88 C12 36,96 0,84 50,01 21,59 19,32 C13 36,96 0,84 50,01 21,59 19,32 C14 43,12 0,98 56,17 21,73 18,52 Tuû ÑL3: KHMB R X R X I C15 18,48 0,42 30,85 11,75 7 C16 12,32 0,28 24,69 11,61 8,47 C17 12,32 0,28 24,69 11,61 8,47 C18 18,48 0,42 30,85 11,75 7 C19 30,8 0,7 43,17 12,03 5,15 C20 24,64 0,56 37,01 11,89 5,94 C21 24,64 0,56 37,01 11,89 5,94 C22 24,64 0,56 37,01 11,89 5,94 Y4 46,2 1,05 58,57 12,38 3,86 Y5 36,96 0,84 49,33 12,17 4,55 Tuû ÑL4: KHMB R X R X I C23 27,72 0,84 68,07 13,64 3,33 L1 55,32 0,84 95,67 13,64 2,39 3. Tính ngaén maïch taïi TPP2: Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa daây daãn : Vôùi: - l = 180m = 0,18Km - F = 3x200mm - r= 0,094( - x= 0,07 ( - R = 0,094.0,18 = 0,16( - X= 0,07.0,18 = 0,1( Ñieän trôû vaø ñieän khaùng töông ñöông cuûa maïch: R X (do coù 3 caùp cho moät pha neân ñieän trôû vaø ñieän khaùng phaûi chia cho 3) Doøng ngaén maïch taïi tuû phaân phoái 2: I * Tính toaùn töông töï cho caùc tuû ñoäng löïc phaân xöôûng B ta coù baûng sau: Teân tuû R X R X I Tuû ÑL5 3,47 1,96 5,07 9,76 21,03 Tuû ÑL6 0,37 0,21 1,97 8,01 28,03 Tuû ÑL7 0,74 0,42 2,34 8,22 27,06 Tuû ÑL8 10,83 1,96 12,43 9,76 14,63 Tuû CS2 408 8,4 409,6 16,13 0,56 *Tính toaùn töông töï cho caùc ñoäng cô cuûa phaân xöôûng B: Tuû ÑL5: KHMB R X R X I A1 0,73 0,35 5,8 10,11 19,84 A2 0,44 0,21 5,51 9,97 20,3 A3 0,73 0,35 5,8 10,11 19,84 A4 1,17 0,56 6,24 10,32 19,17 Tuû ÑL6: KHMB R X R X I B1 0,73 0,35 2,7 8,36 26,33 B2 2,2 1,05 4,17 9,06 23,18 B3 0,73 0,35 2,7 8,36 26,33 B4 0,86 0,49 2,83 8,5 25,82 Tuû ÑL7: KHMB R X R X I C1 1,93 0,35 4,27 8,57 24,15 C2 5,8 1,05 8,14 9,27 18,74 C3 1,93 0,35 4,27 8,57 24,15 C4 2,7 0,49 5,04 8,71 22,98 Tuû ÑL8: KHMB R X R X I D1 3,17 0,35 15,6 16,48 24,15 D2 9,52 1,05 21,95 17,18 8,29 D3 3,17 0,35 15,6 16,48 24,15 D4 4,44 0,49 16,87 17,11 9,62 E. CHOÏN THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ CHO MAÏNG ÑIEÄN : I . GIÔÙI THIEÄU : - CB laø moät thieát bò duøng ñeå baûo veä ngaét maïch khi coù söï coá veà ngaén maïch. Ngoaøi ra CB coøn duøng ñeå ñoùng caét maïch ñieän khi vaän haønh cuõng nhö khi söõa chöõa.CB thöôøng ñaët ôû caùc tuû phaân phoái, tuû ñoäng löïc… * Ñieàu kieän ñeå choïn CB: - U - I () - I - I Trong ñoù: - I: doøng ñieän laøm vieäc lôùn nhaát cuûa daây daãn. - I: doøng ñieän qui ñoåi cho pheùp cuûa daây daãn - I: doøng ñieän caét ñònh möùc cuûa CB - I: doøng ngaén maïch 3 pha 1. Choïn CB baûo veä cho tuû phaân phoái chính cuûa nhaø maùy: Doøng ñieän laøm vieäc cöïc ñaïi cuûa nhaø maùy: I Doøng ñieän hieäu chænh cho pheùp cuûa daây daån: I Doøng ngaén maïch taïi TPPC: I = 54,46(KA) Theo TL5 baûng 3-9 ta choïn CP do haõng Mitsubishi cheá taïo coù caùc thoâng soá sau: Daïng: MCCB- Loaïi S Kieåu: NFE2500-S U = 660(V) I = 2500(A) I = 85(KA) Soá cöïc: 3 2. Choïn CB cho tuû phaân phoái 1: Doøng ñieän laøm vieäc cöïc ñaïi taïi TPP1: I Doøng ñieän hieäu chænh cho pheùp cuûa daây daån: I Doøng ngaén maïch taïi TPPC: I = 53,61(KA) Theo TL5 baûng 3-9 ta choïn CP do haõng Mitsubishi cheá taïo coù caùc thoâng soá sau: Daïng: MCCB- Loaïi S Kieåu: NF800-SS U = 660(V) I = 700(A) I = 85(KA) Soá cöïc: 3 3. Choïn CB cho tuû phaân phoái 2: Doøng ñieän laøm vieäc cöïc ñaïi taïi TPP2: I Doøng ñieän hieäu chænh cho pheùp cuûa daây daån: I Doøng ngaén maïch taïi TPPC: I = 53,3(KA) Theo TL5 baûng 3-9 ta choïn CP do haõng Mitsubishi cheá taïo coù caùc thoâng soá sau: Daïng: MCCB- Loaïi S Kieåu: NF1600SS U = 660(V) I = 1200 (A) I = 65(KA) Soá cöïc: 3 4. Choïn CB cho tuû chieáu saùng 1: Doøng ñieän laøm vieäc cöïc ñaïi taïi TCS1: I Doøng ñieän hieäu chænh cho pheùp cuûa daây daån: I Doøng ngaén maïch taïi TPPC: I = 35,46(KA) Theo TL5 baûng 3-9 ta choïn CP do haõng Mitsubishi cheá taïo coù caùc thoâng soá sau: Daïng: MCCB- Loaïi S Kieåu: NF100RS U = 500(V) I = 30 (A) I = 42(KA) Soá cöïc: 3 5. Choïn CB cho tuû chieáu saùng 2: Doøng ñieän laøm vieäc cöïc ñaïi taïi TCS2: I Doøng ñieän hieäu chænh cho pheùp cuûa daây daån: I Doøng ngaén maïch taïi TPPC: I = 35,46(KA) Theo TL5 baûng 3-9 ta choïn CP do haõng Mitsubishi cheá taïo coù caùc thoâng soá sau: Daïng: MCCB- Loaïi S Kieåu: NF100RS U = 415(V) I = 50(A) I = 65(KA) Soá cöïc: 3 Töông töï choïn CB cho caùc tuû ñoäng löc ta coù baûng sau: Teân tuû I(A) I I Kieåu CB U I I ÑL1 192,5 198,4 34,36 NF250-SH 380 225 50 ÑL2 87,9 106,6 21,76 NF160-SS 380 100 30 ÑL3 216,7 246,2 33,58 NF250-SH 380 250 50 ÑL4 40,3 68,4 22,73 NF100-SS 380 75 30 ÑL5 343,9 365,4 21,03 NF400-SE 380 400 50 ÑL6 343,9 365,4 28,03 NF400-SE 380 400 50 ÑL7 311,6 365,4 27,06 NF400-SE 380 400 50 ÑL8 154,3 177,4 14,63 NF160-SS 380 160 30 Choïn CB cho caùc ñoäng cô: TÑL1: KHMB I(A) I I Kieåu CB U I I C1 12,31 15,05 15,67 NF100-SS 380 20 30 C2 12,31 15,05 17,73 NF100-SS 380 20 30 C3 12,31 15,05 18,5 NF100-SS 380 20 30 Y1 54,93 65,8 26,97 NF100-SS 380 75 30 Y2 74,92 80,4 12,26 NF100-SS 380 100 30 Y3 74,92 80,4 32,28 NF100-SS 380 100 30 T1 2,94 6,5 28,32 NF100-SS 380 15 30 TÑL2: KHMB I(A) I I Kieåu CB U I I C4 8,29 10,5 10,77 NF50-SH 380 15 15 C5 8,29 10,5 10,83 NF50-SH 380 15 15 C6 8,29 10,5 15,36 NF50-SH 380 15 15 C7 8,29 10,5 11,61 NF50-SH 380 15 15 C8 8,29 10,5 12,07 NF50-SH 380 15 15 C9 8,29 10,5 12,59 NF50-SH 380 15 15 C10 8,29 10,5 13,19 NF50-SH 380 15 15 C11 8,29 10,5 13,88 NF50-SH 380 15 15 C12 12,3 14,8 19,32 NF100-SS 380 20 30 C13 12,3 14,8 19,32 NF100-SS 380 20 30 C14 12,3 14,8 18,52 NF100-SS 380 20 30 TÑL3: KHMB I(A) I I Kieåu CB U I I C15 12,3 14,8 7 NF50-SH 380 15 15 C16 12,3 14,8 8,47 NF50-SH 380 15 15 C17 12,3 14,8 8,47 NF50-SH 380 15 15 C18 12,3 14,8 7 NF50-SH 380 15 15 C19 12,3 14,8 5,15 NF50-SH 380 15 15 C20 12,3 14,8 5,94 NF50-SH 380 15 15 C21 12,3 14,8 5,94 NF50-SH 380 15 15 C22 12,3 14,8 5,94 NF50-SH 380 15 15 Y4 65,5 69 3,86 NF100-SS 380 75 30 Y5 65,5 69 4,55 NF100-SS 380 75 30 TÑL4: KHMB I(A) I I Kieåu CB U I I C23 24,6 27,7 3,33 NF30-SS 380 30 5 L1 16,2 18,9 2,39 NF30-SS 380 30 5 TÑL5: KHMB I(A) I I Kieåu CB U I I A1 116,3 120,4 19,84 NF160-SS 380 125 30 A2 116,3 120,4 20,3 NF160-SS 380 125 30 A3 116,3 120,4 19,84 NF160-SS 380 125 30 A4 116,3 120,4 19,17 NF160-SS 380 125 30 TÑL6: KHMB I(A) I I Kieåu CB U I I B1 116,3 120,4 26,33 NF160-SS 380 125 30 B2 116,3 120,4 23,18 NF160-SS 380 125 30 B3 116,3 120,4 26,33 NF160-SS 380 125 30 B4 116,3 120,4 25,82 NF160-SS 380 125 30 TÑL7: KHMB I(A) I I Kieåu CB U I I C1 86,9 104,04 24,15 NF160-SS 380 100 30 C2 116,3 104,04 18,74 NF160-SS 380 125 30 C3 116,3 104,04 24,15 NF160-SS 380 125 30 C4 116,3 104,04 22,98 NF160-SS 380 125 30 TÑL8: KHMB I(A) I I Kieåu CB U I I D1 45,2 49,8 24,15 NF100-S 380 63 30 D2 116,3 49,8 8,29 NF160-SS 380 125 30 D3 116,3 49,8 24,15 NF160-SS 380 125 30 D4 116,3 49,8 9,62 NF160-SS 380 125 30 CHÖÔNG VIII: TÍNH TOAÙN SUÏT AÙP I. GIÔÙI THIEÄU: - Ñoä leäch ñieän aùp taïi moät ñieåm trong heä thoáng cung caáp ñieän laø ñoä cheâch leäch giöõa ñieän aùp thöïc teá U vaø ñieän aùp ñònh möùc U vôùi ñieàu kieän laø toác ñoä bieán thieân cuûa ñieän aùp nhoû hôn 1% U/giaây. - Ñoä leäch ñieän aùp coù daáu aâm khi ñieän aùp thöïc teá nhoû hôn ñieän aùp ñònh möùc vaø coù daáu döông trong tröôøng hôïp ngöôïc laïi. Thoâng thöôøng coù nhieàu nguyeân nhaân gaây ra ñoä leäch ñieän aùp. Vì vaäy ñoä leäch ñieän aùp taïi moät ñieåm naøo ñoù trong heä thoáng cung caáp ñieän coù theå ñöôïc coi nhö laø toång ñaïi soá caùc ñoä leäch ñieän aùp thaønh phaàn. (11 – 2 / trang 421 / TL4) Ñoä leäch ñieän aùp cho pheùp ñöôïc quy ñònh nhö sau : - Ñoái vôùi caùc thieát bò chieáu saùng –2,5% +5% - Ñoái vôùi ñoäng cô ñieän –5% +10% - Ñoái vôùi caùc thieát bò ñieän khaùc 5% 1. Muïc ñích : - Tính toaùn suït aùp laø ñeå kieåm tra vieäc choïn daây coù ñaûm baûo kyõ thuaät khoâng, vì trong quaù trình vaän haønh treân caùc ñöôøng daây töø MBA ñeán caùc thieát bò coù suït aùp. - Vôùi moät phöông aùn thieát keá cung caáp ñieän cho nhaø maùy, xí nghieäp ñeå ñaûm baûo ñuùng tieâu chuaån kó thuaät thì yeâu caàu toång toån thaát treân ñöôøng daây töø MBA ñeán ñoäng cô phaûi thoaû maõn ñieàu kieän cho pheùp. 2. Phöông phaùp tính : Toån thaát ñieän aùp bình thöôøng: - Phöông phaùp caên cöù vaøo doøng ñieän phuï taûi - Phöông phaùp tính gaàn ñuùng - Phöông phaùp caên cöù vaøo coâng suaát Ñoái vôùi caùc xí nghieäp ñieän coâng nghieäp ta thöôøng caên cöù vaøo coâng suaát ñeå tính toån thaát khaùc nhau trong maïng ñieän + Toån thaát treân ñöôøng daây (ñoái vôùi maïng ñieän coù nhieàu nhaùnh) ñöôïc tính theo coâng thöùc: Trong ñoù : P : coâng suaát taùc duïng (KW) Q: coâng suaát phaûn khaùng (KVAR) R: ñieän trôû cuûa daây daãn ( X: ñieän khaùng cuûa daây daãn ( U: ñieän aùp ñònh möùc phía haï aùp 380 (V) Suït aùp phaàn traêm: Ñieàu kieän kieåm tra: . II. TÍNH TOAÙN CUÏ THEÅ : Trong khuoân khoå luaän vaên naøy ta duøng phöông phaùp gaàn ñuùng ñeå tính toaùn suït aùp cho nhöõng ñoäng cô naøo coù khoaûng caùch ñieän xa nhaát vaø coâng suaát lôùn nhaát. 1. Suït aùp töø MBA ñeán tuû PPC : Chieàu daøi ñoaïn daây: l = 5m = 0,005Km Tieát dieän daây F = 6.240mm Coù : r x Coâng suaát taùc duïng vaø coâng suaát phaûn khaùng: P 886,6 (KW) Q= 703 (KVAR) Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa ñöôøng daây: R/6 = 0,075.0,005/6 = 0,063( X/6 = 0,07.0,005/6 = 0,058 ( Suït aùp treân ñoaïn daây: = 2. Suït aùp töø tuû PPC ñeán tuû PP1 (xöôûng A): Chieàu daøi ñoaïn daây: l = 45m = 0,045Km Tieát dieän daây F = 2.125mm Coù : r x Coâng suaát taùc duïng vaø coâng suaát phaûn khaùng: P 273,23 (KW) Q= 223,6 (KVAR) Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa ñöôøng daây: R/2 = 0,147.0,045/2 = 3,307( X/2 = 0,07.0,045/2 = 1,575( Suït aùp treân ñoaïn daây = (V) 3. Suït aùp töø tuû PP1 chính ñeán tuû TÑL1 (xöôûng A): Chieàu daøi ñoaïn daây: l = 25m = 0,025Km Tieát dieän daây F = 70mm Coù : r x Coâng suaát taùc duïng vaø coâng suaát phaûn khaùng: P 100,4 (KW) Q= 77,1 (KVAR) Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa ñöôøng daây: R = 0,268.0,025 = 6,7( X = 0,07.0,025 = 1,75( Suït aùp treân ñoaïn daây = (V) 4. Suït aùp töø tuû ÑL1 ñeán ñoäng cô Y2: Chieàu daøi ñoaïn daây: l = 12m = 0,012Km Tieát dieän daây F = 60mm - r - x Coâng suaát taùc duïng vaø coâng suaát phaûn khaùng: P 34,48 (KW) Q= 35,16 (KVAR) Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa ñöôøng daây: R = 0,309.0,012 = 3,7( X = 0,07.0,012 = 0,84( Suït aùp treân ñoaïn daây = (V) Toång suït aùp töø MBA ñeán thieát bò Y2 ôû tuû ÑL1 : = 0,254 + 3,304 + 2,125 + 0,41 = 6,093 Suït aùp phaàn traêm : = < Suït aùp thoaû tieâu chuaån. * SUÏT AÙP ÔÛ CHEÁ ÑOÄ MÔÛ MAÙY: ÔÛ cheá ñoä môû maùy, suït aùp töø MBA ñeán thieát bò ñöôïc tính: Trong ñoù: = : laø suït aùp cuûa ñoäng cô. Umm = .Imm(R.Cosmm + X.Sinmm) 1. Suït aùp töø ñoäng cô Y2 ñeán TÑL1: Imm = 5Iñm = 5.74,92 = 374,6 (A) Cosmm = 0.35 Sinmm = 0.94 Umm4 = .Imm(R.Cosmm + X.Sinmm) = .374,92(3,7.0,35 + 0,84.0,94) = 1,35 (V) 2. Suït aùp töø TÑL1 ñeán TPP1: Imm = Iñn = 348,8 (A) Cosmm = 0.7 Sinmm = 0.71 Umm3 = .Imm(R.Cosmm + X.Sinmm) = .348,8 (6,7.0,7 + 1,75.0,71) = 3,57 (V) 3. Suït aùp töø TPP1 ñeán TPPC: Imm = Iñnn = 1199 (A) Cosmm = 0.73 Sinmm = 0.68 Umm2 = .Imm(R.Cosmm + X.Sinmm) = .1199(3,307.0,73 + 1,575.0,68) = 2,22 (V) 4. Suït aùp töø TPPC ñeán MBA: Imm = Iñnn = 2352,7 (A) Cosmm = 0.71 Sinmm = 0.7 Umm1 = .Imm(R.Cosmm + X.Sinmm) = .2352,7(0,063.0,71 + 0,058.0,7) = 1,65 (V) Vaäy ñoä suït aùp môû maùy töø nguoàn (MBA) ñeán maùy saáy: Umm = 1,65 + 2,22 + 3,57 + 1,35 = 8,79 V à Umm% = = 2,31% < 8% à thoûa maõn ñieàu kieän cho pheùp. * Sôn ñoà nguyeân lyù: * Tính toaùn töông töï cho caùc tuû ÑL coøn laïi trong phaân xöôûng A, ta coù baûng sau : Teân tuû ÑL1 0,254 3,304 2,125 0,41 6,093 1,6 ÑL2 0,254 3,304 0,192 2,305 6,055 1,59 ÑL3 0,254 3,304 0,285 1,834 5,677 1,493 ÑL4 0,254 3,304 1,237 0,965 5,76 1,515 * Tính toaùn töông töï cho phaân xöôûng B, ta coù baûng sau : Teân tuû ÑL5 0,254 14 4,999 0,299 19,552 5,145 ÑL6 0,254 14 0,166 0,299 14,719 3,873 ÑL7 0,254 14 0,3 0,506 15,06 3,963 ÑL8 0,254 14 2,976 0,453 17,683 4,653 Suït aùp töø tuû PPC ñeán TCS1: Chieàu daøi ñoaïn daây: l = 45m = 0,045Km Tieát dieän daây F = 5,5mm Coù : r x Coâng suaát taùc duïng vaø coâng suaát phaûn khaùng: P 11,2(KW) Q= 3,2(KVAR) Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa ñöôøng daây: R = 3,4.0,045 = 153( X = 0,07.0,045 = 3,15( Suït aùp treân ñoaïn daây: = Toång suït aùp töø MBA ñeán TCS1 : = 0,254 + 4,536 = 4,79(V) Suït aùp phaàn traêm : = < Suït aùp thoaû tieâu chuaån. Suït aùp töø tuû PPC ñeán TCS2: Chieàu daøi ñoaïn daây: l = 120m = 0,12Km Tieát dieän daây F = 5,5mm Coù : r x Coâng suaát taùc duïng vaø coâng suaát phaûn khaùng: P 11,2(KW) Q= 3,2(KVAR) Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa ñöôøng daây: R = 3,4.0,12 = 408( X = 0,07.0,12 = 8,4( Suït aùp treân ñoaïn daây: = Toång suït aùp töø MBA ñeán TCS2: = 0,254 + 12,096 = 12,35 (V) Suït aùp phaàn traêm : = < Suït aùp thoaû tieâu chuaån. CHÖÔNG IX: TÍNH TOAÙN AN TOAØN ÑIEÄN CHO NHAØ MAÙY I . MUÏC ÑÍCH VAØ YÙ NGHÓA CUÛA VIEÄC NOÁI ÑAÁT:’ - Heä thoáng cung caáp ñieän laøm nhieäm vuï truyeàn taûi vaø phaân phoái ñieän naêng ñeán caùc hoä tieâu thuï duøng ñieän, ñaëc ñieåm quan troïng cuûa heä thoáng cung caáp ñieän laø phaân boá caùc hoä tieâu thuï duøng ñieän treân dieän tích roäng vaø thöôøng xuyeân coù ngöôøi laøm vieäc vôùi caùc thieát bò ñieän. - Caùch ñieän cuûa caùc thieát bò ñieän coù theå bò choïc thuûng, ngöôøi vaän haønh khoâng tuaân theo nhöõng qui taéc an toaøn… ñoù laø nhöõng nguyeân nhaân chuû yeáu daãn ñeán tai naïn ñieän giaät. Möùc ñoä toån thöông do ñieän giaät phuï thuoäc vaøo cöôøng ñoä, thôøi gian vaø ñöôøng ñi cuûa doøng ñieän chaïy qua ngöôøi, ñoàng thôøi cuõng phuï thuoäc vaøo tình traïng söùc khoeû vaø tính chaát caùch ñieän cuûa cô theå ngöôøi, moät doøng ñieän vöôït quaù 30(mA) ñi qua cô theå ngöôøi seõ gaây ra nguy hieåm tôùi tính maïng con ngöôøi neáu nhö khoâng caét ñieän kòp thôøi. - Ñeå traùnh bò ñieän giaät tröôùc tieân phaûi chaáp haønh nghieâm chænh nhöõng qui taéc vaän haønh caùc thieát bò ñieän vaø ta phaûi thieát keá heä thoáng an toaøn, ñaûm baûo an toaøn cho con ngöôøi vaø thieát bò ñieän, ta thöïc hieän noái ñaát caùc boä phaän coù theå bò mang ñieän khi caùch ñieän bò hoûng, thoâng thöôøng caùc voû baèng kim loaïi ñeàu phaûi noái vôùi heä thoáng noái ñaát, coù 3 loaïi noái ñaát: + Noái ñaát an toaøn: thieát bò noái ñaát loaïi naøy ñöôïc noái vaøo voû thieát bò ñieân. + Noái ñaát laøm vieäc: thieát bò noái ñaát loaïi naøy ñöôïc noái vaøo trung tính cuûa MBA. + Noái ñaát choáng seùt: thieát bò noái ñaát loaïi naøy ñöôïc noái vaøo kim thu loâi. - Noái ñaát an toaøn vaø noái ñaát laøm vieäc coù theå duøng chung 1 trang bò noái ñaát laøm vieäc. - Theo tieâu chuaån VN ñoái vôùi ñieän aùp xoay chieàu töø 42V trôû leân (nôi khoâ raùo) coù theå gaây tai naïn cho ngöôøi. - Vì vaäy, ta caàn phaûi tính toaùn ñeán vaán ñeà an toaøn ñieän ñeå ñaûm baûo an toaøn cho tính maïng ngöôøi coâng nhaân, ñaûm baûo heä thoáng ñieän vaän haønh lieân tuïc, traùnh söï coá chaùy noå hoaû hoaïn xaûy ra gaây thieät haïi taøi saûn nhaø maùy. * Thöôøng coù hai daïng tieáp xuùc ñieän: a) Tieáp xuùc ñieän tröïc tieáp: - Laø söï tieáp xuùc tröïc tieáp caùc phaàn cuûa cô theå ngöôøi vôùi vaät daãn nhö daây pha, daây trung tính hoaëc caùc chi tieát bình thöôøng coù ñieän khaùc… - Ñeå baûo veä ta caàn phaûi thöïc hieän caùc bieän phaùp sau: + Baûo veä baèng raøo chaén hoaëc baèng löôùi ngaên. + Söû duïng ñieän aùp thaáp < 42V. - Tuy nhieân, caùc bieän phaùp neâu treân chæ coù taùc duïng phoøng ngöøa, muoán baûo veä toát hôn ta coù theå söû duïng caùc thieát bò baûo veä phuï baèng caùch ñaët caùc thieát bò choáng doøng roø RCD coù ñoä nhaïy cao taùc ñoäng theo doøng roø vôùi Ivaøi mA(5,10,20,30 mA) b) Tieáp xuùc ñieän giaùn tieáp: - Laø söï tieáp xuùc cuûa caùc phaàn cô theå con ngöôøi vôùi caùc voû thieát bò, caùc keát caáu kimloaïi cuûa nhaø maùy, maø bình thöôøng khoâng coù mang ñieän nhöng khi coù söï coá hö hoûng noù trôû neân mang ñieän do : + Söï coá beân trong: ngaén maïch beân trong laøm suy giaûm caùch ñieän, ñaûo daây pha vôùi daây baûo veä. + Söï coá beân ngoaøi: ñöùt daây pha vaø chaïm voû thieát bò. * Nhaän xeùt: Töø caùc vaán ñeà neâu treân ngöôøi ta coù ñöa ra caùc bieän phaùp baûo veä an toaøn choáng chaïm ñieän giaùn tieáp ñöôïc thöïc hieän phuï thuoäc vaøo phöông phaùp noái ñaát (sô ñoà noái ñaát). II. CAÙC DAÏNG SÔ ÑOÀ NOÁI ÑAÁT BAÛO VEÄ: - Vì maïng ñieän ôû ñaây laø maïng coù trung tính tröïc tieáp noái ñaát, neân ôû ñaây ta chæ khaûo saùt caùc sô ñoà noái ñaát an toaøn theo maïng coù noái ñaát tröïc tieáp. 1) Caùch nhaän daïng sô ñoà noái ñaát: - Chöõ thöù nhaát: theå hieän tình traïng trung tính so vôùi ñaát, trong ñoù: + T : Coù nghóa laø lieân laïc tröïc tieáp cuûa trung tính so vôùi ñaát. + I : Coù nghóa laø khoâng lieân laïc tröïc tieáp cuûa trung tính so vôùi ñaát . - Chöõ thöù hai: theå hieän tình traïng noái maùt cuûa thieát bò, trong ñoù: + T : coù nghóa laø noái ñaát vaø noái maùt rieâng + N : laø noái maùt vaøo trung tính Chöõ thöù ba: ñoái vôùi tröôøng hôïp cheá ñoä noái ñaát daïng TN, trong ñoù: + TN-C : daây trung tính vaø daây baûo veä chung goïi laø daây PEN + TN-S : daây trung tính vaø daây baûo rieâng leû. 2) Sô ñoà TT: - Sô ñoà: - Ñaëc ñieåm cuûa sô ñoà : + Thieát bò noái ñaát rieâng trong khi trung tính cuõng ñöôïc noái ñaát rieâng . + Khuyeát ñieåm lôùn nhaát cuûa maïng noái theo sô ñoà TT laø khi coù söï coá veà caùch ñieän giöõa trung vaø haï aùp, ñieän aùp ñaët leân trung tính phía haï aùp cuûa maùy bieán aùp coù giaù trò lôùn trong khi U, do ñoù caùch ñieän caùc voû thieát bò coù theå bò choïc thuûng gaây hö hoûng. 3) Sô ñoà TN: - Ñaëc ñieåm cuûa sô ñoà: + Nguoàn ñöôïc noái ñaát nhö sô ñoà TT + Caû voû kim loaïi vaø caùc vaät daãn töï nhieân cuûa löôùi seõ ñöôïc noái vaøo daây trung tính. + Sô ñoà TN coù hai daïng sau: Sô ñoà TN - C :(4 daây) - Ñaëc ñieåm cuûa sô ñoà: + Daây trung tính vaø daây baûo veä duøng chung vaø ñöôïc goïi laø daây PEN. + Sô ñoà naøy khoâng ñöôïc pheùp söû duïng cho: * Ñoái vôùi daây ñoàng coù tieát dieän: khoâng ñöôïc nhoû hôn 10 mm * Ñoái vôùi daây nhoâm coù tieát dieän: khoâng ñöôïc nhoû hôn 16 mm * Daây daãn di ñoäng cuûa caùc thieát bò xaùch tay. + Sô ñoà naøy ñoøi hoûi moät söï ñaúng aùp hieäu quaû trong löôùi ñieän vôùi nhieàu ñieåm noái laëp laïi. + Trong sô ñoà TN – C, chöùc naêng baûo veä daây PEN ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu. b) Sô ñoà TN – S: (5 daây) - Ñaëc ñieåm cuûa sô ñoà: + Daây trung tính vaø daây baûo veä duøng rieâng bieät. + Sô ñoà naøy khoâng ñöôïc pheùp söû duïng cho: * Ñoái vôùi daây ñoàng coù tieát dieän: ñöôïc nhoû hôn 10 mm * Ñoái vôùi daây nhoâm coù tieát dieän: ñöôïc nhoû hôn 16 mm * Ñoái vôùi caùp coù voû giaùp boïc chì thì daây baûo veä thöôøng laø voû chì. + Trong sô ñoà TN – S, daây PE taùch rieâng vôùi daây trung tính vaø ñöôïc xaùc ñònh kích côõ theo doøng söï coá lôùn nhaát coù theå xaûy ra. c) Sô ñoà TN – C – S: - Ñaëc ñieåm cuûa sô ñoà: + Trong moät maïng ñieän do tieát dieän daây coù theå thay ñoåi neân thöôøng coù söï keát hôïp giöõa sô ñoà TN – C vaø TN – S goïi laø sô ñoà TN – C – S. + Hai sô ñoà naøy ñöôïc duøng chung cho moät nhaùnh. + Trong sô ñoà TN – C – S thì sô ñoà TN – C (4 daây) khoâng bao giôø ñöôïc söû duïng sau sô ñoà TN – S. + Ñieåm phaân taùch daây PE khoûi daây PEN thöôøng laø ñieåm ñaàu cuûa löôùi. + Trong sô ñoà TN – C chöùc naêng baûo veä cuûa daây PEN ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu, daây PEN caàn ñöôïc noái ñaát tröïc tieáp vôùi ñaàu noái ñaát cuûa thieát bò sau ñoù môùi noái vaøo ñaàu trung tính cuûa thieát bò. + Daây PEN caám khoâng ñöôïc noái tôùi ñaàu trung tính. + Thöïc hieän noái ñaát laëp laïi ôû nhöõng vò trí caàn thieát doïc theo daây PEN. + Daây PEN khoâng ñöôïc caét trong baát cöù tröôøng hôïp naøo. Do ñoù khi söû duïng CB baûo veä caàn ñaûm baûo theo qui ñònh: * Loaïi 3 cöïc khi mang loaïi TN – C. * Loaïi 4 cöïc khi mang loaïi TN – S. III. PHÖÔNG PHAÙP LÖÏA CHOÏN SÔ ÑOÀ: - Phöông phaùp löïa choïn caàn phaûi thoaû yeâu caàu sau: + Choáng ñieän giaät. + Choáng hoaû hoaïn do ñieän. + Cung caáp ñieän lieân tuïc. + Baûo veä choáng quaù aùp. + Baûo veä choáng nhieãu ñieän töø. - Do trong maïng ñieän coù nhieàu daây coù tieát dieän thay ñoåi khaùc nhau, neân ta duøng sô ñoà TN – C – S. - Töø cô sôû treân ta ñi vaøo phaân tích vaø so saùnh caùc daïng sô ñoà noái ñaát khaùc nhau ñeå löïa choïn. - Töø caùc daïng ñaëc ñieåm cuûa caùc sô ñoà treân, trong khuoân khoå cuûa luaän aùn naøy ta choïn sô ñoà noái ñaát daïng TN – C – S. 1. Sô ñoà noái ñaát töø MBA ñeán ñoäng cô: 2. Ñieàu kieän choïn daây PE: + Theo tieâu chuaån IEC tieát dieän daây baûo veä ñöôïc choïn theo tieát dieän daây pha - Khi F ñoái vôùi daây ñoàng Hoaëc F ñoái vôùi daây nhoâm Thì tieát dieän daây baûo veä (PE) seõ ñöôïc choïn baèng tieát dieän daây pha töùc laø: F Khi 16mm ñoái vôùi daây ñoàng thì ta choïn tieát dieän daây baûo veä F F 0,5 cho caùc tröôøng hôïp coøn laïi. Daây PE ñöôïc choïn ghi trong baûng sau: Ñoaïn daây Loaïi daây Tieát dieän F(mm) r Loaïi daây PEN Tieát dieän PEN(mm r MBA-PPC PVC 6x240 0,075 PVC 9x120 0,153 MF-PPC PVC 6x185 0,099 PVC 6x95 0,193 PPC-CS1 PVC 5,5 3,4 PVC 5,5 3,4 PPC-CS2 PVC 5,5 3,4 PVC 5,5 3,4 PPC-PP1 PVC 2x125 0,147 PVC 2x70 0,268 PPC-PP2 PVC 3x200 0,094 PVC 3x100 0,184 PP1-ÑL1 PVC 70 0,268 PVC 35 0,524 PP1-ÑL2 PVC 25 0,727 PVC 16 1,15 PP1-ÑL3 PVC 95 0,193 PVC 50 0,387 PP1-ÑL4 PVC 16 1,15 PVC 16 1,15 PP2-ÑL5 PVC 150 0,124 PVC 80 0,234 PP2-ÑL6 PVC 150 0,124 PVC 80 0,234 PP2-ÑL7 PVC 150 0,124 PVC 80 0,234 PP2-ÑL8 PVC 50 0,387 PVC 25 0,727 Daây PEN töø tuû ÑL1 ñeán caùc ñoäng cô trong nhoùm1: KHMB Maõ hieäu Tieát dieän F(mm) r Maõ hieäu PEN Tieát dieän PEN(mm r C1 CVV-4 5,5 3,4 AVV-1 5,5 4,98 C2 CVV-4 5,5 3,4 AVV-1 5,5 4,98 C3 CVV-4 5,5 3,4 AVV-1 5,5 4,98 Y1 CVV-4 50 0,387 AVV-1 25 1,2 Y2 CVV-4 60 0,309 AVV-1 30 1,04 Y3 CVV-4 60 0,309 AVV-1 30 1,04 T1 CVV-4 1,0 18,1 PVC 1,0 18,1 Daây PEN töø tuû ÑL2 ñeán caùc ñoäng cô trong nhoùm2: KHMB Maõ hieäu Tieát dieän F(mm) r Maõ hieäu PEN Tieát dieän PEN(mm r C4 CVV-4 2,5 7,41 PVC 2,5 7,41 C5 CVV-4 2,5 7,41 PVC 2,5 7,41 C6 CVV-4 2,5 7,41 PVC 2,5 7,41 C7 CVV-4 2,5 7,41 PVC 2,5 7,41 C8 CVV-4 2,5 7,41 PVC 2,5 7,41 C9 CVV-4 2,5 7,41 PVC 2,5 7,41 C10 CVV-4 2,5 7,41 PVC 2,5 7,41 C11 CVV-4 2,5 7,41 PVC 2,5 7,41 C12 CVV-4 6,0 3,08 AVV-1 6,0 4,61 C13 CVV-4 6,0 3,08 AVV-1 6,0 4,61 C14 CVV-4 6,0 3,08 AVV-1 6,0 4,61 Daây PEN töø tuû ÑL3 ñeán caùc ñoäng cô trong nhoùm3: KHMB Maõ hieäu Tieát dieän F(mm) r Maõ hieäu PEN Tieát dieän PEN(mm r C15 CVV-4 6,0 3,08 AVV-1 6,0 4,61 C16 CVV-4 6,0 3,08 AVV-1 6,0 4,61 C17 CVV-4 6,0 3,08 AVV-1 6,0 4,61 C18 CVV-4 6,0 3,08 AVV-1 6,0 4,61 C19 CVV-4 6,0 3,08 AVV-1 6,0 4,61 C20 CVV-4 6,0 3,08 AVV-1 6,0 4,61 C21 CVV-4 6,0 3,08 AVV-1 6,0 4,61 C22 CVV-4 6,0 3,08 AVV-1 6,0 4,61 Y4 CVV-3 80 0,234 AVV-1 50 0,641 Y5 CVV-3 80 0,234 AVV-1 50 0,641 C15 CVV-4 6 3,08 AVV-1 6,0 4,61 Daây PEN töø tuû ÑL4 ñeán caùc ñoäng cô trong nhoùm4: KHMB Maõ hieäu Tieát dieän F(mm) r Maõ hieäu PEN Tieát dieän PEN(mm r C23 CVV-4 8,0 2,31 AVV-1 8,0 3,83 L1 CVV-4 4,0 4,61 AVV-1 4,0 7,41 Daây PEN töø tuû ÑL5 ñeán caùc ñoäng cô trong nhoùm5: KHMB Maõ hieäu Tieát dieän F(mm) r Maõ hieäu PEN Tieát dieän PEN(mm r A1 CVV-3 125 0,147 AVV-1 70 0,443 A2 CVV-3 125 0,147 AVV-1 70 0,443 A3 CVV-3 125 0,147 AVV-1 70 0,443 A4 CVV-3 125 0,147 AVV-1 70 0,443 Daây PEN töø tuû ÑL6 ñeán caùc ñoäng cô trong nhoùm6: KHMB Maõ hieäu Tieát dieän F(mm) r Maõ hieäu PEN Tieát dieän PEN(mm r B1 CVV-3 125 0,147 AVV-1 70 0,443 B2 CVV-3 125 0,147 AVV-1 70 0,443 B3 CVV-3 125 0,147 AVV-1 70 0,443 B4 CVV-3 125 0,147 AVV-1 70 0,443 Daây PEN töø tuû ÑL7 ñeán caùc ñoäng cô trong nhoùm7: KHMB Maõ hieäu Tieát dieän F(mm) r Maõ hieäu PEN Tieát dieän PEN(mm r C1 CVV-3 50 0,387 AVV-1 25 1,2 C2 CVV-3 50 0,387 AVV-1 25 1,2 C3 CVV-3 50 0,387 AVV-1 25 1,2 C4 CVV-3 50 0,387 AVV-1 25 1,2 Daây PEN töø tuû ÑL8 ñeán caùc ñoäng cô trong nhoùm8: KHMB Maõ hieäu Tieát dieän F(mm) r Maõ hieäu PEN Tieát dieän PEN(mm r D1 CVV-3 30 0,635 AVV-1 16 1,91 D2 CVV-3 30 0,635 AVV-1 16 1,91 D3 CVV-3 30 0,635 AVV-1 16 1,91 D4 CVV-3 30 0,635 AVV-1 16 1,91 IV. THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG NOÁI ÑAÁT: vMuïc ñích: - Trong thieát keá cung caáp ñieän thì ñoä an toaøn laø moät chæ tieâu khoâng theå thieáu. Moät maïng ñieän coù chaát löôïng thì luoân ñaûm baûo veà ñoä an toaøn treân löôùi vaø ngöôøi vaän haønh. - Moät trong nhöõng bieän phaùp an toaøn ñoù laø thöïc hieän noái ñaát an toaøn. * Coù hai loaïi noái ñaát: noái ñaát töï nhieân vaø noái ñaát nhaân taïo. + Noái ñaát töï nhieân: söû duïng caùc oáng daãn nöôùc hay caùc oáng baèng kim loaïi khaùc (tröø caùc oáng daãn nhieân lieäu loûng gas khí deã chaùy) ñaët trong ñaát, caùc keát caáu baèng kim loaïi cuûa nhaø cöûa, caùc coâng trình coù noái ñaát, caùc voû boïc kim loaïi cuûa caùp ñaët trong ñaát… laøm trang thieát bò noái ñaát. + Noái ñaát nhaân taïo: thöôøng ñöôïc noái baèng caùc coïc theùp, thanh theùp hay oáng theùp, vôùi chieàu daøi thích hôïp theo töøng loaïi ñaát vaø ñöôïc choân saâu trong loøng ñaát. Nhôø vaäy giaûm ñöôïc söï thay ñoåi cuûa ñieän trôû noái ñaát theo thôøi tieát. Ñeå choáng aên moøn kim loaïi, caùc thanh theùp deïp, theùp goùc phaûi coù beà daøy lôùn hôn 4 mm. Tieát dieän nhoû cho pheùp cuûa thanh theùp laø 48 mm . Ñoái vôùi daây daãn noái ñaát caàn phaûi coù tieát dieän thoaû maõn yeâu caàu ñoä beàn veà cô hoïc, oån ñònh nhieät vaø chòu ñöôïc doøng cho pheùp laâu daøi. - Heä thoáng noái ñaát cho traïm thöôøng laøm caùc nhieäm vuï sau: + Noái ñaát choáng seùt. + Noái ñaát laøm vieäc vaø phuïc vuï thieát keá an toaøn. * Trong ñoà aùn thieát keá naøy nhaø maùy vaän haønh ôû caáp ñieän aùp 0,4(KV) trung tính tröïc tieáp noái ñaát. Maùy bieán aùp noái ñaát trung tính. 1. Xaùc ñònh ñieän trôû yeâu caàu: Töø caùc tieâu chuaån noái ñaát sau: Noái ñaát laøm vieäc: 0,5 Noái ñaát an toaøn: 0,4 Noái ñaát baûo veä: 10 Keát hôïp vôùi sô ñoà noái ñaát baûo veä daïng TN, ta choïn trò soá ñieän trôû noái ñaát yeâu caàu laø R = 4 () 2. Choïn hình thöùc noái ñaát: Ta choïn phöông aùn noái ñaát nhaân taïo, hình thöùc noái ñaát daïng löôùi. Vieäc noái ñaát ñöôïc thöïc hieän baèng moät voøng kín goàm coù coïc baèng theùp troøn coù ñöôøng kính d = 18mm vaø thanh daây daãn baèng ñoàng 38mmcoù d= 6,696mm ñöôïc noái tröïc tieáp leân hai ñaàu coïc. 3. Choïn ñieän cöïc noái ñaát: - Choïn coïc: loaïi theùp troøn ñöôøng kính d = 18mm, daøi 2,5m - Choïn thanh: caùp ñoàng traàn 38mm, khoaûng caùch giöõa hai coïc laø 5m 4. Choïn ñieän trôû xuaát cuûa ñaát: Theo TL4 trang F69 ta coù ñieän trôû suaát cuûa ñaát (loaïi ñaát thòt) p= 10 Choïn ñieäân trôû xuaát cuûa ñaát (trong muøa khoâ): p= 100 (.m) 5. Phöông aùn boá trí coïc vaø thanh: - Coïc vaø day ñeàu choân caùch ñaát: t = 0,8 (m) - Khoaûng caùch töø coïc ñeán coïc: a = 5 (m) - Chieàu daøi coïc: l = 2,5 (m) Vaäy ta coù ñoä choân saâu trung bình cuûa coïc laø: t = t+ l/2 = 0,8 + 2,5/2 = 2,05 (m) 6. Xaùc ñònh ñieän trôû xuaát tính toaùn cuûa caùc ñieän cöïc: Tính ñieän trôû xuaát coù xeùt ñeán heä K hieäu chænh taêng cao ñieän trôû xuaát cuûa ñaát (K), K phuï thuoäc vaøo loaïi noái ñaát, loaïi ñieän cöïc, ñoä choân saâu. ÖÙng vôùi ñoä choân saâu 0,8(m). Tra baûng 10 -1 trang 384 – TL5 ta coù: Ñoái vôùi thanh ngang: K= 1,6 Ñoái vôùi coïc ñöùng: K= 1,4 * Ñieän trôû xuaát tính toaùn: Ñoái vôùi coïc: p = K = 1,4 x 100 = 140 (.m) Ñoái vôùi thanh: p = K = 1,6 x 100 = 160 (.m) 7. Xaùc ñònh ñieän trôû taûn cuûa moät coïc: Vôùi theùp troøn: - Ñöôøng kính doïc: d = 18mm = 0,018m Chieàu daøi doïc: l = 2,5m Khoaûng caùch trung bình töø coïc ñeán maët ñaát: t = 2,05m Vôùi coïc choân chìm thaúng ñöùng caùch maët ñaát 0,8m ta coù coâng thöùc tính: R = R = = 52,98 () Trong ñoù: p : ñieän trôû xuaát tính toaùn cuûa coïc (.m) l : chieàu daøi coïc (m) d : khoaûng caùch giöõa coïc ñeán maët ñaát (m) 8. Xaùc ñònh soá coïc: Vôùi: - Khoaûng caùch coïc: a = 5 (m) - Chieàu daøi coïc: l = 2,5 (m) Heä soá söû duïng: Ta coù coâng thöùc tính sô boä soá coïc: n = = Trong ñoù: R : ñieän trôû taûn cuûa moät coïc. : heä soá söû duïng coïc. : ñieän trôû ñaát yeâu caàu. Do tính sô boä, ta choïn heä soá söû duïng coïc thaúng ñöùng vôùi: = 0,8 n = = 16,55 (coc) 9. Xaùc ñònh ñieän trôû taûn cuûa moät ñieän cöïc naèm ngang: Vôùi ñieän cöïc naèm ngang, ñöôïc baét chaët baèng caùch haøn vôùi ñaàu treân cuûa coïc, duøng loaïi caùp ñoàng traàn 38mm, chieàu daøi l = 2,5m. Heä soá söû duïng daây daãn noái thaønh voøng khi soá ñieän cöïc thaúng ñöùng: Vôùi n = 16 coïc vaø tæ soá a/l = 2. Tra baûng 2-68 trang 660-TL5 ta ñöôïc: n = 0,35 Ñieän trôû taûn cuûa thanh keå ñeán heä soá söû duïng thanh coù chu vi voøng: L = n.a = 16.5 = 80 (m) Ta coù coâng thöùc tính ñieän trôû taûn cuûa thanh laø: R = = = 12,734 () Trong ñoù : b laø chieàu roäng cuûa thanh, coøn neáu duøng ñieän cöïc troøn coù ñöôøng kính d thì ta coù b = 2.d 10. Tính chính xaùc ñieän trôû cuûa toaøn boä soá ñieän cöïc thaúng ñöùng: R = 5,832 () 11. Tính chính xaùc soá ñieän cöïc thaúng ñöùng: Öùng vôùi: n = 16 coïc vaø tæ soá a/l = 2. Tra baûng heä soá söû duïng coù n = 0,66 Soá coïc thaät: n = 13,76 () Vaäy ta choïn soá coïc laø 14 coïc. 12. Kieåm tra keát quaû tính toaùn: Tính ñieän trôû noái ñaát toaøn boä soá coïc: Öùng vôùi soá coïc ñöôïc choïn laø n = 14 (coïc) vaø = = 2 Tra baûng 2-68 trang 660-TL5 ta ñöôïc: n = 0,67 ; n = 0,36 R = 5,684 () Tính ñieän trôû noái ñaát toaøn boä soá thanh: Ñieän trôû taûn cuûa thanh keå ñeán heä soá söû duïng thanh coù chu vi maïch voøng L = n . a = 14 . 5 = 70 (m) R = = = 13,575 () Tính ñieän trôû noái ñaát cuûa heä thoáng (toaøn boä soá coïc vaø thanh): R = R// R R = = = 3,988 () Nhö vaäy vôùi R = 3,988 () < 4 () thoaû maõn yeâu caàu. SÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ HEÄ THOÁNG NOÁI ÑAÁT AN TOAØN CHÖÔNG X: TÍNH TOAÙN DUNG LÖÔÏNG BUØ CHO NHAØ MAÙY I. MUÏC ÑÍCH : - Naâng cao heä soá coâng suaát cos laø moät trong nhöõng bieän phaùp quan troïng ñeå tieát kieäm ñieän naêng. Sau ñaây chuùng ta phaân tích hieäu quaû do vieäc naâng cao heä soá coâng suaát ñem laïi. - Phaàn lôùn caùc thieát bò duøng ñieän ñeàu tieâu thuï coâng suaát taùc duïng P vaø coâng suaát phaûn khaùng Q. Nhöõng thieát bò tieâu thuï nhieàu coâng suaát phaûn khaùng laø: + Ñoäng cô khoâng ñoàng boä, chuùng tieâu thuï khoaûng 60 – 65% toång coâng suaát phaûn khaùng cuûa maïng. + MBA tieâu thuï khoaûng 20 – 25% + Ñöôøng daây treân khoâng, ñieän khaùng vaø caùc thieát bò ñieän khaùc tieâu thuï khoaûng 10%. - Nhö vaäy, ñoäng cô khoâng ñoàng boä vaø MBA tieâu thuï nhieàu coâng suaát phaûn khaùng nhaát. Coâng suaát taùc duïng P laø coâng suaát bieán thaønh cô naêng hoaëc nhieät naêng trong caùc maùy duøng nhieät, coøn coâng suaát phaûn khaùng Q laø coâng suaát töø hoaù trong caùc maùy ñieän xoay chieàu noù khoâng sinh ra coâng. Maët khaùc coâng suaát phaûn khaùng cung caáp cho hoä duøng ñieän khoâng nhaát thieát phaûi laáy töø nguoàn. Vì vaäy ñeå traùnh truyeàn taûi moät löôïng Q khaù lôùn treân ñöôøng daây ngöôøi ta ñaëêt gaàn caùc hoä tieâu thuï caùc maùy sinh ra Q (tuï ñieän hoaëc maùy buø ñoàng boä) ñeå cung caáp tröïc tieáp cho phuï taûi laøm nhö vaäy goïi laø buø coâng suaát phaûn khaùng, khi coù buø coâng suaát phaûn khaùng thì goùc leäch pha giöõa doøng ñieän vaø ñieän aùp seõ nhoû ñi, do ñoù heä soá coâng suaát cos cuûa maïng ñöôïc naâng cao. Goùc leäch pha ñöôïc tính nhö sau: = arctg Khi coâng suaát taùc duïng P khoâng ñoåi, nhôø coù buø coâng suaát phaûn khaùng, löôïng Q truyeàn taûi treân ñöôøng daây seõ giaûm xuoáng, do ñoù goùc giaûm, keát quaû laø goùc cos seõ taêng leân. II. XAÙC ÑÒNH DUNG LÖÔÏNG BUØ VAØ VÒ TRÍ CAÀN ÑAËT TUÏ BUØ : 1. Xaùc ñònh dung löôïng buø: Dung löôïng buø ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Q (12-9 / trang 453 – TL4) Trong ñoù: P : phuï taûi tính toaùn (KW) : goùc öùng vôùi heä soá cos tröôùc khi buø : goùc öùng vôùi heä soá cos sau khi buø 2. Caùc phöông phaùp ñaët tuï buø: 2.1) Phöông aùn 1: Ñaët tuï buø taïi TPP chính cuûa nhaø maùy, caùch boá trí thieát bò buø theo phöông aùn naøy goïi laø buø taäp trung, thöôøng ñöôïc söû duïng khi taûi oån ñònh vaø hoaït ñoäng lieân tuïc. Vieäc ñaët buø theo phöông aùn treân coù caùc öu ñieåm sau: - Laøm giaûm ñöôïc tieàn phaït do tieâu thuï coâng suaát phaûn khaùng cuûa löôùi. - Giaûm coâng suaát bieåu kieán yeâu caàu. - Laøm nheï taûi cho maùy bieán aùp vaø coù khaû naêng phaùt trieån theâm taûi khi caàn thieát. 2.2) Phöông aùn 2: Ñaët tuï buø taïi thanh goùp caùc tuû phaân phoái khu vöïc cuûa nhaø maùy. Caùch boá trí thieát bò buø theo phöông aùn naøy goïi laø buø nhoùm, thöôøng ñöôïc söû duïng khi maïng ñieän quaù lôùn vaø khi cheá ñoä taûi tieâu thuï theo thôøi gian cuûa caùc phaân ñoaïn thay ñoåi khaùc nhau. 2.3) Phöông aùn 3: Ñaët tuï buø tröïc tieáp taïi ñaàu daây noái vaøo ñoäng cô. Phöông aùn buø naøy ñöôïc söû duïng khi coù ñoäng cô coâng suaát lôùn hôn so vôùi coâng suaát cuûa maïng. Boä tuï ñöôïc ñònh möùc khoaûng 25% giaù trò coâng suaát ñoäng cô. 3. Vò trí ñaët tuï buø: - Ví trí ñaët tuï buø sao cho coù lôïi nhaát veà maët toån thaát ñieän aùp, ñieän naêng cho ñoái töôïng duøng ñieän. Ñoù laø ñaët phaân taùn caùc boä tuï cho töøng ñoäng cô, tuy nhieân neáu ñaët phaân taùn quaù nhieàu thì seõ khoâng coù lôïi veà voán ñaàu tö vaø quaûn lyù vaän haønh. Vì vaäy, ñaët tuï buø taäp trung hay phaân taùn laø tuyø thuoäc vaøo caáu truùc cuûa heä thoáng caáp ñieän, cuûa ñoái töôïng. - Ñoái vôùi caùc xí nghieäp nhoû coù theå ñaët taäp trung boä tuï taïi thanh caùi haï aùp cuûa traïm bieán aùp, hoaëc coù theå ñaët phaân taùn ra töøng phaân xöôûng. Ngoaøi ra, moät soá ñoäng cô lôùn coù theå buø rieâng moät boä tuï buø. 4. Phaân phoái coâng suaát trong nhaø maùy: - Sau khi xaùc ñònh toång coâng suaát buø, neáu buø phaân taùn caàn phaûi xaùc ñònh coâng suaát buø cho töøng ñieåm ñaët boä tuï sao cho hieäu quaû laø cao nhaát. Thöôøng maïng ñieän xí nghieäp coù hình tia, coâng suaát taïi 1 ñieåm i naøo ñoù ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Q Trong ñoù: Q: coâng suaát phaûn khaùng toaøn nhaø maùy (KVAR) Q :toång coâng suaát buø cho nhaø maùy (KVAR) Q : coâng suaát phaûn khaùng taïi nhaùnh (Kvar) Q : coâng suaát buø caàn ñaët taïi nhaùnh ñoù ((Kvar) r : ñieän trôû cuûa nhaùnh ñoù ( R: ñieän trôû töông ñöông cuûa nhaùnh ( III. TÍNH TOAÙN BUØ CHO NHAØ MAÙY Qua phaân tích öu nhöôïc ñieåm cuaû caùc phöông aùn buø. Do nhaø maùy coù hai phaân xöôûng naèm caùch xa nhau vaø ñöôïc caáp ñieän töø tuû phaân phoái chính neân ñeå buø cos cho töøng phaân xöôûng ta choïn phöông aùn 2 laø ñaët tuï buø taïi caùc tuû phaân phoái phaân xöôûng. TBA TPPC TPP1 TPP2 Coâng suaát taùc duïng cuûa toaøn nhaø maùy P = 886,8 (KW) Coâng suaát phaûn khaùng cuûa toaøn nhaø maùy Q = 703 (KVAR) Heä soá tg cuûa toaøn nhaø maùy: tg = = 0,79 Heä soá coâng suaát cuûa toaøn nhaø maùy: cos = 0,78 - Ñeå naâng heä soá coâng suaát cos = 0,9 thì toång coâng suaát phaûn khaùng caàn buø cho nhaø maùy laø: Q Vôùi: cos = 0,78 tg = 0,802 cos = 0,9 tg = 0,484 Do ñoù coâng suaát buø cuûa toaøn nhaø maùy. Q = 886,8.(0,802 – 0,484) = 282(KVAR) STT Ñöôøng daây L (m) F(mm r R(m 1 MBA - TPPC 5 6.240 0,075 0,063 2 TPPC – TPP1 45 2.125 0,147 3,307 3 TPPC – TPP2 180 3.200 0,094 5,64 Ñieän trôû töông ñöông cuûa nhaø maùy laø: R Coâng suaát caàn buø taïi tuû PPPX A laø: Q = 226,8 – (703 – 282). Coâng suaát caàn buø taïi tuû PPPX B laø: Q = 476,2– (703 – 282). Caên cöù vaøo keát quaû tính toaùn ñaët tuï buø nhö sau: Theo baûng 12-1, TL1 trang 917 Vò trí ñaët Q (Kvar) Loaïi tuï ñieän Kieåu cheá taïo Coâng suaát ñm Ñieän dung Soá löôïng Chieàu cao(mm) TPPPXA 136,26 KC2-0,38-28-3Y1 3 pha 28 618 2 787 TPPPXB 20,39 KC2-0,38-28-3Y1 3 pha 28 618 1 787 Choïn CB cho boä tuï: Theo baûng 3-9 TL5 - CB choïn cho boä tuï theo ñieàu kieän : II - Doøng ñieän qua boä tuï theo coâng thöùc sau: I + Choïn CB cho boä tuï phaân xöôûng A : I= Choïn CB NF 160 – SS I 160 (A) U I30 (KA) + Choïn CB cho boä tuï phaân xöôûng B : I= I Choïn CB NF 100 – SS I 100 (A) U I30 (KA) CHÖÔNG XI: TÍNH TOAÙN CHOÁNG SEÙT CHO NHAØ MAÙY I. HIEÄN TÖÔÏNG SEÙT: - Seùt laø moät hieän töôïng töï nhieân, laø nhöõng ñaùm maây gioâng traûi roäng haøng vaøi caây soá. Chuùng goàm nhöõng tinh theå ñaù tích ñieän döông ôû phía treân ñænh vaø nhöõng haït nöôùc tích ñieän aâm ôû döôùi maây. Khi nhöõng ñaùm maây hình thaønh, ñieän tröôøng maët ñaát taêng khieán söï ion töï nhieân xaûy ra taïi caùc cao ñoä khaùc nhau. - Moät vaøi tia seùt xuaát phaùt töø nhöõng ñaùm maây, di chuyeån veà phía maët ñaát theo nhöõng böôùc tieáp noái nhau. Khi tia daãn höôùng naøy xuoáng tôùi gaàn maët ñaát, söï ion hoaù taïi nhöõng ñieåm cao taêng leân. Söï gaëp nhau giöõa hai tia naøy hình thaønh moät keânh daãn ion hoaù khieán ñaùm maây doâng xaû ñieän xuoáng. * Toùm laïi: Seùt nhö laø moät söï phoùng ñieän nhanh giöõa ñaùm maây vaø maët ñaát. Vieäc phoùng ñieän dieãn ra trong khoaûng thôøi gian cöïc ngaén (ôû möùc ñoä micro giaây) vaø coù cöôøng ñoä töø 2000 Amp ñeán 200000 Amp. - Vieäc phoùng ñieän xaûy ra ôû nhöõng ñaùm maây treân khoâng trung theo nhieàu caùch thöùc khaùc nhau: + Phoùng ñieän beân trong moät ñaùm maây (saám seùt) + Phoùng ñieän giöõa ñaùm maây naøy vôùi ñaùm maây khaùc (chôùp) + Phoùng ñieän giöõa ñaùm maây vaø maët ñaát (seùt) Caùc nhaân toá chính laøm taêng khaû naêng hình thaønh seùt laø caùc vaät nhoïn, coät côø, thaùp, toaø nhaø cao taàn, truï anten, maùy bieán theá,… II. MUÏC ÑÍCH: - Ngaøy nay, maät ñoä seùt taêng cao, gaây ra nhieàu thieät haïi do khoâng laép ñaët kim thu seùt vaø heä thoáng tieáp ñaát khoâng ñöôïc laøm toát. - Seùt ñaùnh tröïc tieáp vaøo caùc coâng trình, nhaø cöûa seõ gaây neân tình traïng hö hoûng, hoaû hoaïn khoâng nhöõng gaây haïi lôùn veà kinh teá maø coøn aûnh höôûng ñeán tính maïng con ngöôøi. Nhaát laø caùc coâng trình xaây döïng coù ñoä cao töông ñoái lôùn, naêm treân khu vöïc troáng traûi, soá giôø seùt ñaùnh haøng naêm cao, hoaëc ñaùnh vaøo caùc thieát bò boä phaän mang ñieän seõ gaây neân quaù ñieän aùp nguy hieåm, laøm ngaén maïch, chaïm ñaát caùc pha laøm hö hoûng caùch ñieän cuûa thieát bò gaây neân giaùn ñoaïn cung caáp ñieän, gaây thieät haïi lôùn veà kinh teá. Do ñoù ñeå baûo ñaûm tính maïng con ngöôøi trong quaù trình laøm vieäc vaø traùnh hoaû hoaïn, hö hoûng taøi saûn ta phaûi tính toaùn baûo veä choáng seùt cho nhaø maùy, coâng trình kieán truùc … cuûa xí nghieäp moät caùch hieäu quaû. - Yeâu caàu boá trí choáng seùt ñaùnh thaúng laø taát caû coâng trình xaây döïng ñeàu phaûi naèm trong vuøng baûo veä choáng seùt 100% . Ñoàng thôøi keát caáu choáng seùt phaûi goïn nheï, tieát kieäm, deã boá trí thi coâng, khoâng toán dieän tích xaây döïng nhieàu. - Vieäc baûo veä choáng seùt ñaùnh tröïc tieáp ñöôïc thöïc hieän baèng caùc coät thu seùt hoaëc daây thu seùt. Ñoù laø nhöõng keát caáu goàm: boä phaän thu seùt, boä phaän noái ñaát vaø boä phaän daãn doøng ñieän seùt xuoáng ñaát. Nhö vaäy söï hình thaønh seùt laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi vaø gaây ra nhieàu thieät haïi. Vì vaäy phaûi thieát keá vaø laép ñaët heä thoáng choáng seùt. III. SÔ LÖÔÏC VEÀ CAÁU TAÏO VAØ TAÙC DUÏNG CUÛA KEÁT CAÁU THU SEÙT: 1. Boä phaän thu seùt: - Boä phaän thu seùt cuûa coät thu seùt ñöôïc laøm baèng theùp oáng hoaëc theùp thanh (coù tieát dieän khoâng nhoû hôn 100mm), noù ñöôïc ñaët thaúng ñöùng goïi laø kim thu seùt hoaëc baèng daây theùp caêng ngang giöõa caùc coät ñoái vôùi tröôøng hôïp daây choáng seùt. 2. Boä phaän daãn doøng ñieän seùt: - Boä phaän daãn doøng ñieän seùt ñöôïc taïo thaønh bôûi baûn thaân keát caáu cuûa theùp, cuûa coät theùp (hoaëc baèng beâ toâng coát theùp hay daây theùp) coù tieát dieän khoâng nhoû hôn 50mm(ñoái vôùi tröôøng hôïp kim thu seùt ñaët treân oáng khoùi, coät goã, maùi nhaø.) 3. Boä phaän noái ñaát: - Boä phaän noái ñaát ñöôïc taïo thaønh bôûi heä thoáng coïc laø caùc oáng Inox choân trong ñaát coù ñieän trôû taûn beù ñeå doøng ñieän seùt taûn moät caùch deã daøng trong ñaát. Ñænh cuûa boä phaän thu seùt phaûi vöôït cao hôn taát caû caùc thieát bò vaø boä phaän mang ñieän phaûi ñöôïc baûo veä. - Phaïm vi baûo veä cuûa coät thu seùt phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá: chieàu cao, soá löôïng, caùch boá trí caùc coät thu seùt, chieàu cao ñònh höôùng cuûa coät thu seùt vaø caùc ñieàu kieän ñòa chaát, thuûy vaên cuûa nôi ñaët heä thoáng thu seùt. - Trong luaän aùn naøy ta seõ söû duïng kim thu seùt ñeå laøm boä phaän thu seùt cho nhaø maùy. IV. GIÔÙI THIEÄU CAÙC MAÃU KIM THU SEÙT HIEÄN ÑAÏI NGAØY NAY: 1. Kim thu seùt IONOSTAR: 2. Kim thu seùt LEADER: 3. Kim thu seùt HAGER: 4. Kim thu seùt INGESCO: 5. Kim thu seùt PREVECTION-2: V. TÍNH TOAÙN CHOÁNG SEÙT CHO NHAØ MAÙY: * Ngaøy nay, vôùi coâng ngheä ngaøy caøng phaùt trieån neân treân thò tröôøng coù raát nhieàu loaïi kim choáng seùt maø ñaëc bieät caùc nhaø cheá taïo saûn xuaát ra ñaõ cho nhöõng thoâng soá kyõ thuaät vaø baùn kính baûo veä nhaát ñònh. Trong phaïm vi ñoà aùn thieát keá naøy ñeå ñôn giaûn em söû duïng kim thu seùt I0NOSTAR. * Caùc Ñaëc Ñieåm Hoaït Ñoäng Cuûa Kim Thu Seùt I0NOSTAR: (theo Catologue giôùi thieä kim choáng seùt I0NOSTAR) 1. Ñaëc ñieåm: - Kim thu seùt naøy hoaït ñoäng döïa theo nguyeân taéc phaân boá caùc soùng ñieän töø tónh ñieän. Noù bao goàm ñaàu thu seùt, boä phaän phaùt xaï ion, thaân kim, caùc ñieän cöïc, khôùp noái vaø caùc phuï kieän lieân keát truï. - Ngoaïi tröø khôùp noái laøm baèng ñoàng phuû crom, coøn laïi taát caû caùc phuï khaùc ñöôïc laøm baèng kim loaïi khoâng ræ, khoâng maøi moøn do khí quyeån. Vôùi ñaàu thu seùt, thaân kim vaø caáu truùc beân trong, kim coù theå thoaùt seùt ngay caû seùt lôùn nhaát. 2. Tính öu vieät cuûa kim: - Khoâng chöùa baát kyø vaät lieäu gaây aûnh höôûng ñeán söùc khoeû naøo. - Khoâng caàn söûa chöõa. - Baûo veä choáng caùc xung seùt (+) vaø (-). - Chæ hoaït ñoäng tröôùc khi thu seùt, vì theá khoâng taïo baát kyø söï phoùng ñieän naøo. - Khoâng caàn söû duïng baát kyø nguoàn cung caáp naêng löôïng beân ngoaøi (gioù, naéng…). - Khoâng coù nguy hieåm töø tia löûa. 3. Thoâng soá kyõ thuaät kim: - Ñöôøng kính kim: 18mm. - Chieàu cao kim: 2,4m. - Troïng löôïng kim: 5kg. 4. Baùn kính baûo veä Rp: Coâng thöùc tính baùn kính baûo veä Rp: Rp = Trong ñoù: - Rp : baùn kính baûo veä cuûa kim INOSTAR tuøy thuoäc vaøo ñoä cao h. - h: chieàu cao giöõa ñænh INOSTAR vaø maët baèng baûo veä. - D: phuï thuoäc caáp baûo veä I, II, III. + Baûo veä caáp 1: D= 20m (baûo veä an toaøn nhaát) + Baûo veä caáp 2: D = 45m (baûo veä an toaøn) + Baûo veä caáp 3: D = 60m (baûo veä thoâng duïng) Ñöôïc tính toaùn döïa treân tieâu chuaån NF C 17 102 cuûa Phaùp Vôùi h 5m thì L = V(m/s). T(s) + V(m/s): vaän toác seùt. + T(s): thôøi gian phaùt xaï sôùm. Baûng Thoâng Soá Baùn Kính Baûo Veä Cuûa Kim INOSTAR: 5 Maët baèng baûo veä cuûa nhaø maùy: - Dieän tích cuûa nhaø maùy: 100.1200(m2). - Chieàu cao cuûa nhaø maùy: 7m. - Chieàu cao cuûa kim I0NOSTAR: 2.4m. Choïn: + Caáp baûo veä II (baûo veä an toaøn). + Maõ soá kim: P31045. + Chieàu cao: h = 10m. + Baùn kính baûo veä: Rp =82m. * Sô ñoà boá trí kim thu seùt cho nhaø maùy: Vôùi dieän tích cuûa nhaø maùy 1200mmta boá trí caùc kim thu seùt nhö treân thoaû baùn kính vuøng baûo veä cho toaøn nhaø maùy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van cuoi cung.doc
  • docBang phu tai tinh toan.ht.doc
  • docBia_Thach.doc
  • dwgCac ban ve.dwg
  • docLoi cam on.doc
  • docLoi noi dau.doc
  • docMuc luc.doc
  • docTai lieu tham khao.doc