Thiết kế điều hòa trung tâm

I- Điều hòa không khí. 1. Khái niệm về điều hòa - điều tiết không khí. Từ xa x¬a, con ng¬ời đã có ý thức tạo ra môi tr¬ờng sống tốt hơn cho chính bản thân mình nh¬ làm nhà để che m¬a, nắng đồng thời điều tiết không khí ở xung quanh để có đ¬ợc hơi ấm về mùa đông nhờ đốt lửa s¬ởi và không gian thoáng đãng mát mẻ về mùa hè nhờ thông gió tự nhiên hay c¬ỡng bức Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và kinh tế, con ng¬ời ngày càng ý thức đ¬ợc vai trò to lớn của ĐHKK trong đời sống và trong kỹ thuật kỹ thuật. Ngành ĐHKK hiện đại đã ra đời và phát triển không ngừng ngày càng đ¬ợc hoàn thiện và có đóng góp không nhỏ vào việc tạo nên một vi môi tr¬ờng tiện nghi phục vụ cho các mục đích khác nhau. Từ đó ĐHKK không còn đơn thuần là giảm nhiệt độ không gian yêu cầu vào mùa hè mà ĐHKK còn phải làm tăng nhiệt độ vào mùa đông, hay nói cách khác là duy trì nhiệt độ trong không gian cần điều hòa ở mức yêu cầu mà ĐHKK còn phải giữ đ¬ợc độ ẩm trong không gian đó ổn định ở mức quy định nào đó. Bên cạnh đó còn phải quan tâm đến vấn đề đảm bảo độ trong sạch của không khí, khống chế độ ồn và sự l¬u thông hợp lí của dòng không khí. Vậy, ĐHKK là quá trình xử lí không khí trong phòng về nhiệt độ, độ ẩm, giảm thiểu l¬ợng khí độc, xử lí độ ồn gây ra từ máy móc và từ các hoạt động của con ng¬ời. 2. ứng dụng của điều hòa không khí. a. ứng dụng trong sinh hoạt. - Mối quan hệ giữa môi tr¬ờng và cơ thể con ng¬ời. Hệ thống điều hòa không khí là ph¬ơng tiện tạo ra một môi tr¬ờng không khí phù hợp với các hoạt động của con ng¬òi. Nh¬ng các môi tr¬ờng có các tiêu chuẩn tạo ra không thể phù hợp với tất cả mọi ng¬ời . Vì đối với từng ng¬ời, từng tuổi tác, từng tính chất cơ địa của từng cơ thể khác nhau cùng với các vận động khác nhau mà sự cảm nhận đối với môi tr¬ờng xung quanh cũng hoàn toàn khác nhau. Cơ thể con nguời có thể đ¬ợc coi t¬ơng tự nh¬ một máy nhiệt. Nhiệt độ của con ng¬ời trung bình khoảng 370 C. Nó luôn sinh ra một nhiệt l¬ợng nhiều hơn nó cần. Để duy trì nhiệt độ ổn định bên trong cơ thể, cơ thể luôn luôn thải nhiệt ra môi tr¬ờng xung quanh. Tùy theo mức độ vân động mà cơ thể thải ra l¬ợng nhiệt nhiều hay ít. Mức độ vận động gồm: loại nhẹ, loại trung bình, loại nặng. Tính toán –chọn máy lạnh và các thiết bị cho trạm điều hòa không khí trung tâm I. Khái quát về hệ thống điều hòa không khí trung tâm: Hệ thống điều hòa không khí trung tâm là một tổ hợp các thiết bị xử lí các thông số của không khí đ¬ợc tiến hành ở một trạm trung tâm sau đó đ¬a đến các nơi tiêu thụ bằng các kênh dẫn không khí hoặc chất tải lạnh. Trong điều kiện khí hậu ở n¬ớc ta, điều hòa không khí chủ yếu là làm lạnh và xử lí ẩm do đó hệ thống lạnh có vai trò rất quan trọng trong hệ thống điều hòa không khí. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm th¬ờng sử dụng máy lạnh làm lạnh không khí hoặc n¬ớc. Trong phạm vi đề tài này, ta chọn kiểu làm lạnh không khí trực tiếp, giải nhiệt n¬ớc. Với đề tài thiết kế trạm điều hòa không khí trung tâm cho x¬ởng dệt may diện tích 2000 m2 , ta chọn mật độ 900 Btu/h/m2. Công suất lạnh yêu cầu là Q0=900.2000 = 1800000 Btu/h = 527KW. Với yêu cầu của đề tài thiết kế trạm điều hòa không khí trung tâm với công suất lạnh là Q0 = 527( KW) . Ta nhận thấy công suất này là t¬ơng đối lớn, do đó nếu sử dụng một máy lạnh cho toàn hệ thống thì phải sử dụng máy nén lạnh có công suất lớn, đồng thời các thiết bị lạnh khác cũng lớn, dẫn tới kích th¬ớc của tổ máy lạnh lớn. Mặt khác,với một tổ máy nh¬ vậy, việc vận hành sẽ khó khăn hơn và sẽ khó vận hành kinh tế. Khi cần độ lạnh ít vẫn phải vận hành cả tổ máy gây lãng phí năng l¬ợng, hơn nữa độ tin cậy thấp do khi có trục trặc ở một khâu nào đó thì cả hệ thống phải ngừng làm việc. Chính vì thế mà ph¬ơng án tốt hơn để chọn hệ thống lạnh là thay một tổ máy có công suất lớn bằng nhiều tổ máy có công suất

doc93 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2543 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế điều hòa trung tâm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
= 46 (mm2) ChuÈn hãa chän c¸p cã F = 50 mm2 Theo Catalog cña LENS chän lo¹i c¸p trªn cã c¸c th«ng sè nh sau: F (mm2) d (mm) r0 (V/km) ë 200 C ICP (A) Lâi Vá trong nhµ ngoµi trêi min max 3G50 8,4 24,5 29 0,387 206 192 KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cña c¸p ®· chän : K1 .K2. Icp ³ Itt K1 = 0,9 K2 = 0,9 Cã K1 .K2. Icp = 0,9. 0,9. 206 = 166,86 (A) > Itt = 92 (A) vËy chän c¸p hîp lý. 7. TÝnh chän c¸p cho ®éng c¬ b¬m níc gi¶i nhiÖt: Theo ph¬ng ¸n chän, ta cã hai ®éng c¬ b¬m níc gièng nhau, ta chØ cÇn tÝnh chän cho mét ®éng c¬, ®éng c¬ cßn l¹i chän t¬ng tù. Th«ng sè cña ®éng c¬ b¬m: P®c = 7,5 (KW) U = 380 V Cosj = 0,86 h = 0,87 Þ dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña ®éng c¬ lµ: Itt = = 15,23 (A) TiÕt diÖn cña c¸p cÇn chän: F = = 7,6 (mm2) ChuÈn hãa chän c¸p cã F =10 mm2 Theo Catalog cña LENS chän lo¹i c¸p trªn cã c¸c th«ng sè nh sau: F (mm2) d (mm) r0 (V/km) ë 200 C ICP (A) Lâi Vá trong nhµ ngoµi trêi min max 3G10 3,8 13,5 17 1,83 87 75 kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cña c¸p ®· chän : K1 .K2. Icp ³ Itt K1 = 0,9 K2 = 0,8 Cã K1 .K2. Icp = 0,9. 0,8. 87 = 62,64 (A) > Itt =15,23 (A) VËy chän c¸p trªn lµ hîp lÝ. 8. Chän c¸p cho qu¹t th¸p gi¶i nhiÖt: Theo ph¬ng ¸n chän, ta cã hai th¸p gi¶i nhiÖt gièng nhau,sö dông hai qu¹t li t©m gièng nhau nªn ta chØ cÇn tÝnh chän c¸p cho mét ®éng c¬ qu¹t , ®éng c¬ cßn l¹i chän t¬ng tù. Th«ng sè cña ®éng c¬ qu¹t th¸p gi¶i nhiÖt: P®c = 1,5 (KW) U = 380 V Cosj = 0,85 h = 0,81 Þ dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña ®éng c¬ lµ: Itt = = 3,3 (A) TiÕt diÖn cña c¸p cÇn chän: F = = 1,65 (mm2) ChuÈn hãa chän c¸p cã F =2,5 mm2 Theo Catalog cña LENS chän lo¹i c¸p trªn cã c¸c th«ng sè nh sau: F (mm2) d (mm) r0 (V/km) ë 200 C ICP (A) Lâi Vá trong nhµ ngoµi trêi min max 3G2,5 1,8 10,5 13 7,41 41 31 kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cña c¸p ®· chän : K1 .K2. Icp ³ Itt K1 = 0,9 K2 = 0,8 ( v× trong r·nh cã 4 sîi c¸p) Cã K1 .K2. Icp = 0,9. 0,8. 41 = 29,52 (A) > Itt =3,3 (A) VËy chän c¸p trªn lµ hîp lÝ. 9. Chän c¸p cho qu¹t giã dµn bay h¬i. Theo ph¬ng ¸n chän, ta cã 3 dµn bay h¬i gièng nhau, sö dông ba qu¹t li t©m gièng nhau nªn ta chØ cÇn tÝnh chän c¸p cho mét ®éng c¬ qu¹t , ®éng c¬ cßn l¹i chän t¬ng tù. Th«ng sè cña ®éng c¬ qu¹t dµn bay h¬i: P = 15 (KW) U = 380 V Cosj = 0,88 Þ dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña ®éng c¬ lµ: Itt = = 26 (A) TiÕt diÖn cña c¸p cÇn chän: F = = 13 (mm2) ChuÈn hãa chän c¸p cã F =16 mm2 Theo Catalog cña LENS chän lo¹i c¸p trªn cã c¸c th«ng sè nh sau: F (mm2) d (mm) r0 (V/km) ë 200 C ICP (A) Lâi Vá trong nhµ ngoµi trêi min max 3G16 4,8 15,5 19,5 1,15 113 100 kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cña c¸p ®· chän : K1 .K2. Icp ³ Itt K1 = 0,9 K2 = 0,9 Cã K1 .K2. Icp = 0,9. 0,9.113 = 91,53 (A) > Itt =26 (A) VËy chän c¸p trªn lµ hîp lÝ. 10. Chän c¸p cho hÖ thèng chiÕu s¸ng: C«ng suÊt tÝnh to¸n: PCS = 0,39 (KW) U = 220 V Cosj = 0,8 Þ dßng ®iÖn tÝnh to¸n cho chiÕu s¸ng: Itt = = 2,2 (A) TiÕt diÖn cña c¸p cÇn chän: F = = 1,1 (mm2) ChuÈn hãa chän c¸p cã F =1,5 mm2 lo¹i 2 lâi: Theo Catalog cña LENS chän lo¹i c¸p trªn cã c¸c th«ng sè nh sau: F (mm2) d (mm) r0 (V/km) ë 200 C ICP (A) Lâi Vá trong nhµ ngoµi trêi min max 3G1,5 1,4 9,2 11 12,1 31 23 kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cña c¸p ®· chän : K1 .K2. Icp ³ Itt K1 = 0,9 K2 = 1 Cã K1 .K2. Icp = 0,9. 1. 37 = 33,3 (A) > Itt =2,2 (A) VËy chän c¸p trªn lµ hîp lÝ. C: Chän Aptomat ( hay cßn gäi lµ m¸y c¾t h¹ ¸p) Aptomat lµ khÝ cô tù ®éng ng¾t m¹ch ®iÖn khi cã sù cè: Qu¸ t¶i, ng¾n m¹ch,®iÖn ¸p thÊp, c«ng suÊt ngîc trong m¹ch ®iÖn h¹ ¸p. §«i khi aptomat còng ®îc dïng ®Ó ®ãng, c¾t kh«ng thêng xuyªn c¸c m¹ch ®iÖn ë chÕ ®é b×nh thêng. Yªu cÇu ®èi víi m¸y c¾t h¹ ¸p nh sau: + ChÕ ®é lµm viÖc ®Þnh møc cña aptomat ph¶i lµ chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n, nghÜa lµ trÞ sè dßng ®iÖn ®Þnh møc ch¶y qua aptomat l©u bao nhiªu còng ®îc. MÆt kh¸c m¹ch vßng dÉn ®iÖn cña nã ph¶i chÞu ®îc dßng ®iÖn ng¾n m¹ch lín khi cã ng¾n m¹ch lóc c¸c tiÕp ®iÓm cña nã ®· ®ãng hay ®ang ®ãng. + aptomat ph¶i c¾t ®îc trÞ sè dßng ®iÖn ng¾n m¹ch lín cã thÓ ®Õn vµi chôc kiloampe. Sau khi c¾t dßng ®iÖn ng¾n m¹ch, aptomat ph¶i ®¶m b¶o vÉn lµm viÖc tèt ë dßng ®iÖn ®Þnh møc. + §Ó n©ng cao tÝnh æn ®Þnh nhiÖt vµ æn ®Þnh ®iÖn ®éngcña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, h¹n chÕ sù ph¸ ho¹i do dßng ®iÖn ng¾n m¹ch g©y ra, aptomat ph¶i cã thêi gian c¾t bÐ. Nh÷ng th«ng sè c¬ b¶n cña aptomat bao gåm: - Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m - §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m - Dßng ®iÖn ng¾t giíi h¹n . - Thêi gian t¸c ®éng. + Thêi gian t¸c ®éng cña aptomat lµ mét th«ng sè quan träng, thêi gian nµy ®îc tÝnh tõ lóc x¶y ra sù cè ®Õn khi m¹ch ®iÖn bÞ ng¾t hoµn toµn. t = t0 + t1 + t2 Trong ®ã: t0: Thêi gian tõ lóc x¶y ra ng¾n m¹ch ®Õn khi dßng ®iÖn ®¹t trÞ sè t¸c ®éng I= It® . Thêi gian t0 phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña dßng ®iÖn khëi ®éng vµ tèc ®é t¨ng cña dßng ®iÖn , phô thuéc vµo th«ng sè cña m¹ch ®iÖn ng¾t. t1: Thêi gian kÓ tõ khi I = It® ®Õn khi tiÕp ®iÓm cña aptomat b¾t ®Çu chuyÓn ®éng, thêi gian nµy phô thuéc vµo c¸c phÇn tö b¶o vÖ, c¬ cÊu ng¾t, kÕt cÊu cña tiÕp ®iÓm, träng lîng phÇn ®éng. t2: Thêi gian ch¸y cña hå quang, phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña dßng ®iÖn ng¾t vµ biÖn ph¸p dËp hå quang. * CÊu t¹o cña aptomat. aptomat gåm cã c¸c bé phËn chÝnh: HÖ thèng tiÕp ®iÓm, hÖ thèng dËp hå quang, c¬ cÊu truyÒn ®éng ®ãng, c¾t aptomat vµ c¸c phÇn tö b¶o vÖ. ( I ): Vïng b¶o vÖ qu¸ t¶i do r¬ le nhiÖt ®¶m nhiÖm. ( II ): Vïng b¶o vÖ ng¾n m¹ch. Nh vËy, dùa vµo ®Æc tÝnh lµm viÖc cña aptomat ta thÊy khi cã sù cè qu¸ t¶i th× sau mét kho¶ng thêi gian t, aptomat míi t¸c ®éng, cßn khi x¶y ra sù cè ng¾n m¹ch th× aptomat t¸c ®éng ngay lËp tøc. ChÝnh v× vËy, khi lùa chän aptomat cho hÖ thèng, ta chØ cÇn dùa theo dßng ®iÖn t¸c dông, bëi v× khi ®éng c¬ khëi ®éng th× thêi gian x¶y ra qu¸ t¶i ®ã cha ®ñ ®Ó aptomat t¸c ®éng. Nguyªn lÝ lµm viÖc cña aptomat: sù qu¸ t¶i ®îc ph¸t hiÖn nhê tÊm lìng kim, cßn ng¾n m¹ch ®îc ph¸t hiªn nhê ®iÖn tõ ( nam ch©m dßng ®iÖn cùc ®¹i ). 1. Chän aptomat cho ®éng c¬ m¸y nÐn. - §éng c¬ m¸y nÐn cã c«ng suÊt tiªu thô tÝnh to¸n lµ: PMN = 55 (kw) - Dßng ®iÖn tÝnh to¸n : Itt = 92 (A) Theo Catalog vÒ aptomat do LG chÕ t¹o ta chän lo¹i aptomat cã c¸c th«ng sè: Lo¹i KiÓu U®m(V) Sè cùc I®m(A) IC(KA) sè lîng(c¸i) 225AF ABH-103A 600 3 125 25 3 2. Chän aptomat cho ®éng c¬ b¬m níc gi¶i nhiÖt. - §éng c¬ b¬m cã c«ng suÊt tiªu thô tÝnh to¸n lµ: PB = 7,5 (kw) - Dßng ®iÖn tÝnh to¸n : Itt = 14,63 (A) Theo Catalog vÒ aptomat do LG chÕ t¹o ta chän lo¹i aptomat : Lo¹i KiÓu U®m(V) Sè cùc I®m(A) IC(KA) sè lîng(c¸i) 100AF ABH-103A 600 3 20 5 3 ( Tra theo b¶ng 3.1 trang 146- sæ tay tra cøu TB§ ) 3. Chän aptomat cho ®éng c¬ qu¹t th¸p gi¶i nhiÖt. - §éng c¬ qu¹t cã c«ng suÊt tiªu thô tÝnh to¸n lµ: PBH = 1,5 (kw) - Dßng ®iÖn tÝnh to¸n : Itt = 3,3(A) Theo Catalog vÒ aptomat do LG chÕ t¹o ta chän lo¹i aptomat cã c¸c th«ng sè: Lo¹i KiÓu U®m(V) Sè cùc I®m(A) IC(KA) 100AF ABE- 103A 600 3 5 5 ( Tra theo b¶ng 3.1 trang 146- sæ tay tra cøu TB§ ) 4. Chän aptomat cho ®éng c¬ qu¹t dµn l¹nh. - §éng c¬ qu¹t dµn l¹nh cã c«ng suÊt tiªu thô tÝnh to¸n lµ: PQL = 15(kw) - Dßng ®iÖn tÝnh to¸n : Itt = 26(A) Theo Catalog vÒ aptomat do LG chÕ t¹o ta chän lo¹i aptomat cã c¸c th«ng sè: Lo¹i KiÓu U®m(V) Sè cùc I®m(A) IC(KA) sè lîng(c¸i) 100AF ABH-103A 600 3 30 10 3 ( Tra theo b¶ng 3.1 trang 146- sæ tay tra cøu TB§ ) 5. Chän aptomat tæng cho mét tæ m¸y: - C«ng suÊt tiªu thô tÝnh to¸n cña mét tæ m¸y lµ PH= 81(kw) - Dßng ®iÖn tÝnh to¸n : Itt = 131(A) Theo Catalog vÒ aptomat do LG chÕ t¹o ta chän lo¹i aptomat cã c¸c th«ng sè: Lo¹i KiÓu U®m(V) Sè cùc I®m(A) IC(KA) sè lîng(c¸i) 100AF ABS- 403A 600 3+1 250 22 3 ( Tra theo b¶ng 3.1 trang 146- sæ tay tra cøu TB§ ) 6. Chän aptomat cho chiÕu s¸ng. - C«ng suÊt ®iÖn dµnh cho chiÕu s¸ng lµ: PCS = 0,39 (kw) - Dßng ®iÖn tÝnh to¸n : Itt = 2,2(A) Theo Catalog vÒ aptomat do LG chÕ t¹o ta chän lo¹i aptomat cã c¸c th«ng sè: Lo¹i KiÓu U®m(V) Sè cùc I®m(A) IC(KA) sè lîng(c¸i) 100AF ABE- 53A 600 2 5 2,5 1 ( Tra theo b¶ng 3.1 trang 146- sæ tay tra cøu TB§ ) 7. Chän aptomat tæng cña toµn tr¹m l¹nh. P = 320 (kw) - Dßng ®iÖn tÝnh to¸n : I = 461(A) Theo Catalog vÒ aptomat do LG chÕ t¹o ta chän lo¹i aptomat cã c¸c th«ng sè: Lo¹i KiÓu U®m(V) Sè cùc I®m(A) IC(KA) sè lîng(c¸i) 800AF ABS- 403A 600 3+1 500 22 1 ( Tra theo b¶ng 3.1 trang 146- sæ tay tra cøu TB§ ) D. Chän tñ ®iÖn vµ thanh c¸i: §Ó ®¬n gi¶n vµ gän ta chän tñ ph©n phèi thiÕt kÕ theo s¬ ®å ®iÖn vµ kÝch thíc cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®Æt trong tñ. 1. Chän thanh c¸i cho tñ ph©n phèi: Dßng ®iÖn tÝnh to¸n tæng toµn tr¹m lµ Itt = 461 (A) Tra b¶ng 7.2 trang 362 – sæ tay tra cøu TB§ chän ®îc thanh c¸i ®ång: KÝch thíc: 60x10 mm Dßng ®iÖn cho phÐp: Icp = 1175 (A) Trong tñ ph©n phèi gåm mét aptomat tæng, ba thanh c¸i ®Æt n»m ngang, thiÕt bÞ b¶o vÖ ®iÖn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ ®o lêng. C¸p dÉn vÒ tñ ®éng lùc vµ tñ chiÕu s¸ng ®îc nèi vµo thah c¸i cña tñ bëi c¸c bul«ng Sè lîng thanh c¸i lµ 3 ChiÒu dµi thanh c¸i lµ: l = 80 (cm) Kho¶ng c¸ch gi÷a hai thanh c¸i liªn tiÕp lµ 15 cm, thanh c¸i g¾n lªn tñ nhê sø treo hai ®Çu. 2. Chän thanh c¸i cho tñ ®éng lùc Dßng ®iÖn tÝnh to¸n: Itt = 131(A) Chän thanh c¸i b»ng ®ång cã kÝch thíc : 60x 8 mm Dßng ®iÖn cho phÐp: ICP = 1320 (A) ChiÒu dµi thanh c¸i: L = 60 cm Kho¶ng c¸ch gi÷a hai thanh c¸i ®Æt gÇn nhau lµ 10 cm, ®Æt n»m ngang nhê sø treo hai ®Çu. Trong mçi tñ ®éng lùc ®Æt 4 aptomat , 4 c«ng t¾c t¬ cña 4 ®éng c¬ víi 3 thanh c¸i Ngoµi ra, trong tñ cßn ®îc bè trÝ c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ vµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn. E. Chän bÞ b¶o vÖ ®iÖn ¸p cho tr¹m.thiÕt Chän lo¹i r¬ le kÜ thuËt sè EVR ( Electronic Voltage Relay ) do h·ng SAMWHA chÕ t¹o. EVR cã t¸c dông b¶o vÖ qu¸ ¸p, thÊp ¸p, mÊt pha, mÊt ®èi xøng pha, ngîc thø tù pha. EVR cã c¸c th«ng sè: - §iÖn ¸p cña r¬ le: U = 380 (V) - B¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p khi ®iªn ¸p lµ: 380 4 460 (V). Thêi gian t¸c ®éng tõ 0,5 4 20 (s) - B¶o vÖ thÊp ¸p khi ®iªn ¸p lµ: 3004380(V). Thêi gian t¸c ®éng 1 45(s) - B¶o vÖ mÊt ®èi xøng víi thêi gian t¸c ®éng lµ 0,5 s §èi víi r¬le nµy, nhiªm vô chÝnh lµ b¶o vÖ qu¸ ¸p cho hÖ thèng ®iÖn cña tr¹m ®iÒu hßa kh«ng khÝ vµ chØ cÇn ®Æt r¬le nµy t¹i vÞ trÝ cña aptomat tæng th× cã thÓ b¶o vÖ ®iÖn ¸p cho toµn hÖ thèng. F. Chän c¸c thiÕt bÞ ®o lêng: + TÝnh chon biÕn dßng 1. Yªu cÇu cña tÝnh chän biÕn dßng M¸y biÕn dßng cã nhiÖm vô biÕn ®æi dßng ®iÖn lín (s¬ cÊp) thµnh dßng ®iÖn cùc ®¹i lµ 5A (dßng thø cÊp) ®Ó cung cÊp cho thiÕt bÞ ®o lêng, b¶o vÖ r¬le vµ tù ®éng ho¸. M¸y biÕn dßng lùa chän theo ®iÒu kiÖn ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn, phô t¶i phÝa thø cÊp, cÊp chÝnh x¸c vµ kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®iÖn ®éng vµ æn ®Þnh nhiÖt. Ngoµi ra lùa chän BI ph¶i phï hîp víi n¬i l¾p ®Æt nh: trong nhµ, ngoµi trêi, l¾p trªn thanh c¸i, l¾p xuyªn têng. 2. Chän cac biÕn dßng Víi dßng ®iÖn 461 A tra b¶ng phô lôc m¸y biÕn dßng ®iÖn ta chän m¸y biÕn dßng TKM- 05 cã dßng 800/5 A do Liªn X« xhÕ t¹o víi c¸c th«ng sè: CÊp chÝnh x¸c: 0,5 C«ng suÊt ®Þnh møc: 10 VA Phô t¶i thø cÊp: 0,4 ®iÖn ¸p ®Þnh møc: 500 V + Chän mét V«n kÕ ®Ó ®o ®iÖn ¸p cã cÊp chÝnh x¸c 0,5 vµ mét bé chuyÓn m¹ch V«n. + Chän mét ®ång hå ®o Cosj. G. kiÓm tra cosw cña toµn hÖ thèng cung cÊp ®iÖn: Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n tõ phÇn tríc ta cã: cosw = 0,885 Do ®ã kh«ng cÇn bï cosw cho hÖ thèng. H.TÝnh chän khëi ®éng tõ 1.Giíi thiÖu vÒ khëi ®éng tõ. Khëi ®éng tõ lµ khÝ cô ®iÖn dïng ®Ó ®ãng c¾t, ®¶o chiÒu quay, vµ b¶o vÖ qu¸ t¶i ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu 3 pha r«to lßng sãc. CÊu t¹o cña khëi ®éng tõ gåm c«ng t¾c t¬ ®iÖn xoay chiÒu vµ r¬ le nhiÖt l¾p trong mét hép. Khëi ®éng tõ cã mét c«ng t¾c t¬ gäi lµ khëi ®éng tõ ®¬n, thêng dïng ®Ó ®ãng c¾t ®éng c¬ ®iÖn. Khëi ®éng tõ cã hai c«ng t¾c t¬ lµ khëi ®éng tõ kÐp thêng dïng ®Ó ®¶o chiÒu quay ®éng c¬ ®iÖn. Trong hÖ thèng m¸y l¹nh trung t©m ta chän khëi ®éng tõ ®¬n ®ãng c¾t trùc tiÕp kh«ng thêng xuyªn kiÓu kÝn diÖn ¸p cuén hót 220 V. C¸ch lùa chän khëi ®éng tõ: §Ó thuËn tiÖn cho khëi ®éng ®éng c¬ r«to lßng sãc, c¸c nhµ chÕ t¹o ®· kh«ng nh÷ng cho th«ng sè dßng ®iÖn ®Þnh møc cña khëi ®éng tõ mµ cßn cho c¶ c«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn mµ khëi ®éng tõ cã thÓ phôc vô cho viÖc ®ãng c¾t. §Ó x¸c ®Þnh dßng ®iÖn ®Þnh møc cña khëi ®éng tõ ta cÇn x¸c ®Þnh trÞ sè dßng ®iÖn ®Þnh møc cña ®éng c¬ ®iÖn trong chÕ ®é lµm viÖc dµi han, ng¾n h¹n hay ng¾n h¹n lÆp l¹i sao cho dßng ®iÖn lµm viÖc cña ®éng c¬ ®iÖn ®i qua tiÕp ®iÓm chÝnh kh«ng vît qu¸ gi¸ trÞ ®Þnh møc cña khëi ®éng tõ. Víi ®éng c¬ ®iÖn 3 pha r«to lång sãc thêi gian khëi ®éng ng¾n, trong khÝ ®ã dßng ®iÖn ng¾t cña khëi ®éng tõ gÊp 10 lÇn dßng ®Þnh møc. Cßn chÕ ®é khëi ®éng ®éng c¬ thêi gian khëi ®éng ng¾n, dßng khëi ®éng kh«ng lín l¾m (5-7)I®m nªn chän dßng ®Þnh møc cña khëi ®éng tõ b»ng dßng ®Þnh møc cña ®éng c¬. 2. Kh¸i niÖm chung vÒ CTT. CTT lµ khÝ cô dïng ®Ó ®ãng c¾t thêng xuyªn c¸c m¹ch ®iÖn ®éng lùc tõ xa b»ng tay hay tù ®éng. ViÖc ®ãng c¾t CTT cã tiÕp ®iÓm cã thÓ thùc hiÖn nhê nam ch©m ®iÖn, thñy lùc hay khÝ nÐn. Th«ng thêng ta gÆp lo¹i ®ãng, c¾t b»ng NC§. C¸c th«ng sè chñ yÕu cña CTT. - §iÖn ¸p ®Þnh møc. - Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m : Lµ dßng ®iÖn ®i qua tiÐp ®iÓm chÝnh cña CTT trong chÕ ®é lµm viÖc gi¸n ®o¹n l©u dµi, nghÜa lµ ë chÕ ®é nµy thêi gian tiÕp ®iÓm cña CTT ë tr¹ng th¸i ®ãng kh«ng l©u qu¸ 8 giê. NÕu CTT ®îc ®Æt trong tñ ®iÖn th× dßng ®iÖn ®Þnh møc ph¶i lÊy thÊp h¬n 10% do ®iÒu kiÖn lµm m¸t kÐm. ë chÕ ®é lµm viÖc l©u dµi, nghÜa lµ khi tiÕp ®iÓm cña CTT ë tr¹ng ht¸i ®ãng l©u h¬n 8 giê th× dßng ®iÖn ®Þnh møc cña CTT ph¶i lÊy thÊp h¬n kho¶ng 20%, do ë chÕ ®é nµy lîng oxit kim lo¹i trªn bÒ mÆt tiÕp ®iÓm t¨ng lµm t¨ng ®iÖn trë tiÕp xóc vµ lµm cho nhiÖt ®é tiÕp ®iÓm t¨ng qu¸ trÞ sè cho phÐp. - §iÖn ¸p cuén d©y: Ucddm - Sè cùc: Lµ sè c¾p tiÕp ®iÓm chÝnh cña CTT. - Sè cÆp tiÕp ®iÓm phô. - Kh¶ n¨ng c¾t vµ kh¶ n¨ng ®ãng: Lµ gi¸ trÞ dßng ®iÖn cho phÐp ®i qua tiÕp ®iÓm chÝnh khi c¾t dßng ng¾n m¹ch ( IN ) hoÆc khi ®ãng. Ch¼ng h¹n CTT xoay chiÒu dïng ®Ó khëi ®éng ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu ba pha roto lång sãc cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng ®ãng tõ 447 lÇn I®m. Kh¶ n¨ng c¾t cña CTT ®iÖn xoay chiÒu ®¹t 10I®m víi phô t¶i ®iÖn c¶m. 3. Chän CTT. + Chän CTT cho ®éng c¬ m¸y nÐn: Ta cã: Ptt = 55 (kw) Itt = 92 (A) Tra Catalog CTT do h·ng LG chÕ t¹o ta ®îc: - Lo¹i: AC3- SMC- 80P (3 Pha) - C«ng suÊt ®Þnh møc: 55 ( kw ) - Dßng ®iÖn ®Þnh møc: 105( A ) - TÇn sè thao t¸c: 1200 lÇn/ giê - Sè tiÕp ®iÓm phô: 2 thêng ®ãng vµ 2 thêng më. - §iÖn ¸p cuén d©y: 220 ( V ) + Chän CTT cho ®éng c¬ b¬m níc lµm m¸t: Ta cã: Ptt = 7,5 (kw) Itt = 14,63 (A) Tra Catalog CTT do h·ng LG chÕ t¹o ta ®îc: - Lo¹i: AC3-SMC- 20P (3 Pha) - C«ng suÊt ®Þnh møc: 11 ( kw ) - Dßng ®iÖn ®Þnh møc: 22( A ) - TÇn sè thao t¸c: 1800 lÇn/ giê - Sè tiÕp ®iÓm phô: 2 thêng ®ãng vµ 2 thêng më. - §iÖn ¸p cuén d©y: 220 ( V ) + Chän CTT cho ®éng c¬ qu¹t giã th¸p gi¶i nhiÖt: Ta cã: Ptt = 1,5(kw) Itt = 3,3 (A) Tra Catalog CTT do h·ng LG chÕ t¹o ta ®îc: - Lo¹i: AC3- SMC- 10P (3 Pha) - C«ng suÊt ®Þnh møc: 5,5( kw ) - Dßng ®iÖn ®Þnh møc: 12( A ) - TÇn sè thao t¸c: 1800 lÇn/ giê - Sè tiÕp ®iÓm phô: 2 thêng ®ãng vµ 2 thêng më. - §iÖn ¸p cuén d©y: 220 ( V ) + Chän CTT cho ®éng c¬ qu¹t dµn bay h¬i: Ta cã: Ptt = 15 (kw) Itt = 26 (A) Tra Catalog CTT do h·ng LG chÕ t¹o ta ®îc: - Lo¹i: AC3- SMC- 25P (3 Pha) - C«ng suÊt ®Þnh møc: 15 ( kw ) - Dßng ®iÖn ®Þnh møc: 30( A ) - TÇn sè thao t¸c: 1800 lÇn/ giê - Sè tiÕp ®iÓm phô: 2 thêng ®ãng vµ 2 thêng më. - §iÖn ¸p cuén d©y: 220 ( V ) Chän t¬ng tù cho ®éng c¬ qu¹t giã håi. 4. Chän r¬ le nhiÖt. a. Kh¸i niªm chung: R¬ le nhiÖt lµ khÝ cô ®iÖn tù ®éng ®ãng, c¾t tiÕp ®iÓm nhê sù co d·n vÒ nhiÖt cña c¸c thanh kim lo¹i. Trong m¹ch ®iÖn c«ng nghiÖp nã ®îc dïng ®Ó b¶o vÖ qu¸ t¶i cho c¸c ®éng c¬ ®iÖn. Khi ®ã r¬ le nhiÖt ®îc l¾p kÌm víi CTT. b. Chän r¬ le nhiÖt b¶o vÖ qu¸ t¶i cho ®éng c¬: + Chän r¬le nhiÖt cho ®éng c¬ m¸y nÐn: Cã: Itt = 92 (A) Tra Catalog r¬ le nhiÖt do h·ng LG chÕ t¹o ta chän lo¹i cã th«ng sè: - KÝ hiÖu: GTH-150/3 - D¶i ®iÒu chØnh dßng ®iÖn: 85 4 95 (A) + Chän r¬le nhiÖt cho ®éng c¬ b¬m níc lµm m¸t: Cã: Itt = 14,63 (A) Tra Catalog r¬ le nhiÖt do h·ng LG chÕ t¹o ta chän lo¹i cã th«ng sè: - KÝ hiÖu: GTH-40/3 - D¶i ®iÒu chØnh dßng ®iÖn:12 4 18 (A) + Chän r¬le nhiÖt cho ®éng c¬ qu¹t giã th¸p gi¶i nhiÖt: Cã: Itt = 3,3 (A) Tra Catalog r¬ le nhiÖt do h·ng LG chÕ t¹o ta chän lo¹i cã th«ng sè: - KÝ hiÖu: GTH-22/3 - D¶i ®iÒu chØnh dßng ®iÖn: 2,54 4 (A) + Chän r¬le nhiÖt cho ®éng c¬ qu¹t giã dµn bay h¬i : Cã: Itt = 26 (A) Tra Catalog r¬ le nhiÖt do h·ng LG chÕ t¹o ta chän lo¹i cã th«ng sè: - KÝ hiÖu: GTH-90/3 - D¶i ®iÒu chØnh dßng ®iÖn: 22 4 30 (A) Ch¬ng V TÝnh to¸n - thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn - b¶o vÖ I- ®Æc ®iÓm cña phô t¶i: Trong tr¹m ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trung t©m nµy, phô t¶i chñ yÕu vµ còng lµ phô t¶i chÝnh lµ c¸c ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha r«tor lång sãc. ChÝnh v× vËy ta cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: - §éng c¬ c«ng suÊt r«tor lång sãc lµ lo¹i m¸y biÕn ®æi ®iÖn n¨ng 3 pha thµnh c¬ n¨ng. Nã ho¹t ®éng dùa trªn nguyªn t¾c cña hiÖn tîng c¶m øng ®iÖn tõ. - HÖ sè c«ng suÊt cos j vµ hiÖu suÊt h lín, + momen khëi ®éng lín thÝch hîp víi phô t¶i lín vµ cã chÕ ®é khëi ®éng nÆng nÒ, hÖ sè trît cña ®éng c¬ lín h¬n c¸c lo¹i ®éng c¬ th«ng thêng kh¸c (7% so víi c¸c lo¹i th«ng thêng cã hÖ sè trît vµo kho¶ng 5%). - D¶i c«ng suÊt lµm viÖc lín, tõ vµi o¸t ®Õn vµi tr¨m kil«o¸t. - Ho¹t ®éng tin cËy, ®é ån nhá, ®é bÒn cao, dÔ kiÓm so¸t tèc ®é. - KÕt cÊu ®¬n gi¶n, Ýt háng, dÔ söa ch÷a, khi ho¹t ®éng kh«ng ph¸t sinh tia löa ®iÖn, kh«ng g©y nhiÔu cho c¸c thiÕt bÞ kh¸c. - Tuy nhiªn sö dông ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha r« to lång sãc th× ®Æc tÝnh c¬ còng khã thay ®æi, khã thay ®æi tèc ®é, dßng khëi ®éng lín, ®Êu nèi tæ d©y phøc t¹p. II - c¸c thiÕt bÞ sö dông trong m¹ch ®iÒu khiÓn - b¶o vÖ: 1. ThiÕt bÞ b¶o vÖ ®iÖn ¸p EVR: (Electronic Voltage Relay). HiÖn nay ngµnh ®iÖn cña níc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh nhng xÐt vÒ chÊt lîng ®iÖn n¨ng th× vÉn cha ®¶m b¶o, cô thÓ lµ ®iÖn ¸p cña líi ®iÖn vÉn cha æn ®Þnh hoµn toµn, cã ®«i khi ®iÖn ¸p t¨ng qu¸ cao, cã khi qu¸ thÊp g©y ¶nh hëng ®Õn c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. H¬n n÷a, víi líi ®iÖn cña ta hiÖn nay nhiÒu khi x¶y ra sù cè, ch¼ng h¹n nh mÊt pha, ®æi thø tù pha cña líi khi vËn hµnh, b¶o tr× vµ söa ch÷a…. ChÝnh v× thÕ ta ph¶i chän c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ®iÖn ¸p cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong tr¹m. Nhng ®èi víi tr¹m ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trung t©m phô t¶i chÝnh lµ c¸c ®éng c¬ vµ khi khëi ®éng thêng hay g©y sôt ¸p cña líi ®iÖn, nh vËy vÊn ®Ò cÇn ®Æt ra ë ®©y lµ chän c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ¸p lµ: Khi ®iÖn ¸p hÖ thèng sôt ¸p xuèng tho¸ng qua trong giíi h¹n cho phÐp (khi khëi ®éng c¬ cã c«ng suÊt lín) th× kh«ng ®îc t¸c ®éng, khi sù cè vÒ ®iÖn ¸p thùc tÕ x¶y ra th× t¸c ®éng nhanh b»ng c¸ch c¾t m¹ch ®iÖn ra khái hÖ thèng ®iÖn. §Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra ë trªn ta chän r¬le kü thuËt sè lo¹i EVR cña h·ng SAMWHA chÕ t¹o. EVR cã t¸c dông: B¶o vÖ qu¸ ¸p, b¶o vÖ thÊp ¸p, mÊt pha, mÊt ®èi xøng. Theo Catalog R¬le kü thuËt sè cña h·ng SAMWHA, ta chän r¬le víi c¸c th«ng sè kü thuËt sau: + §iÖn ¸p cña r¬le : 380v. + B¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p : 380v - 460v. + Thêi gian t¸c ®éng cã thÓ tõ: 0,5s - 2s. + B¶o vÖ thÊp ¸p khi ®iÖn ¸p lµ: 300v - 380v. + B¶o vÖ mÊt ®èi xøng víi thêi gian t¸c ®éng lµ 0.5s. Lo¹i r¬le nµy cã 3 ®Çu vµo trùc tiÕp vµo líi, cã 2 ®Ìn hiÖu. Khi ®iÖn ¸p b×nh thêng, tiÕp ®iÓm thêng më NO th«ng (®Ìn xanh s¸ng), m¹ch ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng b×nh thêng. Khi cã sù cè tiÕp ®iÓm NC (thêng ®ãng) th«ng vµ NO (thêng më) kho¸, c¾t m¹ch ®iÒu khiÓn kh«ng ho¹t ®éng ®îc. S¬ ®å l¾p ®Æt vµ s¬ ®å t¸c ®éng EVR nh sau: 2. ThiÕt bÞ b¶o vÖ khi sù cè ng¾n m¹ch trong m¹ch ®iÒu khiÓn: CÇu ch× Khi hÖ thèng ®iÒu khiÓn cña tr¹m ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trung t©m cã sù cè ng¾n m¹ch x¶y ra th× cÇu ch× bÞ ®øt vµ c¾t ®iÖn toµn bé m¹ch ®iÒu khiÓn 3. ThiÕt bÞ b¶o vÖ khi cã sù cè ng¾n m¹ch trong m¹ch ®éng lùc: Aptomat . Khi hÖ thèng ®iÖn cña tr¹m ®iÒu hßa kh«ng khÝ cã sù cè ng¾n m¹ch th× aptomat c¾t ®iÖn toµn bé m¹ch ®iÖn ra khái hÖ thèng. (CÊu t¹o - nguyªn lý lµm viÖc cña Aptomat ®· tr×nh bµy phÇn tÝnh chän AP). 4. ThiÕt bÞ b¶o vÖ khi ®éng c¬ lµm viÖc qu¸ t¶i: RN Khi ®éng c¬ trong hÖ thèng l¹nh bÞ qu¸ t¶i th× r¬le nhiÖt cã nhiÖm vô c¾t m¹ch ra khái hÖ thèng. Ký hiÖu ThiÕt bÞ nµy cßn cã nhiÖm vô b¶o vÖ mÊt pha nhng chËm h¬n so víi EVR rÊt nhiÒu. (Nguyªn lý lµm viÖc cña RN ®· ®îc tr×nh bµy trong phÇn tríc) 5. ThiÕt bÞ ®ãng c¾t b×nh thêng (k) Khi khëi ®éng hoÆc c¾t c¸c phô t¶i ra khái líi b»ng tay hoÆc tù ®éng ®îc thùc hiÖn bëi c¸c c«ng t¾c t¬ (cÊu t¹o, nguyªn lý ho¹t ®éng, chøc n¨ng cña c«ng t¾c t¬ ®· tr×nh bµy ë phÇn tÝnh chän c«ng t¾c t¬). 6. ThiÕt bÞ tù ®éng xö lý nhiÖt ®é (Thermostart) Therostat lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó ®Æt nhiÖt ®é l¹nh cho buång l¹nh nh»m ®iÒu khiÓn n¨ng suÊt l¹nh cña hÖ thèng l¹nh còng nh tiÕt kiÖm n¨ng lîng khi hÖ thèng l¹nh ho¹t ®éng. Nguyªn lý lµm viÖc cña Thermostart: H×nh 5.2.S¬ ®å nguyªn lÝ theo Thermostart 1. TiÕp ®iÓm. 2. Loxo nÐn 3. B×nh gi·n në nhiÖt cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc nhê vÝt ®iÒu chØnh. 4. VÝt ®iÒu chØnh nhiÖt ®é ®Æt. 5. §Çu c¶m biÕn nhiÖt ®é ®îc ®Æt ë ngoµi ®Ó ®o nhiÖt ®é phßng l¹nh. Thermostart lµm viÖc dùa trªn sù gi·n në thÓ tÝch cña kh«ng khÝ nÐn trong b×nh gi·n në. B×nh thêng khi nhiÖt ®é phßng b»ng nhiÖt ®é ®Æt b×nh, gi·n në 3 ë tr¹ng th¸i b×nh thêng, tiÕp ®iÓm 1 bÞ chÌn vµ ®ãng khi ®ã Loxo 2 bÞ nÐn l¹i. Khi nhiÖt ®é trong phßng nhá h¬n nhiÖt ®é ®Æt th× b×nh gi·n në 3 co l¹i, tiÕp ®iÓm 1 më ra. Khi nhiÖt ®é trong phßng t¨ng lªn th× b×nh gi·n në 3 Ðp tiÕp ®iÓm 1 ®ãng l¹i, m¸y nÐn ho¹t ®éng l¹i b×nh thêng. Muèn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é ®Æt ta chØ viÖc ®iÒu chØnh ®é c¨ng cña lß xo 2 b»ng c¸ch vÆn vÝt ®iÒu chØnh 4. Sù thay ®æi cña lùc c¨ng lß xo dÉn tíi sù thay ®æi chiÒu dµi cña b×nh d·n në do ®ã lµm thay ®æi kho¶ng c¸ch tõ b×nh d·n në ®Õn tiÕp ®iÓm cña r¬ le. 7. ThiÕt bÞ tù ®éng xö lÝ ®é Èm: ( humidistart ) Bé ®iÒu khiÓn ®é Èm gåm hai phÇn tö: PhÇn tö c¶m biÕn ®é Èm vµ phÇn tö truyÒn tÝn hiÖu. PhÇn tö c¶m biÕn ®é Èm t¬ng tù nh c¶m biÕn nhiÖt ®é, dùa trªn nguyªn lý mét sè tÝnh chÊtcña vËt chÊt thay ®æi ( sù gi·n në, ®iÖn trë) khi hót Èm (®é Èm t¬ng ®èi cña kh«ng khÝ thay ®æi ). Cã hai lo¹i c¶m biÕn ®îc dïng nh sau: + Lo¹i dïng chÊt h÷u c¬: mét sè chÊt h÷u c¬ nh tãc, len, giÊy, líp da máng cña ®éng vËt … khi hót Èm ( ®é Èm t¬ng ®èi thay ®æi ) sÏ g©y nªn sù co gi·n. VÝ dô t¬ng tù nh c¶m biÕn nhiÖt ®é lo¹i thanh lìng kim lo¹i, ë ®©y lµ hai chÊt h÷u c¬ cã ®é hót Èm kh¸c nhau. Khi ®é Èm t¬ng ®èi cña kh«ng khÝ thay ®æi vµ do cã ®é hót Èm kh¸c nhau nªn hai chÊt nµy còng d·n në kh¸c nhau vµ lµm cong g©y chyÓn ®éng. + Lo¹i ®iÖn trë: Ngêi ta sö dông m«t líp mµng máng gåm c¸c h¹t muèi hót Èm. Muèi hót Èm nµy cã ®iÖn trë thay ®æi khi ®é Èm t¬ng ®èi cña kh«ng khÝ thay ®æi. Lo¹i c¶m biÕn ®é Èm c¶m biÕn ®é Èm nµy dïng cho bé ®iÒu khiÓn ®é Èm ®iÖn tö. Sù ®iÒu chØnh Humidistart còng cã nguyªn lý t¬ng tù nh ë Thermostart. 8. R¬le ¸p lùc níc: (RALN): §Ó ®¶m b¶o sù rµng buéc khëi ®éng lÇn lît cña c¸c ®éng c¬ còng nh sù ®¶m b¶o sù an toµn cho hÖ thèng l¹nh ta dïng r¬le ¸p lùc níc. VÝ dô: Khi b¬m níc gi¶i nhiÖt bÞ mÊt níc måi, trong khi ®ã ta vÉn khëi ®éng tæ m¸y th× nguy hiÓm h h¹i c¸c thiÕt bÞ l¹nh sÏ x¶y ra, chÝnh v× thÕ ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho hÖ thèng l¹nh, ta dïng r¬le ¸p lùc níc. Theo sù rµng buéc nÕu r¬le ¸p lùc níc kh«ng ®ãng th× tÊt c¶ c¸c ®éng c¬ sau ®ã nã ®Òu kh«ng khëi ®éng ®îc. CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña RALN nh sau: 1: TiÕp ®iÓm 2: B×nh co d·n 3: Níc 4: §êng èng dÉn níc H×nh 4.3. s¬ ®å cÊu t¹o cña RALN Ký hiÖu: Nguyªn lý ho¹t ®éng: B×nh thêng khi kh«ng cã níc hoÆc níc ë ¸p suÊt thÊp th× tiÕp ®iÓm 1 më. Khi cã níc ë ¸p suÊt cao, b×nh gi·n në 2 ®Èy tiÕp ®iÓm 1 ®ãng l¹i. Khi muèn ®iÒu chØnh ¸p suÊt t¸c ®éng cho r¬ le ¸p lùc níc ta ®iÒu chØnh vÝt 5 ®Ó ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a tiÕp ®iÓm tÜnh cè ®Þnh vµ tiÕp ®iÓm ®éng g¾n trªn ®Çu hép xÕp. 9. R¬le thêi gian (T). R¬le thêi gian lµ mét thiÕt bÞ ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn theo thêi gian ®· ®Þnh tríc. Cã thÓ ph©n lµm 2 lo¹i r¬le theo chøc n¨ng. - R¬le thêi gian trÔ hót (®ãng chËm): - R¬le thêi gian trÔ nh¶: (Më chËm). Trong ®ã cã c¸c lo¹i tiÕp ®iÓm cña r¬le thêi gian bao gåm: - Lo¹i thêng më, ®ãng chËm. - lo¹i thêng më, më chËm. - Lo¹i thêng ®ãng, ®ãng chËm. - Lo¹i thêng ®ãng, më chËm. - Lo¹i tiÕp ®iÓm thêng ( ®ãng më kh«ng theo thêi gian ). 10. R¬le trung gian: (RTG) Do yªu cÇu ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn ë nhiÒu vÞ trÝ kh¸c nhau, trong khi ®ã r¬le ®iÒu khiÓn chÝnh kh«ng ®ñ tiÕp ®iÓm ®Ó thùc hiÖn ta dïng r¬le trung gian. 11. R¬le ¸p suÊt: R¬le ¸p suÊt dïng ®Ó b¶o vÖ cho c¸c thiÕt bÞ l¹nh trong hÖ thèng l¹nh khi lµm viÖc. R¬le ¸p suÊt thêng cã 2 lo¹i: R¬le ¸p suÊt cao: (RAC). R¬le ¸p suÊt thÊp: (RAT) Nguyªn lý lµm viÖc cña r¬le ¸p suÊt: B×nh thêng khi kh«ng cã sù cè x¶y ra th× r¬le ¸p suÊt lu«n cã tiÕp ®iÓm ®ãng. Khi cã sù cè x¶y ra tiÕp ®iÓm ë tr¹ng th¸i më c¾t m¹ch ®iÖn ra khái hÖ thèng. 12. Bé sëi dÇu: Trong m¸y l¹nh freon do m«i chÊt l¹nh hßa tan dÇu nªn khi ngõng m¸y, m«i chÊt l¹nh bÞ dÇu hÊp thô. Khi khëi ®éng, ¸p suÊt trong cacte gi¶m ®ét ngét lµm cho m«i chÊt l¹nh bay h¬i g©y hiÖn tîng sñi bät dÇu m¹nh, dÇu bÞ cuèn vµo xi lanh g©y va ®Ëp thñy lùc, m¸y nÐn lµm viÖc nÆng nÒ, khëi ®éng khã kh¨n, dÇu bèc khái m¸y nÐn, m¸y nÐn thiÕu dÇu dÔ bÞ háng hãc, trôc trÆc. §Ó tr¸nh hiÖn tîng trªn cÇn bè trÝ bé sëi dÇu cho cacte tríc khi khëi ®éng m¸y, ®Æc biÖt trong c¸c trêng hîp dõng m¸y dµi ngµy. Bé sëi dÇu lµ c¸c ®iÖn trë cã h×nh d¸ng, kÕt cÊu thÝch hîp cã thÓ ®Æt ngoµi hay ®Æt trong cacte. + Khi nhiÖt ®é dÇu qu¸ lín lµm gi¶m t¸c dông cña qu¸ tr×nh b«i tr¬n, do ®ã cÇn khèng chÕ nhiÖt ®é dÇu kh«ng vît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. §iÒu ®ã cµng quan träng trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh kh¾c nghiÖt vÒ mïa hÌ ë ViÖt Nam. Th«ng thêng c¸c nhµ chÕ t¹o yªu cÇu nhiÖt ®é dÇu ph¶i nhá h¬n 600C. NÕu vît qu¸ giíi h¹n trªn dÇu ë c¸c æ trôc, b¹c biªn cã thÓ bÞ ch¸y, c¸c bÒ mÆt ma s¸t cã thÓ bÞ ch¸y hoÆc bÞ bã, g©y háng hãc nÆng nÒ cho m¸y nÐn. NhiÖt ®é dÇu trong m¸y nÐn cÇn gi÷ ë mét kho¶ng gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh ®¶m b¶o dÇu b«i tr¬n tèt, ®Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã ngêi ta sö dông mét r¬le nhiÖt ®é dÇu. R¬ le nhiÖt ®é dÇu cã chøc n¨ng ®ãng ng¾t m¹ch cho ®iÖn trë sëi dÇu khi ®¹t nhiÖt ®é yªu cÇu. 13. §Ìn hiÖu: §Ó nhËn biÕt ®îc sù ®ang lµm viÖc hay kh«ng cña mét bé phËn nµo ®ã trong hÖ thèng ta dïng ®Ìn hiÖu. Thêng ®Ìn hiÖu cã: U®m = 220v. P®m = 1w. 14. Nót Ên dïng ®Ó më m¸y: §Ó khëi ®éng (M) hay dõng m¸y (D) ta dïng nót Ên. Cã 3 lo¹i nót Ên: Nót Ên më : M Nót Ên dõng: D Nót Ên dõng khÈn cÊp: DKC ( emergence ) 15. C«ng t¾c chuyÓn m¹ch: Trong m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn, thêng cã 2 chÕ ®é vËn hµnh, ®Ó thùc hiÖn ®îc yªu cÇu ®ã ta thêng dïng c«ng t¾c chuyÓn m¹ch. V - THiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn - b¶o vÖ: 1. Yªu cÇu cña m¹ch ®iÒu khiÓn: + Khi khëi ®éng c¸c ®éng c¬ trong cïng mét tæ m¸y, cÇn ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c thø tù vµ ph¶i cã thêi gian trÔ ®Ó khëi ®éng lÇn lît. + NÕu kh«ng cã sù cè th× c¸c ®éng c¬ lµm viÖc b×nh thêng, tæ m¸y l¹nh ®ã ho¹t ®éng. + Qu¹t giã l¹nh lu«n lµm viÖc. + Sù ho¹t ®éng cña tõng m¸y nÐn trong hÖ thèng phô thuéc vµo sù t¸c ®éng cña Thermostart. + Khi cã bÊt cø m¸y nÐn nµo trong tæ m¸y ho¹t ®éng th× b¬m níc gi¶i nhiÖt vµ qu¹t giã nãng th¸p gi¶i nhiÖt ph¶i ho¹t ®éng. + Khi x¶y ra sù cè th× m¹ch ®iÒu khiÓn ph¶i c¾t m¹ch ®éng lùc ra khái líi, ®ång thêi c¾t tÊt c¶ c¸c ®éng c¬ sau nã ra khái líi ®iÖn nh»m ®¶m b¶o sù an toµn cho hÖ thèng l¹nh. + Khi sù cè x¶y ra víi qu¹t dµn l¹nh th× ph¶i cho toµn bé tæ m¸y ®ã ngõng ho¹t ®éng. + Khi sù cè x¶y ra ë b¬m níc cho th¸p gi¶i nhiÖt (®éng c¬ khëi ®éng sau qu¹t dµn l¹nh ) th× tÊt c¶ c¸c ®éng c¬ phÝa sau nã ®Òu ph¶i ngng ho¹t ®éng. - §èi víi c¶ hÖ thèng l¹nh cña tr¹m. + Khi Ên nót më (M) khëi ®éng hÖ thèng, sù lÇn lît khëi ®éng cña tõng tæ m¸y diÔn ra, tøc lµ khi tæ m¸y I ho¹t ®éng xong th× næ m¸y II míi ®îc khëi ®éng tiÕp. + Khi cã sù cè x¶y ra ®èi víi mét tæ m¸y bÊt kú th× ta Ên nót (M) tæ m¸y cßn l¹i vÉn ho¹t ®éng b×nh thêng. + Khi Ên nót (D) cña hÖ thèng, ®Ó tr¸nh hiÖn tîng qu¸ ¸p x¶y ra trªn líi ®iÖn, ta ph¶i dõng tuÇn tù tõng tæ m¸y mét. 2. §iÒu khiÓn khëi ®éng ®éng c¬ m¸y nÐn Trong hÖ thèng l¹nh dï b»ng c¸ch nµo th× môc ®Ých cuèi cïng lµ nhiÖt ®é cña ph©n xëng n»m trong ph¹m vi cho phÐp. Theo ®ã ta cã c¸ch tù ®éng ®iÒu khiÓn hoÆc ®iÒu khiÓn b»ng tay. VÒ mÆt cung cÊp ®iÖn th× chÕ ®é khëi ®éng c¸c ®éng c¬ lµ chÕ ®é n¨ng nÒ nhÊt, ®Æc biÖt lµ ®éng c¬ cã c«ng suÊt lín nh ®éng c¬ m¸y nÐn . Do ®ã tríc hÕt ta nãi vÒ vÊn ®Ò khëi ®éng ®éng c¬. Cã rÊt nhiÒu c¸ch khëi ®éng ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to lång sãc kh¸c nhau: khëi ®éng b¨ng c¸ch thay ®æi nèi Y/D, gi¶m ®iÖn ¸p stato b»ng thªm cuén c¶m hay ®iÖn trë vµo m¹ch stato (thiÕt bÞ tiÕp ®iÓm), sö dông biÕn tÇn (thiÕt bÞ kh«ng tiÕp ®iÓm). Ta so s¸nh khëi ®éng b»ng thiÕt bÞ tiÕp ®iÓm vµ thiÕt bÞ kh«ng tiÕp ®iÓm lµ biÕn tÇn. Víi biÕn tÇn ®Æc tÝnh khëi ®éng lµ rÊt t«t, khëi ®éng thiÕt bÞ rÊt ªm vµ ®Æc tÝnh rÊt ®Ñp. Tuy nhiªn cã mét vÊn ®Ò lµ gi¸ thµnh cña biÕn tÇn rÊt ®¾t, chØ sö dông nh÷ng n¬i ®ßi hái ®Æc tÝnh khëi ®éng tèt vµ sö dông biÕn tÇn ®Ó khëi ®éng nhiÒu ®éng c¬ lÇn lît. MÆt kh¸c tæn thÊt ®iÖn n¨ng ë biÕn tÇn lµ rÊt lín, cô thÓ mçi thirister cã tæn thÊt ®iÖn ¸p r¬i trªn nã kho¶ng 1V, víi dßng ®iÖn cña ®éng c¬ ³ 100A lµm tæn thÊt trªn mét thirister lín (³100 VA), víi mét bé khëi ®éng tõ cã 3 thirister lµm tæn thÊt t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Víi thiÕt bÞ tiÕp ®iÓm ®iÖn ¸p r¬i trªn c«ngt¾ct¬ kho¶ng 2 mV, nhá h¬n nhiÒu so víi 1V, h¬n n÷a gi¸ ®Ó mua c«ngt¾ct¬ rÎ h¬n nhiÒu so víi gi¸ mua mét biÕn tÇn. Trong khi ®ã khëi ®éng ®éng c¬ cña hÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m kh«ng ®ßi hái ®Æc tÝnh khëi ®éng ph¶i ®Ñp. V× vËy ta chän phên ph¸p khëi ®éng sö dông thiÕt bÞ cã tiÕp ®iÓm. Tuy nhiªn trong c¸c lo¹i thiÕt bÞ cã tiÕp ®iÓm cã lo¹i khëi ®éng th«ng qua cuén c¶m, ®iÖn trë ®Ó gi¶m ®iÖn ¸p stato hoÆc b»ng c¸ch ®æi nèi Y/D ®Ó gi¶m dßng ®iÖn khëi ®éng. Dïng khëi ®éng th«ng qua ®iÖn trë lµm tæn thÊt trªn ®iÖn trë b»ng to¶ nhiÖt nªn kh«ng kinh tÕ. Theo ®ã ta chän ph¬ng ¸n khëi ®éng ®æi nèi Y/D ®Ó gi¶m dßng ®iÖn khëi ®éng g©y h¹i cho m¸y. §Ó thùc hiÖn ®îc ta dïng hai c«ngt¾ct¬ cã c¸c tiÕp ®iÓm KY vµ KD. S¬ ®å m¾c m¹ch vµ ®iÒu khiÓn nh sau: Nguyªn lý ho¹t ®éng cña s¬ ®å nh sau: Khi cã tÝn hiÖu khëi ®éng, cuén d©y kho¸ K cã ®iÖn ®Ó ®ãng c«ngt¾ct¬ K, khi ®ã cuén KY cã ®iÖn ®ãng c«ngt¾ct¬ KY ®Ó khëi ®éng. §ång thêi cuén d©y r¬le thêi gian T còng cã ®iÖn b¾t ®Çu tÝnh thêi gian. Sau thêi gian T ®· ®Æt, tiÕp ®iÓm thêng ®ãng më chËm më ra ®Ó c¾t c«ngt¾ct¬ KY, ®ång thêi tiÕp ®iÓm thêng më ®ãng chËm cña T ®ãng l¹i lµm cho cuén d©y cña c«ngt¨ct¬ KD cã ®iÖn ®ãng c«ngt¨ct¬ KD. Nh vËy qu¸ tr×nh khëi ®éng d· hoµn tÊt. 3.KÕt hîp ®iÒu khiÓn b»ng tay vµ tù ®éng. HÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÒu hoµ trung t©m ph¶i ®îc thiÕt kÕ bao gåm ®iÒu khiÓn b»ng tay vµ tù ®éng. M¹ch tù ®éng cho m¸y ch¹y ë chÕ ®é b×nh thêng cßn ®iÒu khiÓn b»ng tay cho trêng hîp ch¹y qu¹t hoÆc ®Ó sña ch÷a mét phÇn nµo ®ã cña hÖ thèng mµ kh«ng ¶nh hëng ®Õn c¸c tæ hîp kh¸c trong khi ®ang ho¹t ®éng b×nh thêng. HÖ thèng chØ cã mét ®éng c¬ ta cã s¬ ®å ®iÒu khiÓn b»ng tay vµ tù ®éng nh sau: §iÒu khiÓn tù ®éng vµ b»ng tay mét ®éng c¬ Víi hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng nhiÒu m¹ch ®ång thêi th× cã thÓ chuyÓn m¹ch nhiÒu thít, tuy nhiªn vÊn ®Ò chuuyÓn m¹ch nhiÒu thít rÊt cång kÒnh vµ ®é tin cËy kh«ng cao. Do vËy ®Ó ®iÒu khiÓn hÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m ta dïng r¬le trung gian ®Ó ®iÒu khiÓn chÕ ®é b»ng tay hay tù ®éng. S¬ ®å ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ b»ng tay nhiÒu m¹ch Khi ta ®Æt vÞ trÝ 1 tøc lµ hÖ thèng lµm viÖc chÕ ®é b»ng tay, khi ®ã cã dßng ®iÖn trong cuén d©y r¬le trung gian RBT hót tiÕp ®iÓm b»ng tay (BT) vµ sau ®ã ta dïng tay nhÊn nót khëi ®éng lÇn lît tõng ®éng c¬. Khi kho¸ chuyÓn m¹ch ®Æt ë vÞ trÝ 2 tøc lµ chÕ ®é tù ®éng th× cuén d©y RT§ cã ®iÖn hót tiÕp ®iÓm thêng më T§ ®ãng l¹i vµ sau ®ã c¸c ®éng c¬ sÏ tù ®éng lÇn lît ®ãng l¹i. 4.Khëi ®éng lÇn lît. Trong thùc tÕ c¸c ®éng c¬ lín ngêi ta kh«ng cho khëi ®éng ®ång thêi v× khi khëi ®éng ®ång thêi g©y ra hiÖn tîng sôt ¸p lín, lµm cho thiÕu ®iÖn ¸p dÉn tíi ®éng c¬ kh«ng khëi ®éng ®îc. §Ó khëi ®éng lÇn lît tõng ®éng c¬ trong hÖ thèng ta dïng b»ng tay hoÆc tù ®éng. Gi¶ sö cã 2 ®éng c¬ lÇn lît lµ §1 vµ §2 ®îc m¾c vµo m¹ch nh h×nh sau vµ yªu cÇu ®éng c¬ §1 ph¶i ®îc khëi ®éng tríc, sau khi ®éng c¬ §1 khëi ®éng råi th× ®éng c¬ §2 míi khëi ®éng. Ta cã s¬ ®å: ThuyÕt minh nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña s¬ ®å trªn: Khi muèn khëi ®éng ®éng c¬ §1 ta nhÊn nót Start cña m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ thó nhÊt. Khi ®ã cuén d©y cña c«ngt¾ct¬ K1 cã ®iÖn lµm ®ãng tiÕp ®iÓm thêng më cña c«ngt¾ct¬ K1, khi ®ã §1 ®îc cung cÊp ®iÖn vµ b¾t ®Çu ho¹t ®éng. Sau ®ã muèn khëi ®éng ®éng c¬ §2 ta nhÊn nót Start cña m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ §2, khi ®ã do tiÕp ®iÓm K1 ®· ®ãng nªn cuén d©y K2 cã ®iÖn ®ãng c«ngt¨ct¬ K2 ®Ó khëi ®éng ®éng c¬ §2. Mét lý do nµo ®ã cã thÓ sù sai sãt cña c«ng nh©n nhÊn nót khëi ®éng ®éng c¬ §2 trong khi cha khëi ®éng §1, do K1 më nªn cuén d©y K2 kh«ng cã ®iÖn, tiÕp ®iÓm c«ngt¨ct¬ K2 kh«ng ®ãng nªn ®éng c¬ kh«ng ho¹t ®éng. Nh vËy ta thiÕt kÕ xong khëi ®éng tuÇn tù. ThuyÕt minh nguyÕn lý ho¹t ®éng cña s¬ ®å: Khi nhÊn nót On ë vÞ trÝ ®ãng th× c«ngt¾ct¬ K1 b¾t ®Çu cã ®iÖn vµ ®ãng cho ®éng c¬ §1 ho¹t ®éng. §ång thêi cuén d©y cña r¬le thêi gian T b¾t ®Çu tÝnh thêi gian. Khi cha ®¹t ®îc thêi gian cho phÐp th× tiÕp ®iÓm thêng më ®ãng chËm T vÉn më nªn cuén d©y K2 cha cã ®iÖn mÆc dï tiÕp ®iÓm K1 ®ãng lµm cho ®éng c¬ §2 cha ho¹t ®éng. Khi ®¹t thêi gian cho phÐp, tiÕp ®iÓm thêng më ®ãng chËm cña r¬le thêi gain ®ãng, cÊp ®iÖn cho cuén d©y c«ngt¾ct¬ K2 ®Ó khëi ®éng ®éng c¬ §2. §Ó khëi ®éng nhiÒu ®éng c¬ vµ nhiÒu tæ m¸y lÇn lît ta lµm t¬ng tù. V. M¹ch ®iÒu khiÓn hÖ thèng HÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m thiÕt kÕ gåm cã 3 tæ hîp l¹nh riªng biÖt, do ®ã ta thiÕt kÕ ®iÒu khiÓn riªng cho tõng tæ hîp l¹nh mét. Lµm nh vËy th× u ®iÓm lµ mçi tæ hîp l¹nh cã ®iÒu khiÓn riªng biÖt kh«ng ¶nh hëng ®Õn tæ hîp kh¸c nªn cã thÓ thay thÕ dÔ dµng phÇn ®iÒu khiÓn. Khi hÖ thèng yªu cÇu c«ng suÊt l¹nh nh vËy cã thÓ th¸o ra vµ mang ®i n¬i kh¸c mµ kh«ng cÇn thiÕt kÕ l¹i m¹ch ®iÒu khiÓn. Gäi 3 tæ hîp ®ã lµn lît lµ tæ 1, tæ 2 vµ tæ 3. Khi thiÕt kÕ m¹ch tù ®éng ®ãng c¾t m¸y nÐn ®Ó gi÷ cho nhiÖt ®é phßng trong giíi h¹n cho phÐp th× tiÕp ®iÓm cña c¶m biÕn nhiÖt ®é ®Æt tríc m¸y nÐn cña tæ 1 víi thêi gian t¸c ®éng trÔ 4 phót, ®Æt tríc tæ 2 víi thêi gian trÔ lµ 2 phót vµ ®Æt tríc tæ 3 kh«ng cã thêi gian trÔ. Toµn bé sù trÔ nµy th«ng qua r¬le trung gian vµ r¬le thêi gian. 1. KÝ hiÖu c¸c thiÕt bÞ trong s¬ ®å: DKC: nót dõng khÈn cÊp CC: CÇu ch× RBT: R¬le trug gian chÕ ®é lµm viÖc b»ng tay. RT§: R¬le trug gian chÕ ®é lµm viÖc tù ®éng. §1, §2: §Ìn b¸o chÕ ®é b»ng tay hoÆc tù ®éng. BT, T§: C¸c tiÕp ®iÓm r¬le trung gian ë chÕ ®é lµm viÖc b»ng tay hoÆc tù ®éng. Start: Nót khëi ®éng chÕ ®é lµm viÖc b»ng tay Stop: Nót nhÊn dõng chÕ ®é lµm viÖc b»ng tay. Reset: Nót khëi ®éng l¹i m¸y b¬m. K1 ¸ K4 C¸c tiÕp ®iÓm vµ cuén d©y khëi ®éng tõ. RN1 ¸ RN4: R¬le nhiÖt b¶o vÖ ®éng c¬. T1 ¸ T4: Cuén d©y vµ tiÕp ®iÓm cña r¬le thêi gian. Thr: C¶m biÕn nhiÖt ®é khèng chÕ nhiÖt ®é phßng. RAC, RAT: ChÕ ®é b¶o vÖ cao ¸p vµ thÊp ¸p. RSD: §iÖn trë sÊy dÇu. RN50: R¬le khèng chÕ nhiÖt ®é sÊy dÇu ë 500C. HCM: Hép chuyÓn m¹ch. 2. ThuyÕt minh ho¹t ®éng cña s¬ ®å: §iÖn ¸p trong m¹ch ®iÒu khiÓn lÊy tõ ®iÖn ¸p mét pha cña m¹ch ®éng lùc. Khi ¸pt«m¸t cña m¹ch ®éng lực ®ãng chuÈn bÞ cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ sÉn sµng ho¹t ®éng, khi ®ã nguån ®· cã ®iÖn th× tiÕp ®iÓm cña EVR ®ãng. M¹ch ®iÒu khiÓn s½n sµng ho¹t ®éng b»ng tay hoÆc tù ®éng. ChÕ ®é ho¹t ®éng b»ng tay. §Æt kho¸ chuyÓn m¹ch HCM ë chÕ ®é b»ng tay th× cuén d©y r¬le trung gian RBt cã ®iÖn vµ ®ãng tÊt c¶ c¸c tiÕp ®iÓm BT ®Ó ho¹t ®éng chÕ ®é b»ng tay. §Ìn b¸o §1 s¸ng ®Ó b¸o hiÖu chÕ ®é. Khi ®ã ngêi c«ng nh©n nhÊn nót Start cña qu¹t giµn l¹nh ®Ó cÊp ®iÖn cho cuén d©y c«ngt¾ct¬ K1, khi cuén d©y c«ngt¾ct¬ K1 cã ®iÖn sÏ hót c¸c tiÕp ®iÓm K1 l¹i ®Ó ®ãng ®iÖn. Sau khi nhÊn nót start cña ®éng c¬ b¬m níc, cÊp ®iÖn cho cuén d©y cña c«ngt¾ct¬ K2 ®Ó ®ãng tiÕp ®iÓm K2 ®ång thêi cÊp ®iÖn cho cuén d©y cña r¬le TN tÝnh thêi gian. Do cã tiÕp ®iÓm thêng ®ãng më chËm nªn ®éng c¬ b¬m níc vÉn khëi ®éng b×nh thêng. Sau thêi gian TN ®· ®Æt tríc, tiÕp ®iÓm thêng ®ãng më chËm më ra vµ ®ång thêi tiÕp ®iÓm thêng më ®ãng l¹i. Khi ®ã nÕu ¸p lùc níc kh«ng ®ñ lín th× tiÕp ®iÓm RAN vÉn më, nh vËy cuén d©y K2 mÊt ®iÖn vµ më tiÕp ®iÓm K2, dõng ®éng c¬ b¬m níc. Trong trêng hîp ¸p lùc níc ®ñ lín th× tiÕp ®iÓm RAN ®îc ®ãng th× ®éng c¬ b¬m níc vÉn ho¹t ®éng b×nh thêng. §ång thêi víi tÝnh thêi gian ®Ó kiÓm tra ¸p suÊt níc th× cÊp ®iÖn cho cuén d©y r¬le thêi gian T3 ®Ó tÝnh thêi gian khëi ®éng cho qu¹t th¸p gi¶i nhiÖt. Sau khi b¬m níc ®îc khëi ®éng, qu¹t th¸p gi¶i cã c«ng suÊt kh«ng lín l¾m nªn khëi ®éng trùc tiÕp. Khi khëi ®éng K3 th× ®ång thêi cÊp ®iÖn cho r¬le thêi gian T3 ®Ó tÝnh thêi gian khèng chÕ khëi ®éng m¸y nÐn. Sau thêi gian ®· ®Æt T3 nhÊn nót khëi ®éng m¸y nÐn cung cÊp ®iÖn cho cuén d©y c«ngt¾ct¬ K4 ®Ó ®ãng tiÕp ®iÓm thêng më K4 . M¸y nÐn cã c«ng suÊt lín nªn ta dïng ph¬ng ph¸p khëi ®éng ®æi nèi Y/D. Ban ®Çu tiÕp ®iÓm thêng ®ãng më chËm cña r¬le thêi gian T4 ®ãng ®Ó cÊp ®iÖn cho cuén d©y c«ngt¾ct¬ KY4, vµ tiÕp ®iÓm thêng më ®ãng chËm cña T4 më kh«ng cÊp ®iÖn cho KD4. Sau thêi gian ®Æt ®· chän, r¬le thêi gian b¾t ®Çu t¸c ®éng, më tiÕp ®iÓm thêng ®ãng më chËm ®Ó më tiÕp ®iÓm cña KY4 vµ ®ãng tiÕp ®iÓm thêng më ®ãng chËm ®Ó ®ãng c«ngt¾ct¬ KD4 vµo m¹ch, nh vËy ®éng c¬ ®· khëi ®éng b»ng ®æi nèi Y/D ®· hoµn tÊt. Sau c¸c qu¸ tr×nh trªn th× tæ m¸y thø nhÊt ®i vµo ho¹t ®éng, cung cÊp l¹nh cho ph©n xëng. Sau mét thêi gian ®Ó æn ®Þnh ho¹t ®éng c¸c ®éng c¬ trong tæ thø nhÊt, c«ng nh©n khëi ®éng tæ hîp m¸y l¹nh thø 2 sau ®ã lµ tæ m¸y thø 3. ChÕ ®é tù ®éng. §Æt kho¸ chuyÓn m¹ch HCM ë chÕ ®é tù ®éng th× cuén d©y r¬le trung gian RT§ cã ®iÖn vµ ®ãng tÊt c¶ c¸c tiÕp ®iÓm T§ ®Ó ho¹t ®éng chÕ ®é tù ®éng. §Ìn b¸o §2 s¸ng ®Ó b¸o hiÖu chÕ ®é. Khi ®ã ngêi c«ng nh©n nh¸n nót On cña qu¹t giµn l¹nh ®Ó cÊp ®iÖn cho cuén d©y c«ngt¾ct¬ K1, khi cuén d©y c«ngt¾ct¬ K1 cã ®iÖn sÏ hót c¸c tiÕp ®iÓm K1 l¹i ®Ó ®ãng ®iÖn. §ång thêi cÊp ®iÖn cho c¸c cuén d©y cña r¬le thêi gian T1 . Sau thêi gian T1 tiÕp ®iÓm cña r¬le thêi gian T1 ®ãng cÊp ®iÖn cho cuén d©y cña c«ngt¾ct¬ K2 ®Ó ®ãng tiÕp ®iÓm K2 ®ång thêi cÊp ®iÖn cho cuén d©y cña r¬le TN tÝnh thêi gian. Do cã tiÕp ®iÓm thêng ®ãng më chËm nªn ®éng c¬ b¬m níc vÉn khëi ®éng b×nh thêng. Sau thêi gian TN ®· ®Æt tríc, tiÕp ®iÓm thêng ®ãng më chËm më ra vµ ®ång thêi tiÕp ®iÓm thêng më ®ãng l¹i. Khi ®ã nÕu ¸p lùc níc kh«ng ®ñ lín th× tiÕp ®iÓm RAN vÉn më, nh vËy cuén d©y K2 mÊt ®iÖn vµ më tiÕp ®iÓm K2, dõng ®éng c¬ b¬m níc. Trong trêng hîp ¸p lùc níc ®ñ lín th× tiÕp ®iÓm ®Ó ®ãng tiÕp ®iÓm RAN th× ®éng c¬ b¬m níc vÉn ho¹t ®éng b×nh thêng. §ång thêi víi tÝnh thêi gian ®Ó kiÓm tra ¸p suÊt níc th× cÊp ®iÖn cho cuén d©y r¬le thêi gian T2 ®Ó tÝnh thêi gian khëi ®éng cho qu¹t th¸p gi¶i nhiÖt. Sau thêi gian T2 ®· ®Æt tríc th× tiÕp ®iÓm cña r¬le thêi gian ®ãng ®Ó cÊp ®iÖn cho cuén d©y c«ngt¾ct¬ K3 cña qu¹t th¸p gi¶i nhiÖt khëi ®éng ®éng c¬. Qu¹t th¸p gi¶i cã c«ng suÊt kh«ng lín l¾m nªn khëi ®éng trùc tiÕp. Khi khëi ®éng K3 th× ®ång thêi cÊp ®iÖn cho r¬le thêi gian T3 ®Ó tÝnh thêi gian khèng chÕ khëi ®äng m¸y nÐn. Sau thêi gian ®· ®Æt T3 tiÕp ®iÓm T3 ®ãng cung cÊp ®iÖn cho cuén d©y c«ngt¾ct¬ K4 ®Ó ®ãng tiÕp ®iÓm thêng më K4. M¸y nÐn cã c«ng suÊt lín nªn ta dïng ph¬ng ph¸p khëi ®éng ®æi nèi Y/D. Ban ®Çu tiÕp ®iÓm thêng ®ãng më chËm cña r¬le thêi gian T4 ®ãng ®Ó cÊp ®iÖn cho cuén d©y c«ngt¾ct¬ KY4, vµ tiÕp ®iÓm thêng më ®ãng chËm cña T4 më kh«ng cÊp ®iÖn cho KD4. Sau thêi gian ®Æt ®· chän, r¬le thêi gian b¾t ®Çu t¸c ®éng, më tiÕp ®iÓm thêng ®ãng më chËm ®Ó më tiÕp ®iÓm cña KY4 vµ ®ãng tiÕp ®iÓm thêng më ®ãng chËm ®Ó ®ãng c«ngt¾ct¬ KD4 vµo m¹ch, nh vËy ®éng c¬ ®· khëi ®éng b»ng ®æi nèi Y/D ®· hoµn tÊt. Trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn trªn ta chän c¸c lo¹i r¬le thêi gian ®Ó khëi ®éng lÇn lît vµ b¶o vÖ b¬m níc víi thêi gian t¸c ®éng trÔ lµ: T1 ¸ T4: Thêi gian t¸c ®éng lµ 10s TN: Thêi gian t¸c ®éng lµ 2 phót. Chuyªn ®Ò B¶o vÖ mÊt pha cho ®éng c¬ 3 pha I. Nguyªn nh©n vµ ¶nh hëng khi ®éng c¬ bÞ mÊt pha 1. Nguyªn nh©n g©y mÊt pha MÊt pha phÝa cao ¸p x¶y ra khi nguån líi bÞ mÊt mét pha. Hay khi cÇu ch× tù r¬i ë cao ¸p t¸c ®éng kh«ng ®óng dÉn ®Õn mÊt mét pha. §èi víi m¹ch b¶o vÖ cao ¸p b»ng cÇu dao – cÇu ch× cao ¸p th× còng lµ do d©y ch¶y cña cÇu ch× ë mét pha t¸c ®éng kh«ng chuÈn x¸c dÉn ®Õn mÊt pha. MÊt pha ë h¹ ¸p thêng lµ do 3 tiÕp ®iÓm chÝnh ®ãng c¾t cña khëi ®éng tõ ®ãng c¾t dßng lín, lùc ®iÖn ®éng lín hå quang sinh ra lín lµm tiÕp ®iÓm bÞ mßn rç dÉn ®Õn khi ®ãng c¾t tiÕp ®iÓm dï ®· ®ãng nhng thùc tÕ lµ kh«ng tiÕp xóc nªn vÉn g©y mÊt mét pha (mÊt pha do tiÕp xóc cña tiÕp ®iÓm). Hay là do hë m¹ch x¶y ra khi d©y bÞ ®øt hay mèi nèi vµ c¸c ®Çu nèi bÞ láng d©y tuét ra. 2. ¶nh hëng tíi thiÕt bÞ ®iÖn Khi líi mÊt mét pha ®éng c¬ kh«ng thÓ khëi ®éng ®îc. §éng c¬ ®iÖn khi ®ang lµm viÖc khi bÊt cø 1 d©y pha nµo bÞ mÊt th× dßng cña pha bÞ mÊt gi¶m xuèng 0. Cßn dßng cña 2 pha cßn l¹i sÏ t¨ng lªn rÊt cao lín h¬n 1,5 I trung b×nh cña mot¬. Khi ®éng c¬ ®ñ 3 pha th× I = I®m mçi pha kÐo ®Çy t¶i khi mÊt mét pha cßn 2 pha kia ph¶i kÐo c¶ ®éng c¬ ®Én ®Õn 2 pha nµy bÞ qu¸ t¶i. 2/3 c«ng suÊt nguån kÐo ®Çy t¶i nªn trªn mçi pha cßn laÞ I t¨ng 1,5 I®m (tïy thuéc vµo ®éng c¬ ch¹y ®îc bao nhiªu % cña t¶i hay nãi c¸ch kh¸c lµ nã ch¹y ®îc bao nhiªu % c«ng suÊt ®éng c¬) nhng tæng 3 pha vÉn kh«ng thay ®æi vµ vÉn = 0. §éng c¬ vÉn tiÕp tôc lµm viÖc nhng do mÊt pha sÏ sinh ra tõ trêng thø tù ngîc (tõ trêng elÝp) lµm ®éng c¬ quay lõ lõ rÊt chËm vµ kªu rÊt to nhiÖt ®é cña m¸y t¨ng nhanh g©y ph¸t nãng. NÕu ®Ó thêi gian l©u sÏ ch¸y ®éng c¬. + khi mÊt 1 pha ®éng c¬ sÏ mÊt ®èi xøng vµ sÏ tiªu thô c«ng suÊt f¶n kh¸ng tõ líi B×nh thêng khi ®iªn ¸p c¸c pha ®îc c©n b»ng (®èi xøng) nghÜa lµ: UA= UB= UC lÖch pha nhau 120o Khi mÊt pha ë nguån cÊp ®iÖn th× ®iÖn ¸p ®o trªn pha ®ã vÉn cßn do kÕt cÊu cña d©y quÊn ®éng c¬, do ph¶n øng phÇn øng khi roto quay nªn ¸p cña pha bÞ mÊt vÉn tån t¹i vµ vÉn b»ng ®iÖn ¸p pha bÞ mÊt vÒ trÞ sè nhng lÖch pha 180o (nh h×nh vÏ bªn). Cã 2 vÞ trÝ mÊt pha thêng gÆp: MÊt pha nguån líi (mÊt pha tríc c«ngt¾ct¬) MÊt pha gÇn ®éng c¬ (mÊt pha sau c«ngt¾ct¬) II. C¸c ph¬ng ph¸p b¶o vÖ mÊt pha. 1. Ph¬ng ph¸p biÕn ¸p 3 pha tam gi¸c hë. B¶o vÖ mËt pha phÝa cao thÕ. BiÕn ¸p 3 pha 5 trô 2. Sö dông role nhiÖt trong khëi ®éng tõ Trong khëi ®éng tõ cã l¾p kÌm r¬ le nhiÖt. §©y lµ lo¹i r¬le nhiÖt 3 pha b¶o vÖ b»ng lìng kim, ta chØnh ®iÓm gi÷a cña d¶i chØnh dßng b»ng dßng max cña ®éng c¬ lµ cã thÓ b¶o vÖ ®îc. Thêng trÞ sè nµy ®îc set tõ 115 ®Õn 130% dßng ®iÖn ®Þnh møc cña ®éng c¬. VÝ dô: nÕu c«ng suÊt cña ®éng c¬ lµ 3,7 kW th× chän relay nhiÖt 3 pha cã d¶i lµ 5-9A. Khi qu¸ t¶i, dßng t¨ng lªn, r¬ le sÏ t¸c ®éng. Trong truêng hîp mÊt pha, hoÆc v× lý do g× ®ã mµ dßng 3 pha kh«ng c©n b»ng, th× nÕu ®é lÖch dßng gi÷a 3 pha kho¶ng 30% dßng ®Þnh møc, r¬ le còng sÏ t¸c ®éng. Nhng nÕu chän chñng lo¹i relay nhiÖt kh«ng ®óng (cã d¶i dßng chØnh ®Þnh lín h¬n dßng qu¸ t¶i hay dßng khi ®éng c¬ bÞ mÊt mét pha) th× sÏ kh«ng b¶o vÖ ®îc g©y ch¸y ®éng c¬. R¬ le nhiÖt lµm viÖc dùa trªn nguyªn t¾c ®èt nãng cña dßng ®iÖn, vµ thay ®æi ®é cong theo nhiÖt cña thanh lìng kim. Ro le nhiÖt nµy chØ cã t¸c dông b¶o vÖ khi mÊt pha ë gÇn ®éng c¬ (sau c«ngt¾ct¬). 3. Sö dông role – c«ng t¾c t¬ R¬le – c«ng t¾c t¬ ph¶i ®Êu tríc cÇu ch× vµ trªn khëi ®éng tõ. a. Sö dông 3 contact relay 220V m¾c vµo 3 pha mét ®Çu vµo c¸c pha A; B; C mét ®Çu vµo d©y trung tÝnh. M¾c nèi tiÕp tiÕp ®iÓm NO cña 3 relay nµy, råi dïng nã khèng chÕ m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ khi cã mét trong 3 pha bÞ mÊt (hoÆc ®iÖn ¸p h¹ thÊp díi ngìng t¸c ®éng cña relay) role t¸c ®éng nh¶ tiÕp ®iÓm NO ng¾t khëi ®éng tõ. b. Trêng hîp hÖ thèng kh«ng cã d©y trung tÝnh th× sö dông relay 380V. Dïng 2 Relay 380VAC, lÊy 2 ®Çu Relay sè 1 m¾c vµo 2 d©y pha a,b. Relay thø 2 m¾c 1 ®Çu vµo pha c, ®Çu kia m¾c vµo d©y pha bÊt kú (a hoÆc b). LÊy 2 tiÕp ®iÓm NO cña Relay m¾c nèi tiÕp víi nhau vµ nèi tiÕp víi nguån nu«i m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬. NÕu mÊt mét pha bÊt kú tõ nguån, Ýt nhÊt 1 Relay sÏ mÊt ®iÖn lµm cho tiÕp ®iÓm NO më ra vµ nh vËy cuén hót cña Contactor sÏ mÊt ®iÖn dÉn ®Õn më Contactor t¾t ®éng c¬. C¸ch nµy b¶o vÖ ®îc khi mÊt nguån. Lo¹i relay 380V h¬i khã kiÕm do ®ã cã thÓ ph¶i quÊn thªm mét biÕn ¸p nhá 3 pha. c. HoÆc chØ dïng mét r¬le 380VAC. Hai ®Çu cuén d©y cña r¬le ®îc ®Êu vµo 2 pha (thÝ dô pha A vµ C), th× pha cßn l¹i (pha B) cho ®i vµo mét ®Çu cña cÆp tiÕp ®iÓm NO cña r¬le trªn. §Çu ra cña tiÕp ®iÓm NO nµy lÊy lµm nguån ®iÒu khiÓn cho khëi ®éng tõ ®ãng c¾t ®iÖn motor. KÕt hîp c¸i nµy víi Relay nhiÖt cña khëi ®éng tõ. ChØ cÇn 1 r¬le 380VAC mµ ta sö dông ®îc cho c¶ mét tñ ®iÖn (dï tñ ®iÖn ®ã lµ ®¬n gi¶n hay phøc t¹p) trong vÊn ®Ò mÊt pha líi. Ph¬ng ph¸p dïng role – c«ngt¾ct¬ nµy hiÖu qu¶ vµ gi¸ thµnh rÎ. Chó ý r»ng ë c¸c ®éng c¬ lµm viÖc dµi h¹n th× c¸c relay nµy thêng ph¶i ngËm ®iÖn rÊt l©u, do ®ã cã kh¶ n¨ng c¸c tiÕp ®iÓm sÏ bÞ dÝnh. Nªn chän lo¹i relay tèt vµ cã dßng ®Þnh møc chÞu ®îc dßng ®iÖn cña m¹ch ®iÒu khiÓn. 4. B¶o vÖ b»ng thiÕt bÞ ®iÖn tö a. B¶o vÖ mÊt pha b»ng c¸ch dïng tÝn hiÖu cña 3 cuén Ti (lo¹i biÕn dßng dïng cho ®ång hå ®o dßng gi¸n tiÕp) sau khi chØnh lu (tõ AC ra DC) råi ®a vµo 3 ®Çu vµo cña con IC 4051. con nµy cã ®Æc ®iÓm lµ sÏ ®ãng 1 trong 7 cæng ra tuú thuéc vµo t×nh tr¹ng cña 3 ®Çu vµo (+ hay -). b. Dïng mét IC 7410 (NAND 3 lèi vµo) ®Ó x¸c ®Þnh viÖc mÊt 1 trong 3 pha: 3 d©y pha U,V,W qua ®iÖn trë, diode, tô ®Ó läc lÊy ®iÖn ¸p 1 chiÒu kho¶ng 5V (so víi d©y trung tÝnh). Khi c¶ 3 pha cã ®iÖn th× c¸c lèi vµo cña NAND lµ 1, lèi ra NAND = 0. MÊt ®iÖn 1 pha th× 1 lèi vµo xuèng møc 0, lèi ra NAND = 1. ViÖc tiÕp theo lµ ®æi pha cho phï hîp ®Ó ®ãng ng¾t 1 khëi ®éng tõ qua triac (hoÆc r¬ le trung gian). Khëi ®éng tõ chØ ®ãng khi cã ®ñ 3 pha, nÕu mÊt 1 pha th× nh¶. Pha cÊp ®iÖn cho m¹ch logic mÊt ®iÖn th× lèi ra logic = 0 --> triac cÊp cho khëi ®éng tõ kh«ng cã ®iÖn ¸p >0 ®Æt vµo cæng --> khëi ®éng tõ nh¶. 1 trong 2 pha cßn l¹i bÞ mÊt ®iÖn: lèi ra logic = 0, khëi ®éng tõ kh«ng ®ãng ®iÖn. Muèn kh«ng dïng triac th× dïng r¬ le trung gian (cì nhá) ®Ó ®ãng ng¾t khëi ®éng tõ. R¸p mét m¹ch ®iÖn tö th× kh«ng khã, nhng t¹o ®iÒu kiÖn cho nã lµm viÖc th× rÊt khã. Thêng c¸c ®éng c¬ lµm viÖc trong c¸c m«i trêng c«ng nghiÖp kh¾c nghiÖt: nhiÖt ®é, ®é Èm, h¬i hãa chÊt... ThiÕt bÞ ®ãng c¾t l¹i rÊt gÇn ®éng c¬. C¸c m¹ch ®iÖn tö ph¶i thiÕt kÕ thËt tèt. Hép vá ph¶i thËt ch¾c ch¾n. Nguyªn t¾c vÉn lµ ®o dßng, chØnh lu thµnh mét chiÒu vµ so s¸nh. Sö dông biÕn dßng ch¾c ch¾n lµ ®iÒu cÇn thiÕt, nhng ph¶i lu ý vÒ vÊn ®Ò ®iÖn trë t¶i cho biÕn dßng. 5. B¶o vÖ dïng r¬ le ®iÖn ¸p kiÓu ®iÖn tö t¬ng tù vµ kiÓu kü thuËt sè §©y lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt, nhng ®¾t tiÒn nhÊt, chØ nªn dïng khi b¶o vÖ c¸c ®éng c¬ cao thÕ (>1000V) hoÆc c¸c ®éng c¬ c«ng suÊt rÊt lín, ®¾t tiÒn. C¸c lo¹i role nµy trong nã ®· tÝch hîp s½n c¸c chÕ ®é b¶o vÖ sù cè ®éng c¬ trong ®ã cã b¶o vÖ mÊt pha. Mét sè lo¹i. Phase Sequence & Failure Relay M· s¶n phÈm: DK_50 H·ng s¶n xuÊt: MIKRO Relay B¶o VÖ MÊt Pha/Ngîc Pha cho HÖ Thèng §iÖn, Motor 3 Pha chÊt lîng, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. MX100 R¬ le ®iÖn ¸p ®iÖn tö t¬ng tù EVR §Æc tÝnh CÊu tróc kÝn Chøc n¨ng b¶o vÖ ®a d¹ng Nhí sù cè c¾t 24h ChØ thÞ c¾t vµ sù cè – Nót §Æt tay hoÆc tù ®éng Nh¹y c¶m víi m«i trêng B¶o vÖ H¹ng môc Thêi gian c¾t Qua ®iÖn ¸p OVR – Time §iÖn ¸p thÊp UVR – Time MÊt pha 0,5s §¶o pha 0,5s S¬ ®å nèi d©y R¬ le ®iÖn ¸p kÜ thuËt sè EVR-PD R¬ le ®iÖn ¸p kÜ thuËt sè EVR-FD §Æc tÝnh CÊu tróc kÝn trªn c¬ së MCU & ASIC Chøc n¨ng b¶o vÖ ®a d¹ng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p riªng §Æt vµ ®o ®iÖn ¸p kÜ thuËt sè HiÓn thÞ sù cè / C¾t §Æt tay / tù ®éng / ®iÖn ChØnh thêi gian ®Æt Nh¹y c¶m víi m«i trêng B¶o vÖ H¹ng môc Thêi gian c¾t Qua ®iÖn ¸p OVR – Time §iÖn ¸p thÊp UVR – Time MÊt pha 0,5s §¶o pha 0,5s §iÖn ¸p mÊt c©n b»ng 3s 6. Ph¬ng ph¸p dïng biÕn dßng – R¬le dßng ®iÖn Ta m¾c 3 biÕn dßng vµo 3 pha cña m¹ch cÊp cho ®éng c¬. §Çu ra biÕn dßng cÊp cho 3 RI ta lÊy c¸c tiÕp ®iÓm RI nµy khèng chÕ m¹ch ®iÒu khiÓn. b. M¹ch b¶o vÖ mÊt pha ®iÖn ¸p vµo 380V (vÝ dô lÊy cña 2 pha A; B) sÏ ®îc ®a qua mét biÕn thÕ ngâ vµo 380V ngâ ra 30V m¾c vµo m¹ch chØnh lu cÇu t¹o ®iÖn ¸p mét chiÒu 24V cÊp cho r¬ le ®iÖn ¸p lÊy mét tiÕp ®iÓm thêng më cña r¬le nµy lµm khãa an toµn cho m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬. TiÕp ®iÓm nµy m¾c nèi tiÕp víi pha cßn l¹i (pha C) lµm m¹ch cÊp cho ®iÒu khiÓn. ChØ cÇn mét trong 2 pha A; B bÞ mÊt th× role ®iÖn ¸p mÊt ®iÖn nh¶ tiÕp ®iÓm ra m¹ch ®iÒu khiÓn bÞ ng¾t khái líi. Cßn pha C mÊt m¹ch sÏ mÊt ®iÖn lu«n dÉn ®Õn ®éng c¬ kh«ng ho¹t ®éng n÷a vµ ®îc b¶o vÖ an toµn. c. M¹ch gåm chñ yÕu lµ 3 bé R- C nèi tiÕp cã trÞ sè 10K / 3W vµ 2MFd / 350V m¾c vµo 3 d©y pha. Khi cã ®ñ 3 pha th× ë ®iÓm K ®iÖn ¸p kh¸ bÐ (hoÆc b»ng 0), cuén d©y cña relay T§ kh«ng ho¹t ®éng, m¹ch ®ãng ®iÖn cho Motor s½n sµng lµm viÖc. §ãng contact Start, ®iÖn ¸p trªn d©y pha 3 ®æ vµo lµm relay TH ®ãng --> Motor khëi ®éng. (d©y pha 3 lµ d©y cÊp ®iÖn cho m¹ch ®iÒu khiÓn). Khi cã bÊt cø mét pha nµo bÞ mÊt ®iÖn th× ®iÖn ¸p ë K ®ñ lín ®Ó relay T§ ho¹t ®éng, relay TH mÊt ¸p nªn ng¾t Motor khái nguån, hoµn tÊt c«ng viÖc b¶o vÖ. §Æc biÖt khi mÊt pha 3 th× TH mÊt ¸p ---> ng¾t nguån vµ T§ còng cã ¸p ---> ng¨n kh«ng cho start. Trong c«ng nghiÖp lu«n lu«n cã d©y trung tÝnh ®Ó chèng nguy hiÓm rß rØ ®iÖn ra vá thiÕt bÞ nªn kh«ng cÇn ®Æt vÊn ®Ò lµ cã d©y trung tÝnh hay kh«ng. d. Sö dông bé b¶o vÖ mÊt pha ®iÖn tö. Nguyªn lý ho¹t ®éng nh sau: - 3 d©y phase ®Òu ®i qua vßng xuyÕn tõ (d©n ®iÖn thêng gäi lµ CT) - Khi motor b×nh thêng, ®iÖn líi b×nh thêng th× tæng dßng ®iÖn 3 phase = 0 - Khi mÊt 01 phase -> tæng dßng ®iÖn qua CT kh¸c 0 -> bé b¶o vÖ ng¾t contactor cÊp ®iÖn motor.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDo an thiet ke he thong lanh nha may det.doc
  • dwgb¶n vÏ 1.dwg
  • docchuong 1 do an.doc
  • docNew Microsoft Word Document (2).doc
  • dwgnguyen_ly_HTDHTT(2).dwg
  • dwgSo do cap dien 1 soi.dwg
  • dwgSo do cap dien 1 soi_Phan_loai(3+4).dwg
  • dwgSo do dieu khien da hoan thien.dwg