Thiết kế đồ gá "đế"

Lời nói đầu. Để ghóp phần vào công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, nghành sản xuất cơ khí cần phải nhanh chóng nâng cao chất lượng và năng suất chế tạo, vì đó là một trong các nghành trọng điểm của nền công nghiệp quốc gia đặc biệt là chế tạo thiết bị và phụ tùng, cung cấp cho các nghành công nghiệp khác thiết bị sản xuất. Đồ gá gia công cơ góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ đó, bởi máy móc,thiết bị đều phải dùng đến đồ gá mới có thể gia công được.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2843 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế đồ gá "đế", để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu. §Ó ghãp phÇn vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, nghµnh s¶n xuÊt c¬ khÝ cÇn ph¶i nhanh chãng n©ng cao chÊt l­îng vµ n¨ng suÊt chÕ t¹o, v× ®ã lµ mét trong c¸c nghµnh träng ®iÓm cña nÒn c«ng nghiÖp quèc gia ®Æc biÖt lµ chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ phô tïng, cung cÊp cho c¸c nghµnh c«ng nghiÖp kh¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt. §å g¸ gia c«ng c¬ gãp phÇn kh«ng nhá vµo nhiÖm vô ®ã, bëi m¸y mãc,thiÕt bÞ ®Òu ph¶i dïng ®Õn ®å g¸ míi cã thÓ gia c«ng ®­îc. Mét trong nh÷ng nhiÖm vô chÝnh cña chuÈn bÞ s¶n xuÊt lµ thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o c¸c trang bÞ c«ng nghÖ, cã thÓ chiÕm tíi 80% khèi l­îng chuÈn bÞ s¶n xuÊt vµ 10-15% gi¸ thµnh s¶n phÈm (gi¸ thµnh m¸y).Chi phÝ cho thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o ®å g¸ chiÕm mét tØ lÖ lín trong tæng chi phÝ cho trang bÞ c«ng nghÖ.V× vËy viÖc thiÕt kÕ vµ tiªu chuÈn ®å g¸ cho phÐp gi¶m thêi gian s¶n xuÊt,t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng mét c¸ch ®¸ng kÓ. §å ¸n m«n häc:ThiÕt kÕ ®å g¸ lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi sinh viªn khoa c¬ khÝ nãi chung vµ sinh viªn ngµnh ChÕ T¹o M¸y nãi riªng,gióp cho sinh viªn n¾m ®­îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ®å g¸ gia c«ng c¬ vµ c¸ch thøc thiÕt kÕ ®å g¸ ®Ó gia c«ng mét chi tiÕt nhÊt ®Þnh. Trong thêi gian lµm ®å ¸n,®­îc sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÇn H÷u Quang vµ c¸c thÇy gi¸o trong bé m«n ChÕ T¹o M¸y em ®· hoµn thµnh ®å ¸n m«n häc,tuy nhiªn do kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n cßn nhiÒu thiÕu sãt,em mong ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy vµ sù ®ãng gãp ch©n t×nh cña c¸c b¹n gióp em hoµn thµnh ®å ¸n mét c¸ch tèt nhÊt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TrÇn H÷u Quang cïng c¸c thÇy trong bé m«n ChÕ T¹o M¸y ®· gióp ®ì tËn t×nh em trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n. Häc viªn thùc hiÖn. Lª H¶i Th­îng §å ¸n m«n häc:thiÕt kÕ ®å g¸ I.Chän m¸y®Ó gia c«ng chi tiÕt. Yªu cÇu khi chän m¸y KiÓu lo¹i m¸y chän ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p gia c«ng ®· x¸c ®Þnh cho chi tiÕt ®ã. KÝch th­íc m¸y ph¶i ®¶m b¶o qu¸ tr×nh gia c«ng thuËn tiÖn, an toµn. M¸y chän ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l­îng gia c«ng theo tr×nh tù chung cña chi tiÕt gia c«ng. Tõ c¸c yªu cÇu trªn vµ thùc tÕ trong s¶n xuÊt hiÖn nay cïng víi yªu cÇu d¹ng s¶n xuÊt lo¹t võa, chän m¸y phay v¹n n¨ng kiÓu m¸y 6H80(®Æc tÝnh kü thuËt cho trong sæ tay c«ng nghÖ CTM) II .Chän dông cô c¾t. Tõ yªu cÇu gia c«ng, kÝch th­íc,h×nh d¹ng chi tiÕt gia c«ng ta chän dông cô c¾t lµ dao phay ch÷ T kÝch th­íc (b¶ng 4-79 sæ tay c«ng nghÖ CTM tËp1) ta cã: B¶ng1 D(mm) L(mm) l(mm) Sè r¨ng z 28 67 8 8 III. TÝnh to¸n thiÕt kÕ nguyªn lý lµm viÖc 3.1.Ph©n tÝch chi tiÕt Chi tiÕt cÇn gia c«ng lµ ®Õ cèc víi nguyªn c«ng gia c«ng lµ phay r·nh ®¹t ®« chÝnh x¸c Ra=2,5 t­¬ng øng víi gia c«ng b¸n tinh . 3.2.Lo¹i ®å g¸. Chi tiÕt s¶n xuÊt lo¹t võa, tiÕn hµnh trªn m¸y phay v¹n n¨ng, chän ®å g¸ chuyªn m«n ho¸. 3.3.Chän chuÈn . a.S¬ ®å dÞnh vÞ chi tiÕt gia c«ng. Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ b»ng phiÕm tú ph¼ng hang chÕ 3 bËc tù do Dïng 2 chèt t× cè ®Þnh chám cÇu h¹n chÕ 2 bËc tù. Dïng 1 chèt tr¸m han chÕ bËc 1 tù do chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn Nh­ vËy ta ®· h¹n chÕ ®­îc 6 bËc tù do cña chi tiÕt. S¬ ®å ®Þnh vÞ nh­ trªn h×nh vÏ1. H×nh vÏ1 b.Chän chuÈn . Chän chuÈn ®Þnh vÞ lµ c¸c giao tuyÕn cña mÆt ph¼ng phiÕm tú vµ mÆt ph¼ng chi tiÕt Chän chuÈn ®iÒu chØnh vµ gèc kÝch th­íc trïng chuÈn ®Þnh vÞ. VËy cã sai sè chuÈn =o c.Chän c¸c phÇn tö ®Þnh vÞ +Chän phiÕm tú cã d·nh nghiªng Tra b¶ng 8.3 sæ tay CNCTMT2 tr395 ta chän ®­îc phiÕm tú nh­ sau: B¶ng2 H L B b l l1 d d1 40 80 20 16 20 20 9 15 h h1 c Sè lç 5,5 1,6 1,2 2 +Chän chèt tr¸m.Tra sæ tay CNCTM2 trang400 B¶ng3+ D t D1 d h h1 c 12,5 14 16 16 4 - 4 C1 b b1 B L 0,6 3 4 D-2 36 Chän chèt t× cè ®Þnh.Tra sæ tay CNCTMT2-tr392 cã B¶ng4 D d H L C t d1 b C1 6 4 6 11 0.4 1,0 1 1 - +Chän c¸c vÝt ®Çu ch×m l¾p th©n ®å g¸ vµ tra sæ tay vÏ kÜ thuËt cã: B¶ng5 d D H b h r C l l0 M8 12.5 5 2 2.5 0.4 1.2 30 20 +Chän Bu l«ng l¨p ghÐp gi÷a th©n ®å g¸ B¶ng6 d D H S l lo C r M6 12.5 4,5 10 12 10 1 0.5 3.4.Ph­¬ng ¸n kÑp chÆt. Sau khi ®· ®Þnh vÞ ®­îc chi tiÕt ta x¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n kÑp chÆt chi tiÕt ®Ó khi gia c«ng,d­íi t¸c dông cña lùc c¾t chi tiÕt kh«ng bÞ xª dÞch,rung ®éng hoÆc bÞ biÕn d¹ng.C¨n cø vµo s¬ ®å ®Þnh vÞ,h­íng cña lùc c¾t,ta dïng má kÑp ®Ó kÑp chi tiÕt H×nh vÏ2 +ph­¬ng lùc kÑp vu«ng gãc víi mÆt ®Þnh vÞ +ChiÒu h­íng tõ trªn xuèng. +§iÓm ®Æt biÓu diÔn trªn s¬ ®å. +TÝnh lùc kÑp cÇn thiÕt. S¬ ®å lùc kÑp vµ c¸c lùc t¸c dông lªn chi tiÕt gia c«ng(h×nh vÏ2). Lùc t¸c dông lªn chi tiÕt gåm: H×nh3 Lùc kÑp : W Lùc c¾t PZ, Py (coi thµnh phÇn PX kh«ng t¸c dông) Thµnh phÇn lùc tiÕp tuyÕn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: PZ=(sæ tay c«ng nghÖ CTM 2) Trong ®ã Z: sè r¨ng dao phay Z=8 KMV:hÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu KMV=0.8(b¶ng 5-9 sæ tay CNCTM2) n: sè vßng quay cña dao n=284vg/ph D:®­êng kÝnh dao phay D=28 mm t: chiÒu s©u c¾t t=4 mm SZ :l­îng ch¹y dao :SZ=0.0022 mm B:chiÒu réng dao(hay chiÒu réng r·nh gia c«ng B=8(mm) CP, x,y,u,q,tra b¶ng 5-41(T2) sæ tay CNCTM, dao phay thÐp giã. CP=68.2,x=0.86,y=0.72, u=1,q=0.86,=0 PZ= 79,95(N) Thµnh phÇn lùc Ph= Thµnh phÇn lùc Py= Thµnh phÇn lùc tæng hîp Pyz==110,27(N) Thµnh phÇn lùc vu«ng gãc ph­¬ng ch¹y dao PV ==107,63(N) Cã ph­¬ng tr×nh c©n b»ng lùc t¸c dông lªn chi tiÕt gia c«ng. Chèng chuyÓn ®éng däc trôc: Wct( f1+f2) = k PV Wct= trong ®ã:Wct lµ lùc kÑp cÇn thiÕt f1 lµ hÖ sè ma s¸t gi÷a phiÕm tú vµ chi tiÕt f2 lµ hÖ sè ma s¸t gi÷a má kÑp vµ chi tiÕt K lµ hÖ sè an toµn K=K0.K1.K2.K3.K4.K5. K0 lµ hÖ sè an toµn, th­êng lÊy K0=1.5 K1 lµ hÖ sè vÒ tÝnh chÊt bÒ mÆt gia c«ng K1=1.2 K2 lµ hÖ sè vÒ viÖc t¨ng lùc c¾t do mßn dao K2=1 -1.6 K3 lµ hÖ sè vÒ viÖc t¨ng lùc c¾t khi gia c«ng gi¸n ®o¹n K3= 1,3 K4 lµ hÖ sètÝnh ®Õn sai sè cöa c¬ cÊu kÑp ,khi kep b»ng c¬ khÝ K4=1 K5 lµ hÖ sè xÐt ¶nh h­ëng cña m«men lµm quay chi tiÕt K5=1,5 Thay c¸c gi¸ trÞ vµo c«ng thøc tÝnh K ta ®­îc K=4,2 Th«ng th­êng hÖ sè ma s¸t lÊy lµ f=0.1- 0.15 Thay c¸c gi¸ trÞ vµo c«ng thøc tÝnh wct ta tÝnh ®­îc Wct= = 1804 N 3.5.Chän c¸c phÇn tö cña c¬ cÊu kÑp chÆt Do lùc kÑp t­¬ng ®èi lín nªn ta chän c¬ cÊu kÑp chÆt lµ c¬ cÊu chiªm - ®oµn bÈy. Nã co ­u ®iÓm khuyÕch ®¹i lùc , tÝnh tù h·m tèt , kiÕt cÊu ®¬n gi·n ......HiÖn nay c¬ cÊu nµy ®ang ®­îc s÷ dông réng r·i trong thùc tÕ §Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh kÑp æn ®Þnh vµ ®é bÒn cña kÕt cÊu dùa vµo nh÷ng tiªu chuÈn c¬ cÊu kÑp trong sæ tay CNCTM2 em chän c¸c th«ng sè nh­ sau + Chän má kÑp B¶ng 7 L B H l1 l2 l3 c p D 59 15 6,5 26,5 28,5 8 2 1 4 + Chän c¬ cÊu chiªm B¶ng 8 L B H h b l d 64 85 51 4 75 6 4 15 3.6Chän nguån sinh lùc Chän nguån sinh lùc b»ng khÝ nÐn do co ­u ®iÓm rót ng¾n thêi gian kÑp, t¹o ®­îc lùc kÑp ®iÒu vµ cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc. MÆt kh¸c lùc ®Ó kep chi tiÕt kh«ng lín phï hîp víi kh¶ n¨ng t¹o lùc kÑp cña nguån sinh lùc khÝ nÐn LÊy m« men t¹i ®iÓm t©m quay ta cã : Rl2cos(15) = Wctl3 R =1649 N Nh­ vËy lùc cÇn thiÕt mµ nguån sinh lùc t¹o ra ®Ó kÑp chÆt chi tiÕt Q = Rcos(75) =631 N Do vËy c¨n cø vµo b¶ng 8-65 STCNCTM2 ta chän xi lanh khÝ nÐn t¸c ®éng hai chiÒu víi ®­êng kÝnh xi lanh D = 50mm vµ d = 0,25D IV. X¸c §Þnh C¸c ChØ Tiªu VÒ §é ChÝnh X¸c Trong qu¸ tr×nh gia c«ng sai sè do ®å g¸ sinh ra mang ®Õn t¨ng sai lÖch t­¬ng quan vÞ trÝ, do ®ã ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l­îng gia c«ng th× viÖc x¸c ®Þnh sai sè do ®å g¸ sinh ra lµ rÊt cÇn thiÕt, trªn c¬ së ®ã t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc lµm gi¶m sai sè cña chi tiÕt . Do tÝnh phøc t¹p cña viÖc x¸c ®Þnh sai sè ®å g¸ g©y ra b¶n th©n em ch­a cã ®ñ kiÕn thøc ®Ó x¸c ®Þnh no , d­íi ®©y em xin ®­îc ®­a ra ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng qu¸t nhÊt D®g = S + + + Trong ®ã : D®g – sai sè do ®å g¸ g©y ra - sai sè do chÕ t¹o chi tiÕt ®å g¸ kh«ng chÝnh x¸c - sai sè do khe hë l¾p ghÐp cña chi tiÕt ®Þnh vÞ ®å g¸ - sai sè chÕ t¹o c¸c phÇn tö dÉn h­íng - sai sè do ®Þnh vÞ ®å g¸ trªn m¸y §Ó x¸c ®Þnh sai sè cña ®å g¸ trong ®å ¸n , em lËp chuæi kÝch th­íc theo 2 ph­¬ng X vµ Y. Theo ph­¬ng Y , dùa vµo chuæi kÝch th­íc ®· lËp ë trªn ta cã: Dx®g = S + + Theo ph­¬ng X dùa vµo chuæi kÝch th­íc ta cã D®g = S + + + V. KÕt LuËn Qua viÖc lµm ®å ¸n m«n häc ThiÕt KÕ §å G¸ ®· gióp cho häc viªn n¾m ®­îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña ngµnh c¬ khÝ nãi chung vµ ngµnh chÕ t¹o m¸y nãi riªng.§Ó thùc hiÖn mét nguyªn c«ng nµo ®ã ta cã thÓ sö dông nhiÒu lo¹i ®å g¸ kh¸c nhau,c¸c ®å g¸ nµy kh¸c nhau ë ph­¬ng ph¸p ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt,møc ®é c¬ khÝ ho¸ vµ c¸c chèt tú phô ,m©m quay, b¹c chÆn…c¸c ®å g¸ kh¸c nhau sÏ cho n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ kh¸c nhau.Do ®ã viÖc thiÕt kÕ lùa chän lo¹i ®å g¸ cho tõng chi tiÕt nhÊt ®Þnh lµ hÕt søc quan träng.ViÖc lùa chän lo¹i ®å g¸ ®Ó gia c«ng ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch ®ång bé ,kÕt hîp nhiÒu yÕu tè liªn quan víi nhau,cô thÓ lµ:kÕt cÊu cña ®å g¸ ®­îc lùa chän theo d¹ng s¶n xuÊt,®é chÝnh x¸c kÝch th­íc,h×nh d¸ng cña chi tiÕt,kh¶ n¨ng gia c«ng trªn mét ®å g¸ tÊt c¶ c¸c chi tiÕt víi viÖc ®iÒu chØnh thay ®æi Ýt nhÊt. TµI liÖu tham kh¶o 1.TrÇn V¨n §Þch ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y. Nhµ xuÊt b¶n Khoa Häc vµ Kü ThuËt.Hµ Néi 2000 2.Lª V¨n TiÕn,TrÇn V¨n §Þch,TrÇn Xu©n ViÖt. §å g¸ gia c«ng vµ tù ®éng ho¸. Nhµ xuÊt b¶n Khoa Häc vµ Kü ThuËt.Hµ Néi 1999 3.TrÇn V¨n §Þch. Sæ tay ATLAS ®å g¸. Nhµ xuÊt b¶n Khoa Häc vµ Kü ThuËt.Hµ Néi 2000. 4.Tiªu ChuÈn Nhµ N­íc §å G¸ TËp I,II,III,IV. Nhµ XuÊt B¶n Hµ Néi 1976.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docde037.doc
  • docf bia do gathuong.doc
  • dwgt1A4.dwg
  • dwgt3.dwg
  • dwgthuogAO.dwg
  • dwgthuongA4.dwg
Luận văn liên quan