Thiết kế hệ thống chuyển đổi nguồn điện tự động

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . 3 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHỤ TẢI . 4 1.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG 4 1.2. Ý NGHĨA CỦA VIỆC THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN: 4 1.3. ĐẶC ĐIỂM PHỤ TẢI . 5 ỉ Phụ tải loại 1: 5 ỉ Phụ tải loại 2: 5 ỉ Phụ tải loại 3: 5 1.4. YÊU CẦU CẤP ĐIỆN CHO PHỤ TẢI: . 6 ỉ Độ tin cậy cấp điện của hệ thống: 6 ỉ Chất luợng điện: 6 ỉ An toàn khi cấp điện: 6 ỉ Kinh tế: . 7 CHƯƠNG II: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN TỰ ĐỘNG 8 2.1. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI: 8 2.2. XÂY DỰNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN . 9 ỉ Dựa vào yêu cầu thời gian: 9 ỉ Dựa vào yêu cầu về dòng điện . 9 2.3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA “ HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN (TỰ ĐỘNG)” 13 2.4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ UBS 18 ỉ Bộ UBS : 18 ỉ Nguyên lý hoạt động: . 19 2.5. TÍNH CHỌN THIẾT BỊ CHO MÔ HÌNH 21 ỉ Chọn nguồn vào cho mô hình 21 ỉ Nguồn dự phòng 22 2.6. LỰA CHỌN THIẾT BỊ CHO MÔ HÌNH 22 ỉ 01 bộ UBS : . 22 ỉ 02 công tắc tơ K1, K2: . 22 ỉ 08 Rơle trung gian, với tác dụng như sau: 23 ỉ 03 Rơle thời gian : . 23 ỉ 01 Công tắc 3 cực: . 23 ỉ 02 bộ nút ấn thường đóng và thường mở: 24 ỉ Hệ thống đèn báo tín hiệu gồm 11 đèn: . 24 ỉ Hệ thống bảo vệ gồm 3 cầu chì: . 24 2.7. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG . 24 2.8. CHẠY THỬ , NHẬN XÉT VÀ ỨNG DỤNG . 31 ỉ Chạy thử: 31 ỉ Nhận xét: . 31 ỉ Ứng dụng: 31 KẾT LUẬN 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 33 LỜI NÓI ĐẦU T rong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, ngành công nghiệp điện lực giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, bởi vì điện năng là nguồn năng lượng được dùng rộng rãi nhất trong các ngành kinh tế quốc dân. Với sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế, kéo theo nó là nhu cầu về điện năng ngày một tăng cả về số lượng và chất lượng do đó nó đòi hỏi ngành điện phải có những phương án cung cấp điện tối ưu nhất. Đặc biệt là các khu công nghiệp, các bến cảng, các đài phát thanh, truyền hình, các công trình quân sự . đòi hỏi phải cung cấp nguồn điện có tính liên tục và ốn định , không để bất cứ sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Để có thể đáp ứng được các yêu cầu nói trên cần phải có một “hệ thống chuyển đổi nguồn điện tự động”. Được sự định hướng của thầy giáo – kỹ sư Nguyễn Đăng Toàn và sự nỗ lựoc của bản thân chúng em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp với đề tài “Thiết kế hệ thống chuyển đổi nguồn điện tự động” . Mặc dù đồ án được thực hiện trong một thời gian rất ngắn nhưng chúng em đã xây dựng đựơc mạch thực nghiệp với kết quả khá tốt. Tuy vậy, do thời gian và trình độ hạn chế nên đồ án này khó tránh khỏi còn nhiều thiếu sót. Chúng em rất mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô giáo và các bạn để nâng cao kiến thức của mình. Xin cảm ơn bạn bè và những người thân trong gia đình đã luôn động viên, giúp đỡ em trong quá trình học tập cũng như làm đồ án tốt nghiệp.

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2453 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế hệ thống chuyển đổi nguồn điện tự động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc lêi nãi ®Çu T rong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn lùc gi÷ mét vai trß ®Æc biÖt quan träng, bëi v× ®iÖn n¨ng lµ nguån n¨ng l­îng ®­îc dïng réng r·i nhÊt trong c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n. Víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, kÐo theo nã lµ nhu cÇu vÒ ®iÖn n¨ng ngµy mét t¨ng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng do ®ã nã ®ßi hái ngµnh ®iÖn ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn tèi ­u nhÊt. §Æc biÖt lµ c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c bÕn c¶ng, c¸c ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh, c¸c c«ng tr×nh qu©n sù…. ®ßi hái ph¶i cung cÊp nguån ®iÖn cã tÝnh liªn tôc vµ èn ®Þnh , kh«ng ®Ó bÊt cø sù cè ®¸ng tiÕc nµo x¶y ra. §Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu nãi trªn cÇn ph¶i cã mét “hÖ thèng chuyÓn ®æi nguån ®iÖn tù ®éng”. §­îc sù ®Þnh h­íng cña thÇy gi¸o – kü s­ NguyÔn §¨ng Toµn vµ sù nç lùoc cña b¶n th©n chóng em ®· hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “ThiÕt kÕ hÖ thèng chuyÓn ®æi nguån ®iÖn tù ®éng” . MÆc dï ®å ¸n ®­îc thùc hiÖn trong mét thêi gian rÊt ng¾n nh­ng chóng em ®· x©y dùng ®ù¬c m¹ch thùc nghiÖp víi kÕt qu¶ kh¸ tèt. Tuy vËy, do thêi gian vµ tr×nh ®é h¹n chÕ nªn ®å ¸n nµy khã tr¸nh khái cßn nhiÒu thiÕu sãt. Chóng em rÊt mong muèn nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh. Xin c¶m ¬n b¹n bÌ vµ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh ®· lu«n ®éng viªn, gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh häc tËp còng nh­ lµm ®å ¸n tèt nghiÖp. Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i 1.1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn n¨ng §iÖn n¨ng lµ mét d¹ng n¨ng l­îng cã nhiÒu ­u ®iÓm nh­ dÔ dµng chuyÓn thµnh c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c (nhiÖt c¬, ho¸…) dÔ truyÒn t¶i vµ ph©n phèi. ChÝnh v× vËy ®iÖn n¨ng ®­îc sö dông rÊt réng r·i trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña con ng­êi. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng lµ qu¸ tr×nh ®iÖn tõ. §Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh nµy lµ x¶y ra rÊt nhanh. V× vËy ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cung cÊp ®iÖn an toµn, ®¶m b¶o chÊt l­îng ®iÖn th× ph¶i ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p ®ång bé nh­ ®o l­êng, th«ng tin b¶o vÖ vµ tù ®éng ho¸… §iÖn n¨ng lµ nguån n¨ng l­îng chÝnh cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó ph¸t triÓn c¸c ®« thÞ vµ khu d©n c­. V× lý do ®ã khi lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, kÕ ho¹ch ®iÖn n¨ng ph¶i ®i tr­íc mét b­íc, nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ®iÖn n¨ng kh«ng nh÷ng trong giai ®o¹n tr­íc m¾t mµ cßn trong t­¬ng lai. 1.2. ý nghÜa cña viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp ®iÖn: Trong t×nh h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, c¸c xÝ nghiÖp ®Òu ph¶i tù ho¹ch to¸n kinh doanh trong cuéc c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ s¶n phÈm. §iÖn n¨ng ®ãng mét vai trß hÕt søc to lín vµ quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp. NÕu hÖ thèng cung cÊp ®iÖn x¶y ra sù cè sÏ dÉn ®Õn viÖc ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vµ g©y nhiÒu thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ. Do ®ã ®¶m b¶o ®é tin cËy khi thiÕt kÕ cÊp ®iÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña ®Ò ¸n thiÕt kÕ cÊp ®iÖn. “HÖ thèng chuyÓn ®æi nguån ®iÖn tù ®éng” ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ cung cÊp ®iÖn liªn tôc cho phô t¶i h¹n chÕ thêi gian mÊt ®iÖn cho phô t¶i, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh lµm viÖc liªn tôc vµ æn ®Þnh cho xÝ nghiÖp. 1.3. §Æc ®iÓm phô t¶i §èi víi mçi phô t¶i kh¸c nhau th× ta chän hÖ thèng cung cÊp ®iÖn kh¸c nhau. ë ®©y “hÖ thèng chuyÓn ®æi nguån ®iÖn tù ®éng” ®­îc ¸p dông rÊt réng r·i cho nhiÒu lo¹i phô t¶i kh¸c nhau. Tuú theo møc ®é quan träng mµ ph©n phô t¶i tiªu thô thµnh ba lo¹i. Phô t¶i lo¹i 1: Lµ hé tiªu thô mµ khi ngõng cung cÊp ®iÖn sÏ dÉn ®Õn nguy hiÓm ®èi víi con ng­êi, g©y thiÖt h¹i lín vÒ kinh tÕ (nh­ h­ háng m¸y mãc thiÕt bÞ, g©y ra hµng lo¹t phÕ phÈm) ¶nh h­ëng ®Õn chÝnh trÞ quèc phßng. VÝ dô: nhµ m¸y ho¸ chÊt, s©n bay, bÕn c¶ng, v¨n phßng quèc héi, nhµ kh¸ch chÝnh phñ, phßng mæ bÖnh viÖn, lß luyÖn thÐp, hÖ thèng ra ®a qu©n sù, trung t©m m¸y tÝnh. Víi phô t¶i lo¹i 1, ph¶i ®­îc cung cÊp Ýt nhÊt tõ hai nguån ®éc lËp hoÆc ph¶i cã nguån dù phßng. Phô t¶i lo¹i 2: Lµ hé tiªu thô mµ khi ngõng cung cÊp ®iÖn sÏ g©y thiªt h¹i lín vÒ kinh tÕ (nh­ h­ háng mét bé phËn cña m¸y mãc thiÕt bÞ, g©y ra phÕ phÈm, ngõng trÖ s¶n xuÊt). Mét sè vÝ dô vÒ phô t¶i lo¹i 2: Nhµ m¸y c¬ khÝ, nhµ m¸y thùc phÈm, kh¸ch s¹n lín, tr¹m b¬m t­íi tiªu… Cung cÊp cho hé lo¹i 2 th­êng cã thªm nguån dù phßng. VÊn ®Ò ë ®©y lµ ph¶i so s¸nh gi÷a vèn ®Çu t­ cho nguån dù phßng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ ®­a l¹i do kh«ng bÞ ngõng cung cÊp ®iÖn. Phô t¶i lo¹i 3: Lµ nh÷ng phô t¶i tiªu thô cßn l¹i nh­ khu d©n c­, tr­êng häc, ph©n x­ëng phô, nhµ kho cña c¸c nhµ m¸y. Th«ng th­êng hé lo¹i 3 ®­îc cung cÊp tõ 1 nguån. Trong thùc tÕ, viÖc ph©n lo¹i hé tiªu thô kh«ng hoµn toµn cøng nh¾c mµ cßn tuú thuéc vµo tÇm quan träng cña phô t¶i tiªu thô ®­îc xÐt ®èi víi c¸c phô t¶i tiªu thô cßn l¹i. MÆt kh¸c trong mét nhµ m¸y, mét c¬ së s¶n xuÊt dÞch vô, khu d©n c­… cã nhiÒu hé tiªu thô n»m xen kÏ nhau. V× vËy hÖ thèng cung cÊp ®iÖn ph¶i ®­îc nghiªn cøu kü l­ìng, ®¶m b¶o viÖc cung cÊp ®iÖn an toµn, tin cËy vµ linh ho¹t. 1.4. Yªu cÇu cÊp ®iÖn cho phô t¶i: §é tin cËy cÊp ®iÖn cña hÖ thèng: Møc ®é ®¶m b¶o liªn tôc cÊp ®iÖn tuú thuéc vµo tÝnh chÊt vµ yªu cÇu cña phô t¶i. Víi nh÷ng c«ng tr×nh quan träng nh­ héi tr­êng quèc héi, ng©n hµng nhµ n­íc, nhµ kh¸ch chÝnh phñ, s©n bay… ph¶i ®¶m b¶o liªn tôc cÊp ®iÖn ë møc ®é cao nhÊt, nghÜa lµ víi bÊt k× t×nh huèng nµo còng kh«ng thÓ mÊt ®iÖn. Nh÷ng ®èi t­îng nh­ nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, tæ hîp s¶n xuÊt tèt nhÊt lµ ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng, khi mÊt ®iÖn l­íi sÏ dïng m¸y ph¸t cÊp cho nh÷ng phô t¶i quan träng nh­ ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh.… ChÊt luîng ®iÖn: ChÊt l­îng ®iÖn ®­îc ®¸nh gi¸ qua hai chØ tiªu lµ tÇn sè vµ ®iÖn ¸p. ChØ tiªu tÇn sè do c¬ quan ®iÒu khiÓn hÖ thèng ®iÖn quèc gia ®iÒu chØnh. ChØ cã nh÷ng hé tiªu thô lín (hµng chôc MW trë lªn) míi ph¶i quan t©m ®Õn chÕ ®é vËn hµnh cña m×nh sao cho hîp lý ®Ó gãp phÇn æn ®Þnh tÇn sè cña hÖ thèng ®iÖn. V× vËy ng­êi thiÕt kÕ cÊp ®iÖn chØ ph¶i quan t©m ®Õn ®¶m b¶o chÊt l­îng ®iÖn ¸p cho kh¸ch hµng. Nãi chung ®iÖn ¸p ë l­íi trung ¸p vµ h¹ ¸p cho phÐp dao ®éng quanh gi¸ trÞ ±5% ®iÖn ¸p ®Þnh møc. §èi víi nh÷ng phô t¶i cã yªu c©u cao vÒ chÊt l­îng ®iÖn ¸p nh­ nhµ m¸y ho¸ chÊt, ®iÖn tö, c¬ khÝ chÝnh x¸c ®iÖn ¸p chØ cho phÐp dao ®éng trong kho¶ng ±2,5%. An toµn khi cÊp ®iÖn: HÖ thèng cung cÊp ®iÖn ph¶i ®­îc vËn hµnh an toµn ®èi víi ng­êi vµ thiÕt bÞ. Muèn ®¹t ®­îc yªu cÇu ®ã, ng­êi thiÕt kÕ ph¶i chän s¬ ®å cung cÊp ®iÖn hîp lý ®Î tr¸nh nhÇm lÉn trong vËn hµnh, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i ®­îc chän ®óng chñng lo¹i, ®ung c«ng suÊt. Kinh tÕ: Khi ®¸nh gi¸ so s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn, chØ tiªu kinh tÕ chØ ®­îc xÐt ®Õn khi c¸c chØ tiªu kü thuËt nªu trªn ®· ®­îc ®¶m b¶o. ChØ tiªu kinh tÕ ®­îc ®¸nh gi¸ qua tæng sè vèn ®Çu t­, chi phÝ vËn hµnh vµ thêi gian thu håi vèn ®Çu t­. ViÖc ®¸nh gi¸ chØ tiªu kinh tÕ ph¶i th«ng qua tÝnh to¸n so sanh tØ mØ gi÷a c¸c ph­¬ng ¸n, tõ ®ã míi cã thÓ ®­a ra ®­îc ph­¬ng ¸n tèi ­u. Ch­¬ng II: ThiÕt kÕ hÖ thèng chuyÓn ®æi nguån ®iÖn tù ®éng 2.1. Yªu cÇu cña ®Ò tµi: Yªu cÇu cÊp ®iÖn cho phô t¶i ph¶i liªn tôc, phô t¶i ®­îc cÊp ®iÖn tõ 2 nguån ®éc lËp cã thÓ lµ mét nguån l­íi vµ mét nguån m¸y ph¸t hoÆc c¶ 2 lµ nguån l­íi. Khi phô t¶i lµm viÖc th× ­u tiªn ®­a nguån ®iÖn l­íi vµo lµm viÖc tr­íc. NÕu cã Sù cè x¶y ra th× m¹ch sÏ tù ®éng chuyÓn nguån ®­a m¸y ph¸t vµo lµm viÖc vµ khi nguån l­íi cã ®iÖn trë l¹i th× hÖ thèng ®iÒu khiÓn sÏ ra lÖnh ngõng m¸y ph¸t vµ ®­a nguån ®iÖn l­íi vµo lµm viÖc. §Ó thuËn lîi cho viÖc khëi ®éng m¸y ph¸t khi nguån l­íi mÊt ®iÖn th× ta l¾p ®Æt bé nguån UBS dïng ®Ó trÔ nguån cÊp cho m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn, ®¶m b¶o thêi gian trÔ nguån ®ñ ®Ó khëi ®éng m¸y ph¸t. M¹ch ®iÒu khiÓn ®­îc x©y dùng dùa vµo yªu cÇu cô thÓ sau. Khi cã ®iÖn l­íi hÖ thèng t¶i ®­îc cÊp bëi nguån ®iÖn l­íi. Khi mÊt ®iÖn l­íi sau 5 gi©y, hÖ thèng ®iÒu khiÓn ra lÖnh khëi ®éng m¸y ph¸t. Khi nguån m¸y ph¸t ®· cã ®iÖn, sau 5 gi©y hÖ thèng ®iÒu khiÓn ra lÖnh ®ãng nguån m¸y ph¸t vµo t¶i. Khi cã nguån ®iÖn l­íi trë l¹i trÔ 5 gi©y hÖ thèng ra lÖnh ®ãng nguån ®iÖn l­íi vµo t¶i vµ t¾t m¸y ph¸t. Ngoµi c¸c yªu cÇu trªn th× m¹ch ph¶i ®¶m b¶o vÒ mÆt thêi gian. Thêi gian mµ phô t¶i kh«ng nhËn ®­îc nguån ph¶i lµ ng¾n nhÊt vµ cho phÐp b»ng thêi gian khëi ®éng m¸y ph¸t. Thêi gian mÊt ®iÖn ë phô t¶i chÝnh lµ thêi gian mµ m¸y ph¸t cã thÓ khëi ®éng ®­îc. Khi cã sù cè x¶y ra ph¶i cã hÖ thèng ®Ó ng¾t nguån ®iÖn ra khái t¶i, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh söa ch÷a ®­îc an toµn. Ngoµi chÕ ®é ®iÒu khiÓn tù ®éng th× m¹ch ®iÒu khiÓn ph¶i cã chÕ ®é lµm viÖc b»ng tay. §Ó thuËn lîi cho qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn khi m¹ch lµm viÖc ë chÕ ®é b»ng tay th× qu¸ tr×nh diÔn ra hoµn toµn t­¬ng tù nh­ ë chÕ ®é tù ®éng. 2.2. X©y dùng m¹ch ®iÒu khiÓn X©y dùng bé chuyÓn ®æi nguån ®iÖn tù ®éng dùa vµo yªu cÇu vÒ thêi gian vµ yªu cÇu vÒ dßng ®iÖn khi cung cÊp cho phô t¶i. Dùa vµo yªu cÇu thêi gian: khi cung cÊp ®iÖn liªn tôc cho phô t¶i gåm cã hai nguån cung cÊp lµ nguån ®iÖn l­íi vµ nguån m¸y ph¸t dù phßng. Khi cã nguån ®iÖn l­íi th× hÖ thèng ra lÖnh cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i b»ng nguån ®iÖn l­íi. Khi mÊt nguån ®iÖn sau 5 gi©y th× hÖ thèng ra lÖnh khëi ®éng m¸y ph¸t. khi nguån m¸y ph¸t ®· cã ®iÖn sau 5 gi©y, hÖ thèng ®iÒu khiÓn ra lÖnh ®ãng nguån m¸y ph¸t vµo t¶i vµ t¾t m¸y ph¸t. Dùa vµo yªu cÇu vÒ dßng ®iÖn Theo kinh nghiÖm vËn hµnh, ®a sè c¸c sù cè x¶y ra cho phô t¶i ®Òu lµ sù cè t¹m thêi. Ch¼ng h¹n nh­ c¸ch ®iÖn bÞ ph¸ h¹i kh«ng tù håi phôc ®­îc g©y ra dßng c¶m øng, sÐt ®¸nh lµm ®øt ®­êng d©y, sö dông qu¸ t¶i nguån ®iÖn, söa ch÷a kh¾c phôc sù cè trªn ®­êng d©y. Tõ nh÷ng nguyªn nh©n trªn cho nªn viÖc x©y dùng hÖ thèng chuyÓn ®æi nguån ®iÖn cho phô t¶i lµ mét viÖc lµm rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. Víi hÖ thèng nµy phô t¶i lu«n lu«n ®­îc duy tr× nguån cÊp ®iÖn mét c¸ch æn ®Þnh vµ tin cËy, bé chuyÓn ®æi nµy ®­îc x©y dùng víi s¬ ®å ®¬n gi¶n vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. C¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó x©y dùng hÖ thèng chuyÓn ®æi dßng ®iÖn tù ®éng gåm cã : c«ng t¾c t¬, r¬le thêi gian, r¬le trung gian, cÇu ch×, d©y dÉn… Dùa vµo ®Ò tµi vµ nh÷ng yªu cÇu trªn em ®· x©y dùng ®­îc m¹ch ®iÒu khiÓn hÖ thèng chuyÓn ®æi nguån ®iÖn tù ®éng víi phô t¶i ®­îc cung cÊp tõ 2 nguån ®iÖn lµ nguån ®iÖn l­íi vµ nguån m¸y ph¸t dù phßng: §1 Reset Test R3 9 5 R7 9 5 T1 8 6 T3 8 6 OFF MF ON MF R7 12 8 R1 14 13 R3 14 13 T1 7 2 T3 7 2 R5 14 13 S1 R7 14 13 §2 T2 8 6 R2 14 13 T2 7 2 S2 R6 12 4 R8 12 4 R1 12 4 R1 10 2 1 2 3 4 5 6 §Ìn b¸o nguån 1(d­íi) TrÔ nguån B¸o nguån 1 KiÓm tra sù cè TrÔ thêi gian ®Ó khëi ®éng MF Khëi ®éng MF §Ìn b¸o nguån 2 TrÔ nguån B¸o nguån 2 (MF) S¥ §å M¹CH §IÒU KHIÓN §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 R4 14 13 R1 11 7 T1 3 1 ON 1 K1 14 13 OFF 1 R3 12 4 R4 11 3 K2 22 21 K1 b a T2 3 1 ON 2 K2 14 13 OFF 2 R3 12 4 R4 12 4 K1 22 21 K2 b a R4 9 5 R4 12 8 9 5 R2 R4 14 13 R/1 u/2 R1 R1 9 1 T1 4 1 R/1 u/2 R2 R2 10 2 T2 4 1 9 5 R5 11 7 R3 R5 11 3 ON 1 OFF1 ON 2 OFF 2 B¸o MF C¾t MF B¸o nguån 1 ®ãng B¸o nguån 1 c¾t B¸o nguån 2 ®ãng B¸o nguån 2 c¾t B¸o sù cè §Ìn b¸o Auto Tr¹ng th¸i tù ®éng hoÆc tay §Ìn b¸o men Auto men C 7 8 9 10 11 12 13 14 T¶i K1 K2 Nguån l­íi (S1) S¬ ®å m¹ch ®éng lùc 2.3. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña “ HÖ thèng chuyÓn ®æi nguån ®iÖn (tù ®éng)” . §èi víi m« h×nh nµy cho phÐp ng­êi vËn hµnh lµm viÖc ë c¶ hai chÕ ®é lµm viÖc b»ng tay vµ tù ®éng. NÕu ng­êi vËn hµnh lµm viÖc ë chÕ ®é b»ng tay th× nguyªn lý lµm viÖc cña m« h×nh sÏ ®­îc m« t¶ nh­ sau. Gi¶ sö nguån S1 lµ nguån ®iÖn l­íi vµ S2 lµ nguån m¸y ph¸t dù phßng khi nguån ®iÖn l­íi cã ®iÖn th× c«ng t¾c hai cùc S1 ®ãng vµo vµ S2 më ra. Khi cÊp nguån ®iÖn l­íi xoay chiÒu 220 v cho m¹ch ®iÒu khiÓn th× ®Ìn §1 s¸ng b¸o hiÖu cã nguån ®iÖn l­íi, ®Ìn §4 s¸ng b¸o hiÖu hÖ thèng ®ang lµm viÖc ë chÕ ®é b»ng tay. §Ìn §6 s¸ng b¸o hiÖu nguån 1 c¾t, ®Ìn §10 s¸ng b¸o hiÖu c¾t m¸y ph¸t, ®Ìn §8 b¸o hiÖu nguån 2 c¾t. R¬le trung gian R6 cã ®iÖn (R¬le trung gian R6 ®­îc ®iÖn tõ nguån ®iÖn l­íi ) t¸c ®éng lµm më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R6 (1-9) kh«ng cho R¬le thêi gian T3 lµm viÖc ®ång thêi. Ngay lóc ®ã R¬le thêi gian T1 vµ R¬le trung gian R8 cã ®iÖn, R¬le trung gian R8 ®­îc cung cÊp ®iÖn theo ®­êng (7-16-17-18-R¬le trung gian R8-7) t¸c ®éng t¸c ®éng lµm më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R8(2-10) kh«ng cho R¬le thêi gian T3 lµm viÖc ®ång thêi, R¬le thêi gian T1 ®­îc cung cÊp ®iÖn theo ®­êng (1-S1-R¬le thêi gian T1-1). Sau kho¶ng thêi gian trÔ lµ 5 gi©y th× R¬le thêi gian T1sÏ t¸c ®éng lµm më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng T1(1-4) c¾t ®iÖn ®Ìn §6 b¸o nguån 1 c¾t, t¸c ®éng lµm më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng T1(1-3) chuÈn bÞ cung cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ K1lµm viÖc, ®ãng l¹i tiÕp ®iÓm th­êng më ®ãng chËm T1(6-8) cung cÊp ®iÖn cho R¬le trung gian R1. R¬le trung gian R1 cã ®iÖn theo ®­êng(1-S1-T1-R¬le trung gian R1-1) sÏ t¸c ®éng lµm më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R1(1-9) , ®ãng l¹i tiÕp ®iÓm th­êng më R1(u/2-r/1 ) ®ãng ®iÖn cho ®Ìn §5s¸ng b¸o hiÖu cã nguån ®iÖn l­íi, më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R1(2-10) kh«ng cho nguån m¸y ph¸t lµm viÖc ®ång thêi khi cã nguån ®iÖn l­íi, më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R1(4-12) kh«ng cho R¬le thêi gian T3 lµm viÖc ®ång thêi. Muèn ®ãng nguån ®iÖn l­íi vµo phô t¶i ta t¸c ®éng vµo nót Ên ON1 khi ®ãc«ng t¾c t¬ K1 ®­îc cÊp ®iÖn theo ®­êng (7-16-17-T1-ON1-OFF1-R4-K2-R3-c«ng t¾c t¬ K1-7) . C«ng t¾c t¬ K1 cã ®iÖn t¸c ®éng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th­¬ng më K1(13-14) ®Ó duy tr×, lµm më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng K1(21-22) kh«ng cho c«ng t¾c t¬ K2 lµm viÖc ®ång thêi, t¸c ®éng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më ë m¹ch ®éng lùc ®ãng nguån ®iÖn l­íi vµ phô t¶i. Gi¶ sö ë phÝa phô t¶i x¶y ra sù cè cÇn ph¶i kiÓm tra thay thÕ söa ch÷a th× ta t¸c ®éng vµo nót Ên Test khi ®ã R¬le trung gian R3 ®­îc cung cÊp ®iÖn theo ®­êng (2-test-reset-R¬le trung gian R3 –2). R¬le trung gian R3 t¸c ®éng lµm më tiÕp ®iÓm th­êng më R3 (5-9) ®Ó duy tr× cho R¬le thêi gian R3 vµ lµm më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R3(4-12) c¾t nguån ®iÖn cung cÊp cho c«ng t¾c t¬ K1, V. C«ng t¾c t¬ K1mÊt ®iÖn lµm më tiÕp ®iÓm duy tr× K1(13-14) ®ãng tiÕp ®iÓm K1(21-22) vµ lµm më c¸c tiÕp ®iÓm m¹ch ®éng lùc c¾t nguån ®iÖn l­íi ra khái phô t¶i . Sau khi c¸c sù cè ë phÝa phô t¶i ®· ®­îc söa ch÷a kh¾c phôc xong mµ muèn ®ãng ®iÖn cho phô t¶i ta t¸c ®éng vµo nót reset khi ®ã c«ng t¾c t¬ K1 cã ®iÖn theo ®­êng (7-16-17-T1-ON1-OFF1-R4 –R3-R2 -c«ng t¾c t¬ K1-7) ( nh­ng tr­íc khi ®ã ta ph¶i Ên nót reset ®Ó c¾t ®iÖn cung cÊp cho R¬le trung gian R3, R¬le trung gian R3 mÊt ®iÖn t¸c ®éng ®ãng tiÕp ®iÓm R3(4-12) chuÈn bÞ cung cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ K1) R¬le trung gian R3 t¸c ®éng lµm më tiÕp ®iÓm th­êng më K3(7-11) ®ãng ®iÖn cho ®Ìn §11 s¸ng b¸o ë phÝa phô t¶i cã sù cè. C«ng t¾c t¬ K1 cã ®iÖn t¸c ®éng ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng tiÕp ®iÓm K1(13-14) ®Ó duy tr× nguån ®iÖn cung cÊp cho c«ng t¾c t¬ K1, më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng K1(21-22) kh«ng cho c«ng t¾c t¬ K2lµm viÖc ®ång thêi, ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm th­êng më K1m¹ch ®éng lùc Þ ®ãng nguån ®iÖn l­íi vµo phô t¶i. (Ên reset ®Ìn §11 t¾t b¸o sù cè ®· kh¾c phôc xong). Gi¶ sö v× mét lý do nµo ®ã (vÝ dô nh­ sÐt ®¸nh, ®øt d©y…) phÝa nguån ®iÖn l­íi cã sù cè th× trªn ®o¹n 1-1 hë m¹ch (c«ng t¾c 2 cùc S1 më) khi ®ã R¬le thêi gian T1 vµ R¬le trung gian R1 mÊt nguån ®iÖn cung cÊp do ®ã c¸c tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn cña chóng trë l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu (tiÕp ®iÓm nµo më th× ®ãng l¹i vµ tiÕp ®iÓm nµo ®ãng th× më ra). Khi c«ng t¾c t¬ hai cùc S1 më ra th× ®ång thêi c«ng t¾c t¬ 2 cùc S2 ®ãng l¹i lóc nµy ®Ìn §2 s¸ng b¸o hiÖu cã nguån ®iÖn m¸y ph¸t dù phßng. R¬le thêi gian T2®­îc cung cÊp ®iÖn theo ®­êng (6-S2-R1- R¬le thêi gian T2-6). R¬le thêi gian T2sau kho¶ng thêi gian ®Æt lµ 5 gi©y sÏ t¸c ®éng lµm më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng T2(1-4) c¾t ®iÖn ®Ìn §8, ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më T2(1-3) chuÈn bÞ cung cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ K2 lµm viÖc, ®ãng l¹i tiÕp ®iÓm th­êng më ®ãng chËm T2(6-8) cung cÊp ®iÖn cho R¬le trung gian R2lµm viÖc theo ®­êng (6-S2-R1-T2-R¬le trung gian R2-6). R¬le trung gian R2 t¸c ®éng lµm më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R2(2-10) c¾t ®iÖn ®Ìn §8, ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më R2(u/2,r/1) ®ãng ®iÖn ®Ìn §7 s¸ng b¸o hiÖu nguån 2 ®ãng. Ban ®Çu khi S1më vµ S2®ãng th× R¬le thêi gian T3 sau kho¶ng thêi gian trÔ lµ 5 gi©y sÏ t¸c ®éng ®ãng l¹i tiÕp ®iÓm th­êng më ®ãng chËm T3(6-8) cung cÊp ®iÖn cho R¬le trung gian R5 theo ®­êng(4-T3-R¬le trung gian R5-4). R¬le trung gian R5 t¸c ®éng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më R5(5-9) b¸o hiÖu m¸y ph¸t khëi ®éng, më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R5(3-11) c¾t ®iÖn ®Ìn §10 b¸o c¾t m¸y ph¸t. Khi l­íi ®iÖn mÊt ta khëi ®éng m¸y ph¸t b»ng nót Ên ONMF khi ®ã R¬le trung gian R7 ®­îc cÊp ®iÖn theo ®­êng (5-ONMF-OFFMF-R¬le trung gian R7 –5). R¬le trung gian R7 t¸c ®éng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më R7(5-12) ®Ó duy tr×,®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më R7(5-9) ®Ó duy tr× cho R¬le trung gian R5. Khi m¸y ph¸t dù phßng ®· khëi ®éng xong vµ s½n sµng lµm viÖc th× ta t¸c ®éng vµo ON2 khi ®ã c«ng t¾c t¬ K2®­îc cÊp ®iÖn theo ®­êng (7-16-17-18-T2-ON2-OFF2-R4-K1-R3-c«ng t¾c t¬ K2-7). C«ng t¾c t¬ K2cã ®iÖn t¸c ®éng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më K2(13-14) ®Ó duy tr×, më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng K2(21-22) kh«ng cho c«ng t¾c t¬ K1 lµm viÖc ®ång thêi, ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm th­êng më K2m¹ch ®éng lùc ®ãng phô t¶i vµo nguån m¸y ph¸t dù phßng. Gi¶ sö phÝa phô t¶i x¶y ra sù cè cÇn ph¶i kiÓm tra, thay thÕ vµ söa ch÷a th× yªu cÇu ph¶i c¾t nguån cung cÊp cho phô t¶i th× ta t¸c ®éng vµo nót Ên Test khi ®ã R¬le trung gian R3 t¸cã ®iÖn t¸c ®éng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më R3(5-9) ®Ó duy tr×, lµm më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R3(4-12) c¾t nguån ®iÖn l­íi cung cÊp cho c«ng t¾c t¬ K2, ®ãng tiÕp ®iÓm th­êg më R3(7-11) ®ãng ®iÖn ®Ìn §11s¸ng b¸o hiÖu phÝa phô t¶i cã sù cè. C«ng t¾c t¬ K2 mÊt ®iÖn lµm më tiÕp ®iÓm K2(13-14), ®ãng tiÕp ®iÓm K2(21-22) vµ lµm më c¸c tiÕp ®iÓm th­ëng më ë m¹ch ®éng lùc c¾t nguån ®iÖn tõ m¸y ph¸t ra khái phô t¶i. Sau khi c¸c sù cè ë phÝa phô t¶i ®· ®­îc kh¾c phôc söa ch÷a xong muèn ®ãng ®iÖn cho phô t¶i ta t¸c ®éng vµo nót Ên Reset khi ®ã R¬le trung gian R3 mÊt ®iÖn lµm më tiÕp ®iÓm R3(7-11) c¾t ®iÖn ®Ìn §11 b¸o sù cè ®· kh¾c phôc xong, ®ãng tiÕp ®iÓm R3(2-10) chuÈn bÞ cho c«ng t¾c t¬ K2 lµm viÖc. Muèn ®ãng ®iÖn cho phô t¶i ta t¸c ®éng vµo ON2 khi ®ã c«ng t¾c t¬ K2 ®­îc cÊp ®iÖn theo ®­êng (7-16-17-18-ON2-OFF2-R4-K1-R3-c«ng t¾c t¬ K2-7). C«ng t¾c t¬ K2 t¸c ®éng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më K2(13-14) ®Ó tù duy tr×, më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng K2(21-22) kh«ng cho c«ng t¾c t¬ K1 lµm viÖc ®ång thêi më ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm th­êng më m¹ch ®éng lùc ®ãng nguån m¸y ph¸t dù phßng vµo phô t¶i. NÕu ë phÝa nguån ®iÖn l­íi ®· ®­îc kh¾c phôc söa ch÷a xong th× lóc nµy phô t¶i ®­îc cung cÊp bëi hai nguån lµ nguån ®iÖn l­íi vµ nguån m¸y ph¸t dù phßng. (¦u tiªn nguån ®iÖn l­íi) khi ®ã ®o¹n 6-6 hë m¹ch vµ 1-1 kÝn m¹ch tøc lµ c«ng t¾c S1 ®ãng l¹i vµ S2 më ra. Khi S2më ra th× R¬le thêi gian T2 vµ R¬le trung gian R2mÊt ®iÖn cho nªn c¸c tiÕp ®iÓm cña chóng trë l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu (tiÕp ®iÓm nµo më ra th× ®ãng l¹i, tiÕp ®iÓm nµo ®ãng l¹i th× më ra). Khi S1®ãng l¹i th× R¬le thêi gian T1 vµ R¬le trung gian R1 cã ®iÖn lóc nµy phô t¶i ®­îc ®ãng vµo nguån ®iÖn ­u tiªn lµ nguån ®iÖn l­íi vµ qu¸ tr×nh phô t¶i ®­îc ®ãng vµo nguån ®iÖn l­íi ®­îc tr×nh bµy nh­ ban ®Çu. Gi¶ sö ng­êi vËn hµnh chän chÕ ®é lµm viÖc cña hÖ thèng ë chÕ ®é tù ®éng khi ®ã ta chuyÒn c«ng t¾c 3 cùc vÒ vÞ trÝ (7-15). Khi nguån ®iÖn l­íi cã ®iÖn th× phô t¶i ph¶i ®­îc cÊp ®iÖn tõ nguån ®iÖn l­íi (­u tiªn nguån ®iÖn l­íi) khi ta cÊp nguån xoay chiÒu 220 v cho m¹ch ®iÒu khiÓn th× ®Ìn §10 s¸ng b¸o c¾t m¸y ph¸t, ®Ìn §8 s¸ng b¸o nguån 2 c¾t, ®Ìn §3 s¸ng b¸o hÖ thèng ®ang lµm viÖc ë chÕ ®é tù ®éng, ®Ìn §1 s¸ng b¸o hiÖu cã nguån ®iÖn l­íi. Khi cã nguån ®iÖn l­íi th× S1 ®ãng vµ S2 më ngay lËp tøc R¬le thêi gian T1vµ R¬le trung gian R4 cã ®iÖn ngay. R¬le trung gian R4 t¸c ®éng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më R4(5-9) chuÈn bÞ cung cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ K1lµm viÖc. R¬le thêi gian T1 sau kho¶ng thêi gian trÔ lµ 5 gi©y sÏ t¸c ®éng lµm më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng T1(1-4) c¾t ®iÖn ®Ìn §6, lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më ®ãng chËm T1(6-8) cung cÊp ®iÖn cho R¬le trung gian R1 lµm viÖc theo ®­êng (1-S1-T1-R¬le trung gian R1-1). R¬le trung gian R1 t¸c ®éng lµm më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R1(1-9) c¾t ®iÖn ®Ìn §6 ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më R1(u/2-r/1) ®ãng ®iÖn ®Ìn §5 s¸ng b¸o hiÖu cã nguån ®iÖn l­íi, ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më R1(7-11) cung cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ K1 theo ®­êng (7-15-19-20-R1-R4-K2-R3-c«ng t¾c t¬ K1-T7). C«ng t¾c t¬ K1 cã ®iÖn lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm th­êng më m¹ch ®éng lùc vµ phô t¶i ®­îc nhËn ®iÖn tõ nguån ®iÖn l­íi. Gi¶ sö v× mét lý do nµo ®ã mµ phÝa phô t¶i cã sù cè cÇn ph¶i kiÓm tra,söa ch÷a, thay thÕ th× ta ph¶i c¾t nguån ®iÖn l­íi ra khái phô t¶i. Tr­íc tiªn ta t¸c ®éng vµo nót Ên Test khi ®ã R¬le trung gian R3 ®­îc cÊp ®iÖn theo ®­êng (2-test-reset-R¬le trung gian R3-2). R¬le trung gian R3 t¸c ®éng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më R3(5-9) ®Ó duy tr×, ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më R3(7-11) ®ãng ®iÖn ®Ìn §11 s¸ng b¸o sù cè, më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R3(4-12) c¾t ®iÖn c«ng t¾c t¬ K1. C«ng t¾c t¬ K1mÊt ®iÖn lµm më c¸c tiÕp ®iÓm K1m¹ch ®éng lùc c¾t ®iÖn tõ nguån ®iÖn l­íi vµo phô t¶i. NÕu nh­ c¸c sù cè ë phÝa phô t¶i ®· ®­îc kh¾c phôc xong muèn cÊp ®iÖn tõ nguån ®iÖn l­íi cho phô t¶i ta t¸c ®éng vµo nót Ên Reset khi ®ã R¬le trung gian R3mÊt ®iÖn lµm më tiÕp ®iÓm duy tr× R3(5-9), më tiÕp ®iÓm R3(7-11) c¾t ®iÖn ®Ìn §11 b¸o sù cè ®· kh¾c phôc xong, ®ãng tiÕp ®iÓm R3(4-12) cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ K1lµm viÖc theo ®­êng (7-15-19-20-R1-R4-K2 –R3-c«ng t¾c t¬ K1-7). Khi c«ng t¾c t¬ K1cã ®iÖn t¸c ®éng lµm më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng K1(21-22) kh«ng cho c«ng t¾c t¬ K2 lµm viÖc ®ång thêi, ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm th­êng ë m¹ch ®éng lùc ®ãng ®iÖn nguån ®iÖn l­íi vµo phô t¶i. Gi¶ sö v× mét lý do nµo ®ã mµ phÝa phô t¶i x¶y ra sù cè th× ®o¹n 1-1 hë m¹ch(c«ng t¾c S1më vµ c«ng t¾c S2 ®ãngl¹i).Khi c«ng t¾c S1 më th× R¬le thêi gian T1, R¬le trung gian R1. R¬ le trung gian R4 mÊt ®iÖn cho nªn c¸c tiÕp ®iÓm cña chóng trë l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu(tiÕp ®iÓm nµo më th× ®ãng l¹i, tiÕp ®iÓm nµo ®ãng l¹i th× më ra ). Khi S1 më th× R¬le thêi gian T3 cã ®iÖn ngay vµ nã sÏ t¸c ®éng sau kho¶ng thêi gian trÔ lµ 5 gi©y sÏ ®ãng l¹i tiÕp ®iÓm th­êng më ®ãng chËm T3 (6 - 8) cung cÊp ®iÖn cho R¬le trung gian R5 – theo ®­êng (4-T3 – R¬le trung gian R5). Muèn khëi ®éng m¸y ph¸t ta t¸c ®éng vµo nót Ên ON MF khi ®ã R¬le trung gian R7 ®­îc cÊp ®iÖn theo ®­êng (5-ONMF-OFFMF-R¬le trung gian R7-5). R¬le trung gian R7 t¸c ®éng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më R7(5-9) ®Ó duy tr× cho R¬le trung gian R5 . R¬le trung gian R5 cã ®iÖn t¸c ®éng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më R5(5-9) ®ãng ®iÖn cho ®Ìn §9 s¸ng b¸o hiÖu khëi ®éng m¸y ph¸t , më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R5(3-11) c¾t ®iÖn ®Ìn §10 s¸ng. Khi c«ng t¾c 2 cùc S2 ®ãng th× ®Ìn §2 s¸ng b¸o hiÖu nguån m¸y ph¸t cã ®iÖn ®ång thêi R¬le thêi gian T2 cã ®iÖn theo ®­êng (6-S2-R1-R¬le thêi gian T2-6). Sau khoangt thêi gian trÔ lµ 5 gi©y th× R¬le thêi gian T2 sÏ t¸c ®éng lµm më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng T2(1-4) c¾t ®iÖn ®Ìn §8 , ®ãng l¹i tiÕp ®iÓm th­êng më ®ãng chËm T2(6-8) cung cÊp ®iÖn cho R¬le trung gian R2 lµm viÖc theo ®­êng( 6-S2-R1 –T2 –R¬le trung gian R2-6). R¬le trung gian R2 t¸c ®éng lµm më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R2(2-10) c¾t ®iÖn ®Ìn §8, ®ãng l¹i tiÕp ®iÓm th­êng më R2 (u/2-r/1) ®ãng ®iÖn ®Ìn §7 b¸o nguån 2 ®ãng, ®ãng l¹i tiÕp ®iÓm th­êng më R2(5-9) cung cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ K2 lµm viÖc theo ®­êng (7-15-19-20-21-R2-R4-K1-R3-c«ng t¾c t¬ K2-7). C«ng t¾c t¬ K2 t¸c ®éng lµm më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng K2(21-22) kh«ng cho c«ng t¾c t¬ K1lµm viÖc ®ång thêi, ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm th­êng më m¹ch ®éng lùc ®ãng nguån ®iÖn m¸y ph¸t vµ phô t¶i. Gi¶ sö v× mét lý do hay nguyªn nh©n nµo ®ã mµ phÝa phô t¶i x¶y ra sù cè cÇn ph¶i kiÓm tra, söa ch÷a vµ kh¾c phôc th× ta t¸c ®éng vµo nót Ên Test khi ®ã R¬le trung gian R3 ®­îc cÊp ®iÖn theo ®­êng (2-Test-Reset-R¬le trung gian R3 –2). R¬le trung gian R=3 t¸c ®éng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më R3(7-11) ®ãng ®iÖn ®Ìn §11s¸ng b¸o phÝa phô t¶i cã sù cè, më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R3(2-10) c¾t ®iÖn c«ng t¾c t¬ K2. C«ng t¾c t¬ K2 mÊt ®iÖn lµm më c¸c tiÕp ®iÓm K2 m¹ch ®éng lùc c¾t ®iÖn tõ m¸y ph¸t dù phßng ra khái phô t¶i. NÕu nh­ c¸c sù cè ë phÝa phô t¶i ®· ®­îc kh¾c phôc xong muèn cung cÊp nguån m¸y ph¸t cho phô t¶i ta t¸c ®éng vµo nót Ên Reset khi ®ã R¬le trung gian R3 mÊt ®iÖn lµm më tiÕp ®iÓm R3(7-11) c¾t ®iÖn ®Ìn §11b¸o hiÖu sù cè ®· kh¾c phôc xong ®ãng l¹i tiÕp ®iÓm R3(2-10) cung cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ K2 lµm viÖc theo ®­êng (7-15-19-20-21-R2-R4-K1-R3-c«ng t¾c t¬ K2 –7). C«ng t¾c t¬ K2 t¸c ®éng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm K2 m¹ch ®éng lùc ®ãng phô t¶i vµo nguån m¸y ph¸t dù phßng. Gi¶ sö nguån ®iÖn l­íi ®· cã ®iÖn trë l¹i th× lóc nµy c«ng t¾c S1®ãng l¹i vµ S2 më ra. Khi S2 më th× R¬le thêi gian T2 vµ R¬le trung gian R2 mÊt ®iÖn nªn c¸c tiÕp ®iÓm cña chóng trë l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu (tiÕp ®iÓm nµo më ra th× ®ãng l¹i, tiÕp ®iÓm nµo ®ãng l¹i th× më ra). Khi S1 ®ãng l¹i th× ®o¹n 1-1 kÝn m¹ch lóc nµy R¬le thêi gian T1, R¬le trung gian R1, R¬le trung gian R4 cã ®iÖn khÝ ®ã phô t¶i ®­îc ®ãng vµo nguån ­u tiªn lµ nguån ®iÖn l­íi vµ qu¸ tr×nh ®ãng nguån ®iÖn l­íi vµo phô t¶i ®­îc tr×nh bµy nh­ ban ®Çu. 2.4. Giíi thiÖu chung vÒ bé UBS Bé UBS : Dïng ®Ó cung cÊp nguån riªng cho m¹ch ®iÒu khiÓn, cã nhiÖm vô lµm trÔ thêi gian ®Ó khëi ®éng m¸y ph¸t vµ ®ãng nguån ®iÖn l­íi vµo phô t¶i. Gi¶ sö ban ®Çu phô t¶i ®­îc cung cÊp bëi nguån 1 (nguån ®iÖn l­íi), nh­ng v× mét lý do nµo ®ã nguån ®iÖn l­íi x¶y ra sù cè th× ph¶i c¾t nguån ®iÖn l­íi vµ ®ãng nguån m¸y ph¸t dù phßng. Nh­ng sau khi nguån ®iÖn l­íi mÊt ®iÖn sÏ kh«ng cã nguån ®iÖn nµo ®Ó cung cÊp ®iÖn cho r¬le, c«ng t¾c t¬ ®iÒu khiÓn phô t¶i lµm viÖc. Bé UBS chÝnh lµ nguån nu«i riªng ®Ó nhËn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn c¸c r¬le vµ c«ng t¾c t¬ ®ã, gióp cho m¸y ph¸t ho¹t ®éng khi nguån ®iÖn l­íi mÊt. R1 R2 R1 R2 R2 UBS T¶i N T¶i N2 N1 R1 S1 T1 R2 S2 T2 S¬ ®å nguyªn lý m¹ch nguån cÊp cho bé chuyÓn ®æi Tíi m¹ch ®iÒu khiÓn Nguyªn lý ho¹t ®éng: Ta sö dông nguån 1 lµ nguån ®iÖn l­íi vµ nguån 2 lµ nguån m¸y ph¸t dù phßng. Ban ®Çu nguån ®iÖn l­íi cã ®iÖn nªn r¬le trung gian R1 cã ®iÖn, t¸c ®éng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më, më c¸c tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng kh«ng cho r¬le trung gian R2 lµm viÖc ®ång thêi ,vµ bé UBS ®­îc cÊp nguån tõ ®iÖn l­íi. Sau khi nguån ®iÖn l­íi mÊt ®iÖn dÉn tíi r¬le trung gian R1 mÊt ®iÖn lµm më c¸c tiÕp ®iÓm th­êng më R1 vµ ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R1, bé UBS ph¸t tÝn hiÖu cÊp ®iÖn cho r¬le trung gian R2 vµ ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm th­êng më vµ më c¸c tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng víi thêi gian t¸c ®éng lµ 10 gi©y sÏ ®ãng nguån m¸y ph¸t dù phßng vµo phô t¶i. Lóc nµy nguån UBS ®­îc cÊp ®iÖn tõ nguån m¸y ph¸t dù phßng, gi¶ sö nguån ®iÖn l­íi cã ®iÖn trë l¹i th× c¾t nguån m¸y ph¸t dù phßng vµ ®ãng phô t¶i vµo nguån ®iÖn l­íi. Khi m¸y ph¸t dù phßng ngõng lµm viÖc bé UBS cÊp tÝn hiÖu cung cÊp ®iÖn cho r¬le trung gian R1 ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më vµ më c¸c tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R1 víi kho¶ng thêi gian t¸c ®éng lµ 5 gi©y ®ãng nguån l­íi vµo phô t¶i. AUTO D AUTO/ MEN T¶i B¸o sù cè ON 1 OFF 1 ON MF OFF MF ON 2 OFF 2 Nguån 2 Nguån m¸y ph¸t (S2) Nguån 1 Nguån l­íi (S1) ON 1 OFF 1 ON MF OFF MF ON 2 OFF 2 MEN ON Sù cè OFF sù cè S¥ §å MÆT ngoµi CC t¶i CC nguån C«ng t¾c 2 cùc §Ìn b¸o Nót Ên C«ng t¾c 3 cùc CÇu ch× D T¶i Ghi chó: 2.5. TÝnh chän thiÕt bÞ cho m« h×nh C¨n cø vµo s¬ ®å ®iÒu khiÓn, phô t¶i trªn m« h×nh lµ rÊt nhá cho nªn ta chän c¸c thiÕt bÞ l¾p r¸p cho m« h×nh cã dßng ®iÖn, c«ng suÊt vµ ®iÖn ¸p nhá ®Ó phï hîp víi phô t¶i. C¸ch lùa chän thiÕt bÞ nµy chØ cã ý nghÜa trªn m« h×nh. Cßn trong thùc tÕ viÖc lùa chän thiÕt bÞ ®Ó x©y dùng m¹ch ®iÒu khiÓn cho hÖ thèng chuyÓn ®æi nguån tù ®éng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh dùa vµo c¸c yÕu tè sau: NhiÖm vô vµ môc ®Ých thiÕt kÕ §Æc ®iÓm cña phô t¶i C¸c sè liÖu vÒ nguån ®iÖn nh­ c«ng suÊt Danh môc c¸c thiÕt bÞ Phô t¶i vÒ m¹ch ®éng lùc vµ chiÕu s¸ng Ngoµi nh÷ng yªu cÇu vÒ phô t¶i vµ c¸c th«ng sè kü thuËt trªn th× ta ph¶i quan t©m vÒ mÆt kinh tÕ sao cho viÖc vËn hµnh mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Chän nguån vµo cho m« h×nh §èi víi m« h×nh thiÕt kÕ th× nguån ®iÖn cung cÊp cho t¶i lµ nguån ®iÖn l­íi vµ nguån ®iÖn cña m¸y ph¸t. Nh­ng trªn thùc tÕ khi thùc hiÖn m« h×nh nµy ta thay nguån m¸y ph¸t b»ng nguån ®iÖn l­íi. Nguån ®iÖn l­íi ®­îc cung cÊp réng r·i cho c¸c lo¹i phô t¶i, cã ­u ®iÓm lµ dÔ truyÒn t¶i, gi¸ rÎ, nh­ng l¹i cã mét nh­îc ®iÓm lµ dÔ x¶y ra sù cè mÊt ®iÖn ®ét ngét. Nguån dù phßng Nguån dù phßng chØ ®­îc sö dông cho c¸c lo¹i phô t¶i thùc sù cã tÇm quan träng, yªu cÇu kh«ng thÓ mÊt nguån ®iÖn cung cÊp v× bÊt cø lý do nµo. Nguån ®iÖn m¸y ph¸t dù phßng cung cÊp cho phô t¶i t¹i chç cã s¬ ®å ®¬n gi¶n, lµm viÖc tin cËy, nh­ng cã nh­îc ®iÓm lín lµ kh«ng kinh tÕ h¬n so víi nguån ®iÖn l­íi, do vËy nguån ®iÖn l­íi lu«n lu«n ®­îc ­u tiªn h¬n nguån m¸y ph¸t. Trong thùc tÕ, hÖ thèng cung cÊp truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng cho phô t¶i cã thÓ chän nguån cung cÊp cho phô t¶i b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau tuú thuéc vµo yªu cÇu hay tÇm quan träng cña phô t¶o tiªu thô. Ta cã thÓ chän nguån ®iÖn cung cÊp cho phô t¶i b»ng hai nguån ®iÖn l­íi song song hoÆc dïng mét nguån ®iÖn l­íi, mét nguån m¸y ph¸t, hay dïng ba nguån ®iÖn l­íi. §èi víi nh÷ng phô t¶i cã tÇm quan träng quèc gia th× ph¶i ®­îc cung cÊp tõ hai nguån l­íi ®éc lËp vµ nguån m¸y ph¸t dù phßng. Víi c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp nªn sö dông nguån dù phßng b»ng m¸y ph¸t ®Ó duy tr× ho¹t ®éng cña nhµ m¸y. 2.6. Lùa chän thiÕt bÞ cho m« h×nh §Ó ®¶m b¶o cho hÖ thèng chuyÓn ®æi nguån ®iÖn tù ®éng ho¹t ®éng mét c¸ch tin cËy, an toµn vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt ta tiÕn hµnh lùa chän c¸c thiÕt bÞ sau: 01 bé UBS : §Ó cung cÊp nguån riªng cho m¹ch ®iÒu khiÓn, cã t¸c dông lµm trÔ thêi gian khëi ®éng cña nguån l­íi vµ m¸y ph¸t. §iÒu nµy cã nghÜa lµ khi nguån ®iÖn l­íi bÞ mÊt th× phô t¶i kh«ng thÓ ®­îc cung cÊp tõ nguån cña m¸y ph¸t do mÊt nguån ®iÖn cung cÊp cho m¹ch ®iÒu khiÓn UBS dïng ®Ó trÔ nguån cÊp cho m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn, ®¶m b¶o thêi gian trÔ nguån ®ñ ®Ó khëi ®éng m¸y ph¸t. 02 c«ng t¾c t¬ K1, K2: Cã ®iÖn ¸p lµ 220V vµ dßng ®Þnh møc I®m = 20A. C¸c tiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c t¬ cã dßn ®Þnh møc lín h¬n dßng ®Þnh møc cña phô t¶i, víi m« h×nh nµy 2 c«ng t¾c t¬ K1 vµ K2 dïng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i. 08 R¬le trung gian, víi t¸c dông nh­ sau: R¬le trung gian R1: cã nhiÖm vô t¸c ®éng vµ b¸o nguån l­íi ®· ®ãng vµo phô t¶i ë chÕ ®é tù ®éng, ®ång thêi kh«ng cho m¸y ph¸t khëi ®éng khi phô t¶i ®· ®­îc cung cÊp bëi nguån ®iÖn l­íi. R¬le trung gian R2: cã nhiÖm vô t¸c ®éng vµ b¸o nguån m¸y ph¸t dù phßng ®· ®ãng vµo phô t¶i ë chÕ ®é tù ®éng. R¬le trung gian R3: cã nhiÖm vô ®Ó kiÓm tra sù cè vµ kh¾c phôc sù cè. R¬le trung gian R4: cã nhiÖm vô nhËn tÝn hiÖu t¸c ®éng ®Ó thay ®æi chÕ ®é vËn hµnh tõ chÕ ®é tù ®éng sang chÕ ®é b»ng tay vµ ng­îc l¹i. R¬le trung gian R5: cã nhiÖm vô khëi ®éng m¸y ph¸t tr­íc khi cung cÊp ®iÖn tõ nguån m¸y ph¸t dù phßng cho phô t¶i. R¬le trung gian R6: ®­îc nu«i b»ng nguån nu«i riªng, cã nhiÖm vô c¾t nguån ®iÖn cung cho r¬le thêi gian T3 khái nguån m¸y ph¸t khi nguån m¸y ph¸t dù phßng ®· khëi ®éng xong. R¬le trung gian R7: cã nhiÖm vô khëi ®éng m¸y ph¸t b»ng tay. R¬le trung gian R8: cã nhiÖm vô nhËn tÝn hiÖu ë chÕ ®é ®iÓu khiÓn b»ng tay c¾t nguån ®iÖn cung cÊp cho r¬le thêi gian T3 khái nguån m¸y ph¸t khi m¸y ph¸t dù phßng ®· khëi ®éng xong. 03 R¬le thêi gian : Cã nhiÖm vô lµm trÔ nguån ®iÖn l­íi, m¸y ph¸t vµ trÔ thêi gian khëi ®éng m¸y ph¸t. R¬le thêi gian T1: cã nhiÖm vô lµm trÔ nguån ®iÖn l­íi ë chÕ ®é b»ng tay. R¬le thêi gian T2: cã nhiÖm vô lµm trÔ nguån m¸y ph¸t ë chÕ ®é b»ng tay. R¬le thêi gian T3: cã t¸c dông lµm trÔ thêi gian ®Ó khëi ®éng m¸y ph¸t. 01 C«ng t¾c 3 cùc: Cã nhiÖm vô chuyÓn ®æi chÕ ®é lµm viÖc b»ng tay sang chÕ ®é tù ®éng vµ ng­îc l¹i. 02 bé nót Ên th­êng ®ãng vµ th­êng më: Cã t¸c dông cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i ë chÕ ®é b»ng tay, vµ qu¸ tr×nh kiÓm tra sù cè vµ phôc vô cho qu¸ tr×nh khëi ®éng m¸y ph¸t. HÖ thèng ®Ìn b¸o tÝn hiÖu gåm 11 ®Ìn: Víi c¸c chøc n¨ng nh­ sau: §Ìn §1 b¸o hiÖu nguån 1 ®ãng (nguån l­íi) §Ìn §2 b¸o hiÖu nguån 2 ®ãng (nguån m¸y ph¸t) §Ìn §3 b¸o hÖ thèng ®ang lµm viÖc ë chÕ ®é tù ®éng §Ìn §4 b¸o hÖ thèng ®ang lµm viÖc ë chÕ ®é b»ng tay §Ìn §5 b¸o nguån 1 ®ãng §Ìn §6 b¸o nguån 1 c¾t §Ìn §7 b¸o nguån 2 ®ãng §Ìn §8 b¸o nguån 2 c¾t §Ìn §9 b¸o khëi ®éng m¸y ph¸t. §Ìn §10 b¸o c¾t m¸y ph¸t. §Ìn §11 b¸o sù cè. HÖ thèng b¶o vÖ gåm 3 cÇu ch×: Mét cÇu ch× b¶o vÖ cho nguån ®iÖn l­íi, mét cÇu ch× b¶o vÖ cho nguån m¸y ph¸t, mét cÇu ch× b¶o vÖ cho phô t¶i. 2.7. L¾p ®Æt hÖ thèng Phï hîp vµ tháa m·n ®Çy ®ñ nhÊt c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ mµ ®Ò tµi ®Æt ra: ng­êi thiÕt kÕ ph¶i t×m hiÓu kü ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ nh­ lµm râ rµng vµ chÝnh x¸c c¸c yªu cÇu cña ®Ò tµi. L¾p ®Æt: t¹o cho s¬ ®å ®¬n gi¶n, gän nhÑ vµ ®é tin cËy cao. TÝnh ®¬n gi¶n cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng sè l­îng Ýt nhÊt c¸c thiÕt bÞ khÝ cô ®iÖn nh­ng ph¶i ®¶m b¶o ®óng qu¸ tr×nh lµm viÖc mµ ®Ò tµi ra. Møc ®é tin cËy ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt c¸c khÝ cô ®iÖn, tr¸nh x¶y ra sù cè ngay c¶ trong tr­êng hîp ng­êi vËn hµnh thao t¸c nhÇm hoÆc háng mét kh©u, mét thiÕt bÞ nµo ®ã cña s¬ ®å. C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ph¶i ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ thuËn lîi cho thao t¸c ng­êi vËn hµnh khi lµm viÖc b×nh th­êng còng nh­ khi xö lý sù cè. Ph©n nhãm c¸c thiÕt bÞ theo tõng côm chøc n¨ng cña s¬ ®å. C¸c thiÕt bÞ cÇn kiÓm tra th­êng xuyªn ph¶i bè trÝ ë chç thuËn lîi nhÊt. G¾n trªn c¸c thiÕt bÞ thùc cã ®Æt sè vµ ch÷ c¸i t­¬ng øng víi s¬ ®å nguyªn lý vµ l¾p r¸p, l¾p r¸p c¸c d©y dÉn mµu theo quy ®Þnh 14 13 22 21 K1 b a 14 13 22 21 K2 b a K1 K2 39 38 S1 41 40 S2 15 16 C Bè trÝ thiÕt bÞ trong tñ ®iÖn 3 1 4 1 T1 7 2 3 1 4 1 T2 7 2 8 6 T3 7 2 8 6 T1 T2 T3 R5 14 13 11 3 9 5 R6 14 13 10 2 R8 14 13 12 4 R7 14 13 12 8 9 5 R5 R6 R7 R8 10 2 R1 14 13 9 1 12 4 11 7 R2 14 13 10 2 9 5 12 4 R4 14 13 11 3 12 8 9 5 12 4 R3 14 13 10 2 11 7 9 5 R1 R/1 U/2 R2 R3 R4 R/1 U/2 23 22 ON1 23 22 OFF1 27 26 ON2 29 28 OFF2 31 30 ON MF 33 32 OFF MF 35 34 TEST 37 36 RESET Stt Tªn thiÕt bÞ Nèi d©y 1 C«ng t¾c s1 38 – l 39 – 2t1 39 – 6t1 39 - ®1 2 C«ng t¾c s2 40 – l 41 – 2r 3 Nót Ên on1 22 – t1 23 – 24 off1 23 – 4k1 4 Nót Ên off1 25 – 3r4 5 Nót Ên on2 26 – 3t2 6 Nót Ên off2 29 – 4r4 7 Nót Ên on mf 30 – r7 30 – l 31 – offmf 8 Nót Ên off mf 33 – 13r7 9 Nót Ên test 34 – 3r3 34 – l 35 – 36 reset 10 Nót Ên reset 36 – 13r3 11 C«ng t¾c 3 cùc C – l 15 – 13 r4 16 – 1t1 16 – 1t2 16 – 13r8 12 C«ng t¾c t¬ k1 a–12 r3 b – N 21 – 12 r4 22 – 3 r3 13 – 3 t1 13 – 22 on1 14 – 24 off1 14 – 23 on 1 13 C«ng t¾c t¬ k2 a–10 r3 b – N 21 – 11r4 21 – 9 r4 22 – 4 r3 13 – 3t2 13 – 26 on2 14 – 23 on 2 14 – 28 off2 14 R¬le thêi gian t1 2 = ®1 2 – 39s1 2 – 6t1 7 – n 6 – 39s1 8 – 13 r1 1 – 9r1 4 - ®6 1 - ®4 1 – 16 3 – 22 on1 3 – 13 k1 15 R¬le thêi gian t2 2 – 10 r1 2 - ®2 2 – 6 t2 7 – n 8 – 13r2 1 –10r2 4 - ®8 1 – 16 3 – 26 on2 3 – 13 k2 16 Role thêi gian t3 2 – 12r8 7 – n 6 – l 6 – 5r7 8 – 9r7 8 – 13r5 17 R¬le trung gian r1 U/2 – l R/1 - ®5 13 – 8t1 14 – n 7 – 13 r4 7 – 15 7 – 5r2 11 – 5r4 4 – l 12 –1r6 2 – 41s2 10 - ®2 10 – 2t2 10 – 6 t2 1 – l 9 – 1t1 18 R¥LE TRUNG GIAN R2 13-8T2 14 – N 5 – 7R1 5 – 3R4 5 – 16 9 – 8R4 2 – L 10 – 1T2 19 R¥LE TRUNG GIAN R2 13 – 37 RESET 14 – N 7 – L 11 - ®11 5 – L 5 – 34 TEST 9 – 36 RESET 9 – 35 TEST 4 – 22 K2 12 – a K1 2 – 22K1 10 – ak2 20 r¬le trung gian r4 13 – 15 13 – 7r1 13 – 5r2 14 – n 8 – 9r2 14 – 21k1 5 – 11r1 9 – 11r4 9 – 21k2 4 – 29off2 12 – 21k1 3 – 25off1 11 – 9 11 – 21k2 40 – m®k 41 – t¶i 21 R¬le trung gian r5 U/2 - 10 R/1 - ®7 13 – 8t3 13 – 9r7 14 – n 5 – l 9 - ®9 3 – l 11 - ®10 22 R¬le trung gian r6 13 – r6 14 – r6 2r6 – 12r1 10 r6 – 4r8 23 R¬le trung gian r7 13 – 33 off mf 14 – n 8 – l 8 – 30 on mf 12 – 30 on mf 12 – 32 of mf 5 – 6t3 5 – l 9 – 8 – t3 9 – 13r5 24 R¬le trung gian r8 13 – 1t2 13 – 1t1 13 – 16 14 – n 4 – 10r6 12 – 2t3 25 CÇu ch× 38 – l­íi ®iÖn 39 – 38s1 39 – 40s2 2.8. Ch¹y thö , nhËn xÐt vµ øng dông Ch¹y thö: Sau khi x©y dùng vµ l¾p r¸p m¹ch ®iÒu khiÓn víi nh÷ng yªu cÇu cña ®Ò tµi “thiÕt kÕ hÖ thèng chuyÓn ®æi nguån ®iÖn tù ®éng” chung em ®· tiÕn hµnh cho ch¹y thö vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ®óng nh­ yªu cÇu ®Æt ra ban ®Çu. NhËn xÐt: M¹ch lµm viÖc theo ®óng nguyªn lý khi thiÕt kÕ. M¹ch cã s¬ ®å ®¬n gi¶n, thuËn lîi cho viÖc vËn hµnh vµ söa ch÷a C¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng cã tÝnh æn ®Þnh cao §¶m b¶o an toµn cho ng­êi vËn hµnh øng dông: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, ngµnh ®iÖn cã nh÷ng b­íc tiÕn m¹nh mÏ gãp phÇn quan träng vµo sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Víi nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao vÒ chÊt l­îng ®iÖn cña kh¸ch hµng, ngµnh ®iÖn ®· cã nhiÒu ph­¬ng ¸n ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu sö dông ®iÖn ®ã, ®Æc biÖt lµ nh÷ng phô t¶i quan träng nh­ (®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh, b­u ®iÖn, s©n bay, bÕn c¶ng, c¸c khu c«ng nghiÖp…). Nh÷ng phô t¶i lo¹i nµy ®ßi hái ph¶i ®­îc cung cÊp ®iÖn mét c¸ch liªn tôc vµ æn ®Þnh, hÖ thèng chuyÓn ®æi nguån ®iÖn tù ®éng ®· ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®ã. Ngoµi ra, do viÖc l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng nµy cã thÓ ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch t­¬ng ®èi dÔ dµng nªn chóng ngµy cµng ®­îc sö dông réng r·i kh«ng chØ trong c¸c c«ng tr×nh cã tÇm quan träng quèc gia nh­ qu©n sù, an ninh quèc phßng, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng mµ cßn ®­îc l¾p ®Æt trong c¸c c«ng tr×nh d©n sù vµ c¸ nh©n. KÕt luËn Qua qóa tr×nh lµm ®å ¸n vÒ “thiÕt kÕ hÖ thèng chuyÓn ®åi nguån ®iÖn tù ®éng” em ®· thu ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm tõ m« h×nh thùc tÕ. Tõ c¸c kh©u nh­ thiÕt kÕ, chän thiÕt bÞ vµ l¾p r¸p ®· t¹o cho em kh¶ n¨ng lµm viÖc thùc tÕ cña mét ng­êi kü thuËt viªn. Sau khi l¾p ®Æt chóng em ®· tiÕn hµnh cho ch¹y thö vµ ®¹t kÕt qu¶ rÊt tèt. Bªn c¹nh ®ã ®å ¸n còng cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, em rÊt mong muèn cã dÞp trë l¹i víi vÊn ®Ò trªn ë c¸c nghiªn cøu tiÕp theo. Tµi liÖu tham kh¶o NguyÔn C«ng HiÒn – NguyÔn M¹nh Ho¹ch: “HÖ thèng cung cÊp ®iÖn” TrÞnh §×nh §Ò – Vâ TrÝ An: “§iÒu khiÓn tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn” Ng« Hång Quang – Vò V¨n TÈm: “ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn”

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế hệ thống chuyển đổi nguồn điện tự động.DOC