Thiết kế hệ thống điều hòa khơng khí cho cao ốc An Thái

Nội dung đồ án tốt nghiệp øchương 1. Khái quát về điều hòa không khí øchương 2. Giới thiệu công trình và chọn phương án thiết kế điều hòa không khí øchương 3. Tính toán tổn thất nhiệt øchương 4. Chọn thiết bị øchương 5. Thiết kế hệ thống ống gió øchương 6. Thiết kế đường ống và chọn bơm øchương 7. Tính toán giá thành công trình

ppt32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2336 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế hệ thống điều hòa khơng khí cho cao ốc An Thái, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG ÑIEÀU HOØA KHÔNG KHÍ CHO CAO OÁC AN THAÙI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CHẾ BIẾN GVHD : PHẠM NGỌC HỒ SVTH : TRẦN ĐÌNH SƠN MSSV : 45DB169 LỚP : 45NL NOÄI DUNG ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Chöông 1. KHAÙI QUAÙT VEÀ ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ Chöông 2. GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH VAØ CHOÏN PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ Chöông 3. TÍNH TOAÙN TOÅN THAÁT NHIEÄT Chöông 4. CHOÏN THIEÁT BÒ Chöông 5. THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG OÁNG GIOÙ Chöông 6. THIEÁT KEÁ ÑÖÔØNG OÁNG VAØ CHOÏN BÔM Chöông 7. TÍNH TOAÙN GIAÙ THAØNH COÂNG TRÌNH Chöông1. KHAÙI QUAÙT VEÀ ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ 1.1.Toång quan veà ñieàu hoøa khoâng khí. 1.1.1.Ñònh nghóa. Ñieàu hoaø khoâng khí laø phöông tieän phuïc vuï cho con ngöôøi, taïo ra moâi tröôøng thuaän lôïi maø trong ñoù coù söï thay ñoåi cuûa caùc thoâng soá: Nhieät ñoä, ñoä aåm vaø doøng khoâng khí chuyeån ñoäng. 1.1.2. Muïc ñích. ÑHKK ñeå taïo ra moâi tröôøng nhieät ñoä vaø ñoä aåm lyù töôûng cho con ngöôøi taïo caûm giaùc tieän nghi vaø thoaûi maùi. 1.2. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán ÑHKK 1.2.1.Nhieät ñoä Thöïc nghieäm cho thaáy con ngöôøi caûm thaáy deã chòu trong khoaûng nhieät ñoä töø 220C -270C. Khoâng neân ñeå cô theå bò tieáp xuùc vôùi moâi tröôøng nhieät ñoä quaù ñoät ngoät, neân naèm trong khoaûng cheânh leäch 30C - 60C 1.2.2.Ñoä aåm Ñoä aåm cuûa khoâng khí quyeùât ñònh möùc ñoä bay hôi nöôùc ra ngoaøi moâi tröôøng . 1.2.3.Doøng khoâng khí chuyeån ñoäng Theo nghieân cöùu cho thaáy con ngöôøi caûm thaáy deã chòu khi ôû trong vuøng coù toác ñoä gioù khoaûng 0,25m/s. 1.2.4. Thoâng gioù Thoâng gioù töùc laø laáy gioù töôi, khí saïch töø beân ngoaøi vaøo vaø thaûi khoâng khí cuõ trong khoâng gian ñieàu hoaø ra. 1.2.5. Tieáng oàn. Nguyeân nhaân coù theå do caùc chi tieát cô khí, do khoâng khí chuyeån ñoäng trong oáng gioù vaø mieäng gioù…. Chöông 2. GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH VAØ CHOÏN PHÖÔNG AÙN THIEÁÂT KEÁ ÑIEÀU HOAØ KHOÂNG KHÍ 2.1.Toång quan veà coâng trình Toaø nhaø An Thaùi toaï laïc taïi goùc ngaõ ba ñöôøng Nguyeãn Traõi vaø ñöôøng Nam Quoác Cang_208 phöôøng Beán Thaønh, quaän I, thaønh phoá Hoà Chí Minh. Maët chính giaùp ñöôøng Nguyeãn Traõi höôùng Ñoâng - Nam, maët sau höôùng Taây - Baéc, beân phaûi höôùng Ñoâng- Baéc, beân traùi höôùng Taây - Nam giaùp ñöôøng Nam Quoác Cang. Ñaëc ñieåm Toaø nhaø ñöôïc xaây döïng treân dieän tích 30m x18m Taàng treät : cao 5,075m Taàng löûng: cao 3,7m Taàng 1-10: cao 3,7m Taàng thöôïng : cao 3,7m Coâng trình coù töôøng bao ngoaøi daøy 220mm, beân trong daøy 110 mm. saøn baèng beâ toâng daøy 300 mm, beân treân coù laùt gaïch vinyl 3mm. Cöûa chính ra vaøo laø cöûa kính daøy 6 mm, khung baèng nhoâm. Cöûa soå laø loaïi kính Calorex maøu xanh daøy 6mm, Trong phaïm vi tính toaùn cho coâng trình khoâng tính taàng haàm vaø taàng kyõ thuaät. 2.2. Phöông aùn thieát keá ÑHKK Caên cöù vaøo söï phaân tích, öu nhöôïc ñieåm choïn heä thoáng ñieàu hoaø trung taâm nöôùc – water chiller. Bao goàm caùc thieát bò sau: Cuïm maùy laïnh. Thaùp giaûi nhieät. Caùc FCU. Ñöôøng oáng caáp nöôùc . Ñöôøng oáng gioù. Chöông3. TÍNH TOAÙN TOÅN THAÁT NHIEÄT 3.1. Ñieàu kieän tính toaùn. Coâng trình naèm ôû vó ñoä 100Baéc, ñoä cao gaàn möïc nöôùc bieån. Ñoä oàn cöïc ñaïi cho pheùpø < 45dB Toác ñoä khoâng khí öùng vôùi 240C laø 0,3 - 0,35m/s Ñieàu kieän khí haâïu coâng trình. Ñieàu kieän ngoaøi trôøi: - Nhieät ñoä nhieät keá khoâ trung bình: tN = 34,60C - Ñoä aåm töông ñoái : jN= 74% - Ñoä chöùa hôi: dN= 26g hôi nöôùc/1 kg khoâng khí khoâ - Enthanphy: IN= 102 KJ/kg khoâng khí khoâ - Nhieät ñoä ñoïng söông: tS = 290C - Khoái löôïng rieâng khoâng khí : d= 1,09 kg khoâng khí /m3 Ñieàu kieän beân trong: - Nhieät ñoä nhieät keá khoâ trung bình: tT=240C - Ñoä aåm töông ñoái :jT = 55% - Ñoä chöùa hôi: dT=10,4 g hôi nöôùc/1 kg khoâng khí khoâ - Enthanphy: IT= 49 kj/kg khoâng khí khoâ 3.2. Moät soá coâng thöùc tính toån thaát nhieät. 3.2.1. Toån thaát nhieät do böùc xaï 3.2.1.1. Böùc xaï qua kính Q1 Cöûa ra vaøo Q11: Q11= F.RT.eC. es. emm.ekh.em.eT (w) (CT 4.2 / 143 / TL1) Xeùt keát caáu coâng trình thì höôùng Taây-Nam chòu nhieàu böùc xạ nhất neân ta choïn höôùng Taây- Nam laøm höôùng chuaån. Cöûa soå Q12 : Q12= F.RK.eC. es. emm.ekh.em.eT (w) (CT4.5 / 144 / TL1) Ta coù: Q11 =1,045. F.RT (w) Q12 = 0,216 F.RK (w) Höôùng Taây –Nam + Cöûa ra vaøo :Q11= 537,13. F (w) + Cöûa soå: Q12 = 111,024.F (w) Kính tieáp xuùc vôùi khoâng gian ñeäm Q1=0 3.2.1.2. Böùc xaï qua töôøng Q2 Phaàn nhieät naøy ñöôïc coi baèng khoâng khi tính toaùn:Q2= 0 3.2.2. Toån thaát nhieät do truyeàn nhieät 3.2.2.1. Truyeàn nhieät qua kính Q3 Q 3= K. F.(tN-tT) (w) (CT 4.9 / 162 / TL1) F – Dieän tích kính (m2) K – Heä soá truyeàn nhieät kính (w / m2K).Baûng (4.13 / 169 / TL1) 3.2.2.2. Truyeàn nhieät qua töôøng Q4 Q4= K.F.(tN-tT) (w) F – Dieän tích töôøng bao che (m2) K – Heä soá truyeàn nhieät qua töôøng (w / m2K) Vaäy töôøng tieáp xuùc tröïc tieáp ngoaøi trôøi d = 220mm ÔÛ ñaây ta coäng theâm 30 C tính ñeán tích nhieät treân töôøng Q4= 32,64.F (w) Töôøng tieáp xuùc khoâng gian ñeäm khoâng coù ñieàu hoaø d =110mm Q4= 0,5.K.F.Dt = 18,656 F (w) 3.2.2.3. Truyeàn nhieät qua saøn Q5 Q5 = K.F.Dt (w) = 22,79.F(w) F – dieän tích saøn (m2) K – heä soá truyeàn nhieät qua saøn (w / m2K) Baûng 4.15 / 170 / TL1 saøn beâtoâng daøy 300mm beân treân coù laùt gaïch vinyl daøy 3mm. K= 2,15 (w / m2K) 3.2.2.4. Truyeàn nhieät qua traàn Q6 Q6 = K.F. Dt (w) Choïn K = 2,15 (w / m2K) Beân treân laø saân thöôïng coù maùi che Q6 = 0,5.K.F.Dt =11,395. F (w) 3.2.2.5. Toån thaát nhieät do gioù töôi Q7 Nhieät hieän Q7h = 1,2.n l = 95,4 n (w) (CT 4.24 /176 /TL1) Nhieät aån Q7a= 3,0 n l( dN - dT) = 351 n (w) ( CT 4.22 /176 /TL1) Baûng 4.19 / 176 / TL1 choïn l = 7,5 l/s 3.2.2.6. Toån thaát nhieät do roø ræ Q8 Nhieät hieän Q8h= 0,39.z.V. Dt = 4,134. z. V (w) ( CT 4.23a / 177 / TL1) Nhieät aån Q8a= 0,84.z. V.( dN - dT) =13,104. z. V (w) z:heä soá kinh nghieäm theo theå tích phoøng, Baûng 4.20 /177 /TL1 . 3.2.2.7. Nhieät boå sung Q9= 0 ÔÛ ñaây do cöûa ra vaøo taàng treät duôïc boá trí quaït chaén gioø neân xem nhö toån thaát nhieät boå sung do môû cöûa baèng khoâng. 3.2.3. Nhieät phaùt sinh trong khoâng gian ñieàu hoaø 3.2.3.1. Nhieät phaùt sinh töø cô theå ngöôøi Q10 Nhieät hieän Q10h= n. qh (w)( CT 4.19 /173 /TL1) Nhieät aån Q10a = n. qa (w) ( CT 4.20 /174 /TL1) Baûng 4.18 / 175 / TL1 choïn. 3.2.3.2. Nhieät toûa ra do chieáu saùng Q11 Vì coâng trình laø cao oác vaên phoøng neân choïn N = 10 w/m2 ( Soå tay thieát keá chieáu saùng) Q11= N.F 3.3.Nhiệt phaùt sinh từ caùc thieát bò Bảng tổng kết tổn thất nhiệt 4.1. Choïn cuïm maùy laïnh. Theo keát quaû tính toaùn ta coù: SQ = 765865.2131 (w) Ñeå xaùc ñònh cuïm maùy laïnh trung taâm, ta chæ laáy phuï taûi laïnh baèng 80% toång toån thaát laïnh cuûa coâng trình Chöông 4. CHOÏN THIEÁT BÒ QS = 0,8 SQ = 612692,1705 W= 612,692 kW Choïn 2 cuïm maùy cuûa Carrier vôùi caùc thoâng soá moãi cuïm nhö sau: 4.2. Choïn thaùp giaûi nhieät. Theo Catalogue cuûa Carrier thì ta coù naêng suaát giaûi nhieät cuûa moãi cuïm maùy laø: Töø thoâng soá treân, ta choïn 2 thaùp giaûi nhieät cuûa haõng RINKI, ñaët ôû taàng kyõ thuaät. Thoâng soá moãi thaùp nhö sau: QK = 452 kW = 389,282 kcal/h 4.3.Choïn caùc FCU cho caùc khoâng gian ñieàu hoøa. Ta choïn caùc FCU do haõng Carrier saûn xuaát model 42CMA Baûng lieät keâ FCU:( Taàng 1 ñeán 10 gioáng nhau) 4.4. Choïn mieäng gioù caáp. Vieäc choïn mieäng gioù caàn phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau Ñoä oàn Ñoä thoåi xa Theo Catalogue cuûaReetech choïn mieäng gioù vôùi caùc thoâng soá nhö sau: - Teân goïi: Mieäng gioù caáp thoåi 4 phía. Kí hieäu: MC4 Chöông 5. THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG OÁNG GIOÙ 5.1. Moät soá vaán ñeà caàn löu yù. 5.1.1. Khaùi nieäm chung. OÁng daãn khí laø moät trong caùc phöông tòeân duøng ñeå vaän chuyeån vaø phaân phoái laïnh ñeán nôi yeâu caàu. Vaät lieäu laøm oáng gioù caáp, gioù töôi hay gioù thaûi laø toân traùng keõm 5.1.2. Moät soá vaán ñeà caàn chuù yù khi thieát keá heä thoáng oáng daãn khí. Ít gaây tieáng oàn,toån thaát laïnh nhoû,toån thaát aùp suaát treân ñöông oáng ít. Chieám khoâng gian khoâng nhieàu vaø baûo ñaûm caùc yeâu caàu veà maët myõ thuaät. 5.1.4.3. Phöông phaùp phuïc hoài aùp suaát tónh (static regain). 5.1.3. Phaân loaïi heä thoáng oáng daãn khoâng khí. * Phaân loaïi theo toác ñoä. * Phaân loaïi theo aùp suaát. 5.1.4. Caùc phöông phaùp thieát keá oáng daãn khoâng khí 5.1.4.1 Phöông phaùp ma saùt ñoàng ñeàu (equal friction). 5.1.4.2. Phöông phaùp giaûm toác ñoä (velocity reduction). 5.2.Tính toaùn heä thoáng oáng daãn khoâng khí. 5.2.1.Thieát keá heä thoáng oáng gioù caáp. 5.2.1.1. Tính choïn kích thöôùc oáng Töø baûng 7.1 vaø 7.2/368/TL1 choïn toác ñoä khôûi ñaàu laø : V1(m/s) Tieát dieän oáng yeâu caàu: S1 = Q1/V1 (m2) Töø baûng 7.2/371/TL1 choïn oáng côõ axb suy ra S2(m2) Tính laïi toác ñoä gioù V2 = Q1/S2 (m/s) Toån thaát aùp suaát ΔPms(Pa/m) Vaø ñöôøng kính trong oáng DT(mm) Tra Baûng 3.7 ta coù ñöôøng kính töông ñöông chính xaùc hôn DTD % Löu löôïng AB = Q1/Q2 = N1 Tieát dieän ñoaïn oáng AB: SAB = N2 . S2 = S3 (m2) 5.2.1.2. Toån thaát aùp suaát. - Toån thaát aùp suaát goàm 2 thaønh phaàn: ΔP = ΔPms + ΔPcb (Pa) Toån thaát aùp suaát do ma saùt treân ñöôøng oáng daãn thaúng ΔPms = ΔP . l Toån thaát aùp suaát cuïc boäΔPcb Toån thaát aùp suaát co chöõ T ΔPcb =n . Pd (Pa). - Toån thaát qua cuùt 900 ΔPcb = ΔP . ltd (Pa) - Toån thaát aùp suaát giaûm ΔP = n.(Pd1 – Pd2) (Pa) Pd = 0,602 . V2 , (Pa) CT 10.9/342/TL2. Toån thaát qua ñoaïn oáng giaûm töø a1xb1 ñeán a2xb2 Vôùi a2 =300(tra baûng 7.7/381/TL1) Töø V2 vaø V3 ta coù: ΔP = 1,02 .(0,602.V2 2 – 0,602.V3 2), (Pa) 5.2.2. Choïn phöông phaùp hoài. 5.2.2.1. Moät soá vaán ñeà caàn thöïc hieän. Vieäc thieát keá heä thoáng daãn khoâng khí hoài laø phaûi laøm sao xaùc ñònh ñöôïc soá mieäng hoài, toån thaát aùp suaát cuûa heä thoáng vaø choïn ñöôïc phöông phaùp thích hôïp. 5.2.2.2. Choïn phöông phaùp hoài. ÔÛ ñaây do khoâng gian ñieàu hoøa töông ñoái ñôn giaûn dieän tich khoâng lôùn neân ta söû duïng phöông phaùp hoài töï do. 5.2.3. Thieát keá heä thoáng gioù töôi. Muïc ñích cuûa vieäc thieát keá heä thoáng oáng daãn cung caáp gioù töôi nhaèm laøm cho khoâng khí trong khoâng gian ñieàu hoøa trong laønh vaø giaûm oâ nhieãm. 5.2.3.1. Tính choïn kích thöôùc oáng gioù töôi. ÔÛ ñaây ta choïn toån thaát aùp suaát treân suoát chieàu daøi ñoaïn oáng laø p =1 (Pa/m) keát hôïp vôùi löu löôïng khí töôi Q (l/s) tra ñoà thò 7.24 /373 / TL1 ta ñöôïc ñöôøng kính trong oáng D(m) vaø vaän toác V (m/s) cuûa doøng khoâng khí trong ñoaïn oáng ñoù.Ñoái vôùi nhöõng ñoaïn oáng coù ñöôøng kính D< 200 mm ta söû duïng oáng troøn. 5.2.3.2. Toån thaát aùp suaát. Ta tính toån thaát aùp suaát ñeå löïa choïn quaït caáp gioù töôi. Toån thaát aùp suaát ñöôïc tính tôùi ñoaïn oáng xa nhaát, coù nhieàu co, cuùt nhaát. Baûng thoáng keâ. 5.2.3.3. Choïn quaït caáp gioù töôi. Taàng treät Löu löôïng gioù töôi: Q = 0,18 (m3/s) = 648 (m3/h). Toån thaát aùp suaát : ΔP = 33,983(Pa) = 3,5(mmAq). Choïn quaït cuûa haõng WING TON vôùi caùc thoâng soá nhö sau: 5.2.3.4. Thieát keá heä thoáng gioù thaûi. Löôïng khí naøy seõ bò huùt bôûi quaït huùt cuûa nhaø veä sinh ôû moãi taàng. Choïn quaït thaûi khí coù thoâng soá töông öùng vôùi quaït caáp gioù töôi öùng vôùi moãi taàng. Chương 6. THIEÁT KEÁ ÑÖÔØNG OÁNG DAÃN NÖÔÙC VAØ CHOÏN BÔM 6.1 Tính toaùn heä thoáng oáng cung caáp nöôùc laïnh cho caùc FCU. 6.1.1.Heä thoáng oáng daãn nöôùc. Toån thaát aùp suaát nöôùc treân 1 m oáng ΔP ≤ 1000Pa/m Löu löôïng nöôùc cung caáp cho toaøn boä heä thoáng ñieàu hoaø ñöôïc goùp töø 2 cuïm maùy Water chiller vôùi toång löu löôïng nöôùc laø : 60 x 2 = 120 m3/h Vaän toác nöôùc trong oáng chính choïn trong khoaûng 2,5- 4 m/s. Tuy nhieân ñoái vôùi nhöõng ñoaïn oáng coù löu löôïng quùa nhoû thì vaän toác seõ nhoû hôn. Duøng phöông phaùp tra ñoà thò hình 6.5 / 291 / TL1 ñeå xaùc ñònh kích thöôùc oáng döïa vaøo caùc thoâng soá ñöôïc choïn treân kieåm tra laïi vaän toác nöôùc V theo coâng thöùc: V= 4Q / d2( m/s) Q – löu löôïng nöôùc laïnh (m/s) d -ñöôøng kính oáng (m) 6.1.2 Tính toaùn toån thaát aùp suaát. Toång toån thaát cuûa nhaùnh xa nhaát vaø coù nhieàu co, cut nhaát ΔP = ΔPms + ΔPcb + ΔPDl (Pa) Trong ñoù: ΔPms = ΔP.l (Pa) Qua oáng reõ giaûm, reõ nhaùnh T, Co 900 :ΔPcb = ..V2/2 (Pa) Qua caùc valve: ΔPcb = ΔP.ltd (Pa) Baûng thoáng keâ. 6.2.2. Choïn bôm nöôùc laïnh. Löu löôïng toång : Q = 120m3/h Toång toån thaát aùp suaát :ΔP =184565,5 Pa = 1,845655 bar. Choïn 3 bôm nöôùc laïnh ( 2 chaïy – 1 döï phoøng) cuûa haõng EBARA – Nhaät vôùi thoâng soá cuûa moãi bôm nhö sau: 6.2.3. Tính caùch nhieät cho ñöôøng oáng nöôùc laïnh. Ta coù: ( CT 3.2 / 85 / TL2) ( CT 3.1 / 85 / TL2) Ñieàu kieän ñeå vaùch ngoaøi oáng khoâng bò ñoïng söông. ( CT 3.7 / 87 / TL2) K ≤ KS = 3,9 W/m2K. (Vôùi K = 0,5 W/m2K) Beà daøy lôùp caùch nhieät nhoû nhaát laø: cn = 0,06 m Vaäy ñeå ñaûm baûo vaùch ngoaøi oáng khoâng ñoïng söông ta choïn beà daøy caùch nhieät: cn = 0,1 m 6.3.Tính toaùn heä thoáng nöôùc giaûi nhieät. 6.3.1.Tính ñöôøng oáng nöôùc. Theo Catalogue cuûa Carrier ta coù: Löu löôïng nöôùc qua moãi boä ngöng tuï :QNT = 75 m3/h Löu löôïng nöôùc qua moãi thaùp giaûi nhieät ñaõ choïn la : QT = 78,12 m3/h. Toång löu löôïng qua 2 thaùp giaûi nhieät laø: Q = 156,24 m3/h 6.3.2. Tính toaùn toån thaát aùp suaát. Ta coù: ΔP = ΔPms + ΔPcb + ΔPNT + ΔPthaùp Baûng thoáng keâ 6.3.3. Choïn bôm nöôùc giaûi nhieät. Löu löôïng toång: Q= 156,24 m3/h Toång toån thaát aùp suaát: ΔP = 190636 Pa = 1,90636 bar. Choïn 3 bôm nöôùc giaûi nhieät (2 chaïy- 1 döï phoøng) cuûa haõng EBARA-Nhaät. Vôùi thoâng soá cuûa moãi bôm nhö sau: Chöông 7. TÍNH TOAÙN GIAÙ THAØNHCOÂNG TRÌNH Choïn giaù thaønh theo coâng suaát cuïm maùy laïnh. - Choïn 800 USD cho 1Hp - Coâng trình ñieàu hoaø coù hai cuïm maùy, theo Catalogue moãi cuïm coù coâng suaát ñieän tieâu thuï laø: P=83,9 Kw = 111,9 Hp Vaäy toång chi phí töông ñoái cho coâng trình laø: Giaù thaønh = (800 x 111,9) x 2 = 179.040 USD Vôùi tyû giaù 1USD = 16.070 VNÑ Giaù thaønh=179.040 x 16.070 = 2.877.172.800 VNÑ (Hai tyû taùm traêm baûy möôi baûy trieäu moät traêm baûy möôi hai nghìn taùm traêm ñoàng). KEÁT LUAÄN Ñeà taøi “ Thieát keá heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí cao oác An Thaùi” laø keát quaû toång keát nhöõng kieán thöùc maø em ñaõ hoïc taäp taïi trường Ñaïi hoïc Nha Trang. Vieäc tính toaùn vaø thieát keá coâng trình vaãn mang tính lyù thuyeát cao. Trong khuoân khoå cuûa moät ñoà aùn toât nghieäp, vôùi nhöõng kieán thöùc giôùi haïn, vieäc thieáu kinh nghieäm thöïc teá thi coâng, laép ñaët chaéc haún nhöõng lyù luaän, tính toaùn vaãn coøn nhieàu thieáu soùt khoù traùnh khoûi. Em xin chaân thaønh mong ñöôïc söï ñoùng goùp, höôùng daãn cuûa caùc thaày coâ, caùc anh vaø caùc baïn trong khoa. Sau cuøng, moät laàn nöõa em xin caùm ôn thaày höôùng daãn Phaïm Ngoïc Hoàà, cuøng quyù thaày coâ trong khoa, ngaønh ñieän laïnh ñaõ giuùp ñôõ em raát nhieàu trong vieäc hoaøn thaønh cuoán ñoà aùn naøy. EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptThiết kế hệ thống điều hòa khơng khí cho cao ốc an thái.ppt