Thiết kế hệ thống điều hoà không khí cho trung tâm huấn luyện và đào tạo ngoại ngữ - Tin học Công ty phát triển nhân lực và xuất nhập khẩu mỹ nghệ – Ladeco

Chơng 1: mở đầu 1 1.1. Hệ thống điều hoà không khí 2 1.1.1. Hệ thống điều hoà cục bộ 2 1.1.1.1. Máy điều hoà của sổ 2 1.1.1.2. Máy điều hoà tách 2 a. Máy điều hoà hai cụm 2 b. Máy điều hoà nhiều cụm 3 1.1.2. Hệ thống điều hoà (tổ hợp) gọn 3 1.1.2.1. Máy điều hoà hai cụm 3 a. Máy điều hoà hai cụm không ống gió 3 b. Máy điều hoà hai cụm có ống gió 3 c. Máy điều hoà dàn ngng đặt xa 4 1.1.2.2 Máy điều hoà nguyên cụm 4 a. Máy điều hoà lắp mái 4 b. Máy điều hoà nguyên cụm giải nhiệt nớc 4 1.1.3. Máy điều hoà VRV 5 1.1.4. Hệ thống điều hoà trung tâm nớc 6 1.2. Giới thiệu công trình 7 1.3. Lựa chọn hệ thống điều hoà và các thông số tính toán 8 1.3.1. Lựa chọn hệ thống điều hoà 8 1.3.2. Chọn cấp điều hoà không khí 9 1.3.3. Chọn các thông số tính toán không khí trong nhà 9 1.3.4. Chọn các thông số tính toán không khí tính toán ngoài nhà 10 Chơng 2: Tính toán cân bằng nhiệt 11 2.1. tính nhiệt thừa 11 2.1.1. Tính nhiệt toả 11 2.1.1.1. Nhiệt toả từ máy móc Q1 12 2.1.1.2. Nhiệt toả từ đèn chiếu sáng Q2 13 2.1.1.3. Nhiệt toả do ngời Q3 15 2.1.1.4. Nhiệt toả từ bán thành phẩm Q4 17 2.1.1.5. Nhiệt toả từ bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt Q5 18 2.1.1.6. Nhiệt toả do bức xạ mặt trời qua cửa kính Q6 18 2.1.1.7. Nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua bao che Q7 20 2.1.1.8. Nhiệt tỏa do rò lọt không khí qua cửa Q8 21 2.1.2. Tính nhiệt thẩm thấu qua kết cấu bao che 22 2.1.2.1. Nhiệt thẩm thấu qua vách Q9 23 2.1.2.2. Nhiệt thẩm thấu qua trần Q10 25 2.1.2.3. Nhiệt thẩm thấu qua nền Q11 25 2.1.2.4. Nhiệt tổn thất bổ sung do gió và hớng vách, Qbs 26 2.2. Tính toán ẩm thừa Wt 27 2.2.1. Lợng ẩm do ngời tỏa ra W1 28 2.2.2. Lợng ẩm do không khí lọt từ ngoài mang vào W3 29 2.3. Kiểm tra đọng sơng trên vách 32 2.4. Tính toán hệ số góc tia quá trình 32 Chơng 3: Thành lập và tính toán sơ đồ điều hoà không khí 34 3.1. thành lập sơ đồ điều hoà không khí 34 3.2. Tính toán sơ đồ điều hòa không khí 35 Chơng 4: Chọn và bố trí mặt bằng máy, thiết bị, tính thuỷ lực 40 4.1. Chọn máy và thiết bị 40 4.1.1. Chọn máy cho tầng trệt 40 4.1.2. Chọn máy hệ thống VRV 40 4.2. thiết kế hệ thống cấp gió tơi, hút thải gió tầng hầm, hút thải gió vệ sinh 44 4.2.1. Thiết kế đờng ống cấp gió tơi 44 4.2.2. Thiết kế đờng ống hút thải khí tầng hầm, nhà vệ sinh 49 4.2.3. Tính toán chọn quạt 51 Chơng 5: Thuyết minh về thi công, vận hành, bảo dỡng, sữa chữa 53 5.1. thi công, vận hành 53 5.1.1. Thi công 53 a. Bản vẽ thi công 53 b. Công việc quản lý 53 c. Nhận vật t 53 d. Lắp đặt 54 5.1.2. Vận hành 54 5.1.2.1. Các nguyên tắc chung khi vận hành hệ thống 54 5.1.2.2. Phơng án vận hành hệ thống 55 a. Lúc bình thờng 55 b. Khi có sự cố 56 5.2. Bảo dỡng, sữa chữa 57 Chương 6: Lập dự toán, nhận xét tổng quát 58 6.1. lập dự toán 58 6.2. nhận xét tổng quát 74

doc92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2252 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế hệ thống điều hoà không khí cho trung tâm huấn luyện và đào tạo ngoại ngữ - Tin học Công ty phát triển nhân lực và xuất nhập khẩu mỹ nghệ – Ladeco, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
x¸c ®Þnh theo b¶ng 7.11 [1] tõ phÇn tr¨m l­u l­îng. - TiÕt diÖn èng (cét 5) x¸c ®Þnh nh­ sau: TiÕt diÖn èng = % tiÕt diÖn x tiÕt diÖn èng chÝnh. §èi víi ®o¹n A – B, tiÕt diÖn èng: A – B = 85,4%.0,11 = 0,939 m2 Cì èng ®­îc chän theo kÝch th­íc nh­ trong b¶ng 4.1. + TÝnh tæn thÊt ¸p suÊt §o¹n èng tõ qu¹t ®Õn miÖng thæi 6 lµ dµi nhÊt vµ cã tæn thÊt ¸p suÊt lµ lín nhÊt, do ®ã ta tiÕn hµnh tÝnh trë kh¸ng trªn ®o¹n nµy ®Ó x¸c ®Þnh cét ¸p qu¹t. Tõ b¶n vÏ ta x¸c ®Þnh ®­îc tæng chiÒu dµi ®­êng èng vµ chiÒu dµi t­¬ng ®­¬ng cña c¸c cót, tª cña ®­êng èng tõ qu¹t ®Õn miÖng thæi 6 lµ l = 48,28 m Nh­ vËy tæn th©t ¸p suÊt: Dp = l.Dpl = 48,27.1,42 = 68,54 Pa Chän ¸p suÊt lµm viÖc cña tÊt c¶ c¸c miÖng thæi lµ 3,8 mm H2O = 37,24 Pa Tæng ¸p suÊt tÜnh ®Ô chän qu¹t: Dpt = 68,54 + 37,24 =105,78 Pa - Do kh«ng ®¶m b¶o ¸p suÊt tÜnh ®ång ®Òu trªn tõng ®o¹n èng cÇn ph¶i bè trÝ van giã ®Ó ®iÒu chØnh l­u l­îng c¸c nh¸nh. Th«ng sè ®­êng èng giã c¸c tÇng cßn l¹i tÝnh to¸n t­¬ng tù cho kÕt qu¶ nh­ c¸c b¶ng sau. B¶ng 4.2 Th«ng sè ®­êng èng giã tÇng 2 §o¹n èng L­u L­îng (l/s) PhÇn tr¨m l­u l­îng (%) PhÇn tr¨m tiÕt diÖn (%) TiÕt diÖn èng m2 Cì èng chän mm x mm Tèc ®é m/s qu¹t ®Õn-A 600 100 100 0,0875 450x200 6,67 A-B 500 83,3 87,15 0,0763 400x200 6,25 B-C 358 71,7 77,7 0,0593 300x200 5,97 C-D 200 55,8 72,8 0,0431 250x200 4 D-5 133 66,7 73,2 0,0316 200x200 3,32 A-1 100 200x200 2,5 B-2 141.67 200x200 3,5 C-3 158.33 250x200 3,17 D-4 66.67 150x150 2,96 B¶ng 4.3 Th«ng sè ®­êng èng giã tÇng 4 §o¹n èng L­u L­îng (l/s) PhÇn tr¨m l­u l­îng (%) PhÇn tr¨m tiÕt diÖn (%) TiÕt diÖn èng m2 Cì èng chän mm x mm Tèc ®é m/s qu¹t ®Õn-A 467 100 100 0,0675 400x200 5,84 A-B 333 71,4 77,4 0,0522 300x200 5,55 B-C 111 33,3 41,3 0,0216 200x200 2,8 C-3 56 50,0 67 0,0145 150x150 2,4 A-1 133,33 200x200 3,33 C-2 55,56 150x150 2,5 B-4 222,22 300x200 3,7 B¶ng 4.4 Th«ng sè ®­êng èng giã tÇng 5-17 §o¹n èng L­u L­îng (l/s) PhÇn tr¨m l­u l­îng (%) PhÇn tr¨m tiÕt diÖn (%) TiÕt diÖn èng m2 Cì èng chän mm x mm Tèc ®é m/s qu¹t ®Õn-A 611 100 100 0,0875 450x200 6,79 A-B 486 79,5 98,5 0,0862 400x200 6,08 B-C 397 81,7 85,85 0,0740 350x200 5,67 C-D 306 76,9 81,9 0,0606 300x200 5,1 §-E 164 53,6 54,4 0,0330 250x200 3,28 E-6 108 66,1 72,6 0,0239 200x200 2,7 A-1 125.00 200x200 3,1 B-2 88.89 200x200 2,2 C-3 91.67 200x200 2,3 §-4 141.67 200x200 3,5 E-5 55.56 150x150 2,5 B¶ng 4.5 Th«ng sè ®­êng èng giã tÇng 18 §o¹n èng L­u L­îng (l/s) PhÇn tr¨m l­u l­îng (%) PhÇn tr¨m tiÕt diÖn (%) TiÕt diÖn èng m2 Cì èng chän mm x mm Tèc ®é m/s qu¹t ®Õn-A 636 100 100 0,09 450x200 7,07 A-B 503 79,0 84 0,0756 400x200 6,29 B-C 414 82,3 86,3 0,0652 350x200 5,91 C-D 314 75,8 80,9 0,0528 300x200 5,23 §-E 164 47,8 55,8 0,0295 250x200 3 E-6 108 66,1 72,6 0,0239 200x200 2,7 A-1 133.33 200x200 3,3 B-2 88.89 200x200 2,2 C-3 100 200x200 2,5 §-4 141.67 200x200 3,5 E-5 55.56 150x150 2,5 Tæn thÊt ¸p suÊt c¸c tÇng cßn l¹i tÝnh ®­îc nh­ trong b¶ng 4.6 B¶ng 4.6 Tæn thÊt ¸p suÊt tæng vµ ¸p suÊt tÜnh ®Ó chän qu¹t cña mçi tÇng TÇng 2 3 4 5 ¸ 18 l, m 47,54 48,27 38,5 49 Dpl, Pa/m 1,5 1,42 1,52 1,51 Dp, Pa 71,31 68,54 58,52 73,99 Dp mt, Pa 37,24 37,24 37,24 37,24 Dpt, Pa 108,55 105,78 95,76 111,23 4.2.2. ThiÕt kÕ ®­êng èng hót th¶i khÝ tÇng hÇm, nhµ vÖ sinh Còng nh­ phÇn thiÕt kÕ ®­êng èng cÊp giã t­¬i viÖc thiÕt kÕ ®­êng èng hót th¶i khÝ tÇng hÇm, nhµ vÖ sinh hoµn toµn t­¬ng tù. Theo b¶ng 7.1 [1] tèc ®é èng giã chÝnh tõ 5 ¸ 7 m/s, tèc ®é èng giã nh¸nh tõ 3,0 ¸ 4,5 m/s. Theo b¶ng 7.2 [1] tèc ®é tèi ®a víi èng giã håi chÝnh lµ 10 m/s, cßn ®èi víi èng giã håi nh¸nh lµ 6 m/s. Theo b¶ng 1.4 [1] ta chän béi sè tuÇn hoµn ®èi víi tÇng hÇm lµ 6 m3 / h /(m3 phßng) vµ 10 m3 / h /(m3 phßng) ®èi víi nhµ vÖ sinh. KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­êng èng giã hót th¶i khÝ tÇng hÇm, nhµ vÖ sinh ®­îc giíi thiÖu trong b¶ng 4.7, 4,8. B¶ng 4.7 Th«ng sè èng giã hót th¶i khÝ tÇng hÇm §o¹n èng L­u l­îng m3/s Cì èng Tèc ®é m/s Qu¹t - A 3,38 1600x300 7,04 A-B 1,68 1200x300 4,5 B-C 1,12 1000x300 3,1 C-E 0,56 500x300 3,7 A-1 1,4 1200x300 3,8 1--2 1,12 1000x300 3,1 2--3 0,56 500x300 3,8 B¶ng 4.8 Th«ng sè èng giã hót th¶i khÝ nhµ vÖ sinh §o¹n èng L­u L­îng l/s PhÇn tr¨m l­u l­îng % PhÇn tr¨m tiÕt diÖn % TiÕt diÖn èng m2 Cì èng chän (mmxmm) Tèc ®é (m/s) Quat -A 4721 100 100 0,67 900x650 8,1 A-20 4519 95,7 96,35 0,65 900x650 7,7 20-19 4317 95,5 96,25 0,63 900x650 7,4 19-18 4114 95,3 96,15 0,60 900x650 7,0 18-17 3912 95,1 96,05 0,58 900x650 6,7 17-16 3710 94,8 95,8 0,55 900x650 6,3 16-15 3508 94,5 95,5 0,53 800x650 6,7 15-14 3306 94,2 95,2 0,50 800x650 6,4 14-13 3103 93,9 94,95 0,48 800x650 6,0 13-12 2901 93,5 94,75 0,45 800x650 5,6 12-11 2699 93,0 94,5 0,43 800x650 5,2 11-10 2497 92,5 94,25 0,40 750x550 6,1 10-9 2294 91,9 93,9 0,38 750x550 5,6 9-8 2092 91,2 93,2 0,35 750x550 5,1 8-7 1890 90,3 92,3 0,33 600x500 6,3 7-6 1688 89,3 91,65 0,30 600x500 5,6 6-5 1486 88,0 90,5 0,27 600x500 5,0 5-4 1283 86,4 89,7 0,24 550x400 5,8 4-3 1050 81,8 85,9 0,21 550x400 4,8 3-2 817 77,8 82,8 0,17 550x400 3,7 2-1 583 71,4 77,4 0,13 550X250 4,2 1- T 272 46,7 53,03 0,07 275X250 4,0 T-B 272 275X250 4,0 B-C 136 200x200 3,4 1-D 311 400x200 3,9 D-E 155,5 200x200 3,8 2-F 233 300x200 3,9 F-G 116,5 200x200 3 5-H 202 300x200 3,37 H-N 101 175x175 3,3 Tæn thÊt ¸p suÊt ®­êng èng giã tÇng hÇm vµ ®­êng èng giã nhµ vÖ sinh tÝnh ®­îc nh­ b¶ng 4.9 B¶ng 4.9 Tæn thÊt ¸p suÊt tæng vµ ¸p suÊt tÜnh ®Ó chän qu¹t cña ®­êng èng giã tÇng hÇm vµ ®­êng èng giã nhµ vÖ sinh. TÇng HÇm Nhµ vÖ sinh l, m 38,2 85,8 Dpl, Pa/m 0,6 0,46 Dp,Pa 22,92 39,47 Dp mt, Pa 37,24 37,24 Dpt, Pa 60,16 76,71 4.2.3. TÝnh to¸n chän qu¹t NhiÖm vô chñ yÕu cña qu¹t trong hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ lµ: - TuÇn hoµn, vËn chuyÓn vµ l­u th«ng kh«ng khÝ tõ thiÕt bÞ xö lý kh«ng khÝ ®Õn kh«ng gian ®iÒu hoµ vµ ng­îc l¹i. - Qu¹t giã c­ëng bøc cho dµn ng­ng gi¶i nhiÖt giã, th¸p ng­ng tô vµ th¸p gi¶i nhiÖt… - TuÇn hoµn giã cho giµn bay h¬i lµm l¹nh kh«ng khÝ c­ëng bøc, c¸c giµn l¹nh dïng chÊt t¶i l¹nh ®Ó lµm l¹nh kh«ng khÝ c­ëng bøc… - CÊp giã t­¬i, x· giã th¶i, th«ng giã ®¶m b¶o ¸p suÊt d­¬ng cho ®­êng tho¸t n¹n nhµ cao tÇng… C¨n cø ®Ó chän qu¹t lµ ¸p suÊt vµ l­u l­îng yªu cÇu. B¶ng 4.9 tæng hîp l­u l­îng vµ ¸p suÊt ®· tÝnh ®­îc ë trªn. B¶ng 4.9 L­u l­îng vµ ¸p suÊt ®Ó chän qu¹t TÇng L­u l­îng m3/h ¸p suÊt Dpt, Pa HÇm 12180 60,16 2 2160 108,55 3 2670 105,78 4 1680 95,76 5-18 2200 111,23 Nhµ vÖ sinh 16996 76,71 Tõ l­u l­îng, cét ¸p trong b¶ng 4.9 vµ sö dông ®Æc tÝnh kü thuËt mét sè lo¹i qu¹t h­íng trôc cña h·ng GEBHARDT (CHLB §øc) h×nh 7.35 [1] ta chän ®­îc qu¹t nh­ sau: TÇng hÇm chän qu¹t ARM 61, tÇng 2 – 3 – 5 – 18 chän qu¹t AQM 61, tÇng 4 AWM 61. §èi víi tÇng trÖt vµ tÇng c¸c phßng tÇng 1 ta sö dông c¸c qu¹t g¾n t­êng thæi trùc tiÕp kh«ng khÝ t­¬i vµo phßng. Ch­¬ng 5: ThuyÕt minh vÒ thi c«ng, vËn hµnh, b¶o d­ìng, s÷a ch÷a 5.1. thi c«ng, vËn hµnh 5.1.1. Thi c«ng Qu¸ tr×nh thi c«ng ®­îc tiÕn hµnh sau khi hoµn tÊt giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n: a. B¶n vÏ thi c«ng Trong qu¸ tr×nh thi c«ng dù ¸n, b¶n vÏ cã thÓ ®­îc thay ®æi. NÕu thiÕt kÕ cã thay ®æi th× Nhµ t­ vÊn vµ kh¸ch hµng sÏ göi b¶ng h­íng dÉn cho c«ng tr­êng vµ b¶n vÏ ®Õn c«ng ty tróng thÇu hoÆc th«ng qua trao ®æi trùc tiÕp. NÕu kh«ng cã h­íng d·n nµo kh¸c, Qu¶n lý dù ¸n sÏ göi x¸c nhËn sù thay ®æi ®Õn nhµ t­ vÊn vµ kh¸ch hµng. Qu¶n lý dù ¸n sÏ h­íng dÉn ng­êi vÏ söa ®æi b¶n vÏ t­¬ng øng víi h­íng dÉn ngoµi c«ng tr­êng cña Nhµ t­ vÊn vµ kh¸ch hµng. b. C«ng viÖc qu¶n lý - C«ng t¸c theo dâi hµng tuÇn TiÕn ®é cña dù ¸n ®­îc theo dâi th«ng qua B¶ng b¸o c¸o ho¹t ®éng hµng tuÇn. Gi¸m ®èc dù ¸n sÏ chñ tr× cuéc häp hµng tuÇn víi kü s­ dù ¸n, Qu¶n lý dù ¸n vµ gi¸m s¸t th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Bªn c¹nh tiÕn ®é dù ¸n, vËt t­, t×nh h×nh phª duyÖt, tiÕn ®é vËt t­ còng sÏ ®­îc cËp nhËt vµ s÷a ®æi. Qu¶n lý dù ¸n sÏ ghi l¹i néi dung cuéc häp vµ b¸o c¸o cho gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. - Häp c«ng tr­êng §­îc tiÕn hµnh bëi Nhµ t­ vÊn dù ¸n, Nhµ thÇu chÝnh hoÆc kh¸ch hµng vµo hµng tuÇn hay 2 lÇn mét tuÇn. Chi tiÕt cuéc häp sÏ ®­îc ghi l¹i trong cuéc häp. - NhËt ký c«ng tr­êng Sè l­îng c«ng nh©n, thêi tiÕt, vµ c¸c sù kiÖn hµng ngµy sÏ ®­îc qu¶n lý dù ¸n ghi l¹i trong b¶ng b¸o c¸o nhËt ký c«ng tr­êng vµ b¶n chÝnh sÏ ®­îc gi÷ l¹i. c. NhËn vËt t­ Sau khi mua vËt t­, Qu¶n lý dù ¸n lµ ng­êi cã trchs nhiÖm lËp kÕ hoÆch giao vËt t­. Qu¶n lý dù ¸n sÏ kiÓm tra sè l­îng sö dông vµ qu¶n lý c©n ®èi ®¶m b¶o c«ng viÖc sö dông vËt t­ hîp lý. Khi nhËn hµng, biªn b¶n giao hµng cña nhµ cung cÊp sÏ ®­îc ®­a cho thñ kho ®Ó x¸c nhËn. Thñ kho cã tr¸ch nhiÖm: - KiÓm tra t×nh tr¹ng cña hµng ho¸ - KiÓm tra sè l­îng, ngµy nhËn, mÉu m· dùa theo biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸ cña nhµ cung cÊp vµ ®¬n ®Æt hµng. NÕu trong t×nh tr¹ng khÈn cÊp, hµng ho¸ kh«ng ®­îc kiÓm tra hoµn h¶o th× thñ kho ®iÒn vµo biªn nhËn khÈn cÊp vµ chuyÓn biªn nhËn ®ã cho nh©n viªn phßng vËt t­. d. L¾p ®Æt - ThiÕt bÞ Qu¶n lý dù ¸n sÏ s¾p xÕp c«ng t¸c l¾p ®Æt theo yªu cÇu cña hîp ®ång. Khi thiÕt bÞ ®· ®­îc l¾p ®Æt, Qu¶n lý dù ¸n sÏ s¾p xÕp cho viÖc tiÕn hµnh kiÓm tra thiÕt bÞ cïng víi nhµ cung cÊp. Nhµ t­ vÊn hoÆc ®¹i diÖn kh¸ch hµng vµ qu¶n lý dù ¸n sÏ x¸c nhËn biªn b¶n kiÓm tra. C¸c khuyÕt ®iÓm ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh kiÓm tra sÏ ®­îc nhµ cung cÊp kh¾c phôc. Tr­íc khi tiÕn hµnh kh¾c phôc khuyÕt ®iÓm, thiÕt bÞ sÏ ®­îc d¸n lçi nÕu kh«ng kh¾c phôc ®­îc trong cïng ngµy kiÓm tra, cßn nÕu cã thÓ kh¾c phôc ®­îc th× sÏ gì bá nh·n. Biªn b¶n kiÓm tra sÏ ®­îc Qu¶n lý dù ¸n tr×nh cho Nhµ t­ vÊn hay kh¸ch hµng. - L¾p ®Æt phô kiÖn Qu¶n lý dù ¸n sÏ s¾p xÕp viÖc l¾p ®Æt c¸c phô kiÖn dùa theo b¶n vÏ thi c«ng ®· ®­îc duyÖt vµ theo kÕ ho¹ch. Qu¶n lý dù ¸n cïng víi gi¸m s¸t dù ¸n sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra l¾p ®Æt, thö x×, kiÓm tra ¸p suÊt. Nhµ t­ vÊn hay kh¸ch hµng sÏ x¸c nhËn biªn b¶n kiÓm tra. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra kh«ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm kü thuËt, Qu¶n lý dù ¸n sÏ h­íng dÉn gi¸m s¸t cïng víi c«ng nh©n s÷a lçi vµ tiÕn hµnh kiÓm tra lÇn n÷a. BÊt kú phô kiÖn nµo cã khuyÕt ®iÓm trong qu¸ tr×nh kiÓm tra sÏ ®­îc d¸n nh·n lçi vµ Qu¶n lý dù ¸n s¾p xÕp ®Ó thay thÕ phô kiÖn ®ã. 5.1.2. VËn hµnh Khi tiÕn hµnh vËn hµnh Qu¶n lý dù ¸n göi yªu cÇu cho nhµ t­ vÊn hay kh¸ch hµng ®Ó ®¨ng ký vËn hµnh. 5.1.2.1. C¸c nguyªn t¾c chung khi vËn hµnh hÖ thèng §Ó vËn hµnh hÖ thèng ®­îc an toµn, tèi ­u vµ kinh tÕ, viÖc ®Çu tiªn lµ ph¶i tu©n thñ mét sè qui ®Þnh, nguyªn t¾c vËn hµnh sau: KiÓm tra toµn bé hÖ thèng b»ng m¾t th­êng, KiÓm tra ®iÖn ¸p tr­íc khi ®ãng c¸c aptomat. §iÖn ¸p cho phÐp lµm viÖc tõ 360 - 415 V/ 3 pha/ 50Hz, Qui ®Þnh ®ãng c¾t aptomat: - Tr­íc khi ®ãng ng¾t aptomat tæng, ph¶i ng¾t c¸c aptomat cÊp nguån tíi dµn l¹nh, dµn nãng, qu¹t th«ng giã, - Khi ch¹y m¸y, ®ãng aptomat tæng tr­íc sau ®ã ®ãng c¸c aptomat dµn nãng, dµn l¹nh sau, - Khi cÇn c¾t aptomat, c¾t c¸c aptomat dµn l¹nh vµ dµn nãng tr­íc, aptomat tæng c¾t sau cïng, - Kh«ng nªn c¾t, më m¸y b»ng aptomat (dïng ®iÒu khiÓn), - Kh«ng nªn c¾t aptomat dµn nãng, dµn l¹nh khi m¸y kh«ng ho¹t ®éng (t¹m nghØ trong thêi gian ng¾n) Kh«ng ®­îc ch¹y c­ìng bøc c¸c m¸y nÐn hay qu¹t b»ng c¸c c¸ch kh«ng ®­îc phÐp nh­ Ên khëi ®éng tõ, nèi t¾t nguån… Ph¶i ®¶m b¶o: - C¸c c«ng t¾c lùa chän chÕ ®é ho¹t ®éng ®Æt ®óng vÞ trÝ phï hîp, - C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ an toµn hÖ thèng nh­ b¶o vÖ ¸p suÊt cao, ¸p suÊt thÊp, dÇu, b¶o vÖ qu¸ nhiÖt n»m ë tr¹ng th¸i s½n sµng ho¹t ®éng, - C¸c thiÕt bÞ ng­ng tô ®¶m b¶o an toµn, kh«ng bÞ trôc trÆc ®iÖn ¸p 360V - 415V, - §èi víi c¸c dµn nãng ®¶m b¶o m¸y ®­îc sÊy dÇu ®óng thêi gian qui ®Þnh. - Khi x¶y ra sù cè ®iÖn nh­ mÊt ®iÖn ®ét ngét, ®iÖn chËp chên kh«ng ®­îc cho c¸c thiÕt bÞ ch¹y l¹i ngay, ph¶i kiÓm tra l¹i c¸c th«ng sè ®iÖn ¸p, tr¹ng th¸i m¸y th«ng qua c¸c ®Ìn chØ thÞ, mµn h×nh hiÓn thÞ cña hÖ thèng. C¸c th«ng sè vËn hµnh tèi ­u cña hÖ thèng vÒ nguyªn t¾c ®­îc chØnh ban ®Çu vµ hiÖu chØnh tèi ­u gi¸ trÞ ®¹t ®­îc cña c¸c bé ®iÒu chØnh. ViÖc ®iÒu khiÓn tèi ­u hÖ thèng trong qu¸ tr×nh vËn hµnh ®­îc thùc hiÖn nhê c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cã s½n trong c¸c thiÕt bÞ dµn nãng vµ dµn l¹nh nh­ van tiÕt l­u ®iÖn tö, c¶m biÕn ¸p suÊt cao, ¸p suÊt thÊp, c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ qu¸ nhiÖt, qua dßng. Trong hÖ thèng VRV cã chøc n¨ng kiÓm tra tù ®éng vµ trÔ an toµn khi khëi ®éng. HÖ thèng vi xö lý cña hÖ thèng VRV cã thÓ tù ®éng kiÓm tra, nhËn biÕt vµ ®­a ra chÕ ®é lµm viÖc phï hîp. Khi b¾t ®Çu bËt m¸y, m¸y nÐn sÏ khëi ®éng sau 3 phót hoÆc sau 12 phót (nÕu míi ®ãng aptomat). Khi m¸y gÆp sù cè kh«ng nªn thay ®æi vÞ trÝ c¸c c«ng t¾c cµi ®Æt hay chÕ ®é cña hÖ thèng. 5.1.2.2. Ph­¬ng ¸n vËn hµnh hÖ thèng a. Lóc b×nh th­êng BËt aptomat cña tñ ®iÖn tæng cung cÊp ®iÖn cho hÖ thèng. T¹i vÞ trÝ c¸c m¸y ®Òu cã c¸c aptomat cho tÇng m¸y, ta bËt c«ng t¾c m¸y vµ ®iÒu chØnh chÕ ®é ho¹t ®éng cña m¸y theo ®óng quy tr×nh vµ ®îi ®Õn khi m¸y ho¹t ®éng æn ®Þnh. Dïng bé ®iÒu khiÓn tõ xa ®Ó khëi ®éng m¸y. Mçi dµn nãng nèi víi 1 hay nhiÒu dµn l¹nh vµ mçi dµn l¹nh ®­îc nèi víi 1 bé ®iÒu khiÓn xa. b. Khi cã sù cè NÕu cã sù cè nh­ m¸y kh«ng ho¹t ®éng, m¸y ho¹t ®éng cã tiÕng kªu l¹ hoÆc kh«ng ®¸p øng c«ng suÊt nh­ b×nh th­êng ngay lËp tøc ph¶i dõng ho¹t ®éng vµ b¸o cho ng­êi cã chuyªn m«n kiÓm tra, ph¸t hiÖn nguyªn nh©n x¶y ra sù cè. Tr­íc khi xö lý sù cè: KiÓm tra m· lçi trªn ®iÒu khiÓn tõ xa vµ hiÓn thÞ c¸c mµn h×nh theo dâi cña hÖ thèng. Vi xö lý cña m¸y sÏ kiÓm tra m· lçi trªn c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®­êng èng, b¶n th©n vi xö lý, lçi trªn ®­êng ®iÖn vµ lçi qu¸ t¶i…Khi m¸y lçi tr­íc tiªn kiÓm tra th«ng tin hiÓn thÞ trªn bé ®iÒu khiÓn xa. Qua ®ã cã thÓ chØ ra vÊn ®Ò gióp b¹n xö lý sù cè nhanh chãng. M· lçi trªn thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn xa ®­îc l­u l¹i trong m¸y tÝnh sau khi ®· xö lý sù cè, nÕu thùc hiÖn lÖnh kiÓm tra trªn ®iÒu khiÓn xa, m· lçi vµ c¸c sè m¸y cã vÊn ®Ò sÏ ®­îc hiÓn thÞ. 5.2. B¶o d­ìng, s÷a ch÷a C«ng t¸c b¶o d­ìng rÊt quan träng nh»m t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn tèi ­u cho sù ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ, ®ång thêi ph¸t hiÖn nh÷ng h­ háng, sù cè, ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p kh¾c phôc nhanh nhÊt, duy tr× qu¸ tr×nh lµm viÖc cña hÖ thèng, ®¶m b¶o chØ tiªu vÒ kinh tÕ, kü thuËt. HÖ thèng VRV lµ hÖ thèng hiÖn ®¹i, cã chÕ ®é tù ®éng ph¸t hiÖn lçi. Khi hÖ thèng ph¸t hiÖn lçi th× ng­êi vËn hµnh cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c an toµn. Sau ®ã cÇn b¸o cho ng­êi cã tr¸ch nhiÖm chuyªn m«n ®Ó phèi hîp t×m nguyªn nh©n vµ c¸ch kh¸c phôc cô thÓ. §èi víi chÕ ®é b¶o d­ìng cÇn tu©n thñ theo c¸c nguyªn t¾c sau: a. ThiÕt bÞ nhÊt thiÕt ph¶i cã chÕ ®é b¶o d­ìng th­êng xuyªn ®Ó ®¶m b¶o - §é bÒn l©u dµi cho thiÕt bÞ. - Tr¸nh x¶y ra nh÷ng sù cè háng hãc lín. - §¶m b¶o cho m¸y ho¹t ®éng tèt ®¸p øng yªu cÇu ng­êi sö dông. b. C¸c qui ®Þnh cho c«ng t¸c b¶o d­ìng hµng n¨m - KiÓm tra b¶o d­ìng ®éng c¬ qu¹t giã. - KiÓm tra b¶o d­ìng c¸c tiÕp ®iÓm thiÕt bÞ ®iÖn ®ãng ng¾t. - KiÓm tra c¸ch ®iÖn c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. - KiÓm tra, bæ xung gas vµ dÇu m¸y nÐn. - VÖ sinh dµn nãng b»ng c¸c thiÕt bÞ chuyªn dông ®Æc biÖt ®Ó ®¶m b¶o lµm s¹ch bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt. - VÖ sinh dµn l¹nh, c¸c l­íi läc bôi. ch¬ng Vi: Dù to¸n c«ng tr×nh 6.1.1. ChiÕt tÝnh ®¬n gi¸ chi tiÕt gia c«ng l¾p ®Æt bÝch nèi èng giã ¸p dông theo ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n Hµ Néi ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 24/1999/Q§-UB ngµy 15/4/1999. (ch¬ng XVIII - gia c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng th«ng giã vµ phô tïng) Gia c«ng l¾p ®Æt èng th«ng giã vµ phô kiÖn Do trªn thùc tÕ thi c«ng c«ng tr×nh ®Æc thï cã nhiÒu kÝch thíc èng l¾p ®Æt mµ trong b¶ng ®Þnh møc kh«ng cã, do vËy ta dïng ph¬ng ph¸p néi suy chiÕt tÝnh ra ®¬n gi¸ trung b×nh cho 1kg thµnh phÈm ®Ó lµm ®¬n gi¸ tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh. Néi dung c«ng viÖc : ChuÈn bÞ vËt liÖu, dông cô, vËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, l¾p ®Æt, ®o lÊy dÊu, gia c«ng èng, l¾p ®Æt, nèi èng theo yªu cÇu kü thuËt. ¸p dông m· sè : ZN.7000 - Gia c«ng, l¾p ®Æt bÝch b»ng thÐp gãc L32x32x4 (tû träng 1,91kg/m - theo sæ tay kim lo¹i vµ b¶ng tÝnh s½n khèi lîng). M· hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ TÝnh cho 1 ®¬n vÞ m dµi TÝnh cho 1 ®¬n vÞ khèi lîng (kg) Ghi chó §V VL NC MTC kg/m thÐp VL NC MTC ZP.7110 KT 400x200mm cÆp 72,934 17,952 13,434 5.04 14,464 3,560 2,664 ZP.7120 KT 500x200mm cÆp 86,101 20,714 14,659 5.88 14,636 3,521 2,492 ZP.7130 KT 500x300mm cÆp 97,857 24,166 15,870 6.72 14,555 3,594 2,360 ZP.7140 KT 500x400mm cÆp 109,122 26,958 17,123 7.56 14,427 3,564 2,264 ZP.7150 KT 600x400mm cÆp 127,056 33,556 18,988 8.40 15,119 3,993 2,259 §¬n gi¸ trung b×nh cho 1kg bÝch thµnh phÈm 14,640 3,647 2,408 6.1.2. tæng hîp ®¬n gi¸ l¾p ®Æt bÝch nèi èng giã STT Danh môc vËt t KL KÝch thíc Tû träng (kg/m) VËt liÖu thÐp KL (kg/cÆp) §¬n gi¸ (®/kg) Thµnh tiÒn (®/m) a (m) b (m) VL NC MTC VL NC MTC chi tiÕt nèi bÝch 1 BÝch nèi èng tiªu ©m KT(1500x800) 1 1.50 0.8 1.91 32x32x3 19.3 14,640 3,647 2,408 282,984 70,485 46,544 2 BÝch nèi èng tiªu ©m KT(1000x700) 1 1.00 0.7 1.91 32x32x3 14.3 14,640 3,647 2,408 209,162 52,098 34,402 3 BÝch nèi èng th¼ng KT(600x700) 1 0.60 0.7 1.91 32x32x3 10.9 14,640 3,647 2,408 159,947 39,839 26,307 4 Bich nèi èng th¾ng KT(400x700) 1 0.4 0.7 1.91 32x32x3 9.2 14,640 3,647 2,408 135,340 33,710 22,260 5 Bich nèi èng th¾ng KT(400x500) 1 0.4 0.5 1.91 32x32x3 7.6 14,640 3,647 2,408 110,733 27,581 18,213 6 Bich nèi èng th¾ng KT(400x300) 1 0.4 0.3 1.91 32x32x3 5.9 14,640 3,647 2,408 86,125 21,452 14,166 7 Bich nèi èng th¾ng KT(800x800) 1 0.8 0.8 1.91 32x32x3 13.4 14,640 3,647 2,408 196,858 49,033 32,378 6.1.3. ChiÕt tÝnh ®¬n gi¸ chi tiÕt gia c«ng - l¾p ®Æt phô tïng ®êng èng th«ng giã ¸p dông theo ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n Hµ Néi ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 24/1999/Q§-UB ngµy 15/4/1999. (ch¬ng XVIII - gia c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng th«ng giã vµ phô tïng) Gia c«ng l¾p ®Æt cót Do trªn thùc tÕ thi c«ng c«ng tr×nh ®Æc thï cã nhiÒu kÝch thíc èng l¾p ®Æt mµ trong b¶ng ®Þnh møc kh«ng cã, do vËy ta dïng ph¬ng ph¸p néi suy chiÕt tÝnh ra ®¬n gi¸ cho c¸c lo¹i chi tiÕt t¬ng ®¬ng ¸p dông cho c«ng tr×nh. Néi dung c«ng viÖc : ChuÈn bÞ vËt liÖu, dông cô, vËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, l¾p ®Æt, ®o lÊy dÊu, gia c«ng èng, l¾p ®Æt, nèi èng theo yªu cÇu kü thuËt. ¸p dông m· sè : ZP.1000 - Gia c«ng, l¾p ®Æt èng th¼ng vµ phô tïng b»ng t«n dÇy 0,8mm (tû träng 5.76kg/m2 - theo sæ tay kim lo¹i vµ b¶ng tÝnh s½n khèi lîng). M· hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ TÝnh cho 1 chi tiÕt hoµn chØnh (c¸i) TÝnh cho 1 ®¬n vÞ khèi lîng (kg) Ghi chó §¬n vÞ VL NC MTC kg/m èng VL NC MTC Chi tiÕt nèi cót ZP.1120 KT èng 500x200mm m=50, n=50, r=200 c¸i 150,503 51,356 2,748 8.06 18,664 6,369 341 ZP.1150 KT èng 600x400mm m=50, n=50, r=200 c¸i 351,757 91,968 3,918 11.52 30,534 7,983 340 §¬n gi¸ trung b×nh cho 1kg cót thµnh phÈm 24,599 7,176 340 C- Gia c«ng l¾p ®Æt c«n Néi dung c«ng viÖc : ChuÈn bÞ vËt liÖu, dông cô, vËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, l¾p ®Æt, ®o lÊy dÊu, gia c«ng èng, l¾p ®Æt, nèi èng theo yªu cÇu kü thuËt. ¸p dông m· sè : ZP.5000 - Gia c«ng, l¾p ®Æt èng th¼ng vµ phô tïng b»ng t«n dÇy 0,8mm (tû träng 5.76kg/m2 - theo sæ tay kim lo¹i vµ b¶ng tÝnh s½n khèi lîng). M· hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ TÝnh cho 1 chi tiÕt hoµn chØnh (c¸i) TÝnh cho 1 ®¬n vÞ khèi lîng (kg) Ghi chó §¬n vÞ VL NC MTC kg/m èng VL NC MTC Chi tiÕt nèi c«n ZP.5110 KT èng 400x200/600x200, L=480 c¸i 250,869 53,165 2,339 8.06 31,110 6,593 290 ZP.5120 KT èng 500x200/1000x400, L=480 c¸i 413,369 80,009 2,748 12.10 34,174 6,615 227 ZP.5130 KT èng 500x300/400x250, L=480 c¸i 278,719 56,658 3,128 8.35 33,372 6,784 375 ZP.5140 KT èng 500x300/400x250, L=480 c¸i 225,066 42,918 3,128 8.35 26,948 5,139 375 ZP.5150 KT èng 600x400/800x200, L=480 c¸i 342,729 62,610 3,918 11.52 29,751 5,435 340 §¬n gi¸ trung b×nh cho 1kg c«n thµnh phÈm 32,642 6,604 259 6.1.4 ChiÕt tÝnh ®¬n gi¸ chi tiÕt gia c«ng - l¾p ®Æt ®êng èng th¼ng ¸p dông theo ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n Hµ Néi ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 24//1999Q§-UB ngµy 15/4/1999. (ch¬ng XVIII - gia c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng th«ng giã vµ phô tïng) Gia c«ng l¾p ®Æt èng th«ng giã vµ phô kiÖn Do trªn thùc tÕ thi c«ng c«ng tr×nh ®Æc thï cã nhiÒu kÝch thíc èng l¾p ®Æt mµ trong b¶ng ®Þnh møc kh«ng cã, do vËy ta dïng ph¬ng ph¸p néi suy chiÕt tÝnh ra ®¬n gi¸ trung b×nh cho 1kg thµnh phÈm ®Ó lµm ®¬n gi¸ tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh. Néi dung c«ng viÖc : ChuÈn bÞ vËt liÖu, dông cô, vËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, l¾p ®Æt, ®o lÊy dÊu, gia c«ng èng, l¾p ®Æt, nèi èng theo yªu cÇu kü thuËt. ¸p dông m· sè : ZN.1000 - Gia c«ng, l¾p ®Æt èng th¼ng vµ phô tïng b»ng t«n dÇy 0,8mm (tû träng 5.76kg/m2 - theo sæ tay kim lo¹i vµ b¶ng tÝnh s½n khèi lîng). M· hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ TÝnh cho 1 ®¬n vÞ m dµi TÝnh cho 1 ®¬n vÞ khèi lîng (kg) Ghi chó §¬n vÞ VL NC MTC kg/m èng VL NC MTC Chi tiÕt èng th¼ng ZN.1110 KT èng 400x200 mm m 105,896 42,974 1,462 6.86 15,428 6,261 213 ZN.1120 KT èng 500x200 mm m 116,836 45,846 1,462 8.06 14,489 5,685 181 ZN.1130 KT èng 500x300 mm m 139,213 51,673 1,755 9.22 15,106 5,607 190 ZN.1140 KT èng 500x400 mm m 149,866 53,054 1,827 10.37 14,455 5,117 176 ZN.1150 KT èng 600x400 mm m 166,955 54,642 1,827 11.52 14,493 4,743 159 §¬n gi¸ trung b×nh cho 1kg èng thµnh phÈm 14,794 5,483 184 Do ®¬n gi¸ thÞ trêng biÕn ®éng tõ 11477 ®Õn 15000 th«ng b¸o gi¸ th¸ng 3 n¨m 2004 19,335 6.1.5. tæng hîp ®¬n gi¸ l¾p ®Æt ®êng èng giã TT Danh môc vËt t KL KÝch thíc Tû träng (kg/m2) Khèi lîng (kg/1mdµi) §¬n gi¸ (®/kg) Thµnh tiÒn (®/m) a (m) b (m) VL NC MTC VL NC MTC èng giã th¼ng 1 èng giã KT(550x200) - d = 0,58 mm 1 0.500 0.2 4.68 6.55 19,335 5,483 184 126,683 35,922 1,205 2 èng giã KT(450x200) - d = 0,58 mm 1 0.450 0.2 4.68 6.08 19,335 5,483 184 117,634 33,356 1,119 3 èng giã KT(400x200) - d = 0,58 mm 1 0.400 0.2 4.68 5.62 19,335 5,483 184 108,585 30,791 1,033 4 èng giã KT(350x200) - d = 0,58 mm 1 0.350 0.2 4.68 5.15 19,335 5,483 184 99,536 28,225 947 5 èng giã KT(300x200) - d = 0,58 mm 1 0.300 0.2 4.68 4.68 19,335 5,483 184 90,488 25,659 861 6 èng giã KT(250x200) - d = 0,58 mm 1 0.250 0.2 4.68 4.21 19,335 5,483 184 81,439 23,093 775 6 èng giã KT(200x200) - d = 0,58 mm 1 0.200 0.2 4.68 3.74 19,335 5,483 184 72,390 20,527 689 6 èng giã KT(150x150) - d = 0,58 mm 1 0.150 0.15 4.68 2.81 19,335 5,483 184 54,293 15,395 516 Chi tiÕt nèi c«n 1 KT(550x200)/(450x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.550 0.2 4.68 3.51 32,642 6,604 259 114,573 23,179 908 2 KT(450x200)/(400x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.450 0.2 4.68 3.04 32,642 6,604 259 99,297 20,088 787 3 KT(400x200)/(300x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.400 0.2 4.68 2.81 32,642 6,604 259 91,658 18,543 726 4 KT(350x200)/(300x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.300 0.2 4.68 2.34 32,642 6,604 259 76,382 15,453 605 4 KT(250x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.250 0.2 4.68 2.11 32,642 6,604 259 68,744 13,907 545 4 KT(200x200)/(150x150) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.200 0.2 4.68 1.87 32,642 6,604 259 61,106 12,362 484 Chi tiÕt nèi cót 1 KT(300x200)/(300x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.300 0.2 4.68 2.34 65,284 13,207 517 152,764 30,905 1,210 2 KT(250x200)/(250x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.250 0.2 4.68 2.11 65,284 13,207 517 137,488 27,815 1,089 2 KT(200x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.200 0.2 4.68 1.87 65,284 13,207 517 122,211 24,724 968 1 KT(150x200)/(150x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.150 0.15 4.68 1.40 65,284 13,207 517 91,658 18,543 726 Chi tiÕt nèi ba ch¹c 1 KT(450x200)/(400x200)/(250x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.450 0.2 4.68 3.04 130,568 26,415 1,034 397,186 80,354 3,147 1 KT(400x200)/(350x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.400 0.2 4.68 2.81 130,568 26,415 1,034 366,634 74,173 2,905 1 KT(400x200)/(300x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.400 0.2 4.68 2.81 130,568 26,415 1,034 366,634 74,173 2,905 1 KT(350x200)/(300x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.350 0.2 4.68 2.57 130,568 26,415 1,034 336,081 67,992 2,663 1 KT(300x200)/(250x200)/(250x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.300 0.2 4.68 2.34 130,568 26,415 1,034 305,528 61,811 2,421 1 KT(300x200)/(250x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.300 0.2 4.68 2.34 130,568 26,415 1,034 305,528 61,811 2,421 1 KT(300x200)/(200x200)/(250x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm 1 0.300 0.2 4.68 2.34 130,568 26,415 1,034 305,528 61,811 2,421 èng giã th¼ng 1 èng giã KT(1600x300) - d = 0,75 mm 1 1.600 0.3 6.24 23.71 19,335 5,483 184 458,471 130,005 4,361 2 èng giã KT(1200x300) - d = 0,75 mm 1 1.200 0.3 6.24 18.72 19,335 5,483 184 361,951 102,635 3,443 3 èng giã KT(1000x300) - d = 0,75 mm 1 1.000 0.3 6.24 16.22 19,335 5,483 184 313,691 88,951 2,984 èng giã KT(500x300) - d = 0,75 mm 1 0.500 0.3 6.24 9.98 19,335 5,483 184 193,040 54,739 1,836 Chi tiÕt nèi c«n 1 KT(1600x300)/(1200x300) - d = 0,75 mm, L = 600 mm 1 1.600 0.3 6.24 11.86 32,642 6,604 259 387,002 78,293 3,066 2 KT(1200x300)/(1000x300) - d = 0,75 mm, L = 600 mm 1 1.200 0.3 6.24 9.36 32,642 6,604 259 305,528 61,811 2,421 KT(1000x300)/(500x300) - d = 0,75 mm, L = 600 mm 1 1.000 0.3 6.24 8.11 32,642 6,604 259 264,791 53,569 2,098 Chi tiÕt nèi cót 1 KT(1600x300)/1600x300) - d = 0,75mm, L = 600 mm 1 1.600 0.3 6.24 11.86 65,284 6,604 259 774,004 78,293 3,066 1 KT(1200x300)/1200x300) - d = 0,75mm, L = 600 mm 1 1.200 0.3 6.24 9.36 65,284 6,604 259 611,056 61,811 2,421 Chi tiÕt nèi ba ch¹c 1 KT(1600x300)/(1600x300)/(1200x300) - d = 0,75 mm, L = 1200 mm 1 1.600 0.3 4.68 8.89 130,568 13,207 517 1,161,007 117,440 4,599 èng giã th¼ng 1 èng giã KT(900x650) - d = 0,75 mm 1 0.900 0.65 6.24 19.34 19,335 5,483 184 374,016 106,056 3,557 2 èng giã KT(800x650) - d = 0,75 mm 1 0.800 0.65 6.24 18.10 19,335 5,483 184 349,886 99,214 3,328 3 èng giã KT(750x550) - d = 0,75 mm 1 0.750 0.55 6.24 16.22 19,335 5,483 184 313,691 88,951 2,984 4 èng giã KT(600x500) - d = 0,75 mm 1 0.600 0.5 6.24 13.73 19,335 5,483 184 265,431 75,266 2,525 5 èng giã KT(550x400) - d = 0,58 mm 1 0.550 0.4 4.68 8.89 19,335 5,483 184 171,927 48,752 1,635 6 èng giã KT(550x250) - d = 0,58 mm 1 0.550 0.25 4.68 7.49 19,335 5,483 184 144,780 41,054 1,377 7 èng giã KT(400x200) - d = 0,58 mm 1 0.400 0.2 4.68 5.62 19,335 5,483 184 108,585 30,791 1,033 8 èng giã KT(300x200) - d = 0,58 mm 1 0.300 0.2 4.68 4.68 19,335 5,483 184 90,488 25,659 861 9 èng giã KT(275x250) - d = 0,58 mm 1 0.275 0.2 4.68 4.45 19,335 5,483 184 85,963 24,376 818 10 èng giã KT(200x200) - d = 0,58 mm 1 0.200 0.2 4.68 3.74 19,335 5,483 184 72,390 20,527 689 11 èng giã KT(175x175) - d = 0,58 mm 1 0.175 0.175 4.68 3.28 19,335 5,483 184 63,341 17,961 602 Chi tiÕt nèi c«n 1 KT(900x650)/(800x650) - d = 0,75 mm, L = 600 mm 1 0.900 0.65 6.24 9.67 32,642 6,604 259 315,712 63,871 2,501 2 KT(800x650)/(750x550) - d = 0,75 mm, L = 600 mm 1 0.800 0.65 6.24 9.05 32,642 6,604 259 295,344 59,750 2,340 3 KT(750x550)/(600x500) - d = 0,75 mm, L = 600 mm 1 0.750 0.55 6.24 8.11 32,642 6,604 259 264,791 53,569 2,098 4 KT(600x500)/(550x400) - d = 0,75 mm, L = 600 mm 1 0.600 0.5 6.24 6.86 32,642 6,604 259 224,054 45,328 1,775 5 KT(550x400)/(550x250) - d = 0,58 mm, L = 600 mm 1 0.550 0.4 4.68 4.45 32,642 6,604 259 145,126 29,360 1,150 6 KT(550x250)/(275x250) - d = 0,58 mm, L = 600 mm 1 0.550 0.25 4.68 3.74 32,642 6,604 259 122,211 24,724 968 7 KT(275x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 600 mm 1 0.275 0.2 4.68 2.22 32,642 6,604 259 72,563 14,680 575 8 KT(400x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 600 mm 1 0.400 0.2 4.68 2.81 32,642 6,604 259 91,658 18,543 726 9 KT(300x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 600 mm 1 0.300 0.2 4.68 2.34 32,642 6,604 259 76,382 15,453 605 10 KT(300x200)/(175x175) - d = 0,58 mm, L = 600 mm 1 0.300 0.2 4.68 2.34 32,642 6,604 259 76,382 15,453 605 Chi tiÕt nèi cót 1 KT(900x650)/(900x650) - d = 0,75 mm, L = 600 mm 1 0.800 0.2 6.24 6.24 65,284 13,207 517 407,371 82,414 3,228 2 KT(400x200)/(400x200) - d = 0,58 mm, L = 600 mm 1 0.400 0.2 6.24 3.74 65,284 13,207 517 244,422 49,448 1,937 2 KT(300x200)/(300x200) - d = 0,58 mm, L = 600 mm 1 0.300 0.2 6.24 3.12 65,284 13,207 517 203,685 41,207 1,614 3 KT(275x275)/(275x275) - d = 0,58 mm, L = 600 mm 1 0.400 0.2 6.24 3.74 65,284 13,207 517 244,422 49,448 1,937 6.1.6. kinh phÝ l¾p ®Æt phÇn th«ng giã STT MH Danh môc vËt t §V KL §¬n gi¸ (®) Thµnh tiÒn (®) VËt liÖu Nh©n c«ng M. thi c«ng VËt liÖu Nh©n c«ng M. thi c«ng A HÖ thèng cÊp giã t¬i I L¾p ®Æt èng giã th¼ng 1 ZN1000 èng giã KT(550x200) - d = 0,58 mm m 4.5 126,683 35,922 1,205 570,073 161,650 5,422 2 ZN1000 èng giã KT(450x200) - d = 0,58 mm m 85.0 117,634 33,356 1,119 9,998,893 2,835,297 95,106 3 ZN1000 èng giã KT(400x200) - d = 0,58 mm m 135.0 108,585 30,791 1,033 14,659,010 4,156,726 139,431 4 ZN1000 èng giã KT(350x200) - d = 0,58 mm m 52.0 99,536 28,225 947 5,175,897 1,467,683 49,231 5 ZN1000 èng giã KT(300x200) - d = 0,58 mm m 186.0 90,488 25,659 861 16,830,715 4,772,537 160,087 6 ZN1000 èng giã KT(250x200) - d = 0,58 mm m 43.0 81,439 23,093 775 3,501,875 992,996 33,308 7 ZN1000 èng giã KT(200x200) - d = 0,58 mm m 454.0 72,390 20,527 689 32,865,139 9,319,276 312,600 8 ZN1000 èng giã KT(150x150) - d = 0,58 mm m 28.0 54,293 15,395 516 1,520,194 431,068 14,459 II Chi tiÕt nèi c«n 1 ZP5000 KT(550x200)/(450x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 1.0 114,573 23,179 908 114,573 23,179 908 2 ZP5000 KT(450x200)/(400x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 15.0 99,297 20,088 787 1,489,449 301,326 11,801 3 ZP5000 KT(400x200)/(300x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 2.0 91,658 18,543 726 183,317 37,086 1,452 4 ZP5000 KT(350x200)/(300x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 14.0 76,382 15,453 605 1,069,348 216,337 8,472 5 ZP5000 KT(250x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 16.0 68,744 13,907 545 1,099,901 222,518 8,714 6 ZP5000 KT(200x200)/(150x150) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 1.0 61,106 12,362 484 61,106 12,362 484 III Chi tiÕt nèi cót 4 ZP5000 KT(300x200)/(300x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 1.0 152,764 30,905 1,210 152,764 30,905 1,210 5 ZP5000 KT(250x200)/(250x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 2.0 137,488 27,815 1,089 274,975 55,629 2,179 6 ZP5000 KT(200x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 48.0 122,211 24,724 968 5,866,139 1,186,763 46,477 7 ZP5000 KT(150x150)/(150x150) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 1.0 91,658 18,543 726 91,658 18,543 726 IV Chi tiÕt nèi ba ch¹c 1 ZP5000 KT(450x200)/(400x200)/(250x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 1.0 397,186 80,354 3,147 397,186 80,354 3,147 2 ZP5000 KT(400x200)/(350x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 14.0 366,634 74,173 2,905 5,132,871 1,038,417 40,667 3 ZP5000 KT(400x200)/(300x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 1.0 366,634 74,173 2,905 366,634 74,173 2,905 4 ZP5000 KT(350x200)/(300x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 1.0 336,081 67,992 2,663 336,081 67,992 2,663 5 ZP5000 KT(300x200)/(250x200)/(250x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 1.0 305,528 61,811 2,421 305,528 61,811 2,421 6 ZP5000 KT(300x200)/(250x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 14.0 305,528 61,811 2,421 4,277,393 865,348 33,889 7 ZP5000 KT(300x200)/(200x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 400 mm c¸i 1.0 305,528 61,811 2,421 305,528 61,811 2,421 V T«n cµi C, t«n lµm vËt liÖu phô c«n, cót 1 ZN1000 T«n tr¸ng kÏm cµi C, dÇy 0,8mm kg 450 19,335 5,483 184 8,700,742 2,467,192 82,758 VI Gia c«ng l¾p ®Æt gi¸ treo ®ì èng giã 1 BB.32201 Gi¸ treo èng giã b»ng s¾t gãc L25x25x3 kg 450 8,237 3,313 289 3,706,650 1,490,850 130,050 2 TT Thanh ren M6 (vËt liÖu treo èng giã) m 450 4,250 200 1,912,500 90,000 3 TT £cu + long ®en M6 bé 200 750 200 150,000 40,000 VII cung cÊp L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn vµ thiÕt bÞ 1 TT Nèi mÒm ®Çu Qu¹t víi èng giã hót, ®Èy c¸i 34 112,000 7,250 8,960 3,808,000 246,500 304,640 2 BA.11402 L¾p ®Æt qu¹t giã cÊp giã t¬i c¸i 17 137,005 1,052 2,329,085 17,884 3 TT Cöa lÊy giã t¬i b»ng Inox, che ma, ch¾n c«n trïng c¸i 17 950,000 15,000 16,150,000 255,000 B HÖ thèng hót giã th¶i tÇng hÇm I L¾p ®Æt èng giã th¼ng 1 ZN1000 èng giã KT(1600x300) - d = 0,75 mm m 8.0 458,471 130,005 4,361 3,667,769 1,040,037 34,886 2 ZN1000 èng giã KT(1200x300) - d = 0,75 mm m 15.0 361,951 102,635 3,443 5,429,263 1,539,528 51,641 3 ZN1000 èng giã KT(1000x300) - d = 0,75 mm m 18.0 313,691 88,951 2,984 5,646,434 1,601,109 53,707 4 ZN1000 èng giã KT(500x300) - d = 0,75 mm m 11.0 193,040 54,739 1,836 2,123,445 602,127 20,197 II Chi tiÕt nèi c«n 1 ZP5000 KT(1600x300)/(1200x300) - d = 0,75 mm, L = 600 mm c¸i 1 387,002 78,293 3,066 387,002 78,293 3,066 2 ZP5000 KT(1200x300)/(1000x300) - d = 0,75 mm, L = 600 mm c¸i 2 305,528 61,811 2,421 611,056 123,621 4,841 3 ZP5000 KT(1000x300)/(500x300) - d = 0,75 mm, L = 600 mm c¸i 2 264,791 53,569 2,098 529,582 107,138 4,196 III Chi tiÕt nèi cót 1 ZP5000 KT(1600x300)/1600x300) - d = 0,75mm, L = 600 mm c¸i 1 774,004 78,293 3,066 774,004 78,293 3,066 2 ZP5000 KT(1200x300)/1200x300) - d = 0,75mm, L = 600 mm c¸i 1.0 611,056 61,811 2,421 611,056 61,811 2,421 IV Chi tiÕt nèi ba ch¹c 1 ZP5000 KT(1600x300)/(1600x300)/(1200x300) - d = 0,75 mm, L = 1200 mm c¸i 1 1,161,007 117,440 4,599 1,161,007 117,440 4,599 V T«n cµi C, t«n lµm vËt liÖu phô c«n, cót 1 ZN1000 T«n tr¸ng kÏm cµi C, dÇy 0,8mm kg 200 19,335 5,483 184 3,866,996 1,096,530 36,781 VI Gia c«ng l¾p ®Æt gi¸ treo ®ì èng giã 1 BB.32201 Gi¸ treo èng giã b»ng s¾t gãc L30x30x3 kg 175 8,237 3,313 289 1,441,475 579,775 50,575 2 TT Thanh ren M8 (vËt liÖu treo èng giã) m 450 6,500 200 2,925,000 90,000 3 TT £cu + long ®en M8 bé 200 1,250 200 250,000 40,000 VII cung cÊp L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn vµ thiÕt bÞ 1 TT Cöa giã (nh«m ®Þnh h×nh, s¬n tÜnh ®iÖn) 2 Cöa hót KT [800x200] c¸i 24 300,000 12,500 7,200,000 300,000 3 Cöa th¶i KT [1600x300], cã m¸i che ma c¸i 1 450,000 12,500 450,000 12,500 4 TT Nèi mÒm ®Çu Qu¹t víi èng giã hót, ®Èy c¸i 2 112,000 7,250 8,960 224,000 14,500 17,920 5 BA.11402 L¾p ®Æt qu¹t giã hót th¶i c¸i 1 137,005 1,052 137,005 1,052 D HÖ thèngth«ng giã WC I L¾p ®Æt èng giã th¼ng 1 ZN1000 èng giã KT(900x650) - d = 0,75 mm m 25.0 374015.90 106056.38 3557.49 9350397.43 2,651,409 88937.30 2 ZN1000 èng giã KT(800x650) - d = 0,75 mm m 18.0 349885.84 99214.03 3327.98 6297945.11 1,785,853 59903.57 3 ZN1000 èng giã KT(750x550) - d = 0,75 mm m 11.0 313690.75 88950.51 2983.70 3450598.28 978,456 32820.73 4 ZN1000 èng giã KT(600x500) - d = 0,75 mm m 11.0 265430.64 75265.81 2524.67 2919737.00 827,924 27771.39 5 ZN1000 èng giã KT(550x400) - d = 0,58 mm m 12.0 171926.66 48751.72 1635.30 2063119.95 585,021 19623.58 6 ZN1000 èng giã KT(550x250) - d = 0,58 mm m 5.0 144780.35 41054.08 1377.09 723901.74 205,270 6885.47 7 ZN1000 èng giã KT(400x200) - d = 0,58 mm m 2.7 108585.26 30790.56 1032.82 293180.20 83,135 2788.61 8 ZN1000 èng giã KT(300x200) - d = 0,58 mm m 55.0 90487.72 25658.80 860.68 4976824.44 1,411,234 47337.59 9 ZN1000 èng giã KT(275x250) - d = 0,58 mm m 6.2 85963.33 24375.86 817.65 532972.65 151,130 5069.43 10 ZN1000 èng giã KT(200x200) - d = 0,58 mm m 7.5 72390.17 20527.04 688.55 542926.30 153,953 5164.10 11 ZN1000 èng giã KT(175x175) - d = 0,58 mm m 26.0 63341.40 17961.16 602.48 1646876.45 466,990 15664.44 II Chi tiÕt nèi c«n 1 ZN5000 KT(900x650)/(800x650) - d = 0,75 mm, L = 600 mm c¸i 1.0 315712.32 63870.90 2501.36 315712.32 63,871 2501.36 2 ZN5000 KT(800x650)/(750x550) - d = 0,75 mm, L = 600 mm c¸i 1.0 295343.78 59750.20 2339.98 295343.78 59,750 2339.98 3 ZN5000 KT(750x550)/(600x500) - d = 0,75 mm, L = 600 mm c¸i 1.0 264790.98 53569.14 2097.91 264790.98 53,569 2097.91 4 ZN5000 KT(600x500)/(550x400) - d = 0,75 mm, L = 600 mm c¸i 1.0 224053.90 45327.74 1775.16 224053.90 45,328 1775.16 5 ZN5000 KT(550x400)/(550x250) - d = 0,58 mm, L = 600 mm c¸i 1.0 145125.82 29360.01 1149.82 145125.82 29,360 1149.82 6 ZN5000 KT(550x250)/(275x250) - d = 0,58 mm, L = 600 mm c¸i 1.0 122211.22 24724.22 968.27 122211.22 24,724 968.27 7 ZN5000 KT(275x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 600 mm c¸i 1.0 72562.91 14680.01 574.91 72562.91 14,680 574.91 8 ZN5000 KT(400x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 600 mm c¸i 1.0 91658.42 18543.17 726.20 91658.42 18,543 726.20 9 ZN5000 KT(300x200)/(200x200) - d = 0,58 mm, L = 600 mm c¸i 3.0 76382.01 15452.64 605.17 229146.04 46,358 1815.50 10 ZN5000 KT(300x200)/(175x175) - d = 0,58 mm, L = 600 mm c¸i 17.0 76382.01 15452.64 605.17 1298494.22 262,695 10287.85 III Chi tiÕt nèi cót 1 ZN5000 KT(900x650)/(900x650) - d = 0,75 mm, L = 600 mm c¸i 1.0 407370.73 82414.07 3227.56 407370.73 82,414 3227.56 2 ZN5000 KT(400x200)/(400x200) - d = 0,58 mm, L = 600 mm c¸i 1.0 244422.44 49448.44 1936.54 244422.44 49,448 1936.54 3 ZN5000 KT(300x200)/(300x200) - d = 0,58 mm, L = 600 mm c¸i 20.0 203685.37 41207.03 1613.78 4073707.34 824,141 32275.60 4 ZN5000 KT(275x275)/(275x275) - d = 0,58 mm, L = 600 mm c¸i 2.0 244422.44 49448.44 1936.54 488844.88 98,897 3873.07 IV T«n cµi C, t«n lµm vËt liÖu phô c«n, cót 1 ZN1000 T«n dÇy 0,8mm, cµi C vµ phô kiÖn kg 300 19,335 5,483 184 5,800,495 1,644,795 55,172 V Gia c«ng l¾p ®Æt gi¸ treo ®ì èng giã 1 BB.32201 Gi¸ treo èng giã b»ng s¾t gãc L25x25x3 kg 150 8,237 3,313 289 1,235,550 496,950 43,350 2 TT Thanh ren M6 (vËt liÖu treo èng giã) m 100 6,500 200 650,000 20,000 3 TT £cu + long ®en M6 bé 250 1,250 200 312,500 50,000 VI cung cÊp L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn vµ thiÕt bÞ 6 TT Cöa hót giã nh«m ®Þnh h×nh s¬n tÜnh ®iÖn KT: 300x300 c¸i 88 215,000 15,000 18,920,000 1,320,000 10 TT VËt liÖu phô, b¨ng b¹c, keo d¸n, … l« 1 500,000 11 TT Nèi mÒm ®Çu Qu¹t víi èng giã c¸i 2 112,000 7,250 8,960 224,000 14,500 17,920 12 BA.11402 L¾p ®Æt qu¹t giã hót th¶i c¸i 1 9,500,000 137,005 1,052 9,500,000 137,005 1,052 II ®êng èng gas 1 BB.18101 èng ®ång D6,4 - m¸y VRV, gas R22 m 26 28,000 6,850 728,000 178,107 2 BB.18102 èng ®ång D9,5 - m¸y VRV, gas R22 m 690 35,000 8,068 24,150,000 5,566,920 3 BB.18103 èng ®ång D12,7 - m¸y VRV gas R22 m 564 45,000 8,494 25,398,900 4,794,183 4 BB.18104 èng ®ång D15,9 - m¸y VRV gas R22 m 823 52,000 9,331 42,796,000 7,679,413 5 BB.18105 èng ®ång D19,1 - m¸y VRV gas R22 m 145 65,000 11,259 9,425,000 1,632,555 6 BB.18106 èng ®ång D25,4 - m¸y VRV gas R22 m 498 78,000 11,706 38,844,000 5,829,588 7 BB.18108 èng ®ång D28,6 - m¸y VRV gas R22 m 38 105,000 12,264 3,990,000 466,032 8 BB.18110 èng ®ång D34,9 - m¸y VRV gas R22 m 325 175,000 11,249 56,875,000 3,655,925 10 BB.28206 Cót ®ång D25,4 c¸i 38 15,000 2,588 570,000 98,344 11 BB.28208 Cót ®ång D28,6 c¸i 6 18,500 2,892 111,000 17,352 12 BB.28209 Cót ®ång D34,9 c¸i 64 27,800 2,994 1,779,200 191,616 14 BB.28106 Nèi m¨ng x«ng D25,4 c¸i 172 15,000 2,588 2,580,000 445,136 15 BB.28108 Nèi m¨ng x«ng D28,6 c¸i 10 18,500 2,892 185,000 28,920 16 BB.28110 Nèi m¨ng x«ng D34,9 c¸i 66 27,800 2,994 1,834,800 197,604 18 TT L¾p ®Æt bé chia gas Joint c¸c lo¹i bé 158 15,000 2,370,000 II èng b¶o «n b»ng èng Superlon 1 BC.14101 èng D6,4 - dÇy 13mm m 26 9,000 2,308 234,000 60,008 2 BC.14102 èng D9,5 - dÇy 13mm m 690 11,000 2,420 7,590,000 1,669,800 3 BC.14103 èng D12,7 - dµy 13mm m 564 14,000 2,547 7,901,880 1,437,578 4 BC.14104 èng D15,9 - dÇy 13mm m 823 17,500 2,709 14,402,500 2,229,507 5 BC.14105 èng D19,1 - dÇy 13mm m 145 25,000 2,811 3,625,000 407,595 6 BC.14106 èng D25,4 - dÇy 13mm m 498 27,500 2,963 13,695,000 1,475,574 7 BC.14108 èng D28,6 - dÇy 13mm m 38 41,000 3,247 1,558,000 123,386 8 BC.14110 èng D34,9 - dÇy 13mm m 325 45,000 3,354 14,625,000 1,090,050 III èng tho¸t níc ngng PVC Class1 + b¶o «n 1 BB.19108 èng níc ngng PVC - TP D100 m 79 41,700 6,855 3,277,620 538,803 2 BB.19104 èng níc ngng PVC - TP D48 m 25 9,181 3,902 229,525 97,553 3 BB.19103 èng níc ngng PVC - TP D34 m 496 9,359 3,125 4,642,064 1,550,000 4 BB.19102 èng níc ngng PVC - TP D27 m 445 8,349 2,598 3,715,305 1,156,110 5 BB.19101 èng níc ngng PVC - TP D21 m 650 6,237 2,225 4,054,050 1,446,250 6 BC.14112 B¶o «n b»ng èng Superlon dÇy 10 PVC - TP D48 m 25 47,500 3,531 1,187,500 88,275 7 BC.14110 B¶o «n b»ng èng Superlon dÇy 10 PVC - TP D34 m 496 45,000 3,354 22,320,000 1,663,584 8 BC.14108 B¶o «n b»ng èng Superlon dÇy 10 PVC - TP D27 m 445 4,100 3,247 1,824,500 1,444,915 9 BC.14106 B¶o «n b»ng èng Superlon dÇy 10 PVC - TP D21 m 650 27,500 2,963 17,875,000 1,925,950 10 TT VËt liÖu phô tª c«n cót l« 3 500,000 1,500,000 IV L¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ phô kiÖn 1 TT Gas R22 n¹p cho m¸y VRV kg 650 470,000 305,500,000 2 TT Ni t¬ xóc röa ®êng èng b×nh 30 195,000 5,850,000 3 TT B¨ng cuèn c¸ch Èm b¶o «n ®êng èng ®ång kg 50 19,650 5,750 982,500 287,500 4 BA.12203 L¾p ®Æt hoµn thiÖn dµn l¹nh m¸y m¸y VRV c¸i 194 84,000 103,008 19,936 16,296,000 19,983,552 3,867,584 5 TT L¾p ®Æt hoµn thiÖn dµn nãng m¸y ®iÒu hoµ hÖ VRV tæ 22 1,150,000 500,000 25,300,000 11,000,000 5 TT L¾p ®Æt hoµn thiÖn m¸y ®iÒu hoµ tñ ®øng tæ 6 350,000 2,100,000 6 TT Në M12 + £cu, bul«ng l¾p m¸y bé 852 4,450 1,150 750 3,791,400 979,800 639,000 7 TT Thanh ren M12 (vËt liÖu treo dµn l¹nh) m 621 7,850 200 4,873,280 124,160 8 BB.32201 Gi¸ treo èng gas, èng tho¸t níc ngng b»ng s¾t gãc L25x25x3 kg 800 8,237 3,313 289 6,589,600 2,650,400 231,200 9 TT Thanh ren M6 (vËt liÖu treo èng giã) m 650 4,250 200 2,762,500 130,000 10 TT £cu + long ®en M6 bé 400 750 200 300,000 80,000 E Téng céng gi¸ trÞ ®iÒu hoµ + th«ng giã 936,555,821 160,879,568 18,037,256 A - Tæng hîp kinh phÝ l¾p ®Æt Stt Thµnh phÇn chi phÝ Gi¸ trÞ tÝnh Thµnh tiÒn (vn®) ghi chó 1 ChÝ phÝ vËt liÖu [VL] 936,555,821 2 ChÝ phÝ nh©n c«ng [NC] 160,879,568 3 Chi phÝ m¸y thi c«ng [MTC] 18,037,256 4 Trùc tiÕp phÝ kh¸c [TT]= (VL+NC+MTC)*1,5% 16,732,090 5 Céng chÝ phÝ trùc tiÕp T= VL+NC+MTC+TT 1,115,472,646 6 Chi phÝ chung [C]=6%*T 66,928,359 7 Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc [TL]=5,5%[T+C] 65,032,055 8 Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tríc thuÕ [Z]=[T+C+TL] 1,247,433,060 9 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra [VAT]=10%[Z] 124,743,306 10 Tæng gi¸ trÞ l¾p ®Æt [Gxl]=[Z]+[VAT] 1,372,176,366 11 Lµm trßn [LT] 1,372,176,000 B- Gi¸ trÞ phÇn thiÕt bÞ STT danh môc thiÕt bÞ ®/v k/l §¬n gi¸ (VN§) Thµnh tiÒn (VN§) A M¸y l¹nh trung t©m hÖ VRV - DAIKIN, (Variable Rerigerant Volume), mét chiÒu l¹nh I Tæ hîp dµn nãng (Outdoor) 1 Model: FX8MY1 C«ng suÊt l¹nh: 27,7kW Gas R22. Toµn bé c¸c m¸y nÐn biÕn tÇn bé 1 88,000,000 88,000,000 §iÖn ¸p : 400V/3ph/50Hz - XuÊt sø : NhËt B¶n - 2 Model: FX10MY1 C«ng suÊt l¹nh: 30,8 Kw Gas R22. Toµn bé c¸c m¸y nÐn biÕn tÇn bé 3 92,800,000 278,400,000 §iÖn ¸p : 400V/3ph/50Hz - XuÊt sø : NhËt B¶n - 3 Model: FX12MY1 C«ng suÊt l¹nh: 36,9 kW Gas R22. Toµn bé c¸c m¸y nÐn biÕn tÇn bé 1 115,200,000 115,200,000 §iÖn ¸p : 400V/3ph/50Hz - XuÊt sø : NhËt B¶n - 4 Model: FX14MY1 C«ng suÊt l¹nh: 44 kW Gas R22. Toµn bé c¸c m¸y nÐn biÕn tÇn bé 28 152,000,000 4,256,000,000 §iÖn ¸p : 380-415V/3ph/50Hz - XuÊt sø : NhËt B¶n - 5 Model: FX16MY1 C«ng suÊt l¹nh: 49,6 kW Gas R22. Toµn bé c¸c m¸y nÐn biÕn tÇn bé 2 166,400,000 332,800,000 §iÖn ¸p : 400V/3ph/50Hz - XuÊt sø : NhËt B¶n - 6 Model: FX18MY1 C«ng suÊt l¹nh: 58,6 kW Gas R22. Toµn bé c¸c m¸y nÐn biÕn tÇn bé 1 193,600,000 193,600,000 §iÖn ¸p : 400V/3ph/50Hz - XuÊt sø : NhËt B¶n - 7 Dµn nãng m¸y §HKK lo¹i hai m¶ng tñ ®øng CARRIER Model: 38RB C«ng suÊt l¹nh: 17,58 kW bé 6 58,240,000 349,440,000 §iÖn ¸p : 380V/3ph/50Hz - XuÊt sø : Th¸i Lan - II Dµn l¹nh m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ (Indoor) - 1 Dµn l¹nh m¸y §HKK lo¹i Cassette Model: FXF40LVE C«ng suÊt l¹nh: 2,4kW bé 5 17,600,000 88,000,000 §iÖn ¸p : 220-240V/1ph/50Hz - XuÊt sø : NhËt B¶n - 2 Dµn l¹nh m¸y §HKK lo¹i Cassette Model: FXF50LVE C«ng suÊt l¹nh: 5,9kW bé 75 20,800,000 1,560,000,000 §iÖn ¸p : 220-240V/1ph/50Hz - XuÊt sø : NhËt B¶n - 3 Dµn l¹nh m¸y §HKK lo¹i Cassette Model: FXF63LVE C«ng suÊt l¹nh: 7,4kW bé 83 27,680,000 2,297,440,000 §iÖn ¸p : 220-240V/1ph/50Hz - XuÊt sø : NhËt B¶n - 4 Dµn l¹nh m¸y §HKK lo¹i Cassette Model: FXF80LVE C«ng suÊt l¹nh: 9,6 kW bé 30 33,600,000 1,008,000,000 §iÖn ¸p : 220-240V/1ph/50Hz - XuÊt sø : NhËt B¶n - 5 Dµn l¹nh m¸y §HKK lo¹i treo têng Model: FXA20LVE C«ng suÊt l¹nh: 2,4 kW bé 1 14,400,000 14,400,000 §iÖn ¸p : 220-240V/1ph/50Hz - XuÊt sø : NhËt B¶n - 6 Dµn l¹nh m¸y §HKK lo¹i hai m¶ng tñ ®øng CARRIER Model: 40QB C«ng suÊt l¹nh: 17,58 kW bé 6 - §iÖn ¸p : 380V/3ph/50Hz - XuÊt sø : Th¸i Lan - III Bé ®iÒu khiÓn - DCS302C61 ( Centralised controller) bé 18 - DMS502A51 (Bacnet) bé 18 - 1 BRC1A61 ( Remote Controller) bé 193 4,800,000 926,400,000 IV Bé chia gas - 1 KHRJ26K11T c¸i 1 2,400,000 2,400,000 2 KHRJ26K18T c¸i 34 2,400,000 81,600,000 3 KHRJ26K37T c¸i 88 1,280,000 112,640,000 4 KHRJ26K40T + KHRJ40TP c¸i 33 800,000 26,400,000 V Qu¹t th«ng giã (h·ng GEBHARDT_CHLB §øc) - 1 ARM61 c¸i 1 - 2 AQM61 c¸i 16 - 3 AWM61 c¸i 1 - 4 AQA61 c¸i 4 - VII Tæng gi¸ trÞ thiÕt bÞ tÝnh ra VN§ 13,576,580,000 A - Tæng hîp kinh phÝ l¾p ®Æt Stt Thµnh phÇn chi phÝ Gi¸ trÞ tÝnh Thµnh tiÒn (vn®) ghi chó 1 ChÝ phÝ vËt liÖu [VL] 936,555,821 2 ChÝ phÝ nh©n c«ng [NC] 160,879,568 3 Chi phÝ m¸y thi c«ng [MTC] 18,037,256 4 Trùc tiÕp phÝ kh¸c [TT]= (VL+NC+MTC)*1,5% 16,732,090 5 Céng chÝ phÝ trùc tiÕp T= VL+NC+MTC+TT 1,115,472,646 6 Chi phÝ chung [C]=6%*T 66,928,359 7 Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc [TL]=5,5%[T+C] 65,032,055 8 Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tríc thuÕ [Z]=[T+C+TL] 1,247,433,060 9 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra [VAT]=10%[Z] 124,743,306 10 Tæng gi¸ trÞ l¾p ®Æt [Gxl]=[Z]+[VAT] 1,372,176,366 11 Lµm trßn [LT] 1,372,176,000 c - tæng hîp kinh phÝ h¹ng môc ®iÒu hoµ kh«ng khÝ §¬n vÞ tÝnh: §ång TT Tªn c«ng viÖc Chi phÝ cho c«ng tr×nh Ghi chó I Gi¸ trÞ phÇn thiÕt bÞ ®iÒu hoµ 13,576,580,000 II Gia c«ng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ 1,372,176,000 III Tæng céng 14,948,756,000 IV Lµm trßn 14,948,756,000 B»ng ch÷:M­êi bèn tû, chÝn tr¨m bèn m­¬i t¸m triÖu, b¶y tr¨m n¨m m­¬i s¸u ngh×n ®ång ch½n. 6.2. NhËn xÐt tæng qu¸t Sau khi nghiªn cøu vµ xem xÐt kü l­ìng tæng thÓ c«ng tr×nh cuèi cïng em chän hÖ thèng ®iÒu hoµ VRV cho c«ng tr×nh vµ m¸y ®iÒu hoµ tñ ®øng cho kh«ng gian siªu thÞ tÇng trÖt. Do cÊu tróc x©y dùng tÇng trÖt vµ tÇng 1 cña c«ng tr×nh kh«ng thÓ thiÕt kÕ ®­êng giã cÊp nh­ c¸c tÇng kh¸c nªn ta chän qu¹t g¾n t­êng thæi trùc tiÕp kh«ng khÝ t­¬i cho hai tÇng nµy. Tuy nhiªn l­îng kh«ng khÝ t­¬i bæ sung tõ ngoµi vµo sÏ ph¶i ®¶m b¶o l­u l­îng t­¬ng øng víi l­u l­îng ®· ®­îc tÝnh to¸n. Trong b¶n ®å ¸n nµy cã sù kh«ng ®ång bé khi lùa chän h·ng cung cÊp m¸y lµ do gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh trong qu¸ tr×nh t×m catalog. ViÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®­êng èng giã vµ lËp dù to¸n cho c«ng tr×nh cßn nhiÒu vÊn ®Ò ch­a phï hîp víi thùc tÕ. Trong phÇn lËp dù to¸n viÖc cËp nhËt gi¸ thiÕt bÞ gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n nªn gi¸ trÞ phÇn thiÕt bÞ em kh«ng tÝnh ®­îc. Tµi liÖu tham kh¶o NguyÔn §øc Lîi. H­íng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ. NXB khoa häc vµ kü thuËt, 2005. Hµ §¨ng Trung – NguyÔn Qu©n. C¬ së kü thuËt ®iÒu hßa kh«ng khÝ. NXB khoa häc vµ kü thuËt, 2005. §inh V¨n ThuËn – Vâ ChÝ ChÝnh. TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ hiÖn ®¹i. NXB khoa häc vµ kü thuËt, 2003. NguyÔn §øc Lîi. H­íng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh. NXB khoa häc vµ kü thuËt, 2005. TrÇn V¨n Phó. TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ hÖ thèng sÊy. NXB gi¸o dôc, 2001. PhÇn mÒm chän m¸y VRV Xpress V1.7.6, Catalog h·ng Carrier. §¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n Hµ Néi ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 24//1999Q§-UB ngµy 15/4/1999.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDATN.doc
  • dwgdhkk.dwg
Luận văn liên quan