Thiết kế hệ thống treo trước cho xe vận tải hạng trung

LỜI MỞ ĐẦU Ngành ô tô giữ một vị trí quan trọng trong hoạt động phát triển của xã hội. Ô tô được sử dụng phổ biến, để phục vụ nền kinh tế quốc dân và trong hoạt động quân sự. Nhiều tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, đã được áp dụng nhanh chóng vào công nghệ chế tạo ô tô, để làm tăng khả năng phục vụ và độ tin cậy của ô tô. Các tiến bộ khoa học này được áp dụng nhằm mục đích giảm nhẹ cường độ lao động cho người lái, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hoá, tăng vận tốc chuyển động trung bình, tăng tính kinh tế của ô tô. * Lời mở đầu. * Chương 1: Phân tích đặc điểm kết cấu, chọn sơ đồ thiết kế. * Chương 2: Tính toán thiết kế hệ thống treo. * Kết luận. Qua thời gian làm đồ án môn học được sự giúp đỡ nhiệt tình và chu đáo của thầy giáo –Tiến sĩ. Nguyễn Văn Trà –Giáo viên bộ môn xe quân sự và các bạn trong lớp. Tôi đã hoàn thành đồ án này. Nhưng do trình độ còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu xót, tôi rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo để đồ án môn học của tôi được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2006 Học viên thực hiện

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2090 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế hệ thống treo trước cho xe vận tải hạng trung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng 1 Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm kÕt cÊu 1.1. C«ng dông, ph©n lo¹i HÖ thèng treo lµ mét tæ hîp c¸c c¬ cÊu thùc hiÖn liªn kÕt c¸c b¸nh xe (cÇu xe) víi khung xe (vá xe) ®Ó ®¶m b¶o ®é ªm dÞu vµ an toµn chuyÓn ®éng trªn c¬ së t¹o ra c¸c dao ®éng cña th©n xe vµ b¸nh xe theo ý muèn, gi¶m c¸c t¶i träng va ®Ëp cho xe khi chuyÓn ®éng trªn ®Þa h×nh kh«ng b»ng ph¼ng. Ngoµi ra hÖ thèng treo cßn dïng ®Ó truyÒn c¸c lùc vµ m« men t¸c ®éng gi÷a b¸nh xe vµ khung xe (vá xe). HÖ thèng treo bao gåm 4 phÇn tö chÝnh sau: - PhÇn tö ®µn håi: - PhÇn tö gi¶m chÊn: - PhÇn tö h­íng: -PhÇn tö æn ®Þnh HÖ thèng treo « t« th­êng ®­îc ph©n lo¹i dùa vµo cÊu t¹o cña phÇn tö ®µn håi, phÇn tö h­íng vµ theo ph­¬ng ph¸p dËp t¾t dao ®éng. a) Theo cÊu t¹o cña phÇn tö h­íng. - HÖ thèng treo phô thuéc: lµ hÖ thèng treo mµ b¸nh xe bªn tr¸i vµ bªn ph¶i cña mét cÇu ®­îc liªn kÕt cøng víi nhau b»ng dÇm cÇu liÒn hoÆc vá cÇu cøng. Khi ®ã dao ®éng hoÆc chuyÓn dÞch (trong mÆt ph¼ng ngang hoÆc mÆt ph¼ng th¼ng ®øng) cña b¸nh xe bªn nµy lµm ¶nh h­ëng, t¸c ®éng ®Õn b¸nh xe bªn kia vµ ng­îc l¹i. H×nh 1.1: S¬ ®å hÖ thèng treo phô thuéc. (1-Th©n xe; 2-Gi¶m chÊn; 3-DÇm cÇu; 4-NhÝp) ¦u ®iÓm cña hÖ thèng treo phô thuéc lµ cÊu t¹o ®¬n gi¶n gi¸ thµnh kh«ng cao vµ ®¶m b¶o ®é ªm dÞu cÇn thiÕt cho c¸c xe cã tèc ®é chuyÓn ®éng kh«ng cao. NÕu hÖ thèng treo phô thuéc cã ph©n tö ®µn håi lo¹i nhÝp th× nã lµm ®­îc c¶ nhiÖm vô cña phÇn tö h­íng. HÖ thèng treo phô thuéc ®­îc sö dông ë rÊt nhiÒu xe nh­: GAZ-53; GAZ-66; ZIL-131 (cÇu tr­íc); KRAZ; KAMAZ;...(h×nh 1.1). - HÖ thèng treo ®éc lËp: lµ hÖ thèng treo mµ b¸nh xe bªn tr¸i vµ b¸nh xe bªn ph¶i kh«ng cã liªn kÕt cøng víi nhau, chóng chØ ®­îc nèi gi¸n tiÕp víi nhau th«ng qua khung xe hoÆc vá xe. ChÝnh v× vËy mµ dao ®éng hay chuyÓn dÞch cña c¸c b¸nh xe lµ ®éc lËp nhau. H×nh 1.2: S¬ ®å hÖ thèng treo ®éc lËp. ­u ®iÓm cña hÖ thèng treo ®éc lËp lµ b¶o ®¶m ®é ªm dÞu chuyÓn ®éng cña xe nh­ng kÕt cÊu phøc t¹p, gi¸ thµnh ®¾t nªn chØ ®­îc sö dông ë mét sè cÇu tr­íc xe du lÞch, ë xe bäc thÐp BTR-60PB,...(h×nh 1.2). - HÖ thèng treo c©n b»ng: hai b¸nh xe cïng mét phÝa cña hai cÇu xe liÒn nhau cã chung phÇn tö ®µn håi ®­îc bè trÝ xung quanh trôc c©n b»ng. HÖ thèng treo c©n b»ng th­êng gÆp ë nh÷ng xe nhiÒu cÇu cã tÝnh n¨ng th«ng qua cao. Nh÷ng xe ®ã cã ba hoÆc bèn cÇu trong ®ã bè trÝ hai cÇu liÒn nhau. HÖ thèng treo cña nh÷ng cÇu nµy th­êng lµ hÖ thèng treo c©n b»ng phô thuéc. VÝ dô nh­ cÇu gi÷a vµ cÇu sau cña « t« ZIL-131; URAL-4320; KRAZ-255B;...(h×nh 1.3). H×nh 1.3: S¬ ®å hÖ thèng treo c©n b»ng. b) Theo cÊu t¹o cña phÇn tö ®µn håi: Cã c¸c lo¹i nh­ sau: - PhÇn tö ®µn håi lµ kim lo¹i gåm: nhÝp l¸, lß xo, thanh xo¾n. §©y lµ lo¹i phæ biÕn nhÊt ë c¸c « t« qu©n sù vµ xe bäc thÐp b¸nh h¬i. - PhÇn tö ®µn håi lµ khÝ nÐn gåm: phÇn tö ®µn håi khÝ nÐn cã b×nh chøa lµ cao su kÕt hîp sîi v¶i bäc cao su lµm cèt, d¹ng mµng ph©n chia vµ d¹ng liªn hîp. - PhÇn tö ®µn håi lµ thuû khÝ cã lo¹i kh¸ng ¸p vµ lo¹i kh«ng kh¸ng ¸p. - PhÇn tö ®µn håi lµ cao su cã lo¹i lµm viÖc ë chÕ ®é nÐn vµ lµm viÖc ë chÕ ®é xo¾n. c) Theo ph­¬ng ph¸p dËp t¾t dao ®éng: - DËp t¾t dao ®éng nhê c¸c gi¶m chÊn thuû lùc, gåm gi¶m chÊn d¹ng ®ßn vµ d¹ng èng. - DËp t¾t dao ®éng nhê ma s¸t c¬ häc gi÷a c¸c chi tiÕt cña phÇn tö ®µn håi vµ trong phÇn tö h­íng. 1.2.Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng treo. * C¸c yªu cÇu chung cña hÖ thèng treo: + §¶m b¶o ®é ªm dÞu cÇn thiÕt khi xe chuyÓn ®éng. §é ªm dÞu chuyÓn ®éng cña « t« qu©n sù ®­îc ®¸nh gi¸ qua gi¸ trÞ cho phÐp cña c¸c th«ng sè nh­ tÇn sè dao ®éng riªng, biªn ®é dao ®éng lín nhÊt, gia tèc dao ®éng lín nhÊt… + Sù thay ®æi quÜ ®¹o l¨n cña c¸c b¸nh xe kh«ng ®¸ng kÓ ®Ó ®¶m b¶o ®é ªm dÞu chuyÓn ®éng th¼ng vµ tÝnh n¨ng th«ng qua cña «t«. + Träng l­îng phÇn kh«ng treo ph¶i nhá. Träng l­îng phÇn kh«ng treo bao gåm träng l­îng b¸nh xe, c¸c chi tiÕt cña bé phËn dÉn h­íng, cÇu xe vµ mét phÇn träng l­îng cña bé phËn ®µn håi vµ gi¶m chÊn. Gi¶m träng l­îng phÇn kh«ng treo sÏ lµm gi¶m rÊt nhiÒu t¶i träng ®éng t¸c dông lªn bé phËn ®µn håi vµ th©n xe. Yªu cÇu nµy ®­îc thùc hiÖn rÊt tèt ®èi víi hÖ thèng treo ®éc lËp. + HÖ thèng treo ph¶i ®¶m b¶o cã søc sèng cao, ®é tin cËy lín trong sö dông. Søc sèng cña hÖ thèng treo cña «t« chñ yÕu phô thuéc vµo lo¹i s¬ då treo. + §¶m b¶o ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh b¶o d­ìng, söa ch÷a. Yªu cÇu nµy chñ yÕu phô thuéc vµo sè l­îng c¸c ®iÓm ph¶i b¶o d­ìng vµ vÞ trÝ c¸c ®iÓm ®ã trªn xe. a) PhÇn tö h­íng. - PhÇn tö h­íng cã nhiÖm vô truyÒn c¸c lùc däc, lùc ngang vµ m« men tõ mÆt ®­êng lªn khung xe. §éng häc cña phÇn tö h­íng x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh dÞch chuyÓn cña b¸nh xe ®èi víi khung xe vµ ¶nh h­ëng tíi tÝnh æn ®Þnh vµ tÝnh quay vßng cña « t«. §Ó ®¶m b¶o chøc n¨ng, nhiÖm vô nµy, phÇn tö h­íng cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau: + Gi÷ nguyªn ®éng häc b¸nh xe khi « t« chuyÓn ®éng. §iÒu nµy cã nghÜa lµ khi b¸nh xe chuyÓn ®éng th¼ng ®øng, c¸c gãc ®Æt b¸nh xe, c¸c chiÒu réng, chiÒu dµi c¬ së ph¶i gi÷ nguyªn. DÞch chuyÓn b¸nh xe theo chiÒu ngang (thay ®æi chiÒu réng c¬ së) sÏ lµm lèp mßn nhanh vµ t¨ng søc c¶n chuyÓn ®éng cña « t« trªn nÒn ®Êt mÒm. DÞch chuyÓn b¸nh xe theo chiÒu däc tuy cã gi¸ trÞ thø yÕu nh­ng g©y nªn sù thay ®æi ®éng häc cña chuyÓn ®éng l¸i. Thay ®æi gãc do·ng cña b¸nh xe dÉn h­íng lµ ®iÒu nªn tr¸nh, v× nã kÌm theo hiÖn t­îng m« men hiÖu øng con quay, lµm cho b¸nh xe l¾c xung quanh trôc ®øng. Khi b¸nh xe l¨n víi gãc nghiªng lín, sÏ lµm lèp mßn, sinh ra ph¶n lùc ngang lín lµm xe khã b¸m ®­êng. + Víi c¸c b¸nh xe dÉn h­íng nªn tr¸nh sù thay ®æi gãc nghiªngv× khi thay ®æi lµm trô ®øng nghiªng vÒ sau, nªn ®é æn ®Þnh cña xe kÐm ®i. Khi b¸nh xe dÞch chuyÓn th¼ng ®øng còng lµm thay ®æi ®é chôm b¸nh xe (thay ®æi gãc), lµm thay ®æi quÜ ®¹o chuyÓn ®éng cña « t« lµm cho « t« kh«ng b¸m ®óng ®­êng. + §¶m b¶o truyÒn lùc ngang, lùc däc, m« men tõ b¸nh xe lªn khung xe mµ kh«ng g©y biÕn d¹ng râ rÖt, kh«ng lµm dÞch chuyÓn c¸c chi tiÕt cña b¸nh xe. + Gi÷ ®­îc ®óng ®éng häc cña dÉn ®éng l¸i, nghÜa lµ sù dÞch chuyÓn th¼ng ®øng vµ sù quay quanh trô ®øng cña b¸nh xe kh«ng phô thuéc vµo nhau. + §é nghiªng cña thïng xe trong mÆt ph¼ng ngang ph¶i bÐ. PhÇn tö dÉn h­íng cã ¶nh h­ëng ®Õn kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c phÇn tö ®µn håi (kho¶ng c¸ch nhÝp), tuú theo phÇn tö dÉn h­íng mµ ta cã kho¶ng c¸ch nµy lín hay bÐ, phÇn tö dÉn h­íng cßn ¶nh h­ëng ®Õn vÞ trÝ t©m cña ®é nghiªng bªn. + PhÇn tö dÉn h­íng ph¶i ®¶m b¶o bè trÝ hÖ thèng treo trªn « t« ®­îc thuËn tiÖn. + KÕt cÊu phÇn tö dÉn h­íng ph¶i ®¬n gi¶n dÔ sö dông, ch¨m sãc, b¶o d­ìng. + Träng l­îng ph¶i nhá, ®Æc biÖt lµ phÇn kh«ng ®­îc treo. PhÇn tö h­íng cã thÓ lµ nhÝp l¸, thanh gi»ng, thanh ®ßn.mçi lo¹i cã ­u nh­îc ®iÓm vµ thÝch hîp víi mét lo¹i xe nhÊt ®Þnh. PhÇn tö h­íng lµ nhÝp l¸. H×nh 1.5: KÕt cÊu nhÝp chÝnh vµ phô cña hÖ thèng treo cã ®é cøng thay ®æi. 1. NhÝp chÝnh vµ nhÝp phô; 2. èng b¹c chèt nhÝp; 3,4,5. Quang nhÝp; 6. B¹c tú ®ai nhÝp vµ bu l«ng; 7. §Öm tú b¾t nhÝp; 8. Chèt nhÝp; 9. §Öm; 10. Bu l«ng quang nhÝp; 11. Bu l«ng; 12. §ai èc. ­u ®iÓm lµ kÕt cÊu ®¬n gi¶n, v× nhÝp võa ®ãng vai trß lµ phÇn tö h­íng võa ®ãng vai trß lµ phÇn tö ®µn håi do ®ã ®¬n gi¶n trong b¶o d­ìng, söa ch÷a. b) PhÇn tö ®µn håi. - PhÇn tö ®µn håi dïng ®Ó nèi ®µn håi gi÷a b¸nh xe vµ th©n xe, lµm gi¶m c¸c va ®Ëp ®ét ngét tõ ®­êng lªn, ®¶m b¶o ®é ªm dÞu khi « t« chuyÓn ®éng. §Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô trªn, phÇn tö ®µn håi ph¶i cã ®é cøng phï hîp víi t¶i träng cña xe, nh»m t¹o ra dao ®éng víi tÇn sè thÊp cña th©n xe theo yªu cÇu ®Ò ra (do t¶i träng cña xe thùc tÕ lµ lu«n biÕn ®éng, cã lóc « t« ®ñ t¶i, cã lóc « t« non t¶i, do vËy cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn tö ®µn håi thay ®æi ®é cøng theo t¶i träng). ChuyÓn dÞch cña phÇn ®­îc treo kh«ng qu¸ lín, kÕt cÊu nhá gän, ®¶m b¶o träng t©m xe thÊp. Lµm viÖc tin cËy, an toµn, tuæi thä cao, ch¨m sãc b¶o d­ìng ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn, qu¸ tr×nh lµm viÖc ªm dÞu kh«ng cã sù va ®Ëp cøng. PhÇn tö ®µn håi cã thÓ lµ nhÝp l¸, lß xo, thanh xo¾n. mçi lo¹i cã ­u nh­îc ®iÓm vµ thÝch hîp víi mét lo¹i xe nhÊt ®Þnh. PhÇn tö h­íng lµ nhÝp l¸. H×nh 1.5: KÕt cÊu nhÝp chÝnh vµ phô cña hÖ thèng treo cã ®é cøng thay ®æi. 1. NhÝp chÝnh vµ nhÝp phô; 2. èng b¹c chèt nhÝp; 3,4,5. Quang nhÝp; 6. B¹c tú ®ai nhÝp vµ bu l«ng; 7. §Öm tú b¾t nhÝp; 8. Chèt nhÝp; 9. §Öm; 10. Bu l«ng quang nhÝp; 11. Bu l«ng; 12. §ai èc. ­u ®iÓm lµ kÕt cÊu ®¬n gi¶n, ®¬n gi¶n trong b¶o d­ìng vµ lèp xe Ýt bÞ mßn khi quay vßng v× chØ cã khung xe nghiªng cßn cÇu xe kh«ng bÞ nghiªng. nh­îc ®iÓm lµ cã khèi l­îng phÇn kh«ng treo lín, do vËy gi¶m ®é ªm dÞu chuyÓn ®éng; khã cã ®­îc hÖ treo mÒm v× ®Ó cã hÖ treo mÒm cÇn ph¶i n©ng cao khung (vá) so víi cÇu xe; x¸c suÊt xuÊt hiÖn dao ®éng cña b¸nh xe dÉn h­íng lín, do vËy ¶nh h­ëng xÊu tíi æn ®Þnh chuyÓn ®éng th¼ng; tuæi thä cña c¸c l¸ nhÝp nhá. §Ó t¨ng tuæi thä l¸ nhÝp ng­êi ta ¸p dông ph­¬ng ph¸p gia c«ng phun h¹t vµo mÆt trªn c¸c l¸ nhÝp, sö dông nhÝp cã tiÕt diÖn ngang hîp lý, cè ®Þnh c¸c ®Çu nhÝp b»ng c¸c phÇn tö cao su, b«i mì ch× gi÷a c¸c l¸ nhÝp hoÆc c¸c tÊm ®Öm gi÷a c¸c l¸ nhÝp (®Öm b»ng chÊt dÎo, b»ng ®ång hoÆc hîp kim chèng mßn). HÖ thèng treo ®éc lËp víi phÇn tö ®µn håi lµ lß xo th­êng ®­îc ¸p dông réng r·i trªn c¸c « t« du lÞch tïy theo kÕt cÊu cña bé phËn dÉn h­íng mµ hÖ thèng treo ®éc lËp víi phÇn tö ®µn håi lß xo ®­îc ph©n lµm bèn lo¹i sau: - HÖ thèng treo ®éc lËp víi bé phËn dÉn h­íng mét ®ßn treo. Lo¹i nµy cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n nh­ng cã nh­îc ®iÓm lµ khi hµnh tr×nh dÞch chuyÓn cña b¸nh xe lín th× mÆt ph¼ng b¸nh xe bÞ nghiªng mét gãc lín g©y hiÖu øng con quay lµm dao ®éng b¸nh xe, ®ång thêi b¸nh xe bÞ tr­ît ngang lín dÉn ®Õn lèp bÞ mßn nhanh cho nªn s¬ ®å nµy chØ bè trÝ ë cÇu kh«ng dÉn h­íng ®Ó kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi æn ®Þnh l¸i trong hÖ thèng l¸i. - HÖ thèng treo ®éc lËp víi c¬ cÊu hai ®ßn treo dµi b»ng nhau. Lo¹i nµy cã ­u ®iÓm lµ khi b¸nh xe dÞch chuyÓn theo ph­¬ng th¼ng ®øng, mÆt ph¼ng b¸nh xe kh«ng bÞ nghiªng, do ®ã b¸nh xe chuyÓn ®éng æn ®Þnh. Nh­îc ®iÓm ë s¬ ®å nµy lµ ®é tr­ît ngang lín, lèp mßn nhanh. - HÖ thèng treo ®éc lËp víi c¬ cÊu hai ®ßn treo dµi kh«ng b»ng nhau (t­¬ng tù nh­ ë b¸nh xe BTR-60PB). §Æc ®iÓm lo¹i nµy lµ khi b¸nh xe dÞch chuyÓn theo ph­¬ng th¼ng ®øng kh¸ lín nh­ng mÆt ph¼ng b¸nh xe bÞ nghiªng víi gãc nhá (th­êng 560), khi ®ã hiÖu øng con quay cã thÓ lo¹i trõ nhê ma s¸t trong treo. ë ®©y ®é tr­ît ngang kh«ng lín l¾m cho nªn cã thÓ kÕt hîp víi viÖc sö dông lèp cã ®é ®µn håi tèt ®Ó bï cho ®é tr­ît ngang. Do vËy hÖ thèng treo dïng s¬ ®å nµy ®­îc dïng réng r·i trªn « t« con hiÖn nay. - HÖ thèng treo ®éc lËp víi bé phËn dÉn h­íng kiÓu nÕn. §Æc ®iÓm treo lo¹i nµy lµ b¸nh xe dÞch chuyÓn ®éc lËp theo trôc nghiªng hoÆc ®Æt th¼ng, do vËy mÆt ph¼ng cña b¸nh xe kh«ng bÞ thay ®æi. §é tr­ît ngang cña b¸nh xe phô thuéc vµo ®é nghiªng cña trôc. Th­êng ®é nghiªng cña trôc nhá nªn ®é tr­ît ngang còng nhá do ®ã Ýt mßn lèp. Nh­îc ®iÓm cña lo¹i nµy lµ ®é cøng v÷ng cña kÕt cÊu theo chiÒu ngang nhá, khã bè trÝ bé phËn dÉn h­íng vµ ma s¸t trong bé phËn dÉn h­íng lín. Do vËy s¬ ®å nµy chØ dïng ë xe du lÞch cã c«ng suÊt nhá. - Trªn (h×nh 1.10) thÓ hiÖn s¬ ®å cÊu t¹o hÖ thèng treo ®éc lËp víi bé phËn dÉn h­íng hai ®ßn treo kh«ng b»ng nhau sö dông ë « t« cña h·ng Open. §Æc ®iÓm cÊu t¹o cña lo¹i nµy lµ hai ®ßn dÉn h­íng ®Æt trong mÆt ph¼ng ngang xe. B¸nh xe l¾p vµo ®Çu trôc cña cam quay vµ nèi khíp b¶n lÒ víi hai ®ßn treo trªn vµ d­íi. Gi¶m chÊn 4 cã chiÒu dµi l¾p r¸p lín h¬n lß xo 2 cho nªn ®Çu trªn ®­îc b¾t trªn phÇn låi chôp phÝa trªn, cßn ®Çu d­íi gi¶m chÊn ®­îc b¾t cïng víi ®Õ lß xo. VÊu cao su 1 dïng ®Ó h¹n chÕ hµnh tr×nh dÞch chuyÓn b¸nh xe ë hµnh tr×nh tr¶ cßn vÊu cao su 5 t­¬ng øng ë hµnh tr×nh trªn (h×nh 1.14). H×nh 1.10: CÊu t¹o hÖ thèng treo tr­íc dïng hai ®ßn treo kh«ng b»ng nhau. 1. VÊu h¹n chÕ hµnh tr×nh; 2. Lß xo; 3. Gi¸ ®ì; 4. Gi¶m chÊn; 5. VÊu h¹n chÕ hµnh tr×nh. c) PhÇn tö gi¶m chÊn. - Gi¶m chÊn dïng ®Ó dËp t¾t c¸c dao ®éng cña th©n xe vµ cÇu xe b»ng c¸ch chuyÓn c¬ n¨ng cña c¸c dao ®éng thµnh nhiÖt n¨ng, ®¶m b¶o ®é ªm dÞu cÇn thiÕt cho xe khi chuyÓn ®éng. Trªn « t« hiÖn nay chñ yÕu sö dông gi¶m chÊn thuû lùc. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng nµy gi¶m chÊn cÇn ph¶i: + DËp t¾t nhanh c¸c dao ®éng cã tÇn sè hoÆc biªn ®é lín. + DËp t¾t chËm c¸c dao ®éng nÕu « t« ch¹y trªn ®­êng Ýt mÊp m«. + H¹n chÕ c¸c lùc truyÒn qua gi¶m chÊn lªn th©n xe. + Lµm viÖc æn ®Þnh khi « t« chuyÓn ®éng trong c¸c ®iÒu kiÖn ®­êng s¸ kh¸c nhau vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ kh¸c nhau. + Cã tuæi thä cao. + Träng l­îng, kÝch th­íc bÐ; gi¸ thµnh h¹. Cã thÓ ph©n lo¹i gi¶m chÊn theo c¸c ®Æc ®iÓm sau: + Theo tû sè cña hÖ sè c¶n nÐn vµ hÖ sè c¶n tr¶ . - Lo¹i t¸c dông 2 chiÒu ®èi xøng . - Lo¹i t¸c dông 2 chiÒu kh«ng ®èi xøng . - Lo¹i t¸c dông 1 chiÒu . + Theo d¹ng gi¶m chÊn ta cã: - Gi¶m chÊn ®ßn. - Gi¶m chÊn èng. + Cã hay kh«ng cã van gi¶m t¶i. Ngµy nay trªn c¸c xe ®­îc dïng phæ biÕn lµ lo¹i gi¶m chÊn t¸c ®éng hai chiÒu 2 chiÒu kh«ng ®èi xøng cã van gi¶m t¶i vµ lo¹i gi¶m chÊn èng ®­îc dïng réng r·i h¬n. v× gi¶m chÊn èng thuû lùc nhÑ h¬n hai lÇn so víi gi¶m chÊn ®ßn, chÕ t¹o ®¬n gi¶n h¬n vµ cã ®é bÒn cao h¬n gi¶m chÊn ®ßn. H×nh 1.12: CÊu t¹o gi¶m chÊn èng thuû lùc. a) CÊu t¹o chung. b) Lµm viÖc ë tr¹ng th¸i nÐn. c) Lµm viÖc ë tr¹ng th¸i tr¶. 1,22. Tai; 2; §¸y; 3. Van n¹p; 4. Xy lanh c«ng t¸c; 5. Xy lanh ngoµi; 6. Van nÐn; 7. PÝt t«ng; 8. Van tr¶; 9. Vßng g¨ng pÝt t«ng; 10. Van th«ng qua; 11, Vá; 12. CÇn pÝt t«ng; 13. B¹c dÉn h­íng; 14. Vßng cao su; 15,17. Vßng lµm kÝn; 16. Lß xo vßng lµm kÝn; 18. §Öm thÐp; 19. Vßng bÝt; 20. §Öm nh«m; 21. C¸c phít lµm kÝn cÇn pÝt t«ng. 1.3. Chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ. Qua ph©n tÝch kÕt cÊu cña c¸c hÖ thèng treo ë trªn, tõ nhiÖm vô ®Ò tµi ®­îc giao lµ: “ThiÕt kÕ hÖ thèng treo « t« qu©n sù 2 cÇu träng t¶i 5 tÊn” t¸c gi¶ chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ nh­ sau: + HÖ thèng treo cña xe thiÕt kÕ lµ lo¹i hÖ thèng treo phô thuéc trªn c¶ cÇu tr­íc vµ cÇu sau. + PhÇn tö ®µn håi lµ nhÝp l¸, vµ ®ãng vai trß cña phÇn tö h­íng. + Gi¶m chÊn lµ gi¶m chÊn èng thñy lùc t¸c dông 2 chiÒu l¾p trªn c¶ cÇu tr­íc vµ cÇu sau. Ch­¬ng 2 tÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng treo tr­íc STT Th«ng sè §¬n vÞ TrÞ sè 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 C«ng thøc b¸nh xe Träng l­îng « t« khi kh«ng t¶i -Ph©n bè lªn cÇu tr­íc -Ph©n bè lªn cÇu sau T¶i träng cña « t« Träng l­îng phÇn treo (khi « t« ®Çy t¶i) -Ph©n bè lªn cÇu tr­íc -Ph©n bè lªn cÇu sau Träng l­îng phÇn kh«ng treo -Treo cÇu tr­íc -Treo cÇu sau ChiÒu dµi c¬ së cña xe Kho¶ng s¸ng gÇm xe -CÇu tr­íc -CÇu sau §é cøng cña lèp tr­íc §é cøng cña nhÝp tr­íc N N N N N N N N N mm mm mm N/mm N/mm 6x6 63373 15856 47417 40000 86180 19620 66560 4905 8829 3975 330 355 865 290 C¸c th«ng sè ban ®Çu 2.1 X¸c ®Þnh ®é cøng cña treo. - M: khèi l­îng phÇn treo cña « t« (N.s2/m). - w: tÇn sè dao ®éng riªng cña khèi l­îng phÇn treo (rad/s). §Ó ®¶m b¶o ®é ªm dÞu cña « t« qu©n sù, khi tÝnh to¸n ®é cøng cña phÇn treo tÇn sè dao ®éng riªng cña khèi l­îng phÇn treo th­êng chän trong kho¶ng: chän : 2.2. x¸c ®Þnh hµnh tr×nh tÜnh cña b¸nh xe . Trong ®ã : - ft: hµnh tr×nh tÜnh cña b¸nh xe (m). - w: tÇn sè dao ®éng riªng. w = 11,15 (rad/s). - g: gia tèc träng tr­êng. g = 9,81 (m/s2). Thay sè ta ®­îc. 2.3. x¸c ®Þnh hµnh tr×nh ®éng cña b¸nh xe. f® = ft.(1¸1,5) (theo [3]) Chän f®=f®1=f®2 =1,2.ft = 0,0947 (m)= 94,7 (mm). 2.4. KiÓm tra hµnh tr×nh ®éng cña b¸nh xe theo ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m kho¶ng s¸ng gÇm xe nhá nhÊt. c: kho¶ng s¸ng gÇm xe ë tr¹ng th¸i tÜnh cña « t« (m). cmin: kho¶ng s¸ng gÇm xe sau khi b¸nh xe dÞch chuyÓn hÕt hµnh tr×nh ®éng (m). (theo [3]) Tháa m·n ®iÒu kiÖn kho¶ng s¸ng gÇm xe nhá nhÊt. 2.5. KiÓm tra hµnh tr×nh ®éng cña b¸nh xe theo ®iÒu kiÖn kh«ng x¶y ra va ®Ëp gi÷a phÇn treo tr­íc vµ phÇn kh«ng treo tr­íc khi phanh cÊp tèc. f® ³ ft . jmax . Trong ®ã: - jmax: hÖ sè b¸m lín nhÊt cña b¸nh xe víi mÆt ®­êng; jmax = 0,8 - hg: chiÒu cao träng t©m cña « t« (m); hg = 1,2 (m) -b: kho¶ng c¸ch tõ träng t©m « t« ®Õn t©m b¸nh xe cÇu sau (m); b = 0,976 (m) f®1 = 94,7 ³ ft1 f®1 = 94,7 ³ 78,9 . 0,8 . f®1 = 94,7 > 77,61 => Tháa m·n ®iÒu kiÖn 2.6. x¸c ®Þnh hÖ sè dËp t¾t dao ®éng cña khèi l­îng phÇn treo. Trong ®ã: + h0: hÖ sè dËp t¾t dao ®éng cña khèi l­îng phÇn treo (rad/s). + y: hÖ sè c¶n t­¬ng ®èi. y = 0,2 0,3 (theo [3]), Chän y = 0,25. + w: tÇn sè dao ®éng riªng cña khèi l­îng phÇn treo (rad/s). 2.7. TÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c bé phËn cña hÖ thèng treo 1.7.1. TÝnh to¸n thiÕt kÕ nhÝp. C¸c kÝch th­íc c¬ b¶n cña nhÝp ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së bè trÝ chung cña « t«, sù biÕn d¹ng cña nhÝp, t¶i t¸c dông lªn nhÝp vµ øng suÊt sinh ra trong bé nhÝp. a) X¸c ®Þnh chiÒu dµi cña bé nhÝp. trong ®ã: l- chiÒu dµi cña bé nhÝp. L- chiÒu dµi c¬ së cña « t« L=3,975(m). chän l =1,20 m; X¸c ®Þnh chiÒu dµi cña nhÝp ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi viÖc chän lo¹i nhÝp. Tuú thuéc vµo kÕt cÊu c¸ch bè trÝ nhÝp cã thÓ cã c¸c lo¹i nhÝp b¸n ªlÝp, c«ng x«n, mét phÇn t­ ªlÝp. Theo ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ chän lo¹i nhÝp b¸n ªlÝp ®èi xøng. ChiÒu dµi quy dÉn cña nhÝp ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: m trong ®ã : chiÒu dµi quy dÉn cña nhÝp (m). l - chiÒu dµi cña nhÝp (m). b) X¸c ®Þnh chiÒu dµy l¸ nhÝp. trong ®ã: - hÖ sè biÕn d¹ng kÓ ®Õn sù sai kh¸c cña h×nh d¹ng bé nhÝp so víi dÇm chèng uèn ®Òu(). chän - øng suÊt uèn cho phÐp cña bé nhÝp. C¸c l¸ nhÝp th­êng ®­îc chÕ t¹o tõ c¸c lo¹i thÐp 50C2 vµ 60C2. m« ®uyn ®µn håi - tæng biÕn d¹ng cña nhÝp t­¬ng øng víi tæng hµnh tr×nh dÞch chuyÓn cña b¸nh xe. trong ®ã : - ®é vâng tÜnh vµ ®é vâng ®éng cña nhÝp. §é vâng cña nhÝp ®­îc x¸c ®Þnh tõ s¬ ®å treo vµ tõ mèi quan hÖ tõ hµnh tr×nh dÞch chuyÓn cña b¸nh xe vµ ®é vâng cña nhÝp. Trong tr­êng hîp ®¬n gi¶n nhÊt mm ChiÒu dÇy l¸ nhÝp : (cm) c) X¸c ®Þnh chiÒu réng cña l¸ nhÝp trong ®ã: z- sè l­îng l¸ nhÝp trong bé. §èi víi « t« vËn t¶i pmax- t¶i träng lín nhÊt t¸c dông lªn l¸ nhÝp. Khi coi ®­êng ®Æc tÝnh cña nhÝp lµ tuyÕn tÝnh. - T¶i träng tÜnh t¸c dông lªn nhÝp. Tr­êng hîp ®¬n gi¶n nhÊt : Kg - Träng l­îng ph©n bè lªn b¸nh xe khi « t« chøa ®Çy t¶i. Chän z = 12 l¸. Kg/cm2 cm Chän b=6,5 cm Chän l¸ nhÝp chÝnh: -sè l­îng: 2 -ChiÒu dµy: h=0,9 cm -chiÒu réng: b=6,5 cm C¸c l¸ nhÝp cßn l¹i : -ChiÒu dµy: h=0,8 cm -chiÒu réng: b=6,5 cm *TÝnh to¸n ®é cøng cña c¶ bé nhÝp Th«ng sè cña c¸c l¸ nhÝp: Lo¹i nhÝp BÒ réng b(cm) ChiÒu dµy h(cm) M« men qu¸n tÝnh J=cm4 1-2 6,5 0,9 0,394875 3-12 6,5 0,8 0,27734 KÕt qu¶ tÝnh to¸n Stt lk (cm) ak+1=l1-lk+1 Jk (cm4) Yk= Yk-Yk+1 (ak+1)3 (ak+1) 3.( Yk-Yk+1) 1 60 0,395 2,532 1,266 0 0 2 60 0 0,79 1,266 0,329 1521 500,504 3 48,5 11,5 1,067 0,937 0,193 3724 719,888 4 44,5 15,5 1,344 0,744 0,127 8000 1018 5 40 20 1,622 0,617 0,09 13820 1245 6 36 24 1,899 0,527 0,067 24390 1636 7 31 29 2,176 0,459 0,052 39300 2041 8 26 34 2,454 0,408 0,041 54870 2271 9 22 38 2,731 0,366 0,034 68920 2326 10 19 41 3,008 0,332 0,028 91130 2557 11 15 45 3,286 0,304 0,024 125000 2961 12 10 50 3,563 0,281 0,304 216000 60620 13 0 60 Ta cã: (kg/s2) Sai sè:=3,2% 1.7,2. TÝnh to¸n thiÕt kÕ gi¶m chÊn. Bé phËn gi¶m chÊn cña hÖ thèng treo « t« th­êng lµ c¸c gi¶m chÊn thuû lùc (cã thÓ lµ gi¶m chÊn èng hoÆc gi¶m chÊn ®ßn). TÝnh to¸n thiÕt kÕ gi¶m chÊn lµ x¸c ®Þnh c¸c kÝch th­íc c¬ b¶n cña gi¶m chÊn, x¸c ®Þnh c¸c tiÕt diÖn cña lç tiÕt l­u dÇu vµ x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña van th«ng vµ van gi¶m t¶i. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc c¸c th«ng sè cña gi¶m chÊn tiÕn hµnh x©y dùng ®­êng ®Æc tÝnh cña gi¶m chÊn vµ kiÓm tra sù lµm viÖc cña gi¶m chÊn theo chÕ ®é nhiÖt. Th«ng sè ban ®Çu ®Ó thiÕt kÕ gi¶m chÊn lµ hÖ sè d¹p t¾t dao ®éng h0 cña khèi l­îng phÇn treo. 1.7.2.1. X¸c ®Þnh c¸c kÝch th­íc c¬ b¶n cña gi¶m chÊn. ThiÕt kÕ gi¶m chÊn ®­îc b¾t ®Çu t­ viÖc chän c¸c kÝch th­íc c¬ b¶n cña nã. KÝch th­íc c¬ b¶n cña gi¶m chÊn lµ ®­êng kÝnh xi lanh c«ng t¸c dx vµ hµnh tr×nh dÞch chuyÓn cña pÝt t«ng Hp. Hµnh tr×nh dÞch chuyÓn cña pÝt t«ng th­êng ®­îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn bè trÝ chung khi thiÕt kÕ hÖ thèng treo, th«ng th­êng hµnh tr×nh dÞch chuyÓn cña pÝt t«ng nhá h¬n Trong hÖ thèng treo phô thuéc viÖc chän Hp phô thuéc chñ yÕu vµo tæng biÕn d¹ng cña bé phËn ®µn håi. Gi¶m chÊn trong hÖ thèng treo nµy th­êng ®­îc bè trÝ nghiªng mét gãc so víi ®­êng th¼ng cßn hµnh tr×nh pÝt t«ng cña nã th­êng xÊp xØ gÊp hai lÇn hµnh tr×nh pÝt t«ng cña gi¶m chÊn trong hÖ thèng treo ®éc lËp. - Chän ®­êng kÝnh xi lanh c«ng t¸c dx=40(mm). - Hµnh tr×nh dÞch chuyÓn cña pÝt t«ng Hp=200(mm). Theo s¬ ®å chiÒu dµi cña gi¶m chÊn trong hµnh tr×nh nÐn lµ: Ln=Lk+Hp trong ®ã: Lk- ChiÒu dµi kÕt cÊu cña gi¶m chÊn vµ Lk=Li LI - ChiÒu dµi côm i cña gi¶m chÊn. ChiÒu dµi c¸c côm gi¶m chÊn cã thÓ chän nh­ sau: Ly= (0,75¸1,50)dx Chän Ly=1,5.dx= 1,5.40 = 60(mm). Lc= (0,4¸0,9).dx Chän Lc=0,8.dx=0,8.40= 32(mm). Lo=(0,75¸1,10)dx Chän Lo=1,0.dx=1,0.40= 40(mm). Lm=(1,1¸1,5)dx Chän Lm=1,5.dx=1,5.40= 60(mm). VËy Lk=Ly+Lc+Lo+Lm=60+40+32+60=192(mm). Ta cã Ln=Lk+Hp=150+200=392(mm). §­êng kÝnh ®ßn ®Èy pÝt t«ng vµ ®­êng kÝnh c¸c xi lanh cã thÓ chän nh­ sau: dd = (0,4¸0,6)dx Chän dd=0,4.dx= 0,4.40 = 16(mm). d1=1,1dx=1,1.40 = 44(mm). D1= (1,25¸1,50)dx Chän D1=1,35.dx=1,35.40 = 54(mm). D=1,1.D1 = 1,1.50 = 59,4(mm). 1.7.2.2. X¸c ®Þnh lç tiÕt l­u dÇu. §Ó tÝnh ®­îc lç tiÕt l­u dÇu cÇn ph¶i x¸c ®Þnh hÖ sè c¶n cña gi¶m chÊn trong hµnh tr×nh nÐn vµ hµnh tr×nh tr¶. HÖ sè c¶n cña gi¶m chÊn quy dÉn vÒ b¸nh xe x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: K = h0.M trong ®ã: K - hÖ sè c¶n quy dÉn vÒ b¸nh xe cña mét gi¶m chÊn. h0 - hÖ sè dËp t¾t dao ®éng cña khèi l­îng phÇn treo. M - khèi l­îng phÇn treo ph©n bè lªn mét gi¶m chÊn. Víi gi¶m chÊn tr­íc: K1 = 2,788 . = 2788(N/m). HÖ sè c¶n cña mét gi¶m chÊn ®­îc x¸c ®Þnh Ka1 =K1. Ka1 =2788.=3717 (N/m). trong ®ã : Ka1 - hÖ sè c¶n cña mét gi¶m chÊn treo tr­íc. i - tØ sè truyÒn bè trÝ gi¶m chÊn; Chän i = 1. a - gãc nghiªng cña gi¶m chÊn tr­íc so vãi ®­êng th¼ng ®øng; Chän a=300 Chän tû sè gi÷a c¸c hÖ sè c¶n cña gi¶m chÊn trong hµnh tr×nh tr¶ vµ hµnh tr×nh nÐn. Chän vµ coi hÖ sè c¶n cña gi¶m chÊn cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè cña gi¶m chÊn trong mçi hµnh tr×nh (N/m). Kat1 = 3.Kan1=3.1858.5= 5576 (N/m). VËn tèc tÝnh to¸n cña gi¶m chÊn Vp=(0,2¸0,3) m/s. Chän Vp= 0,25 (m/s). X¸c ®Þnh tiÕt diÖn lç tiÕt l­u dÇu cña gi¶m chÊn. S trong ®ã: S - tiÕt diÖn lç tiÕt l­u dÇu cña gi¶m chÇn. m0 - hÖ sè l­u l­îng m0=0,60¸0,75 Chän m0=0,65 g-träng l­îng riªng cña dÇu G/cm3 q- ¸p suÊt dÇu KG/cm2 g- gia tèc träng tr­êng g=981cm/s2 Q- l­u l­îng dÇu qua c¸c lç tiÕt l­u cña gi¶m chÊn cm3/s. - Trong hµnh tr×nh nÐn. Q = Qn = Fd.Vp Qn- l­u l­îng dÇu ë hµnh tr×nh nÐn. Fd- diÖn tÝch ®ßn bÈy pÝt t«ng. Fd=p. Q = 2,0096 . 25 = 50,24 (cm3/s). q = qn= (KG/cm2) qn- ¸p suÊt dÇu ë khoang trªn hoÆc khoang d­íi pÝt t«ng gi¶m chÊn trong hµnh tr×nh nÐn. Kan- hÖ sè c¶n cña gi¶m chÊn trong hµnh tr×nh nÐn. VËy S= (cm2) - Trong hµnh tr×nh tr¶. Q = Qt= (Fp- Fd).Vp trong ®ã : Qt- l­u l­îng dÇu ë hµnh tr×nh tr¶. Fp- diÖn tÝch pÝt t«ng Fp=p Q = (12,56-2,0096).25 = 211,12(cm3/s) q = qt=(KG/cm2) qt- ¸p suÊt dÇu ë khoang trªn pÝt t«ng gi¶m chÊn trong hµnh tr×nh tr¶. Kat- hÖ sè c¶n cña gi¶m chÊn trong hµnh tr×nh tr¶. VËy S = (cm2) 1.7.2.3. X¸c ®Þnh kÝch th­íc van th«ng. Theo ph­¬ng tr×nh BÐcnuli trong c¬ häc chÊt láng: Ph­¬ng tr×nh BÐcnuli cho dßng chÊt láng thùc kh«ng nÐn ®­îc, lùc khèi lµ träng lùc h­íng lªn trªn. Trong ®ã: z1,2: ®é cao h×nh häc cña chÊt láng (m). p1,2: ¸p suÊt (N). : Träng l­îng riªng cña chÊt láng, =870 (KG/m3). v1,2: vËn tèc trung b×nh dßng ch¶y t¹i mÆt c¾t thµnh xy lanh vµ t¹i mÆt c¾t cña van th«ng qua (m/s). g: gia tèc träng tr­êng, g = 9,81 (m/s2). 1,2: hÖ sè hiÖu chØnh ®éng n¨ng, phô thuéc vµo chÕ ®é ch¶y víi = 2 ch¶y tÇng, cßn = 1 th× ch¶y rèi. hw1_2: tæn thÊt n¨ng l­îng trung b×nh (thÕ n¨ng) däc theo dßng ch¶y. T¹i mÆt c¾t cña thµnh xy lanh th× vËn tèc dßng ch¶y lµ vËn tèc t­¬ng ®èi cña xy lanh vµ pÝt t«ng. T¹i mÆt c¾t cña van th«ng qua vËn tèc dßng ch¶y lµ vËn tèc dßng chÊt láng t¹i ®Çu ra cña lç van. HiÖu ®é cao h×nh häc Dz gi÷a hai mÆt c¾t lµ rÊt nhá (b»ng chiÒu cao lç) nªn bá qua ®¹i l­îng nµy khi tÝnh to¸n. ChÊt láng chuyÓn ®éng trong lç van ë chÕ ®é ch¶y rèi do ®ã hÖ sè = 1. Tæn thÊt n¨ng l­îng trung b×nh däc theo dßng ch¶y hw1_2 chÝnh lµ ®¹i l­îng biÕn n¨ng l­îng chuyÓn ®éng cña dßng chÊt láng thµnh nhiÖt n¨ng do ma s¸t cña chÊt láng víi lç van, chÊt láng víi chÊt láng, chÊt láng víi thµnh xy lanh…V× vËy khi tÝnh to¸n gi¶m chÊn, tæn thÊt n¨ng l­îng sÏ ®­îc ®Æc tr­ng bëi hÖ sè dËp t¾t dao ®éng cña gi¶m chÊn, nghÜa lµ vÕ ph¶i cña ch­¬ng tr×nh BÐcnuli sÏ kh«ng cã ®¹i l­îng hw1_2 mµ thay vµo ®ã lµ hÖ sè dËp t¾t t­¬ng ®èi y, theo phÇn trªn th× y = 0,25. VËy ph­¬ng tr×nh BÐcnuli ®­îc tÝnh nh­ sau: Do v1 rÊt nhá nªn ta cã thÓ bá qua, khi ®ã vËn tèc chÊt láng qua van ®­îc tÝnh xÊp xØ theo biÓu thøc sau: L­u l­îng chÊt láng qua van trong mét ®¬n vÞ thêi gian ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Q = f Trong ®ã: f: tæng diÖn tÝch c¸c lç van th«ng. m: hÖ sè l­u l­îng, m = 0,6 ¸ 0,75 chän m = 0,65. Trong hµnh tr×nh lµm viÖc cña gi¶m chÊn th× l­îng chÊt láng qua c¸c lç van th«ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Q = Vp Q = 0,25..(0,042 - 0,0162) = 2,6376 . 10-4(m3/s) = 263760 (mm3/s). Khi pÝt t«ng ®i xuèng t¹o sù chªnh ¸p trong xy lanh. Dp = Pn/FP Pn: lùc c¶n sinh ra trong qu¸ tr×nh nÐn. Pn = Kan1 . VP Pn = 1859 . 0,25 = 464,75 (N). Víi FP lµ diÖn tÝch ®×nh pÝt t«ng FP = = VËy Dp = 464,75/1256 = 0,37 (N/mm2). Tæng diÖn tÝch c¸c van th«ng lµ: f = ==12,49 (mm2). 1.7.2.4. X©y dùng ®­êng ®Æc tÝnh cña gi¶m chÊn. §Æc tÝnh cña gi¶m chÊn lµ ®å thÞ biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a lùc c¶n cña gi¶m chÊn vµ vËn tèc chuyÓn dÞch cña pÝt t«ng. §­êng ®Æc tÝnh cña gi¶m chÊn ®­îc x©y dùng tõ c«ng thøc: Trong ®ã: F: diÖn tÝch c«ng t¸c. ë hµnh tr×nh nÐn F = Fd; ë hµnh tr×nh tr¶ F = FP - Fd Vp: vËn tèc dÞch chuyÓn cña pÝt t«ng. §Ó x©y dùng ®­êng ®Æc tÝnh ta cho Vp thay ®æi tõ 0 ¸ 0,25. §­êng ®Æc tÝnh cña gi¶m chÊn tr­íc. 1.7.2.5. TÝnh to¸n kiÓm tra sù lµm viÖc cña gi¶m chÊn theo chÕ ®é nhiÖt. C¸c sè liÖu ban ®Çu: - HÖ sè c¶n cña gi¶m chÊn K. + Hµnh tr×nh nÐn Kn1=1,859 (Ns/mm). + Hµnh tr×nh tr¶ Kt1= 5,576 (Ns/mm). - VËn tèc dÞch chuyÓn cña pÝt t«ng gi¶m chÊn Vp=250(mm). - §­êng kÝnh gi¶m chÊn D = 59,4 (mm). - ChiÒu dµi khoang chøa dÇu cña gi¶m chÊn L=392(mm). - §Ó tÝnh to¸n kiÓm bÒn cho gi¶m chÊn bao gåm: - X¸c ®Þnh c«ng suÊt khuÕch t¸n cña gi¶m chÊn: Nt= (Nm/s). - X¸c ®Þnh nhiÖt nung nãng thµnh gi¶m chÊn (t), c«ng thøc: trong ®ã: t0 : nhiÖt ®é m«i tr­êng ta lÊy t0 = 350 Kt : hÖ sè truyÒn nhiÖt vµo kh«ng khÝ cña thµnh èng gi¶m chÊn. §èi víi gi¶m chÊn thµnh èng trô, hÖ sè truyÒn nhiÖt cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: trong ®ã: Vb: vËn tèc cña dßng kh«ng khÝ cã thÓ lÊy vËn tèc cña dßng kh«ng khÝ b»ng vËn tèc « t«. D: ®­êng kÝnh ngoµi cña thµnh èng gi¶m chÊn D = 59,4 mm. Hay ta cã thÓ chän Kt = 1,16.(50¸70)w/m2 ®é. Chän Kt = 1,16.70 w/m2 ®é. F: diÖn tÝch lµm m¸t cña èng gi¶m chÊn. C«ng thøc: F = p.D.L Thay sè ta cã F = 3,14.59,4.392 = 73000 (mm2) = 0,073 (m2). VËy nhiÖt ®é thµnh èng gi¶m chÊn lµ: N»m trong kho¶ng [t] = 110 ¸ 1200C vËy gi¶m chÊn tr­íc ®¶m b¶o bÒn. 2.7.3 Kh¶o s¸t dao ®éng. 2.7.3.1. m« h×nh ®éng lùc häc. Ta sö dông c¸c ký hiÖu ë trªn cïng víi nh÷ng ký hiÖu sau ®©y trong suèt qu¸ tr×nh tÝnh to¸n: z - chuyÓn dÞch th¼ng ®øng cña träng t©m th©n xe theo trôc Z. x - chuyÓn dÞch cña khèi l­îng phÇn kh«ng treo. q- kÝch thÝch ®éng häc lªn b¸nh xe. H×nh 2.1: M« h×nh dao ®éng cÇu tr­íc 2.7.3.2. kh¶o s¸t dao ®éng Trong môc nµy sÏ kh¶o s¸t dao ®éng « t« lÇn l­ît theo tr×nh tù sau: - ThiÕt lËp hÖ ph­¬ng tr×nh vi ph©n. - X©y dùng ®Æc tÝnh tÇn sè biªn ®é. chØ kh¶o s¸t ®èi víi chÕ ®é t¶i träng lµ ®Çy t¶i, vµ chÕ ®é chuyÓn ®éng nh­ sau: - Coi xe chuyÓn ®éng ®Òu trªn ®­êng víi vËn tèc V = 50 (km/h). - Biªn d¹ng ®­êng h×nh sin cã biªn ®é q0=30 (mm). - B­íc sãng mÆt ®­êng lµ h»ng sè S = 4000 (mm). 2.7.3.3. ThiÕt lËp hÖ ph­¬ng tr×nh vi ph©n. ë m« h×nh nµy t¸c gi¶ chän ph­¬ng ph¸p lËp hÖ ph­¬ng tr×nh vi ph©n b»ng ph­¬ng tr×nh Lagrange lo¹i II. Ph­¬ng tr×nh Lagrange lo¹i II ®­îc m« t¶ nh­ sau: (2.1) i=1,2,...,n. n- sè to¹ ®é suy réng (sè bËc tù do cña c¬ hÖ). qi- to¹ ®é suy réng thø i. - ®¹o hµm cña to¹ ®é suy réng. Ek- ®éng n¨ng cña hÖ. En- thÕ n¨ng cña hÖ. Ep-n¨ng l­îng khuÕch t¸n cña hÖ. Fi- lùc suy réng t¸c dông theo ph­¬ng cña to¹ ®é qi. XuÊt ph¸t tõ ph­¬ng tr×nh trªn ta lÇn l­ît tÝnh c¸c thµnh phÇn: - §éng n¨ng cña hÖ: (2.2) - ThÕ n¨ng cña hÖ ®­îc x¸c ®Þnh tõ vÞ trÝ c©n b»ng tÜnh, b»ng sè gia thÕ n¨ng cña tÊt c¶ c¸c phÇn tö: (2.3) - N¨ng l­îng khuÕch t¸n cña c¬ hÖ sÏ lµ: (2.4) trong ®ã: Cp- hÖ sè cøng cña treo cÇu tr­íc. CL- hÖ sè cøng cña lèp cÇu tr­íc. K, KL- hÖ sè c¶n gi¶m chÊn cña treo vµ cña lèp ë cÇu tr­íc. - biÕn d¹ng vµ vËn tèc biÕn d¹ng cña treo vµ cña lèp xe t­¬ng øng ë cÇu tr­íc. - chiÒu cao mÊp m« mÆt ®­êng vµ ®¹o hµm cña nã ë ®iÓm tiÕp xóc víi b¸nh xe cÇu tr­íc. Tõ h×nh vÏ ta x¸c ®Þnh ®­îc biÕn d¹ng vµ vËn tèc biÕn d¹ng cña c¸c phÇn tö. ChØ sè ký hiÖu t­¬ng øng víi ký hiÖu trªn h×nh vÏ. ; ; (2.5) ; ; Sau khi thay (2.5) vµo (2.4) vµ (2.3), chóng ta nhËn ®­îc: (2.6) LÊy ®¹o hµm cña c¸c biÓu thøc (2.2), (2.6) theo to¹ ®é suy réng, theo vËn tèc suy réng vµ theo thêi gian nh­ ph­¬ng tr×nh (2.1) ®· chØ ra, ta ®­îc c¸c biÓu thøc nh­ sau: ; ; ; ; ; Sau khi thay c¸c gi¸ trÞ nhËn ®­îc ë trªn vµo ph­¬ng tr×nh (2.1) ta ®­îc hÖ ph­¬ng tr×nh vi ph©n sau: (2.7) 2.7.3.4. X©y dùng ®Æc tÝnh tÇn sè biªn ®é §Ó x©y dùng c¸c ®Æc tÝnh tÇn sè biªn ®é cña c¸c l­îng ra, ta dïng to¸n tö Laplace, ®­a c¸c Èn cña hÖ ph­¬ng tr×nh vi ph©n vÒ d¹ng hµm ¶nh vµ biÕn ®æi tiÕp ®Ó ®­a hÖ ph­¬ng tr×nh vi ph©n vÒ d¹ng hÖ ph­¬ng tr×nh ®¹i sè cã c¸c Èn lµ hµm truyÒn, sau ®ã gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ®¹i sè ®Ó t×m c¸c hµm truyÒn Laplace. Hµm truyÒn tÇn sè nhËn ®­îc b»ng c¸ch thay p trong hµm truyÒn Laplace b»ng j.w - víi w lµ tÇn sè kÝch thÝch. Sau khi ®· cã c¸c hµm truyÒn tÇn sè, ta x©y dùng c¸c ®Æc tÝnh tÇn sè biªn ®é. ¸p dông vµo (2.7) tøc lµ dïng biÕn ®æi Laplace ®Ó ®­a hÖ ph­¬ng tr×nh vi ph©n vÒ d¹ng hÖ ph­¬ng tr×nh cã Èn lµ c¸c hµm ¶nh, ta ®­îc: Chóng ta sö dông c¸c ký hiÖu sau: ; ; ; ; ; ; ; ; ; (p2 + nz.p + wz2).Z(p)- (hz.p + gz2).x(p) = 0. (2.9) (p2 + nx.p + wx2).x(p) - (hz.p + gz2 ).a. Z(p) = (n01.p+w012).q(p). Th«ng th­êng th× lùc c¶n cña lèp (®­îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c hÖ sè n01) cã gi¸ trÞ nhá nªn cã thÓ bá qua: NÕu ®Æt c¸c hÖ sè nh­ sau: a11= (p2 + nz.p + wz2); a12 = - (hz1 + gz12) ; a21 = (p2 + nx.p + wx2) ; a22= – (hz2.p + gz22 ).a2; Th× hÖ ph­¬ng tr×nh (2.9) sÏ ®­îc viÕt l¹i: a11.Z(p) + a12.x(p) = 0 (2.10) a21.Z(p) + a22.x(p) = w012. q(p) LÊy 2 vÕ cña c¸c ph­¬ng tr×nh cña hÖ (2.10) chia cho q(p), ta ®­îc hÖ ph­¬ng tr×nh cã Èn lµ c¸c hµm truyÒn: ¬ a11.Wz(p) + a12.Wx(p) = 0 (2.11) a21.Wz(p) + a22.Wx(p) = w012 ViÕt d­íi d¹ng ma trËn hÖ ph­¬ng tr×nh trªn: x= (2.12) Nh­ ®· nãi ë trªn ta chän kÝch ®éng ®éng häc cã d¹ng hµm ®iÒu hßa: q = q0.sin(wt); Sau khi gi¶i ra c¸c hµm truyÒn chuyÓn dÞch, ta cã thÓ t×m c¸c hµm truyÒn vËn tèc, gia tèc hoÆc c¸c hµm truyÒn cña lùc ®éng t¸c dông xuèng nÒn ®­êng,… Hµm truyÒn tõ mÆt ®­êng ®èi víi gia tèc khèi l­îng treo: (2.9) Hµm truyÒn tõ mÆt ®­êng ®èi víi biÕn d¹ng nhÝp: (2.10) Hµm truyÒn tõ mÆt ®­êng ®èi víi lùc ®éng t¸c dông xuèng nÒn ®­êng: (2.11) §Ó nhËn ®­îc c¸c hµm truyÒn tÇn sè (hay cßn gäi lµ hµm truyÒn Fourier) ta thay p = j.w trong c¸c hµm truyÒn Laplace ®· t×m ®­îc ë trªn. C¸c hµm truyÒn Fourier cã d¹ng phøc nh­ sau: Wz = C1+j.D1; Wx = C2+j.D2 ; 2.7.3.6. C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n dao ®éng §Ó ®¸nh gi¸ ®é ªm dÞu chuyÓn ®éng cña xe mét c¸ch t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, chóng ta cÇn ph¶i tÝnh to¸n cho nhiÒu chÕ ®é t¶i kh¸c nhau, vËn tèc chuyÓn ®éng cña xe kh¸c nhau vµ víi c¸c lo¹i ®­êng phï hîp ®iÒu kiÖn thùc tÕ sö dông xe; sau ®ã ®èi chiÕu theo c¸c tiªu chuÈn kh¸c nhau. TÊt c¶ c¸c yÕu tè ®ã ®Òu rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn sö dông cña c¸c xe qu©n sù cña chóng ta hiÖn nay. V× vËy, trong ph¹m vi cña ®å ¸n t«i chØ ®­a ra mét sè kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®èi víi chÕ ®é t¶i träng lµ ®Çy t¶i, vµ chÕ ®é chuyÓn ®éng nh­ sau: - Coi xe chuyÓn ®éng ®Òu trªn ®­êng víi vËn tèc V = 50 (km/h). - Biªn d¹ng ®­êng h×nh sin cã biªn ®é q0=30 (mm). - B­íc sãng mÆt ®­êng lµ h»ng sè S = 4000 (mm). C¸c ®Æc tÝnh TÇn sè-biªn ®é dao ®éng cña « t«. KÕt LuËn HÖ thèng treo lµ mét bé phËn quan träng cña xe, chÊt l­îng cña hÖ thèng treo ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng ho¹t ®éng cña xe v× nã ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ªm dÞu cho ng­êi vµ trang bÞ trªn xe khi xe ®i trªn c¸c lo¹i ®­êng kh«ng b»ng ph¼ng. Nh­ vËy hÖ thèng treo ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn chÊt l­îng ho¹t ®éng cña xe. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ chÕ t¹o xe, hÖ thèng treo cña xe ®ang dÇn dÇn hoµn thiÖn trªn c¬ së hÖ thèng treo cña c¸c xe ®· s¶n xuÊt tõ tr­íc, ®Ó tho¶ m·n yªu cÇu ngµy cµng cao trong chuyÓn ®éng cña xe vÒ tèc ®é, ®é tin cËy, tÝnh ªm dÞu….Tuy nhiªn trªn ®Êt n­íc ta cßn sö dông nhiÒu lo¹i xe cña Liªn X« (tr­íc ®©y) vµ mét sè n­íc XHCN. Trong ®ã hÖ thèng treo phô thuéc víi phÇn tö ®µn håi lµ nhÝp ®­îc sö dông phæ biÕn. Qua nghiªn cøu vµ tÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng treo phô thuéc dïng nhÝp, chóng ta biÕt r»ng mÆc dï cßn mét sè nh­îc ®iÓm nh­ng lo¹i hÖ thèng treo nµy còng cã nhiÒu ­u ®iÓm nh­: chÕ t¹o ®¬n gi¶n, gi¸ thµnh rÎ, Ýt ph¶i ch¨m sãc vµ b¶o d­ìng lµm viÖc tin cËy, ch¾c ch¾n … Qua qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n do tr×nh ®é b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ, nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt mong ®­îc nhiÒu sù ®ãng gãp cña c¸c ThÇy gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó ®å ¸n ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng t«i xin c¶m ¬n gi¸o viªn h­íng dÉn nguyÔn v¨n trµ vµ c¸c thÇy gi¸o trong bé m«n xe qu©n sù cïng c¸c b¹n trong líp ®· gióp t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuyet minh.doc
  • doc1. loi noi dau.doc
  • jpganh.JPG
  • docBIA LUAN.doc
  • docchieu dai nhip.doc
  • dwgdo an nha dai.dwg
  • dochinh ve-1.doc
  • dwgIN-KIEM TRA.dwg
  • dockiem tra.doc
  • dbThumbs.db