Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho cụm công nghiệp - Khu dân cư Hải Sơn với công suất 5.000 m3/ngày đêm

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Huyện Cần Giuộc là một trong những huyện thuộc vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Long An được tỉnh quan tâm khuyến khích các nhà đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ. Sự phát triển của Cần Giuộc góp phần tăng nhanh tốc độ đô thị hóa vùng, đặc biệt với những vùng đất đai nông nghiệp năng suất thấp, bạc màu đang được ưu tiên mời gọi đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp – dân cư. Cụm công nghiệp – khu dân cư Hải Sơn được hình thành tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An theo quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 01/03/2007 và quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh Long An với quy mô cụm công nghiệp là 54,655 ha, khu dân cư- tái định cư là 52,03 ha. Mục tiêu để xây dựng cụm công nghiệp- khu dân cư Hải Sơn là xây dựng một cụm công nghiệp hoàn thiện, đồng bộ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thay đổi chức năng sử dụng đất từ một khu sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả thành khu vực sản xuất sản xuất công nghiệp có hiệu quả cao. Sự ra đời của cụm công nghiệp- khu dân cư Hải Sơn sẽ thu hút hàng vạn lao động trực tiếp trong các nhà máy và tạo thêm công ăn việc làm cho hàng vạn lao động khac trên công trường xây dựng. Chưa kể đến số lượng lao động gián tiếp cho các dịch vụ khác. Cum công nghiệp là nơi thu hút các nhà đầu tư sử dụng các công nghệ sạch và giảm tối đa các tác động gây ô nhiễm môi trường cho người dân và môi trường xung quanh. Cùng với sự hình thành va phát triển của cụm công nghiệp- khu dân cư Hải Sơn thì nhu cau ve mot nguồn nước sạch va đat tiêu chuẩn cũng được đặt ra. Do đó, việc đầu tư xây dựng một trạm xử lý nước cấp tập trung cho cụm công nghiệp – khu dân cư Hải Sơn để cung cấp nước sạch sử dụng cho các mục đích sinh hoạt và công nghiệp là một yêu cầu cấp thiết cần được tiến hành đồng thời với quá trình hình thành và hoạt động của cụm công nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cho cụm công nghiệp trong tương lai và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 1.2 Mục tiêu đe tai Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho cụm công nghiệp- khu dân cư Hải Sơn với công suất 5.000 m3/ngay đêm . 1.3 Đối tượng và phạm vi đe tai 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu. Công nghệ xử lý nước cấp cho loại hình cụm công nghiệp – khu dân cư. 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu. Đề tài giới hạn trong việc tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho cụm công nghiệp – khu dân cư Hải Sơn. 1.4 Nội dung đe tai Xác định đặc tính nước cấp: Lưu lượng, thành phần, tính chất nguồn nước cung cap cho khu vực nghien cứu. Lựa chọn và đề xuat day chuyen công nghệ xử lý nước phu hợp với yêu cầu. Tính toán thiết kế các công trình đơn vị trong hệ thống xử lý nước ngầm. Dự toán chi phí xây dựng và chi phí vận hành trạm xử lý nước. 1.5 Phương pháp thực hiện · Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập các tài liệu về cụm khu công nghiệp, tìm hiểu thành phần, tính chất nước ngầm và các số liệu cần thiết khác. · Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu những công nghệ xử lý nước ngầm cho các cụm công nghiệp qua các tài liệu chuyên ngành. · Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu: Thống kê, tổng hợp số liệu thu thập và phân tích để đưa ra công nghệ xử lý phù hợp. · Phương pháp so sánh: So sánh ưu, nhược điểm của công nghệ xử lý hiện có và đề xuất công nghệ xử lý nước ngầm phù hợp. · Phương pháp toán: Sử dụng công thức toán học để tính toán các công trình đơn vị trong hệ thống xử lý nước ngầm, dự toán chi phí xây dựng, vận hành trạm xử lý. · Phương pháp đồ họa: Dùng phần mềm AutoCad để mô tả kiến trúc công nghệ xử lý nước ngầm. 1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Xây dựng trạm xử lý nước ngam đạt quy chuẩn Việt Nam giải quyết được vấn đề nước sạch cho cụm công nghiệp – khu dân cư. Góp phần nâng cao ý thức về vệ sinh môi trường và nước sạch cho nhân viên cũng như Ban quản lý cụm công nghiệp. Khi trạm xử lý hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ là nơi để các doanh nghiệp, sinh viên tham quan, học tập.

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2974 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho cụm công nghiệp - Khu dân cư Hải Sơn với công suất 5.000 m3/ngày đêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TPHCM -------------o0o-------------  ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC NGAÀM CHO CUÏM COÂNG NGHIEÄP KHU DAÂN CÖ HAÛI SÔN, XAÕ LONG THÖÔÏNG, HUYEÄN CAÀN GIUOÄC, TÆNH LONG AN COÂNG SUAÁT 5.000 M3/NGAØY ÑEÂM CHUYEÂN NGAØNH : KYÕ THUAÄT MOÂI TRÖÔØNG MAÕ SOÁ NGAØNH : 108 GVHD : Th.S VOÕ HOÀNG THI SVTH : NGUYEÃN THÒ HOÀNG HOA MSSV : 08B1080025 LÔÙP : 08HMT1 TP. Hoà Chí Minh, thaùng 7/2010

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhiem vu do an.doc
  • docBIA (chinh).doc
  • dwgBon loc.dwg
  • dwgDNY~1.DWG
  • docluan van tot nghiep 2010.doc
  • dwgMATBANG1.dwg
  • docmuc luc.doc
  • dwgSANPHOIBUN-HOCHUA.dwg
Luận văn liên quan