Thiết kế lưới điện

Dưa vao công suât cua cac phu tai, va yêu cầu điều chinh điên ap cua cac phu tai trong lươi, chung ta chon cac MBA la cac MBA hai cuôn dây co điều ap dươi tai. • Cac MBA co Uc đm= 115kV(1,05 Uđm lươi) ( nêu cần thiêt trong trương hơp không sư dung đươc đầu phân ap cô đinh co thê sư dung MBA co điều ap dươi tai điều chinh điên ap trong dai :Uc đm ±9.1,78 %Ucđm ) • Sô lương MBA đươc chon tuy thuôc vao phu tai : Hô loai I : dung 2 MBA vân hanh song song. Hô loai II : dung 1 MBA. • Công suât đinh mưc MBA chon theo Smax cua phu tai trong đo cần phai xet trương hơp nêu 2 MBA lam viêc song song ma găp sư cô môt may thi may con lai phai chiu đươc qua tai vơi hê sô qua tai K = 1,4 (Chu y không cho phep qua tai cua MBA vươt qua 5 ngay đêm, môi ngay đêm không qua 6 tiêng).

pdf42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2333 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế lưới điện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0−4.8760=3411h : là thời gian tổn thất công suất lớn nhất. => hàm tổng chi phí toán : Z=0,125.V3411.5 .105 .P nh j=0,125V1,7055.109.Pnh j - Phương án tối ưu là phương án có hàm tổng chi phí tính toán đạt giá trị min. - Mỗi phương án gồm nhiều nhánh nên ta áp dụng công thức : Z=0,125.V nh j3411.5.105 .Pnh j=0,125V1,7055.109 .Pnh j - Bằng các số liệu cho sẵn và phương pháp xây dựng đồ thị, ta có bảng một số giá trị của V0 : (106 đ/km) Dây AC – 70 AC – 95 AC – 120 AC – 150 AC – 205 AC – 240 Gia 1 km 208 283 354 403 468 500 Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên 1. Phương án 1 Hàm tổng chi phí toán : Z=0,125.V nh j3411.5.10 5 .Pnh j=0,125V1,7055.10 9 .Pnh j • Đoạn N – I : lộ đơn, dây AC – 150, l = 20km. VN – I = 403.106.20.1 = 8,06.109 (đồng) P I= PN 1 2 QN 1 2 U đm 2 . RN 1 = 25215,52 1102 .3,8=0,272 (MW) • Đoạn N – II : lộ kép, dây AC – 95, l = 32km. VN – II = 283.106.32.1,6 =14,4896.109 (đồng) P II= P N 2 2 QN 2 2 U đm 2 . RN 2 = 30218,62 1102 .4,96=0,510 (MW) • Đoạn N – III : lộ đơn, dây AC – 240, l = 50km. VN – III = 500.106.50.1 = 25.109 (đồng) P III= P N 3 2 QN 3 2 U đm 2 . RN 3 = 40222,72 1102 .6=1,049 (MW) • Đoạn N – IV : lộ kép, dây AC – 150, l = 36km. VN – IV = 354.106.36.1,6 = 23,2128.109 (đồng) P IV= P N 4 2 QN 4 2 U đm 2 . RN 4 = 482272 1102 .3,42=0,857 (MW) • Đoạn N – V : lộ kép, dây AC – 150, l = 71km. VN – V = 403.106.71.1,6 = 45,7808.109 (đồng) PV= P N 5 2 QN 5 2 U đm 2 .RN 5 = 502252 1102 .6,75=1,743 (MW) • Đoạn N – VI : lộ kép, dây AC – 120, l = 50km. VN – VI = 403.106.50.1,6 = 32,24.109 (đồng) PVI= P N 6 2 QN 6 2 U đm 2 . RN 6 = 362192 1102 .6,25=0,856 (MW) => V nh j = 109 (8,06+14,4896+25+23,2128+45,7808+32,24) =148,7832.109 (đồng)  Pnh j = 0,272+0,510+1,049+0,857+1,743+0,856 = 5,287 (MW) => Tổng chi phí thực hiện phương án 1: Z1 = 0,125.148,7832.109 +1,7055.109. 5,287= 27,615.109 (đồng) Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên 2. Phương án 3 hàm tổng chi phí toán : Z=0,125.V nh j3411.5.10 5 .Pnh j=0,125V1,7055.10 9 .Pnh j Nhận xét : Các nhánh N – I ; N – IV ; N – V và N – VI ta có thể lấy kết quả từ phần tính phương án 1. Cần phải xác định lại nhánh N – II và nhánh II – III. • Đoạn N – II : lộ kép, dây AC – 205, l = 32km. VN – II = 468.106.32.1,6 = 23,9616.109 (đồng) P II= P N 2 2 QN 2 2 U đm 2 . RN 2 = 70241,32 1102 .2,24=1,223 (MW) • Đoạn II – III : lộ đơn, dây AC – 240, l = 22,4km. VN – III = 500.106.22,4.1 = 11,2.109 (đồng) P III= P N 3 2 QN 3 2 U đm 2 . RN 3 = 40222,72 1102 .2,688=0,470 (MW) => V nh j = 109 (8,06+23,9616+11,2+23,2128+45,7808+32,24) =144,4552.109 (đồng)  Pnh j = 0,272+1,223+0,470+0,857+1,743+0,856 = 5,421 (MW) => Tổng chi phí thực hiện phương án 3: Z3 = 0,125.144,4552.109 +1,7055.109. 5,421= 27,3024.109 (đồng) Tổng kết chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của phương án 1 và phương án 3 ta có bảng : U%max bt U%max sc V(tỷ đồng) Z(tỷ đồng) Phương án 1 5,83 11,66 148,7832 27, 615 Phương án 3 5,83 11,66 144,4552 27,3024 Từ bảng tổng kết trên ta thấy : • So sánh về chỉ tiêu kỹ thuật U%max bt và U%max sc của cả hai phương án là như nhau. • So sánh về chỉ tiêu kinh tế ta thấy phương án 3 có giá trị V và Z nhỏ hơn so với phương án 1. Chính vì thế ta chọn phương án 3 là phương án chính thức để tính toán thiết kế cho lưới điện. Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên PHẦN 3 : SƠ ĐỒ LƯƠI ĐIỆN CHÍNH, CHỌN MÁY BIẾN ÁP I. Chon may biên ap 1. Khai quat chung Thiêt kê lươi điên khu vưc theo yêu cầu cua đề bai cần đên 3 loai tram biên áp(TBA): trạm nguồn, trạm trung gian, trạm cuối. a. Tram nguồn : đươc đăt tai nguồn co tac dung biên đôi điên ap cua hê thông thanh điên ap 110kV cung câp cho toan lươi khu vưc. b. Tram trung gian : lươi chi co môt tram trung gian đăt tai phu tai II. Sau tram trung gian ta cần cung câp điên cho phu tai III (phu tai loai 2) nên ta chi cần sư dung hê thông môt thanh gop. c. Tram cuôi : tram cuôi đươc sư dung tai cac phu tai I ; III ; IV ; V ; VI. 2. Môt sô nhân đinh cơ ban • Dưa vao công suât cua cac phu tai, va yêu cầu điều chinh điên ap cua cac phu tai trong lươi, chung ta chon cac MBA la cac MBA hai cuôn dây co điều ap dươi tai. • Cac MBA co Uc đm = 115kV(1,05 U đm lươi) ( nêu cần thiêt trong trương hơp không sư dung đươc đầu phân ap cô đinh co thê sư dung MBA co điều ap dươi tai điều chinh điên ap trong dai :Uc đm ±9.1,78 %Ucđm ) • Sô lương MBA đươc chon tuy thuôc vao phu tai : Hô loai I : dung 2 MBA vân hanh song song. Hô loai II : dung 1 MBA. • Công suât đinh mưc MBA chon theo Smax cua phu tai trong đo cần phai xet trương hơp nêu 2 MBA lam viêc song song ma găp sư cô môt may thi may con lai phai chiu đươc qua tai vơi hê sô qua tai K = 1,4 (Chu y không cho phep qua tai cua MBA vươt qua 5 ngay đêm, môi ngay đêm không qua 6 tiêng). Công suât chon phai thỏa mãn : S Smax K n−1 = P2Q2mơi K n−1 = P2Q2mơi K Trong đo : • Smax : Công suât phu tai cưc đai (MVA) • K = 1,4 : hê sô qua tai • n = 2 : sô lương MBA Trong trương hơp chi co 1 MBA thi SSmax Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên 3. Tinh toan công suât MBA cho môi phu tai • phu tai 1 : hô loai 2 cần dung 1 MBA Điều kiên : SS 1max=P12Q21mơi = 25215,52 = 29,415(MVA) => Chon Sđm = 32(MVA) • phu tai 2 : hô loai 1 cần dung 2 MBA Điều kiên : S S 2max K n−1 = P22Q22mơi K = 70 241,32 1,4 = 58,05(MVA) => Chon Sđm = 63 (MVA) • phu tai 3 : hô loai 2 cần dung 1 MBA Điều kiên : SS 3max=P32Q23mơi = 40222,72 = 45,99 (MVA) => Chon Sđm = 63(MVA) • phu tai 4 : hô loai 1 cần dung 2 MBA Điều kiên : S S 4max K n−1 = P42Q24mơi K = 48 222,72 1,4 = 37,926 (MVA) => Chon Sđm = 40 (MVA) • phu tai 5 : hô loai 1 cần dung 2 MBA Điều kiên : S S5max K n−1 = P52Q 25mơi K = 50 2252 1,4 = 39,93 (MVA) => Chon Sđm = 40 (MVA) • phu tai 6 : hô loai 1 cần dung 2 MBA Điều kiên : S S 6max K n−1 = P62Q26mơi K = 36 2192 1,4 = 29,076(MVA) => Chon Sđm = 32 (MVA) Tra phu luc sach :“lươi điên va hê thông điên _ Tâp 1”(PGS_TS Trần Bach), ta co : May biên ap Giá thành (tỷ đồng) Thông sô san xuât Thông sô tinh toan Uc (kV) UH (kV) UN% ΔPN (kW) ΔP0 (kW) I0 % RB(Ω) XB(Ω) ΔQ0 (kVAR) TDP 32000/110 22 115 10,5 10,5 145 35 0,75 1,87 43,5 240 TDP 40000/110 40 115 10,5 10,5 175 42 0,70 1,44 34,8 280 TDP 63000/110 45 115 10,5 10,5 260 59 0,65 0,87 22 410 II. Sơ đô lươi điên chinh (Ban ve khô A3) Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên Phần 4. Tinh toan chê đô xac lâp khi phu tai max va sư cô Nhân xet : • Khi phu tai lam viêc ơ chê đô max thi điên ap ơ đầu cưc tram biên ap nguồn phia nguồn cung câp cho hê thông phai đat gia tri UN = 1,1Uđm = 121 (kV). • Trong vong lăp tinh toan phai thông qua 2 qua trinh ngươc va xuôi. Trong qua trinh ngươc điên ap cac nut đươc coi băng gia tri Uđm • Sư cô cua hê thông xet trương hơp năng nê nhât trong trương hơp phu tai cưc đai • Sư cô điên hinh nhât la đưt 1 dây trên lô kep hay hơ mach vong kin. Gia thiêt chi xet cac sư cô đôc lâp, không đồng thơi xay ra nhiều sư cô. • Trong pham vi cua phương an nôi dây chung ta chon lưa chi co trương hơp sư cô đưt 1 dây trên lô kep xay ra trên cac nhanh N – IV ; N – V ; N – VI ; N – II – III . I. Tinh nhanh N – I 1. Sơ đô thay thê. 2. Tinh toan chê đô xac lâp 2.1 Quy đôi phu tai phia ha vê phia cao S˙ I = 25 + j15,5 (MVA) Nhanh N – I dung MBA TDP 32000/110 đã cho cac thông sô tai bang. Ta co :  S˙ B = P I 2Q I 2 U đm 2 ×RB jX B = 25215,52 1102 ×1,87 j43 ,5 = 0,134 + j3,11 (MVA)  S˙ 0 = P0 + jQ0 = 35.10-3 + j240.10-3 = 0,035 + j0,24 (MVA) S˙ B1 = S˙ I +  S˙ B =(25 + j15,5) + ( 0,134 + j3,11) = 25,134 +j18,61 (MVA) => S˙ IC = S˙ B1 +  S˙ 0 = (25 + j15,5) + ( 0,134 + j3,11) + (0,035 + j0,24) = 25,169 + j18,85 (MVA) Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên 2.2 Tinh toan chê đô xac lâp luc binh thương Qua trinh tinh ngươc :  S˙ N−I C = P I c2Q I c2 U đm 2 ×R I jX I  = 25,169218,852 1102 ×3,8 j8 ,3=0,31 j 0,678 (MVA) QB01 ' 2 = QB01 ' ' 2 = b01 . l 1 2 .U 2đm = 2,74.10 −6. 20 2 .1102 = 0,3315 (MVAR) => S˙ I ' = S˙ IC +  S˙ N−IC - j QB01 ' 2 = (25,169 + j18,85) + (0,31+j0,678) - j0,3315 = 25,479 + j19,1965 (MVA) => S˙ N−I = S˙ I ' - j QB01 ' ' 2 = (25,479 + j19,1965) - j0,3315 = 25,479 + j17,865 (MVA) Qua trinh tinh xuôi : Tôn thât điên ap : U N− I = RI . PN− IX I .Q N− I U N = 3,8 .25,4798,3 .18,865121 = 2,094 (kV) => U I = UN - U N− I = 121 – 2,094 = 118,906 (kV) U B1 = 1,87. 25,13443,5 .18,61 118,906 = 7,2 (kV) => Điên ap cuôi đương dây : UH1 = 118,906 – 7,2 = 111,706 (kV) Tổng tổn thất điện áp trên đoạn N – I : U N−V sc % = 121– 111,706121 .100 = 7,68 % Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên II. Tinh nhanh N – IV 1. Sơ đô thay thê. 2. Tinh toan chê đô xac lâp 2.1 Quy đôi phu tai phia ha vê phia cao Nhanh N – IV dung 2 MBA TDP 40000/110 lam viêc song song đã cho cac thông sô tai bang. Ta coi như môt may biên ap tương đương co thông sô như sau : R Btđ = RB 2 = 1,44 2 = 0,72 (Ω);X Btđ = X B 2 = 34,8 2 = 17,4(Ω) Tinh toan tương tư nhanh N – I , ta co : S˙ N−IV = S˙ IV = 48+ j27 (MVA)  S˙ B = P IV 2Q IV 2 U đm 2 ×RB jX B = 482272 1102 ×0,72 j17 ,4 = 0,180 + j4,361 (MVA)  S˙ 0 t đ = 2. S˙0 = ( P0 + jQ 0 )= 2.(42.10-3 + j280.10-3) = 0,084 + j0,56 (MVA) S˙ B4 ' = S˙ IV +  S˙ B = (48+ j27) + (0,180 + j4,361) = 48,18 + j31,361 (MVA) => S˙ IVC = S˙ B4' +  S˙ 0 = (48,18 + j31,361) + (0,084 + j0,56) = 48,264 + j31,921 (MVA) 2.2 Tinh toan chê đô xac lâp luc binh thương Qua trinh tinh ngươc :  S˙ N−IV C = P IV c 2Q IV c 2 U đm 2 ×RIV jX IV  = 48,264231,9212 1102 ×3,42 j7 ,47 = 0,946 + j2,067 (MVA) QB04 ' 2 = QB04 ' ' 2 = b04 . l 4 .U 2đm = 2,74.10−6.36 .1102 = 1,194 (MVAR) => S˙ IV' = S˙ IVC +  S˙ N−IVC - j QB04 ' 2 = (48,264 + j31,921) + ( 0,946 + j2,067) - j 1,194 = 49,21 + j32,794 (MVA) => SN – IV = S˙ IV' - j QB04 ' ' 2 = (49,21 + j32,794) - j 1,194 = 49,21 + j31,6 (MVA) Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên Qua trinh tinh xuôi : Tôn thât điên ap : U N− IV = RIV . PN− IVX IV .QN− IV U N = 3,42 .49,217,47 .31,6121 = 3,342 (kV) => U IV = UN - U N− IV = 121 – 3,342= 117,658 (kV) U B4 = 0,72 .48,1817,4 .31,361 117,658 = 4,93 (kV) => Điên ap cuôi đương dây : UH4 = 117,658 – 4,93 = 112,728 (kV) Tổng tổn thất điện áp trên nhánh N – IV : ΔUN – IV % = 121– 112,728 121 .100 = 6,836 % 2.3 Tinh toan chê đô xac lâp trong trương hơp sư cô Đưt 1 dây trên lô kep, khi đo : • Cac kêt qua tinh toan khi quy về phia cao không thay đôi, ta co : S˙ N−IV = 48+ j27 (MVA) ; S˙ IVC = 48,264 + j31,921 (MVA) • Thông sô đương dây thay đôi :ZscN-4 = 2.ZbtN-4 = 2.(RIV + j XIV) = 6,84 + j14,94 (Ω) =>  S˙ N−IVCsc = 2.  S˙ N−IVCbt = 2.(0,946 + j2,067) = 1,892 + j4,134 (MVA) QB04 ' sc 2 = QB04 ' ' sc 2 = QB04 ' bt 4 = 1,1942 = 0,597(MVAR) => S˙ IV' sc = S˙ IVC +  S˙N−IVCsc - j QB04 ' sc 2 = (48,264 + j31,921) + (1,892 + j4,134) - j 0,597 = 50,156 + j35,458 (MVA) SscN – IV = S˙ IV' sc - j QB04 ' ' sc 2 = (50,156 + j35,458) - j 0,597 = 50,1 + j34,8 (MVA) Tôn thât điên ap : U N− IV sc = RIV sc . PN− IV sc X IV sc .QN− IV sc U N = 6,84 .50,114,94 .34,8121 = 7,128 (kV) => U IV = UN - U N− IVsc = 121 – 7,128 = 113,872 (kV) U B4 = 0,72 .48,1817,4 .31,361 113,872 = 5,097 (kV) => Điên ap cuôi đương dây : UH4 = 113,86 – 5,097 = 108,763 (kV) Tổng tổn thất điện áp trên đoạn N – IV trong trường hợp sự cố : U N− IV sc % = 121– 108,763121 .100 = 10,113 % Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên III. Tinh nhanh N – V 1. Sơ đô thay thê. 2. Tinh toan chê đô xac lâp 2.1 Quy đôi phu tai phia ha vê phia cao Nhanh V sư dung sô lương, loai MBA va loai dây giông như nhanh IV, vi thê cac thông sô về MBA không thay đôi : R Btđ = 0,72 (Ω) ; X Btđ = 17,4(Ω) ;  S˙ 0 tđ = 0,084 + j0,56 (MVA) Ta co : S˙ N−V = S˙V = 50+ j25 (MVA)  S˙ B = PV 2QV 2 U đm 2 ×RB jX B = 502252 1102 ×0,72 j17 ,4 = 0,186 + j4,493 (MVA) S˙ B5 ' = S˙V +  S˙ B = (50+ j25) + (0,186 + j4,493) = (50,186 + j29,493)(MVA) => S˙VC = S˙ B5' +  S˙ 0 = (50,186 + j29,493) + (0,084 + j0,56) = 50,27 + j30,053 (MVA) 2.2 Tinh toan chê đô xac lâp luc binh thương Qua trinh tinh ngươc :  S˙ N−V C = PV c 2QV c 2 U đm 2 ×RV jX V  = 50,27230,0532 1102 ×6,75 j14 ,74 = 1,914 +j4,179 (MVA) QB05 ' 2 = QB05 ' ' 2 = b05 . l5 .U 2đm = 2,74.10−6.71 .1102 = 2,354 (MVAR) => S˙V' = S˙VC +  S˙N−VC - j QB05 ' 2 = (50,27 + j30,053 ) + (1,914 +j4,179) - j 2,354 = 52,211 + j31,878 (MVA) => SN – V = S˙V' - j QB05 ' ' 2 = (52,211 + j31,878) - j 2,354 = 52,211 + j29,524 (MVA) Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên Qua trinh tinh xuôi : Tôn thât điên ap : U N−V = RV . PN−VX V .QN−V U N = 6,75.52,21114,74 .29,524121 = 6,5 (kV) => U V = UN - U N−V = 121 – 6,5 = 114,5 (kV) U B5 = 0,72 .50,18617,4 .29,493 114,5 = 4,797 (kV) => Điên ap cuôi đương dây : UH5 = 114,5 – 4,797 = 109,703 (kV) Tổng tổn thất điện áp trên đoạn N – V : ΔUN – V % = 121– 109,703 121 .100 =9,336 % 2.3 Tinh toan chê đô xac lâp trong trương hơp sư cô Đưt 1 dây trên lô kep, khi đo : • Cac kêt qua tinh toan khi quy về phia cao không thay đôi, ta co : S˙ N−V = 50+ j25 (MVA) ; S˙VC = 50,27 + j30,053 (MVA) • Thông sô đương dây thay đôi : ZscN5 = 2.ZbtN5 = 2.(RV + j XV) = 13,5 + j29,48 (Ω) =>  S˙ N−VCsc = 2.  S˙ N−VCbt = 2.(1,914 +j4,179) = 3,828 + j8,358 (MVA) QB05 ' sc 2 = QB05 ' ' sc 2 = QB05 ' bt 4 = 2,3542 = 1,177 (MVAR) => S˙V' sc = S˙VC +  S˙N−VCsc - j QB05 ' sc 2 = (50,27 + j30,053) + (3,828 + j8,358 ) - j 1,177 = 54,098 + j37,234 (MVA) SscN – V = S˙V' sc - j QB05 ' ' sc 2 = (54,098 + j37,234) - j 1,177 = 54,098 + j36,057 (MVA) Tôn thât điên ap : U N−V sc = RV sc . P N−V sc X V sc .QN−V sc U N = 13,5.54,09829,48 .36,057121 = 14,8 (kV) => U V = UN - U N−Vsc = 121 –14,8 = 106,2 (kV) U B5 = 0,72 .48,1817,4 .31,361 106,2 = 5,464 (kV) => Điên ap cuôi đương dây : UH5 = 106,2– 5,464 = 100,736 (kV) Tổng tổn thất điện áp trên đoạn N – V trong trường hợp sự cố : U N−V sc % = 121– 100,736121 .100 = 16,747 % Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên IV. Tinh nhanh N – VI 1. Sơ đô thay thê. 2. Tinh toan chê đô xac lâp 2.1 Quy đôi phu tai phia ha vê phia cao Nhanh N – V sư dung 2 MBA TDP 32000/110 lam viêc song song. Ta coi như môt MBA tương đương lam viêc đôc lâp, thông sô về MBA tương đương: R Btđ = RB 2 = 1,87 2 = 0,935 (Ω) X Btđ = X B 2 = 43,5 2 =21,75(Ω) ;  S˙ 0 tđ = 2 S˙0 = 2 P0 jQ0 = 0,07 + j0,48 (MVA) Ta co : S˙VI = 36+ j19 (MVA)  S˙ B = PVI 2QVI 2 U đm 2 ×RB jX B = 362192 1102 ×0,935 j21 ,75 = 0,128+ j2,978 (MVA) S˙ B6 ' = S˙VI +  S˙ B = (36+ j19) + (0,128+ j2,978) = 36,128 + 21,978 (MVA) => S˙VIC = S˙ B6' +  S˙ 0 = (36,128 + 21,978) + (0,07 + j0,48) = 36,198 + j22,458 (MVA) 2.2 Tinh toan chê đô xac lâp luc binh thương Qua trinh tinh ngươc :  S˙ N−VI C = PVI c 2QVI c 2 U đm 2 ×RVI jX VI  = 36,198222,4582 1102 ×6,25 j10 ,575 = 0,937 +j1,586 (MVA) QB06 ' 2 = QB06 ' ' 2 = b06 . l 6 .U 2đm = 2,69.10−6 .50 .1102 = 1,627 (MVAR) => S˙VI' = S˙VIC +  S˙N−VIC - j QB06 ' 2 = (36,198 + j22,458) + (0,937 +j1,586) - j 1,627 = 37,135 + j22,417 (MVA) => S˙ N−VI = S˙VI' - j QB06 ' ' 2 = (37,135 + j22,417) - j 1,627 = 37,135 + j20,79 (MVA) Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên Qua trinh tinh xuôi : Tôn thât điên ap : U N−VI = RVI . PN−VIX VI .QN−VI U N = 6,25.37,13510,575. 20,79121 = 3,735 (kV) => U VI = UN - U N−VI = 121 – 3,735 = 117,265 (kV) U B6 = 0,935 .36,12817,4 .21,75 117,265 = 3,515 (kV) => Điên ap cuôi đương dây : UH6 = 117,265 – 3,515 = 113,75 (kV) Tổng tổn thất điện áp trên đoạn N – VI : ΔUN – VI % = 121– 113,75 121 .100 =5,991 % 2.3 Tinh toan chê đô xac lâp trong trương hơp sư cô Đưt 1 dây trên lô kep, khi đo : • Cac kêt qua tinh toan khi quy về phia cao không thay đôi, ta co : S˙ N−VI = 36+ j19 (MVA) ; S˙VIC = 36,198 + j22,458 (MVA) • Thông sô đương dây thay đôi : ZscN6 = 2.ZbtN6 = 2.(RVI + j XVI) = 12,5 + j21,15 (Ω) =>  S˙ N−VICsc = 2.  S˙ N−VICbt = 2.(0,937 +j1,586) = 1,874+ j3,172 (MVA) QB06 ' sc 2 = QB06 ' ' sc 2 = QB06 ' 4 = 1,6272 = 0,8135 (MVAR) => S˙VI' sc = S˙VIC +  S˙N−VICsc - j QB06 ' sc 2 = (36,198 + j22,458) + (1,874+ j3,172) - j 0,8135 = 38,072 + j24,8165 (MVA) SscN – V = S˙V' sc - j QB06 ' ' sc 2 = (38,072 + j23,1895) - j 0,8135 = 38,072 + j24,003(MVA) Tôn thât điên ap : U N−VI sc = RVI sc . PN−VI sc X VI sc .QN−VI sc U N = 12,5.38,07221,15 .24,003121 = 8,129 (kV) => U VI = UN- U N−VIsc = 121 – 8,129= 112,871 (kV) U B6 = 0,72 .48,1817,4 .31,361 112,871 = 5,142(kV) => Điên ap cuôi đương dây : UH6 = 112,871 – 5,142 = 107,729 (kV) Tổng tổn thất điện áp trên đoạn N – V trong trường hợp sự cố : U N−VI sc % = 121– 107,729121 .100 = 10,968 % Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên V. Tinh nhanh N – II – III 1. Sơ đô thay thê. 2. Tinh toan chê đô xac lâp 2.1 Tinh toan phân bô công suât a) Đoan II – III Ta co : S˙3 = 40 + j22,7 (MVA)  S˙ 03 = 0,059 + j0,41 (MVA)  S˙ B3 = P III 2Q III 2 U đm 2 ×RB3 jX B3 = 40222,72 1102 ×0,87 j22  = 0,152+ j3,846 (MVA) => S˙ B3 = S˙3 +  S˙ B3 = (40 + j22,7) + (0,152+ j3,846) = 40,152 + j26,546 (MVA) S˙23 C = S˙ B3 +  S˙ 03 = (40,152 + j26,546) + (0,059 + j0,41)= 40,211 + j26,956 (MVA) QB23 ' 2 = QB23 ' ' 2 = b03 . l 23 2 .U 2đm = 2,84.10 −6. 22,4 2 .1102 = 0,385 (MVAR) => S˙23' ' = S˙23C - j QB23 ' ' 2 = (40,211 + j26,956) - j 0,385 = 40,211 + j26,571 (MVA) Tôn hao công suât trên đương dây II – III :  S˙ 23 C = 40,211 226,5712 1102 ×2,688 j8 ,98 = 0,516 + j1,724 (MVA) => S˙23C ' = S˙23' ' +  S˙ 23C =(40,211 + j26,571)+(0,516 + j1,724)= 40,727+j28,295 (MVA) S˙23 C = S˙23C ' - j QB23 ' 2 = (40,727 +j 28,295) – j0,385 = 40,727 +j 27,91 (MVA) Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên b) Đoan N – II S˙2 = 30 + j18,6 (MVA) Đoan N – II sư dung 2 may biên ap TDP 63000/110 lam viêc song song, đê dê dang tinh toan ta coi như la môt MBA tương đương co thông sô : R Btđ = RB2 2 = 0,87 2 = 0,435 (Ω) ; X Btđ = X B2 2 = 22 2 =11(Ω)  S˙ 02 = 2.(0,059 + j0,41) = 0,118 + j0,82 (MVA)  S˙ B2 = P II 2Q II 2 U đm 2 ×RB2 jX B2 = 30218,62 1102 ×0,435 j11 = 0,045+ j1,133 (MVA) => S˙ B2 = S˙2 +  S˙ B2 = (30 + j18,6) + (0,045+ j1,133) = 30,045 + j19,733 (MVA) S˙2C = S˙ B2 +  S˙ 02 = (30,045 + j19,733) + ( 0,118 + j0,82) = 30,163 + j20,553(MVA) => Nguồn công suât đi đên nut 2 : S˙ N−2 C = S˙2C + S˙23C = (40,727 +j 27,91) + (30,163 + j20,553) = 70,89 + j48,463 (MVA) Đoan N – II sư dung dây kep nên ta co : QB N2 ' 2 = QB N2 ' ' 2 = b02 . l 27 .U 2đm = 2,8.10−6 .32 .1102 = 1,084 (MVAR) => S˙ N 2' ' = S˙ N−2C - j QB N2 ' ' 2 = (70,89 + j48,463) – j1,084 = 70,89 + j47,379 (MVA)  S˙ N 2 C = 70,89 247,3792 1102 ×2,24 j 6,496 = 1,346 + j3,9 (MVA) S˙ N 2' = S˙ N 2' ' +  S˙ N 2C = (70,89 + j47,379) + (1,346 + j3,9) = 72,236 + j51,279 (MVA) S˙ N2 = S˙ N 2' - j QB N2 ' 2 = (72,236 + j51,279) – j1,084 = 72,236 + j50,195 (MVA) Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên 2.2 Tinh toan tôn thât điên ap Tôn thât điên ap trên đoan N – II : U N−2 = R2 . PNX 2 .QN U N = 2,24 .72,2366,496 .50,195121 = 4,032 (kV) => Điên ap tai nut 2 : U2 = UN - U N−2 = 121 – 4,032 = 116,968 (kV) Tôn thât điên ap trên MBA B2 : U B2 = RB2 . P2 CX B2 .Q2 C U 2 = 0,435 .30,16311 .20,553116,98 = 2,045 (kV) Điên ap cuôi đương dây N – II : (tai nut 2') UH2 = U2 - U B2 = 116,968 – 2,045 = 114,923 (kV) Tôn thât điên ap trên đoan II – III : U 2−3 = R3 . P23 C X 3 .Q23 C U 2 = 2,688 .40,7278,98 .27,91116,968 = 3,08 (kV) Điên ap nut 3 : U 3 = U2 - U 2−3 = 116,968 – 3,08 = 113,888 (kV) Tôn thât điên ap trên MBA B3 : U B3 = RB3 . P23 C X B3 .Q23 C U 3 = 0,87 .40,72722 .27,91113,888 = 5,7 (kV) Điên ap cuôi đương dây II – III : (tai nut 3') UH3 = U 3 - U B3 = 113,888 – 5,7 = 108,188 (kV) Tổng tổn thất điện áp trên đoạn N – II – III : U N 23% = 121– 108,188 121 .100 = 10,588 % Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên 2.3 Tinh toan chê đô xac lâp trong trương hơp sư cô a) Tinh toan phân bô công suât Đưt 1 dây trên lô kep đoan N – II , khi đo : • Cac kêt qua trong qua trinh tinh toan phân bô công suât tư nut 3 về nut 2 vân đươc giư nguyên : Nguồn công suât đi đên nut 2 : S˙ N−2 C = S˙2C + S˙23C = 70,89 + j48,463 (MVA) • Cac thông sô về R , X, B cua đoan đương dây N – II thay đôi : QB N2 ' sc 2 = QB N2 ' ' sc 2 = b02 . l 27 2 .U 2đm = 0,542 (MVAR) ZN2 Csc = 2 (2,24 + j6,496) = 4,48 +j 12,992 (Ω) => S˙ N 2' ' sc = S˙ N−2C - j QB N2 ' ' sc 2 = (70,89 + j48,463) – j 0,542 = 70,89 + j47,921(MVA)  S˙ N 2 Csc = 70,89 247,9212 1102 ×4,48 j 12,992 = 2,711 + j7,862 (MVA) S˙ N 2 ' sc = S˙ N 2' ' sc +  S˙ N 2Csc = (70,89 + j47,921) + (2,711 + j7,862) = 73,601 + j55,783 (MVA) S˙ N sc = S˙ N 2' sc - j QB N2 ' sc 2 = (73,601 + j55,783 ) - j0,542 = 73,601 + j55,241 (MVA) b) Tôn thât điên ap • Tôn thât điên ap trên đoan N – II : U N−2sc = R2 sc . P N scX 2 sc .QN sc U N = 4,48 .73,60112,992 .55,241121 = 8,656 (kV) => Điên ap tai nut 2 : U2sc = UNsc - U N−2sc = 121 – 8,656 = 112,344 (kV) Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên Tôn thât điên ap trên MBA B2 : U B2sc = RB2 . P2 CX B2 .Q2 C U 2 sc = 0,435 .30,16311 .20,553 112,344 = 2,127 (kV) Điên ap cuôi đương dây N – II : UH2 = U2sc - U B2sc = 112,344 – 2,127 = 110,217 (kV) • Tôn thât điên ap trên đoan II – III : U 2−3 sc = R3 . P23 C X 3.Q 23 C U 2 sc = 2,688 .40,7278,98 .27,91 112,344 = 3,205 (kV) Điên ap nut 3: U sc3 = U2sc - U 2−3sc = 112,34 – 3,205 = 109,135 (kV) Tôn thât điên ap trên MBA B3 : U B3sc = RB3 . P23 C X B3 .Q23 C U sc2' = 0,87 .40,72722 .27,91109,135 = 5,951 (kV) Điên ap cuôi đương dây II – III : UH3sc = U sc2' - U B3 sc = 109,135 – 5,951 = 103,184 (kV) Tổng tổn thất điện áp trên đoạn N – II – III trong trường hợp sự cố : U N23 sc % = 121– 103,184121 .100 = 14,724 % Bang tông kêt sô liêu ơ chê đô phu tai cưc đai N – I N – IV N – V N – VI N – II II – III ΔP (MW) 0, 479 1,21 2, 211 1, 135 0, 163 0, 727 ΔQ (MVAR) 2, 365 4,6 4, 524 1,79 1, 953 5,21 ΔUbt (kV) 9, 294 8, 272 11, 297 7,25 6, 077 8,78 Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên Phần 5. Tinh toan lưa chon đầu phân ap Nhân xet chung : • Ơ phần nay chung ta tinh toan lưa chon đầu phân ap cho phu tai đê đam bao chât lương điên ap trong trương hơp phu tai cưc đai va cưc tiêu. Co 2 phương phap đăt đầu phân ap cho MBA đo la : đăt đầu phân ap cô đinh (thương đăt hang năm theo mua khi phu tai thay đôi nhiều) ; dung MBA co điều ap dươi tai. • Trong pham vi cua đồ an nay, chung ta chi tron ra môt phu tai va tinh toan chon đầu phân ap cho phu tai đo. Phu tai đươc chon la phu tai 1. I. Tinh toan chê đô xac lâp cho phu tai đa chon (phu tai 1) 1. Khi phu tai max Tư kêt qua tinh toan tai phần 4 ta co : Ucmax = 118,906 (kV) 2. Khi phu tai min Cac thông sô R, X, B cua đương dây không thay đôi so vơi chê đô phu tai max S˙ N−I min = S˙ I min = 17,5 + j10,85 (MVA) Qua trinh tinh ngươc :  S˙ B = P I 2Q I 2 U đm 2 ×RB jX B = 17,5210,852 1102 ×1,87 j43 ,5 = 0,066 + j1,524 (MVA)  S˙ 0 = 0,035 + j0,24 (MVA) S˙ B1 = S˙ I min +  S˙ B = (17,5 + j10,85) + (0,066 + j1,524) = 17,566 + j12,374 (MVA) => S˙ IC = S˙ B1 +  S˙ 0 = (17,566 + j12,374) + (0,035 + j0,24) = 17,601 + j12,614 (MVA) Tôn hao công suât trên đương dây N – I :  S˙ N−I C = P I c2Q I c2 U đm 2 ×R I jX I  = 17,601212,6142 1102 ×3,8 j8 ,3 =0,147 + j0,322(MVA) QB01 ' 2 = QB01 ' ' 2 = 0,3315 (MVAR) => S˙ I ' = S˙ IC +  S˙ N−IC - j QB01 ' 2 = (17,601 + j12,614) + (0,147 + j0,322) - j0,3315 = 17,748 + j12,6045 (MVA) Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên => S˙ N−Imin = S˙ I ' - j QB01 ' ' 2 = (17,748 + j12,6045) – j0,3315 = 17,601 + j12,273 (MVA) Qua trinh xuôi : Tôn thât điên ap trên đương dây N – I : U N− I = RI . PN− I min X I .Q N− I min U N = 3,8 .17,6018,3.12,273121 = 1,394 (kV) => U I = UN - U N− I = 121 - 1,394 = 119,606 (kV) U B1 = 1,87.17,56643,5 .12,374 119,606 = 4,775 (kV) => Điên ap cuôi đương dây : UH1 = 119,606 – 4,775 = 114,831 (kV) Vây ta co : Ucmin = 119,606 (kV) Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên II. Chon đầu phân ap Ta co điên ap đinh mưc phia ha : UđmH = 10 kV Khi phu tai đat gia tri max : UHKT = 1,1UđmH = 11 kV UN = 121 kV Khi phu tai đat gia tri min : UHKT = 1,05UđmH = 10,5 kV UN = 115 kV 1. Tinh cac nâc phân ap Sô thư tư nâc Điên ap bô sung (%) Điên ap bô sung (kV) Gia tri điên ap tương ưng Gia tri K tương ưng -9 -16,02 -18, 423 96, 577 8, 780 -8 -14,24 -16, 376 98, 624 8, 966 -7 -12,46 -14, 329 100, 671 9, 152 -6 -10,68 -12, 282 102, 047 9, 277 -5 -8,9 -10, 235 104, 765 9, 524 -4 -7,12 -8, 188 106, 812 9, 710 -3 -5,34 -6, 141 108, 859 9, 896 -2 -3,56 -4, 094 110, 906 10, 082 -1 -1,78 -2, 047 112, 953 10, 268 0 0 0 115 10, 455 1 +1,78 +2, 047 117, 047 10, 640 2 +3,56 +4, 094 119, 094 10, 830 3 +5,34 +6, 141 121, 141 11, 012 4 +7,12 +8, 188 123, 188 11, 199 5 +8,9 +10, 235 125, 235 11, 385 6 +10,68 +12, 282 127, 282 11, 571 7 +12,46 +14, 329 129, 329 11, 757 8 +14,24 +16, 376 131, 376 11, 943 9 +16,02 +18, 423 133, 423 12, 129 Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên 2. Chon đầu phân ap Phu tai max : K1 = UC max−U B max U yc max = 118,906−7,2 11 = 10,155 (kV) Phu tai min : K2 = UC min−U B min U yc min = 119,606−4,755 10,5 = 10,936 (kV) => KTB = K 1K2 2 = 10,15510,936 2 = 10,5455 So sanh vơi K cac nâc phân ap ta chon đươc nâc điều chinh tiêu chuân n = 0, hê sô cua nâc điều chinh tiêu chuân Ktc = 10,455 3. Kiêm tra gia tri K vưa chon Phu tai max : UHmax = UC max−U B max K tc = 118,906−7,210,455 = 10,684 (kV) Phu tai min : UHmin = UC min−U B min K tc = 119,606−4,75510,455 = 10,985 (kV) Nhân xet : • Ta thây điên ap phia ha khi phu tai max va min đều năm trong khoang (10,5 ; 11) nên nâc phân ap n = 0 đã chon thỏa mãn yêu cầu. • Vi điên ap phia ha khi phu tai max va min chênh lêch không đang kê nên ta chi cần đăt đầu phân ap cô đinh hang năm theo mua ma không cần sư dung đên thiêt bi tư đông điều ap dươi tai đê giam chi phi. Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên Phần 6 : Tinh toan cac chi tiêu kinh tê ky thuât Thư tư Chi tiêu Đơn vi Sô liêu 1 Σ Pptmax MW 229 2 Tông chiều dai đương dây km 231,4 3 Tông công suât cac MBA ha ap MVA 270 4 Tông vôn đầu tư đương dây đ/km 144, 4552.109 5 Tông vôn đầu tư tram BA đ/km 331,6.109 6 Tông vôn đầu tư mang điên đ/km 476, 0552.109 7 Tông điên năng phu tai tiêu thu MW 145000 8 ΔUbtmax % 10, 588 9 ΔUscmax % 16, 747 10 Σ ΔPlươi MW 5, 969 11 Σ ΔPMBA MW 1, 275 12 Σ ΔPtông MW 7, 244 13 Σ ΔAđương dây MWh 29845 14 Σ ΔAMBA MWh 6375 15 Σ ΔAtông % 3, 083 16 Tông chi phi hang năm z đ/km 17 Gia thanh truyền tai điên năng đ/kWh 18 Gia thanh xây dưng/MW khi phu tai max đ/kWh Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện Đô an thiêt kê lươi điên Vu Hoang Ha _ Đ1 – H1 .tcZ a V C A= + ∆ j 0,3315 (MVAR) 3,8 +j8,3 (Ω) j 0,3315 (MVAR) 25 +j15,5 (MVA) SN-I SI’ SI’’ SI C N 1 1' ∆S0 = 0,035 + j0,42(MVA) SB1 j 1,194 (MVAR) 3,42 +j7,47 (Ω) j 1,194 (MVAR) 48 +j27 (MVA) SN-IV SIV’ S IV’’ SIV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 4 4' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB4 j 2,354 (MVAR) 6,75 +j14,74 (Ω) j 2,354 (MVAR) 50 +j25 (MVA) SN-V SV’ SV’’ SV C N 0,72 +j17,4 (Ω) 5 5' ∆S0td =0,084+ j0,56(MVA) SB5 j 1,627 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,627 (MVAR) 36 +j19 (MVA) SN-VI SVI’ SVI’’ SVI C N 0,953 +j21,75 (Ω) 6 6' ∆S0td =0,07+ j0,48(MVA) SB6 j 1,084 (MVAR) 6,25 +j10,575 (Ω) j 1,084 (MVAR) 40+j22,7(MVA) SN2 SN2’ SN2’’ S23C N 0,87 +j22 (Ω) 3' ∆S03 =0,059+ j0,41(MVA) SB3 0,435 +j11(Ω) 30 +j18,6(MVA) 2,688 +j8,98 J0,385 MVAR J0,385 MVAR S2C ∆S02 =0,118+ j0,82(MVA) SB2 2' 3 2 SCN2 SC23 Đồ án thiết kế lưới điện

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluoi_dien.pdf
Luận văn liên quan