Thiết kế máy đập nón đập thô KKD900/160

Hiện nay nước ta đang trên đà phát triển nên việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình kiến trúc, nhà ở phát triển mạnh. Trước đây việc xây dựng chủ yêu dựa trên sức người nên năng suất không cao, chất lượng cũng không đảm bảo. Trong mấy thập kỉ gần đây, nền kinh tế cũng như khoa học kỹ thuật của ta rất phát triển nên ta cũng dần dần áp dụng các loại máy tự động vào quá trinh xây dựng nhằm giảm sức lao động cho con người, tăng năng suất lao động đồng thời nâng cao chất lượng của công việc. Các máy phục vụ cho quá trình xây dựng có nhiều chủng loại, từ máy vận chuyển như các loại xe máy ủi, cần trục .máy tạo ra các nguyên liệu ban dầu như máy đập đá, máy nghiền MỤC LỤC Tổng quan 1 Chương I : giới thiệu máy thiết kế 3 Chương II: tính toán các thông số cơ bản 1. yêu cầu kỹ thuật 5 2. xác định tỷ số nghiền 5 3. xác định các kích thước sơ bộ 6 4. xác định năng lượng nghiền 6 5. tính góc ôm 8 6. xác định vận tốc trục lệch tâm 10 7. xác định công suất 12 8. xác định năng suất 13 Chương III:tính toán bộ truyền 1. tính toán tỉ số truyền 14 2. xác định công suất và môment trên các trục 15 Chương IV: tính toán thiết kế chi tiết máy 1. thiết kế bộ truyền đai 16 2. thiết kế bộ truyền bánh răng côn 19 3. thiết kế trục 27 4. chọn ổ lăn 36 Chương V: một số mẫu máy thực tế 38 Tài liệu tham khảo 40 File đính kèm bao gồm cả thuyết minh và bản vẽ thiết kế, cực hay cho môn đồ thiết kế máy xây dựng

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2900 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế máy đập nón đập thô KKD900/160, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MUÏC LUÏC Toång quan ………………………………………………………………… 1 Chöông I : giôùi thieäu maùy thieát keá 3 Chöông II: tính toaùn caùc thoâng soá cô baûn yeâu caàu kyõ thuaät 5 xaùc ñònh tyû soá nghieàn 5 xaùc ñònh caùc kích thöôùc sô boä 6 xaùc ñònh naêng löôïng nghieàn 6 tính goùc oâm 8 xaùc ñònh vaän toác truïc leäch taâm 10 xaùc ñònh coâng suaát 12 xaùc ñònh naêng suaát 13 Chöông III:tính toaùn boä truyeàn tính toaùn tæ soá truyeàn 14 xaùc ñònh coâng suaát vaø moâment treân caùc truïc 15 Chöông IV: tính toaùn thieát keá chi tieát maùy thieát keá boä truyeàn ñai 16 thieát keá boä truyeàn baùnh raêng coân 19 thieát keá truïc 27 choïn oå laên 36 Chöông V: moät soá maãu maùy thöïc teá 38 Taøi lieäu tham khaûo 40 Hieän nay nöôùc ta ñang treân ñaø phaùt trieån neân vieäc xaây döïng cô sôû haï taàng vaø caùc coâng trình kieán truùc, nhaø ôû phaùt trieån maïnh. Tröôùc ñaây vieäc xaây döïng chuû yeâu döïa treân söùc ngöôøi neân naêng suaát khoâng cao, chaát löôïng cuõng khoâng ñaûm baûo. Trong maáy thaäp kæ gaàn ñaây, neàn kinh teá cuõng nhö khoa hoïc kyõ thuaät cuûa ta raát phaùt trieån neân ta cuõng daàn daàn aùp duïng caùc loaïi maùy töï ñoäng vaøo quaù trinh xaây döïng nhaèm giaûm söùc lao ñoäng cho con ngöôøi, taêng naêng suaát lao ñoäng ñoàng thôøi naâng cao chaát löôïng cuûa coâng vieäc. Caùc maùy phuïc vuï cho quaù trình xaây döïng coù nhieàu chuûng loaïi, töø maùy vaän chuyeån nhö caùc loaïi xe maùy uûi, caàn truïc….maùy taïo ra caùc nguyeân lieäu ban daàu nhö maùy ñaäp ñaù, maùy nghieàn…Caùc maùy xaây döïng treân, nhaát laø caùc maùy ñaäp ñaù giöõ vai troø raát quan troïng trong caùc coâng trình xaây döïng. Coù nhieàu chuûng loaïi maùy ñaäp ñaù, tuøy vaøo muïc ñích söû duïng maø ta choïn loaïi maùy thích hôïp. Sau ñaây laø moät soá loaïi maùy ñaäp ñaù tieâu bieåu: Maùy ñaäp maù: laø loaïi maùy duøng ñeå ñaïo caùc vaät lieäu coù kích thöôùc, côõ cuïc trung bình vaø lôùn. Keát caáu cuûa maùy thöôøng ñôn giaûn, beàn, deã daøng trong vieäc söû duïng. Vaät lieäu trong maùy ñöôïc nghieàn giöõa hai maù coá ñònh vaø di ñoäng theo chu kyø. Maùy ñaäp noùn: duøng ñeå nghieàn vaät lieäu coù kích côõ lôùn vaø trung bình. Trong maùy ñaäp noùn vaät lieäu ñöïôc phaù vôõ giöõa noùn ngoaøi vaø noùn trong baèng phöông phaùp eùp noùn trong leân vaät lieäu. Noùn naøy hoaëc seõ laëc quanh ñieåm coá ñònh hay dòch chuyeån theo quyõ ñaïo troøn, thöïc hieän chuyeån ñoäng tònh tieân. Trong nhöõng chuyeån ñoäng treân cuûa noùn seõ taïo ra nhöõng hình noùn hoaëc laïi gaàn hoaëc taùch xa nhau. Khi noùn ñeán gaàn, vaät lieäu seõ bò ñaäp vôõ, khi taùch xa vaät lieäu seõ rôi xuoáng döôùi. Maùy ñaäp truïc: ñöôïc söû duïng roäng raõi trong coâng nghieäp saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng, ñaëc bieät duøng ñeå nghieàn nhöõng loaïi vaät lieäu dính vaø aåm öôùt. No cuõng ñöôïc söû duïng ñeå ñaäp laàn hai nhöõng vaät lieäu cöùng nhö ñaù voâi, than, caùc loaïi quaëng…Quaù trình ñaäp vaät lieäu trong maùy ñaäp truïc ñöôïc thöïc hieån bôûi hai truïc ñaäp quay ngöôïc chieàu nhau. Vaät lieäu ñem ñaäp ñöa vaøo phía treân loït qua khe hôû giöõa hai truïc vaø bò boùp naùt ôû ñaáy, saûn phaåm sau khi ñaäp töï thaùo ra khoûi maùy döôùi taùc duïng cuûa troïng löïc. Maùy ñaäp buùa: coù voû baèng theùp, maët trong loùt caùc taám ñaäp laøm baèng theùp CT5. Ñeå caùc cuïc vaät lieäu ñöôïc ñaäp maïnh hôn, ngöôøi ta laøm caùc taám ñaäp coù gaén ôû phía treân beà maët ñaäp. Phía döôùi cuûa voû coù hai cöûa(moãi phía moät cöûa) coù naép ñoùng kín. Caùc cöûa naøy duøng ñeå söûa chöõa maùy ñaäp vaø quan saùt maùy. Khi truïc quay döôùi taùc duïng cuûa löïc ly taâm caùc buùa ñöïôc vaêng ra theo chieàu höôùng taâm vaø gaây neân löïc ñaäp raát lôùn ñaäp naùt vaät lieäu. Caùc maùy naøy thöôøng duøng ñeå ñaäp apatit klinker… Chuùng ta seõ nghieân cöùu veà maùy ñaäp noùn ñaäp thoâ, moät loaïi maùy ñaäp khaù thoâng duïng hieän nay thöôøng duøng ñeå ñaäp caùc loaïi ñaù côõ lôùn vaø trung bình. CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU MAÙY THIEÁT KEÁ Ta thieát keá maùy ñaäp noùn ñaäp thoâ duøng ñeå nghieàn ñaù voâi ,sô ñoà ñoäng cuûa maùy nhö hình veõ : Nguyeân lyù laøm vieäc: Buoàng nghieàn trong maùy nghieàn noùn ñöôïc taïo neân bôûi hai maët noùn, trong ñoù coù moät maët noùn coá ñònh vaø noùn di ñoäng. Noùn di ñoäng 8 ñöôïc gaén cöùng vôùi truïc noùn 10 ma ñaàu döôùi cuûa noù ñöôïc loàng vaøo baïc leäch taâm 7 sao cho ñöôøng taâm cuûa truïc noùn leäch moät khoaûng naøo ñoù so vôùi ñöôøng taâm cuûa maùy nghieàn ( ñöôøng truïc cuûa chuyeån ñoäng quay troøn). Truïc noùn ñöôïc treo treân xaø ñôõ 11. Vì vaäy nhöõng maùy nghieàn naøy coøn ñöôïc goïi laø maùy nghieàn noùn coù truïc noùn coâng xoân. Baïc leäch taâm ñöôïc daãn ñoäng quay troøn nhôø cô caáu daãn ñoäng neân noùn di ñoäng nhaän ñöôïc chuyeån ñoäng laéc. Taâm laéc cuûa maùy truøng vôùi taâm oå treo truïc noùn. Khi maùy nghieàn noùn laøm vieäc ñöôøng taâm cuûa truïc noùn di ñoäng vaïch thaønh moät maët coù ñænh laø ñieåm O, khi ñoù caùc ñöôøng sinh cuûa maët noùn di ñoäng laàn löôït tieán saùt vaøo maët coá ñònh, roài sau ñoù laïi taùch xa chuùng, cöù nhö laø maët noùn di ñoäng laên treân maët noùn coá ñònh qua lôùp ñaù nghieàn trong buoàng nghieàn. Do vaäy, vieäc nghieàn ñaù lieân tuïc ñöôïc thöïc hieän. Vaäy veà nguyeân taéc maùy nghieàn noùn laøm vieäc cuõng töôngtöï nhö maùy nghieàn maù, nhöng trình nghieàn vaø xaû ôû ñaây laø lieân tuïc, voøng vuøng nghieàn vaø vuøng xaû laø ñoái xöùng nhau vaø thay ñoåi theo chieàu quay cuûa noùn nghieàn di ñoâng. Chính vaäy, vaøo baát cöù thôøi ñieåm naøo cuõng xaûy ra söï tieán saùt hai maët noùn vaøo nhau taïi choã naøo ñoù vaø ôû ñoù vaät lieäu bò nghieàn, coøn vuøng ñoái xöùng qua taâm maùy, maët noùn di ñoäng laïi taùch xa noùn coá ñònh neân taïi ñoù cöûa xaû ñeå môû roäng ñeå ñaù rôi xuoáng. Chuyeån ñoäng cuûa noùn di ñoäng laø phöùc taïp. Khi khoâng taûi, löïc ma saùt giöõa truïc vaø baïc leäch taâm lôùn hôn ma saùt giöõa truïc vaø oå treo. Do ñoù noùn di ñoäng chuyeån ñoäng quay troøn quanh ñöôøng taâm mình theo höôùng quay cuûa baïc leäch taâm vôùi toác ñoä n1. Phuï thuoäc vaøo töông quan giöõa caùc löïc ma saùt, soá voøng quay n1 coù theå thay ñoåi töø 0 ñeán n – soá voøng quay cuûa baïc leäch taâm. Chuyeån ñoäng quay ñoù cuûa noùn di ñoäng laø khoâng coù lôïi, vì seõ taïo ra taûi troïng ñoäng lôùn ôû thôøi ñieåm naïp lieäu. Ñeå khaéc phuïc hieän töôïng naøy, ta ñaët cô caáu phanh, haõm chuyeån ñoäng quay ñoù. Maùng xaû lieäu coù theå boá trí ôû moät beân hay ôû chính taâm maùy. Maùng xaû lieäu ñaët ôû moät beân laøm taêng chieàu cao cuûa maùy vaø khe xaû thöôøng bò taéc. Maùng xaû lieäu ñaët hai beân khaéc phuïc ñöïôc nhöôïc ñieåm treân song ñoøi hoûi hai baêng taûi thu saûn phaåm. Maùng xaû lieäu ñaët ôû chính taâm vöøa ñaûm baûo vöøa khoâng taéc vöøa deã thaùo laép. Maùy nghieàn noùn thöôøng söû duïng daãn ñoäng baèng ñai vì deã söû duïng, song coàng keành, naëng neà vaø khoù khôûi ñoäng khi buoàng nghieàn chöùa vaät lieäu. Sau ñaây chuùng ta seõ ñi vaøo phaàn tính toaùn cuï theå caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa maùy nghieàn noùn nghieàn thoâ. CHÖÔNG II: TÍNH TOAÙN CAÙC THOÂNG SOÁ CÔ BAÛN 1. YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT: Chieàu roäng naïp lieäu: 0,5 m Kích thöôùc lôùn nhaát cuûa vaät lieäu ñeà nghò naïp : 0,4 m Chieàu roäng khe ra : 0,075 m Naêng suaát khoái löôïng : 390 T/h Coâng suaát ñoäng cô : 125 kw Soá laàn laéc noùn ñaäp trong 1 giaây: n = 2,67 v/s Khoái löôïng maùy ñaäp khoâng keå thieát bò phuï : 38,54 T 2. XAÙC ÑÒNH TYÛ SOÁ NGHIEÀN: Tyû soá nghieàn laø tyû soá giöaõ kích thöôùc trung bình cuïc vaäy lieäu naïp vaø kích thöôùc trung bình cuûa cuïc vaät lieäu xaû. Tyû soá nghieàn i laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho naêng löôïng nghieàn , giaù trò i caøng lôùn thì naêng löôïng nghieàn caøng cao ngöôïc laïi giaù trò i caøng nhoû thì naêng löôïng nghieàn caøng nhoû . Vôùi b laø chieàu roäng khe naïp lieäu (mm) d laø chieàu roäng khe ra lieäu (mm) Theo yeâu caàu kyõ thuaät ta coù: Chieàu roäng khe naïp lieäu b=500 mm Chieàu roäng khe ra lieäu d=75 mm Vaäy tyû soá nghieàn laø: Ta thieát keá maùy nghieàn noùn ñeå nghieàn ñaù voâi. Moät soá thoâng soá kyõ thuaät cuûa ñaù voâi: Tyû troïng g=2630 kg/m3 sneùn = 40 ÷ 100 MN/m2 snöùt gaõy = 18,9 MN/m2 sva ñaäp=5,24 MN/m2 smoøn = 0,125 MN/m2 Modul ñaøn hoài E= 3,5x104 MN/m2 Heä soá ma saùt tröôït giöõa vaät lieäu vaø taám ñaäp f=0,32 3. XAÙC ÑÒNH KÍCH THÖÔÙC SÔ BOÄ CUÛA MAÙY: Qua caùc taøi lieäu thieát keá cuûa Lieân Xoâ, moät soá ñaëc tinh kyõ thuaät cuûa maùy ñaäp noùn ñaäp thoâ KKD 500/75, ta duøng ñeå tham khaûo: -Kích thöôùc ñaù naïp lôùn nhaát: 400 mm -Chieàu roäng cöûa naïp : 500 mm -Chieàu roäng cöûa xaû : 75 mm -Naêng suaát öùng vôùi khe hôû ra ñaù :150 m3/h -Ñöôøng kính cô sôû noùn coân di ñoäng :1220 mm -Baùn kính leäch taâm cuûa truïc : 14 mm -Soá voøng quay cuûa coân di ñoäng :2,6 v/s -Coâng suaát ñoäng cô :125 KW -Khoái löôïng maùy khoâng keå ñoäng cô : 45 Taán -Kích thöôùc bao: Daøi : 3330 mm Roäng : 2450 mm Cao : 3540 mm Goùc oâm noùn coá ñònh a1 = 130 Goùc oâm noùn di ñoäng a2 = 120 4. XAÙC ÑÒNH NAÊNG LÖÔÏNG NGHIEÀN THEO MÖÙC NGHIEÀN: Coù nhieàu caùch xaùc ñònh naêng löôïng nghieàn, ta coù theå döïa treân caùc ñònh luaät cô baûn sau: Ñònh luaät Rittinger: Coâng tieâu toán ñeå laøm nhoû vaät lieäu seõ tæ leä thuaän vôùi beà maët nhaän ñöôïc cuûa vaät lieäu thaønh phaåm. Töùc laø khi phaù vôõ cuïc vaät lieäu seõ xuaát hieän caùc beà maët môùi, khi ñoù lôùp phaân töû cuûa nhöõng beà maët naøy seõ taïo ra naêng löôïng chæ ñöôïc goïi laø naêng löôïng veà maët cuûa vaät theå. Naêng löôïng nghieàn tyû leä thuaän vôùi soá beà maët nhaän ñöôïc (J/kg) (1.4[1]) Vôùi i laø möùc nghieàn D laø kích thöôùc côõ cuïc vaät lieäu (m) k laø heä soá khoâng ñoåi Ñònh luaät Rintinger khoâng tính ñeán naêng löôïng cho bieá daïng ñaøn hoài, bieân daïng deûo cuûa vaät theå maø chæ tính ñeán naêng löôïng taïo ra beà maët môùi vaø caùc hieän töôïng lieân quan tôùi noù. Ñinh luaät naøy thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå tính naêng löôïng nghieàn trong quaù trình nghieàn mòn. Ñònh luaät Kirpitrev & Kik: Naêng löôïng caàn thieät ñeå nghieàn hình daïng hình hoïc cuûa vaät naøo ñoù seõ tæ leä thuaän vôùi theå tích hay khoái löôïng cuûa chính vaät ñoù. Ñònh luaät ñöôïc bieåu dieãn baèng coâng thöùc: A=ktlxDV Hay coøn ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc (J) (1.8[1]) Theo ñònh luaät naøy thì chæ tính ñeán naêng löôïng tieâu toán cho bieán daïng ñaøn hoài vaø bieán daïng deûo cuûa vaät lieäu nghieàn maø khoâng quan taâm ñeán naêng löôïng taïo ra caùc beà maët môùi ñeå thaéng caùc thaønh phaàn löïc ma saùt ngoaøi, trong vaø naêng löôïng maát maùt do soùng aâm, ñieän vaø hieän töôïng nhieät. Vì vaäy noù ñöôïc söû duïng trong quaù trinh va ñaäp. Ñònh luaät Bond Ñaây laø ñònh luaät keát hôïp giöõa hai ñònh luaät Rintinger vaø Kirpitrev-Kik.Theo ñònh luaät naøy thì naêng löôïng truyeàn cho vaät nghieàn khi neùn luùc ñaàu phaân boá theo khoái löôïng sau ñoù seõ taäp trung vaøo caùc beà maët xuaát hieän tæ leä vôùi D3, nhöng khi daàn xuaát hieän treân beà maët veát nöùt thì naêng löôïng naøy seõ taäp trung vaøo caùc beà maët ôû caùc caïnh veát nöùt khi ñoù noù seõ tæ leä vôùi D2. Treân cô sôû naøy cho raèng coâng phaù vôõ vaät theå seõ tæ leä vôùi D2,5. Nhö vaäy ñònh luaät Bond ñöôïc bieåu dieãn baèng coâng thöùc: Do ñònh luaät Bond laø ñònh luaät keát hôïp giöõa hai ñònh luaät Rintinger vaø Kirpitreve-Kik neân thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå tính naêng löôïng nghieàn trong vuøng giöõa ñaäp nhoû vaø nghieàn thoâ. Qua ba ñònh luaät treân ta thaáy ñònh luaät cuûa Kirpitreve-Kik laø phuø hôïp ñeå tính naêng löôïng nghieàn cho maùy ñaäp noùn cuûa ta.Vì vaäy ta coù theå xaùc ñònh naêng löôïng nghieàn theo coâng thöùc: Trong ñoù s : öùng suaát beàn neùn cuûa vaät lieäu s = 70 (MN/m2) E : moâ ñun ñaøn hoài cuûa vaät lieäu E = 3,5x104 (MN/m2) V : theå tích ñaù bò nghieàn sau moät voøng quay(m3).Theå tích naøy ñöôïc xaùc ñònh laø hieäu soá cuûa theå tích khi naïp vaø theå tích khi xaû Trong ñoù: D laø ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa ñaù naïp trong buoàng nghieàn (m) d laø ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa saûn phaåm nghieàn (m) Dtb, D’tb laø ñöôøng kính trung bình öùng vôùi voøng troøn vuøng naïp vaø vuøng xaû(m) Neáu nhaän Dtb»D’tb»DH thì ta coù: ==49,6 kJ 5.TÍNH GOÙC OÂM : Ta nhaän thaáy quaù trình ñaäp trong maùy ñaäp noùn cuõng gaàn gioáng nhö trong maùy ñaäp maù, chæ khaùc ôû choã laø trong maùy ñaäp noùn quaù trình tieán haønh moät caùch lieân tuïc. Vìvaäy goùc oâm cuûa maùy ñaäp noùn ñöôïc tính töông töï nhö maùy ñaäp maù, xaùc ñònh döïa treân ñieàu kieän caân baèng cuïc vaät lieäu. Vaät lieäu trong maùy nghieàn chæ nghieàn ñöôïc khi goùc giöõa hai maù ñaäp khoâng quaù moät giaù trò giôùi haïn naøo ñoù. Neáu vöôït qua giaù trò ñoù thì vaät lieäu khoâng giöõ laïi treân maù ñaäp maø bò troài leân treân . Nhöng maët khaùc neáu goùc naøy quaù nhoû thì möùc ñoä nghieàn seõ thaáp, naêng suaát nghieàn khoâng cao Sô ñoà xaùc ñònh goùc oâm Goïi a laø goùc oâm giöõa hai maù coá ñònh vaø di ñoäng a = a1 + a2 Trong ñoù : a1, a2 laø goùc oâm cuûa hai maù coá ñònh vaø di ñoäng. G laø troïng löôïng cuïc vaät lieäu P vaø P1 laø löïc eùp cuûa hai maù taùc duïng leân cuïc vaät lieäu T vaø T1 laø löïc ma saùt cuûa hai maù taùc duïng leân cuïc vaät lieäu T = fxP T1 = fxp1 Vôùi f laø heä soá ma saùt giöõa vaät lieäu vaø maù f=0,32 Ñieàu kieän caân baèng cuûa cuïc vaät lieäu khi hai noùn eùp laïi : Ñaët tgj = f vôùi j laø goùc ma saùt trong cuûa vaät lieäu a : goùc oâm lôùn nhaát cuûa maù di ñoäng vaø maù coá ñònh Nhö vaäy vôùi giaù trò a=2j thì cuïc vaät lieäu seõ ôû traïng thaùi khoâng oån ñònh, vaäy ñeå quaù trình nghieàn ñöôïc thuaän lôïi thì phaûi laáy a < 2j a=2j =2 arctg f = 2 arctg(0,32)=35,50 Maø anp = 0,65xa = 210 maø anp = a1 + a2 , vaäy ta coù : a1 = 110 a2 = 100 6. XAÙC ÑÒNH VAÄN TOÁC TRUÏC LEÄCH TAÂM: Xeùt cuïc vaät lieäu rôi ôû ñoä cao h Khi maù di ñoäng taùch hoaøn toaøn thì truïc leäch taâm quay ñöôïc nöûa voøng. Khi ñoù thôøi gian taùch maù laø Trong ñoù n : laø soá voøng quay cuûa truïc leäch taâm (vg/s) w : laø vaän toác goùc (rad/s) Khoaûng thôøi gian ñoù vaät lieäu phaûi rôi kòp xuoáng Vaäy => Tính ñoä cao h theo haønh trình di ñoäng s cuûa maù di ñoäng Haønh trình maù di ñoäng Vôùi r laø baùn kính leäch taâm Vaäy ta coù ñoä cao h laø => = Maø w=2pn => Ta coù baùn kính leäch taâm laø r = 14 (mm) Vaäy ta coù Vaäy n = 4x60 = 240 (vg/ph) 7. XAÙC ÑÒNH COÂNG SUAÁT : - Coâng suaát lyù thuyeát (W) Trong ñoù DH laø ñöôøng kính ñaùy noùn di ñoäng =1390 (mm) D , d laàn löôït laø kích thöôùc cuûa vaät lieäu naïp vaø xaû n soá voøng quay truïc leäch taâm (vg/s) E moâ ñun ñaøn hoài cuûa vaät lieäu sn öùng suaát neùn cuûa vaät lieäu =70 MN/m2 Vaäy ta coù coâng suaát laø Coâng suaát caàn thieát cuûa ñoäng cô: Vôùi h =hñ* hoå laên2*hbr*hk = 0,95*0,982*1*0,95 = 0,884 hbr hieäu suaát boä truyeàn baùnh raêng hk hieäu suaát khôùp hñ : hieäu suaát cuûa boä truyeàn ñai hk : hieäu suaát cuûa khôùp noái Soá voøng quay sô boä cuûa ñoäng cô: n = 4*2*3*60 =1440 (v/ph) Ta choïn ñoäng cô ñieän 4A280M4Y3 coù caùc thoâng soá sau: + coâng suaát danh nghóa N = 132(kw) + soá voøng quay n = 1465 (vg/ph) + heä soá cosj 0.9 + hieäu suaát h = 93% + Tmax/Tdn 2 8.XAÙC ÑÒNH NAÊNG SUAÁT NGHIEÀN : Töø sô ñoà hình döôùi ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc naêng suaát maùy ñaäp: Naêng suaát theå tích : Qv =V*j*n = (m3/h) V: theå tích vaät lieäu ñi ra khoûi maùy sau moät voøng quay. n: soá voøng quay trong moät giaây j: goùc ma saùt cuûa vaät lieäu Thay caùc thoâng soá vaøo ta ñöôïc QV=183(m3/h) Naêng suaát khoái löôïng Trong ñoù g khoái löôïng rieâng (kg/m3) Qv naêng suaát theå tích Vaäy naêng suaát khoái löôïng laø Qk = Qv xg = 480 (T/h) CHÖÔNG III : TÍNH TOAÙN BOÄ TRUYEÀN 1.Tính toaùn tæ soá truyeàn cuûa boä truyeàn : Sô ñoà truyeàn ñoäng Sô ñoà truyeàn ñoäng cuûa maùy nghieàn bao goàm töø ñoäng cô tôùi boä truyeàn ñai thoâng qua khôùp tôùi boä truyeàn baùnh raêng coân -Tyû soá truyeàn toaøn boä laø Trong ñoù ndc laø soá voøng quay cuûa ñoäng cô ntruc laø soá voøng quay cuûa truïc leäch taâm vaäy Theo baûng 3.2 saùch cô sôû thieát keá maùy ta choïn: Tyû soá truyeàn cho boä truyeàn ñai laø id = 3 Tyû soá cho boä truyeàn baùnh raêng coân laø ibr = 2,03 2.Xaùc ñònh coâng suaát vaø moment treân caùc truïc: a) Xaùc ñònh coâng suaát: Coâng suaát treân truïc baùnh raêng : Coâng suaát treân truïc ñoäng cô : b)Xaùc ñònh soá voøng quay : Soá voøng quay cuûa truïc 1 : v/ph Soá voøng quay cuûa truïc 2: v/ph c)Tính toaùn momen xoaén treân caùc truïc : Moment xoaén treân truïc thöù i : Ti = 9,55.10 6 Pi / ni Vôùi : pi laø coâng suaát treân truïc thöù i (kw) ni laø soá voøng quay treân truïc thöù i (v/ph) moment xoaén treân truïc baùnh raêng: Moment xoaén treân truïc treo: T2 = T1 * ubr = 2074385* 2,03 =4211002 (Nmm) Moment xoaén treân truïc ñoäng cô : d)Baûng ñaëc tính kyõ thuaät : TRUÏC THOÂNG SOÁ ÑOÄNG CÔ I II Coâng suaát P(kw) 111,7 106 98,8 Tæ soá truyeàn u 3 2,03 Soá voøng quay n(v/p) 1465 488 240 Moâmen xoaén T(N.mm) 728147 2074385 4211002 CHÖÔNG IV : TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ CHI TIEÁT MAÙY I) THIEÁT KEÁ BOÄ TRUYEÀN ÑAI: 1) Choïn loaïi ñai vaø vaät lieäu: + Choïn loaïi ñai:vì boä truyeàn ñai truyeàn coâng suaát 111,7 kw töø ñoäng cô ñieän vôùi soá voøng quay truïc ñoäng cô 1465 v/ph cuõng laø soá voøng quay cuûa baùnh ñai nhoû. Töø coâng suaát truyeàn vaø soá voøng quay cuûa baùnh ñai nhoû theo hình 4.22 trang 152 saùch cô sôû thieát keá maùy ta choïn loaïi ñai thang thöôøng C +Vaät lieäu: cao su. Choïn ñai tieát dieän C coù: Loaïi ñai Kích thöôùc tieát dieän Dieän tích tieát dieän C bt b h yo A,mm2 19 22 13,5 4,8 230 lgh =1800 …….. 10600 mm, ñöôøng kính baùnh ñai nhoû giôùi haïn:d1=250…400 mm 2) tính toaùn caùc thoâng soá cuûa boä truyeàn ñai: Ñöôøng kính baùnh ñai nhoû ñöôïc choïn theo tieát dieän ñai d1 =250….400 mm ,choïn theo daõy tieâu chuaån vaø thoûa d1 = 1,2 dmin .Ta ñöôïc d1 =1,2*250 =300 mm Choïn d1 theo tieâu chuaån vaäy d1 = 315 mm +Vaän toác voøng treân baùnh daãn: v1 = 24,16 m/s Ñöôøng kính baùnh ñai lôùn: d2 = u.d1= 3*315= 945 mm Ta choïn ñöôøng kính baùnh ñai lôùn theo daõy tieâu chuaån, vaäy d2 = 1000 mm Tính laïi tæ soá truyeàn töø ñoäng cô sang truïc: Uñ = 1000/315 =3,17 Sai leäch tæ soá truyeàn: Sai leäch naøy chaáp nhaän ñöôïc *Xaùc ñònh khoaûng caùch truïc a: Khoaûng caùch truïc a ñöôïc choïn sô boä theo d2. Theo baûng 4.23 saùch cô sôû thieát keá maùy uñ = 3a=d2 = 1000 mm Chieàu daøi ñai L ñöôïc xaùc ñònh theo a sô boä: =4183 mm Theo baûng tieâu chuaån (4.13-[2]) ta choïn L = 4500 mm Nghieäm soá voøng chaïy cuûa ñai trong moät giaây: i = =5,37 < imax=10. Do ñoù ñai ñaït yeâu caàu veà tuoåi thoï Khoaûng caùch truïc a theo chieàu daøi tieâu chuaån:L = 4500 mm a = vôùi: =2434mm (1000-315)/2=342,5 mm 1167 mm Kieåm nghieäm khoaûng caùch truïc a. Khoaûng caùch truïc a phaûi thoûa maõn ñieàu kieän sau 0,55(d2+ d1)+h=736,7a=11672 (d2+ d1) = 2630. h : chieàu cao maët caét ngang cuûa daây ñai, h=13,5mm. Vaäy khoaûng caùch truïc a thoaû maõn ñieàu kieän kieåm nghieäm. *)xaùc ñònh goùc oâm ñai: Goùc oâm a1 treân baùnh ñai nhoû: theo (4.7-[2]):=1410 > 1200 kieåm tra ñieàu kieän a1>= 1200 ñoái vôùi ñai sôïi toång hôïp ta coù ñieàu kieän ñöôïc thoûa *)Xaùc ñònh soá ñai: Soá ñai Z ñöôïc tính theo (4.16-[2]) Z = P1: coâng suaát treân baùnh chuû ñoäng P1 = Plv = 111,7 KW : coâng suaát cho pheùp, theo baûng 4.19 vôùi v =24,16 m/s, ñai loaïi C, d1 = 315 mm tra ñoà thò 4.21 saùch cô sôû thieát keá maùy ta ñöôïc [P0]=14 KW Kñ : heä soá taûi ñoäng, theo baûng (4.7-[2]) vôùi taûi va ñaäp khoâng oån ñònh taûi troïng môû maùy ñeán 300%, Kñ = 1,5 :heä soá aûnh höôûng cuûa goùc oâm : C= 1,24(1-e) Vôùi =141o,vaäy C= 1,24(1-e)=0,896 Cu: heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa tæ soá truyeàn u.Vôùi u=3 Cu=1,14. Cl : heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa chieàu daøi ñai L. Cl = vôùi L=4500(mm),L0=2240(mm) Cl ==1,12 Cz : heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng giöõa caùc daây ñai,ta choïn sô boä Cz =1 Vaäy ñai Choïn Z = 11 ñai Chieàu roäng cuûa baùnh ñai: theo (4.17-[2]) B = ( Z – 1 ).t + 2e Theo baûng (4.21-[2]) vôùi ñai thang loaïi C, ta coù: e = 17 mm t =25,5 mm h0 = 5,7 mm => B= (11-1)x25,5 + 2x 17= 289 mm ñöôøng kính ngoaøi baùnh ñai nhoû: da1 = d1 + 2h0 = 315 + 2x5,7= 327 mm ñöôøng kính ngoaøi baùnh ñai lôùn: da2 = d2 + 2.h0 = 1000 + 2x5,7 = 1012 mm *) tính löïc caêng ban ñaàu vaø löïc taùc duïng leân truïc: Löïc caêng treân 1 daây ñai ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: F0 =780*P1*Kñ / (V*Ca*Z) + Fv Trong ñoù: Fv: löïc caêng do löïc ly taâm gaây ra,Fv= qm*V2 ,vôùiqm laø khoái löôïng 1m chieàu daøi ñai=0,3kg/m . V :vaän toác ñai =24,16m/s F0 ==724 N Löïc taùc duïng leân truïc: Fr =2*F0*Z*sin(a1/2) = 2*724*11*sin(141/2) =15014 N II) THIEÁT KEÁ BOÄ TRUYEÀN BAÙNH RAÊNG COÂN: Vì boä truyeàn kín ,ñöôïc boâi trôn toát neân daïng hoûng chuû yeáu laø troùc roã beà maët raêng ,ta tieán haønh thieát keá theo öùng suaát tieáp xuùc 1) Choïn vaät lieäu: + Do khoâng coù yeâu caàu ñaëc bieät vaø theo quan ñieåm thoáng nhaát hoaù trong thieát keá choïn vaät lieäu hai caáp baùnh raêng nhö nhau: +Baùnh nhoû: theùp 45 toâi caûi thieän ñaït ñoä raén : HB241……285 coù MPa, MPa +Baùnh lôùn: theùp 45 toâi caûi thieän ñaït ñoä raén : HB192……240 coù MPa, MPa 2)Xaùc ñònh öùng suaát cho pheùp: Theo baûng 6.2 (trang 94 –thieát keá heä thoáng truyeàn ñoäng cô khí)vôùi theùp 45 toâi caûi thieän coù ñoä raén HB 180…350, ta coù: б 0Hlim=2HB+70 SH=1,1(heä soá an toaøn phuï thuoäc vaøo phöông phaùp nhieät luyeän) б0Flim=1,8HB. SF=1,75 (heä soá an toaøn trung bình). Baùnh nhoû: HB1 = 250, baùnh lôùn HB2 = 230. б 0Hlim1=2*250+70 =570 MPa б 0Hlim2 =2*230+70 = 530 MPa Soá chu kyø thay ñoåi öùng suaát cô sôû theo (6.5-TL1) NHO = 30.HB2,4 NHO1 = 30.2502,4 = 1,707.107 (chu kyø) NHO2 = 30.2302,4 = 1,39.107 (chu kyø) Ta coù heä soá tuoåi thoï: KHL= mH :baäc cuûa ñöôøng cong moûi coù giaù trò =6 NHE :soá chu kyø laøm vieäc töông ñöông ñöôïc tính theo coâng thöùc öùng vôùi boä truyeàn chòu taûi troïng thay ñoåi theo baäc laø : NHE= 60c =60c , ni : soá voøng quay cuûa truïc thöù i c:soá laàn aên khôùp cuûa raêng trong moãi voøng quay cuûa baùnh raêng (c=1). L :toång thôøi gian laøm vieäc tính baèng giôø. = L*365*knaêm*24*kngaøy = 8*300*8 =19200(giôø) Ta coù : NHE1=60*1 *488*19200 =5,62.10(chu kyø) NHE2=60*1*240*19200 =2,76.108(chu kyø) Vaäy : NHE1> NHO1 NHE2> NHO2 do ñoù ta laáy NHE = NHO KHL1,2=1. a)öùng suaát tieáp xuùc cho pheùp: [бH] =zRzvkl kXH / sH = Vôùi baùnh nhoû [бH]1=570*=570*=518,2 (MPa). (khi ñöôøng kính d<1000(mm) ta laáy ZRZVKLKxH=1 –trang 230,saùch CSTKM hoaëc khi tính sô boä laáy ZRZVKLKxH=1). Vôùi baùnh lôùn [бH]2=530* = 530*1/1,1= 481,8 (MPa). Vì boä truyeàn söû duïng caëp baùnh raêng coân raêng thaúng ta coù : [бH]=[бH]2=481,8(MPa). Kieåm tra ta coù : 433,64< [бH]nh <1,25*433,64=541,83 thoaû ñieàu kieän b) öùng suaát uoán cho pheùp: ta coù NFE = 60c NFE 1 =60*1*488*19200 =4,58*108 (chu kyø) NFE 2 = 60*1*240*19200=1,28*108 (chu kyø) NFE 1>NFO 1 NFE 2> NFO 2 kFL 1 =kFL 2 =kFL =1 Öùng suaát uoán cho pheùp: [] = coâng thöùc (6.47)CSTKM Vôùi baùnh nhoû []1 =450*1/1,75 =257,14(MPa) Vôùi baùnh lôùn : []2 =414*1/1,75 = 236,57(MPa) c) ÖÙng suaát quaù taûi cho pheùp: à öùng suaát tieáp xuùc cho pheùp khi quaù taûi : +Baùnh raêng toâi caûi thieän : [бH]MAX=2,8. б ch2=2,8.450=1260(MPa). à öùng suaát uoán cho pheùp khi quaù taûi : [бF1]MAX=0.8 .б ch1=464(MPa). [бF2]MAX=0.8 .б ch2=360(MPa) 3 )Tính toaùn thoâng soá boä truyeàn baùnh raêng coân raêng thaúng: a)Xaùc ñònh chieàu daøi coân ngoaøi: Theo coâng thöùc (6.52a[2]): Vôùi: KR = 0,5.Kd ( baùnh raêng coân raêng thaúng baèng theùp ) Kd = 100.MPa MPa1/3 Choïn Kbe theo baûng (6.21-[2]), choïn Kbe = 0,25 Truïc baùnh coân laép treân oå ñuõa, sô ñoà 1-[2], HB < 350, tra ñöôïc Do ñoù: 340mm b) Xaùc ñònh caùc thoâng soá aên khôùp: * Soá raêng baùnh nhoû: Ñöôøng kính chia ngoaøi: =300 mm Tra baûng (6.22-[1]) ta ñöôïc zp1 = 30 Vôùi HB < 350, z1 = 1,6.zp1 = 1,6*30 = 48 (raêng) Ñöôøng kính trung bình vaø moñun trung bình: =(1-0,5*0,25)*300=262,5 mm mtm = Moñun voøng ngoaøi: theo coâng thöùc 6.56 saùch HDTK mte == Tra baûng (6.8-[2]), laáy theo tieâu chuaån mte = 8 7 z1 =37,5 (raêng) Laáy z1 = 38 raêng Soá raêng lôùn: z2 = u.z1 =2,03*38 = 77,14 Laáy z2 = 78 raêng Tæ soá truyeàn thöïc teá: Do ñoù : < 5 % ( ñaït yeâu caàu) Goùc coân chia: =260 640 Heä soá dòch chænh: tra baûng 6.20 vôùi z1 =3 8 ta choïn heä soá dòch chænh: x1 = 0,25 , x2 = -0,25 Ñöôøng kính trung bình cuûa baùnh nhoû: dm1 = z1.mtm = 38*7 = 266 mm Chieàu daøi coân ngoaøi: Re = 347 mm c)Kieåm nghieäm raêng veà ñoä beàn tieáp xuùc: Theo (6.8-[2]) Theo baûng (6.5-[2]): ZM = 274 MPa1/3 baûng (6.12-[2]): vôùi xt = x1 + x2 = 0 ZH = 1,76 Theo (6.59-[2]): = vôùi Theo (6.61-[2]): Baùnh raêng coân raêng thaúng Vaän toác voøng: 6,7 m/s Baûng (6.13-[2]) duøng caáp chính xaùc 8 ( v = 6,7 m/s < 7 m/s ) Theo (6.64-[2]) VH = =48,5 ( baûng 6.15-[2]): vôùi HB1, HB2 < 350, raêng thaúng tra ñöôïc baûng 6.16-[2]: m < 3,55, caáp chính xaùc 8 tra ñöôïc g0 = 61 ) Theo (6.63-[2]): KHV = 1+VH*b*dm1/(2*T1*KHb*KHa) = 1+ 48,5*86,75*262,5/(2*2074385*1,15*1)=1,23 Trong ñoù: b :chieàu roäng vaønh raêng= Kbe.Re = 0,25*347 = 86,75mm Do ñoù: KH = 1,15*1*1,23 = 1,41 Thay vaøo (6.8-[2]): sH=274*1,76*0,868*= 474,2 MPa Theo (6.1-[2]) vaø (6.1a-[2]) Thì [sH] =[sH2] = 481,8 MPa > sH Nhö vaäy: . Baùnh raêng ñuû beàn veà ñoä beàn tieáp xuùc d)Kieåm nghieäm raêng veà ñoä beàn uoán: Theo (6.65-TL1): vôùi Kbe = 0,25 ,tæ soá Kbe* u/(2-Kbe)=0,25*2,03/(2-0,25)=0,29 Baûng( 6.21-[2]) Theo(6.64[2])VF== 0,016*61*6,7*=129,4 Baûng (6.15-[2]) HB2 < 350 HB, raêng thaúng, khoâng vaùt ñaàu raêng Baûng (6.16-[2]) g0 = 61 Do ñoù: KFv = 1+=1+=1,92 ( Baùnh raêng coân raêng thaúng ) Do ñoù: KF =KFα *KFβ*KFv =1*1,15*1,92=2,2 Vôùi raêng thaúng: , vôùi Vôùi Zv1=Z1/cosδ1=38/cos26=42,28 Zv2 =Z2 / cos δ2=78/cos64=178 x1 = 0,25 ; x2 = - 0,25 tra baûng (6.18-TL1) ta ñöôïc: YF1 = 3,54 ; YF2 = 3,63 Thay caùc giaù trò vöøa tính ñöôïc vaøo (6.65-TL1) ta ñöôïc: δF1=2*2074385*2,2* 0,56*1*3,54/(0,85*86,75*7*262,5)=133,54Mpa < MPa δF2= δF1* YF2 / YF1=133,54*3,63/3,54=136,9MPa < Mpa nhö vaäy ñieàu kieän beàn uoán ñöôïc thoûa maõn. e) kieåm nghieäm raêng veà quaù taûi: Theo 6.48 vôùi Kqt =1,8 Hmax=sH=474,2*=636,2MPa<[sH]max=2,8sch=1260MPa Theo 6.49 :sF1max=sF1*Kqt=241<[sF1]max=464MPa sF2max=sF2*Kqt=248<[sF2]max=360MPa Caùc thoâng soá vaø kích thöôùc cuûa boä truyeàn baùnh raêng coân: Chieàu daøi coân ngoaøi: Re = 347 mm Monñun voøng ngoaøi: mte = 8 mm Chieàu roäng vaønh raêng: bw = 87 mm Tæ soá truyeàn: u = 2,03 Goùc nghieâng cuûa raêng: Soá raêng baùnh raêng: z1 = 38 raêng , z2 = 78 raêng Heä soá dòch chænh chieàu cao: x1 = 0,25 ; x2 = -0,25 Ñöôøng kính chia ngoaøi: de1 =mte*Z1= 304 mm de2 =mte*Z2 =624 mm Goùc coân chia: 1=260 ; 2=640 Chieàu cao raêng ngoaøi: he = 6,6mm Chieàu cao ñaàu raêng ngoaøi : hae1=4,2 mm ; hae2= 1,8mm Chieàu cao chaân raêng ngoaøi: hfe1=2,4mm ; hfe2=4,8mm Ñöôøng kính ñænh raêng ngoaøi: da1 =dae1=de1+2hae1cosd1=312mm da2 =de2+2hae2cosd2 =626 mm III) THIEÁT KEÁ TRUÏC: Choïn vaät lieäu cheá taïo truïc laø theùp 45 coù = 600 MPa .ÖÙng suaát xoaén cho pheùp = 15…30 Mpa Thieát keá truïc cuûa baùnh raêng coân nhoû: +Löïc voøng : Ft1= Ft2 = = = 15805 N +Löïc höôùng taâm: Fr1= Fa2 = Ft1.tgα.cosd1 = 15805*tg20*cos26=5170 N +Löïc doïc truïc: Fa1=Fr2= Ft1.tgα.sind1=2522N Coâng suaát treân truïc baùnh raêng coân nhoû: P1= 106KW ; Soá voøng quay: vg/ph Coâng suaát treân truïc baùnh raêng coân lôùn: KW Soá voøng quay: N2=240 vg/ph Momen xoaén treân truïc I vaø II: TI = =2074385 Nmm TII = =4211002 Nmm + Phaân tích caùc löïc taùc duïng leân truïc I +Trong maët phaúng Oyz : Ma1 = 5170*262,5/2=678563 Nmm *= 0 * +Trong maët phaúng Oxz : *= 0 * => Moâ men töông ñöông taïi vò trí coù moâmen lôùn nhaát laø Thay soá vaøo ta coù Mtd =2166730 Nmm Ñöôøng kính truïc trong ñoù sb laø giôùi haïn beàn cuûa vaät lieäu sb = 450 (N/mm2) Vaäy d = 216 (mm) Theo tieâu chuaån ta choïn d = 220 (mm) Keát caáu truïc: Sô ñoà löïc taùc duïng leân maù Taïi töøng vò trí cuûa truïc seõ chòu caùc löïc taùc duïng khaùc nhau, caùc löïc taùc duïng leân chuû yeáu laø troïng löôïng cuûa vaät nghieàn vaø löïc do baùnh raêng coân taùc ñoäng leân . Sô ñoà vaät lieäu taùc duïng leân truïc Troïng löôïng caùc cuïc vaät lieäu G=V*r*g=4/3*Õ*R3*r*g Trong ñoù V laø theå tích cuïc vaät lieäu Vaäy ta coù G1 = 38906(N) G2 = 17291(N) G3 = 7704 (N) G4 = 3424 (N) G5 = 1530 (N) LöÏc taùc duïng cuûa caùc cuïc vaät lieäu leân truïc P1 = G1*sin110 = 8089 (N) P2 = (G2+G1)*sin110 = 11684 (N) P3 = (G1+G2+G3)*sin110 = 13282 (N) P4 = (G1+G2+G3+G4)*sin110 = 13994 (N) P5 = (G1+G2+G3+G4+G5)*sin110 = 14306(N) +Trong maët phaúng Oyz : = 3564896 Nmm *= 0 * +Trong maët phaúng Oxz : *= 0 * => Moâ men töông ñöông taïi vò trí coù moâmen lôùn nhaát laø Thay soá vaøo ta coù Mtd =9316125 Nmm Ñöôøng kính truïc : trong ñoù sb laø giôùi haïn beàn cuûa vaät lieäu sb = 450 (N/mm2) Vaäy d = 455 (mm) Theo tieâu chuaån ta choïn d = 460 (mm) Keát caáu truïc: *) Kieåm truïc veà ñoä beàn moûi : Do chöa xeùt ñeán moät soá yeáu toá aûnh höôûng ñeán ñoä beàn moûi caûu truïc nhö ñaëc tính thaây ñoåi cuûa chu kyø öùng suaát, söï taâp trung öùng suaát , yeáu toá kích thöôùc, chaùt löôïng beà maët …vì vaäy caàn kieåm tra ñoä beàn moûi khi keå caùc yeáu toá treân. + Keát caáu truïc vöøa thieát keá ñaûm baûo ñöôïc ñoä beàn moûi neáu heä soá an toaøn taïi caùc tieát dieâïn nguy hieåm thoûa ñieàu kieän sau: theo [4] Sjk = ³ [s] Vôùi [s] = 2,5 : laø heä soá an toaøn cho pheùp . Theùp 45 toâi caûi thieän [4] coù sb = 785MPa. s-1 = 0,436 . sb = 342,26 MPa. t-1 = 0,58 .s-1 = 198,5 MPa. Theo baûng 10.7[4] :Heä soá aûnh höôûng cuaû öùng suaát trung bình ñeán ñoä beàn moûi cs = 0,1 ; ct = 0,05 + Caùc truïc hoäp giaûm toác ñeàu quay , öùng suaát uoán thay ñoåi theo chu kyø ñoái xöùng do ñoù saj tính theo [4]: sajk = smaxjk = Mkj / Wkj ; smjk = 0. vôùi sajk : bieân ñoä cuûa öùng suaát phaùp taïi tieát dieän j truïc k. smjk : trò soá trung bình cuûa öùng suaát phaùp taïi tieát dieän j truïc k Vì truïc quay moät chieàu neân öùng suaát xoaén thay ñoåi theo chu kyø maïch ñoäng , do ñoù tmjk = tajk tính theo [4] tmjk = tajk = tmaxjk /2 = Tjk / 2Wojk . Vôùi tmjk : trò soá trung bình öùng suaát tieáp taïi tieát dieän j truïc k. tajk : bieân ñoä öùng suaát tieáp taïi tieát dieän j truïc k . tmaxjk : bieân ñoä öùng suaát tieáp max taïi tieát dieän j truïc k . Wkj;W0kj:momen caûn uoán vaø momen caûn xoaén; + Xaùc ñònh caùc heä soá ksdjk vaø ktdjk ñoái vôùi caùc tieát dieän nguy hieåm theo [4] : ksdjk = ( ks / Ôsjk + kx –1 ) / ky. ktdjk = ( kt / Ôtjk + kx –1 ) / ky. Vôùi kx : heä soá taäp trung öùng suaát do traïng thaùi beà maët theo [4] : ky : heä soá taêng beàn maët truïc . + Caùc truïc gia coâng treân maùy tieän , taïi caùc tieát dieän nguy hieåm yeâu caàu ñaït : Baûng 10.8[4] Ra = 2,5…0,63 mm Þ kx = 1,1 . + Khoâng duøng caùc bieän phaùp taêng beàn beà maët Þ ky = 1,65 + Theo 10.12 [4] , khi duøng dao phay ngoùn heä soá taäp trung öùng suaát taïi raõnh then öùng vôùi vaät lieäu coù sb = 785MPa laø ks = 2,01 ; kt = 1,88 + Theo 10.10[4] tra heä soá kích thöôùc Ôsjk vaø Ôtjk öùng vôùi ñöôøng kính taïi tieát dieän nguy hieåm thöù j truïc k . Töø ñoù xaùc ñònh ks/Ôs vaø k /Ôt . + Theo 10.11[4] tra ñöôïc ks/Ôs =2.25vaø kt/Ôt =1.75 , do laép caêng ( neân choïn giaù trò lôùn ). + Xaùc ñònh heä soá an toaøn . + Xaùc ñònh heä soá an toaøn chæ xeùt rieâng öùng suaát phaùp : ss theo [4] : ssjk = s-1/(ksdjk.sajk) (do smjk = 0 ). + Xaùc ñònh heä soá an toaøn chæ xeùt rieâng öùng suaát tieáp : st theo [4]: ssjk = t-1/(ktdjk.tajk) (do ct = 0). + Xaùc ñònh heä soá an toaøn S theo [4] : Sjk =³[s] Vôùi [s] = 2,5 : laø heä soá an toaøn cho pheùp . D (mm) es et saj Mj/wj tmj Tj/2W0j Ksd Ktd Ss St S 460 0,9 0,85 10,41 5,38 1,36 1,35 24,17 27,3 18,09 390 0,89 0,83 42,34 4,52 1,35 1,38 5,99 31,82 5,88 330 0,91 0.88 0 9,35 1,39 0,77 27,57 220 0,86 0,79 35,65 7,73 1,42 1,45 6,58 17,7 6,16 150 0.,5 0,78 0 13,5 1,44 1,47 10.0 130 0,81 0,76 37,14 0 1,51 1,5 6,1 + Vaäy taát caû giaù caùc giaù trò ñieàu thoõa. 2. Choïn oå laên cho truïc: Choïn oå laên theo khaû naêng taûi troïng ñoäng : Cd = Q Trong ñoù : L = 60.n Lh/106. Vôùi Lh = soá naêm.(soá ngaøy/soá naêm).soá ca.(soá giôø/ca) Tra baûng 11.2[4]:Lh= 38400 (h) nI= 488 voøng/phuùt L = 60*488*38400/106 = 72 trieäu voøng + Xaùc ñònh caùc löïc doïc truïc : * Löïc doïc truïc toång treân truïc = 167,58 N Fr= FrB= 796 N Tæ soá : = = 0,21 < 0,3 Choïn oå ñuõa loøng caàu hai daõy. * Ñöôøng kính ngoõng truïc d= 130 mm Theo tieâu chuaån GOST 8338 – 75 : choïn sô boä oå coù kyù hieäu 53526H C =11 kN ; C0 = 7,09 kN + Xaùc ñònh caùc heä soá X vaø Y : X = 1 , Y = 0 Q0 = (X.V.Fr0 + Y.Fa0).kd.kt V = 1 : Heä soá keå ñeán voøng trong quay. Kt = 1 : Heä soá keå ñeán aûnh höôûng nhieät ñoä (t<=1050C) Tra baûng 11.3[1]: Kd = 1,1 : Heä soá keå ñeán ñaëc tính taûi troïng ( coù va ñaäp ï) Q0 = 875,6 N +Taûi troïng ñoäng töông ñöông : QE = = Q0=831,82 N Cd = QE . = 0,83182.( 3329)0,3 = 9,47 kN < C =11 kN Thoûa ñieàu kieän taûi ñoäng. +Kieåm nghieäm ñieàu kieän taûi tónh : X0 = 0,5 ; Y0 = 0,47 Qt = X0.Fr + Y0.Fa = 0,5.796 + 0,47.167,58 = 476,8 N< C0 = 11,6 kN Thoûa ñieàu kieän taûi tónh. CHÖÔNG V : MOÄT SOÁ MAÃU MAÙY THÖÏC TEÁ Cone Crusher Model No.: PYB 600/PYD 600,PYB 900/PYZ 900/PYD 900, Product Origin: China See the most recent posting for this Cone Crusher (May 14, 2006) Detailed Product Description Application: Cone crushers are suitable for crushing varies of mid-hard and above mid-hard ores and rocks. This crusher has the advantages of reliable construction, high productivity, easy adjustment and less cost in operation. The spring release system of crusher acts an overload protection system that allows tramp to pass through the crushing chamber without damage to the crusher, assured reliable performance. The type of crushing chamber depends upon the size of feed and fineness of the crushed product. The standard type is applied to medium crushing, the medium type is applied to medium or fine crushing and the shorthead is applied to fine crushing. Models available: 1) PYB 600/PYD 600: a) Weight: 5MT b) Power: 30kW c) Feed opening width: 75/40mm d) Max. feeding size: 65/35mm e) Discharging opening: 12 - 25/3 - 13mm f) Capacity: 20 - 40/12 - 23MT/h 2) PYB 900/PYZ 900/PYD 900: a) Weight: 11.2MT b) Power: 55kW c) Feed opening width: 135/70/50mm d) Max. feeding size: 115/60/50mm e) Discharging opening: 15 - 50/5 - 20/3 - 13mm f) Capacity: 50 - 90/20 - 65/15 - 50MT/h 3) PYB 1200/PYZ 1200/PYD 1200: a) Weight: 25MT b) Power: 110kW c) Feed opening width: 170/115/60mm d) Max. feeding size: 145/100/50mm e) Discharging opening: 20 - 50/8 - 25/3 - 15mm f) Capacity: 110 - 168/42 - 135/18 - 105MT/h 4) PYB 1750/PYZ 1750/PYD 1750: a) Weight: 50.2MT b) Power: 160kW c) Feed opening width: 250/215/100mm d) Max. feeding size: 215/185/85mm e) Discharging opening: 25 - 50/10 - 30/5 - 13mm f) Capacity: 280 - 480/115 - 320/75 - 230MT/h 5) PYB 2200/PYZ 2200/PYD 2200: a) Weight: 80MT b) Power: 260kW c) Feed opening width: 350/275/130mm d) Max. feeding size: 300/230/100mm e) Discharging opening: 30 - 60/10 - 30/5 - 15mm f) Capacity: 59 - 1,000/200 - 580/120 - 340MT/h TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Tính toaùn maùy truïc – Huyønh Vaên Hoaøng – Ñaøo Troïng Thöôøng – NXB Khoa hoïc kyõ thuaät. Maùy naâng chuyeån 1,2,3 – Ñaøo Troïng Thöôøng – Nguyeãn Ñaêng Hieáu – NXB Khoa hoïc kyõ thuaät Maùy saûn xuaát vaät lieäu vaø caáu kieän xaây döïng – Nguyeãn Hoàng Ngaân – NXB Ñaïi Hoïc Quoác Gia TPHCM Tính toaùn thieát keá heä daãn ñoäng cô khí – Trònh Chaát – Leâ Vaên Uyeån- NXB Giaùo Duïc Chi tieát maùy – Nguyeãn Höõu Loäc – NXB Ñaïi Hoïc Quoác Gia TPHCM Atlas maùy xaây döïng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyetminhMXD.doc
  • bakban ve cuoi.bak
  • dwgban ve cuoi.dwg
  • docbia do an.doc
  • rarBIA DO AN.rar
  • docmuc luc.doc
  • dbThumbs.db
  • bakTRUC TREO.bak
  • dwgTRUC TREO.dwg