Thiết kế máy điều chỉnh cảm ứng ba pha Roto dây quấn

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế máy điều chỉnh cảm ứng ba pha Roto dây quấn. MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1 A/- Giới thiệu về động cơ không đồng bộ Roto dây quấn. 2 I/- Máy điều chỉnh cảm ứng. 2 II/- Các phương pháp điều chỉnh điện áp ba pha. 11 B/- Thiết kế máy điều chỉnh điện áp ba pha. 15 I/- Dây quấn rãnh Stato và khe hở không khí. 15 II/- Tính toán mạch từ. 22 III/- Tính toán tham số. 26 IV/- Tính toán tổn hao. 33 V/- Đặc tính làm việc. 33 VI/- Tính toán tham số U. 34 1/- Máy điều chỉnh cảm ứng kép. 34 2/- Độ thay đổi điện áp. 36 VII/- Tính toán nhiệt. 42 VIII/- Trọng lượng vật liệu tác dụng và chỉ tiêu sử dụng. 46 IX/- Phương pháp tính toán nhiệt đơn giản. 47

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế máy điều chỉnh cảm ứng ba pha Roto dây quấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trªn thùc tÕ s¶n xuÊt (trong c«ng nghiÖp còng nh­ trong n«ng nghiÖp) c¸c nhµ m¸y ®iÖn xoay chiÒu, ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ m¸y ®iÖn xoay chiÒu ba pha, ®­îc sö dông. §èi víi lo¹i m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé cã qu¸ tr×h chÕ t¹o s¶n xuÊt ®¬n gi¶n, tÝnh n¨ng lµm viÖc rÊt hiÖu qu¶ vµ chÝnh x¸c l¹i thªm gi¸ thµnh h¹ khiÕn lo¹i m¸y nµy lu«n lµ ®Ò tµi nghiªn cøu ®Ó ph¸t huy. M¸y ®iÒu chØnh c¶m øng ba pha lµ mét øng dông phæ biÕn cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé. Víi ®iÖn ¸p ®­a vµo lµ mét gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh th× ë ®Çu ra cho ®iÖn ¸p cã thÓ thay ®æi ®­îc trong mét kho¶ng t­¬ng ®èi réng tõ 0(V) ¸gi¸ trÞ nµo ®ã theo thÕt kÕ. TÊt nhiªn cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p lµm thay ®æi ®iÖn ¸p nh­ ph­¬ng ph¸p dïng Tiristor, dïng biÕn ¸p tù ngÉu nh­ng nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®ã kh«ng cho phÐp ®iÒu chØnh ngay trong khi m¸y mang t¶i, kh«ng ®­a ra ®iÖn ¸p h×nh sin(dïng Tiristor) hay ph­¬ng ph¸p sinh ra nhiÖt vµ tia löa ®iÖn (m¸y biÕn ¸p tù ngÉu dïng chæi than). Trong kho¸ luËn thiÕt kÕ m¸y ®iÒu chØnh c¶m øng ba pha nµy, ch¾c r»ng cã c¸c sè liÖu tÝnh to¸n vµ c¸c ph­¬ng ph¸p chän kh«ng thÓ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, v× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn em ®­îc tiÕp xóc víi mét ®Ò tµi khoa häc tuy nhá nh­ng còng ®ßi hái ph¶i cã sù tæng kÕt vÒ kiÕn thøc. Do vËy em kÝnh mong c¸c thÇy c« hÕt lßng chØ dÉn ®Ó bµi kho¸ luËn cña em mang tÝnh chÝnh x¸c, x¸c thùc cao phï hîp víi tiªu chuÈn ®· ®Æt ra. Bµi kho¸ luËn ®­îc hoµn thµnh mµ kh«ng thÓ thiÕu sù h­íng dÉn hÕt lßng cña thÇy gi¸o Vò Gia Hanh – Ng­êi thÇy ­u tó cña nhiÒu thÕ hÖ vµ c¸c thÇy c« trong khoa TB§ - §T nh÷ng ng­êi ®· truyÒn cho em nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u trong suèt h¬n ba n¨m qua. A/- Giíi thiÖu vÒ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé roto d©y quÊn I/- M¸y ®iÒu chØnh c¶m øng : M¸y ®iÒu chØnh c¶m øng lµ mét m¸y biÕn ¸p cã hai d©y quÊn ®­îc ®Æt trªn hai phÇn riªng biÖt cña lâi thÐp, hai phÇn nµy cã thÓ quay hoÆc dÞch chuyÓn vÞ trÝ t­¬ng ®èi víi nhau. M¸y ®iÒu chØnh c¶m øng th­êng ®­îc cÊu t¹o nh­ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mét d©y quÊn ®­îc ®Æt ë phÇn Stato, phÇn Roto ®­îc ®Æt d©y quÊn thø hai, chuyÓn ®éng t­¬ng ®èi cña R«to vµ Stato thùc hiÖn qua bé truyÒn trôc vÝt. M¸y ®iÒu chØnh c¶m øng ba pha cã d©y quÊn ba pha t­¬ng tù nh­ d©y quÊn Stato vµ d©y quÊn Roto cña ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé ba pha Roto d©y quÊn. D©y quÊn nµy còng t¹o nªn tõ tr­êng quay, søc ®iÖn ®éng c¶m øng tõ ë Roto kh«ng thay ®æi øng víi mäi vÞ trÝ cña Roto. Søc ®iÖn ®éng s¬ cÊp vµ thø cÊp lÖch pha nhau nh­ m« t¶ ë h×nh (22-19) ( S¸ch thiÕt kÕ MBA ). V× ®iÖn ¸p thø cÊp lµ tæng ®iÖn ¸p Stato U1 vµ ®iÖn ¸p Roto U2 , nã sÏ biÕn ®æi tõ trÞ sè cùc ®¹i U1 + U2 ®Õn gi¸ trÞ cùc tiÓu U1 - U2 ; ®ång thêi còng biÕn ®æi gãc pha. §Ó ®iÖn ¸p kh«ng thay ®æi pha, ng­êi ta ghÐp hai m¸y ®iÒu chØnh pha ng­îc nhau ë h×nh (22-20) ( S¸ch thiÕt kÕ MBA), ë hai m¸y cã tõ tr­êng quay ng­îc chiÒu nhau ( Mét v­ît pha, mét chËm pha ), v× vËy ®iÖn ¸p thø cÊp chØ thay ®æi trÞ sè mµ kh«ng thay ®æi vÒ pha. H22-20 : ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p cña m¸y ®iÒu chØnh c¶m øng kÐp §iÒu chØnh c¶m øng kÐp cã h×nh d¸ng nh­ h×nh (22-22) ( S¸ch thiÕt kÕ MBA). C¸c vËt liÖu kÕt cÊu ®Òu ®óc b»ng gang hoÆc gia c«ng b»ng c¸ch hµn c¸c tÊm gang, cÊu t¹o theo kiÓu trôc ®øng. PhÝa Stato cã 36 r·nh mçi r·nh cã 4 thanh dÉn. D©y quÊn cã d¹ng thanh vµ ghÐp thµnh hai nh¸nh nèi song song. Roto cã 48 r·nh ®Æt thanh dÉn cã kÝch th­íc 3´10 mm (Trong khi thanh dÉn Stato cã kÝch th­íc 2.6´8 mm ). Mçi phÇn ®Òu cã ®Çu nèi cña Stato vµ Roto, phÇn d©y quÊn Stato nèi ra ngoµi ë ®Çu cuèi phÇn nèi ra ngoµi cña d©y quÊn Roto ®­îc nèi b»ng c¸p mÒm vµ nèi qua c¸c thanh dÉn P, gi÷a c¸c thanh dÉn cã t­êng c¸ch ®iÖn M. Trôc quay Roto cã hai æ theo h­íng kÝnh vµ mét æ bi h­íng trôc. PhÝa trªn cã g¾n b¸nh vÝt, trôc vÝt víi æ tr­ît b»ng ®ång. Trôc vÝt quay b»ng tay hoÆc nhê mét ®éng c¬ phô trî, cã qu¹t hót giã ®Ó th«ng giã. B×nh th­êng khi lµm viÖc, d©y quÊn Roto cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé ®­îc nèi ng¾n m¹ch vµ m¸y quay víi mét tèc ®é nµo ®ã ( n ¹ 0 ). Nh­ng cã mét sè quan hÖ mµ khi Roto ®øng yªn ( n = 0 ) vÉn tån t¹i vµ qua tr¹ng th¸i ®ã cã thÓ hiÓu mét c¸ch dÔ dµng h¬n nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé. V× thÕ tr­íc hÕt ta sÏ nghiªn cøu tr­êng hîp Roto ®øng yªn. Thùc ra cã thÓ coi ®éng c¬ ®iÖn lóc më m¸y n»m trong tr­êng hîp nµy. §Æt mét ®iÖn ¸p U1 cã tÇn sè f1 vµo d©y quÊn Stato, trong d©y quÊn Stato sÏ cã dßng ®iÖn I1, tÇn sè f1; trong d©y quÊn Roto cã dßng ®iÖn I2, tÇn sè còng lµ f1. I1 vµ I2 sinh ra s.t.®. quay F1 vµ F2 cã trÞ sè (nh­ ®· biÕt trong phÇn thø nhÊt, Ch­¬ng 3, s¸ch M¸y §iÖn I ) : F1 = I1 F2 = I2 Trong ®ã : m1, m2 - Sè pha cña d©y quÊn Stato vµ Roto; p - Sè ®«i cùc; w2, w1, kdq1, kdq2 - Sè vßng d©y nèi tiÕp trªn mét pha vµ hÖ sè d©y quÊn Stato, Roto. Hai s.t.®. nµy còng quay víi tèc ®é ®ång bé n1 = 60 f1/p vµ t¸c dông víi nhau ®Ó sinh ra s.t.®. tæng trong khe hë F0. V× vËy ph­¬ng tr×nh c©n b»ng vÒ s.t.®. cã thÓ viÕt : hay ) Gièng nh­ c¸ch ph©n tÝch MBA, ë ®©y cã thÓ coi nh­ dßng ®iÖn Stato I1 gåm hai thµnh phÇn : Mét thµnh phÇn lµ Io t¹o nªn s.t.®. = Vµ Mét thµnh phÇn lµ (- ) t¹o nªn s.t.® ( -) = - Bï l¹i s.t.®. F2 cña dßng ®iÖn thø cÊp . Nh­ vËy ta cã : = + (-) hay += So s¸nh s.t.®. F2 do dßng ®iÖn I2 cña Roto vµ thµnh phÇn I2¢ cña dßng ®iÖn Stato sinh ra, ta cã : = Tõ ®ã t×m ra ®­îc tû sè biÕn ®æi dßng ®iÖn : ki = = Dßng ®iÖn quy ®æi cña Roto sang Stato b»ng : = Tõ th«ng chÝnh f do s.t.®. Fo sinh ra trong khe hë quÐt qua hai d©y quÊn Stato vµ Roto vµ c¶m øng ë ®ã nh÷ng s.®.®. mµ trÞ sè b»ng : E1 = 4.44´f1´w1´kdq1f E1 = 4.44´f2´w1´kdq2f Khi Roto ®øng yªn, f1 = f2 nªn tû sè biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé b»ng : Ke = = Quy ®æi E2 sang bªn s¬ cÊp ta ®­îc: E¢2 = E1 = ke ´ E2 Do tõ th«ng t¶n cña Stato fs1 nªn trong d©y quÊn Stato sÏ c¶m øng nªn s.®.®. t¶n Es1 = - j´I1´x1, trong ®ã x1 lµ ®iÖn kh¸ng t¶n cña d©y quÊn Stato. NÕu xÐt c¶ ®iÖn ¸p r¬i trªn ®iÖn trë r1 cña d©y quÊn Stato I1r1 th× ph­¬ng tr×nh c©n b»ng vÒ s.®.®. trong m¹ch ®iÖn Stato b»ng : = -( ) + = -+ ( r1 + j x1) = - Trong ®ã z1 = r1 + j x1 lµ tæng trë cña d©y quÊn Stato. Trªn d©y quÊn Roto còng vËy. Do d©y quÊn Roto ng¾n m¹ch nªn ph­¬ng tr×nh c©n b»ng vÒ s.®.®. trong m¹ch ®iÖn Roto nh­ sau : 0 = - + ( r2 + j x2 ) = - + ´z2¢ Trong ®ã : r2 = - §iÖn trë Roto bao gåm c¶ ®iÖn trë phô m¾c vµo nÕu cã; x2 = - §iÖn kh¸ng t¶n trªn d©y quÊn Roto; z2 = r2 + j´x2 – Tæng trë cña d©y quÊn Roto. Còng gièng nh­ ë m.b.a. ta cã thÓ viÕt : = ´ (rm + j xm) Trong ®ã : Io - Dßng ®iÖn tõ ho¸ sinh ra søc tõ ®éng Fo; rm - §iÖn trë tõ ho¸ ®Æc tr­ng cho tæn hao s¾t; xm - §iÖn kh¸ng tõ ho¸ biÓu thÞ sù hç c¶m gi÷a Stato vµ Roto. Muèn quy ®æi ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng Roto sang bªn Stato ph¶i ¸p dông nguyªn t¾c tæn hao kh«ng ®æi vµ gãc pha gi÷a Eq vµ I2 kh«ng ®æi. Khi quy ®æi r2 ta cã : mu´I22´r2 = m1´I2¢2´r2 Tõ ®ã ta ®­îc : r¢2 = ´ ()2´r2 = ´ ( )2 ´ r2 r¢2 = ke ´ ki ´ r2 = k ´ r2 Trong ®ã k = ke ´ ki lµ hÖ sè quy ®æi cña tæng trë. Khi quy ®æi x2 ta cã : tgj2 = = vµ ®­îc x2¢ = ´ x2 = k ´ x2 Khi viÕt ph­¬ng tr×nh trªn ta coi nh­ trôc d©y quÊn Stato vµ Roto cïng pha trïng nhau ( h×nh 16-1a ). Trong tr­êng hîp chung, gi¶ sö d©y quÊn Roto lÖch víi d©y quÊn Stato mét gãc kh«ng gian b theo chiÒu cña tõ tr­êng quay (h×nh 16-1b), th× khi tõ tr­êng quay quÐt qua c¸c d©y quÊn ta cã : = ´ ´ e-jb e-jb h16-1 : s¬ ®å m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé cã trôc d©y quÊn stato vµ roto Ta thÊy khi d©y quÊn Roto dÞch phÝa tr­íc d©y quÊn Stato mét gãc kh«ng gian b th× s.®.®. vµ dßng ®iÖn cña nã chËm sau mét gãc pha b vÒ thêi gian so ví khi hai d©y quÊn cïng pha cã trôc trïng nhau. Trong tr­êng hîp ®ã, biªn ®é cña s.t.®. quay F2 do dßng ®iÖn cña Roto (thÝ dô pha a) chËm mét kho¶ng thêi gian øng víi thêi gian cÇn thiÕt ®Ó F2 quay ®i mét gãc b. V× ë ®©y(h×nh 16-1b) trôc pha a cña Roto ®· cã vÞ trÝ v­ît tr­íc trôc pha A cña Stato mét gãc b nªn s.t.® F2 cã vÞ trÝ t­¬ng ®èi so víi s.t.® F1 hoµn toµn nh­ khi trôc hai d©y quÊn Stato vµ Roto trïng nhau nh­ ®· xÐt ë tr­êng hîp cña h×nh 16-1a. KÕt qu¶ lµ s.t.®. tæng F0 vµ tõ th«ng tæng t­¬ng øng sÏ kh«ng ®æi, do ®ã trÞ sè cña s.®.®. ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn ®Òu kh«ng thay ®æi. Tõ ph©n tÝch trªn ta rót ra kÕt luËn lµ ë mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, trôc s.t.®. cña Roto so víi vÞ trÝ cña d©y quÊn Stato vÉn kh«ng v× vÞ trÝ d©y quÊn cña Roto mµ thay ®æi. Do ®ã ph­¬ng tr×nh c©n b»ng vÒ s.t.®. vÉn ®óng. Khi trôc d©y quÊn Roto lÖch víi trôc d©y quÊn Sato cïng pha th× chØ cã s.®.®. vµ dßng ®iÖn lÖch ®i mét gãc pha th«i. Nh­ng v× chóng ta chØ cÇn d¶i ra dßng ®iÖn vµ s.®.®. cña Stato cßn Roto chØ t¸c dông lªn Stato th«ng qua s.t.®. cña nã, cho nªn khi b = 0 hay b ¹ 0 ta coi nh­ ë bªn Stato kh«ng cã g× thay ®æi, v× vËy lµ dïng tr­êng hîp b = 0 ®Ó lËp quan hÖ gi÷a Stato vµ Roto. Nh­ vËy cã thÓ tr¸nh sù phøc t¹p khi xÐt thªm gãc b. Tãm l¹i c¸c ph­¬ng tr×nh c¬ b¶n ®Æc tr­ng cho t×nh tr¹ng lµm viÖc ng¾n m¹ch cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé khi quy ®æi sang Stato bao gåm : = - 0 = - (A) - Khi Roto ®øng yªn mµ d©y quÊn Roto ng¾n m¹ch, nÕu muèn giíi h¹n c¸c dßng ®iÖn I1 vµ I2 trong d©y quÊn Stato vµ Roto ®Õn c¸c trÞ sè ®Þnh møc cña chóng th× còng nh­ ë m¸y biÕn ¸p lóc ng¾n m¹ch cÇn ph¶i gi¶m thÊp ®iÖn ¸p ®Æt vµo. §iÖn ¸p Êy (gäi lµ ®iÖn ¸p ng¾n m¹ch) vµo kho¶ng 15 ¸ 25% U®m. Còng do ®ã mµ s.®.®. E1 trong m¸y nhá ®i rÊt nhiÒu vµ tõ c«ng thøc : E1 = 4.44 ´ f1 ´ w1 ´ kdq1 ´ f E2 = 4.44 ´ f2 ´ w2 ´ kdq2 ´ f Ta thÊy tõ th«ng chÝnh trong m¸y rÊt Ýt, nghÜa lµ s.t.® tõ ho¸ Fo rÊt nhá so víi F1 vµ F2 do ®ã trong ph­¬ng tr×nh : hay Cã thÓ bá qua Fo. Lóc ®ã ta cã : 0 hay 0 Thay ph­¬ng tr×nh nµy vµo ph­¬ng tr×nh thø t­ cña (A) ta cã thÓ tÝnh ®­îc dßng ®iÖn Stato I1 : = Trong ®ã : zn = z1 + z2¢ = ( r1 + r2¢) + j´( x1+x2¢) zn = rn + j xn - lµ tæng trë ng¾n m¹ch cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé. Khi U1 = U®m th× I1 ®ã chÝnh lµ dßng ®iÖn më m¸y. §å thÞ vÐct¬ vµ m¹ch ®iÖn thay thÕ nh­ h×nh 16-2 vµ 16-3 : h16-2 : ®å thÞ vÐc t¬ cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé khi roto ®øng yªn h16-3 : m¹ch ®iÖn thay thÕ cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé khi ng¾n m¹ch II/-C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ba pha: Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ba pha nh­ ph­¬ng ph¸p dïng Tiristor, dïng biÕn ¸p tù ngÉu hay lµ b»ng m¸y ®iÒu chØnh c¶m øng. 1/- Bé ®iÒu chØnh xoay chiÒu ba pha b»ng Tiristor. Ph­¬ng ph¸p nµy sö dông c¸c Tiristor m¾c song song ng­îc ®Ó ®iÒu chØnh ®­îc ®iÖn ¸p, (hoÆc dïng Triac). V× An«t cña Tiristor nµy nèi víi Cat«t cña Tiristor kia vµ ng­îc l¹i. Nªn trong m¹ch ®iÒu khiÓn cho cÆp Tiristor nhÊt thiÕt ph¶i dïng mét biÕn ¸p xung cã hai cuén d©y thø cÊp c¸ch ly víi nhau. C¸c §ièt ®­îc dïng ®Ó kho¸ chÆn c¸c xung ©m. Nãi tãm l¹i, ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh dßng ba pha b»ng Tiristor cho thiÕt bÞ nhá gän, viÖc thay ®æi gãc më a cã thÓ ®­îc ®iÒu khiÓn tù ®éng mét c¸ch chÝnh x¸c. Víi lo¹i t¶i nhá ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ ®¹t ®­îc hiÖu suÊt cao. Nh­îc ®iÓm lµ ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn ra kh«ng liªn tôc, kh«ng h×nh sin. §iÒu nµy kh«ng cã lîi cho m¸y ®iÖn quay víi yªu cÇu tõ tr­êng trong m¸y ®iÖn quay ph¶i lµ h×nh sin. H¬n n÷a ®iÖn ¸p ra lu«n lu«n nhá h¬n ®iÖn ¸p vµo. Cã nghÜa lµ kh«ng chÕ t¹o bé t¨ng ¸p ®­îc. 2/- §iÒu chØnh dßng xoay chiÒu ba pha dïng biÕn ¸p tù ngÉu : Trong tr­êng hîp ®iÖn ¸p cña c¸c l­íi ®iÖn s¬ vµ thø cÊp kh¸c nhau kh«ng nhiÒu nghÜa lµ tû sè biÕn ®æi ®iÖn ¸p nhá, ®Ó ®­îc kinh tÕ h¬n vÒ chÕ t¹o vµ vËn hµnh ng­êi ta dïng m¸y biÕn ¸p tù ngÉu. M¸y biÕn ¸p tù ngÉu vµ m¸y biÕn ¸p hai d©y quÊn ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c c¶m øng ®iÖn tõ. §Æt ®iÖn ¸p U1 vµo cuén W1 phÝa s¬ cÊp xuÊt hiÖn dßng I1 ch¹y qua. Dßng ®iÖn nµy t¹o nªn tõ th«ng ®i trong m¸y. tõ th«ng biÕn thiªn theo ®Þnh luËt c¶m øng ®iÖn tõ. ë c¸c cuén d©y W1 vµ W2 xuÊt hiÖn c¸c s.®.® c¶m øng e1 vµ e2. Víi lo¹i m¸y biÕn ¸p nµy cho ®iÖn ¸p ra cã tÝnh chÊt gièng nh­ ®iÖn ¸p vµo. Tuy nhiªn lo¹i m¸y nµy cã dung l­îng kh«ng lín vµ hÖ sè biÕn ¸p nhá nªn chØ ®­îc dïng trong phßng thÝ nghiÖm, ch¼ng h¹n nh­ kiÓm tra kh«ng t¶i vµ ng¾n m¹ch cña m¸y ®iÖn. 3/- Mét vµi c¸ch ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ba pha kh¸c : Ng­êi ta cã thÓ ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p (®iÒu thÕ) phÝa d©y quÊn cao ¸p hoÆc h¹ ¸p, ®iÒu chØnh cã thÓ nh¶y cÊp hay liªn tôc, cã thÓ ®iÒu thÕ d­íi t¶i (dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p) hoÆc ®iÒu thÕ kh«ng ®iÖn, tr­êng hîp nµy ®iÒu chØnh lóc ng¾t ®iÖn c¶ phÝa s¬ cÊp vµ phÝa thø cÊp. §iÒu chØnh nh¶y cÊp b»ng c¸ch thay ®æi sè vßng d©y, møc ®iÖn ¸p ®iÒu chØnh nhá nhÊt lµ ®iÖn ¸p trªn mét vßng d©y. Th­êng ®iÒu chØnh sè vßng d©y, gi÷ tõ th«ng trong lâi thÐp kh«ng ®æi. Ng­êi ta còng ®iÒu chØnh b»ng c¸ch gi÷ vßng d©y kh«ng ®æi vµ thay ®æi tõ th«ng trong lâi thÐp. Trong thùc tÕ, viÖc thay ®æi vßng d©y bao giê còng kÌm theo thay ®æi tõ th«ng. §iÒu chØnh liªn tôc b»ng c¸ch thay ®æi tõ th«ng mãc vßng gi÷a d©y quÊn s¬ cÊp vµ d©y quÊn thø cÊp, liªn quan ®Õn m¸y biÕn ¸p cã phÇn tÞnh tiÕn hoÆc chuyÓn ®éng quay. Tr­êng hîp riªng, nèi tiÕp cuén kh¸ng b·o hoµ phÝa ®Çu ra cña m¸y biÕn ¸p. Thay ®æi ®iÖn ¸p b»ng c¸ch thay ®æi ®iÖn kh¸ng b·o hoµ (thay ®æi k×ch tõ). §iÒu chØnh ®iÖn ¸p nh¶y cÊp kh«ng ®iÖn ®ßi hái m¸y biÕn ¸p ng¾t ®iÖn c¶ hai phÝa cao ¸p vµ h¹ ¸p. M¸y biÕn ¸p ba pha cßn ph¶i lu«n gi÷ sè vßng d©y ë c¸c pha b»ng nhau. ChuyÓn m¹ch ph¶i ch¾c ch¾n ®Ó dßng ®iÖn kh«ng ph¸ háng mÆt tiÕp xóc. CÊu t¹o phÇn d©y quÊn ®iÒu chØnh sao cho ë mäi vÞ trÝ cña ®Çu ph©n ¸p hai d©y quÊn ®èi xøng nhau, ®Ó kh«ng cã tõ tr­êng t¶n kh«ng ®èi xøng, nguyªn nh©n sinh ra lùc ®iÖn ®éng lín ë d©y quÊn. §iÒu chØnh liªn tôc: §iÒu chØnh ®iÖn ¸p liªn tôc cã thÓ dïng ®iÒu chØnh c¶m øng (h×nh 17-10 – S¸ch thiÕt kÕ MBA). B¶n chÊt m¸y ®iÒu chØnh lµ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé Roto d©y quÊn, Roto kh«ng quay mµ ®­îc chØnh quay tíi vÞ trÝ lÖch ®i gãc a. D©y quÊn Roto nèi b»ng d©y c¸p ngoµi. Nh­îc ®iÓm lµ lµm lÖch gãc pha víi l­íi. §Ó kh¾c phôc ng­êi ta cã thÓ dïng hai m¸y c¶m øng, mçi m¸y c¶m øng sÏ chÞu ®iÖn ¸p b»ng mét nöa (h×nh 17-11- S¸ch thiÕt kÕ MBA), tiÖn lîi lµ M«men quay cña hai phÇn c©n b»ng vµ lùc ng¾n m¹ch kh«ng cã t¸c dông lµm quay Roto v× còng bÞ triÖt tiªu. M¸y ®­îc chÕ t¹o hai trôc. h17-10 : nguyªn lý ®iÒu chØnh liªn tôc nhê m¸y ®iÒu chØnh c¶m øng h17-11 : ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh kÐp B/- thiÕt kÕ m¸y ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ba pha 1/- C¸c sè liÖu ban ®Çu : S®m = 30 (KVA) U1 = 380 (V) U2 = 0 ¸ 500 (V) Cho tr­íc lâi thÐp Stato vµ Roto cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha Roto d©y quÊn ®­îc c¶i t¹o. KiÓu b¶o vÖ, c¸ch ®iÖn cÊp E, lµm viÖc liªn tôc. 2/- Néi dung phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n. C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ba pha. TÝnh ®iÖn tõ : D©y quÊn Stato, Roto, m¹ch tõ tham sè DU vµ h. TÝnh nhiÖt ? 3/- C¸c b¶n vÏ vµ ®å thÞ : 3 b¶n Ao §èi víi Stato ®· cho theo sè liÖu ®éng c¬ kh«ng ®ång bé Roto d©y quÊn : Dn = 368 (mm) D = 230 (mm). Z1 = 36 (r·nh). Z2 = 48 (r·nh). ChiÒu dµi lâi thÐp Stato = 135 ¸ 140 (mm). ChiÒu cao t©m trôc = 22.5 (cm). Ta cã dßng ®iÖn pha ®Þnh møc : I1 = = = 45.63 (A). I/- D©y quÊn, r·nh Stato vµ khe hë kh«ng khÝ : 1/- Sè r·nh Stato : lÊy q1 = 3 Z1 = m ´ 2p ´ q1 = 3 ´ 4´ 3 = 36 (r·nh). 2/- B­íc r·nh Stato : t1 = = = 2.006 (cm). 3/- Sè thanh dÉn t¸c dông trong mét r·nh : Chän sè m¹ch nh¸nh // a1 = 3. Ur1 = = = 67 (vßng). LÊy Ur1 = 68 (vßng). Chän theo b¶ng 10.3 ( S¸ch ThiÕt kÕ m¸y ®iÖn ), ta cã : A = 510 ( A/cm) , Bd = 0.84 (T). 4/- Sè vßng d©y nèi tiÕp mét pha : W1 = = = 136 (vßng). 5/- KiÓu d©y quÊn : Chän d©y hai líp b­íc ng¾n : y = 5. b = = = 0.42 6/- HÖ sè d©y quÊn ®­îc chän theo sè r·nh cña mét pha d­íi mét cùc : k®q1 = 0.934 k®q2 = 0.945 7/- Tõ th«ng khe hë kh«ng khÝ : f = = = 0.012967 (Wb). 8/- MËt ®é tõ th«ng trong khe hë kh«ng khÝ : Bd = = = 0.8 (T) 9/- ChiÒu réng r¨ng n¬i nhá nhÊt : bZ1 min = = = 0.938 (cm) Trong ®ã theo b¶ng 10.5c ( S¸ch ThiÕt kÕ m¸y ®iÖn ) lÊy BZ1 max = 1.8 (T). Chän t«n Silic 2312, hÖ sè Ðp chÆt kc = 0.95. 10/- ChiÒu réng r·nh h×nh ch÷ nhËt : (S¬ bé) br1 = t1 – bZ1 min = 2.006 – 0.938 = 1.068 (cm). 11/- TiÕt diÖn d©y (S¬ bé) : Theo h×nh 10.4d (S¸ch thiÕt kÕ m¸y ®iÖn) ta cã : AJ = 280 A2/ mm2. TÝnh ra : J1 = = = 5.49 (A/ mm2) Chän hai sîi ghÐp song song n= 2. TiÕt diÖn mçi sîi d©y. S¢1 = = = 1.385 (mm2) Tra phô lôc IV – S¸ch thiÕt kÕ m¸y ®iÖn ta chän S1 = 1.32 (mm2) d/dc® = 1.3/ 1.41 (mm) 12/- KÝch th­íc r·nh Stato vµ sù ®iÒn ®Çy r·nh : R·nh stato 13/- Tæng chiÒu dµy c¸ch c¸ch ®iÖn r·nh : C = 0.2 + 0.2 = 0.4 (mm) H×nh 11 14/- DiÖn tÝch thùc cña r·nh trõ nªm : S2¢ = 35.2 - 3.3´8.5 = 271.15 (mm2) 15/- DiÖn tÝch líp c¸ch ®iÖn : Sc® = 8.5 ´ 0.5 + 2[( 35.2 - 3.3) + 8.5] = 80.05 (mm2) 16/- DiÖn tÝch cã Ých cña r·nh : S2 = S2¢ - Sc® = 271.15 - 80.05 =191.11 (mm2) 17/- HÖ sè lÊp ®Çy r·nh : k® = = 1 18/- MËt ®é dßng ®iÖn d©y quÊn Stato : J1 = = = 5.5´106 (A/mm2) 19/- khe hë kh«ng khÝ : d = ( 1 + ) = ( 1 + ) = 0.479 (cm) LÊy d = 0.5 (cm). 20/- §­êng kÝnh ngoµi Roto : D¢ = D - 2d = 230 – 2 ´ 0.5 = 229 (cm). 21/- ChiÒu dµi lâi s¾t Roto : l2 = l1 + 0.5 = 14 + 0.5 = 14.5 (cm) 22/- Sè r·nh Roto b»ng 48 r·nh : Z2 = 2p ´ m2 ´ q2 = 4´3´4 = 48 (r·nh). LÊy q2 = 4. 23/- B­íc r¨ng Roto : t2 = = 1.5 (cm) 24/- §iÖn ¸p E2 : Theo yªu cÇu cña ®å ¸n thiÕt kÕ ®iÖn ¸p ra U20 = 0 øng víi gãc a = 0 ®é. ChiÕu theo ®å thÞ vÐct¬ ta cã: = 0 Do cïng ph­¬ng trong ®ã q b»ng nhau do ®ã ta cã thÓ viÕt : Þ 220 = 2 Þ = 110 (V) Ta cã sè vßng d©y nèi tiÕp mét pha dùa vµo sù quan hÖ biÕn ¸p E2 = Þ W2 = = = 69.51 (vßng) LÊy W2 = 70 (vßng). 25/- Sè thanh dÉn t¸c dông cña mét r·nh : Ur2 = = 17.5 Do dïnh d©y quÊn hai líp nªn sè thanh dÉn t¸c dông trong mét r·nh ph¶i lµ sè ch½n nªn lÊy Ur2 = 18. 26/- Dßng ®iÖn Stato : I2 = K1 ´ I1 ´ V1 = 0.91 ´ 45.63 ´ 1.93 = 80.13 (A). Trong ®ã theo h×nh 10.5c ( S¸ch ThiÕt kÕ m¸y ®iÖn ) ta cã : KI = 0.91. V1 = = = 1.93 Þ U2 = = = 338.37 (V) 27/- TiÕt diÖn thanh dÉn Roto : S2 = = = 1.75 (mm2) Theo phô lôc IV chän S2 = 1.22 Þ d/ dc® = 1.25/ 1.33 28/- KÝch th­íc r·nh Roto : S¬ bé lÊy chiÒu réng r·nh : Br2 = 0.4 ´ 15 = 6 (mm). Chän thanh dÉn a = 36 , b = 10 (mm). TiÕt diÖn d©y S¢2 = 23.45 (mm2). 29/- MËt ®é dßng ®iÖn Roto : J2 = = = 5.68 (A/ mm2) 30/- DiÖn tÝch cña r·nh trõ nªm : Sr¢ = ( hr - - hn ) + S¢r = = 199.5 (mm2) 31/- DiÖn tÝch c¸ch ®iÖn r·nh víi d©y quÊn hai líp : Sc® = C ´ (2h1 + pr1) + (2r1 + b1)C¢ Sc® = 0.54´ [2(26.7 - ) + 3.14] + (9.8 + 7.7) = 40.6 (mm2) 32/- DiÖn tÝch cã Ých cña r·nh : Sr = Sr¢ - Sc® = 199.5 - 40.6 = 158.9 (mm2) 33/- HÖ sè lÊp ®Çy r·nh: k® = = = 0.6 Theo ®å ¸n thiÕt kÕ ph¶i tËn dông lâi thÐp Roto vµ Stato cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé Roto d©y quÊn, do ®ã khi thø cÊp. 34/- §­êng kÝnh trong Roto : D2 = 0.3 D = 0.3 ´ 23 = 6.9 (cm). LÊy D2 = 7 (cm). ( Trong g«ng Roto cã mét d·y lç th«ng giã däc trôc cã ®­êng kÝnh lç dg2 = 15 (mm)). II/-TÝnh to¸n m¹ch tõ 35/- MËt ®é tõ th«ng trªn r¨ng Stato : BZ1 max = = = 1.8 (T) Trong ®ã : bZ1 min = t1 – br1 = 2.006 – 1.068 = 0.938 (cm). bZ1 max = t1 ´ ( 1 + ) - br1 bZ1 max = 2.006 ´ ( 1 + ) - 1.068 = 1.6 (cm) BZ1 min = = = 1.0 (T) BZ1 tb = = = 1.4 (T) 36/- MËt ®é tõ th«ng trªn r¨ng Roto : BZ2 max = = Trong ®ã : bZ2 min = - br2 bZ2 min = - 0.6 = 0.7 (cm) bZ2 max = - br2 = - 0.6 bZ2 max = 0.852 (cm) VËy : BZ2 max = = 1.74 (T) BZ2 min = = = 1.43 (T) BZ2tb = = = 1.58(T) 37/- MËt ®é tõ th«ng trªn g«ng Stato : Bg1 = = = 1.63 (T) Trong ®ã : h¢g1 = - hr1 - dg1 ´ mg1 h¢g1 = - 3.92 = 2.98 (cm) 38/- MËt ®é tõ th«ng g«ng Roto : Bg2 = = = 0.86 (T) Trong ®ã : h¢g2 = - hr2 + d2 = = 5.44 (cm) 39/- Søc tõ ®éng khe hë kh«ng khÝ : Fd = 1.6 Bd ´ Kd ´ d = 1.6 ´ 0.81 ´ 1.326 ´ 0.05 = 859 (A). Trong ®ã : Kd = Kd1 ´ Kd2 =1.02 ´ 1.3 = 1.326 Kd1 = = = 1.3 g1 = ()2 = = 9.52 Kd2 = = 1.038 g2 = = = 0.6 40/- Søc tõ ®éng trªn r¨ng Stato : FZ1 = 2hZ1 ´ HZ1 Trong ®ã : HZ1 = ( HZ1 max + HZ1 min + 4HZtb ) Víi BZ1 max = 1.8 (T), BZ1tb = 1.4 (T), BZ1 min = 1 (T) Theo phô lôc V.6 ( S¸ch thiÕt kÕ M¸y §iÖn ) Ta cã : HZ1 max = 27 (A/cm) ; HZ1tb = 8.97(A/cm); HZ1 min = 4.03 (T) Þ HZ1 =  ( 27 + 4.03 + 4´8.97 ) = 11.15 (A/cm) Þ FZ1 = 2 ´ 3.92 ´ 11.15 = 87.4 (A) 41/- Søc tõ ®éng trªn r¨ng Roto : FZ2 = 2hZ2 ´ HZ2 Trong ®ã : HZ2 = ( HZ2 max + HZ2 min + 4HZ2tb ) Víi: BZ2 max = 1.74 (T); BZ2tb = 1.58 (T); BZ2 min = 1.43 (T) Theo phô lôc ta cã : HZ2 max = 21.4 (T); Hz2tb = 13.7 (T); HZ2 min = 9.55 (T) HZ2 = ( 21.4 + 9.55 + 4´13.7 ) = 14.29 (A/cm) FZ2 = 2 ´ 2.67 ´ 14.29 = 76.3 (A) 42/- HÖ sè b·o hoµ r¨ng : kZ = = = 1.2 43/- Søc tõ ®éng trªn g«ng Stato : Fg1 = Lg1 ´ Hg1 Trong ®ã : Lg1 = = = 8.46 (cm) Theo phô lôc V.9 ( S¸ch thiÕt kÕ m¸y ®iÖn ) Víi Bg1 = 1.63 (T) ta cã Hg1 = 15.9 (A/cm) Víi Bg2 = 0.86 (T) ta cã Hg2 = 2.16 (A/cm) Fg1 = 8.46 ´ 15.9 = 134.5 (A) 44/- Søc tõ ®éng g«ng Roto : Fg2 = Lg2 ´ Hg2 Trong ®ã : Lg2 = = = 9.76 (cm) Þ Fg2 = 9.76 ´ 5.44 = 21(A) 45/- Tæng søc tõ ®éng toµn m¹ch : F = Fd + FZ1 + FZ2 + Fg1 + Fg2 F = 859 + 87.4 +76.3 + 134.5 + 21 = 1178.2 (A) 46/- HÖ sè b·o hoµ toµn m¹ch : Km = = = 1.37 47/- Dßng ®iÖn tõ ho¸ : Im = = = 6.9 (A) I*m = = = 0.15 III/- TÝnh to¸n tham sè : 48/- ChiÒu dµi trung b×nh nöa vßng d©y quÊn Stato : ltb1 = l1 + l®1 Trong ®ã : l®1 = A + 1.57H + 2M + N A = = = 28.5 Theo 3.31 ( S¸ch thiÕt kÕ M¸y §iÖn ) : ty = = ty = 26.8 Theo 3.31 ( S¸ch thiÕt kÕ M¸y §iÖn ) : fC1 = BC + CC1 = BC + ( x1 + x2 ) Trong ®ã : x1 = 0; x2 = 0.3 (cm) fC1 = 0.734 + 0.3 = 1.034 (cm) Trong ®ã : a2 = a3 - 2h2 = 1.2 - (2´0.2) = 0.8 (cm) = 0.49 Theo b¶ng 3.7 vµ 3.8 ( S¸ch thiÕt kÕ M¸y §iÖn ): R = 1.2 (cm), H = 2.5 (cm), lÊy N = 6. Þ l®1 = 28.5 + ( 1.57 ´ 1.52 ) + (2 ´ 2.5) + 6 = 41.8 (cm) ltb1 = 14 + 41.88 = 55.8 (cm) 49/- ChiÒu dµi d©y quÊn mét pha cña Stato : L1 = 2ltb ´ w1 ´ 10-2 = 2 x 55.88 x 136 x 10-2 = 152 (m) 50/- ChiÒu dµi theo chiÒu trôc cña d©y quÊn Stato : f1 = 0.5 ´ A + M + N = 0.5 ´ 28.5 ´ 0.49 + 2.5 + 6 f1 = 15.48 (cm). 51/- §iÖn trë Stato : r1 = ´ = = 0.13 (W) r1* = r1´ = 0.13 ´ = 0.0156 52/- ChiÒu dµi trung b×nh nöa vßng d©y Roto: l2tb = l2 + l®2 = 14.5 + 38.39 = 52.89 (cm) Trong ®ã : l®2 = A + (10 ¸ 15) = 28.39 +10 = 38.39 (cm) A = = = 28.39 (cm) = = = 15.9 (cm) tC = = 11.9 (cm) = = 0.84 53/- §iÖn trë Roto : r2 = = = = 0.032 (W) Trong ®ã : L2 = 2 ´ l2tb ´ w2 ´ 10-2 = 2 x 52.89 ´ 40 ´10-2 = 42.31 (m) 54/- §iÖn trë Roto ®· quy ®æi : r2¢ = g ´ r2 = 17.76 ´ 0.032 = 0.56 (W) Trong ®ã hÖ sè quy ®æi : g = = = 17.76 r¢*2 = r2¢ x = 0.56 ´ = 0.67 55/- Tõ t¶n r·nh Stato : lr1 = ´kb + ()´k¢b + . Trong ®ã theo phô lôc VIII.5 ( S¸ch thiÕt kÕ M¸y §iÖn ) vÒ c¸ch ®iÖn r·nh : h5 = 1 + = 1.4 (mm) h1 = 3 (mm) h2 = 0.5 + = 0.7 (mm) h1 = 35.2 - (2´0.4) = 33.8 (mm) h41 = 1 (m) b41 = 5 (mm) k¢b = = = 0.875 kb = ´(1 + 3k¢b ) = ´(1 + 3x0.875) kb = x ( 1 + 3k¢b ) = ( 1 + 3´0.875 ) = 0.906 Þ lr1 = lr1 = 1.6 56/- Tõ t¶n phÇn ®Çu nèi Stato : l®1 = 0.34 x x ( l® - 0.64´b´t ) l®1 = 0.34 ´ ´ ( 55.88 - 0.64´0.833´18.05 ) = 3.37 57/- Tõ t¶n tËp Stato : l®1 = st1 Trong ®ã : kt1 = 1 - 0.033´ = 1 - 0.033´ = 0.918 l®1 = = 1.12 58/- §iÖn kh¸ng Stato : x1 = 0.158 ´ ´ ()2 ´ ´ Sl1 x1 = 0.158 ´ ´ ()2 ´ ´ = 1.2 x¢*1 = x1 ´ = 1.2 ´ = 0.144 59/- Tõ t¶n r·nh Roto : lr2 = ´ kb ´ (++) ´ k¢b + . Trong ®ã : h5 = 0.5 + = 0.6 (mm) Theo c¸ch ®iÖn ë phô lôc VIII.10 ( S¸ch thiÕt kÕ M¸y §iÖn ) h2 = 0.5 + + 0.15 = 1.2 (mm) h3 = 2.5 (mm) h1 = 37.9 - 2´ 1.2 = 35.5 (mm) h4 = 1 (mm) b4 = 1.5 (mm) br = 6 (mm) Þ lr2 = + + + lr2 = 1.88 + 0.2 + 0.83 + 0.67 = 3.58 60/- Tõ t¶n ®Çu nèi Roto : l®2 = 0.34 ´ ´ ( l® - 0.64´b´t ) l®2 = 0.34 ´ ´ ( 35.5 - 0.64´18.05 ) l®2 = 2.246 61/- Tõ t¶n t¹p Roto : lt2 = ´ s12 Trong ®ã : kt2 = 1 - 0.033´ = 1 - 0.033 ´ 1 lt2 = ´ 0.0076 = 2.02 62/- §iÖn kh¸ng t¶n Roto : x2 = 0.158 ´ ´ ()2 ´ ´ Sl2 x2 = 0.158 ´ ´ ()2 ´ ´ x2 = 0.17 (W) 63/- §iÖn kh¸ng t¶n Roto ®· thay ®æi : x¢2 = g ´ x2 = 8.24 ´ 0.179 = 1.47 x¢*2 = x¢2 ´ = 1.47 ´ = 0.176 64/- §iÖn kh¸ng tõ ho¸ : x12 = - x1 = - 2.07 44.27 x*12 = x12 ´ = 44.27 ´ = 5.3 65/- §iÖn trë tõ ho¸ : l12 = = = 1.67 (W) l*12 = l12 ´ = 1.67 ´ = 0.2 IV/-TÝnh to¸n tæn hao : 66/- Tæn hao s¾t chÝnh : PFe = P1/50 ´ ( )2 ´ ( kg´Bg12´Gg1 + kZ´BZ12´GZ1 ) ´ 10-3 Trong ®ã : P1/50 = 1.75 (w/kg), b = 1.4, kg = 1.6, kZ = 1.8. Gg1 = p ´ (Dn - hg1) ´ hg1´ l1´ kC´ gfe´ 10-3 Gg1 = p ´ (36.8 - 2.98) ´ 2.98 ´ 14 ´ 0.95 ´ 7.8 ´10-3 Gg1 = 32.83 GZ1 = hZ1 ´ bZ1tb ´ Z1 ´ l1 ´ kC ´ gFe ´ 10-3 Trong ®ã : BZ1tb = = = 1.003 (cm) GZ1 = 3.92 ´ 1.003 ´ 36 ´ 14 ´ 0.95 ´ 7.8 ´ 10-3 = 14.68 (kg) PFe = 1.75 ´ ()1.4 ´ (1.6 ´ 1.632 ´ 32.83 + 1.8 ´ 1.422 ´ 14.68)´ 10-3 PFe = 337.5 (W) 67/- Tæn hao phô : Pf = 0.5% ´ P1 = 0.5% ´ 27000 = 0.135 (kW) Trong ®ã P1 = s1cosj1 = 30000 ´ 0.9 = 27000 (kW). 68/- Tæn hao ®ång trong d©y quÊn s¬ cÊp : PCu1 = m1 ´ I12 ´ r1 ´10-3 = 3 ´ 45.632 ´ 0.13´10-3 = 0.812 (kW) 69/- Tæn hao ®ång trong d©y quÊn thø cÊp : PCu2 = m2 ´ I22 ´ r2´10-3 = 3 ´ 802 ´ 0.032 ´ 10-3 = 0.614 (kW) 70/- Tæn hao cña m¸y : SP = PFe + PCu1 + PCu2 + Pf = 0.337 + 0.812 + 0.614 +0.135 = 1.9 (kW) 71/- HiÖu suÊt cña m¸y : h = = 1 - = 1 - = 0.93 VI/-TÝnh to¸n tham sè DU: 1/-M¸y ®iÒu chØnh c¶m øng kÐp: M¸y ®iÒu chØnh c¶m øng kÐp lµ mét lo¹i m¸y biÕn ®iÖn ¸p dùa trªn nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé ba pha Roto d©y quÊn v¬i Roto ®øng yªn. KÕt cÊu cña m¸y ®iÒu chØnh c¶m øng gièng nh­ m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé Roto, d©y quÊn chØ kh¸c lµ d©y quÊn Stato vµ Roto ngoµi sù liªn hÖ vÒ tõ cßn cã sù liªn hÖ vÒ ®iÖn trong biÕn ¸p tù ngÉu hai d©y quÊn. M¸y ®iÒu chØnh c¶m øng cã hai lo¹i: Lo¹i ®¬n vµ lo¹i kÐp. ë ®©y ta xÐt vÒ m¸y ®iÒu chØnh c¶m øng kÐp. S¬ ®å nguyªn lý vµ ®å thÞ vÐct¬ cña m¸y ®iÒu chØnh c¶m øng kÐp (h×nh 20-6: S¸ch M¸y §iÖn I). M¸y nµy gåm hai m¸y ®iÒu chØnh c¶m øng ®¬n 1 vµ 2 ghÐp l¹i vµ Roto cña hai m¸y ®­îc nèi chÆt víi nhau vÒ c¬ khÝ. Theo h×nh vÏ 20-6 (S¸ch M¸y §iÖn I ) ta thÊy ë m¸y 2 thø tù pha ng­îc víi m¸y 1 nªn gi÷a hai m¸y tõ tr­êng quay ng­îc chiÒu nhau. Do ®ã gãc pha gi÷a E2 vµ E1 trong hai m¸y bao giê còng ng­îc chiÒu nhau bÊt kÓ Roto quay theo chiÒu nµo. Theo ®å thÞ vÐct¬ h×nh (20-6b - S¸ch M¸y §iÖn I ): Ta cã ®iÖn ¸p ®Çu ra b»ng : = + + = ´ [1 - (ej a + e-j a)] Khi a = 0 ta cã : U2 min = U1 ´ (1 - ) = 380 ´ (1 - ) = 153.14 (V) Khi a = 180o ta cã : U2 max = U1 ´ ( 1 + ) = 380 ´ (1+) = 606 (V) C«ng suÊt chuyÓn ®æi trong m¸y ®iÒu chØnh c¶m øng gièng nh­ ë biÕn ¸p tù ngÉu. M¸y ®iÒu chØnh c¶m øng kh«ng cã chæi than nªn c«ng suÊt m¸y cã thÓ lín, lµm viÖc ch¾c ch¾n, ®iÒu chØnh ®­îc ®iÖn ¸p b»ng ph¼ng vµ cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc lóc cã t¶i. Gãc pha U2 lu«n lu«n trïng víi U1, cßn M«men ®iÖn tõ sinh ra ë hai m¸y ®iÒu chØnh c¶m øng ®¬n b»ng nhau vµ ng­îc chiÒu nhau nªn trªn trôc m¸y kh«ng chÞu M«men nµo c¶. h4-3 a . Quan hÖ DU = f(b) khi cosj2 = Cte b . Quan hÖ DU = f(cosj2) khi b = Cte 2/- TÝnh ®iÖn ¸p r¬i DU : 72/- Sù thay ®æi ®iÖn ¸p ra kh«ng t¶i U20 theo gãc quay a cña s¬ cÊp. . SE a U 20 . U 1 . E" 2 . E' 2 . Ph­¬ng tr×nh U20 theo s¬ ®å trªn : Gi¶ sö gãc quay a = 20o = 220Ð0o + 110Ð160o + 110Ð160o = 220 - 206.7 = 13.3Ð0o B»ng c¸ch tÝnh t­¬ng tù ta thiÕt lËp ®­îc b¶ng sau : a 0 20 40 60 80 100 120 U20f 0 13.3 51.5 110 181.8 258 330 B¶ng ®ã cho thÊy r»ng khi gãc quay lín lªn th× ®iÖn ¸p ®· t¨ng dÇn theo. 73/- Do d¶i ®iÖn ¸p réng nªn trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t sù thay ®æi DU ta chØ cÇn kh¶o s¸t t¹i mét vµi gi¸ trÞ ®iÖn ¸p hay sö dông tíi trong tr­êng hîp non t¶i vµ ®Þnh møc. * T¹i gi¸ trÞ : U20 = 380 (V), b = 1 (hÖ sè t¶i), tgj2 = 0.78 Theo ph­¬ng tr×nh : HoÆc cã thÓ viÕt ®¬n gi¶n : - U1 = 2E2cos(180o - a) 220 - 220 = 2´110 ´ cos(180o - a) Þ a = 90o U20f = = 220 (V) b = = 1 Þ I2 = I2®m = 23.1 (A) -2. I2x2 -2j.I2x2 U2 U1 j Theo ®å thÞ vÐct¬ trªn cã ph­¬ng tr×nh ®iÖn ¸p t¶i. = 220Ð0o + 110Ð90o + 110Ð- 90o + 2´23.1Ð- 36.8(0.12+j 0.14) = 211Ð- 0.5o DU = U20 - U2f = 220 - 211 = 9 (V) b»ng c¸ch tÝnh t­¬ng tù víi c¸c gi¸ trÞ b kh¸c nhau vµ gãc lÖch pha gi÷a dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p t¶i thay ®æi ta cã b¶ng sau : b tgj2 0.2 0.4 0.6 0.8 1 - 0.75 0.09 0.18 0.25 0.32 0.41 0 1.19 2.2 3.3 4.4 5.5 0.75 1.7 3.39 5 6.6 8.29 C¸ch tra b¶ng : Dãng b theo chiÒu däc, tgj2 theo chiÒu ngang gÆp t¹i « chøa gi¸ trÞ DU. Tõ b¶ng gi¸ trÞ DU ta vÏ ®­îc ®Æc tÝnh DU. * T¹i c¸c gi¸ trÞ : U20 = 500 (V) Þ U20f = 289 (V) XÐt ë tgj2 = 0.75 t¶i c¶m b =1 Tõ c«ng thøc : U20f - U1 = 2 Ecos(180o - a) 289 - 220 = 2´110cos (180o - a) -2. I2x2 -2j.I2x2 U2f U1 j a = 108.2o Theo s¬ ®å trªn ta cã thÓ suy ra ph­¬ng tr×nh ®iÖn ¸p t¶i. 220Ð0o + 110Ð71.7o + 110Ð-71.7o-2´23.1Ð-36.8(0.12+j 0.14) 284.5 - j 5.1 = 284Ð-1o DU = U20 - U2f = 289 - 284 = 5 (V) B»ng c¸ch tÝnh t­¬ng tù nh­ng víi b vµ tgj2 thay ®æi ta lËp ®­îc b¶ng tra DU. b tgj2 0.2 0.4 0.6 0.8 1 - 0.75 0.16 0.22 0.28 0.36 0.42 0 1.0 2.1 3.2 4.3 5.4 0.75 2.4 4 5.6 7.2 8.8 Dùa vµo b¶ng ta vÏ c¸c ®­êng ®Æc tÝnh DU. DU (V) b §­êng ®Æc tÝnh trong tr­êng hîp U20 = 380V §­êng ®Æc tÝnh trong tr­êng hîp U20 = 500V VII/-TÝnh to¸n nhiÖt : §éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé kiÓu b¶o vÖ IP23 ®­îc tÝnh to¸n nhiÖt theo s¬ ®å thay thÕ nhiÖt ë h×nh 86 ( S¸ch thiÕt kÕ M¸y §iÖn ). M¸y cã giã thæi trùc tiÕp trªn bÒ mÆt lâi s¾t vµ phÇn ®Çu nèi cña d©y quÊn. h8-6 : s¬ ®å thay thÕ nhiÖt cña stato m¸y ®iÖn xoay chiÒu kiÓu b¶o vÖ ip23 M¸y cã hai nguån nhiÖt lµ tæn hao trong ®ång cña d©y quÊn vµ tæn hao s¾t cña lâi s¾t Stato : QCu = PCu QFe = PFe §Ó ®¬n gi¶n ho¸, coi d©y quÊn vµ lâi s¾t lµ nh÷ng khèi ®ång nhÊt th× dßng nhiÖt cña d©y quÊn ®i ra m«i tr­êng xung quanh theo hai ®­êng : - Qua c¸ch ®iÖn r·nh vµo lâi s¾t råi t¶n ra bÒ mÆt lâi s¾t RFe. - Tõ ®Çu nèi d©y quÊn víi nhiÖt trë bÒ m¾t phÇn ®Çu nèi RCu vµo m«i tr­êng. 74/- Tæn hao ®ång trªn Stato : QCu1 = PCu1 + 0.5 Pf = 0.812 + 0.5 ´ 0.135 =0.88 (kW) 75/- Tæn hao s¾t trªn Stato : QFe = PFe = 0.337 (kW) 76/- Tæn hao trªn Roto : QR = PCu2 + 0.5Pf = 0.614 + 0.5´0.135 = 0.681 (kW) 70/- NhiÖt trë trªn mÆt lâi s¾t Stato : RFe = RFeg + Rd = Trong ®ã: SDn = p ´ Dn ´ l = p ´ 36.8 ´ 14 = 1617.7 (cm2) ag = = = 0.1 (W/cm2. oc) adg = 0.09 (W/cm2. oc) RFe = ´ () = 2.93 ´10-5 (oC/W) 77/- NhiÖt trë phÇn ®Çu nèi d©y quÊn Stato : R® = + Trong ®ã : dC = 0.02 (cm) (C¸ch ®iÖn ®Çu nèi b»ng b¨ng v¶i) lC = 0.16 ´ 10-2 (W/ oC) ®èi víi c¸ch ®iÖn cÊp B, F ( Tra b¶ng 8.1- S¸ch thiÕt kÕ M¸y §iÖn ) l® = ( 1 = 0.54 VR2 ) ´ 10-3 = ( 1 + 0.54´18.0552 ) ´ 10-3 = 0.177 (W/cm2 oC) VR = = = 18.055 (m/s) S® = 2Z1´ Cb ´ I® = 2 ´ 36 ´ 5.4 ´ 41 = 15940.8 (cm2) ë ®©y chu vi bèi d©y Cb = 5.4 (cm), l® = 41 (cm). 78/- NhiÖt trë ®Æc tr­ng cho ®é chªnh lÖch gi÷a kh«ng khÝ nãng bªn trong m¸y vµ vá m¸y : Ra¢ = = = 0.0125 (oC/W) Trong ®ã : a = ao ´ ( 1 + Ko´VR2 ) ´ 10-3 = 1.42 ´ ( 1 + 0.06´18.0552 )´10-3 a = 0.02 (W/cm2.oC) Sa¢ = 4000 (cm2) x¸c ®Þnh theo kÕt cÊu m¸y. 79/- NhiÖt trë bÒ mÆt ngoµi vá m¸y : Ra = Trong ®ã : Kg = Kg = 1.72 Trong ®ã : aV¢ = 3.6´d-0.2 ´ V0.8 ´ 10-4 = 3.6 ´ 0.024-0.2 ´ 14.40.8 x 10-4 aV¢ = 6.38´10-3 (W/cm2.oC). Víi ®­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng d = 2.4 cm = 0.024 (m) VV – Tèc ®é giã thæi mÆt ngoµi vá m¸y ®· tÝnh ®Õn sù suy gi¶m 50% theo chiÒu dµi g©n t¶n nhiÖt. §­êng kÝnh ngoµi c¸nh qu¹t lÊy b»ng Dn. VV = 0.5 ´ = 0.5 ´ = 14.4 (m/s) ag = b ´ lth ´(b´h) = 1 ´ 4´10-2th (1´2.5) ag = 3.95´ 10-2 (W/cm2.oC) ë ®©y b = = = 1 aV = kg ´ a¢V = 1.72 ´ 6.38 ´ 10-3 = 10.97 ´ 10-3 ( W/cm2 oC) ë n¾p sau, tèc ®é giã cña c¸nh qu¹t kh«ng bÞ suy gi¶m nªn hÖ sè t¶n nhiÖt trªn n¾p cã giã thæi b»ng : a¢n = 3.6 ´ d-0.2 ´ v-0.8 ´ 10-4 = 3.6 ´ 0.024-02 ´ 2690.8 ´ 10-4 a¢n = 10.5 ´ 10-3 ( W/cm2 oC) HÖ sè t¶n nhiÖt trªn n¾p kh«ng cã giã thæi : a¢¢n = 1.42 ´ 10-3 ( W/cm2 oC) C¸c diÖn tÝch t¶n nhiÖt cña vá m¸y (kÓ c¶ g©n) SV = 6000 (cm2) cña n¾p Sn = S¢n = 1000 (cm2). ChiÒu cao c¸nh h = 2.5 (cm), kho¶ng c¸ch trung b×nh gi÷a c¸c g©n c = 1.5 (cm), chiÒu dµy g©n b = 0.3 (cm) ®­îc x¸c ®Þnh khi thiÕt kÕ kÕt cÊu m¸y. Ra = Ra = 0.01286 (oC/W) 80/- NhiÖt trë trªn líp c¸ch ®iÖn r·nh : RC = q = 5.17´10-3 (oC/W) Trong ®ã : SC = Z1 ´ cb ´ l1 = 36 ´ 5.4 ´ 14 = 3628.8 (cm2) 81/- §é chªnh lÖch cña vá m¸y víi m«i tr­êng : q0 = ( QCu1 + PFe + PR ) ´ Ra = ( 0.88 + 0.337 + 0.681 )´ 0.01286 q0 = 24.4 oC 82/- §é t¨ng nhiÖt cña d©y quÊn Stato : q1 = q1= + 24.4 oC = 3.23 + 24.44 = 27.67 oC VIII/- Träng l­îng vËt liÖu t¸c dông vµ chØ tiªu sö dông : 83/- Träng l­îng thÐp Silic cÇn chuÈn bÞ : GFe = ( Dn + D )2 ´ l1 ´ kC ´ gFe ´ 10-3 GFe = ( 36.8 + 0.7 )2 ´ 14 ´ 0.95 ´ 7.8 ´ 10-3 = 145.9 (kg) 84/- Trong l­îng ®ång cña d©y quÊn Stato : G¢Cu = Z1 ´ Ur1 ´ n ´ S1 ´ ltb ´ gCu ´ 10-5 G¢Cu = 36 ´ 68 ´ 2 ´ 1.385 ´ 55 ´ 8.9 ´ 10-5 = 33.19 (kg) 85/- ChØ tiªu kinh tÕ vÒ vËt liÖu t¸c dông : ThÐp kü thuËt ®iÖn : gFe = = 4.6 (kg/kW) §ång : gCu = = 1.106 (kg/kW) IX/- Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n nhiÖt ®¬n gi¶n : Nh­ ®· tÝnh to¸n ë trªn, tÝnh nhiÖt cã thÓ cho mét kÕt qu¶ kh¸ chªnh lÖch so víi thùc tÕ. §ã lµ v× nh÷ng sai kh¸c so víi thùc tÕ do qu¸ tr×nh c«ng nghÖ sù kh¸c nhau gi÷a tèc ®é giã thùc so víi tèc ®é giã thiÕt kÕ, do nh÷ng gi¶ thiÕt gÇn ®óng .v.v.. Nh­ng dï lµ gÇn ®óng th× chóng ta còng biÕt ®­îc sù ph©n bè nhiÖt ®é ë c¸c bé phËn riªng rÏ cña m¸y ®iÖn vµ c¸c sè liÖu Êy vÉn cã gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh ®èi víi viÖc tÝnh nhiÖt. V× vËy trong thùc tÕ vÉn lu«n lu«n ph¶i tÝnh nhiÖt nh­ng bao giê còng cã khuynh h­íng ®¬n gi¶n ho¸ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n trong chõng mùc cã thÓ. Sau ®©y lµ ph­¬ng ph¸p vµ nh÷ng c«ng thøc tÝnh to¸n nhiÖt ®· ®¬n gi¶n ho¸ dïng trong c¸c nhµ m¸y. C¸c c«ng thøc nµy ®­îc x©y dùng trªn gi¶ thuyÕt cho r»ng tÊt c¶ c¸c tæn hao sinh ra trong vïng giíi h¹n bëi chiÒu dµi t¸c dông cña lâi s¾t (Stato hay Roto) ®Òu t¶n ra trªn mÆt trô cña lâi s¾t, cßn tæn hao trªn phÇn ®Çu nèi d©y quÊn th× to¶ ra trªn bÒ mÆt t¶n nhiÖt cña phÇn ®Çu nèi. NÕu gäi q1 lµ ®é t¨ng nhiÖt cña d©y quÊn trong ph¹m vi chiÒu dµi t¸c dông l1 cña lâi s¾t vµ q® lµ ®é t¨ng nhiÖt cña phÇn ®Çu nèi d©y quÊn trªn chiÒu dµi l® th× ®é t¨ng nhiÖt trung b×nh cña d©y quÊn (®èi víi kh«ng khÝ thæi trªn bÒ mÆt lâi s¾t vµ phÇn ®Çu nèi cña m¸y kiÓu b¶o vÖ IP23) ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : qCu = §é t¨ng nhiÖt cña d©y quÊn stato (tÝnh to¸n víi Roto t­¬ng tù) §é t¨ng nhiÖt theo chiÒu dµy líp c¸ch ®iÖn r·nh : qC = = = 0.062 Trong ®ã : d - ChiÒu dµy líp c¸ch ®iÖn r·nh cña mét phÝa A - T¶i ®­êng (A/cm) J – MËt ®é dßng ®iÖn (A/mm2) t2 – B­íc r¨ng phÇn øng (cm) C2 – Chu vi r·nh phÇn øng (cm) rq - §iÖn trë suÊt cña d©y dÉn ë nhiÖt ®é cho phÐp (víi c¸ch ®iÖn cÊp B : rq = 1/4020 Wmm2/cm) lc – HÖ sè dÉn nhiÖt cña c¸ch ®iÖn §é t¨ng nhiÖt cña mÆt ngoµi lâi s¾t phÇn øng so víi nhiÖt ®é kh«ng khÝ lµm nguéi : Dßng ®iÖn qua ®¬n vÞ bÒ mÆt ngoµi cña lâi s¾t phÇn øng : qa = qa = qa = 0.357 ë ®©y: D - §­êng kÝnh phÇn øng. ng, dg – Sè lç vµ ®­êng kÝnh lç th«ng giã däc trôc. l1 – ChiÒu dµi phÇn øng. §é t¨ng nhiÖt cña mÆt ngoµi lâi s¾t phÇn øng so víi nhiÖt ®é kh«ng khÝ lµm nguéi : qa = ë ®©y : aV – HÖ sè t¶n nhiÖt bÒ mÆt. ë hÖ thèng th«ng giã h­íng kÝnh : aV = 6.6 ´ 10-3 ´ ( 1 + 0.1 ´ VR ) VR = = 28.9 (m/s) – Tèc ®é ®­êng ph¶n øng. aV = 6.6´ 10-3 ´ ( 1 + 0.1´ 28.9 ) = 0.026 qa = = 13.73 ë hÖ thèng th«ng giã h­íng trôc : aV = 2.2 ´ 10-3 ´ ( 1 + 0.1 ´ Vq ) Trong ®ã : Vq = = = 12.56 (m/s) aV = 2.2 ´ 10-3 ´ ( 1 + 0.1 ´ 12.56) = 4.96 ´ 10-3 q® = = = 71.98 §é t¨ng nhiÖt cña phÇn ®Çu nèi d©y quÊn phÇn øng so víi nhiÖt ®é kh«ng khÝ lµm nguéi : Dßng nhiÖt qua ®¬n vÞ diÖn tÝch bÒ mÆt cña phÇn ®Çu nèi d©y quÊn : q® = 1.4 ´ rq ´ AJ q® = 1.4 ´ 1/4020 ´ 280 = 0.098 §é t¨ng nhiÖt cña phÇn ®Çu nèi d©y quÊn : q® = Trong ®ã : aV = 3 ´10-3´ ( 1 + 0.1v) v – Tèc ®é cña bÒ mÆt phÇn øng ë hÖ thèng th«ng giã h­íng kÝnh hay tèc ®é vßng ngoµi c¸nh qu¹t ë hÖ thèng qu¹t däc trôc (m/s). v = 12.56 aV = 3´10-3 ´ ( 1 + 0.1 ´ 12.56 ) = 6.77´10-3 Þ q® = = 14.47 §é t¨ng nhiÖt cña d©y quÊn phÇn øng : qCu = qCu = 32.62 §é t¨ng nhiÖt cña mÆt ngoµi lâi s¾t Stato q so víi m«i tr­êng : Dßng nhiÖt qua ®¬n vÞ diÖn tÝch bÒ mÆt b»ng : Trong hÖ thèng th«ng giã h­íng kÝnh : qa = rq ´ AJ + qa = ´ 280 + = 0.484 Trong hÖ thèng th«ng giã h­íng trôc : qa = rq ´ AJ ´ qa = = 0.3 HÖ sè t¶n nhiÖt bÒ mÆt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : av = ao ´ ( 1 + 0.1v ) Khi th«ng giã h­íng kÝnh : av = 6.6´10-3 ´ ( 1 + 0.1 ´ 12.56 ) = 0.015 Khi th«ng giã h­íng trôc : av = 3.3´10-3 ´ ( 1 + 0.1 ´ 12.56 ) = 7.44´10-3 §é t¨ng nhiÖt cña mÆt ngoµi lâi s¾t Stato : qa1 = Khi th«ng giã h­íng kÝnh : qa1 = = 32.27 (oC) Khi th«ng giã h­íng trôc : qa1 = = 40.32 (oC) §é t¨ng nhiÖt ®é q® cña mÆt ngoµi phÇn ®Çu nèi d©y quÊn Stato so víi nhiÖt ®é m«i tr­êng : q® = q® = 3.044 Trong ®ã : q® = rq ´ AJ ´ q® = 6.59´10-3 §é t¨ng nhiÖt cña d©y quÊn Stato : qCu = Khi th«ng giã h­íng kÝnh : qCu = = 10.54 (oC) Khi th«ng giã h­íng trôc : qCu = = 12.59 (oC) ThiÕt kÕ kÕt cÊu ThiÕt kÕ kÕt cÊu gåm 6 phÇn chÝnh 1/- Vá m¸y. 2/- N¾p m¸y. 3/- Vµnh Ðp lâi s¾t thø cÊp s¬ cÊp. Gi¸ ®ì s¬ cÊp. 4/- æ trôc vµ c¬ cÊu hép trôc. 5/- Trôc m¸y. 6/- HÖ thèng th«ng giã vµ qu¹t giã. Nh­ ®· nªu ë trªn m¸y ®iÒu chØnh c¶m øng v× kh«ng lµm viÖc ë chÕ ®é ®éng c¬ nªn mét sè chi tiÕt nh­ trôc m¸y, ë trôc m¸y, vá m¸y cã thÓ gi¶m nhá võa t¨ng tÝnh kinh tÕ cña m¸y võa t¨ng tuæi thä cña m¸y. §©y lµ lo¹i m¸y ®iÒu chØnh c¶m øng kÐp nªn vá m¸y ®­îc thiÕt kÕ cho phÐp ghÐp ®­îc hai lâi s¾t thø cÊp, gi÷a lâi s¾t vµ vá cã khe hë th«ng giã. M¸y gåm cã hai n¾p trªn vµ n¾p d­íi. N¾p d­íi ®­îc l¾p æ trôcdÓ ®ì Roto ®ån thêi g¾n liÒn v¬i ch©n ®Ó ®ì m¸y, do ®ã n¾p d­íi cã ®ñ ®é dÇy, ®øng v÷ng. N¾p bªn trªn chñ yÕu ®Þnh t©m cho s¬ cÊp cho nªn n¾p ®­îc chÕ t¹o ®¬n gi¶n vµ ®­îc khoÐt lç th«ng giã. Bªn trªn cña n¾p cã g¾n thªm bé phËn tay quay ®Ó quay Roto vµ c¸nh tr­ît. Lâi s¾t s¬ cÊp vµ thø cÊp ®­îc tËn dông cña m¸y ®iÖn quay. æ trôc vµ c¬ cÊu hép trôc cã thÓ lÊy tõ m¸y ®iÖn cì nhá. M¸y ®­îc ®Æt ®øng nªn trôc m¸y kh«ng chÞu lùc uèn cho nªn trôc m¸y cã thÓ gi¶n nhá. Qu¹t giã lµm m¸t ®­îc ®Æt d­íi ch©n ®Õ cña m¸y thæi h¾t tõ d­íi lªn. KÕt cÊu cña m¸y ®­îc vÏ chi tiÕt trªn b¶n vÏ Ao. KÕt luËn M¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé lµ lo¹i m¸y ®iÖn xoay chiÒu chñ yÕu lµm ®éng c¬ ®iÖn. Do kÕt cÊu ®¬n gi¶n, lµm viÖc ch¾c ch¾n, hiÖu suÊt cao gi¸ thµnh h¹ nªn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé lµ mét lo¹i m¸y ®­îc dïng réng r·i nhÊt trong ngµnh kinh tÕ quèc d©n v¬Ý c«ng suÊt tõ vµi chôc ®Õn hµng ngh×n kW. Trong c«ng nghiÖp th­êng dïng m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé lµm nguån ®éng lùc cho m¸y c¸n thÐp lo¹i v­µ vµ nhá, ®éng lùc cho c¸c m¸y c«ng cô ë c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp nhÑ .v.v.. Trong hÇm má dïng lµm m¸y têi hay qu¹t giã. Trong n«ng nghiÖp dïng ®Ó lµm m¸y b¬m hay m¸y gia c«ng n«ng s¶n phÈm. Trong ®êi sèng hµng ngµy, m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé còng dÇn dÇn chiÕm mét vÞ trÝ quan träng: qu¹t giã, m¸y quay ®Üa, ®éng c¬ trong tñ l¹nh .v.v.. Theo sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n suÊt ®iÖn khÝ ho¸, tù ®éng ho¸ vµ sinh ho¹t h»ng ngµy, ph¹m vi øng dông cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé ngµy cµng réng r·i. ThiÕt kÕ m¸y ®iÖn lµ mét m«n häc chuyªn ngµnh. Häc m«n nµy cã thÓ c¨n cø vµo yªu cÇu cña s¶n xuÊt thiÕt kÕ ra s¶n phÈm, v× vËy khi häc ph¶i cã sù liªn hÖ gi÷a lý luËn vµ thùc tÕ. Cã nh÷ng tham sè thiÕt kÕ kh«ng thÓ dùa vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n tèt nhÊt tõ sù suy diÔn lý luËn v× bÞ c«ng nghÖ s¶n xuÊt h¹n chÕ. Nh÷ng kiÕn thøc thùc tÔ ®ã ph¶i ®­îc tÝch luü trong qu¸ tr×nh tham gia s¶n xuÊt. Ngoµi ra cÇn ph¶i hiÓu, n¾m v÷ng vµ vËn dông ®­îc nh÷ng quy luËt liªn quan gi÷a c¸c ®¹i l­îng. Tãm l¹i, thiÕt kÕ m¸y ®iÖn lµ ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña vËt liÖu t¸c dông, kÝch th­íc m¸y ®Õn quy luËt néi t¹i vµ quan hÖ hµm sè cña c¸c tham sè vµ tÝnh n¨ng. Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2003. Tµi liÖu tham kh¶o 1. S¸ch thiÕt kÕ M¸y §iÖn – PGS. TrÇn Kh¸nh Hµ TS. NguyÔn Hång Thanh 2. S¸ch thiÕt kÕ MBA – PGS. Ph¹m V¨n B×nh PGS. Lª V¨n Doanh 3. S¸ch M¸y §iÖn I , II – PGS. Vò Gia Hanh TrÇn Kh¸nh Hµ Phan Tö Thô NguyÔn V¨n S¸u Môc lôc Trang Lêi më ®Çu 1 A/- Giíi thiÖu vÒ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé Roto d©y quÊn. 2 I/- M¸y ®iÒu chØnh c¶m øng. 2 II/- C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ba pha. 11 B/- ThiÕt kÕ m¸y ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ba pha. 15 I/- D©y quÊn r·nh Stato vµ khe hë kh«ng khÝ. 15 II/- TÝnh to¸n m¹ch tõ. 22 III/- TÝnh to¸n tham sè. 26 IV/- TÝnh to¸n tæn hao. 33 V/- §Æc tÝnh lµm viÖc. 33 VI/- TÝnh to¸n tham sè DU. 34 1/- M¸y ®iÒu chØnh c¶m øng kÐp. 34 2/- §é thay ®æi ®iÖn ¸p. 36 VII/- TÝnh to¸n nhiÖt. 42 VIII/- Träng l­îng vËt liÖu t¸c dông vµ chØ tiªu sö dông. 46 IX/- Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n nhiÖt ®¬n gi¶n. 47

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế máy điều chỉnh cảm ứng ba pha Roto dây quấn.DOC