Thiết kế máy nghiền bi, các số liệu ban đầu theo số liệu của máy nghiền bi hai ngăn của hãng krupp polysius ag hiện có tại nhà máy ii của công ty xi măng Hải Vân

PHẦN 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT XI MĂNG VÀ QUÁ TRÌNH NGHIỀN CHƯƠNG 1: Quy Trình Sản Xuất Xi Măng 1.1. Quá trình sản xuất xi măng: 1.1.1.Giới thiệu chung về xi măng: Xi măng là một chất kết dính thủy lực. Chất kết dính là những loại khoáng khi nghiền mịn, đem trộn với nước, trở nên dẻo và sau một thời gian thì kết lại thành một khối rắn chắc. Chất kết dính đầu tiên được dùng : vôi, thạch cao, đất sét. Nhưng các chất này chỉ có thể dùng được trên cạn, không thể dùng được cho các công trình ở dưới nước. Mãi đến thế kỷ 18, người ta mới tìm được vôi thủy và sản xuất ra xi măng La Mã. Đến năm 1824 ở nước Anh, nước Nga, người ta nghiên cứu ra một loại chất kết dính mới gọi là Portland Cement (xi măng pooclăng), nó có khả năng chịu nước tốt và có tính chất giống loại đá ở vùng Portland thuộc đảo Ai Nhĩ Lan (Anh). Dựa trên cơ sở xi măng pooclăng, người ta đã nghiên cứu và tìm thêm nhiều loại xi măng có tính chất khác nhau: Cement Portland Pouseland, xi măng xỉ, xi măng chịu axit . Xi măng pooclăng là chất kết dính thủy lực thông dụng nhất nhờ các đặc tính kỹ thuật ưu việt của nó. Chất kết dính này được sản xuất bằng cách nghiền mịn clinker có cho thêm một lượng thạch cao, phụ gia theo một tỷ lệ nhất định. Khi được nhào trộn với nước, xi măng pooclăng cho ta một loại hồ (vữa) dẻo có khả năng liên kết các vật liệu khác thành một kết cấu rắn chăc hay để chế tạo các cấu kiện đúc sẵn. Loại vật liệu này bắt đầu đông kết (thủy hóa) sau một vài giờ và rắn chăc theo thời gian, đạt được cường độ chịu nén rất cao, có thể trên 1000 [daN/cm2] đối với những loại xi măng đặc biệt. Clinker: là nguyên liệu chính để sản xuất xi măng. Nhìn từ bên ngoài clinker có màu đen xám không lẫn màu vàng, thành phần hạt chiếm tỷ lệ lớn, cỡ hạt từ 030[mm] trong đó cỡ hạt từ 5 20[mm] chiếm hơn 80%, lượng bột chiếm 15%. Clinker không bị mốc, không nhiễm mặn, nhiễm kiềm do nườc mang vào. Clinker chúa đựng trong kho phải khô ráo, để đúng nơi qui định, không để lẫn với các vật liệu khác.

doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2485 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế máy nghiền bi, các số liệu ban đầu theo số liệu của máy nghiền bi hai ngăn của hãng krupp polysius ag hiện có tại nhà máy ii của công ty xi măng Hải Vân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyãn lyï laìm viãûc: váût liãûu bë eïp ( coï thãø kãút håüp våïi maìi, uäún, bäø tuìy cáúu taûo tæìng maïy) giæîa hai truûc song song quay ngæåüc chiãöu; hoàûc giæîa 1 truûc vaì táúm loït. - Så âäö nguyãn lyï: Hçnh Så âäö nguyãn lyï maïy nghiãön truûc 1 truûc di âäüng Truûc cäú âënh 1 âæåüc truyãön chuyãøn âäüng tæì âäüng cå nhåì càûp baïnh ràng. Truûc 2 laì truûc bë âäüng quay ngæåüc chiãöu våïi truûc 1 vaì chuyãøn âäüng nhåì truûc 1 qua baïnh ràng. Càûp baïnh ràng naìy phaíi chãú taûo sáu vaì ràng låïn âãø khi loì xo neïn laûi, hai truûc âáûp taïch xa nhau thç càûp baïnh ràng khäng bë råìi maì váùn àn khåïp vaìo nhau. Váût liãûu nghiãön âi vaìo phãùu naûp 4 seî bë hai truûc 1, 2 cuäún vaìo vaì âáûp, chaì miãút räöi råi ra ngoaìi. 1.1.4.Maïy nghiãön va âáûp: - Cäng duûng: chuí yãúu duìng âãø nghiãön váût liãûu coï âäü bãön væìa, êt maìi moìn ( nhæ âaï väi, than âaï, muäúi moí ...). Trong thæûc tãú saín xuáút do yãu cáöu cuía cäng nghãû, maïy coìn coï thãø duìng âãø nghiãön váût liãûu coï âäü bãön cao vaì sàõc nhæ amiàng, xè loì ... - Æu âiãøm: Coï âäü nghiãön låïn (tåïi 50). Coï tyí troüng nàng suáút riãng cao (laì tyí säú nàng suáút våïi troüng læåüng maïy). Kãút cáúu âån giaín, thuáûn tiãûn trong khai thaïc, laìm viãûc chàõc chàõn, tin cáûy vaì liãn tuûc. Nàng suáút cao. - Nhæåüc âiãøm: Moìn buïa vaì âáöu buïa nhanh, khi âäü áøm váût liãûu > 15 % thç buïa bë dênh, khi nghiãön váût liãûu quaï cæïng seî khäng mang hiãûu quaí. Maïy khäng sæí duûng âãø âáûp váût liãûu deío vaì maìi moìn maûnh. - Nguyãn lyï laìm viãûc: Khi maïy nghiãön laìm viãûc, váût liãûu âæåüc nghiãön bë taïc âäüng cå hoüc cuía va âáûp våïi âáöu buïa. Luïc va âáûp, mäüt pháön hoàûc toaìn bäü cå nàng cuía buïa chuyãøn thaình nàng læåüng laìm biãún daûng vaì phaï huíy váût liãûu. 1 2 4 5 7 8 3 9 10 6 Så âäö nguyãn lyï laìm viãûc: Hçnh Så âäö nguyãn lyï laìm viãûc cuía maïy 1 räto 1 daîy buïa 1: Thán maïy. 2: Khoang maïy 3: Táúm loït 4: Quaí buïa 5: Âéa treo buïa 6: Loì xo giaím cháún 7: Ghi 8: Læåïi ghi 9:Truûc maïy 10: Truûc treo dáöm ghi Váût liãûu råi vaìo khoang maïy 2 âæåüc buïa âáûp nhoí vàng vaìo táúm loït våïi täúc âäü låïn. Khi va âáûp vaìo âoï, váût liãûu seî bë âáûp nhoí hån, sau âoï coìn bë âáûp giæîa buïa vaì táúm loït räöi måïi råi xuäúng læåïi ghi. Váût liãûu nàòm trãn læåïi ghi âæåüc buïa chaì saït cho tåïi khi âaût kêch thæåïc nhoí hån khe ghi thç loüt ra khoíi maïy. 1.1.5. Maïy nghiãön va âáûp phaín häöi räto: - Cäng duûng: duìng âãø âáûp caïc khoaïng êt maìi moìn coï âäü bãön tåïi 1500 KG/cm2 vaì kêch thæåïc coï thãø låïn trãn 1 m3. - Æu âiãøm: Coï thãø âáûp âæåüc nhæîng cuûc váût liãûu ráút to trong khi kêch thæåïc räto laûi tæång âäúi nhoí. Maïy coï kãút cáúu âån giaín, caïc chè tiãu kinh tãú kyî thuáût tæång âäúi cao. Nàng suáút maïy cao. - Nhæåüc âiãøm: caïc máúu âáûp ráút mau moìn, buûi nhiãöu vaì cáön phaíi cán chènh chênh xaïc räto âãø traïnh máút cán bàòng âäüng. - Nguyãn lyï laìm viãûc: Bäü pháûn laìm viãûc cå baín cuía maïy laì räto coï caïc máúu âáûp quay våïi täúc âäü 12 - 70 m/s. Váût liãûu nghiãön vaìo khoang laìm viãûc seî bë caïc máúu âáûp âaïnh lãn âáûp vaìo caïc táúm loït våî ra cho âãún khi naìo råi xuäúng âæåüc cæía ra. - Så âäö nguyãn lyï laìm viãûc: Váût liãûu cáön âáûp råi vaìo khoang laìm viãûc tæì læåïi ghi 7. Khi räto quay nhanh våïi váûn täúc biãn 12 - 70 m/s (tuyì kêch thæåïc cuûc váût liãûu naûp vaìo maïy vaì âäü mën cuía saín pháøm yãu cáöu) cuûc váût liãûu bë caïc máúu âáûp âaïnh vàng theo chiãöu quay cuía räto, âáûp vaìo táúm phaín häöi 2 træåïc vaì bë våî ra. Caïc haût våî laûi råi xuäúng vaì laûi bë máúu âáûp âaïnh vàng lãn caí hai táúm phaín häöi 1, 2. Âäöng thåìi caïc cuûc váût liãûu vàng ngæåüc tæì caïc táúm phaín häöi âoï våïi täúc âäü cao laûi va âáûp våïi caïc cuûc váût liãûu âi tæì dæåïi lãn tæû våî vuûn ra. Ngoaìi ra, váût liãûu coìn bë våî båíi læûc va âáûp våïi caïc táúm loït 3 trong khoang maïy. Saín pháøm âáûp råi xuäúng cæía thaïo 6. 1 2 8 7 3 4 5 6 Hçnh Så âäö nguyãn lyï maïy nghiãön va âáûp phaín häöi 1 räto. 1.2.Maïy nghiãön bäüt: - Maïy nghiãön âéa - Maïy nghiãön bi 1.2.1.Maïy nghiãön âéa: - Cäng duûng: Maïy nghiãön âéa âæåüc sæí duûng trong ngaình chãú biãún læång thæûc, thæûc pháøm, saín xuáút tinh bäüt. - Æu âiãøm: Kêch thæåïc saín pháøm ráút nhoí, âäü mën cao. - Nhæåüc âiãøm: cäng suáút nghiãön ráút tháúp, nàng læåüng tiãu hao riãng låïn so våïi caïc loaûi maïy nghiãön khaïc nãn khaí nàng vaì phaûm vi sæí duûng ngaìy caìng haûn chãú. Chè sæí duûng âãø nghiãön caïc loaûi váût liãûu khä. - Så âäö nguyãn lyï : Âéa (1) làõp cäú âënh våïi voí maïy, âéa (2) quay nhåì truûc dáùn âäüng (4), váût liãûu nghiãön âæåüc âæa vaìo cæía cáúp liãûu (7) vaì âi vaìo vuìng nghiãön laì khe håí giæîa 2 âéa nghiãön vaì âæåüc nghiãön nhoí nhåì læûc chaì xaït. Âãù dãù thay thãú khi âéa moìn ngæåìi ta chãú taûo caïc âéa nghiãön thaình hai pháön vaì gheïp laûi våïi nhau. Pháön thán (1) vaì (2) âæåüc laìm bàòng gang coìn pháön âaï nghiãön (5) âæåüc laìm bàòng âaï nhán taûo, theïp âuïc hoàûc gang. Bãö màût cuía âaï coï caïc raînh âãø tàng khaí nàng nghiãön vaì chuyãøn dáön váût liãûu ra khoíi bäön nghiãön. Váût liãûu sau khi nghiãön xong âæåüc âæa âãún bäü pháûn thaïo saín pháøm (6). 2 3 4 5 6 7 1 Hçnh Så âäö maïy nghiãön âéa 1. Âéa cäú âënh. 5.Âaï nghiãön. 2. Âéa chuyãøn âäüng. 6. Cæía thaïo saín pháøm. 3. Voí maïy. 7. Cæía naûp. 4. Truûc. 1.2.2.Maïy nghiãön bi: - Cäng duûng: Maïy coï thãø duìng âãø nghiãön thä, nghiãön mën hoàûc ráút mën. Trong lénh væûc cäng nghiãûp saín xuáút váût liãûu xáy dæûng, maïy nghiãön bi laì maïy chuí âaûo âãø nghiãön bäüt váût liãûu. - Æu âiãøm: Coï thãø sáúy nghiãön âäöng thåìi trong cuìng mäüt maïy. Cáúu taûo tæång âäúi âån giaín, laìm viãûc äøn âënh vaì tin cáûy. Sæí duûng dãù daìng vaì mæïc âäüü âáûp nghiãön cao, äøn âënh. Váût liãûu nghiãön âæåüc träün khaï âäöng nháút. - Nhæåüc âiãøm: Täúc âäü chuyãøn âäüng cuía bi âaûn nhoí, laìm haûn chãú säú voìng quay cuía maïy nghiãön (20 ¸ 40 voìng/phuït). Táút caí bi âaûn trong maïy nghiãön khäng âäöng thåìi tham gia laìm viãûc. Thãø têch sæí duûng cuía thuìng nghiãön chè chiãúm tæì 30 ¸ 45 %. Kêch thæåïc låïn, maïy nàûng vaì laìm viãûc äön. Tiãu hao nàng læåüng âiãûn riãng låïn, momen måí maïy låïn. - Nguyãn lyï laìm viãûc: Nhçn chung caïc maïy nghiãön bi laìm viãûc nhæ sau: Bãn trong thuìng nghiãön chæïa bi âaûn vaì váût liãûu nghiãön .Khi voí maïy quay troìn, bi âaûn chëu læûc ly tám vaì læûc ma saït (giæîa bi våïi táúm loït, giæîa bi vaì váût liãûu, bi vaì bi) nãn bi âæåüc náng lãn mäüt chiãöu cao naìo âoï räöi råi xuäúng theo quyî âaûo parabon, mäüt säú khaïc làn træåüt lãn nhau. Khi bi âaûn råi, nhåì âäüng nàng cuía noï maì váût liãûu bë âáûp nhoí, ngoaìi ra váût liãûu coìn bë chaì saït giæîa bi âaûn vaì táúm loït, giæîa bi vaì bi nãn âæåüc maìi nhoí ra. Nhæ váûy, nguyãn tàõc taïc duûng læûc cuía maïy nghiãön bi laì âáûp vaì maìi. - Så âäö nguyãn lyï : 1 2 3 4 5 6 7 8 Hçnh Så âäö nguyãn lyï maïy nghiãön bi. 1: Gäúi âåî 2: ÄÚng nghiãön 3: Vaình ràng 4: Baïnh ràng 5: Gäúi âåî 6: Khåïp näúi 7: Häüp giaím täúc 8: Âäüng cå R Ngoaìi ra coìn coï maïy nghiãön xa luán (maïy nghiãön baïnh xe), maïy xay coï thãø duìng âãø nghiãön haût hoàûc nghiãön bäüt. 1.2.3. Maïy nghiãön baïnh xe: - Cäng duûng: duìng âãø nghiãön nhoí (kêch thæåïc haût saín pháøm d = 3 - 8 mm) vaì nghiãön bäüt thä ( kêch thæåïc saín pháøm d = 0,2 - 0,5 mm); caïc loaûi váût liãûu khaïc nhau nhæ âáút seït, âaï väi, caït v.v... - Æu âiãøm:laìm viãûc tin tæåíng, thay thãú caïc chi tiãút bë hoíng nhanh. Coï thãø nghiãön váût liãûu kêch thæåïc khaï låïn. Mæïc âäü âáûp nghiãön låïn, dãù âiãöu chènh âäü mën trong khoaíng tæång âäúi räüng. Coï thãø nghiãön váût liãûu deío áøm âæåüc âäöng thåìi caíi thiãûn tênh cháút cuía chuïng khi nghiãön träün. - Nhæåüc âiãøm: Cáúu taûo maïy cäöng kãönh, nàûng nãö. Sæîa chæîa maïy phæïc taûp. Nàng læåüng tiãu hao låïn. Nàng suáút tháúp so våïi troüng læåüng maïy vaì giaï thaình. - Så âäö vaì nguyãn lyï laìm viãûc: (maïy nghiãön baïnh xe nghiãön æåït) r1 r2 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 14 Hçnh Så âäö nguyãn lyï maïy nghiãön baïnh xe nghiãön æåït. Loaûi naìy laìm viãûc liãn tuûc, âéa cäú âënh, truyãön âäüng dæåïi vaì duìng âãø nghiãön âáút seït coï âäü áøm ³ 15¸16% vaì träün âäöng nháút hoaï chuïng. Cáúu taûo maïy gäöm: Giaï maïy (âãú maïy) (10) gàõn chàût våïi âéa (3). Phêa dæåïi coï dáöm (8) âãø âåî äø chàûn (9), trong coï truûc âæïng (5). Baïnh ràng (4) gàõn liãön våïi truûc âæïng (5), màût trãn cuía baïnh ràng naìy coï thãø chãú taûo åí daûng âéa hæïng saín pháøm nghiãön. Baïnh ràng (4) àn khåïp våïi baïnh ràng hçnh noïn (6) làõp trãn truûc (7) âæåüc quay båíi âäüng cå qua häüp giaím täúc. Pháön trãn cuía truûc (5) coï caïc äø truûc khuyíu (2). Baïnh xe (1) treo vaìo äø truûc naìy vç váûy chuïng coï thãø náng lãn hay haû xuäúng khi bãö daìy låïp váût liãûu nghiãön thay âäøi hoàûc khi gàûp dë váût cæïng råi vaìo. Kiãøu liãn kãút âoï chäúng âæåüc sæû hæ haûi caïc chi tiãút maïy, âaím baío truûc âæåüc an toaìn khäng bë uäún. Maïy coìn coï 4 caïnh gaût: 2 caïnh gaût (11) âãø gaût váût liãûu nghiãön vaìo âæåìng làn cuía baïnh xe vaì thaïo liãûu ra ngoaìi. Caïnh gaût (11) coï thãø náng, haû vaì quay âæåüc. Caïnh gaût (12) âãø laìm saûch thaình âéa,1 caïnh gaût næîa âãø laìm saûch pháön läöi giæîa âéa âãø traïnh âáút seït baïm dênh vaìo nhæîng chäø naìy. Váût liãûu nghiãön xong loüt qua läù thuíng cuía táúm loït âéa råi xuäúng âéa hæïng (14) vaì âæåüc caïnh gaût (13) gaût xuäúng maïng thaïo. Caïc baïnh xe (1) thæåìng âæåüc bäú trê trãn nhæîng khoaíng caïch khaïc nhau r1 vaì r2 kãø tæì truûc âæïng âãø coï thãø nghiãön âæåüc mäüt diãûn têch låïn hån trãn màût âéa. Baïnh xe quay tæì 10¸20 voìng/phuït. CHÆÅNG 2: Læûa Choün Phæång Aïn Nghiãön Trong lénh væûc cäng nghãû saín xuáút váût liãûu xáy dæûng, nghiãön bäüt váût liãûu tåïi kêch thæåïc dæåïi 1/100 [mm]laì bàõt buäüc vaì täún ráút nhiãöu nàng læåüng. Sæí duûng håüp lyï caïc thiãút bë sàón coï, hoaìn thiãûn vaì caíi tiãún chuïng seî mang laûi hiãûu quaí kinh tãú låïn.Trong lénh væûc xáy dæûng, maïy nghiãön bi laì maïy chuí âaûo âãø nghiãön bäüt váût liãûu. 2.1.Phán loaûi maïy nghiãön bi: Caïc maïy nghiãön bi âæåüc phán loaûi theo dáúu hiãûu sau: - Dæûa vaìo tyí säú chiãöu daìi vaì âæåìng kênh voí maïy nghiãön maì maïy nghiãön bi chia laìm hai loaûi: : nghiãön bi daûng tang. : nghiãön bi daûng äúng. Trong âoï: L: chiãöu daìi maïy nghiãön D: Âæåìng kênh maïy nghiãön - Dæûa vaìo chãú âäü laìm viãûc coï hai loaûi:loaûi laìm viãûc theo chu kyì vaì loaûi laìm viãûc liãn tuûc (loaûi chu kyì:hçnh a;loaûi liãn tuûc:hinh a,b,c,d,e,f,g) d) c) b) a) e) g) f) Hçnh Så âäö nguyãn lyï caïc loaûi maïy nghiãön bi - Dæûa vaìo phæång phaïp nghiãön coï hai loaûi:nghiãön æåït vaì nghiãön khä. - Dæûa vaìo kãút cáúu maïy nghiãön coï:loaûi hçnh truû 1 buäöng nghiãön, loaûi 2 buäöng nghiãön (hçnh a,b,c,d); loaûi hçnh truû nhiãöu buäöng nghiãön (hçnh f,g), loaûi hçnh noïn (hçnh e). - Dæûa vaìo phæång phaïp xaí liãûu vaì naûp liãûu coï :loaûi naûp vaì xaí qua 1 cæía(hçnh a); loaûi naûp vaìo 1 cæía xaí ra theo chu vi (hçnh c); loaûi naûp qua tám truûc chênh xaí qua cäø räùng (hçnh d,e,f,g). -Dæûa vaìo kãút cáúu truyãûn âäüng coï :truyãön âäüng tám vaì truyãön âäüng chu vi Truyãön âäüng chu vi Truyãön âäüng tám - Dæûa vaìo så âäö váûn chuyãøn cuía váût liãûu bi nghiãön coï :maïy nghiãön laìm viãûc theo chu trçnh håí vaì maïy laìm viãûc theo chu trçnh kên. -Dæûa vaìo hçnh daûng cuía váût nghiãön coï: maïy nghiãön bi (trong maïy chæïa bi cáöu,âaûn truû hoàûc làng truû ...) vaì maïy nghiãön thanh (trong maïy chæïa caïc thanh âãø nghiãön). 2.2.Læûa choün maïy thiãút kãú: Vãö âãö taìi täút nghiãûp, em âæåüc nháûn âãö taìi: Thiãút kãú maïy nghiãön bi, caïc säú liãûu ban âáöu : dæûa trãn säú liãûu cuía maïy nghiãön bi hai ngàn cuía haîng Krupp Polysius AG hiãûn coï taûi nhaì maïy II cuía cäng ty xi màng HAÍI VÁN. R Säú liãûu cuía maïy chuáøn :(thäng säú kyî thuáût chênh ) Nàm saín suáút 1996/1997 Âæåìng kênh danh nghéa :4200mm Chiãöu daìi danh nghéa : 12750mm Nàng suáút váût liãûu âæa vaìo: 85t/h Chiãöu daìi danh nghéa ngàn 1: 3581mm Chiãöu daìi danh nghéa ngàn 2:8220mm Täøng tyí lãû âiãön âáöy ngàn 1: 32% Täøng tyí lãû âiãön âáöy ngàn 2:32% Sæû noïng lãn cuía äúng nghiãön : khäng coï Váût liãûu chênh : clinker Cåî haût : 0 ¸ 30mm Nhiãût âäü cung cáúp 96°C Phaït ra tiãúng äön > 90 dBa Maïy laìm viãûc theo chu trçnh kên, nghiãön khä naûp váût liãûu vaìo cäø truûc räùng , thaïo saín pháøm ra bàòng ghi, laìm viãûc liãn tuûc truyãön âäüng theo chu vi vaì laì loaûi maïy nghiãön bi hai ngàn daûng äúng. PHÁÖN 3 THIÃÚT KÃÚ LÆÛA CHOÜN CAÏC THÄNG SÄÚ KYÎ THUÁÛT CHÊNH Thäng säú kyî thuáût chênh cuía maïy nghiãön bi bao gäöm âæåìng kênh trong vaì chiãöu daìi voí maïy nghiãön. Âãø xaïc âënh âæåüc 2 thäng säú trãn thç phaíi biãút âæåüc nàng suáút cuía maïy nghiãön cáön thiãút kãú. Choün nàng suáút thiãút kãú laì 85[t/h]. Cäng thæïc liãn hãû giæîa nàng suáút vaì kêch thæåïc cuía voí maïy nghiãön nhæ sau: Q = (T/h) Trong âoï : Q : Nàng suáút cuía maïy nghiãön. Choün Q=85[t/h] q : Nàng suáút riãng cuía maïy nghiãön. Choün q=36 [kg/h]( theo thäúng kã cuía phoìng kyî thuáût cuía cäng ty xy màng Haíi Ván). a : Hãû säú âàûc træng cho khaí nàng âáûp nghiãön. Âäúi våïi Clinker loì quay, a=1 [ baíng 6.6.3 trang 136-TLTA] b : Hãû säú âiãöu chènh vãö âäü mën. Choün b = 0,82, våïi 6% læåüng coìn laûi trãn saìng 4900 [baíng 6.6.3 trang 136- TLTA]. h : Hãû säú âàûc træng cho hiãûu quaí âáûp nghiãön, phuû thuäüc vaìo kãút cáúu maïy nghiãön vaì så âäö laìm viãûc cuía chuïng, c = 0,9/1,3. Âäúi våïi nghiãön bi hai ngàn c=0,9[ baíng 6.6.4 trang 136- TLTA] V : Thãø têch bãn trong cuía maïy nghiãön [m3] V = Våïi L : Chiãöu daìi cuía voí maïy nghiãön. Theo thæûc nghiãûm, tyí lãû giæîa chiãöu daìi vaì âæåìng kênh voí maïy nghiãön laì täúi æu nháút âäúi våïi maïy nghiãön hai ngàn. Þ V = = D : Âæåìng kênh trong cuía maïy nghiãön (m) G : Troüng læåüng cuía bi âaûn [t] G = Våïi : a : Hãû säú âäø âáöy bi âaûn . Theo thæûc nghiãûm cho biãút, hãû säú âäø âáöy bi âaûn tæì (30 - 40)% laì täúi æu nháút.Choün theo maïy chuáøn: a = 0.32 g : Troüng læåüng riãng cuía theïp : = 7,85 [T/m3] Þ G = 0,32.7,85 .V Thay táút caí caïc hãû säú trãn vaìo cäng thæïc: Q = Þ Q = 0,6648. D Þ D= = = 127,8580 Þ D = 3,9987 » 4 [m] Þ L = 3D = 12 [m] Váûy: Âæåìng kênh trong cuía voí maïy nghiãön laì : D = 4 [m] Chiãöu daìi voí maïy nghiãön laì: L = 12 [m]. Maïy nghiãön coï hai buäöng nghiãön, theo kinh nghiãûm thæûc tãú vaì maïy chuáøn tyí lãû cuía chiãöu daìi laìm viãûc giæîa buäöng nghiãön 1 (L1) vaì buäöng nghiãön 2 (L2) laì: = Þ Chiãöu daìi laìm viãûc cuía buäöng nghiãön 1: L1 = 4 [m]. Chiãöu daìi laìm viãûc cuía buäöng nghiãön 1: L2 = 8 [m]. PHÁÖN 4 THIÃÚT KÃÚ ÂÄÜNG HOÜC CUÍA MAÏY CHÆÅNG 1: Tênh Täúc Âäü Quay Cuía Maïy Nghiãön 1.1.Säú voìng quay tåïi haûn cuía maïy nghiãön bi: Âãø tênh toaïn âæåüc âån giaín,thç coi: + Thaình maïy bãn trong laì troìn nhàôn. + Tênh toaïn cho 1 viãn bi âaûn, sau âoï suy ra cho caí táûp håüp bi âaûn. + Coi viãn bi coï kêch thæåïc khäng âaïng kãø so våïi âæåìng kênh cuía voí maïy nghiãön. Khi äúng nghiãön quay cháûm, bi theïp vaì váût liãûu âæåüc náng lãn tåïi âäü cao naìo âoï räöi træåüt lãn nhau vaì hiãûn tæåüng va âáûp khäng xuáút hiãûn, laìm giaím âaïng kãø hiãûu quaí nghiãön . Ngæåüc laûi nãúu äúng nghiãön quay våïi täúc âäü quaï låïn, bi âaûn cuìng váût liãûu baïm chàût vaìo voí maïy nghiãön vaì quay cuìng täúc âäü cuía äúng nghiãön do læûc ly tám. y Y P C x V A Plt Gcosa a yBA Gsina R O G R b YBO n B XBO xBA Hçnh Quyî âaûo cuía bi vaì så âäö tênh täúc âäü quay cuía äúng nghiãön Khi maïy quay, bi âaûn chëu taïc âäüng cuía læûc ly tám Plt náng lãn âãún âiãøm A räöi bë råi xuäúng do taïc duûng cuía troüng læåüng G. Phán têch læûc G thaình hai thaình pháön: + Thaình pháön hæåïng tám G.cosa + Thaình pháön tiãúp tuyãún G.sina Våïi goïc a : laì goïc âæåüc taûo båíi baïn kênh R qua A (cuía äúng nghiãön) vaì âæåìng thàóng âæïng âi qua A; a âæåüc goüi laì goïc råi. Âiãøm A nàòm trãn quyî âaûo chuyãøn âäüng cuía bi âaûn, taûi âoï bi âaûn råi khoíi thaình maïy nãn âæåüc goüi laì âiãøm råi. Taûi âiãøm C cao nháút, khi täúc âäü quay cuía äúng nghiãön taûo âæåüc læûc ly tám cán bàòng våïi troüng læåüng G cuía bi thç täúc âäü quay âoï goüi laì täúc âäü quay tåïi haûn : G = Plt m.g = m. R. wth2 Þ wth = Þ nth = Trong âoï : m : khäúi læåüng cuía viãn bi theïp [ kg] g: gia täúc troüng træåìng [m/s2] R : baïn kênh quay cuía bi theïp so våïi truûc äúng nghiãön [m] wth :täúc âäü goïc tåïi haûn [rad] nth: säú voìng quay tåïi haûn[ vg/ ph] Þ nth = = 21,149 [vg/ph] 1.2.Säú voìng quay håüp lyï cuía äúng nghiãön: Täúc âäü quay håüp lyï cuía äúng nghiãön âæåüc hiãøu laì täúc âäü maì taûi âiãøm A, viãn bi theïp taïch khoíi thaình trong cuía äúng nghiãön, råi theo quyî âaûo parabol gàûp âiãøm B cuía äúng nghiãön. Khi âoï thaình pháön læûc G hæåïng tám (G cosa) phaíi væåüt quaï giaï trë cuía læûc ly tám, tæïc laì : G.cosa ³ Plt Û m.g.cosa ³ m. R. wth2 Þ whl = Khi quyî âaûo chuyãøn âäüng cuía viãn bi theïp theo âæåìng parabol, thç coï thãø biãøu diãùn toüa âäü cuía viãn bi theo toüa âäü (xAy) nhæ sau: x = v.t.cosa y = v.t.sina - Trong âoï : v: váûn täúc cuía viãn bi [m/s] t: thåìi gian chuyãøn âäüng cuía viãn bi [s] Tæì (4.5) Þ t = Thay t tçm âæåüc vaìo (4.6): Þ y = x.tga - maì : v = w.R = R. nãn : Þ y = x.tga - R Quyî âaûo chuyãøn âäüng troìn cuía viãn bi theïp trong hãû toüa âäü (XOY) âæåüc biãøu diãùn nhæ sau: Xeït taûi âiãøm B : X2 + Y2 = R2 ÞXBO2 + YBO2 = R2 Màût khaïc : XBO = xBA - Rsina YBO = yBA - Rsina Thay (4.9), (4.10) vaìo (4.8), âæåüc: xBA2 + yBA2 - 2. = 0 Tæì (4.7): yBA = xBA.tga - Thay (4.12) vaìo (4.11): = 0 Vç quyî âaûo parabol càõt quyî âaûo troìn taûi âiãøm A (gäúc toüa âäü) nãn (4.13) coï 3 nghiãûm : x1= x2= x3 = 0 Þ = 0 Þ xBA = 4.Rcosa2.sina Thay (4.14) vaìo (4.14), âæåüc: yBA = - 4.R.sina2 cosa yBA: âæåüc goüi laì chiãöu cao råi cuía viãn bi tæì âiãøm råi A xuäúng âiãøm B (goüi laì âiãøm chaûm). Nhæ váûy, säú voìng quay håüp lyï nháút (täúi æu nháút) æïng våïi goïc råi a täúi æu nháút phaíi æïng våïi chiãöu cao råi cæûc âaûi âãø cho læûc va âáûp cuía viãn bi vaìo váût liãûu laì låïn nháút (khi yBA âaût giaï trë låïn nháút). Þ Láúy âaûo haìm cuía (4.15) theo a : yBA låïn nháút khi yBA = 0 Þ = 0 (vç R vaì a âãöu khaïc 0). Þ 2 - tg2a = 0 Þ tg2a = 2 Þ a = 54o 40’ Thay a = 54o 40’ vaìo (4.4), âæåüc: whl = === 1,6843 [rad] Thay whl vaìo (4.3), âæåüc säú voìng quay håüp lyï: nhl == 16,1[rad] Säú voìng cuía maïy nghiãön chè phuû thuäüc vaìo mäüt thäng säú duy nháút laì âæåìng kênh cuía voí maïy nghiãön . Caïc cäng thæïc trãn chè tênh cho låïp bi âaûn saït thaình trong cuía voí maïy nghiãön maì khäng tênh tåïi sæû träöi træåüt cuía bi âaûn theo thaình maïy , quaï âãö cao vai troì cuía læûc âáûp maì chæa âaïnh giaï hãút vai troì cuía læûc maìi. Trong thæûc tãú, cáön chuï yï tåïi caïc tênh cháút vaì kêch thæåìc cuía váût liãûu âæa vaìo maïy nghiãön, âäü mën yãu cáöu, traûng thaïi bãö màût táúm loït, hãû säú âäø âáöy bi âaûn...maì âæa vaìo cäng thæïc tênh toaïn trãn hãû säú k tæång æïng. Âiãöu naìy chè tiãún haình âæåüc qua kinh nghiãûm thæûc tãú cuía thæûc nghiãûm. CHÆÅNG 2: Tênh Vaì Choün Âäüng Cå 2.1. Tênh cäng suáút cuía âäüng cå: Nàng læåüng do âäünh cå sinh ra âãø chi phê cho viãûc náng bi nghiãön tåïi âäüü cao naìo âoï vaì truyãön cho chuïng mäüt âäüng nàng cáön thiãút. 2.1.1 Cäng chi phê âãø náng caïc viãn bi: Trong maïy nghiãön coï nhiãöu viãn bi taûo thaình nhiãöu låïp. Caïc låïp bi maì giæîa chuïng laì váût liãûu, chuyãøn âäüng tåïi caïc baïn kênh khaïc nhau. Toüa âäü âãø taïch khoíi thuìng vaì råi xuäúng cuía caïc viãn bi trãn caïc cuîng khaïc nhau nhæng phaíi thoía maîn âiãöu kiãûn : m. Ri. wi2 = m.g.cosai Þ cosai = O1 A yB B B0 A0 A1 a a0 a1 b1 b0 b R1 R 0 R B 1 O Hçnh Så âäö tênh toaïn baïn kênh tæång âæång R0 Cäng chi phê âãø náng caïc viãn bi : A1=m.g.yB Trong âoï : A1 : cäng chi phê âãø náng caïc viãn bi[J]. m : khäúi læåüng bi nghiãön[kg] g : gia täúc troüng træåìng[m/s2] yB: chiãöu cao náng [m] Âãø âån giaín cho tênh toaïn, choün baïn kênh tæång âæång R0 âaûi diãûn cho táút caí caïc låïp . Trong âoï : R : baïn kênh trong äúng nghiãön R1: khoaíng caïch tæì tám äúng nghiãön tåïi låïp trong cuìng (xem hçnh trãn) Khi naûp liãûu (bi + váût liãûu nghiãön) chiãúm 0,3 thãø têch buäöng nghiãön thç coï thãø choün R0 » 0,86R[I]. Theo (1) Þ cosa0 = Våïi âiãöu kiãûn: whl = = Þ cosa0 == 0,5 Þ µ°=600 Váûy goïc råi tæång âæång chung håüp lyï nháút laì : a0 = 600 Chiãöu cao náng liãûu: yB = 4R0sin2µ0cosµ0 [I] Thay µ0= 600 ; R0=0,86R vaìo : Þ yB »1,3R Váûy cäng duìng âãø náng liãûu lãn laì: A1= 1,3mg.R (3) 2.1.2 Âäüng nàng cáön thiãút cho váût liãûu: A2 = = = = = 0,214.m.g.R Váûy täøng nàng læåüng cáön cho mäüt chu kyì laì: A =A1+A2=1,3mg.R+0,214mgR=1,514mgR (4) Nhæng trong mäüt voìng quay cuía äúng nghiãön bi (âaûn) vaì váût liãûu thæûc hiãûn låïn hån mäüt chu kyì laìm viãûc cuía chênh noï. Mäüt chu kyì nghiãön bao gäöm : t1: thåìi gian âãø bi chuyãøn âäüng cuìng thaình äúng nghiãön t2 : thåìi gian âãø bi råi hãút theo quyî âaûo parabol. Þ Thåìi gian cuía mäüt chu kyì nghiãön : Tck=t1 + t2 (5) Xeït trãn màût cuía âæåìng troìn baïn kênh tæång âæång R0: Goüi q0 laì goïc tæång æïng våïi âäü daìi maì caïc viãn bi råi theo quyî âaûo parabol. Theo hçnh veî : q0 = µ0 + 900 + b0. Xeït âiãøm B: Toüa âäü âiãøm B trong hãû toüa âäü OXY: XBO=xBA- Rsinµ. YBO=yBA- Rcosµ Våïi: xBA = 4Rsinµ.cos2µ: tung âäü cuía âiãøm B trong hãû toüa âäü Axy. yBA = -4Rsin2µ.cosµ : hoaình âäü cuía âiãøm B trong hãû toüa âäü Axy. XBO=-4Rsin2µ.cos2µ - Rsinµ. YBO= 4Rsin2µ.cosµ - Rcosµ. (dáúu “ - “ boí vç yBA vaì YBO cuìng chiãöu). Theo hçnh veî, coï: sinb = Þ sinb = Þ sinb = - (4cos3a - 3cosa ) - cos3a Þ sinb = - cos3a = cos(p - 3a) Þ cos() = cos(p - 3a) Þ = p - 3a Þ b = 3a - Thay (7) vaìo (6): q0 = µ0 + 900 + 3a - = 4µ0 Goüi q1: laì goïc tæång æïng våïi cung troìn maì váût liãûu vaì bi chuyãøn âäüng cuìng thaình äúng nghiãön. q1 = 3600 - q0 = 3600 - 4µ0 Våïi täúc âäü quay cuía äúng nghiãön laì: n [vg/s], goïc µ0 = 600, âãø quay âæåüc mäüt goïc q1 cáön thåìi gian laì (t1): t1 = = » Thåìi gian cáön âãø chuyãøn âäüng cuía váût liãûu vaì bi theo quyî âaûo parabol (t2) chênh bàòng thåìi gian cáön âãø váût liãûu âi hãút quaîng âæåìng xBA våïi váûn täúc v.cosa0 : t2 = = t2 = » Þ Thåìi gian cuía mäüt chu kyì nghiãön: TCK = t1 + t2 = + = Nhæ váûy: äúng nghiãön quay âæåüc 0,608 voìng thç váût liãûu vaì bi thæûc hiãûn âæåüc mäüt chu kyì nghiãön. Þ Säú chu kyì cuía låïp váût liãûu tæång âæång trong mäüt voìng quay cuía äúng nghiãön (Z): Z = » 1,64 Cäng suáút cuía âäüng cå (N) âæåüc tênh nhæ sau: N = = [kW] Trong âoï: A: Täøng nàng læåüng cáön cho mäüt chu kyì nghiãön. Theo (4), coï: A = 1,514mch.gR Våïi mch : khäúi læåüng cuía váût liãûu nghiãön vaì váût nghiãön. h: Hiãûu suáút truyãön âäüng (h=0,9-0,95). Choün h = 0,95. w: Täúc âäü goïc cuía äúng nghiãön. whl = = 1,68 [rad/s] Theo thæûc nghiãûm : mch = 1,14.m ( Våïi m: khäúi læåüng bi nghiãön) m = j.m.g.p.R2.L [kg] Våïi : j: Hãû säú âiãön âáöy : j = 0,32 ( Theo thæûc nghiãûm : j = 0,3-0,35 laì täút nháút) m: Hãû säú räùng cuía bi trong äúng nghiãön. Theo thæûc nghiãûm : m = 0,58. g: Khäúi læåüng riãng cuía bi theïp, g = 7800 [kg/m3] R: baïn kênh cuía äúng nghiãön. R = 2 [m] L: chiãöu daìi cuía buäöng nghiãön. L = 12 [m] ÞN = = » 2875,4 [kW] Þ Choün âäüng cå coï : N = 3000 [kW]. Kiãøu Z-ZEICHUNG DMGH 22 Täúc âäü: 990 [vg/ph]. Âiãûn aïp 6 [kV] PHÁÖN 5 THIÃÚT KÃÚ KÃÚT CÁÚU MAÏY VAÌ TÊNH TOAÏN CAÏC CHI TIÃÚT CHUÍ YÃÚU CHÆÅNG 1: Thiãút Kãú Kãút Cáúu Maïy 1.1.Voí äúng nghiãön: Äúng nghiãön coï: Âæåìng kênh trong D=4[m] Chiãöu daìi L=12[m](chiãöu daìi laìm viãûc). Bãö daìy cuía voí äúng nghiãön (bv) âæåüc tênh: bv = (0,01¸0,013)D ( hay bv= 1/100 ¸ 1/75) Bãö daìy cuía voí phuû thuäüc vaìo âæåìng kênh vaì chiãöu daìi cuía äúng nghiãön. Baíng giåïi thiãûu bãö daìy voí äúng nghiãön âang âæåüc sæí duûng: Âæåìng kênh cuía äúng nghiãön [m] Bãö daìy cuía voí äúng nghiãön [mm] < 1,6 18 1,6 - 2 20 2 - 2,2 25,5 2,2 - 2,4 28 2,5 - 3,5 38 3,5 - 4,25 52 4,25 - 4,5 58 5 63,5 6,4 85/75 Þ Bãö daìy voí äúng nghiãön: choün theo baíng trãn : bv=52[mm] Þ Âæåìng kênh ngoaìi cuía voí äúng nghiãön Dn=4,052[m]. Váût liãûu chãú taûo voí äúng nghiãön : theïp CT3 hoàûc CT4, laì loaûi theïp coï hãû säú giaîn nåí låïn vç thuìng maïy chëu taíi troüng va âáûp vaì chëu nhiãût âäü sinh ra khi âáûp khoaïng saín. Voí äúng nghiãön âæåüc uäún thaình hçnh truû, âæåüc haìn näúi hay taïn âinh rivã. Choün phæång phaïp haìn âãø giaím troüng læåüng maïy, dãù làõp raïp caïc táúm loït vaì voí maïy êt bë àn moìn hån trong quaï trçnh sæí duûng. Læu yï khi haìn: phaíi âaím baío táút caí màût càõt ngang trãn toaìn bäü chiãöu daìi phaíi âäöng tám vaì troìn âãöu, nãúu khäng seî sinh ra caïc læûc ly tám phuû khi äúng nghiãön quay. Khi haìn trong voí maïy thæåìng xuáút hiãûn æïng suáút näüi dãù taûo vãút næït nãn sau khi haìn phaíi uí. Caïc mäúi haìn aính hæåíng træûc tiãúp âãún âäü bãön cuía voí thuìng maïy vaì âæåüc bäú trê theo chu vi cuía voí äúng nghiãön, khäng bäú trê theo âæåìng sinh, nháút thiãút khäng âãø caïc mäúi haìn giao nhau. Hai âáöu voí äúng nghiãön coï màût bêch âãø làõp hai âáöu vaìo vaì âáöu ra cuía liãûu. 1.2.Táúm loït: Táúm loït âæåüc duìng âãø baío vãû voí äúng nghiãön chëu sæû va âáûp vaì chaì miãút cuía váût nghiãön vaì váût liãûu âãø nghiãön. Ngoaìi ra táúm loït coìn coï taïc duûng tàng khaí nàng âáûp nghiãön, chaì miãút váût liãûu nghiãön. Táúm loït cáön coï âäü bãön cao hån bi âaûn khäng âæåüc næït, biãún daûng. Váût liãûu: táúm loït coï thãø laìm bàòng nhiãöu váût liãûu khaïc nhau nhæ: theïp mangan, theïp mangan_cräm, gang, gäïm sæï ... tuìy theo tênh cháút vaì yãu cáöu kyî thuáût âäúi våïi váût liãûu nghiãön maì choün. Choün váût liãûu laì theïp mangan. Hçnh daïng bãö màût laìm viãûc cuía táúm loït âæåìng kênh coï êch cuía maïy nghiãön vaì âàûc tênh chuyãøn âäüng cuía váût âáûp aính hæåíng låïn âãún âäü moìn cuía noï, âãún nàng suáút cuía maïy nghiãön, âãún læåüng tiãu hao cäng suáút vaì hao moìn váût âáûp. ÅÍ pháön nghiãön thä (ngàn 1 cuía maïy nghiãön ) duìng bi cåîî låïn vaì âãûm coï gåì cao. ÅÍ pháön nghiãön tinh (ngàn 2 cuía maïy nghiãön) duìng táúm loït coï gåì ráút tháúp hoàûc trån taûo thuáûn tiãûn cho quaï trçnh maìi. Kêch thæåïc cuía táúm loït: chiãöu cao tæì 30¸63[mm] [III] Coìn chiãöu daìi vaì räüng: 300¸400 x 450¸650 mm. Troüng læåüng tæì 50¸125kg. 1.2.1.Táúm loït duìng cho ngàn 1: ÅÍ ngàn1duìng âãø nghiãön thä, taïc duûng âáûp nhiãöu hån taïc duûng chaì miãút cuía váût nghiãön trong quaï trçnh nghiãön âáûp nãn duìng táúm loït coï gåì cao, choün táúm loït coï daûng âãú giaìy: Coï hçnh Táúm loït âæåüc làõp theo chu vi vaì chiãöu daìi; - Theo chu vi cuía äúng nghiãön, duìng táúm loït coï kêch thæåïc âaïy làõp våïi chu vi cuía buäöng nghiãön chiãúm1/40 cuía kêch thæåïc chu vi (chàõn 1 cung coï goïc 90). Chu vi cuía äúng nghiãön : C = 2pR=2p.2000»12566[mm] Khe håí giæîa hai táúm loït: 4[mm] Þ kêch thæåïc âaïy cuía táúm loït : b1 = = 310 [mm] - Theo chiãöu daìi L1 cuía ngàn 1 äúng nghiãön : choün kêch thæåïc cuía táúm loït : l1= 310[mm] Våïi chiãöu daìi cuía buäöng nghiãön 1 : LI=4000[mm]; Khe håí giæîa hai táúm loït: 4[mm] Þ coï 11 táúm loït coï l1=310[mm] vaì mäüt táúm loït coï l’1=542[mm] trong mäüt haìng theo chiãöu daìi cuía buäöng nghiãön . Kêch thæåïc gåì cao choün theo kinh nghiãûm thæûc tãú maïy khaío saït : Gåì cao nháút coï chiãöu cao : hc =164 [mm] Gåì tháúp nháút coï chiãöu cao : ht = 100 [mm] Läø làõp buläng âai äúc : M 33x2, coï âæåìng kênh: d = 36 [mm] Þ Thãø têch cuía táúm loït åí buäöng nghiãön 1 : ( tênh tæång âäúi bàòng caïch âån giaín hoïa theo hçnh tam giaïc vaì hçnh chæî nháût) + Loaûi coï l1 =310 [mm]: v1=l1.b1.h1t + = 310.310.100 + » 12518268 [mm3] » 0,0125 [m3] + Loaûi coï l’1 =542 [mm]: v’1=l’1.b1.h1t + = 542.310.100 + » 22011708 [mm3] » 0,022 [m3] 1.2.2.Táúm loït duìng cho buäöng nghiãön 2: ÅÍ ngàn 2 cuía äúng nghiãön duìng âãø nghiãön tinh, quaï trçnh duìng åí ngàn 2 coï taïc duûng chaì miãút cuía váût nghiãön ( bi âaûn) lãn táúm loït laì chênh nãn duìng táúm loït coï gåì tháúp hoàûc trån. Theo kinh nghiãûm bäú trê caïc låïp táúm loït trong maïy nghiãön , coï 3 caïch xãúp theo chiãöu daìi : Veî hçnh Choün kiãøu C : coï taïc duûng chaì miãút nhiãöu nháút . duìng loaûi táúm loït læåün soïng vaì táúm loït coï gåì cao : Veî hçnh -Theo chu vi cuía äúng nghiãön : duìng táúm loït coï kêch thæåïc âaïy bàòng 1/40 cuía kêch thæåïc chu vi äúng nghiãön (chàõn 1 cung coï goïc 90). Þ Kêch thæåïc âaïy cuía táúm loït :b2LS =b2GC=b1 =310 [mm] - Choün kêch thæåïc daìi cuía táúm loït theo phæång chiãöu daìi L2 cuía äúng nghiãön : Våïi chiãöu daìi cuía buäöng nghiãön 2: L2 = 8 [m] =8000 [mm] Khe håí giæîa 2 táúm loït : 4[mm]( aïp duûng chung cho caí 2 phæång daìi vaì räüng cuía táúm loït) Þ Coï 33 táúm våïi l2LS=l2GC=l2= 238 [mm] Trong âoï coï 10 táúm loït loaûi coï gåì cao vaì 23 táúm loït loaûi læåün soïng . Läø âãø làõp buläng M33x2 : d= 36 [mm] Kêch thæåïc chiãöu cao cuía táúm loït coï gåì cao : Gåì cao nháút :h2c = 180[mm] Gåì tháúp nháút : h2t= 55[mm] Kêch thæåïc chiãöu cao cuía táúm loït læåün soïng : h2LS = h2t=55 [mm] (Theo kinh nghiãûm thæûc tãú åí maïy khaío saït) Þ Thãø têch táúm loït åí buäöng nghiãön 2 : (tênh tæång âäúi bàòng caïch âån giaín hoïa theo hçnh khäúi chæî nháût vaì tam giaïc) + Loaûi táúm loït læåün soïng : v2 = b2LS .l2LS .h2LS- =310.238.55 - » 4001916 [mm3] »0,004002 [m3] + Loaûi táúm loït coï gåì cao : v2GC= b2GC.l2GC.h2t + = 310.238.55 + »8485932[mm3]= 0,0085[m3] 1.2.3.Táúm loït åí âaïy thuìng cuïa buäöng nghiãön1: ÅÍ ngàn 1 cuía äúng nghiãön coï taïc duûng âáûp laì chênh nãn táúm loït åí âaïy 1 cuîng phaíi coï kãút cáúu tæång tæû sao cho coï taïc duûng nhæ cuía táúm loït åí voí äúng nghiãön ngàn 1. Táúm loït åí âaïy thuìng coï taïc duûng che âåî cho âaïy thuìng dæåïi taïc duûng cuía váût nghiãön laì váût liãûu nghiãön âäø vaìo. Daîy 3 Daîy 2 Daîy 1 Hçnh Táúm loït åí âaïy thuìng buäöng nghiãön 1 Khe håí giæîa caïc táúm loït trong 1 daîy vaì giæîa caïc táúm loït våïi nhau laì 4mm . mäùi táúm loït làõp 2 buläng M33x2. Daîy 1: laì daîy åí ngoaìi cuìng xãúp theo chu vi coï baïn kênh låïn nháút. Tiãúp âãún laì daîy 2, daîy 3 laì daîy trong cuìng saït våïi läø cuía âaïy thuìng. - Daîy 1 : Xãúp theo chu vi cuía hçnh troìn âaïy thuìng, mäùi táúm chàõn mäüt goïc 150 suy ra säú læåüng táúm loït trong 1 daîy chu vi : n1=3600/150=24 (táúm). Kêch thæåïc cuía táúm loït daîy 1: Daìi : l31 = 474 [mm] Räüng: b31=500 [mm] Daìy : h31=75 [mm] Mäùi táúm loït làõp våïi âaïy thuìng 2 buläng :M33 x 2 Þ mäùi táúm loït coï 2 läù laì d=36 [mm] Þ Thãø têch cuía táúm loït åí daîy 1: v31=l31.b31.h31-2. =474.500.75 - 2.» 17622318[mm3] » 0,0176[m3] - Daîy 2 : Xãúp theo chu vi ,mäùi táúm chàõn 1 goïc 200, suy ra säú læåüng táúm loït trong 1 daîy chu vi: n2=3600/200=18 (táúm). Kêch thæåïc cuía táúm loït daîy 2: Daìi : l32=458[mm] Räüng: b32=320[mm] Daìy : gåì cao nháút : hc32=144[mm] Gåì tháúp nháút: ht32=100[mm] Þ Thãø têch cuía táúm loït åí daîy 2: v32 =l32.b32.ht32+-2 = 458.320.100+-2 » 17587171[mm3] » 0,01758[m3] - Daîy 3 : Xãúp theo chu vi ,mäùi táúm chàõn 1 goïc 200, suy ra säú læåüng táúm loït trong 1 daîy chu vi: n3=3600/200=18 (táúm). Kêch thæåïc cuía táúm loït daîy 3: Daìi : l33=458[mm] Räüng: b33=320[mm] Daìy : gåì cao nháút : hc33=144[mm] Gåì tháúp nháút: ht33=100[mm] Þ Thãø têch cuía táúm loït åí daîy 3: v33 =l33.b33.ht33+-2 = 347.320.55+-2 » 17587171[mm3] » 0,01758[m3] 1.3.Vaïch ngàn (ghi): Ghi chia äúng nghiãön thaình 2 ngàn riãng biãût,giæî riãng biãût, giæî cho váût nghiãön åí ngàn naìo chè åí nguyãn ngàn âoï vaì noï chè cho pheïp váût liãûu nghiãön âaût âæåüc kêch thæåïc quy âënh måïi sang ngàn vaì giaím chi phê nàng læåüng riãng (giæî cho nhæîng cuûc quàûng låïn vaì bi theïp åí laûi trong thuìng nghiãön, quàûng nghiãön âaût kêch thæåïc cáön thiãút âæåüc thaïo ra këp thåìi) Ghi gäöm caïc loaûi sau: - Ghi keïp: + Ghi keïp phán ly (coï noïn(maïng, phãùu) phán ly cåî haût) + Ghi keïp náng (khäng coï noïn phán ly cåî haût) - Ghi âån: + Ghi âån coï läø tám. + Ghi âån khäng coï läø tám. Trãn ghi coï phay läù räüng 610 mm loe dáön theo hæåïng váût di chuyãøn cuía váût liãûu nghiãön. Läù åí ghi âáöu ra phaíi to hån läø åí ghi âáöu vaìo tæì 1,52 láön âãø thaïo saín pháøm ra nhanh hån. Hçnh daûng kêch thæåïc vaì caïch bäú trê läø læåïi coï aính hæåíng låïn âãún nàng suáút cuía maïy nghiãön vaì âäü haût cuía saín pháøm nghiãön. Läø thæåìng coï hçnh daûng hçnh chæî nháût hay hçnh troìn, kêch thæåïc läø âæåüc choün theo kêch thæåïc bi sau khi âaî moìn khäng coìn taïc duûng laìm váût nghiãön maì phaíi thaïo ra ngoaìi. Läø læåïi ghi coï thãø phán bäú theo hæåïng baïn kênh, hæåïng vuäng goïc våïi baïn kênh vaì trãn nhæîng âæåìng troìn âäöng tám våïi maïy nghiãön. Bäú trê theo caïch thæï nháút coï æu âiãøm laì saín pháøm qua læåïi khäng bë quáøn tråí laûi nhæng läø dãù bë tàõc.Theo caïch thæï ba thç saín pháøm chaíy men theo läø vaì coï khaí nàng quáøn tråí laûi.Vç váûy maì caïch bäú trê läø nàòm vuäng goïc våïi baïn kênh thæåìng duìng nháút. Täøng diãûn têch khe håí âæåüc goüi laì diãûn têch laìm viãûc cuía ghi nghiãön vaì âæåüc thãø hiãûn dæåïi daûng % cuía diãûn têch táúm ghi.Theo kinh nghiãûm thæûc tãú: - Ghi åí ngàn 1:coï 6% diãûn têch laìm viãûc, kêch thæåïc läø 6 [mm] - Ghi åí ngàn 2:coï 7% diãûn têch laìm viãûc, kêch thæåïc läø 8 [mm] hçnh 1 Váût liãûu chãú taûo:bàòng váût liãûu täút, chäúng moìn, choün theïp mangan. Kãút cáúu táúm ghi nhæ hçnh veî. 1.4. Cæía thàm: Cæía thàm duìng âãø naûp vaì bäø sung váût nghiãön,thaïo làõp suía chæîa caïc vaïch ngàn, táúm loït nãn phaíi coï kêch thæåïc sao cho ngæåìi cäng nhán ra vaìo âæåüc caïc táúm ghi, táúm loït vaìo ra âæåüc.ÄÚng nghiãön âæåüc bäú trê 3 cæía thàm trãn cuìng 1 âæåìng thàóng song song våïi âæåìng tám cuía äúng nghiãön: ngàn 1 coï 1 cæía , ngàn 2 coï 2 cæía. Cáön phaíi coï loït âãûm cho kên âãø traïnh buûi vàng ra ngoaìi. CHÆÅNG 2: Tênh Toaïn Caïc Chi Tiãút Chuí Yãúu 2.1Tênh bãön voí äúng nghiãön: Tang nghiãön coi nhæ mäüt dáöm troìn chëu uäún vaì xoàõn.Mämen uäún do læûc ténh vaì læûc ly tám gáy ra khi bi âaûn vaì váût liãûu nghiãön khäng cán bàòng. Læûc ténh bao gäöm troüng læûc cuía caïc pháön quay (åG), váût liãûu nghiãön vaì váût nghiãön(GCH) 2.1.1.Troüng læûc cuía caïc pháön quay: åG=G1+G2+G3 Trong âoï: G1:Troüng læåüng cuía äúng nghiãön cuìng caïc táúm loït. G2:Troüng læåüng cuía caïc màût bêch 2 âáöu. G3: Troüng læåüng cuía hai vaïch ngàn. G1=Gv +GTL ( Gv :troüng læåüng voí äúng nghiãön) (GTL : troüng læåüng cuía caïc táúm loït) Gv=p Gv=(p- (p))(L+L2vn). Trong âoï: D: âæåìng kênh trong cuía äúng nghiãön;D= 4 [m]= 4000 [mm] bv:bãö daìy cuía voí äúng nghiãön; bv = 52[mm]= 0,052[m] L: chiãöu daìi laìm viãûc cuía äúng nghiãön ; L= 12[m] L2vn: chiãöu daìy cuía vaïch ngàn :L2vn= 570+ 560 =1130[mm] =1,13[m] (570[mm]:chiãöu daìy cuía vaïch ngàn 1; 560[mm]:chiãöu daìy cuía vaïch ngàn thaïo saín pháøm) : khäúi læåüng riãng cuía äúng nghiãön g =7,85[T/m3] Þ Gv= ( = 33,9[T] - Troüng læåüng táúm loït åí buäöng nghiãön 1: Säú læåüng táúm loït åí ngàn 1: Theo chu vi coï 40 daîy mäùi daîy coï 11 táúm nho í( kêch thæåïc daìi x räüng:310x310 [mm] vaì 1 táúm låïn ( kêch thæåïc daìi x räüng : 542 x 310 [mm] Þ Coï 440 táúm nhoí vaì 40 táúm låïn . Þ Troüng læåüng caïc táúm loït åí buäöng nghiãön 1:G våïi ( duìng theïp Mangan) v1,v’1: laì thãø têch 1 táúm loït cuía 2 loaûi åí ngàn nghiãön 1 âaî tênh åí pháön thiãút kãú táúm loït. Þ G - Troüng læåüng cuía caïc táúm loït åí buäöng nghiãön 2: Säú læåüng táúm loït åí ngàn 2 xãúp theo chu vi coï 40 daîy, mäùi daîy xãúp theo chiãöu daìi coï 10 táúm gåì cao va 23 táúm læåün soïng. Þ Coï 400 táúm gåì cao vaì 920 táúm læåün soïng. G2TL = = (400.0,004+920.0,0085).7,6 71,59 [T] - Troüng læåüng cuía caïc táúm loït åí âaïy äúng nghiãön buäöng nghiãön 1: Säú læåüng caïc táúm loït:24 táúm loït åí daîy 1;18 táúm loït åí daîy 2 vaì 18 táúm loït åí daîy 3. =(24.0,01176+18.0,001758+18.0,0085).7,66,78[T] Þ Troüng læåüng cuía äúng nghiãön cuìng caïc táúm loït: G1=Gv+ G1TL+ G= 33,9+48,48+71,59+6,78 160,75 [T] - Troüng læåüng cuía 2 màût bêch âáöu äúng nghiãön: G2=( våïi d: âæåìng kênh läø chæìa ra âãø naûp, thaïo váût liãûu nghiãön. d = 1[m] G2=4,8 [T] - Troüng læåüng cuía 2 vaïch ngàn: G3= =[[T] ÞåG = G1+G2+G3= 160,75+4,8+40,58206,13[T] åG = 206,13.9,81= 2022,13.103(N) 2.1.2.Troüng læûc cuía váût nghiãön vaì váût liãûu nghiãön: GCH = (mg+mvl.g).k = (Gb+Gvl).k [I] Gb:troüng læåüng cuía bi Gvl:troüng læåüng cuía váût liãûu nghiãön k: hãû säú kãø âãún khäúi læåüng tham gia quay cuìng tang trë säú cuía k bàòng tyí säú thåìi gian Váûy khäúi læåüng chung tham gia quay cuìng tang seî laì: mCH= 0,559(m+0,14m) = 0,627m +Trong âoï: 0,14m: khäúi læåüng váût liãûu cáön nghiãön. m:khäúi læåüng bë nghiãön. ÞTroüng læåüng chung cuía váût nghiãön vaì váût liãûu nghiãön: GCH= 0,626m.g = 0,627Gb = 0,627. = 0,627.0,32.0,58.7800 =1342765,68(N)136,87[T] 2.1.3.Læûc ly tám: - Læûc ly tám do khäúi læåüng chung(mch) sinh ra laì: P = 0,627.m. [ I ] = 3,55 .m Þ P = 3,55.0,32.0,58.7800. [ N ] 775 [ T ] Âàût læûc P,GCH taûi troüng tám cuía khäúi læåüng chung tham gia quay nhæ hçnh veî bãn: Goïc giæîa læûc ly tám P vaì truûc thàóng âæïng: hinh 2 Læûc täøng cuía GCH vaì P laì T: T= [ I ] = = 851,7 [T] Håüp læûc T vaì åG taûi âiãøm C seî laì Q: Q= [ I ] Trong âoï goïc hoaìn toaìn xaïc âënh theo âäö hoüa vaì theo tè lãû caïc caûnh, thæåìng láúy xáúp xè: [ I ] ÞQ == Q 1047,7 [ I ] Sau âoï chiãúu Q lãn truûc thàóng âæïng Q1= Qcos Q Goïc : âæåüc xaïc âënh theo âäö hoüa : Læûc Q1 seî phán bäú âãöu theo suäút chiãöu daìi äúng nghiãön . Læûc phán bäú q laì: q= Phaín læûc taûi 2 gäúi âåî: RA=RB= [ T ] Mämen uäún låïn nháút laì: [ I ] [ T.m ] Momen xoàõn cuía äúng nghiãön :[ I ] Trong âoï: RB: phaín læûc taûi gäúi âåî B m: hãû säú ma saït trong äø (= 0,99 duìng äø âåî thuíy ténh truyãön âäüng bàòng dáöu) r: baïn kênh cäø truûc r = 0,5 [m ] Þ [ T.m ] Doüc theo chiãöu daìi äúng nghiãön, mämen xoàõn giaím theo tè lãû vaì âaût giaï trë taûi gäúi âåî A. Hiãøn nhiãn taûi màût càõt nguy hiãøm giæîa äúng nghiãön, mämen tæång âæång âæåüc tênh: = 1734,1 [ T.m ] ÆÏng suáút taûi màût càõt nguy hiãøm: [ I ] Trong âoï : K= 0,8: hãû säú giaím bãön do khoan caïc läø bàõt buläng cuía táúm loït W=: mämen chäúng uäún .Våïi Rn, Rt laì baïn kênh ngoaìi vaì baïn kênh trong vaì cuía äúng nghiãön. Rn= [ m ] Rt==2 [ m ] Þ W = [ m3 ] Þ4112,3 [T/m3 ] Våïi voí maïy nghiãön âæåüc chãú taûo tæì theïp CT3, coï giåïi haûn bãö uäún cho pheïp : [ KG/m3 ] =4112,3 [T/m3 ] =411,23 [KG/cm2 ] < cp hçnh veî 2.2.Tênh toaïn äø âåî thuíy ténh: ÄØ âåî thuíy ténh thæûc hiãûn chãú âäü ma saït loíng våïi báút kyì váûn täúc træåüt tæång âäúi cuía bãö màût ma saït. ÄØ âåî thuíy ténh âæåüc sæí duûng ngaìy caìng räüng raîi trong truyãön âäüng chênh hoàûc khi coï taíi troüng låïn. - Æu âiãøm cuía äø âåî thuíy ténh: + Âäü chênh xaïc quay troìn cao, khaí nàng chäúng rung täút. + Hãû säú ma saït tháúp trong phaûm vi räüng cuía täúc âäü. + Tuäøi thoü ráút cao vç khäng coï sæû tiãúp xuïc træûc tiãúp giæîa truûc vaì baûc. - Nhæåüc âiãøm cuía äø âåî thuíy ténh: + Hãû thäúng thuíy læûc phæïc taûp dáùn tåïi giaï thaình cao. + Dáöu bäi trån duìng trong hãû thäúng phaíi tháût tinh khiãút. 2.2.1.Choün loaûi äø âåî thuíy ténh: Do âæåìng kênh cuía ngoîng truûc äúng nghiãön låïn nãn choün duìng loaûi äø âåî thuíy ténh håí coï baûc vaì buäöng dáöu khäng äm kên ngoîng truûc. Âàûc âiãøm cuía äø âåî thuíy ténh håí laì âäü cæïng væîng thay âäøi tæì 0 âãún trë säú cæûc âaûi, khi taíi troüng taïc duûng lãn äø tàng tæì 0 âãún trë säú danh nghéa. Daûng tiãút læu seî quyãút âënh tênh nàng kãút cáúu vaì sæí duûng äø âåî: + Tiãút læu kiãøu mao dáùn coï âàûc âiãøm: khaí nàng chëu taíi vaì âäü cæïng væîng cuía äø khäng phuû thuäüc vaìo nhiãût âäü, chäúng rung täút, vë trê, tám quay cuía truûc äøn âënh. Nhæng âäü cæïng væîng tháúp hån so våïi äø thuíy ténh duìng tiãút læu kiãøu maìng hoàûc bäü âiãöu chènh læu læåüng. + Tiãút læu kiãøu maìng vaì bäü âiãöu chènh læu læåüng baío âaím âäü cæïng væîng cuía äø thuíy ténh tæång âäúi cao, nhæng khaí nàng chäúng rung tháúp hån loaûi tiãút læu kiãøu mao dáùn. Þ ÅÍ maïy nghiãön naìy do taíi troüng låïn vaì täúc âäü truûc tháúp nãn choün loaûi tiãút læu kiãøu maìng. Aïp suáút dáöu bäi trån cuía caïc äø thuíy ténh trong phaûm vi tæì 8 - 85 [kG/cm2]. Khe håí hæåïng kênh trong khoaíng 20 - 55 mm. 2.2.2. Tênh toaïn: Khaí nàng taíi cuía äø: P = Trong âoï: - P: Khaí nàng taíi cuía äø. - Pb: Aïp suáút cuía buäöng dáöu. - F: Diãûn têch hiãûu duûng cuía buäöng dáöu. F = Trong âoï: S1: Diãûn têch hçnh chiãúu caïc vaïch ngàn bao quanh buäöng dáöu trãn màût phàóng vuäng goïc våïi phæång taíi troüng. S1 = pR2 - pr2 = p.( 502 - 52 ) = 7775,4 [mm2]» 77,75 [cm2] S2: Diãûn têch hçnh chiãúu buäöng dáöu trãn màût phàóng vuäng goïc våïi taíi troüng. S1 = pR2 = p.502= 7853,98 [mm2]» 78,54 [cm2] Våïi: R: Baïn kênh cuía buäöng dáöu. r: Baïn kênh cuía läø dáöu cao aïp. Þ Diãûn têch hiãûu duûng cuía buäöng dáöu: F = = 78,1 [cm2] - C: Hãû säú vãö thäng säú hçnh hoüc cuía cå cáúu tiãút læu vaì äø. C = Våïi : Pmin= 8 [kG/cm2] Pmax= 85 [kG/cm2] h= ( 20-55 )mm Þ hmin = 20mm = 0,002 [cm] C = =- 0,003725 - Pb: aïp suáút cuía buäöng dáöu: Pb = Trong âoï: Q:taíi troüng taïc âäüng lãn äø âåî. Taûi vë trê gäúi âåî, bäú trê 4 äø âåî lãûch so våïi phæång taíi troüng mäüt goïc150, 450 Þ taíi troüng åí äø âåî coï goïclãûch 150 laì låïn nháút. Q = RA.cos 150 = 523,85.cos150= 506 [T] Þ Pb= = 6,47 [T/cm2] Þ Khaí nàng taíi cuía äø: P = = 0,157 [T] Âäü cæïng væîng cuía låïp dáöu chëu taíi: j = Pb.F. [kG/cm2] = 6,47.78,1.0,0037253 = 8,56 [T/cm2] Læu læåüng chaíy qua mäùi buäöng dáöu: QI = 1,12.10-5. Pb.h3.R. Trong âoï: R: Baïn kênh ngoîng truûc.R= 2000 [mm] j:Toüa âäü goïc cuía buäöng. j = 150 m: Âäü nhåït âäüng læûc hoüc cuía dáöu. m= 460,94 (âäúi våïi dáöu cao aïp) m= 220,73 (âäúi våïi dáöu tháúp aïp). l1: chiãöu räüng vaïch ngàn theo phæång doüc truûc. l1= 100 [mm] CL= våïi l:chiãöu daìi cuía äø theo phæång doüc truûc, l= 248 [mm] B: chiãöu daìi cung äm ngoîng truûc, B = 730 [mm] Þ Qi = 1,12.10-5. 6,47.0,0553.2000.» 65 [l/ph] - Cäng suáút cuía båm: N = [kW] = » 687 [kW] 2.3.Tênh toaïn vaì choün häüp giaím täúc: 2.3.1.Choün häüp giaím täúc: Âäüng cå coï täúc âäü: nâc= 990 [vg/ph] ÄÚng nghiãön coï täúc âäü håüp lyï: nhl= 16,1 [vg/ph] Þ Tyí säú truyãön cuía bäü pháûn truyãön âäüng tæì truûc cuía âäüng cå âãún voí äúng nghiãön laì: i= » 61,4 Taíi troüng cuía maïy nghiãön låïn nãn duìng häüp giaím täúc coï sæû phán bäú âãöu trãn caïc äø truûc âãø tàng tuäøi thoü sæí duûng häüp giaím täúc, nãn choün häüp giaím täúc coï cáúp phán âäi, coï æu âiãøm sau: - Taíi troüng phán bäú âãöu trãn caïc äø truûc. - Sæí duûng hãút khaí nàng cuía váût liãûu chãú taûo caïc baïnh ràng cáúp cháûm vaì cáúp nhanh. - Baïnh ràng phán bäú âäúi xæïng våïi äø, sæû táûp trung taíi troüng theo chiãöu daìi ràng êt. Loaûi maïy nghiãön naìy truyãön âäüng theo chu vi nãn coï hai caïch bäú trê truyãön âäüng: Vehinh Þ Choün phæång aïn duìng mäüt âäüng cå, mäüt häüp giaím täúc coï cáúp phán âäi âãø truyãön âäüng. Häüp giaím täúc âæåüc choün laì loaûi: Zahnkranzgetriebe Gr.22, coï: Cäng suáút: 3000 [kW] n1: 990 [vg/ph] n2: 124,76 [vg/ph] ihgt: 7,935 Troüng læåüng: 27,300 [kg] Så âäö âäüng cuía maïy nghiãön: Veîhçnh i = 61,4 = ihgt.inh = 7,935 Trong âoï: ihgt: tyí säú truyãön häüp giaím täúc inh: tyí säú truyãön cuía bäü truyãön vaình ràng åí ngoaìi häüp giaím täúc. ihgt = 7,737 PHÁÖN 6 CAÏC VÁÚN ÂÃÖ VÃÖ ÂIÃÖU CHÈNH MAÏY 1.Chuáøn bë cho maïy chaûy: Maïy nghiãön bi trãn laì mäüt cuûm maïy trong mäüt dáy chuyãön saín xuáút xi màng cho nãn træåïc khi khåíi âäüng maïy cáön phaíi kiãøm tra caïc cuûm maïy coï liãn quan nhæ: bäü pháûn taíi xi màng thaình pháøm lãn Silä chæïa, bäü pháûn phán ly âäüng laì nhæîng cuûm maïy nàòm sau maïy nghiãön trong dáy chuyãön âaî hoaût âäüng täút hay chæa, caïc maïy naìy phaíi hoaût âäüng træåïc khi maïy nghiãön khåíi âäüng. Caïc cuûm maïy træåïc nghiãön trong dáy chuyãön nhæ: bäü pháûn cáúp clinker, cáúp thaûch cao, phuû gia, bàng chuyãön chuáøn bë khåíi âäüng sau khi maïy nghiãön khåíi âäüng. Kiãøm tra caïc bäü pháûn cuía maïy nghiãön: - Bäü pháûn che chàõn quaût gioï âaî âáûy kên chæa. - Bäü pháûn bäi trån cuía 2 gäúi âåî coï roì rè dáöu hay khäng. - Kiãøm tra mæïc dáöu båm vaìo 2 gäúi âåî. - Kiãøm tra nhiãût âäü dáöu båm vaìo äø âåî - Kiãøm tra xung quanh cuûm maïy , chè coï nhæîng cäng nhán váûn haình maïy nghiãön måïi âæåüc âæïng gáön bäü pháûn âiãöu khiãøn. 2. Khåíi âäüng maïy vaì cho maïy hoaût âäüng: Maïy nghiãön âæåüc khåíi âäüng tæì trung tám âiãöu khiãøn Trong khi maïy hoaût âäüng phaíi theo doîi nhiãût âäü cuía gäúi âåî cuía voí nghiãön thäng qua caïc caím biãún nhiãût âäü, theo doîi khäúi læåüng váût liãûu nghiãön âäø vaìo maïy, theo doîi tiãúng bi âãø phaïn âoaïn hoaût âäüng cuía maïy. 3. Ngæìng maïy: Træåïc khi muäún ngæìng maïy phaíi laìm ngæåüc laûi quaï trçnh cho maïy chaûy tæïc laì: nhæîng cuûm maïy træåïc maïy nghiãön trong dáy chuyãön ngæìng træåïc räöi âãø cho maïy nghiãön chaûy mäüt luïc âãø thaïo båït saín pháøm coìn trong maïy ra. Tàõt âäüng cå chênh, cho âäüng cå quaût thäng gioï chaûy thãm mäüt luïc âãø huït håi áøm trong maïy, sau âoï måïi ngæìng âäüng cå thäng gioï. PHÁÖN 7 BÄI TRÅN VAÌ BAÍO DÆÅÎNG 1.Bäi Trån: Træåïc khi khåíi âäüng maïy nghiãön phaíi båm dáöu cao aïp vaìo caïc äø âåî thuíy ténh âãø náng maïy nghiãön lãn sau âoï båm dáöu aïp suáút bçnh thæåìng vaìo âãø truyãön âäüng vaì bäi trån äø âåî. Kiãøm tra kyî nhiãût âäü cuía dáöu træåïc khi båm 2.. Baío dæåîng vaì sæía chæîa: 2.1. Caïc læu yï vãö cäng taïc baío dæåîng: - Træåïc khi vaìo bãn trong maïy, phaíi kiãøm tra chàõc chàõn maïy âaî nguäüi chæa âãø traïnh boíng trong quaï trçnh thæûc hiãûn baío trç maïy. - Khi thæûc hiãûn caïc cäng viãûc bãn trong maïy ,caïc quáût thäng gioï cho maïy nghiãön phaíi âæåüc hoaût âäüng âãø thäng thoaïng cho mäi træåìng laìm viãûc. - Tuán thuí nghiãm ngàût nhæîng hæåïng dáùn haìn khi thæûc hiãûn báút kyì cäng viãûc haìn naìo. - Nãúu haìn âiãûn âæåüc thæûc hiãûn trãn báút kyì pháön naìo trong maïy, doìng âiãûn haìn khäng bao giåì âæåüc dáùn træåüt qua caïc voìng bi vaì caïc khåïp näúi âäüng hoàûc thiãút bë âo læåìng. Doìng âiãûn haìn häöi vãö phaíi näúi træûc tiãúp âãún pháön âang âæåüc haìn. - Khäng cho pheïp haìn âiãûn hoàûc haìn håi, càõt taûi voí maïy vç coï thãø gáy raûn næït voí. - Caïc bao che an toaìn, caïc cæía kiãøm tra, caïc nàõp baío dæåîng phaíi âæåüc âoïng kên chênh xaïc khi cäng viãûc baío dæåîng âaî hoaìn thaình. 2.2. Kiãøm tra: Cäng viãûc thæûc hiãûn Táön suáút kiãøm tra Kiãøm tra roì rè Hàòng ngaìy Kiãøm tra caïc vãút næït vaì hæ hoíng 4 tuáön Kiãøm tra roì rè vaì maìi moìn pháön âáöu vaìo 4 tuáön Kiãøm tra caïc táúm loït vãö moìn, hæ hoíng vaì næït 4 tuáön Kiãøm tra vaïch ngàn vãö moìn hæ hoíng vaì næït 4 tuáön Kiãøm tra bi nghiãön vãö âäü maìi moìn vaì bë våî 3 thaïng (10001200)h 2.3.Baío dæåîng: Kiãøm tra thán maïy nghiãön vaì caïc bãö màût truyãön âäüng vaì läø thàm vãö næït, chu kyì baío dæåîng: hàòng nàm. 2.4.Xæí lyï sæû cäú: Sæû cäú Nguyãn nhán Xæí lyï -Liãûu bë roì rè ra ngoaìi äúng nghiãön -Låïp loït bë roì rè -Nàõp äúng nghiãön bë roì rè - Xiãút chàût tråí laûi caïc buläng theo âuïng momen xiãút. - Thaïo liãûu ra khoíi giæîa caïc bãö màût làõp gheïp, sau âoï làõp laûi vaì xiãút chàût caïc buläng, thay thãú âãûm nãúu cáön thiãút. -Liãûu trong caïc ngàn nghiãön quaï nhiãöu -Nghiãön khäng hiãûu quaí -Kiãøm tra bi nghiãön vãö âäü maìi moìn vaì thaình pháön% bi, thãm bi måïi nãúu cáön -Caïc vaïch ngàn bë bêt kên raînh thoaït -Âæìng cáúp liãûu maïy nghiãön vaì ruït haut liãûu trong caïc ngàn, sau âoï tiãún haình laìm saûch caïc vaïch ngàn. -Bi våî baïm dênh vaìo caïc raînh thoaït cuía vaïch ngàn. - Thaïo bi våî ra khoíi caïc raînh thoaït cuía caïc ngàn. -Liãûu bë våî traìn ra ngoaìi cäø âáöu vaìo maïy nghiãön -Buäöng nhiãöu quaï nhiãöu liãûu. -Xem pháön sæû cäú åí trãn. -Khê cung cáúp bë thiãúu. -Gia tàng læåüng khê cung cáúp. -Maïy nghiãön hoaût âäüng våïi læåüng khê quaï aïp -Kiãøm tra vaì âiãöu chènh læåüng cung cáúp khê. -Liãûu nàòm taûi miãûng âáöu vaìo maïy nghiãön do táúm træåüt bi thuíng. -Thay thãú caïc táúm træåüt. PHÁÖN 9 LÀÕP RAÏP MAÏY VAÌ GIÅÏI THIÃÛU CAÏC CHI TIÃÚT HOÍNG HOÏC DÆÛ PHOÌNG 1. Làõp raïp maïy: Vë trê cuía maïy trong dáy chuyãön phaíi cho âuïng khi làõp âàût maïy tæïc laì sau cuûm bàng taíi váûn chuyãøn häùn håüp Clinker, thaûch cao, phuû gia vaì træåïc phán ly âäüng, phán ly ténh. Nhaì xæåíng nåi âàût maïy nghiãön phaíi âuí räüng âãø âàût maïy vaì âãø âæa maïy khaïc vaìo âãø sæía maïy nghiãön khi coï sæû cäú. Nãön moïng maì xæåíng phaíi âæåüc laìm cho täút. Cáön coï 1 cáöu truûc åí trãn maïy nghiãön âãø cho tiãûn viãûc làõp raïp, sæía chæîa. 2. Giåïi thiãûu caïc chi tiãút hoíng hoïc dæû phoìng: - Bi cáöu cho ngàn 1 vaì bi âaûn cho ngàn 2. - Caïc loaûi táúm loït. - Táúm ghi åí vaïch ngàn vaì åí vaïch thaïo saín pháøm. - Caïc buläng ,âai äúc, voìng âãûm âãø làõp táúm loït, ghi. - Dáöu bäi trån âãø thay thãú khi dáöu bäi trån äø âåî keïm cháút læåüng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTM MN.doc
  • dwgBANVELToanbo.DWG
  • dwgDAYCHU~1.DWG
  • dwgHAIDAU NL&TL.DWG
  • dwgTOCDOP&cac phuong an.DWG
  • dwgVach ngan in.dwg
  • dwgVACHNGANTL&GHI.DWG
Luận văn liên quan