Thiết kế máy phay vạn năng cỡ trũng

MỤC LỤC PHẦN I 1 CHỌN PHÂN TÍCH MÁY CHUẨN 1 I. CHỌN MÁY CHUẨN 1 II. PHÂN TÍCH MÁY CHUẨN 1 1. Đặc tính kỹ thuật máy 1 2. Các xích truyền động của máy 2 3. Xích chạy dao 4 PHẦN II 7 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỘNG HỌC TOÀN MÁY 7 I. THIẾT KẾ HỘP TỐC ĐỘ 7 1. Công dụng và yêu cầu 7 2. Tổng hợp truyền động chính 8 3. Thiết kế động học và xác định tỷ số truyền 9 4. Xác định số răng của các bánh răng 15 5. Kiểm tra sai số vòng quay 18 6. Sơ đồ động hộp tốc độ 22 II. THIẾT KẾ HỘP CHẠY DAO 23 1. Đặc điểm và yêu cầu 23 2. Tổng hợp chuyển động chạy dao 23 3. Thiết kế động học và xác định tỷ số truyền 24 4. Xác định số răng của các bánh răng 26 PHẦN III 31 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY 31 I. CHỌN CHẾ ĐỘ TẢI - XÁC ĐỊNH SƠ BỘ CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ ĐIỆN - LẬP BẢNG TÍNH 31 1. Chọn chế độ tải 31 2. Công suất động cơ hộp tốc độ 32 3. Công suất động cơ hộp chạy dao. 35 II. TÍNH TOÁN MỘT SỐ BỘ TRUYỀN ĐỘNG 39 A. TÍNH TOÁN HỘP TỐC ĐỘ 39 1. Tính toán ly hợp chốt an toàn dẫn động từ động cơ chính đến trục I của hộp tốc độ 39 2. Thiết kế trục chính và ổ trong hộp tốc độ 40 3. Tính toán bộ truyền bánh răng trụ trong hộp tốc độ 53 4. Tính toán bộ truyền bánh răng trụ trong hộp tốc độ 55 5. Tính trục III trong hộp tốc độ 58 B. TÍNH TOÁN HỘP CHẠY DAO 63 1. Tính toán bộ truyền bánh răng trụ hộp trong chạy dao 63 2. Tính toán thiết kế trục IV. 66 3. Tính toán li hợp ma sát nhiều đĩa 71 4. Tính vít me đai ốc chạy dao dọc 72 5. Tính toán ly hợp vấu trên trục IV 76 PHẦN IV 78 MỘT SỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHÁC 78 I. TÍNH TOÁN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 78 1. Hệ thống điều khiển hộp tốc độ 78 2. Hệ thống điều khiển hộp chạy dao 86 II. HỆ THỐNG BÔI TRƠN, LÀM MÁT, HỆ THỐNG ĐIỆN 93 1. Tính toán thiết kế hệ thống bôi trơn 93 2. Tính toán hệ thống làm mát 95 3. Trang bị điện của máy 97 PHẦN I CHỌN PHÂN TÍCH MÁY CHUẨN I. CHỌN MÁY CHUẨN Từ các số liệu đã cho ban đầu: - Kích thước bàn máy 1250x320(mm). - Số vòng quay giới hạn trục chính (v/ph) : 30 1500. - Lượng chạy dao giới hạn (mm/ph) 19,5  950. - Số cấp trục chính : 18. - Số cấp chạy dao :18.  Chọn may chuẩn là máy 6H82. II. PHÂN TÍCH MÁY CHUẨN 1. Đặc tính kỹ thuật máy - Kích thước bàn máy 1250 x 320 (mm) - Dịch chuyển lớn nhất của bàn máy (mm) : + Dọc : 700 + Ngang : 2600 + Thẳng đứng : 370 - Khoảng cách từ trục chính đến bàn máy 30 850 (mm). - Khoảng cách từ sóng trượt thân máy tới bàn máy 220 480 (mm). - Lực kéo lớn nhất của hộp chạy dao (kg): + Dọc : 1500 + Ngang : 1250 + Thẳng đứng : 500 - Số cấp tốc đọ trục chính: 18 - Phạm vi điều chỉnh tốc độ trục chính : 30 1500 (v/ph). - Công suất động cơ trục chính : 7KW. - Công suất động cơ chạy dao : 1,7KW. - Khối lượng máy 2700kg - Kích thước phủ bì máy: 2100 x 1740 x1915(mm3). - Góc quay lớn nhất của bàn máy : 150. - Số rãnh chử T :3. - Bề rộng rãnh chử T : 18 (mm). - Khoảng cách giữa 2 rãnh chữ T : 70mm. - Dịch chuyển nhanh của bàn máy (mm/ph): + Dọc : 2800 + Ngang : 2300 + Thẳng đứng : 250 - Phạm vi chay dao nhanh : 7702800(mm/ph). - Số bước tiến của bàn máy: 18 cấp: + Dọc : 19,5  950 + Ngang : 19,5  950 + Thẳng đứng : 8  890 Đồ án tốt nghiệp

doc105 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế máy phay vạn năng cỡ trũng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
= (0,6.RB + 1,5.At).1,1 = (0,6.8095 + 1,5.6333).1,1 = 15792 (N). » 1579 (daN). C = Qtâ (n.h)0,3 = 1579. (78,5.104)0,3 = 92662 . Dæûa vaìo baíng (18P/V-348) ta choün äø âuîa cän âåî chàûn loaûi 7309 coï: d = 45 mm D = 100 mm T = 27,5 B = 26 Cbaíng = 128000 Choün äø taûi C: ÄØ C coi nhæ chëu læûc doüc truûc khi âaío chiãöu nãn : Qtâ = RC = 25661 (N) » 2566 (daN) C = Qtâ (n.h)0,3 = 2566. (78,5.104)0,3 = 150563. Dæûa vaìo baíng (18P/V-348) ta choün äø âuîa cän âåî chàûn loaûi 7513 coï: d = 65 mm D = 120 mm T = 33 B = 31 Cbaíng = 176000 Choün äø taûi A: ÄØ A khäng chëu læûc doüc truûc maì chè chëu læûc hæåïng tám nãn : Qtâ = RA = = 2747 (N) » 275 (daN) C = Qtâ (n.h)0,3 = 275. (78,5.104)0,3 = 16135. Dæûa vaìo baíng (14P/V-345) ta choün äø bi âåî mäüt daîy loaûi 109 coï: d = 45 mm D = 75 mm B = 16 mm Cbaíng = 25000 Tênh toaïn bäü truyãön baïnh ràng truû trong häüp täúc âäü Tênh càûp baïnh ràng imin cuía nhoïm II(20/52) a) Choün váût liãûu. Baïnh ràng nhoí : theïp 35X coï cå tênhnhæ sau: sb = 750 N/mm2 , sch = 500 N/mm2 , HB = 220. (giaí thiãút âæåìng kênh phäi dæåïi 100 mm). Baïnh ràng låïn : theïp 55 thæåìng hoïa coï cå tênhnhæ sau sb = 640 N/mm2 , sch = 320 N/mm2 , HB = 210. ( giaí thiãút âæåìng kênh phäi 100 ¸ 300 mm). b) Âënh æïng suáút tiãúp xuïc vaì æïng suáút uäún cho pheïp. ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp: Säú chu kyì tæång âæång cuía baïnh låïn. (3-3/V42) n, u, T laì säú voìng quay, säú láön àn khåïp cuía 1 baïnh ràng trong 1 voìng, thåìi gian laìm viãûc cuía maïy. u = 1 säú láön àn khåïp khi ràng quay 1 voìng. T = 310 ´ 10 ´ 8 =24800 (h) n2 =188(v/p) ® . Säú chu kyì tæång âæång cuía baïnh nhoí : . Þ Ntâ1> N0 Do âoï hãû säú chu kyì æïng suáút kN’ cuía hai baïnh ràng âãöu laì 1. ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp cuía baïnh låïn : [s]tx2 = 2,6.220 = 572 N/mm2. ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp cuía baïnh nhoí : [s]tx1 = 2,6.210 = 546 N/mm2. Âãø tênh sæïc bãön ta duìng trë säú nhoí laì [s]tx2 = 546 N/mm2. ÆÏng suáút uäún cho pheïp: . s-1 laì giåïi haûn moíi trong mäùi chu kyì âäúi xæïng våïi theïp 45 : s-1 = 0,43.750 =322,5 N/mm2. våïi theïp 35 : s-1 = 0,43.640 =275,2 N/mm2. n laì hãû säú an toaìn , n = 1,5 k laì hãû säú táûp trung æïng suáút uäún chán ràng: k=1,2 . ÆÏng suáút uäún cho pheïp cuía baïnh nhoí : N/mm2. ÆÏng suáút uäún cho pheïp cuía baïnh låïn : N/mm2. c) Xaïc âënh moduyl cuía baïnh ràng. Ta coï cäng thæïc tênh sæïc bãön tiãúp xuïc våïi bäü truyãön baïnh ràng truû ràng thàóng: . (baíng 3-10/V-45) Û Û k laì hãû säú taíi troüng , k = 1,3 ¸ 1,5 choün k = 1,3 YA laì hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng , choün YA =0,45. n2 laì täúc âäü voìng quay cuía baïnh ràng bë âäüng, n2 = 188 (v/ph) N laì cäng suáút cuía bäü truyãön : N = 6,01 KW i= 50/20 = 2,5 [s]tx = [s]tx2 = 546 N/mm2. Þ Choün m = 3,5 (mm). d) Caïc thäng säú hçnh hoüc cuía bäü truyãön. Moduyl phaïp mn = m = 3,5 Säú ràng Z1 = 20 , Z2 = 50. Âæåìng kênh voìng chia: . Khoaíng caïch truûc A =(70+175)/2 = 122,5 (mm). Chiãöu räüng baïnh ràng b = 20 (mm). Âæåìng kênh voìng âènh: Âæåìng kênh voìng chán: . e) Kiãøm ngiãûm sæïc bãön uäún cuía ràng. Ztâ1 = Z1 = 20 , Ztâ2 = Z2 = 50 Kiãøm nghiãûm theo cäng thæïc : Våïi y laì hãû säú daûng ràng tra baíng: (3-18/V-52) y1 = 0,392 y2 = 0,49 k laì hãû säú taíi troüng : k = 1,3 m laì moduyl baïnh ràng : m =3,5 b laì bãö räüng baïnh ràng : b = 20(mm) Kiãøm nghiãûm æïng suáút uäún âäúi våïi baïnh nhoí : (N/mm2). £ [] = 179,6 (N/mm2) Kiãøm nghiãûm æïng suáút uäún âäúi våïi baïnh låïn : (N/mm2). £ [] = 152,9 (N/mm2). Tênh toaïn bäü truyãön baïnh ràng truû trong häüp täúc âäü Tênh càûp baïnh ràng imin cuía nhoïm II(18/72) Ta coï caïc säú liãûu ban âáöu nhæ sau: Cäng suáút truyãön âäüng 1,7 KW Täúc âäü voìng quay n = 1440 (v/ph), Yãu cáöu laìm viãûc trong10 nàm,laìm viãûc1 ca / 1 ngaìy,1 ngaìy giåì, 1 nàm laìm viãûc 310 ngaìy . Choün váût liãûu. Baïnh ràng nhoí : theïp 40XH coï cå tênh nhæ sau sb = 1000 N/mm2 , sch = 800 N/mm2 , HB = 250. Baïnh ràng låïn : theïp 40X coï cå tênh nhæ sau sb = 780 N/mm2 , sch = 500 N/mm2 , HB = 230. Âënh æïng suáút tiãúp xuïc vaì æïng suáút uäún cho pheïp. ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp: Säú chu kyì tæång âæång cuía baïnh låïn. n, u, T laì säú voìng quay, säú láön àn khåïp cuía 1 baïnh ràng trong 1 voìng, thåìi gian laìm viãûc cuía maïy. u = 1 säú láön àn khåïp khi ràng quay 1 voìng. T = 310 ´ 10 ´ 8 =24800 (h) ® . Säú chu kyì tæång âæång cuía baïnh nhoí : . Þ Ntâ1> N0 Do âoï hãû säú chu kyì æïng suáút kN’ cuía hai baïnh ràng âãöu laì 1. ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp cuía baïnh låïn : [s]tx2 = 2,6.230 = 598 N/mm2. ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp cuía baïnh nhoí : [s]tx1 = 2,6.250 = 600 N/mm2. Âãø tênh sæïc bãön ta duìng trë säú nhoí laì [s]tx2 = 598 N/mm2. ÆÏng suáút uäún cho pheïp: . s-1 laì giåïi haûn moíi trong mäùi chu kyì âäúi xæïng våïi theïp 40XH : s-1 = 0,45.1000 =450 N/mm2. våïi theïp 40X : s-1 = 0,45.780 =350 N/mm2. n laì hãû säú an toaìn : n = 1,5 k laì hãû säú táûp trung æïng suáút uäún chán ràng: k=1,2 . ÆÏng suáút uäún cho pheïp cuía baïnh nhoí : N/mm2. ÆÏng suáút uäún cho pheïp cuía baïnh låïn : N/mm2. Xaïc âënh moduyl cuía baïnh ràng. Ta coï cäng thæïc tênh sæïc bãön tiãúp xuïc våïi bäü truyãön baïnh ràng truû ràng thàóng: k laì hãû säú taíi troüng , k = 1,3 ¸ 1,5 YA laì hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng , choün YA =0,4. n2 laì täúc âäü voìng quay cuía baïnh ràng bë âäüng, n2 = 78,5 (v/ph) N laì cäng suáút cuía bäü truyãön : N = 5,76 KW i= 72/18 = 4 [s]tx = [s]tx2 = 598 N/mm2. Û Choün m = 4 (mm). Caïc thäng säú hçnh hoüc cuía bäü truyãön. Moduyl phaïp mn = m = 4. Säú ràng Z1 = 18 , Z2 = 72. Âæåìng kênh voìng chia: . Khoaíng caïch truûc A =(72+288)/2 = 180 (mm). Chiãöu räüng baïnh ràng b = 30 (mm). Âæåìng kênh voìng âènh: Âæåìng kênh voìng chán: . Kiãøm ngiãûm sæïc bãön uäún cuía ràng. Ztâ1 = Z1 = 18 , Ztâ2 = Z2 = 72 Kiãøm nghiãûm theo cäng thæïc : Våïi y laì hãû säú daûng ràng tra baíng: y1 = 0,392 y2 = 0,511 k laì hãû säú taíi troüng : k = 1,3 m laì moduyl baïnh ràng : m =4 b laì bãö räüng baïnh ràng : b = 30(mm) Kiãøm nghiãûm æïng suáút uäún âäúi våïi baïnh nhoí : (N/mm2). £ [] = 375 (N/mm2) Kiãøm nghiãûm æïng suáút uäún âäúi våïi baïnh låïn : (N/mm2). £ [] = 292 (N/mm2). Tênh truûc III trong häüp täúc âäü Så âäö tênh toaïn. n-n A RAX RAY m-m Pr1 P1 P2 Pr2 RBX RBY B l1 = 0,5l + f1 + f + 1,5b l2 = 5f + 7b l3 = 0,5l + f + f1 + 1,5b f = 3mm : khe håí âãø baío vãû. f1 : khoaíng håí ch pheïp giæîa meïp äø våïi baïnh ràng: f1 = 5 (mm). l : chiãöu daìi äø : l = 16 mm : b : chiãöu räüng baïnh ràng : b = 20 (mm). Þ l1 = 46 (mm). l2 = 155 (mm). l3 = 46 (mm). Tênh gáön âuïng truûc. Xaïc âënh læûc taïc duûng lãn truûc: Xeït taûi màût càõt n-n Xeït taûi màût càõt m-m. Xaïc âënh phaín læûc taûi caïc gäúi: Û RBy = - 1359 (N). Ta coï : RAy + Pr1 - Pr2 - RBy = 0 Þ RAy = RBy + Pr2 - Pr1 Þ RAy = -1359 + 1868 - 866 (N) Þ RAy = - 375 (N) Û RBy = 3729 (N). Ta coï : RAx + P1 - P2 + RBx = 0 Þ RAy = P2 - P1- RBy = 5129 - 2386 - 3729 = -986 (N) Tênh moment uäún taûi caïc tiãút diãûn nguy hiãøm: Taûi n-n: Muy= RAy.46 = -375 .46 = -16422 (N.mm). Mux= RAx.46 = -986.46 = -45356 (N.mm). Þ Taûi m-m: Muy= RBy.46 = 1359.46 = 62514 (N.mm). Mux= RBx.46 = 3729.46 = 171534 (N.mm). Þ Moment xoàõn cuía truûc: Tênh âæåìng kênh taûi caïc tiãút diãûn nguy hiãøm: Våïi : - Taûi n-n: Taûi m-m: Choün theïp laìm truûc laì theïp 45 täi coï db ³ 850(N/mm2), d-1³ 340(N/mm2) Þ Þ Choün âæåìng kênh d cho caí truûc laì 32mm. Våïi [d] tra baíng (7-2/V-119): [d] = 80 (N/mm2) . Tênh chênh xaïc truûc. Vç choün âæåìng kênh caí truûc theo âæåìng kênh taûi tiãút diãûn nguy hiãøm nháút nãn ta chè kiãøm tra laûi caïc truûc taûi vë trê nguy hiãøm nháút âoï laì taûi m-m. Tæång tæû tênh truûc åí pháön tênh truûc chaûy dao ta coï: d-1= 0,45.db = 0,45. 850 = 382,5 (N/mm2) t-1= 0,25.db = 0,25.850 = 212,5 (N/mm2) Tra baíng (7-3b) våïi âæåìng kênh truûc 32mm : Þ W = 2730 (mm3) W0 = 5910 (mm3) Bäü truyãön laìm viãûc mäüt chiãöu: Choün hãû säú tàng bãön : b = 1 (khäng tàng bãön). Choün caïc hãû säú : (baíng 7-4/V-123) ed = 0,86 et = 0,75 Tra baíng (7-8/V-127) ta coï: Kd = 1,92 Kt = 1,9 nd : hãû säú an toaìn xeït riãng æïng suáút phaïp. nt : hãû säú an toaìn xeït riãng æïng suáút tiãúp. Þ Hãû säú an toaìn thæåìng láúy (1,5¸2,5) Þ thoía maîn. Vç tênh chênh xaïc truûc taûi tiãút diãûn låïn nháút (n-n) Þ choün truûc coï tiãút diãûn laì 32mm laì håp lyï. Khäng cáön kiãøm tra taûi tiãút diãûn (m-m). 179750 Mx 171534 45356 Mux 45356 62514 Muy n-n A RAY m-m RBY Pr2 Pr1 P1 RAX RBX P2 RA A B RB Tênh choün äø làn. Så âäö truûc ÄØ khäng chëu læûc doüc truûc maì chè chëu læûc hæåïng tám nãn : RA = RB = Þ Tênh choün äø cho truûc taûi B: Qtâ = RB =3969 N = 397 daN . Ta coï : C = Qtâ.(n.h)0,3 Þ C = 397.( 333.104)0,3= 35936 Dæûa vaìo baíng (14P /V-339) .Choün äø bi âåî mäüt daîy loaûi 306 coï : d = 30 mm ; D = 72 mm ; B = 19 mm ; Cbaíng = 40.000 TÊNH TOAÏN HÄÜP CHAÛY DAO 1. Tênh toaïn bäü truyãön baïnh ràng truû häüp trong chaûy dao Tênh càûp baïnh ràng imin cuía nhoïm II(18/40) Truyãön âäüng baïnh ràng âæåüc duìng trong ráút nhiãöu trong caïc ngaình chãú taûo maïy vç noï coï caïc æu âiãøm näøi báût nhæ : kêch thæåïc nhoí, khaí nàng taíi låïn, hiãûu suáút cao, tyí säú truyãön khäng thay âäøi laìm viãûc chàõn chàõn vaì bãön láu. Âãø thiãút kãú bäü truyãön baïnh ràng truû ràng thàóng, ta coï caïc säú liãûu ban âáöu nhæ sau: Cäng suáút truyãön âäüng 1,7 KW, Täúc âäü voìng quay n = 1440 (v/ph), Yãu cáöu laìm viãûc trong 10 nàm, laìm viãûc 1 ca / 1 ngaìy, 1 ngaìy 8 giåì, 1 nàm laìm viãûc 310 ngaìy . a) Choün váût liãûu. Baïnh ràng nhoí : theïp 45 thæåìng hoïa coï cå tênhnhæ sau sb = 600 N/mm2 , sch = 300 N/mm2 , HB = 200. (phäi reìn, giaí thiãút âæåìng kênh phäi dæåïi 100 mm). Baïnh ràng låïn : theïp 40 thæåìng hoïa coï cå tênhnhæ sau sb = 540 N/mm2 , sch = 270 N/mm2 , HB = 190. (phäi reìn, giaí thiãút âæåìng kênh phäi 100 ¸ 300 mm). b) Âënh æïng suáút tiãúp xuïc vaì æïng suáút uäún cho pheïp. ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp: Säú chu kyì tæång âæång cuía baïnh låïn. n, u, T laì säú voìng quay, säú láön àn khåïp cuía 1 baïnh ràng trong 1 voìng, thåìi gian laìm viãûc cuía maïy. u = 1 säú láön àn khåïp khi ràng quay 1 voìng. n2 = 220 (v/p) T = 310 ´ 10 ´ 8 =24800 (h) ® . Säú chu kyì tæång âæång cuía baïnh nhoí : . Þ Ntâ1> N0 Do âoï hãû säú chu kyì æïng suáút kN’ , kN” cuía hai baïnh ràng âãöu laì 1. ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp cuía baïnh låïn : [s]tx2 = 2,6.190 = 494 N/mm2. ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp cuía baïnh nhoí : [s]tx1 = 2,6.200 = 520 N/mm2. Âãø tênh sæïc bãön ta duìng trë säú nhoí laì [s]tx2 = 494 N/mm2. ÆÏng suáút uäún cho pheïp: . s-1 laì giåïi haûn moíi trong mäùi chu kyì âäúi xæïng våïi theïp 45 : s-1 = 0,43.600 =258 N/mm2. våïi theïp 35 : s-1 = 0,43.500 =215 N/mm2. n laì hãû säú an toaìn , n = 1,5 Kd laì hãû säú táûp trung æïng suáút uäún chán ràng :âäúi våïi theïp Kd = 1,2 ÆÏng suáút uäún cho pheïp cuía baïnh nhoí : N/mm2. ÆÏng suáút uäún cho pheïp cuía baïnh låïn : N/mm2. c) Xaïc âënh moduyl cuía baïnh ràng. Ta coï cäng thæïc tênh sæïc bãön tiãúp xuïc våïi bäü truyãön baïnh ràng truû ràng thàóng: . Û Û k laì hãû säú taíi troüng , k = 1,3 ¸ 1,5 YA laì hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng , choün YA =0,4. n2 laì täúc âäü voìng quay cuía baïnh ràng bë âäüng, n2 = 220 (v/ph) N laì cäng suáút cuía bäü truyãön : N = 1,35 KW i= 40/18 = 2,2 [s]tx = [s]tx2 = 494 N/mm2. Û Choün m = 3 (mm). d) Caïc thäng säú hçnh hoüc cuía bäü truyãön. Moduyl phaïp mn = m = 3. Säú ràng Z1 = 18 , Z2 = 40. Âæåìng kênh voìng chia: . Khoaíng caïch truûc A =(54+120)/2 = 87 (mm). Chiãöu räüng baïnh ràng b = 20 (mm). Âæåìng kênh voìng âènh: Âæåìng kênh voìng chán: . Kiãøm ngiãûm sæïc bãön uäún cuía ràng. Ztâ1 = Z1 = 18 , Ztâ2 = Z2 = 40 Kiãøm nghiãûm theo cäng thæïc : Våïi y laì hãû säú daûng ràng tra baíng: y1 = 0,367 y2 = 0,472 k laì hãû säú taíi troüng : k = 1,3 m laì moduyl baïnh ràng : m =3 b laì bãö räüng baïnh ràng : b = 20(mm) Kiãøm nghiãûm æïng suáút uäún âäúi våïi baïnh nhoí : (N/mm2). £ [] = 143,3 (N/mm2) Kiãøm nghiãûm æïng suáút uäún âäúi våïi baïnh låïn : (N/mm2). £ [] = 129 (N/mm2). 2. Tênh toaïn thiãút kãú truûc IV. Så âäö truûc. P1 Pr1 n-n Pr2 P2 m-m l1 l2 l3 RBX RBY RAY RAX Xaïc âënh så bäü chiãöu daìi truûc l1 = 0,5l + f1 + 0,5b l2 = 5f + f2 + f3 + 6b l3 = 0,5l + 3f + f1 + 3,5b f = 0,5 : khe håí âãø baío vãû. f1 : khe håí giæîa äø våïi baïnh ràng: f1 = 10 (mm). l : chiãöu daìi äø : l = 1,25d : d = 35 Þ l = 44 (mm). b : chiãöu räüng baïnh ràng : b = 20 (mm). f2 : bãö räüng âãø làõp cáön gaût : f2 = 25 (mm). f3 : chiãöu daìi li håüp : f3 = 2d = 2.35 = 70 (mm). Þ l1 = 0,5.44 + 10 + 0,5.20 = 42 (mm). l2 = 5.5 + 25 + 70 + 6.20 = 240 (mm). l3 = 0,5.44 + 3.5 + 10 + 3,5.20 = 115 (mm). Tênh gáön âuïng truûc . Xaïc âënh læûc taïc duûng lãn truûc: RBy = 638 (N). Ta coï : P1.42 - P2. 282 - RBx.397 = 0 RBx = - 651 (N) Þ RBx coï chiãöu ngæåüc laûi so våïi hçnh veî. Ta coï: -RAx + P1 - P2 - RBy = 0 Þ RAx = 5204 - 1692 + 651 = 4164 (N) Tênh moment uäún taûi caïc tiãút diãûn nguy hiãøm: Taûi n-n: Muy= RAy.42 = 1872.42 = 78624 (N.mm). Mux= RAx.42 = 4164.42 = 174888 (N.mm). Þ Taûi m-m: Muy= RBy.115 = 638.115 = 73370 (N.mm). Mux= RBx.115 = 651.115 = 74865 (N.mm). Þ Moment xoàõn cuía truûc: Tênh âæåìng kênh taûi caïc tiãút diãûn nguy hiãøm: Våïi : Taûi n-n: Taûi m-m: Þ Þ Choün dn-n= 30mm ; dm-m= 27mm . Våïi [d] tra baíng (7-2/V-119) : [d] = 80 (N/mm2) Tênh chênh xaïc truûc. (Taûi tiãút diãûn n-n). Hãû säú an toaìn tênh theo cäng thæïc : Trong âoï : nd : hãû säú an toaìn xeït riãng æïng suáút phaïp. nt : hãû säú an toaìn xeït riãng æïng suáút tiãúp. Trong âoï : + d-1, t-1 : laì giåïi haûn moíi uäún vaì xoàõn æïng våïi chu kyì âäúi xæïng coï thãø láúy gáön âuïng. d-1=(0,4¸0,5)db = 0,45.db = 450 (N/mm2) t-1=(0,2¸0,3)db = 0,25.db = 250 (N/mm2) Våïi truûc laìm theïp 40X täi coï db= 1000 (N/mm2) d-1= 0,45.1000 = 450 (N/mm2) t-1= 0,25.1000 = 250 (N/mm2) + da, tb : laì biãn âäü æïng suáút phaïp vaì tiãúp sinh ra trong tiãút diãûn cuía truû. + Vç truûc quay 1 chiãöu nãn æïng suáút tiãúp biãún âäøi theo chu kyì maûch âäüng. Coï: db = 1000 (N/mm2) t-1 = 250 (N/mm2) Tra baíng (7-3b) ta coï: W = 2320 (mm3) W0 = 49700 (mm3) Våïi Choün hãû säú tàng bãön : b = 1 (khäng tàng bãön). Choün caïc hãû säú : (baíng 7-4/V-123) ed = 0,68 et = 0,75 Tra baíng (7-8/V-127) ta coï: Kd = 2 Kt = 2,1 Þ Þ Hãû säú an toaìn thæåìng láúy (1,5¸2,5) Þ thoía maîn. Vç tênh chênh xaïc truûc taûi tiãút diãûn låïn nháút (n-n) Þ choün truûc coï tiãút diãûn laì 30mm. Khäng cáön kiãøm tra taûi tiãút diãûn (m-m). 74815 78624 101469 Mx 174888 Mux Muy 73370 Pr1 n-n m-m RAY RAX RBX RBY P1 Pr2 P2 Tênh choün äø làn. Så âäö truûc RA A B RB ÄØ khäng chëu læûc doüc truûc maì chè chëu læûc hæåïng tám nãn : RA = RB = Þ Tênh choün äø cho truûc taûi A: Qtâ = RA=4565 N = 457 daN . Ta coï : C = Qtâ.(n.h)0,3 Þ C = 457.( 220.104)0,3=36529 Dæûa vaìo baíng 14P /V-339 .Choün äø bi âåî mäüt daîy loaûi 405 coï : d = 30 mm D = 72 mm B = 19 mm Cbaíng = 40.000 3. Tênh toaïn li håüp ma saït nhiãöu âéa Âënh âæåìng kênh bãö màût laìm viãûc cuía caïc âéa. Cå såí âãø tênh li håüp ma saït nhiãöu âéa laì hãû säú ma saït cuía váût liãûu laìm âéa ma saït, âäöng thåìi yãu cáöu li håüp phaíi co kãút cáúu phuì håp, do âoï ta coï cäng thæïc kinh nghiãûm âãø tênh âæåìng kênh trung bçnh cuía âéa ma saït: Trong âoï: d: âæåìng kênh truûc làõp li håüp : d = 35 mm Ta tênh âæåüc Dtb = (2,5 ¸ 4).35 = 87,5 ¸ 140 Choün Dtb = 90 mm. Âæåìng kênh ngoaìi cuía âéa trong : D = 1,25.Dtb Þ D = 1,25.90 = 112,5 mm Choün D = 115 mm. Âæåìng kênh trong cuía âéa ngoaìi : D1 = 0,75.Dtb Þ D1 = 0,75.90 = 67,5 mm Choün D1 = 70 mm. Choün váût liãûu vaì chãú âäü bäi trån. Tra baíng (9-13/V-237) : Bãö màût ma saït giæîa caïc âéa laì gang våïi pheredo, coï: Hãû säú ma saït f = 0,08 Aïp suáút cho pheïp trãn âéa : [p] = 0,25 (N/mm2). Chãú âäü bäi trån : âæåüc bäi trån. Säú bãö màût laìm viãûc. (9-30/V-239 ) Trong âoï: : bãö räüng hçnh vaình khàn cuía bãö màût ma saït. Tênh Mx våïi säú vong quay chaûy dao nhanh: NVI = 1,19 KW nVI = 444 v /p Þ K = 1,5. Do âoï: Choün theo âiãöu kiãûn bäi trån ta láúy Z = 15. Säú âéa ngoaìi: Säú âéa trong: Tênh læûc eïp cáön thiãút lãn caïc âéa. (9-31/V-239) Váûy 4. Tênh vêt me âai äúc chaûy dao doüc Choün váût liãûu. Vêt me : Theïp 45 coï cå tênh: dbk=600 (N/mm2) dbc=300 (N/mm2) HRC = 50 ¸ 56 Âai äúc : âäöng thanh thiãúc. Cå såí tênh toaïn. Ta tênh vêt me âai äúc theo caïc yãúu täú sau : Âäü bãön moìn cuía vêt me âai äúc. Sæïc bãön cuía vêt me âai äúc. Âäü äøn âënh cuía truûc vêt me. Âäü cæïng væîng. Trong âoï : Tênh theo âäü bãön moìn laì phæång phaïp cå baín âãø xaïc âënh kêch thæåïc cuía vêt me âai äúc. Tênh theo âäü bãön moìn: Phæång phaïp tênh theo âäü bãön moìn âæåüc duìng tênh toaïn pháön låïn caïc bäü truyãön vêt me âai äúc. Âãø giaím moìn aïp suáút p trãn màût ren khäng væåüt quaï trë säú [p]: (*) (14-3/III-44). Trong âoï: Fa : læûc doüc truûc (N). d2 : âæåìng kênh trung bçnh cuía vêt me (mm). h : chiãöu cao laìm viãûc cuía ren (mm): h = Yh.t. t : bæåïc ren. x : säú vong ren cuía âai äúc : . H : chiãöu cao âai äúc. Thay h = Yh.t. vaì vaìo (*) ta coï : (**) Âàût H = l.d2 thay vaìo (**) ta coï cäng thæïc xaïc âënh âæåìng kênh trung bçnh d2 coï daûng. Yh = 0,5 - ren hçnh thang. l = 1,2 ¸1,5. [p] = 8 ¸ 10 (N/mm2). Fa = K.Px+m(Pz + 2Py + G) Px, Pz , Py : Thaình pháön læûc càõt. G : Troüng læåüng pháön di âäüng. m : Hãû säú ma saït thu goün trãn baìn maïy. K: Hãû säú tàng læûc ma saït do Px gáy moment læûc. K = 1,4. m = 0,2. Thaình pháön læûc càõt Px, Pz , Py tênh theo chãú âäü càõt thæí maûnh trong træåìng håüp phay nghëch ta coï: Px = 12452 (N). Py = 41505 (N). Pz = 20752,5 (N). Ta tênh âæåüc Fa = 34616 (N) thay vao (***) ta coï: Choün d2 =30 (mm). Caïc thäng säú khaïc: t = 6 (mm). h = 0,5.t = 3 (mm). Tênh chiãöu cao âai äúc theo (*) ta coï : Þ Ta tênh âæåüc: H = x.t = 12. 6 = 72 (mm). Hãû säú chiãöu cao âai äúc: l = Våïi khoaíng cho pheïp l = 1,2 ¸ 2,5 Þ l thoía maín. Kiãøm tra âäü bãön. Vêt me laìm viãûc våïi taíi troüng låïn âäng thåìi chëu keïo(neïn) vaì xoàõn âäöng thåìi nãn ta tênh æïng suáút tæång âæång. Theo thuyãút bãön æïng suáút tiãúp låïn nháút, æïng suáút tæång âæång phán bäú åí tiãút diãûn ngang nguy hiãøm bàòng : Trong âoï: dtâ: æïng suáút tæång âæång. d : æïng suáút do læûc doüc truûc taûo ra. t :æïng suáút tiãúp do moment xoàõn gáy nãn. d1: âæåìng kênh trong cuía ren vêt: d1 =26 (mm). Trong âoï: Hiãûu suáút cuía truûc vêt âæåüc tênh: g : goïc náng cuía ren vêt. r = arctg : goïc ma saït Âäúi våïi vêt me âæåüc bäi trån m = 0,1 do âoï r = arctg(0,1) = 5040’. Váûy Þ . Þ Ta tênh âæåüc : ÆÏng suáút tæång âæång: Våïi Þ dtâ < [d] laì thoía maín. Kiãøm tra âiãöu kiãûn äøn âënh. Ta kiãøm nghiãûm vêt coï chiãöu daìi báút kç theo âiãöu kiãûn chung vãö bãön vaì äøn âënh: (14-8/III-46). [dn] : æïng suáút neïn cho pheïp. . j : hãû säú giaím æïng suáút cho pheïp tra baíng theom.. Våïi: L = 700 (mm). m = 0,5. Váûy m. Choün j = 0,82 (IV/II-46). ÆÏng suáút neïn: j.[dn] = 0,82.100 = 82 (N/mm2). Þ dn < j.[dn] laì thoía maín 5. Tênh toaïn ly håüp váúu trãn truûc IV Ly håüp váúu gäöm hai næía ly håüp coï váúu åí màût bãn, khi âäúng ly håüp caïc váúu åí hai næía ly håüp seî gaìi vaìo nhau truyãön chuyãøn âäüng quay vaì mämen xoàõn tæì truûc naìy qua truûc kia. Hçnh daïng tiãút diãûn váúu coï nhiãöu daûng: tam giaïc chæí tháûp hçnh thang. Trong maïy càõt kim loaûi ta thæåìng duìng laì ly håüp váúu coï tiãút diãûn váúu laì hçnh thang. Trçnh tæû tênh toaïn: Âënh kêch thæåïc cuía ly håüp. Âæåìng kênh ngoaìi: D = (1,8¸2,2) ´ d Trong âoï: D: âæåìng kênh truûc làõp ly håüp d = 30mm Þ D = 54 ¸ 75 Þ Choün D = 65mm. Chiãöu daìi toaìn bäü ly håüp: L = (3¸4) ´ d = 90 ¸ 120 (mm) Choün L = 100 mm. Âæåìng kênh trong cuía ly håüp: D1 = D - 2a a: chiãöu räüng váúu, tra baíng (9-12/V-135) ta coï a = 10mm Þ D1 = 65 - 2 ´ 10 = 45 (mm) Âæåìng kênh trung bçnh cuía ly håüp: Goïc nghiãng bãö màût laìm viãûc cuía váúu a = 50. Chiãöu daìi chán váúu: h: chiãöu cao váúu ; Z: säú váúu Tra baíng (9-12/V-235), ta coï: h = 4mm; Z = 9 Þ Choün b = 10 (mm). Choün váût liãûu laìm ly håüp laì theïp 20 Cr. Kiãøm nghiãûm æïng suáút dáûp trãn bãö màût laìm viãûc cuía váúu theo âiãöu kiãûn: . Trong âoï y = 0,5 ¸ 0,75. Choün y = 0,6 (y: hãû säú xeït âãún sæû phán bäú khäng âãöu taíi troüng). Vç váût liãûu laìm ly håüp laì theïp 20Cr vaì âoïng ly håüp khi truûc khäng quay nãn = 95 (N/mm2) Våïi Mx = 58602 (N.mm). K: hãû säú taíi troüng, K = 1,3. Þ. Þ. Kiãøm nghiãûm sæïc bãön uäún cuía váúu: . Trong âoï: : mämen caín uäún cuía tiãút diãûn váúu. Þ . du = 0,25 ´ dch = 0,25 ´ 700 = 175 (N/mm2). Þ Þ . pháön iv mäüt säú tênh toaïn thiãút kãú khaïc tênh toaïn HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU KHIÃØN Hãû thäúng âiãöu khiãøn häüp täúc âäü Thiãút kãú hãû thäúng âiãöu khiãøn häüp täúc âäü duìng âéa läù: 1’ , 2’ laì hai âéa coï läù âàõt song song. Màût âéa coï khoan thuíng caïc läù trãn caïc voìng troìn âäöng tám . L a A 2' 1' a 1 2 3 4 5 VË TRÊ ÀN KHÅÏP TRAÏI VË TRÊ ÀN KHÅÏP PHAÍI VË TRÊ GIÆÎA Nguyãn lê laìm viãûc cuía hãû thäúng nhæ sau: keïo âéa råìi khoíi chäút 1,2, quay âéa mäüt goïc cáön gaût. Sau âoï âáøy âéa vaìo tuyì theo trãn màût âéa coï läù hoàûc khäng, noï seî âáøy caïc chäút 1 hoàûc 2 laìm quay baïnh ràng 3. Baïnh ràng 4 làõp cuìng truûc våïi baïnh ràng 3 quay theo laìm thanh ràng 5 tënh tiãún. Trãn thanh ràng 5 coï gàõn caìng gaût, gaût khäúi baïnh ràng di træåüt. LÆÅÏI KÃÚT CÁÚU HÄÜP TÄÚC ÂÄÜ n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 n17 n18 3[1] 3[3] 2[9] i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 A B C D Så âäö âäüng hoüc Khäúi baïnh ràng ba báût trãn truûc IV âæåüc taïch thaình 2 khäúi B vaì C âãø tiãûn bäú trê tay gaût. Xaït âënh haình trçnh gaût cuía 4 khäúi baïnh ràng phuû thuäüc vaìo kãút cáúu bäú trê hãû thäúng âiãöu khiãøn: + Khäúi A coï ba vë trê laìm viãûc: TRAÏI- GIÆÎA- PHAÍI (T-G-P) mäùi láön gaût laì 50mm, haình trçnh gaût chung laì LA = 100mm. + Khäúi B coï ba vë trê laìm viãûc: GIÆÎA (khäng laìm viãûc)- TRAÏI- PHAÍI (G-T-P) mäùi láön gaût laì 25mm, haình trçnh gaût chung laì LB = 50mm. + Khäúi C coï hai vë trê laìm viãûc: TRAÏI(laìm viãûc)- PHAÍI(khäng laìm viãûc) mäùi láön gaût laì 25mm, haình trçnh gaût chung laì LC = 25mm. + Khäúi D coï hai vë trê laìm viãûc: TRAÏI - PHAÍI mäùi láön gaût laì 50mm, haình trçnh gaût chung laì LD = 50mm. Hai khäúi B vaì C coï liãn quan våïi nhau, khi khäúi B åí vë trê àn khåïp thç khäúi C åí vë trê khäng àn khåïp vaì ngæåüc laûi. Choün khoaíng caïch hai âéa l= 25 mm Chiãöu daìi chäút khäúi A laì 50mm Chiãöu daìi chäút khäúi B laì 25mm Chiãöu daìi chäút khäúi C laì 25mm Chiãöu daìi chäút khäúi D laì 50mm Våïi khoaíng caïch hai âéa laì 25 nãn caïc khäúi baïnh ràng B, C, D khäng duìng baïnh ràng khuãúch âaûi. Khäúi A duìng baïnh ràng khuãúch âaûi, våïi hãû säú khuãúch âaûi K = Säú tay gaût laì 4 Säú thanh ràng âáøy keïo ( chäút 1-2) laì 8 Säú haìng läù trãn âéa laì 4x2 = 8 haìng Càn cæï vaìo læåïi kãút cáúu vaì phæång aïn khäng gian ta xaït âënh sæû thay âäøi thæï tæû àn khåïp cuía caïc tyí säú truyãön theo vë trê cuía caïc khäúi baïnh baïnh ràng trong häüp täúc âäü: n1 = nâc io i1 i4 i7 khäúi A phaíi khäúi B traïi khäúi D phaíi n2 = nâc io i2 i4 i7 khäúi A traïi khäúi B traïi khäúi D phaíi n3 = nâc io i3 i4 i7 khäúi A giæîa khäúi B traïi khäúi D phaíi n4 = nâc io i1 i5 i7 khäúi A phaíi khäúi C traïi khäúi D phaíi n5 = nâc io i2 i5 i7 khäúi A traïi khäúi C traïi khäúi D phaíi n6 = nâc io i3 i5 i7 khäúi A giæîa khäúi C traïi khäúi D phaíi n7 = nâc io i1 i6 i7 khäúi A phaíi khäúi B phaíi khäúi D phaíi n8 = nâc io i2 i6 i7 khäúi A traïi khäúi B phaíi khäúi D phaíi n9 = nâc io i3 i6 i7 khäúi A giæîa khäúi B phaíi khäúi D phaíi n10 = nâc io i1 i4 i8 khäúi A phaíi khäúi B traïi khäúi D traïi n11 = nâc io i2 i4 i8 khäúi A traïi khäúi B traïi khäúi D traïi n12 = nâc io i3 i4 i8 khäúi A giæîa khäúi B traïi khäúi D traïi n13 = nâc io i1 i5 i8 khäúi A phaíi khäúi C traïi khäúi D traïi n14 = nâc io i2 i5 i8 khäúi A traïi khäúi C traïi khäúi D traïi n15 = nâc io i3 i5 i8 khäúi A giæîa khäúi C traïi khäúi D traïi n16 = nâc io i1 i6 i8 khäúi A phaíi khäúi B phaíi khäúi D traïi n17 = nâc io i2 i6 i8 khäúi A traïi khäúi B phaíi khäúi D traïi n18 = nâc io i3 i6 i8 khäúi A giæîa khäúi B phaíi khäúi D phaíi Ta láûp baíng tuáön tæû sau: ni KHÄÚI A KHÄÚI B KHÄÚI C KHÄÚI D Vë trê Âéa I Âéa II Vë trê Âéa I Âéa II Vë trê Âéa I Âéa II Vë trê Âéa I Âéa II n1 P O X O X T X O X O P O X X X P O X O X n2 T X O X O T X O X O P O X X X P O X O X n3 G O O X X T X O X O P O X X X P O X O X n4 P O X O X G O O X X T X O X X P O X O X n5 T X O X O G O O X X T X O X X P O X O X n6 G O O X X G O O X X T X O X X P O X O X n7 P O X O X P O X O X P O X X X P O X O X n8 T X O X O P O X O X P O X X X P O X O X n9 G O O X X P O X O X P O X X X P O X O X n10 P O X O X T X O X O P O X X X T X O X O n11 T X O X O T X O X O P O X X X T X O X O n12 G O O X X T X O X O P O X X X T X O X O n13 P O X O X G O O X X T X O X X T X O X O n14 T X O X O G O O X X T X O X X T X O X O n15 G O O X X G O O X X T X O X X T X O X O n16 P O X O X P O X O X P O X X X T X O X O n17 T X O X O P O X O X P O X X X T X O X O n18 G O O X X P O X O X P O X X X T X O X O Trong âoï : P : khäúi baïnh ràng åí vi trê àn khåïp bãn phaíi T : khäúi baïnh ràng åí vi trê bãn traïi G :khäúi baïnh ràng åí vi trê giæîa ( àn khåïp cho khäúi ba báûc khäng àn khåïp cho khäúi hai báûc) X : khäng coï läù trãn âéa O : coï läù trãn âéa Haìng trãn æïng våïi chäút 1, haìng dæåïi æïng våïi chäút 2 Duìng baíng trãn âãø veî ra vë trê caïc läù trãn âéa. Caïc thäng säú nhæ âæåìng kênh läù, âæåìng kênh voìng troìn qua tám caïc läù, goïc giæîa âæåìng chuáøn vaì tám caïc chäút, âæåìng kênh âéa ... xaït âënh theo kãút cáúu cuû thãø cuía maïy. Mäüt säú tênh toaïn cuû thãø nhæ sau: + Âiãöu kiãûn bäú trê caïc läù trãn voìng troìn âéa: Coï 18 cáúp täúc âäü, do âoï caïc vi trê liãn tiãúp ( coï läù hay khäng coï läù) âãöu caïch nhau mäüt goïc laì Âãø caïc läù khäng càõt nhau thç: 2pR > d.Z Þ R > Trong âoï: R: âæåìng kênh voìng troìn qua tám caïc läù d : âæåìng kênh chäút, láúy d = 8 mm Z : säú cáúp täúc âäü Þ R > Láúy Rmin = 35 mm Hçnh veî caïc âéa läù âiãöu khiãøn täúc âäü Âéa quay theo chiãöu kim âäöng häö. vë trê xuáút phaït cuía caïc haìng läù truìng våïi caïc chäút. Täúc âäü tàng dáön theo chiãöu kim âäöng häö. KHÄÚI A KHÄÚI C KHÄÚI B KHÄÚI D 29 ÂÉA I Æ194 Æ180 Æ170 Æ157 Æ144 Æ134 Æ110 Æ84 ÂÉA II Hãû thäúng âiãöu khiãøn häüp chaûy dao Thiãút kãú hãû thäúng âiãöu khiãøn häüp chaûy dao duìng âéa läù: LÆÅÏI KÃÚT CÁÚU HÄÜP CHAÛY DAO 3[3] 3[1] 2[9] i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 nS1 nS2 nS3 nS4 nS5 nS6 nS7 nS8 nS9 nS10 nS11 nS12 nS13 nS14 nS15 nS16 nS17 nS18 Så âäö âäüng häüp chaûy dao A B C * Xaïc âënh haình trçnh gaût cuía hai khäúi baïnh ràng vaì ly håüp M phuû thuäüc vaìo kãút cáúu cuû thãø trong bäú trê hãû thäúng âiãöu khiãøn. Khäúi A coï ba vë trê laìm viãûc: TRAÏI- GIÆÎA- PHAÍI mäùi láön gaût laì 25mm, haình trçnh gaût LA = 50mm. Khäúi B coï ba vi trê laìm viãûc : TRAÏI- GIÆÎA- PHAÍI mäùi láön gaût laì 25mm, haình trçnh gaût LB = 50mm. Ly håüp M (khäúi C) coï hai vë trê âoïng vaì måí ly håüp tæång æïng våïi hai vë trê: TRAÏI: âoïng ly håüp thæûc hiãûn âæåìng truyãön phaín häöi. PHAÍI: måí ly håüp thæûc hiãûn âæåìng truyãön træûc tiãúp mäùi láön gaût laì 25mm haình trçnh gaût LC = 25mm. Säú tay gaût laì 3. Säú thanh ràng âáøy keïo laì 3x2 =6 Chiãöu daìi chäút thanh ràng khäúi A vaì B laì 50mm Chiãöu daìi chäút thanh ràng khäúi C laì 25mm * Vë trê àn khåïp cuía caïc khäúi baïnh ràng trong viãûc thæûc hiãûn säú cáúp täúc âäü chaûy dao trong häüp chaûy dao: Ta coï: n1 = nâc.io i1 i4 i7.i8.i9... khäúi A traïi khäúi B giæîa khäúi C traïi n2 = nâc.io i1 i5 i7.i8.i9... khäúi A traïi khäúi B phaíi khäúi C traïi n3 = nâc.io i1 i6 i7.i8.i9... khäúi A traïi khäúi B traïi khäúi C traïi n4 = nâc.io i2 i4 i7.i8.i9... khäúi A phaíi khäúi B giæîa khäúi C traïi n5 = nâc.io i2 i5 i7.i8.i9... khäúi A phaíi khäúi B phaíi khäúi C traïi n6 = nâc.io i2 i6 i7.i8.i9... khäúi A phaíi khäúi B traïi khäúi C traïi n7 = nâc.io i3 i4 i7.i8.i9... khäúi A giæîa khäúi B giæîa khäúi C traïi n8 = nâc.io i3 i5 i7.i8.i9... khäúi A giæîa khäúi B phaíi khäúi C traïi n9 = nâc.io i3 i6 i7.i8.i9... khäúi A giæîa khäúi B traïi khäúi C traïi n10 = nâc.io i1 i4 i9... khäúi A traïi khäúi B giæîa khäúi C phaíi n11 = nâc.io i1 i5 i9... khäúi A traïi khäúi B phaíi khäúi C phaíi n12= nâc.io i1 i6 i9... khäúi A traïi khäúi B traïi khäúi C phaíi n13= nâc.io i2 i4 i9... khäúi A phaíi khäúi B giæîa khäúi C phaíi n14= nâc.io i2 i5 i9... khäúi A phaíi khäúi B phaíi khäúi C phaíi n15= nâc.io i2 i6 i9... khäúi A phaíi khäúi B traïi khäúi C phaíi n16= nâc.io i3 i4 i9... khäúi A giæîa khäúi B giæîa khäúi C phaíi n17= nâc.io i3 i5 i9... khäúi A giæîa khäúi B phaíi khäúi C phaíi n18= nâc.io i3 i6 i9... khäúi A giæîa khäúi B traïi khäúi C phaíi Ta láûp baíng tuáön tæû sau: nsi KHÄÚI A KHÄÚI B KHÄÚI C Vë trê Âéa I ÂÉA II Vë trê Âéa I Âéa II Vë trê Âéa I Âéa II ns1 T X O X O G O O X X T G K ns2 T X O X O P O X O X T G K ns3 T X O X O T X O X O T G K ns4 P O X O X G O O X X T G K ns5 P O X O X P O X O X T G K ns6 P O X O X T X O X O T G K ns7 G O O X X G O O X X T G K ns8 G O O X X P O X O X T G K ns9 G O O X X T X O X O T G K ns10 T X O X O G O O X X P K G ns11 T X O X O P O X O X P K G ns12 T X O X O T X O X O P K G ns13 P O X O X G O O X X P K G ns14 P O X O X P O X O X P K G ns15 P O X O X T X O X O P K G ns16 G O O X X G O O X X P K G ns17 G O O X X P O X O X P K G ns18 G O O X X T X O X O P K G Trong âoï: T: vë trê cuía khäúi baïnh ràng hay li håüp åí bãn traïi P : vë trê cuía khäúi baïnh ràng hay li håüp åí bãn phaíi G : vë trê cuía khäúi baïnh ràng åí giæîa X : khäng coï läù trãn âéa O : coï läù trãn âéa Säú tay gaût laì 3 Säú thanh ràng âáøy keïo ( chäút 1-2) laì 6 Säú haìng läù trãn âéa laì 3x2 = 6 haìng Âãø giaím båït säú haìng läù trãn âéa, giaím båït thåìi gian gia cäng , laìm cho kãút cáúu âån giaín âäúi våïi viãûc âoïng måí ly håüp M ( khäúi C) ta khäng duìng läù trãn âéa maì taûo thaình mäüt pháön gåì coï chiãöu cao bàòng haình trçnh gaût cuía khäúi C g : coï gåì trãn âéa I k : khäng coï gåì trãn âéa I Haìng trãn cho chäút 1, haìng dæåïi cho chäút 2 Hçnh veî caïc âéa läù âiãöu khiãøn häüp chaûy dao KHÄÚI A KHÄÚI C KHÄÚI B 22 28 27 22 ÂÉA I Æ152 Æ130 Æ110 Æ90 ÂÉA II HÃÛ THÄÚNG BÄI TRÅN, LAÌM MAÏT, HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN Tênh toaïn thiãút kãú hãû thäúng bäi trån Cäng duûng cå baín cuía hãû thäúng bäi trån laì giaím täøn hao do ma saït cuía bäü truyãön, tàng âäü bãön moìn cuía caïc bãö màût ma saït cäng taïc vaì âaím baío laìm viãûc åí nhiãût âäü bçnh thæåìng cho pheïp. Thiãút kãú hãû thäúng bäi trån âuïng seî baío vãû âæåüc láu âäü chênh xaït ban âáöu cuía maïy trong toaìn bäü thåìi gian sæí duûng maïy. Caïc càûp ma saït sau âáy cuía maïy seî âæåüc bäi trån: + Säúng træåüt + Bäü truyãön baïnh ràng + ÄØ bi + Caïc khåïp näúi Hãû thäúng bäi trån phaíi dáùn læåüng dáöu bäi trån cáön thiãút tåïi caïc bãö màût cäng taïc phaíi coï bäü pháûn cung cáúp dáöu vaì laìm saûch dáöu, kiãøm tra dáöu. Trong caïc maïy cäng cuû måïi hãû thäúng bäi trån táûp trung, laìm viãûc tæû âäüng âæåüc duìng nhiãöu, caïch bäi trån naìy kinh tãú, chàõc chàõn vaì tiãûn låüi. Phæång phaïp dáùn dáöu phuû thuäüc chênh vaìo læåüng dáöu bäi trån cáön thiãút phaíi dáùn âi. Âãø dáùn læåüng dáöu bäi trån êt, ngæåìi ta coï thãø duìng màõt dáöu nhoí gioüt. Khi cáön phaíi dáùn læåüng dáöu bäi trån låïn tåïi caïc bãö màût cäng taïc, ngæåìi ta thæåìng duìng båm coï kãút cáúu âån giaín. Nguyãn lê laìm viãûc: dáöu âæåüc båm tæì båm pittong dáùn âãún caïc bãö màût cáön bäi trån. Viãûc xaït âënh chênh xaït læåüng dáöu bäi trån cáön thiãút dáùn tåïi caïc âäúi tæåüng âæåüc bäi trån trong nhiãöu træåìng håüp khäng thãø laìm âæåüc. Læåüng dáöu bäi trån quaï dæ thæìa seî gáy taïc haûi vç coï thãø dáùn tåïi caïc täøn tháút phuû, tàng nhiãût âäü cäng taïc vaì âäút noïng táút caí caïc bäü pháûn maïy. Ngoaìi ra læåüng dáöu bäi trån cáön thiãút âãø bäi trån täút coï thãø thay âäøi trong chu kyì sæí duûng vç do moìn do khe håí giæîa caïc càûp ma saït tàng lãn. Do âoï âãø âiãöu chènh læåüng dáöu bäi trån ngæåìi ta thæåìng âæa vaìo hãû thäúng bäi trån caïc bäü pháûn phán læåüng dáöu. Trong hãû thäúng bäi trån tuáön hoaìn dáöu åí caïc càûp ma saït âi ra mäüt láön næîa laûi âæåüc âæa tåïi âäúi tæåüng bäi trån nãn dáöu cáön phaíi âæåüc loüc saûch bàòng bäü pháûn loüc dáöu. Trong ngaình chãú taûo maïy cäng cuû, bäü pháûn loüc dáöu bàòng maìng moíng, nè vaì læåïi loüc âæåüc duìng phäø biãún nháút. Âãø âaím baío hãû thäúng bäi trån laìm viãûc täút phaíi coï hãû thäúng kiãøm tra. Thæåìng ngæåìi ta âàût màõt dáöu âãø kiãøm tra dáöu trong thuìng, åí caïc càûp ma saït. Xaït âënh læu læåüng cuía båm dáöu dæûa trãn cå såí cán bàòng nhiãût, xuáút phaït tæì giaí thiãút: táút caí nhiãût læåüng toaí ra do ma saït åí caïc càûp ma saït bàòng nhiãût læåüng thu vaìo cuía cháút loíng bäi trån. Nhiãût læåüng do caïc bãö màût ma saït toaí ra chè coï thãø tênh toaïn våïi phæång phaïp gáön âuïng. Nhiãût læåüng toaí ra åí caïc càûp ma saït âæåüc tênh theo cäng thæïc: W1 = 860.N.( 1 - h ) [ kcal/h] [I/tr178] (1) Trong âoï: N: cäng suáút åí caïc càûp ma saït. h: hiãûu suáút táút caí caïc càûp ma saït âæåüc bäi trån. Nhiãût læåüng thu vaìo cuía cháút loíng bäi trån âæåüc tênh theo cäng thæïc: W2 = 60.c.g.Dt [kcal/h] [I/tr178] (2) Trong âoï: Q: Læu læåüng chát loíng bäi trån chaïy qua [l/p] c : nhiãût dung riãng cuía dáöu ( c » 0,4 kcal/kgoC) g: khäúi læåüng riãng cuía cuía dáöu [kg/dm3] ( g » 0,9) Dt: hiãûu nhiãût âäü cuía dáöu ra vaì vaìo bãö màût ma saït [oC] Cán bàòng hai phæång trçnh (1), (2) ta âæåüc cäng thæïc gáön âuïng: Q » k.N.(1-h) [l/p] Trong âoï: k: hãû säú phuû thuäüc vaìo sæû háúp thu nhiãût cuía dáöu. N.(1 - h): cäng suáút máút maït trong caïc cå cáúu âæåüc bäi trån. a) Dáöu bäi trån. Nguyãn tàõc chung khi læûa choün dáöu bäi trån laì: Nãúu taíi troüng caìng nhoí, váûn täúc tæång âäúi cuía caïc bãö màût ma saït caìng låïn vaì nhiãût âäü tháúp thç phaíi duìng dáöu coï âäü nhåït caìng nhoí. Nhæîng chi tiãút âiãøn hçnh cuía maïy âæåüc bäi trån nhæ sau: + ÄØ truûc chênh cuía maïy duìng häùn håüp cuía 90% dáöu hoaí vaì 10% dáöu j hay dáöu cäng nghiãûp 12. + Baïnh ràng truû duìng dáöu cäng nghiãûp 20, 45, 50. + Vêt me duìng dáöu cäng nghiãûp 45, 50 hay dáöu xi lanh nheû 11. Ngoaìi caïc loaûi dáöu khoaïng cháút ra, ngæåìi ta thæåìng duìng måî âãø bäi trån. Måî coï hãû säú ma saït låïn hån dáöu ráút nhiãöu. Noï chëu âæåüc taíi troüng låïn maì khäng bë quaï noïng hay bë dênh, giaï thaình reí hån vaì baío vãû chäúng báøn cuîng dãù hån dáöu. Do âoï ngæåìi ta thæåìng thay thãú dáöu bàòng måî âàûc. Caïc loaûi måî sau âáy thæåìng âæåüc duìng âãø bäi trån äø bi trong maïy cäng cuû: + Måî vaûn nàng coï nhiãût âäü chaíy tháúp: YH + Måî vaûn nàng coï nhiãût âäü chaíy trung bçnh: YC2, YC3 + Måî vaûn nàng coï nhiãût âäü chaíy cao: YT1, YTB ( måî chëu laûnh) b) Tênh cho häüp täúc âäü. Læu læåüng dáöu bäi trån cáön cho häüp täúc âäü: Q » k.N.(1-h) [l/p] Trong âoï: k = 2 N = 7,5 m = 0,85 Þ Q = 2.7,5.( 1- 0,85) = 2,25 [l/p] Thãø têch thuìng chæïa dáöu: V = (5¸6).Q [l] V = 5.Q = 5.2,25 =11 l Váûn täúc doìng chaíy trong äúng coï thãø láúy: v = 1m/s c) Tênh cho häüp chaûy dao. Trong häüp chaûy dao coï hai chãú âäüü bäi trån: + Bäi trån liãn tuûc duìng trong häüp biãún täúc + Bäi trån khäng liãn tuûc duìng bäi trån caïc säúng træåüt, vêt me-âai äúc. Læu læåüng dáöu bäi trån: Q » k.N.(1-h) [l/p] Trong âoï: k = 2 N = 1,7 KW h = 0,75 Þ Q = 2.1,7.( 1- 0,75) = 1,27 l/p Thãø têch thuìng chæïa: V = 5.1,27 = 6,35 l choün V = 7 l Tênh toaïn hãû thäúng laìm maït Âãø giaím nhiãût læåüng sinh ra khi gia cäng, laìm tàng tuäøi thoü cuía dao hay âäö gaï, ngæåìi ta duìng cháút loíng trån nguäüi âãø tæåïi vaìo vuìng càõt. Taïc duûng cuía cháút loíng laìm nguäüi khi tæåïivaìo vuìng càõt laì: + Giaím ma saït giæîa dao vaì phäi, tæïc laì giæîa dao vaì chi tiãút gia cäng. Do âoï giaím âæåüc nhiãût âäü, âoü biãún daûng âäü moìn cuía dao. Ngoaìi ra, ma saït giaím cuîng laìm giaím nhæîng khaí nàng gáy ra cháún âäüng åí duûng cuû càõt. + Giaím âæåüc læûc càõt, âäöng thåìi náng cao cháút læåüng bãö màût, vi khi càõt cháút loíng laìm nguäüi chen vaìo giæîa hai bãö màût cuía dao vaì phoi + Láúy âi pháön låïn nhiãût læåüng do gia cäng biãún daûng vaì cäng ma saït saín sinh ra nãn chàông nhæîng ngàn caín biãún daûng cuía dao, maì coìn giaím âæåüc biãún daûng cuía chi tiãút gia cäng. + Trong nhiãöu træåìng håüp cháút loíng trån nguäüi coìn coï taïc duûng laìm saûch bãö màût gia cäng vaì taíi phäi âi. Nãúu phoi æï laûi mäüt chäù thç coï thãø laìm giaím cháút læåüng bãö màût gia cäng, laìm hoíng säúng træåüt..... Toïm laûi, taïc duûng cuía cháút loíng laìm nguäüi ( cuía hãû thäúng laìm nguäüi) laì âaím baío náng cao tuäøi thoü cuía maïy, cuía duûng cuû càõt, âäöng thåìi náng caoâæåüc nàng suáút cuía maïy , náng cao âæåüc cháút læåüng gia cäng bãö màût chi tiãút. Læûa choün cháút laìm nguäüi: Viãûc læûa choün cháút laìm nguäüi phuû thuäüc vaìo váût liãûu cuía chi tiãút gia cäng vaì phæång phaïp gia cäng. Caïc dung dich coï khi ngoaìi taïc duûng laìm nguäüi laì chuí yãúu coìn coï nhiãûm vuû bäi trån. Do âoï yãu cáöu âäúi våïi cháút laìm nguäüi trong tæìng træåìng håüp ráút khaïc nhau. + Våïi váûn täúc càõt nhoí vaì âäü sáu càõt nhoí thç khäng cáön taïc duûng laìm nguäüi hoàûc bäi trån nhiãöu làõm. + Våïi váûn täúc càõt nhoí vaì âoü sáu càõt låïn, thç tæång âäúi cáön thiãút taïc duûng laìm nguäüi vaì taïc duûng bäi trån. + Våïi váûn täúc càõt låïn vaì âäü sáu càõt nhoí thç ráút cáön thiãút taïc duûng laìm nguäüi nhæng êt cáön taïc duûng bäi trån. + Våïi váûn täúc càõt låïn vaì âäü sáu càõt låïn thç caí hai taïc nhán bäi trån vaì laìm nguäüi âãöu cáön thiãút. Tuyì thuäüc vaìo váût liãûu gia cäng , taïc duûng cuía dung dëch laìm nguäüi cuîng coï nhæîng yãu cáöu khaïc nhau. Khi gia cäng váût liãûu cæïng doìn, thç cáön dung dëch coï taïc duûng laìm nguäüi vaì bäi trån trung bçnh. Khi gia cäng váût liãûu cæïng deío thç yãu cáöu vãö bäi trån vaì laìm nguäüi cao. Mäüt dung dëch coï taïc duûng laìm nguäüi tät khi tyí nhiãût vaì khaí nàng dáùn nhiãût cao, æïng suáút bãö màût nhoí. Taïc duûng bäi trån täút khi âäü nhåït cuía cháút loíng thay âäøi êt khi nhiãût âäü thay âäøi, coï khaí nàng taûo thaình maìng bäi trån, háúp phuû væîng chàõc vaìo bãö màût bäi trån. Yãu cáöu chuí yãúu cuía dung dëch laìm nguäüi laì khäng laìm han gè chi tiãút maïy, laìm hæ hoíng låïp sån vaì khäng gáy muìi khoï chëu. * Caïc dung dëch laìm nguäüi chuí yãúu duìng khi càõt kim loaûi laì: dung dëch xuït, emulxi, dáöu khoaïng cháút, næåïc xaì phoìng, nhæûa thäng, dáöu læía, häùn håüp dáöu læía våïi nhæûa thäng. Emulxin laì loaûi dáöu khoaïng häùn håüp våïi emulxän, næåïc, xuït vaì mäüt vaìi acid.. Thaình pháön emulxin duìng laìm nguäüi khi phay: Emulxän: 6 % NaHCO3: 0,02 % Næåïc: 93,98 Tênh toaïn hãû thäúng laìm nguäüi. Vãö cå baín, hãû thäúng laìm nguäüi cuîng bao gäöm nhæîng thaình pháön chuí yãúu nhæ hãû thäúng bäi trån hay mäüt hãû thäúng dáöu eïp thäng thæåìng. ÅÍ âáy ta chè âãö cáûp âãún váún âãö khaïc biãût laì caïch xaïc âënh læu læåüng cáön thiãút cuía båm dung dëch. Læu læåüng cuía båm li tám duìng trong laìm maït âæåüc xaïc âënh nãúu nhæ giaí thiãút toaìn bäü cäng suáút càõt âãöu chuyãøn thaình nhiãût vaì nhiãût læåüng naìy bë háúp thuû hoaìn toaìn båíi dung dëch laìm nguäüi. Ta coï phæång trçnh cán bàòng nhiãût. Coi dung dëch laìm nguäüi laì dáöu Emulxin coï g =1 kg/l ; c = 4,2 kcal/kg0C thç: Trong âoï : Dt : hiãûu nhiãût âoü âãø âaím baío tuäøi thoü dao do âoï Dt = 15¸250C. N : cäng suáút càõt. Nãúu cháút laìm nguäüi laì dáöu khoaïng cháút co g = 0,88 kg/l ; c = 2 kj/ kg0C thç: Þ Trang bë âiãûn cuía maïy Giåïi thiãûu trang bë âiãûn cuía maïy. Trãn maïy bäú trê ba âäüng cå khäng âäöng bäü roto loìng soïc. Âiãûn aïp Ñ/Y=220/380 volt. Âäüng cå chênh häüp täúc âäü (W) coï cäng suáút N = 7 KW täúc âäü n= 1440v/p. Âäüng cå chaûy dao (Z) coï cäng suáút Ncd = 1,7 KW täúc âäü ncd= 1440v/p. Âäüng cå båm dung dëch trån nguäüi coï cäng suáút Nb = 0,125 KW täúc âäü n=2800v/p. Maûch âiãöu khiãøn coï âiãûn aïp 127V, maûch âeìn chiãúu saïng 36V. Bäü chènh læu BC cung cáúp doìng mäüt chiãöu âãø haím âäüng nàng âäüng cå häüp täúc âäü. b) Nguyãn lê laìm viãûc. Truyãön âäüng chênh. Choün chiãöu quay truûc chênh bàòng nuïm xoay Kâc trong tuí âiãûn. Âoïng cäng tàõc âáöu vaìo CD, maûch âiãöu khiãøn coï âiãûn, áún nuït 1M-1 hoàûc 2M-1, khåíi âäüng tæì RT taïc âäüng, caïc tiãúp âiãøm thæåìng måí RT åí maûch âäüng læûc âoïng laûi. Âäüng cå âæåüc âoïng vaìo læåïi âiãûn quay vaì laìm quay truûc chênh. Âäöng thåìi Råle âiãûn aïp KH taïc âäüng, tiãúp âiãøm thæåìng måí KH (13-15) âoïng laûi. Khi truûc chênh áún nuït 2M1-1 hoàûc 2M1-2, khåíi âäüng tæì RT1 máút âiãûn caïc tiãúp âiãøm thæåìng måí RT1 åí maûch âäüng læûc måí ra, âäüng cå bë càõt khoíi læåïi âiãûn, tiãúp âiãøm thæåìng âoïng RT1(5-7) âoïng laûi, khåíi âäüng tæì ZT taïc âäüng, tiãúp âiãøm thæåìng måí ZT(102-104) âoïng laûi cung cáúp cho bäü chènh læu BC, âäng thåìi caïc tiãúp âiãøm thæåìng måí ZT(105-F13) vaì ZT(106-F33) âoïng laûi âæa nguäön âiãûn mäüt chiãöu vaìo hai pha cuía âäüng cå chênh quaï trçnh haîm âäüng nàng xaíy ra, haím âäüng cå chênh. Quaï trçnh sang säú trong truyãön âäüng chênh âæåüc thæûc hiãûn nhæ sau: Khi quay sang säú xong, áún nhàõp nuït 1M3-1, khåíi âäüng tæì 1M31 taïc âäüng theo maûch (1-9-11-13-21-19-23-8-6-4-2) âäöng thåìi Råle trung gian PZ åí maûch âäüng læûc taïc âäüng caïc tiãúp âiãøm thæåìng âoïng PZ (21-13) vaì PZ(13-15) åí maûch âiãöu khiãøn måí ra khäng cho Råle trung gian PZ taïc âäüng vaì khåíi âäüng ZW laìm viãûc. Nhæng khi Råle trung gian PZ máút âiãûn, tiãúp âiãøm thæåìng âoïng PZ(13-15) vaì PZ(13-21) âoïng laûi. Råle PZ khåíi âäüng tæì ZW laûi taïc âäüng, cæï nhæ váûy âäüng cå W âæåüc cung cáúp âiãûn khäng liãn tuûc vaì taûo ra nhæîng moment quay kiãøu xung, âæa baïnh ràng vaìo àn khåïp. Khi baïnh ràng âaî vaìo àn khåïp räöi âoüng cå nheû taíi, Råle âiãûn aïp PH bàõt âáöu taïc âäüng. Sæû laìm viãûc cuía råle âiãûn aïp PH vaì råle trung gian PZ taûo ra nhæîng xung moment ngàõn hån træåïc. Cho nãn khi ta nhàõp 1M3-1 tháúy dao håi quay mäüt chuït chæïng toí quaï trçnh sang säú âaî xong. Truyãön âäüng baìn maïy ( chaûy dao). Âiãöu khiãøn bàòng tay: Âàût cäng tàõc chuyãøn maûch 1M1-3 åí tuí âiãûn vaìo vë trê “laìm viãûc bàòng tay”. Caïc tiãúp âiãøm 1M3-3(27-49), 1M1-1(35-37) âoïng laûi caïc tiãúp âiãøm 1M1-4(37-41), 1M1-3(49-47) måí ra. ÁÚn nuït khåíi âäüng K3 cho truûc chênh quay, råle âiãûn aïp PH taïc âäüng, tiãúp âiãøm thæåìng måí RN3(33-35) âoïng laûi chuyãøn bë cho chuyãøn âäüng baìn maïy laìm viãûc. Âãø di chuyãøn baìn maïy våïi täúc âäü àn dao theo chiãöu doüc, âæa tay gaût phêa træåïc baìn qua traïi hay phaíi, caïc tiãúp âiãøm thæåìng måí cuía haím càõt 1M1-3(37-47) hoàûc 1M1-2(37-39) âoïng laûi, caïc tiãúp âiãøm thæåìng âoïng 1M1-4(51-53) hoàûc 1M1-2(33-53) måí ra, khåíi âäüng tæì K3 hoàûc K3' åí maûch âäüng læûc âoïng laûi, âäüng cå truyãön âäüng baìn chuyãøn âäüng theo chiãöu traïi hay phaíi våïi täúc âäü chaûy dao. Âãø chaûy dao nhanh áún nuït 1M-1 hoàûc 2M-1, khåíi âäüng tæì RT taïc âäüng. Caïc tiãúp âiãøm thæåìng måí cuía khåíi âäüng tæì RT(102-104) (105-107) (106-108) âoïng laûi. Nam chám âiãûn NC coï âiãûn, læûc huït cuía nam chám taïc âäüng vaìo li håüp ma saït åí häüp chay dao laìm cho baìn chuyãøn âäüng nhanh vãö phêa traïi hay phaíi. Âãø di chuyãøn baìn theo chiãöu ngang våïi täúc âäü àn dao, âæa tay gaût åí phêa traïi ra phêa ngoaìi hoàûc phêa trong, caïc tiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía haím càõt 2M1-4(31-33), hoàûc 2M1-2(29-31) måí, caïc tiãúp âiãøm thæåìng måí cuía haím càõt 2M1-3(37-47) hoàûc 2M1-1(37-39) âoïng laûi, khåíi âäüng tæì K3 hoàûc K3' taïc âäüng. Âäüng cå cuía baìn quay theo chiãöu traïi hay phaíi âæa baìn dëch chuyãøn vãö phia trong hay phêa ngoaìi våïi täúc âäü àn dao. Khi âang laìm viãûc våïi täúc âäü àn dao, áún nuït 3M-2 hoàûc 3M-1 khåíi âäüng tæì RT taïc âäüng, caïc tiãúp âiãøm RT(102-104) (105-107) (106-108) âoïng laûi, nam chám âiãûn NC coï âiãûn, læûc huït cuía nam chám taïc âäüng vaìo li håüp ma saït thæûc hiãûn chuyãøn âäüng chaûy nhanh baìn maïy theo chiãöu ngang. Muäún âiãöu khiãøn theo phæång thàóng âæïng ta thæûc hiãûn tæång tæû. Âiãöu khiãøn tæû âäüng baìn maïy theo chiãöu doüc: Âàût cäng tàõc CT åí vë trê “âiãöu khiãøn tæû âäüng”, caïc tiãúp âiãøm CT2(27-49) CT3(19-27) måí ra, caïc tiãúp âiãøm CT1(35-37) âoïng laûi. Quay vêt âiãöu chènh åí phêa træåïc baì vãö vë trê “laìm viãûc tæû âäüng”. Tiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía haím cuäúi 4M1-2(49-51) måí ra, tiãúp âiãøm thæåìng måí 4M1-1(41-43) âoïng laûi khoaï maûch chuyãøn âäüng theo chiãöu lãn hay xuäúng. Trãn maïy coï thãø thæûc hiãûn chu trçnh sau: Tæì haình trçnh chaûy dao nhanh cuía baìn vãö phêa phaíi sang haình trçnh àn dao phaíi räöi tæì haình trçnh àn dao phaíi chaûy nhanh vãö phêa traïi räöi dæìng laûi åí bãn traïi. Tæì haình trçnh chaûy dao nhanh vãö phêa traïi sang haình trçnh àn dao traïi chaûy nhanh vãö phêa phaíi räöi dæìng laûi åí bãn phaíi. Tæì àn dao traïi sang chaûy nhanh phaíi, tæì nhanh phaíi sang àn dao phaíi, tæì àn dao phaíi sang nhanh traïi, tæì nhanh traïi sang àn dao traïi, làûp laûi chu kyì âáöu. Chu trçnh tæû âäüng nhæ sau: Giaí sæí khi chuyãøn âäüng tay gaût cå khê åí phêa træåïc baìn maïy vãö phêa traïi, tiãúp âiãøm cuía haím càõt 1KA3(37-47) âoïng, tiãúp âiãøm 1KA4(51-53) måí, khåíi âäüng tæì ZU taïc âäüng âæa baìn nhanh vãö phaïi traïi. Khi chi tiãút gáön âãún dao, tay gaût cå khê trãn baìn taïc âäüng vaìo cam taïm váúu cuía haím càõt 3KA1(43-45) âoïng laûi, tiãúp âiãøm 3KA2(43-55) måí ra, khåíi âäüng tæì ZU nhaí ra càõt nhanh haình trçnh cuía baìn. Sau khi càõt goüt cæí haình trçnh cå khê trãn baìn taïc âäng vaìo tay gaût åí phêa træåïc baìn laìm cho tiãúp âiãøm cuía haím càõt 1KA1(37-39), 1KA4(51-53) âoïng laûi tiãúp âiãøm. 1KA2(53-33), 1KA3(37-47) måí ra, luïc âoï khåíi âäüng tæì ZZ váùn laìm viãûc theo maûch (1-9-11-17-27-29-31-33-35-37-41-43-45-47-ZZ-14-10-4-6-8-2). Sau âoï cæí haình trçnh cå khê taïc âäüng vaìo cam taïm váúu laìm cho tiãúp âiãøm cuía âiãøm càt 3KA1(43-45) âoïng laûi. Khåíi âäüng tæì ZF máút âiãûn, khåíi âäüng tæì ZZ, ZU taïc âäüng, baìn di chuyãøn nhanh vãö phêa phaíi, âãún vë trê biãn phaíi, muäún baìn dæìng laûi ta chuyãøn tay gaût åí phêa træåïc baìn vãö phêa giæîa. Nãúu khäng chuyãøn tay gaût cho baìn dæìng laûi thç cæí haình trçnh cå khê trãn baìn taïc âäng vaìo cam taïm váúu laìm cho tiãúp âiãøm cua haím càõt 3KA1(43-45) âoïng laûi, tiãúp âiãøm 3KA2(43-55) måí ra, khåíi âäüng tæì ZU dæìng laûi, baìn chuyãøn nhanh qua täúc âäü àn dao. Sau âoï cæí haình trçnh áún vaìo tay gaût åí phêa træåïc baìn laìm cho tiãúp âiãøm 1KA1(37-39), 1KA4(51-53) måí ra, tiãúp âiãøm 1KA3(37-47), 1KA2(33-53) âoïng laûi, khåíi âäüng tæì ZZ váùn laìm viãûc theo maûch (1-9-11-17-19-27-29-31-33-35-37-41-43-57-39-ZZ-12-10-8-6-4-2). Tiãúp theo âoï cæí haình trçnh gàõn trãn baìn maïy taïc âäüng vaìo cam taïm váúu laìm cho tiãúp âiãøm cuía haím càõt 3KA1(43-45) måí, 3KA2(43-55) khåí âäüng tæì ZZ nhaí ra, khåíi âäüng tæì ZF, ZU taïc âäüng vaìo cam taïm váúu laìm cho tiãúp âiãøm cuía haím càõt, 3KA1(43-45) âoïng, tiãúp âiãøm 3KA2(43-55) âoïng laûi khåíi âäüng tæì ZU ngæìng laìm viãûc, baìn chuyãøn qua chãú âäü àn dao vaì làûp laûi chu kç âáöu. Truyãön âäüng baìn quay: Cäng tàõc chuyãøn maûch ZY âàût åí vë trê quay baìn, caïc tiãúp âiãøm ZY2(19-27), ZY6(35-37), ZY7(27-49), måí ra caïc tiãúp âiãøm ZY1(37-41), ZY3(47-49), ZY5(17-27) âoïng laûi, khåíi âäüng tæì ZF taïc âäüng âäüng cå baìn laìm viãûc laìm cho baìn quay, khi ngæìng quay baìn báût cäng tàõc ZY sang vë trê khaïc. Liãn âäüng baío vãû: Baío vãû quaï taíi caïc âäüng cå bàòng caïc råle nhiãût PTW, PTO, PTZ. Baío vãû ngàõn maûch bàòng caïc cáöu chç 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z. Liãn âäüng giæîa caïc chu trçnh tæû âäüng vaì bàòng tay nhåì haím càõt 4KA1. Truyãön âäüng baìn khäng thãø thæûc hiãûn khi truûc chênh chæa laìm viãûc nhåì råle âiãûn aïp PH(33-35). MUÛC LUÛC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế máy phay vạn năng cỡ trũng.doc