Thiết kế nhà máy chế biến sữa

Bản luận văn này gồm có 10 chương với những nội dung chính như sau: - Chương 1: Tổng quan. Giới thiệu về các sản phẩm sữa và chọn địa điểm xây dựng của nhà máy. - Chương 2: Kỹ thuật – Công nghệ. Giới thiệu về nguyên liệu sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm sữa tiệt trùng UHT, sữa bột và bơ. - Chương 3: Tính cân bằng vật chất. Tính tiêu hao nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ trong quá trình sản xuất. - Chương 4: Tính và chọn thiết bị. Tính và chọn các thiết bị cho phù hợp với năng suất của nhà máy và quy trình công nghệ đã lựa chọn. - Chương 5: Tính hơi – lạnh – điện – nước. Tính năng lượng cần cung cấp để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong nhà máy. - Chương 6: Kiến trúc – Xây dựng. Tính diện tích xây dựng của từng phân xưởng và diện tích tổng thể mặt bằng nhà máy. - Chương 7: Kinh tế – Tổ chức. Tổ chức lao động, tiền lương trong nhà máy, tính vốn đầu tư và thời gian hoàn vốn. - Chương 8: An toàn lao động. Nêu các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh công nghiệp trong nhà máy. - Chương 9: Xử lí nước. Nêu phương pháp xử lí nước thải. - Chương 10: Kết luận. Những đề xuất để hoàn thiện nhà máy và nêu lên ưu diểm và những mặt còn hạn chế của luận văn.

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3190 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế nhà máy chế biến sữa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 10. KEÁT LUAÄN PAGE PAGE - 82 - CHÖÔNG 10. KEÁT LUAÄN Ngaøy nay, söõa ñaõ trôû thaønh moät nguoàn thöïc phaåm thieát yeáu vôùi nhieàu chuûng loaïi saûn phaåm phong phuù. Khoâng chæ caùc nhaõn hieäu söõa ngoaïi xuaát hieän ngaøy caøng nhieàu ôû nöôùc ta maø caùc nhaø maùy cheá bieán söõa cuûa Vieät Nam cuõng ñang gia taêng hoaëc môû roäng saûn xuaát nhaèm chieám lónh thò phaàn trong nöôùc, ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng taêng cuûa ngöôøi tieâu duøng. Vì vaäy, xaây döïng moät nhaø maùy söõa trong töông lai laø caàn thieát vaø coù tính khaû thi. Söõa laø moät moâi tröôøng lí töôûng cho caùc loaøi vi sinh vaät phaùt trieån neân caàn phaûi baûo ñaûm nghieâm ngaët vaán ñeà veä sinh trong quaù trình cheá bieán. Caàn ñaûm baûo veä sinh cuûa thieát bò, moâi tröôøng saûn xuaát, nhaø xöôûng, veä sinh cuûa coâng nhaân … Tuy nhieân ñeå ñaûm baûo veä sinh an toaøn, ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm, taïo uy tín vôùi ngöôøi tieâu duøng, toát nhaát neân aùp duïng caùc heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cho nhaø maùy thöïc phaåm nhö SSOP, HACCP, ISO … Trong baûn thieát keá naøy, em ñaõ coá gaéng choïn nhöõng coâng ngheä, thieát bò môùi nhaát nhö thieát bò tieät truøng UHT cho quaù trình saûn xuaát söõa tieät truøng, thieát bò saáy phun cho saûn phaåm söõa boät gaày, thieát bò taïo haït bô vaø xöû lí lieân tuïc cho saûn xuaát bô . Caùc thieát bò ñeàu ñöôïc choïn cuûa caùc haõng uy tín, ñoàng boä. Taát caû nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng vaø ñem ñeán nhöõng saûn phaåm toát nhaát cho ngöôøi tieâu duøng. Do trình ñoä coøn haïn cheá, thôøi gian coù haïn, thieáu kinh nghieäm trong thöïc teá saûn xuaát neân baûn thieát keá khoâng traùnh khoûi thieáu soùt: - Phaàn choïn thieát bò: Do khaû naêng tìm taøi lieäu coøn haïn cheá neân moät soá thoâng tin veà thieát bò khoâng ñaày ñuû vaø roõ raøng. - Phaàn tính naêng löôïng: Do khoâng tìm ñöôïc ñaày ñuû thoâng soá coâng suaát cuûa thieát bò neân phaàn tính ñieän nöôùc cuõng chöa ñöôïc chính xaùc. Tuy nhieân sau khi hoaøn taát ñeà taøi luaän vaên toát nghieäp naøy, em cuõng ñaõ hoïc hoûi theâm nhieàu kieán thöùc môùi veà quaù trình xaây döïng moät nhaø maùy thöïc phaåm, cuõng nhö boå sung theâm nhöõng kieán thöùc chuyeân moân veà ngaønh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docC10- Ket luan.doc
 • docC1- TONG QUAN.doc
 • docC2-LI THUAT CONG NGHE.doc
 • docC3- CAN BANG VAT CHAT.doc
 • docC4- TINH VA CHON THIET BI.doc
 • docC5- TINH NANG LUONG.doc
 • docC6-KIEN TRUC XAY DUNG.doc
 • docC7-TINH KINH TE.doc
 • docC8-PCCC&AN TOAN LAO DONG.doc
 • docC9-XU LY NUOC.doc
 • docmo dau.doc
 • docmuc luc1.doc
 • docPHU LUC.doc
 • docTAI LIEU THAM KHAO.doc
 • docTOM TAT.doc