Thiết kế nhà máy chế biến thủy sản

Lời cám ơn i Mục lục ii Danh mục các bảng v Danh mục các hình vii Danh mục các từ viết tắt viii Lời mở đầu ix CHƯƠNG 1: LẬP LUẬN KINH TẾ – KỸ THUẬT 1 1.1. Giá trị dinh dưỡng của thủy sản 1 1.2. Triển vọng ngành chế biến thủy sản ở nước ta 2 1.2.1. Nguồn lợi thủy sản của Việt Nam 2 1.2.2. Tình hình ngành chế biến thủy sản Việt Nam 3 1.3. Chọn địa điểm xây dựng nhà máy 6 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 10 2.1. Cá ngừ nguyên con bỏ ruột đông block 11 2.1.1. Nguyên liệu 11 2.1.2. Quy trình công nghệ 14 2.1.3. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm 17 2.2. Tôm sú bỏ đầu đông block 18 2.2.1. Nguyên liệu 18 2.2.2. Quy trình công nghệ 21 2.2.3. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm 23 2.3. Mực nang phi lê IQF 24 2.3.1. Nguyên liệu 24 2.3.2. Quy trình công nghệ 26 2.3.3. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm 29 2.4. Há cảo 29 2.4.1. Nguyên liệu 29 2.4.2. Quy trình công nghệ 32 2.4.3. Sản phẩm 36 2.5. Chả giò tôm cua 37 2.5.1. Nguyên liệu 37 2.5.2. Quy trình công nghệ 38 2.5.3. Sản phẩm 39 CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG VẬT CHẤT 40 3.1. Tính cho 100kg sản phẩm 42 3.1.1. Phân xưởng thủy sản 42 3.1.2. Phân xưởng thực phẩm chế biến 44 3.2. Tính theo năng suất nhà máy 47 3.3. Lịch làm việc 48 CHƯƠNG 4: TÍNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ 49 4.1. Chọn số mẻ sản xuất trong 1 ca 49 4.1.1. Phân xưởng thủy sản 49 4.1.2. Phân xưởng thực phẩm chế biến 49 4.2. Chọn thiết bị 49 4.2.1. Phân xưởng thủy sản 49 4.2.2. Phân xưởng thực phẩm chế biến 55 CHƯƠNG 5: TÍNH DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG 64 5.1. Diện tích các phòng trữ đông sản phẩm 64 5.1.1. Phòng trữ đông thủy sản 64 5.1.2. Phòng trữ đông thực phẩm chế biến 64 5.2. Diện tích các phòng trữ nguyên liệu 65 5.2.1. Phòng trữ đông nguyên liệu thủy sản đông lạnh 65 5.2.2. Phòng mát trữ nguyên liệu thủy sản tươi sống 65 5.2.3. Phòng trữ đông thịt heo đông lạnh 66 5.3. Diện tích phòng chờ đông 66 5.4. Diện tích các phòng khác trong phân xưởng sản xuất 66 5.4.1. Phân xưởng thủy sản 66 5.4.2. Phân xưởng thực phẩm chế biến 67 CHƯƠNG 6: TÍNH ĐIỆN, HƠI, NƯỚC, LẠNH 69 6.1. Tính điện 69 6.1.1. Tính điện động lực 69 6.1.2. Tính điện chiếu sáng 70 6.2. Tính hơi 72 6.3. Tính nước 72 6.4. Tính lạnh 73 6.4.1. Tính chi phí lạnh 73 6.4.2. Chu trình lạnh và chọn máy nén 85 CHƯƠNG 7: TỔ CHỨC – KINH TẾ 95 7.1. Tổ chức – Bố trí nhân sự – Tiền lương 95 7.1.1. Sơ đồ tổ chức 95 7.1.2. Bố trí nhân sự 95 7.1.3. Tính tiền lương 97 7.2. Tính vốn đầu tư 97 7.2.1. Vốn đầu tư xây dựng 97 7.2.2. Vốn đầu tư máy móc, thiết bị 98 7.2.3. Tổng vốn đầu tư cho nhà máy 99 7.3. Tính giá thành sản phẩm 99 7.3.1. Các loại chi phí 99 7.3.2. Giá thành các sản phẩm 102 7.4. Thời gian hoàn vốn 103 CHƯƠNG 8: AN TOÀN LAO ĐỘNG – PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 104 8.1. An toàn lao động – Phòng cháy chữa cháy 104 8.1.1. An toàn lao động 104 8.1.2. Phòng cháy chữa cháy 105 8.2. Vệ sinh công nghiệp 105 8.2.1. Vệ sinh phân xưởng 105 8.2.2. Vệ sinh dụng cụ sản xuất 106 8.2.3. Vệ sinh máy móc, thiết bị 107 8.2.4. Vệ sinh các xe đẩy chuyên chở trong phân xưởng 108 8.2.5. Vệ sinh cá nhân 108 8.2.6. Vệ sinh – Kiểm tra sản phẩm 109 8.2.7. Kiểm soát chất thải 110 8.2.8. Xử lý phế liệu, phế phẩm 111 Kết luận x Tài liệu tham khảo xii

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2751 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế nhà máy chế biến thủy sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 1 LAÄP LUAÄN KINH TEÁ – KYÕ THUAÄT GIAÙ TRÒ DINH DÖÔÕNG CUÛA THUÛY SAÛN (1, 2, 12, 17( Thuûy saûn laø nguoàn nguyeân lieäu quan troïng cuûa thöïc phaåm, cuûa coâng nghieäp, noâng nghieäp vaø döôïc phaåm. Töø caùc loaøi thuûy saûn, ngöôøi ta ñaõ cheá bieán ñöôïc hôn 4000 moùn aên khaùc nhau vaø hôn 1600 daïng ñoà hoäp. Ngoaøi ra, töø thuûy saûn coøn saûn xuaát ra moät soá loaøi thuoác chöõa beänh, caùc daïng thöùc aên duøng trong chaên nuoâi vaø caùc saûn phaåm duøng trong caùc ngaønh coâng nghieäp nhö: caùc loaïi keo, caùc cheá phaåm enzyme, caùc hoaït chaát choáng oxy hoùa, caùc chaát maøu, höông lieäu, ñoà trang söùc, … Xeùt veà giaù trò dinh döôõng, protein caù chöùa ñaày ñuû vaø caân ñoái caùc acid amin khoâng thay theá nhö ôû thòt ñoäng vaät treân caïn. Trong môõ caù coøn chöùa caùc acid beùo khoâng no coù hoaït tính sinh hoïc cao nhö: acid linoleic, linolenic maø ôû ñoäng vaät treân caïn khoâng coù hoaëc coù raát ít. Caùc acid beùo naøy ñöôïc xem laø raát caàn thieát, khoâng theå thay theá, coù taùc duïng phoøng choáng beänh xô cöùng ñoäng maïch. Ñaëc bieät trong môõ caù coøn coù DHA (Dexcoza Hexaenoic Acid) laø moät trong caùc loaïi acid beùo chöa baõo hoøa coù taùc duïng choáng ung thö vaø beänh veà tim maïch, beân caïnh ñoù DHA coøn coù theå giuùp kích thích naõo neân raát caàn thieát cho söï phaùt trieån vaø hoaït ñoäng cuûa trí tueä. Ngoaøi ra, trong thuûy saûn coøn chöùa moät löôïng lôùn caùc vitamin vaø khoaùng chaát caàn thieát cho cô theå con ngöôøi. Sau ñaây laø thaønh phaàn dinh döôõng cuûa moät soá loaøi caù vaø caùc loaøi thuûy saûn khaùc. Thaønh phaàn dinh döôõng cuûa moät soá loaøi caù (%) giaù trò trung bình (2( Caù Nöôùc Protein Lipid Khoaùng  Caù hoài Caù chieân Caù moøi Caù cheùp Caù nheo Caù thu 67,0 73,3 67,8 78,0 74,8 81,1 20,6 17,7 19,0 18,9 20,0 17,0 11,0 8,7 12,0 2,0 4,5 0,3 1,4 1,7 1,2 1,1 1,2 1,3  Thaønh phaàn hoùa hoïc trung bình (%) cuûa loaøi giaùp xaùc vaø nhuyeãn theå (17( Teân Nöôùc Protein Lipid Khoaùng Phaàn aên ñöôïc  Toâm Toâm huøm Toâm nöôùc ngoït Haøu Ñieäp Trai 78 80 83 83 80 83 19 16 15 9 16 10 2 2 0,5 1,2 0,1 1,3 - 2,1 1,3 2,0 1,4 1,7 41 36 23 10 44 18  TRIEÅN VOÏNG NGAØNH CHEÁ BIEÁN THUÛY SAÛN ÔÛ NÖÔÙC TA Nguoàn lôïi thuûy saûn cuûa Vieät Nam (4( Nöôùc Vieät Nam ta coù bôø bieån daøi 3260 km, coù vuøng bieån vaø theàm luïc ñòa roäng hôn 1 trieäu km2. Vuøng ven bieån do coù nhieàu cöûa soâng ñoå ra bieån taïo thaønh moät vuøng nöôùc lôï raát truø phuù toâm caù. Coù khoaûng 40 vaïn ha eo vònh, ñaàm phaù, baõi trieàu coù khaû naêng nuoâi troàng thuûy saûn. Do ñieàu kieän ñòa lyù thuaän lôïi, ñieàu kieän khí töôïng thuûy vaên thích hôïp cho söï sinh tröôûng vaø sinh saûn 4 muøa cuûa toâm caù neân ta coù nguoàn lôïi veà thuûy saûn lôùn. Bieån nöôùc ta döï tính coù khoaûng 2000 loaøi caù. Thaønh phaàn caùc loaïi caù ñaùnh ñöôïc khaù phöùc taïp, moãi meû löôùi veùt ñaùnh ñöôïc tôùi treân 30 loaøi. Ngoaøi nguoàn lôïi veà caù, bieån Vieät Nam coøn coù nguoàn ñaëc saûn quyù, saûn löôïng chieám khoaûng 10 – 13% saûn löôïng thuûy saûn noùi chung vaø coù vò trí kinh teá ñaùng keå, laø maët haøng xuaát khaåu coù giaù trò. Ñoù laø caùc loaøi toâm, cua, möïc, haàu, veïm, oác, ngao, soø, haûi saâm, sam, söùa, ñoài moài, san hoâ v.v… Nhö vaäy, vôùi nguoàn thuûy saûn voâ cuøng phong phuù naøy, nöôùc ta coù trieån voïng raát lôùn veà vieäc cung caáp thuûy saûn cho nhu caàu ñôøi soáng cuûa nhaân daân, cho coâng nghieäp vaø cho xuaát khaåu. Tình hình ngaønh cheá bieán thuûy saûn Vieät Nam (27( (VNECONOMY caäp nhaät ngaøy 28/07/2005) Trong lónh vöïc xuaát khaåu, maëc duø gaëp nhieàu khoù khaên, nhöng thuûy saûn vaãn tieáp tuïc coù möùc taêng tröôûng cao: naêm 2001 ñaït 1,76 tyû USD, naêm 2004 taêng leân 2,4 tyû USD (taêng 63,3% so vôùi naêm 2000), naêm 2005 öôùc ñaït 2,6 tyû USD, vôùi toác ñoä taêng bình quaân haèng naêm trong caû giai ñoaïn (5 naêm 2000 – 2005) laø 9,97%. Naêng löïc cheá bieán thuûy saûn xuaát khaåu ngaøy caøng ñöôïc naâng cao veà soá löôïng, trình ñoä coâng ngheä vaø naêng löïc quaûn lyù: hieän ñaõ coù 75% cô sôû cheá bieán thuûy saûn ñaït tieâu chuaån ngaønh veà an toaøn veä sinh thöïc phaåm – töông ñöông vôùi tieâu chuaån quoác teá, 171 ñôn vò ñaõ coù “code” xuaát khaåu vaøo EU, 237 doanh nghieäp ñuû tieâu chuaån xuaát khaåu vaøo Haøn Quoác, 295 doanh nghieäp ñuû ñieàu kieän xuaát khaåu vaøo Trung Quoác… Trong baùo caùo ñònh höôùng keá hoaïch phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi 5 naêm 2006 – 2010 cuûa ngaønh, Boä Thuûy saûn döï kieán toång saûn löôïng thuûy saûn trong giai ñoaïn naøy seõ ñaït möùc 18,724 trieäu taán (bình quaân taêng 3,85%/naêm), ñaït toång kim ngaïch 16,1 tyû USD (taêng 10,63%/naêm). Nhö vaäy, so vôùi toác ñoä taêng tröôûng trung bình 7,9%/naêm veà saûn löôïng, 9,97%/naêm veà kim ngaïch xuaát khaåu cuûa kyø keá hoaïch 5 naêm tröôùc, coù theå thaáy roõ söï chuyeån höôùng töø phaùt trieån “noùng” veà soá löôïng, saûn löôïng sang coi troïng söï hieäu quaû vaø oån ñònh, phaùt trieån chaéc chaén, beàn vöõng cuûa ngaønh thuûy saûn. Hieän nay, saûn phaåm thuûy saûn cuûa Vieät Nam ñaõ coù maët treân 80 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå, ñöa Vieät Nam leân vò trí thöù 7 veà xuaát khaåu thuûy saûn treân theá giôùi. Trong ñoù, Nhaät Baûn ñang laø thò tröôøng daãn ñaàu caû veà giaù trò laãn saûn löôïng nhaäp khaåu thuûy saûn cuûa Vieät Nam. Tieáp ñeán laø Myõ vaø Haøn Quoác. Rieâng ôû moät soá thò tröôøng khaùc, thuûy saûn Vieät Nam ñang coù nhöõng daáu hieäu tích cöïc, coù nhieàu khaû naêng taêng caû veà giaù trò laãn saûn löôïng nhaäp khaåu. AUSTRALIA (VNECONOMY caäp nhaät ngaøy 29/06/2005) Thò tröôøng Australia höùa heïn nhieàu tieàm naêng cho thuûy saûn Vieät Nam nhôø möùc thueá nhaäp khaåu 0%. Hieän nay, Vieät Nam laø nguoàn cung caáp thuûy saûn lôùn thöù 5 cho thò tröôøng naøy (sau New Zealand, Thaùi Lan, Myõ vaø Nam Phi). Maët haøng xuaát khaåu chuû yeáu laø toâm, haûi saûn thaân meàm (nhuyeãn theå), caù nguyeân con vaø phi leâ ñoâng laïnh, caù töôi, caù saáy khoâ, öôùp muoái… Töø ñaàu naêm ñeán nay, kim ngaïch xuaát khaåu thuûy saûn cuûa Vieät Nam sang Australia ñaït khoaûng 30 trieäu USD, taêng gaàn 50% so vôùi cuøng kyø. Hieän nay, Australia ñang laø thò tröôøng nhaäp khaåu thuûy saûn lôùn thöù 6 cuûa Vieät Nam. Tuy nhieân, möùc kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Vieät Nam coøn quaù nhoû so vôùi nhu caàu cuûa thò tröôøng naøy, trong ñoù, maët haøng ñöôïc xem laø xuaát nhieàu nhaát laø loaøi giaùp xaùc môùi chieám 11% thò phaàn. BÆ (VNECONOMY caäp nhaät ngaøy 06/07/2005) Trong 6 thaùng ñaàu naêm, kim ngaïch xuaát khaåu cho thò tröôøng Bæ ñaït treân 28,74 trieäu USD, taêng 50% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi. Bæ hieän laø thò tröôøng nhaäp khaåu lôùn thöù 7 cuûa Vieät Nam. Saûn phaåm thuûy saûn xuaát sang thò tröôøng naøy raát ña daïng nhö caùc loaïi thuûy saûn ñoâng laïnh, thuûy saûn cheá bieán saün, haøng khoâ, trong ñoù saûn phaåm toâm ñoâng laïnh chieám tyû troïng cao vôùi 34,6%. HY LAÏP (VNECONOMY caäp nhaät ngaøy 22/08/2005) Theo Hieäp hoäi Cheá bieán vaø Xuaát khaåu Thuûy saûn Vieät Nam (VASEP), töø ñaàu naêm 2005 ñeán nay, xuaát khaåu thuûy saûn cuûa Vieät Nam sang thò tröôøng Hy Laïp taêng treân 170% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi, ñaït treân 3,3 trieäu USD. Ngoaøi caùc maët haøng xuaát khaåu chuû yeáu laø caù ñoâng laïnh caùc loaïi, caùc doanh nghieäp thuûy saûn Vieät Nam coøn xuaát khaåu moät soá maët haøng khaùc nhö toâm, möïc vaø haûi saûn ñoâng laïnh caùc loaïi sang Hy Laïp, trong ñoù toâm suù xuaát sang thò tröôøng naøy chieám 10% tyû troïng xuaát khaåu. Theo nhaän ñònh cuûa VASEP, thò tröôøng Hy Laïp hieän nay tuy chöa phaûi laø thò tröôøng xuaát khaåu thuûy saûn lôùn, nhöng laø thò tröôøng xuaát khaåu ñaày tieàm naêng cuûa thuûy saûn Vieät Nam do quy moâ vöøa phaûi nhöng oån ñònh vaø hieäu quaû. NGA (VNECONOMY caäp nhaät ngaøy 01/08/2005) Theo VASEP, töø ñaàu naêm ñeán nay, kim ngaïch xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam sang thò tröôøng Nga ñaït 10,121 trieäu USD, taêng 150% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi. Caùc saûn phaåm xuaát khaåu chuû yeáu sang thò tröôøng naøy laø caù tra, basa, caù chæ vaøng, möïc, baïch tuoäc, caù ngöø vaø caù côm khoâ. Saûn phaåm caù chæ vaøng khoâ coù kim ngaïch xuaát khaåu cao nhaát, ñaït 3,296 trieäu USD, chieám gaàn 33% tyû troïng xuaát khaåu vôùi söï tham gia cuûa gaàn 20 doanh nghieäp. Hieän Vieät Nam coù khoaûng 40 doanh nghieäp cheá bieán tham gia xuaát khaåu thuûy saûn sang thò tröôøng Nga. TRUNG QUOÁC (VNECONOMY caäp nhaät ngaøy 27/07/2005) VASEP cho bieát, ñeán cuoái thaùng 07/2005 vöøa coù theâm 25 ñôn vò vaø thöông nhaân Trung Quoác ñaêng kyù giaáy pheùp nhaäp khaåu thuûy, haûi saûn Vieät Nam. Cuõng theo VASEP, nhu caàu tieâu thuï thuûy saûn cuûa khaùch haøng Trung Quoác ñang ôû möùc cao, thò tröôøng tieâu thuï ngaøy caøng ñöôïc môû roäng ra nhieàu tænh cuûa nöôùc naøy. Treân cô sôû nhöõng thuaän lôïi naøy, VASEP döï baùo toác ñoä taêng tröôûng xuaát khaåu cuûa haøng thuûy saûn Vieät Nam sang thò tröôøng Trung Quoác seõ tieáp tuïc taêng trong nhöõng thaùng tôùi, trong ñoù xuaát khaåu thuûy saûn ñoâng laïnh coù theå taêng tôùi 15% veà soá löôïng. Hieän nay, vieäc xuaát khaåu thuûy saûn sang Trung Quoác qua cöûa khaåu Moùng Caùi (Quaûng Ninh) ñang dieãn ra vôùi quy moâ khaù lôùn. Trung bình moãi ngaøy coù khoaûng 80 – 100 taán thuûy saûn ñöôïc xuaát sang Trung Quoác. Nhö vaäy, töø nhöõng thoâng tin treân ta thaáy thò tröôøng theá giôùi cuûa thuûy saûn Vieät Nam raát roäng môû. Tuy nhieân, do xuaát khaåu thuûy saûn vaãn tieàm aån nhöõng ruûi ro veà chaát löôïng vaø thò tröôøng neân ta luoân phaûi tìm thò tröôøng môùi nhaèm môû höôùng saûn xuaát laâu daøi, ñoàng thôøi, ñeå thay theá khi caàn thieát. Töø ñoù, Boä Thöông maïi ñaõ khuyeán khích tìm thò tröôøng môùi cho con toâm, caù Vieät Nam ôû caùc thò tröôøng chaâu Phi, Trung Ñoâng, Ñoâng AÂu… vaø taêng cöôøng môû roäng thò phaàn caùc thò tröôøng Trung Quoác, Hoàng Koâng, ASEAN, Haøn Quoác, Ñaøi Loan… Rieâng vôùi thò tröôøng noäi ñòa, caùc doanh nghieäp thuûy saûn vaãn chöa thaät chuù troïng tôùi thò tröôøng naøy. Trong khi vôùi hôn 80 trieäu daân thì ñaây khoâng phaûi laø moät thò tröôøng nhoû vaø laïi laø moät thò tröôøng töông ñoái oån ñònh. Do ñoù, Boä Thuûy saûn ñaõ khuyeán khích caùc doanh nghieäp môû roäng thò tröôøng thuûy saûn noäi ñòa, tieâu thuï thuûy saûn thoâng qua caùc sieâu thò, nhaø haøng, nhaát laø ñoái vôùi maët haøng caù tra, basa. Thôøi gian tôùi, Boä cuõng seõ trieån khai thí ñieåm vieäc baùn haøng thuûy saûn qua heä thoáng Metro, taêng cöôøng giao dòch qua Internet. Toùm laïi, vôùi nguoàn lôïi thuûy saûn phong phuù cuøng vôùi nhöõng thò tröôøng roäng môû vaø söï quan taâm cuûa Nhaø nöôùc, thuûy saûn Vieät Nam seõ ngaøy caøng phaùt trieån vaø daàn chieám ñöôïc vò trí cao treân tröôøng quoác teá. CHOÏN ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY (9, 19, 20, 21, 23( Löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy laø moät böôùc raát quan troïng. Vieäc löïa choïn coù ñuùng thì nhaø maùy môùi hoaït ñoäng lieân tuïc, coù hieäu quaû. ÔÛ ñaây, ta choïn ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn laø KCN Vónh Loäc. Caùc thoâng tin chính veà KCN Vónh Loäc: (21( Vò trí: xaõ Bình Höng Hoøa, huyeän Bình Chaùnh, Tp.HCM. Chuû ñaàu tö xaây döïng haï taàng khu coâng nghieäp: Coâng ty Xuaát nhaäp khaåu vaø Ñaàu tö Chôï Lôùn (CHOLIMEX). Toång dieän tích: 207 ha. (20( Toång voán ñaàu tö: 54.029.096 trieäu USD. (23( Thôøi gian hoaït ñoäng: 50 naêm (baét ñaàu töø naêm 1997). KCN Vónh Loäc coù caùc ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå xaây döïng nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn nhö sau: (21( Gaàn caùc nguoàn cung caáp thuûy saûn nhö Vuõng Taøu, Caàn Giôø (Tp.HCM), Long An, Beán Tre, Tieàn Giang, Kieân Giang, Ninh Thuaän, Bình Thuaän, Khaùnh Hoøa… Giao thoâng vaän taûi thuaâïn tieän KCN Vónh Loäc naèm ôû vò trí phía Taây Baéc cöûa ngoõ cuûa thaønh phoá treân ñòa baøn 2 xaõ Vónh Loäc A vaø xaõ Bình Höng Hoøa, huyeän Bình Chaùnh Tp.HCM, laø ñaàu moái quan troïng vôùi caùc tænh mieàn Taây, mieàn Ñoâng Nam Boä. KCN Vónh Loäc hieän höõu (19( A. KCN Vónh Loäc hieän höõu (19( B. KCN Vónh Loäc môû roäng Vò trí cuûa khu coâng nghieäp: Caùch trung taâm thaønh phoá: 15km. Caùch saân bay Taân Sôn Nhaát: 8km. Caùch caûng Saøi Goøn: 17 km. Caùch trung taâm Q.5: 12 km. Gaàn ñöôøng quoác loä soá 1 vaø ñöôøng tænh loä soá 13. Veà heä thoáng ñöôøng trong vaø ngoaøi khu coâng nghieäp: Beân trong KCN, coù ñöôøng tænh loä 80 baêng ngang töø phía Taây ñeán phía Ñoâng vaø heä thoáng ñöôøng noäi boä. Heä thoáng ñöôøng beân trong vaø beân ngoaøi KCN cuõng nhö moät soá tuyeán ñöôøng khaùc ñang coù keá hoaïch xaây döïng seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc nhaø ñaàu tö trong KCN trong vieäc vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu vaø haøng hoùa. Trong töông lai, theo keá hoaïch phaùt trieån cuûa Tp.HCM, KCN Vónh Loäc coù nhöõng thuaän lôïi sau: Naèm caïnh vuøng ñoâ thò môùi. Caïnh ñöôøng xuyeân AÙ. Gaàn ga vaø tuyeán ñöôøng saét. Nguoàn naêng löôïng trong KCN Vónh Loäc ñöôïc ñaûm baûo Heä thoáng caáp ñieän Söû duïng maïng löôùi ñieän quoác gia ñöôïc cung caáp töø traïm Phuù Laâm (220/110 KVA). Moät maùy phaùt ñieän döï phoøng seõ ñoàng thôøi ñöôïc thieát laäp ñeå ñaûm baûo söï oån ñònh trong vieäc cung caáp ñieän cho caùc doanh nghieäp trong khu coâng nghieäp. Heä thoáng caáp nöôùc Taïi giai ñoaïn ñaàu, nguoàn nöôùc ngaàm seõ ñöôïc söû duïng thoâng qua 4 gieáng vôùi coâng suaát khoaûng 4.000 m3/ngaøy vaø moät traïm xöû lyù ñöôïc xaây döïng ñeå cung caáp nöôùc saïch cho hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi vaø nöôùc hoaït ñoäng saûn xuaát thoâng qua heä thoáng oáng rieâng bieät. Thôøi gian tôùi, nguoàn nöôùc cung caáp cho KCN Vónh Loäc seõ ñöôïc taêng cöôøng töø nguoàn nöôùc cuûa nhaø maùy xöû lyù nöôùc soâng Saøi Goøn thoâng qua heä thoáng oáng daãn cuûa thaønh phoá. Vaán ñeà thoaùt nöôùc Heä thoáng thoaùt nöôùc möa ñöôïc thieát keá hoaøn thieän ñeå ñaûm baûo söï thoaùt nöôùc nhanh, khoâng gaây ngaäp uùng trong khu coâng nghieäp. Heä thoáng oáng vaø traïm xöû lyù nöôùc thaûi seõ ñöôïc xaây döïng vôùi coâng ngheä môùi, hieän ñaïi ñeå xöû lyù caùc nöôùc thaûi sinh hoaït vaø coâng nghieäp theo ñuùng caùc tieâu chuaån, quy ñònh cuûa Vieät Nam. Ñaûm baûo an ninh quoác phoøng Gaàn khu daân cö Gaàn nôi cung caáp vaät lieäu xaây döïng Ñòa chaát, ñòa hình ñaûm baûo: KCN Vónh Loäc ñöôïc xaây döïng treân lôùp ñaát toát, ñòa hình baèng phaúng. Veà heä thoáng caùc dòch vuï khaùc: Ñeå thu huùt caùc nhaø ñaàu tö vaøo khu coâng nghieäp, coâng ty Cholimex ñaõ lieân heä vaø cho pheùp nhieàu coâng ty cung caáp dòch vuï ñaët chi nhaùnh ôû ngay taïi khu coâng nghieäp ñeå cung caáp caùc dòch vuï caàn thieát cho caùc doanh nghieäp trong khu coâng nghieäp. Cuï theå: Haûi quan Ngaân haøng Böu chính vieãn thoâng Baûo hieåm Baûo veä vaø traät töï coâng coäng…

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docC1 1-9.doc
 • docC3_CBVC 40-48.doc
 • docC4_THIET BI 49-63.doc
 • docC5 64-68.doc
 • docC6-DHNL 69-94.doc
 • docC7 to chuc KT 95-103.doc
 • docC8 ATLD 104-111.doc